Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη"

Transcript

1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ & ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΊΑ «Αξιοποίεζε ηάθπος Υαηδεσαλάπ πποεηοιμαζία διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ» ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Αζεμίίνα Αϊϊβαλιιώηος Δςάγγελορ Μπεκεπηδήρ Μαπίία Νιικολαΐΐδος ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2006

2 ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν παξόλ ηεύρνο ζπληάρζεθε ζηα πιαίζηα Οκάδαο Δξγαζίαο πνπ ζπγθξνηήζεθε από ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Σκήκαηνο Κεληξηθήο & Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ Σ.Δ.Δ., κε αληηθείκελν ηε ζύληαμε Σεύρνπο πξνδηαγξαθώλ θαη όξσλ ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ αμηνπνίεζεο θαη ζρεδηαζκνύ ιύζεσλ δηεξεύλεζεο θαη έληαμεο ηεο Σάθξνπ Υαηδεραιάξ ζηνλ πνιενδνκηθό ηζηό ηεο Λάξηζαο. Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη ΓΔΝΙΚΑ Σελ ζθνπηκόηεηα ζπγθξόηεζεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηε ζύληαμε Σεύρνπο πξνδηαγξαθώλ θαη όξσλ ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ αμηνπνίεζεο ηεο Σάθξνπ Υαηδεραιάξ, εηζεγήζεθε ν Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Κεληξηθήο & Γπηηθήο Θεζζαιίαο, Νηίλνο Γηακάληνο, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο, ηελ Ζ Γ.Δ. κε ηελ Νν 203/2006 Απόθαζή ηεο «Αμηνπνίεζε ηάθξνπ Υαηδεραιάξ πξνεηνηκαζία δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο» ( Απνζπάζκα Πξαθηηθνύ Γ.Δ. Νν 16/ ) ζπγθξνηεί ηελ παξαπάλσ Ο.Δ. θαη νξίδεη ην αληηθείκελν εξγαζίαο, ηα κέιε, ηνλ ηξόπν παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ηελ ακνηβή ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο. Ζ αλάζεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ έξγνπ έγηλε κε ηελ από ύκβαζε κεηαμύ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ.. Ζ Οκάδα Δξγαζίαο απνηειείηαη από ηνπο: Αζεκίλα Ατβαιηώηνπ (Αξρηηέθηνλαο Μεραληθόο) Δπάγγειν Μπεθεξηδή (Αξρηηέθηνλαο Μεραληθόο) Μαξία Νηθνιαΐδνπ (Μεραληθόο Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο Πεξηθ.Αλάπηπμεο, MSc) ύκθσλα κε ηελ 203/2006 Απόθαζε ηεο Γ.Δ., αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Ο.Δ. απνηειεί ε ζύληαμε Σεύρνπο πνπ ζα παξνπζηάδεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηεο Σάθξνπ Υαηδεραιάξ, πξνθεηκέλνπ ε θνηλόρξεζηε έθηαζε λα εληαρζεί ζηνλ πνιενδνκηθό ηζηό ηεο Λάξηζαο. Μεξηθά από ηα δεηήκαηα πνπ εμέηαζε ε Ο.Δ. είλαη: α) Ζ παξνύζα θαηάζηαζε θαη νη ππάξρνπζεο δεζκεύζεηο ιόγσ πθηζηάκελσλ ρξήζεσλ, β) Ο πξνγξακκαηηζκόο έξγσλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Σάθξνπ, γ) Λνηπέο κειέηεο. 2

3 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Σκήκα Κεληξηθήο & Γπηηθήο Θεζζαιίαο Πιεξνθνξίεο: Λάξηζα 30 / 10 / 2006 Αξ. Πξση. Σαρ. Γ/λζε: Καιιηζέαο 7 & Σδαβέια Σαρ Λάξηζα Κώδηθαο: Σειέθσλα: Fαx: Θέκα: «ΓΗΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΗΓΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΣΑΦΡΟΤ ΥΑΣΕΖΥΑΛΑΡ» Σν Σ.Δ.Δ. Σκήκα Κεληξηθήο & Γπηηθήο Θεζζαιίαο θαη ν Γήκνο Λαξηζαίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν Αξρηηεθηόλσλ N. Λάξηζαο ζπκθώλεζαλ ζην πιαίζην κηαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαηάζεζεο νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ ηδεώλ κε ζέκα: «Αμηνπνίεζε ηάθξνπ Υαηδεραιάξ» \ Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπό: π ξ ν ζ θ α ι ε ί θπζηθά πξόζσπα ή νκάδεο κειεηεηώλ ή θνηηεηώλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2, λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ θαιύηεξσλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη παξαθάησ: ΑΡΘΡΟ 1 ν : ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ θνπόο είλαη ε αλάδεημε ησλ θαιύηεξσλ ηδεώλ πξνηάζεσλ κε θύξηνπο ζηόρνπο: Να εληαρζεί ε πεξηνρή πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηα έξγα εγθηβσηηζκνύ ηεο ηάθξνπ Υαηδεραιάξ ζηνλ πνιενδνκηθό ηζηό ηεο Λάξηζαο. Να δηεξεπλεζνύλ νη ρσξνηαμηθέο θαη πνιενδνκηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δπλαηόηεηεο εμππεξέηεζεο ρξήζεσλ θαη ιεηηνπξγηώλ ηεο θνηλόρξεζηεο έθηαζεο ηεο ηάθξνπ. Να εμεηαζηνύλ δεηήκαηα αξρηηεθηνληθήο θαη εηθαζηηθήο αλάπιαζεο ησλ θνηλόρξεζησλ εθηάζεσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ή θαη (πξναηξεηηθά) ηκεκάησλ ή ζεκείσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Με ηελ πξσηνβνπιία απηή δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε επαγγεικαηίεο ή θνηηεηέο λα κειεηήζνπλ κηα ηδηαίηεξε πεξηνρή ηεο πόιεο, πνπ παξνπζηάδεη ζπλδπαζκό πξνβιεκάησλ ηόζν ζε ρσξηθό όζν θαη ζε αηζζεηηθό επίπεδν, ελώ απνηειεί θνηλόρξεζηε έθηαζε πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο επηινγέο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα ζηηο εθαπηόκελεο ζπλνηθίεο. 3

4 ΑΡΘΡΟ 2 ν : ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη δηπισκαηνύρνη Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνί θαη νη Μεραληθνί Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, θαζώο θαη νη ηειεηόθνηηνη θνηηεηέο πνιπηερληθώλ ζρνιώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, είηε κεκνλσκέλα είηε σο νκάδεο, πνπ λα θαιύπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οη νκάδεο κπνξνύλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη επηζηήκνλεο άιισλ εηδηθνηήησλ (π.ρ., πνιηηηθνί κεραληθνί, ζπγθνηλσληνιόγνη, νηθνλνκνιόγνη, θ.ιπ.). 2.2 Από ηελ δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο απνθιείνληαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, θαζώο θαη ηα κέιε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο πνπ ζπλέηαμαλ ην παξόλ ηεύρνο ζπκκεηνρήο ΑΡΘΡΟ 3 ν : ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΜΟΙΒΔ ΣΗ Ο.Δ. 3.1 Μέιε ηεο Ο.Δ. ζα απνηειέζνπλ όζνη αμηνινγεζνύλ κε ζεηξά θαηάηαμεο από 1 έσο 6 από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο. Ζ αμηνιόγεζε πξνζδηνξίδεη θαη ην ύςνο ηεο ακνηβήο, πνπ ζα επηκεξίδεηαη σο εμήο: 1 νο νο νο νο ε πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ αμηόινγσλ πξνηάζεσλ, κεηά από πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο κπνξνύλ λα δνζνύλ ακνηβέο, ύςνπο εθάζηε, ζε 5 επηπιένλ ζπκκεηέρνληεο. Όιεο νη αμηνινγεζείζεο πξνηάζεηο είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ. Ζ 1 ε πινπνηείηαη θαη κε ζπλεξγαζία θαη απνδνρή από ηνλ κειεηεηή ( ή ζπληνληζηή ηεο νκάδαο) ηεο 1 εο, κπνξεί λα αμηνπνηεζνύλ θαη λα ελζσκαησζνύλ θαη ζηνηρεία από ηηο άιιεο αμηνινγεζείζεο πξνηάζεηο, πνπ είλαη πιένλ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ. ΑΡΘΡΟ 4 ν : ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 4.1 Ζ ελεκέξσζε γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη ζπκκεηνρήο ζα γίλεη κέζσ δεκνζίεπζεο ζηνλ ηνπηθό θαη πεξηθεξεηαθό ηύπν. 4.2 Ζ παξαιαβή ηνπ ηεύρνπο ζπκκεηνρήο ζα γίλεηαη από ηα γξαθεία ηνπ ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο, Καιιηζέαο 7 θαη Σδαβέια (4 νο όξνθνο), Λάξηζα, ηει , , ππεύζπλνο-ε ν/ε θ... είηε κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ ζειίδσλ ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ ( θαη ηνπ Σκήκαηνο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ ΣΔΔ ( 4.3 Δξσηήζεηο απνξίεο κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη κε επηζηνιή ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε ή ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε έσο θαη 30 εκέξεο από ηελ αλαθνίλσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη απαληήζεηο ζα θνηλνπνηεζνύλ γξαπηά ή ειεθηξνληθά ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 4.4 Ζ εκεξνκελία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ππνβνιήο πξνηάζεσλ ιήγεη 6 κήλεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε. Δθόζνλ νη πξνηάζεηο ζηαινύλ κε ηαρπδξνκείν πξέπεη λα έρνπλ ζθξαγίδα κε εκεξνκελία απνζηνιήο κέρξη ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. 4.5 Ζ παξάδνζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Σ.Δ.Δ. Σκήκα Κεληξηθήο & Γπηηθήο Θεζζαιίαο, Καιιηζέαο 7 θαη Σδαβέια (4 νο όξνθνο), Λάξηζα (ηει , ), ππόςε θαο/θνπ. 4.6 Κάζε θπζηθό πξόζσπν ή θάζε νκάδα (θαη ηα επηκέξνπο κέιε ηεο) κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε κηα κόλν πξόηαζε. Οη πξνηάζεηο κπνξνύλ λα ζηαινύλ ή ηαρπδξνκηθώο ή κέζσ εηαηξεηώλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ έλα από ηα κέζα κεηαθνξάο. Ωο έγθπξε απόδεημε ζεσξείηαη ε ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα απνζηνιήο ή ε απόδεημε παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα δελ θαίλεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία απνζηνιήο, ε παξάδνζε ζεσξείηαη εκπξόζεζκε, κόλν αλ ε 4

5 κειέηε θηάζεη ζηελ ππεξεζία ην πνιύ 5 εκέξεο κεηά ηελ ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο. ΑΡΘΡΟ 5 ν : ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 5.1 ηνηρεία πνπ ζα ππνβιεζνύλ είλαη ηα παξαθάησ: ρέδηα, (πξνζρέδηα, ζθίηζα), θ.ιπ., αθήλνληαη ειεύζεξα ζηελ θξίζε ησλ κειεηεηώλ, ζύκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή γλώκε θαη επηινγή ηνπ θαζελόο γηα ηελ θαιύηεξε ηεθκεξίσζε ηεο πξόηαζήο ηνπ. Ζ ρξήζε πξννπηηθώλ ή θσηνξεαιηζκνύ απνθιεηζηηθά ή κε, είλαη επίζεο ζηελ θξίζε ησλ κειεηεηώλ, θαζώο θαη ε θιίκαθα ησλ ζρεδίσλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ. Ωζηόζν, είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζίαζε ηεο γεληθήο δηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ ηδεώλ ζε ζρέδηα θιίκαθαο 1:5.000 πνπ λα θαιύπηνπλ όιε ηελ πεξηνρή κειέηεο. Γξαπηή έθζεζε ηεο πξόηαζεο ζε ζειίδεο Α4 όπνπ ζα αλαιύεηαη ην ζθεπηηθό πνπ ππαγόξεπζε ηελ ζπγθεθξηκέλε ιύζε, θαζώο θαη ηερληθή ηεθκεξίσζε ηεο ζπλνιηθήο πξόηαζεο. 5.2 Σα ζρέδηα ζα εληάζζνληαη ζε πηλαθίδεο Α1 πξνθεηκέλνπ λα είλαη εύθνιε κειινληηθά ε έθζεζή ηνπο, θαη ζα αλαγξάθνληαη: α) ν ηίηινο «Ηδέεο - πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Σάθξνπ Υαηδεραιάξ», β) ν αύμσλ αξηζκόο ηνπ πίλαθα θαη γ) ν ελδεηθηηθόο αξηζκόο θσδηθόο ηεο ζπκκεηνρήο (πνπ πξέπεη λα είλαη πεληαςήθηνο). 5.3 Ο θάθεινο ηεο πξόηαζεο πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλνο ζε εληαίν δέκα πνπ ζα θέξεη ζην άλσ δεμηό ηκήκα ηνπ ιεπθή εηηθέηα ΜΟΝΟ κε ηνλ πεληαςήθην αξηζκό ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκκεηνρήο θαη ζα πεξηιακβάλεη: α) ηελ έθζεζε θαη ηερληθή ηεθκεξίσζε ηεο πξόηαζεο, β) πηλαθίδεο ζρέδηα, γ) ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληνο (αλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν) ή ησλ κειώλ ηεο νκάδαο κειέηεο, κε αλαγξαθόκελν ζην εμσηεξηθό ηνπ κέξνο ΜΟΝΟ ηνλ πεληαςήθην αξηζκό. ΑΡΘΡΟ 6 ν : ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. 6.1 Γηα ηελ επηινγή ησλ θαιύηεξσλ πξνηάζεσλ ζα ζπζηαζεί Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο κε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, απαξηηδόκελε από : Σν Γήκαξρν Λαξηζαίσλ Σνλ Πξόεδξν ηεο ΓΔ ηνπ Σ.Δ.Δ. Κεληξηθήο & Γπηηθήο Θεζζαιίαο Έλαλ εθπξόζσπν ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Έλαλ εθπξόζσπν ηνπ Σ.Δ.Δ. Κεληξηθήο & Γπηηθήο Θεζζαιίαο, εηδηθόηεηαο Αξρηηέθηνλα ή Υσξνηάθηε Σνλ Πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Γύν Αξρηηέθηνλεο από ην Γήκν Λαξηζαίσλ Έλαλ εθπξόζσπν ηνπ ΑΓΑ Λάξηζαο Έλαλ εθπξόζσπν ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο/ηκ. Κ-Γ Θεζζαιίαο ΑΡΘΡΟ 7 ν : ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 7.1 Πξόεδξόο ηεο επηηξνπήο είλαη ν Γήκαξρνο Λαξηζαίσλ κε αλαπιεξσηή Πξόεδξν ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΣΔΔ Κ-Γ Θεζζαιίαο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζύλε ηνπ ζπληνληζκνύ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο επηηξνπήο. 7.2 ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο απνζθξαγίδνληαη ηα δέκαηα, ζπληάζζεηαη πξαθηηθό κε ηνλ αξηζκό ησλ πξνηάζεσλ θαη ειέγρεηαη ε πιεξόηεηα ησλ θαθέισλ (πξόηαζε, έθζεζε, θάθεινο ζηνηρείσλ ζπκκεηερόλησλ). 7.3 πληάζζνληαη πξαθηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ πιήξσο ηηο απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο. 7.4 Ζ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο νθείιεη λα ππνβάιιεη ηελ πξόηαζή ηεο ζηελ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ. Σκήκα Κεληξηθήο & Γπηηθήο Θεζζαιίαο ζε δηάζηεκα 3 κελώλ κεηά ηελ ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο. Οη απνθάζεηο ηεο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία. 5

6 7.5 Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ζα ππνγξαθνύλ από όια ηα κέιε θαη ζα γλσζηνπνηεζνύλ ζην Σ.Δ.Δ. Σκήκα Κεληξηθήο & Γπηηθήο Θεζζαιίαο. ΑΡΘΡΟ 8 ν : ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 8.1 Σα απνηειέζκαηα ζα δνζνύλ πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθό θαη πεξηθεξεηαθό Σύπν θαη ζα δηνξγαλσζεί έθζεζε όισλ ησλ πξνηάζεσλ ηδεώλ από ην Γήκν Λαξηζαίσλ θαη ην Σ.Δ.Δ. Σκήκα Κεληξηθήο & Γπηηθήο Θεζζαιίαο. ΑΡΘΡΟ 9 ν : ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 9.1 Σν ηεύρνο ζπκκεηνρήο ζα δίλεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα πεξηιακβάλεη: Έθζεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή Παξάξηεκα θσηνγξαθηθήο ηεθκεξίσζεο Παξάξηεκα ραξηώλ Σν ηξαηεγηθό ρέδην Αλάπηπμεο ηεο Λάξηζαο (Master plan) 9.2 Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ηεύρνπο ζπκκεηνρήο θαη ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ ζην Σ.Δ.Δ. Σκήκα Κεληξηθήο & Γπηηθήο Θεζζαιίαο, Καιιηζέαο 7 & TΣδαβέια (4 νο όξνθνο), ηει , , ππεύζπλνο-ε ν/ε θ... θαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ ( θαη ηνπ Σκήκαηνο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ ΣΔΔ ( ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ Ζ Λάξηζα είλαη κηα δπλακηθή πόιε θαηνίθσλ πεξίπνπ, κε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θεληξηθώλ ιεηηνπξγηώλ. Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο Λάξηζαο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα παξαδνζηαθή δηαζπνξά ησλ ρξήζεσλ γεο, όπσο έρεη ζπκβεί θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ειιεληθέο πόιεηο. Ζ κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ησλ δηνηθεηηθό-νηθνλνκηθώλ ρξήζεσλ παξαηεξείηαη ζην θέληξν, ελώ πεξηκεηξηθά απηνύ θπξηαξρεί θπξίσο ε θαηνηθία. εκαληηθό ζηνηρείν αλαθνξάο γηα ηνλ αζηηθό ηζηό ηεο πόιεο απνηειεί ε ύπαξμε ζεκαληηθώλ γξακκηθώλ αζπλερεηώλ (ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, Πελεηόο, γξακκέο πςειήο ηάζεο ΓΔΖ, θ.ιπ.) αιιά θαη πεξηνρώλ κε ηδηαίηεξν ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο (ζηξαηόπεδα, ηδηνθηεζίεο νξγαληζκώλ, θ.ιπ.), πνπ δπζρεξαίλνπλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηε ζύλδεζε πεξηνρώλ ηεο πόιεο είηε κε ην θέληξν είηε κεηαμύ ηνπο. Πεξηνρή κειέηεο Ζ πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλεη θαηά θύξην ιόγσ δύν ηύπνπο εθηάζεσλ: α) ηελ έθηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηνλ εγθηβσηηζκό ηνπ ράλδαθα απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ ( Υαηδε-ραιάξ ), ν νπνίνο πεξηέηξερε ηε δπηηθή Λάξηζα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ζπλνηθίεο ηεο Νεάπνιεο, ηνπ Λεηβαδαθίνπ, ηεο Φηιηππνύπνιεο θαη ηνπ Αγίνπ Θσκά, θαη β) έθηαζε 150 ζηξ πνπ πεξηιακβαλόηαλ ζην ρώξν ηεο 1 εο ηξαηηάο θαη απνδόζεθε ζην Γήκν Λαξηζαίσλ (ηνπ νπνίνπ θαη ήηαλ ηδηνθηεζία). Ο ρώξνο πνπ ζα απνηειέζεη ηελ πεξηνρή κειέηεο εθηείλεηαη από ηελ νδό Καξδίηζεο έσο ην ζεκείν ζύλδεζεο ηνπ ράλδαθα κε ηνλ Πελεηό (Υάξηεο 1, αεξνθσηνγξαθία), ζε κήθνο 2,7 ρικ πεξίπνπ θαη πιάηνο πνπ πνηθίιιεη, κε θαξδύηεξν ην αξρηθό ηκήκα ζπκβνιήο κε ηελ νδό Καξδίηζεο θαη ζηελόηεξν ην ηκήκα πνπ απνηειεί ην όξην ησλ ζπλνηθηώλ Φηιηππνύπνιεο Ληβαδαθίνπ. ύληνκν ηζηνξηθό γηα ηελ ηάθξν Υαηδεραιάξ Ωο ράλδαθαο ε ηάθξνο Υαηδεραιάξ είρε κήθνο 3 ρικ. πεξίπνπ, θαη ιεηηνπξγνύζε σο ζπιιεθηήξαο όκβξησλ πδάησλ γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο επξύηεξεο λόηηαο πεξηνρήο Λάξηζαο, θηάλνληαο σο ηνλ Πελεηό πνηακό. Σα έξγα εγθηβσηηζκνύ πινπνηήζεθαλ από ηε ΓΔΤΑΛ θαηά ην δηάζηεκα (κέρξη ηελ νδό 6

7 Θενπόκπνπ). ηελ παξνύζα θάζε ν εγθηβσηηζκόο ζπλερίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ πδξαπιηθή κειέηε ηνπ Πελεηνύ, γηα ηα έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ηεο πόιεο. ηνηρεία γηα ηα έξγα εγθηβσηηζκνύ (πινπνηεκέλα θαη πξνβιεπόκελα) δίλνληαη κε ην παξόλ ηεύρνο. Ζ ύπαξμε ηνπ αλνηρηνύ ράλδαθα δεκηνπξγνύζε ζεκαληηθνύο θξαγκνύο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ πεξηνρώλ πνπ βξίζθνληαλ εθαηέξσζελ, ελώ παξάιιεια απνηεινύζε πεγή θηλδύλνπ αηπρεκάησλ. Ωζηόζν, ηα έξγα εγθηβσηηζκνύ, παξά ην γεγνλόο όηη δεκηνύξγεζαλ δεκόζην ρώξν πνπ απνδόζεθε ζηελ πόιε, δελ ζπλνδεύηεθαλ από κειέηε αμηνπνίεζεο ηεο έθηαζεο. ηόρνο ηεο παξνύζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε ζπγθέληξσζε ηδεώλ πξνηάζεσλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα κειεηεζνύλ πεξαηηέξσ γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ ηνπ Υαηδεραιάξ, πξνο όθεινο ηόζν ηεο άκεζεο πεξηνρήο όζν θαη ηεο πόιεο γεληθόηεξα. Υαξαθηεξηζηηθά επξύηεξεο πεξηνρήο Οη ζπλνηθίεο ηεο Λάξηζαο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ πξνο κειέηε πεξηνρή παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηόζν σο πξνο ηελ πνηόηεηα ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο όζν θη σο πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή θιίκαθα ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Δλ ζπληνκία, ζα κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ ηα εμήο: ΛΔΑΠΟΙΖ ΙΔΗΒΑΓΑΘΗ ΦΗΙΗΠΠΟΤΠΟΙΖ Καιή πνηόηεηα αζηηθνύ πεξηβάιινληνο (ρακειέο ππθλόηεηεο, δηώξνθα θηίξηα, θαιό νδηθό δίθηπν, ύπαξμε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ) θαη θάηνηθνη πνπ αλήθνπλ ζε όιεο ηηο εηζνδεκαηηθέο θιίκαθεο Πνηθηιία ρξήζεσλ θαη ύπαξμε ζεκαληηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε επίπεδν πόιεο (αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Λάξηζαο Μνπζείν Γ.Η. Καηζίγξα, θεπαζηή Λατθή Αγνξά, Γεξνθνκείν Λάξηζαο, θπηώξην Γήκνπ Λαξηζαίσλ), ελώ έρνπλ γίλεη παξαρσξήζεηο δεκνηηθώλ νηθνπέδσλ γηα αλέγεξζε ρώξσλ δηνίθεζεο (Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Ννκνύ Λάξηζαο, Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο) Γεηηλίαζε κε ζεκαληηθνύο νδηθνύο άμνλεο ηεο πόιεο (νδόο Καξδίηζεο, Πεξηθεξεηαθόο Σξηθάισλ) θαη εμππεξέηεζε από γξακκή αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο Σν αζηηθό πεξηβάιινλ ηεο ζπλνηθίαο δελ είλαη νκνηνγελέο, θαζώο ππάξρνπλ πεξηνρέο κε ρακειή δόκεζε αιιά θαη λέεο πνιπώξνθεο πνιπθαηνηθίεο, ελώ νη νδνί είλαη θαηά θύξην ιόγν ζηελνί θαη δελ ππάξρνπλ επαξθείο θνηλόρξεζηνη ρώξνη Πξόθεηηαη γηα ζπλνηθία πνπ ζπγθεληξώλεη θαηά θύξην ιόγν κεζαία-κηθξνκεζαία εηζνδήκαηα Ζ ύπαξμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΖ απνηειεί ζεκαληηθό πξόβιεκα γηα ηελ πεξηνρή, θαζώο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ παξνπζία ησλ ππιώλσλ πςειήο ηάζεο, πνπ δεκηνπξγνύλ επηπιένλ θξαγκό ζηνλ πνιενδνκηθό ηζηό ηεο πόιεο Δμππεξέηεζε από αζηηθή ζπγθνηλσλία Γπζθνιίεο ζύλδεζεο κε ηε ζπλνηθία ηεο Φηιηππνύπνιεο (ε ζύλδεζε γίλεηαη κόλν κέζσ ηεο νδνύ Υαηδεκηράιε), θαζώο θαη κε ηε ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Θσκά (έιιεηςε ζπλδεηήξηαο νδνύ ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηνπ ράλδαθα) Αλνκνηνγελέο αζηηθό πεξηβάιινλ θαηά θύξην ιόγσ πςειή δόκεζε (πνιπώξνθεο πνιπθαηνηθίεο) όπνπ ππάξρεη θαη θαιό νδηθό δίθηπν, αιιά θαη πεξηνρέο ρακειήο δόκεζεο (θπξίσο παιαηέο θαηνηθίεο) κε νδνύο κηθξνύ πιάηνπο Ο θύξηνο ππξήλαο ησλ θαηνίθσλ ηεο ζπλνηθίαο είλαη θαηά θύξην ιόγσ νηθνγέλεηεο πξνζθύγσλ ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο Ζ ζπλνηθία γεηηληάδεη κε ηνλ εζσηεξηθό δαθηύιην ηεο πόιεο (νδόο 7

8 ΑΓΗΟ ΘΧΚΑ Λαγνύ), ελώ δηαζρίδεηαη από έλα ζεκαληηθό νδηθό άμνλα κε κεγάιν θπθινθνξηαθό θόξην (νδόο Ησαλλίλσλ πνπ θαηαιήγεη ζηελ Δ.Ο. Λάξηζαο Σξηθάισλ) Αδπλακία ελαιιαθηηθώλ ζπλδέζεσλ κε γεηηνληθέο ζπλνηθίεο ιόγσ ύπαξμεο ηνπ ράλδαθα Δμππεξέηεζε από αζηηθή ζπγθνηλσλία Άκεζε γεηηλίαζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 1εο ηξαηηάο. Δπί ηεο νδνύ Ησαλλίλσλ ππάξρεη ην θηίξην ηεο Ηεξάο Μεηξόπνιεο Λαξίζεο Σπξλάβνπ ε ηκήκα ηεο ζπλνηθίαο θνληά ζην ράλδαθα βξίζθνληαη ππιώλεο ηεο ΓΔΖ, ζε ζπλέρεηα ηνπ δηθηύνπ πςειήο ηάζεο Φησρή πνηόηεηα αζηηθνύ πεξηβάιινληνο (ζηελνί νδνί κε κεηαβαιιόκελν πιάηνο, παιαηέο θαηνηθίεο, έιιεηςε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ) εμαίξεζε απνηειεί ν νηθηζκόο ησλ Δξγαηηθώλ Καηνηθηώλ επί ηεο νδνύ Ησαλλίλσλ Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο αλήθνπλ θαηά θύξην ιόγσ ζηε ρακειή εηζνδεκαηηθή θιίκαθα Γεηηλίαζε κε ην ΣΔΗ Λάξηζαο Άκεζε γεηηλίαζε κε ηνλ Πελεηό Σκήκα ηεο ζπλνηθίαο βξίζθεηαη εληόο ηεο πιεκκπξηθήο δώλεο, ελώ εθθξεκεί ε έληαμή ηνπ ζην ζρέδην πόιεο, κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ Έιιεηςε ζπλδέζεσλ κε γεηηνληθέο ζπλνηθίεο ιόγσ ύπαξμεο ηνπ ράλδαθα Γεηηλίαζε κε πξνηεηλόκελε ράξαμε Γπηηθήο παξάθακςεο Λάξηζαο Δμππεξέηεζε από αζηηθή ζπγθνηλσλία Όζνλ αθνξά ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Θσκά πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιεκκπξηθή δώλε, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλν ζρέδην πόιεο. ηα επηζπλαπηόκελα ζρέδηα 1:1000 (ρέδηα 1.1, 1.2) δίλεηαη απιώο κηα ελδεηθηηθή πξόηαζε ξπκνηνκίαο πνπ έγηλε κε ηελ ΠΜΔΑ ζηα πιαίζηα ηεο ΔΠΑ Ο Γήκνο Λαξηζαίσλ πξόθεηηαη ζύληνκα λα πξνρσξήζεη ηελ δηαδηθαζία εθπόλεζεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, κε ρξεκαηνδόηεζε από ην Πξόγξακκα ΘΖΔΑ. Σόζν ε έγθξηζε όζν θαη νη πξάμεηο εθαξκνγήο ηεο κειέηεο ζα πξνρσξήζνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ ηνπ Πελεηνύ (πεξίπνπ ην 2008). Δπνκέλσο νη κειεηεηέο πξναηξεηηθά έρνπλ ηελ επρέξεηα, ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο, λα κειεηήζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα επξύηεξε δώλε ζην ηκήκα από νδό Θενπόκπνπ έσο ηνλ Πελεηό (όπνπ ζα ζπλερηζηνύλ ηα έξγα εγθηβσηηζκνύ). Ζ πξνκειέηε ηεο ράξαμεο ηεο Παξαπίλεηο Οδνύ, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ εμσηεξηθνύ Γαθηπιίνπ σο Γπηηθή παξάθακςε ηεο πόιεο, έρεη εθπνλεζεί κε επζύλε ηεο Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ζύληνκα πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο. ην Παξάξηεκα Υαξηώλ ρεδίσλ επηζπλάπηεηαη ζρεηηθό ζρέδην (ρέδην 2). Λεηηνπξγίεο ηνπηθνύ θαη ππεξηνπηθνύ ραξαθηήξα Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θαιύηεξε εηθόλα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε εγγύηεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε ιεηηνπξγίεο ηνπηθνύ θαη ππεξηνπηθνύ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα, ζε απόζηαζε 1 ρικ. πεξίπνπ λόηηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο βξίζθνληαη νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ππξήλα Β (θιεηζηό Νεάπνιεο), όπνπ εμεηάδεηαη θαη ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ γεπέδνπ ηεο Α.Δ.Λ., θαζώο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ δηθαζηηθώλ θπιαθώλ Λάξηζαο. ε θνληηλή απόζηαζε βξίζθεηαη θαη ν ρώξνο ηνπ Μεδνύξινπ (ζε ηκήκα ηνπ νπνίνπ δηακνξθώζεθε πξόζθαηα από ην Γήκν Λαξηζαίσλ ρώξνο άιζνπο κε δέλδξα), κε ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο (πθηζηάκελεο θαη πξνβιεπόκελεο), όπσο ην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν, ην Αξραηνινγηθό Βπδαληηλό Μνπζείν, ην Δθζεζηαθό Κέληξν θαη ηα θηίξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο γηα ηε ζηέγαζε ησλ Σκεκάησλ Ηαηξηθήο θαη Βηνρεκείαο, θαζώο θαη ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο (Υάξηεο 5). 8

9 Δγθαηαζηάζεηο Γ.Δ.Ζ. ηηο δπηηθέο πεξηνρέο ηεο Λάξηζαο βξίζθνληαη νη γξακκέο πςειήο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ., θαζώο θαη ν ππνζηαζκόο πνπ δηαηεξεί ε επηρείξεζε εληόο ηεο πόιεο. Σόζν νη εγθαηαζηάζεηο όζν θαη νη ππιώλεο ηεο ΓΔΖ απνηεινύλ έλαλ αθόκα ζεκαληηθό θξαγκό γηα ην ζρεδηαζκό ηεο πεξηνρήο. ύκθσλα κε ην Γ.Π.. νη ρώξνη απηνί είλαη ραξαθηεξηζκέλνη σο θνηλόρξεζηνη θαη απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα, ιόγσ ησλ θηλδύλσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ πγεία από ηα καγλεηηθά πεδία πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηνπο ππιώλεο πςειήο ηάζεο. Παξά ηηο απαγνξεύζεηο απηέο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλνύλ γηα ηνπο θαηνίθνπο, ε πεξηνρή (κέξε ησλ ζπλνηθηώλ Λεηβαδαθίνπ θαη Φηιηππνύπνιεο) έρεη νηθνδνκεζεί, ελώ παξάιιεια έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ ππιώλσλ. ηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο εκαληηθό ζηνηρείν ζε κεγάιν κήθνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ε ύπαξμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 1εο ηξαηηάο (Υάξηεο 1), νη νπνίεο θπξηαξρνύλ ζην ηκήκα από ηελ νδό Καξδίηζεο έσο θαη ηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Παπαλδξένπ θαη Υαηδεκηράιε. Μέξνο ησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζα κπνξνύζε (πξναηξεηηθά) λα αθνξά ζε παξεκβάζεηο ζην κέησπν ησλ ζηξαηησηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Υξήζεηο γεο Μέζα ζηα όξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο πεξηιακβάλνληαη νξηζκέλεο ρξήζεηο (πθηζηάκελεο θαη πξνβιεπόκελεο), νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηε ζύληαμε κηαο νινθιεξσκέλεο πξόηαζεο. Ζ Γηεύζπλζε Γεσηερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ (πεξηιακβάλεη θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Φπησξίνπ) θαηαιακβάλεη ηα Ο.Σ. Γ1840 θαη Γ1841 θαη ε ζέζε ηεο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί δεδνκέλε. Δπίζεο, ζην Ο.Σ. Γ1850 (όπνπ πξνβιέπνληαη ρξήζεηο δηνίθεζεο) έρεη παξαρσξεζεί ρώξνο γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίνπ πνπ ζα ζηεγάζεη ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πνπ εδξεύνπλ ζηε Λάξηζα. Ζ ρξήζε απηή ζα πξέπεη επίζεο λα ζεσξεζεί σο δεδνκέλε. Όζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκό ησλ θνηλόρξεζησλ θαη θνηλσθειώλ ρώξσλ όπσο πξνβιέπνληαη ζην Γ.Π.. θαη ηελ Π.Μ.Δ.Α. Λάξηζαο, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, ρσξίο σζηόζν λα ππάξμνπλ ζνβαξέο απμνκεηώζεηο ησλ πξνβιεπόκελσλ ρξήζεσλ. Δπίζεο, κπνξνύλ λα γίλνπλ (αηηηνινγεκέλεο) πξνηάζεηο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ρξήζεσλ, ρσξίο όκσο λα μεθεύγνπλ από ην ραξαθηήξα θνηλόρξεζην θνηλσθειέο. Οδηθνί άμνλεο ηελ εγθεθξηκέλε θπθινθνξηαθή κειέηε ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο ζηελ πεξηνρή κειέηεο πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία νδηθνύ άμνλα, ν νπνίνο ζα απνηειέζεη καδί κε ηελ νδό Δρεθξαηίδα (όπνπ θαηαζθεπάδεηαη ππόγεηα δηάβαζε) θαη ηελ νδό Βαζηιείνπ Σζηηζάλε ζεκαληηθή νδηθή αξηεξία ηεο Λάξηζαο (ρέδην 3). Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κέζα ζην 2007 ν Γήκνο Λαξηζαίσλ πξόθεηηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαπιάηπλζεο ησλ νδώλ αξίκβεε θαη Καξδίηζεο (σο ηελ νδό Παπαλδξένπ) ζηα πξνβιεπόκελα πιάηε (ρέδην 4). Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο πξέπεη λα επηζεκαλζεί ηδηαίηεξα ε αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο νδηθνύ άμνλα δηπιήο θαηεύζπλζεο σο βαζηθό ζηνηρείν ηεο πξόηαζεο αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο. Ο επηκέξνπο ζρεδηαζκόο (αξηζκόο ισξίδσλ, πεδνδξόκηα, λεζίδεο, ιενθσξεηόδξνκνη, πνδειαηόδξνκνη, πξάζηλν, θ.ιπ.) αθήλεηε ζηελ επρέξεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ. 9

10 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΠΔΡΙΟΥΗ Αεξνθσηνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο Γηάγξακκα ζέζεσλ ιήςεο θσηνγξαθηώλ Φσηνγξαθίεο πεξηνρήο κειέηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥΑΡΣΩΝ ΥΔΓΙΩΝ Υάξηεο 1 Απνηύπσζε επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο (Κιίκαθα 1:5000) Υάξηεο 2 Υξήζεηο γεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο (Κιίκαθα 1:5000) Υάξηεο 3 πληειεζηέο Γόκεζεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο (Κιίκαθα 1:5000) Υάξηεο 4 Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο (Κιίκαθα 1:5000) Υάξηεο 5 Υάξηεο ρξήζεσλ ζηελ πεξηνρή Μεδνύξινπ (θιίκαθα 1:5000) ρέδην 1.1, 1.2 Πξόηαζε ξπκνηνκίαο ηεο ΠΜΔΑ γηα ηκήκα ζπλνηθίαο Αγίνπ Θσκά (θιίκαθα 1:1000) ρέδην 2 Πξνκειέηε ράξαμεο Παξαπήλεηαο Οδνύ ρέδην 3 ηνηρεία θπθινθνξηαθήο κειέηεο ρέδην 4 Κπθινθνξηαθή δηακόξθσζε νδώλ αξίκβεε Καξδίηζεο ρέδηα 5 Γπηηθή Παξάθακςε Λάξηζαο (Σξία ζρέδηα ζε θσηναληίγξαθα) 10

11 11

12 12

13 13

14 ΓΗΑΓΘΟΤ - ΚΑΙΑΘΖ 14

15 ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΠΑΣΔΡΑ ΓΗΑΓΘΟΤ 15

16 ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΠΑΣΔΡΑ ΓΗΑΓΘΟΤ 16

17 ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΥΑΣΕΖΥΑΙΑΡ & ΑΡΗΚΒΔΖ 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 ΗΧΑΛΛΗΛΧΛ - ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΓ. ΘΧΚΑ (ΣΟ ΤΦΟ ΣΖ ΘΟΛΗΣΖ) 22

23 23

24 ΘΑΛΑΒΑΣΟΓΙΟΤ - ΘΟΛΗΣΖ ( ΤΦΟ Γ.Δ.Ζ.) 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 ΘΑΡΓΗΣΖ 1 ΑΡΗΚΒΔΖ 30

31 31

32 32

33 ΘΑΡΓΗΣΖ 11 ΓΗΑΓΘΟΤ 33

34 34

35 ΘΟΛΗΣΖ ΗΧΑΛΛΗΛΧΛ 35

36 ΚΟΤΧΛ ΓΗΑΓΘΟΤ 36

37 ΣΔΡΚΑ ΓΤΡΟΤ & ΘΔΟΠΟΚΠΟΤ - (ΣΟ ΒΑΘΟ ΠΖΛΔΗΟ ΠΟΣΑΚΟ) 37

38 ΥΑΣΕΖΚΗΥΑΙΖ ΠΔΛΣΔΙΗΘΟΤ 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΘΑΗ ΓΑΞΑΛΥΛ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. Ξάληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μελέηη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν για εργοζηάζιο παραγφγής ηλεκηρικού ρεύμαηος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010 Γηεύζπλζε: Καζνκνχιε 33 Αζήλα 117 44 E-mail: theatromathia@yahoo.com Ηζηνζειίδα: http://www.theatromathia.gr Σειέθσλν & Φαμ: 210-90.25.025 ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο Οηθνλνκηθήο Υξήζεσο 2013 (1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013) ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. Αξ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Σελίδα 1 από 68 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΡΟΓΟΤ Ρόδνο, 04-02- 2015 Αξηζκ. Πξση.:146 Γηεύζπλζε:Δξπζξνύ ηαπξνύ 6 Σ.Κ. 85100, Ρόδνο Σειέθσλν: 22410-44600

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΩΓΔΙΩΝ Σατ. Γ/λζε: Αλώγεηα Ρεζύκλεο Σατ. Κώδηθας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αζήλα 16-4-2013 Παξαζέηνπκε πην θάησ ηηο ζύληνκεο εηδήζεηο από ηελ επηθαηξόηεηα ηεο εκέξαο. (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εκεξήζην νηθνλνκηθό ηύπν ή ζην Σκήκα Σύπνπ - Δθδόζεσλ & Γεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Γιαδικαζία έγκπιζηρ πποηεινόμενυν ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ ςπό ένηαξη ππάξειρ

Γ. Γιαδικαζία έγκπιζηρ πποηεινόμενυν ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ ςπό ένηαξη ππάξειρ Ειδική Γραμμαηεία Εθνικού Σηραηηγικού Πλαιζίοσ Αναθοράς (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΘΕΜΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ Πληροφορίες: Γ. Παναγιωτοπούλοσ Αθήνα, 02.07.2012 Σηλ.: 210-3742050 Αριθ.Πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ 610 Fax: 210-3742060

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΣΗ 7 εο / 2014 ΤΝΔΓΡΙΑΗ ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 26Ηνπλίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα