ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ"

Transcript

1 ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Θεζζαιίαο πλ. Π.Δ. ηεο 23 εο Ννεκβξίνπ 2010, κε ηελ έθδνζε λέσλ κεξίδσλ ζηελ εηδηθή ηηκή ησλ 100 επξψ, κε δπλαηφηεηα αγνξάο δχν λέσλ κεξίδσλ κε εηδηθή ηηκή γηα θάζε πέληε κεξίδεο θαλνληθήο ηηκήο. Γελ πξνβιέπεηαη ε εηζαγσγή ησλ κεξίδσλ ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Θεζζαιίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κφλν φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Σν παξφλ ζπκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφ 11/03/23011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. H εκεξνκελία ηνπ πκπιεξψκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη ε 7ε Ηνπιίνπ 2011 πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Μεηνρηθή ζχλζεζε ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 3 2. ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΤΝΣΑΚΣΔ ΣΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΝΟΜΗΜΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ Σαθηηθφο έιεγρνο εκαληηθέο αιιαγέο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ή εκπνξηθή ζέζε ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηάζεηο ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ Δπελδχζεηο ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Γεληθά Δμέιημε εξγαζηψλ απνηειεζκάησλ Γηάζεζε ησλ πξν απνζβέζεσλ θεξδψλ ηεο Σξάπεδαο ηνηρεία Ηζνινγηζκψλ Γηαζέζηκα Υνξεγήζεηο Οκφινγα κεηνρέο πκκεηνρέο Πάγην ελεξγεηηθφ Καηαζέζεηο Ίδηα θεθάιαηα Δπηιεγκέλνη δείθηεο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Πεγέο θεθαιαίσλ Αλάιπζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο _ Πίλαθαο κεηαβνιψλ Παγίνπ Δλεξγεηηθνχ Αλάιπζε Δπνπηηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο Αξηζκφο πλεηαίξσλ θαη κεξίδσλ, νλνκαζηηθή θαη ινγηζηηθή αμία ηεο κεξίδαο Πίλαθαο Σακεηαθψλ ξνψλ ΣΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Πιεξνθνξίεο ΓΑΝΔΗΑΚΔ ΑΝΑΓΚΔ - ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΩΖ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ 24 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 25 πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

3 1. ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Σν παξφλ πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφ 11/03/2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, αθνξά ηε δεκφζηα πξνζθνξά ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Θεζζαιίαο, έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία θαη έρεη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, κφλν φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηνλ Ν. 3401/2005. Σν παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε ρξήζε Σν παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα απνηειεί εηζαγσγή ηνπ πκπιεξψκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Νφκνπ 3401/2005. Κάζε επελδπηήο ζα πξέπεη λα βαζίζεη νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ γηα θηλεηέο αμίεο ζηελ εμέηαζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ σο ζπλφινπ καδί κε ην παξφλ πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Γελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία θαη δελ έρνπλ ζπκβεί γεγνλφηα κέρξη ζήκεξα, πέξαλ απηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη ζην παξφλ πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ηα νπνία δχλαληαη λα έρνπλ ή έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ζσζηή εθηίκεζε ηεο πεξηνπζίαο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο ηξάπεδαο απφ ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο ζπκβνχινπο επί ησλ επελδχζεψλ ηνπο Μεηνρηθή ζύλζεζε Σν ζπλεηαηξηζηηθφ θεθάιαην, ν αξηζκφο ησλ κεξίδσλ θαη ησλ κεξηδηνχρσλ ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Θεζζαιίαο παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΡΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΜΔΡΗΓΗΟΤΥΧΝ πλεηαηξηζηηθφ θεθάιαην (ζε επξψ) , ,27 Μεξίδεο Μεξηδηνχρνη Πεγή: Δπεμεξγαζία Μεηνρνινγίνπ Γελ ππάξρεη θαλείο ζπλεηαίξνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ λα μεπεξλά ην φξην ηνπ 2% 1.2. ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Οη ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε 2010 πνπ αθνινπζνχλ, πξνέξρνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο ελφηεηαο 20.1 ηνπ Καλνληζκνχ 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Δ.Κ., έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή Γήκν Ν. Πηηέιε Α.Μ..Ο.Δ.Λ 14481,. PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ. Σνπο ειέγρνπο ησλ ρξήζεσλ δηελήξγεζε ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Γήκνο Ν. Πηηέιεο Α.Μ..Ο.Δ.Λ 14481,. PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ. Οη ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο κε ζηνηρεία εμάκελνπ 2009 θαη 2010 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο ελφηεηαο 20.1 ηνπ Καλνληζκνχ 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Δ.Κ., έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο θαη δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ Οξθσηφ Διεγθηή πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

4 ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΧΝ Πνζά ζε επξώ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Σακείν θαη Γηαζέζηηκα ζηε Κεληξηθή Σξάπεδα , ,49 Απαηηήζεηο θαηά Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ , ,22 Υνξεγήζεηο (κεηά απφ πξνβιέςεηο) , ,75 Οκνινγίεο, κεηνρέο ζπκκεηνρέο , ,15 Πάγην ελεξγεηηθφ , ,65 Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ , ,71 ΠΑΘΖΣΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ , ,97 Καηαζέζεηο , ,59 Ίδηα Κεθάιαηα , ,44 Λνηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ , ,24 ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ , ,27 ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ Πνζά ζε επξώ Σφθνη & εμνκνηνχκελα έζνδα , ,65 Σφθνη & εμνκνηνχκελα έμνδα , ,14 Μηθηό θέξδνο , ,51 χλνιν νξγαληθψλ εζφδσλ , ,68 χλνιν νξγαληθψλ εμφδσλ , ,90 Οξγαληθό Απνηέιεζκα , ,78 χλνιν εζφδσλ , ,17 χλνιν εμφδσλ , ,29 Κέξδε πξν θόξσλ , ,88 Φφξνο εηζνδήκαηνο , ,32 Κέξδε κεηά από θόξνπο , ,56 πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

5 ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Πνζά ζε επξώ Κέξδε κεηά από θόξνπο , ,56 Απνζεκαηηθά Κέξδε πξνο δηάζεζε , ,98 Κέξδε πξνο δηάζεζε , ,54 Γηαλνκή ζε: Μέξηζκα , ,00 Απνζεκαηηθά , ,41 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν , ,13 ηε ρξήζε 2009 δηαλεκήζεθε κέξηζκα 4,00 επξψ αλά κεξίδα θαη ζην 2010 κέξηζκα 4,00 επξψ αλά κεξίδα. Σν κέξηζκα ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ απνδίδεηαη νιφθιεξν γηα ηηο κεξίδεο πνπ αγνξάζηεθαλ κέρξη 31 εο Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο απφ ηε ρξήζε ζηελ νπνία αθνξά ε δηαλνκή θαη κηζφ γηα φζεο κεξίδεο αγνξάζηεθαλ εληφο ηνπ Α εμακήλνπ ηεο ρξήζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνία δηαλέκεηαη. ΒΑΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ Πνζά ζε επξώ Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ (θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ / ίδηα θεθάιαηα) πληειεζηήο θαζαξνχ θέξδνπο (απνηέιεζκα πξν θφξσλ / ζχλνιν εζφδσλ) πκκεηνρή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζην παζεηηθφ (ίδηα θεθάιαηα / ζχλνιν παζεηηθνχ) Σηκή αγνξάο κεξίδαο πξνο θέξδε (p/e) (ηηκή αγνξάο / θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ αλά κεξίδα) Σηκή αγνξάο κεξίδαο πξνο ινγηζηηθή αμία (p/bv) (ηηκή αγνξάο / ίδηα θεθάιαηα αλά κεξίδα) 10,85% 11,40% 19,56% 18,60% 13,67% 13,61% 10,05 9,46 1,09 1,08. πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

6 2. ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΣΟΤ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ην παξφλ ζπκπιήξσκα ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην εγθεθξηκέλν απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο 11 εο Μαξηίνπ 2011, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα, πξνθεηκέλνπ νη ζπλεηαίξνη λα κπνξνχλ κε εκπεξηζηαησκέλν ηξφπν λα αμηνινγνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Θεζζαιίαο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο ηεο κεξίδεο. Σν παξφλ ζπκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απνηειείηαη απφ: α) ην πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα θαη β) ην έγγξαθν αλαθνξάο. Σν παξφλ ζπκπιήξσκα ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε 2010 θαη ησλ νπνίσλ ε δεκνζηνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηνλ Ν. 3401/2005 Οη επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζηα θαηά ηφπνπο θαηαζηήκαηα ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Θεζζαιίαο. Καλέλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ δηθαηνχηαη λα παξάζρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή λα θάλεη νπνηαδήπνηε παξνπζίαζε ζηνηρείσλ πνπ δελ πεξηέρνληαη ζην παξφλ ζπκπιήξσκα ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ φπσο θαη ζην αξρηθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη αθνξνχλ ηελ Σξάπεδα ή ηελ δηάζεζε ησλ λέσλ κεξηδίσλ ηεο, ρσξίο ηελ έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο. Ζ ζχληαμε θαη ε δηάζεζε ηνπ παξφληνο πκπιεξψκαηνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο πκπιεξψκαηνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κφλν φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηνλ Ν. 3401/2005. Όια ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ Σξάπεδα θαη αλαθέξνληαη ζην παξφλ πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηεο Σξάπεδαο, Μηανχιε 3 - Σξίθαια. Σν παξφλ Γειηίν ζα δηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή δσξεάλ ζηα ελλέα Καηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο πνπ βξίζθνληαη: α) Κεληξηθφ Καηάζηεκα Σξηθάισλ Μηανχιε 3 Σξίθαια β) Καηάζηεκα Αζθιεπηνχ Σξηθάισλ Αζθιεπηνχ & Αξ. Παππά Σξίθαια γ) Καηάζηεκα Καιακπάθαο Πιαηεία Ρήγα Φεξαίνπ Καιακπάθα δ) Καηάζηεκα Διάηεο (Ν. Σξηθάισλ) Αγξάθσλ θαη Καξατζθάθε Διάηε Σξηθάισλ ε) Καηάζηεκα Βεληδέινπ Λάξηζαο Βεληδέινπ 167 θαη Κεληαχξσλ Λάξηζα ζη) Θπξίδα Φαξθαδφλαο Καξατζθάθε 29 Φαξθαδφλα δ) Καηάζηεκα Γεκεηξηάδνο Βφινπ Γεκεηξηάδνο 1 Α θαη Ξελνθψληνο Βφινο ε) Καηάζηεκα Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ Λάξηζαο Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 16 Λάξηζα ζ) Καηάζηεκα Καξδίηζαο Νηθεηαξά θαη Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ Καξδίηζα Δπίζεο ζα είλαη δηαζέζηκν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο: θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3401/2005, νη ζπλεηαίξνη πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί γηα ηελ αγνξά ησλ κεξίδσλ, πξηλ ηε δεµνζίεπζε ηνπ πµπιεξψµαηνο ηνπ Δλεµεξσηηθνχ ειηίνπ, µπνξνχλ λα ππαλαρσξήζνπλ απφ ηελ αγνξά ή ηελ εγγξαθή ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηµσλ εµεξψλ απφ ηε δεµνζίεπζε ηνπ παξφληνο πµπιεξψµαηνο ηνπ Δλεµεξσηηθνχ ειηίνπ., Δάλ ππάξρεη δηαθνξά µεηαμχ (α) ησλ δειψζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ πµπιήξσµα ηνπ Δλεµεξσηηθνχ ειηίνπ θαη (β) ησλ αληίζηνηρσλ δειψζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεµεξσηηθφ ειηίν ηεο 11/03/2011, νη δειψζεηο ζην (α) ππεξηζρχνπλ σο πιένλ πξφζθαηεο. πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

7 2.2. ΤΝΣΑΚΣΔ ΣΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ Τπεχζπλνη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ παξφληνο πκπιεξψκαηνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ είλαη νη : Αλαζηάζηνο Λάππαο ηνπ Νηθνιάνπ Όζσλαο ηάγθαο ηνπ Αζαλαζίνπ Πξφεδξνο Γ.. (Μηανχιε 3, 42100, Σξίθαια, ηει ) Τπεχζπλνο Λνγηζηεξίνπ. (Μηανχιε 3, 42100, Σξίθαια, ηει ) Ζ Σξάπεδα, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ζχληαμε ηνπ πκπιεξψκαηνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, είλαη ππεχζπλνη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο πκπιεξψκαηνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζε απηφ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2010 ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, αλακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Δλφηεηαο 20.1 ηνπ Καλνληζκνχ Δ.Κ. 809/2004, εγθξίζεθαλ κε Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππ/αξηζ. 745 ηεο 30 εο Μαξηίνπ 2011 θαη ειέγρζεθαλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή. Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ επηκειήζεθαλ ηε ζχληαμε ηνπ πκπιεξψκαηνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ηα κέιε ηνπ Γ. ηεο Σξάπεδαο δειψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο ζπκπιεξψκαηνο ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ θαη βεβαηψλνπλ ππεχζπλα φηη αθνχ έιαβαλ θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζπκπιήξσκα ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ είλαη, εμ φζνλ γλσξίδνπλ αιεζείο θαη δελ ππάξρνπλ παξαιήςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (Δ.Κ.) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Σν ζπκπιήξσκα ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ δελ ππνγξάθεηαη απφ Αλάδνρν νχηε απαηηείηαη ε κεζνιάβεζε Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.2744/1999. Γελ έρεη δηελεξγεζεί λνκηθφο, νηθνλνκηθφο θαη ινγηζηηθφο έιεγρνο απφ αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο πιελ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 3.3 «ΝΟΜΗΜΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ»: Γελ πξνβιέπεηαη ε εηζαγσγή ησλ κεξίδσλ ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Θεζζαιίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ΝΟΜΗΜΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ Σαθηηθόο έιεγρνο Οη δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ην πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο 2010, έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή Γήκν Ν. Πηηέιε Α.Μ..Ο.Δ.Λ 14481, PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ. θαη βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ έρνπλ ζπληαρζεί νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ ηζνινγηζκφ, απνηειέζκαηα ρξήζεσο, ηακεηαθέο ξνέο, κεηαβνιέο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη πξνζαξηήκαηα ηεο Υξήζεο 2010 φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο ελφηεηαο 20.1 ηνπ Καλνληζκνχ 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή Γήκν Ν. Πηηέιε Α.Μ..Ο.Δ.Λ 14481, PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ.. Γελ έρεη ππάξμεη παξαίηεζε ή αλάθιεζε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ. Πηζηνπνηεηηθά επί ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί από ηελ Σξάπεδα γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ όπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο ελόηεηαο 20.1 ηνπ Καλνληζκνύ 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ρξήζε ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2010 Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ: Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ ΤΝ.Π.Δ.» πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα. Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο: Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

8 πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζχλε ηνπ Διεγθηή: Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε: Απφ ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα θαησηέξσ ζέκαηα: Γελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε γηα ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε Γλψκε κε Δπηθχιαμε: Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Θέκα Έκθαζεο: Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη ε Σξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηπρφλ κειινληηθέο δεκίεο απφ ρνξεγήζεηο δαλείσλ έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ πνζνχ επξψ ρηι. απφ ην νπνίν πνζφ επξψ ρηι. αθνξά ζηελ παξνχζα ρξήζε. Ζ πξφβιεςε απηή θξίλεηαη, θαηά ηελ άπνςή καο, επαξθήο. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ ζεκάησλ: Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Σξίθαια, 29 Μαξηίνπ εκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ή εκπνξηθή ζέζε ηεο Σξάπεδαο ην δηάζηεκα κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο 2010 δελ έρεη ιάβεη ρψξα θακία ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ή εκπνξηθή ζέζε ηεο Σξάπεδαο. Ζ Σξάπεδα δελ έρεη θαηαρσξήζεη πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ιφγσ ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ. Δθηίκεζε ηεο Σξάπεδαο είλαη φηη ζε πεξίπησζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα επφκελεο ρξήζεηο δελ ζα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ζην βαζκφ πνπ κέρξη ζήκεξα ηεξεί θαλνληθά ηα πξνβιεπφκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.., απνηππψλεη ζ απηά φιε ηελ θνξνινγεηέα χιε ηεο θαη απνδίδεη θαλνληθά, ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο, ηνπο θφξνπο θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηεο αλαινγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο. Δπνκέλσο ε Σξάπεδα δελ αλακέλεη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε νπζηαζηηθή επίπησζε ζηε θαζαξή ηεο ζέζε, ζηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηάζεηο Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ 31/12/2011, ε Σξάπεδα δελ δηαθξίλεη θάπνηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ηάζεηο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ επηθξάηεζαλ κέρξη ηελ ηειεπηαία ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 31/12/2010, κε εμαίξεζε κηθξή αχμεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ιφγσ ηεο θξίζεο θαη αχμεζε ησλ πξφζζεησλ πξνβιέςεσλ γηα θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

9 2.4. ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Οη επηιεγκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρξήζε 2010 πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο γηα ηηο ρξήζε 2010 πνπ αθνινπζνχλ, πξνέξρνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί βάζε ηνπ ΔΚ 809/04, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή Γήκν Ν. Πηηέιε Α.Μ..Ο.Δ.Λ 14481,. PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ.. ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ 2010 Πνζά ζε επξώ Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα έζνδα , ,65 Καζαξά θέξδε ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο , ,56 χλνιν Δλεξγεηηθνχ , ,97 Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ , ,75 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο , ,59 Ίδηα Κεθάιαηα , ,44 Μεξίδεο , ,00 Λνγηζηηθή αμία κεξίδαο 106,33 111,22 Υνξεγήζεηο ινηπέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο Σν ππφινηπν ησλ ρνξεγήζεσλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν κέγεζνο ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ζπκκεηνρή άλσ ηνπ 74% ζηε ρξήζε Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Σξάπεδαο είλαη πξνο ηηο ρνξεγήζεηο ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. νη νπνίεο δηεπξπλφκελεο ζπλερψο έρνπλ θηάζεη ζε πνζνζηφ 94% ηνπ ζπλφινπ ησλ ρνξεγήζεσλ ζηε ρξήζε Οη ρνξεγήζεηο απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ 19,40% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Καηαζέζεηο Οη θαηαζέζεηο απμήζεθαλ ζηε ρξήζε 2010 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηά 7,74%, θαη απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν κέγεζνο ηνπ Παζεηηθνχ κε ζπκκεηνρή άλσ ηνπ 80% ζηε ρξήζε Έζνδα έμνδα Σα έζνδα ηεο ηξάπεδαο βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο (ρνξεγήζεηο, εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ινηπέο πξνκήζεηεο). Σν κηθηφ θέξδνο (έζνδα απφ ηφθνπο έμνδα απφ ηφθνπο πξνο έζνδα απφ ηφθνπο) αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 58% θαηά ηελ ρξήζε 2010 απμεκέλα θαηά 22% ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. Σα νξγαληθά έμνδα αλήιζαλ ζηα ρηιηάδεο επξψ απμεκέλα θαηά 24% απφ ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. Κέξδε κεηά απφ θφξνπο Γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο παξακέλνπλ ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα αλεξρφκελα ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 12,90% επί ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ζ κεηαβνιή ησλ θεξδψλ κεηά απφ θφξνπο ην 2010 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 11%. Πξνβιέςεηο Ζ Σξάπεδα ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηεο αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζπλερίδεη ηε πνιηηηθή ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. Σν 2010 νη πξνβιέςεηο αλήιζαλ ζην 5,90% ηνπ ππνινίπνπ ησλ ρνξεγήζεσλ. Καηά ηε ρξήζε 2010 ε Σξάπεδα ζρεκάηηζε πέξαλ ησλ θαλνληθψλ πξνβιέςεσλ 1% επί ηνπ κέζνπ ππνινίπνπ ησλ ρνξεγήζεσλ θαη πξφζζεηε πξφβιεςε χςνπο 852 ρηιηάδσλ επξψ. Ίδηα θεθάιαηα - δηαζέζηκα Σελ αχμεζε ηνπ θχθινπ ησλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο αθνινχζεζε αλάινγε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ δηαζεζίκσλ. πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

10 ΑΝΑΛΤΖ ΥΟΡΖΓΖΔΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ (ππόινηπα ηέινπο ρξήζεο) Πνζά ζε επξώ Χνξεγήζεηο ζε επαγγεικαηίεο , ,98 Χνξεγήζεηο ζε ηδηώηεο , ,12 Χνξεγήζεηο ζην δεκόζην , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , ,29 Άηνθεο ρνξεγήζεηο γηα θάιπκκα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΦΟΡΗΓΗΣΕΩΝ , ,69 Πεγή: πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο 2.5. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Δπελδύζεηο Οη βαζηθφηεξεο επελδχζεηο ηεο Σξάπεδαο αλαθέξνληαη παξαθάησ: Δπελδχζεηο ηελ πεξίνδν 2010 Ζ Σξάπεδα αγφξαζε κεηνρέο ηεο Παλειιήληαο Σξάπεδαο χςνπο επξψ Ζ Σξάπεδα αγφξαζε κεξίδηα πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Λακίαο χςνπο επξψ Ζ Σξάπεδα αγφξαζε κεξίδηα Πηζησηηθψλ πλεηαηξηζκψλ χςνπο επξψ Έμνδα ζρεηηδφκελα κε ην λέν θηίξην δηνίθεζεο ,09 επξψ. Έμνδα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ,36 επξψ. Αγνξέο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα εξγαζίεο Leasing ,97 επξψ. Λνηπέο αγνξέο παγίσλ ,33 επξψ. Σν ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ ηε ρξήζε 2010 αλέξρεηαη ζηα ,75 επξψ.. πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

11 2.6. ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Γεληθά Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο γηα ηηο ρξήζε 2010 νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ηνπ ΔΚ 809/04 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ θαη παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα. Σνπο ειέγρνπο ησλ ρξήζεσλ δηελήξγεζε ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Γήκνο Ν. Πηηέιεο Α.Μ..Ο.Δ.Λ 14481,. PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ.. Οη ζρεηηθέο εθζέζεηο ειέγρνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Δμέιημε εξγαζηώλ - απνηειεζκάησλ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ Πνζά ζε επξώ Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα έζνδα , ,65 Μείνλ: Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα έμνδα , ,14 Καζαξά έζνδα ηόθσλ , ,51 Έζνδα ηίηισλ 3.200, ,91 Έζνδα πξνκεζεηψλ , ,34 Έμνδα πξνκεζεηψλ , ,90 Απνηειέζκαηα ρξεκανηνηθνλνκηθψλ πξάμεσλ 0,00 0,00 Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο , ,78 Μηθηά Οξγαληθά Κέξδε , ,64 Γεληθά έμνδα δηνηθήζεσο , ,19 Απνζβέζεηο παγίσλ , ,85 Πξνβιέςεηο , ,82 Λνηπά έμνδα εθκεηαιεχζεσο , ,00 Οιηθά θέξδε εθκεηάιιεπζεο , ,78 'Δθηαθηα έζνδα ,83 193,49 'Δθηαθηα έμνδα 145, ,39 Καζαξά θέξδε ρξήζεσο πξν θόξσλ , ,88 Φφξνο εηζνδήκαηνο , ,32 Καζαξά θέξδε ρξήζεσο κεηά από θόξνπο , ,56 Απνζεκαηηθά πξνο δηάζεζε , ,98 Εεκίεο απφ ππνηίκεζε ρξενγξ. πξνο ζπκςεθηζκφ ,86 Κέξδε πξνο δηαλνκή , ,40 Σα έζνδα ηεο ηξάπεδαο θαηά ηε ρξήζε 2010 πξνέξρνληαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο απφ ηηο Σξαπεδηθέο εξγαζίεο θαη θπξίσο απφ ηνπο ηφθνπο ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ. Σν κηθηφ θέξδνο ηφθσλ (έζνδα ηφθσλ κείνλ έμνδα ηφθσλ πξνο έζνδα ηφθσλ) αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 57,81% θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Όια ηα έμνδα ηφθσλ αθνξνχλ ηφθνπο θαηαζέζεσλ πειαηψλ. Σα έζνδα πξνκεζεηψλ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, εμππεξέηεζεο θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, δηαρείξηζεο ελερχξσλ, δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ πειαηψλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ. Ζ Σξάπεδα ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο 1% επί ηνπ κέζνπ ππνινίπνπ ρνξεγήζεσλ ηεο ρξήζεο. Καηά ηε ρξήζε 2010 ε Σξάπεδα ζρεκάηηζε θαη πξφζζεηε πξφβιεςε χςνπο επξψ. Απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο πξνθχπηνπλ θέξδε εθκεηάιιεπζεο ηα νπνία αλέξρνληαη σο πξνο ηα ζπλνιηθά έζνδα εθκεηάιιεπζεο (ηα νπνία απνηεινχληαη απφ: ηφθνπο θαη εμνκνηνχκελα έζνδα, έζνδα ηίηισλ, πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

12 έζνδα πξνκεζεηψλ, απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ινηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο) ζε πνζνζηφ 18,76% γηα ηε ρξήζε Γηάζεζε ησλ πξν απνζβέζεσλ θεξδώλ ηεο Σξάπεδαο ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΚΔΡΓΧΝ ΠΡΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ Πνζά ζε επξώ Κέξδε πξν θόξσλ , ,88 Απνζβέζεηο , ,85 Κέξδε πξν απνζβέζεσλ , ,73 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν , ,98 ύλνιν πξνο δηαλνκή , ,71 Γηαλνκή ζε: Απνζβέζεηο , ,85 Φφξνο εηζνδήκαηνο , ,32 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ , ,29 Μέξηζκα , ,00 Λνηπά Απνζεκαηηθά , ,98 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν , ,13 Ζ Σξάπεδα δηέλεηκε γηα ρξήζε 2010 κέξηζκα 4 επξψ αλά κεξίδα. Σν κέξηζκα ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ απνδίδεηαη νιφθιεξν γηα ηηο κεξίδεο πνπ αγνξάζηεθαλ κέρξη 31 εο Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο απφ ηε ρξήζε ζηελ νπνία αθνξά ε δηαλνκή θαη κηζφ γηα φζεο κεξίδεο αγνξάζηεθαλ εληφο ηνπ Α εμακήλνπ ηεο ρξήζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνία δηαλέκεηαη. Σα ππφινηπα πνζά δηαλεκήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΚΔΡΓΧΝ ΠΡΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ Πνζνζηά Απνζβέζεηο 7,77% 10,30% Φφξνο εηζνδήκαηνο 11,28% 11,95% Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 3,11% 2,96% Μέξηζκα 13,41% 11,91% Λνηπά Απνζεκαηηθά 2,76% 2,26% Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 61,67% 60,62% ΤΝΟΛΟ 100,00% 100,00% πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

13 ηνηρεία Ηζνινγηζκώλ ΗΟΛΟΓΗΜΟΗ Πνζά ζε επξώ Δλεξγεηηθό Σακείν & δηαζέζηκα ζηελ Κ.Σ , ,49 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ , ,22 Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ , ,75 Υνξεγήζεηο , ,69 Μείνλ: Πξνβιέςεηο , ,94 Οκνινγίεο &άιινη ηίηινη ζηαζεξήο απφδνζεο , ,25 Οκνινγίεο, κεηνρέο & ηίηινη κεηαβ.απφδ , ,94 πκκεηνρέο , ,96 Άπια πάγηα ζηνηρεία (κείνλ απνζβέζεηο) , ,20 Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία (κείνλ απνζβέζεηο) , ,45 Πξνπιεξσζέληα έμνδα & έζνδα εηζπξαθηέα , ,92 Λνηπά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ , ,79 ύλνιν Δλεξγεηηθνύ , ,97 Παζεηηθό Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο , ,59 Λνηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ , ,57 Πξνεηζπξαρζέληα έζνδα & έμνδα πιεξ , ,67 Πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη βάξε , ,00 πλεηαηξηζηηθφ θεθάιαην , ,27 Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην , ,19 Απνζεκαηηθά , ,85 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν , ,13 Ίδηα Κεθάιαηα , ,44 ύλνιν Παζεηηθνύ , ,27 χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ην ζεκαληηθφηεξν κέγεζνο ηνπ Δλεξγεηηθνχ είλαη νη ρνξεγήζεηο κεηά απφ πξνβιέςεηο, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην ζχλνιν θαηά ηε ρξήζε 2010 αλεξρφκελν ζην 75% κε ηα ζηνηρεία ησλ δηαζεζίκσλ λα αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 18,66%. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Παζεηηθνχ νη θαηαζέζεηο ζηε ρξήζε 2010 αλήιζαλ ζην 81% ηνπ ζπλφινπ ηνπ Παζεηηθνχ θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ζην 14% Γηαζέζηκα Σα δηαζέζηκα ηεο Σξάπεδαο: Σακείν, Καηαζέζεηο ζηε Κεληξηθή Σξάπεδα θαη Καηαζέζεηο ζε άιιεο Σξάπεδεο, αλήιζαλ γηα ηε ρξήζε 2010 ζην πνζφ ησλ 39,68 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Ο δείθηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Σξάπεδαο ν νπνίνο πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε Π.Γ./Σ.Δ. 2560/2005, αλήιζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ζε πνζνζηφ 22,28% αλψηεξνο απφ ην φξην ηνπ 20% πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

14 Υνξεγήζεηο Οη ρνξεγήζεηο ηεο Σξάπεδαο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα Πνζά ζε επξώ Χνξεγήζεηο ζηε γεσξγία , ,18 Χνξεγήζεηο ζηε βηνκεραλία - βηνηερλία , ,88 Χνξεγήζεηο ζην εκπόξην , ,69 Χνξεγήζεηο ζηε παξνρή ππεξεζηώλ , ,23 Χνξεγήζεηο ζε ηδηώηεο , ,12 Χνξεγήζεηο ζην δεκόζην , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , ,29 Άηνθεο ρνξεγήζεηο γηα θάιπκκα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΦΟΡΗΓΗΣΕΩΝ , ,69 Πεγή: πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο, Ζ κεηαβνιή ησλ ρνξεγήζεσλ απφ ηε ρξήζε 2009 ζηε ρξήζε 2010 αλήιζε ζε πνζνζηφ 21%. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Σξάπεδαο είλαη πξνο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ρνξεγήζεηο ζε Μ.Μ.Δ. νη νπνίεο δηεπξπλφκελεο ζπλερψο έρνπλ θηάζεη ζε πνζνζηφ 94% ηνπ ζπλφινπ ζηε ρξήζε Οη ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο εθηηκνχλ φηη ην πνζφ ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα ηε ρξήζε 2010 πνζνχ ,94 επξψ είλαη αξθεηφ λα θαιχςεη νπνηαδήπνηε ελδερφκελε απψιεηα απφ ρνξεγήζεηο. Οη πξνβιέςεηο πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί ηελ χςνπο ρηι ππνιείπνληαλ απφ απηέο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2442/99 θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο, θαηά ρηιηάδεο επξψ. Ζ δηαθνξά απηή είρε κηθξή επίδξαζε ηεο ηάμεο ηνπ (1%) ζηνλ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ν νπνίνο αλέξρνληαλ ζην 17% κε φξην 10%. Πνζά ζε επξώ Σύλνιν έληνθσλ ρνξεγήζεσλ , ,69 Πξνβιέςεηο , ,94 Χνξεγήζεηο κεηά από ηηο πξνβιέςεηο , ,75 Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε > 90 εκεξώλ , ,84 Καζπζηεξήζεηο / έληνθεο ρνξεγήζεηο 11,30% 16,14% Αθάιππηεο θαζπζηεξήζεηο απφ πξνβιέςεηο , ,90 Αθάιππηεο θαζπζηεξήζεηο / ρνξεγήζεηο 6,66% 10,24% Πεγή: πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο, Οκφινγα - κεηνρέο Ζ Σξάπεδα έρεη ηνπνζεηήζεη (κέρξη 31/12/2010) ζε νκφινγα ην πνζφ ησλ ,69 επξψ. Οη ηνπνζεηήζεηο ζε κεηνρέο δελ είλαη ζεκαληηθέο αθνχ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ ,94 επξψ. πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

15 πκκεηνρέο ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΟΟΣΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1 Παλειιήληα Σξάπεδα Α.Δ ,55 2,28% 2 Κέληξν Αλάπηπμεο Καιακπάθαο Πχιεο Α.Δ ,41 2,00% 3 Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Βηνκεραληθνχ Πάξθνπ Φαξθαδφλαο Α.Δ ,00 4,69% 4 πλεηαηξηζηηθή Αζθαιηζηηθή Α.Δ.Γ.Α ,00 0,06% 5 πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Λέζβνπ Λήκλνπ ,00 0,77% 6 πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Λακίαο ,00 1,17% 7 Πηζησηηθφο πλεηαηξηζκφο Αηησιναθαξλαλίαο 3.135,00 0,13% 8 Πηζησηηθφο πλεηαηξηζκφο Κέξθπξαο «Ηνληθή Πίζηε» 3.030,00 0,52% 9 Πηζησηηθφο πλεηαηξηζκφο Μεγαξίδνο 2.040,00 0,68% Πάγην ελεξγεηηθφ ΤΝΟΛΟ 2.705,914,96 Ζ εμέιημε ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: Αμία θηήζεο Απνζβέζεηο Αλαπφζβεζηε αμία Πνζά ζε Δπξψ έσο απφ 1/1/2008 έσο έσο απφ 1/1/2008 έσο έσο έσο 31/12/2007 έσο 31/12/ /12/ /12/2007 έσο 31/12/ /12/ /12/ /12/2010 Άυια Πάγηα ηνηρεία , , , , , , , ,20 Οηθφπεδα , , , , ,66 Κηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ , , , , , , , ,05 Λνηπφο εμνπιηζκφο , , , , , , , ,98 Λνηπά ελζψκαηα πάγηα , , , , ,92 Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε , , , , ,84 χλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνχ , , , , , , , , Καηαζέζεηο Αλάιπζε ησλ θαηαζέζεσλ αθνινπζεί ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Πνζά ζε επξώ Καηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ , ,38 Καηαζέζεηο όςεσο , ,36 Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο , ,85 Σύνολο Ενηόκων Καηαθέζεων , ,59 Πεγή: πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο, πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

16 Οη θαηαζέζεηο απνηεινχλ ζηε ρξήζε 2010 ην 80,68% ηνπ ζπλφινπ ηνπ Παζεηηθνχ. Οη θαηαζέζεηο απμήζεθαλ απφ ηε ρξήζε 2009 ζηε ρξήζε 2010 θαηά 7,74% Ίδηα θεθάιαηα ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Πνζά ζε επξώ Σσνεηαιριζηικό Κεθάλαιο , ,27 Αποθεμαηικό έκδοζης μερίδων σπέρ ηο άρηιο , ,19 Ταθηηθό απνζεκαηηθό , ,25 Έθηαθην απνζεκαηηθό , ,44 Απνζεκαηηθά από αλαπξνζαξκνγή πεξνπζηαθώλ ζηνηρείσλ , ,11 Λνηπά Απνζεκαηηθά , ,05 Σύνολο Αποθεμαηικών , ,85 Αποηελέζμαηα εις νέο , ,13 Σύνολο Ιδίων Κεθαλαίων , ,44 Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο απνηεινχλ ζηε ρξήζε 2010 ην 13,61% ηνπ Παζεηηθνχ Δπηιεγκέλνη δείθηεο Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ (θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ / ίδηα θεθάιαηα) Απνδνηηθφηεηα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ / ζχλνιν ελεξγεηηθνχ) πληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο (απνηέιεζκα ηφθσλ / έζνδα απφ ηφθνπο) πληειεζηήο θαζαξνχ θέξδνπο (απνηέιεζκα πξν θφξσλ / ζχλνιν εζφδσλ) πκκεηνρή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζην παζεηηθφ (ίδηα θεθάιαηα / ζχλνιν παζεηηθνχ) πκκεηνρή ρνξεγήζεσλ ζην ελεξγεηηθφ (ρνξεγήζεηο κεηά απφ πξνβιέςεηο / ζχλνιν ελεξγεηηθνχ) πκκεηνρή ησλ θαηαζέζεσλ ζην παζεηηθφ (θαηαζέζεηο / ζχλνιν παζεηηθνχ) Σηκή αγνξάο κεξίδαο πξνο θέξδε (p/e) (ηηκή αγνξάο / θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ αλά κεξίδα) Σηκή αγνξάο κεξίδαο πξνο ινγηζηηθή αμία (p/bv) (ηηκή αγνξάο / ίδηα θεθάιαηα αλά κεξίδα) 10,85% 11,40% 1,48% 1,55% 51,11% 57,81% 19,56% 18,60% 13,67% 13,61% 69,29% 74,49% 83,16% 80,68% 10,05 9,46 1,09 1,08 πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

17 2.7. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Πεγέο θεθαιαίσλ ην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία Ηζνινγηζκψλ γηα ηηο ρξήζε 2010 Ζ θαηαλνκή ησλ κεγεζψλ κε βάζε 100% ην ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ, αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ν νπνίνο απνηππψλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε κεγέζνπο ηνπ Ηζνινγηζκνχ ζην ζχλνιν. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Πνζνζηά % Σακείν θαη Γηαζέζηηκα ζηε Κεληξηθή Σξάπεδα 4,99% 4,35% Απαηηήζεηο θαηά Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ 18,85% 14,31% Υνξεγήζεηο (κεηά απφ πξνβιέςεηο) 69,29% 74,49% Οκνινγίεο, κεηνρέο ζπκκεηνρέο 3,35% 2,57% Πάγην ελεξγεηηθφ 2,04% 2,37% Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 1,48% 1,91% ΠΑΘΖΣΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 100,00% 100,00% Καηαζέζεηο 83,16% 80,68% Ίδηα Κεθάιαηα 13,67% 13,61% Λνηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ 3,17% 5,71% ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 100,00% 100,00% Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ν βαζηθφο παξάγνληαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο είλαη νη θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ ηεο. Σν πνζνζηφ ηνπο αλέξρεηαη ζηε ρξήζε 2010 ζην 80,68% ηνπ ζπλφινπ ηνπ Παζεηηθνχ. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθή θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο, κε ην πνζνζηφ ηνπο ζην χλνιν Παζεηηθνχ λα θπκαίλεηαη απφ ζην 13,61% Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο είλαη επηρείξεζε αλνηρηνχ θεθαιαίνπ, θαη έηζη ηα θεθάιαηά ηεο κεηαβάιινληαη ζπλερψο. Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θπξηφηεξνο πξννξηζκφο ησλ θεθαιαίσλ ηεο είλαη νη ρνξεγήζεηο νη νπνίεο μεπεξλνχλ ζηε ρξήζε 2010 ην 74% ηνπ ζπλφινπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ. πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

18 Αλάιπζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ όπσο αλαθέξνληαη ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ αλάιπζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο Σξάπεδαο φπσο αλαθέξνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γίλεηαη ζην θεθάιαην Πίλαθαο κεηαβνιώλ Παγίνπ Δλεξγεηηθνύ Αμία θηήζεο Απνζβέζεηο Αλαπφζβεζηε αμία Πνζά ζε Δπξψ έσο απφ 1/1/2010 έσο έσο απφ 1/1/2010 έσο έσο έσο 31/12/2009 έσο 31/12/ /12/ /12/2009 έσο 31/12/ /12/ /12/ /12/2010 Άυια Πάγηα ηνηρεία , , , , , , , ,20 Οηθφπεδα , , , , ,66 Κηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ , , , , , , , ,05 Λνηπφο εμνπιηζκφο , , , , , , , ,98 Λνηπά ελζψκαηα πάγηα , , , , , , , ,92 Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε , , , , ,84 χλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνχ , , , , , , , ,65 Οη απμήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα νθείινληαη ζην φηη ε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο είλαη επηρείξεζε αλνηρηνχ θεθαιαίνπ. πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

19 Αλάιπζε ησλ Δπνπηηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ΔΠΟΠΣΗΚΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ (ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ Π.Γ./Σ.Δ. 2587/2007 Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ πλεηαηξηζηηθφ θεθάιαην Καηαβεβιεκέλν θεθάιαην ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά εθηφο ησλ απνζεκαηηθψλ αλαπξνζαξκνγήο Απνηειέζκαηα εηο λέν Κύξηα ζηνηρεία βαζηθώλ θεθαιαίσλ Πξόζζεηα ζηνηρεία βαζηθώλ θεθαιαίσλ 0 0 Άπια πάγηα ζηνηρεία Αθαηξεηηθά ζηνηρεία Βαζηθώλ Κεθαιαίσλ ΒΑΗΚΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ % δηαθνξψλ αλαπξνζαξκνγήο αμίαο κεηνρηθψλ ηίηισλ Κύξηα ζηνηρεία ζπκπιεξσκαηηθώλ θεθαιαίσλ Πξόζζεηα ζηνηρεία ζπκπιεξσκαηηθώλ θεθαιαίσλ 0 0 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Γάλεηα γηα αγνξά ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ Αθαηξεηηθά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ ΑΦΑΗΡΔΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ Πεγή: Αλακνξθσκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Θεζζαιίαο Γείθηεο Φεξεγγπόηεηαο ΓΔΗΚΣΖ ΦΔΡΔΓΓΤΟΣΖΣΑ Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ Δπνπηηθά ίδηα θεθάιαηα (Α) Σηαζκηζκέλν ελεξγεηηθό (Β) Σσνηελεζηής κεθαλαικής επάρκειας (Α/Β) 18,69% 15,89% Πεγή: Αλακνξθσκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Θεζζαιίαο πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

20 Αξηζκόο πλεηαίξσλ θαη κεξίδσλ, νλνκαζηηθή θαη ινγηζηηθή αμία ηεο κεξίδαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη αλαθνξά ζε βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ Πνζά ζε επξώ Αξηζκόο ζπλεηαίξσλ Αξηζκόο ζπλεηαηξηζηηθώλ κεξίδσλ Μέζε αλαινγία κεξίδσλ αλά ζπλεηαίξν 29,42 28,12 Σπλεηαηξηζηηθό Κεθάιαην , ,27 Σύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ , ,44 Ολνκαζηηθή αμία κεξίδαο 36,69 36,69 Τηκή αγνξάο κεξίδαο 116,00 120,00 Λνγηζηηθή αμία κεξίδαο 106,33 111,22 Τηκή εμαγνξάο (από ηελ Τξάπεδα) 100,00 107,00 Πεγή: Αλακνξθσκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Θεζζαιίαο πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

21 Πίλαθαο Σακεηαθώλ Ρνώλ Σακηαθέο Ρνέο από ζπλήζεηο (ιεηηνπξγηθέο) δξαζηεξηόηεηεο Σακηαθέο εηζξνέο (Α100) Σφθνη θαη πξνκήζεηεο (Έζνδα) , ,86 Έζνδα απφ ηίηινπο , ,04 Λνηπά έζνδα , ,27 Απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξάμεσλ Αχμεζε θαηαζέζεσλ , ,91 Μείσζε (+) / Αχμεζε (-) Έζνδα Δηζπξαθηέα , ,42 Αχμεζε (+) / Μείσζε (-) Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ , ,75 χλνιν Σακηαθψλ Δηζξνψλ , ,41 Σακηαθέο εθξνέο (Α 200) Σφθνη θαη πξνκήζεηεο (Έμνδα) , ,04 Γεληθά έμνδα Γηνηθήζεσο , ,66 Λνηπά έμνδα , ,92 Υνξήγεζε δαλείσλ , ,17 Μείσζε Λνηπψλ ζηνηρείσλ Παζεηηθνχ , ,44 Αχμεζε/Μείσζε ινγαξηαζκψλ Λνηπά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ , ,15 χλνιν Σακηαθψλ Δθξνψλ (Α200) , ,50 Σακηαθέο Ρνέο απφ ζπλήζεηο (ιεηηνπξγηθέο) δξαζηεξηφηεηεο (Α100 Α200) = Α , ,09 Σακηαθέο Ρνέο από Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακηαθέο εηζξνέο (Β100) Πψιεζε ρξενγξάθσλ ζπκκεηνρψλ θαη ηίηισλ , ,00 Πψιεζε άυισλ θαη ελζψκαησλ παγίσλ χλνιν Σακηαθψλ εηζξνψλ (Β100) , ,00 Σακηαθέο εθξνέο (Β200) Αγνξά ρξενγξάθσλ ζπκκεηνρψλ θαη ηίηισλ , ,00 Αγνξά άυισλ θαη ελζψκαησλ παγίσλ , ,78 χλνιν Σακηαθψλ εθξνψλ (Β200) , ,78 Σακηαθέο Ρνέο απφ Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Β100 Β200) = Β , ,78 Σακηαθέο Ρνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακηαθέο εηζξνέο (Γ100) Δίζπξαμε αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ , ,56 χλνιν Σακηαθψλ εηζξνψλ (Γ100) , ,56 Σακηαθέο εθξνέο (Γ200) Μεξίζκαηα , ,00 χλνιν Σακηαθψλ εθξνψλ (Γ200) , ,00 Σακηαθέο Ρνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Γ100 Γ200) = Γ , ,56 ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ ΣΡΑΠΔΕΑ (Α +/- Β +/- Γ) , ,31 Πιένλ: ΣΑΜΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΔΝΑΡΞΖ ΥΡΖΖ: , ,32 ΣΑΜΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΣΔΛΟΤ ΥΡΖΖ αθνξνχλ Σξάπεδεο ,32 θαη Μαθξνπξφζεζκσλ ,01 Απαηηήζεσλ (Λ/18) ζε φη ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαηαγξάθεηαη ε ζπκβνιή ηεο πςειήο θεξδνθνξίαο θαη ε επίδξαζε ηεο ζρέζεο ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ ρνξεγήζεσλ. ε φιεο ηηο ρξήζεηο θαηαγξάθεηαη σο θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο νη θαηαζέζεηο ελψ νη ρνξεγήζεηο είλαη ε θχξηα ρξήζε ησλ εηζξνψλ. Οη πίλαθεο απνηππψλνπλ ηελ ζπλεπή ηήξεζε ηεο «ρξπζήο ρξεκαηνδνηηθήο αξρήο» γηα ηηο Σξάπεδεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ ζε πνζνζηά πεξίπνπ 100%. ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαηαγξάθεηαη ζηε ρξήζε 2010 ε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ παγίσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα leasing. πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

22 ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο απνηππψλεηαη ε εηζξνή θεθαιαίνπ απφ ηνπο ζπλεηαίξνπο θαη ε πιεξσκή κεξηζκάησλ ζε ζπλεηαίξνπο. Πνζά ζε επξώ Κέξδε κεηά απφ θφξνπο , ,56 Μέξηζκα , ,00 % Μέξηζκα / Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 45,32% 44,00% πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

23 2.8. ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ Πιεξνθνξίεο Σν ζπλνιηθά απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο κε 31/12/2010 αλεξρφηαλ ζηα 31 άηνκα. Πίλαθαο : Μέζνο Όξνο Απαζρνινύκελνπ Πξνζσπηθνύ ζηελ Σξάπεδα ηελ Πεξίνδν Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ Πεγή: πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο 2.9. ΓΑΝΔΗΑΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο πλεηαηξηζηηθήο ηξάπεδαο Θεζζαιίαο ηε 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ΠΗΝΑΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ (πνζά ζε επξώ) 2010 Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ,00 Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 0,00 Ίδηα Κεθάιαηα πλεηαηξηζηηθφ Κεθάιαην ,27 Γηαθνξά απφ έθδνζε κεξίδσλ ππέξ ην άξηην ,19 Λνηπά Απνζεκαηηθά ,87 Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ,11 ΤΝΟΛΟ ,44 Πεγή ην Πίλαθα δελ πεξηιακβάλεηαη ην ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πξνζδηνξίδνληαη νη θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΘΑΡΔ ΓΑΝΔΗΑΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ (πνζά ζε επξώ) 2010 Α. Σακείν θαη Γηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ,49 Β. Απαηηήζεηο θαηά Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ ,22 Γ. πλνιηθή Σακεηαθή Ρεπζηόηεηα (Γ) = (Α) + (Β) ,71 Γ. Σξέρνπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Απαηηήζεηο 0,00 Δ. Σξέρνπζεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο ,00 Σ. Μέζν-Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 0,00 Ε. Καζαξέο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο (Ε) = (Σ) + (Δ) - (Γ) (Γ) ,71 πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

24 2.10. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ χκθσλα κε δήισζε ηεο εηαηξίαο φιεο νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεφκελα κέξε φπσο νξίδνληαη απφ ην Γ.Λ.Π. 24 έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο φξνπο ηεο αγνξάο. Γελ ππάξρνπλ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Σξάπεδαο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ππφινηπα ρνξεγήζεσλ ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010, ζηα κέιε Γ.., ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Θεζζαιίαο. ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΥΟΡΖΓΖΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ / ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΗΓΗΟΣΖΣΑ 31/12/2010 (ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΤΡΩ) ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΣΑΗΟ Πξφεδξνο Γ ΗΩΚΖ ΩΣΖΡΗΟ Αληηπξφεδξνο Γ.. 1 ΩΣ. ΗΩΚΖ ΑΔ ΕΔΡΒΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Σακίαο Γ.. Γ. ΕΔΡΒΟΠΟΤΛΟ ΑΒΔΔ ΑΛΗΑΓΑ ΑΘΑΝΑΗΟ Μέινο Γ.. ΑΛΛΗΑΓΑ ΑΔ ΠΑΠΑΔΤΘΤΜΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Μέινο Γ.. ΛΗΟΤΛΗΟ - ΠΑΠΑΔΤΘΤΜΗΟΤ ΟΔ ΜΠΑΡΓΑ ΜΗΥΑΖΛ Μέινο Γ ΕΗΟΜΠΟΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ Γεληθφο Γηεπζπληήο ΤΝΟΛΟ ΥΟΡΖΓΖΔΧΝ ηηο ρνξεγήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο. Όια ηα δάλεηα εμππεξεηνχληαη θαλνληθά. Σν πνζνζηφ ησλ παξαπάλσ ρνξεγήζεσλ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ππφινηπν ρνξεγήζεσλ (πιένλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πςεινχ θηλδχλνπ) ηελ 31/12/2010 αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1,98%. Οη εηήζηεο κηθηέο ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ γηα ηε ρξήζε 2010 αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΑΜΟΗΒΔ (ζε επξψ) 1. Εηφκπνξαο Νηθφιανο , ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΛΖΞΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΤΞΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ : 15/06/2011 ΔΓΚΡΗΖ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΟ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ : 07/07/2011 ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΟ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ : 08/07/2011 ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΟ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ : 08/07/2011 ΔΝΑΡΞΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΤΠΑΝΑΥΩΡΖΖ : 11/07/2011 ΛΖΞΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΤΠΑΝΑΥΩΡΖΖ : 13/07/2011 ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΝΔΩΝ ΜΔΡΗΓΩΝ : 15/07/2011 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΤΞΖΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ : 20/07/ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ Σα παξαθάησ έγγξαθα δηαηίζεληαη δσξεάλ ζην Κεληξηθφ Καηάζηεκα Σξηθάισλ, (Μηανχιε 3) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο ζηε δηεχζπλζε Γεκνζηεπκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεο 2010 θαη πξνζαξηήκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

25 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Αλακνξθσκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2010 βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (Δ.Κ.) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ φπσο έρνπλ ζπληαρζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ Ηζνινγηζκφο Απνηειέζκαηα Υξήζεο Πίλαθαο δηαλνκήο Πίλαθαο ηακεηαθψλ ξνψλ Πίλαθαο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Πηζηνπνηεηηθά Οξθσηνχ Πξνζαξηήκαηα πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

26 πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

27 ΠPOAPTHMA TOY IOΛOΓIMOY TH 31εο ΓEKEMBPIOY 2010 TH YNETAIPITIKH TPAΠEZA ΘΔΑΛΗΑ (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. N. 2190/1920, φπσο ηζρχεη) γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ όπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο ελόηεηαο 20.1 ηνπ Καλνληζκνύ 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεηο πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. (α) Άξζξν 42 α 3: Παξέθθιηζε απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θαηαξηίζεσο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ εκθάληζε, κε απφιπηε ζαθήλεηα, ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε ηεο 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Δέν έγινε. (β) Άξζξν 42 β 1: Παξέθθιηζε απφ ηελ αξρή ηνπ ακεηάβιεηνπ ηεο δνκήο θαη κνξθήο εκθαλίζεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Δέν έγινε. (γ) Άξζξν 42 β 2: Kαηαρψξεζε ζηνλ πξνζηδηάδνληα ινγαξηαζκφ ζηνηρείνπ ζρεηηδνκέλνπ κε πεξηζζφηεξνπο ππνρξεσηηθνχο ινγαξηαζκνχο. Δέν ζςνέηπεξε ηέηοια πεπίπηωζη. (δ) Άξζξν 42 β 3 : Πξνζαξκνγή ζηε δνκή θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκψλ κε αξαβηθή αξίζκεζε, φηαλ ε εηδηθή θχζε ηεο επηρεηξήζεσο ην απαηηεί. Δέν ζςνέηπεξε ηέηοια πεπίπηωζη. (ε) Άξζξν 42 β 4: πκπηχμεηο ινγαξηαζκψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αξαβηθνχο αξηζκνχο, γηα ηηο νπνίεο (ζπκπηχμεηο) ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηάηαμεο απηήο. Δέν έγινε. (ζη) Άξζξν 42 β 5: Aλακνξθψζεηο θνλδπιίσλ πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο γηα λα θαηαζηνχλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο. Δέν έγινε. 2. Aπνηίκεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. (α) Άξζξν 43α 1-α : Mέζνδνη απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ θαζψο θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ππνηηκήζεηο ηνπο. (1) Tα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεσο, ε νπνία είλαη πξνζαπμεκέλε κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ θαη κεησκέλε κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν απνζβέζεηο. (2) Eθαξκφδνληαο ηνλ θνξνινγηθφ λφκν ζρεκαηίζηεθαλ πξνβιέςεηο 1% γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο επί ησλ ρνξεγήζεσλ πνζoχ επξψ ,00 θαη πξφζζεηεο εηδηθέο πξνβιέςεηο πνζoχ επξψ ,00 θαζψο θαη πξφζζεηεο εηδηθέο πξνβιέςεηο άλσ ηξηεηίαο χςνπο ,96 επξψ γηα απφζβεζε απαηηήζεσλ θαηά πειαηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.2238/1994. Τν πνζφ απηφ πξνζηηζέκελν ζην ζρεκαηηζκέλν ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πνζφ πξνβιέςεσλ επξψ ,29 κείνλ ηηο δηαγξαθέο πνζνχ 1.822,31 επξψ θαηαιήγεη ζε ζχλνιν πξνβιέςεσλ πνζνχ επξψ ,94 ην νπνίν πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο πκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Άπθπο 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΡΟ 2 : ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «ΟΓΟΠΟΗÏΑ ΣΩΝ Σ.Γ. Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ» ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : Γ.Γ.ΜΑ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε ΓΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ---------------- Σαρ. δ/λζε: 85100 Ρφδνο Σ.Θ. 138 - Ρφδνο Πιεξνθνξίεο: Πηεξξάηνο Αλαζηάζηνο Σειέθσλν: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012

Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012 Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012 ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΟΤΝΣΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ, ΓΙΑ ΥΡΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ, ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΒΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ ε λ ί δ α 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Α.Δ. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (IFRS) Πεξηερόκελα ΈΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο Οηθνλνκηθήο Υξήζεσο 2013 (1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013) ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. Αξ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Σελίδα 1 από 68 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΟΥ Θ.Χ.Π.Φ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Υαληά, 07-11-2014 Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδφνίας Σατ. Κφδ. : 73300 Αξ. πξση. 21161 Πληροθορίες : ΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ πληαθηηθή Οκάδα πληαγκαηάξρεο (ΠΕ) Παλαγηψηεο Αλαζηφπνπινο Αληηζπληαγκαηάξρεο (ΜΥ) Ησάλλεο Εαθεηξφπνπινο Αληηζπληαγκαηάξρεο (ΜΥ) Αλάξγπξνο Καξιάθηεο ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ Σν Κ.Δ.Π.Π. θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα