ΜΗΣΕΡΑ, ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗ ΚΑΙ ΦΤΥΑΝΑΛΤΗ ΣΟ ΦΧ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 12. Πεπιλετε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΣΕΡΑ, ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗ ΚΑΙ ΦΤΥΑΝΑΛΤΗ ΣΟ ΦΧ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 12. Πεπιλετε"

Transcript

1 ΜΗΣΕΡΑ, ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗ ΚΑΙ ΦΤΥΑΝΑΛΤΗ ΣΟ ΦΧ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 12 Πεπιλετε Ζ ειιεληθε λνεζε εηλαη δπζθνιε. Πεκεξα ην πξση, δηαβαδνληαο ην θεηκελν κνπ, αλαινγηδνκνπλ απηελ ηελ δπζθνιηα, θαη αλαξσηηνκνπλ πσο ζα κπνξνπζα λα ζαο εμεγεζσ ηνπιαρηζηνλ ηελ θπζε ηεο. Θαη ηνηε εξζε ζηνλ λνπ κνπ ελαο ινγνο ηνπ Pablo Picasso. Νηαλ εδεημε ζηελ θηιε ηνπ Gertrud Stein ην πνξηξαηην ηεο, λνκηδσ εηαλ ην 1905, απηε εηπε, κα δελ κνπ κνηαδεη. Ζ απαληεζε ηνπ Picasso εηαλ "Γελ πεηξαδεη, ζα ηνπ κνηαζεηο εζπ." Πθεθηνκαη νηη ε πξνζσθξαηηθε λνεζε εηλαη θαηα ελαλ ηξνπν ην πνξηξαηην καο, ελα πνξηξαηην ηεο νπζηαο καο, θαη γηα λα αλαγλσξηζνπκε ηνλ εαπην καο ζ απην, ρξεηαδεηαηλα εγθαηαιεηςνπκε ηελ ζπλεζηζκελε καο λννηξνπηα. 1 Ξξσηε γξαθε: Αλαθνηλσζε ζην Γηεζλεο Τπραλαιπηηθν ζπλεδξην ησλ Γειθσλ, Ηνπιηνο εμειυζειρ για πεπαιηεπυ επεξεπγαζια, πος δεν εγινε ποηε [παπακαηυ ζε σπυμα μυβ] βι. γξακκαηα ηνπ Hölderlin ζηε κεηεξα Καζαηλνληαο ηξαγνπδη: δελ μεπεξλσ ηνλ θαθνθσλν παηεξα. Καζαηλνληαο ην εζπραδεη θη απηνο, ην θαλσ in seinem Sinne, θαηα λνπ ηνπ. (Padrutt, Epoch.Winter, Depression) ε παξαπνκπε ζηνπο γνλεηο δελ ιπλεη ηηπνηε, ην θαηλνκελν ηνπ πξνβιεκαηνο δελ εκθαληδεηαη παληα πξνθεηηαη γηα δηθε κνπ ππνζεζε ηελ νπνηα ερσ λα αλαιαβσ, θαη ελ νλνκαηη ησλ γνλεσλ. Πηελ αλαιεςε απηε, νη γνλεηο εηλαη βεβαησο παξνληεο, νκσο ησξα νρη σο ε αξρε ησλ παζσλ. ζπγ-ρσξεζε! Κηα γπλαηθα: - Η κεηεξα κνπ δελ εδεζε ηνλ ζαλαην ηεο, θξπβνηαλ, θη εδσ νθεηισ θαηη θη εγσ, πνπ θακκηα θνξα ηελ απνπαηξλα, ηελ αγξηεπα, ηεο ιεγακε ςεκκαηα...τσξα λνησζσ πσο ερσ ρξενο λα δεζσ ηνλ ζαλαην ηεο, πνπ απηε δελ εδεζε, λα λνησζσ ν,ηη απηε δελ ελνησζε... ν,ηη λνησζσ δελ εηλαη δηθν κνπ...εηλαη δηθν ηεο...

2 Κηα ιεπηνκεξεηα απηνπ ηνπ πνξηξαηηνπ ζα επηρεηξεζσ λα ζαο παξνπζηαζσ ζεκεξα. Ζ ηθαλνπνηεζε ησλ αλαγθσλ ζεσξεηηαη ην βαζηθν ραξαθηεξηζηηθν ηεο κεηεξαο, θαη ζεκειησδεο γηα θαζε αλζξσπηλε ζρεζε. Απηε ε ελλνηα ηεο αλαγθεο εηλαη θαηα θπξηνλ ινγν βηνινγηθε. Θαζηεξσζεθε κε ηελ επαλαζηαηηθε ζθεςε ησλ Nietzsche, Marx θαη Freud: Πηνλ αλζξσπν, σο ην ΕΥΝΛ ΙΝΓΝΛ ΔΣΝΛ, ε ρξηζηηαληθε-πιαησληθε αλσηεξνηεηα ηνπ ινγνπ ππνρσξεη εκπξνο ζην «δσν» κε ηα ελζηηθηα θαη - ηηο αλαγθεο ηνπ. Ρν πλεπκαηηθν θαζηζηαηαη «επνηθνδνκεκα» (Marx) θαη «δεπηεξνγελεο δηεξγαζηα» (Freud). Δηζη ην πξσην πνπ ερνπκε λα ζπκνκαζηε εηλαη νηη ε αλαγθε, ζηελ θξνϋδηθε ηεο εθθαλζε, δελ εηλαη κηα παληνηεηλε θαη αδηακθηζβεηεηε αιεζεηα, αιια εηλαη εκπεδσκελε θαη ζπγθεληξσκελε ζηελ βηνινγηζηηθε - επηζηεκνληθε ζθεςε ησλ Λεσηεξσλ Σξνλσλ. Ζ κεηεξα σο αληηθεηκελν ηθαλνπνηεζεο αλαγθσλ, ελλνεηηαη ζαλ ηεηνηα ζην πιαηζην απηεο ηεο ζθεςεο. Ζ θπξηα ελαιιαθηηθε ελλνεζε ηεο αλαγθεο ζηελ δπηηθε ζθεςε, βξηζθεηαη ζηα θεηκελα ησλ ιεγνκελσλ Ξξνζσθξαηηθσλ, ηδηαηηεξα ζηνλ Ξαξκεληδε θαη, θαηα κηα ελλνηα, ζηνλ Ζξαθιεηην. 3 3 Από έλα ζεκηλαξην ζην Επαλσ ζηελ αξρε ηεο εδνλεο [Freud, GW XIII, ζ.16]: Πξνεγνπκελσο ην κνλν, ην νπνην ν ηαηξνο κπνξνπζε λα επηδησθεη, εηαλ λα καληεπεη, λα ζπλζεηεη θαη, ηελ θαηαιιειε σξα, λα αλαθνηλσλεη ζηνλ αζζελε ην ζε ηνπηνλ ιαλζαλνλ αζπλεηδεην. Η ςπραλαιπζε εηαλ πξν παλησλ εξκελεπηηθε ηερλε. Καζσο ε ζεξαπεπηηθε απνζηνιε δελ εθπιεξσλνληαλ κ' απην, εκθαληζηεθε παξαπηα ν επνκελνο ζηνρνο, λα εμαλαγθαζζεη ν αζζελεο ζε κηα επηβεβαησζε ηεο θαηαζθεπεο κε ηελ δηθε ηνπ αλακλεζε. να εξαναγκασθει Αιινπ ε αλαγθε! Δγσ πνηε δελ κπνξσ λα αλαγθαζσ αιεζηλα θαπνηνλ, δηνηη δελ εηκαη ε αξρε ηνπ Ζ αιεζηλε αλαγθε: Ν αηεγθηνο πξνζαλαηνιηζκνο πξνο απην πνπ κε θαιεη, θαη πνπ δελ κπνξσ λα θαλσ αιιησο, παξνινπο ηνπο ινγνπο θιπ. (Ξξνθεηηαη γηα ην ηδην θαηλνκελν π.ρ. ζηελ εμαξηεζε απν θαξκαθα;) Δηκαη παληα εκπεδσκελνο ζε κηα ζπλνκηιηα. Ζ ζεξαπεηα εηλαη ελαο δξνκνο πξνο απηελ ηελ ζπλνκηιηα.

3 Νκσο αξρηθα αο δνπκε ελα παξαδεηγκα νπνπ κηα αλαγθε ηθαλνπνηεηηαη. Δλα κσξν πεηλαεη. Θιαηεη. Ζ κεηεξα ηνπ ηνπ δηλεη γαια. Ρν κσξν εζπραδεη. Δαλ δνπκε απην ην ζπκβαλ σο ηελ ηθαλνπνηεζε κηαο αλαγθεο, θαη ζπλεζσο απην θαλνπκε, δελ ερνπκε απνθηεζεη ηελ πξσηαξρηθε ηνπ εκπεηξηα. Θαη ηνπην δηνηη κηα αλαγθε πνηε δελ ζα εηαλ δπλαηνλ λα εθδεισζεη θαη, δηα ηεο ηθαλνπνηεζεο ηεο, λα θεξεη δεπηεξεπνλησο ζε κηα επηθνηλσληα ην κσξν, ηελ κεηεξα θαη ην γαια, εαλ δελ ππεξρε εδε κηα θνηλσληα νπνπ κεηεξα, παηδη θαη γαια εηλαη καδη εηζη πνπ θαλελα απν ηα ηξηα δελ εηλαη λνεην δηρσο ηα αιια δπν. Γεδνκελνπ ηνπ κσξνπ, κεηεξα θαη γαια δηλνληαη επηζεο, αθνκε, θαη ηδηαηηεξα, νηαλ δελ βξηζθεηαη κηα κεηεξα λα ηθαλνπνηεζεη ηηο αλαγθεο ελνο παηδηνπ. Απην εηλαη εηζη δηνηη ε απνπζα κεηεξα εηλαη επηζεο παξνπζα, ζρεδνλ πεξηζζνηεξν παξνπζα απν ηελ εδσ επξηζθνκελε. Δηζη εηλαη θαη κε ην γαια πνπ ιεηπεη, κε θαζε ηη ην απνλ. Ρν παηδη πνηε δελ ζα εηαλ ζε ζεζε λα ερεη αλαγθε ηελ κεηεξα ηνπ εαλ δελ ππεξρε ε πξσηαξρηθε ΑΛΑΓΘΖ νπνπ αλαγθαζηηθα, νπνπ εηλαη παηδη, εηλαη θαη ε κεηεξα, παληα, αθνκε θαη δηα ηεο απνπζηαο ηεο. Απηε εηλαη ε Ζ αλαγθε: 1. Ρν νηη θαηη εηλαη, νπσο εηλαη. Ζ παξαηηεζε απν ηηο πβξηζηηθεο ππεξβαζεηο, "αλ αιιησο..." θιπ. 2. Ζ "θαηαλαγθαζηηθε επαλαιεςε". Θαη ζηηο δπν ιεηπεη ην επηηαθηηθν. Θαη εδσ βξηζθεηαη ε αιεζηλε αλαγθε, νηαλ δελ δεισλεηαη πηεζηηθα, δειαδε απελαληη ζε κηα αληηζηαζε. Νκσο ζηελ πξσηε θαλεηο εθβαιιεη κε ηελ παξαηηεζε, νπσο νηαλ εηλαη "κεζα ζηνλ ερν". ( Δηζη ε αλαγθε δελ βξηζθεηαη εμσ απν ην ΔΝΛ, αιια νλνκαδεη ελαλ ηξνπν ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Δλαο αιινο ηξνπνο ηνπ εηλαη ε κνηξα, ηζσο νκνινγε ηεο Jemeinigkeit [Δθαζηνηεηα].) Πηελ δεπηεξε, ζαλ ηεηνηα, αθππληδεηαη, θαη ηνπ γηλεηαη εκπεηξαηε σο θαηαλαγθαζκνο πνπ ηνπ επηβιεζεθε απν γνλεηο θιπ., νη νπνηνη ηνπ θεξζεθαλ θαη ηνπο νπνηνπο εμειαβε σο αξρε. σε μια επιβεβαιωση της κατασκευης Γηλνκαη ν ηδηνο, ζρεδνλ, θαηαζθεπε.

4 πξσηνγελεο ΑΛΑΓΘΖ, ην αθινλεην, αελαν Δηλαη ηεο κεηεξαο θαη ηνπ παηδηνπ θαη ηνπ θνζκνπ νινπ, δηρσο λα ιεηπεη ηηπνηε, ζε κηαλ θνηλσληα αλαγθαηα, θαζνηη θαη ην απνλ αθνκε, εηλαη. H αλαγθε, ε νπνηα πξνεξρεηαη απν ν,ηη απνθαιεηηαη δηεγεξζε ησλ νξκσλ, εηλαη, νπσο βιεπνπκε, ηειεησο δηαθνξεηηθε απν ηελ αιιε ΑΛΑΓΘΖ, ε νπνηα νλνκαδεη ηελ πξσηνγελε ζπλερεηα ηνπ θνζκνπ, ζηελ νπνηα ν αλζξσπνο αλεθεη απν ηελ πξσηε αξρε. Απηε ε ΑΛΑΓΘΖ, νπνπ αλαγθαζηηθα ηα παληα ζπλερνληαη κεηαμπ ηνπο, θαη νπνπ γη απην δελ ρξεηαδνληαη νπηε δηαρσξηζκνη νπηε ζπλελσζεηο, ερεη ην νκνινγν ηεο ζηελ αλνηθηνηεηα ηνπ αλζξσπνπ, σο ηελ αλνηθηνηεηα ηνπ γηα απην ην νπνην ηνπ παξνπζηαδεηαη θαη ηνλ θαιεη, πξηλ θαη πεξα απν θαζε απηνβνπιε πξνζεζε ηνπ γηα απνζηαζηνπνηεζε ε πξνζεγγηζε. Ζ ςπραλαιπζε παξερεη κηα πξνζβαζε ζε απηελ ηελ αλνηρηνηεηα κεζσ ηνπ βαζηθνπ θαλνλα, εαλ απηνο ελλνεζεη σο ε δπλαηνηεηα ηνπ αλαιπνκελνπ λα εηλαη απνιπηα αλνηθηνο γηα ν,ηη εξρεηαη ζηνλ λνπ ηνπ. Ν βαζηθνο θαλνλαο, απηε ε αζπλεζηζηε πξνζθνξα ηνπ ςπραλαιπηε, ηζσο δελ εηλαη πξσηηζησο κηα κεζνδνο γηα ηελ απνθηεζε πιηθνπ. Ηζσο ζπληζηα ην νπζηαζηηθν ραξαθηεξηζηηθν ηεο ςπραλαιπζεο, εαλ ηνλ ελλνεζνπκε σο ην ειεπζεξν αλνηγκα γηα ν,ηη εξρεηαη απν, θαη νδεγεη πξνο ηελ πξσηνγελε ζπλερεηα ηνπ αλζξσπνπ κε ηνλ θνζκν, εηο πεηζκα θαζε ππνθεηκεληθεο αληηζηαζεο ε νπνηα ζα κπνξνπζε λα παξεκβεη, θαη ρξεηαδεηαη λα μεπεξαζηεη. Ζ, γηα λα ην πσ δηαθνξεηηθα, ν βαζηθνο θαλνλαο εηλαη ε δπλαηνηεηα ηνπ αλζξσπνπ λα μεπεξαζεη ηελ ππνθεηκεληθνηεηα ηνπ πξνο κηα πην ειεπζεξε ππαξμε ζηνλ θνζκν, ε νπνηα ηνλ αθελεη λα ζπκκεηερεη ζηελ ζπλερεηα ηνπ. Απηε ε εκπεηξηα εηλαη δπλαηε, νηαλ ε ΑΛΑΓΘΖ δελ επηθαιππηεηαη απν ηηο ζπλεζεηο αλαγθεο νη νπνηεο πηεδνπλ γηα ηελ ηθαλνπνηεζε ηνπο. Απηνο εηλαη ελαο ηξνπνο λα δηαηππσζεη ν ινγνο γηα ηελ ςπραλαιπηηθε εγθξαηεηα, ε νπνηα δελ επηηξεπεη ηελ ηθαλνπνηεζε αλαγθσλ. Δηλαη αθξηβσο ν νξνο ηεο δπλαηνηεηαο σζηε ε ζπλεζηζκελε, πξνο ελαλ ζθνπν πξνζαλαηνιηζκελε,

5 ειεγρνκελε ζπκπεξηθνξα κπνξεη λα παξακεξηζηεη ραξηλ ηεο αιιεο ΑΛΑΓΘΖΠ, δειαδε ηεο αλνηθηνηεηαο θαη ηεο ειεπζεξηαο λα ιεγεηαη ακεζα ν,ηη εξρεηαη ζηνλ λνπ, κε αιια ινγηα, λα αθελνληαη ηα πξαγκαηα λα θαλεξσλνληαη, νπσο ιεεη ν Ζξαθιεηηνο, ζηελ ΑΦΑΛΖΛ ΑΟΚΝΛΗΖΛ ηνπο. Απην εηλαη θαηη ην νπνην ν Καθξπγηαλλεο, ελαο Διιελαο ζηξαηεγνο ζηελ επαλαζηαζε ελαληηνλ ηεο ηνπξθηθεο θαηνρεο, ην γλσξηδε, κε ηνλ ηξνπν ηνπ. Ρελ εκεξα πξηλ απν κηα δπζθνιε καρε, γλσξηδνληαο νηη νη αιινη ζηξαηεγνη, νη ζηξαηεγνη «ησλ θαθελεησλ», νπσο ηνπο απνθαινπζε, ζρεδηαδαλ λα δηαθπγνπλ, κπζηηθα εδησμε ηα αινγα θαη ηα θαξαβηα ηνπο, θαη εηζη δελ εηραλ αιιελ επηινγε απν ην λα πνιεκεζνπλ. Ξνιεκεζαλ θαη ληθεζαλ. Ζ ςπραλαιπηηθε εγθξαηεηα, σο απνθιεηζκνο ηεο ηθαλνπνηεζεο αλαγθσλ θαη σο ε αλνηθηνηεηα ε νπνηα ερεη λα θεξδεζεη παξαθνινπζσληαο ηνλ βαζηθν θαλνλα, εκπλεεηαη ηζσο απν ην ηδην πλεπκα ην νπνην εθαιεζε ηνλ Καθξπγηαλλε λα παξεη ηελ ζεζε πνπ πεξε ζ απηελ ηελ καρε. Ηζσο ε κεηεξα θαζεαπηελ δελ νξηδεηαη κνλνλ κεζα απν ηηο ιεηηνπξγηεο ηεο ηθαλνπνηεζεο ησλ αλαγθσλ. Γηρσο λα πξνβεη ζε κηα ηδηαηηεξε πξαμε, θαη πξηλ απν θαζε ππνρξεσζε θαη επζπλε, κνλνλ κε ην Δηλαη ηεο, παξνπζα ε απνπζα, πξνζθεξεη ηελ πξσηε εκπεηξηα γηα ην νηη ζπλερνκαζηε, παληνηε, ζηνλ ηδην θνζκν, θαη απην εηλαη ΑΛΑΓΘΖ. Μεηεπα 4 και τςσαναλςηερ ζηο θυρ ηερ ελλενικερ εννοεζερ ηερ αναγκερ Απν ηελ θξνϋδηθε ςπραλαιπηηθε βηβιηνγξαθηα αλαγλσξηδεηαη νκνθσλα νηη ε ζεκαζηα ηεο κεηεξαο εγθεηηαη ζηελ παξαζηαζε ηεο σο ην «αληηθεηκελν ηθαλνπνηεζεο ησλ αλαγθσλ», Ν Freud απνθαιεη ηελ ζεκαζηα ηεο 4 Celan, Κεηεξα: Δλα νκηιεην Δζπ, πεξλσληαο ζπγθεθξηκελα-νδπλεξα κεζα απν ηε κεηεξα. Ζ κεηεξα, κηα κνξθε ηνπ Δζπ, κηα ζπλαληεζε - εθεη νπνπ κηα ηεηνηα ζπκβαηλεη. Απν εδσ ην θνηλν κεηεξαο θαη ςπραλαιπηε: δπλεηηθα, ζρεδνλ αλαγθαζηηθα, Δζπ

6 «κνλαδηθε», «δηρσο νκνην ηεο», «αλαληηθαηαζηαηε» 5. Απην ππνλνεη νηη ζην βιεκκα ηνπ νη αλαγθεο θαη ε ηθαλνπνηεζε ηνπο ζπληζηνπλ κηα νδεγν αξρε ηεο δσεο. Αο ζηξαθνπκε ζε ελα παξαδεηγκα. Δλα κσξν θνηκαηαη. Μππλα, εηλαη ζθηγκελν, θιαηεη. Ζ κεηεξα ην παηξλεη ζηελ αγθαιηα ηεο, ηνπ δηλεη γαια, ην κσξν πηλεη θαη, πηλνληαο, ραιαξσλεη ηειεησο. Ρη ζπλεβε εδσ; Κνηαδεη ζαθεο: γηλακε καξηπξεο κηαο αλαγθεο πνπ θνπλησλεη, ηεο αλαγθεο ηξνθεο, ε νπνηα ηθαλνπνηεηηαη απν ην «αληηθεηκελν ηθαλνπνηεζεο αλαγθσλ». Γηα κηα ζηηγκε ζηακαηνπκε, αλαινγηδνκαζηε απην πνπ κνιηο εηπσζεθε, θαη αλαγλσξηδνπκε πσο νηαλ απαληνπκε ζηελ εξσηεζε ζρεηηθα κε ην ηη ζπλεβε εδσ, δηαηππσλνπκε κηα πξνηαζε ε νπνηα δελ εξρεηαη απν ην θαηλνκελν θαζεαπην, αιια απν ηελ δηθε καο θαηαλνεζε ηνπ. Ν Freud ην εζεζε κε απηα ηα ινγηα: "Θαηα ηελ απνςε καο, ηα αληηιεπηα θαηλνκελα πξεπεη λα ππνρσξεζνπλ εκπξνο ζηηο εηθαδνκελεο κνλνλ νξεμεηο." 6 Απηε ε πξνηαζε ερεη θαηαζηεη δνγκα, δειαδε, δελ κπνξεη λα ζπδεηεζεη κεζα ζην πιαηζην ηεο θξνϋδηθεο ςπρνινγηαο, δηνηη δελ εηλαη κηα ςπρνινγηθε αιια κηα ηελ θξνϋδηθε κεηαςπρνινγηα θαζνξηδνπζα θηινζνθηθε πξνηαζε. Κηα ηεηνηα θηινζνθηθε ζπδεηεζε ηνπ ζεκαηνο μεθηλεζε απν ηνλ Ludwig Binswanger ζηελ νκηιηα ηνπ γηα ηελ 80ε επεηεην ησλ γελεζιησλ ηνπ Freud, κε ηνλ ηηηιν Freuds Auffassung des Menschen im Lichte der Anthropologie («H ζπιιεςε ηνπ αλζξσπνπ απν ηνλ Freud ζην θσο ηεο αλζξσπνινγηαο») 7. Δδσ, νπσο θαη ζηε γεληθε θηινζνθηθε ζεσξεζε, ν Freud, καδη κε ηνλ Marx θαη ηνλ Nietzsche, εληνπηδεηαη σο ελαο απν ηνπο αξρηηεθηνλεο ηεο ζπγρξνλεο ελλνεζεο ηνπ αλζξσπνπ θαη ηνπ θνζκνπ. Νπσο γξαθεη ν ειβεηνο ςπραλαιπηεο Hanspeter Padrutt, ε παξαδνζηαθε παξαζηαζε ηνπ αλζξσπνπ σο ΕΥΝΛ ΙΝΓΝΛ ΔΣΝΛ, νπνπ ν ινγνο, ην 5 ΣΗΗΗ, ζ XV, ζ.67 7 Vorträge und Aufsätze, Bern 1947, ζζ

7 πλεπκα, ερεη ηελ πξνηεξαηνηεηα, αληηζηξεθεηαη. Δπεξρεηαη "κηα επαλαζηαζε ηνπ δσηθνπ, ε επαλαζηαζε ηνπ homo natura. Απηε ε επαλαζηαζε ζεκαδεπεηαη απν ηξηα κεγαια νλνκαηα: Friedrich Nietzsche, Karl Marx θαη Sigmund Freud. Κε ελαλ νπσζδεπνηε εθαζηνηε πνιπ δηαθνξεηηθν ηξνπν, νινη ηνπο παηξλνπλ ην κεξνο ηνπ «θπζηθνπ αλζξσπνπ» κε ηηο «νξκεο» θαη κε ηηο «αλαγθεο» ηνπ νπσο δηαηξνθε, ελδπζε, ζεμνπαιηθνηεηα. νπνπ ην πλεπκα ζηνλ Κarx γηλεηαη <επνηθνδνκεκα> θαη ζηνλ Freud <δεπηεξνγελεο δηεξγαζηα>." 8 Πηνλ Zarathustra γξαθεη ν Nietzsche: "Δηλαη νη ζηγαιηλσηεξεο ιεμεηο, απηεο πνπ θεξλνπλ ηε ζπειια. Πθεςεηο πνπ εξρνληαη επαλσ ζε πνδηα πεξηζηεξησλ, θαζνξηδνπλ ηνλ θνζκν." 9 Κηα ηεηνηα ζθεςε, θαηλνκεληθα πξνδειε θαη επνκελσο απαξαηεξεηε θαη απνθαζηζηηθε, εηλαη ε ελλνεζε ηνπ αλζξσπνπ σο homo natura - κε ηηο αλαγθεο ηνπ. Ζ εξσηεζε καο, πσο γηλεηαη θαη ην παξαδεηγκα καο ηεο κεηεξαο, ηνπ κσξνπ θαη ηνπ γαιαθηνο θαηαλνεζεθαλ σο ηθαλνπνηεζε κηαο αλαγθεο, θαη νρη δηαθνξεηηθα, γηλεηαη θαζαξνηεξε νηαλ ζηξαθνπκε ζην θηινζνθηθν ππεδαθνο, νπνπ νη αλαγθεο, θαη ε ζσκαηηθνηεηα γεληθα, απνθηνπλ, νπσο ιεεη ν Binswanger ζηελ νκηιηα πνπ αλαθεξζεθε, "ην δηθαησκα λα απνθαζηδνπλ (...) ηνλ θαζνξηζκν ηνπ αλζξσπνπ ζην ζεκειην ηνπ Δηλαη ηνπ." 10 [Απο εδυ και πεπα, αλλε ζςνεσεια: A ] Ζ θπξηαξρηα ησλ αλαγθσλ θαη ηεο πξννπηηθεο ηεο ηθαλνπνηεζεο ηνπο, δηλεη ζηελ δσε ελαλ ζθνπν, ελαλ ζηνρν, θαη ε δσε πξνζαλαηνιηδεηαη πξνο απηελ ηελ θαηεπζπλζε. Ρσξα, ε ζπλεπεηα ηεο ππαξμεο ελνο ζθνπνπ εηλαη νηη πξεπεη λα εθηηκεζεη θαηα πνζνλ ν ζθνπνο κπνξεη λα επηηεπρζεη ε νρη, θαηα πνζνλ ε κεηεξα γηα παξαδεηγκα ζα ηθαλνπνηεζεη επαξθσο ηηο αλαγθεο ηνπ παηδηνπ ηεο ε νρη. Δηζη πξνθππηεη ε νρη πιενλ εζηθε αιια ςπρνινγηθε 8 Der epochale Winter, Zürich 1984, ζ Also sprach Zarathustra, München 1967, ζ.646θ.ε. 10 ζ.168.

8 παξαζηαζε ηεο «θαιεο» θαη ηεο «θαθεο» κεηεξαο, ε, ζηελ ηαηξηθε γισζζα, ηεο «θπζηνινγηθεο» θαη ηεο «παζνινγηθεο» κεηεξαο, αλαινγα κε ηα ηξερνληα πξνηππα θαη ην θνηλσληθν - πνιηηηζηηθν πεξηβαιινλ. Πην θσο ηνπ homo natura ε ςπραλαιπζε παξαζηαηλεηαη ζηελ πξννπηηθε ηεο «ζεξαπεηαο», νπνπ «ζεξαπεηα» ζεκαηλεη θαπνηα κειινληηθε απειεπζεξσζε απν ηα δεζκα ησλ λεπξσηηθσλ καηαησζεσλ ησλ αλαγθσλ. Απηνο εηλαη ν ινγνο γηα ηνλ νπνην ν Freud θαηαιαβαηλεη ηελ ςπραλαιπζε σο ελα εηδνο κεηεθπαηδεπζεο 11. Ν ςπραλαιπηεο ελλνεη ηνλ εαπην ηνπ σο ελα εηδνο θαιπηεξεο κεηεξαο, νπνπ ην «θαιπηεξε» αλαθεξεηαη ζηελ δπλαηνηεηα ηνπ «κεηεθπαηδεπνκελνπ» λεπξσηηθνπ λα ηθαλνπνηεη ηηο αλαγθεο ηνπ επαξθεζηεξα. Νκσο κπνξνπκε λα εθηηκεζνπκε θαιπηεξα ην λνεκα θαη ηα νξηα ηεο «αλαγθεο» ζηνλ homo natura, εαλ ηελ αληηπαξαζεζνπκε ζηελ ΑΛΑΓΘΖ ε νπνηα ελλνεηηαη ζηελ πξσηαξρηθε λνεζε ηεο Γπζεο. Απηε εηλαη ε λνεζε ησλ ιεγνκελσλ πξνζσθξαηηθσλ θηινζνθσλ, θπξησο ηνπ Ξαξκεληδε θαη ηνπ Ζξαθιεηηνπ. Ζ πξνζσθξαηηθε λνεζε ππεξμε απνθαζηζηηθε γηα ηνπο δξνκνπο ηνπο νπνηνπο αθνινπζεζε εθεηλε ηνπ Martin Heidegger. Δλαο απν απηνπο ηνπο δξνκνπο εθεξε ηνλ Heidegger ζε κηα κηθξε νκαδα ειβεησλ ςπραλαιπησλ, νη πξσηνη ησλ νπνησλ εηαλ ν Ludwig Binswanger θαη ν Medard Boss. Δηζη πξνεθπςε ε δπλαηνηεηα κηαο αιιεο θαηαλνεζεο απηνπ ην νπνην ζπκβαηλεη ζηελ ςπραλαιπηηθε ζεξαπεηα. Πηνλ Ξαξκεληδε, ε ΑΛΑΓΘΖ 12 δελ ζεκαηλεη θαπνηα ειιεηςε, θαη γη απην δελ ρξεηαδεηαη θακκηα πηεζε γηα ηελ ηθαλνπνηεζε ηεο. Αο δνπκε απηελ ηελ εκπεηξηα ζην παξαδεηγκα απν ην παηδη, ηελ κεηεξα θαη ην γαια. Ζ ΑΛΑΓΘΖ ζεκαηλεη νηη δελ ππαξρεη θακκηα ειιεηςε, νηη νια εηλαη πιεξε εμαξρεο δηνηη γαια θαη παηδη ζπλερνληαη, ην ελα δελ εηλαη λνεην δηρσο ην αιιν, θαη ηα δπν ηνπο δελ εηλαη λνεηα δηρσο ηελ κεηεξα. Γελ ρξεηαδεηαη ηηπνηε επηπιενλ, ην νπνην λα θεξεη ην παηδη, ηελ κεηεξα θαη ην γαια ζε κηα ζρεζε κεηαμπ ηνπο, λα γεθπξσζεη θαπνην θελν πνπ ηα ρσξηδεη. παξρεη κηα ΑΛΑΓΘΖ, 11 XVI, ζ απ. DK 8,16 / 8,30 / 10,6

9 ζπκθσλα κε ηελ νπνηα δηλνληαη ηα παληα ζε κηα πξσηνγελε ζπλερεηα, θαη απηε πξνθαιεη, πξν-θαιεη, ην ελα, λα ερεη αλαγθε ην αιιν, εηζη σζηε κνλνλ κεζα απν ηελ ζπλερεηα ηνπο λα εηλαη, ην παηδη, ην γαια, ε κεηεξα. Απηε ε ζπλερεηα δελ κπνξεη λα νξηζηεη κεζα απν θαηη αιιν, δηνηη εηλαη ελα πξσην. Θαζε πξνζπαζεηα λα δηαηππσζεη, εξρεηαη πνιπ αξγα θαη ηελ ραλεη. παξρεη, ιεεη ν Ζξαθιεηηνο, κηα ΑΦΑΛΖΠ ΑΟΚΝΛΗΖ ε νπνηα εηλαη ΘΟΔΗΠΠΥΛ θαζε ΦΑΛΔΟΖΠ 13. Νκσο ηη ζεκαηλνπλ νια απηα; Ρη ζπκβαηλεη νηαλ ην κσξν πεηλα θαη θιαηεη; Γελ ζεκαηλνπλ ηηπνηε; Γελ ζεκαηλεη ηηπνηε ην εαλ ε κεηεξα ηνπ δηλεη γαια ε ην αθελεη λα πεζαλεη; Φπζηθα θαη ζεκαηλνπλ. 14 Νκσο απην πνπ ζεκαηλνπλ, δηνινπ δελ ρξεηαδεηαη λα ελλνεζεη ζε νξνπο ηθαλνπνηεζεο αλαγθσλ. Κεηεξεο δηλνπλ ζην παηδη ηνπο ην γαια, θαη κεηεξεο αθελνπλ ην παηδη ηνπο, εηλαη παληα δπλαηνλ, λα πεζαλεη. Νκσο παληα, θαη καιηζηα ηδηαηηεξα εθεη νπνπ κεηεξα θαη γαια ιεηπνπλ, ζην απαλζξσπν θαη ζην νδπλεξν, εθεη αλαιακπεη κε ηδηαηηεξε ελαξγεηα ε ΑΦΑΛΖΠ ΑΟΚΝΛΗΖ ηεο ζπλερεηαο, νπνπ κε ην παηδη εηλαη κεηεξα θαη γαια, αθνκε θαη πξνπαλησλ νηαλ εηλαη δηα ηεο απνπζηαο ηνπο. Ρν πσο κηα κεηεξα ζα ζπκπεξηθεξζεη ζηελ εθαζηνηε πεξηζηαζε, εηλαη εδσ δεπηεξεπνπζαο ζεκαζηαο. Πεκαζηα ερεη παληνπ λα παξακελεη ζην βιεκκα θαη ζηνλ λνπ εθεηλε ε πξσηνγελεο ηνπο ζπλερεηα σο ΑΛΑΓΘΖ. Δλα αιιν απνζπαζκα ηνπ Ζξαθιεηηνπ ιεεη: ΙΗΚΝΠ ΘΝΟΝΛ ΔΞΝΗΖΠΔΛ 15. H πεηλα ΔΞΝΗΖΠΔΛ, ερεη εμαξρεο, θαη νρη κεηα απν ηελ ηθαλνπνηεζε ηεο, ερεη απν παληα παξ-αγεη ηνλ θνξεζκν. Θαη ην απνλ γαια, εηλαη. Θαη ε απνπζα κεηεξα, θαη ε αθαξδε κεηεξα, εηλαη. Απην αθξηβσο, ην νηη παληνπ θαη παληα δηλεηαη ε ζπλερεηα, ε αξξεθηε, αθινλεηε ζπλερεηα, νλνκαδεη ε ΑΛΑΓΘΖ ησλ πξνζσθξαηηθσλ. Πηηο αλαγθεο ηνπ homo natura κηια, ζρεδνλ 13 απ. DK Celan: das Gedicht braucht ein Gegenüber... [ηο ποιεμα σπειαδεηαι ένα ενυπιο] 15 απ. DK 67

10 κε αθνπνκελε, ε ΑΛΑΓΘΖ. Δηλαη θαλεξν νηη ελαο ηεηνηνο ινγνο επηβαιιεη κηαλ αιιε ζεσξεζε ηεο κεηεξαο, ηεο ζπκπεξηθνξαο θαη ηεο ζεκαζηαο ηεο. Ζ κεηεξα, ζην Δηλαη ηεο, δελ ηθαλνπνηεη αλαγθεο αιια πξνβαιιεη κεζα απν ηνλ ρσξν κηαο αιιεο ΑΛΑΓΘΖΠ, πξηλ θαη πεξα απν ηελ δπλεηηθε ηεο ζπκπεξηθνξα, θαη βξηζθεηαη καθξπα απν θαζε εθηηκεζε ηεο σο θπζηνινγηθεο ε παζνινγηθεο, θαιεο ε θαθεο. Κηα εκπεηξηα 16 ηεο κεηεξαο κεζα απν ηελ «ερσ ηνπ Ξαξκεληδε» 17, κπνξεη λα αθνπζηεη ζε ελα κηθξν απηνβηνγξαθηθν θεηκελν ηνπ Heidegger κε ηνλ ηηηιν Der Feldweg («Ν ρσξαθνδξνκνο»): "Νκσο απν ηνλ θινην ηεο βαιαληδηαο ηα αγνξηα εθαλαλ ηα θαξαβηα ηνπο πνπ, εθνδηαζκελα κε παγθν θαη κε δηαθη, επιεαλ ζην ξεκα ε ζηε γνπξλα ηνπ ζρνιεηνπ. Νη ζαιαζζνπνξεηεο ησλ παηρληδησλ εθηαλαλ αθνκε επθνια ζηνλ πξννξηζκν ηνπο θαη μαλαγπξηδαλ πηζσ ζηελ αθηε. Ρν νλεηξηθν ηεηνησλ ηαμηδησλ παξεκελε ζηνλ κπρν κηαο αιινηε ζρεδνλ αδηνξαηεο ιακςεο, ε νπνηα απισλνληαλ επαλσ ζ νια ηα πξαγκαηα. Ρν βαζηιεην ηνπο αθνξηδνληαλ απν ην καηη θαη ην ρεξη ηεο κεηεξαο. Ζηαλ ζαλ ε αθαηε κεξηκλα ηεο λα εζθεπε νια ηα νληα. Δθεηλα ηα ηαμηδηα ησλ παηρληδησλ δελ εγλσξηδαλ αθνκε ηηπνηε γηα πνξεηεο νπνπ νιεο νη νρζεο κελνπλ πηζσ." 18 Ξνηα εηλαη ε κεηεξα ζην θεηκελν ηνπ Heidegger; Ρν ραξαθηεξηζηηθν ηεο εηλαη ε κεξηκλα. Ζ κεξηκλα ηεο κεηεξαο ζπληζηαηαη ζην νηη απηε ζθεπεη νια ηα νληα. Απηε ε ζθεπε ππαξρεη ζην καηη θαη ζην ρεξη ηεο κεηεξαο, ηα νπνηα αθνξηδνπλ ην «βαζηιεην» ησλ πξαγκαησλ, δειαδε πξνζδηδνπλ ζηνλ ρσξν, ζηνλ νπνην ιακβαλνπλ ρσξα ηα πξαγκαηα, νξηα. Νηαλ θαηη ιακβαλεη ρσξα, εξρεηαη ζε παξνπζηα, πξνβαιινληαο ζηα νξηα ηνπ, δειαδε, παηξλνληαο ηε κνξθε ηνπ. Ζ κεηεξα εηλαη απηε ε νπνηα δηλεη - πνπ ζα πεη, αθελεη ηελ θαζε παξνπζηα λα εξζεη - θαη ε νπνηα δηλεηαη κε ηελ θαζε παξνπζηα. Απην ην δνζηκν εηλαη «αθαην» - δελ εηλαη κηα ζπλεηδεηε, εθνπζηα πξαμε ηεο 16 θαη Celan! 17 Heidegger, GA 15, ζ GA 13, ζ.88

11 κεηεξαο, αιια ε κεηεξα θαζεαπηελ, σο κεηεξα, ζεκαηλεη: ην δνζηκν παξνπζηαο. Κεηαμπ ησλ ζεσλ ππαξρεη κηα, ην νλνκα ηεο νπνηαο ερεη ηελ ηδηα ξηδα κε ηελ «κεηεξα»: Γεκεηξα. Ζ Γεκεηξα απνθαιεη ηνλ εαπην ηεο ΓΥΠΥ, δειαδε: απηε ε νπνηα δηλεη. 19 Ζ ζθεπε ηεο κεηεξαο ζεκαηλεη εθεηλε ηελ αλνηθηνηεηα ε νπνηα δηλεη ηελ παξνπζηα ησλ πξαγκαησλ. Δθεηλνο ν νπνηνο δηακελεη ζε κηα ηεηνηα αλνηθηνηεηα, εηλαη ην παηδη. Ρν παηδη θαηνηθεη ζηελ αλνηθηνηεηα ηεο κεηεξαο, ζηελ αγθαιηα ηεο κεηεξαο, ε νπνηα δελ αθνξηδεηαη απν ην επξνο ησλ ρεξησλ ηεο αιια θζαλεη πεξα, δηνηη ε θαζε παξνπζηα ζπκβαηλεη εληνο ηεο. 20 Ζ αγθαιηα ηεο κεηεξαο εηλαη ε αλνηθηνηεηα νπνπ δηλνληαη νη παξνπζηεο, νπνπ, γηα ην παηδη, ηα πξαγκαηα εξρνληαη ζε παξνπζηα. Απηε ε κεξηκλα ηεο κεηεξαο δελ ζεκαηλεη αλαγθαζηηθα πξνζηαζηα. Ρν εαλ ε κεηεξα κπνξεη θαη πξνζηαηεπεη ε ππεξπξνζηαηεπεη ε καηαησλεη ην παηδη ηεο, νια απηα εηλαη δπλαηα επεηδε ε κεηεξα, σο κεηεξα, ζεκαηλεη ηελ αλνηθηνηεηα ε νπνηα δηλεη παξνπζηα. 21 Ζ κεηεξα, σο κεηεξα, πξνβαιιεη ζαλ ηεηνηα ζε νιεο ηηο πεξηζηαζεηο νπνπ ε ηξερνπζα γλσκε κηια ηνζν γηα ηελ «θαιε» κεηεξα νζν θαη γηα ηελ «θαθε» κεηεξα. Κηα αιιε εκπεηξηα ηεο κεηεξαο εηλαη ε κεηεξα ηνπ Molloy, νπνπ ν Molloy εηλαη ελαο απν ηνπο «vice-existers» ηνπ Beckett 22. Γξαθεη ν Molloy: "My mother. I don t think too harshly of her. I know she did all she could not to have me, except of course the one thing, and she never succeeded in getting me unstuck, it was that fate had earmarked me for less compassionate sewers." 23 [ 24 ] 19 Οκεξηθνο πκλνο ζηε Δεκεηξα, Richardson, Oxford 1974, ζη Νδεγνο/ζπλνδνο ζηελ πνξεηα 21 Νρη! Ζ κεηεξα: ην νλνκα ηεο! Ζ νπζησζε ηεο δελ ιεγεηαη! 22 Picador, ζ ζ Βι. θαη Celan, πνηεκαηα γηα ηε κεηεξα.

12 Πηελ πξαγκαηηθνηεηα δελ πξνθεηηαη γηα δπν δηαθνξεηηθεο εκπεηξηεο ηεο κεηεξαο, νπσο ζα ηζρπξηδνληαλ ε ςπρνινγηα, ε επηζηεκε ηεο ζπκπεξηθνξαο. Ζ κεηεξα ηνπ Πεθεξε 25 θαη ε κεηεξα ηνπ Beckett εηλαη ην ηδην πξνζσπν. Ιεγνληαο απην, δελ ελλνσ νηη ε ηδηα κεηεξα θαπνηε ηθαλνπνηεη αλαγθεο θαη θαπνηε ηηο καηαησλεη. Δλλνσ νηη ν θνζκνο ηεο κεηεξαο ηνπ Πεθεξε, ην ζπηηη κε ηα ζθαινπαηηα, ηα ζεληνληα, ηελ θνπλνππηεξα, ην θεξη, ηα ρεηιε, θαη απν ηελ αιιε ν,ηη ν Molloy πξνζιακβαλεη νηαλ αθνπεη "and the voice is of a world collapsing endlessly, a frozen world, under a faint, untroubled sky..." 26 αλεθεη ζην ελα θνζκν, ΡΝΛ ΑΡΝΛ ΑΞΑΛΡΥΛ νπσο ιεεη ν Ζξαθιεηηνο 27. Δαλ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζσ κηα εθθξαζε ηνπ Greenson, ε κεηεξα ζηνλ Πεθεξε αληαπνθξίλεηαη ζηελ "θαλεξε κεισδηα", ε κεηεξα ζηνλ Beckett εξρεηαη απν ηα "θξπκκελα...ζεκαηα ηνπ αξηζηεξνπ ρεξηνπ" 28 θαη αληηζηξνθσο. Γειαδε ππαξρεη κηα θξπθε ζεξκνηεηα αλακεζα ζηνλ Molloy θαη ηελ κεηεξα ηνπ, θαη ππαξρεη κηα ζπγθαιπκκελε ςπρξνηεηα ζηελ κεηεξα ε νπνηα ζειεη λα εηλαη "θαιε". Πε θαζε κηα ηνπο εηλαη παξνπζα ε αιιε. Θαη απην, ζπκθσλα κε ηελ πξσηε ειιεληθε λνεζε, εηλαη κηα ΑΛΑΓΘΖ. Ζ κεηεξα, σο ε αλνηθηνηεηα ηεο αγθαιεο, σο ε παξνπζηα ε νπνηα δηλεηαη καδη κε θαζε παξνπζηα, εηλαη εθεη ζηελ ηθαλνπνηεζε θαη ζηελ καηαησζε δηνηη 25 Απν πξνεγνπκελν ζρεδηαζκα: Τν ζπηηη ζαλ ην θαινθνηηαμεηο κεζα από ηηο παιηεο θνξληδεο μππλα κε ηα παηεκαηα ηεο κεηεξαο ζηα ζθαινπαηηα ην ρεξη πνπ θηηαλεη ηα ζθεπαζκαηα ε δηνξζσλεη ηελ θνπλνππηεξα ηα ρεηιηα πνπ ζβελνπλ ηε θινγα ηνπ θεξηνπ. PIAZZA SAN NICOLÒ 26 ζ DK απ R. Greenson, The Technique..., New York 1972, p.365

13 θαη απην αλεθεη επηζεο ζηνπο Ξξνζσθξαηηθνπο ηθαλνπνηεζε θαη καηαησζε εηλαη, κε ηνλ ηδην ηξνπν, πιεξεηο παξνπζηεο. Ρν πξνζθεξνκελν γαια θαη ην παξαθξαηνπκελν γαια εηλαη θαη ζηηο δπν πεξηπησζεηο παξνλ. Ζ απνπζηα εηλαη παξνπζηα, νπσο ιεεη ν Ξαξκεληδεο, "ΒΔΒΑΗΥΠ". 29 Ρσξα, ε εκπεηξηα ηεο κεηεξαο σο κεξηκλαο ε νπνηα δηλεη παξνπζηα θαη εηλαη παξνπζα καδη κε θαζε παξνπζηα, εηλαη παξνκνηα κε ηελ εκπεηξηα ηνπ ςπραλαιπηε απν ηνλ αλαιπνκελν ηνπ. Ν αλαιπνκελνο, θαζε ηνπ ζθεςε, δειαδε, θαζε παξνπζηα πνπ ηνπ δηλεηαη, ζπκβαηλεη καδη κε ηελ παξνπζηα ηνπ ςπραλαιπηε. Απηνο εηλαη ινηπνλ, γηα ελα δηαζηεκα, κηα ζρεδνλ κνληκε παξνπζηα, πνπ δηαξθεη πνιπ πεξηζζνηεξν απν ιηγεο σξεο ηελ εβδνκαδα. Πε θνηλσληα κε απηελ ηελ παξνπζηα ππαξρεη ν αλαιπνκελνο ζηελ αλαθνξα ηνπ ζηνλ θνζκν θαη ζηηο δηαθνξεο παξνπζηεο πνπ ηνπ δηλνληαη. Κεηεξα θαη ςπραλαιπηεο εηλαη ζρεζεηο πνπ πξνζθεξνπλ, νπσο ζηηο πεξηπιαλεζεηο ηνπ παηδηθνπ θνζκνπ ζηε γνπξλα ηνπ ζρνιεηνπ, κηα αθηε. Νκσο ην θεηκελν ηνπ Heidegger ηειεησλεη κε κηα θξαζε ε νπνηα δελ ζπδεηεζεθε αθνκε: "Απηεο νη πεξηπιαλεζεηο ηνπ παηρληδηνπ δελ εμεξαλ ηηπνηε αθνκε γηα πεξηπιαλεζεηο νπνπ νιεο νη νρζεο κελνπλ πηζσ." Κεπσο απην ζεκαηλεη νηη ε κεηεξα θαη νη κεηξηθεο κνξθεο δελ ερνπλ ηελ απνθιεηζηηθνηεηα πνπ ηνπο απνδηδεηαη απν ηνλ Freud; Ρπαξρεη κηα πεξηνρε νπνπ ε ζρεζε κε ηε κεηεξα δελ εηλαη πιενλ απνθαζηζηηθε; Δηλαη, γηα λα κηιεζνπκε πεξα απν ηε γισζζα ηνπ homo natura, δπλαηε κηα παξνπζηα πνπ λα δηλεηαη κε ηεηνηνλ ηξνπν σζηε ηα πξαγκαηα λα εκθαληδνληαη κεζα απν ηνλ εαπην ηνπο, νπσο εηλαη θαζ εαπηα, δηρσο λα δηλνληαη κεζα απν ηελ παξνπζηα ελνο πξνζσπνπ; παξρεη κηα αλνηρηνηεηα ε νπνηα λα κελ εηλαη πιενλ αγθαιηα; Ζ απαληεζε εηλαη: λαη. παξρεη ελαο θνζκνο, Ν ΑΡΝΠ ΑΞΑΛΡΥΛ ησλ θνζκσλ, ν νπνηνο δελ πξνεξρεηαη νπηε απν ηνλ ζεν νπηε απν ηνλ αλζξσπν, 29 DK απ.4,1

14 ιεεη ν Ζξαθιεηηνο. 30 παξρεη κηα παξνπζηα ε νπνηα δελ ρξεηαδεηαη νπηε αξρε νπηε ηεινο, ιεεη ν Ξαξκεληδεο. 31 Πηνλ ρσξν απηεο ηεο πεξηνρεο, κεζα απν ηελ νπνηα κηινπλ ν Ζξαθιεηηνο θαη ν Ξαξκεληδεο, ε παξνπζηα ησλ πξαγκαησλ δηλεηαη κεζα απν ηα πξαγκαηα θαζεαπηα, δηρσο κεζνιαβεηεο. Ν Heidegger ηνλ πξνζεγγηδεη κε ηελ γεξκαληθε εθθξαζε γηα θαηη ην παξνλ: "Es gibt", "δηλεηαη". Ρσξα ην απξνζσπν ην νπνην δηλεη ηελ παξνπζηα δελ εηλαη ελα πξνζσπν αιια ην απξνζσπν ην νπνην ελλννπκε π.ρ. ζηελ εθθξαζε "βξερεη". Απην ην απξνζσπν εηλαη πνπ δηλεη ηελ παξνπζηα, εμαθαληδνκελν ραξηλ ηεο δνζεο ηνπ, δειαδε ηνπ παξνληνο. Ρν απξνζσπν εηλαη απην ην νπνην αλεπξηζθεηαη πξηλ απν θαζε ζπλεηδεηε θαηαλνεζε. Δηζη ην απξνζσπν εηλαη ην νλνκα γηα ηνλ ρσξν ν νπνηνο ππεξβαηλεη ηελ αλζξσπηλε ζπλεηδεζε, ην νλνκα γηα ην "αζπλεηδεην" νπνπ "νιεο νη νρζεο κελνπλ πηζσ". Δηλαη πεξηζζνηεξν απν ζπκπησζε νηη ν Freud, γηα λα νλνκαζεη ην αζπλεηδεην, θζαλεη ζηελ ηδηα ιεμε, ην απξνζσπν. Νκσο ν Freud δελ αθνινπζεη ηνλ απξνζσπν ραξαθηεξα κερξη ην ηεινο. Ζ ζεζε ηνπ, νδεγνπκελε απν ηα βεκαηα ηνπ homo natura, δηλεη ζην απξνζσπν ελα βηνινγηθν λνεκα, ην λνεκα ησλ θξαηεξσλ αλαγθσλ πνπ απνδεηνπλ ηθαλνπνηεζε, θαη εηζη ην ραλεη επζπο κνιηο ην νλνκαζεη. Νκσο ην απξνζσπν εηλαη παληα εθεη θαη αλακελεη ηελ επαξθε ηνπ αμηνινγεζε. Ρη ζεκαηλεη απην γηα ηνλ ςπραλαιπηε; 1. Πην θσο ηνπ απξνζσπνπ νπνπ νιεο νη νρζεο κελνπλ πηζσ, ε ςπραλαιπζε απνθηα ελα αιιν λνεκα θαζσο ππαηληζζεηαη ηελ δπλαηνηεηα νρη κηαο "θαιπηεξεο δσεο" αιια ελνο αξξεηνπ αλνηγκαηνο γηα ηνλ ρσξν πεξαλ θαζε ζρεζεο κε ηελ κεηεξα θαη κεηξηθεο κνξθεο. Ρνηε ε ςπραλαιπζε δελ νλνκαδεηαη ζπκθσλα κε ηνλ θνζκν ηεο ρεκεηαο θαη ηνπ ρεηξνπξγεηνπ αιια ζπκθσλα κε ην πξσην λνεκα ηεο ειιεληθεο ιεμεο "αλαιπζηο" σο ηνπ αλνηγκαηνο ησλ καηησλ ε ηνπ ιπζηκαηνο ηνπ πινηνπ θαη 30 DK απ ΑΓΔΛΖΡΝΛ ΑΛΥΙΔΘΟΝΛ, DK 8, 3.

15 ηνπ αλνηγκαηνο ηνπ ζηελ αλνηρηε ζαιαζζα. 32 θαηα ηελ ζπδεηεζε ηνπ επνκελνπ ζεκεηνπ. Απην γηλεηαη θαζαξνηεξν 2. Ρσξα ν βαζηθνο θαλνλαο δελ νδεγεη ζην αζπλεηδεην κεζα απν κηα αιπζζηδα "ζπλεηξκσλ". Δπηπιενλ ν βαζηθνο θαλνλαο δελ εηλαη νδεγηα: δελ εηλαη κηα εκθαλεο ε αθαλεο σζεζε. Ν βαζηθνο θαλνλαο ιεεη νηη ν αλαιπνκελνο εηλαη ειεπζεξνο λα πεη ν,ηη εξρεηαη ζηνλ λνπ ηνπ, νπσο εξρεηαη, ρσξηο ηελ δηθε ηνπ παξεκβαζε. Δλλνεκελνο εηζη, ν βαζηθνο θαλνλαο νλνκαδεη ηελ βαζηθε ζρεζε ηνπ αλζξσπνπ κε ηα πξαγκαηα, δηνηη ηα πξαγκαηα εηλαη παξνληα, δηλνληαη, αθ εαπηνπ ηνπο. Ν αλζξσπνο αλεθεη ζε απην ην δσζηκν: ε εθθξαζε "θαηη εξρεηαη ζηνλ λνπ" ζεκαηλεη ην δσζηκν ηεο παξνπζηαο. Ν ηξνπνο κε ηνλ νπνην δηλεηαη κηα παξνπζηα, εηλαη ν ινγνο, ε ιεμε νρη κε ηελ κνληεξλα ηεο ζεκαζηα αιια νπσο ελλνεηηαη απν ηνλ Ζξαθιεηην. 33 Απηνο ν ινγνο δελ εηλαη ινγνο θαλελνο, νπηε ζενπ νπηε αλζξσπνπ. Απηνο ν ινγνο πξεπεη λα ελλνεζεη σο ε θσλε ε νπνηα, αθεαπηεο ζησπειε, δηλεη ηνλ αλζξσπηλν ινγν αθελνληαο ηνλ λα ερεη. Ν αλζξσπηλνο ινγνο αλεθεη εγγελσο ζ απηελ ηελ ζησπε, ε ζησπε ελλνεκελε σο ε ζησπειε θσλε ησλ πξαγκαησλ. Ν αλζξσπηλνο ινγνο εηλαη ελ εαπησ ην αθνπζκα απηεο ηεο θσλεο. Νηαλ ν ςπραλαιπηεο αλαθνηλσλεη ζηνλ αλαιπνκελν ηνλ βαζηθν θαλνλα, δελ ηνλ πηεδεη λα αθνινπζεζεη κηα θαηεπζπλζε αιια ηνπ ιεεη απην πνπ εηλαη. Θαη ν αλαιπνκελνο, αθνινπζσληαο ηνλ βαζηθν θαλνλα, εηλαη θαζνδνλ πξνο ηελ νπζησζε ηνπ. Νζν καθξπα ηνλ θεξεη θαζε θνξα ν δξνκνο. 3. Ρν λνεκα ηεο ςπραλαιπζεο απνθηα κηα αιιε βαξπηεηα. Ν ζθνπνο δελ εηλαη απηνο ηνλ νπνην o Freud ππαηληζζεηαη κε ηελ γλσζηε ξεζε ηνπ "Νπνπ εηαλ ην Απην, πξεπεη λα γηλεη Δγσ." 34 Δαλ ην "Απην" δελ ζεκαηλεη ηελ επηθηλδπλε θπζε ηνπ αλζξσπνπ, νη αλαγθεο ηεο νπνηαο πξεπεη θαπσο λα 32 βι. Liddel-Scott 33 DK απ XXII, ζ.80

16 ειεγρζνπλ, αιια ηελ αλαγθε σο ΑΛΑΓΘΖ, σο ηελ απξνζσπε δνζε παξνπζηαο, σο ηελ "αθαλε αξκνληα", σο ηελ ζησπε πνπ θαζνξηδεη ηνλ θσλνπκελν ινγν καο κνπθνπνησληαο θαζε θνξα ην πξνζσπν καο, ηνηε ε ςπραλαιπζε ζα εηρε καιινλ ην λνεκα κηαο αξξεηεο απνθαιπςεο ηεο αιεζηλεο θπζεο ηνπ αλζξσπνπ, ε νπνηα δελ εηλαη πξσηαξρηθα ην πξνζσπν, ην εγσ, ε ηαπηνηεηα αιια, νπσο ιεεη ν Heidegger, ε αλνηθηνηεηα γηα ην κπζηεξην. 35 Ρν "κπζηεξην", ην "αθαλεο", ην "απξνζσπν", ε "ζησπε" ελλννπλ ην απην. Κ απηελ ηελ ελλνηα ε θξαζε ηνπ Freud πνπ παξαηεζεθε ηειεπηαηα ζα κπνξνπζε λα αθνπζηεη αληηζηξνθα: Νπνπ εηαλ Δγσ, πξεπεη λα ππαξμεη ην Απξνζσπν. A Νκσο ην «πξεπεη» ζηελ πξνηαζε ηνπ Freud, ην δνγκαηηθν «δηθαησκα» λα εθιακβαλεηαη ελα πξνζιακβαλνκελν θαηλνκελν σο νξεμηο θαη λα ππνρσξεη σο θαηλνκελν, ε θηινζνθηα δελ εηλαη δπλαηνλ λα ην αλερηεη. Ζ θηινζνθηα εηλαη ην παζνο ηνπ ζαπκαδεηλ ε, κε κηα εθθξαζε ηνπ Martin Heidegger, ε επιαβηθνηεηα ηνπ εξσηεκαηνο. Ρν δνγκα ηεο παξαζηαζεο ηεο κεηεξαο ζε νξνπο νξεμεσο, δειαδε σο «αληηθεηκελνπ ηθαλνπνηεζεο αλαγθσλ», ρξεηαδεηαη νρη λα πηνζεηεζεη ε λα απνξξηθζεη αιια λα πξνζερζεη πεξηζζνηεξν: ρξεηαδεηαη λα απνθαιπθζεη ν ζαπκαζκνο θαη ην εξσηεκα πνπ θξπβεη θαη ζπγθαιππηεη. Πην θσο ησλ Ξξνζσθξαηηθσλ ην «λα πξνζερζεη» ζεκαηλεη λα ηδσζεη κε ελα βιεκκα ην νπνην βιεπεη θαηη, ζπκθσλα κε ελα απνζπαζκα ηνπ Ζξαθιεηηνπ, νθσο ερεη.. Αο δνπκε ην πξνεγνπκελν παξαδεηγκα θαη ν,ηη παξαζηεζεθε σο ηθαλνπνηεζε κηαο αλαγθεο, «σο ερεη». Ξσο ηθαλνπνηεη ε κεηεξα αλαγθεο; Γηλνληαο. Ξξνθεηηαη γηα ελα δνζηκν ηδηαηηεξν. Ρν ηδηαηηεξν ηνπ εγθεηηαη ζην νηη δελ δεηα αληαπνδνζε. Θαη πνηα αλαγθε θαλεη ηε κεηεξα λα ηθαλνπνηεη ηηο αλαγθεο ηνπ παηδηνπ; Ξνηα αλαγθε εηλαη πνπ επηηαζζεη ην δηρσο αληαπνδνζε δνζηκν; Δηλαη ε αλαγθε πνπ δεηα απν ηε κεηεξα λα εηλαη κεηεξα. Απηε ε αλαγθε ησξα, επεηδε δελ εηλαη ζηξακκελε ζηνλ εαπην ηεο, δελ εμππεξεηεη ελα ηδηνλ νθεινο, επεηδε δελ πξνζβιεπεη ζηελ απηνζπληεξεζε, ερεη ηνλ ραξαθηεξα ηνπ ρξενπο. Απηε ε αλαγθε ιεεη, κε 35 Gelassenheit, Pfullingen 1959, ζ.24.

17 ελαλ ηξνπν δηαθνξεηηθν απν εθεηλνλ ηνπ Freud: Ξξεπεη. Απν πνπ εξρεηαη απην ην «πξεπεη»; Αγλσζην. Ζ αλαγθε ηνπ δελ ερεη ππνθεηκελν. Δηλαη απξνζσπε. Γηα ηε κεηεξα σο κεηεξα «εηλαη αλαγθε» λα δσζεη ζην παηδη ηεο ην γαια ηνπ. Ρν απξνζσπν ηνπ «εηλαη αλαγθε» δεισλεη πσο απηε ε αλαγθε δελ πξνεξρεηαη απν αιινπ θαη δελ παξαπεκπεη αιινπ, δελ εμππεξεηεη θαηη. Δηλαη ε αλαγθε ηελ νπνηα ερεη αλαγθε ε θαζε αλαγθε ηνπ παηδηνπ. Γελ ππνθεηηαη ζε θαπνην σθειηκηζηηθν θηλεηξν, δελ εηλαη νπηε εγσηζηηθε νπηε αιηξνπηζηηθε. Ππγθεληξσλεη ηε κεηεξα ζηνλ εαπην ηεο. Πην θαιεζκα ηεο ε κεηεξα γηλεηαη κεηεξα. Νλνκαδεηαη: κεηεξα. Ξξσηα ζην θαιεζκα απηνπ ηνπ «εηλαη αλαγθε» ε κεηεξα εηλαη κεηεξα. Ζ πξσηε ηεο αληαπνθξηζε ζην θαιεζκα εηλαη εδε ν ηνθεηνο. Ν ηνθεηνο πνπ πξνζηδηαδεη ζηνλ αλζξσπν δελ νξηδεηαη απν ην βηνινγηθν γεγνλνο. Δηλαη πξαμε νλνκαζηαο: Πην ηνθεην ε κεηεξα βαθηηδεηαη κεηεξα. Θαη ε νλνκαζηα ηεο δελ ηζρπεη απαμ δηα παληνο ζαλ ηακπεια επαλσ ζ' ελα νλ. Θεξδηδεηαη θαη ραλεηαη θαζε σξα, κε ηελ αληαπνθξηζε ε ηελ ακειεζε ηεο αληαπνθξηζεο ζ' απην πνπ ηεο αλαηεζεθε. Ρν νλνκα «κεηεξα» δελ εηλαη ραξαθηεξηζκνο ελνο αλζξσπνπ αιια θαιεζκα θαη ρξενο λα εηλαη ε κεηεξα πνπ εηλαη. Πην θαιεζκα θαη ζην ρξενο ηνπ απξνζσπνπ «εηλαη αλαγθε» κηια ε αλαγθε θαζε αλαγθεο. Θηλνπκαζηε εδε ζηνλ ρσξν ηεο ειιεληθεο λνεζεο, ζηνλ ρσξν ηεο αλαγθεο. Πην θσο ηεο αλαγθεο ε κεηεξα δελ εηλαη νπηε αληηθεηκελν νπηε ππνθεηκελν ηθαλνπνηεζεο αλαγθσλ. Υο κεηεξα θαιεηηαη ζε ελα δνζηκν ην νπνην δελ απαηηεη αληαπνδνζε, θαιεηηαη λα αθελεη ην πξνζσπν ηεο ζηελ αθαλεηα, λα εθπξνζσπεη, εθεη πνπ ηαρζεθε σο κεηεξα, ην απξνζσπν «εηλαη αλαγθε». Γηα λα πξνζεγγηζνπκε απην ην αηληγκαηηθν Απξνζσπν, πνπ δηλεη, ζα ζηξαθνπκε ζ' ελα απνζπαζκα απν ην κηθξν απηνβηνγξαθηθν θεηκελν ηνπ Heidegger κε ηνλ ηηηιν Ο Χσξαθνδξνκνο: Οκσο απν ηνλ θινην ηεο βαιαληδηαο ηα αγνξηα εθηηαρλαλ ηα θαξαβηα ηνπο πνπ, εθνδηαζκελα κε παγθν θαη κε δνηαθη, επιεαλ ζην ξεκα ε ζηε γνπξλα ηνπ ζρνιεηνπ. Οη ζαιαζζνπνξηεο ησλ παηρληδησλ εθηαλαλ αθνκε επθνια ζηνλ πξννξηζκν ηνπο θαη μαλαγπξηδαλ πηζσ ζηελ νρζε. Τν νλεηξηθν ηεηνησλ ηαμηδησλ παξεκελε ζηνλ κπρν κηαο αιινηε ζρεδνλ αδηνξαηεο ιακςεο πνπ απισλνηαλ επαλσ ζ νια ηα πξαγκαηα. Τν βαζηιεην ηνπο αθνξηδνληαλ απν ην καηη θαη ην ρεξη ηεο κεηεξαο. Ηηαλ ζαλ ε αθαηε κεξηκλα ηεο λα εζθεπε νια ηα νληα. Εθεηλα ηα ηαμηδηα ησλ παηρληδησλ δελ εγλσξηδαλ αθνκε ηηπνηε γηα

18 πνξεηεο νπνπ νιεο νη νρζεο κελνπλ πηζσ. Ξνηα εηλαη ε κεηεξα ζην θεηκελν ηνπ Heidegger; Ρν καηη θαη ην ρεξη ηεο δελ κεξηκλα απια γηα ηελ ηθαλνπνηεζε αλαγθσλ. Σθεπεη νια ηα νληα. Απηε ε ζθεπε δελ θξνληηδεη, δελ ηθαλνπνηεη, δελ πξνζηαηεπεη. Αθνξηδεη, παξερεη ηα νξηα ζην «βαζηιεην ησλ πξαγκαησλ», θαη εηζη ην θαλεη πξαγκαηηθν, ην αθελεη λα εηλαη ελαο θνζκνο γηα ην παηδη ηεο, ελαο θνζκνο πνπ κπνξεη λα ηνλ θαηνηθεη. Αθνκε θαη ζην λενγελλεην, νηαλ παηξλεη ην γαια θαη εζπραδεη θη αλνηγεη ηα καηηα ηνπ θαη θνηηαδεη ηξηγπξσ, απην πνπ δηλεηαη εηλαη ε θαηνηθεζε ζηνλ θνζκν. Ρν βιεπνπκε πεξηνξηζκελα θαη παξακνξθσκελα νηαλ ην παξαζηαηλνπκε σο ηελ ηθαλνπνηεζε ηεο αλαγθεο δηαηξνθεο. Απην πνπ ηνπ δνζεθε, ην γαια, δελ εηλαη ελα κεηγκα ρξεζηκσλ ζπζηαηηθσλ γηα ηνλ νξγαληζκν. Δηλαη ην δσξν ησλ πξαγκαησλ, ην δσξν ελνο θνζκνπ ζηνλ νπνηνλ αλνηγεηαη, ηνλ νπνην θαηνηθεη. Ρν γαια δελ εηλαη ελα ζξεπηηθν πγξν. Δηλαη δσξν ηεο κεηεξαο θαη καδη δσξν ηεο πξσηεο κεηεξαο, ηεο «κεηεξαο γεο». Δξρεηαη απν ηε γε. Ρν λενγελλεην παηξλεη κεζα ηνπ, κε ην γαια, ην αθαην θαη ην ζθνηεηλν ηεο κπζηεξην, πνπ εηλαη ην εδαθνο γηα νια ηα εξγα θαη ηα ινγηα ησλ αλζξσπσλ. Ζ κεηεξα, ζην νλνκα ηεο γεο, δηλεη ζηα πξαγκαηα ηελ πξαγκαηηθνηεηα ηνπο, ηνλ νξηδνληα απν ηνλ νπνην αλαδπνληαη θαη ζηνλ νπνην ζα θαηαδπζνπλ, δηαηξερνληαο ην θαζκα ηεο παξνπζηαο ηνπο. Κεηαμπ ησλ ρζνλησλ ζεσλ ππαξρεη κηα, ην νλνκα ηεο νπνηαο ερεη ηελ ηδηα ξηδα κε ηε «κεηεξα»: Γεκεηξα. Ζ Γεκεηξα απνθαιεη ηνλ εαπην ηεο ΓΥΠΥ, δειαδε: απηε ε νπνηα δηλεη. Ζ κεηεξα δηλεη παξνπζηα. Ζ κεηεξα δελ εηλαη ελα πξνζσπν. Δηλαη λνκνο, πνπ νκσο ρξεηαδεηαη ελα πξνζσπν, αλζξσπνπ ε θαη ζενπ, λα ηνλ εθ-πξνζσπεη. Ρν δνζηκν ηεο εηλαη «αθαην», γξαθεη ν Heidegger. Γελ εηλαη κηα ζπλεηδεηε, εθνπζηα πξαμε. Ζ κεηεξα θαζαπηε, σο κεηεξα, ζεκαηλεη, πξηλ απν θαζε αιιν: δνζηκν παξνπζηαο. Ρν θαην ηνπ δνζηκαηνο ηεο εηλαη ην γαια. Ζ κεηεξα δηλεη παξνπζηα. Νη εθθξαζεηο «καηηα κνπ», «ζπιαρλν κνπ», «θαξδηα κνπ», «ςπρε κνπ» κηινπλ γηα απην ην δνζηκν: δηλεη παξνπζηα δηλνκελε ε ηδηα, δηλνληαο ηα καηηα θαη ην ζπιαρλν, ηελ θαξδηα θαη ηελ ςπρε ηεο. Ρν θεηκελν ηνπ Heidegger ηειεησλεη κε κηα θξαζε ε νπνηα δελ ζπδεηεζεθε αθνκε: Εθεηλα ηα ηαμηδηα ησλ παηρληδησλ δελ εγλσξηδαλ αθνκε ηηπνηε γηα πνξεηεο νπνπ νιεο νη νρζεο κελνπλ πηζσ.

19 Κεπσο απην ζεκαηλεη νηη ε κεηεξα δελ ερεη ηελ απνθιεηζηηθνηεηα πνπ ηεο απνδηδεηαη απν ηνλ Freud, δελ εηλαη «κνλαδηθε», «δηρσο νκνην ηεο», «αλαληηθαηαζηαηε»; Κεπσο ππαξρεη κηα πεξηνρε νπνπ ε ζρεζε κε ηε κεηεξα δελ εηλαη πιενλ απνθαζηζηηθε; Ρνπην ζα πεη ησξα: Δηλαη δπλαηε κηα παξνπζηα πνπ λα κελ δηλεηαη κεζα απν ηα καηηα θαη ηα ζπιαρλα, ηελ θαξδηα θαη ηελ ςπρε ηεο κεηεξαο; παξρεη κηα αλνηρηνηεηα ε νπνηα λα κελ αθνξηδεηαη απν ην καηη θαη ην ρεξη ηεο θαη ηελ αγθαιηα ηεο; Ζ απαληεζε εηλαη: λαη. Θαηαξρελ ην ππνςηαδνκαζηε απν ηελ παξαδνζε πνπ καο θιεξνδνηεζεθε. παξρεη ελαο θνζκνο ν νπνηνο δελ δεκηνπξγεζεθε νπηε απν ηνλ ζεν νπηε απν ηνλ αλζξσπν, ιεεη ν Ζξαθιεηηνο. παξρεη κηα παξνπζηα ε νπνηα δελ ρξεηαδεηαη νπηε αξρε νπηε ηεινο, ιεεη ν Ξαξκεληδεο. Πηνλ ρσξν απηεο ηεο πεξηνρεο, κεζα απν ηελ νπνηα κηινπλ ν Ζξαθιεηηνο θαη ν Ξαξκεληδεο, ε παξνπζηα ησλ πξαγκαησλ δηλεηαη κεζα απν ηα πξαγκαηα θαζαπηα, δηρσο κεζνιαβεηεο. Ν Heidegger ηνλ πξνζεγγηδεη κε ηε γεξκαληθε εθθξαζε γηα θαηη πνπ εηλαη παξνλ: «Es gibt», «δηλεηαη». Ρσξα απην πνπ δηλεη παξνπζηα δελ εηλαη ελα πξνζσπν αιια ην Απξνζσπν ην νπνην ππνλνεηηαη π.ρ. ζηελ εθθξαζε «βξερεη». Ρν ζπλαληεζακε εδε ζην «εηλαη αλαγθε». Ρν Απξνζσπν δηλεη παξνπζηα, εμαθαληδνκελν ραξηλ ηεο δνζεο ηνπ, δειαδε ηνπ παξνληνο, π.ρ. ηεο βξνρεο. Δηλαη ην νλνκα γηα ην αθαλεο ην νπνην ζπλνδεπεη ηα θαλεξα θαη επνκελσο ζπλεηδεηα, ην πξσην θαη πζηαην νλνκα γηα ην Αζπλεηδεην - νπνπ «νιεο νη νρζεο κελνπλ πηζσ». Δηλαη πεξηζζνηεξν απν ζπκπησζε νηη ν Freud, γηα λα νλνκαζεη ην Αζπλεηδεην, θζαλεη ζηελ ηδηα ιεμε, ηε γεξκαληθε απξνζσπε αλησλπκηα: Es. Νη ειιεληθεο κεηαθξαζεηο «Απην», «Δθεηλν», θαζνηη πξνζσπηθεο αλησλπκηεο, εηλαη παξαπιαλεηηθεο. Ρν Es εηλαη ην Απξνζσπν. Ν Freud δελ αθνινπζεη ηνλ απξνζσπν ραξαθηεξα ηνπ κερξη ην ηεινο. Νδεγνπκελνο απν ηα βεκαηα ηνπ homo natura, ηνπ απνδηδεη κηα κνξθε, ελα «πξνζσπν», εηλαη ην ηειηθα βηνινγηθν ππνζηξσκα ησλ θξαηεξσλ αλαγθσλ πνπ απνδεηνπλ ηθαλνπνηεζε. Δηζη ην ραλεη επζπο κνιηο ην νλνκαζεη. Νκσο ην Απξνζσπν εηλαη παληα εθεη θαη αλακελεη ηελ επαξθε ηνπ εθθξαζε. Ρη ζεκαηλεη απην γηα ηνλ ςπραλαιπηε; 1. Πην θσο ηνπ Απξνζσπνπ νπνπ νιεο νη νρζεο κελνπλ πηζσ, ε ςπραλαιπζε απνθηα ελα αιιν λνεκα, θαζσο ππαηληζζεηαη ηε δπλαηνηεηα νρη κηαο «ςπρηθεο πγεηαο» αιια ελνο αξξεηνπ αλνηγκαηνο γηα ηνλ ρσξν πεξαλ θαζε ζρεζεο κε ηε κεηεξα θαη κεηξηθεο κνξθεο. Ρνηε ε ςπραλαιπζε δελ νλνκαδεηαη ζπκθσλα κε ηνλ θνζκν ηεο ρεκεηαο θαη ηνπ

20 ρεηξνπξγεηνπ αιια ζπκθσλα κε ην πξσην λνεκα ηεο ειιεληθεο ιεμεο «αλαιπζηο» σο ηνπ αλνηγκαηνο ησλ καηησλ ε ηνπ ιπζηκαηνο ηνπ πινηνπ θαη ηνπ αλνηγκαηνο ηνπ ζηελ αλνηρηε ζαιαζζα. Απην γηλεηαη θαζαξνηεξν ζηε ζπδεηεζε ηνπ επνκελνπ ζεκεηνπ. 2. Ν βαζηθνο θαλνλαο δελ εηλαη πιενλ επηβαιινκελνο «θαλνλαο» θαη νδεγηα. Ιεεη νηη ν αλαιπνκελνο εηλαη ειεπζεξνο λα πεη ν,ηη εξρεηαη ζηνλ λνπ ηνπ, νπσο εξρεηαη, ρσξηο ηε δηθε ηνπ παξεκβαζε. Νλνκαδεη κηαλ αλαγθε, ην νηη ζηνλ αλζξσπν «εηλαη αλαγθε» απην πνπ εξρεηαη ζηνλ λνπ ηνπ, πνπ ζα πεη: απην πνπ δηλεηαη, λα ην θεξεη ζε γισζζα, θαη λα ην νλνκαζεη. Ν βαζηθνο θαλνλαο κηια γηα ην ρξενο πνπ ερεη θαηαινγηζηεη ζηνλ αλζξσπν σο αλζξσπν: ηελ επαξθε αληαπνθξηζε ζην θαιεζκα πνπ ηνλ αθνξα, ζηελ παξνπζηα πνπ ηνλ ρξεηαδεηαη γηα λα ζαξθσζεη εξρνκελε ζε γισζζα. Ρσξα ν βαζηθνο θαλνλαο δελ εηλαη ε κεζνδνο πνπ νδεγεη ζην Αζπλεηδεην κεζα απν «ειεπζεξνπο ζπλεηξκνπο». Κηια γηα ηελ αλαγθε λα αλαιεθζεη απην πνπ δηλεηαη θη εξρεηαη. Λα εξζεη ζε γισζζα. Νηαλ ν ςπραλαιπηεο αλαθνηλσλεη ζηνλ αλαιπνκελν ηνλ βαζηθν θαλνλα, δελ ηνλ πηεδεη λα αθνινπζεζεη κηα θαηεπζπλζε αιια ηνπ ιεεη απην πνπ εηλαη. Θαη ν αλαιπνκελνο, αθνινπζσληαο ηνλ βαζηθν θαλνλα, εηλαη θαζνδνλ πξνο ηελ νπζησζε ηνπ. Νζν καθξηα ηνλ θεξεη θαζε θνξα ν δξνκνο. 3. Ρν λνεκα ηεο ςπραλαιπζεο απνθηα κηαλ αιιε βαξπηεηα. Ν ζθνπνο δελ εηλαη απηνο ηνλ νπνην o Freud ππαηληζζεηαη κε ηελ γλσζηε ξεζε ηνπ «Νπνπ εηαλ ην Απην, πξεπεη λα γηλεη Δγσ» Δαλ ην «Απην» δελ ζεκαηλεη ηελ επηθηλδπλε θπζε ηνπ αλζξσπνπ, νη αλαγθεο ηεο νπνηαο πξεπεη θαπσο λα ειεγρζνπλ, αιια ηελ αλαγθε σο αλαγθε, σο ηελ απξνζσπε δνζε παξνπζηαο, ηνηε ε ςπραλαιπζε ζα εηαλ δξνκνο κηαο αξξεηεο αιεζεπζεο ηνπ αλζξσπνπ, ε νπνηα δελ αλεπξηζθεηαη ζην πξνζσπν, ζην εγσ, ζηελ ηαπηνηεηα αιια, νπσο ιεεη ν Heidegger, ζηελ αλνηθηνηεηα γηα ην κπζηεξην. Ρν «κπζηεξην», ην «αθαλεο», ην «Απξνζσπν» ελλννπλ ην απην. Κ απηελ ηελ ελλνηα ε θξαζε ηνπ Freud πνπ παξαηεζεθε ηειεπηαηα ζα κπνξνπζε λα αθνπζηεη δηαθνξεηηθα: Οπνπ κηια ην Εγσ, πξεπεη λα ζπλαθνπεηαη ην Απξνζσπν. Ρνπην εηλαη δπλαην νηαλ ε αλαγθε δελ επηθαιππηεηαη απν ηηο ζπλεζεηο αλαγθεο νη νπνηεο πηεδνπλ γηα ηελ ηθαλνπνηεζε ηνπο. Δδσ βξηζθεηαη ν νπζηαζηηθνο ινγνο γηα ηελ «αξρε ηεο εγθξαηεηαο», ε νπνηα δελ επηηξεπεη ηελ ηθαλνπνηεζε αλαγθσλ κεζα ζηελ ςπραλαιπηηθε ζπλαληεζε. Δηλαη αθξηβσο ν νξνο ηεο δπλαηνηεηαο σζηε ε ζπλεζηζκελε, απν επηζπκηεο θαη αλαγθεο θαηεπζπλνκελε ζπκπεξηθνξα λα παξακεξηζηεη ραξηλ ηεο αιιεο αλαγθεο.

21 Απην εηλαη θαηη πνπ ν Καθξπγηαλλεο, ελαο Διιελαο ζηξαηεγνο ζηελ επαλαζηαζε ελαληηνλ ηεο ηνπξθηθεο θαηνρεο, ην γλσξηδε, κε ηνλ ηξνπν ηνπ. Ρελ εκεξα πξηλ απν κηα δπζθνιε καρε, γλσξηδνληαο νηη νη αιινη ζηξαηεγνη, νη ζηξαηεγνη «ησλ θαθελεησλ», νπσο ηνπο απνθαινπζε, ζρεδηαδαλ λα δηαθπγνπλ, κπζηηθα εδησμε ηα αινγα θαη ηα θαξαβηα ηνπο, θη εηζη δελ εηραλ αιιε επηινγε απν ην λα πνιεκεζνπλ. Ξνιεκεζαλ θαη ληθεζαλ. Ζ ςπραλαιπηηθε εγθξαηεηα εκπλεεηαη ηζσο απν ην ηδην πλεπκα ην νπνην θαιεζε ηνλ Καθξπγηαλλε λα παξεη ηε ζεζε πνπ πεξε ζ' απηελ ηε καρε

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση ηνλ δηαινγν "Θεαηηεηνο" γξαθεη ν Πιαησλ: "Λαια γαξ θηινζνθνπ ηνπην ην παζνο, ην ζαπκαδεηλ. Οπ γαξ αιιε αξρε θηινζνθηαο ε απηε." Ιαη ν Αξηζηνηειεο

Διαβάστε περισσότερα

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο

Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Αγαπεο". Η νκηιηα κνπ μεθηλα κε ηελ ζπδεηεζε ηνπ. Οηαλ εκαζα

Διαβάστε περισσότερα

ην εξγν ηνπ Ingmar Bergman "Persona" κηα εζνπνηνο, ε Διηδακπεζ Φνγθιεξ, ζηε δηαξθεηα κηαο παξαζηαζεο παζαηλεη αθσληα, πνπ ζπλερηδεη ηνπο επνκελνπο ηξεηο κελεο, εηζαγεηαη ζε κηα ςπρηαηξηθε θιηληθε θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο Εισαγωγη Στα Ονειρα [Νκηιηα ζηνπο θνηηεηεο Χπρνινγηαο ηνπ New York College, ηειε ηεο δεθαεηηαο ηνπ '90.] Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην:

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην: ΙΙ. Η Δεςηεπη Οδορ και ηο Μηδεν 1 Δμσ απ' απην ην αζηξν, ζθεθηεθα, δελ εηλαη ηηπνηα, θη απην Δηλαη ηνζν εξεκσκελν. Απην θαη κνλνλ εηλαη ην θαηαθπγην καο, θαη ηνπην Δηζη κνηαδεη. Bertold Brecht 2 Ζ δεπηεξε

Διαβάστε περισσότερα

"Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη

Ψυχαναλυση. Η Ιατρικη "Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη Ζ Ηαηξηθε ερεη θζαζεη ζην ηεινο. Απην δελ ζεκαηλεη πσο απνδεηρζεθε αλαπνηειεζκαηηθε, πσο ε πξννδνο ηεο αλαθνπεθε, πσο ρξεηαδεηαη κηα ζηξνθε πξνο "ελαιιαθηηθεο" κεζνδνπο. Ζ Ηαηξηθε

Διαβάστε περισσότερα

Η βια στην ψυχοθεραπεια

Η βια στην ψυχοθεραπεια Η βια στην ψυχοθεραπεια Ζ βηα αζθεηηαη κε πνιινπο ηξνπνπο. Δλαο, γηα ηνλ νπνην ζα ζαο κηιεζσ ζεκεξα, θαη ν νπνηνο απαληαηαη ζηελ ςπρνζεξαπεηα ζπρλα, θαη κε ηδηαηηεξε πηεζηηθνηεηα, εηλαη εθεηλνο ν ηξνπνο

Διαβάστε περισσότερα

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση.

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Ο Daniel Paul Schreber ππεξμε ελαο δηαθεθξηκελνο δηθαζηηθνο ζηε Λεηςηα ηνπ 19νπ αησλα. Απν ηα 51 ηνπ θαη κεηα εδεζε ηα 13 απν ηα 18 ρξνληα κερξη ηνλ ζαλαην ηνπ ζε ςπρηαηξηθα

Διαβάστε περισσότερα

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ.

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ. αἰὼλ δὲ θπιηλδνκέλαηο ἁκέξαηο ἄιι ἄιινη ἐμάιιαμελ νκσο ν ρξνλνο ηεο δσεο, ηε κηα κεξα κεηα ηελ αιιε, ζηνπ θπθινπ ηα γπξηζκαηα, αιιαδεη αιινηε αιια Πηλδαξνο, 3νο Ιζζκηνληθνο, 30 Εηζαγωγε Σηελ ςπρνζεξαπεηα,

Διαβάστε περισσότερα

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο:

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: 22.6.2009 ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: Απνιπηα αδεηνο, αλαιαθξνο, ξπζκηζκελνο ζηα ιηγα κεηξα ηεο ακκνπ εκπξνο κνπ θαη θαηνπηλ ζηε ζαιαζζα θη επαλσ ζηα ζπλλεθα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

* Vorlesungen, S. 12, 13>

* Vorlesungen, S. 12, 13> [7] Teaching Wittgenstein wrote and taught in a very different way from Freud and most psychoanalysts. The way they taught throws light on their notion of therapy. [1] [1] *Verm. Bemerkungen, S. 72 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

οδος δαιμονος. Ι,1-27

οδος δαιμονος. Ι,1-27 οδος δαιμονος. Ι,1-27 Πξώηε Αλάγλωζε Ι/1-5 ἵ π π ν η η α ί κ ε θ έ ξ ν π ζ η λ ὅ ζ ν λ η επὶ ζ π κ ὸ ο ἱ θ ά λ ν η π έ κ π ν λ ἐ πεί κ ἐ ο ὁ δ ὸ λ βῆ ζ α λ π ν ι ύ θ ε κ ν λ ἄ γ ν π ζ α η δαί κ ν λ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε;

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε; Ο ηξεινο, ν ζνθνο, ν πνηεηεο 1. Δηλαη ηξεηο κνξθεο πνπ κνηαδεη λα κελ θαηνηθνπλ αλακεζα καο. Βξηζθνληαη, ιεκε, "αιινπ": Ο ηξεινο ζηνλ θνζκν ηνπ, ν ζνθνο ζηηο επρεο ησλ παηδηθσλ γελεζιησλ, ν πνηεηεο ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ:

ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ: 1 ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ: 1: Η ΓΔΝΝΗΗ ΚΑΙ Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΝΟ ΠΑΡΑΛΗΛΟΤ ΚΟΜΟΤ: ΔΠΣΔΒΡΗ 1976: Ο 11ρξνλνο Θνδσξνο κε ηελ 7ρξνλε αδειθε ηνπ ηελ Διελε πεξπαηνπλ ζηελ αθηε ηνπ Μαξαζσλα ηεο Αηγηλαο. Καπνπ ε παξαιηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΟΤΡΟΤΝΙΩΝ:

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΟΤΡΟΤΝΙΩΝ: 1 INDEX: 1) Pigs the first -Ννεβξεο '77 2) Pig atom heart -Γεθεβξεο '77 3) Pig sound of pig silence -Γελαξεο '78 4) In the court of the crimson pig -Φιεβαξεο '78 5) Firepigs -Απξηιεο '78 6) DNA -Μαεο '78

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Koichi Tsujimura, ''Dôgens Lehre von Sein = Zeit'' [''Η δηδαζθαιηα ηνπ Dôgen γηα ην Εηλαη=Φξνλνο (ΑΙΩΝ) 1 '']

Koichi Tsujimura, ''Dôgens Lehre von Sein = Zeit'' [''Η δηδαζθαιηα ηνπ Dôgen γηα ην Εηλαη=Φξνλνο (ΑΙΩΝ) 1 ''] Koichi Tsujimura, ''Dôgens Lehre von Sein = Zeit'' [''Η δηδαζθαιηα ηνπ Dôgen γηα ην Εηλαη=Φξνλνο (ΑΙΩΝ) 1 ''] From: 'The Moon in a Dewdrop; writings of Zen Master Dôgen' Translated by Dan Welch and Kazuaki

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 1. Οη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο καο, επεηδή

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα