/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 31 2011 .3556/2007"

Transcript

1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ ΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥ ΜΒ ΟΥ Λ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΑΓΟΡΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13576/06/Β/86/096 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ Λ Υ Κ Ο ΒΡΥ Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

2 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Ν Ι Α Μ Ε ΣΕ Σ ΣΥ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ι Σ Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ Λ ΟΓ Α Ρ ΙΑ ΣΜ ΟΥ Α ΠΟΤΕΛ ΕΣΜ Α ΤΩ Ν ΤΗΣ ΠΕΡ ΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜ Α ΤΟΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ Θ ΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ Μ ΕΤΑ Β ΟΛ Ω Ν ΚΑ Θ Α Ρ ΗΣ Θ ΕΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΑ Μ ΕΙΑ ΚΩ Ν Ρ ΟΩ Ν (ΕΜ Μ. Μ ΕΘ Ο ΟΣ)Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ Μ Ε Ι Ω Ι Ε Π Ι Τ Ω Ν Ε Ν Ι Α Μ Ε Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α Α Ω Ν Τ Η Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ Γ Β Α Ρ Μ Μ Λ Α Ρ Χ Α Λ Λ Γ Α Α Α Α Φ Α Α Μ Μ Α Α Μ Α Μ Α Α Μ Θ Α Γ Α Α Ω Ρ Λ Λ Α Γ Μ Μ Α Ρ Ω Μ Α Ξ Γ Μ Θ ΣΗ ΣΕ Σ ΣΩ ΣΤ ΣΕ Σ ΕΝΙΚΕΣ ΠΛ ΗΡ ΟΦ ΟΡ ΙΕΣ 8 2. ΣΗ ΚΑ ΤΑ ΤΙΣΗΣ 8 3. ΝΕΑ ΠΡ ΟΤΥΠΑ, ΙΕΡ ΗΝΕΙΕΣ ΚΑ Ι ΤΡ ΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦ ΙΣΤΑ ΕΝΩ Ν ΠΡ ΟΤΥΠΩ Ν 8 4. ΟΓ ΙΣΤΙΚΕΣ ΕΣ ΕΠΙΧ ΕΙΡ ΗΜ ΤΙΚΟΙ ΤΟΜ ΕΙΣ ΟΙΠΑ ΕΙΤΟΥΡ ΙΚΑ ΕΣΟ / (ΕΞ Ο ) ΠΟΤΕΛ ΕΣΜ ΤΑ ΠΕΡ ΙΟ ΟΥ ΟΡ ΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜ ΤΟΣ ΚΕΡ Η / (Ζ ΗΜ ΙΕΣ) ΝΑ ΕΤΟΧ Η ΕΡ ΙΣΜ ΤΑ ΣΩ ΤΕΣ ΚΑ Ι ΕΝΣΩ ΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜ ΕΤΟΧ ΕΣ ΣΕ ΥΓ ΤΡ ΙΚΕΣ ΚΑ Ι ΣΥΓ ΕΝΕΙΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΕΣ ΝΕΙΑ ΤΡ ΠΕΖ Ν ΕΝ ΕΧ ΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΟΧ ΕΩ ΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΕΣΜ ΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΑ ΕΣ Ε ΣΥΝ Ε ΕΜ ΕΝΑ ΕΡ Η ΝΘ ΠΙΝΟ ΥΝΑ ΙΚΟ ΝΑ ΤΑ ΙΝΟΜ ΗΣΕΙΣ ΕΓ ΟΝΟΤΑ ΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜ ΕΡ ΟΜ ΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΕΣΗΣ 21 2

3 ς ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ ΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩ Ν ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΗΜ. Ο ΜΙ Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω Κ ύ κ λ ε ρ γ α ώ ν ω λ ή ι ς Κ ό π ω λ η θ έ ν τ ω ν κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α Έ ξ α δ ι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ρ γ ί α ς δ ι ε ς Λ π λ ε ι τ ρ γ ι κ έ α ξ α Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς Χ ρ η µ α τ κ ι κ έ α ξ α Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ ο υ π ρ ο φ ό ρ ω ν Φ ό ρ ε ι ή µ α τ 31/3/ /3/ /3/ /3/2010 ος σι (π σε ) στ ος (74.861) (79.495) (66.867) (68.863) Μι (4.572) (5.813) οδ οι ου & άθ ση (15.695) (17.052) (11.021) (12.060) οι ά ου ά σοδ /(έ οδ ) 6 (856) (1.164) (1.189) (1.444) /(ζ ) (21.123) (2.627) (18.023) (342) οοι ον οµ ά σοδ / (έ οδ ) (1.015) (376) /(ζ ) (22.138) (3.003) (17.891) 171 ος σοδ ος (1.172) (948) Κ α θ α ρ ά κ έ ρ δ η /(ζ η µ ι έ ς ) π ε ρ ι ό δ ο υ 9 (18.780) (4.175) (14.866) (777) Κ α τ α ν έ µ ο ν τ α ι σ ε ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι η φ ί α ς Μ ε τ ό χ ς Ε τ α ι ρ ί α ς : οψ (361) ου (18.419) (4.196) (14.866) (777) (18.780) (4.175) (14.866) (777) Α ρ ι θ µ ό ς µ ε τ ο χ ώ ν Κ έ ρ δ η /(ζ η µ ι έ ς ) π ε ρ ι ό δ ο υ α ν ά µ ε τ ο χ ή (σ ε Ε υ ρ ώ ) 9 (0,26) (0,06) (0,21) (0,01) Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κ α ι τη σ ε λ ί δ α 22 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κ α ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 3

4 ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥ ΝΟΛ ΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ο Μ Ι Λ Ο Σ EΤ Α Ι Ρ Ι Α 31/3/ /3/ /3/ /3/2010 Καθαρά κ έ ρδ η /(ζ η µ ι έ ς ) π ε ρι ό δ ο υ (18.780) (4.175) (14.866) (777) Κέρδη/(ζ ηµ ι ές ) π α ρα γ ώ γ ω ν χ ρηµ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν µ έσ ω ν κ α τ α χ ω ρηµ έν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς σ τ ην κ α θ α ρή θ έσ η µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό ρο Λ ο ι π ές κ ι ν ή σ ε ι ς κ α θ α ρή ς θ έσ ης (70) Λ ο ι π ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά φ ό ρω ν Σ υ γ κ ε ν τ ρω τ ι κ ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά φ ό ρω ν (18.766) (3.614) (14.782) (216) Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κ α ι τη σ ε λ ί δ α 22 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κ α ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 4

5 ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΣΗΣ ΤΗΣ χ ι λ ι ε ς Ε υ ρ ώ Ο Λ Ο Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π ά γ ι ο µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Υ π ε ρ α ξ ί α Α µ α τ ε ς α κ ι ν η τ ή ι ς Ε ν µ α τ ε ς α κ ι ν η τ ή ι ς Ποσά σε άδ ΣΗΜ. ΜΙ Σ 31/3/ /12/ /3/ /12/2010 ή σώ οπ οι σε σώ οπ οι σε Σ υ µ µ ε τ έ ς ν δ ε δ ε µ έ ν ε ς κ α ι θ υ γ α τ ρ ι κ έ ς ε τ α ι ρ ί ε ς Λ π έ ς µ µ ε τ έ ς Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς Α ν α β α λ λ ό µ ε ν ε ς φ ι κ έ ς α π α ι τ ή ι ς ν ο λ ο π α γ ί ο υ µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ οχ σε συ οι συ οχ οι οπ σµ σε ορ ολ ογ σε Σύ ή Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Α π έ µ α τ α λ ε ς κ α ι λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς ρ ω γ α χ ρ η µ α τ κ ι κ µ έ ι α χ ε ί α δ ι α θ έ µ α π ρ π ώ λ η Τ α µ ε ί κ α ι τ α µ ε ι α κ ι ύ ν α µ α Α π α ι τ ή ι ς φ ό ρ ε ι ή µ α τ ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ οθ Πε άτ οι σµ σε Πα άγ οοι ον οµ ά σα Πάγ στ οι σι ος ση ο ά σοδ σε ου σοδ ος Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ κ ρ ο π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π η µ ι ώ ι ς π ρ π ι κ λ ό γ ω ε ξ ό δ α π ό τ η ν υ π η ρ ε α Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς π ρ λ έ ψ ε ι ς Α ν α β α λ λ ό µ ε ν ε ς φ ι κ έ ς υ π ρ ε ώ ι ς Υ π ρ ε ώ ι ς α π ό χ ρ η µ α τ ι κ έ ς µ ι ώ ι ς ν ο λ ο µ α κ ρ ο π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Μα Πρ οβ οζ σε οσω ού ου σί οι οπ σµ οβ ορ ολ ογ οχ σε οχ σε οδ οτ σθ σε Σύ Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π η µ ι ώ ι ς π ρ π ι κ λ ό γ ω ε ξ ό δ α π ό τ η ν υ π η ρ ε α η θ ε υ τ έ ς κ α ι λ π π ι ω τ έ ς Υ π ρ ε ώ ι ς φ ό ρ ε ι ή µ α τ Υ π ρ ε ώ ι ς α π ό χ ρ η µ α τ ι κ έ ς µ ι ώ ι ς Λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς π ρ λ έ ψ ε ι ς ρ ω γ α χ ρ η µ α τ κ ι κ µ έ Μ ε ρ ί α τ α π λ η ρ ω τ έ α ε ι α τ ρ α π ε ζ ώ ν ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Πρ οβ οζ σε οσω ού ου σί Πρ οµ οι οί στ οχ σε ου σοδ ος οχ σε οδ οτ σθ σε οι σµ οβ Πα άγ οοι ον οµ ά σα σµ άν Σύ Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Κ α θ α ρ θ έ σ η Μ ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Έ κ δ µ ε τ ώ ν υ π έ ρ τ τ ι Α π ε µ α τ ι κ Α π ε µ α τ ι κ ό α π ί µ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ Κ α θ α ρ θ έ σ η µ ε τ ό χ ω ν Ε τ α ι ρ ί α ς ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι η φ ί α ς ν ο λ ο κ α θ α ρ θ έ σ η ς ή οχ άλ ο οση οχ ο άρ ο οθ ά οθ οτ ση (957) (1.041) (957) (1.041) οτ σµ ο ή οψ (299) Σύ ής Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι κ α θ α ρ ής θ έ σ η ς Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κ α ι τη σ ε λ ί δ α 22 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κ α ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 5

6 Μ Έ Έ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒ ΟΛ Ω Ν ΚΑΘ ΑΡΗΣ Θ ΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΟΣ Με τ ο χ ι κ ό κ ε φ ά λ α ι ο κ δ ο σ η µ ε τ ο χ ώ ν υ π έ ρ τ ο ά ρ τ ι ο Α π ο θ ε µ α τ ι κ ά Α π ο θ ε µ α τ ι κ ό α π ο τ ί µ η σ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Συ σ σ ω ρ ε υ µ έ ν α κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι ο ψ η φ ί α ς Σύ ν ο λ ο Κ α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Λ π έ ς κ ι ν ή ι ς κ α θ α ρ ή ς θ έ ς Κ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ (1.041) /(ζ ) ου (18.419) (361) (18.780) /(ζ ) οοι ον οµ σω στ ση οι σε ση (70) 0 (70) 31/3/ (957) (299) Κ α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Κ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ (1.136) /(ζ ) ου (4.196) 21 (4.175) /(ζ ) οοι ον οµ σω στ ση /3/ (575) ΕΤΑΙΡΙΑ ε τ ο χ ι κ ό κ ε φ ά λ α ι ο κ δ ο σ η µ ε τ ο χ ώ ν υ π έ ρ τ ο ά ρ τ ι ο Απ ο θ ε µ α τ ι κ ά Απ ο θ ε µ α τ ι κ ό α π ο τ ί µ η σ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Σ υ σ σ ω ρ ε υ µ έ ν α κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) Σ ύ ν ο λ ο Κ α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Κ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ (1.041) /(ζ ) ου (14.866) (14.866) /(ζ ) οοι ον οµ σω στ ση /3/ (957) Κ α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Α π ρ ό φ η θ υ γ α τ ρ ι κ ή ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Κ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ (1.136) ορ ση (777) (777) /(ζ ) οοι ον οµ σω στ ση /3/ (575) Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κ α ι τη σ ε λ ί δ α 22 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κ α ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 6

7 ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩ Ν ΡΟΩ Ν (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘ Ο ΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΗΜ. 31/3/2011 Ο Λ Ο Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α ΜΙ Σ 31/3/ /3/ /3/2010 Λ ε ι τ ο υ ρ κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ π ρ φ ό ρ ω ν έ µ ε ί π ρ ρ µ έ ς γ ι α Α π έ ι ς λ έ ψ ε ι ς Σ υ ν α λ λ α γ µ α τ ι κ έ ς δ ι α φ έ ς έ ρ δ ζ η µ ί α α π ό α π ί µ η π α ρ α γ ώ γ ω ν Α π ε λ έ α τ α α έ ξ α κ έ ρ δ η κ α ι ζ η µ ι έ ς ε π ε ν δ υ τ ι κ ή ς δ ρ α η ρ ι ό τ η τ α ς Χ ρ ε ω ι κ τ ό κ κ α ι ν α φ ή έ ξ α γι ασ / (ζ ) ου ο (22.138) (3.003) (17.891) 171 Πλ ον / ον οσα ογ : οσβ σε Πρ οβ ορ (369) 389 (434) 389 (Κ ος ) / οτ ση οτ σµ (έ σοδ, οδ, ) στ (501) (659) (514) (434) στ οί οι συ οδ Π λ έ ο ν / µ ε ί ο ν π ρ ο σ αρ µ ο γέ ς γι α µ ε τ αβο λ έ ς λ ο γαρ ι ασ µ ώ ν κ ε φ αλ αί ο υ κ ί ν η σ η ς ή π ο υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ αι µ ε τ ι ς λ ε ι τ ο υ ρ γι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς : Μ ε ί ω ση / (α ύ ξ η ση ) α π οθ ε µ άτ ω ν (5.376) (3.101) (5.232) (2.632) Μ ε ί ω ση / (α ύ ξ η ση ) α π α ι τ ή σε ω ν (13.608) (26.149) (13.756) (24.290) (Μ ε ί ω ση ) / α ύ ξ η ση υ π οχ ρ ε ώ σε ω ν (π λ η ν δ α ν ε ι α κ ώ ν ) 17 (15.832) (903) (13.839) 538 Μ ε ί ον : Χ ρ ε ω στ ι κ οί τ ό κ οι κ α ι συ ν α φ ή έ ξ οδ α κ α τ α β λ η µ έ ν α (1.147) (3.202) (125) (704) Κ α τ α β λ η µ έ ν οι φ ό ρ οι (1.722) (6.760) (1.548) (6.754) Σύνολο ε ι σ ρ οώ ν / (ε κ ρ οώ ν) απ ό λε ι τ ου ρ γι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς (α) (40.522) (23.989) (35.014) (17.523) Ε π ε ν δ υ τ ι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Α γ ε ν µ α τ ω ν κ α ι λ ω ν π α γ ί ω ν χ ε ί ω ν Ε ι ρ ε ι ς α π ό π ω λ ή ι ς ε ν µ α τ ω ν κ α ι λ ω ν π α γ ί ω ν χ ε ί ω ν Τ ό κ ε ι ρ α χ θ έ ν τ ε ς ορ ά σώ άυ στ οι (5.007) (3.320) (4.779) (3.052) σπ άξ σε σώ άυ στ οι οι σπ Σύνολο ε ι σ ρ οώ ν / (ε κ ρ οώ ν) απ ό ε π ε νδ υ τ ι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς (β) (4.607) (2.038) (4.187) (2.571) Χ ρ η µ ο δ ο τ ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Ε ι ρ ε ι ς α π ό ε κ δ έ ν τ α α ν α λ η φ θ έ ν τ α δ ε ι α Ε ξ λ ή ι ς δ α ν ε ί ω ν ατ ασ σπ άξ οθ / άν οφ σε (40.197) (21.371) (800) (223) Ε ξ οφ λ ή σε ι ς υ π οχ ρ ε ώ σε ω ν α π ό χ ρ η µ α τ οδ οτ ι κ έ ς µ ι σθ ώ σε ι ς (69) (69) (9) (4) Σύνολο ε ι σ ρ οώ ν / (ε κ ρ οώ ν) απ ό χ ρ η µ ατ οδ οτ ι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς (γ) (809) (227) Κ ξ η σ η ε ί ω σ η σ τ τ ε ι ά δ ι έ σ ι µ κ ι σ ο δ ύ ν π ε ρ ι ό δ ο υ αθ αρ ή αύ / (µ ) α αµ ακ αθ α αι αµ α (α) + (β) + (γ) (37.798) (22.045) (40.010) (20.321) Τ αµ ε ι ακ ά δ ι αθ έ σ ι µ α κ αι ι σ ο δ ύ ν αµ α έ ν αρ ξ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ Τ αµ ε ι ακ ά δ ι αθ έ σ ι µ α κ αι ι σ ο δ ύ ν αµ α λ ήξ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κ α ι τη σ ε λ ί δ α 22 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κ α ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 7

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΓΕ Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Η Α Ν Ω Ν Υ Μ ΟΣ Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣ ΙΜ ΕΝΤΩ Ν ΗΡΑΚΛΗΣ (η Εταιρ ί α) έ χε ι συσταθ ε ί στην Ελ λ ά δα σύµ φ ω να µ ε τις διατά ξ ε ις του Κ.Ν. 2190/1920, η έ δρ α της ε ί ναι στον ήµ ο Λυκό βρ υσης Αττικής, οδό ς Σ οφ οκλ ή Β ε νιζ έ λ ου και ανήκε ι κατά π λ ε ιοψ ηφ ί α (88,99% µ ε στοιχε ί α 31/3/2011) στον Όµ ιλ ο της LAFARGE ο οπ οί ος ε δρ ε ύε ι στην Γ αλ λ ί α. ί ί ω ά π ε µ π ί έ µ ά λ λ ω ε µ ε π ζ ώ ε έ ρ ε ε ώ ε ί µ π ρ ω π ε ρ λ λ ί Ο Όµ ιλ ος δρ αστηρ ιοπ οιε ται κυρ ς στον κλ δο αρ αγω γής και ορ ας τσιµ ντου, σκυρ οδέ ατος και ν δοµ ικώ ν υλ ικώ ν. Οι νδιά σε ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις αρ ουσιά ονται σε χιλ ιά δε ς Ευρ κτό ς αν αναφ ται διαφ ορ τικά. Το Ευρ ναι το νό ισµ α του τε ύοντος οικονοµ ικού ιβά οντος στο οπ οί ο δρ αστηρ ιοπ οιε ται ο Όµ ιλ ος. 2. ΒΑ Σ Η Κ Α ΤΑ Ρ ΤΙ Σ Η Σ Οι Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις έ χουν καταρ τιστε ί σύµ φ ω να µ ε το ιε θ νέ ς Λογιστικό Πρ ό τυπ ο.λ.π. 34, Ενδιά µ ε σε ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις. 3. ΝΕ Α ΠΡ Ο ΤΥΠΑ, Ι Ε Ρ ΜΗ ΝΕ Ι Ε Σ Κ Α Ι ΤΡ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η ΥΦΙ Σ ΤΑ ΜΕ ΝΩ Ν ΠΡ Ο ΤΥΠΩ Ν Σ υγκε κρ ιµ έ να νέ α π ρ ό τυπ α, τρ οπ οπ οιήσε ις π ρ οτύπ ω ν και διε ρ µ ηνε ί ε ς έ χουν ε κδοθ ε ί, τα οπ οί α ε ί ναι υπ οχρ ε ω τικά για λ ογιστικέ ς π ε ρ ιό δους π ου ξ ε κινούν κατά τη διά ρ κε ια της π αρ ούσας χρ ήσης ή µ ε ταγε νέ στε ρ α. Η ε κτί µ ηση του Οµ ί λ ου σχε τικά µ ε την ε π ί δρ αση απ ό την ε φ αρ µ ογή αυτώ ν τω ν νέ ω ν π ρ οτύπ ω ν, τρ οπ οπ οιήσε ω ν και διε ρ µ ηνε ιώ ν π αρ ατί θ ε ται π αρ ακά τω. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς γ ι α την τρέ χ ο υσ α ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή χ ρήσ η Λ Π 24 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς σ υν δ ε δ ε µ έ ν ω ν µ ε ρώ ν» Η π αρ ούσα τρ οπ οπ οί ηση ε π ιχε ιρ ε ί να µ ε ιώ σε ι τις γνω στοπ οιήσε ις τω ν συναλ λ αγώ ν ανά µ ε σα σε συνδε δε µ έ να µ έ ρ η δηµ οσί ου (government-related entities) και να απ οσαφ ηνί σε ι την έ ννοια του συνδε δε µ έ νου µ έ ρ ους. Σ υγκε κρ ιµ έ να, καταρ γε ί ται η υπ οχρ έ ω ση τω ν συνδε δε µ έ νω ν µ ε ρ ώ ν δηµ οσί ου να γνω στοπ οιήσουν τις λ ε π τοµ έ ρ ε ιε ς ό λ ω ν τω ν συναλ λ αγώ ν µ ε το δηµ ό σιο και µ ε ά λ λ α συνδε δε µ έ να µ έ ρ η δηµ οσί ου, απ οσαφ ηνί ζ ε ι και απ λ οπ οιε ί τον ορ ισµ ό του συνδε δε µ έ νου µ έ ρ ους και ε π ιβά λ λ ε ι τη γνω στοπ οί ηση ό χι µ ό νο τω ν σχέ σε ω ν, τω ν συναλ λ αγώ ν και τω ν υπ ολ οί π ω ν ανά µ ε σα στα συνδε δε µ έ να µ έ ρ η αλ λ ά και τω ν δε σµ ε ύσε ω ν τό σο στις ατοµ ικέ ς ό σο και στις ε νοπ οιηµ έ νε ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις. Η τρ οπ οπ οί ηση αυτή δε ν έ χε ι ε φ αρ µ ογή στον Όµ ιλ ο. Λ Π 32 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» Η π αρ ούσα τρ οπ οπ οί ηση π αρ έ χε ι ε π ε ξ ηγήσε ις σχε τικά µ ε τον τρ ό π ο µ ε τον οπ οί ο ορ ισµ έ να δικαιώ µ ατα π ρ έ π ε ι να ταξ ινοµ ηθ ούν. Σ υγκε κρ ιµ έ να, δικαιώ µ ατα, δικαιώ µ ατα π ρ οαί ρ ε σης ή δικαιώ µ ατα αγορ ά ς µ ε τοχής για την απ ό κτηση συγκε κρ ιµ έ νου αρ ιθ µ ού ιδί ω ν συµ µ ε τοχικώ ν τί τλ ω ν της οικονοµ ικής οντό τητας για έ να συγκε κρ ιµ έ νο π οσό οπ οιουδήπ οτε νοµ ί σµ ατος απ οτε λ ούν συµ µ ε τοχικούς τί τλ ους ε ά ν η οικονοµ ική οντό τητα π ρ οσφ έ ρ ε ι αυτά τα δικαιώ µ ατα, δικαιώ µ ατα π ρ οαί ρ ε σης ή δικαιώ µ ατα αγορ ά ς µ ε τοχής αναλ ογικά σε ό λ ους τους υφ ιστά µ ε νους µ ε τό χους της ί διας κατηγορ ί ας τω ν ιδί ω ν, µ η π αρ αγώ γω ν, συµ µ ε τοχικώ ν τί τλ ω ν. Η συγκε κρ ιµ έ νη τρ οπ οπ οί ηση δε ν έ χε ι ε π ί δρ αση στις Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις του Οµ ί λ ου. Ε ΠΧ Α 19 «ι αγ ραφ ή Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Υ πο χ ρε ώ σ ε ω ν µ ε σ υµ µ ε το χ ι κ ο ύ ς τί τλ ο υς» Η ιε ρ µ ηνε ί α 19 αναφ έ ρ ε ται στο λ ογιστικό χε ιρ ισµ ό απ ό την οικονοµ ική οντό τητα π ου ε κδί δε ι συµ µ ε τοχικούς τί τλ ους σε έ ναν π ιστω τή, π ρ οκε ιµ έ νου να διακανονιστε ί, ολ ό κλ ηρ η ή ε ν µ έ ρ ε ι, µ ια χρ ηµ ατοοικονοµ ική υπ οχρ έ ω ση. Η διε ρ µ ηνε ί α αυτή δε ν έ χε ι ε φ αρ µ ογή στον Όµ ιλ ο. Ε ΠΧ Α 14 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Ό ρι α Πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν Σ το ι χ ε ί ω ν Κ αθ ο ρι σ µ έ ν ω ν Παρο χ ώ ν, Ε λ ά χ ι σ το Α παι το ύ µ ε ν ο Σ χ ηµ ατι σ µ έ ν ο κ ε φ ά λ αι ο κ αι η αλ λ ηλ ε πί δ ρασ ή το υς» Οι τρ οπ οπ οιήσε ις ε φ αρ µ ό ζ ονται σε π ε ρ ιορ ισµ έ νε ς π ε ρ ιπ τώ σε ις: ό ταν η οικονοµ ική οντό τητα υπ ό κε ιται σε ε λ ά χιστο απ αιτούµ ε νο σχηµ ατισµ έ νο κε φ ά λ αιο και π ρ οβαί νε ι σε π ρ ό ω ρ η καταβολ ή τω ν ε ισφ ορ ώ ν για κά λ υψ η αυτώ ν τω ν απ αιτήσε ω ν. Οι τρ οπ οπ οιήσε ις αυτέ ς ε π ιτρ έ π ουν σε µ ί α τέ τοια οικονοµ ική οντό τητα να αντιµ ε τω π ί σε ι το ό φ ε λ ος απ ό µ ια τέ τοια π ρ ό ω ρ η π λ ηρ ω µ ή ω ς π ε ρ ιουσιακό στοιχε ί ο. Η διε ρ µ ηνε ί α δε ν έ χε ι ε φ αρ µ ογή στον Όµ ιλ ο. 8

9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ν Ε Α ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Σ υν έ χ ε ι α Τ ρο πο πο ι ήσ ε ι ς σ ε πρότυπα πο υ απο τε λ ο ύ ν έ ν α τµ ήµ α το υ προ γ ρά µ µ ατο ς ε τήσ ι ω ν βε λ τι ώ σ ε ω ν γ ι α το 2010 το υ Σ Λ Π (Σ υµ βο ύ λ ι ο ι ε θ ν ώ ν Λ ο γ ι σ τι κ ώ ν Προ τύ πω ν ) π π ε ρ ά φ ρ ε λ π ε ρ ω ε π λ λ ε ά ε π ρ ά µ µ λ ω Σ π Μ ά ό έ ρ ε ε έ ε π ί π ί λ Οι αρ ακά τω τρ οπ οπ οιήσε ις ιγρ ουν τις σηµ αντικό τε ς αλ αγέ ς ου υπ ισέ χονται στα ΠΧ Α ς ακό ουθ ο τω ν απ οτε σµ τω ν του τήσιου ογρ ατος βε τιώ σε ν του ΛΠ ου δηµ οσιε ύτηκε τον ιο Εφ σον δε ν αναφ ται διαφ ορ τικά, οι τρ οπ οπ οιήσε ις αυτέ ς δε ν χουν σηµ αντική τω ση στις Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις του Οµ ου. ΠΧ Α 3 «Σ υν ε ν ώ σ ε ι ς Ε πι χ ε ι ρήσ ε ω ν» Οι τρ οπ οπ οιήσε ις π αρ έ χουν ε π ιπ ρ ό σθ ε τε ς διε υκρ ινί σε ις σχε τικά µ ε : (α) συµ φ ω νί ε ς ε νδε χό µ ε νου τιµ ήµ ατος π ου π ρ οκύπ τουν απ ό συνε νώ σε ις ε π ιχε ιρ ήσε ω ν µ ε ηµ ε ρ οµ ηνί ε ς απ ό κτησης π ου π ρ οηγούνται της ε φ αρ µ ογής του ΠΧ Α 3 (2008), (β) την ε π ιµ έ τρ ηση της µ η ε λ έ γχουσας συµ µ ε τοχής, και (γ) λ ογιστική αντιµ ε τώ π ιση τω ν συναλ λ αγώ ν π λ ηρ ω µ ής π ου βασί ζ ονται σε αξ ί ε ς µ ε τοχώ ν και π ου απ οτε λ ούν µ έ ρ ος µ ιας ε π ιχε ιρ ηµ ατικής συνέ νω σης, συµ π ε ρ ιλ αµ βανοµ έ νω ν τω ν ε π ιβρ αβε ύσε ω ν π ου βασί ζ ονται σε αξ ί ε ς µ ε τοχώ ν και π ου δε ν αντικαταστά θ ηκαν ή ε κούσια αντικαταστά θ ηκαν. ΠΧ Α 7 «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς» Οι τρ οπ οπ οιήσε ις π ε ρ ιλ αµ βά νουν π ολ λ απ λ έ ς διε υκρ ινί σε ις σχε τικά µ ε τις γνω στοπ οιήσε ις τω ν χρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν µ έ σω ν. Λ Π 1 «Παρο υσ ί ασ η τω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» Η τρ οπ οπ οί ηση διε υκρ ινί ζ ε ι ό τι οι οικονοµ ικέ ς οντό τητε ς µ π ορ ούν να π αρ ουσιά ζ ουν την ανά λ υση τω ν συστατικώ ν στοιχε ί ω ν τω ν λ οιπ ώ ν συνολ ικώ ν ε σό δω ν ε ί τε στην κατά σταση µ ε ταβολ ώ ν ιδί ω ν κε φ αλ αί ω ν ε ί τε στις σηµ ε ιώ σε ις. Λ Π 27 «Ε ν ο πο ι ηµ έ ν ε ς κ αι Ι δ ι αί τε ρε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Η τρ οπ οπ οί ηση διε υκρ ινί ζ ε ι ό τι οι τρ οπ οπ οιήσε ις τω ν ΛΠ 21, ΛΠ 28 και ΛΠ 31 π ου απ ορ ρ έ ουν απ ό την αναθ ε ώ ρ ηση του ΛΠ 27 (2008) π ρ έ π ε ι να ε φ αρ µ ό ζ ονται µ ε λ λ οντικά. Λ Π 34 «Ε ν δ ι ά µ ε σ η Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή Α ν αφ ο ρά» Η τρ οπ οπ οί ηση δί νε ι µ ε γαλ ύτε ρ η έ µ φ αση στις αρ χέ ς γνω στοπ οί ησης π ου π ρ έ π ε ι να ε φ αρ µ ό ζ ονται σε σχέ ση µ ε σηµ αντικά γε γονό τα και συναλ λ αγέ ς, συµ π ε ρ ιλ αµ βανοµ έ νω ν τω ν µ ε ταβολ ώ ν αναφ ορ ικά µ ε ε π ιµ ε τρ ήσε ις στην ε ύλ ογη αξ ί α, καθ ώ ς και στην ανά γκη ε π ικαιρ οπ οί ησης τω ν σχε τικώ ν π λ ηρ οφ ορ ιώ ν απ ό την π ιο π ρ ό σφ ατη ε τήσια έ κθ ε ση. Ε ΠΧ Α 13 «Προ γ ρά µ µ ατα Πι σ τότητας Πε λ ατώ ν» Η τρ οπ οπ οί ηση διε υκρ ινί ζ ε ι την έ ννοια του ό ρ ου «ε ύλ ογη αξ ί α», στο π λ αί σιο της ε π ιµ έ τρ ησης της ε π ιβρ ά βε υσης τω ν π ρ ογρ αµ µ ά τω ν π ιστό τητας π ε λ ατώ ν. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς από πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά από 1 Ι αν ο υαρί ο υ 2012 ΠΧ Α 9 «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α» (ε φ αρ µ ό ζ ε ται στις ε τήσιε ς λ ογιστικέ ς π ε ρ ιό δους π ου ξ ε κινούν την ή µ ε τά την 1η Ιανουαρ ί ου 2013) Το ΠΧ Α 9 απ οτε λ ε ί την π ρ ώ τη φ ά ση στο έ ρ γο του Σ ΛΠ (Σ υµ βούλ ιο ιε θ νώ ν Λογιστικώ ν Πρ οτύπ ω ν) για την αντικατά σταση του ΛΠ 39 και αναφ έ ρ ε ται στην ταξ ινό µ ηση και ε π ιµ έ τρ ηση τω ν χρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν π ε ρ ιουσιακώ ν στοιχε ί ω ν και χρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν υπ οχρ ε ώ σε ω ν. Το Σ ΛΠ στις ε π ό µ ε νε ς φ ά σε ις του έ ρ γου θ α ε π ε κτε ί νε ι το ΠΧ Α 9 έ τσι ώ στε να π ρ οστε θ ούν νέ ε ς απ αιτήσε ις για την απ οµ ε ί ω ση της αξ ί ας και τη λ ογιστική αντιστά θ µ ισης. Ο Όµ ιλ ος βρ ί σκε ται στη διαδικασί α ε κτί µ ησης της ε π ί δρ ασης του ΠΧ Α 9 στις Οικονοµ ικέ ς του Καταστά σε ις. Το ΠΧ Α 9 δε ν µ π ορ ε ί να ε φ αρ µ οστε ί νω ρ ί τε ρ α απ ό τον Όµ ιλ ο διό τι δε ν έ χε ι υιοθ ε τηθ ε ί απ ό την Ευρ ω π αϊ κή Έ νω ση. Μ ό νο ό ταν υιοθ ε τηθ ε ί, ο Όµ ιλ ος θ α απ οφ ασί σε ι ε ά ν θ α ε φ αρ µ ό σε ι το ΠΧ Α 9 νω ρ ί τε ρ α απ ό την 1 Ιανουαρ ί ου

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ν Ε Α ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Σ υν έ χ ε ι α Λ Π 12 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Φ όρο ι ε ι σ ο δ ήµ ατο ς» (ε φ αρ µ ό ζ ε ται για ε τήσιε ς λ ογιστικέ ς π ε ρ ιό δους π ου ξ ε κινούν την ή µ ε τά την 1 η Ιανουαρ ί ου 2012) Η τρ οπ οπ οί ηση του ΛΠ 12 π αρ έ χε ι µ ια π ρ ακτική µ έ θ οδο για την ε π ιµ έ τρ ηση τω ν αναβαλ λ ό µ ε νω ν φ ορ ολ ογικώ ν υπ οχρ ε ώ σε ω ν και αναβαλ λ ό µ ε νω ν φ ορ ολ ογικώ ν π ε ρ ιουσιακώ ν στοιχε ί ω ν ό ταν ε π ε νδυτικά ακί νητα ε π ιµ ε τρ ώ νται µ ε τη µ έ θ οδο ε ύλ ογης αξ ί ας σύµ φ ω να µ ε το ΛΠ 40 «Επ ε νδύσε ις σε ακί νητα». Η τρ οπ οπ οί ηση αυτή δε ν έ χε ι ακό µ η υιοθ ε τηθ ε ί απ ό την Ευρ ω π αϊ κή Έ νω ση. ΠΧ Α 7 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς» - µ ε ταβι βά σ ε ι ς χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν (ε φ αρ µ ό ζ ε ται για ε τήσιε ς λ ογιστικέ ς π ε ρ ιό δους π ου ξ ε κινούν την ή µ ε τά την 1 η Ιουλ ί ου 2011) Η π αρ ούσα τρ οπ οπ οί ηση π αρ έ χε ι τις γνω στοπ οιήσε ις για µ ε ταβιβασµ έ να χρ ηµ ατοοικονοµ ικά π ε ρ ιουσιακά στοιχε ί α π ου δε ν έ χουν απ οαναγνω ρ ιστε ί ε ξ ολ οκλ ήρ ου καθ ώ ς και για µ ε ταβιβασµ έ να χρ ηµ ατοοικονοµ ικά π ε ρ ιουσιακά στοιχε ί α π ου έ χουν απ οαναγνω ρ ιστε ί ε ξ ολ οκλ ήρ ου αλ λ ά για τα οπ οί α ο Όµ ιλ ος έ χε ι συνε χιζ ό µ ε νη ανά µ ε ιξ η. Παρ έ χε ι ε π ί σης καθ οδήγηση για την ε φ αρ µ ογή τω ν απ αιτούµ ε νω ν γνω στοπ οιήσε ω ν. Η τρ οπ οπ οί ηση αυτή δε ν έ χε ι ακό µ η υιοθ ε τηθ ε ί απ ό την Ευρ ω π αϊ κή Έ νω ση. 10

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Λ Ο Γ Ι Σ ΤΙ Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ Οι Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις έ χουν καταρ τιστε ί σύµ φ ω να µ ε την αρ χή του ιστορ ικού ή τε κµ αρ τού κό στους ε κτό ς τω ν π αρ αγώ γω ν ό π ου η απ οτί µ ηση τους γί νε ται στην ε ύλ ογη αξ ί α. Οι βασικέ ς λ ογιστικέ ς αρ χέ ς, ε κτιµ ήσε ις και υπ ολ ογισµ οί π ου ακολ ουθ ήθ ηκαν π αρ αµ έ νουν αµ ε τά βλ ητε ς σε σχέ ση µ ε τις ε τήσιε ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις του Οµ ί λ ου και της Εταιρ ί ας στις 31 ε κε µ βρ ί ου Όµ ω ς, οι συνοπ τικέ ς τρ ιµ ηνιαί ε ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις π ρ έ π ε ι να ε ξ ε τά ζ ονται σε συνδυασµ ό µ ε τις ε τήσιε ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις της 31 ε κε µ βρ ί ου 2010 π ου ε ί ναι διαθ έ σιµ ε ς στη διε ύθ υνση του διαδικτύου της Εταιρ ί ας 11

12 ς ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ε ΠΙ Χ Ε Ι Ρ Η ΜΑ ΤΙ Κ Ο Ι ΤΟ ΜΕ Ι Σ Η ακό λ ουθ η π λ ηρ οφ ό ρ ηση αναφ έ ρ ε ται στους Τοµ ε ί ς π ου ε π ισκοπ ούνται απ ό τους υπ ε ύθ υνους του Οµ ί λ ου για τη λ ήψ η οικονοµ ικώ ν απ οφ ά σε ω ν. Οι Τοµ ε ί ς έ χουν ορ ιστε ί µ ε βά ση τον κλ ά δο δρ αστηρ ιό τητας, καθ ώ ς αυτό ς ε ί ναι ο τρ ό π ος µ ε τον οπ οί ο οι υπ ε ύθ υνοι για τη λ ήψ η οικονοµ ικώ ν απ οφ ά σε ω ν π αρ ακολ ουθ ούν τον Όµ ιλ ο. Χ ρ ησιµ οπ οιώ ντας τα π οσοτικά κρ ιτήρ ια, ο Όµ ιλ ος απ ε ικονί ζ ε ι ξ ε χω ρ ιστά στην π αρ ούσα σηµ ε ί ω ση και τους τρ ε ις τοµ ε ί ς δρ αστηρ ιό τητά ς του. Η ιοί κηση αξ ιολ ογε ί την ε π ί δοση τω ν Τοµ έ ω ν δρ αστηρ ιό τητας, βασιζ ό µ ε νη στο σύνολ ο τω ν π ω λ ήσε ω ν, στο τρ έ χον λ ε ιτουρ γικό απ οτέ λ ε σµ α, τα κέ ρ δη / (ζ ηµ ί ε ς) ε κµ ε ταλ λ ε ύσε ω ς και στο σύνολ ο του Ενε ρ γητικού. Μ ε την έ ννοια τρ έ χον λ ε ιτουρ γικό απ οτέ λ ε σµ α η ιοί κηση π ρ οσδιορ ί ζ ε ι το απ οτέ λ ε σµ α της Εταιρ ί ας και του Οµ ί λ ου π ρ ο φ ό ρ ω ν, χρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν ε σό δω ν / ε ξ ό δω ν και έ κτακτω ν ε σό δω ν / ε ξ ό δω ν. Οι π λ ηρ οφ ορ ί ε ς αναφ ορ ικά µ ε τους Τοµ ε ί ς δρ αστηρ ιό τητας έ χουν ω ς ε ξ ής: Κλάδος Τ σ ι µ έ ν τ ου Κλάδος Σ κ υ ρ οδέ µ α τ ος 31/3/2011 Κλάδος Α δρ α ν ώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε ν οπ οί η σ η ς Σ ύ ν ολο Ο µ ί λου Π ω λή σ ε ι ς (4.112) Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α (18.241) (1.844) (289) 0 (20.374) Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α / κ έ ρ δη - (ζ η µ ι έ ς) ε κ µ ε τ α λλε ύ σ ε ω ς (18.151) (2.014) (289) 0 (20.454) Κλάδος Τ σ ι µ έ ν τ ου Κλάδος Σ κ υ ρ οδέ µ α τ ος 31/3/2010 Κλάδος Α δρ α ν ώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε ν οπ οί η σ η ς Σ ύ ν ολο Ο µ ί λου Π ω λή σ ε ι ς (6.663) Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α 784 (1.166) (12) Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α / κ έ ρ δη - (ζ η µ ι έ ς) ε κ µ ε τ α λλε ύ σ ε ω ς (590) (1.396) (1.616) Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς Κ λά δ ος Τ σ ι µ έ ντ ου Κ λά δ ος Σκ υ ρ οδ έ µ α τ ος Κ λά δ ος Α δ ρ α νώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε νοπ οί η σ η ς Σύνολο Ο µ ί λου 31/3/ ( ) /12/ ( ) έ µ ε ώ π λ ό ρ π ό ί λ λ ε π ά ω µ ε ω ί λ ε π ζ ρ ω π ί ε ί λ ί ω ε ξ Οι διαφ ορ ς ταξ ύ τω ν αναφ ορ ν χρ ηµ ατοοικονοµ ικής ηρ οφ ησης ου χρ ησιµ οπ οιούνται απ τη ιοί κηση του Οµ ου για τη ήψ η ιχε ιρ ηµ ατικώ ν απ οφ σε ν και τω ν δηµ οσιε υό νω ν Οικονοµ ικώ ν Καταστά σε ν του Οµ ου οι οπ οί ς αρ ουσιά ονται στους κατω τέ νακε ς, οφ ονται κυρ ς στα ής: α) Σ τη διαφ ορ ε τική ηµ ε ρ οµ ηνί α σύνταξ ης τω ν αναφ ορ ώ ν. Αυτό έ χε ι ω ς απ οτέ λ ε σµ α, λ ό γω τω ν οψ ιγε νώ ν γε γονό τω ν να διαφ ορ οπ οιούνται τα αναγνω ρ ιζ ό µ ε να κονδύλ ια τό σο στην Κατά σταση Απ οτε λ ε σµ ά τω ν ό σο και στην Κατά σταση Οικονοµ ικής Θ έ σης του Οµ ί λ ου. β) Σ το διαφ ορ ε τικό τε κµ αρ τό κό στος π ου καθ ορ ί στηκε για τα π ά για π ε ρ ιουσιακά στοιχε ί α του Οµ ί λ ου, λ ό γω της διαφ ορ ε τικής ηµ ε ρ οµ ηνί ας π ρ ώ της ε φ αρ µ ογής τω ν ιε θ νώ ν Πρ οτύπ ω ν Χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικής Αναφ ορ ά ς µ ε ταξ ύ τω ν αναφ ορ ώ ν χρ ηµ ατοοικονοµ ικής π λ ηρ οφ ό ρ ησης π ου χρ ησιµ οπ οιε ί η ιοί κηση και τω ν δηµ οσιε υό µ ε νω ν σύµ φ ω να µ ε τα ιε θ νή Πρ ό τυπ α Χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικής Αναφ ορ ά ς Οικονοµ ικώ ν Καταστά σε ω ν. 12

13 ν ν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ε ΠΙ Χ Ε Ι Ρ Η ΜΑ ΤΙ Κ Ο Ι ΤΟ ΜΕ Ι Σ - Σ υ ν έ χ ε ι α 31/3/ /3/2010 Σύνολο Π ω λή σ ε ω ν ω ς Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς Α ν α κ α τ άτ α ξ η ε κ π τ ώ σε ω ν µ ε τ α ξ ύ Πω λ ή σε ω ν κ α ι Κ ό στ ου ς Πω λ η θ έ ν τ ω ν (477) (256) Σύνολο Π ω λή σ ε ω ν ω ς Κ α τ ά σ τ α σ η Α π οτ ε λε σ µ ά τ ω ν Επιχειρηµατικοί Τ οµείς 31/3/ /3/2010 Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λ ε σµ α (20.374) (12) Έ κ τ α κ τ α α π ε λ έ α τ α Λ λ Κ έ ς λ σ ς οτ σµ (80) (1.604) ειτου ργ ικό αποτέ εσ µα / ρδ η/(ζ ηµιέ ) εκµεταλ εύ εω (20.454) (1.616) Εν αρµό ν ισ η µε Κ ατά σ τασ η Α ποτελ εσ µά τω Α ν α γ ν ώ ρ ι ση ε σό δ ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο 0 (828) Α ν α γ ν ώ ρ ι ση π ρ οβ λ έ ψ ε ω ν κ α ι υ π οχ ρ ε ώ σε ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο (475) 0 Α ν α κ α τ άτ α ξ η κ ό στ ου ς µ ε τ α ξ ύ δ ι οι κ η τ ι κ ώ ν κ α ι χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ώ ν ε ξ ό δ ω ν 300 (276) ι α φ ορ ά α π οσβ έ σε ω ν ε ν σώ µ α τ ω ν α κ ι ν η τ οπ οι ή σε ω ν (163) (211) Λ οι π έ ς δ ι α φ ορ έ ς (331) 304 Κ ατά σ τασ η Α ποτελ εσ µά τω Λ ειτου ργ ικό αποτέ λ εσ µα / Κ έ ρδ η/(ζ ηµιέ ς ) εκµεταλ λ εύ σ εω ς (21.123) (2.627) Χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ά έ σοδ α /(έ ξ οδ α ) (1.015) (376) Κ έ ρδ η /(ζ ηµιέ ς ) προ φ ό ρω ν (22.138) (3.003) Φ ό ρ ε ι ή µ α τ Κ ς δ ος σοδ ος (1.172) αθ αρά κέ ρδ η /(ζ ηµιέ ) περιό ου (18.780) (4.175) 31/3/ /12/2010 Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω ς Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς ι α φ ορ ά στ ο τ ε κ µ α ρ τ ό κ ό στ ος τ ω ν ε ν σώ µ α τ ω ν π α γ ί ω ν Πρ ό σθ ε τ η π ρ ό β λ ε ψ η ε π ι σφ α λ ώ ν α π α ι τ ή σε ω ν (2.114) 0 Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό ε τ α ι ρ ί α ς π ου δ ε ν π ε ρ ι λ α µ β άν ε τ α ι στ η ν Ε ν οπ οί η ση τ ου Ο µ ί λ ου (3.873) (3.987) ι α φ ορ ά σε α ν α β α λ λ ό µ ε ν η φ ορ ολ ογ ί α (3.247) 943 Λ οι π ά (204) (463) Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω ς Κ α τ ά σ τ α σ η Ο ι κ ονοµ ι κ ή ς Θ έ σ η ς

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Λ Ο Ι ΠΑ Λ Ε Ι ΤΟ ΥΡ Γ Ι Κ Α Ε Σ Ο Α /(Ε Ξ Ο Α ) Τα λ οιπ ά λ ε ιτουρ γικά έ σοδα/έ ξ οδα του Οµ ί λ ου και της Εταιρ ί ας για τη π ε ρ ί οδο 1/1 31/3/2011 αναλ ύονται ω ς ε ξ ής: ΟΜΙΛΟΣ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ 31/3/ /3/ /3/ /3/2010 Κ έ ρ δ η /(ζ η µ ί ε ς ) α π ό π ω λ ή σε ι ς συ µ µ ε τ οχ ώ ν Κ έ ρ δ η /(ζ η µ ί ε ς ) α π ό π ω λ ή σε ι ς π α γ ί ω ν (35) 0 (Πρ ό β λ ε ψ η ) / Α ν τ ι στ ρ οφ ή π ρ ό β λ ε ψ η ς συ µ µ ε τ οχ ή ς σε ζ η µ ι έ ς θ υ γ α τ ρ ι κ ώ ν ε τ α ι ρ ι ώ ν 0 0 (320) 0 ό β λ ε ψ η ε π ι α λ ώ ν α π α ι τ ή ω ν Λ π Πρ σφ σε (1.339) (1.438) (834) (1.462) οι ά (856) (1.164) (1.189) (1.444) ρ π π ζ ε ά έ ρ έ ό π ε λ θ ί µ ε µ ε π ε ε έ ω ά π ρ ό ε ψ ε π ώ ω ό έ ξ λ ε θ ε λ ά λ ε έ ξ Λό γω τω ν ιδιαιτε οτήτω ν ου αρ ουσιά ι η κατά σταση της αγορ ς τσιµ ντου τό σο κατά τη διά κε ια της τρ χουσας σο και της αρ ούσας χρ ήσης, η ιοί κηση της Εταιρ ας, γνώ ονα την ύλ ογη αρ ουσί αση τω ν ταιρ ικώ ν και νοπ οιηµ νω ν Οικονοµ ικώ ν Καταστά σε ν, απ οφ σισε να αναταξ ινοµ ήσε ι την βλ η ισφ αλ ν απ αιτήσε ν απ τα οδα διοικητικής ιτουρ γί ας και διά σης στα οιπ ιτουρ γικά οδα. Τα συγκρ ιτικά στοιχε ί α του π ρ ώ του τρ ιµ ήνου του 2010 τω ν ε ξ ό δω ν διοικητικής λ ε ιτουρ γί ας και διά θ ε σης και τω ν λ οιπ ώ ν λ ε ιτουρ γικώ ν ε σό δω ν / (ε ξ ό δω ν) έ χουν αναµ ορ φ ω θ ε ί για λ ό γους ορ θ ό τε ρ ης συγκρ ιτικής π αρ ουσί ασης. Η ε ν λ ό γω αναταξ ινό µ ηση έ χε ι λ ά βε ι χώ ρ α και στην συνοπ τική κατά σταση απ οτε λ ε σµ ά τω ν του π ρ ώ του τρ ιµ ήνου του Α ΠΟ ΤΕ Λ Ε Σ ΜΑ ΤΑ ΠΕ Ρ Ι Ο Ο Υ Ο κύκλ ος ε ρ γασιώ ν του Οµ ί λ ου ανήλ θ ε σε χιλ ιά δε ς Ευρ ώ για το π ρ ώ το τρ ί µ ηνο του 2011, π αρ ουσιά ζ οντας µ ε ί ω ση κατά 26,1% σε σχέ ση µ ε την αντί στοιχη π ε ρ ί οδο του π ρ οηγούµ ε νου έ τους. Ο κύκλ ος ε ρ γασιώ ν της Εταιρ ί ας, για την ί δια π ε ρ ί οδο του 2011, ανήλ θ ε σε χιλ ιά δε ς Ευρ ώ, µ ε ιω µ έ νος κατά 25,6% σε σχέ ση µ ε την αντί στοιχη π ε ρ ί οδο του π ρ οηγούµ ε νου έ τους. Η κά µ ψ η του κύκλ ου ε ρ γασιώ ν του Οµ ί λ ου και της Εταιρ ί ας οφ ε ί λ ε ται στην π τώ ση του ό γκου π ω λ ήσε ω ν τσιµ έ ντου στην ε σω τε ρ ική αγορ ά. Η π τώ ση του ό γκου π ω λ ήσε ω ν τσιµ έ ντου στην ε σω τε ρ ική αγορ ά π ρ οέ κυψ ε ω ς το απ οτέ λ ε σµ α της π ε ρ αιτέ ρ ω ε π ιδε ί νω σης του οικονοµ ικού π ε ρ ιβά λ λ οντος. Οι καθ αρ έ ς ζ ηµ ί ε ς χρ ήσε ω ς µ ε τά απ ό φ ό ρ ους της Εταιρ ί ας ανήλ θ αν σε χιλ ιά δε ς Ευρ ώ το π ρ ώ το τρ ί µ ηνο του 2011 έ ναντι ζ ηµ ιώ ν µ ε τά απ ό φ ό ρ ους 777 χιλ ιά δω ν Ευρ ώ της αντί στοιχης π ε ρ ιό δου του Ο Όµ ιλ ος π αρ ουσί ασε καθ αρ έ ς ζ ηµ ιέ ς µ ε τά απ ό φ ό ρ ους χιλ ιά δε ς Ευρ ώ το π ρ ώ το τρ ί µ ηνο του 2011 έ ναντι ζ ηµ ιώ ν µ ε τά απ ό φ ό ρ ους χιλ ιά δω ν Ευρ ώ της αντί στοιχης π ε ρ ιό δου του Τό σο ο Όµ ιλ ος ό σο και η Εταιρ ί α, συνε χί ζ ουν την υλ οπ οί ηση του π ρ ογρ ά µ µ ατος µ ε ί ω σης του λ ε ιτουρ γικού κό στους και βε λ τιστοπ οί ησης τω ν π αρ αγω γικώ ν, ε φ οδιαστικώ ν και διοικητικώ ν λ ε ιτουρ γιώ ν, στα π λ αί σια της διε θ νούς π ρ ω τοβουλ ί ας Excellence του Οµ ί λ ου LAFARGE. 8. ΦΟ Ρ Ο Σ Ε Ι Σ Ο Η ΜΑ ΤΟ Σ Η ε π ιβά ρ υνση τω ν απ οτε λ ε σµ ά τω ν της π ε ρ ιό δου µ ε φ ό ρ ο ε ισοδήµ ατος αντιπ ρ οσω π ε ύε ι το ά θ ρ οισµ α του τρ έ χοντος φ ό ρ ου ε ισοδήµ ατος, τω ν φ ορ ολ ογικώ ν διαφ ορ ώ ν π ρ οηγούµ ε νω ν και ανέ λ ε γκτω ν χρ ήσε ω ν, τω ν φ ό ρ ω ν κε φ αλ αί ου και της αναβαλ λ ό µ ε νης φ ορ ολ ογί ας. Ο φ ό ρ ος ε ισοδήµ ατος της π ε ρ ιό δου έ χε ι υπ ολ ογισθ ε ί µ ε βά ση τον τρ έ χοντα φ ορ ολ ογικό συντε λ ε στή της χρ ήσης 2011, 20% (2010, 24%). 14

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Κ Ε Ρ Η / (Ζ Η ΜΙ Ε Σ ) Α ΝΑ ΜΕ ΤΟ Χ Η Ο υπ ολ ογισµ ό ς τω ν βασικώ ν κε ρ δώ ν /(ζ ηµ ιώ ν) ανά µ ε τοχή βασί ζ ε ται στα ακό λ ουθ α δε δοµ έ να: Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 31/3/ /3/ /3/ /3/2010 Καθαρά κ έ ρδ η /(ζ η µ ι έ ς ) π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς (18.780) (4.175) (14.866) (777) Μ έ σ ο ς σ τ αθµ ι σ µ έ ν ο ς αρι θµ ό ς τ ω ν κ ο ι ν ώ ν µ ε τ ο χ ώ ν γ ι α τ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς υ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ τ ω ν β ασ ι κ ώ ν κ ε ρδ ώ ν αν ά µ ε τ ο χ ή Κέρδη /(ζ ηµ ι ές ) α ν ά µ ε τ ο χ ή σ ε Ε υ ρώ (0,26) (0,06) (0,21) (0,01) 10. ΜΕ Ρ Ι Σ ΜΑ ΤΑ Τα µ ε ρ ί σµ ατα π ρ οτε ί νονται απ ό το ιοικητικό Σ υµ βούλ ιο στο τέ λ ος κά θ ε χρ ήσης και αναγνω ρ ί ζ ονται ω ς υπ οχρ έ ω ση κατά τον χρ ό νο έ γκρ ισής τους απ ό την Τακτική Γ ε νική Σ υνέ λ ε υση τω ν µ ε τό χω ν. Η Εταιρ ί α π αρ ουσιά ζ ε ι ζ ηµ ιέ ς και δε θ α διανε µ ηθ ούν µ ε ρ ί σµ ατα για τη χρ ήση Α Σ Ω ΜΑ ΤΕ Σ Κ Α Ι Ε ΝΣ Ω ΜΑ ΤΕ Σ Α Κ Ι ΝΗ ΤΟ ΠΟ Ι Η Σ Ε Ι Σ Οι π αγιοπ οιήσε ις του Οµ ί λ ου για την π ε ρ ί οδο 1/1 31/3/2011 ανήλ θ αν σε χιλ ιά δε ς Ευρ ώ και της Εταιρ ί ας σε χιλ ιά δε ς Ευρ ώ, ε νώ η αναπ ό σβε στη αξ ί α τω ν π αγί ω ν π ου διαγρ ά φ ηκαν ή διατέ θ ηκαν απ ό τον Όµ ιλ ο για την π ε ρ ί οδο ανήλ θ ε σε 247 χιλ ιά δε ς Ευρ ώ και για την Εταιρ ί α σε 35 χιλ ιά δε ς Ευρ ώ. Ασώµατες ακ ι ν η το π ο ι ή σει ς Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α Αν απ ό σβ εστη αξ ί α 31 εκ εµβ ρ ί ο υ Κατανοµή υ π ε ρ αξ ί ας σ ε π ε λ ατολ ό γ ι ο (16) 0 Α π β έ σ ε ι ς ό ί Μ ο υ οσ (265) (177) Αν απ σβ εστη αξ α 31 αρ τί Ε ν σώµατες Ακ ι ν η το π ο ι ή σει ς Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α Αν απ ό σβ εστη αξ ί α 31 εκ εµβ ρ ί ο υ Π ρ οσ θ ήκ ε ς Κατανοµή υ π ε ρ αξ ί ας (42) 0 Μ ε ι ώ σ ε ι ς / ι αγ ρ αφ έ ς (247) (35) Α π β έ σ ε ι ς ό ί Μ ο υ οσ (11.415) (10.655) Αν απ σβ εστη αξ α 31 αρ τί Π ά γ ι α στο ι χ εί α δ ι αθ έ σι µα π ρ ο ς π ώλ η ση Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α Αξ ί α 31 εκ εµβ ρ ί ο υ Αξ ί α 31 Μ αρ τί ο υ

16 Έ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Σ ΥΜΜΕ ΤΟ Χ Ε Σ Σ Ε Θ ΥΓ Α ΤΡ Ι Κ Ε Σ Κ Α Ι Σ ΥΓ Γ Ε ΝΕ Ι Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Ε Σ Οι ε ταιρ ί ε ς του Οµ ί λ ου, π ου π ε ρ ιλ αµ βά νονται στις ε νοπ οιηµ έ νε ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις µ ε τις αντί στοιχε ς έ δρ ε ς τους, τα π οσοστά συµ µ ε τοχής του Οµ ί λ ου και τα κύρ ια αντικε ί µ ε να δρ αστηρ ιό τητας ε ί ναι ω ς ε ξ ής: Εταιρ ί ε ς π ου ε νοπ οιούνται µ ε την µ έ θ οδο της π λ ήρ ους ε νοπ οί ησης: Όνοµα Θ υ γ ατ ρ ι κ ή ς Έδρα Ά µ ε σ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή Έµ µ ε σ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή Σ ύ ν ο λ ο Κ ύ ρι ο αν τ ι κ ε ί µ ε ν ο δρασ τ η ρι ό τ η τ ας ΑΓΕΤ Η Ρ ΑΚΛ Η Σ Ελ λ ά δ α, Λ υ κ ό β ρ υ σ η Ατ τ ι κ ή ς Μ η τ ρ ι κ ή Π α ρ α γ ω γ ή κ α ι ε µ π ο ρ ί α τ σ ι µ έ ν τ ο υ LAFARGE BETON Α.B.E.E. Ελ λ ά δ α, Μ ε τ α µ ό ρ φ ω σ η Ατ τ ι κ ή ς 98,64% 1,36% 100,00% Π α ρ α γ ω γ ή κ α ι ε µ π ο ρ ί α σ κ υ ρ ο δ έ µ α τ ο ς κ α ι α δ ρ α ν ώ ν υ λ ι κ ώ ν Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Λ υ κ ό β ρ υ σ η Ατ τ ι κ ή ς 95,76% 4,24% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚΛ Η Σ Ελ λ ά δ α, Λ υ κ ό β ρ υ σ η Ατ τ ι κ ή ς 99,99% 0,01% 100,00% Θ α λ ά σ σ ι ε ς µ ε τ α φ ο ρ έ ς κ α ι δ ι α χ ε ί ρ ι σ η π λ ο ί ω ν Λ ΑΒ Α Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Λ υ κ ό β ρ υ σ η Ατ τ ι κ ή ς 44,16% 55,84% 100,00% Π α ρ α γ ω γ ή κ α ι ε µ π ο ρ ί α δ ο µ ι κ ώ ν κ α ι α δ ρ α ν ώ ν υ λ ι κ ώ ν ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓΑΙΟ Υ ΑΒ ΕΕ Ελ λ ά δ α, Λ υ κ ό β ρ υ σ η Ατ τ ι κ ή ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α Γ. Χ ΑΤΖ Η ΚΥ Ρ ΙΑΚΟ Σ Ν.Ε Ελ λ ά δ α, Λ υ κ ό β ρ υ σ η Ατ τ ι κ ή ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α Α. Χ ΑΤΖ Η ΚΥ Ρ ΙΑΚΟ Σ Ν.Ε. Ελ λ ά δ α, Λ υ κ ό β ρ υ σ η Ατ τ ι κ ή ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α Υ ΣΤΟ Σ Ν.Ε. Ελ λ ά δ α, Λ υ κ ό β ρ υ σ η Ατ τ ι κ ή ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α ΝΑΥ ΣΙΚΑ Ν.Ε. Ελ λ ά δ α, Λ υ κ ό β ρ υ σ η Ατ τ ι κ ή ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α SUPER BETON A.E. Υ ΙΟ Ι Ι. Μ ΑΡ ΚΟ Υ Λ ΑΚΗ Ελ λ ά δ α, Η ρ ά κ λ ε ι ο Κρ ή τ η ς 100,00% 100,00% Π α ρ α γ ω γ ή κ α ι ε µ π ο ρ ί α ε τ ο ί µ ο υ σ κ υ ρ ο δ έ µ α τ ο ς Λ ΑΤΟ Μ ΕΙΑ Μ ΑΡ ΑΘ Ο Υ Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Η ρ ά κ λ ε ι ο Κρ ή τ η ς 99,15% 99,15% Σε α δ ρ ά ν ε ι α PORT SAID SILO INVESTMENT COMPANY S.A. Π α ν α µ ά ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α LEADER BETON S.A Τί ρ α ν α, Αλ β α ν ί α 51,00% 51,00% Εµ π ο ρ ί α ε τ ο ί µ ο υ σ κ υ ρ ο δ έ µ α τ ο ς Για τη θ υ γ ατρ ική εταιρ ί α Λ ΑΤΟΜ ΕΙ Α Μ ΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. σ την οπ οί α ο Ό µ ιλ ος σ υ µ µ ετέ χ ει µ ε π οσ οσ τό 99,15%, δ εν υ π ολ ογ ί ζ ονται δ ικαιώ µ ατα µ ειοψ ηφ ί ας σ τις ζ ηµ ί ες της π ερ ιό δ ου ού τε σ την αρ νητική της καθ αρ ή θ έ σ η λ ό γ ω επ ου σ ιώ δ ου ς σ ηµ ασ ί ας. Εταιρ ί α π ου ενοπ οιεί ται µ ε τη µ έ θ οδ ο της καθ αρ ής θ έ σ ης: Όνοµα Σ υ νδ ε δ ε µέ νη ς Έ δ ρ α Ά µε σ η σ υ µµε τ οχ ή µµε σ η σ υ µµε τ οχ ή Σ ύ νολ ο Κ ύ ρ ι ο αντ ι κ ε ί µε νο δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ας ΝΑΥΤΙΛ. ΕΤΑΙΡ. ΙΑΚ ΙΝ. ΤΣ ΙΜ. Μ ΕΣ. ΑΝΑΤΟ ΛΗ Σ Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Λυ κ ό β ρ υ σ η Ατ τ ι κ ή ς 1,00% 49,00% 50,00% Σ ε α δ ρ ά ν ε ι α Ο Ό µ ιλ ος σ υ µ µ ετέ χ ει επ ί σ ης µ ε π οσ οσ τό 0,52% σ την εταιρ ί α ΕΚΕΠ Υ Α.Ε. µ ε έ δ ρ α τη Χ αλ κί δ α Ευ β οί ας. Η εν λ ό γ ω εταιρ ί α δ εν π ερ ιλ αµ β ά νεται σ την ενοπ οί ησ η του Οµ ί λ ου λ ό γ ω επ ου σ ιώ δ ου ς σ ηµ ασ ί ας της π ερ ιου σ ιακής της δ ιά ρ θ ρ ω σ ης και της αξ ί ας σ υ µ µ ετοχ ής του Οµ ί λ ου. 16

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΑΝΕΙΑ Τ Ρ ΑΠ ΕΖ Ω Ν Ο β ρ αχ υ χ ρ ό νιος τρ απ εζ ικό ς δ ανεισ µ ό ς και οι υ π ερ αναλ ήψ εις του Οµ ί λ ου κατά την 31/3/2011 έ χ ου ν µ έ σ ο σ ταθ µ ισ µ έ νο επ ιτό κιο 4,82% (2010: 4,52%). Το σ ύ νολ ο τω ν τρ απ εζ ικώ ν δ ανεί ω ν έ χ ει σ υ ναφ θ εί σ ε Ευ ρ ώ. Στις 31/3/2011 το σ υ νολ ικό ύ ψ ος β ρ αχ υ π ρ ό θ εσ µ ου τρ απ εζ ικού δ ανεισ µ ού ανέ ρ χ εται σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ, εκ τω ν οπ οί ω ν τα χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ αφ ορ ού ν τη θ υ γ ατρ ική LAFARGE BETON Α.B.E.Ε., τα χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ τη θ υ γ ατρ ική Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ. Α.Ε., τα 217 χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ την Εταιρ ί α και τα 193 χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ τη θ υ γ ατρ ική LEADER BETON S.A. Στις 31/12/2010 το σ υ νολ ικό ύ ψ ος δ ανεισ µ ού του Οµ ί λ ου ανερ χ ό ταν σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ, εκ τω ν οπ οί ω ν τα χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ αφ ορ ού σ αν τη θ υ γ ατρ ική LAFARGE BETON Α.B.E.Ε., τα χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ τη θ υ γ ατρ ική Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ. Α.Ε., τα χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ την Εταιρ ί α και 196 χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ τη θ υ γ ατρ ική LEADER BETON S.A. 14. ΕΝ ΕΧ Ο Μ ΕΝΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ ΣΕΙΣ Κ ΑΙ ΕΣΜ ΕΥ ΣΕΙΣ Επίδικες ή υ πό διαιτ η σ ία διαφ ο ρ έ ς τ η ς Ετ αιρ ίας Κατά του Οµ ί λ ου υ φ ί σ τανται σ ε εκκρ εµ ό τητα αγ ω γ έ ς σ υ νολ ικού ύ ψ ου ς σ τις 31/3/2011, χ ιλ ιά δ ω ν Ευ ρ ώ (31/12/2010: χ ιλ ιά δ ω ν Ευ ρ ώ ), εκ τω ν οπ οί ω ν οι αγ ω γ έ ς σ ε εκκρ εµ ό τητα κατά της Εταιρ ί ας ανέ ρ χ ονται σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ (31/12/2010: χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ ), οι οπ οί ες αντιµ ετω π ί ζ ονται δ ικασ τικά και το απ οτέ λ εσ µ α του ς εί ναι αβ έ β αιο. Ο µ έ γ ισ τος κί νδ υ νος απ ό την τελ εσ ιδ ικί α αυ τώ ν τω ν υ π οθ έ σ εω ν εκτιµ ά ται σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ, εκ τω ν οπ οί ω ν ο µ έ γ ισ τος κί νδ υ νος απ ό την τελ εσ ιδ ικί α τω ν υ π οθ έ σ εω ν της Εταιρ ί ας εκτιµ ά ται σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ. Για αυ τέ ς τις εκκρ εµ οδ ικί ες δ εν έ χ ει σ χ ηµ ατισ θ εί π ρ ό β λ εψ η σ τις π αρ ού σ ες Οικονοµ ικέ ς Κατασ τά σ εις δ ιό τι δ ε θ εω ρ εί ται π ιθ ανό ό τι αυ τό ς ο κί νδ υ νος τελ ικώ ς θ α επ ισ υ µ β εί. Οι π αρ απ ά νω αγ ω γ έ ς έ ναντι της Εταιρ ί ας π ερ ιλ αµ β ά νου ν κυ ρ ί ω ς τις π ερ ιπ τώ σ εις π ου ακολ ου θ ού ν: α. Αγ ω γ ή γ ια απ ώ λ εια σ κά φ ου ς και εσ ό δ ω ν ύ ψ ου ς χ ιλ ιά δ ω ν Ευ ρ ώ και εκτιµ ώ µ ενου µ έ γ ισ του κινδ ύ νου χ ιλ ιά δ ω ν Ευ ρ ώ. β. Αγ ω γ ή γ ια απ οζ ηµ ί ω σ η λ ό γ ω αθ έ τησ ης σ ύ µ β ασ ης µ εταφ ορ ά ς ύ ψ ου ς χ ιλ ιά δ ω ν Ευ ρ ώ και εκτιµ ώ µ ενου µ έ γ ισ του κινδ ύ νου χ ιλ ιά δ ω ν Ευ ρ ώ. γ. Αγ ω γ ή γ ια απ ώ λ εια ναύ λ ω ν ύ ψ ου ς χ ιλ ιά δ ω ν Ευ ρ ώ και εκτιµ ώ µ ενου µ έ γ ισ του κινδ ύ νου χ ιλ ιά δ ω ν Ευ ρ ώ. δ. Αγ ω γ ή γ ια απ οζ ηµ ί ω σ η λ ό γ ω π ώ λ ησ ης αλ λ ό τρ ιω ν ακινήτω ν ύ ψ ου ς χ ιλ ιά δ ω ν Ευ ρ ώ και εκτιµ ώ µ ενου µ έ γ ισ του κινδ ύ νου 879 χ ιλ ιά δ ω ν Ευ ρ ώ. Επ ί της ακί νητης π ερ ιου σ ί ας της Εταιρ ί ας και του Οµ ί λ ου εκκρ εµ ού ν χ αρ ακτηρ ισ µ οί γ ης ω ς δ ά σ η, αιγ ιαλ οί και αρ χ αιολ ογ ικοί χ ώ ρ οι καθ ώ ς και δ ιά φ ορ ες δ ιεκδ ικήσ εις απ ό το Ελ λ ηνικό ηµ ό σ ιο και δ ιά φ ορ α τρ ί τα µ έ ρ η. Ο µ έ γ ισ τος κί νδ υ νος απ ό τις π αρ απ ά νω δ ιεκδ ικήσ εις εκτιµ ά ται σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ και χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ γ ια την Εταιρ ί α και τον Ό µ ιλ ο αντί σ τοιχ α. Για αυ τέ ς τις δ ιεκδ ικήσ εις δ εν έ χ ει σ χ ηµ ατισ θ εί π ρ ό β λ εψ η ού τε έ χ ει απ οµ ειω θ εί η αξ ί α της ακί νητης π ερ ιου σ ί ας σ τις π αρ ού σ ες Οικονοµ ικέ ς Κατασ τά σ εις δ ιό τι δ ε θ εω ρ εί ται π ιθ ανό ό τι αυ τό ς ο κί νδ υ νος τελ ικώ ς θ α επ ισ υ µ β εί. 17

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΕΝ ΕΧ Ο Μ ΕΝΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ ΣΕΙΣ Κ ΑΙ ΕΣΜ ΕΥ ΣΕΙΣ - συ ν έ χ ε ι α Α ν έ λ εγκτ ες φ ο ρ ο λ ο γικά χ ρ ήσ εις Οι φ ορ ολ ογ ικέ ς υ π οχ ρ εώ σ εις τω ν εταιρ ιώ ν του Οµ ί λ ου σ την Ελ λ ά δ α, θ α ορ ισ τικοπ οιηθ ού ν ό ταν θ α δ ιενερ γ ηθ ού ν οι αντί σ τοιχ οι τακτικοί έ λ εγ χ οι απ ό τις αρ µ ό δ ιες φ ορ ολ ογ ικέ ς αρ χ έ ς ή /και τελ εσ ιδ ικήσ ου ν σ χ ετικέ ς εκκρ εµ εί ς δ ικασ τικέ ς υ π οθ έ σ εις π ου αφ ορ ού ν υ φ ισ τά µ ενες δ ιαφ ορ έ ς π ρ οηγ ου µ έ νω ν χ ρ ήσ εω ν µ ε τις φ ορ ολ ογ ικέ ς αρ χ έ ς. Ω ς ανέ λ εγ κτη χ ρ ήσ η θ εω ρ εί ται και η τρ έ χ ου σ α π ερ ί οδ ος 1/1/ /3/2011. Εί ναι π ιθ ανό απ ό του ς π αρ απ ά νω φ ορ ολ ογ ικού ς ελ έ γ χ ου ς να π ρ οκύ ψ ου ν π ρ ό σ θ ετοι φ ό ρ οι και π ρ οσ αυ ξ ήσ εις, οι οπ οί ες εκτιµ ά ται ό τι δ εν θ α έ χ ου ν σ ηµ αντική επ ί δ ρ ασ η γ ια τον Ό µ ιλ ο και την Εταιρ ί α. Εταιρία Έ δ ρα Α ν έ λ ε γ κ τε ς χ ρή σ ε ις Η Ρ Η λ ά δ α Λ υ κ ό β ρ υ σ η τ ι κ ή ς λ ά δ α Μ ε τ α µ ό ρ φ ω σ η τ ι κ ή ς λ ά δ α Λ υ κ ό β ρ υ σ η τ ι κ ή ς Η Ρ Η λ ά δ α Λ υ κ ό β ρ υ σ η τ ι κ ή ς Λ λ ά δ α Λ υ κ ό β ρ υ σ η τ ι κ ή ς Μ Ο Υ λ ά δ α Λ υ κ ό β ρ υ σ η τ ι κ ή ς Υ Ο Π Ο Ρ υ γ χ ω ν ε ύ τ η κ ε µ ε τ η ν Μ Ο Υ λ ά δ α Λ υ κ ό β ρ υ σ η τ ι κ ή ς Χ Η Ρ ε α δ ρ ά ν ε ι α λ ά δ α Λ υ κ ό β ρ υ σ η τ ι κ ή ς Χ Η Ρ ε α δ ρ ά ν ε ι α λ ά δ α Λ υ κ ό β ρ υ σ η τ ι κ ή ς Υ ε α δ ρ ά ν ε ι α λ ά δ α Λ υ κ ό β ρ υ σ η τ ι κ ή ς ε α δ ρ ά ν ε ι α λ ά δ α Λ υ κ ό β ρ υ σ η τ ι κ ή ς Η Ρ Η Ο Ρ Υ κ κ α θ α ρ ί σ τ η κ ε λ ά δ α Λ υ κ ό β ρ υ σ η τ ι κ ή ς ΑΓΕΤ ΑΚΛ Σ Ελ, Ατ LAFARGE BETON Α.B.E.E. Ελ, Ατ Ε.ΒΙ.Ε.Σ.Κ. Α.Ε. Ελ, Ατ 2010 Α.Ν.Ε. ΑΚΛ Σ Ελ, Ατ ΑΒΑ Α.Ε. Ελ, Ατ 2010 ΣΤΑΘ Ι ΑΙΓΑΙΟ ΑΒΕΕ Ελ, Ατ 2010 ΕΠ ΕΝ ΣΗ ΣΙΛ Τ ΣΑΪ Α.Ε. (σ ΣΤΑΘ Ι ΑΙΓΑΙΟ Α.Β.Ε.Ε.) Ελ, Ατ 2010 Γ. ΑΤΖ ΚΥ ΙΑΚΟ Σ Ν.Ε (σ ) Ελ, Ατ Α. ΑΤΖ ΚΥ ΙΑΚΟ Σ Ν.Ε. (σ ) Ελ, Ατ ΣΤΟ Σ Ν.Ε. (σ ) Ελ, Ατ ΝΑΥ ΣΙΚΑ Ν.Ε. (σ ) Ελ, Ατ ΑΚΛ Σ ΓΚΛ Ν.Ε. (ε ) Ελ, Ατ SUPER BETON A.E. Υ ΙΟ Ι Ι. Μ ΑΡ ΚΟ Υ Λ ΑΚΗ Ελ λ ά δ α, Η ρ ά κ λ ε ι ο Κρ ή τ η ς 2010 ΝΑΥ ΤΙΛ ΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡ ΙΑ ΙΑΚΙΝΗ ΣΗ Σ ΤΣΙΜ ΕΝΤΟ Υ Μ ΕΣΗ Σ ΑΝΑΤΟ Λ Η Σ Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Λ υ κ ό β ρ υ σ η Ατ τ ι κ ή ς 2010 Μ ΕΤΑΦ Ο Ρ ΙΚΑΙ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡ Η ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε.(σ υ γ χ ω ν ε ύ θ η κ ε µ ε τ η ν ΕΠ ΕΝ Υ ΣΗ ΣΙΛ Ο Π Ο Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε.) Ελ λ ά δ α, Λ υ κ ό β ρ υ σ η Ατ τ ι κ ή ς Λ Μ Μ Ο Υ λ ά δ α Η ρ ά κ λ ε ι ο ή τ η ς ε α δ ρ ά ν ε ι α Π α ν α µ ά ς κ κ α θ α ρ ί σ τ η κ ε Λ ο υ ξ ε µ β ο ύ ρ γ ο ΑΤΟ ΕΙΑ ΑΡ ΑΘ Α.Ε. Ελ, Κρ 2010 PORT SAID SILO INVESTMENT COMPANY S.A. (σ ) * INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SHIPPING S.A. (ε ) * * Αφορά ε τ α ι ρί α ε γ κ α τ α σ τ η µ έ ν η σ τ ο ε ξ ω τ ε ρι κ ό π ου υ π ό κ ε ι τ α ι σ ε ε ι δ ι κ ό φορολ ογ ι κ ό κ α θ ε σ τ ώ ς τ η ς χ ώ ρα ς ε γ κ α τ άσ τ α σ ή ς τ η ς. Ολ οκλ ηρ ώ θ ηκε ο τακτικό ς φ ορ ολ ογ ικό ς έ λ εγ χ ος σ την εταιρ ί α Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ. Α.Ε., θ υ γ ατρ ική της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ, γ ια τα δ ιαχ ειρ ισ τικά έ τη και καταλ ογ ί σ θ ηκε τέ λ ος χ αρ τοσ ήµ ου. Επ ί του αντικειµ έ νου αυ τού, η εταιρ ί α ά σ κησ ε π ρ οσ φ υ γ ή ενώ π ιον του αρ µ ό δ ιου δ ιοικητικού δ ικασ τηρ ί ου. Σε εξ έ λ ιξ η β ρ ί σ κεται ο φ ορ ολ ογ ικό ς έ λ εγ χ ος γ ια την εταιρ ί α του Οµ ί λ ου Π ΟΝ ΤΟΠ ΟΡ ΟΣ Ν ΑΥ ΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙ Ρ Ι Α (εκκαθ αρ ισ µ έ νη) γ ια τις χ ρ ήσ εις 2000 έ ω ς και

19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΕΝ ΕΧ Ο Μ ΕΝΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ ΣΕΙΣ Κ ΑΙ ΕΣΜ ΕΥ ΣΕΙΣ - συ ν έ χ ε ι α ο θ είσ ες εγγυ ήσ εις Οι εγ γ υ ητικέ ς επ ισ τολ έ ς π ου δ ό θ ηκαν ω ς εξ ασ φ ά λ ισ η γ ια υ π οχ ρ εώ σ εις του Οµ ί λ ου και της Εταιρ ί ας και ήταν σ ε ισ χ ύ σ τις 31/3/2011 και σ τις 31/12/2010, αναλ ύ ονται ω ς εξ ής: ΟΜΙΛΟΣ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ 31/3/ /12/ /3/ /12/2010 ε ί ς ε γ γ υ ή ι ς Ε ν δ τ α ι ρ ι κ έ ς ε ί ς ε γ γ υ ή ι ς οθ σε σε οε οθ σε σε Συ µ βά σ εις αγο ρ ώ ν και κεφ αλ αιο υ χ ικώ ν δαπαν ώ ν Οι αναλ ηφ θ εί σ ες δ εσ µ εύ σ εις απ ό σ υ µ β ά σ εις αγ ορ ώ ν και κεφ αλ αιου χ ικώ ν δ απ ανώ ν π ου ήταν ενερ γ έ ς σ τις 31/3/2011 και σ τις 31/12/2010, αναλ ύ ονται ω ς εξ ής: Ο Μ ΙΛ Ο Σ ΕΤΑΙΡΙΑ 31/3/ /12/ /3/ /12/2010 Σ υ µ β ι ς α γ ώ ν Σ υ µ β ι ς κ ε φ α λ α ι χ ι κ ώ ν ε ξ ό δ ω ν άσε ορ άσε ου Συ µ βά σ εις λ ειτ ο υ ρ γικώ ν µ ισ θ ώ σ εω ν Κατά την ηµ ερ οµ ηνί α σ ύ νταξ ης της Συ νοπ τικής Κατά σ τασ ης Οικονοµ ικής Θ έ σ ης, ο Ό µ ιλ ος και η Εταιρ ί α εί χ αν αναλ ηφ θ εί σ ες δ εσ µ εύ σ εις απ ό σ υ µ β ά σ εις λ ειτου ρ γ ικώ ν µ ισ θ ώ σ εω ν χ ω ρ ί ς την δ υ νατό τητα ή χ ω ρ ί ς να π ρ οτί θ εται να ακυ ρ ώ σ ει τα σ χ ετικά µ ισ θ ω τήρ ια, οι οπ οί ες εί ναι π λ ηρ ω τέ ες ω ς εξ ής: ΟΜΙΛΟΣ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ 31/3/ /12/ /3/ /12/2010 Ε ν τ ό ς ε ν ό ς έ τ ου ς Ε ν τ ό ς τ ω ν 2 έ ω ς κ α ι 5 ε τ ώ ν Πάν ω α π ό 5 έ τ η

20 Μ Μ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΣΥ ΝΑΛ Λ ΑΓ ΕΣ Μ Ε ΣΥ Ν Ε ΕΜ ΕΝΑ Μ ΕΡ Η Συ ν αλ λ αγέ ς µ ετ αξ ύ σ υ ν δεδεµ έ ν ω ν ετ αιρ ιώ ν Για τον Ό µ ιλ ο σ υ νδ εδ εµ έ να µ έ ρ η θ εω ρ ού νται η µ ητρ ική του εταιρ ί α LAFARGE S.A. και οι ά λ λ ες εταιρ ί ες του Οµ ί λ ου LAFARGE. Οι σ υ ναλ λ αγ έ ς της Εταιρ ί ας µ ε τις θ υ γ ατρ ικέ ς της έ χ ου ν απ αλ ειφ θ εί κατά την ενοπ οί ησ η και δ ε σ υ µ π ερ ιλ αµ β ά νονται σ τη κατω τέ ρ ω ανά λ υ σ η: Π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά δες Ε υρ ώ ΟΜΙΛΟΣ 31/3/2011 Ε ΣΟ Α Ε Ξ Ο Α Α Π Α ΙΤ Η ΣΕ ΙΣ Υ Π ΟΧ Ρ Ε Ω ΣΕ ΙΣ 31/3/ /3/ /3/ /3/ /12/ /3/ /12/2010 α ι ρ ί Ο λ ο Α Γ Ε Τ Η Ρ Α Κ Λ Η η τ ρ ι κ ή α ι ρ ί α α ι ρ ί Ο λ ο Συνδεδεµένες ετ ες µί υ ετ LAFARGE S.A Συνδεδεµένες ετ ες µί υ LAFARGE ι κ α ι ώ τ α κ α ι ό χ ρ η σ η σ τ η ν ο λ ο µα δι ς LAFARGE S.A Σύ Τα σ υ γ κρ ιτικά σ τοιχ εί α τω ν εξ ό δ ω ν του π ρ ώ του τρ ιµ ήνου του 2010 έ χ ου ν αναµ ορ φ ω θ εί γ ια λ ό γ ου ς ορ θ ό τερ ης σ υ γ κρ ιτικής π αρ ου σ ί ασ ης. Οι σ υ ναλ λ αγ έ ς της Εταιρ ί ας αφ ενό ς µ ε τις θ υ γ ατρ ικέ ς της, π ου εί ναι σ υ νδ εδ εµ έ να π ρ ό σ ω π α, π ρ ιν απ αλ ειφ θ ού ν κατά την ενοπ οί ησ η και αφ ετέ ρ ου µ ε τη µ ητρ ική εταιρ ί α LAFARGE S.A. καθ ώ ς και ά λ λ ες εταιρ ί ες του Οµ ί λ ου LAFARGE, αναλ ύ ονται κατω τέ ρ ω : Π ο σ ά σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρώ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ο Σ Υ Π Ο Χ Σ ΕΣ Α ΕΞ Α ΑΠ ΑΙΤΗ ΕΙΣ ΡΕΩ ΕΙΣ 31/3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /12/ /3/ /12/2010 Ο µ ο υ Α Γ Η Ρ Α Κ Λ Η η ή Σ υ ν δ έ ν Ο µ ο υ µ δ χ σ η σ Σ ύ ν ο λ ο Εταιρίες ίλ ΕΤ τρικ εταιρία LAFARGE S.A εδ εµ ες εταιρίες ίλ LAFARGE ικ αιώ ατα ικ αιό ρη ς τη LAFARGE S.A Ό λ ες οι σ υ ναλ λ αγ έ ς µ εταξ ύ σ υ νδ εδ εµ έ νω ν µ ερ ώ ν γ ί νονται σ ε τιµ έ ς και µ ε του ς σ υ νήθ εις ό ρ ου ς της αγ ορ ά ς π ου ισ χ ύ ου ν και σ τις σ υ ναλ λ αγ έ ς µ ε τρ ί τα µ έ ρ η. 20

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΑΜΠΕΡ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31.

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ ΕΣ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν Π ΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ Κ ΑΙ ΤΗ Σ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

H - 2010 THN 31 2010 2010

H - 2010 THN 31 2010 2010 «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε.» ΕΤΗ ΣΙ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗ Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 ΤΗ Σ ΕΤΑΙ Ρ ΕΙ ΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009

- 2009 2009  2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ Κ ΑΙ Τ Ο Υ Ο ΜΙΛ Ο Υ Τ Η Σ Π ΕΡ ΙΟ Ο Υ 1 ΙΑΝΟ Υ ΑΡ ΙΟ Υ - 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ τ ο ι χ ε ί α Iσ ο λ ο γ ι σ µ ο ύ 3 Σ τ ο ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

PETER J. HODDINOTT SAAD M. SEBBAR Α..Τ. AZ FE

PETER J. HODDINOTT SAAD M. SEBBAR Α..Τ. AZ FE ΕΞ ΑΜ ΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣ Η Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2008 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜ ΙΛ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

**** Τ η λ.: Fax :

**** Τ η λ.: Fax : ΠΡΑΞΗ 3201 Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ ΗΤ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Σήµερα, 3 Αυγού σ του 2012, ηµέ ρα Παρασ κευή, και σ ύ µφ ωνα µε τι ς δι ατά ξ ει ς του ά ρθ ρου 16 περ. β του Κατασ τατι κού και 21 παρ. 5 του κ.ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

PIERRE DELEPLANQUE JEAN-CHARLES BLATZ Α..Τ. AZ 007012 02XD34455 07CV39073

PIERRE DELEPLANQUE JEAN-CHARLES BLATZ Α..Τ. AZ 007012 02XD34455 07CV39073 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ Σ Υ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣ ΕΣ ΑΠΟΦ ΑΣ ΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α Ο Α Ο Α.Α. Η- Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Α Α Ο Ω Ο Ω Α α, 18-9- 2013 Ο Ο Ο Α Ο Α ι : 30/002/7169 / Ο Ω Ο & ι α ά : 30/078/144/11-3-2013 Α 13PROC001785061 2013-12-16 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/04/Β/86/72 (2011) 19,3χ λ µ Λ ε ω φ. Μα ρ κ ο π ο ύ λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα