Η βια στην ψυχοθεραπεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η βια στην ψυχοθεραπεια"

Transcript

1 Η βια στην ψυχοθεραπεια Ζ βηα αζθεηηαη κε πνιινπο ηξνπνπο. Δλαο, γηα ηνλ νπνην ζα ζαο κηιεζσ ζεκεξα, θαη ν νπνηνο απαληαηαη ζηελ ςπρνζεξαπεηα ζπρλα, θαη κε ηδηαηηεξε πηεζηηθνηεηα, εηλαη εθεηλνο ν ηξνπνο πνπ απνδηδεηαη κε ηε ιεμε "βηαδνκαη". Βηαδνκαη ζα πεη θαη βηαδνκαη. Πξνθεηηαη γηα κηα ηδηαδνπζα βηα, θαζσο δελ κνπ αζθεηηαη απν θαπνηνλ αιιν αλζξσπν αιια (βηαδ-νκαη...) απν ηνλ ηδην ηνλ εαπην κνπ. Θαη εδσ παιη ζα αζρνιεζνπκε κε κηα κνλν εθδνρε ηεο βηαζπλεο, κε απηελ πνπ εθθξαδεηαη ζηελ εξσηεζε "Τη λα θαλσ;". Γηα λα δηεπθξηληζσ ην πσο ε εξσηεζε "Τη λα θαλσ;" ηηζεηαη κεζα απν κηα βηαζπλε ε νπνηα βηαδεη, επηηξεςηε κνπ λα μεθηλεζσ νρη απν ηελ ςπρνζεξαπεηα αιια απν ελα θαηλνκελν ηεο επνρεο καο. Δηλαη κηα επνρε πνπ θαζηζηα ηε δσε κηα, νπσο ζπλεζηζηεθε λα ιεγεηαη, vita activa, δσε ηεο ελεξγεηαο θαη ηεο πξαμεο, θαη ηνλ αλζξσπν animal laborans, ην δσν πνπ αληηιακβαλεηαη ηε ζρεζε ηνπ κε ηα πξαγκαηα, κε ηνπο αιινπο θαη κε ηνλ εαπην ηνπ πξσηηζησο σο πξαμε θαη εξγν. Απην δελ πεξηνξηδεηαη ζηηο επαγγεικαηηθεο δξαζηεξηνηεηεο. Κελ μερλακε π.ρ. νηη εδε ν Freud πνιιεο θνξεο αληη γηα "νλεηξν" ιεεη "Traumarbeit", "εξγν ηνπ νλεηξνπ", θαη αληη γηα "πελζνο" "Trauerarbeit", "εξγν ηνπ πελζνπο". Δπεμεξγαδνκαζηε ηηο ζρεζεηο καο, θαιιη-εξγνπκε ηνλ εαπην καο, "δνπιεπνπκε" ηα πξνβιεκαηα καο. Γηα ην animal laborans θαζε ηη παξνπζηαδεηαη κε ηε κνξθε ηεο δηεξγαζηαο. Τνπο ηειεπηαηνπο αησλεο ν ηνπνο ηεο vita activa εηρε ηε κνξθε απν ελα ξηγθ ηνπ κπνμ: ελαο ζηελνο ρσξνο, κε ηνπο κνλνκαρνπο εγθισβηζκελνπο ζηα ζρνηληα ηνπ, νπνπ ν ελαο ζα επηθξαηεζεη θαη ν αιινο ζα πεζεη θαησ. Τν ξηγθ επαηξλε ηε κνξθε ηνπ ζεξκνπ θαη ςπρξνπ πνιεκνπ ζηε δηεζλε ζθελε, ηεο παιεο ησλ ηαμεσλ ζηελ

2 θνηλσληα, ηεο θαηαπηεζεο ηνπ εξγαηε απν ηνλ αθεληε ζηε δνπιεηα, ηεο επηβνιεο ηνπ αληξα ζηε γπλαηθα ζηνλ γακν, ηεο "δηαπιαζεο ησλ παηδσλ" ζηελ νηθνγελεηα, νπσο ιεγνηαλ ελα ζρεηηθν πεξηνδηθν ηεο επνρεο. Ζ βηα εηαλ πξνζσπηθε: ππεξρε ελαο αληηπαινο, ελαο ερζξνο, θαπνηνο πνπ κε ακθηζβεηνπζε, θαη ην ζεκα εηαλ αλ ζα ππαξμσ εγσ, ε απηνο. Ζηαλ ε επνρε ηνπ homo homini lupus, νπνπ γηα ηνλ αλζξσπν ν αλζξσπνο εηαλ ιπθνο. Σηελ ςπραλαιπζε εθθξαζηεθε π.ρ. ζηε κνξθε ηεο ζπγθξνπζεο αλακεζα ζηηο ελνξκεζεηο θαη ηε ιεγνκελε "αξρε ηεο πξαγκαηηθνηεηαο", ζηε κνξθε ηνπ "νηδηπνδεηνπ ζπκπιεγκαηνο" σο αγσλα παηεξα θαη γηνπ κερξη ζαλαηνπ. Ζ ςπραλαιπζε εηαλ "αλαιπζε ησλ αληηζηαζεσλ" νη νπνηεο επξεπε λα θακθζνπλ θαη ν αλαιπνκελνο λα "πεηζηεη", νπσο γξαθεη ν Freud, γηα ηηο εξκελεηεο ηνπ ζεξαπεπηε ηνπ. Σηνλ αησλα καο ν ηνπνο ηεο vita activa κεηαηηζεηαη, αξγα θαη ζηαζεξα, απν ηε κνξθε ηνπ ξηγθ ζ' απηελ ηνπ απηνθηλεηνδξνκνπ. Ο απηνθηλεηνδξνκνο, απν ηελ θαηαζθεπε ηνπ, θαη εθνζνλ δελ ππαξρεη κπνηηιηαξηζκα, εηλαη κηα αλνηρηε πηζηα. Σνπ επηηξεπεη, θαη ζε πξνηξεπεη καιηζηα, λα γθαδαξεηο νζν παεη. Ορη κνλν δελ παξεκβαιιεη πεξηνξηζκνπο, αιια ε ειιεηςε νξησλ, ε απεξαληε επζεηα, ν αλνηρηνο ηνπ νξηδνληαο δξα ζρεδνλ ζαλ ξνπθερηξα πνπ ζε παξαζεξλεη ζηε δηλε ηεο θαη ζε θαλεη λα ιεο: "Θη αιιν! Θη αιιν!". Κεξηθα παξαδεηγκαηα ηνπ πσο ε θηγνπξα ηνπ απηνθηλεηνδξνκνπ θαζνξηδεη ηε δσε καο: - Σηε ζεζε ηνπ "Κεο ζηελ ππνγεηα ηελ ηαβεξλα, κεζ' ζε θαπλνπο θαη ζε βξηζηεο..." εξρεηαη ην απνιπην μεζαισκα ζηα κπνπδνπθηα, ζηηο ζπλαπιηεο, ζηα θιακπ, ζην γεπεδν.

3 - Σηε ζεζε ηνπ θξνληκνπ λνηθνθπξε θαη ηνπ κεηξεκελνπ αλζξσπνπ εξρεηαη ε απιεζηηα γηα ρξεκαηα, επηηπρηα, απνιαπζε, αζθαιεηα, πγεηα, νκνξθηα, λενηεηα. - Σηε ζεζε ηεο παηδαγσγηθεο σο ηηζαζεπζεο ηεο παηδηθεο θπζεο εξρεηαη ην "νια γηα ην παηδη". Δδσ ε vita activa εηλαη κηα πξαθηηθε δσεο δηρσο αληηπαιν. Θαιπηεξα, ν αληηπαινο εηλαη κνλν ελδηακεζνο ζηαζκνο γηα ηε ζπλερεηα. Θαη γηα πνηα βηα κηιακε ηνηε; Τν "Θη αιιν! Θη αιιν!" εηλαη ζαλ ελα ληνπαξηζκα. Ξεθηλα εδε κε ηνλ πξσηλν θαθε. Θαιεηζαη λα μεπεξλαο ηνλ εαπην ζνπ ζπλερεηα. Δκπξνο ζηνλ αλνηρην νξηδνληα ησλ απεξηνξηζησλ δπλαηνηεησλ, ε βηαζπλε, θαη ε βηα ηεο, εηλαη εγγεγξακελε ζηνλ ηξνπν δσεο. Πξνθεηηαη γηα ελαλ ηξνπν δσεο νπνπ θαλεηο εηλαη νινηεια επαθεκελνο, θαη εθηεζεηκελνο, ζηνλ εαπην ηνπ. Τν δεηεκα εηλαη ην πσο θαλεηο κε ην κνλνζεζην ηνπ, γηα λα δαλεηζησ κηα ιεμε απν ηε "θνξκνπια 1", ζα πξνρσξεζεη κπξνζηα, ζα μεπεξαζεη ην ξεθνξ ηνπ μαλα θαη μαλα. Ζ βηα ηεο ζπγθξνπζεο ζηελ πξνεγνπκελε επνρε, ε ληθε θαη ε εηηα, δελ εηλαη πιενλ απηνζθνπνο αιια ηηζεηαη ζηελ ππεξεζηα ηεο ιαηκαξγηαο θαη ηεο απιεζηηαο πνπ πξνζηδηαδεη ζηε ζεκεξηλε επνρε θαη ερεη, ζηε κνξθε ηεο βηαζεο θαη ηνπ ληνπαξηζκαηνο, ηε δηθε ηεο ηδηαηηεξε βηαηνηεηα. Αληηζηνηρα δηακνξθσλνληαη νη δηαηαξαρεο ηνπ 21νπ αησλα. Πξνθεηηαη γηα αλζξσπνπο πνπ επαλσ ζηελ πηζηα ησλ απεξηνξηζησλ δπλαηνηεησλ ερνπλ "θιαηαξεη": ην burnout, ε δηαηαξαρε ειεηκκαηηθεο πξνζνρεο θαη ππεξθηλεηηθνηεηαο, νη νξηαθνη, νη θαηαζιηςεηο. To burnout ζα εηαλ θαπνπ ην αδεηαζκα ηεο κπαηαξηαο εθεη πνπ θπξηαξρεη ην παξαδεηγκα ηνπ "duracell". Ζ δηαηαξαρε ειεηκκαηηθεο πξνζνρεο θαη ππεξθηλεηηθνηεηαο, ΓΔΠΥ, κπνξεη λα ελλνεζεη σο απνδηνξγαλσζε εκπξνο ζ' απην πνπ ζηε γισζζα ησλ ππνινγηζησλ θαιεηηαη "multitasking", ε ηαπηνρξνλε αζθεζε πνιισλ δξαζηεξηνηεησλ. Ζ νξηαθε δηαηαξαρε κπνξεη λα ελλνεζεη σο ε θαηαξξεπζε ελνο εαπηνπ ππεξηξνθηθνπ, πνπ ερεη ζπλζιηβεη απν ην

4 ηδην ην δηθν ηνπ ππεξβαξν. Ζ θαηαζιηςε, ην "δελ κπνξσ", εηλαη λνεηε βαζηθα κνλν ζ' ελαλ θνζκν ζηνλ νπνην θαλεηο κπνξεη, ππνηηζεηαη, ηα παληα. 1 Σ' απηελ ηελ νπηηθε νη πειαηεο καο εηλαη ζε κεγαιν βαζκν νη losers, νη αλεπαξθεηο, απηνη πνπ δελ ηα βγαδνπλ πεξα, ερνπλ κεηλεη πηζσ, ερνπλ εμαληιεζεη, απνηπρεη, σο πξνο ηνπο ζηνρνπο θαη ηηο επηδησμεηο ηνπο, εηηε ζηε δνπιεηα ηνπο εηηε ζηηο ζρεζεηο ηνπο εηηε νπνπδεπνηε. Θαη ην πην ζπλεζηζκελν ηνπο εξσηεκα εηλαη ην - "Τη λα θαλσ;" Οπσο ηνληζα θαη ζηελ αξρε, απην εηλαη ην εξσηεκα θαη απηε εηλαη ε πξννπηηθε ηεο ιπζεο ζηελ επνρε θαη ζην πεδην ηεο vita activa. Απην εηλαη βεβαηα θαη ην θαηξην δεηεκα γηα ηνπο ζεξαπνληεο. Οη πεξηζζνηεξεο ςπρνθαξκαθνινγηθεο θαη ςπρνζεξαπεπηηθεο κεζνδνη ζπληζηνπλ αθξηβσο απαληεζεηο ηνπ, θαη κε ηνλ ελαλ ε ηνλ αιινλ ηξνπν, ακεζα ε εκκεζα, ιελε: "Θα θαλεηο απην..." Ο δξνκνο ηνπ "θαλσ" εηλαη ζρεδνλ ν κνλνο πνπ μεξνπκε, παζρνληεο θαη ζεξαπνληεο. Οκσο κε πνηνλ ηξνπν ππαξρεη ζην "θαλσ" πνπ δεηαεη ν παζρσλ, θαη πνπ πξνηεηλεη ν ζεξαπεπηεο, κηα βηαζπλε; Κε πνηνλ ηξνπν απην ην "θαλσ" αζθεη βηα; Αο παξνπκε θαηαξρελ ηνλ παζρνληα πνπ βξηζθεηαη ζε απνξηα, ζε αδηεμνδν, ζε απνγλσζε. "Τη λα θαλσ;" ξσηαεη, ε, απνηεηλνκελνο ζ' εκαο: "Θαλε θαηη!". Εεηαεη απν εκαο λα θαλνπκε θαηη πνπ κε ηνλ ελαλ ε ηνλ αιιν ηξνπν ζα ηνλ απαιιαμεη απν ηελ απνξηα, ην αδηεμνδν, ηελ απνγλσζε. "Γελ αληερσ!", ιεεη. Κεξηθεο θνξεο πνπ εηπρε λα αθνπζσ απηελ ηελ επηθιεζε, απαληεζα θαπνπ σο εμεο: 1 Ζ ζπδεηεζε ησλ παξαπαλσ επνρηθσλ αιιαγσλ αθνινπζεη ηνλ Byung-Chul Han, Müdigkeitssgesellschaft, Berlin 2010

5 "Τν 'δελ αληερσ' δελ ην ιεηε νινθιεξνο / νινθιεξε. Αλ ην ιεγαηε πξαγκαηη, αλ πξαγκαηη δελ αληεραηε, αλ πξαγκαηη δελ πεγαηλε αιιν, ηνηε θαηη ζα αιιαδε. Οκσο αληερεηε αθνκα, κελεηε ζηα ηδηα. Ζ θαηαζηαζε, κ' νιν ην βαζαλν ηεο, ερεη θαηη ην νηθεην, εηλαη ζαλ νηθνο, ζαλ ζπηηη, ην ζπηηηθν ζαο. Αλ θαη νηαλ εξζεη ε σξα πνπ δελ ζα αληερεηε πξαγκαηηθα, ζα αλνημεηε ηελ πνξηα θαη ζα βγεηηε απν ην ζπηηη, νηη θαη λα ζεκαηλεη απην. Αθνκα δελ εηζηε εθεη." Σηελ ςπρνζεξαπεηα, θαη νρη κνλνλ εδσ, απην ην ηη λα θαλσ, λα θαλσ θαηη, εηλαη ζρεδνλ παληα αθαηξν, αηνπν γηαηη θαλεηο ην ιεεη εηηε ρσξηο λα ερεη ηδεα γη' απην ην θαηη, εηηε ερνληαο ππνςε ηνπ κηα εηθνλα ηνπ πνπ εηλαη αθεξεκελε, δειαδε καθξηλε. Σ' απηεο ηηο πεξηπησζεηο ην λα πεηαμεη ηηο παληνθιεο ηνπ θαη λα βγεη ζηνλ δξνκν εηλαη ζαλ ελα αικα ζην θελν. Τν "λα θαλνπκε θαηη" ζα ζεκαηλε λα ρηηζνπκε κηα γεθπξα παλσ απν ην θελν, λα γεθπξσζνπκε ην πεξαζκα απν ηελ παξνπζα θαηαζηαζε ζε κηαλ αιιε, εηηε αγλσζηε εηηε θαληαζηηθε. Οκσο ηεηνηεο θαληαζηηθεο γεθπξεο ρηηδεη πνιιεο θνξεο θαη ν ζεξαπεπηεο. Ζ ζεξαπεπηηθε θηινδνμηα πξνζβιεπεη ζε κηα αηζηα εθβαζε πνπ αθνκε δελ εηλαη εδσ. Τα πνηθηια κνληεια, θαη νη ζεξαπεπηηθεο κεζνδνη πνπ ηα ζπλνδεπνπλ, εηλαη νδηθνη ραξηεο πνπ ππνζρνληαη κηα ηεηνηα κεηαβαζε. Οη πνηθηιιεο παξεκβαζεηο, εξκελεηεο, ζπκβνπιεο, αζθεζεηο, coaching, πνιιεο θνξεο παηαλε κε ην ελα πνδη ζηε βαξθα ηεο παξνπζαο θαηαζηαζεο θαη κε ην αιιν πνδη ζε κηα βαξθα πεξα ζηελ εηθαδνκελε αθξε ηνπ ηνπλει θαη ζην ππνηηζεκελν θσο ηεο. Τνζν ν παζρσλ νζν θαη ν ζεξαπσλ, παξαζπξκελνη απν ηελ παξνξκεζε λα θαλνπλ, επηδεηνπλ θαηη πνπ εηλαη πξηλ ηεο σξαο ηνπ. Πξνηξερνπλ. Βηαδνληαη. Υθηζηαληαη ηελ ηδηα βηα ζηελ νπνηα εηλαη εθηεζεηκελν ην εκβξπν πνπ ζα βξεζεη πξνσξα εμσ απν ηελ θνηιηα ηεο καλαο ηνπ. Δηλαη, εζησ αθαλεζηεξα, ε ηδηα βηα ζηελ νπνηα εθηηζεηαη ε γπλαηθα πνπ βηαζζεθε, αιια, επηηξεςηε κνπ λα πσ, θαη ν βηαζηεο ηεο, νπνπ δειαδε

6 ελα "θαλσ" ειαβε ρσξα αγλνσληαο, πεξηθξνλσληαο ην αλ θαη θαηα πνζν εηρε σξηκαζεη ν ρξνλνο γη' απηελ ηελ πξαμε. Παξνιαπηα νη ςπρνζεξαπεηεο, αλεμαξηεησο ζρνιεο θαη θαηεπζπλζεο, ζπρλα θαλνπλ θαιν. - Δλα θπην κπνξεη λα βιαζηεζεη θαη παξα ηα ιηπαζκαηα πνπ ηνπ βαδνπκε. Ο αλζξσπνο πνπ εξρεηαη ζ' εκαο δελ βξηζθεηαη θνληα ζηελ αιιαγε θαη ζηε ιπζε, θαη ζηελ πξαγκαηηθνηεηα δελ ερεη ηδεα πσο κπνξεη λα εηλαη απηε, θαζσο ην αηηεκα ηνπ εηλαη ζπλεζσο κεξνο ηνπ πξνβιεκαηνο ηνπ. Βξηζθεηαη ζην αδηεμνδν ηνπ θαη εκπξνο ζ' απην ην αδηεμνδν θεξεηαη κ' ελαλ νξηζκελν ηξνπν - αληηζηεθεηαη πεθηνληαο επαλσ ζηνλ ηνηρν ηνπ, ζπαξηαξαεη ζαλ ςαξη ζην δηρηπ ηνπ, απειπηζκελνο ερεη παξαηηεζεη, θαηεγνξεη ην ελα θαη ην αιιν γηα ηελ θαηαζηαζε ηνπ, θαηεγνξεη εκελα πνπ δελ ηνλ βνεζσ θιπ. Δδσ βξηζθεηαη. Ο ζεξαπεπηεο ζα κπνξνπζε λα κελ βηαδεηαη αιια λα πεξηκελεη. Θαη κπνξεη, κε ηελ ηερλε ηνπ, λα ελζαξξπλεη θαη ηνλ παζρνληα, λα πεξηκελεη. Ιεσ κε ηελ ηερλε ηνπ, γηαηη εδσ δελ πξνθεηηαη γηα δηδαζθαιηα θαη γηα ζπκβνπιεπηηθε αιια γηα ην ηδην ην δσληαλν ηνπ παξαδεηγκα ζηελ σξα ηεο ζπλεδξηαο θαη ζηελ κεηαμπ ηνπο επηθνηλσληα. Πεξη-κελσ ζα πεη θαηαξρελ κελσ ζηα πεξημ - κελσ ζηα ινγηα θαη ζηηο ζησπεο ηνπ, δελ ηα αληηιακβαλνκαη σο πιηθν κε ην νπνην πξεπεη θαηη λα θαλσ, σο εξγαιεην γηα λα θηαζσ θαπνπ αιινπ, ζε κηα πξννδν, ζε κηα αιιαγε, ζε κηα βειηησζε. Οκσο νζν πεξηζζνηεξν κελνπκε ζηα ινγηα θαη ζηηο ζησπεο ηεο ζεξαπεπηηθεο ζπλαληεζεο, ηνζν πεξηζζνηεξν ραλεηαη ε βηαζπλε, ηνζν πεξηζζνηεξν ηα αδηεμνδα ραλνπλ ηελ πηεζηηθνηεηα θαη ην βαξνο ηνπο. Ζ ζπλαληεζε καο δελ εηλαη πηα επηηειεζε εξγνπ θαη επεμεξγαζηα ησλ πξνβιεκαησλ αιια κελνπκε ζηνλ ηνπν πνπ εηκαζηε. Δρνπκε ρξνλν, απεηξν ρξνλν. Σρεδνλ μερλακε πσο ν ελαο εηλαη ζεξαπεπηεο πνπ θαιεηηαη λα ζεξαπεπζεη θαη ν αιινο

7 αζζελεο πνπ δεηαεη λα γηλεη θαια. Δρνπκε αθεζεη ηνλ απηνθηλεηνδξνκν θαη ηελ νδηθε βνεζεηα θαη πεξηδηαβαηλνπκε ην ηνπην. Θαη πξνζερνπκε πξαγκαηα πνπ πηζσ απν ην παξκπξηδ, θαη ζηξακκελνη κε παξσπηδεο πξνο ηνλ ζθνπν καο, νπηε θαλ ζα δηαλννπκαζηαλ. Κηιακε, ζσπαηλνπκε δηρσο πξννπηηθε. Οηαλ αθνπσ δελ θαλσ θαηη, π.ρ. δελ κεηαθξαδσ ηα ινγηα ηνπ ζηε γισζζα ελνο κνληεινπ θαη, νηαλ κηισ, παιη δελ θαλσ θαηη, π.ρ. δελ κεηαθξαδσ ηε γισζζα ηνπ κνληεινπ κνπ ζηελ θαζνκηινπκελε γηα λα ηνπ κηιεζσ. Γελ θαλσ ζπλδεζεηο, ζπγθξηζεηο. Γελ θαλσ, νπσο ιεκε, παξεκβαζεηο, νπνπ ην "θαλσ" ζα εηαλ εδσ: επεκβαηλσ, παξεκβαηλσ, θεξλσ απν αιινπ θαηη πνπ ζα δξαζεη, ζα επηδξαζεη ζηα πξνεγνπκελα. Γηα λα ην πσ κε κηα ιεμε, δελ ζθεθηνκαη. Πεξηκελσ. Τα ινγηα κνπ, νηαλ κηισ, μεπεδνπλ ζαλ απν κνλα ηνπο, νπσο ελα ππνγεην ξεπκα πνπ θαπνηα ζηηγκε ζα βξεζεη ζ' ελα αλνηγκα ηνπ εδαθνπο, θαη ζα αλαβιπζεη. Οκσο ην ηδην ζεκαληηθεο εηλαη νη ζησπεο. Τηο πξναιιεο κηα γπλαηθα κνπ εηπε πσο μππλεζε λσξηο, κε κηα βαξηα δηαζεζε, θαη κεηα ζπκεζεθε πσο ζεκεξα ζα εξρνηαλ ζε κελα θαη ραξεθε. Τελ ξσηεζα ηη ππαξρεη ζ' εκελα, ζ' απηνλ ηνλ ρσξν πνπ ηελ εθαλε λα ραξεη. Δδσ, εηπε, νια βαξαηλνπλ ιηγνηεξν, ζαλ "θαη ηη εγηλε...", νρη κε ηελ ελλνηα ηεο ππνηηκεζεο θαη ηεο αδηαθνξηαο, αιια εηλαη πην ειαθξα. Αλαθεξζεθε ζε κηα ζπλαληεζε καο πξηλ ιηγεο εβδνκαδεο νπνπ κεηα απν ιηγν ζσπαζακε θαη νη δπν γηα νινθιεξε ηελ σξα. Ζηαλ, ιεεη, ζαλ λα θαζνκαζηαλ ακηιεηνη δηπια ζηε ζαιαζζα, ραιαξα θαη εζπρα. Θαπνηε θαη ε ζησπε αλεθεη ζε ν,ηη εδσ ζα πεη "πεξηκελσ". Κεξηθεο θνξεο ινηπνλ, θαηα ελαλ ζαπκαζην ηξνπν, θαπνηα κεξα αλαθαιππηεη θαλεηο πσο ην αγρνο θαη ε θαηαζιηςε θαη ην νπνην βαζαλν δελ πθηζηαληαη πιενλ. Γελ ερνπκε θαλεη θαηη, αιια, αλ κπνξσ λα ην δηαηππσζσ εηζη, ε κεηαζηξνθε απν ηε βηαζε ζηελ παξακνλε θαηη καο εθαλε. Ηζσο πξνθεηηαη γηα σξεο ζαλ θη απηεο γηα

8 ηηο νπνηεο κηια ν Οδπζζεαο Διπηεο, "νπνπ ν θνζκνο μαλαγηλεηαη / νκνξθνο απν ηελ αξρε ζηα κεηξα ηεο θαξδηαο". 2 2 Ζιηνο ν Πξσηνο, IV

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ.

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ. αἰὼλ δὲ θπιηλδνκέλαηο ἁκέξαηο ἄιι ἄιινη ἐμάιιαμελ νκσο ν ρξνλνο ηεο δσεο, ηε κηα κεξα κεηα ηελ αιιε, ζηνπ θπθινπ ηα γπξηζκαηα, αιιαδεη αιινηε αιια Πηλδαξνο, 3νο Ιζζκηνληθνο, 30 Εηζαγωγε Σηελ ςπρνζεξαπεηα,

Διαβάστε περισσότερα

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο:

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: 22.6.2009 ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: Απνιπηα αδεηνο, αλαιαθξνο, ξπζκηζκελνο ζηα ιηγα κεηξα ηεο ακκνπ εκπξνο κνπ θαη θαηνπηλ ζηε ζαιαζζα θη επαλσ ζηα ζπλλεθα

Διαβάστε περισσότερα

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε;

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε; Ο ηξεινο, ν ζνθνο, ν πνηεηεο 1. Δηλαη ηξεηο κνξθεο πνπ κνηαδεη λα κελ θαηνηθνπλ αλακεζα καο. Βξηζθνληαη, ιεκε, "αιινπ": Ο ηξεινο ζηνλ θνζκν ηνπ, ν ζνθνο ζηηο επρεο ησλ παηδηθσλ γελεζιησλ, ν πνηεηεο ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΟΤΡΟΤΝΙΩΝ:

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΟΤΡΟΤΝΙΩΝ: 1 INDEX: 1) Pigs the first -Ννεβξεο '77 2) Pig atom heart -Γεθεβξεο '77 3) Pig sound of pig silence -Γελαξεο '78 4) In the court of the crimson pig -Φιεβαξεο '78 5) Firepigs -Απξηιεο '78 6) DNA -Μαεο '78

Διαβάστε περισσότερα

* Vorlesungen, S. 12, 13>

* Vorlesungen, S. 12, 13> [7] Teaching Wittgenstein wrote and taught in a very different way from Freud and most psychoanalysts. The way they taught throws light on their notion of therapy. [1] [1] *Verm. Bemerkungen, S. 72 Να

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50

Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50 Πεξηερόκελα ει. 1. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 3 1.1 Αξρηθέο παξαηεξήζεηο 3 1.2 ρεδηαζκφο νδεγηψλ ρξήζεσλ 4 1.3 Λεμηθφ φξσλ 5 2. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Λνηπφλ, παίδεο, ζα μεγεζψ απ ηελ αξρή: Γελ έρσ φλνκα. Καη δελ πξφθεηηαη λα κάζεηε πνηα είκαη φρη φηη αλ κάζεηε ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα