27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ"

Transcript

1 ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο, Υπονικά] <OΗ ΟΛΤΜΠΗΚΟΗ ΑΓΩΝΔ ΔΗΝΑΗ> ΘΑΝΑΣΟΤ ΣΔΡΠΝΟΝ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΝ ΚΑΗ ΓΑΗΜΟΝΟ ΔΟΡΣΖΝ ΣΟΝ ΣΑΤΡΟΝ ΚΑΘΤΒΡΗΕΟΤΑΝ [Βαζίιεηνο ειεπθείαο] 27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ Αλαξσηηφκνπλ πάληνηε γηα ην πφηε μεθίλεζαλ νη άλζξσπνη λα ρξεζηκνπνηνχλ ίππνπο γηα κεηαθνξέο, ίππαζία, ή ζηνλ πφιεκν. Μεηά απν πνιχρξνλε κειέηε κχζσλ θαη ηζηνξηθψλ πεγψλ, ε απάληεζε ήξζε ππν κνξθή επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ ην 1990, ην Έηορ ηος Ίππος. Ο θαζ. Νηέτβηλη Άληνλπ ηνπ θνιιεγίνπ Υάξηγνπηθ ηεο Ν. Τφξθεο έιπζε ηειηθά ηελ απνξία κνπ, κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ. Σνκέο πξνγφκθηνπ ίππνπ ηεο 4 εο ρηιηεηίαο πυδ απ ηελ Οπθξαληθή Νηεξέηβηζα έθεξαλ ελδείμεηο νδνληηθήο ηξηβήο, φπσο απηέο πνπ πξνθαιεί ε ρξήζε ζηνκίδνο θηηαγκέλεο ίζσο απν ζρνηλί ή ίζσο θφθθαιν. Άξα, ππνζηήξημε, ε γπκληππεπηηθή κπνξεί θάιιηζηα λα ήηαλ ην πξψην βήκα ηνπ αλζξψπνπ ζηηο κεηαθνξέο, ήδε πέληε αηψλεο πξηλ ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηξνρνχ. Ζ ππφζεζε δηέςεπζε θάζε πξνεγνχκελε, καδί θαη ηε δηθή κνπ, φηη ν άλζξσπνο πξψηα ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ίππν δεχνληαο ηνλ ζε φρεκα κεηαθνξάο, ι.ρ. ζε άξκα ή άκαμα. Σν πεξίεξγν είλαη πσο ν πξψηνο επίζεκνο Οιπκπηθφο αγψλ ίππσλ, είηε ζην κχζν είηε ζηα 25 α Ολύμπια ηνπ 680 πυδ ήηαλ αξκαηνδξνκηθφο θαη φρη ηππνδξνκηαθφο. Ο αγψλ κέληηορ έγηλε κηα 30εηία αξγφηεξα, ην 648 πυδ. Σνχην ζεκαίλεη πσο νη άλζξσπνη ρξεηάζζεθαλ πεξίπνπ 40 αηψλεο γηα λ αμηνπνηήζνπλ ην επίηεπγκα ηεο εμεκέξσζεο ηνπ ίππνπ, βάδνληαο ηνπ ζηνκίδα, ηππεχνληαο ηνλ θαη κεηαηξέπνληαο έλα θαιφ ζειαζηηθφ ζε άξηζην Οιπκπηαθφ αζιεηή.σν 776 πυδ είλαη θαηά παξάδνζε ην έηνο ηεο ηζηνξηθήο έλαξμεο ησλ Ολςμπίων απν ην βαζηιηά ηεο Πίζαο Ίθηην. Ο Δπζέβηνο φκσο ηνπνζεηεί ηα πξψηα Ολύμπια ζην 884 πυδ, δειαδή 27 ηεηξαεηίεο λσξίηεξα, φπσο δείρλεη ε θξάζε ζηελ θνξπθή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. ηε γξαθηθή θαη καθξαίσλε ηζηνξία ηνπο, ηα Ολύμπια θηλδχλεπζαλ ακέηξεηεο θνξέο, είηε εμ αηηίαο ηνπ αλζξψπνπ είηε απν ηηο ηδηνηξνπίεο ηεο Φχζεο. Μάιηζηα, πξηλ αθφκα αξρίζνπλ λα κεηξνχλ, ηα αξραία Ολύμπια δηαθφπεθαλ απν πνιέκνπο κεηαμχ ησλ ζεψλ, κάρεο κεηαμχ αλζξψπσλ, πνιηηηθέο δηακάρεο θαη άθξσο θαθφηπρα κεηεσξνινγηθά θαη γεσινγηθά θαηλφκελα. Γελ έρσ πεηζζεί γηα ηελ αθξίβεηα ησλ παιαηφηεξσλ θαηαιφγσλ Οιπκπηνληθψλ, πνπ είραλ ζπληαρζεί απ ηνλ Ζιείν ζνθηζηή Ηππία ην 400 πυδ. Παξαδφμσο ηεο ίδηαο γλψκεο ήηαλ θαη ν Πιάησλ, πνπ ππνζηήξηδε ζην έξγν ηνπ Νοςμίαρ πσο ν Ηππίαο κάιινλ βάζηζε ηα ζηνηρεία ησλ Οιπκπηνληθψλ ζε αλαμηφπηζηεο πεγέο. Ζ ιίζηα ηνπ Ηππία αλαζεσξήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απ ηνλ Αξηζηνηέιε θη αξγφηεξα απ ηνπο Δξαηνζζέλε, Φιέγνληα θαη άιινπο. ηνλ 3 ν αηψλα πυδ, ην ζχζηεκα ρξνλνιφγεζεο ησλ Οιπκπηάδσλ έγηλε ην επίζεκν εκεξνιφγην ησλ Διιήλσλ. Άιιε κηα ιίζηα πνπ πεξηέρεη ηα Ολύμπια 1 σο 249 ζπληάρζεθε απ ηνλ Ηνχιην ηνλ Αθξηθαλφ θαη δηαζψζεθε ζηα Υπονικά ηνπ Δπζέβηνπ. Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή, ν ηαμηδηψηεο Παπζαλίαο, εμέδηδε ην δεθάηνκν βηβιίν ηνπ Δλλάδορ Πεπιήγηζιρ, πνπ απνηειεί έλα αθξηβέζηαην ηνπξηζηηθφ νδεγφ κε κνλαδηθέο πεξηγξαθηθέο ιεπηνκέξεηεο, θη επηβεβαίσλε πξνυπάξρνληεο ζξχινπο γηα ηελ Οιπκπία θαη ηνπο ζηεθανίηερ, ηδίσο ζηα Ζλειακά (βηβιία 5 θαη 6). Νηψζσ επγλσκνζχλε ζηνλ Παπζαλία, γηαηί δελ μέραζε νχηε παξέιεηςε ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα γηα ηα ιππικά ηεο Οιπκπίαο, δειαδή ηηο ηππνδξνκίεο, αξκαηνδξνκίεο, ακαμνδξνκίεο θαη δπόμοςρ ίππσλ, θνξάδσλ θαη κνπιαξηψλ. Δίλαη θπζηθφ πνπ ν Ηππίαο φληαο ληφπηνο ππνζηήξημε πσο ηα πξψηα Ολύμπια έγηλαλ ζηελ Ζιεία θαη θαηέηαμε ληφπηνπο ήξσεο ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ηνπ. Ο ζπκπαηξηψηεο ηνπ Κφξνηβνο λίθεζε ζην ζηάδιον ηνπ 776 πυδ, φπνπ ν Ζιείνο βαζηιηάο Ίθηηνο ήηαλ ν κνλαδηθφο θξηηήο θαη ην έπαζιν έλα κήιν! Γελ είκαη ηδηαίηεξα επηπρήο κε ηε ιίζηα ηνπ Ηππία ή άιιεο, γηα έλα νπζηαζηηθφ ιφγν. Πηζηεχσ πσο ππήξμαλ Οιπκπηάδεο πνιχ πξίλ ην 776 πυδ. Σνχην γηαηί ν φξνο Ολύμπια δελ πεξηγξάθεη απνθιεηζηηθά ηελ 1

2 Οιπκπία, αιιά δείρλεη κάιινλ ηελ ηεξή, πλεπκαηηθή αθηέξσζε ησλ αγψλσλ, δει. ηνπο Οιχκπηνπο ζενχο. Έηζη νλφκαζα ηνπο πην παιηνχο, ή πηφ ζετθνχο αγψλεο ππο-ολςμπιάδερ, γηαηί απιά ζεσξψ πσο είκαη εζηθά ππφρξεσο λα δερζψ ηε ζπκβαηηθή ηνπνζέηεζε ησλ πξψησο ηζηνξηθψλ Ολύμπιων ζην έηνο 776 πυδ. πσο δείρλεη θη ν ηίηινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ε πξνέιεπζε ησλ αγψλσλ είλαη ζετθή, αιιά δπζηπρψο φρη άκνηξε δηαθνπψλ παξά ην ζξεζθεπηηθφ ηεο ραξαθηήξα. Απ ηε ζθνπηά ηεο κπζνινγηθήο θαηαγσγήο, ηα γλήζηα Ολύμπια ζα πξέπεη λα ήηαλ αγψλεο κεηαμχ Οιχκπησλ ζεψλ: ε λίθε ηνπ Γία ζηε κάρε κε ηνλ Κξφλν, ηνπ Απφιισλα ζηελ αξκαηνδξνκία κε ηνλ Δξκή θαη ζηελ ππγκαρία κε ηνλ Άξε, ή αθφκα ε λίθε ηνπ θαηά ησλ ακαδφλσλ πνπ είραλ πξνζηάηε ηνλ Άξε (δεο Κεθάιαην 6). Οη ηζηνξίεο απηψλ ησλ ππο-ολςμπικών ληθψλ ή εηηψλ θαηαγξάθεθαλ απ ηνλ Παπζαλία θαη πην πξηλ απ ηνλ κεξν, ηνλ Ζζίνδν θαη άιινπο κε ζρεδφλ απίζηεπηε νκνηφηεηα. Μεηά ηηο ζετθέο ή εξσηθέο ππο-ολςμπιάδερ έγηλε ν θαηαθιπζκφο ηνπ Γεπθαιίσλα, Οη αγψλεο ζηακάηεζαλ γηα πελήληα ρξφληα, ιέεη ν Παπζαλίαο. ηαλ ππνρψξεζαλ ηα χδαηα, έλαο απφγνλνο ηνπ Ηδαίνπ Ζξαθιή, ν Κιχκελνο, έπιεπζε ζηελ Πεινπφλλεζν απ ηελ Κξήηε θαη έθηαζε ζηελ Οιπκπία. Δίλαη εχθνιν λα καληέςεη θαλείο πνηφ ήηαλ ην πξψην ηνπ κέιεκα: ε αλαβίσζε ησλ αγψλσλ κε ππο-ολςμπιάδα, αιιά θαη ε αλέγεξζε λανχ αθηεξσκέλνπ ζηνλ Ζξαθιή Πξνζηάηε. Γηα θαθή ηνπ κνίξα φκσο ν Κιχκελνο εθζξνλίζηεθε απ ηνλ Δλδπκίσλα, ην γην ηνπ Αίζιηνπ. Ο ηειεπηαίνο ήηαλ ιέγαλε γηνο ηνπ Γία θαη ηεο Πξσηνγέλεηαο θαη γηα λα δείμεη ηε ζετθή θαηαγσγή ηνπ θήξπμε λέα ππο-ολςμπιάδα γηα ηνπο ηξεηο γηνχο ηνπ Δπεηφ, Αηησιφ θαη Παίνλα. Καηά ην ζξχιν, ν αγψλαο δξφκνπ θεξδήζεθε απ ην κεγάιν γηφ, ηνλ Δπεηφ. Μαληεχσ πσο ν κπακπάο Αίζιηνο ήηαλ βέβαηα ν κνλαδηθφο θξηηήο ηνπ αγψλα. Μηα γεληά αξγφηεξα, ν λεαξφο Πέισς απν ηε Φξπγία ηεο Μ. Αζίαο νξγάλσζε ηελ πηφ ιακπξή ππο-ολςμπιάδα θαη θπζηθά ηελ αθηέξσζε ζην Γία. Ο Πέισς έθαλε έλα βήκα πην πέξα απ φινπο ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ ρηίδνληαο έλα λαφ ζηνλ Δξκή, γηα λα ηνπ ζπγρσξεζεί ε δνινθνλία ηνπ Μπξηίινπ. Ο ηειεπηαίνο ήηαλ ν ελίνρνο ηνπ Οηλφκανπ πνπ δνινθνλήζεθε καδί κε η άηηα ηνπ (Κεθάιαην 1). Οη αγψλεο πνπ πξνθήξπμε ν Πέισς κπνξνχλ θάιιηζηα λα ζεσξεζνχλ σο ππο-ολςμπιάδα, αθνχ ν ίδηνο θαη ε ζχδπγνο ηνπ Ηππνδάκεηα ιαηξεχνληαλ γηα αηψλεο ζαλ πάηξσλεο ησλ ηζηνξηθψλ πιένλ Ολύμπιων, αγψλσλ κεηαμχ αλδξψλ θαη κεηαμχ γπλαηθψλ αληίζηνηρα. Ηδξπηήο ηεο επφκελεο ππο-ολςμπιάδορ ήηαλ πηζαλφλ ν Ακπζαίσλ, εμάδειθνο ηνπ Δλδπκίσλα πνπ είρε εθζξνλίζεη ηνλ Κιχκελν. Σέινο ζηελ επφκελε γεληά δπφ αδέιθηα, νη Πειίαο θαη Νεκέαο δνχιεςαλ καδί θη νξγάλσζαλ ηελ επφκελε ππο-ολςμπιάδα. Λίγν χζηεξα απ ηε κπζνινγηθή πεξίνδν, λένο ήξσαο έθηαζε ζηελ Οιπκπία, πνπ δελ ήηαλ άιινο απ ην γλσζηφ Ζξαθιή, γην ηνπ Ακθηηξχσλα θαη ηεο Αιθκήλεο. πσο ζα πεξίκελε θαλείο, θήξπμε επη ηφπνπ λέα ππο-ολςμπιάδα, αθνχ θαζάξηζε πξψηα ηνπο ζηάβινπο ηνπ Απγεία κε ηα λεξά ηνπ Κιαδενχ. Ο Παπζαλίαο ιέεη πσο ν Ζξαθιήο, κνλαδηθφο θξηηήο, ζηεθάλσζε ν ίδηνο ην ληθεηή ηεθπίππος. Νηθεηήο ελίνρνο ήηαλ ν Ηφιανο, πνπ έηξεμε ην άξκα ηνπ Ζξαθιή θαη κπνξνχκε εχθνια λα καληέςνπκε ηελ αλείπσηε ραξά ησλ δπν εξψσλ. Ίδηα πεξίπησζε ηέηνηνπ αγψλα βξίζθνπκε θαη ζηελ Ηιηάδα. Ο Μελέιανο δαλείδεηαη ηε γνξγή θνξάδα Αίθη ηνπ αδειθνχ ηνπ Αγακέκλνλα γηα λα θεξδίζεη ηελ αξκαηνδξνκία ζηα επι Παηπόκλω πνπ θήξπμε ν Αρηιιεχο. Ζ δηαθνξά ησλ δπν απηψλ κχζσλ είλαη πσο ν Μελέιανο έραζε κε ηε δαλεηθή θνξάδα, ελψ ν Ηφιανο θέξδηζε κε ηα ππνδχγηα ηνπ Ζξαθιή. Σνλ 2 ν αηψλα ΥΔ, ν Παπζαλίαο αλέθεξε πσο έλα λέν ηππηθφ άζιεκα εκθαλίζζεθε ζηελ Ζξάθιεηα ππο-ολςμπιάδα, ήηνη ν αγψλ κέληηορ ίππος πνπ θέξδηζε ν Ηάζηνο, αλαβάηεο απν ηε γεηηνληθή Αξθαδία. Ζ αλαθνξά είλαη ζεκαληηθή, γηαηί αλαηξέπεη θάζε ππαξθηή ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ησλ ηππνδξνκηψλ, πνπ κέρξη ηψξα είρε ηνπνζεηεζεί ζην 648 πυδ. Σφηε είρε απιά εηζαρζεί ε ηππνδξνκία ζηα 33 α Ολύμπια, πνπ θεξδήζεθε απ ηνλ Κξαπμίδα. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα θήκεο ησλ Ζιείσλ, ή κήπσο πξάγκαηη ν Ηάζηνο θαη φρη ν Θεζζαιφο Κξαπμίδαο θέξδηζε ηελ πξψηε επίζεκε ηππνδξνκία; Δκπηζηεχνκαη ηνλ Παπζαλία, πνπ ήηαλ αθξηβήο ζηελ ηζηφξεζε ησλ ππο-ολςμπιάδων, άξα κπνξνχκε λα βάινπκε ηνλ Ηάζην ζην βάζξν ηνπ πξψηνπ αλαβάηε ληθεηή. ην ίδην πλεχκα δελ πξέπεη λα μερλνχκε πσο ζηελ ίδηα ππο-ολςμπιάδα ν Ζξαθιήο είρε άιιεο δπν λίθεο, κηα ζηελ πάιε θαη κηα ζην παγθξάηην, φπσο θαη νη Γηφζθνπξνη Κάζησξ θαη Πνιπδεχθεο, πνπ θέξδηζαλ απν κηα λίθε ν θαζέλαο, ζην δξφκν θαη ζηελ ππγκή αληίζηνηρα. Όζηεξα ν Ομπινο έγηλε βαζηιηάο ηεο Ήιηδνο θαη θήξπμε λέα (9 ε ;) ππο-ολςμπιάδα θαηά ην έζηκν. Αθνινπζεί έλα κπζηεξηψδεο κπζνινγηθφ θελφ πνιιψλ γελεψλ θαηά ηηο νπνίεο ζηακάηεζαλ νη αγψλεο, σο ηελ επνρή ελφο άιινπ Ζιείνπ βαζηιηά, ηνπ Ίθηηνπ. Ο ηειεπηαίνο ήηαλ εθείλνο πνπ εηζήγαγε ηα Ολύμπια ζηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ην 776 πυδ. Δδψ ππάξρεη έλα εμφρσο ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξψηε 2

3 επίζεκε Οιπκπηάδα, πνπ αθνινχζεζε ρξνλνινγηθψο πηζηά ηηο ζξπιηθέο ππο-ολςμπιάδερ. Ζ νπζηψδεο παξαηήξεζε ήηαλ ηνπ Παπζαλία θαη πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα, γηαηί ζαξξψ πσο είλαη ηθαλή λ αιιάμεη ην ζχγρξνλν ηξφπν ζθέςεο καο. Πεξηγξάθνληαο ηελ Οιπκπηάδα ηνπ Ίθηηνπ, ν Παπζαλίαο εηζήγαγε ηελ παξαθάησ εθπιεθηηθή θξάζε-θιεηδί: ΗΦΗΣΟΤ ΓΔ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΑΜΕΝΟΥ ΚΑΣΑ ΣΑ ΖΓΖ ΜΟΗ ΛΔΛΔΓΜΔΝΑ, ΣΟΗ ΑΝΘΡΩΠΟΗ ΔΣΗ ΤΠΖΡΥΔ ΣΩΝ ΑΡΥΑΗΩΝ ΛΖΘΖ, ΚΑΗ ΚΑΣ ΟΛΗΓΟΝ Δ ΤΠΟΜΝΖΗΝ ΖΡΥΟΝΣΟ ΑΤΣΩΝ, ΚΑΗ ΟΠΟΣΔ ΣΗ ΑΝΑΜΝΖΘΔΗΔΝ, ΔΠΟΗΟΤΝΣΟ ΣΩι ΑΓΩΝΗ ΠΡΟΘΖΚΖΝ. Ζ θξάζε ηνπ Παπζαλία πεξηέρεη ην ξήκα-θιεηδί ανανεωζαμένοσ. ηαλ ηε δηάβαζα γηα πξψηε θνξά, ζαλ ηππίαηξνο ρσξίο αξραηνινγηθέο γλψζεηο, θαηάιαβα πσο ζήκαηλε κφλνλ έλα πξάγκα: νη αγψλεο ζηελ Οιπκπία δελ άξρηζαλ επη Ηθίηνπ φπσο είρα δηδαρηεί ιαλζαζκέλα. Αληίζεηα επαληδξχζεθαλ, αλαλεψζεθαλ ή αναβίωζαν επη Ηθίηνπ, απιψο γηαηί είραλ μεραζηεί ζην παξειζφλ απ ηνπο έιιελεο. Με ηελ ίδηα απιή ινγηθή, ηα πξψηα ζπκβαηηθά Ολύμπια ηνπ 776 πυδ κπνξεί θάιιηζηα λα ήηαλ ηα εηθνζηά φγδνα. Πνιινί κειεηεηέο ηεο κπζνινγίαο κεηξνχλ ηηο ζετθέο θαη εξσηθέο Οιπκπηάδεο πνπ πξνεγήζεθαλ απηήο ηνπ Ηθίηνπ, θαη μεθηλνχλ ηελ αξίζκεζε απ ηνλ αγψλα Γία-Κξφλνπ. Μ απηή ηελ πξννπηηθή θαηαιήγνπκε ζε κηά ζεηξά αγψλσλ πνπ δηαθφπεθαλ, ζηακάηεζαλ, ή απιά μεράζηεθαλ ζηε καθξαίσλε Οιπκπηθή ηζηνξία. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ νη αγψλεο αλαβίσζαλ ην 1896 ΥΔ κεηά απν ιήζε δεθαπέληε αηψλσλ, νη άλζξσπνη μέραζαλ πσο απιά μαλάθαλαλ ηε ρεηξνλνκία ηνπ Ίθηηνπ κε θαζπζηέξεζε ηξηψλ ρηιηεηηψλ! Σψξα μέξνπκε πσο ε πξψηε ζχγρξνλε Οιπκπηάδα κπνξεί φλησο λα ήηαλ ε 294 ε ζηε δηαδξνκή ηνπ κχζνπ θαη ηεο ηζηνξίαο. Έηζη, ζαξξψ πσο ήηαλ απφιπηα δίθαην λα ιάβεη ρψξα ζην Παλαζελατθφ ζηάδην. Ζ ζξεζθεπηηθή ηδενινγία ππήξμε ην ζήκα θαηαηεζέλ ησλ Ολύμπιων θαη εθηαζε ζην δελίζ ηνλ 5 ν αη. πυδ, ζηελ επνρή ηεο εκεσειπίαρ. ηε δηάξθεηα ηεο, ελ κέζσ εηξήλεο θαη νπδεηεξφηεηνο, νη Ζιείνη ήηαλ αλέκεινη θη ν απφιπηνο έιεγρνο θαη δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ δελ ακθηζβεηήζεθε πνηέ. Δλ ηνχηνηο ζηα αηέιεησηα Πεινπνλεζηαθά, νη Ζιείνη έζπαζαλ ηελ νπδεηεξφηεηα θαη ζπκκάρεζαλ κε ηελ Αζήλα ελαληίνλ ηεο πάξηεο, θάλνληαο κάιηζηα έλα βήκα πην πέξα απνθιείνληαο ηνπο παξηηάηεο απ ηα Ολύμπια. Έηζη ππφ ηελ απεηιή παξηηαηηθήο εηζβνιήο ην 424 πυδ, ε Άιηηο έπξεπε λα θπιαρηεί, κε απνηέιεζκα ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ππν ηελ πξνζηαζία ρηιηάδσλ νπιηηψλ. Αλ ηπρφλ είραηε ηελ εληχπσζε πσο ε Παιαηζηηληαθή επίζεζε ζην Μφλαρν ην 1972 ήηαλ ε πξψηε ηνπ είδνπο, ην παξηηαηηθφ παξάδεηγκα βάδεη ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο. φιε ηελ ηζηνξία νη άλζξσπνη είραλ ηε ζηαζεξή ηάζε λα ηα θάλνπλ ζάιαζζα κε φ,ηη θαιφ, ή λα αζεβνχλ πξνο ηα πάληα, αθφκα θαη ζηα πηφ ηεξά πηζηεχσ ζαλ απηφ ηεο ηεξήο εθερεηξίαο. Σειηθά ε απεηινχκελε εηζβνιή ησλ παξηηαηψλ ζηελ Οιπκπία δελ έγηλε πνηέ. Σν γεγνλφο φκσο φηη νη άξρνληεο ησλ 89 σλ Ολύμπιων πξηλ 2500 ρξφληα αλαγθάζζεθαλ λα ιάβνπλ ζνβαξά αζηπλνκηθά κέηξα αληαλαθιά ηε ζηαδηαθή εθθχιηζε ηεο ακηγψο ζξεζθεπηηθήο θη εζληθήο ελφηεηαο ησλ ειιήλσλ. Σν 365 πυδ ήξζε ε ζεηξά ησλ Αξθάδσλ θαη Πηζαηψλ λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν ηεο Οιπκπίαο ζέηνληαο ηελ ππν θαηνρή σο ηα 104 α Ολύμπια ηνπ 364 πυδ κε ζηξαηφ πνπ απψζεζε ηνπο Ζιείνπο φηαλ πξνζπάζεζαλ απειπηζκέλα λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν ρσξίο ηχρε. Κη ελψ νη Ζιείνη επηρεηξνχζαλ λα πνιηνξθήζνπλ ηελ Άιηη απ έμσ, νη θαηαθηεηέο ζπιινχζαλ ηα ηεξά ηεο απν κέζα γηα λα πιεξψζνπλ κηζζνθφξνπο. ε πείζκα απηνχ ηνπ θπθεψλα, νη αγψλεο έγηλαλ, θπζηθά γηα ην θφβν ηνπ Γία. Απηφ ην ζενθνβνχκελν ζηνηρείν, εκπεδσκέλν ζηνλ ειιεληθφ ραξαθηήξα, βνήζεζε ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ Ζιείσλ ζαλ αλακθηζβήηεησλ αξρφλησλ αγψλσλ. Φαίλεηαη πσο ν ηδξπηήο Ίθηηνο ηάρε πάληα θαιά κε ην Γία. Ζ ηεξφηεηα ηεο εθερεηξίαο ηεξήζεθαλ γηα πνιιέο Οιπκπηάδεο, σο ηελ άθημε ησλ Μαθεδφλσλ ηνλ 4 ν αη. πυδ. Οκνινγψ πσο νη ζπκπαηξηψηεο κνπ ακθηζβήηεζαλ πξψηνη ηελ θπξηαξρία ησλ Οιχκπησλ ζεψλ. Μεξηθνί αιαδφλεο θαη επεξκέλνη αζιεηέο άξρηζαλ ηηο ύβπειρ απνδίδνληαο ηε λίθε ζηα δηθά ηνπο ραξίζκαηα θαη φρη ζηε ζετθή εχλνηα. Σππηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο ήηαλ ν Φίιηππνο Β κε ην Φιλιππείον, εμφρσο πνιπηειέο θη εληππσζηαθφ κλεκείν πίζσ απ ηελ Παλαίζηπα. Ο Φίιηππνο ήηαλ ζπνπδαίνο ηππέαο θαη κέγαο ηππνηξφθνο ηνπ νπνίνπ η άινγα θέξδηζαλ πνιιά ιππικά, αιιά πέζαλε δπν ρξφληα κεηά ηε Υαηξψλεηα. Ο πξφσξνο ζάλαηνο δελ ηνλ άθεζε λα ηειεηψζεη ην Φιλιππείον θαη απηφο πνπ επέβιεςε ην ηειείσκα ηνπ κλεκείνπ εγθαίξσο πξηλ ηα 111 α Οιχκπηα ηνπ 336, ήηαλ ν γηφο ηνπ. Ο Αιέμαλδξνο δελ ήηαλ απν θείλνπο πνπ ζάθαλαλ νηθνλνκία ζε ηέηνηα ζέκαηα. Γέκηζε ην Φιλιππείον κε ρξπζειεθάληηλα αγάικαηα ηνπ ίδηνπ, ησλ γνληψλ ηνπ θαη άιισλ κειψλ ηεο Μαθεδνληθήο δπλαζηείαο. 3

4 Ο ρξπζφο θαη ην ειεθαληνζηνχλ φκσο ήηαλ παξαδνζηαθά πιηθά κφλν γη αγάικαηα ζεψλ, κε παξάδεηγκα ην 14-κεηξν άγαικα ηνπ Γία απ ην Φεηδία. Έηζη κπνξνχκε λα δηαγλψζνπκε εχθνια ην κήλπκα ηνπ Φιλιππείος: ήηαλ ε πξφζεζε ησλ Μαθεδφλσλ βαζηέσλ λα θαζηεξσζνχλ ζαλ ιαηξεπηηθά πξφηππα ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ ζηα κέζα ηνπ 4 νπ αη.πυδ. Σν αλ άμηδαλ απηή ηελ ηηκε ή φρη ζα ήηαλ δπζθνιν λα πξνβιεθηεί. Σν γεγνλφο είλαη πσο ε βιαζθεκία ηνπ Φηιίππνπ νδήγεζε πνιινχο ζην λα κηζνχλ ηνλ ίδην θαη λα κελ εκπηζηεχνληαη ην γηφ ηνπ. Ζ αληηπάζεηα ζηνλ Αιέμαλδξν θαη ηνπο Μαθεδφλεο απνηππψζεθε ζην πεξηζηαηηθφ ησλ Θεβαίσλ, πνπ έζπεηξαλ ηε θήκε πσο ν Αιέμαλδξνο πέζαλε ζηελ εθζηξαηεία ηνπ. Αηπρψο γη απηνχο, έραηξε πιήξεο πγείαο, άθνπζε ηε θήκε θαη έδσζε ζθιεξφ κάζεκα Οιχκπησλ δηαζηάζεσλ. Κάιπαζε ζηε Θήβα ζε ρξφλν ξεθφξ θαη ηε ηζνπέδσζε, αθήλνληαο φξζην κφλν ην ζπίηη ηνπ Πίλδαξνπ απν ζεβαζκφ ζην ζπνπδαίν πνηεηή ησλ επίληθσλ. Ζ ειιεληζηηθή επνρή κεηά ην ζάλαην ηνπ Αιέμαλδξνπ είδε ηε γέλεζε θαη πηψζε ιίγσλ ξεθφξ ζηελ Οιπκπία, φπσο εθείλα πνπ έγηλαλ ηνλ 6 ν θαη 5 ν αηψλα. Ζ πξννδεπηηθή κείσζε θαη θηψρεηα ηνπ πιεζπζκνχ νδήγεζε ζηηο άζιηεο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθεη ν νπιπίθηνο ζε γξάκκα ζηνλ Κηθέξσλα (ad Fam ) θη έπαημαλ θπζηθά κεγάιν ξφιν. Σα ηαμίδηα έγηλαλ δχζθνια αλ φρη επηθίλδπλα ιφγσ πεηξαηψλ, ιεζηψλ, παξακέιεζεο νδηθψλ αξηεξηψλ θη αηέιεησησλ ζπγθξνχζεσλ ζπλεπεία ερζξνηήησλ κεηαμχ ησλ Γηαδφρσλ, αιιά θαη ηεο Ρσκατθήο ππεξνρήο ζηε Μεζφγεην. Οη πφιεκνη εμαλέκηζαλ ηηο νηθνλνκίεο ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ ηεο Ρψκεο, έζηξεςαλ δπλαηνχο θαη θηιφδνμνπο λένπο ζηνλ ζηξαηφ θαη πξνθάιεζαλ ζνβαξέο απψιεηεο ζηε δσή, ζηελ πγεία θαη ζηνλ αζιεηηζκφ. Μφλν ζηα ρξφληα ηνπ Απγνχζηνπ (Εικ 27.1) μεκέξσζε άιιε επνρή. Ζ Pax Romana παξά θάπνηεο ζπνξαδηθέο παξαβηάζεηο έγηλε ζχκβνιν ηνπ ηφηε θφζκνπ, ε πεηξαηεία παηάρζεθε, νη νδνί επηζθεπάζζεθαλ, ηα ηαμίδηα έγηλαλ αζθαιή. Σφηε εκθαλίζζεθε ε κεγάιε επεκεξία ησλ κεγαινππφιεσλ ηεο Μ. Αζίαο, Αηγχπηνπ θαη πξίαο. ην εχθνξν πεξηβάιινλ ηνπο μεπήδεζαλ λέα θεζηηβάι πνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία ζε άμηνπο αζιεηέο λα θεξδίζνπλ θήκε θαη δφμα. Ξαλάξρηζαλ αγψλεο απνκηκήζεηο ησλ Ολύμπιων κε ηελ επαλεηζαγσγή δαπαλεξψλ ιππικών θαη γςμνικών φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηε Ρψκε, θαζψο θαη ζηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο ηεο απηνθξαηνξίαο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ Αιέμαλδξνπ, πνπ ζεβάζηεθε ηεξά κλεκεία θαη θνηλέο νηθίεο δελ ήηαλ ηνπ ραξαθηήξα ελφο άιινπ κνλάξρε, ηνπ Σειεζθφξνπ πνπ επηηέζεθε ζηελ Οιπκπία θαη ζχιιεζε ηνπο ζεζαπξνχο ηεο. Γπν αηψλεο αξγφηεξα ήξζε ε ζεηξά ησλ Ρσκαίσλ θαη νη ηεξνζπιίεο ηνπο μεπέξαζαλ φιεο καδί εθείλεο ησλ Αξθάδσλ, Πηζαηψλ θαη Μαθεδφλσλ. Μεηέηξεςαλ ην λαφ ηεο Μηηπόρ ζε λενπινπηηζηηθφ λαφ πξνο ηηκήλ ηνπ ζετθνχ Απγνχζηνπ, ην άγαικα-βσκφο ηνπ νπνίνπ ζην θέληξν ηνπ λανχ έθεξε ηελ παξαθάησ πνκπψδε επηγξαθή: ΑΤΓΟΤΣΟ, ΤΗΟ ΘΔΟΤ ΚΑΗ ΩΣΖΡ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΛΟΗΠΟΤ ΚΟΜΟΤ (sic) Οη ξσκατθέο ιεγεψλεο δελ αξθέζζεθαλ ζε κηα απιή αιινίσζε ησλ ηεξψλ ηεο Άιηεσο αιια θαηέζηξεςαλ ζεκαληηθά νηθνδνκήκαηα ηεο. Μφλε εμαίξεζε ππήξμε ν Μφκκηνο, πνπ αθηέξσζε ηέζζεξα αγάικαηα θαη 21 ρξπζέο αζπίδεο φηαλ θαηέθηεζε ηελ Κφξηλζν ην 146 πυδ. Κάπνπ 60 ρξφληα αξγφηεξα ν χιιαο δελ αθνινχζεζε ην επγεληθν παξάδεηγκα ηνπ Μφκκηνπ, αθνχ ην 85 πυδ ζχιιεζε ηελ Οιπκπία θαη ζπλέρηζε αθάζεθηνο ιεειαηψλ Δπίδαπξν θαη Γειθνχο. Ζ ινγηθή ηνπ ήηαλ ε ζπλήζεο, δει. ε αλάγθε θάιπςεο πνιεκηθψλ δαπαλψλ, απηή ηε θνξά θαηά ηνπ Μηζξηδάηε. ηαλ ν χιιαο (Εικ 27.2) ηνλ λίθεζε ην 80 πυδ, απνθάζηζε λα κεηαθέξεη ηα Ολύμπια ζηε Ρψκε! Ζ απξέπεηα ηνπ χιια κε θάλεη λα πξνηηκψ ηελ ήηηα ηνπ απ ηνπο Πέξζεο. Πέζαλε δπν ρξφληα αξγφηεξα θη έηζη νη Οιπκπηάδεο γχξηζαλ ζηελ άλμα μάηεπ ηνπο θη αξγφηεξα πήξαλ πάιη πάλσ ηνπο. Ο ελζνπζηαζκφο ησλ Ρσκαίσλ γηα ηα ιππικά ηνπο νδήγεζε ζε απιφρεξεο ρνξεγίεο θαη ζπκκεηνρεο ζε πνιιά αγσλίζκαηα φπνπ θέξδηζαλ νπθ νιίγεο θνξέο. Οη Ρσκαίνη έθαλαλ θαη ζεηξά επελδχζεσλ ζε αδξηάληεο, δξφκνπο, λανχο, ινπηξά θαη κλεκεία, πνπ βνήζεζαλ λ απνθηήζεη ε Οιπκπία λέν γφεηξν. Ζ ζχληνκε φκσο πεξίνδνο ράξηηνο θξάηεζε κφλν κέρξη ηελ θαηαηζρχλε πνπ πξνθάιεζε ν Καιηγνχιαο (Εικ ). Ο ζενπάιαβνο απηνθξάηνξαο (37-41 ΥΔ) πνπ έβαιε ζην παιάηη ηνπ ην λαφ ησλ Γηφζθνπξσλ ζαλ θχξηα είζνδν, επηρείξεζε λα θιέςεη ην άγαικα ηνπ Γία γηα λα ην θέξεη ζηελ απιή ηνπ κε ζθνπφ λα βάιεη ην δηθφ ηνπ θεθάιη ζηε ζέζε ηνπ ζενχ! Πην πξηλ είρε θεξπμεη ην άινγν ηνπ...ζπγθιεηηθφ θη έρηηζε γέθπξα απν πινία ζην ιηκάλη ηεο Νεαπνιεο, ηα ζθέπαζε κε ρψκα θαη παξέιαζε πάλσ ηνπο κηα κέξα έθηππνο θαη ηελ άιιε κε άξκα. Δπηπρψο ε ηεξνζπιία ηνπ δηνξζψζεθε απ ηνλ δηάδνρν Κιαχδην, πνπ ηνλ εθζξφληζε θαη αθηέξσζε αγάικαηα ηεο θακίιηαο ηνπ ζην λαφ ηεο Μηηπόρ. 4

5 Ζ πεξίπησζε Καιηγνχια ζπκίδεη ηνλ Έιγηλ, πνπ μεπέξαζε φιεο καδί ηηο ξσκατθεο αθξφηεηεο. Ο πξέζβπο ζηελ Οζσκαληθή απιή ( ) εθκαίεπζε θηξκάλη πνπ ηνπ επέηξεπε λα θάλεη θφπηεο θαη λα δσγξαθίζεη ηνλ Παξζελψλα. Αληί ηνχηνπ ν Έιγηλ (Εικ 11-12) αθαίξεζε κεηψπεο ηνπ Φεηδία κε ζπάληεο ηππηθέο ζθελέο ησλ Παναθήναιων. Αξηζκφο θηβσηίσλ θάξγθν κε πξηνληζκέλεο κεηψπεο, κηα Καξπάηηδα θη άιια αγάικαηα ζηάιζεθαλ κε πινία ζην ζπίηη ηνπ ζηε θσηία θη απν θεί ζην Βξεηαληθφ Μνπζείν, φπνπ εθηίζεληαη σο ηα ζήκεξα. Ζ ηέιεζε ελνο ηέηνηνπ εγθιήκαηνο απ ηνλ Σφκαο Μπξνπο Έιγηλ ηνλ θαηαηάζζεη ζαλ ηζφπαιν ηνπ Καιηγνχια, κε ηε δηαθνξά πσο ν Έιγηλ φρη κφλν επηρείξεζε ηελ ηεξνζπιία αιιά ηελ πέηπρε απνιχησο... Έηζη εμεγείηαη ίζσο γηαηί ε Βξεηαληθή βαζηιηθή απιή, ηθαλνπνηεκέλε κάιινλ απ ην ακθηβφινπ εζηθήο εγρείξεκα ηνπ, δηφξηζε ην γην ηνπ, Σδέτκο Διγηλ, θπβεξλήηε ηνπ Καλαδά ( ) θαη αληηβαζηιέα ηεο Ηλδίαο ην Μεηά ηνλ Κιαχδην ήξζε ν Νέξσλ (Εικ ). Όζηεξα απ ηε δνινθνλία ηνπ Καιηγνχια ην 41 ΥΔ θαη ηελ πηνζεζία ηνπ απ ηνλ Κιαχδην ην 50 ΥΔ, ν γηνο ηεο Αγξηππίλαο έδεζε ην ίδην ζρηδνθξεληθά κε ηνλ πξνθάηνρν ηνπ. Γνινθφλεζε ηε θπζηθή κεηέξα ηνπ ην 59 ΥΔ, κνινλφηη εθείλε ηνπ ράξηζε ην ζξφλν ζθνηψλνληαο ηνλ Κιαχδην θη χζηεξα δνινθφλεζε άγξηα ηε δεχηεξε ζχδπγν ηνπ Πνππαία, ην 65 ΥΔ. Ο Νέξσλ ήηαλ ηφζν παζηαζκέλνο κε ηα Ολύμπια πνπ θήξπμε (αλεπηηπρψο) ηα Νεπώνεια άθλα ζηε ζέζε ηνπο. Όζηεξα κεηαθφκηζε ζηελ Οιπκπία, έρηηζε βίιια ζηα ΥΔ θαη...ηάθαλε ζάιαζζα. πσο ιέρζεθε πξσηχηεξα, εηρε δσξνδνθήζεη ηνπο Διιαλνδίθεο λα ηνλ θεξχμνπλ ληθεηή ζε πνιιά αγσλίζκαηα. Νηξνπή μεληξνπή φκσο, γχξηζε ζηε Ρψκε κε πνιχηηκα ζνπβελίξ απν ζπιιήζεηο, θπξίσο αγάικαηα ζεψλ θη άιια θαιιηηερλήκαηα. Αθξηβψο φπσο ηα ηεξά έιεηςαλ απν ηελ Οιπκπία, έηζη ηελ εγθαηέιεηςαλ θαη νη ζενί, φηαλ ηνπο αγλφεζαλ αζιεηέο ηχπνπ Νέξσλα. Σνχην νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε ηεο Οιπκπίαο σο ζξεζθεπηηθνχ θέληξνπ. Σν 267 ΥΔ παγαληζηέο Δξνπιάλνη ηεο Ν. Ρσζίαο εηζέβαιαλ ζηελ Οιπκπία αθνχ ζχιιεζαλ ηελ Αζήλα. Οη Ζιείνη πξνζπάζεζαλ λα ζψζνπλ ηελ πφιε ρηίδνληαο βηαζηηθά ηείρνο 30x400 κ. αλάκεζα ζην λαφ ηνπ Γία θαη ην Βνπιεπηήξην, κέζα δε ζηνλ παληθφ θαη ηε ζχγρηζε μήισζαλ κάξκαξα απν νξηαθά κλεκεία ηεο Άιηεσο. Παξ φια απηά έθαλαλ φ,ηη κπνξνχζαλ γηα λα γίλεη ην θεζηηβάι κε ή ρσξίο ηείρνο, αιιά ην ηεξφ ηέκελνο δελ ήηαλ πηα ην ίδην. Δίρε παξακνξθσζεί γηα ηα θαιά, θαη ην κεγαιείν ηεο ράζεθε. Μφλν ην γηγάληην άγαικα ηνπ Γία ζηέθνληαλ αθφκα, ζησπειφο κάξηπξαο ηεο ηεξνζπιίαο κεηά απφ αηλεο δφμαο θαη γνήηξνπ. Αλ θαη ην επηβιεηηθφ άγαικα ζπλέρηζε λα ζηέθεηαη ζιηκκέλα ζην λαφ σο ηα ηέιε ηνπ 4 νπ αη. ΥΔ, αθφκα θη ν παηέξαο ησλ ζεψλ δελ κπφξεζε λ απνηξέςεη ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα πνπ ηνπ δφζεθε θάησ απ ηε κέζε, γηαηί πξνήιζε απν έλα λέν ζξεζθεπηηθφ δφγκα. Ο Θενδφζηνο A ν Μέγαο (Εικ. 27.8), κεηά ηε λίθε ηνπ επη ησλ Βεζηγφηζσλ, έζηξεςε ην ζηξαηφ θαηά ησλ Θεζζαινληθέσλ κε ρξηζηηαλψλ θη έζθαμε ην 390 ΥΔ Έιιελεο πνπ αξλήζεθαλ λα γίλνπλ ρξηζηηαλνί κέζα ζε κηα λχρηα ζηνλ ηππφδξνκν. Σν 391 εμέδσζε δπν δηαηάγκαηα (XVI.10.19, 10.21), πνπ έζεζαλ ηνπο άπηζηνπο έιιελεο εθηφο λφκνπ θη απαγφξεπαλ θάζε παγαληζηηθή ηειεηή--θαη θπζηθά ηα ηεξά Ολύμπια, Πύθια, Ίζθμια, Νέμεα, Παναθήναια, θ.α.--κε πνηλή ζαλάηνπ ή/θαη δήκεπζεο πεξηνπζίαο. Οη ζθαγέο θαη θαηαζηξνθέο ήηαλ ηφζν κεγάιεο πνπ αλάγθαζαλ ην Ληβάλην λα θάλεη έθθιεζε ζηνλ απηνθξάηνξα, φπνπ ηνλ θαηεγνξνχζε σο εζηθφ απηνπξγφ βαλδαιηζκψλ, ιεειαζηψλ θαη ζθαγψλ ησλ ειιήλσλ, πνπ πξνζνκνηάδεη κε ναςαγούρ, οι οποίοι απ ηο πλοίο ηος πολιηιζμού βπέθηκαν ξαθνικά ζηην ηπικςμιζμένη θάλαζζα... (Libanius, Oration 30, Pro Templis). Έηζη ηα ηεξά Ολύμπια έπεζαλ ζχκα άιιεο ζξεζθείαο, πνπ ηα ζεψξεζε αζετζηηθά χζηεξα απν αηψλεο δνμαζκέλεο χπαξμεο. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ην 396, ε θαηαζηξνθή ηεο Οιπκπίαο νινθιεξψζεθε απ ηνλ Αιάξηρν, φηαλ απηνθξάησξ ήηαλ ν λεαξφο γηνο ηνπ Αξθάδηνο, πνπ έζηεηιε--κέζσ ησλ επλνχρσλ ηνπ Δπηξνπίνπ θαη Ρνπθίλνπ--ηνλ εθρξηζηηαληζζέληα Γφηζν επηδξνκέα ζηελ Διιάδα γηα λα ηελ ηζνπεδψζεη. Σξαγσδία...Να ζεκεησζεί πσο ν πξνθάηνρνο ηνπο Θενδφζηνο Α, πνπ ελ ησ κεηαμχ είρε πεζάλεη ην 395, κεηέθεξε ην ρξπζειεθάληηλν άγαικα ηνπ Γία ζηελ Κσλ/πνιε. Παγαληζηηθφ ή άζεν, ην άγαικα ήηαλ πνιχ αθξηβφ θεθάιαην γηα λα ραζεί. Δμ αηηίαο ζξεζθεπηηθνχ θαλαηηζκνχ, απηή ηε θνξά Βπδαληηλνχ, ν λαφο ηνπ Γία θάεθε κε δηαηαγή ηνπ Θενδφζηνπ Β ην 426 ΥΔ. ζν γηα ην άγαικα ηνπ, θάεθε ζηελ ππξθαγηά ηεο Πφιεο ην 475 ΥΔ θαη ράζεθε παληνηηλά. Σν ζαλαηεθφξν ρηχπεκα ζην Γία θαη ηα Ολύμπια νινθιεξψζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Θενδνζηαλνχ δηαηάγκαηνο θη αξγφηεξα κε άιιν, πνπ εμέδσζε ν Ηνπζηηληαλφο (Εικ 27.9), απηή ηε θνξά γηαηί νη πεηζκαηάξεδεο έιιελεο νξγάλσλαλ αγψλεο ζηηο ξσκατθέο επαξρίεο, ηδίσο ζηελ Αληηφρεηα. Αθνινχζεζε 5

6 ε κεηαηξνπή ηνπ κνλαδηθνχ εξγαζηεξίνπ ηνπ Φεηδία ζε κηα θνηλφηαηε βαζηιηθή, πνπ ζπκβνιίδεη ην παληνηηλφ ηέινο ησλ Ολύμπιων. πσο ζπρλά ζπκβαίλεη κε ηηο κεγάιεο πνιηηηζκηθέο αιιαγέο, φπνπ κηα λέα θνπιηνχξα επηρεηξεί λα απηνπξνζδηνξηζηεί, ε λέα ζξεζθεία απαηηνχζε ηπθιή ππνηαγή ζην δηθφ ηεο δφγκα. απηή ηελ πεξίπησζε, ηα αξραία ειιεληθά άθλα αληηκεησπίζζεθαλ ζαλ παγαληζηηθέο ηειεηέο πνπ ζηεξίδνληαλ ζηε ιαηξεία εμ ίζνπ παγαληζηηθψλ ζενηήησλ. Ζ λέα ζξεζθεία απέξξηςε ξεηά η αξραία ηδεψδε, κεηαμχ ηνπο θαη ηελ ππέξηαηε ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ λα ζέηεη ζψκα θαη πλεχκα ζηελ ππεξεζία ηνπ αζιεηηζκνχ κε απεηή θαη ππν ηελ αιγίδα ηνπ Οιπκπηθνχ παλζένπ. Μέζα ζε δπν κφλν ρηιηεηίεο νη αξραίνη Διιελεο έθηαζαλ ζην χςηζην πλεπκαηηθφ επηπεδν ηεο απφιπηεο αξκνλίαο ζψκαηνο θαη ςπρήο. κσο ε πεξίνδνο αθκήο ηέιεησζε άδνμα κε ηε βνήζεηα ηξηψλ Βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ, πνπ έδσζαλ ηελ ηειεπηαία καραηξηά. Καλείο ηνπο δελ έθαλε ηνλ θφπν λα δηαβάζεη ζην έξγν ηνπ παηξηψηε ηνπο Μεγ. Βαζηιείνπ ηε θξάζε πνπ εηρε απεπζχλεη ζηνλ αλεςηφ ηνπ θαη ζπκβνπιεπε ζηα ηέιε ηνπ 3νπ αη. ΥΔ,...εξ Δλλήνων ωθέληνηαι λόγον. Καλείο δελ άθνπζε ην Βαζίιεην θαη θαλέλαο θνζκηθφο ή εθθιεζηαζηηθφο άπσων δελ είρε ηελ εμππλάδα λ αθηεξψζεη ηα νχησο ή άιισο ζετθά Ολύμπια ζηνλ ζετθφ εηξελνπνηφ σηήξα αληί ηνπ Γία...Έηζη δελ ζα ρξεηάδνληαλ θακηά θαηαζηξνθή. κσο ν θαλαηηζκφο δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα ζθέςε. Καη ζα λα κελ ήηαλ αξθεηά θαηαζηξνθηθή ε λέα ζξεζθεία, ήξζαλ η αιιεπάιιεια θχκαηα βαξβάξσλ κεηαμχ 5 νπ θαη 8 νπ αη. ΥΔ: Βεζηγφηζνη, Άβαξνη, Βάλδαινη θαη ιάβνη δηαδέρζεθαλ θαη θαηέζηξεςαλ, ζχιιεζαλ θαη ηζνπέδσζαλ ηήλ Οιπκπία κέρξη πνπ ηειηθά ηίπνηε δελ έζηεθε φξζην. Θάιεγε θαλείο πσο νη βάξβαξνη πξνθάιεζαλ ηελ νξγή ηνπ Γία, πνπ έζεηζε ηελ πεξηνρή ηνλ 3 ν θαη 6 ν αη. (551/52 ΥΔ). Οη αλαπφθεπθηεο πιεκκχξεο θαη θαηνιηζζήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, θάιπςαλ ην έξεκν ηνπίν κε ιάζπε. Ζ ηζηνξία έπξεπε λα πεξηκέλεη θάπνπ ρξφληα γηα λάξζνπλ νη αξραηνιφγνη ηνπ 19 νπ αηψλα, λ αλαζθάςνπλ ηνλ ηεξφ ηφπν θαη λα ζπείξνπλ εθ λένπ ηνπο ζπφξνπο ελφο λένπ Οιπκπηθνχ ηδεαιηζκνχ. Γπζηπρψο ε άθημε επηζηεκφλσλ κε ζσζηή κέζνδν θαη δενληνινγία ζπλέβε πάξα πνιχ αξγά. Πξνεγήζεθε έλαο καθξχο θαηάινγνο ηεξφζπισλ ζηξαηεγψλ, βαζηιηάδσλ, άζεσλ ή έλζξεζθσλ Ρσκαίσλ, Μνπζνπικάλσλ ή Υξηζηηαλψλ, εξαζηηερλψλ, ζπιιεθηψλ, δηπισκαηψλ θαη θνηλψλ θιεπηψλ. Σειεπηαίνο ζηε ζεηξά ηέηνησλ αηφκσλ, γλσζηψλ θαη σο αξραηνθάπεισλ, ήηαλ ν Γάιινο ζηξαηάξρεο Νηθνιά Ενδέθ Μαηδφλ (Εικ 27.10). Σν 1827, κεηά ηε λαπκαρία ηνπ Ναπαξίλνπ, ν ζηξαηάξρεο δηνξγάλσζε ηελ Δπιζηημονική Αποζηολή ζηο Μωπηά. Ωο ηνλ Απξίιην-Μάην ηνπ 1829, ε επηζηεκνληθή ηνπ νκάδα έζθαςε ζηελ θαξδηά ηνπ λανχ ηνπ Γία θαη κεηέθεξε πάκπνιιά θαιιηηερλήκαηα, θπξίσο ηκήκαηα ηεο κεηψπεο, πίζσ ζην παξηζηλφ Λνχβξν. Έηζη ε πνιηηηζκέλε θαη ζξεζθεπφκελε θνηλσλία καο άγγημε ηελ πιήξε εηξσλία φζνλ αθνξά ζηα ζετθά Ολύμπια. Μφλν ηα ζξαχζκαηα απν ζενχο, ήξσεο, εξσίδεο, αζιεηέο, ίππνπο, εληφρνπο, άξκαηα θαη θίνλεο αθέζεθαλ ζησπειά, ζιηβεξά θη αθξσηεξηαζκέλα ζηνλ ηφπν πνπ δφμαζαλ, ηελ Οιπκπία. Σελ ίδηα ψξα ηα πην ιακπξά δείγκαηα απηψλ ησλ ζπκβνιηθψλ κνξθψλ ζηέθνληαη πεξήθαλα ζην Λνχβξν, ζην Βξεηαληθφ Μνπζείν, ζηελ Ομθφξδε, ζηε Ρψκε, ζηε Υατδειβέξγε, ζην Βεξνιίλν θαη ην Μφλαρν, γηα λα ζαπκάδνληαη απν μέλα, γεκάηα ζεβαζκφ πιήζε. Γη απηφ ην ιφγν, ληψζσ ηελ αλάγθε λα δψζσ λέν φλνκα ζην θαηλφκελν πνπ αθνξά ζηα Οιχκπηα: ηο ζπαζμένο, ή θρσμμαηιζμένο ζύγτρονο πνεύμα ηοσ αρταίοσ Ολσμπικού ιδεώδοσς θαη ίζσο λα επαλαιάβσ ην αγσληψδεο εξψηεκα ηνπ Καβάθε (απν ην πνίεκα Ηωνικόν): ΓΗΑΣΗ ΣΑ ΠΑΑΜΔ ΣΑ ΑΓΑΛΜΑΣΑ ΣΩΝ, ΓΗΑΣΗ ΣΟΤ ΓΗΩΞΑΜΔΝ ΑΠ ΣΟΤ ΝΑΟΤ ΣΩΝ, ΓΗΟΛΟΤ ΓΔΝ ΠΔΘΑΝΑΝ ΓΗ ΑΤΣΟ ΟΗ ΘΔΟΗ... 6

7 Εικ Πορηραίηα καηαζηροθέων ηηςολσμπίας ζε τρονολογική ζειρά 1.Αύγοσζηος 2. Σύλλας 3-5.Νομίζμαηα ηοσ Καλλιγούλα 6-8. Προηομή και νομίζμαηα ηοσ Νέρωνα 9.Θεοδόζιος Α 10. Ιοσζηινιανός 11. Λόρδος Elgin 12. Σηρ. Μαιζών 7

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ & ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΊΑ «Αξιοποίεζε ηάθπος Υαηδεσαλάπ πποεηοιμαζία διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ» ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Αζεμίίνα Αϊϊβαλιιώηος Δςάγγελορ Μπεκεπηδήρ Μαπίία Νιικολαΐΐδος

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών

Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK Δξ. Θέκαηα πγθεληξσηη θόο αξηζκόο εξσηήζεσλ Α1 Α10 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 10 Β1 Β43 Αληηιήςεηο γεηηφλσλ, πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζρέζεηο θαη θφβνο 53 εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project 1 : Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α : Project : «Παξαδνζηαθά Καθελεία» : Γεκήηξηνο-Ισάλλεο Καζαξηδηάλ Γεκήηξεο Σζίξνο Ισάλλεο Παπάδνγινπ Κσζηαληίλα Νηέηζηθα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010 Γηεύζπλζε: Καζνκνχιε 33 Αζήλα 117 44 E-mail: theatromathia@yahoo.com Ηζηνζειίδα: http://www.theatromathia.gr Σειέθσλν & Φαμ: 210-90.25.025 ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα