ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος 2011, Αθήνα

2 2 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ

3 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηε ζύληαμε ηεο Δλδηάκεζεο Δζσηεξηθήο Έθζεζεο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Καζεγεηάο ΓνπθνπδΪθεο ΑζηΫξηνο, Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ ΤπνζΫζεσλ & Πξνζσπηθνχ, Πξφεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ Οκάδα πγγξαθήο θαη ύληαμεο ηεο Έθζεζεο Μπνπξιεηέδεο Κσλζηαληέλνο, πληνληζηάο ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ Φνπληά Αηθαηεξέλε, Τπεχζπλε Γνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ ΚαξανπιΪλε Νέθε-Διεπζεξέα, Γνηθεηηθά Τπνζηάξημε ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ ΜπνκπνηΪ Μαξέα, Γνηθεηηθά Τπνζηάξημε ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ Παπαβιαζνπνχινπ ΝαπζηθΪ, Γνηθεηηθά Τπνζηάξημε ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ Γειάο Ζιέαο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγϊηεο ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ Κξέθαο ΔπΪγγεινο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγϊηεο ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ Παπαδνπνχινπ Αλαζηαζέα, Δπηζηεκνληθφο πλεξγϊηεο ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ ΠξαραιηΪο ΥξπζνβαιΪληεο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγϊηεο ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ ΡΪπηεο ΑζαλΪζηνο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγϊηεο ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ ακαξϊ ΔιΫλε. Δπηζηεκνληθφο πλεξγϊηεο ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ 3

4 4 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ

5 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα 0 Περιεχόμενα 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 5 0 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ: 7 0 ΠΡΟΛΟΓΟ 9 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΤΠΟΛΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟ ΔΚΠΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΔΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΖΜΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 14 2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΗΓΡΤΜΑΣΗΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΠΡΟΦΗΛ - ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ (ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ) ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΛΟΗΠΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΡΤΣΑΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΤΓΚΛΖΣΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ΔΚΓΟΔΗ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΛΔΥΖ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΔ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ ΓΖΜΟΗΔ / ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΔΔΗ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 112 5

6 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΆ ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ IΓΡΤΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΌ ΈΡΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΤΠΟΓΟΜΔ ΈΡΔΤΝΑ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΚΛΗΝΗΚΔ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΆ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΆ ΗΝΣΗΣΟΌΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΈΡΓΟ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΓΗΔΣΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΓΔΗΚΣΔ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ (ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ) ΓΔΊΚΣΔ ΗΓΡΎΜΑΣΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΤΝΑΣΑ & ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΔΛΣΗΧΖ 325 6

7 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα 0 Κατάλογος Πινάκων: Πίνακαρ 1: Τμήμαηα πος ολοκλήπυζαν διαδικαζίερ εζυηεπικήρ και εξυηεπικήρ αξιολόγηζηρ 12 Πίνακαρ 2: Πποζυπικό ηυν Τμημάηυν (ανά Τμήμα) 25 Πίνακαρ 3: Γιοικηηικό - Λοιπό πποζυπικό 29 Πίνακαρ 4: Γπαμμαηεία Ππςηανικού Σςμβοςλίος 29 Πίνακαρ 5: Γπαμμαηεία Σςγκλήηος 31 Πίνακαρ 6: Οικονομικό-Τεσνικό Σςμβούλιο 32 Πίνακαρ 7: Τμήμα Πποζυπικού 33 Πίνακαρ 8: Ύτορ Πποϋπολογιζμού για ηα Οικονομικά Έηη 2009 και Πίνακαρ 9: Ύτορ Ππογπάμμαηορ Γημοζίυν Δπενδύζευν 35 Πίνακαρ 10: Πποϋπολογιζμόρ Πίνακαρ 11: Έξοδα Πίνακαρ 12: Πποϋπολογιζμόρ Πίνακαρ 13: Έξοδα Πίνακαρ 14: Καηανομή Πποϋπολογιζμού ζε ημήμαηα - Έηορ Πίνακαρ 15: Καηανομή Πποϋπολογιζμού ζε ημήμαηα - Έηορ Πίνακαρ 16: Τμήμα Ππομηθειών 47 Πίνακαρ 17: Τεσνικέρ Υπηπεζίερ 49 Πίνακαρ 18: Πληποθοπική Υποδομή 53 Πίνακαρ 19: Βιβλιοθήκη Δπιζηημών Υγείαρ 60 Πίνακαρ 20: Βιβλιοθήκη Θεηικών Δπιζηημών 61 Πίνακαρ 21: Βιβλιοθήκη Θεολογικήρ 62 Πίνακαρ 22: Βιβλιοθήκη Παιδαγυγικών Δπιζηημών 63 Πίνακαρ 23: Βιβλιοθήκη Φιλοζοθικήρ 64 Πίνακαρ 24: Βιβλιοθήκη Νομικήρ 66 Πίνακαρ 25: Φοιηηηικά Αναγνυζηήπια Πανεπιζηημιακήρ Λέζσηρ 67 Πίνακαρ 26: Δκδόζειρ-Δκηςπώζειρ 69 Πίνακαρ 27: Φοιηηηική Μέπιμνα 70 Πίνακαρ 28: Γπαμμαηείερ Τμημάηυν 84 Πίνακαρ 29:ΔΛΚΔ 1 90 Πίνακαρ 30: ΔΛΚΔ 2 91 Πίνακαρ 31: ΔΛΚΔ 3 91 Πίνακαρ 32: ΔΛΚΔ 4 92 Πίνακαρ 33: ΔΛΚΔ 5 92 Πίνακαρ 34: ΔΛΚΔ 6 95 Πίνακαρ 35: Γημόζιερ-Γιεθνείρ Σσέζειρ 97 Πίνακαρ 36: Γιδαζκαλείο Ξένυν Γλυζζών 99 Πίνακαρ 37: Πανεπιζηημιακό Γςμναζηήπιο 103 Πίνακαρ 38: Κένηπο Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ Πίνακαρ 39: Κένηπο Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ Πίνακαρ 40-3Α: Φοιηηηέρ (ανά Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα Σποςδών) 114 Πίνακαρ 41-3Β: Σηοισεία θοιηηηών για ηα Μεηαπηςσιακά Ππογπάμμαηα Σποςδών 119 Πίνακαρ 42: Γιδακηικό Έπγο & Ππογπάμμαηα ζποςδών 146 Πίνακαρ 43: Σηοισεία Δπεςνηηικών Ππογπαμμάηυν Τμημάηυν 254 Πίνακαρ 44: Λοιπέρ Υπηπεζίερ (ανά Τμήμα) 314 Πίνακαρ 45: Υπολογιζηέρ-Αίθοςζερ-Δπγαζηήπια (ανά Τμήμα) 318 Πίνακαρ 46: Γείκηερ Ιδπύμαηορ 322 7

8 8 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ

9 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα 0 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ Δζσηεξηθή Έθζεζε ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ γηα ηελ πεξένδν απνηειεέ κηα νινθιεξσκϋλε πξνζπϊζεηα θαηαγξαθάο ηεο αθαδεκατθάο θαη εξεπλεηηθάο δσάο ζην Παλεπηζηάκην καο, κϋζα απφ ηελ ζπγθϋληξσζε θαη αλϊιπζε απνγξαθηθψλ ζηνηρεέσλ πνπ αθνξνύλ ηα 32 Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα θαη ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ηδξύκαηνο. πληϊρζεθε απφ ηελ Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (ΜΟ.ΓΗ.Π) ηνπ ΔΚΠΑ κε θχξην ζηφρν πϋξα απφ ηε ζπγθϋληξσζε ησλ απνγξαθηθψλ ζηνηρεέσλ λα επηζεκϊλεη, κε βϊζε ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξϊζκαηα πνπ πεξηιακβϊλνληαη ζηηο Εηήζιερ Εζωηεπικέρ Εκθέζειρ ησλ Σκεκάησλ, ην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ Ϋξγν, ηηο δηαζϋζηκεο ππνδνκϋο, δπλαηϊ θαη αδχλαηα ζεκεέα, θαιϋο πξαθηηθϋο θαη λα εληνπέζεη πξνβιάκαηα πνπ ρξάδνπλ Ϊκεζεο αληηκεηψπηζεο απφ ηε Γηνέθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο. ΚαηΪ ζπλϋπεηα ε ππνβνιά ηεο Δζυηεπικήρ Έκθεζηρ ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. ζηε Γηνέθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο, απνζθνπεέ ζηελ ηεθκεξησκϋλε ελεκϋξσζά ηεο γηα ηελ θαηϊζηαζε, ηηο ηϊζεηο, ηηο θαιϋο πξαθηηθϋο θαη ηηο απνθιέζεηο φισλ ησλ επέ κϋξνπο ιεηηνπξγηψλ ζηα νηθεέα Σκάκαηα θαη ζηηο ΚεληξηθΫο Τπεξεζέεο ηνπ Ηδξχκαηνο θαηϊ ηελ ηειεπηαέα δηεηέα, πξνθεηκϋλνπ λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ Κεληξηθά Γηνέθεζε πξσηνβνπιέεο γηα ηε δηαζθϊιηζε θαη βειηέσζε ησλ σο Ϊλσ ιεηηνπξγηψλ σο πξνο ηα βαζηθϊ θξηηάξηα πνηφηεηαο ηνπ Νφκνπ 3374/2005: ηα πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθϊ θαη κεηαπηπρηαθϊ), ην εθπαηδεπηηθφ Ϋξγν, ην εξεπλεηηθφ Ϋξγν, θαη φιεο ηηο Ϊιιεο ππεξεζέεο ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ Δζυηεπική Έκθεζη ηηρ ΜΟ.ΓΙ.Π ΔΚΠΑ πεξηιακβϊλεη κεηαμχ ησλ Ϊιισλ: Α. πλζεηηθά απνγξαθά ησλ ζηνηρεέσλ θαη δεηθηψλ φισλ ησλ επέ κϋξνπο νηθεέσλ ΣκεκΪησλ θαη ρνιψλ κε βϊζε ηηο απαηηάζεηο ηεο ΑΓΗΠ. Β. Απνγξαθά αλαιπηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο θεληξηθϋο Τπεξεζέεο ηνπ Ηδξχκαηνο κε βϊζε ηελ αλϊιπζε πνπ πξνηεέλεη ε Α.ΓΗ.Π. Γ. Δπηζάκαλζε ησλ επηηεπγκϊησλ θαη ησλ αδπλακηψλ / πξνβιεκϊησλ πνπ παξνπζηϊδνπλ ηα επέ κϋξνπο Σκάκαηα θαη Τπεξεζέεο ηνπ Ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο εθζϋζεσλ αιιϊ ηα πνξέζκαηα ησλ εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο ηκεκϊησλ πνπ Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ θαη εμσηεξηθά αμηνιφγεζε. Γ. χληνκν ζρνιηαζκφ θαη ζπκπεξϊζκαηα αιιϊ θαη εηζεγάζεηο γηα παξεκβϊζεηο ηεο Κεληξηθάο Γηνέθεζεο κε ζηφρν ηε δηαζθϊιηζε θαη βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο. 9

10 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ ΠΫξα απφ ην γεγνλφο φηη ε ζχληαμε θϊζε δηεηέα ηεο ζπγθεθξηκϋλεο Ϋθζεζεο απνηειεέ ππνρξϋσζε ηνπ Παλεπηζηεκένπ απϋλαληη ζηελ ΑΓΗΠ, απνηειεέ θαη αδηαπξαγκϊηεπηε ζηξαηεγηθά απφθαζε ηεο πξπηαληθάο αξράο ε παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη βειηέσζε ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ πινπνηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ ησλ ηκεκϊησλ ψζηε λα γέλεηαη αληηιεπηφ φιε ηελ θνηλσλέα φηη ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην πξνζθϋξεη ζπνπδϋο πςεινχ επηπϋδνπ ελψ παξϊιιεια πξνζπαζεέ λα βειηηψλεη ζπλερψο ηηο ππνδνκϋο ηνπ γηα αληηκεησπέζεη ηηο λϋεο πνιπζχλζεηεο πξνθιάζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαέδεπζεο. Θα ζπλερέζνπκε κε ηνλ έδην δάιν ψζηε κϋρξη ηα κϋζα ηνπ 2013 λα Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε δηαδηθαζέα εζσηεξηθάο θαη εμσηεξηθάο αμηνιφγεζεο φινπ ηνπ ηδξχκαηνο. Σα ζηνηρεέα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαζψο θαη ηα ζπκπεξϊζκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ ζα αμηνπνηεζνχλ πιάξσο ψζηε λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθϋο θαη επσθειεέο αιιαγϋο γηα ηνπο θνηηεηϋο, ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιάινπο θαη ηα κϋιε ΓΔΠ Δπραξηζηψ ζεξκϊ φζνπο κφρζεζαλ γηα ηελ Ϋγθαηξε ζπγθϋληξσζε θαη αλϊιπζε ησλ απαξαέηεησλ ζηνηρεέσλ θαη ηελ ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ θεηκϋλνπ ηεο εζσηεξηθάο Ϋθζεζεο. Δπέζεο ζεξκϋο επραξηζηέεο απεπζχλσ ζηα κϋιε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηεο ΜΟΓΗΠ, ζηνπο Πξνέδξνπο θαη ηηο ΟΜΔΑ ησλ ηκεκάησλ θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ βνάζεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθά ζπλεξγαζέα ηνπο κε ηελ ΜΟ.ΓΗ.Π ηνπ Παλεπηζηεκένπ καο. ΣΫινο ζα άζεια λα επραξηζηάζσ πξνζσπηθϊ ηνλ Πξόεδξν ηεο ΑΓΗΠ πύξν Ακνύξγε γηα ηε ζπλερά θαη Ϊνθλε ππνζηάξημε ηνπ ζηηο πξνζπϊζεηεο πνπ θαηαβϊιιεη ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ γηα ηελ πηνζϋηεζε θαη νξζά πινπνέεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη δηαζθϊιηζεο πνηφηεηαο. Ο Πξφεδξνο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ Αληηπξχηαλεο ΑζηΫξηνο ΓνπθνπδΪθεο 10

11 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα 1 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΗ ΤΠΟΛΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΕΚΠΑ 1.1 Βαζκφο Πξνφδνπ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Αμηνιφγεζεο Ζ πνξεέα ηεο αμηνιφγεζεο ζην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ θξέλεηαη ηδηαέηεξα ηθαλνπνηεηηθά ηφζν ζε πνζνηηθφ φζν θαη ζε πνηνηηθφ επέπεδν. Γηα λα Ϋρεη θαλεέο κηα εηθφλα ην βαζκφ επέηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνέν Ϋρεη πξνρσξάζεη ε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο ζην ΔΚΠΑ ζα πξϋπεη λα εμεηϊζεη ηα θϊησζη θξηηάξηα: Σν Βαζκό Τπνβνιήο ησλ Δηήζησλ Δζσηεξηθώλ Δθζέζεσλ ησλ Σκεκάησλ Σν Βαζκό Οινθιήξσζεο ησλ Γηαδηθαζηώλ Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Σε ύληαμε ή όρη ηεο Δλδηάκεζεο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο ηνπ Ηδξύκαηνο Σν Βαζκό Οινθιήξσζεο ησλ Γηαδηθαζηώλ Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Σν ρξνληθό Πιαίζην ηνπ θύθινπ αμηνιόγεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αο εμεηϊζνπκε θϊζε Ϋλα απφ ηα πϋληε θξηηάξηα γηα λα εμαρζνχλ ρξάζηκα ζπκπεξϊζκαηα γηα ην βαζκφ θϊιπςεο ησλ ζηφρσλ θαη ηελ πνξεέα ηνπ πξνγξϊκκαηνο αμηνιφγεζεο πνπ πινπνηεέ ε ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ Α) Βαζκόο Τπνβνιήο ησλ Δηήζησλ Δζσηεξηθώλ Δθζέζεσλ ησλ Σκεκάησλ Οη Δηάζηεο ΔζσηεξηθΫο ΔθζΫζεηο παξϋρνπλ ζηελ Αθαδεκατθά ΜνλΪδα ηε δπλαηφηεηα λα ειϋγρεη θαη λα δηαπηζηψλεη ηελ αληαπφθξηζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ε έδηα Ϋρεη ζϋζεη κε ηελ ηδξπηηθά ηεο πξϊμε θαη κε κεηαγελϋζηεξεο απνθϊζεηο ησλ αξκφδησλ ζπιινγηθψλ νξγϊλσλ ηεο. Έρνπλ θπξέσο απνγξαθηθφ ραξαθηάξα γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγέεο ηεο αθαδεκατθάο κνλϊδαο. Καιχπηνπλ δχν εμϊκελα θαη ηα ζηνηρεέα απηϊ αθνξνχλ: ΠξνγξΪκκαηα πνπδψλ (πξνπηπρηαθϊ θαη κεηαπηπρηαθϊ) Δθπαηδεπηηθφ Έξγν Δξεπλεηηθφ Έξγν Άιιεο Τπεξεζέεο ηνπ ηκάκαηνο Γηα ην αθαδεκατθφ Ϋηνο , ζε ζχλνιν ηξηϊληα (30) ηκεκϊησλ πνπ φθεηιαλ λα ππνβϊιινπλ ηελ εηάζηα εζσηεξηθά Ϋθζεζε ηνπο, ππέβαιιαλ θαη ηα ηξηάληα, ζπλεπψο ν βαζκφο επέηεπμεο εέλαη 100%. Β) Σν Βαζκό Οινθιήξσζεο ησλ Γηαδηθαζηώλ Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Ζ Δζυηεπική Αξιολόγηζη εέλαη κέα ηαθηηθϊ επαλαιακβαλφκελε ζςμμεηοσική διαδικαζία, ε νπνέα δηαξθεί δύν ζπλερόκελα δηδαθηηθά εμάκελα θαη επαλαιακβάλεηαη ην αξγόηεξν θάζε ηέζζεξα έηε. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθϊ γηα κηα δηαδηθαζέα απηναμηνιφγεζεο, πνπ ζεκαηνδνηεέ ηελ έδηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο Αθαδεκατθάο ΜνλΪδαο, θαζψο απνηππψλεη θαη αλαδεηθλχεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθϊ ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο, ζεηηθϊ θαη αξλεηηθϊ, θαη θαηαγξϊθεη ηηο θηινδνμέεο ηεο. ΚαηΪ ηε δηϊξθεηα ηεο Δζσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο θαηαγξϊθνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πνξέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζπλδπαζηηθϊ απφ ηα ζπιιεγκϋλα ζηνηρεέα κε ζπκκεηνρά φισλ ησλ κειψλ ηεο Αθαδεκατθάο ΜνλΪδαο, αλαθνξηθϊ κε ην πθηζηϊκελν θαη ην επηζπκεηφ επέπεδν πνηφηεηαο θαη ηνπο ηξφπνπο επέηεπμάο ηνπ. Ζ δηαδηθαζέα Δζσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηεο Έκθεζηρ Δζυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (ΔΔΑ), ε νπνέα εγθξέλεηαη απφ ηελ Αθαδεκατθά ΜνλΪδα θαη αθνινχζσο δηαβηβϊδεηαη, κϋζσ ηεο ΜΟΓΗΠ, ζηελ ΑΓΗΠ. ηα δχν πξψηα αθαδεκατθϊ Ϋηε ( & ) ηνπ ηεηξαεηνχο θχθινπ αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΚΠΑ ( ), ζε ζχλνιν ηξηϊληα (30) ηκεκϊησλ Ϋρνπλ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζέα εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο ηα εηθνζηϋλα (21) ζπλεπψο ν βαζκφο νινθιάξσζεο εέλαη 70%. Σα 11

12 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ ηκάκαηα πνπ Ϋρνπλ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζέα εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο παξνπζηϊδνληαη ζηνλ πέλαθα 1, ζηε 2 ε ζηάιε Πίνακαρ 1: Τμήμαηα πος ολοκλήπυζαν διαδικαζίερ εζυηεπικήρ και εξυηεπικήρ αξιολόγηζηρ α/α ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΟΛΟΚΛΖΡΧΑΝ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΟΛΟΚΛΖΡΧΑΝ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Θενινγέαο Ηζηνξέαο & Αξραηνινγέαο 2 Κνηλσληθάο Θενινγέαο Αγγιηθάο Γιψζζαο & Φηινινγέαο 3 Ννκηθάο Γαιιηθάο Γιψζζαο & Φηινινγέαο 4 Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Πιεξνθνξηθάο & Σειεπηθνηλσληψλ 5 Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο & Γεκφζηαο Γηνέθεζεο Οδνληηαηξηθάο 6 Ηαηξηθάο Ννζειεπηηθάο 7 Ηζηνξέαο & Αξραηνινγέαο ΜΗΘΔ (Κ) 8 Φ.Π.Φ. 9 Αγγιηθάο Γιψζζαο & Φηινινγέαο 10 Γαιιηθάο Γιψζζαο & Φηινινγέαο 11 Γεξκαληθάο Γιψζζαο & Φηινινγέαο 12 Μνπζηθψλ πνπδψλ 13 Φπζηθάο 14 Μαζεκαηηθψλ 15 Γεσινγέαο 16 Πιεξνθνξηθάο & Σειεπηθνηλσληψλ 17 Οδνληηαηξηθάο 18 Φαξκαθεπηηθάο 19 Ννζειεπηηθάο 20 ΣΔΑΠΖ 21 Βηνινγέαο Πεγή: ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ Γ) Σε ύληαμε ή όρη ηεο Δλδηάκεζεο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο ηνπ Ηδξύκαηνο 12

13 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα Ζ Δλδηάκεζε Δζσηεξηθή Έθζεζε ηνπ ηδξύκαηνο, δειαδή ην παξόλ θείκελν, ζπληϊζζεηαη θαη ππνβϊιιεηαη απφ ηε ΜΟ.ΓΗ.Π ζηε δηνέθεζε ηνπ Παλεπηζηεκένπ κε ηελ νινθιάξσζε ησλ δχν (2) πξψησλ εηψλ, ηνπ ηεηξαεηνχο θχθινπ αμηνιφγεζεο. ΠεξηιακβΪλεη κεηαμχ ησλ Ϊιισλ: Α. πλζεηηθά απνγξαθά ησλ ζηνηρεέσλ θαη δεηθηψλ φισλ ησλ επέ κϋξνπο νηθεέσλ ΣκεκΪησλ θαη ρνιψλ κε βϊζε ηηο απαηηάζεηο ηεο ΑΓΗΠ. Β. Απνγξαθά αλαιπηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο θεληξηθϋο Τπεξεζέεο ηνπ Ηδξχκαηνο κε βϊζε ηελ αλϊιπζε πνπ πξνηεέλεη ε Α.ΓΗ.Π. Γ. Δπηζάκαλζε ησλ επηηεπγκϊησλ θαη ησλ αδπλακηψλ / πξνβιεκϊησλ πνπ παξνπζηϊδνπλ ηα επέ κϋξνπο Σκάκαηα θαη Τπεξεζέεο ηνπ Ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο εθζϋζεσλ αιιϊ ηα πνξέζκαηα ησλ εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο ηκεκϊησλ πνπ Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ θαη εμσηεξηθά αμηνιφγεζε. Γ. χληνκν ζρνιηαζκφ θαη ζπκπεξϊζκαηα αιιϊ θαη εηζεγάζεηο γηα παξεκβϊζεηο ηεο Κεληξηθάο Γηνέθεζεο κε ζηφρν ηε δηαζθϊιηζε θαη βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ νινθιάξσζε ηε ζχληαμε ηεο Δλδηάκεζεο Δζσηεξηθήο Έθζεζεο ηνλ Απξέιην ηνπ 2011, θαη ζηελ ηειηθά ηεο κνξθά θαηφπηλ δηνξζψζεσλ θαη εζσηεξηθάο δηαβνχιεπζεο ηελ απϋζηεηιε ζηελ ΑΓΗΠ θαη ζηελ δηνέθεζε ηνπ ΔΚΠΑ. πλεπψο ν βαζκφο επέηεπμεο ηνπ ζηφρνπ εέλαη 100%. Ζ ππνβνιά φισλ ησλ Δηήζησλ Απνγξαθηθώλ Δθζέζεσλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΔΚΠΑ αιιϊ θαη ε ζχληαμε ηεο Δλδηάκεζεο Δζσηεξηθήο Έθζεζεο ηνπ ηδξύκαηνο Ϋρνπλ ηεξϊζηηα ζεκαζέα δηφηη εμαζθαιέδνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπλϋρηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ απφ ην ΔΠΑ. Ζ ΜΟ.ΓΗ.Π εθδέδεη ηε αληέζηνηρε βεβαέσζε γηα φια ηα ππφ Ϋληαμε Ϋξγα ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηελ νπνέα θαη απνζηϋιιεη ζηε δηαρεηξηζηηθά αξρά ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο. Γ) Σν Βαζκό Οινθιήξσζεο ησλ Γηαδηθαζηώλ Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Ζ δηαδηθαζέα ηεο Δμσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο ελεξγνπνηεέηαη κε ηε θαηϊζεζε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο ζηελ ΑΓΗΠ. Με βϊζε ηελ Έθζεζε Δζσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο αιιϊ θαη ηελ Ϊκεζε γλσξηκέα ηεο Αθαδεκατθάο ΜνλΪδαο (επέζθεςε θαη αληαιιαγά απφςεσλ), ε επηηξνπά εμσηεξηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζπληϊζζεη ηελ Έκθεζη Δξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ. Ζ ΔΔΑ θαιεέηαη λα αλαιχζεη ζε βϊζνο ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηα πνξέζκαηα ηεο εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο σο πξνο: ηα επηηεχγκαηα ηεο Αθαδεκατθάο ΜνλΪδαο (ά ηνπ Ηδξχκαηνο θαηϊ πεξέπησζε) ηα ζεκεέα πνπ ρξάδνπλ βειηέσζεο ά δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνέεο Ϋρεη άδε πξνβεέ ε ΜνλΪδα πξνθεηκϋλνπ λα δηαζθαιέζεη θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ επηηεινχκελνπ Ϋξγνπ ηεο, θαη γεληθφηεξα, ηε ζπλϋπεηα ηεο ΜνλΪδαο κε ηελ απνζηνιά θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. χκθσλα κε ηνλ λφκν, «Ζ ΔΔΑ απνηειεέηαη απφ πϋληε κϋιε, ηα νπνέα πξνϋξρνληαη απφ ην κεηξψν αλεμαξηάησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ηεξεέ ε Α.ΓΗ.Π. Σν κεηξψν αλεμϊξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζπληϊζζεηαη χζηεξα απφ ππνδεέμεηο ησλ ηδξπκϊησλ αλψηαηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο Α.ΓΗ.Π. θαη αλαλεψλεηαη θϊζε ηϋζζεξα ρξφληα». ηα δχν πξψηα αθαδεκατθϊ Ϋηε ( & ) ηνπ ηεηξαεηνχο θχθινπ αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΚΠΑ ( ), ζε ζχλνιν ηξηϊληα (30) ηκεκϊησλ Ϋρνπλ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζέα εμσηεξηθάο αμηνιφγεζεο ηα εηθνζηϋλα (7) ζπλεπψο ν βαζκφο νινθιάξσζεο εέλαη πεξέπνπ 24%. Σα ηκάκαηα πνπ Ϋρνπλ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζέα εμσηεξηθάο αμηνιφγεζεο παξνπζηϊδνληαη ζηνλ πέλαθα 1, ζηε 3 ε ζηάιε. Ζ πζηϋξεζε πνπ εκθαλέδεηαη εέλαη θπζηνινγηθά θαη νθεέιεηαη θπξέσο ζηελ Ϋιιεηςε πφξσλ απφ πιεπξϊο ΑΓΗΠ κε απνηϋιεζκα κϋρξη πξφηηλνο λα θαζπζηεξνχλ κϋρξη θαη δχν ρξφληα νη εμσηεξηθϋο αμηνινγάζεηο. κσο πιϋνλ ην ζϋκα Ϋρεη δηεπζεηεζεέ θαη αλακϋλεηαη κϋζα ζηελ επφκελε πεξένδν ε πξαγκαηνπνέεζε κεγϊινπ αξηζκνχ εμσηεξηθψλ αμηνινγάζεσλ ησλ ηκεκϊησλ. Δ) Σν ρξνληθό Πιαίζην ηνπ θύθινπ αμηνιόγεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 13

14 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ Ο ηεηξαεηάο θχθινο αμηνιφγεζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ νξέδεηαη κεηαμχ ησλ εηψλ Φαέλεηαη απφ ζηα δχν πξψηα Ϋηε Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ ην 70% ηεο δηαδηθαζέαο εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο ησλ ηκεκϊησλ, θαη ην 23% ηεο εμσηεξηθάο. ΛακβΪλνληαο ππφςε φηη Ϋλα 47% ησλ ηκεκϊησλ αλακϋλεη ηελ εμσηεξηθά αμηνιφγεζε κϋζα ζην αθαδ. Έηνο , θαη κε βϊζε ην ρξνλνδηϊγξακκα δξϊζεο βϊζε ηνπ νπνένπ κϋρξη ην ηϋινο ηνπ 2011, ζα Ϋρνπλ νινθιεξσζεέ νη δηαδηθαζέεο εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο θαη ζην ππφινηπν 30% ησλ ηκεκϊησλ, ν βαζκφο πινπνέεζεο ηνπ πξνγξϊκκαηνο αμηνιφγεζεο εμειέζζεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθϊ. Έλα ζηνηρεέα πνπ ελδπλακψλεη ηελ αλσηϋξσ επηρεηξεκαηνινγέα εέλαη ην γεγνλφο φηη κφιηο ηνλ Απξέιην ηνπ 2011, ζηειερψζεθε ε ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ κε κηα νκϊδα Ϋμη (6) εηδηθψλ επηζηεκφλσλ αμηνιφγεζεο, ηξηψλ (3) ζηειερψλ δηνηθεηηθάο ππνζηάξημεο, θαη δχν (2) επηζηεκφλσλ πιεξνθνξηθάο. Μαδέ κε ηα δχν κφληκα δηνηθεηηθϊ ζηειϋρε ( 2 ΗΓΑΥ), ζπγθξνηνχλ κηα επϋιηθηε νκϊδα ε νπνέα άδε Ϋρεη εκθαλέζεη ζεκαληηθφ Ϋξγν. 1.2 ΘεηηθΪ θαη ΑξλεηηθΪ εκεέα πνπ πξνϋθπςαλ θαηϊ ηε δηαδηθαζέα πινπνέεζεο ηεο αμηνιφγεζεο ΚαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. ΔΚΠΑ, αιιϊ θαη ζηα πξψηα βάκαηα ηεο δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο ησλ ΣκεκΪησλ ηνπ Ηδξχκαηφο καο, παξνπζηϊζηεθαλ, φπσο άηαλ θπζηθφ θαη αλακελφκελν, πνηθέια πξνβιάκαηα. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηϊ, άηαλ ε αξρηθά δπζπηζηέα κε ηελ νπνέα αληηκεησπέζηεθαλ νη εηδηθνέ ζπλεξγϊηεο απφ ηα Σκάκαηα. Έλα δεχηεξν δχζθνιν βάκα, άηαλ ην γεγνλφο φηη ζε πνιιϊ απφ ηα Σκάκαηα δεκηνπξγάζεθε κηα βϊζε δεδνκϋλσλ γηα πξψηε θνξϊ, κε απνηϋιεζκα νη Ϊλζξσπνη ησλ γξακκαηεηψλ λα αληηκεησπέζνπλ ηδηαέηεξεο δπζθνιέεο ζηελ θαηϊξηηζε ησλ πηλϊθσλ, ελψ ηα ζηνηρεέα πνπ εκθαλέδνληαη ζε θϊπνηνπο πέλαθεο δελ εέλαη απφιπηα ηεθκεξησκϋλα, αθνχ ζε αξθεηϊ απφ ηα Σκάκαηα ε δηαδηθαζέα ηεο ζπιινγάο ζηνηρεέσλ Ϋγηλε ρεηξσλαθηηθϊ θαη φρη κϋζσ ειεθηξνληθψλ δεδνκϋλσλ. Έλα Ϊιιν, εμέζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα, εέλαη ην γεγνλφο ηεο πιάξνπο Ϋιιεηςεο κεραλνξγϊλσζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο γξακκαηεέεο, κε απνηϋιεζκα νη αληέζηνηρεο ΟΜΔΑ λα κε κπνξνχλ λα Ϋρνπλ δηαξθά πξφζβαζε ζηε βϊζε δεδνκϋλσλ ψζηε λα εέλαη εχθνιε ε επηθαηξνπνέεζε ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρεέσλ. Δθηφο απηνχ, ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο ΑΓΗΠ, θαζψο θαη νη πέλαθεο δεδνκϋλσλ κεηαβϊιινληαη, γεγνλφο πνπ πξϋπεη λα αληηκεησπηζηεέ Ϊκεζα. εκαληηθά δπζθνιέα επέζεο, δεκηνχξγεζε ην γεγνλφο φηη αξθεηϊ κϋιε ΓΔΠ, αιιϊ θαη κεγϊινο αξηζκφο θνηηεηψλ Ϋδεημαλ απξφζπκνη λα Ϋρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ηεο αμηνιφγεζεο. ε απηφ ην ζεκεέν, πξϋπεη επέζεο λα ζεκεησζεέ φηη, ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ θνηηεηψλ δελ εέλαη εχθνιν λα ππνινγηζηεέ, φπσο π.ρ. απηψλ πνπ αλάθνπλ ζην Ν+2 θαη ζην ΝΥ2. ηνλ έδην Ϊμνλα δπζθνιέαο εληνπέδεηαη θαη ε δπζρϋξεηα ζηελ απνηέκεζε ησλ απνηειεζκϊησλ κηαο εμεηαζηηθάο πεξηφδνπ, αλαθνξηθϊ κε ζηνηρεέα φπσο ν αξηζκφο ησλ πξνζεξρνκϋλσλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη ηα πνζνζηϊ επηηπρέαο θαη απνηπρέαο). Έλα επέζεο πξνβιεκαηηθφ ζεκεέν, απνηειεέ ε αδπλακέα ησλ ππαιιάισλ ησλ γξακκαηεηψλ λα βνεζάζνπλ ζηηο δηαδηθαζέεο, παξϊ ην γεγνλφο φηη ην επηζπκνχλ. Ζ αδπλακέα απηά νθεέιεηαη ζην φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξϋο δε γλσξέδνπλ ην πψο λα ην θϊλνπλ. Σαπηφρξνλα, νη δηνηθεηηθϋο αιιαγϋο Ϋρνπλ σο απνηϋιεζκα ηελ αιιαγά ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ αιιϊ θαη ησλ πηλϊθσλ. Δλδεηθηηθφ παξϊδεηγκα απνηεινχλ ηα Σκάκαηα Ηηαιηθάο & Ηζπαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο, θαζψο ην γεγνλφο ηεο δεκηνπξγέαο λϋσλ ρνιψλ. Γπζηπρψο πξϋπεη εδψ λα αλαθεξζεέ φηη, ην γεγνλφο ηεο Ϋιιεηςεο κεραλνγξϊθεζεο ζηα πνηθέια κεηαπηπρηαθϊ πξνγξϊκκαηα, δεκηνπξγεέ αξθεηϋο δπζρϋξεηεο ζηελ Ϊληιεζε ησλ απαξαέηεησλ πιεξνθνξηψλ. Δθηφο φκσο απφ ηηο δπζθνιέεο πνπ αλαθϋξζεθαλ παξαπϊλσ, νθεέινπκε λα επηζεκϊλνπκε θαη ηα ζεηηθϊ ζεκεέα ηεο πξνζπϊζεηαο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. ΔΚΠΑ. ΑξρηθΪ πξϋπεη λα αλαθϋξνπκε ηε ζηειϋρσζε ηεο Γξακκαηεέαο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. κε ηθαλφηαηα ζηειϋρε. Δπέζεο, πξϋπεη λα ηνληζηεέ ην γεγνλφο φηη νη εηδηθνέ ζπλεξγϊηεο θαηϊθεξαλ ζε ειϊρηζην 14

15 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα ρξφλν λα θεξδέζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ππεπζχλσλ ησλ ΟΜΔΑ, κε απνηϋιεζκα, ζηα πεξηζζφηεξα Σκάκαηα, ε ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ ΠξνΫδξσλ ά ησλ ππεπζχλσλ ησλ ΟΜΔΑ εέλαη Ϊξηζηε. Σελ έδηα ζηηγκά, Ϋρεη αλαπηπρζεέ κηα πξαγκαηηθϊ δεκηνπξγηθά ζπλεξγαζέα κεηαμχ ηεο ΑΓΗΠ θαη ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. ΔΚΠΑ. Αμηνζεκεέσην εέλαη ην φηη ζηαδηαθϊ δεκηνπξγεέηαη κηα βϊζε δεδνκϋλσλ, ε νπνέα ζα εέλαη εμαηξεηηθϊ ρξάζηκε ζην κϋιινλ, ηφζν γηα ην Ίδξπκα ζην ζχλνιφ ηνπ, φζν θαη γηα ηηο επηκϋξνπο ρνιϋο θαη Σκάκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα, πϊιη ζε βϊζε δεδνκϋλσλ θαηαγξϊθεηαη ην ζπγγξαθηθφ θαη επηζηεκνληθφ Ϋξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ. Ζ απνηχπσζε απηά ζα πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεη θαη ην πινχζην θνηλσληθφ ηνπο Ϋξγν θαη ηε δηαζχλδεζά ηνπο κε ζεκαληηθϊ παλεπηζηάκηα θαη εξεπλεηηθϊ θϋληξα ηνπ εμσηεξηθνχ. πλεηδεηνπνηνχκε φηη ε αμηνιφγεζε βνεζϊ ζην λα δηαπηζηψζνπκε ειιεέςεηο, λα δηακνξθψζνπκε ηελ εθπαέδεπζε αλϊινγα κε ηηο λϋεο απαηηάζεηο ηεο Δπηζηάκεο θαη ηεο θνηλσλέαο θαη λα θαηαλνάζνπκε ηηο πξαγκαηηθϋο αλϊγθεο ζε ππνδνκϋο θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Πξνο απηά ηελ θαηεχζπλζε, δφζεθε ε επθαηξέα ζε φινπο λα θαηαζϋζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηϊζεηο ηνπο γηα ηε κειινληηθά πνξεέα ησλ ΣκεκΪησλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ νη δηνηθάζεηο κε ηνπο Σνκεέο, ηηο ΟΜΔΑ θαη ηνπο θνηηεηϋο. ΦπζηθΪ, κεηϊ απφ φιεο απηϋο ηηο δηαδηθαζέεο, νη Γξακκαηεέεο άδε νξγαλψλνληαη θαιχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα. Σελ έδηα ζηηγκά, νη θνηηεηϋο Ϋρνπλ αξρέζεη λα αληαπνθξέλνληαη ζε κεγϊιν βαζκφ ζηηο απαηηάζεηο ηεο δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο, ζπκπιεξψλνληαο ηα αληέζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα. Ζ πξνζπϊζεηα απηά θαέλεηαη λα απνδέδεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο θαξπνχο, γεγνλφο εμαηξεηηθϊ ζεκαληηθφ, αλ ζπλππνινγηζηεέ ην φηη ε Ϊπνςε ησλ θνηηεηψλ θαηαγξϊθεηαη επέζεκα γηα πξψηε θνξϊ. Ζ ζπλνιηθά απνηέκεζε ηνπ Παλεπηζηεκένπ ζα βνεζάζεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαθαηαλνκάο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ψζηε λα κε δηαηαξαρζνχλ νη βαζηθϋο εθπαηδεπηηθϋο θαη δηνηθεηηθϋο ιεηηνπξγέεο, ελ φςεη ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ. Σειεπηαέν ζηνηρεέν πνπ πξϋπεη λα επηζεκαλζεέ, αιιϊ φρη κηθξφηεξεο ζπνπδαηφηεηαο, εέλαη ην φηη νη ΔμσηεξηθΫο αμηνινγάζεηο ησλ δηαθφξσλ ΣκεκΪησλ, ζεσξνχληαη πξαγκαηηθϊ ζεηηθϋο. 15

16 16 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ

17 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα 2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΗΓΡΤΜΑΣΗΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2.1 ΔηζαγσγηθΪ ην ΚεθΪιαην 2 παξνπζηϊδνληαη ζηνηρεέα ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δ.Κ.Π.Α. Σα ζηνηρεέα απηϊ αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηηο απαηηάζεηο ηεο Α.Γ.Η.Π., ζρεηηθϊ κε ηα απνγξαθηθϊ ζηνηρεέα ησλ Τπεξεζηψλ πνπ πξϋπεη λα εληϊζζνληαη ζηελ ΔλδηΪκεζε Δζσηεξηθά Έθζεζε ηνπ Παλεπηζηεκένπ. Ϋηζη, ζηνπο πέλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, δηαγξϊθεηαη ε εηθφλα ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δ.Κ.Π.Α., θαηϊ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο ΒΪζεη απηψλ ησλ πηλϊθσλ, δηαπηζηψλεηαη πςειφηαηνο βαζκφο ρξάζεο ηεο πιεξνθνξηθάο θαη Ϊξηηα νξγϊλσζε ζηε δηνέθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηδηαέηεξα ζηηο γξακκαηεέεο ηεο πξπηαλεέαο θαη ηεο ζπγθιάηνπ, θαζψο επέζεο θαη ζηηο νηθνλνκηθϋο θαη ηερληθϋο ππεξεζέεο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. Ο θαηακεξηζκφο αξκνδηνηάησλ εέλαη ζαθϋζηαηνο, ελψ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεέηαη, δηαζϋηεη ηηο απαξαέηεηεο γλσζηηθϋο ππνδνκϋο, πξνθεηκϋλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζην δχζθνιν Ϋξγν ηεο δηαρεέξηζεο ηνπ αξραηφηεξνπ θαη κεγαιχηεξνπ παλεπηζηεκένπ ηεο ρψξαο. Σα ζηνηρεέα ζπιιϋρζεθαλ χζηεξα απφ επηθνηλσλέα ησλ ζηειερψλ ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π., ηελ απνζηνιά ησλ απαξαέηεησλ πηλϊθσλ πνπ Ϋπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηηο ππεξεζέεο, ηελ πινπνέεζε ηνπ ζηαδένπ ησλ δηεπθξηλέζεσλ θαη ησλ δηνξζψζεσλ θαη ηελ επεμεξγαζέα ησλ ζεκαληηθψλ πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ απϋζηεηιαλ νη ππεξεζέεο. Δθηφο απφ ηηο δηνηθεηηθϋο θαη νηθνλνκηθϋο ππεξεζέεο, ζηνπο θϊησζη πέλαθεο ζπκπεξηιακβϊλνληαη θαη ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ζηηο βηβιηνζάθεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ. Αλ θαη αθφκε δε ιεηηνπξγνχλ φια ηα ζπνπδαζηάξηα, αλαγλσζηάξηα θαη βηβιηνζάθεο ππφ εληαέν θαζεζηψο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θηλεέηαη πξνο απηά αθξηβψο ηελ θαηεχζπλζε. Έηζη, άδε θϊπνηεο ζρνιϋο θαη ηκάκαηα Ϋρνπλ θεληξηθϋο βηβιηνζάθεο, κε θξηηάξην ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ά ην επηζηεκνληθφ πεδέν πνπ εμππεξεηνχλ. Οη ΚεληξηθΫο Τπεξεζέεο ηνπ Δ.Κ.Π.Α., Ϋρνπλ σο θχξην ζηφρν ηε βειηέσζε ησλ παξερνκϋλσλ ππεξεζηψλ, κεξηκλψληαο γηα ηηο αλϊγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (κϋιε ΓΔΠ, ΦνηηεηΫο, εξγαδφκελνη θιπ) θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνηθέινπο ηνκεέο, φπσο γηα παξϊδεηγκα ε ςπρνινγηθά ππνζηάξημε φζσλ ρξάδνπλ ηϋηνηνπ εέδνπο βνάζεηαο, θαζψο θαη ε πνηθηιφηξνπε ππνβνάζεζε ησλ ΦκεΑ. Δπέζεο, θξνληέδνπλ γηα ηελ παξνρά γλψζεσλ ζηνπο θνηηεηϋο, θαζψο θαη ηελ αλϊπηπμε δεμηνηάησλ, πϋξαλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκϋλσλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκϊησλ, κε ηε δηδαζθαιέα μϋλσλ γισζζψλ, ην ΚΔΚ. ΣΫινο, ππϊξρεη κϋξηκλα γηα ηνλ ηνκϋα ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. ηηο απαηηάζεηο ηεο ζχληαμεο ηεο Ϋθζεζεο αληαπνθξέζεθαλ νη θϊησζη ππεξεζέεο ηνπ Ηδξχκαηνο: Γξακκαηεέα Πξπηαληθνχ πκβνπιένπ Γξακκαηεέα πγθιάηνπ Οηθνλνκηθφ Σερληθφ πκβνχιην Σκάκα Πξνζσπηθνχ ΟηθνλνκηθΫο Τπεξεζέεο Σκάκα Πξνκεζεηψλ ΣερληθΫο Τπεξεζέεο Γξαθεέν Πιεξνθνξηθάο Τπνδνκάο ΚεληξηθΫο Βηβιηνζάθεο Βηβιηνζάθεο Αλεμαξηάησλ ΣκεκΪησλ\ πνπδαζηάξηα - Αλαγλσζηάξηα 17

18 Τπεξεζέα Δθδφζεσλ / Δθηππψζεσλ Παλεπηζηεκηαθά ΛΫζρε Φνηηεηηθά ΜΫξηκλα Γξαθεέν Πξαθηηθάο Άζθεζεο Γξαθεέν Γηαζχλδεζεο Γξακκαηεέεο ΣκεκΪησλ Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιέσλ Έξεπλαο ΚΫληξν Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηάξην Γηδαζθαιεέν ΞΫλσλ Γισζζψλ Σκάκα Γεκνζέσλ Γηεζλψλ ρϋζεσλ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ 2.2 Πξνθέι - Ηζηνξέα ηνπ Ηδξχκαηνο Σν Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ απνηειεέ ην κεγαιχηεξν θαη πιϋνλ ηζηνξηθφ εθπαηδεπηηθφ έδξπκα ηεο ρψξαο. ηα 172 ρξφληα παξνπζέαο ζηα εθπαηδεπηηθϊ πξϊγκαηα ηεο παηξέδαο καο, Ϋρεη ζπκβϊιιεη ζεκαληηθϊ ζηελ εθπαέδεπζε θαη επαγγεικαηηθά απνθαηϊζηαζε ησλ ρηιηϊδσλ απνθνέησλ ηνπ, ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο, ηξνθνδνηψληαο ηελ αγνξϊ εξγαζέαο κε επηζηάκνλεο πςεινχ επηπϋδνπ, Ϋηνηκνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκϋλεο απαηηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβϊιινληνο. άκεξα ην ΔΚΠΑ αλαπηχζζεη ηελ παηδαγσγηθά ηνπ δξϊζε ζε 32 ηκάκαηα. ην ΔΚΠΑ ε αλϊγθε ελφο ζπζηάκαηνο αμηνιφγεζεο θαη δηαζθϊιηζεο ηεο πνηφηεηαο θξέζεθε απαξαέηεηε, δηφηη πϋξαλ ηνπ απζηεξψο αθαδεκατθνχ ηνπ ξφινπ, ην ΔΚΠΑ δηαζϋηεη επέζεο κεγϊιε εκπεηξέα ζηελ πινπνέεζε θαη δηαρεέξηζε Δξεπλεηηθψλ ΠξνγξακκΪησλ, ζηε δεκηνπξγέα εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ αλϊπηπμε εθδνηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ. ΜΫρξη ζάκεξα ην ΔΚΠΑ Ϋρεη πινπνηάζεη πεξέπνπ εξεπλεηηθϊ Ϋξγα ζε δηαθνξεηηθϊ επηζηεκνληθϊ πεδέα. ΜΪιηζηα ηα ηειεπηαέα ρξφληα ην ΔΚΠΑ Ϋρεη αλαιϊβεη εέηε σο Σειηθφο Γηθαηνχρνο εέηε σο Σειηθφο ΑπνδΫθηεο ηε δηαρεέξηζε Ϋξγσλ ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαβϊζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ε Γηθηπαθά Τπνδνκά θαη ν Δθζπγρξνληζκφο ησλ Βηβιηνζεθψλ, ηα ΠξνγξΪκκαηα πνπδψλ-πγγξϊκκαηα, ηα ΜεηαπηπρηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα πνπδψλ, ε Πξαθηηθά Άζθεζε ησλ Φνηηεηψλ, ην Γξαθεέν Γηαζχλδεζεο θ.ϊ. Σα Ϋξγα απηϊ πινπνηνχληαη θαη αθνξνχλ ζε φιεο ηηο ρνιϋο, Σκάκαηα θαη ηνκεέο νη νπνένη εέλαη νη εμάο: Θενινγηθή ρνιή Σκάκα Θενινγέαο ΣνκΫαο πζηεκαηηθάο Θενινγέαο ΣνκΫαο Βηβιηθψλ πνπδψλ ΣνκΫαο Δθθιεζηαζηηθάο Ηζηνξέαο ΣνκΫαο Παηεξηθψλ πνπδψλ, Ηζηνξέαο ΓνγκΪησλ θαη πκβνιηθάο Σκάκα Κνηλσληθάο Θενινγέαο ΣνκΫαο Καλνληθνχ Γηθαένπ θαη εθθιεζηαζηηθάο γξακκαηεέαο απφ ηνπ Θ αη. 18

19 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα ΣνκΫαο Υξηζηηαληθάο Λαηξεέαο, Αγσγάο θαη Γηαπνέκαλζεο ΣνκΫαο Βηβιηθψλ πνπδψλ θαη Πνιηηηζηηθνχ Βένπ ηεο Μεζνγεένπ ΣνκΫαο Θξεζθεηνινγέαο, Φηινζνθέαο θαη Κνηλσληνινγέαο ρνιή Ννκηθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ (Ν.Ο.Π.Δ.) Σκάκα Ννκηθάο ΣνκΫαο Α' Ηδησηηθνχ Γηθαένπ ΣνκΫαο Β' Ηδησηηθνχ Γηθαένπ ΣνκΫαο Γεκνζένπ Γηθαένπ ΣνκΫαο Πνηληθψλ Δπηζηεκψλ ΣνκΫαο Γηεζλψλ πνπδψλ ΣνκΫαο Ηζηνξέαο θαη Θεσξέαο ηνπ Γηθαένπ Σκάκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΣνκΫαο Πνιηηηθάο Οηθνλνκηθάο ΣνκΫαο ΑλΪπηπμεο θαη Γηεζλνχο Οηθνλνκέαο ΣνκΫαο Οηθνλνκέαο, Πνιηηηθάο θαη ΚξΪηνπο ΣνκΫαο Οηθνλνκηθάο ησλ Δπηρεηξάζεσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθάο ΣνκΫαο Φηινζνθέαο θαη Μεζνδνινγέαο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ - Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Ηζηνξέα ΣνκΫαο Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθάο ΣνκΫαο Πνζνηηθψλ Μεζφδσλ: ηαηηζηηθά θαη Οηθνλνκεηξέα Σκάκα Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο θαη Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ΣνκΫαο Γηνηθεηηθάο Δπηζηάκεο ΣνκΫαο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ΣνκΫαο Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο ΣνκΫαο Κνηλσληθάο Θεσξέαο θαη Κνηλσληνινγέαο Φηινζνθηθή ρνιή Σκάκα Φηινινγέαο 19

20 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ ΣνκΫαο Κιαζζηθάο Φηινινγέαο ΣνκΫαο Βπδαληηλάο Φηινινγέαο θαη Λανγξαθέαο ΣνκΫαο Νενειιεληθάο Φηινινγέαο ΣνκΫαο Γισζζνινγέαο Σκάκα Φηινζνθέαο, Παηδαγσγηθάο θαη Φπρνινγέαο ΣνκΫαο Φηινζνθέαο ΣνκΫαο Φπρνινγέαο ΣνκΫαο Παηδαγσγηθάο Σκάκα Ηζηνξέαο θαη Αξραηνινγέαο ΣνκΫαο Ηζηνξέαο ΣνκΫαο Αξραηνινγέαο θαη Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο Σκάκα Αγγιηθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο ΣνκΫαο Γιψζζαο Γισζζνινγέαο ΣνκΫαο Λνγνηερλέαο Πνιηηηζκνχ Σκάκα Ηηαιηθάο θαη Ηζπαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Καηεχζπλζε Ηηαιηθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Καηεχζπλζε Ηζπαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Σκάκα Γαιιηθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο ΣνκΫαο Γαιιηθάο Γιψζζαο Γισζζνινγέαο ΣνκΫαο Γαιιηθάο Λνγνηερλέαο ΣνκΫαο Ηζηνξέαο ηνπ Γαιιηθνχ Πνιηηηζκνχ Σκάκα Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Σκάκα Μνπζηθψλ πνπδψλ Σκάκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ Σκάκα Σνπξθηθψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκάκα Φπζηθάο 20

21 ΣνκΫαο Φπζηθάο ηεξεϊο ΚαηΪζηαζεο Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα ΣνκΫαο Ππξεληθάο Φπζηθάο θαη Φπζηθάο ηνηρεησδψλ σκαηηδέσλ ΣνκΫαο Αζηξνθπζηθάο, Αζηξνλνκέαο θαη Μεραληθάο ΣνκΫαο Φπζηθάο Δθαξκνγψλ Σκάκα Υεκεέαο ΣνκΫαο Θεσξεηηθάο Υεκεέαο Φπζηθνρεκεέαο Αλφξγαλεο ΑλΪιπζεο Δλφξγαλεο ΑλΪιπζεο Οξγαλνινγέαο θαη Υεκηθάο Μεραληθάο ΣνκΫαο Οξγαληθάο Υεκεέαο Οξγαληθάο Υεκηθάο Σερλνινγέαο Υεκεέαο Σξνθέκσλ Βηνκεραληθάο θαη Κιηληθάο Υεκεέαο ΣνκΫαο Αλφξγαλεο Υεκεέαο, Αλφξγαλεο Υεκηθάο Σερλνινγέαο Σκάκα Μαζεκαηηθψλ ΣνκΫαο Μαζεκαηηθάο ΑλΪιπζεο ΣνκΫαο Άιγεβξαο θαη Γεσκεηξέαο ΣνκΫαο ηαηηζηηθάο θαη Δπηρεηξεζηαθάο Έξεπλαο ΣνκΫαο Γηδαθηηθάο ησλ Μαζεκαηηθψλ Σκάκα Βηνινγέαο ΣνκΫαο Βηνρεκεέαο θαη Μνξηαθάο Βηνινγέαο ΣνκΫαο Βηνινγέαο ΚπηηΪξνπ θαη Βηνθπζηθάο ΣνκΫαο Οηθνινγέαο θαη Σαμηλνκηθάο ΣνκΫαο Φπζηνινγέαο Εψσλ θαη Αλζξψπνπ ΣνκΫαο Εσνινγέαο θαη ΘαιΪζζηαο Βηνινγέαο ΣνκΫαο Βνηαληθάο ΣνκΫαο Γελεηηθάο θαη Βηνηερλνινγέαο Σκάκα Γεσινγέαο θαη ΓεσπεξηβΪιινληνο ΣνκΫαο Γπλακηθάο Σεθηνληθάο ΔθαξκνζκΫλεο Γεσινγέαο ΣνκΫαο Οηθνλνκηθάο Γεσινγέαο Γεσρεκεέαο ΣνκΫαο Γεσγξαθέαο Κιηκαηνινγέαο ΣνκΫαο Γεσθπζηθάο Γεσζεξκέαο 21

22 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ ΣνκΫαο Ηζηνξηθάο Γεσινγέαο Παιαηνληνινγέαο ΣνκΫαο Οξπθηνινγέαο Πεηξνινγέαο Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ΣνκΫαο Δπηθνηλσληψλ θαη Δπεμεξγαζέαο άκαηνο ΣνκΫαο Τπνινγηζηηθψλ πζηεκϊησλ θαη Δθαξκνγψλ ΣνκΫαο Θεσξεηηθάο Πιεξνθνξηθάο ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο Σκάκα Ηαηξηθάο ΣνκΫαο Μνξθνιεηηνπξγηθφο ΣνκΫαο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο ΣνκΫαο Παζνινγέαο ΣνκΫαο Υεηξνπξγηθάο ΣνκΫαο Τγεέαο ΜεηΫξαο Παηδηνχ ΣνκΫαο Κνηλσληθάο Ηαηξηθάο Φπρηαηξηθάο θαη Νεπξνινγέαο Σκάκα Οδνληηαηξηθάο ΣνκΫαο Κνηλσληθάο Οδνληηαηξηθάο ΣνκΫαο Παζνινγέαο θαη Θεξαπεπηηθάο ΣνκΫαο Πξνζζεηνινγέαο ΣνκΫαο Παζνινγηθάο θαη Υεηξνπξγηθάο ηφκαηνο ΣνκΫαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Βηνινγέαο ηφκαηνο Σκάκα Ννζειεπηηθάο ΣνκΫαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ ΣνκΫαο Παζνινγηθφο Ννζειεπηηθφο ΣνκΫαο Υεηξνπξγηθφο Ννζειεπηηθφο ΣνκΫαο Γεκφζηαο Τγεέαο ΣνκΫαο Φπρηθάο Τγεέαο θαη Δπηζηεκψλ πκπεξηθνξϊο Σκάκα Φαξκαθεπηηθάο 22

23 ΣνκΫαο Φαξκαθεπηηθάο Υεκεέαο ΣνκΫαο Φαξκαθεπηηθάο Σερλνινγέαο ΣνκΫαο Φαξκαθνγλσζέαο Αλεμάξηεηα Σκήκαηα Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα Σκάκα Δπηζηάκεο Φπζηθάο Αγσγάο θαη Αζιεηηζκνχ (Σ.Δ.Φ.Α.Α.) ΣνκΫαο Πξνπνλεηηθψλ Δπηζηεκψλ ΣνκΫαο Θεσξεηηθψλ Δπηζηεκψλ ΣνκΫαο Αζιεηηαηξηθάο & Βηνινγηθάο Άζθεζεο Παηδαγσγηθφ Σκάκα Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο ΣνκΫαο Δπηζηάκσλ ηεο Αγσγάο ΣνκΫαο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ΣνκΫαο Μαζεκαηηθψλ & Πιεξνθνξηθάο ΣνκΫαο Φπζηθψλ Δπηζηάκσλ, Σερλνινγέαο & ΠεξηβΪιινληνο ΣνκΫαο Δηδηθάο Παηδαγσγηθάο & Φπρνινγέαο ΜαξΪζιεην Γηδαζθαιεέν Σκάκα Δθπαέδεπζεο θαη Αγσγάο ζηελ Πξνζρνιηθά Ζιηθέα Γηδαζθαιεέν Νεπηαγσγψλ Αζελψλ Σκάκα Δπηθνηλσλέαο θαη ΜΫζσλ Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο ΣνκΫαο Πνιηηηζκνχ, ΠεξηβΪιινληνο, Δπηθνηλσληαθψλ Δθαξκνγψλ & Σερλνινγέαο ΣνκΫαο Φπρνινγέαο ηεο Δπηθνηλσλέαο, Δπηθνηλσληαθψλ Πξαθηηθψλ & ρεδηαζκνχ ΣνκΫαο Κνηλσληθάο & Πνιηηηθάο ΑλΪιπζεο ηεο Δπηθνηλσλέαο Σκάκα Μεζνδνινγέαο, Ηζηνξέαο θαη Θεσξέαο ηεο Δπηζηάκεο (Μ.Η.Θ.Δ.) Γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ κε ηηο δηαδηθαζέεο αμηνιφγεζεο θαη δηαζθϊιηζεο πνηφηεηαο, δεκηνπξγάζεθε ζηηο 24 Ηνπιένπ 2008 ε ΜΟ.ΓΗ.Π (ΜνλΪδα ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο) ηνπ ΔΚΠΑ. Ζ ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ απνηειεέ κηα λϋα δνκά ηνπ ηδξχκαηνο, ε νπνέα Ϋρεη δεκηνπξγεζεέ κε Ϋλα ηδηαέηεξα ζεκαληηθφ ξφιν, πνπ απνηππψλεηαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ηδξχκαηνο, ζηε ζπλερά αμηνιφγεζε θαη βειηέσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ψζηε λα θαηαζηεέ αληαγσληζηηθφ ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν ηεο Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο. Ζ ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ απνηειεέ επηηειηθφ φξγαλν πνπ ιεηηνπξγεέ ζπκβνπιεπηηθϊ θαη ζπλεπηθνπξηθϊ πξνο ηε Γηνέθεζε ηνπ ηδξχκαηνο. Αθνινπζεέ πιάξσο ην ζεζκηθφ πιαέζην πνπ ηζρχεη ζηελ ΔιιΪδα (Ν. 3374/2005) θαη ζεσξεέ σο βαζηθφ Ϊμνλα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα εθαξκφζεη, ηα 23

24 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ θξηηάξηα θαη ηνπο δεέθηεο αμηνιφγεζεο, πνπ πεξηζηξϋθνληαη γχξσ απφ ηνπο εμάο ηϋζζεξηο Ϊμνλεο: (α) ηελ πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋξγνπ, (β) ηελ πνηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ, (γ) ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκϊησλ ζπνπδψλ, θαη (δ) ηελ πνηφηεηα ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ (δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, θνηηεηηθάο κϋξηκλαο, ππνδνκψλ ΣΠΔ, δηαθϊλεηαο ζηε δηαρεέξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θ.ιπ.).ζ αμηφπηζηε ζπιινγά θαη δηαηάξεζε ηϋηνησλ ζηνηρεέσλ, θαζψο θαη ε παξνρά κεζφδσλ θαη εξγαιεέσλ γηα ηελ επεμεξγαζέα ηνπο θαη ηελ εμαγσγά ζπκπεξαζκϊησλ, εέλαη απαξαέηεηα ζπζηαηηθϊ, ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε απηνδηνέθεζε ηνπ ΔΚΠΑ θαη ησλ αθαδεκατθψλ ηνπ κνλϊδσλ, φζν θαη επξχηεξα, γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο δηαζθϊιηζεο πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαέδεπζε. Ζ ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ ζπληνλέδεη φιεο ηηο ελϋξγεηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ηδξχκαηνο, πξνβαέλνληαο ζηε ζπζηεκαηηθά ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα φισλ ησλ ζηνηρεέσλ ζρεηηθϊ κε ηελ εθπαηδεπηηθά θαη ηελ εξεπλεηηθά ηνπ δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ηηο ππνδνκϋο πνπ δηαζϋηεη θαη ζπλερψο αλαπηχζζεη. Με ηα ζηνηρεέα απηϊ, αλακϋλεηαη ε παξαγσγά ησλ πξψησλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο, φπνπ κϋζα απφ ηε ζπλνιηθά θαη ζπζηεκαηηθά κειϋηε ηνπο, αιιϊ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηνπο δηακφξθσζαλ, ζα παξαρζνχλ ηα απνηειϋζκαηα θαη νη πξνηϊζεηο εθεέλεο πνπ ζα δηαζθαιέζνπλ ην πςειφ επέπεδν παξνράο ππεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ, θαζψο θαη ηηο απαξαέηεηεο δηνξζσηηθϋο θηλάζεηο γηα ηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπέζεο Ϋξγν ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ εέλαη: Ζ πξνψζεζε θαη δηϊρπζε πιεξνθνξέαο ζηε δηνέθεζε ηνπ Παλεπηζηεκένπ ζρεηηθϊ κε ηϊζεηο, πξννπηηθϋο θαη πξαθηηθϋο ΓηαζθΪιηζεο ηεο Πνηφηεηαο. Ο ζρεδηαζκφο ζπζηεκϊησλ θαη δηαδηθαζηψλ ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο θαη ε παξαθνινχζεζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε ππνζηάξημε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 32 αθαδεκατθψλ ηκεκϊησλ θαη ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΚΠΑ. Ζ απνθσδηθνπνέεζε ησλ απνηειεζκϊησλ αμηνιφγεζεο θαη ε εθπφλεζε ζρεδέσλ θαη πξνηϊζεσλ πξνο ηα ζπιινγηθϊ φξγαλα ηνπ ηδξχκαηνο ζε ζρϋζε κε δξϊζεηο βειηέσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ θαη ησλ Ϊιισλ ππεξεζηψλ. Ζ δηαηάξεζε ηεο βϊζεο δεδνκϋλσλ κε ηα ζηνηρεέα ησλ Δηεζέσλ ΔθζΫζεσλ πγθεληξσηηθψλ ηνηρεέσλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρεέσλ Αμηνιφγεζεο απφ ηα Σκάκαηα/ ΠξνγξΪκκαηα/ Τπεξεζέεο ηνπ Παλεπηζηάκηνπ. Ζ κειϋηε θαη παξνπζέαζε ηνπ επηπϋδνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθϋξνληαη ζηνπο θνηηεηϋο ζε επέπεδν ηδξχκαηνο (Βηβιηνζάθε, ΓηθηπαθΫο Τπεξεζέεο, Γξαθεέν Γηαζχλδεζεο, Γξαθεέν Δπξσπατθψλ ΠξνγξακκΪησλ, Αζιεηηθνέ Υψξνη, Φνηηεηηθά ΜΫξηκλα θ.ϊ.). Ζ δηεμαγσγά εξεπλψλ ζρεηηθϊ κε ηελ πνηφηεηα ζπνπδψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ηδξχκαηνο, κεηαμχ ησλ απνθνέησλ, εξγνδνηψλ, νξγαληζκψλ θ.ϊ. Ζ δηϊρπζε πιεξνθνξηψλ θαη ηερληθψλ/ πξαθηηθψλ πνπ ζπλδϋνληαη κε ηε βειηέσζε ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ θαη Ϊιισλ ππεξεζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο, κε θϊζε πξφζθνξν κϋζν. 24

25 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα 2.3 Πξνζσπηθφ ησλ ΣκεκΪησλ (αλϊ Σκάκα) Πίνακαρ 2: Πποζυπικό ηυν Τμημάηυν (ανά Τμήμα) Σκάκαηα πλνιηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ Καζεγεηψλ Αλαπιεξση ψλ Καζεγεηψλ Δπέθνπξσλ Καζεγεηψλ Λεθηφξσλ ΔΔΓΗΠ ζπκβαζηνχρσλ ΠΓ 407 ( θπζηθψλ πξνζψπσλ) Αληηζηνηρέα ηνπ πξνεγνχκελνπ αξηζκνχ ζε ζϋζεηο πιάξνπο απαζρφιεζεο Θενινγέαο ρϋζε δηδαζθφλησλ / δηδαζθνκϋλσλ * 30/1.688 ά 1/56 Κνηλσληθάο Θενινγέαο /1.703 ά 1/65 Ννκηθάο /3.488 ά 1/26 Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο & Γεκφζηαο Γηνέθεζεο /2.026 ά 1/27 46/2.049 ά 1/44

26 Σκάκαηα πλνιηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ Καζεγεηψλ Αλαπιεξση ψλ Καζεγεηψλ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ Δπέθνπξσλ Καζεγεηψλ Λεθηφξσλ ΔΔΓΗΠ ζπκβαζηνχρσλ ΠΓ 407 ( θπζηθψλ πξνζψπσλ) Αληηζηνηρέα ηνπ πξνεγνχκελνπ αξηζκνχ ζε ζϋζεηο πιάξνπο απαζρφιεζεο Ηαηξηθάο Φηινινγέαο Ηζηνξέαο & Αξραηνινγέαο Φηινζνθέαο, Παηδαγσγηθάο θαη Φπρνινγέαο Αγγιηθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Γαιιηθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Ηηαιηθάο&Ηζπαλη θάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ρϋζε δηδαζθφλησλ / δηδαζθνκϋλσλ * 720/1.961 ά 1/2 62/2.508 ά 1/40 65/2.184 ά 1/33 53/3.348 ά 1/63 37/1.590 ά 1/42 37/1.291 ά 1/34 24/659 ά 1/27 40/718 ά 1/17 28/535 ά

27 Σκάκαηα Μνπζηθψλ πνπδψλ Σνπξθηθψλ & χγρξ. Αζηαηηθψλ πνπδψλ πλνιηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ Καζεγεηψλ Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα Αλαπιεξση ψλ Καζεγεηψλ Δπέθνπξσλ Καζεγεηψλ Λεθηφξσλ ΔΔΓΗΠ ζπκβαζηνχρσλ ΠΓ 407 ( θπζηθψλ πξνζψπσλ) Αληηζηνηρέα ηνπ πξνεγνχκελνπ αξηζκνχ ζε ζϋζεηο πιάξνπο απαζρφιεζεο Φπζηθάο Υεκεέαο Μαζεκαηηθψλ Βηνινγέαο Γεσινγέαο & ΓεσπεξηβΪιινλ ηνο Πιεξνθνξηθάο & Σειεπηθνηλσληψλ ρϋζε δηδαζθφλησλ / δηδαζθνκϋλσλ * 1/19 27/493 ά 1/18 17/371 ά 1/21 109/1.528 ά 1/14 76/902 ά 1/11 76/2.096 ά 1/27 62/771 ά 1/12 77/711 ά 1/9 47/1.488 ά 1/31 Οδνληηαηξηθάο /740

28 Σκάκαηα πλνιηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ Καζεγεηψλ Αλαπιεξση ψλ Καζεγεηψλ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ Δπέθνπξσλ Καζεγεηψλ Λεθηφξσλ ΔΔΓΗΠ ζπκβαζηνχρσλ ΠΓ 407 ( θπζηθψλ πξνζψπσλ) Αληηζηνηρέα ηνπ πξνεγνχκελνπ αξηζκνχ ζε ζϋζεηο πιάξνπο απαζρφιεζεο Φαξκαθεπηηθάο Ννζειεπηηθάο ΣΔΑΠΖ ΔΜΜΔ ΣΔΦΑΑ ΠΣΓΔ ΜΗΘΔ ρϋζε δηδαζθφλησλ / δηδαζθνκϋλσλ * ά 1/5 50/926 ά 1/18 58/937 ά 1/16 38/1.274 ά 1/33 37/783 ά 1/21 103/2.143 ά 1/20 66/1.872 ά 1/28 46/606 ά 1/13 * Ο αξηζκφο ησλ δηδαζθφλησλ πξνθχπηεη απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ ΓΔΠ θαη ησλ ΠΓ 407, ελψ ν αξηζκφο ησλ δηδαζθνκϋλσλ αληηπξνζσπεχεη κφλν ηνπο ελεξγνχο θνηηεηϋο αλϊ Σκάκα.

29 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα 2.4 Γηνηθεηηθφ Λνηπφ πξνζσπηθφ Πίνακαρ 3: Γιοικηηικό - Λοιπό πποζυπικό ΠεξηιακβΪλνληαη Γηνηθεηηθνέ, Γηθεγφξνη θιπ Μφληκνη δηνηθεηηθνέ ππϊιιεινη Γηνηθεηηθνέ ππϊιιεινη ΗΓΑΥ Γηθεγφξνη 13 ππεξεηνχλ κε ζχκβαζε Α.Υ. θαη πϊγηα κεληαέα αληηκηζζέα 2.5 ΚεληξηθΫο Τπεξεζέεο ηνπ Ηδξχκαηνο ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΡΤΣΑΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην απαξηέδεηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο ηξεηο ΑληηπξπηΪλεηο, Ϋλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ, πνπ εθιϋγεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ζπγθιεηηθψλ, θαη ηνλ ΠξντζηΪκελν ηεο Γξακκαηεέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ σο εηζεγεηά. Πίνακαρ 4: Γπαμμαηεία Ππςηανικού Σςμβοςλίος Κεληξηθά Τπεξεζέα: ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΡΤΣΑΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ππαιιάισλ 6 ζπλεδξηϊζεσλ 43 ζεκϊησλ 1738 Βαζκφο ρξάζεο πιεξνθνξηθάο ΜΫγηζηνο

30 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ Κεληξηθά Τπεξεζέα: Γεκνζηνπνέεζε εκεξάζηαο δηϊηαμεο ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΡΤΣΑΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Ζ Ζκεξάζηα ΓηΪηαμε θαη ηα ζρεηηθϊ Ϋγγξαθα απνζηϋιινληαλ ζηνπο αξκφδηνπο Γ/ληεο ηξεέο (3) εκϋξεο πξηλ ηελ ζπλεδξέαζε ηνπ Πξπηαληθνχ. Γεκνζηνπνέεζε απνθϊζεσλ Οη απνθϊζεηο δηεθπεξαηψλνληαη θαη απνζηϋιινληαη ζηνπο αξκφδηνπο απνδϋθηεο κϋζσ ηνπ θεληξηθνχ Πξσηνθφιινπ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΜΫζνδνο επηθχξσζεο πξαθηηθψλ Σα πξαθηηθϊ επηθπξψλνληαη κεηϊ ην πϋξαο ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιένπ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΤΓΚΛΖΣΟΤ Ζ χγθιεηνο απνηειεέηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο ΑληηπξπηΪλεηο, ηνπο Κνζκάηνξεο ησλ ρνιψλ, ηνπο ΠξνΫδξνπο ησλ ΣκεκΪησλ (Πξφεδξν η κε απηνδχλακσλ ΣκεκΪησλ ζπκκεηϋρνπλ ρσξέο δηθαέσκα ςάθνπ), Ϋλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ απφ θϊζε ηκάκα, δχν εθπξνζψπν πο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, Ϋλα εθπξφζσπν ησλ βνεζψλ-επηκειεηψλ-επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ, Ϋλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δηδηθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.), Ϋλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) θαη Ϋλαλ εθπξφζσπν ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. ηε χγθιεην ζπκκεηϋρνπλ επέζεο θαη δψδεθα (12) εθπξφζσπνη ησλ θαζεγεηψλ, αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ, επέθνπξσλ θαζεγεηψλ θαη ιεθηφξσλ, νη νπνένη νξέδνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ΓΔΠ θϊζε Σκάκαηνο, ηα νπνέα θαινχληαη πξνο ηνχην ζε εηδηθά ζπλεδξέαζε, εθ πεξηηξνπάο θαη Ϋηνο, κε ζεηξϊ ηελ νπνέα θαζνξέδεη ν Πξχηαλεο αλϊ Σκάκα θαη βαζκέδα, ψζηε θαηϊ ηε δηϊξθεηα ηεο ζεηεέαο λα ππϊ ξρεη εθπξνζψπεζε θϊζε Σκάκαηνο θαη θϊζε βαζκέδαο ηνπιϊρηζηνλ κέα θνξϊ. ηηο ζπλεδξηϊζεηο ηεο πγθιάηνπ παξέζηαηαη ρσξέο δηθαέσκα ςάθνπ ν ΠξντζηΪκελνο Γξακκαηεέαο (ΓξακκαηΫαο) ηνπ Παλεπηζηεκένπ. Ζ Πξπηαλεέα θαη νη Κνζκάηνξεο ησλ ρνιψλ εθιϋγνληαη κε 4εηά ζεηεέα, νη Πξφεδξνη ησλ ΣκεκΪησλ κε 2εηά ζεηεέα θαη ηα ινηπϊ κϋιε ηεο

31 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα πγθιάηνπ εθιϋγνληαη γηα Ϋλα αθαδεκατθφ Ϋηνο. Πίνακαρ 5: Γπαμμαηεία Σςγκλήηος Κεληξηθά Τπεξεζέα ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΤΓΚΛΖΣΟΤ ππαιιάισλ 3 ζπλεδξηϊζεσλ 8 ζεκϊησλ 352 Βαζκφο ρξάζεο πιεξνθνξηθάο ΜΫγηζηνο Γεκνζηνπνέεζε εκεξάζηαο δηϊηαμεο ΑπνζηΫιινληαη κϋζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ ΔΚΠΑ ζε φια ηα κϋιε ηεο πγθιάηνπ ηνπιϊρηζηνλ 4 κϋξεο πξηλ ηε ζπλεδξέα Γεκνζηνπνέεζε απνθϊζεσλ/πξαθηηθψλ Οη απνθϊζεηο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο θαζ χιελ αξκνδένπο απνδϋθηεο (ππεξεζέεο ηνπ ΔΚΠΑ, ππνπξγεέα, παλεπηζηεκηαθά θνηλφηεηα θιπ). Δθφζνλ δεηεζνχλ εγγξϊθσλ εέλαη ζηε δηϊζεζε ησλ ελδηαθεξνκϋλσλ ΜΫζνδνο επηθχξσζεο πξαθηηθψλ Σα πξαθηηθϊ επηθπξψλνληαη κε ηε ιάμε ηεο ζπλεδξέαο θαη απνθαζέδεηαη ε εθηϋιεζε ησλ απνθϊζεσλ Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ΓεδνκΫλνπ φηη δελ Ϋρεη εγθξηζεέ ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ Παλεπηζηεκένπ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηϊμεηο ηνπ πξφηππνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ (Π.Γ. 160/2008)

32 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Σν πκβνχιην ιεηηνπξγεέ σο γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηεο Γηνέθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ γηα φια ηα ηερληθϊ ζϋκαηα, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθά λνκνζεζέα «πεξέ Ϋξγσλ» θαη γηα θϊζε νηθνλνκηθφ ζϋκα πνπ παξαπϋκπεηαη ζε απηφ. Οη απνθϊζεηο ηνπ νξγϊλνπ δηαβηβϊδνληαη απφ ηε Γξακκαηεέα ηνπ πκβνπιένπ ζηα αξκφδηα φξγαλα Γηνέθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ. Πίνακαρ 6: Οικονομικό-Τεσνικό Σςμβούλιο Κεληξηθά Τπεξεζέα ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ππαιιάισλ 5 ζπλεδξηϊζεσλ ζεκϊησλ Βαζκφο ρξάζεο πιεξνθνξηθάο ΜΫγηζηνο Γεκνζηνπνέεζε εκεξάζηαο δηϊηαμεο ΑπνζηΫιινληαη κϋζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ ΔΚΠΑ ζε φια ηα κϋιε ηνπ πκβνπιένπ Γεκνζηνπνέεζε απνθϊζεσλ/πξαθηηθψλ Οη απνθϊζεηο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο θαζ χιελ αξκνδένπο απνδϋθηεο (ππεξεζέεο ηνπ ΔΚΠΑ, ππνπξγεέα, παλεπηζηεκηαθά θνηλφηεηα θιπ). Δθφζνλ δεηεζνχλ εγγξϊθσλ εέλαη ζηε δηϊζεζε ησλ ελδηαθεξνκϋλσλ ΜΫζνδνο επηθχξσζεο πξαθηηθψλ Σα πξαθηηθϊ επηθπξψλνληαη κε ηε ιάμε ηεο ζπλεδξέαο θαη απνθαζέδεηαη ε εθηϋιεζε ησλ απνθϊζεσλ

33 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα Κεληξηθά Τπεξεζέα ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ΓεδνκΫλνπ φηη δελ Ϋρεη εγθξηζεέ ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ παλεπηζηεκένπ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηϊμεηο ηνπ πξφηππνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ (Π.Γ. 160/2008) Πίνακαρ 7: Τμήμα Πποζυπικού ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Κεληξηθά Τπεξεζέα ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ππαιιάισλ 34 πξνζσπηθνχ πνπ δηαρεηξέδεηαη 4008 ΓΔΠ ΔΔΓΗΠ Βνεζνέ Δπηζηεκνληθνέ πλεξγϊηεο Π.Γ. 407/80 ΔΔΣΔΠ Μφληκνη δηνηθεηηθνέ ππϊιιεινη Γηνηθεηηθνέ ππϊιιεινη ΗΓΑΥ Γηθεγφξνη Καηαλνκά ΓΔΠ, Γηνηθεηηθνέ, ΔΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ θιπ νη 18 αλάθνπλ θαη κηζζνδνηνχληαη απφ ην Αξεηαέεην Ννζνθνκεέν ππεξεηνχλ κε ζχκβαζε Α.Υ. θαη πϊγηα κεληαέα αληηκηζζέα

34 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ Κεληξηθά Τπεξεζέα ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ Μφληκνη δηνηθεηηθνέ ππϊιιεινη Καηαλνκά επηπϋδνπ ζπνπδψλ Γηνηθεηηθνέ ππϊιιεινη ΗΓΑΥ ΔΣΔΠ Γηθεγφξνη Ζιηθηαθά θαηαλνκά Μφληκνη δηνηθεηηθνέ ππϊιιεινη Γηνηθεηηθνέ ππϊιιεινη ΗΓΑΥ ΔΣΔΠ Γηθεγφξνη Βαζκφο ρξάζεο πιεξνθνξηθάο ΜΔΓΗΣΟ

35 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Τπαιιάισλ Έηνο 2010: Σν Ϋηνο 2010 απαζρνινχληαλ ζηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 63 ππϊιιεινη (Μφληκνη θαη ΗΓΑΥ). Οη φπνηεο δηαθνξϋο ζηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιάισλ νθεέινληαη ζε απνζπϊζεηο θαη Ϊδεηεο θπάζεσο θαη αλαηξνθάο. Έηνο 2009: Σν Ϋηνο 2009 απαζρνινχληαλ ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 73 ππϊιιεινη (Μφληκνη θαη ΗΓΑΥ). Οη φπνηεο δηαθνξϋο ζηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιάισλ νθεέινληαη ζε απνζπϊζεηο ζπληαμηνδνηάζεηο Ϊδεηεο θπάζεσο θαη αλαηξνθάο. Πίνακαρ 8: Ύτορ Πποϋπολογιζμού για ηα Οικονομικά Έηη 2009 και 2010 Π/Τ 2010 Π/Τ 2009 ΔΟΓΑ : α) Σαθηηθνχ , ,16 β) Ηδέαο Πεξηνπζέαο , ,00 χλνιν , ,16 ΔΞΟΓΑ : α) Σαθηηθνχ , ,36 β) Ηδέαο Πεξηνπζέαο , ,70 χλνιν , ,06 ΣΑΜΔΗΑΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ Έιιεηκκα θαιππηφκελν απφ ην Σακεηαθφ Τπφινηπν , ,90 Πίνακαρ 9: Ύτορ Ππογπάμμαηορ Γημοζίυν Δπενδύζευν Π/Τ 2010 Π/Τ 2009 ΔΟΓΑ : α) Σαθηηθνχ , ,16 β) Ηδέαο Πεξηνπζέαο , ,00 χλνιν , ,16 ΔΞΟΓΑ : α) Σαθηηθνχ , ,36 β) Ηδέαο Πεξηνπζέαο , ,70 χλνιν , ,06 ΣΑΜΔΗΑΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ Έιιεηκκα θαιππηφκελν απφ ην Σακεηαθφ Τπφινηπν , ,90 35

36 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ Καηαλνκά Πξνυπνινγηζκνχ ζε ΠξσηνβΪζκηνπο Κσδηθνχο γηα ηα Ϋηε ΑλαιπηηθΪ παξνπζηϊδνληαη ε θαηαλνκά ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζε ΠξσηνβΪζκηνπο Κσδηθνχο γηα ηα Ϋηε 2009 θαη 2010 Πίνακας 10: Πξνυπνινγηζκφο 2009 Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ Π.Γ. 205/98 Ολνκαζέα Π/Τ 2009 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α ΣΑΚΣΗΚΑ 0000 Δπηρνξεγάζεηο 0100 Δπηρνξεγάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ , Δπηρνξεγάζεηο θαη εηζθνξϋο απφ ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ, Οξγαληζκνχο θαη εηδηθνχο ινγ/κνχο Δζσηεξηθνχ ,85 χλνιν Κ.Α , Φφξνη - ΣΫιε - Γηθαηψκαηα 1200 Έζνδα απφ ηϋιε θαη δηθαηψκαηα ,00 χλνιν Κ.Α , ΑζθαιηζηηθΫο εηζθνξϋο 2100 ΔηζθνξΫο εξγνδφηε θαη αζθαιηζκϋλνπ , χλνιν Κ.Α ,00 Έζνδα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Έζνδα απφ πξνζθνξϊ ππεξεζηψλ , Έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ ,00 Πξφζνδνη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. απφ θεθϊιαηα, θηλεηϋο αμέεο 3500 θαη ινηπϋο πεξηπηψζεηο ,00 χλνιν Κ.Α ,00 Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ Π.Γ. 205/98 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ Ολνκαζέα Π/Τ Πξνζαπμάζεηο, πξφζηηκα, ρξεκαηηθϋο πνηλϋο θαη παξϊβνια 4100 Πξνζαπμάζεηο 2.000, Πξφζηηκα, ρξεκαηηθϋο πνηλϋο θαη παξϊβνια , ΛνηπΪ Ϋζνδα χλνιν Κ.Α ,00 36

37 Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ - Ιούλιος 2011, Αθήνα 5100 Απνιάςεηο γηα Ϋμνδα πνπ Ϋγηλαλ , Έζνδα ππϋξ Γεκνζένπ θαη ηξέησλ , Έζνδα απφ ζπλεηζθνξϊ ππαιιάισλ θαη ζπληαμηνχρσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθά πεξέζαιςά ηνπο θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 1.500, Έζνδα απφ ΓσξεΫο, ΚιεξνλνκηΫο, Κιεξνδνζέεο , ΔπηζηξνθΫο ρξεκϊησλ , Έζνδα απφ ινηπϋο πεξηπηψζεηο ,00 χλνιν Κ.Α ,00 χλνιν θαηεγνξέαο Η ,85 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ Π.Γ. 205/98 Ολνκαζέα Π/Τ 2009 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΗΗΗ 8000 Έζνδα παξειζφλησλ εηψλ 8600 ΛνηπΪ Ϋζνδα ,00 χλνιν Κ.Α ,00 χλνιν Καηεγνξέαο ΗΗΗ ,00 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΗV 9000 Έζνδα απφ Δπηρνξεγάζεηο θιπ γηα Δπελδχζεηο Δπηρνξεγάζεηο απφ ηνλ πξνυπ/ζκφ ΝΠΓΓ, Οξγαληζκψλ ά Δηδηθψλ ινγαξηαζκψλ ,31 χλνιν Κ.Α ,31 χλνιν Καηεγνξέαο ΗV ,31 χλνιν εζφδσλ ,16 Πίνακας 11: Έμνδα 2009 Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ Π.Γ. 205/98 Ολνκαζέα Π/Τ 2009 ΑπνζεκαηηθΪ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Η Α ΣΑΚΣΗΚΑ 0000 ΠιεξσκΫο γηα ππεξεζέεο 37

38 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ΕΚΠΑ ΑκνηβΫο ππαιιάισλ, ππεξεηψλ, εξγαηψλ , ΑκνηβΫο φζσλ εθηεινχλ εηδηθϋο ππεξεζέεο , πκκεηνρά ηνπ ΝΠΓΓ ζηελ θνηλσληθά πξφλνηα, αζθϊιηζε, εθπαέδεπζε θαη πγεέα ησλ ππαιιάισλ, ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ γεληθϊ , ΑζθαιηζηηθΫο παξνρϋο , ΠιεξσκΫο γηα κεηαθέλεζε ππαιιάισλ ά κε , ΠιεξσκΫο γηα κε πξνζσπηθϋο ππεξεζέεο , Φφξνη, ηϋιε, Ϋμνδα βεβαέσζεο θαη εέζπξαμεο εζφδσλ ,00 χλνιν Κ.Α , ΠιεξσκΫο γηα ηελ πξνκάζεηα θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ 1200 Δμνπιηζκφο γξαθεέσλ, εξγαζηεξέσλ θιπ.(εθηφο απφ πξνκάζεηα επέπισλ - ζθεπψλ) , Πξνκάζεηα εηδψλ πγηεηλάο, θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ , Πξνκάζεηα εηδψλ δηαηξνθάο, ηκαηηζκνχ, ππφδεζεο θαη πιηθψλ εμϊξηεζεο , Πξνκάζεηα θαπζέκσλ θαη ιηπαληηθψλ , Πξνκάζεηα πιηθνχ εθηππψζεσλ, βηβιηνδεηηθψλ, ηππνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ , ΛνηπΫο πξνκάζεηεο πνπ δελ πεξηιακβϊλνληαη ζηηο παξαπϊλσ θαηεγνξέεο ,00 χλνιν Κ.Α ,00 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΞΟΓΧΝ Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ Π.Γ. 205/98 Ολνκαζέα Π/Τ ΠιεξσκΫο γηα κεηαβέβαζε εηζνδεκϊησλ ζε ηξέηνπο Δπηρνξεγάζεηο θαη ζπλδξνκϋο ζε ΝΠΓΓ, 2400 Οξγαληζκνχο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο θαη ινηπνχο Γεκφζηνπο Οξγ , Υνξεγέεο γηα εζληθνχο, θνηλσληθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη ινηπνχο ζπλαθεέο ζθνπνχο , χλνιν Κ.Α ,00 ΠιεξσκΫο αληηθξηδφκελεο απφ πξαγκαηνπνηνχκελα Ϋζνδα 3100 ΔπηζηξνθΫο φζσλ εηζπξϊρζεθαλ ρσξέο λα νθεέινληαη 1.500, Απνδφζεηο εζφδσλ πνπ εηζπξϊρζεθαλ ππϋξ ηξέησλ ,00 χλνιν Κ.Α ,00 χλνιν Δμφδσλ θαηεγνξέαο Η ,84 38

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΫκα: «Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδένπ γηα ην εζληθό Convention Bureau (CB) ηεο ΔιιΪδαο» ΔπηβιΫπωλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ` ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 08/12/11 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 2 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 198/23-2-2009 ηελ Αζάλα ζάκεξα ηελ 23-2-2009, εκϋξα ΓεπηΫξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΖΦΗΑΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζάθεο θαη ηα ΓεληθΪ Αξρεέα ηνπ ΚξΪηνπο

ΦΖΦΗΑΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζάθεο θαη ηα ΓεληθΪ Αξρεέα ηνπ ΚξΪηνπο ΔΡΓΟ MICHAEL: ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΔΘΝΗΚΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ, 29 ΜΑΨΟΤ 2008 ΦΖΦΗΑΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζάθεο θαη ηα ΓεληθΪ Αξρεέα ηνπ ΚξΪηνπο ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ. Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ.

Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ. Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ. ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες 1 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 1 Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΑΘΖΝΑ 20147/16,82 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Παξνπζίαζε ζηε ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Μάηνο 2010 ΤΝΣΑΚΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΟ 1!@ # ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ BRETTON WOODS Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ δνιαξένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ.

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. FINAS S.A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Δ Λ Ο Γ Ι Σ Ι Κ Δ & Τ Μ Β Ο Τ Λ Δ Τ Σ Ι Κ Δ Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ επέηεπμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα