ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1. Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1. Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο."

Transcript

1 ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1 Σο δραμα Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο. 1ν αλεθδνην. Ζ γπλαηθα θαλεη κηα θαηλνπξηα δηαηηα. Θαξπδεο θαη κπαλαλεο. Γελ εραζε θηιν, αιια πνπ λα ηελ δεηηε πσο ζθαξθαισλεη ησξα ζηα δεληξα. 2ν αλεθδνην. Δηξεμε πηζσ απ' ην ζθνππηδηαξηθν θσλαδνληαο: "Αξγεζα γηα ηα ζθνππηδηα;" Ν νδεγνο ηεο εηπε: "Νρη, πεδα κεζα." 3ν αλεθδνην. Ππδεηεζε κεηαμπ αλδξσλ: "Ζ γπλαηθα κνπ εηλαη ελαο αγγεινο", ιεεη ν πξσηνο κε πεξεθαληα. "Ξξαγκαηηθα εηζαη πνιπ ηπρεξνο.", απαληα ν αιινο. "Ζ δηθηα κνπ δπζηπρσο δεη αθνκα." 1 Νκηιηα ζην Φνξνπκ ηεο Διιεληθεο Δηαηξεηαο Φαηλνκελνινγηθεο-παξμηαθεο Αλαιπζεο Θαη Τπρνζεξαπεηαο. 5 Νθησβξηνπ 2005.

2 Ρα αλεθδνηα, ζε κηα επηπνιαηε αλαγλσζε, εθθξαδνπλ κηα εληππσζηαθε ερζξνηεηα ηνπ αληξα πξνο ηε γπλαηθα ηνπ. Ρν πξσην ηελ γεινηνπνηεη, ην δεπηεξν ηελ εμεπηειηδεη, ην ηξηην επρεηαη λα πεζαλεη. Νκσο ζ' ελα πξνζεθηηθνηεξν αθνπζκα δηαθξηλεηαη θαη κηα αιιε δηαζηαζε. Νη αληξεο απηνη κνλν γηα ελαλ πνιπ δηθν ηνπο αλζξσπν ζα κπνξνπζαλε λα κηιεζνπλ εηζη. Πην πξσην πιαλν ηεο ερζξνηεηαο αλαδπεηαη ελα αρλν δεπηεξν πιαλν κηαο εγγπηεηαο πνπ ππαξρεη κνλν εθεη πνπ κηιακε γηα ηνπο ιεγνκελνπο "δηθνπο καο" αλζξσπνπο. Δηλαη ιεο θαη κηια ε ηδηα ε εγγπηεηα, πνπ θαπνηε πξεπεη λα κηια θαη κε ηεηνηα ινγηα, εζησ θη αλ ζπρλα δελ δηαηππσλνληαη ηνζν απξνθαιππηα, θαη γηα λα εηπσζνπλ ρξεηαδεηαη λα παξνπλ ηε κνξθε ηνπ αλεθδνηνπ. Ξαξνκνηα θπζηθα εηλαη θαη ε ζηαζε ηεο γπλαηθαο πξνο ηνλ αληξα, εζησ θη αλ ζπρλα εθθξαδεηαη κε αιινπο ηξνπνπο. Ρη εηδνπο ερζξνηεηα εηλαη απηε; Πηε γεινηνπνηεζε, ζηνλ εμεπηειηζκν, ζηελ επρε ηνπ ζαλαηνπ ε γπλαηθα, κε αιινηε αιινλ ηξνπν, ραλεη ηε βαξπηεηα, ην θπξνο ηεο ππνζηαζεο ηεο, ραλεη απηελ ηνπηε ηελ ππνζηαζε ηεο. Δλα απιν παξαδεηγκα απν ηελ θαζεκεξηλνηεηα δπν αλζξσπσλ πνπ δνπλε καδη: Ξνζν αιαηη ζα ερεη ην θαγεην; Δγσ ιεσ, ηνζν. Ζ γπλαηθα κνπ ιεεη, ηνζν. Κπαηλεη ην αιαηη πνπ ζειεη ε γπλαηθα κνπ; Ρνηε εγσ εηκαη ελα ηηπνηα. Δθκεδεληδνκαη. Κπαηλεη ην αιαηη πνπ ζεισ εγσ; Ρνηε εθκεδεληδεηαη απηε. Δλδερνκελσο ε εηθνλα, ζηελ νπνηα πξνζβιεπνπλ νη αλζξσπνη πνπ παληξεπνληαη, γηα λα κεηλνπκε ζ' απην ην παξαδεηγκα, εηλαη θαπνπ ε εηθνλα κηαο επηπρηαο νπσο ηελ αληηιακβαλεηαη ν θαζελαο. Νκσο ζηελ πξαμε νη σξεο ηεο επηπρηαο θαη νη σξεο ηεο δπζηπρηαο ελαιιαζζνληαη. Ν ιεγνκελνο "αλζξσπνο κνπ", κπνξεη λα εηλαη ν θαιπηεξνο θηινο, νκσο ζηνλ ηδην βαζκν εηλαη ζπλακα θη ν κεγαιπηεξνο ερζξνο. Γηαηη; Γηνηη πνπζελα δελ

3 ακθηζβεηνπκαη ηνζν νζν εδσ. Ρν πνπ βαδσ ηα παπνπηζηα κνπ, ην πσο νδεγεη ην απηνθηλεην, ζε θαζε βεκα ηεο θαζεκεξηλεο ζπκβησζεο ζα δηαπηζησζνπκε πσο ν,ηη γηα ηνλ θαζελα εηαλ θπζηθν θη απηνλνεην, ησξα γηλεηαη δεηεκα θαζσο ε γπλαηθα ελλνεη πσο ηα παπνπηζηα πξεπεη λα κπαηλνπλ αιινπ θη ν αληξαο ηζρπξηδεηαη πσο δελ νδεγνπλ εηζη θαη ην θαγεην ηνπο ην ζεινπλ θαη νη δπν δηαθνξεηηθα αιαηηζκελν. Θαη, ζαλ απην λα κελ εθηαλε, ν,ηη ν θαζελαο εηρε θαηαθεξεη λα πεξηζσζεη ζα ζαξσζεη κε ηελ ειεπζε ησλ παηδησλ. Νκσο ε ακθηζβεηεζε δηνινπ δελ πεξηνξηδεηαη ζε κηα ζηελε ζρεζε, νπσο εηλαη ζπρλα ε ζπδπγηθε ε ε ζρεζε ησλ γνλεσλ κε ηα παηδηα ηνπο. Δλδερνκελσο αθνξα ηελ θαζε ζπλαληεζε κεηαμπ αλζξσπσλ. Ν Sartre, ζην Το ειναι και ηο μεδεν, αλαθεξεη ελα πεξηζηαηηθν. Θαζεηαη ζ' ελα παγθαθη θαη βιεπεη θαπνηνλ πνπ δηαζρηδεη ην παξθν. Ρν ρνξην δελ ην βιεπεη πιενλ απηνο κνλν, αιια θη ελαο αιινο. Γξαθεη ν Sartre: "[255] Ρν ρνξην ερεη κηα πνηνηεηα εηλαη απην ην πξαζηλν ρνξην, πνπ ππαξρεη γηα ηνλ Αιιν κ' απηελ ηελ ελλνηα απηε ηνπηε ε πνηνηεηα ηνπ αληηθεηκελνπ, ην βαζπ, ηξαρπ ηνπ πξαζηλν βξηζθεηαη ζε ακεζε ζρεζε κ' απηνλ ηνλ αληξα. Απην ην πξαζηλν ζηξεθεη πξνο ηνλ Αιιν ελα πξνζσπν πνπ κνπ δηαθεπγεη. Αληηιακβαλνκαη ηε ζρεζε ηνπ πξαζηλνπ κε ηνλ Αιιν σο αληηθεηκεληθε ζρεζε, νκσο δελ αληηιακβαλνκαη ην πξαζηλν νπσο εκθαληδεηαη ζηνλ Αιιν. Δηζη μαθληθα εκθαληζηεθε ελα αληηθεηκελν πνπ κνπ εθιεςε ηνλ θνζκν. [256] Κνηαδεη ζαλ ν θνζκνο λα 'ρεη ζην κεζν ηνπ Δηλαη ηνπ κηα ηξππα απνρεηεπηηθε θαη λ' αδεηαδεη ζπλερσο κεζα απ' απηελ ηελ ηξππα. [257]... κηα εζσηεξηθε αηκνξξαγηα. [263] Ρν βιεκκα ηνπ Αιινπ, κνπ θαλεη ηηο δπλαηνηεηεο κνπ λα κελ εηλαη δηθεο κνπ, κε αιινηξησλεη απ' απηεο." Θαη αλ θαπνηνο πεη πσο κνλν ελαο ηξεινο ζα ηα ζθεθηνηαλ απηα, ζα κπνξνπζε λα παξεη ηελ απαληεζε νηη ηζσο δελ ηα ζθεθηεηαη επεηδε δελ ηα πξνζερεη αξθεηα, ε απνθεπγεη λα ηα πξνζεμεη.

4 Απηνο ν ιηγνηεξν ε πεξηζζνηεξν θαλεξνο, ιηγνηεξν ε πεξηζζνηεξν αθξαηνο αγσλαο ππαξμεο ηνπ ελνο ελαληηνλ ηνπ αιινπ βξεθε ηελ πην θαζαξε θαη κεζηε δηαηππσζε ζηνλ Hegel, ζηελ Φαινομενολογια ηοσ πνεσμαηος. Ρν ζρεηηθν θεθαιαην ερεη ηνλ ηηηιν "Tν απζππνζηαην θαη ην αλππνζηαην ηεο απηνζπλεηδεζεο θπξηνηεηα θαη δνπιεηα". Μεθηλα κε ηελ εμεο πξνηαζε: "Ζ απηνζπλεηδεζε εηλαη σο πξνο θαη γηα ηνλ εαπην ηεο θαζνηη θαη δηα ηνπ νηη [...] εηλαη κνλν σο αλαγλσξηζκελε." Δδσ ν θαζελαο πξνζπαζεη λα ζεζεη ηνλ εαπην ηνπ σο απνιπην. Θεισ λα παξνπζηαζησ θαη λ' αλαγλσξηζησ ζηελ ζπλεηδεζε ηνπ αιινπ σο ελαο ν νπνηνο ηνλ απνθιεηεη νινηεια. Κνλν κε ηνλ απνθιεηζκν ηνπ αιινπ ζα εηκαη πξαγκαηηθα νινηεηα. Ν θαζελαο ζεηεη ην δηθν ηνπ απνιπηα. Ζ παξακηθξνηεξε ακθηζβεηεζε ελνο κεξνπο ηεο ηδηνθηεζηαο ηνπ αθνξα ην νινλ ηνπ εαπηνπ ηνπ: "Δπνκελσο ε ηξσζε κηαο ιεπηνκεξεηαο ηνπ εηλαη απεηξε εηλαη απνιπηε πξνζβνιε, πξνζβνιε ηνπ σο ελνο νινπ, πξνζβνιε ηεο ηηκεο ηνπ θαη ε ζπγθξνπζε γηα θαζε επηκεξνπο εηλαη αγσλαο ππεξ παλησλ." Ζ παιε κεηαμπ δπν νινηεησλ πξνθππηεη εθ ηνπ νηη ν αιινο ζειεη λα ζεζεη ηνλ εαπην ηνπ ζηε ζπλεηδεζε κνπ σο απνθιεηζηηθε νινηεηα. Δηζη νη δπν ζηεθνπλ ελαληηνη κεηαμπ ηνπο σο απνιπηα αληηηηζεκελνη. "Δπνκελσο πξεπεη λα ηξαπκαηηζνπλ ν ελαο ηνλ αιιν ην νηη ν θαζελαο ζηελ εθαζηνηε ππαξμε ηνπ ζεηεη ηνλ εαπην ηνπ σο απνθιεηζηηθε νινηεηα, πξεπεη λα γηλεη πξαμε ε πξνζβνιε εηλαη αλαγθαηα [...]. Ξξεπεη λα πξνζβαισ ηνλ αιιν, λα ηνλ ηξαπκαηηζσ θαη λα ηνλ αξλεζσ, γηα λα ηνπ παξνπζηαζησ θαη λ' αλαγλσξηζησ σο απνθιεηζηηθε νινηεηα. [...] Γελ ξηζθαξσ απισο ηνλ θηλδπλν ελνο ηξαπκαηηζκνπ, αιια παηδεηαη ε ππαξμε κνπ νινθιεξε."

5 Ξνηε ζπκβαηλνπλ απηα πνπ αθνπζακε απν ηα αλεθδνηα, πνπ δνπκε ζην ζπηηη καο, απηα πνπ γξαθνπλ ν Sartre θαη ν Hegel; Ππκβαηλνπλ νηαλ ζεκεην αλαθνξαο ηεο ππαξμεο κνπ εηλαη ην εγσ κνπ θαη ε ηαπηνηεηα κνπ, δειαδε ην "εγσ εηκαη εγσ". Απην ην εγσ εηλαη ν θνξεαο απν νζα ζεισ, επηιεγσ, απνθεπγσ, θνβακαη, ερσ αλαγθε θιπ. Ρα ζπκ-θεξεη, θη απηα παιη ζπληζηνπλ ηα ζπκθεξνληα ηνπ. Ρνηε κηα ακθηζβεηεζε, αθνκα θαη γηα ην αιαηη ζην θαγεην, ην θινληδεη, γηλεηαη δσηηθε απεηιε. Γη' απην ζπρλα ε ζηηρνκπζηα δελ ζα κεηλεη ζην αιαηη αιια ζα θαηαιεμεη λα πεη ν ελαο ζηνλ αιιν "κε ακθηζβεηεηο", δειαδε εκελα, νινθιεξν, θαη ζα ηνπ ην αληαπνδσζεη ζηα ηζα. Ρν ηδην ζπκβαηλεη νηαλ π.ρ. ελα παηδη ηξσεη νιν ην θαγεην ηνπ θαη ηνπ πνπλ "εηζαη θαιν παηδη", ε νηαλ θαλεη κηα αηαμηα θαη ηνπ πνπλ "εηζαη θαθν παηδη". Γελ κελνπλ ζην θαγεην θαη ηελ αηαμηα αιια απνηεηλνληαη ζην παηδη σο νινηεηα, ζηελ ηδηα ηελ ππαξμε ηνπ. Homo homini lupus, ν αλζξσπνο εηλαη γηα ηνλ αλζξσπν ιπθνο, ιεεη ελα ιαηηληθν ξεην. Ρν εγσ δελ εθπξνζσπεηηαη κνλν απν ην αηνκν. Κπνξεη λα νλνκαδεη π.ρ. ηελ νηθνγελεηα. Ρνηε ην ζπηηη εηλαη ελα θαζηξν, θη ν θνζκνο "εμσ" εηλαη θαθνο, απεηιεηηθνο, "δνπγθια", θη νπνηνο μεκπηηζεη απ' ην καληξη ζα ηνλ θαλε νη ιπθνη. Ρν εγσ κπνξεη αθνκα λα εθπξνζσπεη κηα ζπληερληα, κηα θνηλσληθε ηαμε, ελα θξαηνο, κηα ζπκκαρηα θαη θηλεηηαη κε γλσκνλα ηα εθαζηνηε ζπκθεξνληα. Απν εδσ πξεπεη λα ελλνεζεη θαη ν ιεγνκελνο "λνκνο ηεο αγνξαο", δειαδε ν ειεπζεξνο αληαγσληζκνο νισλ κε νινπο, νπνπ βεβαηα νη αληαγσληζηεο πξνζβιεπνπλ βαζηθα ζηελ εμνινζξεπζε ηνπ αιινπ θαη ζηελ απνιπηε επηθξαηεζε. Η κριζη

6 Απηνο ν αγσλαο ζηνλ νπνην, ζπκηδσ ηνλ Hegel, "Ξξεπεη λα πξνζβαισ ηνλ αιιν, λα ηνλ ηξαπκαηηζσ θαη λα ηνλ αξλεζσ, γηα λα ηνπ παξνπζηαζησ θαη λ' αλαγλσξηζησ σο απνθιεηζηηθε νινηεηα.", δελ ερεη πνηε ληθεηε. Ζ εηθνλα κηαο ηεηνηαο νινηεηαο εηλαη κηα ζπλεζηζκελε κελ νκσο ηξαγηθε ρηκαηξα. Αθνκα θη εθεη πνπ ν ελαο θαηαθεξλεη λα επηβιεζεη, ε επηβνιε ηνπ δελ εηλαη πνηε απνιπηε. Θαπνπ, θαπσο ηα πξαγκαηα εηλαη θαη αληηζηξνθα. Ν αληξαο π.ρ. πνπ ηελ εκεξα, νζν εηλαη νξζηνο, ζπγρσξεζηε κνπ ηελ εθθξαζε, γακαεη θαη δεξλεη, ζην θξεβαηη κπνξεη λα εηλαη ζρεδνλ αληθαλνο θαη ππνρεηξην ηεο γπλαηθαο ηνπ. Ρν αιεζηλν πνπ ζπκβαηλεη ζηε δηαπξνζσπηθε ζπλαληεζε εηλαη πσο νρη κνλν "παηδεηαη ε ππαξμε κνπ νινθιεξε", νπσο γξαθεη ν Hegel, αιια πσο ε ππαξμε κνπ, επηδησθνληαο ηελ νινηεηα, ζα ζπληξηβεη. Δζησ θη αλ ζπλεζσο δελ ην αληηιακβαλνκαζηε θαη δελ ην παξαδερνκαζηε. Γηα ηνλ ελα ν αιινο εηλαη, κε κηα ιεμε ηνπ Beckett, "depeupleur" ζα κπνξνπζακε λα ην απνδσζνπκε κε "εξεκσηεο", απηνο πνπ κε εξεκσλεη, ε, αλ αθνπζνπκε κηα ειιεληθε ιεμε θπξηνιεθηηθα θαη δηρσο αμηνινγεζε, "ςπρνβγαιηεο". Θαη γηαηη εηλαη απην αιεζηλν; Γηαηη εηζη ην ζεινπλ ηα πξαγκαηα, πνπ δελ αλερνληαη θακηα κνλνκεξεηα. Λσξηηεξα ε αξγνηεξα ε πξαγκαηηθνηεηα ζα επηθεξεη ζηελ εηθνλα ηεο νινηεηαο ελα ξεγκα. Ν αλζξσπνο, ιεεη ν Heidegger ζε κηα παξαδνζε, εηλαη απην ην ξεγκα κε ην νπνην αθξηβσο θαηαδεηθλπεηαη εθεηλν πνπ εηλαη αλσηεξν ηνπ αλζξσπνπ, θαιπηεξα, πνπ δηαηξαλσλεηαη αθξηβσο νηαλ ν αλζξσπνο ην μερλα θη επηρεηξεη λα απηνλνκεζεη σο ελα εγσ, ελαο εαπηνο. Γελ εηλαη ηπραην νηη ν Heidegger εθαλε απηελ ηελ παξαδνζε ην 1935, ιηγν κεηα ην λαπαγην ηεο αθξνλεο πξπηαλεηαο ηνπ, απν ηελ ζεζε ηεο νπνηαο, κεζα απν ηελ «κεζε ηεο

7 δπλακεο», νπσο γξαθεη ζε κηα θαηνπηλνηεξε επηζηνιε, θηινδνμνπζε λα αλακνξθσζεη ηα γεξκαληθα παλεπηζηεκηα. Θαη δελ εηλαη ηπραην νηη απηε ε παξαδνζε πξαγκαηεπεηαη ηελ Ανηιγονε ηνπ Πνθνθιε, νπνπ, νπσο ζε πνιιεο αξραηεο ηξαγσδηεο, αθξηβσο εθεηλνο πνπ επηκελεη ζην δηθν ηνπ κερξη ηεινπο, ζα ζπαζεη. Ζ εηθνλα ηνπ εαπηνπ καο πνπ καο αξεζεη θαη πνπ ζεινπκε, αιια θη ε εηθνλα ηνπ εαπηνπ καο πνπ θνβνκαζηε ε απερζαλνκαζηε, πνπ καο θαλεη πεξεθαλνπο ε γηα ηελ νπνηα ληξεπνκαζηε, θαζε κα θαζε εηθνλα ηνπ εαπηνπ καο λσξηηεξα ε αξγνηεξα ζα ζπληξηβεη. Ππλεζσο θαλεηο δελ αλαγλσξηδεη ηε ζπληξηβε. Θα ηελ απνθαιεζεη "απνηπρηα", ζα ξημεη ην θηαημηκν ζε αιινπο ε ζηνλ εαπην ηνπ, ζα πξνζθνιιεζεη ζηελ απνγνεηεπζε, ζην κηζνο, ζηελ εθδηθεζε. Ρεηνηνπο πιαλεκελνπο δξνκνπο πξνζθεξεη θαη ε ςπρηαηξηθε θαη ε ςπρνινγηα νηαλ δηαγηγλσζθεη κηα θξηζε ηαπηνηεηαο, αγρνπο, παληθνπ, κηα θαηαζιηςε θιπ.. Ξιαλεκελνη εηλαη απηνη νη δξνκνη δηνηη κηινπλ παληα γηα ελα εγσ πνπ "θαλεη", νπσο ιεκε, αγρνο θαη παληθν θαη θαηαζιηςε. Γελ βιεπνπλ νηη θαη απην ηνπην ην εγσ ζπληξηβεηαη, βιεπε ην "ξεγκα" ηνπ Heidegger, ηηο κνξθεο ηεο αξραηαο ηξαγσδηαο. Θαη δελ εηλαη ζε ζεζε λα δηεηδνπλ ζηελ ζπληξηβε ηνπ εγσ ηελ αιιε νςε ηεο θξηζεο, ηελ θαζαξηεξηα επθαηξηα πνπ κπνξεη λ' αιιαμεη κηα νινθιεξε δσε. Η λυζη Γξαθεη ν Wittgenstein ζε κηα ζεκεησζε: "Ρα απνηειεζκαηα ηεο θηινζνθηαο εηλαη ε αλαθαιπςε κηαο θαπνηαο απισο αλνεζηαο θαη ρηππεκαηα πνπ επαζε ν λνπο πεθηνληαο επαλσ ζηα νξηα ηεο γισζζαο. Απηα, ηα ρηππεκαηα, καο θαλνπλ λ' αλαγλσξηζνπκε ηελ αμηα εθεηλεο ηεο αλαθαιπςεο."

8 Δδσ δελ ζ' αζρνιεζνπκε κε ην ζεκα ηεο γισζζαο αιια κε ην πλεπκα ηεο θξαζεο, ην νπνην δελ εηλαη καθξηα απ' νζα εηπσζεθαλ: Αθνινπζσληαο κηα αλνεζηα, κηα ιεμε πνπ ν Wittgenstein ελλνεη θπξηνιεθηηθα, δειαδε θαηη πνπ δελ ερεη θαλελα λνεκα, π.ρ. ηελ αλνεζηα πεξη ηεο αλζξσπηλεο ππνζηαζεο σο νινηεηαο, ζα ρηππεζνπκε πεθηνληαο επαλσ ζε νξηα. Ρν επηπιενλ πνπ αθνπκε εδσ, θαη πνπ εδε αλαθεξζεθε εκκεζα, εηλαη νηη ε ζπληξηβε δελ εηλαη απαξαηηεην λα θαηαιεμεη ζε απνγνεηεπζε θαη απνζαξξπλζε. Θα κπνξνπζε λα εηλαη αλαθαιπςε, εθνζνλ θαλεηο εηλαη αξθεηα κεγαινςπρνο λα εγθαηαιεηςεη απην πνπ νπησο ε αιισο ερεη ραζεη ηελ ηδηα ηνπ ηελ ππνζηαζε. Διπηδεο θαη πξννπηηθεο, επηδησμεηο θαη ζηνρνη θαπνηε, κε θαπνηνλ ηξνπν, ζα θαηαξξεπζνπλ. Καδη ηνπο ζα θαηαξξεπζεη ην ηδην ην εγσ πνπ ηξεθνληαλ απ' απηα. Ν Ξηλδαξνο ην ιεεη θαη ζπλακα καο δεηρλεη κηα θαηεπζπλζε: ΔΠΡΗ ΓΔ ΦΙΝΛ ΔΛ ΑΛΘΟΥΞΝΗΠΗ ΚΑΡΑΗΝΡΑΡΝΛ / ΝΠΡΗΠ ΑΗΠΣΛΥΛ ΡΑ ΔΞΗΣΥΟΗΑ ΞΑΞΡΑΗΛΔΗ ΡΑ ΞΝΟΠΥ / ΚΔΡΑΚΥΛΗΑ ΘΖΟΔΥΛ ΑΘΟΑΛΡΝΗΠ ΔΙΞΗΠΗΛ Απν ηηο αλζξσπηλεο θπιεο ππαξρεη κηα νινηεια καηαηε. Δηλαη εθεηλε νπνπ θαλεηο, θνηηαδνληαο πξνο ηα ΞΝΟΠΥ, ηα καθξηλα (εδσ: ηελ πξαγκαησζε θαη ηελ νινθιεξσζε θαη ηελ αλαγλσξηζε ηνπ εγσ σο ππνζηαζεο), ζεξεπνληαο αλεκνζθνξπηζκαηα κε ειπηδεο αλνεηεο, θαζπβξηδεη ηα ΔΞΗΣΥΟΗΑ. Θαη πνηα εηλαη απηα; Ξξηλ απν ιηγν θαηξν κηα γπλαηθα κηινπζε γηα κηα δηαζεζε απνγνεηεπζεο θαη παξαηηεζεο πνπ ηελ πηαλεη, θαη ηνηε ζπλεζσο πεθηεη ζε ππλν. Ρελ ξσηεζα αλ ηεο εηπρε πνηε, ελσ βξηζθνηαλ ζε κηα ηεηνηα δηαζεζε, λα κελ θνηκεζεη, θαη

9 πσο εηαλ ηνηε. Κνπ κηιεζε γηα κηα θνξα νπνπ εξαβε ελα θνπκπη, θαη δελ ππεξρε ηηπνηε' αιιν παξα ην θνπκπη. Απηα, εηλαη ηα ΔΞΗΣΥΟΗΑ! Λα ξαβεηο ελα θνπκπη θαη λα εηζαη νινηεια ζην θνπκπη, θη ν θνζκνο λα εηλαη πεξα γηα πεξα απην ην θνπκπη! Δλαο κνλαρνο ηνπ δελ εηπε ζηνλ δαζθαιν ηνπ: "Κνιηο πξνζθαηα κπεθα ζ' απην ην κνλαζηεξη. Παο παξαθαισ δσζηε κνπ ηελ νδεγηα ζαο!" Ν δαζθαινο ξσηεζε: "Δθαγεο;" - "Λαη", απνθξηζεθε ν κνλαρνο. Ν δαζθαινο εηπε: "Ρνηε πεγαηλε λα πιπλεηο ηε θνππα ζνπ!" Κπνξεη ζηελ θαζεκεξηλνηεηα κνπ λα επηιεγσ, λα θαλσ απην ε εθεηλν, λα κελσ εδσ ε εθεη, λα ιεσ λαη ζην ελα θαη νρη ζην αιιν, νκσο νια απηα εηλαη νπσο ην θνπκπη θη ε θνππα, αξρηδνπλ θαη ηειεησλνπλ ζηνλ εαπην ηνπο. Ν θνζκνο δελ ερεη θακηα αλσηεξε ηαμε, θακηα αξρε, ζηελ νπνηα λα ππαθνπεη, εηλαη θνπκπηα θαη θνππεο. Wittgenstein: "Νη ζεκαληηθνηεξεο γηα καο πιεπξεο ησλ πξαγκαησλ εηλαη θξπκκελεο ινγσ ηεο απινηεηαο θαη ηεο θαζεκεξηλνηεηαο ηνπο." Ζ ηαμε απηνπ, ηνπ ΘΑΙΙΗΠΡΝ ΘΝΠΚΝ, ιεεη ν Ζξαθιεηηνο, κνηαδεη κε ΘΔΣΚΔΛΑ, κε πξαγκαηα ρπκελα, ζηελ ηπρε. Δλα ρατθνπ ηνπ Bashô ιεεη: "Θαησ απ' ηελ ηδηα ζηεγε / θνηκνηαλ θη νη πνξλεο, / ηξηθπιιηα θαη ην θεγγαξη." Ζ ςπρε ερεη ρσξν γηα νια, γηα ηηο πνξλεο, ηα ηξηθπιιηα θαη ην θεγγαξη. Δρεη ρσξν θαη γηα ηνλ θιεθηε θαη γηα ηνλ αζηπλνκν, θαζσο ππνλνεη κηα κπαιαληα

10 ηνπ Brecht. Ζ ςπρε δελ ερεη νξηα. Ν Αξηζηνηειεο γξαθεη: Ζ ΤΣΖ ΡΑ ΝΛΡΑ ΞΥΠ ΔΠΡΗΛ. Ζ ςπρε, θαηα θαπνηνλ ηξνπν, εηλαη απηα ηνπηα ηα πξαγκαηα. Ζ ειιεληδα κακα ιεεη ζηνλ γην ηεο: "Τπρε κνπ!". Ζ ςπρε, γηα ηελ νπνηα πξνθεηηαη εδσ, εηλαη εθεηλε νπνπ θαλεηο ζα εηαλ ζε ζεζε λα πεη ζηα παληα, ζην θνπκπη θαη ζηελ θνππα, ζηηο πνξλεο, ηα ηξηθπιιηα θαη ην θεγγαξη, ζηνλ θιεθηε θαη ηνλ αζηπλνκν, "Τπρε κνπ!". Ζ ςπρε δελ ερεη νξηα. Θαη αηθλεο κπνξνπκε πιενλ λ' αθνπζνπκε θαη λα παξαθνινπζεζνπκε ηνλ ινγν ηνπ Ζξαθιεηηνπ: ΤΣΖΠ ΞΔΗΟΑΡΑ ΗΥΛ ΝΘ ΑΛ ΔΜΔΟΝΗΝ... Ρα πεξαηα ηεο ςπρεο, πξνρσξσληαο, δελ ζα ηα βξεηο. Αλ ε ςπρε εηλαη δηρσο πεξαο, απεηξε, αλ δελ ζπληζηα ην πην δηθν ηνπ θαζε κεκνλσκελνπ αλζξσπνπ, αλ θαηα ελαλ ηξνπν εηλαη απηα ηνπηα ηα πξαγκαηα, ηνηε ν θαζελαο κηια θαη πξαηηεη, δεη θαη πεζαηλεη ζην νλνκα νισλ. Πην εξγν ηνπ Beckett Περιμενονηας ηον Godot ν Estragon θαη ν Vladimir πεξηκελνπλ θαπνηνλ πνπ δελ γλσξηδνπλ. Θαζσο πεξηκελνπλ εκθαληδεηαη κηα κνξθε, ν Pozzo, κε ηνλ ππεξεηε ηνπ. Π' ελα ζεκεην δηακεηβεηαη ν εμεο δηαινγνο "POZZO: Βνεζεηα! ESTRAGON: Θη αλ ηνπ δηλακε καδη ελα ρεξη μπιν; VLADIMIR: Δλλνεηο λα ηνλ πιαθσλακε νζν θνηκαηαη; ESTRAGON: Λαη.

11 VLADIMIR: Φαηλεηαη θαιε ηδεα, εληαμεη. Κα ζα κπνξνπζακε λα ην θαλνπκε; Θνηκαηαη πξαγκαηη; (Ξαπζε.) Νρη, ην θαιπηεξν ζα 'ηαλ λα εθκεηαιιεπηνπκε ηελ εθθιεζε ηνπ Pozzo γηα βνεζεηα - POZZO: Βνεζεηα! VLADIMIR: Λα ηνλ βνεζεζνπκε - ESTRAGON: Θα ηνλ βνεζεζνπκε; VLADIMIR: Κε ηελ πξνζδνθηα κηαο ρεηξνπηαζηεο αληαπνδνζεο. ESTRAGON: Θη αλ απηνο - VLADIMIR: Κε ραλνπκε ηνλ ρξνλν καο... (Ξαπζε. Κε ζθνδξνηεηα) Αο θαλνπκε θαηη νζν ερνπκε ηελ επθαηξηα! Γε καο ρξεηαδνληαη θαζε κεξα. Νρη βεβαηα πσο καο ρξεηαδνληαη πξνζσπηθα. Αιινη ζ' αληαπνθξηλνληαλ ζηελ πεξηζηαζε ην ηδην θαια, αλ νρη θαη θαιπηεξα. Απνηεηλνληαλ ζ' νιελ ηελ αλζξσπνηεηα, απηεο νη θξαπγεο γηα βνεζεηα πνπ αθνκα θνπδνπληδνπλ ζη' απηηα καο! Νκσο ζ' απην ην κεξνο, ζ' απηελ ηε ζηηγκε ηνπ ρξνλνπ νιε ε αλζξσπνηεηα εηκαζηε κεηο, εηηε καο αξεζεη εηηε νρη. Αο ην αμηνπνηεζνπκε νινηεια πξηλ εηλαη πνιπ αξγα! Γηα κηα θνξα αο εθπξνζσπεζνπκε επαμηα ηε ζηρακεξε γεληα πνπ καο ηελ εκπηζηεπηεθε κηα ζθιεξε κνηξα!" Η Θεραπεια Ρη ζπληζηα ην ζεξαπεπηηθν ζηελ ςπρνζεξαπεηα; Ζ πιεξεο θαη απεξηνξηζηε απνδνρε. Απνδνρε εδσ δελ ζεκαηλεη νπηε ζπκθσληα νπηε εγθξηζε νπηε επηβεβαησζε νπηε αλνρε νπηε βεβαηα δηαγλσζηηθε θαη ςπρνπαζνινγηθε ηαμηλνκεζε. Πεκαηλεη ηελ επξπρσξηα κηαο ςπρεο ρσξηο πεξαηα, νπνπ αλεθνπλ ηα παληα.

12 Κηα ηεηνηα ςπρε δελ εηλαη πηα ςπρε μοσ, δελ πεξηνξηδεηαη ζην αηνκν, ζηελ νηθνγελεηα, ζηελ παηξηδα, ζηνπο νκντδεαηεο κνπ, δελ πεξηνξηδεηαη απν ηηπνηα. Δηλαη ελα νλνκα γηα ηνλ θνζκν νινλ. Ρνπην εηλαη ζπαλην λα πξαγκαησζεη. Ξαξνιαπηα παξακελεη νξνζεκν κηαο θαηεπζπλζεο, θαηα ηε γλσκε κνπ ηεο κνλεο πνπ αξκνδεη ζηνλ αλζξσπν, θαη πνπ εηλαη γηα θαπνηνλ ηηκε λα θηαζεη αθνκα θαη ζην πξσην ζθαιη ηεο, νπσο ιεεη ν πνηεηεο. Ξσο θαηεπζπλεηαη ν ζεξαπεπηεο πξνο κηα ηεηνηα ςπρε; Κεζα απν ηε δνθηκαζκελε γλσζε νηη επηζπκηεο θαη ζηνρνη, ειπηδεο θαη πξνζδνθηεο, ν,ηη απαξηηδεη απην πνπ ιεκε "εγσ", κε ηνλ ελα ε ηνλ αιιν ηξνπν ζα θαηαξξεπζνπλ. Νπσο επηζεο ζα θαηαδεηρζνπλ αλνεηα θνβνη θαη απαξεζθεηεο θαη νια ηα ζπλαθε. Γηαηη απην; Γηνηη, εηπακε, ην θξαγκα πνπ θαλεηο ιηγνηεξν ε πεξηζζνηεξν απηνλνεηα πςσλεη γηα λα νξηζεη ηελ ππαξμε ηνπ, λα ηελ νινθιεξσζεη θαη λα ηελ πεξηθξνπξεζεη, ζα ζπληξηβεη απν ηελ νξκε κε ηελ νπνηα ζα ην βξεη ε ηδηα ε πξαγκαηηθνηεηα. Απηε ε δνθηκαζκελε γλσζε θαλεη ηνλ ζεξαπεπηε ηθαλν λα γλσξηδεη απν ηα πξηλ πνηνλ δξνκν ζα παξνπλ ηα πξαγκαηα. Ππλακα ηνπ ραξηδεη απεξηνξηζηε εκπηζηνζπλε ζ' απηνλ ηνλ δξνκν, θη εηζη ηνλ απαιιαζζεη απν ηελ εθεζε λα νξηδεη ν ηδηνο, λα θαηαζθεπαδεη θαηαζηαζεηο, λα αλαιακβαλεη ηελ πνξεηα ηεο ζεξαπεηαο απηνβνπια. Ρνλ θαλεη ζπγθξαηεκελν, ε, κε κηα παιαηνηεξε ιεμε ηεο γισζζαο καο, αηδεκνλα. Ζ ζηαζε ηνπ, θαιπηεξα, ε απνπζηα κηαο ζηαζεο, ε απν-ζηαζε ηνπ, εξρεηαη απν κηα καθξα θαη αθαλε παξαδνζε. Κηισληαο γηα ηνπο Αξραηνπο, ν Heidegger ηελ νλνκαδεη κε κηα εθθξαζε πνπ ζηα ειιεληθα

13 ζα κπνξνπζε λα απνδνζεη σο "πξνδξακσλ ζπγθξαηεκνο". Πηνπο ηδηνπο ηνπο Αξραηνπο, δηα ζηνκαηνο Ξηλδαξνπ, απνθαιεηηαη: ΞΟΝΚΑΘΖΠ ΑΗΓΥΠ, ε αηδεκνζπλε πνπ ερεη καζεη. Ζ ζεξαπεηα εηλαη θη απηε κηα ζπλαληεζε. Θη εδσ επηζεο ζα ζπκβεη ε ακθηζβεηεζε, πνιιεο θνξεο καιηζηα κε ηξνπν πνιπ ξηδηθνηεξν απ' ν,ηη αιινπ. Ζ δηαθνξα εγθεηηαη ζην νηη ν ζεξαπεπηεο δελ ακθηζβεηεη ηνλ πειαηε ηνπ γηα ραξε ελνο δηθνπ ηνπ εγσ. Ζ ΞΟΝΚΑΘΖΠ ΑΗΓΥΠ εηλαη ην δσληαλν παξαδεηγκα ηνπ ζεξαπεπηε, πνπ κηια ζηνλ ζεξαπεπνκελν σο αθσλε πξνζθιεζε λα δερηεη κ' απηνλ ηνλ ηξνπν ν,ηη ηνλ αθνξα, δειαδε λα κελεη ζηα ΔΞΗΣΥΟΗΑ, ζην θνπκπη θαη ζηελ θνππα. Ρνηε νκσο ραλνληαη απν κνλα ηνπο ε αλειεπζεξε πξνζθνιιεζε ζ' απην ε εθεηλν, νη δηαρσξηζηηθεο γξακκεο, νη δηραζκνη θαη ηα δηιεκκαηα, ε κνλνπιεπξε ζηαζε θαη ε ακθηζπκηθε ζπγθξνπζε. Δλα παξαδεηγκα απν κηα επνπηεηα. Ν πειαηεο ιεεη ζηνλ ζεξαπεπηε: "- Ρελ Θπξηαθε εκεηλα θαησ απ' ηηο θνπβεξηεο. [Ν ζεξαπεπηεο, απν κεζα ηνπ: Αθνπ βξε παηδη κνπ! Δγσ πνηε δελ ζα ην εθαλα!] [Δγσ ζηνλ ζεξαπεπηε:] - Κνλν αλ δερηεηηε νηη ε κνηξα εηλαη θνηλε, δηρσο ζηεγαλα, νηη θαπνηε θη εζεηο ζα κπνξνπζαηε λα πεξαζεηε κηα Θπξηαθε θαησ απ' ηηο θνπβεξηεο, ζα κπνξεζεηε κηα ηεηνηα θξαζε λα ηελ αθνπζεηε." Πηελ ΞΟΝΚΑΘΖ ΑΗΓΥ πξνδηαζεηεη εδε ην ιεγνκελν "setting", ην ζηεζηκν ηεο ζεξαπεπηηθεο ζθελεο, νπσο θαζηεξσζεθε κε ηνλ Freud. Ππληζηα ελα θιηκα,

14 ζην νπνην ε ζεξαπεπηηθε ζπλαληεζε ζα εγθιηκαηηζηεη, λσξηηεξα ε αξγνηεξα, ιηγνηεξν ε πεξηζζνηεξν παηξλνληαο ην πθνο θαη ηελ κνξθε ηνπ. Αο δνπκε επηηξνραδελ θαπνηα ραξαθηεξηζηηθα απηεο ηεο ζθελεο: - Ζ ππηηα ζεζε ηνπ πειαηε καο. Δηλαη ε ζεζε ηεο απνιπηεο απξαμηαο. Γελ παξαγεηαη εξγν. Νπηε θαλ ζεξαπεπηηθν εξγν. Γελ θαλνπκε "δνπιεηα", δελ θαλνπκε ηηπνηα. Απην ην "ηηπνηα" δελ αδεηαδεη ηνλ θνζκν αιια, αθαηξσληαο ηηο παξσπηδεο πνπ θαλεηο ερεη αλαγθαζηηθα νηαλ επηρεηξεη ην ελα θαη ην αιιν θαη εηλαη ζπγθεληξσκελνο ζ' ελαλ ζηνρν, πξνζθεξεη ηε δπλαηνηεηα λα εκθαληζηεη ν θνζκνο ζ' νιν ηνλ πινπην ηνπ θαη ζ' νιε ηε θησρεηα ηνπ. Πηελ ππηηα ζεζε δελ ππαξρεη δηαβαζκηζε, αλσηεξν θαη θαησηεξν. Νπσο ειεγε ελαο δαζθαινο κνπ, ζην ηδην επηπεδν βξηζθνληαη θαη ην θεθαιη θαη ηα γελλεηηθα νξγαλα. - Ρν αζεαην ησλ ζπκκεηερνλησλ. Θαζσο ν πειαηεο καο εηλαη μαπισκελνο θαη ν ζεξαπεπηεο θαζεηαη πηζσ ηνπ, ην πξνζσπν ηνπ ελνο εηλαη γηα ηνλ αιιν αζεαην. Δηζη νηαλ κηισ, εηηε σο πειαηεο εηηε σο ζεξαπεπηεο, δελ απνηεηλνκαη θαηεπζεηαλ ζην πξνζσπν ηνπ αιινπ, ζ' απηνλ θαζαπηνλ, αιια κηισ ζηνλ αεξα. Απηνο ν αεξαο αλακεζα καο γηλεηαη ηνηε θαηη ζαλ ελα ηξαπεδη κε παλσ ηνπ ην θαγεην, απν ην νπνην εκεηο, θαζηζκελνη γπξσ ηνπ, παηξλνπκε ηελ ηξνθε καο ηα αθνπζκαηα καο θαη ηα ιεγνκελα καο. Κε αιια ινγηα, ην αζεαην ηεο ζεξαπεπηηθεο ζπλαληεζεο θαλεη κηα ζηγαιε θαη ζηαζεξε ππνδεημε νηη ν καληαηνθνξνο δελ ηαπηηδεηαη κε ην κελπκα. Νηαλ ζαο κηισ γη' απην θαη γηα θεηλν, ζαο δεηρλσ θαηη θαη ζαο θαισ λα ζηξεςεηε ην βιεκκα ζαο πξνο απην. Δδσ ην ζεκα δελ εηκαη εγσ, αλ ηα ιεσ θαια ε αζρεκα, αλ ερσ δηθην ε αδηθν. Ρν ζεκα εηλαη ηα πξαγκαηα ζηα νπνηα ησξα, κε ηελ παξαηλεζε κνπ, ερνπκε ζηξακκελν ην βιεκκα καο. Ρα ινγηα καο, θαζσο ησξα δελ ερνπλ ηελ αξρε θαη ην ηεινο ηνπο ζηνπο ζπλνκηινπληεο

15 αιια ππεξεηνπλ ηα πξαγκαηα ζηα νπνηα νη ζπλνκηινπληεο αλαθεξνληαη, εηλαη ινγηα πεξα απν καο, εηλαη ΔΞΔΑ ΞΡΔΟΝΔΛΡΑ θη εκεηο, γηα λ' αθνπκε θαη λα κηινπκε θαια, ρξεηαδεηαη θαπνηε λα πηαλνπκε πνπιηα ζηνλ αεξα. Θη απην επηζεο εθκαλζαλεηαη αξξεηα, κεηαμπ αιισλ, θαη ζηελ θαζεκεξηλνηεηα ηεο ζεξαπεπηηθεο ζπλαληεζεο. - Ζ ιεγνκελε "αξρε ηεο απνρεο". Ν θαλνλαο απηνο απαγνξεπεη ηνζν ζηνλ ζεξαπεπηε νζν θαη ζηνλ πειαηε ηνπ ηελ ηθαλνπνηεζε κηαο επηζπκηαο, εηηε πξνθεηηαη γηα πξαγκαηα νπσο ελα ηζηγαξν, εηηε πξνθεηηαη γηα πξαγκαηα νπσο παξεγνξηα, αλαγλσξηζε, επηβεβαησζε θιπ. Δηλαη πνιιεο θνξεο δπζθνιν θαη ζθιεξν, νκσο γηα εθεηλνλ, γηα ηνλ νπνην πξνερεη λα γλσξηζεη ηνλ εαπην ηνπ θαη λα γηλεη απηνο πνπ εηλαη αιεζηλα, αιινο δξνκνο δελ ππαξρεη απν ην λα ιπζεη απν ηελ λννηξνπηα, ζπκθσλα κε ηελ νπνηα ν,ηη ηνλ αθνξα πξεπεη απαξαηηεηα λα γηλεηαη αληηιεπην ζην πεδην ηεο πξνζεηηθνηεηαο, π.ρ. σο επηζπκεην. Θαλεηο καζαηλεη πσο π.ρ. «σξαην» δελ ηαπηηδεηαη κε «ην ζεισ δηθν κνπ», «αγαπσ» κε «πνζσ», «πεηλσ» κε «κνπ ηξερνπλ ηα ζαιηα», «θξπσλσ» κε «ηνπξηνπξηδσ», «πνλσ» κε «θιαησ θαη ρηππηεκαη». Ρν σξαην θαη ε αγαπε, ε πεηλα θαη ην θξπν θη ν πνλνο κπνξνπλ λα ππαξρνπλ θαη, κε ην παξαπαλσ λνεκα, εξεκελ καο. - Ν βαζηθνο θαλνλαο. Ν αλαιπνκελνο, γξαθεη ν Freud, "δελ πξεπεη λα καο αλαθνηλσλεη κνλν απηα πνπ ιεεη ζθνπηκα θαη πξνζπκα [...], αιια θαη ν,ηη [...] ηνπ εξρεηαη ζηνλ λνπ, αθνκα θη αλ ηνπ εηλαη δπζαξεζην λα ην πεη, αθνκα θη αλ ηνπ θαηλεηαη αζεκαλην, ε αθνκα θη αλνεην." Ν βαζηθνο θαλνλαο δελ εηλαη απαξαηηεηα κεζνδνο γηα ηελ πξνζβαζε ζην αζπλεηδεην, νπσο ην ζειεη ε θξνυδηθε αληηιεςε. Κπνξεη θαη λα κελ εηλαη

16 κεζνδνο αιια νδνο, ζηελ νπνηα θαιεηηαη λα θηλεζεη ε ζεξαπεπηηθε ζπλαληεζε. Απηε ε νδνο εηλαη πνιπζεκαληε. Παο αλαθεξσ ιηγεο νςεηο ηεο πνπ ζρεηηδνληαη κε ην ζεκα καο: 1. Ν πειαηεο εηλαη ειεπζεξνο λα ιεεη ν,ηη εξρεηαη ζηνλ λνπ ηνπ. Ξαληα εληππσζηαδεη ην νηη, λσξηηεξα ε αξγνηεξα, ζε αιινηε αιινλ βαζκν, αλαζηαησλεηαη απν θαηη ην γη' απηνλ πξσηνγλσξν: Αιια ζειεη λα πεη θαη αιια ηνπ εξρνληαη ζηνλ λνπ, θαη καιηζηα ηνζν επηηαθηηθα πνπ ε ζειεζε ηνπ ηειηθα ζπληξηβεηαη θαη ππνρσξεη. 2. Πηνλ ζεξαπεπηε δελ εηλαη δπλαην λα ζεηεη βαζεηο θαη θαλνλεο. Ρν κνλν πνπ ερεη λα πεη ζηνλ πειαηε εηλαη πσο εηλαη ειεπζεξνο λα ιεεη ν,ηη εξρεηαη ζηνλ λνπ ηνπ. "Ρν κνλν", ιεσ, νκσο ηνπην εηλαη πνιπ. Ξξνυπνζεηεη ηελ αλνηθηνηεηα ηνπ ζεξαπεπηε λ' αθνπεη. Θαη ηνπην ζα πεη: Λα ζσπαηλεη, εηιηθξηλα θαη νινςπρα, ακομα και οηαν μιλα. 3. Θπκηδσ ηνλ Freud: "[...] δελ πξεπεη λα καο αλαθνηλσλεη κνλν απηα πνπ ιεεη ζθνπηκα [...], αιια θαη ν,ηη αιιν ηνπ [...] εξρεηαη ζηνλ λνπ[...]." Ν βαζηθνο θαλνλαο καο ππελζπκηδεη νηη ζπλεζσο κηιακε <ζθνπηκα>, δειαδε ερνπκε, ε ηνπιαρηζηνλ θαλνπκε ζαλ λα ερνπκε ελαλ ινγν γηα ν,ηη ιεκε θαη γηα ν,ηη απνζησπνπκε. Ξ.ρ. θαλεηο ιεεη θαηη γιαηι ζεσξεη πσο αλεθεη ζηελ ζεξαπεηα θαη ζα ηνλ βνεζεζεη, γιαηι πηζηεπεη πσο ν ζεξαπεπηεο απην ζειεη λ' αθνπζεη, γιαηι ηνλ ελδηαθεξεη λα θαλεη θαιε εληππσζε, γιαηι ζειεη λα παεη θνληξα θιπ. Απνζησπα θαηη γιαηι ληξεπεηαη, γιαηι θνβαηαη, γιαηι εηλαη "πξνζσπηθν", γιαηι ην ζεσξεη <αζεκαλην> θη <αλνεην>. Θαλεηο κηια ππνηαγκελνο ζην "γηαηη". Ν βαζηθνο θαλνλαο, ελλνεκελνο σο νδνο, δελ ηνληδεη ηνζν ηελ απνθπγε ηνπ <ζθνπηκνπ> θαη ηελ παξακνλε ζην <αζεκαλην> θαη <αλνεην>, αιια θαιεη ζηελ απειεπζεξσζε απν ηελ

17 διαζηαζε ζεκαληηθνπ θαη αζεκαληνπ, ζθνπηκνπ θαη αζθνπνπ, εηζη πνπ απηα λα κελ εηλαη θξηηεξηα γηα ην ηη θαλεηο ιεεη θαη δελ ιεεη, θαη ε αμηνινγεζε "ζεκαληηθν / αζεκαλην", "ζθνπηκν / αζθνπν" λα κελ γηλεηαη θαλ ζεκα. Αλνηγεη ηνλ δξνκν πξνο κηα ππαξμε διτως γιαηι. 4. Ν βαζηθνο θαλνλαο εηλαη νπσο ην ειεπζεξν ζεκα ζην καζεκα ηεο εθζεζεο. Δηλαη ελα αζπξν ραξηη πνπ θαιεηηαη λα γεκηζεη ν θαζελαο, κνλνο θη ειεπζεξνο. Γηα ην αζπξν ραξηη δελ ζα ζαο κηιεζσ πιενλ εγσ αιια ν Γησξγνο Πεθεξεο. Δηλαη ελα πνηεκα απν ηελ ζπιινγε "Θεξηλν Ζιηνζηαζη". Ν επλντθα δηαθεηκελνο ζ' αθνπζεη ινγηα πνπ ζα κπνξνπζαλ λα εηλαη γξακκελα γηα ηελ πνξεηα κηαο ζεξαπεηαο. Ρνπην δεηρλεη πσο νια ηα εξγα πνπ αθνξνπλ ηελ θαξδηα ηνπ αλζξσπνπ, νπσο εηλαη ε πνηεζε θαη ε ςπρνζεξαπεηα, γειηονεσοσν, θαζσο γξαθεη ν Hölderlin, καηοικωνηας βοσνα ποσ ηα τωριδοσνε αβσζζοι. Πεθεξεο: "Ρ' αζπξν ραξηη ζθιεξνο θαζξεθηεο επηζηξεθεη κνλν εθεηλν πνπ εζνπλ. Ρ' αζπξν ραξηη κηια κε ηε θσλε ζνπ, ηε δηθε ζνπ θσλε νρη εθεηλε πνπ ζ' αξεζεη κνπζηθε ζνπ εηλαη ε δσε απηε πνπ ζπαηαιεζεο. Κπνξεη λα ηελ μαλαθεξδηζεηο αλ ην ζειεηο αλ θαξθσζεηο ζε ηνπην η' αδηαθνξν πξαγκα πνπ ζε ξηρλεη πηζσ εθεη πνπ μεθηλεζεο. Ραμηδεςεο, εηδεο πνιια θεγγαξηα πνιινπο ειηνπο αγγημεο λεθξνπο θαη δσληαλνπο ελησζεο ηνλ πνλν ηνπ παιηθαξηνπ

18 θαη ην βνγθεην ηεο γπλαηθαο ηελ πηθξα ηνπ αγνπξνπ παηδηνπ - ν,ηη ελησζεο ζσξηαδεηαη αλππνζηαην αλ δελ εκπηζηεπηεηο ηνπην ην θελν. Ίζσο λα βξεηο εθεη ν,ηη λνκηζεο ρακελν ηε βιαζηεζε ηεο ληνηεο, ην δηθαην θαηαπνληηζκν ηεο ειηθηαο. Εσε ζνπ εηλαη ν,ηη εδσζεο ηνπην ην θελν εηλαη ν,ηη εδσζεο ην αζπξν ραξηη."

Φαινομενολογια και Υπαπξη

Φαινομενολογια και Υπαπξη Φαινομενολογια και Υπαπξη Πξηλ απν κηζν ρξνλν κε επηζθεθζεθε κηα λεαξε ςπρνινγνο πνπ εζειε λα καζεη πεξηζζνηεξα γηα ηνλ ηξνπν ηεο ζεξαπεπηηθεο κνπ εξγαζηαο. Δηρε, κνπ εηπε, αθνπζεη κηαλ νκηιηα κνπ, θη

Διαβάστε περισσότερα

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2.

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. 1. αη. π.υ. epm.gr/src_images/m2_2_4_0.jpg 01. Ο πνηεηεο Φεξλαδεο ην ζπνπδαηνλ κεξνο 02. ηνπ επηθνπ πνηεκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η πεπιγπαφη υρ κοινορ τοπορ Ψςσοπαθολογιαρ και Ψςσοθεπαπειαρ 1

Η πεπιγπαφη υρ κοινορ τοπορ Ψςσοπαθολογιαρ και Ψςσοθεπαπειαρ 1 Η πεπιγπαφη υρ κοινορ τοπορ Ψςσοπαθολογιαρ και Ψςσοθεπαπειαρ 1 Απο την διακηπςξη τος Κλαδος Ψςσοπαθολογιαρ ΕΨΕ (Τν δηθν κνπ θεηκελν) Η Ψπρνπαζνινγηα εηλαη γηα ηελ Ψπρηαηξηθε ν,ηη εηαλ ε ηερλε ηεο Γηαγλσζηηθεο

Διαβάστε περισσότερα

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ» 1

«ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ» 1 «ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ» 1 ΡΗΠ ΘΑ ΡΗΠ ΞΝΘΑ ΟΑ ΑΙΙΩ ΛΝΝΛ ΑΛΓΟΝΠ ΔΛΗΠΞΝΗ Ξνηνο, πνηνο πνηε επθνια αιινπ ηνλ λνπ αλζξσπνπ ζα πεη; Und unbekannt einander bleiben sich, Κι αγνυζηοι μεηαξς ηοςρ παπαμενοςν, Solang

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση ηνλ δηαινγν "Θεαηηεηνο" γξαθεη ν Πιαησλ: "Λαια γαξ θηινζνθνπ ηνπην ην παζνο, ην ζαπκαδεηλ. Οπ γαξ αιιε αξρε θηινζνθηαο ε απηε." Ιαη ν Αξηζηνηειεο

Διαβάστε περισσότερα

- Τσξα αηζζαλνκαη ζαλ λα κελ ππαξρεη ηηπνηα εζσηεξηθν πνπ λα εκπνδηδεη, ζαλ λα ππαξρεη κνλν κηα απαληεηηθνηεηα πξνο ηα εμσ.

- Τσξα αηζζαλνκαη ζαλ λα κελ ππαξρεη ηηπνηα εζσηεξηθν πνπ λα εκπνδηδεη, ζαλ λα ππαξρεη κνλν κηα απαληεηηθνηεηα πξνο ηα εμσ. - Τσξα αηζζαλνκαη ζαλ λα κελ ππαξρεη ηηπνηα εζσηεξηθν πνπ λα εκπνδηδεη, ζαλ λα ππαξρεη κνλν κηα απαληεηηθνηεηα πξνο ηα εμσ. - Αθνπκπεζε ηα ρεξηα ηνπ ζηελ πιαηε κνπ, θαη κηιαγαλε. Μηιαγαλε. [Δλαο ηξηαληαρξνλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο

Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Αγαπεο". Η νκηιηα κνπ μεθηλα κε ηελ ζπδεηεζε ηνπ. Οηαλ εκαζα

Διαβάστε περισσότερα

Η βια στην ψυχοθεραπεια

Η βια στην ψυχοθεραπεια Η βια στην ψυχοθεραπεια Ζ βηα αζθεηηαη κε πνιινπο ηξνπνπο. Δλαο, γηα ηνλ νπνην ζα ζαο κηιεζσ ζεκεξα, θαη ν νπνηνο απαληαηαη ζηελ ςπρνζεξαπεηα ζπρλα, θαη κε ηδηαηηεξε πηεζηηθνηεηα, εηλαη εθεηλνο ν ηξνπνο

Διαβάστε περισσότερα

Δρομοι τοσ σφματος και υστη

Δρομοι τοσ σφματος και υστη Δρομοι τοσ σφματος και υστη Πηε δηαξθεηα ηεο ζεξαπεηαο κηα γπλαηθα κηια γηα θαηη πνπ αλαγλσξηζε ζηνλ εαπην ηεο. Κηια θαζαξα, κε ηνλ εζπρν θαη δπλαην παικν πνπ ραξαθηεξηδεη ηελ θσλε ηεο αθππληζεο ζε κηα

Διαβάστε περισσότερα

ην εξγν ηνπ Ingmar Bergman "Persona" κηα εζνπνηνο, ε Διηδακπεζ Φνγθιεξ, ζηε δηαξθεηα κηαο παξαζηαζεο παζαηλεη αθσληα, πνπ ζπλερηδεη ηνπο επνκελνπο ηξεηο κελεο, εηζαγεηαη ζε κηα ςπρηαηξηθε θιηληθε θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξη ηεο ζπκβνιεο ηνπ Freud 1

Πεξη ηεο ζπκβνιεο ηνπ Freud 1 Κσζηαο Γεκελεηδεο Πεξη ηεο ζπκβνιεο ηνπ Freud 1 Ο ηηηινο ηεο νκηιηαο κνπ εηλαη "Πεξη ηεο ζπκβνιεο ηνπ Freud". Σν "πεξη" ζειεη θαηαξρελ λα ππνγξακκηζεη νηη ζα κηιεζσ κνλν γηα κηα δηαζηαζε ηνπ εξγνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΕΡΑ, ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗ ΚΑΙ ΦΤΥΑΝΑΛΤΗ ΣΟ ΦΧ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 12. Πεπιλετε

ΜΗΣΕΡΑ, ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗ ΚΑΙ ΦΤΥΑΝΑΛΤΗ ΣΟ ΦΧ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 12. Πεπιλετε ΜΗΣΕΡΑ, ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗ ΚΑΙ ΦΤΥΑΝΑΛΤΗ ΣΟ ΦΧ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 12 Πεπιλετε Ζ ειιεληθε λνεζε εηλαη δπζθνιε. Πεκεξα ην πξση, δηαβαδνληαο ην θεηκελν κνπ, αλαινγηδνκνπλ απηελ ηελ δπζθνιηα, θαη αλαξσηηνκνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εασηος ζηο ονειρο, και αλλοσ 1. 1. Ο Εασηος ζηο θφς ηοσ Ειναι και τρονος ηοσ Heidegger.

Ο Εασηος ζηο ονειρο, και αλλοσ 1. 1. Ο Εασηος ζηο θφς ηοσ Ειναι και τρονος ηοσ Heidegger. Ο Εασηος ζηο ονειρο, και αλλοσ 1 1. Ο Εασηος ζηο θφς ηοσ Ειναι και τρονος ηοσ Heidegger. Χο γλσζηνλ "Dasein" εηλαη ην νλνκα ηνπ Heidegger γηα ηνλ ηξνπν κε ηνλ νπνην εηλαη ν αλζξσπνο, δει. γηα ηηο νπζηαθεο

Διαβάστε περισσότερα

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση.

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Ο Daniel Paul Schreber ππεξμε ελαο δηαθεθξηκελνο δηθαζηηθνο ζηε Λεηςηα ηνπ 19νπ αησλα. Απν ηα 51 ηνπ θαη κεηα εδεζε ηα 13 απν ηα 18 ρξνληα κερξη ηνλ ζαλαην ηνπ ζε ςπρηαηξηθα

Διαβάστε περισσότερα

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην:

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην: ΙΙ. Η Δεςηεπη Οδορ και ηο Μηδεν 1 Δμσ απ' απην ην αζηξν, ζθεθηεθα, δελ εηλαη ηηπνηα, θη απην Δηλαη ηνζν εξεκσκελν. Απην θαη κνλνλ εηλαη ην θαηαθπγην καο, θαη ηνπην Δηζη κνηαδεη. Bertold Brecht 2 Ζ δεπηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο Εισαγωγη Στα Ονειρα [Νκηιηα ζηνπο θνηηεηεο Χπρνινγηαο ηνπ New York College, ηειε ηεο δεθαεηηαο ηνπ '90.] Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ.

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ. αἰὼλ δὲ θπιηλδνκέλαηο ἁκέξαηο ἄιι ἄιινη ἐμάιιαμελ νκσο ν ρξνλνο ηεο δσεο, ηε κηα κεξα κεηα ηελ αιιε, ζηνπ θπθινπ ηα γπξηζκαηα, αιιαδεη αιινηε αιια Πηλδαξνο, 3νο Ιζζκηνληθνο, 30 Εηζαγωγε Σηελ ςπρνζεξαπεηα,

Διαβάστε περισσότερα

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο:

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: 22.6.2009 ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: Απνιπηα αδεηνο, αλαιαθξνο, ξπζκηζκελνο ζηα ιηγα κεηξα ηεο ακκνπ εκπξνο κνπ θαη θαηνπηλ ζηε ζαιαζζα θη επαλσ ζηα ζπλλεθα

Διαβάστε περισσότερα

"Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη

Ψυχαναλυση. Η Ιατρικη "Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη Ζ Ηαηξηθε ερεη θζαζεη ζην ηεινο. Απην δελ ζεκαηλεη πσο απνδεηρζεθε αλαπνηειεζκαηηθε, πσο ε πξννδνο ηεο αλαθνπεθε, πσο ρξεηαδεηαη κηα ζηξνθε πξνο "ελαιιαθηηθεο" κεζνδνπο. Ζ Ηαηξηθε

Διαβάστε περισσότερα

Το ταικοσ ηοσ Basho για ηον βαηρατο. [Κεηαθξαζε ηνπ πξσηνπ κεξνπο ηεο ηζηνζειηδαο. http://www.teeweg.de/de/literatur/basho/furuikeya.

Το ταικοσ ηοσ Basho για ηον βαηρατο. [Κεηαθξαζε ηνπ πξσηνπ κεξνπο ηεο ηζηνζειηδαο. http://www.teeweg.de/de/literatur/basho/furuikeya. Gerhardt Staufenbiel Το ταικοσ ηοσ Basho για ηον βαηρατο [Κεηαθξαζε ηνπ πξσηνπ κεξνπο ηεο ηζηνζειηδαο http://www.teeweg.de/de/literatur/basho/furuikeya.htm#3] [Φσην 1: Ν Basho θαζνδνλ. Ξνξηξαηην ηνπ Yosa

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ V / ΘΘ / ΘΘΘ / VΘ

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ V / ΘΘ / ΘΘΘ / VΘ ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ V / ΘΘ / ΘΘΘ / VΘ V Πξώηε Αλάγλσζε Εξκελεία [............................................. ] μ π λ ν λ δ ε κ ν η ε ζ η η λ ν π π ν ζ ε λ α ξ μ σ κ α η η ν ζ η γ α ξ π α ι η λ η μ ν κ α η

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΥΗ! ΔΠΙΛΔΞΣΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1, 2. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 3 & 4. ΛΤΔΙ ΜΔ ΜΠΛΔ

ΠΡΟΟΥΗ! ΔΠΙΛΔΞΣΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1, 2. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 3 & 4. ΛΤΔΙ ΜΔ ΜΠΛΔ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ II (8ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 7/6/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΩΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3+1 bonus ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ: 100+1 bonus ΠΡΟΟΥΗ!

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ. Νκηιηα θαηα ηελ απνλνκε ηνπ βξαβεηνπ Georg Büchner, Darmstadt, ζηηο 22 Νθησβξηνπ 1960 1

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ. Νκηιηα θαηα ηελ απνλνκε ηνπ βξαβεηνπ Georg Büchner, Darmstadt, ζηηο 22 Νθησβξηνπ 1960 1 Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ Νκηιηα θαηα ηελ απνλνκε ηνπ βξαβεηνπ Georg Büchner, Darmstadt, ζηηο 22 Νθησβξηνπ 1960 1 (ζει. 187) Θπξηεο θαη Θπξηνη, Ζ ηερλε, απην εηλαη, ζπκαζηε 2-3-4, ελα καξηνλεηηηζηηθν, ηακβηθα-πεληαπνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

οδος δαιμονος. Ι,1-27

οδος δαιμονος. Ι,1-27 οδος δαιμονος. Ι,1-27 Πξώηε Αλάγλωζε Ι/1-5 ἵ π π ν η η α ί κ ε θ έ ξ ν π ζ η λ ὅ ζ ν λ η επὶ ζ π κ ὸ ο ἱ θ ά λ ν η π έ κ π ν λ ἐ πεί κ ἐ ο ὁ δ ὸ λ βῆ ζ α λ π ν ι ύ θ ε κ ν λ ἄ γ ν π ζ α η δαί κ ν λ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ:

ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ: 1 ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ: 1: Η ΓΔΝΝΗΗ ΚΑΙ Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΝΟ ΠΑΡΑΛΗΛΟΤ ΚΟΜΟΤ: ΔΠΣΔΒΡΗ 1976: Ο 11ρξνλνο Θνδσξνο κε ηελ 7ρξνλε αδειθε ηνπ ηελ Διελε πεξπαηνπλ ζηελ αθηε ηνπ Μαξαζσλα ηεο Αηγηλαο. Καπνπ ε παξαιηα

Διαβάστε περισσότερα

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε;

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε; Ο ηξεινο, ν ζνθνο, ν πνηεηεο 1. Δηλαη ηξεηο κνξθεο πνπ κνηαδεη λα κελ θαηνηθνπλ αλακεζα καο. Βξηζθνληαη, ιεκε, "αιινπ": Ο ηξεινο ζηνλ θνζκν ηνπ, ν ζνθνο ζηηο επρεο ησλ παηδηθσλ γελεζιησλ, ν πνηεηεο ζηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα