Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο"

Transcript

1 Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Αγαπεο". Η νκηιηα κνπ μεθηλα κε ηελ ζπδεηεζε ηνπ. Οηαλ εκαζα πσο αιιαμε θαη εγηλε "Πεξη Αγαπεο" εηαλ πνιπ αξγα. πλερηζα ινηπνλ λα γξαθσ, νκσο πιενλ ζπλνκηινπζα κ' ελα θαληαζκα. Ο Γησξγνο εθεξεο, ν πνηεηεο κε ηνλ νπνην ζ' αζρνιεζσ, ζ' ελα πνηεκα κε ηνλ ηηηιν ΔΛΔΝΗ αλαθεξεηαη ζηελ νκσλπκε ηξαγσδηα ηνπ Δπξηπηδε. πκθσλα κ' απηελ εηαλ ην εηδσιν ηεο Διελεο, πνπ εηρε θιεςεη ν Παξηο, ελσ ε ηδηα εηρε κεηαθεξζεη απν ηνλ Δξκε ζηελ απιε ηνπ Πξσηεα. [...] ηνζνο πνλνο ηνζε δσε, εηζη ηειεησλεη ην πνηεκα, πεγαλ ζηελ αβπζζν γηα ελα πνπθακηζν αδεηαλν γηα κηα Διελε. Καπνηε, γηα λα απνδσζσ ην εδσ ελλννπκελν, ρξεζηκνπνηεζα ηελ εηθνλα ηνπ λεθξνπ αζηξνπ ην νπνην, θαζνηη εηε θσηνο καθξηα, ζπλερηδεη γηα νια απηα ηα εηε λα ζηειλεη ην θσο ηνπ, λα καο θσηηδεη θαη λα καο νδεγεη. Ο νπξαλνο καο εηλαη γεκαηνο απν λεθξα αζηξα. Σν γλσξηδνπκε θαια, κεηαμπ αιισλ θαη απν ηελ εκπεηξηα ηεο ςπραλαιπζεο. Δλα κηθξν λεθξν αζηξν εηλαη θη ν αθπξνο πιενλ ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ, γηα ηνλ νπνην εγξαςα νζα αθνινπζνπλ. "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Αγαπεο" ινηπνλ. Ο ηηηινο κε εθαλε ζθεπηηθν. Δηλαη, αλαξσηεζεθα, ε αγαπε "ελλνηα"; Αλνημα ελα εγθπξν θηινζνθηθν ιεμηθν ζην ιεκκα "αγαπε". Η πξσηε θξαζε εηλαη ε εμεο: Η αγαπε εηλαη κηα απν ηηο πιενλ πνιπζηξσκαηηθεο θαη πνιπζεκαληεο ελλνηεο ηεο ζθεςεο. Ο ζπγγξαθεαο ηνπ αξζξνπ αλαθεξεηαη κεηαμπ αιισλ θαη ζηελ ςπραλαιπζε. Καη παιη παξεκεηλα ζθεπηηθνο. Δηλαη ε αγαπε "ελλνηα"; Δρσ ζπλεζηζεη, νηαλ κηισ γηα ηελ ςπραλαιπζε, λα ερσ ππνςε κνπ ηελ πξαμε ηεο ςπραλαιπηηθεο ζπλνκηιηαο, ην επγο, θαη ζην εξγν ζεσξσ νηη ε ςπραλαιπζε απνθηα ηελ ππνζηαζε θαη ηελ δηθαησζε ηεο, αθξηβσο νπσο ην πνδνζθαηξν ζην γεπεδν θαη ε κνπζηθε ζηελ εθηειεζε. Σν εξσηεκα κνπ ινηπνλ, αλ ε αγαπε εηλαη ελλνηα, δελ ζα ην πξνζεγγηζσ κεζα απν ηελ ζεσξηα, κεζα απν ην "πνιπζηξσκαηηθν" θαη ην "πνιπζεκαλην" ησλ απνςεσλ γηα ηελ αγαπε αιια κεζα απν ην εξγν ηεο ςπραλαιπζεο. 1

2 Αο ππνζεζνπκε ινηπνλ, θη απην εηλαη θαηη πνπ ζπκβαηλεη, αο ππνζεζνπκε νηη ν πειαηεο καο αξρηδεη θαπνηα ζηηγκε λα κηια γηα ηελ "ελλνηα ηεο αγαπεο". Πσο ην αθνπκε απην; Γελ αθνπκε ζηηο ιεμεηο "ελλνηα ηεο αγαπεο" κηα απνζηαζε, κηα ζπζηνιε, κηα ακπλα απελαληη ζηελ αγαπε πνπ ηνλ αθνξα; Καη, κε ηνλ ηξνπν ηεο ηερλεο καο, δελ ζα ηνπ ην επηζεκαλνπκε; Οκσο απηε ε επηζεκαλζε καο ηη ιεεη; Γελ ιεεη πσο ε αγαπε, εθεη πνπ καο αθνξα αιεζηλα, δελ εηλαη ελλνηα; Καη ηη εηλαη ηνηε ε αγαπε; Καηα πνπ ζα θαηεπζπλνπκε, παληα ζπκθσλα κε ηνπο θαλνλεο ηεο ηερλεο καο, ηνλ πειαηε καο πνπ θαπνηεο θνξεο, ερνληαο ραζεη ην εδαθνο πνπ ηνπ πξνζθεξαλ νη "ελλνηεο", κελεη ζπγρπζκελνο θαη αβνεζεηνο; Ση εηλαη ε αγαπε; Αλαξσηηεηαη, θαη ξσηαεη θη εκαο. Η απαληεζε κνηαδεη λα εηλαη επθνιε: Φπζηθα, ε αγαπε εηλαη ζπλαηζζεκα. Σελ αγαπε ηελ αηζζαλνκαζηε. Καη ζα ηνλ ελζαξξπλνπκε λ' αθεζεη ζηα ζπλαηζζεκαηα ηνπ θαη λα κηιεζεη γηα ηελ αγαπε πνπ - "αηζζαλεηαη". Σελ αηζζαλνκαζηε, ηελ αγαπε; Δηλαη ε αγαπε ζπλαηζζεκα; Σν θηινζνθηθν κνπ ιεμηθν παλησο κε πξνεηδνπνηεη λα κελ παηξλσ απηελ ηελ γλσκε ηνζν απνιπηα. Η αγαπε, δηαβαδσ, παξαζηαηλεηαη ζαλ ζπλαηζζεκα, δειαδε ςπρνινγηθνπνηεηηαη, πξσηα ζηελ απγε ησλ λεσηεξσλ ρξνλσλ, ζηνλ Descartes θαη ηνλ Locke, θαη εηζη αλνηγεηαη ε δπλαηνηεηα γηα ηελ αλαιεςε ηεο απν ηελ επεξρνκελε ςπρνινγηα. Αλεθεη ζην ηδηαηηεξν πλεπκα κηαο νξηζκελεο ηζηνξηθεο επνρεο, ε αγαπε λα παξαζηαηλεηαη ζαλ ζπλαηζζεκα. Γελ εηαλ απν παληα εηζη, θαη επνκελσο δελ ζα εηλαη εηζη γηα παληα. Οκσο θη εδσ δελ ζεισ λα παξαζπξζσ ζε κηα θηινζνθηθε ζπδεηεζε πεξη αγαπεο. Θα παξακεηλσ ζηνλ δηθν κνπ ρσξν, απηνλ ηεο ζεξαπεπηηθεο ζπλνκηιηαο, θαη απν θεη ζα εμεηαζσ ηη ζπκβαηλεη νηαλ ε αγαπε παξαζηαηλεηαη ζαλ ζπλαηζζεκα. Ο πειαηεο κνπ ινηπνλ, απν κνλνο ηνπ ε θαζνδεγνπκελνο απν κελα, ερεη εγθαηαιεηςεη ηελ ελλνηα ηεο αγαπεο θαη ησξα ιεεη π.ρ. - Αηζζαλνκαη αγαπε γηα ζαο. Δηκαη ησξα, σο ν ζεξαπεπηεο ηνπ, εζπρνο; Δθνζνλ ε αγαπε εηλαη ζπλαηζζεκα, θη απηνο ιεεη ν,ηη αηζζαλεηαη, δελ εηλαη νια εληαμεη; Ορη, δελ εηλαη νια εληαμεη. Η ηερλε καο, καο πεγαηλεη αιινπ. ηηο ιεμεηο "αηζζαλνκαη αγαπε γηα ζαο" δηαθξηλνπκε θαη παιη κηα απνζηαζε θαη κηα ζπζηνιε, νπσο ζπκβαηλεη θαη κε ηηο παξεκθεξεηο εθθξαζεηο "αηζζαλνκαη ζπκν", "αηζζαλνκαη ελνρε" θιπ. Καη παιη ζα ηνπ ην επηζεκαλνπκε, δηνηη αιιν εηλαη λα πεηο "αηζζαλνκαη αγαπε γηα ζελα" θαη αιιν λα πεηο "ζ' αγαπσ". Σσξα ηη ιεεη ε επηζεκαλζε καο; Λεεη πσο αιιν εηλαη ην αηζζεκα ηεο αγαπεο θαη αιιν ε αγαπε. Λεεη πσο ε αγαπε δελ εηλαη ζπλαηζζεκα, αιια...; Ση εηλαη ε αγαπε; Καηα πνπ καο θαηεπζπλεη ε ππαξη ηεο ςπραλαιπζεο; Μαο αλαγθαδεη λα νκνινγεζνπκε πσο εδσ, ζ' απηελ ηελ ζπλνκηιηα, πος ειναι ςποσπεωμενη ζηην αληθεια, δελ επηηξεπεηαη ζηελ αγαπε λ' αξθεζηεη ζηελ παξαζηαζε ηεο σο ελλνηαο θαη σο ζπλαηζζεκαηνο. Η αγαπε δελ εηλαη απην, δελ εηλαη ην αιιν, ηη εηλαη ε αγαπε; Ρσηαεη, ξεηα ε αξξεηα ν πειαηεο καο. Κη εκεηο, αξξεηα, κεζα απν ηηο επηζεκαλζεηο καο, ηζσο ρσξηο λα ην ερνπκε ζπλεηδεηνπνηεζεη, ελζαξξπλνληαο ηνλ λα εγθαηαιεηςεη ηηο ελλνηεο θαη ηα "αηζζαλνκαη" θαη λα κεηλεη ζην απιν "ζ' αγαπσ" ηνπ ιεκε: Η αγαπε δελ εηλαη ελλνηα, δελ εηλαη ζπλαηζζεκα, ε αγαπε εηλαη - αγαπε. 2

3 Η αγαπη ειναι αγαπη. Ση εηλαη παιη ηνπην; Πσο καο πξνεθπςε; Απηε ε αλνεηε ηαπηνινγηα; Πξηλ βηαζηνπκε λα παξνπκε ζεζε, αο ζπκεζνπκε νηη κηινπκε απν ηνλ ηνπν ηεο ζεξαπεπηηθεο ζπλνκηιηαο, θη αο επηζηξεςνπκε ζηνλ πειαηε καο. Κη αο ππνζεζνπκε πσο ερεη αθεζεη πηζσ ηνπ ηηο ζπζηνιεο πνπ ηνλ εθαλαλ λα κηια γηα ηελ ελλνηα ηεο αγαπεο θαη γηα ην ζπλαηζζεκα ηεο αγαπεο, θαη πσο ερεη θηαζεη ζην ζεκεην λα ιεεη θαζαξα θαη μαζηεξα: "' αγαπσ". Δηλαη ησξα ν ζεξαπεπηεο επηηεινπο ηθαλνπνηεκελνο θαη εζπρνο; Ορη. Γηνηη επθνια ζα θαλεξσζεη νηη ν πειαηεο ηνπ κηια κελ γηα αγαπε, νκσο κ' απηελ ηελ ιεμε ελλνεη θαηη αιιν, π.ρ. ηξπθεξνηεηα, θξνληηδα, θαηαλνεζε, απηαπαξλεζε, εξσηηζκν θ.ν.θ. Λεεη "αγαπε", νκσο δελ ην ελλνεη. Η "αγαπε" ηνπ εηλαη απια θειπθνο γηα κηα αιιε ιεμε. Γελ εηλαη αθνκα αγαπε. Ιζσο ινηπνλ ε ηαπηνινγηα "ε αγαπε εηλαη αγαπε" δελ εηλαη αλνεηε θαη θελε αιια δεηρλεη αηεγθηα θη επηκνλα πξνο ηελ θαηεπζπλζε ζηελ νπνηα ν πειαηεο καο ζ' αθεζεη ηηο παξαλνεζεηο ηεο αγαπεο, ζηηο νπνηεο νδεγεζεθε κεζα απν ηελ κνηξα θαη ηελ ηζηνξηα ηνπ, θαη ζα κπνξεζεη λα πεη ηελ ιεμε "αγαπε" αιεζηλα. Να ηελ πεη θαη λα ηελ ελλνεζεη. Η αγαπε εηλαη αγαπε. Η παξαμελε θξαζε, πνπ αξξεηα θαηεπζπλεη ηελ ζεξαπεπηηθε ζπλνκηιηα γηα ηελ αγαπε, αξρηδεη λα γηλεηαη νιν θαη κεγαιπηεξε απνξηα. Σν κνλν πνπ γλσξηδνπκε γη' απηελ θαη ην λνεκα ηεο εηλαη πσο νζν απνθαζηζηηθνηεξα αθελνκαζηε ζηελ θαζνδεγεζε ηεο, ηνζν θαζαξνηεξα απνθηα ελαλ ζρεδνλ δαηκνληθν ραξαθηεξα, γηλεηαη θαηη ζαλ καπξε ηξππα, ζηελ αβπζζν ηεο νπνηαο ραλεηαη θαζε πξνζπαζεηα λα ζπιιαβνπκε ηελ αγαπε - ζαλ ελλνηα θαη ζπλαηζζεκα, αιια θαη ζαλ ηξπθεξνηεηα θαη θξνληηδα θαη ηα ζπλαθε. Αθνκα θη ελα απν ηα ηειεπηαηα καο νρπξα, ην νηη ε αγαπε εηλαη κηα ζρεζε πνπ πξνθππηεη κεζα απν νηθεηνπο ζηελ ςπραλαιπηηθε ζεσξηα κεραληζκνπο θαη δηαδηθαζηεο, αθνκα θη απην, εκπξνο ζηελ ιεμε ηεο ζσξηαδεηαη αλππνζηαην. Η αγαπε δελ εηλαη ζρεζε: ε αγαπε εηλαη αγαπε. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη, εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Αγαπεο". Πνπ καο νδεγεζε ε ζπδεηεζε ηνπ; ην νηη ε ςπραλαιπηηθε ζεσξηα, κπξνζηα ζηελ επηηαγε ηεο ςπραλαιπηηθεο πξαθηηθεο λα ιεγνληαη ηα πξαγκαηα θαη λα ελλννπληαη, ζηελ επηηαγε πνπ επηηαζζεη ε αγαπε λα εηλαη αγαπε, ζεθσλεη ηα ρεξηα. Καη θαζε ζεσξηα, θαζε ςπρνινγηθνο ε αιινο επηζηεκνληθνο ινγνο, θαζνηη κηια ζε νξνπο ελλνησλ θαη ζπλαηζζεκαησλ, κε κνληεια, ζηα νπνηα αλαγεη ηα παληα θαη κε ηηο αλαγσγεο ηνπ δελ αθελεη ηηπνηα λα εζπραζεη ζηνλ ηνπν ηνπ, δελ αθελεη ηελ αγαπε λα εηλαη αγαπε, θαζε ηεηνηνο ινγνο εμαλεκηδεηαη κεζα ζηελ καπξε ηξππα ηεο απιεο κηθξεο θξαζεο: Η αγαπε εηλαη αγαπε. Ο επηζηεκνληθνο ινγνο δελ ερεη ηελ επξπρσξηα λα απνδσζεη ηελ ζπλαληεζε πνπ νλνκαδεηαη "ςπραλαιπζε", θαη πνπ αθνινπζεη αιινπο λνκνπο. Απην ν ζεξαπεπηεο ερεη λα ην αλαγλσξηζεη θαη λα παξαηηεζεη απν κηα ηεηνηα πξνζδνθηα. Μνλν εηζη κπνξεη λα θαηεπζπλεη ηνλ πειαηε ηνπ λα πξνζεγγηζεη π.ρ. ηελ αγαπε πεξλσληαο κεζα απν ηηο πνηθηιεο παξαλνεζεηο ηεο θαη λα θηαζεη ζην ζεκεην λα ηελ πεη θαη λα ηελ ελλνεζεη, εθνζνλ ερεη θιεζεη λα ην θαλεη. Οηαλ ε θαζνδεγεζε ηνπ γηλεη κε ηνπο θαλνλεο ηεο ηερλεο καο, θαη παληα εθνζνλ ην ιεεη ε θαξδηα ηνπ, ε παξαηηεζε απν ελλνηεο θαη ζπλαηζζεκαηα θαη ζρεζεηο εξρεηαη, μεπεξλσληαο ηελ απσιεηα θαη ην πελζνο, ζαλ 3

4 θαζαξζε θη ειεπζεξηα. Σν "ειεπζεξν" θαη ην "κεηεσξν", ζην νπνην ν Freud θαιεη ηνπο ζπλεηξκνπο ηνπ νκηινπληνο θαη ηελ πξνζνρε ηνπ αθνπνληνο, πξεπεη λα ελλνεζεη θαη λα πξαγκαησζεη κερξη απηα ηα αθξα. Η ζεξαπεπηηθε ζπλνκηιηα ηεο ςπραλαιπζεο εηλαη ελαο δξνκνο, ζθιεξνηξαρεινο κα ππνρξεσηηθνο, πξνο κηα ηεηνηα ειεπζεξηα. Η αγαπε εηλαη αγαπε. Δαλ ε θξαζε ζπληζηα ην αθαλεο νδεγν λεκα κηαο ζεξαπεπηηθεο ζπλνκηιηαο γηα ηελ αγαπε, ν ζεξαπεπηεο ρξεηαδεηαη λα εηλαη πξνεηνηκαζκελνο γη' απηελ ηελ πνξεηα, θαη ηνπην ζεκαηλεη αθνκα λα εηλαη εμνηθεησκελνο κε ηνλ ινγν ηεο αγαπεο, σο αγαπεο. Πνηνο νκσο κηια γηα ηελ αγαπε, σο αγαπε; [...] κηισ γηα ηελ αγαπε Η θξαζε ερεη ιερζεη. Δηλαη απν ελαλ ζηηρν. Βξηζθεηαη ζην πνηεκα πνπ ιεγεηαη ΚΙΥΛΗ, θαη πνπ εγξαςε ν Γησξγνο εθεξεο. Γηα ηνλ θνηλν λνπ ε ηξνπε πξνο ηελ πνηεζε αγγηδεη ηα νξηα ηνπ ζθαλδαινπ - αλ ζθαλδαιηδεηαη θαλ απν ηηπνηα ν θνηλνο λνπο. θαλδαινπ, δηνηη εδσ αλαδεηνπκε ηελ αγαπε νρη κεηαμπ ηπξνπ θαη αριαδηνπ αιια σο ζεξαπεπηεο, δειαδε σο ππεπζπλνη γηα κηα ππνζεζε πνπ θαπνηε γηλεηαη αθνκα θαη ππνζεζε δσεο θαη ζαλαηνπ. Δπηηξεπεηαη ινηπνλ λα επαθελνκαζηε ζ' ελαλ πνηεηε, πνπ κπνξεη κελ λα ιεεη νκνξθα ινγηα πνπ ηα απαγγειινπκε θαη ηα ηξαγνπδακε ζηνλ ειεπζεξν ρξνλν καο, πνπ νκσο θαπνπ ηνπο αλαγλσξηδνπκε ην αθαηαινγηζην, ηα αλερνκαζηε πνηεηηθε αδεηα; Γηα απαληεζε αο αξθεζεη ελαο ινγνο ηνπ ηδηνπ ηνπ εθεξε απν κηα νκηιηα ηνπ. Δθεη ιεεη γηα ηνλ πνηεηε: [...] κνηαδεη θαηαδηθαζκελνο ζηελ αιεζεηα, ηελ αιεζεηα ηνπ, επη πνηλε ζαλαηνπ. [...] νινελα παξακεξηδεη ηα ζηνηρεηα πνπ δελ αληαπνθξηλνληαη ζην αιεζηλν πνπ ππαξρεη κεζα ηνπ. Σνπην δελ ερεη εηπσζεη πνηεηηθε αδεηα. Αθνξα θαζε κεγαινλ ηεο ηερλεο. Δπαλσ ζην ηδην ζεκα ν εθεξεο κλεκνλεπεη ηα ινγηα ελνο λεαξνπ δσγξαθνπ γηα ηνλ Θενθηιν: Μα απηνο καο γπξεπεη παξα πνιια γπξεπεη λα ιεκε νιε ηελ αιεζεηα. Αιινπ γξαθεη: Η δνπιεηα κνπ δελ εηλαη νη αθεξεκελεο ηδεεο, αιια λ' αθνπσ ηη κνπ ιελε ηα πξαγκαηα ηνπ θνζκνπ, λα θνηηαδσ πσο ζπκπιεθνπληαη κε ηελ ςπρε κνπ θαη κε ην ζσκα κνπ, θαη λα ηα εθθξαδσ. Απηε ε θξαζε ζα κπνξνπζε λ' απνδσζεη ην λνεκα ηνπ βαζηθνπ θαλνλα ηεο ςπραλαιπζεο πηζηνηεξα απν πνιιεο αλαθνξεο ηεο ζρεηηθεο βηβιηνγξαθηαο. Αλαδεησληαο ηελ αγαπε ζηελ ζεξαπεπηηθε ζπλνκηιηα βξεζεθακε ζηα ηρλε κηαο πνξεηαο παξαιιειεο κ' εθεηλε ηνπ πνηεηε, κηαο πνξεηαο νπνπ παξακεξηδνληαη <ηα ζηνηρεηα πνπ δελ αληαπνθξηλνληαη ζην αιεζηλν πνπ ππαξρεη κεζα καο>, κηαο πνξεηαο ε νπνηα, κε ηνλ ηξνπν ηεο, <γπξεπεη> θη απηε <λα ιεκε νιε ηελ αιεζεηα>. Καη πνην εηλαη <ην αιεζηλν πνπ ππαξρεη κεζα καο>; Πνηα εηλαη <νιε ε αιεζεηα>; Σν νηη ε αγαπε εηλαη αγαπε. Καη θαπνηνη, ζηελ ζεξαπεπηηθε ζπλνκηιηα, εμαλαγθαζκελνη απν ηελ αλαγθε λα εηπσζεη ν,ηη ερεη λα εηπσζεη, αθελνληαη ζηελ καπξε ηξππα πνπ θνβεη ηελ δσε ηνπο ζηα δπν θαη γπξεπνπλ ηελ αιεζεηα ηνπο, κεξηθεο θνξεο θαη <επη πνηλε ζαλαηνπ>. 4

5 Ηδε απ' απηα ηα ιηγα ππνςηαδνκαζηε νηη πνηεζε θαη ςπραλαιπζε θαηνηθνπλ ελαλ θνζκν θνηλν. Οκσο απην κπνξνπλ θαη ην θαλνπλ, πνπ ζα πεη: κπνξνπλ θαη ζπλνκηινπλ κεηαμπ ηνπο, ζηνλ βαζκν πνπ ε πνηεζε δελ πεξηνξηδεηαη ζηελ αηζζεηηθε θαη ε ςπραλαιπζε δελ θαζεισλεηαη ζηνλ ςπρνινγηζκν. Ο θνηλνο θνζκνο, γηα ηνλ νπνην ησξα γηλεηαη ινγνο, θνζκεηηαη απν ηελ γισζζα, εθνζνλ βεβαηα απηε κε ηελ ζεηξα ηεο δελ θαηαληα θσδηθαο ζεκαηλνλησλ. Ο εθεξεο ραξαθηεξηδεη ην εξγν ηνπ πνηεηε αγσλα [...] γηα λα βξεη εθεηλε ηελ θσλε πνπ ηαπηηδεηαη [...] κε ηα πξαγκαηα πνπ ζειεη λα δεκηνπξγεζεη, ε, αλ ζεινπκε, πνπ δεκηνπξγεη ηα πξαγκαηα νλνκαδνληαο ηα. Σν αθξαην νξην νπνπ ηεηλεη ν πνηεηεο, εηλαη λα κπνξεζεη λα πεη "γελλεζεησ θσο" θαη λα γηλεη θσο. Απην αθξηβσο ζπκβαηλεη θαη ζηηο επηπρεηο ζηηγκεο ηεο ζεξαπεπηηθεο ζπλνκηιηαο - ζηελ εξκελεηα, εθεη πνπ ν ινγνο ηεο "γξαθεη", νπσο ιεκε, θη ν θνζκνο θσηηδεηαη θαη πνηε πηα δελ εηλαη απηνο πνπ εηαλ. Σσξα δηαθξηλνπκε θαιπηεξα ην δεηνπκελν λνεκα ηεο θξαζεο "Η αγαπε εηλαη αγαπε". Η θξαζε εηλαη ην θαιεζκα ηεο αγαπεο, λα νλνκαζηεη θαη, νλνκαδνκελε, λα αιεζεπζεη. Η αγαπε δελ εηλαη ελλνηα θαη ζπλαηζζεκα θαη ζρεζε, δελ εηλαη απηαπαξλεζε θαη θξνληηδα θαη ζεμ. Η αγαπε εηλαη αγαπε. Σνπην ζα πεη ησξα: Η αγαπη ειναι ζηο ονομα ηηρ. Δαλ κηα ηεηνηα εκπεηξηα καο εηλαη αλνηθεηα, ηνπην νθεηιεηαη ζην νηη ε αγαπε, σο αγαπε, εηλαη θαηη πνιπ δηαθνξεηηθν απ' ν,ηη λνκηδνπκε, θαη νθεηιεηαη αθνκα ζην νηη δελ εηκαζηε εμνηθεησκελνη κε ηα νλνκαηα, δειαδε δελ ερνπκε καζεη λα ηα θαηνηθνπκε. Η δπζθνιηα λα θαηνηθεζνπκε ηα νλνκαηα εγθεηηαη πξνπαλησλ ζηελ ηαζε καο λα κελνπκε ζην ακεζα αληηιεπην. Απην, ζηα πξαγκαηα πνπ αθνξνπλ ηνλ αλζξσπν, εηλαη ε ζςμπεπιθοπα. Θεσξνπκε αθξηηα πσο θη ε αγαπε δελ κπνξεη παξα λα εηλαη κηα ζπκπεξηθνξα. Οκσο δελ εηλαη. Η αγαπε εηλαη αγαπε. Γελ νξηδεηαη απν κηα ζηαζε ε απν πξαμεηο, δελ απνδεηθλπεηαη θαη δελ αθπξσλεηαη απν θαηη πνπ θαλεηο ιεεη θαη θαλεη. Γελ εηλαη ε ζπκπεξηθνξα απην ζην νπνην ν αλζξσπνο νπζηαδεηαη. Ο αλζξσπνο νπζηαδεηαη ζηνλ ινγν. Κη εδσ αθξηβσο αλαδεηθλπεηαη ε επγελεηα ηεο ςπραλαιπηηθεο ζπλνκηιηαο: Οη νξνη ηεο, ε ππηηα ζεζε, ε ιεγνκελε "αξρε ηεο απνρεο", ε ειεπζεξηα, ζηελ νπνηα θαινπληαη νη "ζπλεηξκνη" ηνπ ιεγνληνο θαη ε "πξνζνρε" ηνπ αθνπνληνο, ε απαγνξεπζε ηεο πξνζθπγεο ζε θαπνηα ζπκπεξηθνξα, θαζσο κηα ζπκπεξηθνξα, σο "εθδξακαηηζε", ερεη εδσ ραξαθηεξα θπγεο, νι' απηα ηεηλνπλ ζηνλ πεξηνξηζκν, πνπ ζα πεη ζπλακα: ζην αλνηγκα ζηνλ ινγν - νι' απηα εθνζνλ βεβαησο παξνπκε ην εξγν ηεο ςπραλαιπζεο ζηα ζνβαξα, ζνβαξνηεξα αθνκα θη απ' νζν ηελ επαηξλε ν ηδηνο ν Freud, πνπ ηελ ζεσξνπζε πξνβα γηα ηελ ππνηηζεηαη "πξαγκαηηθε δσε". Μνλν νηαλ παξνπκε ηελ ςπραλαιπζε ζηα ζνβαξα ζα ηελ αλαθαιπςνπκε, νπσο ηελ πνηεζε, σο θαιεζκα γηα θαηνηθεζε ζηα νλνκαηα. Ο θνηλνο θνζκνο, πνπ πξαγκαησλεηαη θαζε θνξα νηαλ ζπκβαηλεη κηα πξαμε νλνκαζηαο, εηηε ζηελ κνξθε ελνο εξγνπ ηερλεο, εηηε ζηελ εθιακςε κηαο εξκελεηαο ζηνλ δξνκν ηεο ζεξαπεπηηθεο ζπλνκηιηαο, εηηε ζε αλππνπηεο ζηηγκεο ζηνλ θαζελα καο, εηλαη ην ζπκβαλ ηεο αιεζεηαο. Θεζπηδεη, νπσο γξαθεη ν ηζηνξηθνο ηεο κνπζηθεο Θξαζπβνπινο Γεσξγηαδεο, κηα θνηλνηεηα ελ νλνκαηη ηνπ πξαγκαηηθνπ. Η πξαγκαηηθνηεηα δελ εηλαη ν θνζκνο ηνπ ξεαιηζηε πνπ θαηαιαβαηλεη ηνλ εαπην ηνπ κεζα απν ηελ δηαρεηξηζε ησλ ππνζεζεσλ ηνπ θαη ηελ ηθαλνπνηεζε ησλ αλαγθσλ ηνπ. 5

6 ηελ "Καηαηγηδα" ηνπ αημπεξ δηαβαδνπκε: Δηκαζηε απν πιηθν ζαλ απ' απην πνπ εηλαη θηηαγκελα ηα νλεηξα θη ε κηθξε καο δσε θπθισλεηαη απν ελαλ ππλν. Οπηε απηα γξαθεθαλ πνηεηηθε αδεηα. Ο ηηηινο ηεο νκηιηαο κνπ εηλαη: "Οηαλ ν Πνηεηεο Μαζαηλεη ζηνλ Φπραλαιπηε ηελ Αγαπε". Καη γηαηη ν ςπραλαιπηεο ρξεηαδεηαη λα καζεη απν ηνλ πνηεηε; Γηνηη ε ςπραλαιπζε δελ εηλαη δνγκαηηθε ζεσξηα θαη ζεξαπεπηηθε κεζνδνο. Δηλαη ε ηδηα, σο πξνο ηνλ εαπην ηεο, ελα δεηνπκελν. Η ςπραλαιπζε αλαδεηεη ηνλ εαπην ηεο. Σνπην ζα πεη: αλαδεηεη, ζ' ελαλ αθαζηθν θνζκν, ηελ δπλαηνηεηα κηαο ζπλαληεζεο, ελνο αθνπζκαηνο θαη κηαο νκηιηαο. Πξνο ηνπην εηλαη αλαγθε λα ζηξαθεη ζ' εθεηλνπο ηνπο ινγνπο, ζ' εθεηλα ηα εξγα πνπ, θαζσο γξαθεη ν Rimbaud ζε κηα επηζηνιε, βξηζθνληαη "en avant", πξνεγνπληαη. Γη' απην ν πνηεηεο κπνξεη λα καζεη ζηνλ ςπραλαιπηε ηελ αγαπε. Δηζη θηαλνπκε ζηνλ Γησξγν εθεξε. Σα πνηεκαηα ηνπ εθεξε αλαθεξνπλ ηελ αγαπε ζπρλα. Μεξηθα καιηζηα θνξπθσλνληαη ζ' απηελ ηελ ιεμε. ηελ πξνεηνηκαζηα, θαιπηεξα, ζηελ πξνδηαζεζε, ε νπνηα καο θαζηζηα δηαηεζεηκελνπο λα αθνπζνπκε ηνλ ινγν ηεο αγαπεο νρη κνλν κε η' απηηα αιια κε ηνλ λνπ θαη κε ηελ θαξδηα καο, ρξεηαδεηαη θαηη αθνκα. Σν ιεεη ν ηδηνο ν εθεξεο ζην πνηεκα κε ηνλ ηηηιν ΠΑΝΧ ' ΔΝΑΝ ΞΔΝΟ ΣΙΥΟ: Παξαθαισ ην ζεν λα κε ζπληξεμεη λα πσ, ζε κηα ζηηγκε κεγαιεο επδαηκνληαο, πνηα εηλαη απηε ε αγαπε Ο ινγνο γηα ηελ αγαπε εηλαη δπλαηνο <ζε κηα ζηηγκε κεγαιεο επδαηκνληαο>. Σν δπλεηηθν αθνπζκα ηνπ απν εκαο ππαθνπεη ζηνλ ηδην λνκν. Αθνξα εκελα πνπ ζαο κηισ, αθνξα εζαο πνπ κ' αθνπηε. Σνζν επαηζζεηα θη εππαζε εηλαη απηα ηα πξαγκαηα, ηνζν επαθεκελα ζηελ σξα, πνπ ηα θεξλεη ε πνπ ηα απνθιεηεη. Σν ηδην ηζρπεη γηα ηελ ςπραλαιπηηθε ζπλνκηιηα. Μνλν πνπ ην γλσζην καο "timing" ππνβαιιεη ηελ πιαλε πσο εκεηο δηαρεηξηδνκαζηε ηνλ ρξνλν. Καη ελα απν ηα ζεκαληηθνηεξα πνπ καζαηλεη νπνηνο πεξαζεη απν ηελ ςπραλαιπζε εηλαη αθξηβσο λα αξκνδεηαη ζηα κεηξα ηνπ ρξνλνπ, ζην ησξα θαη ζην νρη-πηα θαη ζην νρη-αθνκα, ζην εδε-απν-παληα θαη ζην πνηε. Οκσο εδσ δελ κπνξνπκε λα επεθηαζνπκε πεξηζζνηεξν. Αο αξθεζηνπκε ζηελ αλαγλσξηζε πσο ην κηιεκα κνπ θαη ην αθνπζκα ζαο, δειαδε ε αληαπνθξηζε καο ζηνλ πνηεηηθν ινγν ηεο αγαπεο, θξηλεηαη απν πξαγκαηα πνπ καο μεπεξλνπλ, πνπ, θαζσο γξαθεη θαπνπ ν Διπηεο, <εξρνληαη απ' αιινπ>. ηελ πεξηιεςε ηεο νκηιηαο κνπ ρξεζηκνπνησ γηα ηα πνηεκαηα ηνπ εθεξε ηελ εθθξαζε "πνηεηηθνο ινγνο ηεο αγαπεο". Δδσ ε γεληθε "ηεο αγαπεο" δελ εηλαη γεληθε αληηθεηκεληθε, ε αγαπε δελ ζπληζηα ζεκα θαη αληηθεηκελν ησλ πνηεκαησλ. Πξεπεη λ' αθνπζηεη πεξηζζνηεξν σο γεληθε ππνθεηκεληθε: ηα πνηεκαηα απηα εηλαη λογια ηηρ αγαπηρ, εηλαη ε αγαπε πνπ κηια, κεζα απν ηνλ εαπην ηεο γηα ηνλ εαπην ηεο. ' απην ην κηιεκα ζπληειεηηαη ε νλνκαζηα ηεο. Οπζηαδεηαη. Βεβαηα θαη απην ηεηλνπκε λα κελ ην παξνπκε ζηα ζνβαξα. Αθνπ ν αλζξσπνο εηλαη, πνπ κηια. Η αγαπε αλεθεη ζηνλ αλζξσπν. Απηα ιεκε εκεηο. Αο δνπκε ησξα ηη ιεεη ν εθεξεο, πνπ αλεθεη ε αγαπε. ην πνηεκα ΜΝΗΜΗ Α' δηαβαδνπκε γηα ηελ αγαπε [...] πνπ αλεθεη θαη ζηηο εκλεο 6

7 θαζσο θαη ζηνλ αλζξσπν θαη ζηελ πεηξα θαη ζην λεξν θαη ζην ρνξηαξη θαη ζην δσν πνπ θνηηαεη θαηακαηα ην ζαλαην πνπ εξρεηαη λα ην παξεη. Η αγαπε δελ αλεθεη ινηπνλ ζηνλ αλζξσπν κνλν. Αλεθεη <θαη ζηηο εκλεο>, εηζη νλνκαδνληαη ζηνλ Αηζρπιν νη Δξηλπεο, πνπ ερνπλ επηθνξηηζηεη ηελ ηηκσξηα θαη ηελ εθδηθεζε, ν,ηη δειαδε εκεηο ζεσξνπκε σο ην αληηζεην ηεο αγαπεο. ' απην ζα επαλειζνπκε. Δδσ αο αξθεζεη πσο ν ινγνο ηεο αγαπεο ερεη κηα θαηαγσγε θη ελα επξνο πνπ δελ ην ππνςηαδνκαζηε: Η αγαπε αλεθεη πξσηα ζηηο εκλεο, θαηνπηλ ζηνλ αλζξσπν, θη αλεθεη αθνκα ζηελ πεηξα. ζην λεξν, ζην ρνξηαξη, ζην δσν πνπ θνηηαεη ηνλ ζαλαην, πνπ εξρεηαη λα ην παξεη, θαηακαηα. Αξρηδνπκε λα ππνςηαδνκαζηε πσο κπνξνπλ θαη ιεγνληαη νη ζηηρνη απν ην πνηεκα ΠΑΝΧ ' ΔΝΑΝ ΞΔΝΟ ΣΙΥΟ, πνπ κηινπλ γηα κηα αγαπε [...] κε αθαηειπην ξπζκν, αθαηαληθεηε ζαλ ηελ κνπζηθε θαη παληνηεηλε γηαηη γελλεζεθε νηαλ γελλεζεθακε θαη ζαλ πεζαηλνπκε, αλ πεζαηλεη, δελ ην μεξνπκε νπηε εκεηο νπηε αιινο θαλεηο. Τπνςηαδνκαζηε πσο κπνξεη θαη ιεγεηαη ν ζηηρνο απν ην Ο ΣΡΑΣΗ ΘΑΛΑΙΝΟ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΤ ΑΓΑΠΑΝΘΟΤ: Σν πξσην πξαγκα πνπ εθαλε ν ζενο εηλαη ε αγαπε Δθεηλνο ν δαηκνληθνο ραξαθηεξαο πνπ δηαθαλεθε ζηελ θξαζε "ε αγαπε εηλαη αγαπε", εθεηλε ε καπξε ηξππα πνπ, ζηελ πνξεηα ηεο ςπραλαιπηηθεο ζπλνκηιηαο, αθαηξεη θαζε θξαηεκα ηεο αγαπεο ζε κηα ελλνηα, ζ' ελα ζπλαηζζεκα θιπ., καο αγγηδεη θαη παιη, απηελ ηελ θνξα ζηνλ ινγν ηεο πνηεζεο. Οκσο εδσ ιεγεηαη θαη θαηη αθνκα: Σν δαηκνληθν ηεο αγαπεο, πνπ θαλεξσλεηαη ζηνλ πνηεηε <ζε κηα ζηηγκε κεγαιεο επδαηκνληαο>, εγθεηηαη ζην νηη ε αγαπε δελ εηλαη ηνπ αλζξσπνπ. Δδσ, ζηα βαζε ηνπ ινγνπ ηεο αγαπεο, αλαγλσξηδνπκε εθεηλν πνπ θαλεη ηελ ςπραλαιπηηθε ζπλνκηιηα, ηελ επηζεο ππνρξεσκελε ζηελ αιεζεηα, λα κελ ζηακαηα ζηνλ αλζξσπν, ζηηο ελλνηεο θαη ζηα ζπλαηζζεκαηα ηνπ, ζηηο ζρεζεηο θαη ζηελ ζπκπεξηθνξα ηνπ. Δαλ ε αγαπε δελ εηλαη ππνζεζε, γηα λα ην πσ θηινζνθηθα, ηεο αλζξσπνινγηαο, εαλ δελ ερεη ηελ αξρε θαη ην ηεινο ηεο ζηνλ αλζξσπν, ηνηε κε πνηνλ ηξνπν ηνλ αθνξα; Καπνηε ν εθεξεο κεηεθξαζε κηα ξεζε ηνπ θηλεδνπ ζνθνπ Μεγθ Σζνπ. Η ξεζε ιεεη: Η αγαπε, ην γαιελεκελν ζπηηη ηνπ αλζξσπνπ. Δδσ δελ ρξεηαδεηαη λα θαηαπηαζηνπκε κε κεηαθξαζηηθα δεηεκαηα, π.ρ. απν πνηα γισζζα κεηεθξαζε ν εθεξεο ηελ ξεζε, πνηα θηλεδηθε ιεμε θηαλεη ζηα ειιεληθα σο αγαπε θιπ. εκαζηα ερεη πσο ν εθεξεο, ζ' απηελ ηελ κεηαθξαζε, αλαιακβαλεη ηελ ξεζε ν ηδηνο, κ' απηεο ηηο ιεμεηο. Η αγαπε, ην γαιελεκελν ζπηηη ηνπ αλζξσπνπ. Θα ηνληζσ θαη παιη ηελ αλαγθε λα αθνπζηεη ε θξαζε θπξηνιεθηηθα. Αθνκα θαη νηαλ δελ ηελ παξαθνινπζνπκε θαη καο μεπεξλα. Ο αλζξσπνο θαηνηθεη ηελ αγαπε. Πσο κπνξνπκε λα ζπιιαβνπκε απηελ ηελ θαηνηθεζε; Μηισ γηα ηελ αγαπε γξαθεη ν εθεξεο. Απην ζα πεη ησξα, ν πνηεηεο κηια γηα ην ζπηηη ηνπ αλζξσπνπ, γηα εθεηλν ην ζπηηη πνπ αλνηγεη θαη ηνλ δερεηαη <ζε κηα ζηηγκε κεγαιεο επδαηκνληαο>. Αο αθνπζνπκε απην ην κηιεκα γηα λα γλσξηζνπκε, νζν καο επηηξεπνπλ ηα νξηα ηνπ βιεκκαηνο θαη ηεο θαξδηαο καο, απην ην ζπηηη, ηνλ θνζκν απηεο ηεο θαηνηθεζεο. 7

8 ην ηδην πνηεκα δηαβαδνπκε: νπνηνο πνηε ηνπ δελ αγαπεζε ζ' αγαπεζεη, ζην θσο Σν πιηθν, απν ην νπνην εηλαη θηηαγκελν <ην γαιελεκελν ζπηηη ηνπ αλζξσπνπ>, εηλαη ην θσο. ΣΟ ΦΧ εηλαη ν ηηηινο ηνπ θνκκαηηνπ απν ηελ ΚΙΥΛΗ νπνπ βξηζθνληαη νη παξαπαλσ ζηηρνη. Αθνπκε ελα απνζπαζκα ηνπ, απαγγεικελν απν ηνλ Γησξγν εθεξε: ΣΟ ΦΧ [...] Αγγειηθν θαη καπξν, θσο, γειην ησλ θπκαησλ ζηηο δεκνζηεο ηνπ πνληνπ, δαθξπζκελν γειην, ζε βιεπεη ν γεξνληαο ηθεηεο πεγαηλνληαο λα δξαζθειηζεη ηηο ανξαηεο πιαθεο θαζξεθηηζκελν ζην αηκα ηνπ πνπ γελλεζε ηνλ Δηενθιε θαη ηνλ Πνιπλεηθε. Αγγειηθε θαη καπξε, κεξα ε γιπθε γεςε ηεο γπλαηθαο πνπ θαξκαθσλεη ην θπιαθηζκελν βγαηλεη απ' ην θπκα δξνζεξν θισλαξη ζηνιηζκελν ζηαιεο. Σξαγνπδεζε κηθξε Αληηγνλε, ηξαγνπδεζε, ηξαγνπδεζε... δελ ζνπ κηισ γηα πεξαζκελα, κηισ γηα ηελ αγαπε ζηνιηζε ηα καιιηα ζνπ κε η' αγθαζηα ηνπ ειηνπ, ζθνηεηλε θνπεια ε θαξδηα ηνπ θνξπηνπ βαζηιεςε, ν ηπξαλλνο κεζα απ' ηνλ αλζξσπν ερεη θπγεη, θη νιεο νη θνξεο ηνπ πνληνπ, Νεξεηδεο, Γξαηεο ηξερνπλ ζηα ιακππξηζκαηα ηεο αλαδπνκελεο νπνηνο πνηε ηνπ δελ αγαπεζε ζ' αγαπεζεη, ζην θσο [...] ην δνθηκην "Ξεζηξαηηζκαηα απν ηνπο Οκεξηθνπο Τκλνπο" γξαθεη ν εθεξεο: Μνλν κηα θνξα, ελα ηεινο ηνπ θζηλνπσξνπ, κνπ θαλεθε πσο κε θεξαπλνβνια ελαξγεηα πεξαζε ν ζενο... θνληα κνπ. Καη εηπα: "Καηα βαζνο εηκαη δεηεκα θσηνο". Ηηαλ κηα εκπεηξηα πνπ πξεπεη λα εξρεηαη πξαγκαηηθα ζπαληα ζηε δσε καο θαη ηελ θσηηδεη νινθιεξε δελ κπνξεη θαλεηο ξεκαηηθα λα ηελ κεηαδσζεη. Καη ζ' ελα γξακκα ζηνλ θηιν ηνπ Γησξγν Καηζηκπαιε κε ηηηιν "Μηα θελνζεζηα γηα ηελ Κηριε", αλαθεξνκελνο ζ' ελα απνζπαζκα ηνπ Ηξαθιεηηνπ: 8

9 Ο ειηνο δελ κπνξεη λα μεπεξαζεη ηα κεηξα, εηδεκε ζα ηνλε βξνπλ νη Δξηλπεο πνπ βνεζνπλ ηελ Γηθαηνζπλε. Οη Δξηλπεο ζα θπλεγεζνπλ ηνλ ειην, θαζσο θπλεγεζαλ ηνλ Οξεζηε γηα ζθεςνπ απηνπο ηνπο ισξνπο πνπ δελνπλ ηνπο αλζξσπνπο κε ηα ζηνηρεηα ηεο θπζεο απηε ε ηξαγσδηα πνπ εηλαη ζπλακα θπζηθε θαη αλζξσπηλε, απηε ε νηθεηνηεηα. Αλ ην θσο γηλνηαλε μαθληθα Οξεζηεο; Δηλαη ηνζν επθνιν, γηα ζθεςνπ: αλ ην θσο ηεο κεξαο θαη ην αηκα ηνπ αλζξσπνπ εηαλ ην ηδην πξαγκα; Χο πος κπνξεη λα ην αηζζαλζεη θαλεηο απην; Σν γξακκα επηρεηξεη κηα εξκελεηα ηεο "ΚΙΥΛΗ", νινθαλεξα κε κηζε θαξδηα. Οηαλ ν εθεξεο θηαλεη ζην ζεκεην πνπ καο απαζρνιεη εδσ, ζην "ΦΧ", αξλεηηαη λα ζπλερηζεη θαη ζπκπιεξσλεη: [... ] ην θσο δελ ην εμεγεη θαλεηο, ην βιεπεη [...] Απην αο εηλαη θαη γηα καο πξνεηδνπνηεζε πσο ππαξρνπλ πξαγκαηα πνπ δελ ηνπο αξκνδεη ε εμεγεζε, απηε ε βνπβε δηαδηθαζηα πνπ βηαδεη ην θαζε αιινηξην ζηελ πξνθξνπζηεηα θιηλε ησλ ηεηξηκκελσλ καο κνληεισλ θαη παξαζηαζεσλ. Η θξαζε ηνπ εθεξε εηλαη ελα θαιεζκα θαη γηα καο, εθεη πνπ πξεπεη, λα εμεγνπκε ιηγνηεξν θαη λ' αλνημνπκε ηα καηηα καο πεξηζζνηεξν. Σν πνηεκα δελ εηλαη αςπρν θεηκελν, εηλαη νκηινπκελε γισζζα, εηλαη <αλαζα>, γηα λα ρξεζηκνπνηεζσ κηα ιεμε πξνζθηιε ζηνλ εθεξε. Οπσο ελα κνπζηθν θνκκαηη απνθηα ππνζηαζε κνλν ζηελ εθηειεζε, εηζη θαη ην πνηεκα κηια κνλν απαγγειινκελν. Γη' απην αο αθνπζνπκε ηνλ πξσην ζηηρν αιιε κηα θνξα: Αγγειηθν θαη καπξν, θσο, Ση καο ιεεη απηε ε αλαζα; Δηλαη κηα θσλε εζπρε θαη βαζηα, πξνθεξεη ηηο ιεμεηο κε πξνζνρε, αθελεη ζηελ θαζε κηα νιν ην βαξνο ηνπ ιεγνκελνπ ηεο. Μαο πεηζεη. Αγγειηθν θαη καπξν, θσο, Αθνπηε κε ηη νηθεηνηεηα, κε ηη θαξδηα ιεγνληαη απηα ηα αιινθνηα ινγηα, πσο ηα ιεεη ν πνηεηεο ηνπο θαη ηα ελλνεη, νπσο δελ ζα ην θαηαθεξλε ν θαιπηεξνο εζνπνηνο κε ηελ ηειεηνηεξε αξζξσζε. Οη ιεμεηο <αγγειηθν θαη καπξν> καο εηλαη γλσζηεο ζαλ αληηζεηα: ην αγγειηθν παξαπεκπεη ζην θσηεηλν θαη νπξαλην, ην καπξν ζην ζθνηεηλν θαη ρζνλην. Αγγειηθν θαη καπξν, θσο, Οη ιεμεηο, εηπσκελεο απν ηνλ εθεξε, δελ ερνπλ ηηπνηα ην αληηζεηηθν, θακηα αληηπαινηεηα δελ ηηο ελαληησλεη κεηαμπ ηνπο, ηηο αθνπκε θαη ιεκε, λαη, ην θσο, αγγειηθν θαη καπξν! Δδσ ην "θαη" δελ ην αθνπκε θαη δελ ην επαλαιακβαλνπκε σο ζπλδεηηθν αιια σο επεμεγεκαηηθν: αγγειηθν, δηλαδη, καπξν. Σν νηη δελ θαηαιαβαηλνπκε δελ εηλαη, δελ πξεπεη πνηε λα εηλαη ινγνο αξθεηνο γηα λ' ακθηζβεηεζνπκε απην πνπ αθνπζακε. Μνλν νηαλ παξνπκε απνζηαζε απν ηελ δσληαλε γισζζα, νηαλ αγλνεζνπκε ην κηιεκα ηεο, νηαλ επηκεηλνπκε λα θαηαιαβνπκε, ζα παξαζηεζνπκε ηα θηιηα σο αληηζεηα, ζα κεηλνπκε θαζεισκελνη ζηελ κεηαμπ ηνπο αληηπαινηεηα θαη ζπγθξνπζε. 9

10 Η δνπιεηα καο ερεη ην ζπαλην πξνλνκην λα αθνξα ηελ δσληαλε γισζζα, λα εηλαη ζηελ θπζε ηεο ζπλνκηιηα. Οκσο γηα λα επαξθεζνπκε σο ζπλνκηιεηεο, ρξεηαδεηαη λα αθνπκε. Καη γηα λα αθνπκε ρξεηαδεηαη πνιιεο θνξεο λα παςνπκε λα ζθεθηνκαζηε, λα παςνπκε λα θαηαιαβαηλνπκε. αγγειηθν θαη καπξν, θσο Δηζη αθνπκε θαη ην <δαθξπζκελν γειην>, αθνπκε ηνπο αδειθηθνπο ερζξνπο, ηνλ Δηενθιε θαη ηνλ Πνιπλεηθε ζην θσο, θπξηνιεθηηθα ζην θσο ηνπ αηκαηνο ηνπ Οηδηπνδα, ηνπ παηεξα ηνπο. Δπεθηαζεθα θαη ν ρξνλνο δελ κνπ επηηξεπεη λα κεηλσ ζην πνηεκα νζν ζα ηνπ επξεπε. Θα εξζσ θαηεπζεηαλ ζ' εθεηλε ηελ κνξθε, ζηελ νπνηα απνηεηλνκελνο ν εθεξεο ιεεη <κηισ γηα ηελ αγαπε>. Δηλαη ε Αληηγνλε. Η νκηιηα καο, εηηε ην μεξνπκε εηηε νρη, εηηε ην ζεινπκε εηηε νρη εηλαη παληα ζπλνκηιηα. Καη θαζε θνξα απνηεηλνκαζηε ζ' εθεηλν ην Δζπ ην νπνην εηλαη κηιεην, δειαδε αλνηρην γηα λα ηνπ κηιεζνπκε. ην πνηεκα καο ην κηιεην Δζπ γηα ηελ αγαπε νλνκαδεηαη: Αληηγνλε. ηελ ηξαγσδηα ηνπ νθνθιε ε Αληηγνλε, ζε κηα ζηηρνκπζηα κε ηνλ Κξενληα, αξλεηηαη λ αθεζεη ηνλ λεθξν αδειθν ηεο θη ερζξν ηνπ Κξενληα Πνιπλεηθε δηρσο ηηο πξεπνπζεο λεθξηθεο ηηκεο: ΟΤΣΟΙ ΤΝΔΥΘΔΙΝ ΑΛΛΑ ΤΜΦΙΛΔΙΝ ΔΦΤΝ Η Αληηγνλε κηια γηα ηελ θςζη ηεο, ΔΦΤΝ, γηα ην πξσην, πνπ ηελ θαζνξηδεη. Σνπην εηλαη ην ΤΜΦΙΛΔΙΝ, ε απνξξηςε ηεο ερζξνηεηαο, ηεο κεξνιεςηαο, ε αλνηθηνηεηα, ε δεθηηθνηεηα γηα ηα παληα. Γελ εηλαη ζηνηρεην ηνπ ραξαθηεξα ηεο αιια ε αλαιεςε εθ κεξνπο ηεο ηεο αγαπεο, ηελ νπνηα νθεηιεη λα πξναζπηζηεη <επη πνηλε ζαλαηνπ>. Αςηη ε Αληηγνλε εηλαη ην κηιεην Δζπ ηνπ ησξηλνπ πνηεηηθνπ ινγνπ ηεο αγαπεο, ζ' απηελ κπνξεη λα εηπσζεη ην <κηισ γηα ηελ αγαπε>. Σν ζπηηη, ην νπνην ζπλ-θαηνηθνπλ ηα πξαγκαηα ηνπ θνζκνπ, θηιηα κεηαμπ ηνπο, βξηζθεη ζηνλ εθεξε ην νλνκα: αγαπε. ' απην ην ζπηηη ε θαξδηα ηνπ θνξπηνπ βαζηιεςε, ν ηπξαλλνο κεζα απ' ηνλ αλζξσπν ερεη θπγεη, θη νιεο νη θνξεο ηνπ πνληνπ, Νεξεηδεο, Γξαηεο ηξερνπλ ζηα ιακππξηζκαηα ηεο αλαδπνκελεο ε κηα ηεηνηα γηνξηε θαιεη ηελ Αληηγνλε ν νκηισλ κε ηνπο ζηηρνπο: ζηνιηζε ηα καιιηα ζνπ κε η' αγθαζηα ηνπ ειηνπ, ζθνηεηλε θνπεια Γηαηη ε γηνξηε ηεο αγαπεο ζπκηδεη ζαλαην; Γηαηη ν ειηνο απηεο ηεο κεξαο ερεη αγθαζηα; Γηαηη ε θνπεια πξεπεη λα ζηνιηζεη ηα καιιηα ηεο κε ηεηνηεο αθηηλεο, κε ηεηνην αγθαζηλν ζηεθαλη; Η <ζθνηεηλε θνπεια>; Να γηλεη <δεηεκα> ελνο ηεηνηνπ <θσηνο>; <Αγγειηθνπ θαη καπξνπ>; Γηνηη ε κνξθε, ε ρξεσκελε απηελ ηελ αγαπε, πξεπεη λα πεη "νρη" ζηνπο αιινπο, πνπ δελ εηλαη ηεο κνηξαο ηνπο λα κνηξαζηνπλ, λα ζπλ-ρσξεζνπλ ηελ αλνηθηνηεηα ηεο. Η κνξθε, ζην νλνκα ηεο Αληηγνλεο, ιεεη ην "νρη" ζηνλ Κξενληα ζην νλνκα ηεο Αξεηνπζαο, ε νπνηα, ζπκθσλα κε κηα ζεκεησζε ηνπ εθεξε, ππνδεισλεηαη ζηελ <γιπθε γεςε ηεο γπλαηθαο πνπ θαξκαθσλεη ην θπιαθηζκελν> θαη <βγαηλεη απ' ην θπκα δξνζεξν θισλαξη 10

11 ζηνιηζκελν ζηαιεο>, ζα ην πεη ζηνπο γνλεηο ηεο, ηνλ Ηξαθιε θαη ηελ Αξηεκε, βαζηιηα θαη βαζηιηζζα ηεο Αζελαο, πνπ εμνξηζαλ ηνλ Δξσηνθξηην θαη ηελ πξνζηαδνπλ λα παληξεπηεη ηνλ ξεγα ηνπ Βπδαληηνπ. Σν "νρη" ηεο Αξεηνπζαο θαη ηεο Αληηγνλεο δελ εηλαη πεξηζηαζηαθν. Η αγαπε απηε παληα ζα βξηζθεη κπξνζηα ηεο ελαλ Κξενληα, ελαλ Ηξαθιε θαη κηα Αξηεκε, ζα βξηζθεη ελαλ <ηπξαλλν>, εμσ ε <κεζα ζηνλ αλζξσπν>, θαη παληα ζα πξεπεη λα ηνπο πεη ην "νρη", <επη πνηλε ζαλαηνπ>. Η αγαπε ζ' απην ην "νρη" εηλαη πνπ πξαγκαησλεηαη, ζ' απην νλνκαδεηαη, γηνξηαδεηαη. Δπηπρηα θαη δπζηπρηα εηλαη πνιπ ζηελνθαξδα πξαγκαηα γηα λ' απνδσζνπλ ν,ηη εδσ παηδεηαη. Δδσ ζαλαηνο θαη γηνξηε, Αδεο θαη Γηνλπζνο εηλαη ελα. Θα ην αθνπζνπκε ζε ιηγν απν ηνλ πξσην δηδαμαληα, ηνλ Ηξαθιεηην. Σν Δλα ην νπνην, ζην νλνκα ηεο αγαπεο, ζ' απηελ ηελ δηνινπ παξαδεηζεληα αιια ηξαγηθε θηινηεηα, ζπλ-ρσξεη ηα παληα, ραξηδεη ζηελ αγαπε ην <αθαηειπην>, ην <αθαηαληθεην> θαη ην <παληνηηλν> ηεο, ην νηη εηλαη <ην πξσην πξαγκα πνπ εθαλε ν ζενο>. ' απην ην Δλα, ζην ΔΝ, ζην ελνπλ ΔΝ πιαληεηαη ην <γαιελεκελν ζπηηη ηνπ αλζξσπνπ>. Η αγαπε ιεεη δηα ζηνκαηνο Ηξαθιεηηνπ: ΔΝ ΠΑΝΣΑ. Σν ΔΝ ΠΑΝΣΑ δελ εηλαη θηινζνθηθε ζεζε αιια ινγνο ηεο αγαπεο. Ο Ηξαθιεηηνο κηιαεη ν ηδηνο ζ' ελα αιιν πνηεκα ηνπ εθεξε κε ηνλ ηηηιν ΜΝΗΜΗ Β' θαη ππνηηηιν ΔΦΔΟ. Καζσο γη' απην, νζν γλσξηδσ, δελ ππαξρεη δεκνζηεπκελε απαγγειηα ηνπ εθεξε, ζα ζαο δηαβαζσ ελα απνζπαζκα ηνπ εγσ. Λεεη ινηπνλ ν Ηξαθιεηηνο: [...] "Δηλαη παληνπ ην πνηεκα. Η θσλε ζνπ θακηα θνξα πξνβαηλεη ζην πιεπξν ηνπ ζαλ ην δειθηλη πνπ γηα ιηγν ζπληξνθεπεη καιακαηελην ηξεραληεξη κεο ζηνλ ειην θαη παιη ραλεηαη. Δηλαη παληνπ ην πνηεκα ζαλ ηα θηεξα ηνπ αγεξα κεο ζηνλ αγεξα πνπ αγγημαλ ηα θηεξα ηνπ γιαξνπ κηα ζηηγκε. Ιδην θαη δηαθνξν απν ηελ δσε καο, πσο αιιαδεη ην πξνζσπν θη σζηνζν κελεη ην ηδην γπλαηθαο πνπ γπκλσζεθε. Σν μεξεη νπνηνο αγαπεζε ζην θσο ησλ αιισλ ν θνζκνο θζεηξεηαη κα εζπ ζπκεζνπ Αδεο θαη Γηνλπζνο εηλαη ην ηδην." [...] Σν πξνεγνπκελν πνηεκα ιεεη: <κηισ γηα ηελ αγαπε>. Ολνκαδεη ηελ αγαπε. Σν ησξηλν πνηεκα ιεεη: <Σν μεξεη / νπνηνο αγαπεζε>. Μηια γη' απηνλ πνπ αγαπεζε, θαη μεξεη. Οζα πξνεγεζεθαλ δελ καο επηηξεπνπλ λα θαληαζηνπκε ην <μεξεη> νπηε ζαλ αλαξζξε ζπλαηζζεκαηηθε εκπεηξηα νπηε ζαλ ελλνηνινγηθε γλσζε. Σν "μεξσ" ζα πξεπεη λα ην αθνπζνπκε πεξηζζνηεξν κεζα απν ηελ πξσηε κνξθε 11

12 ηνπ ξεκαηνο, "μεπξσ", πνπ εξρεηαη απν ην εθ- θαη ηνλ ανξηζην ηνπ αξραηνπ ΔΤΡΙΚΧ, ΔΤΡΟΝ. <Σν μεξεη> ζα πεη ηνηε: Σν ερεη βξεη, ην ερεη δεη θαη ην εηδσκα ηνπ ηνλ ερεη ζεκαδεςεη. Απην πνπ μεξεη νπνηνο αγαπεζε, εηλαη ν λνκνο πνπ δηαηππσλεηαη ζηα ινγηα ηνπ Ηξαθιεηηνπ: ΔΝ ΠΑΝΣΑ. ε πξσηε καηηα θαλεηο ζα λνκηδε πσο εδσ ν πνηεηεο κηια γηα ην πνηεκα, γηα θαηη πνπ ελδηαθεξεη ηνπο πνηεηεο, νρη εκαο. Οκσο δελ αλαθεξεηαη ζηνπο πνηεηεο. Αλαθεξεηαη ζε <νπνηνλ αγαπεζε>. Απηνο, <ην μεξεη>. Καη ηο ποιημα δελ εηλαη ζηηο πνηεηηθεο ζπιινγεο. ' απηεο εηλαη ηα πνηεκαηα. <Σν πνηεκα>, ην ιεεη δπν θνξεο, <εηλαη παληνπ>. Θπκνκαζηε ηα ινγηα ηνπ αημπεξ: <Δηκαζηε απν πιηθν ζαλ απην πνπ εηλαη θηηαγκελα ηα νλεηξα...> <Σν πνηεκα εηλαη παληνπ> ζα πεη: <Σν πνηεκα> νλνκαδεη ελαλ ηξνπν κε ηνλ νπνην παξνπζηαδνληαη ηα ππαγμαηα ηος κοζμος, νλνκαδεη ελαλ ηποπο παποςζιαρ, ελαλ ηξνπν πνπ θαλεη θαηη λα παξνπζηαδεηαη <ηδην θαη δηαθνξν απν ηελ δσε καο>. Ο ηξνπνο απηνο εηλαη νπσο [...] αιιαδεη ην πξνζσπν θη σζηνζν κελεη ην ηδην γπλαηθαο πνπ γπκλσζεθε. <ην θσο ησλ αιισλ>, πνπ δελ ην μεξνπλ γηαηη δελ αγαπεζαλ, ην γπκλσκα γηλεηαη αληηιεπην ζηελ αθαηξεζε ησλ ελδπκαησλ, ζηελ αιιαγε, ζην πξηλ ηεο ληπκελεο γπλαηθαο θαη ζην ησξα ηεο γπκλεο. ην θσο ηνπο <ν θνζκνο θζεηξεηαη> κε ηελ εκπινθε ζηα αληηζεηα, ζην πξηλ θαη ζην ησξα, ζην ληπκελν θαη ζην γπκλν θνξκη, ζηελ επηζπκηα θαη ζηελ εθπιεξσζε. <Οπνηνο αγαπεζε> ζα δεη ηα παληα ζην πξνζσπν ηεο: <πσο αιιαδεη θη σζηνζν παξακελεη ην ηδην>. Κη απην επηζεο εηλαη θαηη πνπ <δελ ην εμεγεη θαλεηο, ην βιεπεη>. Βιεπεη νρη εθεηλν πνπ απισο αιιαδεη κα εθεηλν πνπ <αιιαδεη θη σζηνζν παξακελεη ην ηδην>. Απην, ην <ηδην θαη δηαθνξν απν ηελ δσε καο>, εδσ νλνκαδεηαη: <ην πνηεκα>. Καη <εηλαη παληνπ>. <Σν πνηεκα> νλνκαδεη ηελ δσε καο, γπκλε. ε γπκληα νινθιεξεο ηεο δσεο γξαθεη ν εθεξεο ζην ηειεπηαην ηνπ πνηεκα. <Κακηα θνξα>, <ζε κηα ζηηγκε κεγαιεο επδαηκνληαο>, ε θσλε ηνπ πνηεηε ζπκ-θσλεη κε <ην πνηεκα>. Σν εξγν απηεο ηεο ζπκ-θσληαο εηλαη ελα πνηεκα. Δηλαη παληνπ ην πνηεκα. Η θσλε ζνπ θακηα θνξα πξνβαηλεη ζην πιεπξν ηνπ Δλα πνηεκα νκν-ινγεη, γηα λα κεηλσ ζε ιεμεηο ηνπ Ηξαθιεηηνπ, νκν-ινγεη <ην πνηεκα>, πνπ <εηλαη παληνπ>, θαη πνπ ζηνλ Ηξαθιεηην νλνκαδεηαη ΛΟΓΟ. Η ζρεζε ινγνπ θαη νκν-ινγηαο ζπληζηα νκσο θαη ηνλ αθξνγσληαην ιηζν ηεο ζεξαπεπηηθεο ζπλνκηιηαο. Ο λνκνο ηεο δηεπεη ηελ εξκελεηα, εθνζνλ απηε πξαγκαησζεη σο νκν-ινγηα ηνπ ινγνπ πνπ θαζε θνξα ζειεη λα εξζεη ζε ινγν. Η εξκελεηα δελ εηλαη πξσηαξρηθα εξγν ηνπ ζεξαπεπηε. Δηλαη εξγν ηεο αγαπεο. Απν εδσ, απν ηνλ Ηξαθιεηην, κε ηελ θαζνδεγεζε ηνπ εθεξε, ν πνηεηεο κπνξεη λα καζεη ζηνλ ςπραλαιπηε θαη απην. Γηνηη ελδερνκελσο ε ζπλαληεζε πνπ αξκνδεη ζηελ ζεξαπεπηηθε ζπλνκηιηα, ζηηο ζηηγκεο πνπ ζπκβαηλεη αιεζηλα, αιια θαη ζ' απηεο πνπ πξνεηνηκαδεηαη, αιια θαη ζ' απηεο πνπ ιεηπεη, απηε ε ζπλαληεζε εηλαη ελα <ηδην 12

13 θαη δηαθνξν απν ηελ δσε καο>, ελα γπκλσκα θη απηε, νπνπ θαπνηνο, ην πξνζσπν ηνπ, <αιιαδεη / [...] θη σζηνζν παξακελεη ην ηδην>. Σν μεξεη νπνηνο αγαπεζε. 13

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση ηνλ δηαινγν "Θεαηηεηνο" γξαθεη ν Πιαησλ: "Λαια γαξ θηινζνθνπ ηνπην ην παζνο, ην ζαπκαδεηλ. Οπ γαξ αιιε αξρε θηινζνθηαο ε απηε." Ιαη ν Αξηζηνηειεο

Διαβάστε περισσότερα

ην εξγν ηνπ Ingmar Bergman "Persona" κηα εζνπνηνο, ε Διηδακπεζ Φνγθιεξ, ζηε δηαξθεηα κηαο παξαζηαζεο παζαηλεη αθσληα, πνπ ζπλερηδεη ηνπο επνκελνπο ηξεηο κελεο, εηζαγεηαη ζε κηα ςπρηαηξηθε θιηληθε θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Η βια στην ψυχοθεραπεια

Η βια στην ψυχοθεραπεια Η βια στην ψυχοθεραπεια Ζ βηα αζθεηηαη κε πνιινπο ηξνπνπο. Δλαο, γηα ηνλ νπνην ζα ζαο κηιεζσ ζεκεξα, θαη ν νπνηνο απαληαηαη ζηελ ςπρνζεξαπεηα ζπρλα, θαη κε ηδηαηηεξε πηεζηηθνηεηα, εηλαη εθεηλνο ν ηξνπνο

Διαβάστε περισσότερα

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο Εισαγωγη Στα Ονειρα [Νκηιηα ζηνπο θνηηεηεο Χπρνινγηαο ηνπ New York College, ηειε ηεο δεθαεηηαο ηνπ '90.] Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην:

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην: ΙΙ. Η Δεςηεπη Οδορ και ηο Μηδεν 1 Δμσ απ' απην ην αζηξν, ζθεθηεθα, δελ εηλαη ηηπνηα, θη απην Δηλαη ηνζν εξεκσκελν. Απην θαη κνλνλ εηλαη ην θαηαθπγην καο, θαη ηνπην Δηζη κνηαδεη. Bertold Brecht 2 Ζ δεπηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ.

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ. αἰὼλ δὲ θπιηλδνκέλαηο ἁκέξαηο ἄιι ἄιινη ἐμάιιαμελ νκσο ν ρξνλνο ηεο δσεο, ηε κηα κεξα κεηα ηελ αιιε, ζηνπ θπθινπ ηα γπξηζκαηα, αιιαδεη αιινηε αιια Πηλδαξνο, 3νο Ιζζκηνληθνο, 30 Εηζαγωγε Σηελ ςπρνζεξαπεηα,

Διαβάστε περισσότερα

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση.

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Ο Daniel Paul Schreber ππεξμε ελαο δηαθεθξηκελνο δηθαζηηθνο ζηε Λεηςηα ηνπ 19νπ αησλα. Απν ηα 51 ηνπ θαη κεηα εδεζε ηα 13 απν ηα 18 ρξνληα κερξη ηνλ ζαλαην ηνπ ζε ςπρηαηξηθα

Διαβάστε περισσότερα

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο:

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: 22.6.2009 ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: Απνιπηα αδεηνο, αλαιαθξνο, ξπζκηζκελνο ζηα ιηγα κεηξα ηεο ακκνπ εκπξνο κνπ θαη θαηνπηλ ζηε ζαιαζζα θη επαλσ ζηα ζπλλεθα

Διαβάστε περισσότερα

"Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη

Ψυχαναλυση. Η Ιατρικη "Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη Ζ Ηαηξηθε ερεη θζαζεη ζην ηεινο. Απην δελ ζεκαηλεη πσο απνδεηρζεθε αλαπνηειεζκαηηθε, πσο ε πξννδνο ηεο αλαθνπεθε, πσο ρξεηαδεηαη κηα ζηξνθε πξνο "ελαιιαθηηθεο" κεζνδνπο. Ζ Ηαηξηθε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε;

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε; Ο ηξεινο, ν ζνθνο, ν πνηεηεο 1. Δηλαη ηξεηο κνξθεο πνπ κνηαδεη λα κελ θαηνηθνπλ αλακεζα καο. Βξηζθνληαη, ιεκε, "αιινπ": Ο ηξεινο ζηνλ θνζκν ηνπ, ν ζνθνο ζηηο επρεο ησλ παηδηθσλ γελεζιησλ, ν πνηεηεο ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

οδος δαιμονος. Ι,1-27

οδος δαιμονος. Ι,1-27 οδος δαιμονος. Ι,1-27 Πξώηε Αλάγλωζε Ι/1-5 ἵ π π ν η η α ί κ ε θ έ ξ ν π ζ η λ ὅ ζ ν λ η επὶ ζ π κ ὸ ο ἱ θ ά λ ν η π έ κ π ν λ ἐ πεί κ ἐ ο ὁ δ ὸ λ βῆ ζ α λ π ν ι ύ θ ε κ ν λ ἄ γ ν π ζ α η δαί κ ν λ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

* Vorlesungen, S. 12, 13>

* Vorlesungen, S. 12, 13> [7] Teaching Wittgenstein wrote and taught in a very different way from Freud and most psychoanalysts. The way they taught throws light on their notion of therapy. [1] [1] *Verm. Bemerkungen, S. 72 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ:

ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ: 1 ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ: 1: Η ΓΔΝΝΗΗ ΚΑΙ Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΝΟ ΠΑΡΑΛΗΛΟΤ ΚΟΜΟΤ: ΔΠΣΔΒΡΗ 1976: Ο 11ρξνλνο Θνδσξνο κε ηελ 7ρξνλε αδειθε ηνπ ηελ Διελε πεξπαηνπλ ζηελ αθηε ηνπ Μαξαζσλα ηεο Αηγηλαο. Καπνπ ε παξαιηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΟΤΡΟΤΝΙΩΝ:

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΟΤΡΟΤΝΙΩΝ: 1 INDEX: 1) Pigs the first -Ννεβξεο '77 2) Pig atom heart -Γεθεβξεο '77 3) Pig sound of pig silence -Γελαξεο '78 4) In the court of the crimson pig -Φιεβαξεο '78 5) Firepigs -Απξηιεο '78 6) DNA -Μαεο '78

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Koichi Tsujimura, ''Dôgens Lehre von Sein = Zeit'' [''Η δηδαζθαιηα ηνπ Dôgen γηα ην Εηλαη=Φξνλνο (ΑΙΩΝ) 1 '']

Koichi Tsujimura, ''Dôgens Lehre von Sein = Zeit'' [''Η δηδαζθαιηα ηνπ Dôgen γηα ην Εηλαη=Φξνλνο (ΑΙΩΝ) 1 ''] Koichi Tsujimura, ''Dôgens Lehre von Sein = Zeit'' [''Η δηδαζθαιηα ηνπ Dôgen γηα ην Εηλαη=Φξνλνο (ΑΙΩΝ) 1 ''] From: 'The Moon in a Dewdrop; writings of Zen Master Dôgen' Translated by Dan Welch and Kazuaki

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50

Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50 Πεξηερόκελα ει. 1. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 3 1.1 Αξρηθέο παξαηεξήζεηο 3 1.2 ρεδηαζκφο νδεγηψλ ρξήζεσλ 4 1.3 Λεμηθφ φξσλ 5 2. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα