ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010"

Transcript

1 Γηεύζπλζε: Καζνκνχιε 33 Αζήλα Ηζηνζειίδα: Σειέθσλν & Φαμ: ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : Του τραγουδιού το παραμύθι Παξαγσγή ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Παηδαγσγηθνύ Θεάηξνπ «Θεαηξνκάζεηα» Έλα έξγν ζπκκεηνρηθνχ ζεάηξνπ ηνπ Σάθε Υξπζνύιε Παξαζηάζεηο ζηνλ Πνιπρψξν Άγθπξα (φισλνο 124 & Δκ.Μπελάθε) θαη ζε ζρνιεία ηεο Αηηηθήο θαη ηεο πεξηθέξεηαο. ΤΝΣΔΛΔΣΔ Κείκελν-θελνζεζία: Σάθεο Υξπζνύιεο θεληθά-κνζηνύκηα: Μηράιεο δνύγθνο Μνπζηθή επηκέιεηα - ελνξρήζηξσζε: Θνδσξήο Μπξνπηδάθε ΣΤΟΦΟΙ ΥΛΙΚΟΥ Σςζσέηιζη ηηρ παπάζηαζηρ με ηο Ενιαίο Πλαίζιο Σποςδών (Νηπιαγυγείος & Δημοηικού Σσολείος) Ιδέερ και δπαζηηπιόηηηερ για ηην ηάξη ζαρ. Δημιοςπγία εςκαιπιών για διδαζκαλία μέζυ ηος θεάηπος Καλλιέπγεια κπιηικήρ ζκέτηρ και ενδςνάμυζη ηυν ικανοηήηυν ε- πικοινυνίαρ, ηυν μαθηηών Επαθή με ηην ποίηζη Παίδνπλ νη εζνπνηνί: Αιίθε Καηζαβνύ, Αιθκήλε ηαζάηνπ/ Λίιηαλ Αξρνληή, Κσλζηαληίλα Γεσξγαληά & ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά Σερληθόο Παξάζηαζεο: Βαγγέιεο Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο: Αιίθε Καηζαβνύ Γξαθείν Οξγάλσζεο: Μαξία Γνκνζίδε Η Θεαηπομάθεια επισοπηγείηαι από ηο Υπ. Πολιηιζμού Ο θάκελορ εκπαιδεςηικού ςλικού ζςνηάσθηκε από ηην Εκπαιδεςηική Επιηποπή ηος Ινζηιηούηος Παιδαγυγικού Θεάηπος ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΗ ΘΔΑΣΡΟΜΑΘΔΙΑ ΣΟ ΙΝΣΔΡΝΔΣ: 1

2 ΚΑΛΩ ΗΛΘΑΣΕ ΣΗ ΘΕΑΣΡΟΜΑΘΕΙΑ θνπφο καο απφ ηα 8 ρξφληα ηεο επηηπρνχο ιεηηνπξγία ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Παηδαγσγηθνύ Θεάηξνπ «Θεαηξνκάζεηα» είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηνπ παηδαγσγηθνχ ζεάηξνπ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία. Αλαπηχζζνπκε πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο καο (παπαζηάζειρ για παιδιά, εθήβοςρ και ενήλικερ, ζςνεπγαζίερ με εκδοηικούρ οίκοςρ, ζεμινάπια, παδιοθυνικό θέαηπο, εκδόζειρ, ίνηεπνεη) Σφζν ε δσληαλή εκπεηξία καο ζην ρψξν ηνπ Θεάηξνπ γηα Παηδηά, φζν θαη ε κεγάιε εκπεηξία καο ζην Θέαηξν γεληθφηεξα, καο νδήγεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ Βησκαηηθνύ - πκκεηνρηθνύ ζεάηξνπ, γηα ηα παηδηά 3-9 εηψλ, φπνπ ην παηδί ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα επί ζθελήο δξψκελα θαη εμειίζζεη ηελ ηζηνξία ηνπ έξγνπ. Σν είδνο απηφ ζεάηξνπ, θαζηζηά ην παηδί απφ παζεηηθφ ζεαηή, ζε ζπλαπηνπξγφ θαη ελεξγφ θνηλσλφ ηνπ δξψκελνπ. Αληηιακβάλεηαη έηζη ηε ζπιινγηθφηεηα, παξάιιεια κε ηελ αηνκηθή ζπκβνιή, σο βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ νινθιήξσζε ηνπ φ- πνηνπ έξγνπ ή εγρεηξήκαηνο. Γελ βιέπνπκε απξφζσπα ην παηδί-ζεαηή θαη δελ αγλννχκε ηηο βαζχηεξεο αλαδεηήζεηο, ηα ζέισ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο, αλάινγα κε ηελ ειηθία. Θεσξνχκε φηη νη ζεαηξηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηεο ειηθία ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ εηψλ δηαθέξνπλ ξηδηθά απφ απηέο ησλ δέθα, έληεθα ή δψδεθα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πξνζδηνξίζακε ηελ αλαδήηεζε θαη ζπγγξαθή έξγσλ θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία παξαζηάζεσλ, κε ζηόρν θαη γλώκνλα ζπγθεθξηκέλν ειηθηαθό εύξνο. Πηζηεχνπκε φηη ην πκκεηνρηθφ Θέαηξν απνηειεί έλα πξαγκαηηθά επέιηθην θαη θηιηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηα παηδηά πνπ εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπο. Δπίζεο θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απηνλνκία ηνπο, ελεξγνπνηεί ηε ζθέςε ηνπο θαη επηηξέπεη λα βηψλνπλ ηε ραξά θαη ηελ απφιαπζε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε πνπ πξνζθέξεη ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ. Παξάιιεια ζηεξίδνπκε ηνλ ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ, κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πιηθό, ζεκηλάξηα θαη ην ελεκεξσηηθφ πεξηνδηθφ καο (γηα ηηο ηξέρνπζεο εθδειψζεηο, ηφζν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ φζν θαη άιισλ θνξέσλ, αιιά θαη αξζξνγξαθία γηα ην ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε). ηότος μας είμαι η αιζθηηική εμπειρία για ηο κάθε παιδί. Θέλοσμε μα βοηθήζοσμε ηοσς μαθηηές μα μιώζοσμ ασηό ηο ιδιαίηερο ζσμαίζθημα ποσ ζημαδεύει ηη ζτέζη ηοσ κοιμού με ηοσς ηθοποιούς ηοσ θεάηροσ. Θέλοσμε, ζε ασηόμ ηο ζστμά κσμικό κόζμο, μα ηοσς δημιοσργήζοσμε ηο αίζθημα ζεβαζμού και αγάπης για ηημ ηέτμη ηοσ θεάηροσ. Ο ΦΑΚΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Μέζα απφ ηελ παξάζηαζή καο, δίλνπκε αθνξκέο γηα ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη κέζα απφ ην Φάθειν Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ ζέινπκε λα ππνγξακκίζνπκε ηα ηδηαίηεξα απηά ζεκεία ηεο ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κέζα ζηελ ηάμε ηνπ. Ο Φάθεινο Δθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ έρεη ζηφρν λα εξεζίζεη ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ θαη ηελ πεξηέξγεηά ηνπο ηφζν γηα ην ίδην ην ζέαηξν φζν θαη γηα ην ζέκα πνπ ην έξγν καο πξαγκαηεχεηαη θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπδεηήζεηο ψζηε λα απνθνκίζνπλ ηα κέγηζηα απφ ηε παξάζηαζε. Μέζα ζην Φάθειν Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ πξνηείλνπκε δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε ειεχζεξα αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη επηδηψμεηο ζαο. ην ζρεδηαζκφ ηνπ ιάβακε ππ φςηλ ηηο νδεγίεο ηνπ Δληαίνπ Πιαηζίνπ πνπδώλ (Γείηε ηηο γαιάδηεο ζηήιεο). Μπνξείηε λα θσηνηππήζεηε νπνηαδήπνηε ζειίδα απφ ην θάθειν απηφ. Ο Φάκελος Εκπαιδεσηικού Υλικού ζσνηάτθηκε από ηην Επιηροπή Εκπαιδεσηικού Υλικού ηοσ Ινζηιηούηοσ Παιδαγωγικού Θεάηροσ «Θεαηρομάθεια» Θκζηηημύημ Παηδαγςγηθμύ Θεάηνμο «Θεαηνμμάζεηα» Ιαζμμμύιε Αζήκα Τει./ Φαλ: Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο ζηε δηεχζπλζε 2

3 «Του Τραγουδιού Το Παραμύθι» ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΕΡΓΟΤ Ο κηθξφο παιηάηζνο θαη ε Νεξάηδα μεθηλνχλ έλα ηαμίδη γηα λα αλαθαιχςνπλ ηα κπζηηθά ηνπ θφζκνπ, εθεί πνπ ηα ινπινχδηα κηινχλ, η άζηξα ηξαγνπδνχλ θαη ηα ζχλλεθα ρνξεχνπλ παξέα κε ηα θχκαηα ηεο ζάιαζζαο. Δθεί νδεγνχλ ηνπο ήξσέο καο νη κεγάινη πνηεηέο (Διύηεο, εθέξεο, θιπ) θαη νη ζπλζέηεο (Θνδσξάθεο, Υαηδηδάθηο, θ.ά.). ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ πνπ καο ράξηζαλ απφ λφκπει έσο δηεζλή βξαβεία θαη παγθφζκηα αλαγλψξηζε, ηνπο ζπλνδεχνπλ θαη νη κηθξνί καζεηέο πφηε σο ινπινχδηα θαη πφηε σο λαχηεο. ΟΙ ΗΡΩΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Μυπτώ, κνηάδεη ιίγν θνπθιίηζα νλεηξνπαξκέλε Άπηρ Ονειποταξιδιάπηρ. Έλαο παιηάηζνο ηξαγνπδηζηήο παξακπζάο. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ Ζ κηθηή απηή ζπκκεηνρηθή παξάζηαζε ζηεξίδεηαη ζε κηα κπζνπιαζία γχξσ απφ ην ζηνίρν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ Διιήλσλ πνηεηψλ κε ηε ζπλνδεία ηεο αξηζηνπξγεκαηηθήο κεινπνίεζεο ησλ κεγαιπηέξσλ Διιήλσλ ζπλζεηψλ. Ζ επηινγή ησλ ηξαγνπδηψλ γίλεηαη κε απζηεξά αηζζεηηθά θξηηήξηα απφ ηελ νκάδα εηδηθψλ ηνπ ΗΝ.ΠΑΗ.ΘΔ.ΘΔ. θαη απεπζχλεηαη ζε παηδηά. Ζ κπζνπιαζία δίλεη αθνξκή γηα παξαζηαηηθή-αθεγεκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ ζηίρνπ φπνπ νη καζεηέο νδεγνχληαη απφ απινχο δξφκνπο ζηα πςίζηεο επαηζζεζίαο θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ αγέξη αγηάδη αγξππλψ αθξνγηάιη αιψλη αληάκα αζηξαθηεξή θάβνο, -νη θακάξη (πεξεθάληα) θακψκαηα θνππαζηή θνπξνχλα (πηελφ) κελεμέο (άλζνο) κνζρνβνιηά κνπξκνπξεηφ κπαμέο κπάηεο ληαξί/ληαξηά =θαιακπφθη,-α μνκπιηαζηφ, -ή παιηάηζνο πεληφβνια πεξηγηάιη πνξηφθπιια Πνχιηα (αζηεξηζκφο) ξεκαηηά ζηκψλεη ζνδηά ηέληα ηζάγαιν πθαληφ θηιληηζέλην ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ο ζχγρξνλνο ειιεληθφο πνιηηηζκφο φπσο εθθξάδεηαη απφ ηνλ ζηίρν θαη ηελ κνπζηθή κέζα απφ ηε θφξκα ησλ παηδηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη ησλ κχζσλ πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ. Πξνζέγγηζε ηεο πνίεζεο θαη ηεο κνπζηθήο κε απιφ βησκαηηθφ ηξφπν Γχλακε ηεο θηιίαο (θη ε εμέιημή ηεο κέζα απ ηα θνηλά βηψκαηα, ην παηρλίδη θαη ηελ ηέρλε) 3

4 Ποίηζη Ζ ΖΜ Α Ι Α ΣΖ Π ΟΙ Ζ Ζ Σ Ο ΝΖ ΠΙ Α ΓΩ ΓΔΙ Ο Σήμενα ζηεκ ηεπκμθναηηθή θαη μεπακμπμηεμέκε θμηκςκία πμο δμύμε, βηώκμομε θαζεμενηκά ηεκ απμοζία μαγηθώκ ζημηπείςκ, πναγμάηςκ θαζανά πμηεηηθώκ πμο ζα μπμνμύζακ ακαμθηζβήηεηα κα εθιεπηύκμοκ ηεκ εοαηζζεζία μαξ, κα θαιιηενγήζμοκ θαη κα μλύκμοκ ηε ζθέρε μαξ. Η μύεζε ημο μηθνμύ παηδημύ ζημκ έκηεπκμ ιόγμ πνέπεη κα θαηέπεη πνςηεύμοζα ζέζε ακάμεζα ζηηξ πμηθίιεξ δναζηενηόηεηέξ ημο, γηαηί μ έκηεπκμξ ιόγμξ είκαη μέζμ γιςζζηθήξ αγςγήξ. Η πμίεζε είκαη παηπκίδη ιεθηηθό θαη ηα παηδηά έπμοκ ακάγθε κα παίλμοκ θαη κα πνάλμοκ με ημ ιόγμ γηα κα εονύκμοκ ηε ζθέρε ημοξ. Οη δηαθμνεηηθέξ απμπνώζεηξ ζημκ πμηεηηθό ιόγμ δηεονύκμοκ όπςξ ιέεη ε πμηήηνηα Θ. Χμνηηάηε «ηεκ πνμζπάζεηα ημο παηδημύ κα δεη, κα ενμεκεύζεη θαη κα δεπζεί ημ γύνς θόζμμ, εκώ ημο αθήκμκηαη πενηζώνηα θαη γηα ηηξ δηθέξ ημο επεμβάζεηξ, πνμηάζεηξ γηα κα θηηάλεη ζηε θακηαζία ημο ημ δηθό ημο όναμα ημο θόζμμο» (Χμνηηάηε, 1998). (Απόζπαζμα άνζνμο: «Η Κμγμηεπκία Σημ Νεπηαγςγείμ,» από ηηξ Βάζς Ζανθηκμύ θαη Σμθία Παπαγεςνγμπμύιμο, 4

5 ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΣΑΗ (ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ) 1. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα πξνεηνηκάζεηε ηνπο καζεηέο ζαο είλαη λα ηνπο πείηε ην ηίηιν, λα ηνπο αλαθέξεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ έξγνπ θαη ηνπο ραξαθηήξεο. Φηηάμηε δσγξαθηέο γηα ην πψο ηνπο θαληάδνληαη. 2. πδεηήζηε κε ηα παηδηά γηα ηελ πνίεζε θαη εάλ μέξνπλ θάπνηα πνηήκαηα. 3. Σξαγνπδήζηε ην ξεθξέλ απφ ην ηξαγνχδη «Υξψκαηα» (Μνπζηθή: Γηάλλεο Μαξθφπνπινο/ηίρνη: Μηράιεο Καηζαξφο) 4. πδεηήζηε κε ηα παηδηά ηηο ιέμεηο ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ παξαζέηνπκε ζηνλ Φάθειν απηφ 5. Μηιήζηε ηνπο γηα ην ζέαηξν. Ση θάλεη έλαο εζνπνηφο, ν ζθελνζέηεο, ν ελδπκαηνιφγνο, ν ζθελνγξάθνο, ην ζθεληθφ, ην ζεαηξηθφ θείκελν, ηα θνζηνχκηα, ην καθηγηάδ, θιπ. 6. Ρσηήζηε ηνπο καζεηέο πφζνη έρνπλ δεη ζέαηξν. Αθήζηε ηνπο λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κεηαμχ ηνπο. 7. Δλεκεξψζηε ηα παηδηά φηη κπνξνύλ λα ρεηξνθξνηνύλ θαη λα γεινύλ ειεύζεξα όπνπ ηνπο αξέζεη απηφ πνπ γίλεηαη ζηε ζθελή (π.ρ. κεηά απφ έλα ηξαγνχδη ή έλα ρνξφ ή έλα αζηείν πνπ είπαλ νη ήξσεο ηνπ έξγνπ). Γελ πξέπεη φκσο λα κηιάλε κεηαμύ ηνπο. Γηαηί ζην ζέαηξν είλαη επθνιφηεξν λα δεηο θαη λα αθνχζεηο ηελ παξάζηαζε αλ κείλεηο ήζπρα ζηε ζέζε ζνπ θαη αθνχζεηο πνιχ πξνζεθηηθά απηά πνπ ιέλε νη εζνπνηνί. 8. ηελ παξάζηαζή καο ζα δεηεζεί απφ ηα παηδηά λα αλέβνπλ ζηε ζθελή γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο εζνπνηνχο θαη λα παίμνπλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, αιιά πξέπεη λα γίλεη κόλν φηαλ νη εζνπνηνί ην δεηήζνπλ. 9. Σν αλέβαζκα ησλ παηδηώλ ζηε ζθελή, πξέπεη λα γίλεηαη νξγαλσκέλα. Γηα ην ιόγν απηό ζπκβνπιέςηε ηα παηδηά λα κε θσλάδνπλ όηαλ νη εζνπνηνί δεηνύλ παηδηά γηα θάπνην παηρλίδη, αιιά απιά λα δειώλνπλ ηελ επηζπκία ηνπο ζεθώλνληαο ην ρέξη ηνπο. Οη εζνπνηνί ζα θάλνπλ ηα αδύλαηα δπλαηά ώζηε λα κε κείλεη νύηε έλα παηδί παξαπνλεκέλν κέρξη λα ηειεηώζεη ην έξγν. Β νε ζε ηη θέο Δξωηήζ ε ηο & Α π αληήζ ε η ο 1. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ... λα πάκε ζην ζέαηξν θαη λα δνύκε ηειεόξαζε ή κηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία; (Πιθανέρ απανηήζειρ) Οη εζνπνηνί παξνπζηάδνληαη δσληαλά ζηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ. Έρνπλ πεξάζεη πνιιέο εβδνκάδεο πξνεηνηκαζίαο ηεο παξάζηαζεο, θάλνληαο πξφβεο. ηηο παξαζηάζεηο ζεάηξνπ, εθηφο απφ ηνπο εζνπνηνχο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη ηα θνζηνχκηα, ε κνπζηθή, ηα εηδηθά εθέ, ν θσηηζκφο θαη θπζηθά ην θνηλφ πξνζζέηεη ζηελ ηειηθή εκπεηξία. Σν θνηλφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξάζηαζεο. πρλά ε επηηπρία ελφο έξγνπ ε- μαξηάηαη απφ ην θνηλφ. Ζ εθηίκεζε θη ν ελζνπζηαζκφο γηα ηνπο εζνπνηνχο θαίλεηαη απφ ηελ πξνζνρή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ φπνπ απηφ δεηεζεί. Αθφκα απφ ην γέιην ή ηε ζπγθίλεζε ηνπ θνηλνχ θαη απφ ην ρεηξνθξφηεκά ηνπ. Ζ αηκφζθαηξα ηνπ ζεάηξνπ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ απηήλ ζην ζπίηη καο, φηαλ βιέπνπκε ηειεφξαζε, φπνπ κπνξνχκε λα δηαθφςνπκε ηελ εθπνκπή φπνηε ζέινπκε, λα ζεθσζνχκε, λα κηιήζνπκε, θιπ. Δίλαη επθνιφηεξν λα παξαηεξήζεηο ηνπο εζνπνηνχο πνπ βιέπεηο δσληαλά ζην ζέαηξν. Να δεηο πψο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζψκα θαη ηε θσλή ηνπο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Οη εζνπνηνί θνξνχλ θνζηνχκηα θαη καθηγηάξνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαιχηεξα ηελ εηθφλα ηνπ ραξαθηήξα πνπ ππνδχνληαη. 2. Γηαηί θαη πόηε ρεηξνθξνηνύκε ζην ζέαηξν; Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο γηαηί ν εζνπνηφο ή νη εζνπνηνί εξκήλεπζαλ εμαηξεηηθά κηα ζθελή ηνπ έξγνπ. ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο γηα λα δείμνπκε ηελ εθηίκεζή καο ζηνπο εζνπνηνχο θαη λα ηνπο επραξηζηήζνπκε γηα κηα σξαία παξάζηαζε. 5

6 ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΣΑΗ (ΑΝΑΛΤΗ-ΑΦΟΜΟΙΩΗ) ΗΜΔΙΩΗ: Αλάινγα κε ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ησλ παηδηψλ επηιέμηε απφ ηα παξαθάλσ εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη θαηάιιειεο. Π ξ ν ηε η λό κε λεο ε ξ ωηή ζε η ο 1. Πψο μεθίλεζε ε ηζηνξία πνπ είδακε; Ση έγηλε κεηά; 2. Σν θαξαβάθη ηνπ παιηάηζνπ πφζν ζπκκεηείρε ζε φ,ηη γηλφηαλ ζηελ αξρή; Ήζειε λα πάξεη παξέα ηα παηδηά ζην ηαμηδάθη ηνπ; Ση ζπλέβε ζην θαξαβάθη φηαλ είδε ηελ θνχθια. Πψο ήζειε λα ηελ θσλάδεη ν Άξεο; (Μπξηηά) 3. Ζ θνχθια είρε δεη έλα φλεηξν. Λέηε ηειηθά φηη ήηαλ ν Άξεο πνπ είρε δεη ζην φλεηξφ ηεο; Ήζειε απφ ηελ αξρή λα θάλεη παξέα κε ηνλ Άξε; Ση άιιαμε ηελ γλψκε ηεο; 4. Σν πξψην ηξαγνχδη πνπ ηξαγνχδεζε ν Άξεο ζηε Μπξηψ ηη έιεγε; (γηα ηε Θάιαζζα θαη έλα πεξηβφιη η νπξαλνχ) 5. Πνηα ηζηνξία δηεγήζεθε πξψηε ε Μπξηψ; (Σελ πνξηνθαιηά πνπ βάθηηζε ε γηαγηά ηεο κε ην φλνκα Μαξγαξίηα) 6. Ση θάλεθε αζηείν ζηνλ Άξε απφ ηελ ηζηνξίαο ηεο Μπξηνχιαο; (φηη κηα πνξηνθαιηά νλνκαδφηαλ Μαξγαξίηα) 7. Απφ πνηνλ δαλείζηεθαλ ηα παηδηά ηελ βάξθα (Κπξ-Αληξέα) 8. Γηαηί είρε θακπνπξίηζα ν Κπξ-Αληξέαο; 9. Ση ήηαλ δσγξαθηζκέλν πάλσ ην καληίιη ηεο Μπξηνχιαο; 10. Απφ πνχ παίξλεη ηα ρξψκαηα ην νπξάλην ηφμν; 11. Ση έγξαςε ν Άξεο ζηελ άκκν; (ην φλνκα ηεο Μπξηνχιαο) 12. Πψο νλεηξεχηεθε ν Άξεο ηε Μπξηψ; (ηξηδφλη) 13. Πφζα παηδηά έρεη ε Πνχιηα; Πψο ιεγφηαλ ην κηθξφηεξν παηδάθη ηεο; (Δπηά/ Μάγηα) 14. Ση βιέπνπλ ζην πέιαγνο αθνχ θεχγνπλ απφ ην λεζάθη ν Ά- ξεο κε ηε Μπξηψ; (Γνξγφλεο/μσηηθά ηεο ζάιαζζαο) Ση ηνπο ράξηζαλ; (έλα θνρχιη γηα ηα καιιηά ηεο Μπξηνχο θαη έλα Θαιαζζηλφ ηξηθχιιη). 15. Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν θαη ηη ιηγφηεξν ζην έξγν; Γηαηί; Π ξ ν ηε η λό κε λεο δξ α ζ ηε ξη ό ηε ηεο Καιιηηερληθέο 1. Εσγξαθίζηε κηα ζθελή ηνπ έξγνπ πνπ ζαο άξεζε. 2. Εσγξαθίζηε πψο θαίλεηαη ην θνηλφ απφ ηε ζθελή. 3. Φηηάμηε κε πιαζηειίλε κηα ζθελή ηνπ έξγνπ 4. Γεκηνπξγήζηε κηα αθίζα ηνπ έξγνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηίηιν ηνπ, εκεξνκελία θαη ηφπν παξάζηαζεο θαη κηα εηθφλα πνπ λα εθθξάδεη θαιχηεξα ην πεξηερφκελφ ηνπ έξγνπ. Γιώζζαο 1. Γηάιεμε έλαλ ραξαθηήξα πνπ ζνπ άξεζε πην πνιχ θαη γξάςε κηα κέξα απφ ην εκεξνιφγηφ ηνπ. 2. Γξάςε έλα γξάκκα ζε θάπνηνλ εζνπνηφ ηεο παξάζηαζεο ιέγνληάο ηνπ ηη ζνπ άξεζε ζηνλ ήξσα πνπ έπαημε. 3. ε 25 ιέμεηο γξάςηε ηελ πεξίιεςε ηνπ έξγνπ. 4. Κάληε κηα ιίζηα κε φινπο ηνπ ζπληειεζηέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλεη κηα παξάζηαζε (πγγξαθέαο, ζθελνζέηεο, εζνπνηνί, ζπλζέηεο, κνπζηθνί, ζθελνγξάθνο, ελδπκαηνιφγνο, ρνξνγξάθνο, καθηγηέξ, παξαγσγφο, ηερληθφ/-νχο, θιπ.) πζρεηηζκόο κε ην Δληαίν Πιαίζην πνπδώλ Νεπηαγσγείν: Γιώζζα χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ε γλψζε απνηειεί θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο (ελήιηθεο & παηδηά) θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Σν ζέαηξν θαζψο απνηειεί έλα αζθαιέο θαη ειεγρφκελν πιαίζην αιιειεπίδξαζεο, απνηειεί εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Έηζη ζε ζρέζε κε ηελ παξάζηαζε... Γίλεη επθαηξίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ γισζζηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ. Σα παηδηά παξνηξχλνληαη λα ζπζρεηίδνπλ ηελ ηζηνξία πνπ αθνχλ θαη βιέπνπλ, µε ηε δηθή ηνπο δσή θαη µε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Παξνηξχλνληαη λα ζπλζέηνπλ δηθέο ηνπο ηζηνξίεο µε ή ρσξίο θαζνδήγεζε θαη πεξηνξηζκνχο. Παξνηξχλνληαη λα δίλνπλ εμεγήζεηο γηα δηάθνξεο επηινγέο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο θαη λα αηηηνινγνχλ απφςεηο θαη πξάμεηο ηνπο. Να απνθηήζνπλ θσλνινγηθή επίγλσζε. Μέζα απφ ηξαγνχδηα, ιαρλίζµαηα θαη ξίµεο ζηαδηαθά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην θσλεµηθφ ραξαθηήξα ηεο γιψζζαο θαη λα δηαθξίλνπλ ηα θσλήκαηα σο ζπζηαηηθά ησλ ιέμεσλ. Νεπηαγσγείν: Πεξηβάιινλ 1. Να αληηιαµβάλνληαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο µε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ 2. Να αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο. 3. Να αληηιακβάλνληαη ηε ξνή ηνπ ρξφλνπ. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αξρή, ηε κέζε θαη ην ηέινο κηαο ηζηνξίαο πνπ ηνπο αθεγνχληαη. Να αλαδηεγνχληαη φ,ηη έρνπλ αθνχζεη θαη λα αθνινπζνχλ ηε ρξνληθή αιιεινπρία γεγνλφησλ. 4. Σα παηδηά αζθνχληαη ζην λα θαηαλννχλ ηα γεγνλφηα, λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο ήξσεο ηεο θάζε ηζηνξίαο θαη ηα επαθφινπζα ησλ πξάμεσλ ηνπο. Να ζπδεηνχλ ηα πηζαλά θίλεηξα, δηιιήκαηα, ειπίδεο θαη θφβνπο ησλ εξψσλ. Να θάλνπλ ππνζέζεηο. Α & Β Γεκνηηθνύ: Γιώζζα 1. Βησκαηηθή εκπινθή καζεηψλ ζε πνηθίιεο κνξθέο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη: (αλα) δηεγήζεηο, ειεχζεξνο δηάινγνο, ζπδεηήζεηο, δξακαηνπνηήζεηο, ζεαηξηθά παηρλίδηα, παηρλίδηα ξφισλ, ηξαγνχδηα Πεξηγξαθή πξνζψπσλ, θαηαζηάζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ 3. Αθεγήζεηο ζπλνπηηθέο ή δηεμνδηθέο. 4. Αθήγεζε ζεαηξηθνχ έξγνπ φπσο ην άθνπζε ή µε παξαιιαγέο. 5. ρεκαηηζκφο/ζπµπιήξσζε πξνθνξηθψλ πξνηάζεσλ. Άζθεζε ζηε ρξήζε ιέμεσλ κέζα ζε νηθείεο πξνηάζεηο. 6. Αθήγεζε ηζηνξηψλ µε δηάθξηζε ηνπ πξηλ θαη ηνπ κεηά. Γ Γεκνηηθνύ: Γιώζζα 1. Βησκαηηθή εκπινθή καζεηψλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ, δξακαηνπνηήζεηο, ζέαηξν. 2. Πεξηγξαθή / αμηνιφγεζε πξνζψπνπ ή θαηάζηαζεο, γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο ζε θείκελν πνπ άθνπζε π.ρ. ζε ζεαηξηθή παξάζηαζε θηι. 3. Αθήγεζε ελψπηνλ αθξναηεξίνπ. 4. Κξηηηθή αθξφαζε. 6

7 Χπυμάηιζε Κόκκινο ηο Κεθαλαίο Κ Ε ωγξ α θί δω θα η γξά θω Χπυμάηιζε κίηπινο ηο μικπό κ Σκίηζα ηος Μισάλη Σδούγκος, για ηα κοζηούμια ηηρ κούκλαρ ΚΟΤΚΛΑ θνύθια Κ θ 7

8 Ε ω γξ α θί δω θα η γξά θω Υξσκάηηζε γαιάδην ην θεθαιαίν. Υξσκάηηζε κπιε ην κηθξφ ζ Σκίηζο ηος Μισάλη Σδούγκος, για ηο κοζηούμι ηος παλιάηζος Π π ΠΑΛΙΑΣΟ παιηάηζνο 8

9 ω κ α ηη θό Θέαηξ ν Θεαηρική Αγφγή Ζ Θεαηξνκάζεηα ζηηο παξαζηάζεηο ηεο, ρξεζηκνπνηεί πνηθηιία ηερληθψλ ζσκαηηθνχ ζεάηξνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο κε ηξεηο εζνπνηνχο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζηνρεχνπλ ζηελ ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ λα ζθέθηνληαη κε θαληαζία ηξφπνπο έθθξαζεο κε ην ζψκα ηνπο κε αθνξκή ηελ παξάζηαζε πνπ είδαλ. Θεαηξηθέο αζθήζεηο κέυεις με εικόμες Ηιηθία: 3-9 εηώλ Υσξίζηε ζε νκάδεο ηνπο καζεηέο θαη α- λαζέζηε ηνπο σο νκαδηθή εξγαζία λα απνηππψζνπλ ζε εηθφλεο κε ην ζψκα θαη ηελ έθθξαζή ηνπο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο απφ ην έξγν. 1. Ο παιηάηζνο ηαμηδεχεη κε ην θαξαβάθη 2. Ζ Μπξηψ θιείλεη ηα παηδνχξηα ηεο 3. Ο παιηάηζνο ρνξνπεδάεη απφ ραξά 4. Ο παιηάηζνο θαη ε Μπξηψ ηξαβάλε θνππί 5. Ο παιηάηζνο πίλεη λεξφ απφ ηελ πεγή ζην βξαράθη 6..Φπζάεη αέξα θαη ε βάξθα θνπλάεη. 7. Σνπ πειάγνπ ηα ηειψληα έρνπλ ζηήζεη ρνξφ Μοσζική Αγφγή Λί ζ ηα Σ ξ αγν π δη ώλ Π αξ άζ ηαζ ε ο (Για εξοικείωση ή και εκμάθηση) Μπξηηα - Γθάηζνο/Θνδσξάθεο Κπξ-Μελεμεο - Διχηεο/Λάγηνο Πνξηνθαιηα - Κακπαλέιεο/Θνδσξάθεο Καησ ηε Μαξγαξηηαο Σ' Αισλαθη - Διχηεο/Μαξθφπνπινο Σελ Δηθνλα νπ - Καηζαξφο/Μαξθφπνπινο Σεο Αεδνλαο - Αξηζηνθάλεο/Υαηδηδάθεο Σνπ Μηθξνπ Βνξηα - Διχηεο/Θνδσξάθεο Ναλνπξηζκα - Γθάηζνπ/Υαηδηδαθηο Σξηδνλη - Διχηεο/Θνδσξάθεο Ζ Μαγηα - Διχηεο/Θνδσξάθεο Παιηαηζνο - Εαξφθσζηα/ Μαπξνπδήο Ζ Μπαιαληα Σνπ Αληξηθνπ - Βάξλαιεο/Θνδσξάθεο Θαιαζζνγξαθηα - αββνπνχινπ/αββφπνπινπ ην Πεξηγηαιη - εθέξεο/θνδσξάθεο πζρεηηζκόο κε ην Δληαίν Πιαίζην πνπδώλ Νεπηαγσγείν: Γεκηνπξγία & Έθθξαζε: Θέαηξν Σα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα παίδνπλ ειεχζεξα θαη ζε νκάδεο. Να ζπκκεηέρνπλ ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο δξακαηηθνχ παηρληδηνχ θαη λα αλαιακβάλνπλ δηάθνξνπο ξφινπο. Να δηαθξίλνπλ ηε δξακαηηθή πξάμε απφ ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ζηελ ηάμε. Παξνηξχλνληαη λα απεηθνλίδνπλ ηε δσή ή λα αλαπηχζζνπλ θαληαζηηθνχο ξφινπο θαη θαηαζηάζεηο. Να αλαθαινχλ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη λα ηηο αλαδεκηνπξγνχλ µε ηελ αθήγεζε θαη ηε δξάζε. Να αλαπηχζζνπλ γισζζηθέο θαη εθθξαζηηθέο δεμηφηεηεο µε ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ην δηάινγν, ηε δεκηνπξγία... Δλζαξξχλνληαη λα «παίδνπλ» θαη λα «δηαζθεπάδνπλ» ηνπο δηάινγνπο ελφο ζελαξίνπ δνζκέλνπ ή απηνζρέδηνπ. Δλζαξξχλνληαη λα απηνζρεδηάδνπλ, λα εθθξάδνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη λα πεηξακαηίδνληαη µε θίλεζε, θσλή, ήρνπο, ην θσο θαη ηε κνπζηθή. Να αλαθαιχπηνπλ ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ µε νιφθιεξν ην ζψµα ηνπο. Δλζαξξχλνληαη λα κνηξάδνληαη επζχλεο θαη λα παίξλνπλ θνηλέο απνθάζεηο. Να ειέγρνπλ ηνλ παξνξµεηηζµφ ηνπο θαη λα επηθνηλσλνχλ κέζα απφ ηνπο ξφινπο. Παξνηξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε νµαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Να αλαπηχζζνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε θαη έθθξαζε θαη λα απνθηνχλ ζεαηξηθή παηδεία Σα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα πεξηγξάθνπλ απφςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη εληππψζεηο ηνπο γηα κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ παξαθνινχζεζαλ. Νεπηαγσγείν: Γεκηνπξγία & Έθθξαζε: Μνπζηθή Να αθνχλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη µε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηνπο ήρνπο θαζψο θαη ζε ξπζµηθά πξφηππα (π.ρ. θάλνπλ ηαιαληψζεηο, ηεληψλνληαη, πεδνχλ, πεξπαηνχλ) Να παξάγνπλ απιά ερεηηθά πξφηππα µε ηε θσλή, ην ζψµα θαη µε µνπζηθά φξγαλα (π.ρ. ρεηξνθξνηνχλ, ρηππάλε ή θάλνπλ βήµαηα ζην ξπζµφ ησλ δηθψλ ηνπο θαη άιισλ νλνµάησλ ή άιισλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ). Να παίδνπλ αθνινπζψληαο έλα ξπζκφ, έλα κνπζηθφ φξγαλν. Γεκνηηθό: Θεαηξηθή Αγσγή (Α & Β Σάμε) Δπηδηψθεηαη ν µαζεηήο: Να αλαγλσξίδεη ην ζψµα ηνπ, ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο. Να εμεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ δίλεη ην ζψµα ηνπ, θαζψο θαη ηα φξηα πνπ ηνπ ζέηεη. Να εληαρζεί ζηελ νµάδα θαη λα ζπλεξγάδεηαη αξµνληθά. Να αλαπηχμεη ηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα ηε µε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Να έιζεη ζε επαθή µε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη έθθξαζεο ησλ άιισλ. Να αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε. Να αλαπηχμεη ηηο γισζζηθέο θαη εθθξαζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο: αθήγεζε, πεξηγξαθή, αθξίβεηα θαη βειηίσζε ηεο έθθξαζεο, δηάινγνο, ζπδήηεζε, δεκηνπξγία έληερλσλ µνξθψλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Να δηακνξθψζεη αηζζεηηθή θαιιηηερληθή αληίιεςε ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαηά ην δπλαηφλ επαξθψο ηφζν σο ζεαηήο φζν θαη σο δεκηνπξγφο θαιιηηερληθνχ πξντφληνο. Να αλαπηχμεη δεμηφηεηεο θαη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, θνηλσληθή ζπκκεηνρή, απηνλνκία θαη ειεπζεξία. Να έιζεη ζε επαθή µε ηα θαιιηηερληθά θαη πνιηηηζηηθά επηηεχγκαηα ηεο παηξίδαο ηνπ Γεκνηηθό: Θεαηξηθή Αγσγή (Γ Σάμε) Οη γεληθνί ζηφρνη παξαµέλνπλ νη ίδηνη µε ηελ Α-Β εµνηηθνχ. ην επίπεδν απηφ, µε βάζε ηελ αχμεζε ησλ πξνζσπηθψλ θπζηθψλ, λνεηηθψλ, ςπρηθψλ ηθαλνηήησλ, θαη δεδνκέλνπ φηη ην παηδί κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά κέζα ζηελ νκάδα νξηνζεηψληαο πην εχθνια ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο, δηεπξχλνληαη νη επηδηψμεηο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζηφρσλ πνπ πξνδηαγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν επίπεδν. 9

10 ΙΣΟΡΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟΜΑΘΕΙΑ Σν Ηλζηηηνύην Παηδαγσγηθνύ Θεάηξνπ Θεάκαηνο - «Θεαηξνκάζεηα» δξαζηεξηνπνηείηαη εδώ θαη 10 ρξόληα ζην ρώξν ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ ζεάκαηνο θαη ηεο δηα βίνπ παηδείαο κέζσ απηώλ, κε άξηζηα απνηειέζκαηα. Γεκηνπξγεί παηδαγσγηθέο παξαζηάζεηο πςεινύ θαιιηηερληθνύ επηπέδνπ πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο θνηλνύ θάζε ειηθίαο. Γηα ην ιόγν απηό, πξ ν- ζεγγίδεη κε μερσξηζηά έξγα θάζε ειηθηαθή νκάδα. Ο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ξεπε ξηνξίνπ ηνπ έρεη ηαπηόρξνλα ςπραγσγηθό θαη παηδαγσγηθό ζηόρν. Δθηόο από ηηο δηθέο ηνπ ζεαηξηθέο παξαγσ γέο, ζπλεξγάδεηαη, θαηεπζύλεη θαη ελζαξξύλεη ζηάζνπο γηα ηελ παξαγσγή παξαζηάζεσλ κε παηδαγσγηθό θαη πνιηηηζηηθό ζέκα. Παξάιιεια, πξνσζεί ηελ ηδέα ηεο ρξή ζεο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε, σο κέζνλ βησκαηηθήο δηδαζθαιίαο, κέζα από εηδηθά ζεκηλάξηα θαη δηαιέμεηο ζε Έιιελεο θαη αιινδαπνύο. Από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα ζεάηξνπ θαη παηδαγσγηθήο κέζσ ηνπ ζεάηξνπ. Σν Ηλζηηηνύην Παηδαγσγ η- θνύ Θεάηξνπ είλαη κέινο ηνπ Γηεζλνύο πλδέζκνπ Γξάκαηνο/Θεάηξνπ & Δθπαίδεπζεο (IDEA-International Drama/Theatre & Education Association) θαη ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Θεάηξνπ γηα ην παηδί θαη ηνπο λένπο (Assitej Greece) θη έρεη βξαβεπζεί κε ηνλ ηαπξό ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο γηα ην πνιηηηζηηθό ηνπ έξγν. Δπηρνξεγήζεθε ζην παξεζιόλ από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Κ π ξηό η εξ εο δξ α ζ ηε ξ ηό ηε η εο κέ ρξ η ζ ή κ ε ξα Παξαζηάζεηο: Ρήγαο Βειεζηηλιήο Φεξαίνο, κε ην Θέαηξν Καηζαξηαλήο (2000) Θαύκα αηώληνλ, ιεηηνπξγηθό δξάκα ( , Θέαηξν Διπδέ) αλ όλεηξν ζην Κύκα - αθηέξσκα Αι. Παπαδηακάληε, κνπζηθνζεαηξηθή εθδήισζε (2001) Κσλζηαληίλνο Παιαηνιόγνο, ν καξκαξσκέλνο βαζηιηάο, (Παιαηνιόγηα Μπζηξά, 2002) Λπζίαο-Τπέξ αδπλάηνπ δπλαηνύ ή ην Γίθην ηνπ θησρνύ, εθεβηθό ζέαηξν ( ) Σνπ θεγγαξηνύ ε ηξάηα ζησλ αζηεξηώλ ηε ζηξάηα, ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά ( ) «Ησβειαίνλ-Χδή ζηελ Παξζέλν» (Ηνύληνο 2003, Γήκνο Λνπηξαθίνπ) Με αγάπεο δαρηπιίδη ζηήλεη ε ραξά παηρλίδη, ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά ( ) Σν δώξν ηεο παπισκαηνύο, ζέαηξν γηα παηδηά ( , ζπλεξγαζία κε Δθδόζεηο Άγθπξα) Ο Οξθέαο Εεη, κηνύδηθαι ( , Θ. Διπδέ, ζπκπαξαγσγή Πξσηνπνξία) Δη, Φηη!, πξόδα ( , Θέαηξν Διπδέ, ζπκπαξαγσγή Πξσηνπνξία) Μηα ζηαιηά νπξάλην ηόμν & ηελ νκνξθηά ζα ζώζσ, ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα πα ηδηά ( ) Ο Δγσηζηήο Γίγαληαο, ζέαηξν γηα παηδηά ( , ζπλεξγαζία κε Δθδόζεηο Άγθπξα) Σν ηαμίδη ηεο παπισκαηνύο, ζέαηξν γηα παηδηά ( , ζπλεξγαζία κε Δθδόζεηο Άγθπξα) ηνπ ρξόλνπ ην αιώλη παίδνπλ ε Γήκεηξα θη ε Πεξζεθόλε ( , ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά) ηνπ ρξόλνπ ην αιώλη παίδνπλ ε Γήκεηξα θη ε Πεξζεθόλε ( , ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά) Με λεξάθη θαζαξό ζηήλσ ηεο δσήο ρνξό ( ), ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά Απόςε ε έθπιεμε (Μάξη.-Απξ. 2008, κνπζηθό ζέαηξν) Σνλ θόζκν πην ςειά ζεθώλσ ηελ ειπίδα αληακώλσ ( , ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά) Κύθινο είλαη θαη γπξίδεη κ ό,ηη ηειεηώλεη μαλαξρίδεη ( , ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά) Σνπ ηξαγνπδηνύ ην παξακύζη ( , ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά) εκηλάξηα: «Κίνηζη, η βοσβή γλώζζα ηοσ ζώμαηος», (Σξίπνιε) 2001 Θεαηξηθά Δξγαζηήξηα Κέληξνπ Καιιηηερληθήο Πξάμεο Διεθνές ζεμινάριο κε ηίηιν «Playing to the Gods» γηα επαγγεικαηίεο ζεάηξνπ. Σν Ηλζηηηνύην, παξνπζίαζε ην ζέκα «Οη ξίδεο ηνπ Αξραίνπ Γξάκαηνο θη ε εμέιημή ηνπ ωο ηηο κέξεο καο» ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν. (Ύδξα, Ηνύιηνο 2001) Σεμινάριο «Θεαηρικής Παιδείας» από ζηειέρε καο. Γηνξγαλσηήο: ΓΖΠΔΘΔ εξξώλ (Ννέκβξηνο 2001) «Το θέαηρο ζηην εκπαίδεσζη» ζπλεξγαζία κε ην Πλεπκαηηθό Κέληξν Γ.Καηζαξηαλήο. (Γεθ.2002) «Το θέαηρο ως εκπαιδεσηικό εργαλείο». Κύθινο 34 σξώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Καηζαξηαλήο. (Ννέκ. Γεθ. 2003) Τατύρρσθμα ζεμινάρια θεαηροπαιδαγωγικών ζε ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 Δθδόζεηο Βηβιίωλ: Σάθε Υξπζνύιε, Ρήγαρ Βελεζηινλήρ-Φεπαίορ, 1999, κε ηηο εθδόζεηο Γσδώλε Σάθε Υξπζνύιε, Θαύμα αιώνιον, 2001, κε ηηο εθδόζεηο Παπαδεκεηξίνπ Σάθε Υξπζνύιε, Ο Οπθέαρ Ζει, 2005, κε ηηο εθδόζεηο Γσδώλε Σάθε Υξπζνύιε, Ει, Ψιη!, 2005, κε ηηο εθδόζεηο Γσδώλε Άιιεο εθδόζεηο: Πεξηνδηθό ΘΔΑΣΡΟκάζεηα, θάζε 2 κήλεο Φάθεινη Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα θάζε παξάζηαζε ηεο Παηδηθήο & Δθεβηθήο θελήο ο από ην 2003 έσο ζήκεξα. Παξαγωγή Audio CD άνπληξαθ ηεο παξάζηαζεο «Θαύμα αιώνιον», κνπζηθή Γ.Βνύθαλνπ, ζηίρνη Σ.Υξπζνύιεο (2001) άνπληξαθ ηεο παξάζηαζεο «Υπέπ αδςνάηος δςναηού» ζε κνπζηθή Γ.Βνύθαλνπ θαη ζηίρνπο Σ.Υξπζνύιε (2003) πκπαγήο δίζθνο (CD) αθνπζηηθνύ ζεάηξνπ: «Ο Αλέξηρ και ηο ξύλινο άλογό ηος» (ζπλνδεύεη ην νκώλπκν βηβιίν ησλ εθδόζεσλ ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο). θελνζεζία: Άιθεο Εεξβόο. Γηαζθεπή θεηκέλνπ-ζεαηξνπνίεζε: Σάθεο Υξπζνύιεο (2004) άνπληξαθ ηεο παξάζηαζεο: «Έι, Ψιη!» ζε κνπζηθή Γ.Βνύθαλνπ θαη ζηίρνπο Σ.Υξπζνύιε. (2005) πκπαγήο δίζθνο (CD) αθνπζηηθνύ ζεάηξνπ: «Το δασηςλίδι ηος αςηοκπάηοπα» (ζπλνδεύεη ην νκώλπκν βηβιίν ησλ εθδόζεσλ ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο). θελνζεζία: Άιθεο Εεξβόο. Γηαζθεπή θεηκέλνπ-ζεαηξνπνίεζε: Σάθεο Υξπζνύιεο (2006) Ραδηνθωληθό Θέαηξν (4 ρξόληα εθπνκπώλ) Παξαγσγή θαη παξνπζίαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Απνζηνιηθή Γηαθνλία εθπνκπή ζεάηξνπ κε ηίηιν "Ραδηνθσληθό Θέαηξν" από ηνλ ξαδηνζηαζκό ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ζηνπο 89,5 ησλ FM γηα 4 ρξόληα. 10

11 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ( ) Γηα λα καο βνεζήζεηε ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ καο πξνο εζάο, ζα ήκαζηαλ ππφρξενη αλ ζπκπιεξψζεηε θαη απνζηείιεηε ηελ παξαθάησ θφξκα φζν γίλεηαη πην θνληά ζηελ εκεξνκελία πνπ παξαθνινπζήζαηε ηελ παξάζηαζή καο. Απνζηνιέαο (Ολνκαηεπώλπκν): ρνιείν: Ηκεξνκελία παξάζηαζεο: Α. Παξαθαινχκε βαζκνινγίζηε ηα παξαθάησ ζε κηα θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5 βάδνληαο έλαλ θχθιν ζην αληίζηνηρν λνχκεξν. [1= ζηνηρεηψδεο, 2=κέηξην, 3=θαιφ, 4=πνιχ θαιφ, 5=ζαπκάζην] Ζ δηαδηθαζία νξγάλσζεο παξάζηαζεο έγηλε ζσζηά Μπνξνχζα λα βξσ θάπνηνλ γηα πιεξνθνξίεο Σα ηειεθσλήκαηά κνπ απαληήζεθαλ άκεζα Μνπ ζπκπεξηθέξζεθαλ κε ζεβαζκφ θαη επγέλεηα Απφιαπζα ηελ παξάζηαζε Σα παηδηά απφιαπζαλ ηελ παξάζηαζε Ζ πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο (ζθεληθφ, θνζηνχκηα, θιπ.) ήηαλ Σν παίμηκν ησλ εζνπνηψλ ήηαλ Ο Φάθεινο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ήηαλ ρξήζηκνο πξηλ ηελ παξάζηαζε Ο Φάθεινο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ήηαλ ρξήζηκνο κεηά ηελ παξάζηαζε Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ήηαλ (θηελό: 1) (ινγηθό: 2) (θαιό: 3) (αθξηβό: 4) (πνιύ αθξηβό: 5) Ζ πηζαλφηεηα λα θιείζνπκε παξάζηαζε ηνπ ρξφλνπ κε ηε Θεαηξνκάζεηα είλαη: ε ζχγθξηζε κε άιιεο παηδηθέο παξαζηάζεηο πνπ είδακε ε δηθηά ζαο είλαη: Θα ζπληζηνχζα ηελ παξάζηαζε ζε άιινπο. Ναη [ ] Ίζσο [ ] Όρη [ ] Β. Θέινπκε λα έρνπκε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία καδί ζαο θάζε ρξφλν ψζηε νη καζεηέο ζαο λα απνιακβάλνπλ ηηο παξαγσγέο καο. Παξαθαινχκε ελεκεξψζηε καο εδψ πψο κάζαηε γηα καο. Βάιηε θχθιν ζε φζα ηζρχνπλ: Φπιιάδην Ηζηνζειίδα Γηαθήκηζε Άξζξν ζηνλ ηχπν Απφ ζηφκα ζε ζηφκα Σειεθσληθά Γ. Παξαθαινχκε πξνζζέζηε εάλ ζέιεηε άιια ζρφιηά ζαο εδψ: Δπραξηζηνύκε πνπ καο δηαζέζαηε ην ρξόλν ζαο γηα λα απαληήζεηε! Μελ μεράζεηε λα ζηείιεηε ηε ζειίδα απηή είηε ηαρπδξνκηθά: Θεαηξνκάζεηα, Καζνκνύιε 33, Αζήλα , είηε κε θαμ ζην

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ & ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΊΑ «Αξιοποίεζε ηάθπος Υαηδεσαλάπ πποεηοιμαζία διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ» ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Αζεμίίνα Αϊϊβαλιιώηος Δςάγγελορ Μπεκεπηδήρ Μαπίία Νιικολαΐΐδος

Διαβάστε περισσότερα

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ ΠΡΟΣΤΠΟ ΘΕΩΡΗΣΘΚΟ ΦΡΟΝΣΘΣΗΡΘΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑΣΑ 2012-2013 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: ΣΡΔΗ (3) ΩΡΔ Α. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΦΩΝΖΔΗ (Πιάησλνο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΘΑΗ ΓΑΞΑΛΥΛ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. Ξάληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 23/4/2010

EU KIDS ONLINE II Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 23/4/2010 ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΥΤΛΛΟ ΕΠΑΥΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Πξόγξακκα Μέηξσλ - Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά

Πξόγξακκα Μέηξσλ - Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά Τδαηικό Διαμέπιζμα Θεζζαλίαρ σέδιο Διασείπιζηρ ηυν Τδάηυν Σεσνικό Επιμεληηήπιο Ελλάδαρ Πεπιθεπειακό Σμήμα ΚΕΝΣΡΘΚΗ & ΔΤΣΘΚΗ ΘΕΑΛΘΑ Ημεπίδα Τδαηικοί πόποι: Άνθπυπορ Πεπιβάλλον Ανάπηςξη Πξόγξακκα Μέηξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ηαδίνπ 24 105 64 Αζήλα Σει. 210-3312253, 210-3310022 Φαμ. 210-3312033 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αζήλα, 17 Απγνύζηνπ 2009 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο 1 Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο Ο θαζεγεηήο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ζε κηα εθ βαζέσλ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ», κηιάεη γηα ηε ρξφληα θξίζε ζηελ Αλψηαηε Παηδεία ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 16-07-06 Φνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο ΜΙΚΡΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΗ ΓΔΝΟΚΣΟΝΙΑ Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο Σνπ ΝΙΚΟΥ Φ. ΒΙΚΕΤΟΥ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Δλψζεσο κπξλαίσλ Σ ν ζπζηεκαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

GRANT COLLEGE PROGRAM

GRANT COLLEGE PROGRAM ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΜΔΑ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Πεξηγξαθή θαη απόδνζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα παθέησλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK Δξ. Θέκαηα πγθεληξσηη θόο αξηζκόο εξσηήζεσλ Α1 Α10 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 10 Β1 Β43 Αληηιήςεηο γεηηφλσλ, πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζρέζεηο θαη θφβνο 53 εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΘΔΜΑ: Σν Μνλαζηήξη ηνπ Βινρνύ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ παηδεία θαη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Ο Παξάγξαθνο είλαη κηθξφ ηκήκα θεηκέλνπ ζηνλ πεδφ ιφγν, πνπ απνηειείηαη απφ πεξηφδνπο θαη έρεη λνεκαηηθή απηνηέιεηα. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ: Σε θάζε παξάγξαθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα».

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα». ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση: ΠΟΛ. 1014 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη,

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη, ΔΗΑΓΩΓΖ Καζεηί πνπ έθαλε, ζθέθηεθε, θέξδηζε ή δεκηνύξγεζε ε αλζξωπόηεηα, όι απηά βξίζθνληαη, ζαλ κηα καγηθή παξαθαηαζήθε, ζηηο ζειίδεο ηωλ βηβιίωλ. Απνηεινύλ εθιεθηό θηήκα ηωλ αλζξώπωλ. Σόμαρ Καπλάιλ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Α Π Ο Φ Α Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Α Π Ο Φ Α Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟ/ΚΟΤ Δ.Ε. ΣΜΗΜΑ Γ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Γιψζζα Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο γιψζζαο α ηεχρνο / Β Γεκνηηθνχ Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΙΡΑΙΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΙΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΙΜΟ

Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΙΡΑΙΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΙΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΙΜΟ Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31Μαξηίνπ 2009 ` Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΙΡΑΙΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΙΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΙΜΟ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα