EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK"

Transcript

1 EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK Δξ. Θέκαηα πγθεληξσηη θόο αξηζκόο εξσηήζεσλ Α1 Α10 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 10 Β1 Β43 Αληηιήςεηο γεηηφλσλ, πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζρέζεηο θαη θφβνο 53 εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ Γ1 Γ74 Δκπηζηνζχλε ζηε δηθαηνζχλε θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ 127 Γ1 Γ15 Απηνθπξηαξρία, εζηθνί θαλφλεο θαη θαζνξηζηηθά θίλεηξα 142 Δ1 Δ15 Ηδενινγηθέο ζέζεηο θαη ςπρνινγηθέο αλάγθεο 157 Σ1 Σ9 Κνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηερληθή θαηακέηξεζεο απαληήζεσλ 166 Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε: ζε απηή ηελ έξεπλα έρνπλ ελζσκαησζεί δχν πεηξάκαηα. Κάζε πείξακα έρεη δχν πξνυπνζέζεηο. Παξαθαινχκε «δηαζηαπξψζηε» ηα δχν πεηξάκαηα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη 25% πηζαλφηεηα θάπνηνο απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα εκπίπηεη ηπραία ζε θαζεκία απφ ηηο ηέζζεξηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: Σερληθή θαηακέηξεζεο απαληήζεσλ (Σ1) Μη εςαίζθηηη επώηηζη (5 ζςμπεπιθοπέρ) Εςαίζθηηη επώηηζη (6 ζςμπεπιθοπέρ) Πείξακα γηα ηνλ θόβν εγθιεκαηηθώλ ελεξγεηώλ (Β3 θαη Β8) Σςσνόηηηα Απποζδιόπιζηοι ποζοδείκηερ Πηζαλφηεηα=25% Πηζαλφηεηα=25% Πηζαλφηεηα=25% Πηζαλφηεηα=25%

2 Α. Αλάισζε ρξόλνπ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο Α1 Μία ζπλεζηζκέλε κέξα ηεο εβδνκάδαο, πφζν ρξφλν αθηεξψλεηε ζηελ αλάγλσζε εθεκεξίδσλ; ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ Γελ αθηεξψλσ θαζφινπ ρξφλν 00 Ληγφηεξν απφ ½ ψξα 01 ½ έσο 1 ψξα 02 1 έσο 2 ψξεο 03 2 έσο 3 ψξεο 04 Πεξηζζφηεξν απφ 3 ψξεο 05 Α2 Αλαθέξαηε πνηεο εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά δηαβάδεηε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ζε πνηα θαηεγνξία ηνπ ηχπνπ αλήθνπλ. ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΒΟΖΘΖΣΔ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΣΔ ΜΟΝΟ ΣΟΝ ΚΧΓΗΚΟ Λατθέο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο κηθξνχ ζρήκαηνο 00 Ζκεξήζηεο εθεκεξίδεο 01 Δβδνκαδηαίεο ιατθέο κηθξνχ ζρήκαηνο 02 Δβδνκαδηαίεο πνιηηηθέο/επηρεηξεκαηηθέο 03 Άιιν 04 Α3 Ση είδνπο ζέκαηα ζαο ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν φηαλ δηαβάδεηε εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά; (Δπηιέγνληαη 5 ζέκαηα ην αλψηαην) ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ Αλαςπρή θαη ςπραγσγία 1 Αζιεηηζκφο 2 Πνιηηηθή 3 Έγθιεκα 4 Σνπηθέο εηδήζεηο 5 Σερλνινγία 6 Σέρλεο θαη πνιηηηζκφο 7 Δπηζηήκε 8 Οηθνλνκία θαη επηρεηξήζεηο 9 Νέα δηαζεκνηήησλ 10 Φχζε 11 Τγεία θαη νκνξθηά 12 Αζηξνινγία 13 Μφδα θαη ζηπι 14 Άιιν 15 Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε: ΚΑΣΑΓΡΑΦΣΔ ΚΑΣΑ ΛΔΞΖ

3 Α4 Καη πάιη ηηο θαζεκεξηλέο, πφζν ρξφλν αθηεξψλεηε θαηά κέζν φξν ζηελ παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο; ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ Γελ αθηεξψλσ θαζφινπ ρξφλν 00 Ληγφηεξν απφ ½ ψξα 01 ½ έσο 1 ψξα 02 1 έσο 2 ψξεο 03 2 έσο 3 ψξεο 04 Πεξηζζφηεξν απφ 3 ψξεο 05 Α5 Ση είδνπο ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα παξαθνινπζείηε πην ζπρλά; (Δπηιέμηε ην πνιχ 5 απαληήζεηο.) ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΔ Πξνγξάκκαηα εηδήζεσλ 1 Νηνθηκαληέξ 2 Κνπηζνκπνιίζηηθεο εθπνκπέο 3 Πξσηλά ηειενπηηθά καγθαδίλν 4 Σαηλίεο 5 Κνηλσληθέο ζεηξέο (π.ρ. Ηαηξηθέο ππνζέζεηο) 6 Κσκηθέο ζεηξέο (π.ρ. Φηιαξάθηα) 7 Αζηπλνκηθέο ζεηξέο (π.ρ. CSI) 8 Ρηάιηηη (π.ρ. Cops) 9 Σειενπηηθέο ζπδεηήζεηο 10 φνπ λπρηεξηλήο δψλεο 11 Ρηάιηηη ζφνπ 12 Αζιεηηθά 13 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 14 Άιιν 15 Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε: ΚΑΣΑΓΡΑΦΣΔ ΚΑΣΑ ΛΔΞΖ Παξαθαινχκε πείηε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ θξάζεηο ζε ζρέζε κε ηα ΜΜΔ ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα]. ΓΗΑΒΑΣΔ ΚΑΘΔ ΦΡΑΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΔ ΜΔΑ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ Ούηε πκθσλώ απόιπηα πκθσλώ ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ Α6 Σα ΜΜΔ πνπ δηαβάδσ/παξαθνινπζψ παξέρνπλ αθξηβείο, επαξθείο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζέκαηα πνπ κε ελδηαθέξνπλ. Α7 Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηελ πνηφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ ΜΜΔ πνπ δηαβάδσ/παξαθνινπζψ. Γηαθσλώ Γηαθσλώ εληειώο (Γελ μέξσ)

4 Α8 Σα ΜΜΔ επεξεάδνληαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο πνιηηηθέο απφςεηο Α9 Σα ΜΜΔ επεξεάδνληαη γεληθά απφ ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα Α10 Σα ΜΜΔ αληαλαθινχλ απιψο ηηο απφςεηο ηεο πιεηνςεθίαο ζηελ θνηλσλία

5 Β. Αληηιήςεηο γεηηόλσλ, πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζρέζεηο θαη θόβνο εγθιεκαηηθώλ ελεξγεηώλ Θα ζέιακε λε μεθηλήζνπκε κε κεξηθέο εξσηήζεηο γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία δείηε. Λέγνληαο «πεξηνρή ζηελ νπνία δείηε» ελλννύκε [εηζαγάγεηε δηεπθξίληζε ησλ νξίσλ, ιακβάλνληαο θαζνδήγεζε από ζπλαδέιθνπο ζηηο αληίζηνηρεο ρώξεο. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζα είρε ηελ εμήο έλλνηα: «Δλλνώ ηελ πεξηνρή ζε απόζηαζε 15 ιεπηώλ κε ηα πόδηα από εδώ»] Β1 Πφζν θαηξφ δείηε ζε απηή ηελ πεξηνρή; Ληγφηεξν απφ 12 κήλεο 1 12 κήλεο αιιά ιηγφηεξν απφ 2 ρξφληα 2 2 ρξφληα αιιά ιηγφηεξν απφ 3 ρξφληα 3 3 ρξφληα αιιά ιηγφηεξν απφ 5 ρξφληα 4 5 ρξφληα αιιά ιηγφηεξν απφ 10 ρξφληα 5 10 ρξφληα αιιά ιηγφηεξν απφ 20 ρξφληα 6 20 ρξφληα αιιά ιηγφηεξν απφ 30 ρξφληα 7 Πεξηζζφηεξν απφ 30 ρξφληα 8 Γελ γλσξίδσ 9 Β2 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο θνβεζήθαηε πνηέ κήπσο ζαο δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη ζαο θιέςνπλ; Ναη 1 Όρη 2 Β3 [Δάλ λαη ζην Β2] Πφζεο θνξέο αηζζαλζήθαηε απηφ ην θφβν ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; [ΜΔΘΟΓΟ SPLIT BALLOT: ΟΗ ΜΗΟΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΘΔΝΣΔ ΜΔ ΣΤΥΑΗΑ ΔΗΡΑ ΘΑ ΑΚΟΤΟΤΝ ΜΟΝΟ ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΖ αξ.1, ΔΝΧ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΜΗΟΗ ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΖ αξ.2] αξ. 1 ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΠΡΟΣΡΔΦΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΣΗΜΖΖ θνξέο πλέρεηα (θξπθφο θσδηθφο) αξ. 2 πλέρεηα ή ζρεδφλ 1 ζπλέρεηα Μεξηθέο θνξέο 2 Καηά θαηξνχο 3 Πνηέ 4

6 Β4 [Δάλ λαη ζην Β2] Απηφο ν θφβνο κήπσο ζαο δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη ζαο θιέςνπλ έρεη ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ. ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο 1 δσήο ζαο, θάπνηεο επηπηψζεηο, 2 ή δελ έρεη θακία πξαγκαηηθή επίπησζε 3 ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζαο; Β5 Έρεηε πέζεη ζχκα δηάξξεμεο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα; Ναη 1 Όρη 2 Β6 Γλσξίδεηε θάπνηνλ ζηελ πεξηνρή πνπ λα έρεη πέζεη ζχκα δηάξξεμεο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα; Ναη 1 Όρη 2 Β7 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο θνβεζήθαηε πνηέ κήπσο ζαο επηηεζεί θάπνηνο άγλσζηνο ζην δξφκν; Ναη 1 Όρη 2 Β8 [Δάλ λαη ζην Β7] Πφζεο θνξέο αηζζαλζήθαηε απηφ ην θφβν ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; [ΜΔΘΟΓΟ SPLIT BALLOT: ΟΗ ΜΗΟΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΘΔΝΣΔ ΜΔ ΣΤΥΑΗΑ ΔΗΡΑ ΘΑ ΑΚΟΤΟΤΝ ΜΟΝΟ ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΖ αξ.1, ΔΝΧ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΜΗΟΗ ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΖ αξ.2] αξ. 1 ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΠΡΟΣΡΔΦΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΣΗΜΖΖ αξ. 2 θνξέο πλέρεηα (θξπθή) πλέρεηα ή ζρεδφλ ζπλέρεηα 1 Μεξηθέο θνξέο 2 Καηά θαηξνχο 3 Πνηέ 4

7 Β9 [Δάλ λαη ζην Β7] Απηφο ν θφβνο κήπσο ζαο επηηεζνχλ ζην δξφκν έρεη ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ. ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο 1 δσήο ζαο, θάπνηεο επηπηψζεηο, 2 ή δελ έρεη θακία πξαγκαηηθή επίπησζε 3 ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζαο; Β10 Έρεηε πέζεη ζχκα ζσκαηηθήο επίζεζεο απφ θάπνηνλ άγλσζην ζην δξφκν ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα; Ναη 1 Όρη 2

8 Β11 Γλσξίδεηε θάπνηνλ ζε απηή ηελ πεξηνρή πνπ λα έρεη πέζεη ζχκα ζσκαηηθήο επίζεζεο ζην δξφκν απφ άγλσζην ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα; Ναη 1 Όρη 2 Πφζν ζπρλά (εάλ ζπκβαίλεη) ζπκπεξηθέξεζηε κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο ζηελ πεξηνρή πνπ δείηε απιψο θαη κφλνλ σο κέηξν πξνθχιαμεο απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο; Β12 Απνθεχγεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο Πνηέ Καηά θαηξνύο Μεξηθέο θνξέο Σηο πεξηζζό ηεξεο θνξέο Πάληα Β13 Απνθεχγεηε ζπγθεθξηκέλνπο δξφκνπο ή πεξηνρέο Β14 Β15 Απνθεχγεηε ζπγθεθξηκέλα άηνκα ζε ζπγθεθξηκέλνπο δξφκνπο ή πεξηνρέο Τηνζεηείηε έλα χθνο «πεξπαηεκέλνπ» αλζξψπνπ, γεκάηνπ απηνπεπνίζεζε Β16 Έρεηε καδί ζαο θάπνηα κέζα απηνάκπλαο Β17 [Ρσηήζηε εθηφο εάλ ν εξσηεζείο απάληεζε «πνηέ» ζε φιεο ηηο απαληήζεηο Β12, Β13, Β14, Β15 θαη Β16] Δάλ φλησο ιακβάλεηε θάπνηεο πξνθπιάμεηο θαηά ησλ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ, ζε πνην βαζκφ ζαο θάλνπλ λα αηζζάλεζηε πην αζθαιείο (εθφζνλ ην αηζζάλεζηε); ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ θαζφινπ, 1 ιίγν, 2 κέηξηα, 3 πάξα πνιχ, 4 Β18 Δάλ φλησο ιακβάλεηε θάπνηεο πξνθπιάμεηο θαηά ησλ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ, ζε πνην βαζκφ νη πξνθπιάμεηο απηέο επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζαο (εάλ ηελ επεξεάδνπλ); ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ θαζφινπ, 1 ιίγν, 2 κέηξηα, 3 πάξα πνιχ, 4

9 Πφζν ζεσξείηε πηζαλφ λα πέζεηε ζχκα ησλ παξαθάησ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο; ίγνπξα δελ πξόθεηηαη λα ζπκβεί ίγνπξα ζα ζπκβεί Β19 Να ζαο επηηεζεί θάπνηνο άγλσζηνο ζην δξφκν Β20 Να ζαο δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη λα ζαο θιέςνπλ ε πνην βαζκφ αηζζάλεζηε φηη είζηε πξνζσπηθά ζε ζέζε λα ειέγμεηε ην εάλ ζα πέζεηε ή φρη ζχκα ησλ παξαθάησ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο; Καζόινπ ζε ζέζε ε πνιύ κεγάιν βαζκό Β21 Να ζαο επηηεζεί θάπνηνο άγλσζηνο ζην δξφκν Β22 Να ζαο δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη λα ζαο θιέςνπλ ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ζα επεξεαδφηαλ ε δσή ζαο εάλ πέθηαηε ζχκα ησλ παξαθάησ εγθιεκάησλ; Γελ ζα επεξεαζηεί θαζόινπ Θα επεξεαζηεί ζε πνιύ κεγάιν βαζκό Β23 Να ζαο επηηεζεί θάπνηνο άγλσζηνο ζην δξφκν Β24 Να ζαο δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη λα ζαο θιέςνπλ Σψξα ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα ην εάλ αλεζπρείηε κήπσο πέζεηε ζχκα δηαθφξσλ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ. Γεληθά, πφζν αλεζπρείηε (εάλ αλεζπρείηε) κήπσο ; Β25 αο πξνζβάιεη ή ζαο παξελνριήζεη θάπνηνο ζην δξφκν ή ζε άιιν δεκφζην ρψξν Αλεζπ ρώ πνιύ Αλεζπ ρώ αξθεηά Γελ αλεζπ ρώ πνιύ Γελ αλεζπ ρώ θαζόι νπ Γ/ Α Γελ μέξσ Β26 αο επηηεζνχλ/θιέςνπλ ζην δξφκν Β27 Β28 Γερζείηε ζσκαηηθή επίζεζε απφ αγλψζηνπο ζην δξφκν αο δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη ζαο θιέςνπλ

10 Β29 αο θιέςνπλ ην απηνθίλεην Β30 αο θιέςνπλ πξάγκαηα απφ ην απηνθίλεην Β31 Γεληθά, πόζν επεξεάδεηαη ε πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο (εάλ επεξεάδεηαη) από ην θόβν πνπ ζαο πξνθαινύλ νη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο; ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ θαζφινπ, 1 ιίγν, 2 κέηξηα, 3 αξθεηά, 4 πάξα πνιχ, 5 Παξαθαινχκε αλαθέξαηε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ θξάζεηο ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα]. ΓΗΑΒΑΣΔ ΚΑΘΔ ΦΡΑΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΔ ΜΔΑ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ Ούηε πκθσλώ απόιπηα πκθσλώ ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ Β32 Οη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο είλαη πξαγκαηηθφηεηα ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα] Γηαθσλώ Γηαθσλώ εληειώο (Γελ μέξσ) Β33 Β34 Πνιχο θφζκνο ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα] παίξλεη κέηξα πξνθχιαμεο απφ ηηο εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο Πνιχο θφζκνο ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα] αλεζπρεί κήπσο πέζεη ζχκα εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο

11 Οη άλζξσπνη έρνπλ ζπρλά δηαθνξεηηθέο απόςεηο γηα ην έγθιεκα θαη αλεζπρνύλ γη απηό. Θα ζέιακε ηώξα λα ζαο θάλνπκε κεξηθέο εξσηήζεηο γηα νξηζκέλα δύζθνια άηνκα. Γηα θάζε άηνκν ζα πεξηγξάςνπκε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο θαη άιιεο πιεπξέο ηεο δσήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα ξσηήζνπκε ηε γλώκε ζαο γηα ην βαζκό ζηνλ νπνίν θάζε άηνκν έρεη αλεζπρίεο ζε ζρέζε κε ην έγθιεκα. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο απαληήζεηο, ζέινπκε απιώο ηηο πξώηεο ζαο αληηδξάζεηο. Ζ Σδέλε δεη κφλε ηεο ζ έλα δηακέξηζκα ζε κηα θησρή γεηηνληά. πάληα βγαίλεη έμσ, γηαηί θνβάηαη κήπσο ηε ιεζηέςνπλ θαη ηε βαζαλίδεη ζπλέρεηα ε ζθέςε κελ ηπρφλ θάλνπλ δηάξξεμε ζην ζπίηη ηεο ελψ βξίζθεηαη κέζα. Ο πξνεγνχκελνο έλνηθνο ηνπ δηακεξίζκαηνο ηεο Σδέλεο είρε βάιεη αιπζίδα πφξηαο θαη είρε εγθαηαζηήζεη αληηθιεπηηθφ ζπλαγεξκφ. Ζ Σδέλε ρξεζηκνπνηεί ηαθηηθά ηελ αιπζίδα πφξηαο θαη ην ζπλαγεξκφ. Β35 Πφζν αλεζπρεί ε Σδέλε κήπσο ηεο δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη ηελ θιέςνπλ; Γελ αλεζπρεί θαζφινπ 1 Γελ αλεζπρεί πνιχ 2 Αλεζπρεί αξθεηά 3 Αλεζπρεί πνιχ 4 Β36 Πφζν ζπρλά αλεζπρεί ε Σδέλε κήπσο ηεο δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη ηελ θιέςνπλ; πλέρεηα ή ζρεδφλ 1 ζπλέρεηα Μεξηθέο θνξέο 2 Καηά θαηξνχο 3 Πνηέ 4 Β37 ε πνην βαζκφ ε αλεζπρία ηεο Σδέλεο κήπσο ηεο δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη ηελ θιέςνπλ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηεο; έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα 1 ηεο δσήο ηεο, έρεη θάπνηεο επηπηψζεηο, 2 ή δελ έρεη θακία πξαγκαηηθή επίπησζε 3 ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηεο;

12 Ο Σδνλ δεη κφλνο ηνπ ζ έλα δηακέξηζκα ζε κηα θησρή γεηηνληά. Βγαίλεη έμσ αξθεηά ζπρλά γηα λα δεη θίινπο πνπ δνπλ ζε άιιε πφιε, θη επνκέλσο, φηαλ θάλεη απηά ηα ηαμίδηα, ιείπεη ζπρλά απφ ην ζπίηη γη' αξθεηέο κέξεο. Ο Σδνλ εξγάδεηαη θαη ζπρλά ιείπεη απφ ην ζπίηη ηνπ γηα πνιιέο ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο. Δπεηδή κεξηθέο θνξέο ζθέθηεηαη ηνλ θίλδπλν ηεο δηάξξεμεο, θξνληίδεη λα θιείλεη ηα παξάζπξα, θιεηδψλεη ηελ πφξηα φηαλ ιείπεη απφ ην ζπίηη φιε λχρηα, θαη ζπρλά αθήλεη έλα θσο αλακκέλν πνπ θαίλεηαη έμσ απφ ην δηακέξηζκα. Χε εθ ηνχηνπ, αηζζάλεηαη αζθαιήο θαη δελ πηζηεχεη φηη ε δσή ηνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα λα ηνπ δηαξξήμνπλ ην ζπίηη. Β38 Πφζν αλεζπρεί ν Σδνλ κήπσο ηνπ δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη ηνλ θιέςνπλ; Γελ αλεζπρεί θαζφινπ 1 Γελ αλεζπρεί πνιχ 2 Αλεζπρεί αξθεηά 3 Αλεζπρεί πνιχ 4 Β39 Πφζν ζπρλά αλεζπρεί ν Σδνλ κήπσο ηνπ δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη ηνλ θιέςνπλ; πλέρεηα ή ζρεδφλ 1 ζπλέρεηα Μεξηθέο θνξέο 2 Καηά θαηξνχο 3 Πνηέ 4 Β40 ε πνην βαζκφ ε αλεζπρία ηνπ Σδνλ κήπσο ηνπ δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη ηνλ θιέςνπλ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ; έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα 1 ηεο δσήο ηνπ, έρεη θάπνηεο επηπηψζεηο, 2 ή δελ έρεη θακία πξαγκαηηθή επίπησζε 3 ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ;

13 Ζ νχδαλ δεη κφλε ηεο ζ έλα δηακέξηζκα ζε θησρή γεηηνληά. πρλά βγαίλεη έμσ ηα βξάδηα θαη πεγαίλεη ζηνλ αδειθφ ηεο πνπ κέλεη ιίγα ηεηξάγσλα πην πέξα. Γελ ζθέθηεηαη πνηέ ην ελδερφκελν λα ηεο δηαξξήμνπλ ην ζπίηη, παξφιν πνπ έρεη πάληα ηε ζπλήζεηα λα θιεηδψλεη ηελ πφξηα ηεο φηαλ θεχγεη, δηφηη πηζηεχεη φηη απηφ είλαη ζπλεηή θίλεζε. Γελ έρεη ζθεθηεί πνηέ λα εγθαηαζηήζεη αληηθιεπηηθφ ζπλαγεξκφ. Β41 Πφζν αλεζπρεί ε νχδαλ κήπσο ηεο δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη ηελ θιέςνπλ; Γελ αλεζπρεί θαζφινπ 1 Γελ αλεζπρεί πνιχ 2 Αλεζπρεί αξθεηά 3 Αλεζπρεί πνιχ 4 Β42 Πφζν ζπρλά αλεζπρεί ε νχδαλ κήπσο ηεο δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη ηελ θιέςνπλ; πλέρεηα ή ζρεδφλ 1 ζπλέρεηα Μεξηθέο θνξέο 2 Καηά θαηξνχο 3 Πνηέ 4 Β43 ε πνην βαζκφ ε αλεζπρία ηεο Σδέλεο κήπσο ηεο δηαξξήμνπλ ην ζπίηη θαη ηελ θιέςνπλ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηεο; έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα 1 ηεο δσήο ηεο, έρεη θάπνηεο επηπηψζεηο, 2 ή δελ έρεη θακία πξαγκαηηθή επίπησζε 3 ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηεο;

14 Γ. Δκπηζηνζύλε ζηε δηθαηνζύλε θαη λνκηκόηεηα ησλ δηθαζηηθώλ αξρώλ Σψξα ζα ήζεια λα ζαο θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πφζν εζθαικέλνπο ζεσξείηε νξηζκέλνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο 1. Με βάζε ηελ θάξηα απηή, πείηε κνπ πφζν ιάζνο 2 είλαη λα ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ Καζόινπ ιάζνο Λίγν ιάζνο Λάζνο νβαξό ιάζνο (Γελ μέξσ) Γ1 Γ2...θάλεηε ππεξβάιινπζα ή ςεπδή αζθαιηζηηθή δήισζε; αγνξάζεηε θάηη πνπ λνκίδεηε 3 φηη κπνξεί λα είλαη θιεκκέλν; Γ3...δηαπξάμεηε παξάβαζε ηνπ θ.ν.θ., φπσο γηα νδήγεζε κε ππεξβνιηθή ηαρχηεηα ή γηα παξαβίαζε θφθθηλνπ ζεκαηνδφηε; Σψξα ππνζέζηε φηη επξφθεηην λα θάλεηε έλα απφ ηα παξαθάησ ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα]. Πείηε κνπ πφζν πηζαλφ είλαη λα ζαο πηάζνπλ θαη λα ζαο ηηκσξήζνπλ 4 εάλ ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ Καζόινπ πηζαλό Όρη πνιύ πηζαλό Πηζαλό Πνιύ πηζαλό (Γελ μέξσ) Γ4 Γ5 Γ6... θάλαηε ππεξβάιινπζα ή ςεπδή αζθαιηζηηθή δήισζε;...αγνξάδαηε θάηη πνπ ζθεθηήθαηε φηη κπνξεί λα είλαη θιεκκέλν;...δηαπξάηηαηε παξάβαζε ηνπ θ.ν.θ., φπσο γηα νδήγεζε κε ππεξβνιηθή ηαρχηεηα ή γηα παξαβίαζε θφθθηλνπ ζεκαηνδφηε; «Λάθος» με την «ηθική» έννοια της λέξης. 2 Βλ. υποσημείωση 1. 3 «Νομίζετε» σημαίνει «ο ερωτηθείς προσωπικά νομίζει». 4 «Σιμωρήσουν» με την έννοια του «τιμωρία βάσει του νόμου». Αυτό μπορεί να αφορά ποινή φυλάκισης, πρόστιμο ή οποιαδήποτε άλλη ποινή.

15 Σώξα κεξηθέο εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αζηπλνκία 5 ζην(λ)/ζηε(λ) [ρώξα]. Γ7 Λακβάλνληαο ππ φςηλ φια φζα αλακέλεηαη λα θάλεη ε αζηπλνκία, ζα ιέγαηε φηη θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηεο ή φρη; Δπηιέμηε ηελ απάληεζε απφ απηή ηελ θάξηα. Πνιχ θαιή δνπιεηά 1 Καιή δνπιεηά 2 Οχηε θαιή νχηε θαθή δνπιεηά 3 Καθή δνπιεηά 4 Πνιχ θαθή δνπιεηά 5 Όινη έρνπλ άπνςε ζρεηηθά κε ην έξγν ηεο αζηπλνκίαο θαη κε ην πόζν θαιά θάλεη ηε δνπιεηά ηεο. Αιιά νη γλώζεηο ηνπ θόζκνπ ζρεηηθά κε ηελ αζηπλνκία κπνξεί λα πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθέο πεγέο. Μεξηθέο πεγέο γλώζεσλ κπνξεί λα είλαη πην ζεκαληηθέο από άιιεο. Παξαθαινχκε λα αμηνινγήζεηε ηηο αθφινπζεο πεγέο πιεξνθφξεζεο ζχκθσλα κε ην πφζν ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε ζάο παξέρνπλ ζε ζρέζε κε ηελ αζηπλνκία. ΓΗΑΒΑΣΔ ΚΑΘΔ ΦΡΑΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΔ ΜΔΑ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ Καζόινπ ζεκαληηθή Με ζεκαληηθή Ούηε ζεκαληηθή νύηε αζήκαληε εκαληηθή Πνιύ ζεκαληηθή Γ8 Πξνζσπηθή εκπεηξία Γ9 Φίινη, ζπγγελείο, γείηνλεο Γ10 Δθπαίδεπζε Γ11 Σειεφξαζε / ξαδηφθσλν Γ12 Γ13 Γ14 Γ15 Δθεκεξίδεο / πεξηνδηθά (ζπκπ/λσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπο εθδφζεσλ) Ζιεθηξνληθέο εθεκεξίδεο / δηαδηθηπαθέο πχιεο εηδήζεσλ Ζιεθηξνληθέο ηδησηηθέο ζειίδεο / ηζηνιφγηα / θφξνπκ Άιιν (παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε): Έχετε υπ όψιν ότι στο σημείο αυτό, καθώς και σε όλη την ενότητα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας γενικός όρος. Η μετάφραση πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα διάφορα είδη / τις διάφορες βαθμίδες της αστυνομίας στο(ν)/στη(ν) [χώρα]. Οι χώρες μπορούν να ανατρέξουν στη μετάφραση που χρησιμοποιείται στην ενότητα Β6 του κυρίως ερωτηματολογίου. Εάν χρειάζονται οποιαδήποτε συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών για να είναι σαφές ότι συμπεριλαμβάνεται όλη η αστυνομία (π.χ. οι Υρουροί πόλεως στην Πολωνία), πρέπει να αναφερθούν μία φορά σε αυτό το σημείο και οι ερωτηθέντες να πληροφορηθούν ότι «στο εξής θα λέμε απλώς η αστυνομία στο(ν)/στη(ν) [χώρα]». Οι χώρες πρέπει να εξετάσουν τις ερωτήσεις της ενότητας και να σκεφτούν εάν θα πρέπει να αναφερθούν τυχόν αξιωματούχοι που μοιράζονται ορισμένες αρμοδιότητες με την αστυνομία. Έχετε υπ' όψιν ότι οι ομάδες που ελέγχουν μόνο τους χώρους στάθμευσης γενικά δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται.

16 ΡΧΣΖΣΔ ΣΟΤ ΟΛΟΤ Γ16 Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα, ε αζηπλνκία ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα] ζάο πξνζέγγηζε 67, ζαο ζηακάηεζε ή επηθνηλψλεζε καδί ζαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν; 17 Ναη 1 ΚΑΝΔΣΔ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ Γ. Όρη 2 ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΖΝ ΔΡ Γ. 22 ΡΧΣΖΣΔ ΑΝ Ζ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΣΟΝ ΔΥΔΗ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ / ΣΑΜΑΣΖΔΗ / ΔΥΔΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΖΔΗ ΜΑΕΗ ΣΟΤ ΓΗΑ ΟΠΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΛΟΓΟ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 2 ΥΡΟΝΗΑ (θσδηθόο 1 ζηελ ΔΡ.17) Γ17 Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη ή δπζαξεζηεκέλνη ήζαζηαλ κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζαο αληηκεηψπηζε 8 ε αζηπλνκία ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ζπλέβε απηφ; Δπηιέμηε ηελ απάληεζε απφ απηή ηελ θάξηα. Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 Γπζαξεζηεκέλνο/ε 2 Οχηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε νχηε δπζαξεζηεκέλνο/ε 3 Ηθαλνπνηεκέλνο/ε 4 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε 5 ΡΧΣΖΣΔ ΑΝ Ζ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΣΟΝ ΔΥΔΗ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ / ΣΑΜΑΣΖΔΗ / ΔΥΔΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΖΔΗ ΜΑΕΗ ΣΟΤ ΓΗΑ ΟΠΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΛΟΓΟ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 2 ΥΡΟΝΗΑ (θσδηθόο 1 ζηελ ΔΡ.17) Σελ ηειεπηαία θνξά πνπ ζαο ζηακάηεζε ε αζηπλνκία, Ναη, πιήξσο Ναη, ζε θάπνην βαζκό Όρη αθξηβώο. Καζόινπ (Γελ μέξσ) Γ18 Γ19 Γ20... ζάο αλέθεξαλ ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζαο ζηακάηεζαλ;... ζαο είπαλ ηη ζα ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα;... ζαο θέξζεθαλ κε ζεβαζκφ; Γ21... ήηαλ ε δηθαηνινγεκέλε πνπ ζαο ζηακάηεζε; ας προσέγγισε για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. για να σας ζητήσει πληροφορίες ή επειδή υποψιάζεται ότι έχετε διαπράξει έγκλημα ή χρειάζεται να σας ζητήσουν να κάνετε κάτι). 7 «ας» με την έννοια «η αστυνομία προσέγγισε, σταμάτησε ή ήρθε σε επαφή με τον ερωτηθέντα προσωπικά». 8 «Αντιμετώπισε» με την έννοια του πώς η αστυνομία ανταποκρίθηκε ή συμπεριφέρθηκε τον ερωτηθέντα.

17 Γ22 Γ.23 Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα, έρεηε επηθνηλσλήζεη κε ηελ αζηπλνκία ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα] γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν; Ναη 1 ΚΑΝΔΣΔ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ Όρη 2 ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΖΝ ΔΡ.24 ΡΧΣΖΣΔ ΑΝ ΔΥΟΤΝ ΔΡΘΔΗ Δ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΖΝ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΓΗΑ ΟΠΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΛΟΓΟ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 2 ΥΡΟΝΗΑ (θσδηθόο 1 ζηελ ΔΡ.22) Γ23 Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη ή δπζαξεζηεκέλνη ήζαζηαλ κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζαο αληηκεηψπηζε 9 ε αζηπλνκία ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ζπλέβε απηφ; Δπηιέμηε ηελ απάληεζε απφ απηή ηελ θάξηα. Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 Γπζαξεζηεκέλνο/ε 2 Οχηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε νχηε δπζαξεζηεκέλνο/ε 3 Ηθαλνπνηεκέλνο/ε 4 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε 5 ΡΧΣΖΣΔ ΣΟΤ ΟΛΟΤ Σώξα κεξηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην θαηά πόζν ε αζηπλνκία ζην(λ)/ζηε(λ) [ρώξα] κεηαρεηξίδεηαη 10 ηζόηηκα ηα ζύκαηα εγθιεκαηηθώλ ελεξγεηώλ. Απαληήζηε κε βάζε όζα έρεηε αθνύζεη ή ηε δηθή ζαο εκπεηξία. Γ24 Όηαλ ηα ζχκαηα δειψλνπλ 11 εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, πηζηεχεηε φηη ε αζηπλνκία αληηκεησπίδεη ηνπο πινχζηνπο ρεηξφηεξα, ηνπο θησρνχο ρεηξφηεξα, ή αληηκεησπίδεη ηζφηηκα πινχζηνπο θαη θησρνχο; Δπηιέμηε ηελ απάληεζε απφ απηή ηελ θάξηα. Οη πινχζηνη έρνπλ ρεηξφηεξε κεηαρείξηζε 1 Οη θησρνί έρνπλ ρεηξφηεξε κεηαρείξηζε 2 Πινχζηνη θαη θησρνί έρνπλ ηελ ίδηα κεηαρείξηζε 3 Γ25 Καη φηαλ ηα ζχκαηα δειψλνπλ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, πηζηεχεηε φηη ε αζηπλνκία αληηκεησπίδεη νξηζκέλα άηνκα κε ρεηξφηεξν ηξφπν ιφγσ ηεο θπιήο ή ηεο εζληθήο θαηαγσγήο ηνπο ή κήπσο φινη έρνπλ ίζε αληηκεηψπηζε; Δπηιέμηε ηελ απάληεζε απφ απηή ηελ θάξηα. Άηνκα απφ δηαθνξεηηθή θπιή ή εζληθή θαηαγσγή έρνπλ ρεηξφηεξε αληηκεηψπηζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηνίθνπο ηνπ/ηεο [ρψξα] Άηνκα απφ ηελ ίδηα θπιή ή εζληθή θαηαγσγή έρνπλ ρεηξφηεξε αληηκεηψπηζε φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ηνπ/ηεο [ρψξα] 1 2 Όινη έρνπλ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε αλεμάξηεηα απφ ηε θπιή ή ηελ 3 εζληθή θαηαγσγή ηνπο 9 «Αντιμετώπισε» με την έννοια του πώς η αστυνομία ανταποκρίθηκε ή συμπεριφέρθηκε στον ερωτηθέντα. 10 «Αντιμετωπίζει» με την έννοια του πώς η αστυνομία ανταποκρίνεται και αντιμετωπίζει τα άτομα. 11 «Δηλώνουν» με την έννοια του «δηλώνουν αυτοπροσώπως» έτσι ώστε να μπορεί να τους βλέπει η αστυνομία.

18 Γ26 Με βάζε φζα έρεηε αθνχζεη ή ηε δηθή ζαο εκπεηξία, πφζν επηηπρεκέλεο ζεσξείηε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο αζηπλνκίαο 12 σο πξνο ηελ πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα] φπνπ γίλεηαη ρξήζε ή ππάξρεη απεηιή βίαο; Δπηιέμηε ηελ απάληεζε απφ απηή ηελ θάξηα, φπνπ ην 0 ζεκαίλεη εμαηξεηηθά απνηπρεκέλεο θαη ην 10 εμαηξεηηθά επηηπρεκέλεο. Δμαηξεηηθά Δμαηξεηηθά (Γελ αξγά γξήγνξα μέξσ) Γ27 Καη πφζν επηηπρεκέλεο ζεσξείηε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο αζηπλνκίαο σο πξνο ηε ζχιιεςε αηφκσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δηαξξήμεηο ζπηηηψλ 13 ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα]; Υξεζηκνπνηήζηε ηελ ίδηα θάξηα. Δμαηξεηηθά Δμαηξεηηθά (Γελ αξγά γξήγνξα μέξσ) Γ28 Δάλ έλα βίαην έγθιεκα 14 ή δηάξξεμε ζπηηηνχ ζπλέβαηλε θνληά ζην ζεκείν πνπ κέλεηε θαη είραλ θαιέζεη ηελ αζηπλνκία 15, πφζν αξγά ή γξήγνξα πηζηεχεηε φηη ζα έθηαλαλ ζηνλ ηφπν ηνπ εγθιήκαηνο; Δπηιέμηε ηελ απάληεζε απφ απηή ηελ θάξηα, φπνπ ην 0 ζεκαίλεη εμαηξεηηθά αξγά θαη ην 10 εμαηξεηηθά γξήγνξα. Δμαηξεηηθά Δμαηξεηηθά (Γελ αξγά γξήγνξα μέξσ) (Γελ ζπκβαίλνπλ πνηέ βίαηα εγθιήκαηα θαη / ή δηαξξήμεηο ζπηηηψλ θνληά ζην ζεκείν πνπ κέλσ) 55 Σώξα κεξηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πόηε ε αζηπλνκία 16 αζρνιείηαη κε εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, όπσο ε δηάξξεμε ζπηηηνύ θαη ε ζσκαηηθή επίζεζε. Οη επόκελεο εξσηήζεηο δελ έρνπλ θάξηα παξνπζίαζεο. 12 Και πάλι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η γενική ονομασία όλης της αστυνομίας στο(ν)/στη(ν) [χώρα]. Η ίδια η ερώτηση και όσες ακολουθούν παρέχουν συγκεκριμένες ενδείξεις στους ερωτηθέντες που μπορεί να περιορίσουν το πλαίσιο αναφοράς σε συγκεκριμένη ομάδα / είδος αστυνομίας σε ορισμένες χώρες. Εντούτοις, αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί από την εγκληματική ενέργεια που αναφέρεται και ΟΦΙ τροποποιώντας την ονομασία της συγκεκριμένης αστυνομίας που αφορά. 13 Η «Διάρρηξη σπιτιού» είναι όταν κάποιος μπαίνει παράνομα ή εισέρχεται απρόσκλητος σε ιδιοκτησία με σκοπό να κλέψει. 14 «Βίαιο έγκλημα» σημαίνει εγκληματική ενέργεια κατά την οποία γίνεται χρήση ή υπάρχει απειλή βίας. 15 «Είχαν καλέσει» με την έννοια του «είχαν τηλεφωνήσει». 16 Έχετε υπ όψιν ότι δεν θεωρούμε πως σε συγκεκριμένη χώρα υπάρχει αστυνομική δύναμη που ασχολείται μόνο με τις διαρρήξεις σπιτιών και τις σωματικές επιθέσεις. ε όλη την ενότητα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας γενικός όρος για την αστυνομία.

19 Γ29 Με βάζε φζα έρεηε αθνχζεη ή ηε δηθή ζαο εκπεηξία, πφζν ζπρλά ζα ιέγαηε φηη ε αζηπλνκία αληηκεησπίδεη γεληθά κε ζεβαζκφ ηα άηνκα ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα] ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ θαζφινπ ζπρλά, 1 φρη πνιχ ζπρλά, 2 ζπρλά, 3 ή, πνιχ ζπρλά; 4 Γ30 Πεξίπνπ 17 πφζν ζπρλά ζα ιέγαηε φηη ε αζηπλνκία παίξλεη δίθαηεο, ακεξφιεπηεο 18 απνθάζεηο ζηηο ππνζέζεηο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη; Θα ιέγαηε φηη (ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ) θαζφινπ ζπρλά, 1 φρη πνιχ ζπρλά, 2 ζπρλά 3 ή, πνιχ ζπρλά; 4 Γ31 Καη φηαλ αζρνιείηαη κε άηνκα ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα], πφζν ζπρλά ζα ιέγαηε φηη ε αζηπλνκία εμεγεί ζε γεληθέο γξακκέο ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηεο φηαλ ηεο δεηείηαη λα ην θάλεη; Θα ιέγαηε ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ θαζφινπ ζπρλά, 1 φρη πνιχ ζπρλά, 2 ζπρλά, 3 ή, πνιχ ζπρλά; 4 (Καλείο δελ δεηά πνηέ απφ ηελ αζηπλνκία λα δψζεη εμεγήζεηο γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηεο) 5 17 «Περίπου» με την έννοια του «κατά προσέγγιση ή χονδρικά». 18 «Δίκαιες, αμερόληπτες» - στα Βρετανικά Αγγλικά η χρήση και των δύο αυτών λέξεων αποσαφηνίζει την έννοια του «δίκαιου» στο πλαίσιο αυτής της ερώτησης. Οι χώρες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι αποδίδεται η έννοια της αμεροληψίας.

20 Σώξα κεξηθέο εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ην θαζήθνλ ζαο 19 απέλαληη ζηελ αζηπλνκία ζην(λ)/ζηε(λ) [ρώξα]. Υξεζηκνπνηήζηε απηή ηελ θάξηα όπνπ ην 0 ζεκαίλεη όηη δελ είλαη θαζήθνλ ζαο ζε θακία πεξίπησζε θαη ην 10 όηη είλαη απνιύησο δηθό ζαο θαζήθνλ. ε πνην βαζκφ είλαη θαζήθνλ ζαο λα ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ Καζόινπ θαζήθνλ κνπ Απνιύησο θαζήθνλ κνπ (Γελ μέξσ) Γ32 ζηεξίδεηε 20 ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλεη ε αζηπλνκία αθφκε θη φηαλ δηαθσλείηε; Γ33 Γ34 θάλεηε φ,ηη ζαο ιέεη ε αζηπλνκία αθφκε θη φηαλ δελ θαηαιαβαίλεηε ή δελ ζπκθσλείηε κε ηνπο ιφγνπο; θάλεηε φ,ηη ζαο ιέεη ε αζηπλνκία, αθφκε θη φηαλ δελ ζαο αξέζεη ν ηξφπνο πνπ ζαο αληηκεησπίδεη; Παξαθαινχκε πείηε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ θξάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αζηπλνκία ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα]. ΓΗΑΒΑΣΔ ΚΑΘΔ ΦΡΑΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΔ ΜΔΑ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ Ούηε πκθσλώ απόιπηα πκθσλώ ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ Γ35 Ζ αζηπλνκία έρεη γεληθά ηελ ίδηα αίζζεζε κ εκέλα ηνπ ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο 21. Γηαθσλώ Γηαθσλώ εληειώο (Γελ μέξσ) Γ36 Ζ αζηπλνκία ππεξαζπίδεηαη 22 αμίεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα άηνκα ζαλ θη εκέλα. 19 «Καθήκον» με την έννοια του ηθικού καθήκοντος ενός πολίτη προς το κράτος. 20 «τηρίζετε» με την έννοια του «υποστηρίζετε». 21 «Αίσθηση του τι είναι σωστό και τι λάθος» όσον αφορά την «αίσθηση του τι είναι ηθικώς σωστό και τι λάθος από προσωπικής άποψης». 22 «Τπερασπίζεται» με την έννοια του «προασπίζομαι/υποστηρίζω/προάγω».

21 Γ37 Γεληθψο ππνζηεξίδσ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελεξγεί ζπλήζσο ε αζηπλνκία. Γ38 Οη απνθάζεηο θαη νη ελέξγεηεο ηεο αζηπλνκίαο επεξεάδνληαη αδηθαηνιφγεηα απφ ηηο πηέζεηο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ πνιηηηθψλ. Σώξα κηα ηειεπηαία εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ αζηπλνκία θαη κε ην ηη κπνξεί λα θάλεη ή λα κελ θάλεη. Γ39 Πφζν ζπρλά ζα ιέγαηε φηη ε αζηπλνκία ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα] δσξνδνθείηαη 23 ; Δπηιέμηε ηελ απάληεζε απφ απηή ηελ θάξηα, φπνπ ην 0 ζεκαίλεη πνηέ θαη ην 10 πάληα. Πνηέ Πάληα (Γελ μέξσ) Οι «Δωροδοκίες» μπορεί να περιλαμβάνουν ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ μη επιτρεπόμενο δέλεαρ είτε πρόκειται για χρηματικό ποσό και / ή κάτι πολύτιμο ή το οποίο έχει επιρροή.

22 Σώξα ζα ζαο θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δηθαζηήξηα ζην(λ)/ζηε(λ) [ρώξα] πνπ αζρνινύληαη κε εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, όπσο ε δηάξξεμε ζπηηηνύ θαη ε ζσκαηηθή επίζεζε. Απαληήζηε θαη πάιη κε βάζε όζα έρεηε αθνύζεη ή ηε δηθή ζαο εκπεηξία. Γ40 Λακβάλνληαο ππ φςηλ φια φζα ηα δηθαζηήξηα αλακέλεηαη λα θάλνπλ, ζα ιέγαηε φηη θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο ή φρη; Δπηιέμηε ηελ απάληεζε απφ απηή ηελ θάξηα. Πνιχ θαιή δνπιεηά 1 Καιή δνπιεηά 2 Οχηε θαιή νχηε θαθή δνπιεηά 3 Καθή δνπιεηά 4 Πνιχ θαθή δνπιεηά 5 Όινη έρνπλ άπνςε ζρεηηθά κε ην έξγν ησλ πνηληθώλ δηθαζηεξίσλ θαη κε ην πόζν θαιά θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Αιιά νη γλώζεηο ηνπ θόζκνπ ζρεηηθά κε ηα πνηληθά δηθαζηήξηα κπνξεί λα πξνέξρνληαη από δηάθνξεο πεγέο. Μεξηθέο πεγέο γλώζεσλ κπνξεί λα είλαη πην ζεκαληηθέο από άιιεο. Παξαθαινχκε λα αμηνινγήζεηε ηηο αθφινπζεο πεγέο πιεξνθφξεζεο ζχκθσλα κε ην πφζν ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε ζάο παξέρνπλ ζε ζρέζε κε ηα δηθαζηήξηα. ΓΗΑΒΑΣΔ ΚΑΘΔ ΦΡΑΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΔ ΜΔΑ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ Καζόινπ ζεκαληηθή Με ζεκαληηθή Ούηε ζεκαληηθή νύηε εκαληηθή Πνιύ ζεκαληηθή αζήκαληε Γ41 Πξνζσπηθή εκπεηξία Γ42 Φίινη, ζπγγελείο, γείηνλεο Γ43 Δθπαίδεπζε μ Γ44 Σειεφξαζε / ξαδηφθσλν Γ45 Γ46 Γ47 Γ48 Δθεκεξίδεο / πεξηνδηθά (ζπκπ/λσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπο εθδφζεσλ) Ζιεθηξνληθέο εθεκεξίδεο / δηαδηθηπαθέο πχιεο εηδήζεσλ Ζιεθηξνληθέο ηδησηηθέο ζειίδεο / ηζηνιφγηα / θφξνπκ Άιιν (παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε):

23 Γ49 Πείηε κνπ πφζν ζπρλά λνκίδεηε φηη ηα δηθαζηήξηα θάλνπλ ιάζε πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ελφρνπο λα κέλνπλ ειεχζεξνη; Υξεζηκνπνηήζηε απηή ηελ θάξηα φπνπ ην 0 ζεκαίλεη πνηέ θαη ην 10 πάληα. Πνηέ Πάληα (Γελ μέξσ) Γ50 Πφζν ζπρλά λνκίδεηε φηη ηα δηθαζηήξηα παίξλνπλ δίθαηεο, ακεξφιεπηεο απνθάζεηο κε βάζε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 24 πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο; Χπηζιμοποιήζηε ηην ίδια κάπηα. Πνηέ Πάληα (Γελ μέξσ) Σώξα κεξηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα δηάθνξα άηνκα ζην(λ)/ζηε(λ) [ρώξα] λα θξίλνληαη έλνρα 25 γηα εγθιήκαηα πνπ δελ δηέπξαμαλ. Γ51 Αο ππνζέζνπκε φηη δχν άλζξσπνη έλαο πινχζηνο θη έλαο θησρφο πξνζέξρνληαη ζην δηθαζηήξην, έρνληαο θαη νη δχν θαηεγνξεζεί γηα ην ίδην αθξηβψο έγθιεκα, ην νπνίν δελ δηέπξαμαλ. Γηαιέμηε κία απάληεζε απφ ηελ θάξηα απηή γηα λα δείμεηε πνηνλ λνκίδεηε φηη ην δηθαζηήξην ζα έθξηλε πηζαλφηαηα έλνρν. Ο πινχζηνο είλαη πην πηζαλφ λα θξηζεί έλνρνο 1 Ο θησρφο είλαη πην πηζαλφ λα θξηζεί έλνρνο 2 Καη νη δχν έρνπλ ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο λα θξηζνχλ έλνρνη 3 24 Σα «αποδεικτικά στοιχεία» αναφέρονται στην «ένορκη κατάθεση» που κάποιος μάρτυρας δίνει προφορικά στο δικαστήριο ΚΑΙ σε άλλο υλικό που παρουσιάζεται στο δικαστήριο. 25 «Κρίνονται ένοχα» με την έννοια του καταδικάζονται επισήμως από τα δικαστήρια.

24 Γ52 Σψξα αο ππνζέζνπκε φηη δχν άλζξσπνη δηαθνξεηηθήο θπιήο ή εζληθήο θαηαγσγήο πξνζέξρνληαη ζην δηθαζηήξην, έρνληαο θαη νη δχν θαηεγνξεζεί γηα ην ίδην αθξηβψο έγθιεκα, ην νπνίν δελ δηέπξαμαλ. Γηαιέμηε κία απάληεζε απφ ηελ θάξηα απηή γηα λα δείμεηε πνηνλ λνκίδεηε φηη ην δηθαζηήξην ζα έθξηλε έλνρν θαηά πάζα πηζαλφηεηα. Σν άηνκν δηαθνξεηηθήο θπιήο ή εζληθήο θαηαγσγήο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηνίθνπο ηνπ/ηεο [ρψξα] είλαη πην πηζαλφ λα θξηζεί έλνρν Σν άηνκν ηεο ίδηαο θπιήο ή εζληθήο θαηαγσγήο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηνίθνπο ηνπ/ηεο [ρψξα] είλαη πην πηζαλφ λα θξηζεί έλνρν 1 2 Καη νη δχν έρνπλ ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο λα θξηζνχλ έλνρνη 3 (Δεν ξέπω) 8

25 Σώξα κηα εξώηεζε ζρεηηθά κε ηνπο δηθαζηέο θαη κε ην ηη κπνξεί λα θάλνπλ ή λα κελ θάλνπλ. Γ53 Με βάζε απηή ηελ θάξηα πείηε κνπ παξαθαιψ πφζν ζπρλά ζα ιέγαηε φηη νη δηθαζηέο ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα] δσξνδνθνχληαη; Πνηέ Πάληα (Γελ μέξσ) Με βάζε απηή ηελ θάξηα, πείηε παξαθαιψ ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ θξάζεηο γηα ηε(λ)/ην [ρψξα] ζήκεξα. ΓΗΑΒΑΣΔ ΚΑΘΔ ΦΡΑΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΔ ΜΔΑ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ Γ54 Γ55 Γ56 Σα δηθαζηήξηα γεληθά πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ πινπζίσλ θαη ησλ ηζρπξψλ πεξηζζφηεξν απφ ηα ζπκθέξνληα ησλ απιψλ αλζξψπσλ. Όζνη παξαβηάδνπλ ην λφκν ζα πξέπεη λα ηηκσξνχληαη κε πνηλέο απζηεξφηεξεο απφ ηηο ζεκεξηλέο. Όινη έρνπλ θαζήθνλ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ηειηθή εηπκεγνξία ησλ δηθαζηεξίσλ. πκθσλ ώ απόιπηα πκθσλ ώ Ούηε ζπκθσλ ώ νύηε δηαθσλώ Γηαθσλώ Γηαθσλώ εληειώο (Γελ μέξσ) Γ57 Όινη νη λφκνη ζα πξέπεη 26 λα ηεξνχληαη απζηεξά. Γ58 Σν λα θάλεηο ην ζσζηφ 27 κεξηθέο θνξέο ζεκαίλεη λα παξαβείο ην λφκν. Γ59 Οη απνθάζεηο θαη νη ελέξγεηεο ησλ δηθαζηεξίσλ επεξεάδνληαη αδηθαηνιφγεηα απφ ηηο πηέζεηο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ πνιηηηθψλ. 26 «Θα πρέπει» με την έννοια του «πρέπει». 27 «Κάνεις το σωστό» με την έννοια του «ηθικού από προσωπικής άποψης».

26 Γ60 Σα δηθαζηήξηα γεληθψο ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν 28 γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ δξαζηψλ παξά γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ. Γ61 Γ62 Όζνη παξαβηάδνπλ ην λφκν ζα πξέπεη λα ηηκσξνχληαη κε απζηεξφηεξεο πνηλέο απφ ηα δηθαζηήξηα. Σα δηθαζηήξηα γεληθά επηβάιινπλ πνηλέο 29 αληίζηνηρεο ησλ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ 30. Οη αθφινπζεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηηο πνηλέο πνπ επηβάιινπλ ηα δηθαζηήξηα ζην(λ)/ζηε(λ) [ρψξα] ζε φζνπο έρνπλ θξηζεί έλνρνη γηα εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, φπσο ε δηάξξεμε θαη ε ζσκαηηθή επίζεζε. Γ64 Οη άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηηο πνηλέο πνπ πξέπεη λα επηβάιινληαη ζηνπο εγθιεκαηίεο. Πάξηε γηα παξάδεηγκα ηελ ππφζεζε ελφο 25ρξνλνπ άλδξα πνπ θξίλεηαη έλνρνο δηάξξεμεο γηα δεχηεξε θνξά. Απηή ηε θνξά είρε θιέςεη κηα ηειεφξαζε. Πνηα πνηλή απφ ηηο παξαθάησ πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ηνπ επηβιεζεί; ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Δάλ ν εξσηεζείο ζέιεη λα επηιέμεη πεξηζζφηεξεο απφ κία πνηλέο, θαηαγξάςηε ηελ πνηλή απφ ην πςειφηεξν ζεκείν ηεο ιίζηαο. Δάλ ζαο ξσηήζνπλ ηη είλαη ε πνηλή κε αλαζηνιή θαη ε πνηλή θνηλσληθήο εξγαζίαο, πείηε: «Ζ πνηλή θπιάθηζεο κε αλαζηνιή εθηίεηαη κφλνλ φηαλ ν παξαβάηεο δηαπξάμεη θη άιιν έγθιεκα ή παξαβηάζεη άιινπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πνηλήο κε αλαζηνιή» «Ζ θνηλσληθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζε πνηλή άιιε ΔΚΣΟ απφ ηε θπιάθηζε ή ην πξφζηηκν, κε ηελ νπνία δεηείηαη απφ ηνλ παξαβάηε λα εθηειέζεη θάπνηα εξγαζία ή εξγαζίεο πνπ σθεινχλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, π.ρ. λα θαζαξίδεη ηνπο δξφκνπο απφ ηα ζθνππίδηα» 28 «Δλδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν» ελλνψληαο «δίλνπλ κεγαιχηεξν βάξνο». 29 «Ποινές» σημαίνει «τιμωρία που ένας δικαστής επιβάλλει σε κάποιον που έχει κριθεί ένοχος για τη διάπραξη εγκλήματος». Οι «ποινές» δεν περιορίζονται στη φυλάκιση, αλλά περιλαμβάνουν επίσης πρόστιμα, ποινές κοινωνικής εργασίας κ.λπ. 30 «αντίστοιχες των εγκληματικών ενεργειών» σημαίνει αρμόζουσες στη σοβαρότητα της εγκληματικής ενέργειας.

27 Πνηλή θπιάθηζεο 1 ΚΑΝΔΣΔ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ Γ65 Πνηλή θπιάθηζεο κε 2 αλαζηνιή Πξφζηηκν 3 Κνηλσληθή εξγαζία 4 ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΖΝ ΔΡ.66 Οπνηαδήπνηε άιιε πνηλή 5

28 ΡΧΣΖΣΔ ΔΦΟΟΝ ΓΟΘΖΚΔ ΑΠΑΝΣΖΖ ΓΗΑ ΠΟΗΝΖ ΦΤΛΑΚΗΖ (θσδηθφο 1 ζην Γ64) Γ65 Καη πνηα απφ ηηο απαληήζεηο ζε απηή ηελ θάξηα πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα πεξάζεη ζηε θπιαθή; Υξεζηκνπνηήζηε απηή ηελ θάξηα. Ληγφηεξν απφ 1 κήλα κήλεο κήλεο 03 Πεξίπνπ 1 έηνο 04 Πεξίπνπ 2 έηε 05 Πεξίπνπ 3 έηε 06 Πεξίπνπ 4 έηε 07 Πεξίπνπ 5 έηε έηε 09 Πεξηζζφηεξα απφ 10 έηε 10 8 ΡΧΣΖΣΔ ΣΟΤ ΟΛΟΤ Γ66 Θα ζέιακε λα κάζνπκε ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ πνηλή πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα δηθαζηήξηα ζα επέβαιαλ ζε απηφ ην άηνκν ζην(λ)/ζηελ [ρψξα]. Πνηα απφ ηηο παξαθάησ πνηλέο ζεσξείηε φηη ζα επηβαιιφηαλ απφ ηα δηθαζηήξηα ηνπ/ηεο [ρψξα]; ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Δάλ ν εξσηεζείο ζέιεη λα επηιέμεη πεξηζζφηεξεο απφ κία πνηλέο, θαηαγξάςηε ηελ πνηλή απφ ην πςειφηεξν ζεκείν ηεο ιίζηαο. Δάλ ζαο ξσηήζνπλ ηη είλαη ε πνηλή κε αλαζηνιή θαη ε πνηλή θνηλσληθήο εξγαζίαο, πείηε: «Ζ πνηλή θπιάθηζεο κε αλαζηνιή εθηίεηαη κφλνλ φηαλ ν παξαβάηεο δηαπξάμεη θη άιιν έγθιεκα ή παξαβηάζεη άιινπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πνηλήο κε αλαζηνιή» «Ζ θνηλσληθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζε πνηλή άιιε ΔΚΣΟ απφ ηε θπιάθηζε ή ην πξφζηηκν, κε ηελ νπνία δεηείηαη απφ ηνλ παξαβάηε λα εθηειέζεη θάπνηα εξγαζία ή εξγαζίεο πνπ σθεινχλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, π.ρ. λα θαζαξίδεη ηνπο δξφκνπο απφ ηα ζθνππίδηα» Πνηλή θπιάθηζεο 1 ΚΑΝΔΣΔ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ Γ67 Πνηλή θπιάθηζεο κε 2 αλαζηνιή Πξφζηηκν 3 Κνηλσληθή εξγαζία 4 ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ Γ68 Οπνηαδήπνηε άιιε πνηλή 5

29 ΡΧΣΖΣΔ ΔΦΟΟΝ ΓΟΘΖΚΔ ΑΠΑΝΣΖΖ ΓΗΑ ΠΟΗΝΖ ΦΤΛΑΚΗΖ (θσδηθφο 1 ζην Γ66) Γ67 Πνηα απφ ηηο απαληήζεηο ζε απηή ηελ θάξηα πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζεσξείηε 31 φηη ζα πεξάζεη ζηε θπιαθή; Ληγφηεξν απφ 1 κήλα κήλεο κήλεο 03 Πεξίπνπ 1 έηνο 04 Πεξίπνπ 2 έηε 05 Πεξίπνπ 3 έηε 06 Πεξίπνπ 4 έηε 07 Πεξίπνπ 5 έηε έηε 09 Πεξηζζφηεξα απφ 10 έηε 10 8 ΡΧΣΖΣΔ ΣΟΤ ΟΛΟΤ Γ68 πλνιηθά, ζα ιέγαηε φηη νη πνηλέο πνπ εθδίδνπλ ηα δηθαζηήξηα είλαη ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ ππεξβνιηθά ζθιεξέο, 1 πνιχ ζθιεξέο, 2 θαηάιιειεο, 3 ππεξβνιηθά επηεηθείο, 4 ή ππεξβνιηθά επηεηθείο; 5 ΡΧΣΖΣΔ ΣΟΤ ΟΛΟΤ Σψξα νξηζκέλεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ηη ζα θάλαηε εάλ ήζαζηαλ ν κνλαδηθφο κάξηπξαο ζε έλα έγθιεκα. Οη επφκελεο εξσηήζεηο δελ έρνπλ θάξηα παξνπζίαζεο. Γ69 Φαληαζηείηε φηη ήζαζηαλ έμσ 32 θαη βιέπαηε θάπνηνλ λα ξίρλεη έλαλ άλζξσπν ζην έδαθνο θαη λα θιέβεη ην πνξηνθφιη ηνπ. Πφζν πηζαλφ ζα ήηαλ λα θαιέζεηε 33 ηελ αζηπλνκία; Θα ήηαλ ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ εληειψο απίζαλν, 1 φρη πνιχ πηζαλφ, 2 πηζαλφ, 3 ή πνιχ πηζαλφ; 4 31 Σν «ζεσξείηε» ζεκαίλεη «ν εξσηεζείο πξνζσπηθά ζεσξεί». 32 «Έξω» με την έννοια του «εκτός σπιτιού». 33 Σο να «καλέσετε» σημαίνει να τηλεφωνήσετε στην αστυνομία.

30 Γ70 Πφζν πξφζπκνο/ε 34 ζα ήζαζηαλ λα αλαγλσξίζεηε ην άηνκν πνπ ην έθαλε; Θα ήζαζηαλ ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ θαζφινπ πξφζπκνο/ε 1 φρη πνιχ πξφζπκνο/ε 2 πξφζπκνο/ε 3 ή πνιχ πξφζπκνο/ε; 4 Γ71 Καη πφζν πξφζπκνο/ε ζα ήζαζηαλ λα παξέρεηε απνδεηθηηθά ζηνηρεία 35 ζην δηθαζηήξην ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ; Θα ιέγαηε φηη ζα ήζαζηαλ ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ θαζφινπ πξφζπκνο/ε 1 φρη πνιχ πξφζπκνο/ε 2 πξφζπκνο/ε 3 ή πνιχ πξφζπκνο/ε; 4 Καη ηώξα κεξηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε όζα ελδερνκέλσο έρεηε θάλεη. Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ θάξηα, πείηε κνπ πφζν ζπρλά έρεηε πξνβεί ζηα παξαθάησ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα; Πφζν ζπρλά ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ 5 θνξέο ή Μία Γύν 3 ή 4 πεξηζζ (Γελ Πνηέ θνξά θνξέο θνξέο όηεξν μέξσ) Γ72 Γ73 Γ74... έρεηε θάλεη ππεξβάιινπζα ή ςεπδή αζθαιηζηηθή δήισζε;...έρεηε αγνξάζεη θάηη πνπ ζθεθηήθαηε φηη κπνξεί λα είλαη θιεκκέλν;...έρεηε δηαπξάμεη παξάβαζε ηνπ θ.ν.θ., φπσο ππεξβνιηθή ηαρχηεηα ή παξαβίαζε θφθθηλνπ ζεκαηνδφηε; 34 «Πρόθυμος» με την έννοια της «ελεύθερης επιλογής». 35 Σα «αποδεικτικά στοιχεία» αναφέρονται στην «ένορκη κατάθεση» που κάποιος μάρτυρας δίνει προφορικά στο δικαστήριο.

31 Γ. Απηνθπξηαξρία, εζηθνί θαλόλεο θαη θαζνξηζηηθά θίλεηξα Γ1 Θα παίξλαηε πνηέ αγαζά απφ έλα θαηάζηεκα ρσξίο λα ηα πιεξψζεηε; Ναη 1 Όρη 2 Γ2 Φαληαζηείηε φηη θιέςαηε ξνχρα αμίαο 150 επξψ [αληηθαηαζηήζηε κε ηνπηθφ λφκηζκα εάλ δελ είλαη ην επξψ] απφ έλα θαηάζηεκα. Πφζν πνιχηηκα είλαη απηά ηα ξνχρα γηα εζάο; Θα ιέγαηε φηη είλαη ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ θαζφινπ πνιχηηκα, 1 φρη ηδηαίηεξα πνιχηηκα, 2 αξθεηά πνιχηηκα, 3 εμαηξεηηθά πνιχηηκα, 4 Γ3 Πφζν πηζαλφ είλαη λα κπνξέζεηε λα αθαηξέζεηε ηελ ειεθηξνληθή αληηθιεπηηθή ζπζθεπή απφ ηα ξνχρα; Θα ιέγαηε φηη είλαη ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ εληειψο απίζαλν, 1 φρη πνιχ πηζαλφ, 2 πηζαλφ, 3 ή πνιχ πηζαλφ; 4 Γ4 Φαληαζηείηε φηη θάπνηνο πξνζπαζεί λα θιέςεη ξνχρα αμίαο 150 επξψ απφ έλα καγαδί. Σειηθά ηνλ πηάλνπλ. Πνηα είλαη ε αλακελφκελε θχξσζε; Θα ιέγαηε φηη ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ δελ πξφθεηηαη λα έρεη ηδηαίηεξεο επηπηψζεηο, 1 ζα είλαη κηθξφ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, 2 ζα είλαη πςειφ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, 3 ζα ηεζεί ππφ επηηήξεζε, 4 δελ είκαη βέβαηνο/ε, αιιά απζηεξή ηηκσξία, 5 Γ5 Σψξα θαληαζηείηε φηη πξνζπαζείηε λα θιέςεηε θάηη απφ έλα καγαδί. Πφζν πηζαλφ είλαη λα ζαο πηάζνπλ; Θα ιέγαηε φηη είλαη ΓΗΑΒΑΣΔ ΓΤΝΑΣΑ εληειψο απίζαλν, 1 φρη πνιχ πηζαλφ, 2 πηζαλφ, 3 ή πνιχ πηζαλφ; 4

32 Με βάζε απηή ηελ θάξηα, πείηε παξαθαιψ ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ θξάζεηο. πκθσλώ απόιπηα πκθσλώ Ούηε ζπκθσλ ώ νύηε δηαθσλώ Γηαθσλώ Γηαθσλώ εληειώο (Γελ μέξσ) Γ6 Γ7 Δίλαη θαθφ πξάγκα λα θιέβεη θαλείο πξντφληα αμίαο 5 επξψ απφ έλα κεγάιν πνιπθαηάζηεκα Δίλαη θαθφ πξάγκα λα θιέβεη θαλείο πξντφληα αμίαο 50 επξψ απφ έλα κεγάιν πνιπθαηάζηεκα Σψξα ζα ήζεια λα απαληήζεηε ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πψο είζηε σο άηνκν, γηα παξάδεηγκα, εάλ ηαξάδεζηε ή εθλεπξίδεζηε εχθνια, εάλ ζαο ελδηαθέξεη ε άπνςε ησλ άιισλ γηα εζάο θαη εάλ ζαο απαζρνιεί πνιχ ηη πξφθεηηαη λα ζαο ζπκβεί ζην κέιινλ. Με βάζε απηή ηελ θάξηα, πείηε παξαθαιψ ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ θξάζεηο. Γ8 Γ9 Όηαλ είκαη πξαγκαηηθά εθλεπξηζκέλνο/ε, είλαη θαιχηεξα λα κελ κε πιεζηάδεη θαλείο πρλά ελεξγψ απζφξκεηα, ρσξίο λα θάηζσ λα ζθεθηψ πκθσλώ απόιπηα Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ πκθσλώ Γηαθσλώ Γηαθσλώ εληειώο (Γελ μέξσ) Γ10 Γ11 Γ12 Γ13 Μεξηθέο θνξέο ην βξίζθσ ζπλαξπαζηηθφ λα θάλσ πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα Γελ αθηεξψλσ πνιιή ζθέςε θαη πξνζπάζεηα ζην λα πξνεηνηκαζηψ γηα ην κέιινλ Οξηζκέλεο θνξέο ζα θάλσ θάηη ξηςνθίλδπλν απιά γηα λα δηαζθεδάζσ πρλά πξνζπαζψ λα απνθχγσ πξάγκαηα πνπ μέξσ φηη ζα είλαη δχζθνια

33 Γ14 Γελ ζθέθηνκαη πνηέ ηη κπνξεί λα κνπ ζπκβεί ζην κέιινλ Γ15 Υάλσ ηελ ςπρξαηκία κνπ πνιχ εχθνια Δ. Ηδενινγηθέο ζέζεηο θαη ςπρνινγηθέο αλάγθεο Σψξα καο ελδηαθέξνπλ νη απφςεηο ζαο ζε γεληθφηεξν πιαίζην, αξρήο γελνκέλεο κε ηε γλψκε ζαο γηα ηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Αμηνινγήζηε ηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ζαο κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ παξερφκελε θιίκαθα. E1 Ενχκε ζε κηα επηθίλδπλε θνηλσλία, ζηελ νπνία νη αμίεο θαη ν ηξφπνο δσήο ησλ θαιψλ, εηιηθξηλψλ θαη εζηθψλ αηφκσλ απεηινχληαη απφ ηνπο θαθνχο πκθσλ ώ απόιπη α πκθσ λώ Ούηε ζπκθσλ ώ νύηε δηαθσλ ώ Γηαθσλώ Γηαθσλώ εληειώο (Γελ μέξσ) Δ2 Δ3 Ενχκε ζε κηα θνηλσλία πνπ είλαη επηθίλδπλε, αζηαζήο θαη αλαζθαιήο, φπνπ νη θαινί θαη έληηκνη άλζξσπνη απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε θαη φρη ηνλ θαλφλα Οη άλζξσπνη έρνπλ πάςεη πιένλ λα γλσξίδνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ζσζηνχ θαη ιάζνπο E4 Με αλεζπρεί ε εμέιημε ησλ εζηθψλ αμηψλ ζηελ θνηλσλία Παξακέλνληαο ζην ζέκα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, αμηνινγήζηε πφζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο. πκθσλ ώ απόιπη α πκθ σλώ Ούηε ζπκθσλ ώ νύηε δηαθσλώ Γηαθσλώ Γηαθσλώ εληειώο E5 Ζ ππαθνή θαη ν ζεβαζκφο ζηηο αξρέο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο αμίεο πνπ πξέπεη λα δηδάζθνληαη ηα παηδηά (Γελ μέξσ) E6 E7 Πξέπεη λα ππαθνχκε ζηηο αξρέο δηφηη είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηη είλαη θαιφ γηα ηε ρψξα καο. Οη παξαδφζεηο είλαη ηα ζεκέιηα κηαο πγηνχο θνηλσλίαο θαη πξέπεη λα

34 γίλνληαη ζεβαζηέο E8 E9 E10 Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξνχκε ηηο παξαδνζηαθέο καο αμίεο θαη ηα εζηθά καο πξφηππα Δίλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχκε βία ελαληίνλ αηφκσλ πνπ ζπληζηνχλ απεηιή γηα ηηο αξρέο Ζ θνηλσλία καο ρξεηάδεηαη ζθιεξφηεξε δηαθπβέξλεζε θαη απζηεξφηεξνπο λφκνπο Γηαβάζηε θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ δειψζεηο θαη απνθαζίζηε πφζν ζπκθσλείηε κε θάζε κία, ζχκθσλα κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ζαο. E11 Μνπ αξέζεη λα έρσ έλαλ ζαθή θαη δνκεκέλν ηξφπν δσήο πκθσλ ώ απόιπηα πκθ σλώ Ούηε ζπκθσλ ώ νύηε δηαθσλώ Γηαθσλώ Γηαθσλώ εληειώο (Γελ μέξσ) E12 Γελ κνπ αξέζεη λα εκπιέθνκαη ζε κηα θαηάζηαζε ρσξίο λα γλσξίδσ ηη πξέπεη λα αλακέλσ απφ απηήλ E13 πλήζσο παίξλσ ζεκαληηθέο απνθάζεηο γξήγνξα θαη κε ζηγνπξηά. E14 Γελ κνπ αξέζνπλ νη αβέβαηεο θαηαζηάζεηο. E15 Γελ κνπ αξέζνπλ νη εξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κε πνιινχο θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο.

35 Σ. Κνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηερληθή θαηακέηξεζεο απαληήζεσλ Σ1 Σψξα ζα ζαο δηαβάζσ κηα ιίζηα κε πέληε [έμη] πξάγκαηα πνπ ελδέρεηαη λα θάλνπλ νη άλζξσπνη ή ελδέρεηαη λα ηνπο ζπκβνχλ. Αθνχζηε ηα θαη κεηά πείηε κνπ πφζα απφ απηά έρεηε θάλεη ή ζαο έρνπλ ζπκβεί ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Μελ κνπ πείηε πνηα απφ απηά ηζρχνπλ ή φρη γηα ηελ πεξίπησζή ζαο. Απιά πείηε κνπ πφζα θάλαηε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. [ΜΔΘΟΓΟ SPLIT BALLOT: ΟΗ ΜΗΟΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΘΔΝΣΔ ΜΔ ΣΤΥΑΗΑ ΔΗΡΑ ΘΑ ΑΚΟΤΟΤΝ ΜΟΝΟ ΣΗ ΠΔΝΣΔ ΠΡΧΣΔ ΓΖΛΧΔΗ, ΔΝΧ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΜΗΟΗ ΘΑ ΑΚΟΤΟΤΝ ΚΑΗ ΣΗ ΔΞΗ ΓΖΛΧΔΗ] 1. Παξαθνινπζήζαηε ζξεζθεπηηθή ιεηηνπξγία εθηφο εηδηθήο πεξίζηαζεο, φπσο γάκνο ή θεδεία. 2. Παξαθνινπζήζαηε κηα αζιεηηθή εθδήισζε. 3. Παξαθνινπζήζαηε κηα φπεξα. 4. Δπηζθεθζήθαηε κηα ρψξα εθηφο ηνπ/ηεο [ε ρψξα ζαο]; 5. αο έθιεςαλ πξνζσπηθά αληηθείκελα, φπσο ρξήκαηα ή θηλεηφ ηειέθσλν, πνπ είραηε καδί ζαο ή απφ ην ζπίηη ζαο. 6. Αγνξάζαηε θάηη πνπ ζθεθηήθαηε φηη κπνξεί λα είλαη θιεκκέλν. ΤΜΠΛΖΡΧΣΔ: Σ2 Πνηα θξάζε ζε απηή ηελ θάξηα πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ πεξηνρή φπνπ δείηε; Μεγάιε πφιε 1 Πξνάζηηα ή πεξίρσξα κεγάιεο πφιεο 2 Κσκφπνιε ή κηθξή πφιε 3 Υσξηφ 4 Φάξκα ή ζπίηη ζηελ εμνρή 5 Σ3 Πνηα ρξνληά γελλεζήθαηε; ΤΜΠΛΖΡΧΣΔ: 8 Σ4 Φχιν Σ5 Πφζα ρξφληα εθπαίδεπζεο έρεηε νινθιεξψζεη, είηε κε πιήξε είηε κε κεξηθή παξαθνινχζεζε; Αλαθέξεηέ ηα ζε ηζνδχλακα έηε πιήξνπο παξαθνινχζεζεο θαη ζπκπεξηιάβεηε ηα έηε ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ηξνγγπινπνηήζηε ηελ απάληεζε πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ ζην πιεζηέζηεξν αθέξαην έηνο. ΤΜΠΛΖΡΧΣΔ: 8

36 Σ6 Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ θάξηα, πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πεξηγξαθέο ηζρχνπλ γη απηά κε ηα νπνία αζρνιεζήθαηε ηηο ηειεπηαίεο 7 κέξεο; Δπηιέμηε φζεο απαληήζεηο ηζρχνπλ. ΠΡΟΣΡΟΠΖ: Ση άιιν; ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΔ ΟΛΑ ΟΑ ΗΥΤΟΤΝ είζηε έκκηζζνο εξγαδφκελνο (ή ζε πξνζσξηλή άδεηα) (εξγαδφκελνο/ε, απηναπαζρνινχκελνο/ε, 01 είζηε εξγαδφκελνο/ε ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε) είζηε ζε εθπαίδεπζε, (πνπ δελ πιεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε), αθφκα θαη ζε δηαθνπέο 02 είζηε άλεξγνο/ε θαη απηφ ην δηάζηεκα ςάρλεηε γηα δνπιεηά 03 είζηε άλεξγνο/ε, ζέιεηε λα βξείηε δνπιεηά, αιιά απηφ ην δηάζηεκα δελ ςάρλεηε γηα δνπιεηά 04 έρεηε ρξφληα αζζέλεηα ή κφληκε αλαπεξία 05 είζηε ζπληαμηνχρνο 06 εθηειείηε θνηλσληθή ππεξεζία ή ζηξαηησηηθή ζεηεία αζρνιείζηε κε ηα νηθηαθά, θξνληίδνληαο παηδηά ή άιια άηνκα 08 (άιιν) 09 8 Σ7 Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ θάξηα, πνην γξάκκα πεξηγξάθεη θαιχηεξα ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ ζαο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ ππνρξεσηηθψλ παξαθξαηήζεσλ, απ φιεο ηηο πεγέο εζφδσλ; Δάλ δελ γλσξίδεηε ην αθξηβέο πνζφ, παξέρεηε κηαλ εθηίκεζε. Υξεζηκνπνηήζηε ην κέξνο ηεο θάξηαο πνπ γλσξίδεηε θαιχηεξα: εβδνκαδηαίν, κεληαίν ή εηήζην εηζφδεκα 37. J 01 R 02 C 03 M 04 F 05 S 06 K 07 P 08 D 09 H 10 (Γελ απαληψ) 77 8 ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΗ ΓΔΚΑ ΚΛΗΜΑΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ, ΣΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΡΣΑ Πξέπεη λα δηακνξθσζεί κηα θάξηα επίδεημεο εηζνδήκαηνο κε θαηά πξνζέγγηζε εβδνκαδηαία, κεληαία θαη εηήζηα πνζά. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε δέθα θαηεγνξίεο εχξνπο εηζνδήκαηνο, θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ λα αληηζηνηρεί επξέσο ζε ΓΔΚΑΣΖΜΟΡΗΑ ΣΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΔΤΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ ηεο ρψξαο ζαο. Απηά ηα πνζά πξέπεη λα αληιεζνχλ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ηεο ρψξαο ζαο κε ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε. Ζ πεγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξψηεζεο, δειαδή, δεθαηεκφξηα εηζνδήκαηνο λνηθνθπξηψλ γηα φια ηα λνηθνθπξηά (γηα παξάδεηγκα, φρη ε κέζε θαηεγνξία λνηθνθπξηψλ ή κφλν λνηθνθπξηά κε παηδηά). Υξεζηκνπνηψληαο ην κέζν εηζφδεκα σο ζεκείν αλαθνξάο, ηα δεθαηεκφξηα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη κε ην κέζν σο άλσ άθξν ηνπ πέκπηνπ δεθαηεκνξίνπ (Καηεγνξία Σ). Σα κεγέζε δελ πξέπεη λα θαίλνληαη ππεξβνιηθά αθξηβή. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειαθξά ζηξνγγπινπνίεζε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, εάλ είλαη απαξαίηεην. 36 Αυτός ο κωδικός δεν ισχύει για ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ στο στρατό, αλλά μόνο για υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. 37 Σα πραγματικά ποσά ΔΕΝ πρέπει να εμφανίζονται στο ερωτηματολόγιο. Μόνο τα γράμματα και οι αντίστοιχοι αριθμητικοί κωδικοί.

37 εκεηψζηε φηη ζε απηή ηελ εξψηεζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα θάξηα επίδεημεο. Οη δέθα ζεηξέο ηεο θάξηαο επίδεημεο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηηο θιίκαθεο ησλ επηιεγκέλσλ εηζνδεκάησλ θαη λα αθνινπζνχληαη απφ ηα δέθα γξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλσηέξσ (ή ηα ηζνδχλακα απηψλ ζηα Κπξηιιηθά), γεγνλφο πνπ ζα βνεζήζεη ζηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ εξσηεζέλησλ. Κάζε ρψξα κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζα ζπκπεξηιάβεη εβδνκαδηαία, κεληαία ή εηήζηα πνζά ζηελ θάξηα επίδεημεο ή αλ ζα ζπκπεξηιάβεη πεξηζζφηεξα πνζά απφ έλα, εθφζνλ θξηζεί θαηάιιειν. Σν θείκελν ζηελ ηειεπηαία πξφηαζε ηνπ ζεκείνπ Σ32 (αλσηέξσ) πξέπεη λα αλαδηαηππσζεί πξνθεηκέλνπ λα αληηζηνηρεί ζηελ επηιερζείζα ιχζε.

38 Σ8 Πνηα απφ ηηο παξαθάησ πεξηγξαθέο ζε απηή ηελ θάξηα πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ην πψο αηζζάλεζηε 38 απηή ηελ επνρή ζρεηηθά κε ην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ ζαο; Εσ άλεηα κε ην ηξέρνλ εηζφδεκά κνπ 1 Σα βγάδσ πέξα κε ην ηξέρνλ εηζφδεκά κνπ 2 Γχζθνια ηα βγάδσ πέξα κε ην ηξέρνλ εηζφδεκά κνπ 3 Πνιχ δχζθνια ηα βγάδσ πέξα κε ην ηξέρνλ εηζφδεκά κνπ 4 Σ9 ηελ πνιηηηθή νξηζκέλνη αλαθέξνληαη κεξηθέο θνξέο ζηελ «αξηζηεξά» θαη ζηε «δεμηά». Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ θάξηα, ηνπνζεηήζηε ηνλ εαπηφ ζαο ζε απηή ηελ θιίκαθα, φπνπ ην 0 αθνξά ηελ αξηζηεξά θαη ην 10 ηε δεμηά. (Γελ Αξηζηεξά Γεμηά. μέξσ) «Αισθάνεστε»: «περιγράφετε», «θεωρείτε» ή «βλέπετε».

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Άπθπο 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΡΟ 2 : ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το θυμάσαι το Αννιώ μας; με ηρώτησε μετά τινας στιγμάς πληκτικής σιωπής.

Το θυμάσαι το Αννιώ μας; με ηρώτησε μετά τινας στιγμάς πληκτικής σιωπής. Ημερομηνία : 2/11/2014 Διάρκεια διαγωνίςματοσ : 180' Eξεταζόμενο μάιημα : Λογοτεχνία Κατεφιυνςησ Υπεφιυνοσ καιηγητθσ: Καλουπτςθ Παςχαλιά Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεώξγηνο Βηδπελόο, Σν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ (απόζπαζκα).

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αθήνα, Ιανουάριος 2015. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού υλλόγου Αθηνών ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΥ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αθήνα, Ιανουάριος 2015. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού υλλόγου Αθηνών ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΥ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Ως γνωστόν, κάθε εκλογική διαδικασία συνιστά πρωταρχικό στοιχείο στη λειτουργία της δημοκρατίας μιας Πολιτείας. τη διασφάλιση της ορθής τήρησης της σχετικής διαδικασίας και την ανόθευτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010 Γηεύζπλζε: Καζνκνχιε 33 Αζήλα 117 44 E-mail: theatromathia@yahoo.com Ηζηνζειίδα: http://www.theatromathia.gr Σειέθσλν & Φαμ: 210-90.25.025 ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΘΑΗ ΓΑΞΑΛΥΛ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. Ξάληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ"

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ" ΑΘΗΝΑ 1997 1 Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Οι Αρχαιολογικοί Χώροι και οι Διαδρομές που οδηγούς σ' αυτούς αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939

ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939 1 ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939 Προς: Μ.Μ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 18/2012 από 17/10/2012.

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΘΝΘΟ Άδεηεο Υξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών

Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΣΑΗ ΙΦΤΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ... 5 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα