ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1. Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1. Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο."

Transcript

1 ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1 Σο δραμα Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο. 1ν αλεθδνην. Ζ γπλαηθα θαλεη κηα θαηλνπξηα δηαηηα. Θαξπδεο θαη κπαλαλεο. Γελ εραζε θηιν, αιια πνπ λα ηελ δεηηε πσο ζθαξθαισλεη ησξα ζηα δεληξα. 2ν αλεθδνην. Δηξεμε πηζσ απ' ην ζθνππηδηαξηθν θσλαδνληαο: "Αξγεζα γηα ηα ζθνππηδηα;" Ν νδεγνο ηεο εηπε: "Νρη, πεδα κεζα." 3ν αλεθδνην. Ππδεηεζε κεηαμπ αλδξσλ: "Ζ γπλαηθα κνπ εηλαη ελαο αγγεινο", ιεεη ν πξσηνο κε πεξεθαληα. "Ξξαγκαηηθα εηζαη πνιπ ηπρεξνο.", απαληα ν αιινο. "Ζ δηθηα κνπ δπζηπρσο δεη αθνκα." 1 Νκηιηα ζην Φνξνπκ ηεο Διιεληθεο Δηαηξεηαο Φαηλνκελνινγηθεο-παξμηαθεο Αλαιπζεο Θαη Τπρνζεξαπεηαο. 5 Νθησβξηνπ 2005.

2 Ρα αλεθδνηα, ζε κηα επηπνιαηε αλαγλσζε, εθθξαδνπλ κηα εληππσζηαθε ερζξνηεηα ηνπ αληξα πξνο ηε γπλαηθα ηνπ. Ρν πξσην ηελ γεινηνπνηεη, ην δεπηεξν ηελ εμεπηειηδεη, ην ηξηην επρεηαη λα πεζαλεη. Νκσο ζ' ελα πξνζεθηηθνηεξν αθνπζκα δηαθξηλεηαη θαη κηα αιιε δηαζηαζε. Νη αληξεο απηνη κνλν γηα ελαλ πνιπ δηθν ηνπο αλζξσπν ζα κπνξνπζαλε λα κηιεζνπλ εηζη. Πην πξσην πιαλν ηεο ερζξνηεηαο αλαδπεηαη ελα αρλν δεπηεξν πιαλν κηαο εγγπηεηαο πνπ ππαξρεη κνλν εθεη πνπ κηιακε γηα ηνπο ιεγνκελνπο "δηθνπο καο" αλζξσπνπο. Δηλαη ιεο θαη κηια ε ηδηα ε εγγπηεηα, πνπ θαπνηε πξεπεη λα κηια θαη κε ηεηνηα ινγηα, εζησ θη αλ ζπρλα δελ δηαηππσλνληαη ηνζν απξνθαιππηα, θαη γηα λα εηπσζνπλ ρξεηαδεηαη λα παξνπλ ηε κνξθε ηνπ αλεθδνηνπ. Ξαξνκνηα θπζηθα εηλαη θαη ε ζηαζε ηεο γπλαηθαο πξνο ηνλ αληξα, εζησ θη αλ ζπρλα εθθξαδεηαη κε αιινπο ηξνπνπο. Ρη εηδνπο ερζξνηεηα εηλαη απηε; Πηε γεινηνπνηεζε, ζηνλ εμεπηειηζκν, ζηελ επρε ηνπ ζαλαηνπ ε γπλαηθα, κε αιινηε αιινλ ηξνπν, ραλεη ηε βαξπηεηα, ην θπξνο ηεο ππνζηαζεο ηεο, ραλεη απηελ ηνπηε ηελ ππνζηαζε ηεο. Δλα απιν παξαδεηγκα απν ηελ θαζεκεξηλνηεηα δπν αλζξσπσλ πνπ δνπλε καδη: Ξνζν αιαηη ζα ερεη ην θαγεην; Δγσ ιεσ, ηνζν. Ζ γπλαηθα κνπ ιεεη, ηνζν. Κπαηλεη ην αιαηη πνπ ζειεη ε γπλαηθα κνπ; Ρνηε εγσ εηκαη ελα ηηπνηα. Δθκεδεληδνκαη. Κπαηλεη ην αιαηη πνπ ζεισ εγσ; Ρνηε εθκεδεληδεηαη απηε. Δλδερνκελσο ε εηθνλα, ζηελ νπνηα πξνζβιεπνπλ νη αλζξσπνη πνπ παληξεπνληαη, γηα λα κεηλνπκε ζ' απην ην παξαδεηγκα, εηλαη θαπνπ ε εηθνλα κηαο επηπρηαο νπσο ηελ αληηιακβαλεηαη ν θαζελαο. Νκσο ζηελ πξαμε νη σξεο ηεο επηπρηαο θαη νη σξεο ηεο δπζηπρηαο ελαιιαζζνληαη. Ν ιεγνκελνο "αλζξσπνο κνπ", κπνξεη λα εηλαη ν θαιπηεξνο θηινο, νκσο ζηνλ ηδην βαζκν εηλαη ζπλακα θη ν κεγαιπηεξνο ερζξνο. Γηαηη; Γηνηη πνπζελα δελ

3 ακθηζβεηνπκαη ηνζν νζν εδσ. Ρν πνπ βαδσ ηα παπνπηζηα κνπ, ην πσο νδεγεη ην απηνθηλεην, ζε θαζε βεκα ηεο θαζεκεξηλεο ζπκβησζεο ζα δηαπηζησζνπκε πσο ν,ηη γηα ηνλ θαζελα εηαλ θπζηθν θη απηνλνεην, ησξα γηλεηαη δεηεκα θαζσο ε γπλαηθα ελλνεη πσο ηα παπνπηζηα πξεπεη λα κπαηλνπλ αιινπ θη ν αληξαο ηζρπξηδεηαη πσο δελ νδεγνπλ εηζη θαη ην θαγεην ηνπο ην ζεινπλ θαη νη δπν δηαθνξεηηθα αιαηηζκελν. Θαη, ζαλ απην λα κελ εθηαλε, ν,ηη ν θαζελαο εηρε θαηαθεξεη λα πεξηζσζεη ζα ζαξσζεη κε ηελ ειεπζε ησλ παηδησλ. Νκσο ε ακθηζβεηεζε δηνινπ δελ πεξηνξηδεηαη ζε κηα ζηελε ζρεζε, νπσο εηλαη ζπρλα ε ζπδπγηθε ε ε ζρεζε ησλ γνλεσλ κε ηα παηδηα ηνπο. Δλδερνκελσο αθνξα ηελ θαζε ζπλαληεζε κεηαμπ αλζξσπσλ. Ν Sartre, ζην Το ειναι και ηο μεδεν, αλαθεξεη ελα πεξηζηαηηθν. Θαζεηαη ζ' ελα παγθαθη θαη βιεπεη θαπνηνλ πνπ δηαζρηδεη ην παξθν. Ρν ρνξην δελ ην βιεπεη πιενλ απηνο κνλν, αιια θη ελαο αιινο. Γξαθεη ν Sartre: "[255] Ρν ρνξην ερεη κηα πνηνηεηα εηλαη απην ην πξαζηλν ρνξην, πνπ ππαξρεη γηα ηνλ Αιιν κ' απηελ ηελ ελλνηα απηε ηνπηε ε πνηνηεηα ηνπ αληηθεηκελνπ, ην βαζπ, ηξαρπ ηνπ πξαζηλν βξηζθεηαη ζε ακεζε ζρεζε κ' απηνλ ηνλ αληξα. Απην ην πξαζηλν ζηξεθεη πξνο ηνλ Αιιν ελα πξνζσπν πνπ κνπ δηαθεπγεη. Αληηιακβαλνκαη ηε ζρεζε ηνπ πξαζηλνπ κε ηνλ Αιιν σο αληηθεηκεληθε ζρεζε, νκσο δελ αληηιακβαλνκαη ην πξαζηλν νπσο εκθαληδεηαη ζηνλ Αιιν. Δηζη μαθληθα εκθαληζηεθε ελα αληηθεηκελν πνπ κνπ εθιεςε ηνλ θνζκν. [256] Κνηαδεη ζαλ ν θνζκνο λα 'ρεη ζην κεζν ηνπ Δηλαη ηνπ κηα ηξππα απνρεηεπηηθε θαη λ' αδεηαδεη ζπλερσο κεζα απ' απηελ ηελ ηξππα. [257]... κηα εζσηεξηθε αηκνξξαγηα. [263] Ρν βιεκκα ηνπ Αιινπ, κνπ θαλεη ηηο δπλαηνηεηεο κνπ λα κελ εηλαη δηθεο κνπ, κε αιινηξησλεη απ' απηεο." Θαη αλ θαπνηνο πεη πσο κνλν ελαο ηξεινο ζα ηα ζθεθηνηαλ απηα, ζα κπνξνπζε λα παξεη ηελ απαληεζε νηη ηζσο δελ ηα ζθεθηεηαη επεηδε δελ ηα πξνζερεη αξθεηα, ε απνθεπγεη λα ηα πξνζεμεη.

4 Απηνο ν ιηγνηεξν ε πεξηζζνηεξν θαλεξνο, ιηγνηεξν ε πεξηζζνηεξν αθξαηνο αγσλαο ππαξμεο ηνπ ελνο ελαληηνλ ηνπ αιινπ βξεθε ηελ πην θαζαξε θαη κεζηε δηαηππσζε ζηνλ Hegel, ζηελ Φαινομενολογια ηοσ πνεσμαηος. Ρν ζρεηηθν θεθαιαην ερεη ηνλ ηηηιν "Tν απζππνζηαην θαη ην αλππνζηαην ηεο απηνζπλεηδεζεο θπξηνηεηα θαη δνπιεηα". Μεθηλα κε ηελ εμεο πξνηαζε: "Ζ απηνζπλεηδεζε εηλαη σο πξνο θαη γηα ηνλ εαπην ηεο θαζνηη θαη δηα ηνπ νηη [...] εηλαη κνλν σο αλαγλσξηζκελε." Δδσ ν θαζελαο πξνζπαζεη λα ζεζεη ηνλ εαπην ηνπ σο απνιπην. Θεισ λα παξνπζηαζησ θαη λ' αλαγλσξηζησ ζηελ ζπλεηδεζε ηνπ αιινπ σο ελαο ν νπνηνο ηνλ απνθιεηεη νινηεια. Κνλν κε ηνλ απνθιεηζκν ηνπ αιινπ ζα εηκαη πξαγκαηηθα νινηεηα. Ν θαζελαο ζεηεη ην δηθν ηνπ απνιπηα. Ζ παξακηθξνηεξε ακθηζβεηεζε ελνο κεξνπο ηεο ηδηνθηεζηαο ηνπ αθνξα ην νινλ ηνπ εαπηνπ ηνπ: "Δπνκελσο ε ηξσζε κηαο ιεπηνκεξεηαο ηνπ εηλαη απεηξε εηλαη απνιπηε πξνζβνιε, πξνζβνιε ηνπ σο ελνο νινπ, πξνζβνιε ηεο ηηκεο ηνπ θαη ε ζπγθξνπζε γηα θαζε επηκεξνπο εηλαη αγσλαο ππεξ παλησλ." Ζ παιε κεηαμπ δπν νινηεησλ πξνθππηεη εθ ηνπ νηη ν αιινο ζειεη λα ζεζεη ηνλ εαπην ηνπ ζηε ζπλεηδεζε κνπ σο απνθιεηζηηθε νινηεηα. Δηζη νη δπν ζηεθνπλ ελαληηνη κεηαμπ ηνπο σο απνιπηα αληηηηζεκελνη. "Δπνκελσο πξεπεη λα ηξαπκαηηζνπλ ν ελαο ηνλ αιιν ην νηη ν θαζελαο ζηελ εθαζηνηε ππαξμε ηνπ ζεηεη ηνλ εαπην ηνπ σο απνθιεηζηηθε νινηεηα, πξεπεη λα γηλεη πξαμε ε πξνζβνιε εηλαη αλαγθαηα [...]. Ξξεπεη λα πξνζβαισ ηνλ αιιν, λα ηνλ ηξαπκαηηζσ θαη λα ηνλ αξλεζσ, γηα λα ηνπ παξνπζηαζησ θαη λ' αλαγλσξηζησ σο απνθιεηζηηθε νινηεηα. [...] Γελ ξηζθαξσ απισο ηνλ θηλδπλν ελνο ηξαπκαηηζκνπ, αιια παηδεηαη ε ππαξμε κνπ νινθιεξε."

5 Ξνηε ζπκβαηλνπλ απηα πνπ αθνπζακε απν ηα αλεθδνηα, πνπ δνπκε ζην ζπηηη καο, απηα πνπ γξαθνπλ ν Sartre θαη ν Hegel; Ππκβαηλνπλ νηαλ ζεκεην αλαθνξαο ηεο ππαξμεο κνπ εηλαη ην εγσ κνπ θαη ε ηαπηνηεηα κνπ, δειαδε ην "εγσ εηκαη εγσ". Απην ην εγσ εηλαη ν θνξεαο απν νζα ζεισ, επηιεγσ, απνθεπγσ, θνβακαη, ερσ αλαγθε θιπ. Ρα ζπκ-θεξεη, θη απηα παιη ζπληζηνπλ ηα ζπκθεξνληα ηνπ. Ρνηε κηα ακθηζβεηεζε, αθνκα θαη γηα ην αιαηη ζην θαγεην, ην θινληδεη, γηλεηαη δσηηθε απεηιε. Γη' απην ζπρλα ε ζηηρνκπζηα δελ ζα κεηλεη ζην αιαηη αιια ζα θαηαιεμεη λα πεη ν ελαο ζηνλ αιιν "κε ακθηζβεηεηο", δειαδε εκελα, νινθιεξν, θαη ζα ηνπ ην αληαπνδσζεη ζηα ηζα. Ρν ηδην ζπκβαηλεη νηαλ π.ρ. ελα παηδη ηξσεη νιν ην θαγεην ηνπ θαη ηνπ πνπλ "εηζαη θαιν παηδη", ε νηαλ θαλεη κηα αηαμηα θαη ηνπ πνπλ "εηζαη θαθν παηδη". Γελ κελνπλ ζην θαγεην θαη ηελ αηαμηα αιια απνηεηλνληαη ζην παηδη σο νινηεηα, ζηελ ηδηα ηελ ππαξμε ηνπ. Homo homini lupus, ν αλζξσπνο εηλαη γηα ηνλ αλζξσπν ιπθνο, ιεεη ελα ιαηηληθν ξεην. Ρν εγσ δελ εθπξνζσπεηηαη κνλν απν ην αηνκν. Κπνξεη λα νλνκαδεη π.ρ. ηελ νηθνγελεηα. Ρνηε ην ζπηηη εηλαη ελα θαζηξν, θη ν θνζκνο "εμσ" εηλαη θαθνο, απεηιεηηθνο, "δνπγθια", θη νπνηνο μεκπηηζεη απ' ην καληξη ζα ηνλ θαλε νη ιπθνη. Ρν εγσ κπνξεη αθνκα λα εθπξνζσπεη κηα ζπληερληα, κηα θνηλσληθε ηαμε, ελα θξαηνο, κηα ζπκκαρηα θαη θηλεηηαη κε γλσκνλα ηα εθαζηνηε ζπκθεξνληα. Απν εδσ πξεπεη λα ελλνεζεη θαη ν ιεγνκελνο "λνκνο ηεο αγνξαο", δειαδε ν ειεπζεξνο αληαγσληζκνο νισλ κε νινπο, νπνπ βεβαηα νη αληαγσληζηεο πξνζβιεπνπλ βαζηθα ζηελ εμνινζξεπζε ηνπ αιινπ θαη ζηελ απνιπηε επηθξαηεζε. Η κριζη

6 Απηνο ν αγσλαο ζηνλ νπνην, ζπκηδσ ηνλ Hegel, "Ξξεπεη λα πξνζβαισ ηνλ αιιν, λα ηνλ ηξαπκαηηζσ θαη λα ηνλ αξλεζσ, γηα λα ηνπ παξνπζηαζησ θαη λ' αλαγλσξηζησ σο απνθιεηζηηθε νινηεηα.", δελ ερεη πνηε ληθεηε. Ζ εηθνλα κηαο ηεηνηαο νινηεηαο εηλαη κηα ζπλεζηζκελε κελ νκσο ηξαγηθε ρηκαηξα. Αθνκα θη εθεη πνπ ν ελαο θαηαθεξλεη λα επηβιεζεη, ε επηβνιε ηνπ δελ εηλαη πνηε απνιπηε. Θαπνπ, θαπσο ηα πξαγκαηα εηλαη θαη αληηζηξνθα. Ν αληξαο π.ρ. πνπ ηελ εκεξα, νζν εηλαη νξζηνο, ζπγρσξεζηε κνπ ηελ εθθξαζε, γακαεη θαη δεξλεη, ζην θξεβαηη κπνξεη λα εηλαη ζρεδνλ αληθαλνο θαη ππνρεηξην ηεο γπλαηθαο ηνπ. Ρν αιεζηλν πνπ ζπκβαηλεη ζηε δηαπξνζσπηθε ζπλαληεζε εηλαη πσο νρη κνλν "παηδεηαη ε ππαξμε κνπ νινθιεξε", νπσο γξαθεη ν Hegel, αιια πσο ε ππαξμε κνπ, επηδησθνληαο ηελ νινηεηα, ζα ζπληξηβεη. Δζησ θη αλ ζπλεζσο δελ ην αληηιακβαλνκαζηε θαη δελ ην παξαδερνκαζηε. Γηα ηνλ ελα ν αιινο εηλαη, κε κηα ιεμε ηνπ Beckett, "depeupleur" ζα κπνξνπζακε λα ην απνδσζνπκε κε "εξεκσηεο", απηνο πνπ κε εξεκσλεη, ε, αλ αθνπζνπκε κηα ειιεληθε ιεμε θπξηνιεθηηθα θαη δηρσο αμηνινγεζε, "ςπρνβγαιηεο". Θαη γηαηη εηλαη απην αιεζηλν; Γηαηη εηζη ην ζεινπλ ηα πξαγκαηα, πνπ δελ αλερνληαη θακηα κνλνκεξεηα. Λσξηηεξα ε αξγνηεξα ε πξαγκαηηθνηεηα ζα επηθεξεη ζηελ εηθνλα ηεο νινηεηαο ελα ξεγκα. Ν αλζξσπνο, ιεεη ν Heidegger ζε κηα παξαδνζε, εηλαη απην ην ξεγκα κε ην νπνην αθξηβσο θαηαδεηθλπεηαη εθεηλν πνπ εηλαη αλσηεξν ηνπ αλζξσπνπ, θαιπηεξα, πνπ δηαηξαλσλεηαη αθξηβσο νηαλ ν αλζξσπνο ην μερλα θη επηρεηξεη λα απηνλνκεζεη σο ελα εγσ, ελαο εαπηνο. Γελ εηλαη ηπραην νηη ν Heidegger εθαλε απηελ ηελ παξαδνζε ην 1935, ιηγν κεηα ην λαπαγην ηεο αθξνλεο πξπηαλεηαο ηνπ, απν ηελ ζεζε ηεο νπνηαο, κεζα απν ηελ «κεζε ηεο

7 δπλακεο», νπσο γξαθεη ζε κηα θαηνπηλνηεξε επηζηνιε, θηινδνμνπζε λα αλακνξθσζεη ηα γεξκαληθα παλεπηζηεκηα. Θαη δελ εηλαη ηπραην νηη απηε ε παξαδνζε πξαγκαηεπεηαη ηελ Ανηιγονε ηνπ Πνθνθιε, νπνπ, νπσο ζε πνιιεο αξραηεο ηξαγσδηεο, αθξηβσο εθεηλνο πνπ επηκελεη ζην δηθν ηνπ κερξη ηεινπο, ζα ζπαζεη. Ζ εηθνλα ηνπ εαπηνπ καο πνπ καο αξεζεη θαη πνπ ζεινπκε, αιια θη ε εηθνλα ηνπ εαπηνπ καο πνπ θνβνκαζηε ε απερζαλνκαζηε, πνπ καο θαλεη πεξεθαλνπο ε γηα ηελ νπνηα ληξεπνκαζηε, θαζε κα θαζε εηθνλα ηνπ εαπηνπ καο λσξηηεξα ε αξγνηεξα ζα ζπληξηβεη. Ππλεζσο θαλεηο δελ αλαγλσξηδεη ηε ζπληξηβε. Θα ηελ απνθαιεζεη "απνηπρηα", ζα ξημεη ην θηαημηκν ζε αιινπο ε ζηνλ εαπην ηνπ, ζα πξνζθνιιεζεη ζηελ απνγνεηεπζε, ζην κηζνο, ζηελ εθδηθεζε. Ρεηνηνπο πιαλεκελνπο δξνκνπο πξνζθεξεη θαη ε ςπρηαηξηθε θαη ε ςπρνινγηα νηαλ δηαγηγλσζθεη κηα θξηζε ηαπηνηεηαο, αγρνπο, παληθνπ, κηα θαηαζιηςε θιπ.. Ξιαλεκελνη εηλαη απηνη νη δξνκνη δηνηη κηινπλ παληα γηα ελα εγσ πνπ "θαλεη", νπσο ιεκε, αγρνο θαη παληθν θαη θαηαζιηςε. Γελ βιεπνπλ νηη θαη απην ηνπην ην εγσ ζπληξηβεηαη, βιεπε ην "ξεγκα" ηνπ Heidegger, ηηο κνξθεο ηεο αξραηαο ηξαγσδηαο. Θαη δελ εηλαη ζε ζεζε λα δηεηδνπλ ζηελ ζπληξηβε ηνπ εγσ ηελ αιιε νςε ηεο θξηζεο, ηελ θαζαξηεξηα επθαηξηα πνπ κπνξεη λ' αιιαμεη κηα νινθιεξε δσε. Η λυζη Γξαθεη ν Wittgenstein ζε κηα ζεκεησζε: "Ρα απνηειεζκαηα ηεο θηινζνθηαο εηλαη ε αλαθαιπςε κηαο θαπνηαο απισο αλνεζηαο θαη ρηππεκαηα πνπ επαζε ν λνπο πεθηνληαο επαλσ ζηα νξηα ηεο γισζζαο. Απηα, ηα ρηππεκαηα, καο θαλνπλ λ' αλαγλσξηζνπκε ηελ αμηα εθεηλεο ηεο αλαθαιπςεο."

8 Δδσ δελ ζ' αζρνιεζνπκε κε ην ζεκα ηεο γισζζαο αιια κε ην πλεπκα ηεο θξαζεο, ην νπνην δελ εηλαη καθξηα απ' νζα εηπσζεθαλ: Αθνινπζσληαο κηα αλνεζηα, κηα ιεμε πνπ ν Wittgenstein ελλνεη θπξηνιεθηηθα, δειαδε θαηη πνπ δελ ερεη θαλελα λνεκα, π.ρ. ηελ αλνεζηα πεξη ηεο αλζξσπηλεο ππνζηαζεο σο νινηεηαο, ζα ρηππεζνπκε πεθηνληαο επαλσ ζε νξηα. Ρν επηπιενλ πνπ αθνπκε εδσ, θαη πνπ εδε αλαθεξζεθε εκκεζα, εηλαη νηη ε ζπληξηβε δελ εηλαη απαξαηηεην λα θαηαιεμεη ζε απνγνεηεπζε θαη απνζαξξπλζε. Θα κπνξνπζε λα εηλαη αλαθαιπςε, εθνζνλ θαλεηο εηλαη αξθεηα κεγαινςπρνο λα εγθαηαιεηςεη απην πνπ νπησο ε αιισο ερεη ραζεη ηελ ηδηα ηνπ ηελ ππνζηαζε. Διπηδεο θαη πξννπηηθεο, επηδησμεηο θαη ζηνρνη θαπνηε, κε θαπνηνλ ηξνπν, ζα θαηαξξεπζνπλ. Καδη ηνπο ζα θαηαξξεπζεη ην ηδην ην εγσ πνπ ηξεθνληαλ απ' απηα. Ν Ξηλδαξνο ην ιεεη θαη ζπλακα καο δεηρλεη κηα θαηεπζπλζε: ΔΠΡΗ ΓΔ ΦΙΝΛ ΔΛ ΑΛΘΟΥΞΝΗΠΗ ΚΑΡΑΗΝΡΑΡΝΛ / ΝΠΡΗΠ ΑΗΠΣΛΥΛ ΡΑ ΔΞΗΣΥΟΗΑ ΞΑΞΡΑΗΛΔΗ ΡΑ ΞΝΟΠΥ / ΚΔΡΑΚΥΛΗΑ ΘΖΟΔΥΛ ΑΘΟΑΛΡΝΗΠ ΔΙΞΗΠΗΛ Απν ηηο αλζξσπηλεο θπιεο ππαξρεη κηα νινηεια καηαηε. Δηλαη εθεηλε νπνπ θαλεηο, θνηηαδνληαο πξνο ηα ΞΝΟΠΥ, ηα καθξηλα (εδσ: ηελ πξαγκαησζε θαη ηελ νινθιεξσζε θαη ηελ αλαγλσξηζε ηνπ εγσ σο ππνζηαζεο), ζεξεπνληαο αλεκνζθνξπηζκαηα κε ειπηδεο αλνεηεο, θαζπβξηδεη ηα ΔΞΗΣΥΟΗΑ. Θαη πνηα εηλαη απηα; Ξξηλ απν ιηγν θαηξν κηα γπλαηθα κηινπζε γηα κηα δηαζεζε απνγνεηεπζεο θαη παξαηηεζεο πνπ ηελ πηαλεη, θαη ηνηε ζπλεζσο πεθηεη ζε ππλν. Ρελ ξσηεζα αλ ηεο εηπρε πνηε, ελσ βξηζθνηαλ ζε κηα ηεηνηα δηαζεζε, λα κελ θνηκεζεη, θαη

9 πσο εηαλ ηνηε. Κνπ κηιεζε γηα κηα θνξα νπνπ εξαβε ελα θνπκπη, θαη δελ ππεξρε ηηπνηε' αιιν παξα ην θνπκπη. Απηα, εηλαη ηα ΔΞΗΣΥΟΗΑ! Λα ξαβεηο ελα θνπκπη θαη λα εηζαη νινηεια ζην θνπκπη, θη ν θνζκνο λα εηλαη πεξα γηα πεξα απην ην θνπκπη! Δλαο κνλαρνο ηνπ δελ εηπε ζηνλ δαζθαιν ηνπ: "Κνιηο πξνζθαηα κπεθα ζ' απην ην κνλαζηεξη. Παο παξαθαισ δσζηε κνπ ηελ νδεγηα ζαο!" Ν δαζθαινο ξσηεζε: "Δθαγεο;" - "Λαη", απνθξηζεθε ν κνλαρνο. Ν δαζθαινο εηπε: "Ρνηε πεγαηλε λα πιπλεηο ηε θνππα ζνπ!" Κπνξεη ζηελ θαζεκεξηλνηεηα κνπ λα επηιεγσ, λα θαλσ απην ε εθεηλν, λα κελσ εδσ ε εθεη, λα ιεσ λαη ζην ελα θαη νρη ζην αιιν, νκσο νια απηα εηλαη νπσο ην θνπκπη θη ε θνππα, αξρηδνπλ θαη ηειεησλνπλ ζηνλ εαπην ηνπο. Ν θνζκνο δελ ερεη θακηα αλσηεξε ηαμε, θακηα αξρε, ζηελ νπνηα λα ππαθνπεη, εηλαη θνπκπηα θαη θνππεο. Wittgenstein: "Νη ζεκαληηθνηεξεο γηα καο πιεπξεο ησλ πξαγκαησλ εηλαη θξπκκελεο ινγσ ηεο απινηεηαο θαη ηεο θαζεκεξηλνηεηαο ηνπο." Ζ ηαμε απηνπ, ηνπ ΘΑΙΙΗΠΡΝ ΘΝΠΚΝ, ιεεη ν Ζξαθιεηηνο, κνηαδεη κε ΘΔΣΚΔΛΑ, κε πξαγκαηα ρπκελα, ζηελ ηπρε. Δλα ρατθνπ ηνπ Bashô ιεεη: "Θαησ απ' ηελ ηδηα ζηεγε / θνηκνηαλ θη νη πνξλεο, / ηξηθπιιηα θαη ην θεγγαξη." Ζ ςπρε ερεη ρσξν γηα νια, γηα ηηο πνξλεο, ηα ηξηθπιιηα θαη ην θεγγαξη. Δρεη ρσξν θαη γηα ηνλ θιεθηε θαη γηα ηνλ αζηπλνκν, θαζσο ππνλνεη κηα κπαιαληα

10 ηνπ Brecht. Ζ ςπρε δελ ερεη νξηα. Ν Αξηζηνηειεο γξαθεη: Ζ ΤΣΖ ΡΑ ΝΛΡΑ ΞΥΠ ΔΠΡΗΛ. Ζ ςπρε, θαηα θαπνηνλ ηξνπν, εηλαη απηα ηνπηα ηα πξαγκαηα. Ζ ειιεληδα κακα ιεεη ζηνλ γην ηεο: "Τπρε κνπ!". Ζ ςπρε, γηα ηελ νπνηα πξνθεηηαη εδσ, εηλαη εθεηλε νπνπ θαλεηο ζα εηαλ ζε ζεζε λα πεη ζηα παληα, ζην θνπκπη θαη ζηελ θνππα, ζηηο πνξλεο, ηα ηξηθπιιηα θαη ην θεγγαξη, ζηνλ θιεθηε θαη ηνλ αζηπλνκν, "Τπρε κνπ!". Ζ ςπρε δελ ερεη νξηα. Θαη αηθλεο κπνξνπκε πιενλ λ' αθνπζνπκε θαη λα παξαθνινπζεζνπκε ηνλ ινγν ηνπ Ζξαθιεηηνπ: ΤΣΖΠ ΞΔΗΟΑΡΑ ΗΥΛ ΝΘ ΑΛ ΔΜΔΟΝΗΝ... Ρα πεξαηα ηεο ςπρεο, πξνρσξσληαο, δελ ζα ηα βξεηο. Αλ ε ςπρε εηλαη δηρσο πεξαο, απεηξε, αλ δελ ζπληζηα ην πην δηθν ηνπ θαζε κεκνλσκελνπ αλζξσπνπ, αλ θαηα ελαλ ηξνπν εηλαη απηα ηνπηα ηα πξαγκαηα, ηνηε ν θαζελαο κηια θαη πξαηηεη, δεη θαη πεζαηλεη ζην νλνκα νισλ. Πην εξγν ηνπ Beckett Περιμενονηας ηον Godot ν Estragon θαη ν Vladimir πεξηκελνπλ θαπνηνλ πνπ δελ γλσξηδνπλ. Θαζσο πεξηκελνπλ εκθαληδεηαη κηα κνξθε, ν Pozzo, κε ηνλ ππεξεηε ηνπ. Π' ελα ζεκεην δηακεηβεηαη ν εμεο δηαινγνο "POZZO: Βνεζεηα! ESTRAGON: Θη αλ ηνπ δηλακε καδη ελα ρεξη μπιν; VLADIMIR: Δλλνεηο λα ηνλ πιαθσλακε νζν θνηκαηαη; ESTRAGON: Λαη.

11 VLADIMIR: Φαηλεηαη θαιε ηδεα, εληαμεη. Κα ζα κπνξνπζακε λα ην θαλνπκε; Θνηκαηαη πξαγκαηη; (Ξαπζε.) Νρη, ην θαιπηεξν ζα 'ηαλ λα εθκεηαιιεπηνπκε ηελ εθθιεζε ηνπ Pozzo γηα βνεζεηα - POZZO: Βνεζεηα! VLADIMIR: Λα ηνλ βνεζεζνπκε - ESTRAGON: Θα ηνλ βνεζεζνπκε; VLADIMIR: Κε ηελ πξνζδνθηα κηαο ρεηξνπηαζηεο αληαπνδνζεο. ESTRAGON: Θη αλ απηνο - VLADIMIR: Κε ραλνπκε ηνλ ρξνλν καο... (Ξαπζε. Κε ζθνδξνηεηα) Αο θαλνπκε θαηη νζν ερνπκε ηελ επθαηξηα! Γε καο ρξεηαδνληαη θαζε κεξα. Νρη βεβαηα πσο καο ρξεηαδνληαη πξνζσπηθα. Αιινη ζ' αληαπνθξηλνληαλ ζηελ πεξηζηαζε ην ηδην θαια, αλ νρη θαη θαιπηεξα. Απνηεηλνληαλ ζ' νιελ ηελ αλζξσπνηεηα, απηεο νη θξαπγεο γηα βνεζεηα πνπ αθνκα θνπδνπληδνπλ ζη' απηηα καο! Νκσο ζ' απην ην κεξνο, ζ' απηελ ηε ζηηγκε ηνπ ρξνλνπ νιε ε αλζξσπνηεηα εηκαζηε κεηο, εηηε καο αξεζεη εηηε νρη. Αο ην αμηνπνηεζνπκε νινηεια πξηλ εηλαη πνιπ αξγα! Γηα κηα θνξα αο εθπξνζσπεζνπκε επαμηα ηε ζηρακεξε γεληα πνπ καο ηελ εκπηζηεπηεθε κηα ζθιεξε κνηξα!" Η Θεραπεια Ρη ζπληζηα ην ζεξαπεπηηθν ζηελ ςπρνζεξαπεηα; Ζ πιεξεο θαη απεξηνξηζηε απνδνρε. Απνδνρε εδσ δελ ζεκαηλεη νπηε ζπκθσληα νπηε εγθξηζε νπηε επηβεβαησζε νπηε αλνρε νπηε βεβαηα δηαγλσζηηθε θαη ςπρνπαζνινγηθε ηαμηλνκεζε. Πεκαηλεη ηελ επξπρσξηα κηαο ςπρεο ρσξηο πεξαηα, νπνπ αλεθνπλ ηα παληα.

12 Κηα ηεηνηα ςπρε δελ εηλαη πηα ςπρε μοσ, δελ πεξηνξηδεηαη ζην αηνκν, ζηελ νηθνγελεηα, ζηελ παηξηδα, ζηνπο νκντδεαηεο κνπ, δελ πεξηνξηδεηαη απν ηηπνηα. Δηλαη ελα νλνκα γηα ηνλ θνζκν νινλ. Ρνπην εηλαη ζπαλην λα πξαγκαησζεη. Ξαξνιαπηα παξακελεη νξνζεκν κηαο θαηεπζπλζεο, θαηα ηε γλσκε κνπ ηεο κνλεο πνπ αξκνδεη ζηνλ αλζξσπν, θαη πνπ εηλαη γηα θαπνηνλ ηηκε λα θηαζεη αθνκα θαη ζην πξσην ζθαιη ηεο, νπσο ιεεη ν πνηεηεο. Ξσο θαηεπζπλεηαη ν ζεξαπεπηεο πξνο κηα ηεηνηα ςπρε; Κεζα απν ηε δνθηκαζκελε γλσζε νηη επηζπκηεο θαη ζηνρνη, ειπηδεο θαη πξνζδνθηεο, ν,ηη απαξηηδεη απην πνπ ιεκε "εγσ", κε ηνλ ελα ε ηνλ αιιν ηξνπν ζα θαηαξξεπζνπλ. Νπσο επηζεο ζα θαηαδεηρζνπλ αλνεηα θνβνη θαη απαξεζθεηεο θαη νια ηα ζπλαθε. Γηαηη απην; Γηνηη, εηπακε, ην θξαγκα πνπ θαλεηο ιηγνηεξν ε πεξηζζνηεξν απηνλνεηα πςσλεη γηα λα νξηζεη ηελ ππαξμε ηνπ, λα ηελ νινθιεξσζεη θαη λα ηελ πεξηθξνπξεζεη, ζα ζπληξηβεη απν ηελ νξκε κε ηελ νπνηα ζα ην βξεη ε ηδηα ε πξαγκαηηθνηεηα. Απηε ε δνθηκαζκελε γλσζε θαλεη ηνλ ζεξαπεπηε ηθαλν λα γλσξηδεη απν ηα πξηλ πνηνλ δξνκν ζα παξνπλ ηα πξαγκαηα. Ππλακα ηνπ ραξηδεη απεξηνξηζηε εκπηζηνζπλε ζ' απηνλ ηνλ δξνκν, θη εηζη ηνλ απαιιαζζεη απν ηελ εθεζε λα νξηδεη ν ηδηνο, λα θαηαζθεπαδεη θαηαζηαζεηο, λα αλαιακβαλεη ηελ πνξεηα ηεο ζεξαπεηαο απηνβνπια. Ρνλ θαλεη ζπγθξαηεκελν, ε, κε κηα παιαηνηεξε ιεμε ηεο γισζζαο καο, αηδεκνλα. Ζ ζηαζε ηνπ, θαιπηεξα, ε απνπζηα κηαο ζηαζεο, ε απν-ζηαζε ηνπ, εξρεηαη απν κηα καθξα θαη αθαλε παξαδνζε. Κηισληαο γηα ηνπο Αξραηνπο, ν Heidegger ηελ νλνκαδεη κε κηα εθθξαζε πνπ ζηα ειιεληθα

13 ζα κπνξνπζε λα απνδνζεη σο "πξνδξακσλ ζπγθξαηεκνο". Πηνπο ηδηνπο ηνπο Αξραηνπο, δηα ζηνκαηνο Ξηλδαξνπ, απνθαιεηηαη: ΞΟΝΚΑΘΖΠ ΑΗΓΥΠ, ε αηδεκνζπλε πνπ ερεη καζεη. Ζ ζεξαπεηα εηλαη θη απηε κηα ζπλαληεζε. Θη εδσ επηζεο ζα ζπκβεη ε ακθηζβεηεζε, πνιιεο θνξεο καιηζηα κε ηξνπν πνιπ ξηδηθνηεξν απ' ν,ηη αιινπ. Ζ δηαθνξα εγθεηηαη ζην νηη ν ζεξαπεπηεο δελ ακθηζβεηεη ηνλ πειαηε ηνπ γηα ραξε ελνο δηθνπ ηνπ εγσ. Ζ ΞΟΝΚΑΘΖΠ ΑΗΓΥΠ εηλαη ην δσληαλν παξαδεηγκα ηνπ ζεξαπεπηε, πνπ κηια ζηνλ ζεξαπεπνκελν σο αθσλε πξνζθιεζε λα δερηεη κ' απηνλ ηνλ ηξνπν ν,ηη ηνλ αθνξα, δειαδε λα κελεη ζηα ΔΞΗΣΥΟΗΑ, ζην θνπκπη θαη ζηελ θνππα. Ρνηε νκσο ραλνληαη απν κνλα ηνπο ε αλειεπζεξε πξνζθνιιεζε ζ' απην ε εθεηλν, νη δηαρσξηζηηθεο γξακκεο, νη δηραζκνη θαη ηα δηιεκκαηα, ε κνλνπιεπξε ζηαζε θαη ε ακθηζπκηθε ζπγθξνπζε. Δλα παξαδεηγκα απν κηα επνπηεηα. Ν πειαηεο ιεεη ζηνλ ζεξαπεπηε: "- Ρελ Θπξηαθε εκεηλα θαησ απ' ηηο θνπβεξηεο. [Ν ζεξαπεπηεο, απν κεζα ηνπ: Αθνπ βξε παηδη κνπ! Δγσ πνηε δελ ζα ην εθαλα!] [Δγσ ζηνλ ζεξαπεπηε:] - Κνλν αλ δερηεηηε νηη ε κνηξα εηλαη θνηλε, δηρσο ζηεγαλα, νηη θαπνηε θη εζεηο ζα κπνξνπζαηε λα πεξαζεηε κηα Θπξηαθε θαησ απ' ηηο θνπβεξηεο, ζα κπνξεζεηε κηα ηεηνηα θξαζε λα ηελ αθνπζεηε." Πηελ ΞΟΝΚΑΘΖ ΑΗΓΥ πξνδηαζεηεη εδε ην ιεγνκελν "setting", ην ζηεζηκν ηεο ζεξαπεπηηθεο ζθελεο, νπσο θαζηεξσζεθε κε ηνλ Freud. Ππληζηα ελα θιηκα,

14 ζην νπνην ε ζεξαπεπηηθε ζπλαληεζε ζα εγθιηκαηηζηεη, λσξηηεξα ε αξγνηεξα, ιηγνηεξν ε πεξηζζνηεξν παηξλνληαο ην πθνο θαη ηελ κνξθε ηνπ. Αο δνπκε επηηξνραδελ θαπνηα ραξαθηεξηζηηθα απηεο ηεο ζθελεο: - Ζ ππηηα ζεζε ηνπ πειαηε καο. Δηλαη ε ζεζε ηεο απνιπηεο απξαμηαο. Γελ παξαγεηαη εξγν. Νπηε θαλ ζεξαπεπηηθν εξγν. Γελ θαλνπκε "δνπιεηα", δελ θαλνπκε ηηπνηα. Απην ην "ηηπνηα" δελ αδεηαδεη ηνλ θνζκν αιια, αθαηξσληαο ηηο παξσπηδεο πνπ θαλεηο ερεη αλαγθαζηηθα νηαλ επηρεηξεη ην ελα θαη ην αιιν θαη εηλαη ζπγθεληξσκελνο ζ' ελαλ ζηνρν, πξνζθεξεη ηε δπλαηνηεηα λα εκθαληζηεη ν θνζκνο ζ' νιν ηνλ πινπην ηνπ θαη ζ' νιε ηε θησρεηα ηνπ. Πηελ ππηηα ζεζε δελ ππαξρεη δηαβαζκηζε, αλσηεξν θαη θαησηεξν. Νπσο ειεγε ελαο δαζθαινο κνπ, ζην ηδην επηπεδν βξηζθνληαη θαη ην θεθαιη θαη ηα γελλεηηθα νξγαλα. - Ρν αζεαην ησλ ζπκκεηερνλησλ. Θαζσο ν πειαηεο καο εηλαη μαπισκελνο θαη ν ζεξαπεπηεο θαζεηαη πηζσ ηνπ, ην πξνζσπν ηνπ ελνο εηλαη γηα ηνλ αιιν αζεαην. Δηζη νηαλ κηισ, εηηε σο πειαηεο εηηε σο ζεξαπεπηεο, δελ απνηεηλνκαη θαηεπζεηαλ ζην πξνζσπν ηνπ αιινπ, ζ' απηνλ θαζαπηνλ, αιια κηισ ζηνλ αεξα. Απηνο ν αεξαο αλακεζα καο γηλεηαη ηνηε θαηη ζαλ ελα ηξαπεδη κε παλσ ηνπ ην θαγεην, απν ην νπνην εκεηο, θαζηζκελνη γπξσ ηνπ, παηξλνπκε ηελ ηξνθε καο ηα αθνπζκαηα καο θαη ηα ιεγνκελα καο. Κε αιια ινγηα, ην αζεαην ηεο ζεξαπεπηηθεο ζπλαληεζεο θαλεη κηα ζηγαιε θαη ζηαζεξε ππνδεημε νηη ν καληαηνθνξνο δελ ηαπηηδεηαη κε ην κελπκα. Νηαλ ζαο κηισ γη' απην θαη γηα θεηλν, ζαο δεηρλσ θαηη θαη ζαο θαισ λα ζηξεςεηε ην βιεκκα ζαο πξνο απην. Δδσ ην ζεκα δελ εηκαη εγσ, αλ ηα ιεσ θαια ε αζρεκα, αλ ερσ δηθην ε αδηθν. Ρν ζεκα εηλαη ηα πξαγκαηα ζηα νπνηα ησξα, κε ηελ παξαηλεζε κνπ, ερνπκε ζηξακκελν ην βιεκκα καο. Ρα ινγηα καο, θαζσο ησξα δελ ερνπλ ηελ αξρε θαη ην ηεινο ηνπο ζηνπο ζπλνκηινπληεο

15 αιια ππεξεηνπλ ηα πξαγκαηα ζηα νπνηα νη ζπλνκηινπληεο αλαθεξνληαη, εηλαη ινγηα πεξα απν καο, εηλαη ΔΞΔΑ ΞΡΔΟΝΔΛΡΑ θη εκεηο, γηα λ' αθνπκε θαη λα κηινπκε θαια, ρξεηαδεηαη θαπνηε λα πηαλνπκε πνπιηα ζηνλ αεξα. Θη απην επηζεο εθκαλζαλεηαη αξξεηα, κεηαμπ αιισλ, θαη ζηελ θαζεκεξηλνηεηα ηεο ζεξαπεπηηθεο ζπλαληεζεο. - Ζ ιεγνκελε "αξρε ηεο απνρεο". Ν θαλνλαο απηνο απαγνξεπεη ηνζν ζηνλ ζεξαπεπηε νζν θαη ζηνλ πειαηε ηνπ ηελ ηθαλνπνηεζε κηαο επηζπκηαο, εηηε πξνθεηηαη γηα πξαγκαηα νπσο ελα ηζηγαξν, εηηε πξνθεηηαη γηα πξαγκαηα νπσο παξεγνξηα, αλαγλσξηζε, επηβεβαησζε θιπ. Δηλαη πνιιεο θνξεο δπζθνιν θαη ζθιεξν, νκσο γηα εθεηλνλ, γηα ηνλ νπνην πξνερεη λα γλσξηζεη ηνλ εαπην ηνπ θαη λα γηλεη απηνο πνπ εηλαη αιεζηλα, αιινο δξνκνο δελ ππαξρεη απν ην λα ιπζεη απν ηελ λννηξνπηα, ζπκθσλα κε ηελ νπνηα ν,ηη ηνλ αθνξα πξεπεη απαξαηηεηα λα γηλεηαη αληηιεπην ζην πεδην ηεο πξνζεηηθνηεηαο, π.ρ. σο επηζπκεην. Θαλεηο καζαηλεη πσο π.ρ. «σξαην» δελ ηαπηηδεηαη κε «ην ζεισ δηθν κνπ», «αγαπσ» κε «πνζσ», «πεηλσ» κε «κνπ ηξερνπλ ηα ζαιηα», «θξπσλσ» κε «ηνπξηνπξηδσ», «πνλσ» κε «θιαησ θαη ρηππηεκαη». Ρν σξαην θαη ε αγαπε, ε πεηλα θαη ην θξπν θη ν πνλνο κπνξνπλ λα ππαξρνπλ θαη, κε ην παξαπαλσ λνεκα, εξεκελ καο. - Ν βαζηθνο θαλνλαο. Ν αλαιπνκελνο, γξαθεη ν Freud, "δελ πξεπεη λα καο αλαθνηλσλεη κνλν απηα πνπ ιεεη ζθνπηκα θαη πξνζπκα [...], αιια θαη ν,ηη [...] ηνπ εξρεηαη ζηνλ λνπ, αθνκα θη αλ ηνπ εηλαη δπζαξεζην λα ην πεη, αθνκα θη αλ ηνπ θαηλεηαη αζεκαλην, ε αθνκα θη αλνεην." Ν βαζηθνο θαλνλαο δελ εηλαη απαξαηηεηα κεζνδνο γηα ηελ πξνζβαζε ζην αζπλεηδεην, νπσο ην ζειεη ε θξνυδηθε αληηιεςε. Κπνξεη θαη λα κελ εηλαη

16 κεζνδνο αιια νδνο, ζηελ νπνηα θαιεηηαη λα θηλεζεη ε ζεξαπεπηηθε ζπλαληεζε. Απηε ε νδνο εηλαη πνιπζεκαληε. Παο αλαθεξσ ιηγεο νςεηο ηεο πνπ ζρεηηδνληαη κε ην ζεκα καο: 1. Ν πειαηεο εηλαη ειεπζεξνο λα ιεεη ν,ηη εξρεηαη ζηνλ λνπ ηνπ. Ξαληα εληππσζηαδεη ην νηη, λσξηηεξα ε αξγνηεξα, ζε αιινηε αιινλ βαζκν, αλαζηαησλεηαη απν θαηη ην γη' απηνλ πξσηνγλσξν: Αιια ζειεη λα πεη θαη αιια ηνπ εξρνληαη ζηνλ λνπ, θαη καιηζηα ηνζν επηηαθηηθα πνπ ε ζειεζε ηνπ ηειηθα ζπληξηβεηαη θαη ππνρσξεη. 2. Πηνλ ζεξαπεπηε δελ εηλαη δπλαην λα ζεηεη βαζεηο θαη θαλνλεο. Ρν κνλν πνπ ερεη λα πεη ζηνλ πειαηε εηλαη πσο εηλαη ειεπζεξνο λα ιεεη ν,ηη εξρεηαη ζηνλ λνπ ηνπ. "Ρν κνλν", ιεσ, νκσο ηνπην εηλαη πνιπ. Ξξνυπνζεηεη ηελ αλνηθηνηεηα ηνπ ζεξαπεπηε λ' αθνπεη. Θαη ηνπην ζα πεη: Λα ζσπαηλεη, εηιηθξηλα θαη νινςπρα, ακομα και οηαν μιλα. 3. Θπκηδσ ηνλ Freud: "[...] δελ πξεπεη λα καο αλαθνηλσλεη κνλν απηα πνπ ιεεη ζθνπηκα [...], αιια θαη ν,ηη αιιν ηνπ [...] εξρεηαη ζηνλ λνπ[...]." Ν βαζηθνο θαλνλαο καο ππελζπκηδεη νηη ζπλεζσο κηιακε <ζθνπηκα>, δειαδε ερνπκε, ε ηνπιαρηζηνλ θαλνπκε ζαλ λα ερνπκε ελαλ ινγν γηα ν,ηη ιεκε θαη γηα ν,ηη απνζησπνπκε. Ξ.ρ. θαλεηο ιεεη θαηη γιαηι ζεσξεη πσο αλεθεη ζηελ ζεξαπεηα θαη ζα ηνλ βνεζεζεη, γιαηι πηζηεπεη πσο ν ζεξαπεπηεο απην ζειεη λ' αθνπζεη, γιαηι ηνλ ελδηαθεξεη λα θαλεη θαιε εληππσζε, γιαηι ζειεη λα παεη θνληξα θιπ. Απνζησπα θαηη γιαηι ληξεπεηαη, γιαηι θνβαηαη, γιαηι εηλαη "πξνζσπηθν", γιαηι ην ζεσξεη <αζεκαλην> θη <αλνεην>. Θαλεηο κηια ππνηαγκελνο ζην "γηαηη". Ν βαζηθνο θαλνλαο, ελλνεκελνο σο νδνο, δελ ηνληδεη ηνζν ηελ απνθπγε ηνπ <ζθνπηκνπ> θαη ηελ παξακνλε ζην <αζεκαλην> θαη <αλνεην>, αιια θαιεη ζηελ απειεπζεξσζε απν ηελ

17 διαζηαζε ζεκαληηθνπ θαη αζεκαληνπ, ζθνπηκνπ θαη αζθνπνπ, εηζη πνπ απηα λα κελ εηλαη θξηηεξηα γηα ην ηη θαλεηο ιεεη θαη δελ ιεεη, θαη ε αμηνινγεζε "ζεκαληηθν / αζεκαλην", "ζθνπηκν / αζθνπν" λα κελ γηλεηαη θαλ ζεκα. Αλνηγεη ηνλ δξνκν πξνο κηα ππαξμε διτως γιαηι. 4. Ν βαζηθνο θαλνλαο εηλαη νπσο ην ειεπζεξν ζεκα ζην καζεκα ηεο εθζεζεο. Δηλαη ελα αζπξν ραξηη πνπ θαιεηηαη λα γεκηζεη ν θαζελαο, κνλνο θη ειεπζεξνο. Γηα ην αζπξν ραξηη δελ ζα ζαο κηιεζσ πιενλ εγσ αιια ν Γησξγνο Πεθεξεο. Δηλαη ελα πνηεκα απν ηελ ζπιινγε "Θεξηλν Ζιηνζηαζη". Ν επλντθα δηαθεηκελνο ζ' αθνπζεη ινγηα πνπ ζα κπνξνπζαλ λα εηλαη γξακκελα γηα ηελ πνξεηα κηαο ζεξαπεηαο. Ρνπην δεηρλεη πσο νια ηα εξγα πνπ αθνξνπλ ηελ θαξδηα ηνπ αλζξσπνπ, νπσο εηλαη ε πνηεζε θαη ε ςπρνζεξαπεηα, γειηονεσοσν, θαζσο γξαθεη ν Hölderlin, καηοικωνηας βοσνα ποσ ηα τωριδοσνε αβσζζοι. Πεθεξεο: "Ρ' αζπξν ραξηη ζθιεξνο θαζξεθηεο επηζηξεθεη κνλν εθεηλν πνπ εζνπλ. Ρ' αζπξν ραξηη κηια κε ηε θσλε ζνπ, ηε δηθε ζνπ θσλε νρη εθεηλε πνπ ζ' αξεζεη κνπζηθε ζνπ εηλαη ε δσε απηε πνπ ζπαηαιεζεο. Κπνξεη λα ηελ μαλαθεξδηζεηο αλ ην ζειεηο αλ θαξθσζεηο ζε ηνπην η' αδηαθνξν πξαγκα πνπ ζε ξηρλεη πηζσ εθεη πνπ μεθηλεζεο. Ραμηδεςεο, εηδεο πνιια θεγγαξηα πνιινπο ειηνπο αγγημεο λεθξνπο θαη δσληαλνπο ελησζεο ηνλ πνλν ηνπ παιηθαξηνπ

18 θαη ην βνγθεην ηεο γπλαηθαο ηελ πηθξα ηνπ αγνπξνπ παηδηνπ - ν,ηη ελησζεο ζσξηαδεηαη αλππνζηαην αλ δελ εκπηζηεπηεηο ηνπην ην θελν. Ίζσο λα βξεηο εθεη ν,ηη λνκηζεο ρακελν ηε βιαζηεζε ηεο ληνηεο, ην δηθαην θαηαπνληηζκν ηεο ειηθηαο. Εσε ζνπ εηλαη ν,ηη εδσζεο ηνπην ην θελν εηλαη ν,ηη εδσζεο ην αζπξν ραξηη."

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση ηνλ δηαινγν "Θεαηηεηνο" γξαθεη ν Πιαησλ: "Λαια γαξ θηινζνθνπ ηνπην ην παζνο, ην ζαπκαδεηλ. Οπ γαξ αιιε αξρε θηινζνθηαο ε απηε." Ιαη ν Αξηζηνηειεο

Διαβάστε περισσότερα

Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο

Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Αγαπεο". Η νκηιηα κνπ μεθηλα κε ηελ ζπδεηεζε ηνπ. Οηαλ εκαζα

Διαβάστε περισσότερα

Η βια στην ψυχοθεραπεια

Η βια στην ψυχοθεραπεια Η βια στην ψυχοθεραπεια Ζ βηα αζθεηηαη κε πνιινπο ηξνπνπο. Δλαο, γηα ηνλ νπνην ζα ζαο κηιεζσ ζεκεξα, θαη ν νπνηνο απαληαηαη ζηελ ςπρνζεξαπεηα ζπρλα, θαη κε ηδηαηηεξε πηεζηηθνηεηα, εηλαη εθεηλνο ν ηξνπνο

Διαβάστε περισσότερα

ην εξγν ηνπ Ingmar Bergman "Persona" κηα εζνπνηνο, ε Διηδακπεζ Φνγθιεξ, ζηε δηαξθεηα κηαο παξαζηαζεο παζαηλεη αθσληα, πνπ ζπλερηδεη ηνπο επνκελνπο ηξεηο κελεο, εηζαγεηαη ζε κηα ςπρηαηξηθε θιηληθε θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην:

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην: ΙΙ. Η Δεςηεπη Οδορ και ηο Μηδεν 1 Δμσ απ' απην ην αζηξν, ζθεθηεθα, δελ εηλαη ηηπνηα, θη απην Δηλαη ηνζν εξεκσκελν. Απην θαη κνλνλ εηλαη ην θαηαθπγην καο, θαη ηνπην Δηζη κνηαδεη. Bertold Brecht 2 Ζ δεπηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση.

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Ο Daniel Paul Schreber ππεξμε ελαο δηαθεθξηκελνο δηθαζηηθνο ζηε Λεηςηα ηνπ 19νπ αησλα. Απν ηα 51 ηνπ θαη κεηα εδεζε ηα 13 απν ηα 18 ρξνληα κερξη ηνλ ζαλαην ηνπ ζε ςπρηαηξηθα

Διαβάστε περισσότερα

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ.

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ. αἰὼλ δὲ θπιηλδνκέλαηο ἁκέξαηο ἄιι ἄιινη ἐμάιιαμελ νκσο ν ρξνλνο ηεο δσεο, ηε κηα κεξα κεηα ηελ αιιε, ζηνπ θπθινπ ηα γπξηζκαηα, αιιαδεη αιινηε αιια Πηλδαξνο, 3νο Ιζζκηνληθνο, 30 Εηζαγωγε Σηελ ςπρνζεξαπεηα,

Διαβάστε περισσότερα

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο Εισαγωγη Στα Ονειρα [Νκηιηα ζηνπο θνηηεηεο Χπρνινγηαο ηνπ New York College, ηειε ηεο δεθαεηηαο ηνπ '90.] Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο:

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: 22.6.2009 ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: Απνιπηα αδεηνο, αλαιαθξνο, ξπζκηζκελνο ζηα ιηγα κεηξα ηεο ακκνπ εκπξνο κνπ θαη θαηνπηλ ζηε ζαιαζζα θη επαλσ ζηα ζπλλεθα

Διαβάστε περισσότερα

"Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη

Ψυχαναλυση. Η Ιατρικη "Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη Ζ Ηαηξηθε ερεη θζαζεη ζην ηεινο. Απην δελ ζεκαηλεη πσο απνδεηρζεθε αλαπνηειεζκαηηθε, πσο ε πξννδνο ηεο αλαθνπεθε, πσο ρξεηαδεηαη κηα ζηξνθε πξνο "ελαιιαθηηθεο" κεζνδνπο. Ζ Ηαηξηθε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε;

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε; Ο ηξεινο, ν ζνθνο, ν πνηεηεο 1. Δηλαη ηξεηο κνξθεο πνπ κνηαδεη λα κελ θαηνηθνπλ αλακεζα καο. Βξηζθνληαη, ιεκε, "αιινπ": Ο ηξεινο ζηνλ θνζκν ηνπ, ν ζνθνο ζηηο επρεο ησλ παηδηθσλ γελεζιησλ, ν πνηεηεο ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

οδος δαιμονος. Ι,1-27

οδος δαιμονος. Ι,1-27 οδος δαιμονος. Ι,1-27 Πξώηε Αλάγλωζε Ι/1-5 ἵ π π ν η η α ί κ ε θ έ ξ ν π ζ η λ ὅ ζ ν λ η επὶ ζ π κ ὸ ο ἱ θ ά λ ν η π έ κ π ν λ ἐ πεί κ ἐ ο ὁ δ ὸ λ βῆ ζ α λ π ν ι ύ θ ε κ ν λ ἄ γ ν π ζ α η δαί κ ν λ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ:

ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ: 1 ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ: 1: Η ΓΔΝΝΗΗ ΚΑΙ Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΝΟ ΠΑΡΑΛΗΛΟΤ ΚΟΜΟΤ: ΔΠΣΔΒΡΗ 1976: Ο 11ρξνλνο Θνδσξνο κε ηελ 7ρξνλε αδειθε ηνπ ηελ Διελε πεξπαηνπλ ζηελ αθηε ηνπ Μαξαζσλα ηεο Αηγηλαο. Καπνπ ε παξαιηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

* Vorlesungen, S. 12, 13>

* Vorlesungen, S. 12, 13> [7] Teaching Wittgenstein wrote and taught in a very different way from Freud and most psychoanalysts. The way they taught throws light on their notion of therapy. [1] [1] *Verm. Bemerkungen, S. 72 Να

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Koichi Tsujimura, ''Dôgens Lehre von Sein = Zeit'' [''Η δηδαζθαιηα ηνπ Dôgen γηα ην Εηλαη=Φξνλνο (ΑΙΩΝ) 1 '']

Koichi Tsujimura, ''Dôgens Lehre von Sein = Zeit'' [''Η δηδαζθαιηα ηνπ Dôgen γηα ην Εηλαη=Φξνλνο (ΑΙΩΝ) 1 ''] Koichi Tsujimura, ''Dôgens Lehre von Sein = Zeit'' [''Η δηδαζθαιηα ηνπ Dôgen γηα ην Εηλαη=Φξνλνο (ΑΙΩΝ) 1 ''] From: 'The Moon in a Dewdrop; writings of Zen Master Dôgen' Translated by Dan Welch and Kazuaki

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΟΤΡΟΤΝΙΩΝ:

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΟΤΡΟΤΝΙΩΝ: 1 INDEX: 1) Pigs the first -Ννεβξεο '77 2) Pig atom heart -Γεθεβξεο '77 3) Pig sound of pig silence -Γελαξεο '78 4) In the court of the crimson pig -Φιεβαξεο '78 5) Firepigs -Απξηιεο '78 6) DNA -Μαεο '78

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΜΑ: ην πξνβιεκα ηνπ ζηνινπ. Ληκελεο παθεην Νν. 6Α

ΝΜΑ: ην πξνβιεκα ηνπ ζηνινπ. Ληκελεο παθεην Νν. 6Α ΝΜΑ: ην πξνβιεκα ηνπ ζηνινπ Ληκελεο παθεην Νν. 6Α Αλαθνξεο Wijnolst, N., F. Waals, European Short Sea Fleet Renewal: Opportunities for shipowners and shipyards, SNAME Symposium on Ship Operations, Management

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα