Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ."

Transcript

1 αἰὼλ δὲ θπιηλδνκέλαηο ἁκέξαηο ἄιι ἄιινη ἐμάιιαμελ νκσο ν ρξνλνο ηεο δσεο, ηε κηα κεξα κεηα ηελ αιιε, ζηνπ θπθινπ ηα γπξηζκαηα, αιιαδεη αιινηε αιια Πηλδαξνο, 3νο Ιζζκηνληθνο, 30 Εηζαγωγε Σηελ ςπρνζεξαπεηα, νηαλ αθνπκε ην "θνπξαζηεθα", ην "εηκαη θνπξαζκελνο", ζπλεζσο, θαη αθνινπζσληαο ηα νζα καζακε ζηελ εθπαηδεπζε καο, θαλνπκε θαηεπζεηαλ κηα ζπλδεζε ε νπνηα ιηγν-πνιπ ιεεη θαηη ζαλ "θνπσζε = θαηαζιηςε". Σεκεξα δελ ζα παξαθακςνπκε ηελ θνπσζε, αιια ζα επηδησμνπκε λα ηελ πξνζεμνπκε. Οζν γλσξηδσ, ε ςπρνινγηθε θαη ςπρηαηξηθε βηβιηνγξαθηα δελ καο βνεζαεη, γηαηη αθξηβσο πξνζπεξλα ηελ θνπσζε θαη αζρνιεηηαη κε ηελ εληαμε ηεο ζε ελα δηαγλσζηηθν, ε αιιν κνληειν. Θα ζαο παξνπζηαζσ ελαλ ινγνηερλε, ηνλ γεξκαλν Peter Handke, απνζπαζκαηα απν ελα κηθξν βηβιην ηνπ πνπ ζηελ ειιεληθε κεηαθξαζε ερεη ηνλ ηηηιν "Πεξη θνπσζεσο". "Δνθηκην γηα ηελ θνπσζε" ζα εηαλ ηζσο κηα πην πηζηε κεηαθξαζε ηνπ γεξκαληθνπ. Γξαθεη ν Handke: Θεισ λα αθεγεζσ ηηο δηαθνξεηηθεο εηθνλεο ηνπ θνζκνπ ζηηο δηαθνξεο θνπσζεηο. Σεκεησλσ νηη εδσ ε θνπσζε δελ λνεηηαη σο εζσηεξηθν, ςπρηθν ζπλαηζζεκα, αιια σο νλνκα κηαο εηθνλαο ηνπ θνζκνπ. Καη, γηα λα κελ θεπγνπκε απν ην ζεκα ηεο δηεκεξηδαο, ζε θαζε πξνζβνιε απν ηελ θνπσζε ν θνζκνο γηλεηαη ελαο Αιινο. Οκσο ν αιινο θνζκνο ππνδεισλεη κηα αιιαγε, ζηελ νπνηα ζπκκεηερεη πιενλ θαη ν ηδηνο ν εαπηνο. Τν Αιιν δελ βξηζθεηαη απελαληη ηνπ αιια εηλαη ηνπνο, ζηνλ νπνην ερεη κεηνηθεζεη θαζε θνξα θαη ν εαπηνο, θαη, κε ηνλ ελα ε ηνλ αιιν ηξνπν, ερεη γηλεη ελ-ηνπηνο. Μηα θαη κηιακε γηα εηθνλεο, κηα ηζηνξηα απν ηελ Κηλα: Δλαο γεξνο δσγξαθνο εδεημε ζηνπο θηινπο ηνπ ηνλ λεν ηνπ πηλαθα. Σ' απηνλ εηαλ δσγξαθηζκελν ελα παξθν, ελαο ζηελνο δξνκνο δηπια ζην λεξν, πνπ θαηειεγε εκπξνο ζε κηα κηθξε

2 πνξηα πνπ νδεγνπζε ζηελ πηζσ εηζνδν απν ελα ζπηηαθη. Οκσο νηαλ νη θηινη αλαδεηεζαλ ηνλ δσγξαθν, απηνο εηαλ θεπγαηνο, θαη κεζα ζηνλ πηλαθα. Δθεη πεξπαηαγε ζηνλ ζηελν δξνκν πξνο ηελ πνξηα, ζηαζεθε κπξνζηα ηεο ζησπεινο, γπξηζε, ρακνγειαζε θαη ραζεθε ζηε ζρηζκε ηεο. Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ. Καη ησξα ζηνλ Handke. Μηια πξσηα γηα ηηο "επηθνβεο θνπσζεηο", ηξεηο απν ηηο νπνηεο ζα αθνπζνπκε: Μηα θνπσζε απν ηα παηδηθα ρξνληα, ηελ "κνλαρηθε θνπσζε" θαη ηελ "δεπγαξηθε θνπσζε". Καηνπηλ κηια γηα ηηο "θαιεο" θαη ηηο "πζηαηεο" θνπσζεηο, ζε κηα απν ηηο νπνηεο ζα ζηαζνπκε πεξηζζνηεξν. Ελδηακεζα παξεκβαιινληαη ζπληνκα ζρνιηα κνπ. Επηθοβες θοπωζεης Σηα παηδηθα τροληα Φξηζηνπγελλα. Τν παηδη κε ηνπο δηθνπο ηνπ ζηελ εθθιεζηα. Κνπσζε πνπ ζε ραιαεη, πνπ εηλαη αξξσζηηα θαη βαζαλν. [8] Οπσο ππαξρνπλ αξξσζηηεο πνπ ηηο απνθαινπκε "απαηζηεο" ε "θαθεο", εηζη απηε ε θνπσζε εηαλ ελα απαηζην θαη θαθν βαζαλν. Σπληζηαην ζην νηη παξακνξθσλε ηνζν ην πεξηβαιινλ - ην εθθιεζηαζηεξην ζε ηζνρηλεο θαη δεξκαηηλεο θνπθιεο πνπ ζε ζηξηκσρλαλ, ηελ Αγηα Τξαπεδα θαη η' αζηξαθηεξα κπηριηκπηδηα ηεο θαπνπ ζην βαζνο ζε ηνπν βαζαληζηεξησλ - νζν θαη ην ηδην ην παηδη, ην αξξσζην απν θνπσζε, ζε κηα γθξνηεζθα θηγνπξα κε θεθαιη ειεθαληα, ηνζν βαξπ, κε καηηα ηνζν ζηεγλα, κε δεξκα ηνζν ρνληξν θαη πξεζκελν... απηε ε δηαθνξεηηθε αηζζεζε ηνπ θξπνπ πνπ δεκηνπξγεη ε θνπσζε ζε θαπνηνλ, θιεηλνληαο ηνλ κεζα ηεο ζαλ ηε Σηδεξα Παξζελν Τν εθθιεζηαζηεξην, ε Αγηα Τξαπεδα παξακνξθσλνληαη, γηλνληαη Αιια. Μαδη γηλεηαη θαη ην παηδη ελαο Αιινο. Τα δπν πεγαηλνπλ παληα καδη, κε κηα αθαλε

3 αξκνληα. Γξαθεη ν Σεθεξεο ζηνπο "Αξγνλαπηεο": Οη ςπρέο ηνπο έγηλαλ έλα κε ηα θνππηά θαη ηνπο ζθαξκνύο / κε ην ζνβαξό πξόζσπν ηεο πιώξεο / κε η' απιάθη ηνπ ηηκνληνύ / κε ην λεξό πνπ έζπαδε ηε κνξθή ηνπο. Καη ν ειβεηνο ινγνηερλεο Gerold Späth ζηελ "Commedia": Τν ραξηζκαηηθν ρεξη αλαζπξεη ην πξαγκα κεζα απν απην ην ηδην θαη ην θηηαρλεη, ελσ ην πξαγκα, πνπ κ απηνλ ηνλ ηξνπν πξνθππηεη, πξνζαξκνδεηαη ζην ρεξη θαη ην ρεξη πξνζαξκνδεηαη θη απην, θη αθνκε θαπνηε ηα πξαγκαηα κεηαβαιινπλ θη εθεηλα ηα ρεξηα απν ηα νπνηα αξγνηεξα πεξλνπλ. Δελ ην βιεπεη, απηνο πνπ θιεηλεηαη ζην θαζηξν κηαο ηαπηνηεηαο θαη εκκελεη ζηελ ζηαζεξνηεηα θαη ζηε κνληκνηεηα ηεο ππνζηαζεο ηνπ ελ κεζσ ησλ αιιαγσλ. Παξαθαησ ζην θεηκελν καο: αηζζεκα ελνρεο γηαηη ραιαζε ηε γηνξηε ζηνπο δηθνπο ηνπ. Η θνπσζε γηλεηαη νμπο πνλνο. Παιη απνηπραηλεηο ζηελ θνηλσληα. Κη απν παλσ ελα αηζαιηλν ζηεθαλη ζηνπο θξνηαθνπο, θη απν παλσ κηα αθαηκαμε απν ηελ θαξδηα. Η Σηδεξα Παξζελνο εηλαη κηα θνπθηα θνπθια ζε αλζξσπηλν κεγεζνο κε μπιηλν, ε κεηαιιηθν ζσκα. Θξπιεηηαη πσο ηνλ Μεζαησλα ρξεζηκνπνηεζεθε γηα βαζαληζηεξηα θαη εθηειεζεηο. Μπξνζηα εηρε κηα πνξηα θαη απν κεζα κηα επελδπζε κε θαξθηα ε ινγρεο, σζηε νηαλ θαλεηο ζπξνληαλ κεζα θη ε πνξηα εθιεηλε, ρσλνηαλ ζην ζσκα ηνπ. Σηδερα Παρζελος

4 Τσξα ε αγθαιηα ηεο Παλαγηαο δελ δεζηαηλεη. Γηα ηνλ ελνρν θαη θαηαδηθαζκελν εηλαη θξπα, κε ηελ θξπαδα ηεο ζηπγλεο, ακεηιηθηεο ηηκσξνπ. Σην παηδη ε Σηδεξα Παξζελνο επαλεξρεηαη σο νμπο πνλνο... αηζαιηλν ζηεθαλη ζηνπο θξνηαθνπο αθαηκαμε απν ηελ θαξδηα. Η "κολατηθε θοπωζε" Σην θνηηεηηθν δσκαηην. [12] Γελ ππεξρε πεξηπησζε λα ζεσξεζεη δηεμνδνο ν ππλνο: θαηαξραο ην εηδνο απην ηεο θνπσζεο πξνθαινπζε κηα παξαιπζε, απν ηελ νπνηα δελ κπνξνπζεο ζπλεζσο νπηε λα ιπγηζεηο ην κηθξν δαρηπιν, ζρεδνλ νπηε λα ζαιεςεηο ην καηνθιαδν ζνπ. Αθνκα θαη ε αλαζα εκνηαδε πληγκελε, ηνζν πνπ ελησζεο πεηξσκελνο σο ηα κπρηα ηεο θαξδηαο ζνπ, κεηακνξθσκελνο ζ' ελα αγαικα ηεο θνπσζεο (ε αϋπληα) παξακνξθσλεη ζην ηεινο γηα ηνλ αϋπλν αθνκα θαη ηελ εηθνλα ηνπ θνζκνπ, ηνζν, πνπ αζεια ηνπ βιεπεη πηα ηελ ππαξμε ηελ ηδηα ζαλ δπζηπρηα, ζεσξεη θαζε πξαμε αζθνπε θαη θαζε εξσηα γεινην. Καη... ν αϋπλνο κελεη μαπισκελνο σο ην αρλν θσο ηνπ πξσηλνπ, πνπ ζεκαηλεη γη' απηνλ θαηαξα, θνπβαισληαο επαλσ ηνπ, κεζα ζηελ θνιαζε ηεο αϋπληαο ηνπ, νινθιεξε ηελ εθηξνρηαζκελε αλζξσπνηεηα πνπ μεπεζε ζε ιαζνο πιαλεηε Τα πξσηα πνπιηα, ζην ζθνηαδη αθνκα, αξρε ηεο αλνημεο: πνζν παζραιηλα θαηα ηα αιια - νκσο ησξα πνζν ριεπαζηηθα, νη ηζηξηδεο ηνπο εηζβαιινληαο ζην θξεβαηη ηνπ θειηνπ,

5 "πα-ιη-κηα-λπ-ρηα-δη-ρσο-π-πλν"... Τα μεθπζεκαηα θαη νη ζηξηγγιηεο δπν γαησλ πνπ ηζαθσλνληαη, κεζα ζηελ αθηλεζηα, αξζξσζε θαη θαλεξσζε ηνπ θηελσδνπο ζην θεληξν κεζα ηνπ θνζκνπ καο. Οη ζηελαγκνη, ε νη θξαπγεο ηεο ππνηηζεκελεο εδνλεο κηαο γπλαηθαο, μεθηλσληαο απνηνκα κεζα ζ' ελαλ νκνηα ζηεθακελν αεξα, ζαλ, αθξηβσο παλσ ζην θξαλην ηνπ αϋπλνπ, κε ην παηεκα ελνο θνπκπηνπ λα μεθηλεζε ελα κεραλεκα καδηθεο παξαγσγεο, ζαλ ε μαθληθε θαηαπησζε θαζε καζθαο ηξπθεξνηεηαο ζ' νινπο καο, θαη ε επηζηξνθε κηαο παληθνβιεηεο εγσκαληαο (εδσ δελ ππαξρνπλ δεπγαξηα πνπ αγαπηνπληαη, παξα κνλαρα αηνκα πνπ γηα κηα θνξα αθνκα αγαπνπλ θσλαρηα ηνλ εαπην ηνπο θαη κνλν) Κειη, αθηλεζηα ηεο παξαιπζεο, απνθνπε ηεο επηθνηλσληαο παλε καδη, θαη καιηζηα ηνζν ξηδηθνηεξα νζν πεξηζζνηεξν ηα ηνηρσκαηα ηνπ θειηνπ καδεπνληαη ηνζν πνπ ηειηθα ζπκπηπηνπλ κε ηα νξηα ηνπ δεξκαηνο, καιηζηα κε ηα νξηα ηνπ θξαληνπ ηνπ αϋπλνπ. Η κνλαμηα εδσ δελ εηλαη αηνκηθν δεηεκα, αιια θνζκηθν: Αθηλεζηα ηνπ θνζκνπ ζεκαηλεη πσο νηη ζπκβαηλεη δελ επηθνηλσλεη, δελ ζπλνκηιεη, εηλαη κνλνινγνο. Τα παληα εηλαη κνλαρηθα, δειαδε θιεηζκελα ζην θειη ηνπ εαπηνπ ηνπο θαη ηεο απηηζηηθεο ηνπο δξαζηεξηνηεηαο, κνλαδεο δηρσο παξαζπξα (εθθξαζε ηνπ Leibniz) - ν αϋπλνο σο αγαικα ηεο θνπσζεο, ηα πνπιηα, νη γαηεο, ν εξσηηθνο νξγαζκνο, ε εγσκαληα. Η "δεσγαρηθε θοπωζε" [15] Δθεη πνπ εκαζηαλ μαπισκελνη, εθεη πνπ ζηεθνκαζηαλ, εθεη πνπ θαζνκαζηαλ, θαη νη δπν αθνκα καδη απηνλνεηα, θη απν ηε κηα ζηηγκε ζηελ αιιε ρσξηα. Μηα ηεηνηα ζηηγκε εηαλ παληα ζηηγκε ηξνκνπ, κεξηθεο θνξεο καιηζηα θξηθεο, νπσο ζην πεζηκν: "Με! Ορη! Ορη!" Αιια ηηπνηα δελ βνεζνπζε. Δηρακε εδε αξρηζεη θαη νη δπν λα πεθηνπκε, αζπγθξαηεηα, καθξηα ν ελαο απν ηνλ αιιν, ζηελ απνθιεηζηηθα δηθε ηνπ θνπσζε ν θαζελαο, νρη ζηελ θνηλε θνπσζε θαη ησλ δπν καο, αιια εγσ ζηε δηθε κνπ εδσ θη εζπ ζηε δηθε ζνπ θεη πεξα. Μπνξεη ε θνπσζε ζηελ πεξηπησζε απηε λα κελ εηαλ παξα ελα αιιν νλνκα γηα ηελ

6 αλαηζζεζηα, ε ηελ απνμελσζε - παλησο εηαλ ε θαηαιιειε ιεμε γηα λα πεξηγξαςεη ηελ πηεζε πνπ αξρηδε λα βαξαηλεη θαη ηα δπν πξνζσπα. Αθνκα θαη ζηελ πεξηπησζε πνπ ν ρσξνο ησλ δηαδξακαηηδνκελσλ εηαλ κηα θηλεκαηνγξαθηθε αηζνπζα κεγαιε θαη θιηκαηηδνκελε, ελησζεο ζηελαρσξα θαη δεζηα: νη ζεηξεο ησλ θαζηζκαησλ ζηξαβσλαλ θαη θνπινπξηαδνληαλ. Τα ρξσκαηα ζηελ νζνλε επαηξλαλ κηα απνρξσζε θηηξηλε, ζαλ ην ζεηαθη, θη πζηεξα μεζσξηαδαλ. Κη νηαλ αγγηδακε ηπραηα ν ελαο ηνλ αιιν, ηα ρεξηα καο ηξαβηνληνπζαλ απνηνκα, ζαλ λα ηα εηρε ηηλαμεη ειεθηξηθν ξεπκα Απηεο νη δηρνηνκεο θνπσζεηο ζ' εθαλαλ αληθαλν λα δεηο, αληθαλν λα κηιεζεηο. Γηα ηηπνηα ζηνλ θνζκν δε ζα κπνξνπζα λα ηεο πσ "Μ' ερεηο θνπξαζεη". Οπηε θαλ ελα ζθεην "Κνπξαζηεθα!" δελ κπνξνπζα λα μεζηνκηζσ Τεηνηεο θνπσζεηο εθαλαλ ζηαρηε ηε δπλαηνηεηα ηεο νκηιηαο καο, καο θαηαθαηγαλ ηελ ςπρε Φαξαθηεξηζηηθν απηεο, ηεο δεπγαξηθεο θνπσζεο, εηλαη ε αηζζεζε κηαο ειεπζεξεο πησζεο. Ιζσο πξνθεηηαη γη' απην ην αδηαλνεην, νηη ν ιεγνκελνο αλζξσπνο κνπ εμαθλα εηλαη μελνο, νπσο ν πεξαζηηθνο ζηνλ δξνκν, ε ν ζπλεπηβαηεο κνπ ζην κεηξν, νκσο κεζα ζην θνηλν καο, ζην δηθν καο ζπηηη. Τν ζπηηη δελ εηλαη πηα ζπηηηθν αιια δεκνζηνο ρσξνο. Ιζσο ε πησζε πνπ αλαθεξεηαη λα εηλαη ε πησζε απηεο ηεο θαηαξξεπζεο ζπηηηνπ, ζπηηηθνπ θαη ζπληξνθνπ. Καη ην νηη παξνια απηα ην δεπγαξη κελεη καδη, θαληαδεη αλαξκνζην, αξξσζην, ζηξεβισζε, πνπ παξακνξθσλεη ην πεξηβαιινλ θαη πνπ θαλεη αθνκα θη ελα ηπραην αγγηγκα ησλ ρεξησλ αλππνθνξν. Καη απελαληη ζ' νια απηα ε αθσληα. Η πεξηγξαθε ζπλερηδεη: (Οη εζσηεξηθα ρσξηζκελνη αξρηδαλ λα πξνμελνπλ θνβν) ν ελαο ζηνλ αιιν. Απην ην εηδνο ηεο θνπσζεο, πνπ αλαγθαδνηαλ λα κελεη βνπβε, εμσζνπζε ζηε βηα. Η βηα απηε ηζσο λα εμσηεξηθεπνληαλ κνλαρα ζην βιεκκα, ην νπνην παξακνξθσλε ην εηεξν εκηζπ, νρη απισο ζαλ αηνκν αιια θαη ζαλ θπιν: κηζεην θαη γεινην γπλαηθεην ε αληξηθν θπιν, κε ην μεθσλεκελν ζειπθν πεξπαηεκα, κε ηηο αδηνξζσηεο αληξηθεο πνδεο. Αιινηε παιη ε βηα εθδεισλνηαλ θξπθα, παλσ ζε θαηη ηξηην, ζην ζπκπησκαηηθν ηαρα ιησζηκν κηαο κπγαο, ζην αθεξεκελν δεζελ καδεκα θαπνηνπ ινπινπδηνπ. Δθηαλαλ λα πξνμελεζνπλ πνλν αθνκα θαη ζηνλ

7 ηδην ηνπο ηνλ εαπην, εθεηλε δαγθσλνληαο ηα ζθηρηνθιεηζκελα ηεο δαρηπια, εθεηλνο απισλνληαο ην ρεξη ζηε θινγα... Σε αληηζεζε κε ηελ ελνρε ηεο παηδηθεο θνπσζεο, κε ηελ παξαιπζε ηεο κνλαρηθεο θνπσζεο, εδσ ππαξρεη ελα εηδνο θιεηζηνθνβηαο: Η ζπλππαξμε, ε ζπγθαηνηθεζε κε ην εηεξν εκηζπ, γηλεηαη ελαο αζθπθηηθνο ρσξνο πνπ δελ ζ' αθελεη λα αλαπλεπζεηο. Οη δηαθνξεο ζπλνδεο κνξθεο ηεο βηαο, ζα κπνξνπζαλ λα ηδσζνπλ σο απνπεηξεο απνδξαζεο απν ηνλ εγθισβηζκν - απνπεηξεο απνδξαζεο ζε ιαζνο ρξνλν θαη κε ιαζνο ηξνπν. Θα εηαλ ηζσο ελδηαθεξνλ λα πξνζερζεη θαηα πνζν γεληθνηεξα ε θιεηζηνθνβηα αλεθεη ζηελ θαηαζηαζε κηαο απνμελσζεο θαη απνπξνζσπνπνηεζεο, ζαλ απηεο πνπ ζπκβαηλεη ζηε "δεπγαξηθε θνπσζε". Οη θαιες θοπωζεης Ο ζπγγξαθεαο βξηζθεηαη ζηελ Ιζπαληα θαη αλαθαιεη κηα κεξα ζην Σεληξαι Παξθ, ζην Μαλραηαλ, κεηα απν ζπλερνκελεο πηεζεηο κε θαζπζηεξεζεηο θαη κε αλακνλεο: λπρηα Αλθνξαηδ, Αιαζθα - ραξακαηα κε ρηνληα Εληκνληνλ, Καλαδα - πξση Σηθαγν - απνγεκα Νεα Υνξθε. Εδσ δελ ζα ζρνιηαζσ. Θα αθνπζνπκε απηα πνπ αθνινπζνπλ. Τν θιηκα ηνπο ζα κπνξνπζε λα εηλαη θαη ην θιηκα ελνο ρσξνπ ζεξαπεπηηθεο ζπλαληεζεο. [50] Βξεζεθα επηηεινπο ζην μελνδνρεην θαη εζεια λα θνηκεζσ ακεζσο, εκνπλ ζαλ αξξσζηνο - απνθνκκελνο απν ηνλ θνζκν - κεηα απν ηε λπρηα ρσξηο ππλν, αεξα θαη θηλεζε. Οκσο ηνηε εηδα θαησ ηνπο δξνκνπο ζην Σεληξαι Παξθ, ηνλ απνκαθξν ειην ησλ αξρσλ ηνπ θζηλνπσξνπ, ζηνλ νπνην κεζα, νπσο κνπ θαλεθε, ν θνζκνο πεξλαγε γηνξηηλα, θαη, κε ηελ αηζζεζε νηη ζην δσκαηην θαηη ζα εραλα, θαηη κε ηξαβεμε εμσ ζ' απηνπο. Καζεζα ζ' ελα θαθε εμσ ζηνλ ειην, θνληα ζηε βνπε θαη ζηα θαπζαεξηα, παξαδαιηζκελνο αθνκα, καιηζηα ερνληαο πεξηειζεη εζσηεξηθα ζε ελα αγρσηηθν ζθακπαλεβαζκα απν ηελ μαγξππληα κνπ. Μα ηνηε, δελ μεξσ πηα πσο, αξγα;, ε παιη ζηαδηαθα; ε κεηακνξθσζε κεζα κνπ (ε

8 πηεζε) ππνρσξνπζε δηλνληαο ηε ζεζε ηεο ζηελ θνπσζε. Η θνπσζε απηε εηρε θαηη απν αλαξξσζε. Γελ ιεκε "παιεπσ κε ηελ θνπξαζε"; Απηε ε παιε εηρε ηεξκαηηζηεη. Η θνπσζε εηαλ πιενλ θηιε κνπ. Ηκνπλ εθεη, ζηνλ θνζκν, θαη καιηζηα ζην θεληξν ηνπ θνζκνπ - θη νρη επεηδε επξνθεηην γηα ην Μαλραηαλ. Αιια πξνζηεζεθαλ θαη θαπνηα αθνκε, πνιια, ην ελα πην αγαπεην απν ην αιιν. Ωο αξγα ην βξαδπ δελ εθαλα ηηπνηα αιιν απν ην λα θαζνκαη θαη λα θνηηαδσ. Ηηαλ ζαλ λα κελ ρξεηαδνληαλ θαλ λ' αλαζαηλσ. Οπηε θαληαρηεξεο, ζπνπδαηνθαλεηο αλαπλεπζηηθεο αζθεζεηο, ε ζηαζεηο γηνγθα: Καζεζαη θη αλαζαηλεηο ζην θσο ηεο θνπσζεο, ησξα, ρσξηο απην λα γηλεηαη ζεκα, ζσζηα. Σπλερσο πεξλνπζαλ απν κπξνζηα κνπ πνιιεο, μαθληθα παλεκνξθεο γπλαηθεο - κηα νκνξθηα πνπ θαπνηεο θνξεο κνπ πγξαηλε ηα καηηα - θη νιεο ηνπο κε αληηιακβαλνληαλ θαζσο πεξλνπζαλ: ηνπο εκνπλ ζεκα. (Παξαμελν πνπ πξνπαλησλ νη νκνξθεο γπλαηθεο πξνζεραλ απην ην βιεκκα ηεο θνπσζεο, νπσο θαη κεξηθνη ειηθησκελνη αληξεο θαη ηα παηδηα.) Αιια νπηε θαηα δηαλνηα δελ ζα πξνρσξνπζακε, κηα απ' απηεο θη εγσ, πεξηζζνηεξν. Γελ εζεια ηηπνηα απ' απηεο, κνπ αξθνπζε πνπ κπνξνπζα επηηεινπο λα ηηο θνηησ εηζη. Καη εηαλ πξαγκαηη ην βιεκκα ελνο θαινπ παξαηεξεηε, ζ' ελα παηρληδη πνπ δελ κπνξεη λα πεηπρεη, παξα κνλν νηαλ ελαο ηνπιαρηζηνλ ηεηνηνο παξαηεξεηεο ζπκκεηερεη. Τν βιεκκα απηνπ ηνπ θνπξαζκελνπ εηαλ δξαζε, εθαλε θαηη, επελεβαηλε: νη εζνπνηνη ηνπ εξγνπ γηλνηαλ ραξε ζ' απην αθνκα θαιπηεξνη, αθνκα σξαηνηεξνη - γηα παξαδεηγκα ερνληαο, εκπξνο ζ' απηα ηα καηηα, πεξηζζνηεξν ρξνλν. Απην ην αξγν παηρληδηζκα ησλ βιεθαξσλ ηνπο θαηαθπξσλε - ηνπο εδηλε νιν ηνπο ην θπξνο. Σ' απηνλ πνπ θνηηαδε κε ηεηνηνλ ηξνπν, απν ηελ θνπσζε, ζαλ απν ζαπκα, αθαηξεζεθε ην εγσ-εαπηνο, πνπ παληα δεκηνπξγεη ηαξαρε: επεζαλ απν παλσ ηνπ νιεο νη αιιεο ζηξεβισζεηο, νη ζπλεζεηεο, ηα ηηθ θαη νη ξπηηδεο ηεο εγλνηαο, δελ εκεηλε πηα ηηπνηα πεξα απν ηα θνπξαζκελα καηηα... Κη επεηηα: ε ζεαζε, πνπ απνπνηεζεθε ηνλ εαπην ηεο, εγηλε ελεξγε πνιπ πεξα απν ηηο νκνξθεο πεξαζηηθεο, ζπκπεξηειαβε ζην δηθν ηεο θεληξν ηνπ θνζκνπ θαζε δσε θαη θαζε θηλεζε. Η θνπσζε δηαρσξηδε - ελαο δηαρσξηζκνο πνπ δελ δηακειηδε αιια εθαλε αλαγλσξηζηκν - ηνλ ζπλεζηζκελν ζπξθεην κεηαξξπζκηδνληαο ηνλ ζηελ επεξγεζηα ηεο κνξθεο - κνξθε, νζν εθηαλε ην καηη - ν κεγαινο νξηδνληαο ηεο θνπσζεο.

9 Αθνκα θαη νη ζθελεο βηαο, νη ζπγθξνπζεηο, νη θξαπγεο ζαλ επεξγεηηθεο κνξθεο κεζα ζηνλ κεγαιν νξηδνληα; Μηισ εδσ γηα ηελ θνπσζε ζε θαηξν εηξελεο, ζηα κεζνδηαζηεκαηα. Καη ζ' εθεηλεο ηηο σξεο ππεξρε εηξελε, θαη ζην Σεληξαι Παξθ. Καη ην εθπιεθηηθν εηλαη πσο ε θνπσζε κνπ εθεη εκνηαδε λα ζπληειεη ζηελ πξνζθαηξε εηξελε, θαζσο ην βιεκκα ηεο θαζε θνξα εξεκνπζε; καιαθσλε; - αθνπιηδε εθθξαζεηο ηεο βηαο, ηεο εξηδαο, ε θαη κνλν θαπνηαο αγελεηαο εδε ζην μεθηλεκα ηνπο... [54] Δβιεπα, θη απην εηαλ ζηνλ αιινλ αληηιεπην, καδη ηνπ ζπλακα ην ζεκα ηνπ: ην δεληξν, θαησ απν ην νπνην ησξα αθξηβσο πεξπαηνπζε, ην βηβιην πνπ θξαηνπζε ζην ρεξη, ην θσο ζην νπνην βξηζθνηαλ, αθνκα θη αλ εηαλ ην ηερλεην θσο ελνο καγαδηνπ, ηνλ γεξν καγθα κε ην αλνηρηνρξσκν θνπζηνπκη θαη ην γαξπθαιιν ηνπ ζην ρεξη, ηνλ ηαμηδησηε κε ην θνξηην ησλ απνζθεπσλ ηνπ, ηνλ γηγαληα καδη κε ην ανξαην παηδη ηνπ ζηνπο σκνπο. Δκελα ηνλ ηδην καδη κε ηα θπιια πνπ παξεζπξε ν αεξαο απν ην παξθν. Τνλ θαζελα καο, κε ηνλ νπξαλν ππεξαλσ ηεο θεθαιεο ηνπ. Καη αλ ηεηνην ζεκα δελ ππεξρε; Τνηε ηα δεκηνπξγνπζε ε θνπσζε κνπ, θη ν αιινο, πνπ σο ηε ζηηγκε εθεηλε πεξηπιαληνηαλ ρακελνο ζ' ελα θελν, απν ηε κηα ζηηγκε ζηελ αιιε αηζζαλνηαλ ηξηγπξσ ηνπ ηελ απξα ηνπ ζεκαηνο ηνπ. - Κη αθνκα: Δθεηλε ε θνπσζε ηαθηνπνηνπζε ηηο ρηιηαδεο αζρεηεο κεηαμπ ηνπο ζθελεο πνπ δηαδξακαηηδνληαλ πεξα δσζε εκπξνο κνπ ζε κηα ζπλερεηα. Η θαζε κηα ππεηζεξρνληαλ κεζα κνπ ζαλ ην αθξηβσο εδσ ηαηξηαζην θνκκαηη κηαο - ζαπκαζηα ιεπηεπηιεπηεο, αξαρλνϋθαληεο - αθεγεζεο. Καη καιηζηα ηα δηαδξακαηηδνκελα αθεγνπληαλ ηνλ ηδην ηνλ εαπην ηνπο, ρσξηο κεζνιαβεζε ησλ ιεμεσλ. Φαξε ζηελ θνπσζε κνπ ν θνζκνο απαιαζζνληαλ απν ηα νλνκαηα ηνπ θαη κεγαισλε... [56] ν θνζκνο αθεγεηηαη, ζε ζησπε, ρσξηο θαζνινπ ιεμεηο, ηνλ εαπην ηνπ, ζ' εκελα ηνλ ηδην, ζ' εκελα νπσο θαη ζηνλ γθξηδνκαιιε παξαηεξεηε δηπια κνπ θαη ζηε γθνκελαξα εθεη πνπ πεξλα ζπλακελε θνπλακελε. Οια ηα εηξεληθα ζπκβαληα εηαλ ζπλακα θαη αθεγεζε, θη απηε, ζε αληηζεζε κε ηηο καρεο θαη ηνπο πνιεκνπο,

10 πνπ ζα ρξεηαδνηαλ θαηαξρελ θαπνηνλ βαξδν, ε ρξνληθνγξαθν, ζηα θνπξαζκελα καηηα κνπ ζπλαξζξσλνληαλ απν κνλε ηεο ζε επνο, θη αθνκα, νπσο κνπ θαλεθε, ζε θαηη ηδαληθν: Οη εηθνλεο ηνπ θεπγαιενπ θνζκνπ θιεηδσλαλ, ε κηα θαη ε αιιε, θαη παηξλαλ κνξθε. Ιδαληθν; Ναη, ηδαληθν: γηαηη εθεη νια γηλνηαλ κε ηνλ ζσζην ηξνπν, θαη ζπλεβαηλαλ πξαγκαηα μαλα θαη μαλα, θαη ηηπνηα δελ εηαλ ππεξβνιηθα πνιπ, ηηπνηα ππεξβνιηθα ιηγν - νια, νπσο αξκνδεη ζ' ελα επνο. Κνζκνο πνπ αθεγεηηαη ηνλ εαπην ηνπ σο ηζηνξηα ηνπ αλζξσπνπ πνπ αθεγεηηαη ηνλ εαπην ηεο εηζη νπσο ζα κπνξνπζε λα εηλαη. Οπηνπηθν; Γηαβαζα εδσ πεξα ζε κηα αθηζα: "La utopia non existe", πνπ κεηαθξαζκελν ζα πεη: Ο κε-ηνπνο δελ ππαξρεη. Σθεςνπ ην ιηγν, θαη ε παγθνζκηα ηζηνξηα αξρηδεη λα ζηξνβηιηδεηαη. Η ηνηε νπηνπηθε κνπ θνπσζε παλησο παξεηρε ελαλ ηνπν, απηνλ ηνλ ελα ηνπιαρηζηνλ. Δθεη εηρα αηζζεζε ηνπ ηνπνπ πνιπ πεξηζζνηεξν απν πνηε αιινηε. Λεο θαη ζηελ θνπσζε κνπ εηρα παξεη ηε κπξσδηα ηνπ ηνπνπ, παξνιν πνπ κνιηο εηρα θηαζεη, ζαλ λα 'κνπλ εθεη απν παληα. - Καη, ζηηο παξνκνηεο θνπσζεηο, ηνλ ηνπν εθεηλν ηνλ αθνινπζεζαλ θη αιινη ηα επνκελα ρξνληα. Δληππσζηαθν νηη ηνηε ζπρλα μελνη ραηξεηνπζαλ εκελα ηνλ μελν γηαηη ηνπο θαηλνκνπλ γλσζηνο, ε απια εηζη... [68] Τελ σξα ηεο πζηαηεο θνπσζεο ν ρξνλνο απηνο εηλαη ηαπηνρξνλα θαη ρσξνο, θαη απηνο ν ρσξνρξνλνο εηλαη καδη θαη ε ηζηνξηα. Απην πνπ εηλαη, ζπλακα γηλεηαη. Τν αιιν γηλεηαη ηαπηνρξνλα εγσ. Τα δπν παηδηα εθεη πεξα, θαησ απν ην θνπξαζκελν κνπ βιεκκα, εηκαη ησξα εγσ ν ηδηνο. Κη ν ηξνπνο κε ηνλ νπνην ε κεγαιπηεξε αδειθε ζεξλεη ηνλ αδειθν ηεο κεζα απν ην καγαδη ερεη πηα λνεκα θη ερεη κηα αμηα θαη ηηπνηα δελ εηλαη πνιπηηκνηεξν απν θαηη αιιν - ε βξνρε πνπ πεθηεη παλσ ζηνλ ζθπγκν ηνπ θνπξαζκελνπ ερεη ηελ ηδηα αμηα κε ην ζεακα ηνπ δηαβαηε απν ηελ αιιε κεξηα ηνπ πνηακνπ, θαη εηλαη θαια θαη νκνξθα, θη εηζη πξεπεη λα εηλαη θαη εηλαη, πξνπαλησλ, αιεζεηα. Οπσο ε αδειθε, εγσ, πνπ πηαλεη απν ηε κεζε ηνλ αδειθν, εκελα, εηλαη αιεζεηα. Καη ζην θνπξαζκελν βιεκκα ην ζρεηηθν εκθαληδεηαη απνιπην, θαη ην κεξνο ζαλ νιν...

11 Δρσ κηα εηθνλα γηα ην "νια ζε ελα": εθεηλεο ηηο λεθξεο θπζεηο κε ηα ινπινπδηα απν ηνλ δεθαην εβδνκν αησλα, θαηα θαλνλα απν ηηο Καησ Φσξεο, νπνπ ζηα αλζε θαζεηαη, ζαλ λα 'ηαλ αιεζηλν, εδσ ελα δνπδνπλη, εδσ ελα ζαιηγθαξη, εθεη κηα κειηζζα, εθεη κηα πεηαινπδα θαη, παξνιν πνπ θαλελα ηζσο δελ ερεη ηδεα γηα ηελ παξνπζηα ηνπ αιινπ, πξνο ζηηγκε, ζηε δηθε κνπ ζηηγκε, νια γεηηνλεπνπλε κεηαμπ ηνπο. François L Anglois, Livre des Fleurs [72] Οη πςηζηεο θνπσζεηο κνπ, κνπ θαλεθαλ παληνηε θαη σο θνπσζεηο νισλ καο Η θνπσζε ζθηαγξαθεη επαλσ ζηνλ αιιν, αθνκα θη αλ δελ γλσξηδσ γη' απηνλ ηηπνηα, ηελ ηζηνξηα ηνπ Σηνλ ηδαληθα θνπξαζκελν "ζπκβαηλεη θαληαζηα", νκσο κηα αιιε απ' απηελ θαπνπ ησλ θνηκσκελσλ ζηε Βηβιν, ε ζηελ Οδπζζεηα, πνπ ερνπλ πξνζσπα: ρσξηο πξνζσπα: ηνπ δεηρλεη απηα πνπ εηλαη...

12 Η εκπλεπζε ηεο θνπσζεο ιεεη ιηγνηεξν ηη ερεηο λα θαλεηο θαη πεξηζζνηεξν ηη κπνξεηο λα αθεζεηο. Κνπσζε: ν αγγεινο πνπ αγγηδεη ην δαρηπιν εθεηλνπ ηνπ ελνο βαζηιηα πνπ νλεηξεπεηαη, ελσ νη αιινη βαζηιηαδεο ζπλερηδνπλ λα θνηκνπληαη αλνλεηξεπηα. Υγηεο θνπσζε - εδε απηε θαη κνλν, ε μεθνπξαζε. Δλαο θαπνηνο θνπξαζκελνο σο αιινο Οξθεαο, πνπ γπξσ ηνπ ζπγθεληξσλνληαη ηα πην αγξηα δσα θη επηηεινπο κπνξνπλε λα εηλαη ζπλ-θνπξαζκελα. Σηα ζθνξπηα κεκνλσκελα νληα ε θνπσζε δηλεη ηνλ ξπζκν. Ο Φηιηπ Μαξιννπ - ηδησηηθνο ληεηεθηηβ αθνκα - ζηε ιπζε ησλ ππνζεζεσλ ηνπ γηλνηαλ νιν θαη θαιπηεξνο θαη νμπδεξθεζηεξνο νζν κεγαισλε ν αξηζκνο απν ηηο αγξππλεο λπρηεο ηνπ. Ο θνπξαζκελνο Οδπζζεαο θεξδηζε ηελ αγαπε ηεο Ναπζηθαο. Η θνπσζε ζε μαλαλησλεη, ζε θαλεη λεν νπσο δελ εζνπλ πνηε. Η θνπσζε σο ην πιενλαζκα ηνπ ιηγνηεξν εγσ. Σηελ εζπρηα ηεο, ζηελ εζπρηα ηεο θνπσζεο, νια γηλνληαη εθπιεθηηθα - πνζν εθπιεθηηθν πξαγκαηη ην ραξηηλν δεκα πνπ θνπβαιαεη θαησ απν ηε καζραιε ηνπ ν εθπιεθηηθα αλεηνο αληξαο εθεη, θαηεθνξηδνληαο ηελ εθπιεθηηθα εζπρε νδν Θαιιε Θεξβαληεο!... Ωξαηα θαη θαια: Μα πσο θαηαθεξλεη θαλεηο λα θηαζεη ζε ηεηνηεο θνπσζεηο; Να κελεηο ηερλεηα μππλεηνο; Να θαλεηο δηεπεηξσηηθεο πηεζεηο; Υπνρξεσηηθεο πνξεηεο; Δλαλ εξαθιεην αζιν; Να πξνβαξεηο ηνλ ζαλαην; Γελ ερσ ζπληαγε, νπηε γηα εκελα ηνλ ηδην. Ξεξσ απια: Τεηνηεο θνπσζεηο δελ ζρεδηαδνληαη, δελ κπνξνπλ απν ηα πξηλ λα εηλαη ν ζθνπνο. Οκσο μεξσ επηζεο νηη πνηε δελ ζε βξηζθνπλ απν ην ηηπνηα, αιια παληα κεηα απν θαηη βαξπ, ζε κεηαβαηηθεο πεξηνδνπο, ζε κηα ππεξβαζε...

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2.

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. 1. αη. π.υ. epm.gr/src_images/m2_2_4_0.jpg 01. Ο πνηεηεο Φεξλαδεο ην ζπνπδαηνλ κεξνο 02. ηνπ επηθνπ πνηεκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινομενολογια και Υπαπξη

Φαινομενολογια και Υπαπξη Φαινομενολογια και Υπαπξη Πξηλ απν κηζν ρξνλν κε επηζθεθζεθε κηα λεαξε ςπρνινγνο πνπ εζειε λα καζεη πεξηζζνηεξα γηα ηνλ ηξνπν ηεο ζεξαπεπηηθεο κνπ εξγαζηαο. Δηρε, κνπ εηπε, αθνπζεη κηαλ νκηιηα κνπ, θη

Διαβάστε περισσότερα

Η πεπιγπαφη υρ κοινορ τοπορ Ψςσοπαθολογιαρ και Ψςσοθεπαπειαρ 1

Η πεπιγπαφη υρ κοινορ τοπορ Ψςσοπαθολογιαρ και Ψςσοθεπαπειαρ 1 Η πεπιγπαφη υρ κοινορ τοπορ Ψςσοπαθολογιαρ και Ψςσοθεπαπειαρ 1 Απο την διακηπςξη τος Κλαδος Ψςσοπαθολογιαρ ΕΨΕ (Τν δηθν κνπ θεηκελν) Η Ψπρνπαζνινγηα εηλαη γηα ηελ Ψπρηαηξηθε ν,ηη εηαλ ε ηερλε ηεο Γηαγλσζηηθεο

Διαβάστε περισσότερα

ην εξγν ηνπ Ingmar Bergman "Persona" κηα εζνπνηνο, ε Διηδακπεζ Φνγθιεξ, ζηε δηαξθεηα κηαο παξαζηαζεο παζαηλεη αθσληα, πνπ ζπλερηδεη ηνπο επνκελνπο ηξεηο κελεο, εηζαγεηαη ζε κηα ςπρηαηξηθε θιηληθε θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1. Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο.

ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1. Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο. ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1 Σο δραμα Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο. 1ν αλεθδνην. Ζ γπλαηθα θαλεη κηα θαηλνπξηα δηαηηα. Θαξπδεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ» 1

«ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ» 1 «ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ» 1 ΡΗΠ ΘΑ ΡΗΠ ΞΝΘΑ ΟΑ ΑΙΙΩ ΛΝΝΛ ΑΛΓΟΝΠ ΔΛΗΠΞΝΗ Ξνηνο, πνηνο πνηε επθνια αιινπ ηνλ λνπ αλζξσπνπ ζα πεη; Und unbekannt einander bleiben sich, Κι αγνυζηοι μεηαξς ηοςρ παπαμενοςν, Solang

Διαβάστε περισσότερα

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση.

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Ο Daniel Paul Schreber ππεξμε ελαο δηαθεθξηκελνο δηθαζηηθνο ζηε Λεηςηα ηνπ 19νπ αησλα. Απν ηα 51 ηνπ θαη κεηα εδεζε ηα 13 απν ηα 18 ρξνληα κερξη ηνλ ζαλαην ηνπ ζε ςπρηαηξηθα

Διαβάστε περισσότερα

- Τσξα αηζζαλνκαη ζαλ λα κελ ππαξρεη ηηπνηα εζσηεξηθν πνπ λα εκπνδηδεη, ζαλ λα ππαξρεη κνλν κηα απαληεηηθνηεηα πξνο ηα εμσ.

- Τσξα αηζζαλνκαη ζαλ λα κελ ππαξρεη ηηπνηα εζσηεξηθν πνπ λα εκπνδηδεη, ζαλ λα ππαξρεη κνλν κηα απαληεηηθνηεηα πξνο ηα εμσ. - Τσξα αηζζαλνκαη ζαλ λα κελ ππαξρεη ηηπνηα εζσηεξηθν πνπ λα εκπνδηδεη, ζαλ λα ππαξρεη κνλν κηα απαληεηηθνηεηα πξνο ηα εμσ. - Αθνπκπεζε ηα ρεξηα ηνπ ζηελ πιαηε κνπ, θαη κηιαγαλε. Μηιαγαλε. [Δλαο ηξηαληαρξνλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η βια στην ψυχοθεραπεια

Η βια στην ψυχοθεραπεια Η βια στην ψυχοθεραπεια Ζ βηα αζθεηηαη κε πνιινπο ηξνπνπο. Δλαο, γηα ηνλ νπνην ζα ζαο κηιεζσ ζεκεξα, θαη ν νπνηνο απαληαηαη ζηελ ςπρνζεξαπεηα ζπρλα, θαη κε ηδηαηηεξε πηεζηηθνηεηα, εηλαη εθεηλνο ν ηξνπνο

Διαβάστε περισσότερα

Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο

Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Αγαπεο". Η νκηιηα κνπ μεθηλα κε ηελ ζπδεηεζε ηνπ. Οηαλ εκαζα

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση ηνλ δηαινγν "Θεαηηεηνο" γξαθεη ν Πιαησλ: "Λαια γαξ θηινζνθνπ ηνπην ην παζνο, ην ζαπκαδεηλ. Οπ γαξ αιιε αξρε θηινζνθηαο ε απηε." Ιαη ν Αξηζηνηειεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξη ηεο ζπκβνιεο ηνπ Freud 1

Πεξη ηεο ζπκβνιεο ηνπ Freud 1 Κσζηαο Γεκελεηδεο Πεξη ηεο ζπκβνιεο ηνπ Freud 1 Ο ηηηινο ηεο νκηιηαο κνπ εηλαη "Πεξη ηεο ζπκβνιεο ηνπ Freud". Σν "πεξη" ζειεη θαηαξρελ λα ππνγξακκηζεη νηη ζα κηιεζσ κνλν γηα κηα δηαζηαζε ηνπ εξγνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο Εισαγωγη Στα Ονειρα [Νκηιηα ζηνπο θνηηεηεο Χπρνινγηαο ηνπ New York College, ηειε ηεο δεθαεηηαο ηνπ '90.] Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δρομοι τοσ σφματος και υστη

Δρομοι τοσ σφματος και υστη Δρομοι τοσ σφματος και υστη Πηε δηαξθεηα ηεο ζεξαπεηαο κηα γπλαηθα κηια γηα θαηη πνπ αλαγλσξηζε ζηνλ εαπην ηεο. Κηια θαζαξα, κε ηνλ εζπρν θαη δπλαην παικν πνπ ραξαθηεξηδεη ηελ θσλε ηεο αθππληζεο ζε κηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εασηος ζηο ονειρο, και αλλοσ 1. 1. Ο Εασηος ζηο θφς ηοσ Ειναι και τρονος ηοσ Heidegger.

Ο Εασηος ζηο ονειρο, και αλλοσ 1. 1. Ο Εασηος ζηο θφς ηοσ Ειναι και τρονος ηοσ Heidegger. Ο Εασηος ζηο ονειρο, και αλλοσ 1 1. Ο Εασηος ζηο θφς ηοσ Ειναι και τρονος ηοσ Heidegger. Χο γλσζηνλ "Dasein" εηλαη ην νλνκα ηνπ Heidegger γηα ηνλ ηξνπν κε ηνλ νπνην εηλαη ν αλζξσπνο, δει. γηα ηηο νπζηαθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΕΡΑ, ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗ ΚΑΙ ΦΤΥΑΝΑΛΤΗ ΣΟ ΦΧ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 12. Πεπιλετε

ΜΗΣΕΡΑ, ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗ ΚΑΙ ΦΤΥΑΝΑΛΤΗ ΣΟ ΦΧ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 12. Πεπιλετε ΜΗΣΕΡΑ, ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗ ΚΑΙ ΦΤΥΑΝΑΛΤΗ ΣΟ ΦΧ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 12 Πεπιλετε Ζ ειιεληθε λνεζε εηλαη δπζθνιε. Πεκεξα ην πξση, δηαβαδνληαο ην θεηκελν κνπ, αλαινγηδνκνπλ απηελ ηελ δπζθνιηα, θαη αλαξσηηνκνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην:

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην: ΙΙ. Η Δεςηεπη Οδορ και ηο Μηδεν 1 Δμσ απ' απην ην αζηξν, ζθεθηεθα, δελ εηλαη ηηπνηα, θη απην Δηλαη ηνζν εξεκσκελν. Απην θαη κνλνλ εηλαη ην θαηαθπγην καο, θαη ηνπην Δηζη κνηαδεη. Bertold Brecht 2 Ζ δεπηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Το ταικοσ ηοσ Basho για ηον βαηρατο. [Κεηαθξαζε ηνπ πξσηνπ κεξνπο ηεο ηζηνζειηδαο. http://www.teeweg.de/de/literatur/basho/furuikeya.

Το ταικοσ ηοσ Basho για ηον βαηρατο. [Κεηαθξαζε ηνπ πξσηνπ κεξνπο ηεο ηζηνζειηδαο. http://www.teeweg.de/de/literatur/basho/furuikeya. Gerhardt Staufenbiel Το ταικοσ ηοσ Basho για ηον βαηρατο [Κεηαθξαζε ηνπ πξσηνπ κεξνπο ηεο ηζηνζειηδαο http://www.teeweg.de/de/literatur/basho/furuikeya.htm#3] [Φσην 1: Ν Basho θαζνδνλ. Ξνξηξαηην ηνπ Yosa

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

"Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη

Ψυχαναλυση. Η Ιατρικη "Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη Ζ Ηαηξηθε ερεη θζαζεη ζην ηεινο. Απην δελ ζεκαηλεη πσο απνδεηρζεθε αλαπνηειεζκαηηθε, πσο ε πξννδνο ηεο αλαθνπεθε, πσο ρξεηαδεηαη κηα ζηξνθε πξνο "ελαιιαθηηθεο" κεζνδνπο. Ζ Ηαηξηθε

Διαβάστε περισσότερα

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο:

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: 22.6.2009 ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: Απνιπηα αδεηνο, αλαιαθξνο, ξπζκηζκελνο ζηα ιηγα κεηξα ηεο ακκνπ εκπξνο κνπ θαη θαηνπηλ ζηε ζαιαζζα θη επαλσ ζηα ζπλλεθα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ V / ΘΘ / ΘΘΘ / VΘ

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ V / ΘΘ / ΘΘΘ / VΘ ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ V / ΘΘ / ΘΘΘ / VΘ V Πξώηε Αλάγλσζε Εξκελεία [............................................. ] μ π λ ν λ δ ε κ ν η ε ζ η η λ ν π π ν ζ ε λ α ξ μ σ κ α η η ν ζ η γ α ξ π α ι η λ η μ ν κ α η

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΥΗ! ΔΠΙΛΔΞΣΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1, 2. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 3 & 4. ΛΤΔΙ ΜΔ ΜΠΛΔ

ΠΡΟΟΥΗ! ΔΠΙΛΔΞΣΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1, 2. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 3 & 4. ΛΤΔΙ ΜΔ ΜΠΛΔ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ II (8ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 7/6/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΩΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3+1 bonus ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ: 100+1 bonus ΠΡΟΟΥΗ!

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ:

ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ: 1 ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ: 1: Η ΓΔΝΝΗΗ ΚΑΙ Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΝΟ ΠΑΡΑΛΗΛΟΤ ΚΟΜΟΤ: ΔΠΣΔΒΡΗ 1976: Ο 11ρξνλνο Θνδσξνο κε ηελ 7ρξνλε αδειθε ηνπ ηελ Διελε πεξπαηνπλ ζηελ αθηε ηνπ Μαξαζσλα ηεο Αηγηλαο. Καπνπ ε παξαιηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

οδος δαιμονος. Ι,1-27

οδος δαιμονος. Ι,1-27 οδος δαιμονος. Ι,1-27 Πξώηε Αλάγλωζε Ι/1-5 ἵ π π ν η η α ί κ ε θ έ ξ ν π ζ η λ ὅ ζ ν λ η επὶ ζ π κ ὸ ο ἱ θ ά λ ν η π έ κ π ν λ ἐ πεί κ ἐ ο ὁ δ ὸ λ βῆ ζ α λ π ν ι ύ θ ε κ ν λ ἄ γ ν π ζ α η δαί κ ν λ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα