TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ"

Transcript

1 TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ σκαηείνπ, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα κε ηελ επσλπκία χιινγνο ησλ Τπαιιήισλ ηεο Αγξνηηθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 θαη επφκελα ηνπ απφ 15/ Β. Γ/ηνο πεξί επαγγεικαηηθψλ σκαηείσλ ηδξχεηαη Αιιεινβνεζεηηθφ Σακείν Πεξίζαιςεο κε ηελ επσλπκία ΣΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓO. Σν Αιιεινβνεζεηηθφ απηφ Σακείν, πνπ ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα γηα ζπληνκία Σακείν ή Σ.Τ.Π.Α.Σ.Δ. έρεη δηθή ηνπ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα αιιεινβνεζεηηθά σκαηεία θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ. Aξζξν 2 ΔΓΡΑ - ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ - ΦΡΑΓΗΓΑ 1. Έδξα ηνπ Σακείνπ είλαη ε Αζήλα (Γήκνο Αζελαίσλ). 2. Σν Σακείν εθπξνζσπείηαη λνκίκσο ζηα Γηθαζηήξηα θάζε βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο, ρσξίο λα εμαηξείηαη ν Άξεηνο Πάγνο θαη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ζηηο δεκφζηεο αξρέο (Γηθαζηηθέο, Γηνηθεηηθέο, Οηθνλνκηθέο, Πξνμεληθέο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο) θαη γεληθά απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν ή λνκηθφ πξφζσπν κε νπνηαδήπνηε κνξθή, απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 3. Δηδηθά, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο Δηδηθνχο Λνγαξηαζκνχο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ην άξζξν 3 παξ. 3 θαη 4, ην Σακείν εθπξνζσπείηαη 1

2 λνκίκσο, αθφκα θαη ζηα Γηθαζηήξηα, απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαζελφο απφ ηνπο Λνγαξηαζκνχο απηνχο. 4. Ζ ζθξαγίδα ηνπ Σακείνπ είλαη θπθιηθή. Απνηειείηαη απφ δχν νκφθεληξνπο θχθινπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη νη ιέμεηο ΣΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ θαη ν αξηζκφο 1934 πνπ εθθξάδεη ην έηνο ίδξπζεο. ην θέληξν απεηθνλίδεηαη ζηαπξφο κε ηε ξάβδν ηνπ Ηππνθξάηε θαη ε ζπληνκνγξαθία Σ.Τ.Π.Α.Σ.Δ. Οη Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί έρνπλ ηδηαίηεξε ζθξαγίδα, ζηελ νπνία, εθηφο απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία, πεξηιακβάλεηαη θαη ν ηίηινο ηνπο. Αξζξν 3 ΚΟΠΟΗ θνπνί ηνπ Σακείνπ είλαη : 1. Ζ παξνρή ίζεο θαη ρσξίο δηάθξηζε ζηα ηαθηηθά θαη έθηαθηα κέιε ηνπ Σακείνπ, θαζψο θαη ζηα πξφζσπα πνπ δελ είλαη κελ κέιε αιιά ε θάιπςή ηνπο ζην Σακείν πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, πεξίζαιςεο, αξσγήο, θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αληίιεςεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ή έθηαζεο, θαη εηδηθφηεξα : α) Ηαηξηθήο, Οδνληηαηξηθήο, Φαξκαθεπηηθήο θαη Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο ζε είδνο θαη ζε ρξήκα. β) Δπηδνκάησλ θαη βνεζεκάησλ θάζε κνξθήο, φπσο θπνθνξίαο, ηνθεηνχ, ινρείαο, βξεθνλεπηαθνχ, αζζέλεηαο, ινπηξνζεξαπείαο θ.ι.π. γ) Δμφδσλ θεδείαο ή αλαιφγνπ επηδφκαηνο, εθφζνλ δελ θαηαβάιινληαη απφ ηελ ΑΣΔ ή ην Σακείν πληάμεσλ Πξνζσπηθνχ ΑΣΔ. δ) Δπηδφκαηνο παηδηθήο κέξηκλαο, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Πεξίζαιςεο. ε) Ζ κνξθή, ν ηφπνο, ε έθηαζε, ην χςνο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή θάζε θνξά θαη γηα θάζε θαηεγνξία κειψλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ πξνζψπσλ πεξίζαιςεο, βνεζεκάησλ θαη επηδνκάησλ, ηα εηδηθφηεξα δηθαηψκαηα, ν αζθνχκελνο απφ ην Σακείν έιεγρνο, ν ηξφπνο ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ ζηηο αλαγλσξηδφκελεο δαπάλεο, ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έγθξηζή ηνπο θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζηνλ Δηδηθφ Καλνληζκφ Πεξίζαιςεο θαη Πξφλνηαο πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 2. Ζ δεκηνπξγία πνιπταηξείσλ (κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαξκαθείνπ), λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ, αλαξξσηεξίσλ, ππεξεζίαο πξνιεπηηθήο πγηεηλήο, ζεξέηξσλ, νίθσλ επγεξίαο, βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, παηδηθψλ εμνρψλ, 2

3 θαηαζθελψζεσλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σακείνπ. 3. Ζ παξνρή κεληαίαο επηθνχξεζεο ή θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ βνεζεκάησλ απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε ηνλ ηίηιν ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΖ ΜΔΛΩΝ (ΔΛΔΜ), ηνλ νπνίν ζα δηαρεηξίδεηαη 5κειήο Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή (Γ.Δ.) πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ παξφληνο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ, θαη ν νπνίνο ζα εμππεξεηείηαη απνθιεηζηηθψο κε δηθνχο ηνπ πφξνπο, κε αλακηγλπφκελνπο, ζε θακηά πεξίπησζε θαη γηα θαλέλα απνιχησο ιφγν, κε απηνχο ηνπ θιάδνπ πεξίζαιςεο θαη πξφλνηαο ηνπ Σακείνπ ή ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Απνθαηάζηαζεο Σέθλσλ (ΔΛΑΣ). Ζ επηθνχξεζε παξέρεηαη ζ εθείλα απφ ηα κέιε ηνπ θαη ηνπο δηθαηνδφρνπο ησλ πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη απφ ην Σακείν πληάμεσλ θαη Πξνλνίαο πξνζσπηθνχ ηεο ΑΣΔ. ηνλ Δηδηθφ Καλνληζκφ, πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, θαζνξίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη πφξνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ, ν ππνινγηζκφο ηνπ χςνπο ηεο παξερφκελεο θάζε θνξά επηθνχξεζεο, νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαη γεληθά ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 4. Ζ παξνρή βνεζήκαηνο απφ Λνγαξηαζκφ κε ηνλ ηίηιν ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΔΚΝΩΝ (ΔΛΑΣ), πνπ δεκηνπξγείηαη κε ζθνπφ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, γηα ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αληθαλφηεηα ή γηα ελίζρπζε ηεο νηθνγελεηαθήο, πλεπκαηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο παηδηψλ, ησλ νπνίσλ νη γνλείο είλαη αζθαιηζκέλνη ζην Σακείν πληάμεσλ θαη Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΑΣΔ ή ησλ παηδηψλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδ. γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 5, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ίδηνπο θαη ε εηζθνξά εξγνδφηε, αλ δελ ηελ θαηαβάιιεη ν αληίζηνηρνο εξγνδφηεο. Ο Λνγαξηαζκφο, ηνλ νπνίν ζα δηαρεηξίδεηαη 5κειήο Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 θαη ηνλ Καλνληζκφ ηνπ, ζα εμππεξεηείηαη απνθιεηζηηθψο κε δηθνχο ηνπ πφξνπο, κε αλακηγλπφκελνπο, ζε θακία πεξίπησζε θαη γηα θαλέλα απνιχησο ιφγν, κε απηνχο ηνπ θιάδνπ πεξίζαιςεο θαη πξφλνηαο ηνπ Σακείνπ ή ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δπηθνχξεζεο Μειψλ (ΔΛΔΜ). ηνλ Δηδηθφ Καλνληζκφ, πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, θαζνξίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη πφξνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ, ν ππνινγηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ βνεζήκαηνο, ν ρξφλνο θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπ, νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαη γεληθά ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 3

4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΜΔΛΖ - ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ Αξζξν 4 ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Σα κέιε ηνπ Σακείνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, έθηαθηα θαη επίηηκα. 1. Σαθηηθά κέιε είλαη : α) Οη εξγαδφκελνη ζηελ ΑΣΔ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη κε πιήξε, ζπλερή θαη ηαθηηθή απαζρφιεζε. Αλ δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζην Σακείν πληάμεσλ θαη Πξνλνίαο Πξνζσπηθνχ ηεο ΑΣΔ, απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο, θαη θαη επέθηαζε αζθαιίδνληαη ζην Σακείν, κε εηδηθή αίηεζε εγγξαθήο ηελ νπνία ππνρξεσηηθά αθνινπζεί βεβαίσζε απαζθάιηζήο ηνπο απφ ηνλ θιάδν πγείαο ηνπ κέρξη ηφηε αζθαιηζηηθνχ ηνπο θνξέα. β) Οη Γηθεγφξνη πνπ είλαη νξγαληθά εληαγκέλνη ζηελ ΑΣΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο. γ) Ωο ηαθηηθά κέιε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην Σακείν θαη νη εξγαδφκελνη, κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη ινηπέο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ ηεο ΑΣΔ, εμαηξνπκέλσλ ησλ βηνκεραληθψλ, εθφζνλ απνθαζηζηεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 2 κεηά απφ εθπφλεζε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη είλαη δπλαηή θαη ζπκθέξνπζα γηα ην Σακείν ε ππαγσγή ηνπο ζ απηφ. δ)τπφ ηελ πξνυπφζεζε νηη ε ΑΣΔ ζα θαηαβάιιεη σο εξγνδνηηθή εηζθνξά, ππνινγηδφκελε επί πνζνχ ίζνπ ηνπιάρηζηνλ κε ηηο απνδνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 10ν θιηκάθην ηνπ κηζζνινγίνπ ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ, κπνξνχλ λα εληαρζνχλ σο ηαθηηθά κέιε εξγαδφκελνη ζηελ ΑΣΔ, κε κεησκέλν σξάξην, θαηαβάιινληαο εηζθνξέο ησλ ηδίσλ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ απφ απηνχο πξνζψπσλ, ππνινγηδφκελσλ επί ηνπ ίδηνπ πνζνχ (10νπ θιηκαθίνπ ηνπ κηζζνινγίνπ ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ). ε) Σα πξφζσπα απηήο ηεο παξαγξάθνπ απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο απφ ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 2. Δθηαθηα κέιε είλαη : α) Οη κεηά ελεξγφ ππεξεζία ζηελ ΑΣΔ θαη ηηο εηαηξίεο ηνπ εδ. γ ηεο παξ.1 ζπληαμηνδνηνχκελνη. Οζνη απφ απηνχο δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζην Σακείν πληάμεσλ Πξνζσπηθνχ ηεο ΑΣΔ, ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ζα πξνθαηαβάιινπλ νη ίδηνη ζην Σακείν ηελ εηζθνξά, ηφζν ηνπ εξγνδφηε φζν θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ, αλάινγε θαη αληίζηνηρε κε απηήλ πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Σακείν πληάμεσλ 4

5 Πξνζσπηθνχ ηεο ΑΣΔ, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηεο ΑΣΔ, θαη γηα αλάινγν πξνο ηελ ειηθία ηνπο ρξφλν. Ζ κεηάηαμε ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 απφ ηελ θαηεγνξία ησλ ηαθηηθψλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εθηάθησλ κειψλ γίλεηαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο θακηά δηαδηθαζία. β) Οη Γηνηθεηέο θαη Τπνδηνηθεηέο ηεο ΑΣΔ, αλ ην επηζπκνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγνχ ππεξεζίαο ηνπο ζηελ Σξάπεδα θαη κεηά, εθφζνλ παίξλνπλ ζχληαμε απφ ην Σακείν πληάμεσλ Πξνζσπηθνχ ηεο ΑΣΔ. Άξζξν 5 ΑΛΛΑ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ Γηθαηνχληαη λα ππαρζνχλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ : 1. Όζνη απνρσξνχλ απφ ηελ ΑΣΔ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κεηά απφ ππεξεζία 15 εηψλ θαη αληίζηνηρν ρξφλν αζθάιηζεο ζην Σακείν, ρσξίο λα ζπληαμηνδνηεζνχλ απφ ην Σακείν πληάμεσλ Πξνζσπηθνχ ηεο ΑΣΔ, έρνπλ φκσο ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο γηα ην κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ, κπνξνχλ λα παξακείλνπλ αζθαιηζκέλνη, εθφζνλ δεηήζνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο ππαγσγήο ηνπο ζην Σακείν εληφο 6κήλνπ απφ ηελ εκέξα ιχζεο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο κε ηελ ΑΣΔ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη ζα θαηαβάιινπλ νη ίδηνη ην ηζφπνζν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εηζθνξψλ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ (αλ δελ θαηαβάιινληαη απφ ηελ ΑΣΔ), ππνινγηδνκέλσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ ηνπο ηνπ ρξφλνπ εμφδνπ ηνπο, φπσο απηέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαλ αλ δελ είρε ιπζεί ε εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε κε ηελ Α.Σ.Δ. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο ζα θαηαβάιινπλ εηζθνξά κφλν αζθαιηζκέλνπ. 2. Οη εξγαδφκελνη κε πιήξε, ζπλερή θαη ηαθηηθή απαζρφιεζε ζην ΣΤΠΑΣΔ νπνηνπδήπνηε θιάδνπ ή εηδηθφηεηαο. Δηδηθά γηα ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο δηθεγφξνπο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο πιήξεο, ζπλερήο θαη ηαθηηθή απαζρφιεζε θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Πξνυπφζεζε ππαγσγήο ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ ζην Σακείν είλαη ε απαζθάιηζή ηνπο γηα ηνλ θιάδν πγείαο απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα. 3. Οη εξγαδφκελνη κε πιήξε, ζπλερή θαη ηαθηηθή απαζρφιεζε ζηνπο Οξγαληζκνχο, πξνζσπηθνχ ΑΣΔ (πιιφγνπο-πλεηαηξηζκνχο), κεηά ηελ απαζθάιηζή ηνπο γηα ηνλ θιάδν πγείαο απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαηαβάιιεηαη ζην Σακείν ην ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ, εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ, αληίζηνηρσλ κε απηέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ θαη γηα ηα ηαθηηθά κέιε. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγγξαθή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο (ειηθία, ρξφλνο ππεξεζίαο θ.ι.π.) θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 5

6 4. Σα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ην Σακείν θαη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο, εθφζνλ θαηαβάιινπλ εμ ηδίσλ ηηο εηζθνξέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 5 εδ. γ ηνπ άξζξνπ 12. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηάηαμε απηή φζνη απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ είραλ ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ κέρξη ηελ 1/9/1988 θαη αθνινχζσο φζνη απφ απηνχο δελ έθαλαλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ ηνπο παξαζρέζεθε εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ. 5. Σσλ ίδησλ παξνρψλ δηθαηνχηαη επίζεο ε δηαδεπγκέλε, πξψελ ζχδπγνο ακέζσο αζθαιηζκέλνπ, πνπ είλαη αλαζθάιηζηε θαη δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα, άλ, θαηά ηελ έθδνζε ηνπ δηαδεπθηεξίνπ, έρεη ζπκπιεξψζεη ην 50ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δεηήζεη ηε ζπλέρηζε ηεο ππαγσγήο ηεο ζην Σακείν εληφο εμακήλνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ δηαδεπθηεξίνπ θαη ζα θαηαβάιιεη σο εηζθνξά ην ηζφπνζν ηεο αληίζηνηρεο εηζθνξάο εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε ππνινγηδνκέλεο επί ηνπ 5νπ θιηκαθίνπ ηνπ κηζζνινγίνπ ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηαδεπγκέλε, πξψελ ζχδπγνο ακέζσο αζθαιηζκέλνπ, δελ ζεσξείηαη ακέζσο αζθαιηζκέλε θαη δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ππαγσγή ζην Σακείν κειψλ ηεο ίδηαο ή ηεο παηξηθήο ηεο νηθνγελείαο. Αξζξν 6 ΑΜΔΧ ΚΑΗ ΔΜΜΔΧ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ 1. Ακέζσο αζθαιηζκέλνη ζεσξνχληαη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο. 2. Δκκέζσο αζθαιηζκέλνη ζεσξνχληαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο ίδηαο ή ηεο παηξηθήο νηθνγέλεηαο ησλ άκεζα αζθαιηζκέλσλ. Αξζξν 7 ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Σα κέιε ηεο ίδηαο ή ηεο παηξηθήο νηθνγέλεηαο ησλ ακέζσο αζθαιηζκέλσλ, ηα νπνία δηθαηνχληαη, κε πξνυπνζέζεηο, λα ππαρζνχλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ, είλαη : 1. χδπγνη κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο θαη δηαθξίζεηο : α) Οη ζχδπγνη (άλδξεο θαη γπλαίθεο), κε ηηο δηαθξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12. β) Όζνη απφ ηνχο ζπδχγνπο είλαη αζθαιηζκέλνη θαη ζε άιινπο θνξείο εγγξάθνληαη θαη ζην Σακείν, κφλν κεηά απφ ζεηηθή γλσκάηεπζε ηεο 6

7 Τγηεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία δηαπηζηψλεη φηη δελ πάζρνπλ απφ ζνβαξφ ρξφλην λφζεκα, νχηε θέξνπλ πξνδηαζεηηθνχο παξάγνληεο ζνβαξήο λφζεζεο. ε θάζε πεξίπησζε δελ εγγξάθνληαη ζην Σακείν αλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ηεζζαξαθνζηφ πέκπην (45 ν ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 2. Σα παηδηά κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο θαη δηαθξίζεηο : α) Σα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ζε γάκν, ηα ρσξίο γάκν παηδηά ακέζσο αζθαιηζκέλεο γπλαίθαο θαη ηα παηδηά πνπ λνκηκνπνηήζεθαλ αλαγλσξίζηεθαλ ή πηνζεηήζεθαλ, εθφζνλ δελ ηέιεζαλ γάκν κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 35 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαθξίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12. β) Με ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη ρσξίο φξην ειηθίαο θαη πξφζζεηε εηζθνξά, αλ γελλήζεθαλ ή έγηλαλ αλάπεξα ελφζσ ήζαλ αζθαιηζκέλα ζην Σακείν (ζσκαηηθψο ή πλεπκαηηθψο) κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη πάλσ, θαη ε αλαπεξία ηνπο ηα θαζηζηά αλίθαλα γηα εξγαζία, βεβαηνχκελε απφ ηελ αξκφδηα Ννκαξρηαθή Τγηεηνλνκηθή Τπεξεζία. Ζ αλαπεξία ειέγρεηαη απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ. γ) Παηδηά πνπ δελ είραλ αζθαιηζηεί ζην Σακείν ιφγσ ππαγσγήο ηνπο ζην θνξέα ηνπ εηέξνπ ησλ γνλέσλ, δελ αζθαιίδνληαη ζην Σακείν κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο. 3. πκπιεξσκαηηθή αζθάιηζε. χδπγνη (άληξεο θαη γπλαίθεο) θαη παηδηά πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε άιιν, ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο θνξέα θιάδνπ Τγείαο, θαιχπηνληαη από το Ταμείο ζπκπιεξσκαηηθψο κελ γηα λνζνθνκεηαθή ηνπο πεξίζαιςε πιήξσο δε γηα πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. Γελ θαιχπηεηαη ε δαπάλε αγνξάο αληηλενπιαζκαηηθψλ θαη ρξνλίσλ παζήζεσλ θαξκάθσλ. 4. Γνλείο κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο θαη δηαθξίζεηο : α) Οη γνλείο πνπ έρνπλ ππεξβεί ην πεληεθνζηφ πέκπην (55 ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, φρη φκσο θαη ην εμεθνζηφ πέκπην (65 ν ), θαη δελ είλαη αζθαιηζκέλνη νχηε κπνξνχλ λα αζθαιηζηνχλ ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα. β) Καη εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε αζθάιηζε ρσξίο φξην ειηθίαο ησλ κεηέξσλ πνπ είλαη ρήξεο θαη γνλέσλ κε πνζνζηφ ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο αλαπεξίαο 67% θαη πάλσ. 5. Άιιεο πξνυπνζέζεηο αζθάιηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πξνζψπσλ. α) Σα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν απηφ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ αλ: αα) Δθφζνλ δεί ν ακέζσο αζθαιηζκέλνο: Αλ απνδεδεηγκέλα ζπκβηψλνπλ ζε θνηλή ζηέγε κε απηφλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2-3 ζπληεξνχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ απηφλ. Ζ ζπκβίσζε δελ ζεσξείηαη φηη έρεη δηαθνπεί, αλ ην πξνζηαηεπφκελν κέινο πξνζσξηλά θαη γηα ζνβαξνχο 7

8 ιφγνπο δελ δηακέλεη ζηελ ίδηα ζηέγε ή φηαλ πξφθεηηαη γηα ηέθλν πνπ ζπνπδάδεη ζε δηαθνξεηηθφ ηεο θνηλήο θαηνηθίαο ηφπν. αβ) Αλ δελ δεη ν ακέζσο αζθαιηζκέλνο ζπλερίδνπλ λα είλαη αζθαιηζκέλα εθφζνλ είλαη δηθαηνδφρνη ζχληαμεο. β) Σν Σακείν δελ θαιχπηεη ηηο δαπάλεο εγθπκνζχλεο θαη ηνθεηνχ ησλ ζπγαηέξσλ, νχηε βεβαίσο θαηαβάιιεη ηα αληίζηνηρα επηδφκαηα γηα ηε κεηέξα θαη ην λενγλφ. γ) ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ αληίιεςε ηνπ Σακείνπ πεξηζζφηεξα απφ δχν κέιε ηεο παηξηθήο νηθνγέλεηαο ηνπ ακέζσο αζθαιηζκέλνπ. δ) Γηα ηελ ππαγσγή ζην Σακείν ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν απηφ πξνζψπσλ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ακέζσο αζθαιηζκέλνπ κέινπο. ε) Γνλείο δελ δηθαηνχληαη πεξίζαιςεο γηα βαξχ αλίαην λφζεκα, αλ απηφ πξνυπήξρε ηεο ππαγσγήο ηνπο ζην Σακείν. 6. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο αζθάιηζεο παηδηψλ, πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 21 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαη γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία, πξνζθνκίδνληαη εληφο ηνπ κελφο Οθησβξίνπ θάζε έηνπο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ κε πξνζθφκηζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ απμεκέλε εηζθνξά πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ εδ. βα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 12. Αξζξν 8 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΖ - ΠΡΟΘΔΜΗΔ -ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΛΤΦΖ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. α) Ο εξγαδφκελνο ακέζσο αζθαιηζκέλνο ππάγεηαη απηνδηθαίσο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαιακβάλεη ππεξεζία κε κφλν δηθαηνινγεηηθφ ην έγγξαθν αλάιεςεο ππεξεζίαο. β) Γηα ηελ εγγξαθή ζπδχγνπ πξνζθνκίδνληαη, ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ, πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο θαη ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά απφ εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα Πνιπταηξεία ηνπ Σακείνπ ή, αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζε Ννζνθνκείν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Σακείν θαη κε έμνδά ηνπ θαη πεξηιακβάλνπλ θαη ειάρηζην, αλάιπζε αίκαηνο (γεληθή, νπξία, ζάθραξν, ρνιεζηεξίλε, ηξηγιηθεξίδηα), αλάιπζε νχξσλ, ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαη αθηηλνγξαθία ζψξαθνο. 8

9 γ) Γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ πξνζθνκίδεηαη ιεμηαξρηθή πξάμε γελλήζεσο ε πξάμε πηνζεζίαο, αλαγλψξηζεο, λνκηκνπνίεζεο. δ) Γηα ηνπο γνλείο πξνζθνκίδνληαη πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο, πηζηνπνηεηηθφ - απνδεηθηηθφ ηεο ζπγγέλεηαο απφ ηε Γεκνηηθή ή Κνηλνηηθή Αξρή θαη ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ β απηήο ηεο παξαγξάθνπ. ε) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ κέξνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ην δηθαίσκα ππαγσγήο ή παξακνλήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. ζη) Σν Σακείν δηθαηνχηαη µε απνζηνιή εγγξάθνπ ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αζθαιηζκέλνο, λα δεηεί ηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο αζθάιηζεο ηνπ ηδίνπ ή πξνζηαηεπφκελσλ απφ απηφλ πξνζψπσλ ζην Σακείν ζε κηα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο θαηεγνξίεο. Ζ άξλεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα πξνζθνκίζεη ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή ε επηζηξνθή ηεο επηζηνιήο αλεπίδνηεο ιφγσ αιιαγήο δηεπζχλζεσο, άγλσζηεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Σακείνπ, έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαθνπή ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Υξφλνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. αα) Γηα ηα κέιε ηεο ίδηαο ή ηεο παηξηθήο νηθνγέλεηαο πνπ ππάξρνπλ θαηά ην ρξφλν αλάιεςεο ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ε αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο έηνπο απφ ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο. αβ) Γηα ηα κέιε ηεο ίδηαο ή παηξηθήο νηθνγέλεηαο πνπ απνθηψληαη κεηά ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ε αίηεζε ππαγσγήο ζην Σακείν πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο έηνπο απφ ηελ απφθηεζε ηνπ λένπ κέινπο. β) χδπγνο πνπ δελ έρεη αζθαιηζηεί ζην Σακείν ιφγσ εξγαζίαο θαη αζθάιηζεο ζε άιιν θνξέα, κπνξεί λα ππαρζεί αλ πάςεη λα εξγάδεηαη θαη απσιέζεη ην δηθαίσκα πεξίζαιςεο απφ ηνλ άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ην δεηήζεη κε αίηεζε πνπ ζα ππνβιεζεί εληφο έηνπο απφ ηελ εκέξα δηαθνπήο εξγαζίαο. Ζ θάιπςή ηνπ φκσο, απφ ην Σακείν αξρίδεη απφ ηελ εκέξα πνπ ν άιινο θνξέαο αδπλαηεί, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνλνληζκφ ηνπ, λα ηνπ παξέρεη πεξίζαιςε. γ) Οη παξαπάλσ πξνζεζκίεο, κέζα ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ππνβιεζεί ε αίηεζε, αλ δελ ππάξρεη αληίζεηε δηάηαμε, είλαη απνζβεζηηθέο ηνπ δηθαηψκαηνο ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ. 3. Δλαξμε θάιπςεο. α) Γηα ηνλ εξγαδφκελν ε πεξίζαιςε αξρίδεη απφ ηελ εκέξα πνπ αλαιακβάλεη ππεξεζία. 9

10 β) Γηα ηα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο πνπ ππάξρνπλ, ε πεξίζαιςε αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο. γ) Γηα ηα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο πνπ απνθηψληαη κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ε πεξίζαιςε αξρίδεη, πξνθεηκέλνπ γηα ηε ή ην ζχδπγν απφ ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ γάκνπ, πξνθεηκέλνπ δε γηα ηα παηδηά απφ ηελ εκέξα γέλλεζεο ή ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζην Σακείν ηεο πξάμεο λνκηκνπνίεζεο, αλαγλψξηζεο ή πηνζεζίαο. δ) Γηα ηα κέιε ηεο παηξηθήο νηθνγέλεηαο ε πεξίζαιςε αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Σακείν. Αξζξν 9 ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ ΚΑΛΤΦΖ- ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 1. Οξηζηηθή Γηαθνπή. α) Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζ. 5 παξ. 1, ε παξνρή πεξίζαιςεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ακέζσο αζθαιηζκέλνπο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα απ απηνχο πξφζσπα, παχεη νξηζηηθψο κε ηε ιχζε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο κε ηνλ εξγνδφηε ηνπο, πιελ θαη αλ πξφθεηηαη λα ζπληαμηνδνηεζνχλ. Αλ ν ιφγνο ιχζεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ήηαλ ε απφιπζε θαη απηή αθπξσζεί ή αλαθιεζεί, ηφζν ν ίδηνο ν ακέζσο αζθαιηζκέλνο φζν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 έρνπλ δηθαίσκα, ππάγνληαη θαη πάιη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ. Σν Σακείν δελ θαιχπηεη ηηο δαπάλεο γηα πεξίζαιςε ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιάβεζε. β) Ο ελήιηθαο αζθαιηζκέλνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Σακείν. γ) Ζ κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδίνπ δηαγξαθή ηνπ ακέζσο αζθαιηζκέλνπ έρεη σο επαθφινπζν ηε δηαγξαθή θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ απφ απηφλ κειψλ ηεο ίδηαο θαη ηεο παηξηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο. δ) Αζθαιηζκέλνο πνπ δηαγξάθεθε κε αίηεζή ηνπ, αλ δελ ππάξρεη εηδηθή ξχζκηζε ζην Καηαζηαηηθφ απηφ, δελ κπνξεί λα ππαρζεί θαη πάιη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ. ε) Ο ακέζσο αζθαιηζκέλνο δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή ηνπ εηέξνπ ησλ ζπδχγσλ θαη επίζεο ηέθλνπ ηνπ πνπ δελ ζπκπιήξσζε ην 25 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή είλαη αλάπεξν, εθηφο θαη αλ θαιχπηεηαη απφ άιιν θνξέα ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ζη) Μπνξεί λα δεηεζεί ε δηαγξαθή παηδηψλ, πνπ θνηηνχλ ζε παξαγσγηθέο ρνιέο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, θαζψο θαη ησλ παηδηψλ πνπ ππεξεηνχλ σο Δζεινληέο πεληαεηνχο ζεηείαο. 10

11 δ) Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5, παχεη νξηζηηθψο ε παξνρή πεξίζαιςεο ζην ζχδπγν ή ηε ζχδπγν ηνπ ακέζσο αζθαιηζκέλνπ απφ ηελ εκέξα έθδνζεο ηνπ δηαδεπθηεξίνπ. ε) Παχεη, επίζεο, νξηζηηθψο ε παξνρή πεξίζαιςεο ησλ παηδηψλ, φηαλ ππάξρεη έζησ θαη κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Σακείν (γάκνο, ζπκπιήξσζε αλσηάηνπ νξίνπ ειηθίαο θι.π.). ζ) Παχεη αθφκε νξηζηηθψο ε παξνρή πεξίζαιςεο ζηνλ αζθαιηζκέλν πνπ ηηκσξήζεθε κεηά απφ ηειεζίδηθε πεηζαξρηθή απφθαζε κε πνηλή νξηζηηθήο δηαγξαθήο. Ζ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ ακέζσο αζθαιηζκέλνπ γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ απαζθάιηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ απφ απηφλ πξνζψπσλ. 2. Πξνζσξηλή Γηαθνπή. α) Γηαθφπηεηαη ε παξνρή πεξίζαιςεο ζηνλ αζθαιηζκέλν πνπ ηηκσξήζεθε γηα πεηζαξρηθφ ηνπ παξάπησκα, ζε βάξνο ηνπ Σακείνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16, γηα ρξφλν ίζν κε ηελ επηβιεζείζα, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, πεηζαξρηθή πνηλή. Οη ζπλέπεηεο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο δελ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα αζθαιηζκέλα κέιε ηεο απηήο νηθνγέλεηαο, ελψ ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ απφ ηνπο πξνζσξηλψο δηαγξαθνκέλνπο ζπλερίδεηαη θαλνληθψο. β) Ο κε ζπληαμηνχρνο ακέζσο αζθαιηζκέλνο, πνπ ιφγσ άδεηαο (γνληθήο, εθπαηδεπηηθήο θ.ι.π.) ρσξίο απνδνρέο, επηζπκεί ηε δηαθνπή ηεο αζθάιηζεο ηνπ ηδίνπ ή θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ απ απηφλ πξνζψπσλ, ππνβάιεη ζην Σακείν ζρεηηθή αίηεζε θαη παξαδίδεη πξνζσξηλψο ηα βηβιηάξηα αζζελείαο. Γηαθνξεηηθά νθείιεη ηηο εηζθνξέο εξγνδφηε, ηδίνπ θαη πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ. Μπνξεί φκσο λα δεηήζεη ηε ζπλέρηζε ηεο αζθάιηζήο ηνπ, θαηαβάιινληαο ηηο εηζθνξέο κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηάο ηνπ κε ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. γ) Δξγαδφκελνο πνπ ηηκσξήζεθε απφ ην Πεηζαξρηθφ Όξγαλν ηνπ εξγνδφηε ηνπ κε πνηλή πξνζσξηλήο παχζεο θαη θαηά ην ρξφλν έθηηζεο ηεο πνηλήο ηνπ δελ κηζζνδνηείηαη αλ επηζπκεί ηελ ζπλέρηζε ηεο θάιπςεο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ απφ απηφλ πξνζψπσλ, νθείιεη λα ην δειψζεη ζην Σακείν, απνδερφκελνο ηελ θαηαβνιή απφ απηφλ ησλ αλάινγσλ εηζθνξψλ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηαθνξεηηθά δηαθφπηεηαη ε αζθάιηζε. 3. Υξφλνο έλαξμεο ηεο δηαθνπήο. α) Ζ δηαθνπή ηεο αζθάιηζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ επφκελνπ ηεο κεηαβνιήο ή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κελφο. 11

12 β) Ζ δηαθνπή ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ ζηα πξνζηαηεπφκελα κέιε, ιφγσ αλάιεςεο απφ απηά εξγαζίαο, αξρίδεη απφ ην ρξφλν έλαξμεο ηεο θάιπςεο ηνπο απφ ην λέν αζθαιηζηηθφ θνξέα, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν ησλ έμη κελψλ απφ ηελ εκέξα αλάιεςεο εξγαζίαο. Αξζξν 10 ΤΝΔΥΗΖ ΑΦΑΛΗΖ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΓΟΥΧΝ ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΖ 1. Δξγαδφκελνη πνπ γίλνληαη ζπληαμηνχρνη παξακέλνπλ αζθαιηζκέλνη, εθηφο αλ δειψζνπλ γξαπηά φηη επηζπκνχλ ηε δηαγξαθή ηνπο απφ ην Σακείν. 2. Ζ/Ο ζχδπγνο, δηθαηνδφρνο ζχληαμεο αζθαιηζκέλνπ πνπ πέζαλε, ζπλερίδεη λα ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ, εθηφο αλ δειψζεη γξαπηά φηη επηζπκεί ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Σακείν. 3. Σα κέιε ηεο ίδηαο ή ηεο παηξηθήο νηθνγέλεηαο ηνπ ακέζσο αζθαιηζκέλνπ πνπ πέζαλε, ρσξίο λα ηα γξάςεη ζην Σακείν φζν ήηαλ ζηε δσή κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο, δελ κπνξνχλ λα γξαθνχλ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ παίξλνπλ ή φρη ζχληαμε. Δμαηξνχληαη ηα παηδηά πνπ ηπρφλ ζα γελλεζνχλ κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, ιφγσ εγθπκνζχλεο πνπ πξνυπήξρε. 4α) Παηδηά θαη κέιε παηξηθήο νηθνγέλεηαο ηνπ ακέζσο αζθαιηζκέλνπ ηα νπνία ήζαλ γξακκέλα ζην Σακείν πξηλ απφ ην ζάλαηφ ηνπ, εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζηελ αληίιεςε ηνπ Σακείνπ, κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ πξνεγνχκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ (ειηθία, εξγαζία θιπ.), αλεμαξηήησο ηνπ αλ δηθαηνχληαη ζχληαμεο. β) Αλάπεξα παηδηά ζπλερίδνπλ λα είλαη αζθαιηζκέλα θαη κεηά ην ζάλαην ησλ γνληψλ ηνπο εθφζνλ ζπληαμηνδνηνχληαη. 5. Δπαλέληαμε. α)μπνξεί λα δεηεζεί ε επαλεγγξαθή ζην Σακείν ζπδχγνπ πνπ είρε δηαθφςεη ηελ αζθάιηζή ηνπ ζην Σακείν, ή δελ είρε εγγξαθεί, ιφγσ εξγαζίαο θαη αληίζηνηρεο αζθάιηζεο ζε άιιν θνξέα, εάλ παχζεη λα εξγάδεηαη θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ ζρεηηθφ κε ηελ πξνεγνχκελε εξγαζία ηνπ αζθαιηζηηθφ θνξέα, εληφο πξνζεζκίαο δχν εηψλ απφ ηελ εκέξα ιχζεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαηαβιεζεί εηζθνξά ίζε κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ην ρξφλν παχζεο ηεο θάιπςήο ηνπ απφ ηνλ πξνεγνχκελν αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα. 12

13 βα) Αλ ν γάκνο ησλ παηδηψλ ιπζεί, κπνξνχλ λα μαλαγξαθηνχλ ζην Σακείν κε ηηο πξνυπνζέζεηο πάληνηε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7, αλ ην δειψζνπλ κέζα ζε ηξείο κήλεο απφ ηελ εκέξα ιχζεο ηνπ γάκνπ. ββ) Μπνξεί λα δεηεζεί επαλεγγξαθή ζην Σακείν παηδηψλ πνπ έπαπζαλ λα εξγάδνληαη θαη έκεηλαλ αλαζθάιηζηα, πάληνηε κέρξη ηελ ειηθία ηνπ 35 νπ έηνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εξγνδφηε ηνπο θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ θνξέα απφ ηα νπνία θαίλεηαη φηη δελ θαιχπηνληαη. βγ) Αλ δηαθνπεί ε θνίηεζε ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε παξαγσγηθέο ρνιέο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο ή ιήμεη ε ζεηεία, ησλ παηδηψλ πνπ ππεξεηνχλ σο εζεινληέο πεληαεηνχο ζεηείαο κπνξεί, κε ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο θαη κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηε δηαθνπή ή ηε ιήμε ηεο ζεηείαο, λα δεηεζεί ε επαλεγγξαθή ηνπο ζην Σακείν, εθφζνλ θαηαβιεζεί πνζφ ίζν κε ην κηζφ ησλ εηζθνξψλ πνπ αλαινγνχζαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηε δηαθνπή. Με ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα επαλεγγξαθνχλ παηδηά πνπ ιχζεθε ε εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε θαη έκεηλαλ εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ αλαζθάιηζηα, κεηά απφ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηνπ κέρξη ηφηε αζθαιηζηηθνχ ηνπο θνξέα φηη δελ θαιχπηνληαη πιένλ. Αξζξν 11 ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 1. Οη αζθαιηζκέλνη, θπξίσο νη ακέζσο, έρνπλ ππνρξέσζε, εληφο δχν κελψλ θαη κε γξαπηή ηνπο δήισζε, λα γλσζηνπνηνχλ ζην Σακείν θάζε κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο πνπ κπνξεί λα έρεη νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα γηα ην Σακείν (γάκνο παηδηψλ, δηαδχγην, ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο θ.ι.π.). Ζ έκκεζε γλψζε ηνπ Σακείνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε, αιιά απαηηείηαη πάληνηε γξαπηή δήισζε ηνπ κέινπο. 2. Αλ ε δήισζε δελ ππνβιεζεί εληφο ηνπ δηκήλνπ, νη εηζθνξέο πνπ εηζπξάρζεθαλ κέρξη ην ρξφλν πνπ ππνβιήζεθε ζην Σακείν ε γξαπηή δήισζε δελ επηζηξέθνληαη, αζρέησο αλ έγηλε ή φρη ρξήζε παξνρψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο κεηαβνιήο θαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 3. Ζ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή εηζθνξάο ή απμεκέλεο εηζθνξάο απφθξπςε κεηαβνιήο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ζπλεπάγεηαη ηελ είζπξαμε ηεο επηπιένλ εηζθνξάο αλαδξνκηθψο αθφηνπ ήηαλ απαηηεηή θαη ζην δηπιάζην. 13

14 4α) Αλ νη γνλείο αζθαιηζκέλνπ παηδηνχ είλαη θαη νη δχν ακέζσο αζθαιηζκέλνη, ζε πεξίπησζε δηάζηαζήο ηνπο, ν απφ απηνχο γνλέαο, ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε ε επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ, έρεη δηθαίσκα λα ην εγγξάςεη ζηε κεξίδα ηνπ σο δηθφ ηνπ πξνζηαηεπφκελν κέινο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν έηεξνο ησλ ζπδχγσλ παχζεη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, λα είλαη αζθαιηζκέλνο ζην Σακείν. β) Με θνηλή ηνπο δήισζε, ζχδπγνη, ακέζσο αζθαιηζκέλνη θαη νη δχν κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηα πξνζηαηεπφκελα απφ απηνχο ηέθλα ηνπο απφ ηελ κεξίδα ηνπ ελφο ζηε κεξίδα ηνπ άιινπ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΠΟΡΟΗ-ΓΗΑΘΔΗΜΑ-ΔΠΔΝΓΤΔΗ Αξζξν 12 ΔΗΦΟΡΔ ΚΛΑΓΟΤ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ Σα πνζνζηά ππνινγίδνληαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ ηνπ ακέζσο αζθαιηζκέλνπ. : 1. Eξγνδνηηθή εηζθνξά α) Ζ εξγνδνηηθή εηζθνξά 6,25% πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηελ ΑΣΔ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε απηήλ θαη πνπ κπνξεί λα απμεζεί κε απφθαζε ηεο Γηνίθεζήο ηεο. β) Ζ εξγνδνηηθή εηζθνξά πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ ηεο ΑΣΔ σο εξγνδνηψλ ησλ πξνζψπσλ ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4, ε νπνία είλαη πάληνηε αλάινγε κε απηήλ πνπ θαηαβάιιεη ε ΑΣΔ. γ) Ζ εξγνδνηηθή εηζθνξά πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Πξνζσπηθνχ ηεο ΑΣΔ σο εξγνδνηψλ ησλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 θαη 3, ε νπνία είλαη πάληνηε αλάινγε κε απηήλ πνπ θαηαβάιιεη ε ΑΣΔ 2. Δηζθνξέο εξγαδνκέλσλ: α) Δηζθνξά ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ ηνπο. β) Πνζνζηφ 1% επί ηεο απνδεκηψζεσο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ππεξεζία εθηφο έδξαο ζηα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. γ) Δηζθνξά 2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηα ηαθηηθά κέιε γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο απνζπαζκέλσλ απφ ηελ ΑΣΔ, ζην Γεκφζην, ζηνπο Οξγαληζκνχο θαη ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. δ) Δηζθνξά ησλ ακέζσο αζθαιηζκέλσλ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 θαη 3 νξηδφκελε ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ ηνπο. ε) Δηζθνξά 1% επί ηεο απνδεκηψζεσο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ππεξεζία εθηφο έδξαο ησλ πξνζψπσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. ζη) Δθάπαμ εηζθνξά νξηδφκελε ζε πνζνζηφ 15% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζην λενεγγξαθφκελν ακέζσο αζθαιηζκέλν ην κήλα ππαγσγήο ηνπ ζηελ αληίιεςε ηνπ Σακείνπ, παξαθξαηνχκελν απφ ηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ. 3. Δηζθνξά θαηά ηε δηάξθεηα άδεηαο ρσξίο απνδνρέο. Ο ακέζσο αζθαιηζκέλνο, ζηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ άδεηα απνπζίαο ρσξίο απνδνρέο, αλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο θάιπςήο ηνπ 14

15 απφ ην Σακείν, θαηαβάιιεη ην ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ γηα ηνλ ίδην θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 4. Δηζθνξά ησλ επηηίκσλ κειψλ. Σα επίηηκα κέιε, εθφζνλ ηνπο παξέρεηαη πεξίζαιςε, θαηαβάιινπλ εηζθνξά ππνινγηδφκελε επί ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ ηνπ 25νπ θιηκαθίνπ ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ, ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ εηζθνξψλ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ ζηελ ΑΣΔ. 5.Δηζθνξά πληαμηνχρσλ. α) Δηζθνξά 2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαβαιινκέλσλ απνδνρψλ ή ζχληαμεο θαη επηθνχξεζεο ησλ εθηάθησλ κειψλ, πνπ δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηεο αληίζηνηρεο εηζθνξάο ησλ αθαζάξηζησλ βαζηθψλ απνδνρψλ ηνπ 10νπ θιηκαθίνπ ηνπ θπξίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ. β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εθφζνλ ην ππαγνξεχνπλ νηθνλνκηθά δεδνκέλα, κπνξεί λα ζεζπίζεη εηζθνξά ησλ ζπληαμηνχρσλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο ΑΣΔ (ειηθίαο κέρξη 65 εηψλ) εηζθνξά 2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαβαιινκέλσλ απνδνρψλ ή ζχληαμεο θαη επηθνχξεζεο ησλ εθηάθησλ κειψλ, πνπ δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηεο αληίζηνηρεο εηζθνξάο ησλ αθαζάξηζησλ βαζηθψλ απνδνρψλ ηνπ 10νπ θιηκαθίνπ ηνπ θπξίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ. γ) Δηζθνξά ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 4 νξηδφκελε ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαβαιιφκελσλ ζχληαμεο θαη επηθνχξεζεο. δ) ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαβάιινληαη εθηφο ηεο ζχληαμεο θαη απνδνρέο απφ άιιε πεγή, ην πνζνζηφ εηζθνξάο ππνινγίδεηαη επί ηεο αξρηθήο ζχληαμεο θαη φρη απηήο πνπ ηπρφλ κεηψλεηαη ζε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα αλψηαην χςνο απνδνρψλ. 6. Οη εηζθνξέο ησλ εκκέζσο αζθαιηζκέλσλ δψληνο ηνπ ακέζσο αζθαιηζκέλνπ. Σα πνζνζηά εηζθνξάο ηνπο ππνινγίδνληαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ ηνπ ακέζσο αζθαιηζκέλνπ σο εμήο : α) Γηα ζπδχγνπο (άλδξεο-γπλαίθεο) κε ηηο αθφινπζεο δηαθξίζεηο. αα) Γηα ζπδχγνπο (άλδξεο-γπλαίθεο) 0,75% εθηφο αλ εξγάδνληαη θαη είλαη αζθαιηζκέλνη ή κπνξνχλ λα αζθαιηζηνχλ ζηνλ αληίζηνηρν θνξέα νπφηε είλαη 2%. αβ)δηζθνξά 4,5% θαηαβάιιεηαη θαη γηα ζχδπγν πνπ εγγξάθεηαη ζην Σακείν γηα πξψηε θνξά κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 45 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ. αγ) Πεξηνξίδεηαη ζην 0,75% ε εηζθνξά ζπδχγνπ πνπ ήηαλ αζθαιηζκέλνο παξαιιήισο θαη ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα ιφγσ εξγαζίαο, αλ παχζεη λα εξγάδεηαη θαη απνιέζεη εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ ην δηθαίσκα ζπλέρηζεο ηεο αζθάιηζήο ηνπ ζηνλ θνξέα απηφ. αδ) χδπγνο πνπ δελ είρε αζθαιηζηεί ζην Σακείν ιφγσ εξγαζίαο θαη αληίζηνηρεο αζθάιηζεο ζε άιιν θνξέα ή είρε δηαθφςεη γηα ηνλ ίδην ιφγν ηελ αζθάιηζή ηεο (ηνπ) ζην Σακείν, εάλ παχζεη λα εξγάδεηαη θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ ζρεηηθφ κε ηελ πξνεγνχκελε εξγαζία ηνπ αζθαιηζηηθφ θνξέα, αζθαιίδεηαη κε εηζθνξά 4,5%. β) Γηα ηα παηδηά (ηέθλα) κε ηηο εμήο δηαθξίζεηο : βα) Γηα ηα παηδηά (γεληθψο) 0,75% εθηφο θαη αλ εξγάδνληαη θαη είλαη αζθαιηζκέλα ή κπνξνχλ λ αζθαιηζηνχλ ζηνλ αληίζηνηρν ηεο εξγαζίαο ηνπο αζθαιηζηηθφ θνξέα, ή ζπκπιήξσζαλ ην 26 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, νπφηε είλαη 2%. ββ) Γηα ηα αλάπεξα παηδηά ρσξίο φξην ειηθίαο 0,75%. 15

16 γ) Γηα ηα αδέιθηα θαη εγγφληα (πνπ είλαη κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή αζθαιηζκέλα) κε ηηο εμήο δηαθξίζεηο : γα) Γηα ηα αδέιθηα θαη εγγφληα (γεληθψο) κέρξη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, γηα ηα αλάπεξα ρσξίο φξην ειηθίαο θαη γη απηά πνπ ζπνπδάδνπλ κέρξη ην 26ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο πνζνζηφ 1,5%. γβ) Γηα ηα αδέιθηα θαη εγγφληα κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 23νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο ή αλ ζπνπδάδνπλ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 26νπ έηνπο, πνζνζηφ 2,5%. δ) Γηα γνλείο 4,5% γηα ηνλ θαζέλα. 7. Δηζθνξά εκκέζσο αζθαιηζκέλσλ δηθαηνδφρσλ ζχληαμεο. α) Ζ εηζθνξά ησλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ππνινγίδεηαη επί ηεο θαηαβαιινκέλεο ζπληάμεσο, εθφζνλ δελ είλαη κηθξφηεξε ηνπ πνζνχ ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ ηνπ 10 νπ θιηκαθίνπ ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κηζζνινγίνπ ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ, επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη θαη φηαλ δελ είλαη δηθαηνδφρνη ζχληαμεο. β) Ζ ρήξα ή ν ρήξνο κε ηηο εμήο δηαθξίζεηο: βα) Ζ ρήξα ή ν ρήξνο, ρσξίο αζθαιηζκέλα παηδηά θαηαβάιιεη εηζθνξά 2%. ββ) Ζ ρήξα ή ν ρήξνο κε αζθαιηζκέλα παηδηά θαηαβάιιεη σο εηζθνξά ην άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνχ 2% πιένλ ηα πνζνζηά θαζελφο παηδηνχ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ (εξγαδφκελε ή κε), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδ. β ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ (6). βγ) Ζ ρήξα ή ρήξνο κε πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ζχληαμεο, ιφγσ αλάιεςεο εξγαζίαο, ρσξίο αζθαιηζκέλα παηδηά θαηαβάιιεη 2% ππνινγηδφκελν επί ηνπ ζπλφινπ ηεο ζχληαμεο θαη επηθνχξεζεο πνπ ζα εηζέπξαηηε αλ δελ εξγαδφηαλ. Αλ, φκσο, ζπληξέρεη κε αζθαιηζκέλα παηδηά, θαηαβάιιεη σο εηζθνξά ην άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνχ 2% πιένλ ηα πνζνζηά φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ παηδηψλ, θαζελφο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ, ππνινγηδφκελν νκνίσο. γ) Σα παηδηά κε ηηο αθφινπζεο δηαθξίζεηο. γα) Παηδηά ρσξίο αζθαιηζκέλνπο γνλείο θαηαβάιινπλ πνζνζηφ 2% θαζέλα. γβ) Παηδηά πνπ ζπληξέρνπλ κε αζθαιηζκέλν γνληφ θαηαβάιινπλ θαζέλα ην άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνχ 2% πιένλ ηα πνζνζηά φισλ ησλ παηδηψλ θαζελφο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδ. β ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. 8. Απμνκείσζε εηζθνξψλ: Οη εηζθνξέο ησλ ακέζσο θαη εκκέζσο αζθαιηζκέλσλ, ζπλνιηθψο ή νξηζκέλεο απφ απηέο, κπνξνχλ, κεηά απφ ηεθκεξησκέλε πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα απμνκεηψλνληαη κέρξη 50% κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ρσξίο αλαδξνκηθή ηζρχ. 9. Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ: α) Ζ θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ησλ κεληαίσλ εηζθνξψλ απφ ηνλ αζθαιηζκέλν πιένλ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηαγξαθή ηνπ απφ ηα κεηξψα ηνπ Σακείνπ, αλ κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ έγγξαθε θαη κε απφδεημε εηδνπνίεζή ηνπ ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο πνπ έρεη δειψζεη, δελ εμνθιήζεη ηελ νθεηιή ηνπ, ρσξίο θακία άιιε δηαδηθαζία. Σν ίδην απνηέιεζκα έρεη θαη ε επηζηξνθή ηνπ εγγξάθνπ αλεπίδνηνπ, ιφγσ αιιαγήο ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, άγλσζηεο ζηελ ππεξεζία ηνπ Σακείνπ. β) ε θάζε πεξίπησζε, θαη αλεμαξηήησο ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ή ηνπ ρξφλνπ θαζπζηέξεζεο, νη θαζπζηεξεκέλεο εηζθνξέο θαηαβάιινληαη εληφθσο κε ην επηηφθην απινχ Σακηεπηεξίνπ πνπ ηζρχεη ζηελ ΑΣΔ πξνζαπμεκέλν θαηά πέληε (5) κνλάδεο. 10. Παξαγξαθή: 16

17 α)ζ αμίσζε επηζηξνθήο εηζθνξψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ αρξεσζηήησο θαη αληηζέησο ε αμίσζε ηνπ Σακείνπ γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ πνπ δελ εηζπξάρηεθαλ παξαγξάθνληαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξψλεηαη πεληαεηία. β)οη εθαηέξσζελ απαηηήζεηο, εληφο πάληνηε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην πξνεγνχκελν εδάθην, είλαη έληνθεο κε επηηφθην Σακηεπηεξίνπ ηεο ΑΣΔ θαηά ην ρξφλν έγεξζεο ηεο αμίσζεο. γ) Σν θφζηνο ησλ παξνρψλ ζε κε δηθαηνχκελνπο αλαδεηείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνχ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Ο ακέζσο αζθαιηζκέλνο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν, αλ, παξά ηελ ππνρξέσζή ηνπ, δελ ελεκέξσζε ην Σακείν γηα ηελ κεηαβνιή. Αξζξν 13 ΑΛΛΔ ΠΡΟΟΓΟΗ 1.Ζ πξφζνδνο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή απφ άιιε λφκηκε αηηία, φπσο θιεξνλνκία, δσξεά θι.π. 2. Οη θιεξνλνκίεο, νη θιεξνδνζίεο θαη νη δσξεέο κε ηξφπν γίλνληαη δεθηέο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 2. Γσξεέο ζην Σακείν δελ γίλνληαη δεθηέο, αλ δελ πξνθχπηεη θαζαξά ε ηαπηφηεηα ηνπ δσξεηή. 3. Οη θιεξνλνκίεο θιπ. πνπ θαηαιείπνληαη ζην Σακείν γίλνληαη απνδεθηέο πάληνηε κε ην επεξγέηεκα ηεο απνγξαθήο. 4. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαιείθζεθαλ ή δσξήζεθαλ ζην Σακείν γηα νξηζκέλν ζθνπφ θαη ηελ πξφζνδν απ απηά δηαρεηξίδεηαη ρσξηζηά ην Σακείν θαη ηα δηαζέηεη απνθιεηζηηθψο γηα ην ζθνπφ πνπ νξίζηεθε, ζχκθσλα θαη κε ηνπο φξνπο ηνπ δσξεηή ή ηνπ δηαζέηε. Αξζξν 14 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΦΤΛΑΞΖ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 1. Σν Σακείν ηεξεί Σξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ζηνπο νπνίνπο θαηαηίζεληαη ηα έζνδά ηνπ απφ νπνηαδήπνηε πεγή. Ζ θίλεζε ησλ Λνγαξηαζκψλ απηψλ γίλεηαη κε εληάικαηα ή επηηαγέο ή εληνιέο πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα ή κεηά απφ εμνπζηνδφηεζή ηνπο απφ ηα αξκφδηα Οξγαλα ηνπ Σακείνπ. 2. Καηά ην θιείζηκν ησλ εξγαζηψλ ηεο εκέξαο δελ επηηξέπεηαη λα παξακέλεη ππφινηπν ζε ρξήκαηα κεγαιχηεξν ηνπ εηθνζαπιάζηνπ ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ ηνπ ππαιιήινπ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ ή ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο ηνπ αλάινγνπ πνζνχ. 3.Σα ρξεφγξαθα θαη αμηφγξαθα θαηαηίζεληαη γηα θχιαμε ζε Σξάπεδα. 17

18 Αξζξν 15 ΔΠΔΝΓΤΔΗ- ΑΝΣΑΦΑΛΗΔΗ 1. Δπελδχζεηο: α) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ, κπνξεί λα επελδχεη ζε ρξεφγξαθα (κεηνρέο, νκνινγίεο, νκφινγα θξαηηθψλ ηξαπεδψλ, έληνθα γξακκάηηα δεκνζίνπ, ακνηβαία θεθάιαηα θαη άιια) πνζά απφ ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα ηνπ Σακείνπ θαη λα ηα απνζχξεη ή λα ηα ξεπζηνπνηεί. β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνβαίλεη ζηελ αγνξαπσιεζία αθηλήηνπ, αλ ε αμία ηνπ δελ ππεξβαίλεη ην 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε ηε ζχκθσλε απφθαζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) κειψλ ηνπ. Γηαθνξεηηθά απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε. γ) Γηα ηελ αγνξά θηλεηψλ πξαγκάησλ (κεραλνινγηθνχ θαη ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ), αλ ε δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην 1/100 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Γηα επηπιένλ δαπάλε απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε. δ) Μπνξεί επίζεο, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, λα πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ απφ θνηλνχ κε Σακεία άιισλ Σξαπεδψλ (Δζληθήο, Διιάδαο θιπ.) απφθηεζε θιηληθήο, νίθσλ επγεξίαο, παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ, βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, θέληξσλ αηκνθάζαξζεο, ζηαζκψλ αηκνδνζίαο, κνλάδσλ αμνληθψλ θαη καγλεηηθψλ ηνκνγξάθσλ θαη άιισλ παξεκθεξψλ θέληξσλ, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ απφ κφλν ην Σακείν, ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 2. Αληαζθαιίζεηο: Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε νκαδηθέο αζθαιίζεηο ή αληαζθαιίζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ζηελ Αγξνηηθή Εσήο ή αιινχ γηα ζνβαξά πεξηζηαηηθά πγείαο (κεηάβαζε ζην εμσηεξηθφ, αλαπεξία, ζάλαηνο θιπ.) ή γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ησλ ζπνπδαζηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζην εμσηεξηθφ. Αξζξν 16 ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ζεσξνχληαη : α) Με ζθνπφ ηελ επίηεπμε κε δηθαηνχκελεο παξνρήο ζηνλ αηηνχληα ή άιιν ππνβνιή αλαθξηβψλ ή ςεπδψλ δηθαηνινγεηηθψλ, απφθξπςε νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο πνπ έρεη επέιζεη ζηελ αζθαιηζηηθή θαηάζηαζε ηνπ κέινπο, ε παξεκβνιή πξνζθνκκάησλ ή δπζρεξεηψλ ζηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηα εληεηαικέλα Οξγαλα ηνπ Σακείνπ, ε άξλεζε παξνρήο αηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ ή ε παξνρή αλαθξηβψλ 18

19 πιεξνθνξηψλ θαη γεληθψο θάζε, απφ πξφζεζε, πξάμε ή παξάιεηςε πνπ έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ην Σακείν. β) Ζ απφ ηα κέιε ησλ Οξγάλσλ ηνπ Σακείνπ ζχλαςε κε απηφ νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επίηεπμε θέξδνπο ή ακνηβήο, θαζψο θαη ε ιήςε ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή άιινπ πξάγκαηνο σο πξνκήζεηαο ή δψξνπ γηα νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή ηνπ Σακείνπ. γ) Ζ ζθφπηκε απφ ηα κέιε ησλ Οξγάλσλ ηνπ Σακείνπ παξάζεζε ςεπδψλ γεγνλφησλ θαη ζηνηρείσλ ζηηο εθζέζεηο ηνπο πξνο ηηο πλειεχζεηο ή ε απφθξπςε παξφκνησλ ζηνηρείσλ. δ) Ζ απφ βαξηά ακέιεηα πξάμε ή παξάιεηςε αζθαιηζκέλνπ, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε πιηθήο δεκίαο ή εζηθήο βιάβεο ζην Σακείν. ε) Ζ θαζπζηέξεζε ηεο εμφθιεζεο νθεηιψλ πξνο ην Σακείν, απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη λα πξνέξρεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 12. ζη) Ζ αλάξκνζηε δηαγσγή πξνο ηε Γηνίθεζε θαη ηα άιια Οξγαλα ηνπ Σακείνπ. 2. Πεηζαξρηθέο πνηλέο : Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε φινπο ηνπο ακέζσο ή εκκέζσο αζθαιηζκέλνπο, αλ ππέπεζαλ ζε θάπνην απφ ηα παξαπηψκαηα ηεο παξ.1, είλαη : α) Ζ έγγξαθε παξαηήξεζε. β) Υξεκαηηθφ πξφζηηκν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ κεληαίσλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ ηνπ ηειεπηαίνπ θιηκαθίνπ ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ. γ) Ζ πξνζσξηλή δηαγξαθή κέρξη θαη 6 κελψλ. δ) Ζ νξηζηηθή δηαγξαθή απφ ηα κεηξψα ηνπ Σακείνπ. ε) Γηα ηα παξαπηψκαηα ηεο πεξίπησζεο ηνπ εδ. ζη ηεο παξ. 1 επηβάιινληαη πνηλέο κφλν ησλ εδ. α θαη β ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 3. Πεηζαξρηθή δίσμε. Σελ πεηζαξρηθή δίσμε αζθεί ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα αλαζέζεη ζε έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ην Γηεπζπληή ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ή ηε ιήςε καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηεγνξία. Σν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ν Γηεπζπληήο, ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε ζπγθέληξσζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, θαιεί ζηε ζπλέρεηα ηνλ αζθαιηζκέλν πνπ βαξχλεηαη κε θαηεγνξία λα ππνβάιεη έγγξαθεο εμεγήζεηο, κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ζ απηφλ ζρεηηθήο θιίζεο ζηελ νπνία δηαηππψλεηαη ε θαηεγνξία. Ο εγθαινχκελνο έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ή θαη θσηναληίγξαθα απηψλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο, θαη αλεμαξηήησο ηνπ άλ ν εγθαινχκελνο 19

20 ππέβαιε ή φρη έγγξαθεο εμεγήζεηο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εηζάγεη ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 4. Πεηζαξρηθά Oξγαλα ηνπ Σακείνπ είλαη : α) Πξσηνβάζκην. Ωο πξσηνβάζκην πεηζαξρηθφ Οξγαλν, αξκφδην γηα ηελ εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν θαη γηα ηελ επηβνιή ζ απηφλ αλάινγεο πξνο ην παξάπησκά ηνπ πεηζαξρηθήο πνηλήο, αλ θξηζεί ε θαηεγνξία βάζηκνο, ιεηηνπξγεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, είλαη πάληνηε αηηηνινγεκέλε. β) Γεπηεξνβάζκην. Ωο δεπηεξνβάζκην πεηζαξρηθφ φξγαλν ιεηηνπξγεί ε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία εμεηάδεη ηελ ππφζεζε κεηά απφ πξνζθπγή ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ ηηκσξήζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 5. Πξνζθπγή Ο αζθαιηζκέλνο πνπ ηηκσξήζεθε απφ ην Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ Οξγαλν δηθαηνχηαη, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο πνπ ηνπ επηδφζεθε ε πεηζαξρηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα αζθήζεη πξνζθπγή ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε έγγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη ζην Πξνεδξείν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ άζθεζε πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα πεξηιάβεη ηελ πξνζθπγή ζηα ζέκαηα ηεο πξψηεο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πιελ ηεο Καηαζηαηηθήο. Καη απηήλ θαιείηαη, πξν ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ, ν πξνζθεχγσλ λα παξνπζηαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα αλαπηχμεη ηηο απφςεηο ηνπ. 6. Δηζθνξέο ηηκσξεζέλησλ. Αλ ν αζθαιηζκέλνο ηηκσξήζεθε κε πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο αζθάιηζήο ηνπ, ππνρξενχηαη, γηα ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν, λα θαηαβάιιεη θαλνληθψο ηηο εηζθνξέο ηνπ. 7. Παξαπηψκαηα κειψλ ησλ Οξγάλσλ. Σα παξαπηψκαηα ησλ κειψλ φισλ ησλ Οξγάλσλ ηνπ Σακείνπ εμεηάδνληαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σελ πεηζαξρηθή δίσμε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αζθεί, κεηά απφ κπζηηθή ςεθνθνξία, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αλ απηφο πνπ ππέπεζε ζε παξάπησκα είλαη θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δε ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 20

21 ΜΔΡΟ Β ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ Αξζξν 17 ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Αλψηαην θαη θπξίαξρν Όξγαλν ηνπ Σακείνπ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε. Σα άιια Όξγαλα ηνπ Σακείνπ δηαθξίλνληαη ζε Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά, Διεγθηηθά θαη πκβνπιεπηηθά. 1. Γηνηθεηηθφ Όξγαλν είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 2. Σα Γηαρεηξηζηηθά είλαη : α) Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή (Γ.Δ.) ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δπηθνχξεζεο Μειψλ (Δ.Λ.Δ.Μ.). β) Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή (Γ.Δ.) ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Απνθαηάζηαζεο Σέθλσλ (Δ.Λ.Α.Σ.) θαη γ) Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πνιπταηξείνπ Θεζ/λίθεο (Γ.Δ.Π.Ο.Θ.). 3. Διεγθηηθφ Όξγαλν είλαη ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή. 4. πκβνπιεπηηθά είλαη : α) Οη Πεξηθεξεηαθέο πλειεχζεηο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ. β) Οη Σνπηθέο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο Τπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ (ΣΤΔΤΜ). Αξζξν 18 ΘΖΣΔΗΑ - ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ - ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΔΚΛΟΓΖ ΜΔΛΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΝ 1. Θεηεία - Υαξαθηήξαο - Αμηψκαηα. α) Ζ ζεηεία ησλ κειψλ φισλ ησλ Οξγάλσλ είλαη ηξηεηήο. β) Σα παξαπάλσ Όξγαλα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ απηφ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Καλνληζκνχο, κέρξη ηελ εθινγή θαη αλάιεςε θαζεθφλησλ απφ ηα λέα Οξγαλα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ εθινγέο. Καλέλα κέινο απφ φια ηα Όξγαλα ηνπ Σακείνπ δελ ακείβεηαη. Ζ εθινγή ή ν δηνξηζκφο ηνπο έρεη ραξαθηήξα ηηκεηηθφ. 2. Δπαλεθινγή: α)ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Δπηηξνπέο θαη ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ηα κέιε κέρξη δχν ζπλερείο ζεηείεο γηα φια ηα Όξγαλα απηά. Ζ επαλεθινγή ηνπο επηηξέπεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε δηεηίαο απφ ηε ιήμε ηεο ηειεπηαίαο ζεηείαο ηνπο. Έρνπλ δηθαίσκα φκσο, λα εθιεγνχλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ επνκέλνπ εδαθίνπ. 21

22 β)σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ κφλνλ γηα κηα αθφκε ζπλερή ζεηεία γηα ην Όξγαλν απηφ. Ζ επαλεθινγή ηνπο επηηξέπεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε δηεηίαο απφ ηε ιήμε ηεο ηειεπηαίαο ζεηείαο ηνπο. γ)σα κέιε φισλ ησλ Οξγάλσλ ηνπ Σακείνπ δελ ζεσξείηαη φηη εμέηηζαλ νιφθιεξε ζεηεία, αλ απηή δελ είλαη ηνπιάρηζηνλ δηεηήο. δ) Οη επηιαρφληεο, πνπ αληηθαηέζηεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλν φξγαλν πξφζσπα πνπ εμέπεζαλ απφ απηφ επεηδή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο ηνπ Σακείνπ, δελ ζεσξείηαη φηη εμέηηζαλ νιφθιεξε ζεηεία, αλ απηή δελ είλαη ηνπιάρηζηνλ δηεηήο. ε) Πξφζσπα πνπ δηεηέιεζαλ κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ θαη Γηαρεηξηζηηθψλ Οξγάλσλ δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ σο κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ακέζσο επνκέλεο πεξηφδνπ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, θαη αλ αθφκε ε ζεηεία ηνπο απηή ήηαλ ε πξψηε. 3. Πξνζφληα - Κσιχκαηα - Αμηψκαηα α) Σα κέιε ησλ Οξγάλσλ ηνπ Σακείνπ πξέπεη λα είλαη Διιελεο ππήθννη, λα έρνπλ πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα, λα κελ έρνπλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ, λα κελ έρνπλ ηηκσξεζεί ηειεζηδίθσο γηα πεηζαξρηθφ ηνπο παξάπησκα πξνο ην Σακείν θαη λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε πνηληθή απφθαζε γηα νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο ζε βάξνο ηεο ΑΣΔ. Δπίζεο, πξέπεη θαηά ηελ εθινγή ή ην δηνξηζκφ ηνπο λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε αζθάιηζεο ζην Σακείν. β) Αθφκε, ηα κέιε ησλ Οξγάλσλ, δελ πξέπεη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ην δεζκφ ηνπ γάκνπ, νχηε κε ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ζε επζεία γξακκή απεξηνξίζησο θαη ζε πιάγηα γξακκή έσο ην δεχηεξν βαζκφ. Μέιε πνπ δηνξίζηεθαλ ή εθιέρηεθαλ αλ θαη έρνπλ ηα πην πάλσ θσιχκαηα, αληηθαζίζηαληαη απφ ηα αληίζηνηρα επηιαρφληα ή αλαπιεξσκαηηθά ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη, θαη φηαλ ηα θσιχκαηα αλαθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε θσιπκάηνο ιφγσ ζπγγέλεηαο αληηθαζίζηαηαη ην κέινο εθείλν πνπ ζπγθέληξσζε θαηά ηελ εθινγή ηνπ ηηο νιηγφηεξεο ςήθνπο. 4. Αληηθαηάζηαζε κειψλ ησλ Οξγάλσλ. Μέιε φισλ ησλ Οξγάλσλ ηνπ Σακείνπ πνπ είηε απνπζίαζαλ αδηθαηνινγήησο απφ ηξείο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ή απφ έμη ζπλνιηθψο θάζε έηνο είηε παξαηηήζεθαλ ή εμέπεζαλ, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο : α) Σα δηνξηζκέλα κέιε απφ ηα επίζεο δηνξηζκέλα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. β) Σα εθιεγκέλα κέιε απφ ηνπο αλαθεξπρζέληεο απφ ηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή επηιαρφληεο ησλ αληίζηνηρσλ Οξγάλσλ ηνπ ίδηνπ ςεθνδειηίνπ θαηά ζεηξά επηηπρίαο. 22

23 5. Γηνξηζκφο κε εθιεγκέλσλ κειψλ. Σα κέιε ησλ Οξγάλσλ ηνπ Σακείνπ πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ εθινγέο νξίδνληαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθινγψλ θαη κεηά απφ έγγξαθε ππφκλεζε ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Σακείνπ. Αλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 10εκέξνπ δελ έρεη γίλεη ν δηνξηζκφο, ηα Οξγαλα ιεηηνπξγνχλ κε ηα ππφινηπα κέιε, ζεσξνπκέλνπ φηη έρνπλ ζπγθξνηεζεί λνκίκσο. Αλ παξέιζεη ηξίκελν θαη δελ έρεη αθφκε γίλεη ν δηνξηζκφο, ηα Οξγαλα ζπκπιεξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 6. Παξνπζία αληηπξνζψπσλ. ηηο ζπλεδξηάζεηο φισλ ησλ Οξγάλσλ ηνπ Σακείνπ θαιείηαη λα παξεπξίζθεηαη, κε γλψκε θαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΑΣΔ (. Δ. Α. Σ. Δ.). Αξζξν 19 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ Οη γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο θαζνξίδνληαη σο εμήο : α) Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε. β) Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία. γ) Ήπεηξνο, Κέξθπξα, Παμνί, Αηησιναθαξλαλία θαη Λεπθάδα. δ) Θεζζαιία θαη Αλαηνιηθή ηεξεά Διιάδα. ε) Πεινπφλλεζνο, Κεθαιινληά, Εάθπλζνο θαη Ηζάθε. ζη) Νεζηά Αηγαίνπ θαη Γσδεθάλεζα. δ) Κξήηε. Αξζξν 20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ - ΤΓΚΡΟΣΖΖ Δ ΧΜΑ 1. Μέιε Γ.. Σν Σακείν δηνηθείηαη απφ δεθαηξηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απαξηηδφκελν απφ έλδεθα (11))ηαθηηθά θαη δχν (2) έθηαθηα (ζπληαμηνχρνπο) κέιε, πνπ εθιέγνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 θαη επφκελα. 2. πγθξφηεζε Γ.. Σν Γ.. ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνπο Α θαη Β Αληηπξνέδξνπο, ην Γελ.Γξακκαηέα, ηνλ Αλαπιεξσηή Γελ. Γξακκαηέα θαη ηα ππφινηπα κέιε σο πκβνχινπο. 3. Πξνεδξείν Γ.. Ο Πξφεδξνο, νη Αληηπξφεδξνη, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη ν Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γξακκαηέαο απνηεινχλ ην Πξνεδξείν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 4. Μέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ αλαθήξπμή ηνπο απφ ηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε πξσηνβνπιία 23

24 ηνπ κέινπο πνπ ζπγθέληξσζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο απφ ηα ηαθηηθά κέιε απφ ην ςεθνδέιηην πνπ πιεηνςήθηζε, θαινχληαη θαη ζπλεδξηάδνπλ ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ κε κνλαδηθφ ζέκα ηε ζπγθξφηεζή ηνπο ζε ζψκα, εθιέγνληαο κε κπζηηθή ςεθνθνξία ην Πξνεδξείν. ηε ζπλέρεηα αλαιακβάλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Σα πξνεξρφκελα απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο κέιε, έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ αιιά φρη ηνπ εθιέγεζζαη. Αξζξν 21 ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ - ΤΓΚΛΖΖ - ΑΠΑΡΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. πλεδξηάζεηο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ην κήλα ηνπιάρηζηνλ θαη έθηαθηα φπνηε θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνλ Πξφεδξν ή δεηεζεί απφ πκβνχινπο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα είλαη ίζνο κε ην έλα ηξίην ηνπιάρηζηνλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ, παξαιεηπνκέλνπ ηνπ θιάζκαηνο, ζπλ έλα, κε έγγξαθε αίηεζε απεπζπλφκελε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζέκαηα πνπ επηζπκνχλ λα ζπδεηεζνχλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν Πξφεδξνο νθείιεη λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα λα ζπλεδξηάζεη κέζα ζηηο επφκελεο πέληε εξγάζηκεο εκέξεο. 2. Πξφζθιεζε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν κε έγγξαθε πξφζθιεζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φπσο επίζεο ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο. Ζ πξφζθιεζε επηδίδεηαη ζηα κέιε ηξείο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. Μπνξεί φκσο λα ζπληειεζηεί θαη κε απνζηνιή ηειεγξαθήκαηνο ή ηειενκνηνηππίαο (FAX) ζηνλ ηφπν ηεο εξγαζίαο ηνπο. Γηα έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο πξνζθαινχληαη ηα κέιε 24 ψξεο πξηλ, αθφκε θαη δηα ηειεθψλνπ. Ζ πξφζθιεζε, αλ δελ γίλεηαη ηειεγξαθηθψο, επηδίδεηαη κε έλαλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Σακείνπ. Δάλ είλαη παξφληα φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαλέλα απφ απηά δελ έρεη αληίξξεζε, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε ζπδήηεζε θαη ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφζθιεζε θαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο επ απηψλ. 3. Απαξηία. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη θαη απνθαζίδεη εγθχξσο αλ παξεπξίζθεηαη αξηζκφο πκβνχισλ, ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην κηζφ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ, παξαιεηπνκέλνπ ηνπ θιάζκαηνο, ζπλ έλα. Μέινο πνπ παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε δε κπνξεί λα πξνβάιεη αθπξφηεηα εθ ηνπ ιφγνπ φηη δελ θιήζεθε θαζφινπ ή θιήζεθε παξάηππα ή εθπξφζεζκα. Ζ παξάζηαζε κε αληηπξφζσπν απνθιείεηαη. 24

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 52 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν Λεσλίδην είλαη ε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο θαη επίθεληξν ηεο ππεξήθαλεο Σζαθσληάο. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην Λεσλίδην αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Διζαγωγή ζηη ζποςδή ηος ελληνικού πολιηιζμού» ΔΛΠ 10. ΓΟΚΙΜΑΣΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ 2010-2011 Σειίδα 1 από 6

«Διζαγωγή ζηη ζποςδή ηος ελληνικού πολιηιζμού» ΔΛΠ 10. ΓΟΚΙΜΑΣΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ 2010-2011 Σειίδα 1 από 6 ΔΛΠ 10 Διζαγωγ ζηον Δλληνικό Πολιηιζμό 5 η ΟΣΣ Γοκιμαζηικέρ εξεηάζειρ - 7 Μαΐος 2011 Αθοιοσζζηε ηης οδεγίες, όπως ζεκεηώλοληαη ζηελ εθθώλεζε θάζε ελόηεηας. Μελ απαληζεηε ζε περηζζόηερες ερωηζεης από ό,ηη

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 1. Αλάπηπμε θαη ελδπλάκωζε εαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣE 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε 1.3 Αμίεο δωήο 3.2 Αλάπηπμε θνηλσληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα