Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ ην άµ υνα, η οποί α δ εν θ α ήτ αν απλ ά µ ια άσκηση επί χάρ τ ου µ ε στ όχο τ η µ εί ω ση τ ου κόστ ους στ ις Έ νοπλ ες υνάµ εις, αλ λ ά θ α ήτ αν απόρ ρ οια τ ης ανάλ υσης τ ω ν νέ ω ν δ εδ οµ έ νω ν τ ης Ελ λ ηνικής Εξ ω τ ερ ικής και Αµ υντ ικής πολ ιτ ικής, που θ α περ ιλ αµ β άνει όλ ες τ ις παρ αµ έ τ ρ ους γ ια τ ην άµ υνά µ ας και θ α ήτ αν η β άση γ ια τ η δ ηµ ιουρ γ ί α τ ω ν Ενόπλ ω ν υνάµ εω ν που χρ ειάζ ετ αι η Ελ λ άδ α ώ στ ε να εί ναι σε θ έ ση να δ ιαδ ρ αµ ατ ί σει τ ον ηγ ετ ικό ρ όλ ο που τ ης αρ µ όζ ει γ ια τ ην εξ ασφ άλ ιση τ ης δ ιεθ νού ς ειρ ήνης και ασφ άλ ειας στ ην περ ιοχή µ ας στ ον 21ο αιώ να. Η νέ α αυτ ή αµ υντ ική στ ρ ατ ηγ ική πρ έ πει να στ ηρ ί ζ ει τ όσο τ α ενδ ιαφ έ ρ οντ ά µ ας ω ς πρ ος τ ην ασφ άλ εια στ ην περ ιοχή µ ας όσο και τ ις αµ υντ ικέ ς µ ας ανάγ κες και να ορ ί ζ ει σαφ ώ ς τ ον ρ όλ ο, τ ην αποστ ολ ή και τ ις δ υνατ ότ ητ ες τ ω ν ενόπλ ω ν δ υνάµ εω ν τ ης χώ ρ ας. Πεποί θ ησή µ ας εί ναι ότ ι η Ελ λ άδ α τ ης Ευρ ω παϊ κής Έ νω σης δ εν χρ ειάζ ετ αι τ ις Έ νοπλ ες υνάµ εις τ ης και τ ο ΥΠΕΘ Α µ όνο γ ια τ ην υπερ άσπιση τ ω ν ενδ ιαφ ερ όντ ω ν τ ης χώ ρ ας µ ας αλ λ ά ω ς παρ άγ οντ α στ αθ ερ ότ ητ ας και εξ υπηρ έ τ ησης τ ης ανθ ρ ω πότ ητ ας. Χ ρ ειαζ όµ αστ ε Έ νοπλ ες υνάµ εις, οι οποί ες αντ αποκρ ινόµ ενες στ ις απαιτ ήσεις τ ης εποχής µ ας, µ ε υψ ηλ ό δ εί κτ η εκπαί δ ευσης τ ου πρ οσω πικού και σύ γ χρ ονο εξ οπλ ισµ ό, να εί ναι σε θ έ ση να επεµ β αί νουν γ ρ ήγ ορ α και αποτ ελ εσµ ατ ικά. Τ α παρ απάνω αντ ικατ οπτ ρ ί ζ οντ αι στ α παρ ακάτ ω σηµ εί α : Εκσυγχρονισµός τ η ς δ οµή ς τ ω ν Ενόπ λ ω ν υνά µε ω ν Υ π ε ρά σπ ιση τ ω ν ε λ λ η νικώ ν ε νδ ια φ ε ρόντ ω ν Εξ α σφ ά λ ιση ε νός α σφ α λ ού ς κόσµου Ενδ ια φ έ ρον για τ ους α νθ ρώ π ους µα ς Α ύ ξ η ση τ η ς α ξ ί α ς κά θ ε δ ρα χµή ς π ού δ α π α νά τ α ι για τ η ν ά µυνα Σ ε β α σµός τ ου π ε ριβ ά λ λ οντ ος Σ υνε ισφ ορά στ η ν κοινω νί α Η παρ ουσί αση αυτ ής τ ης νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ ην άµ υνα σηµ ατ οδ οτ εί τ ην αρ χή µ ιας µ ακρ άς και επί πονης δ ιαδ ικασί ας «µ ετ αγ λ ω τ τ ισµ ού» τ ου τ ρ όπου µ ε τ ον οποί ο εµ εί ς οι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι εννοού µ ε να δ ιαχειρ ιζ όµ αστ ε τ ον όρ ο «Εθ νική Ά µ υνα». Η δ υνατ ότ ητ α τ ης αφ οµ οί ω σης ενός τ έ τ οιου ολ οκλ ηρ ω τ ικά νέ ου και σφ αιρ ικού πρ ογ ρ άµ µ ατ ος δ εν εί ναι δ υνατ όν να γ ί νει µ έ σα σε µ ί α νύ κτ α απαιτ εί σκλ ηρ ή δ ουλ ειά και πρ οσπάθ εια εκ µ έ ρ ους όλ ω ν. O σχηµ ατ ισµ ός µ ιας δ εξ αµ ενής από υνάµ εις Αµ έ σου Επεµ β άσεω ς, η δ ηµ ιουρ γ ί α ενός Oρ γ ανισµ ού Αµ υντ ικής ιοικητ ικής και Εφ οδ ιαστ ικής Υποστ ήρ ιξ ης και η πρ οώ θ ηση µ ιας νέ ας πρ ω τ οβ ουλ ί ας πρ οµ ηθ ειώ ν εί ναι µ ερ ικά µ όνον από τ α σηµ αντ ικότ ερ α σηµ εί α τ ης νέ ας αυτ ής πρ ότ ασης. Τ α νέ α δ εδ οµ έ να τ ης δ ιεθ νού ς πολ ιτ ικής σκηνής ( Περ σικός, Β οσνί α, Κ όσοβ ο ) µ ας έ δ ειξ αν ότ ι έ να β ασικό ζ ήτ ηµ α εί ναι η ικανότ ητ α επέ µ β ασης και δ ιαχεί ρ ισης τ ω ν κρ ί σεω ν. EKΣYΓXPONIΣMOΣ THΣ OMHΣ TΩN ENOΠΛΩN YNA MEΩN Κ υρ ί αρ χο σηµ εί ο στ η Νέ α Αµ υντ ική Σ τ ρ ατ ηγ ική εί ναι η παρ αδ οχή ότ ι στ ον σηµ ερ ινό κόσµ ο η άµ εση και ευέ λ ικτ η αντ απόκρ ιση σε µ ί α µ η αναµ ενόµ ενη κατ άστ αση εί ναι συχνά κεφ αλ αιώ δ ους σηµ ασί ας και αναγ καιότ ητ ας. Αυτ ό σηµ αί νει µ εγ αλ ύ τ ερ η συνερ γ ασί α µ ετ αξ ύ τ ω ν κλ άδ ω ν µ ε σκοπό τ η µ εγ ιστ οποί ηση τ ης αποτ ελ εσµ ατ ικότ ητ ας, τ ην επιβ εβ αί ω ση τ ης δ υναµ ικότ ητ ός τ ους και τ ην αύ ξ ηση τ ης λ ογ ιστ ικής και ιατ ρ ικής υποστ ήρ ιξ ης. Πρ οτ εί νουµ ε: Αναδ ιάρ θ ρ ω ση τ ης οµ ής τ ω ν ΕΕ και τ ω ν Γ ενικώ ν Επιτ ελ εί ω ν Σ τ ρ ατ ού, Αερ οπορ ί ας και Nαυτ ικού.

2 ΑΜ ΥΝΑ Σ ελ ί δ α 2 από 6 Τ ην ί δ ρ υση ενός Σ τ ρ ατ ηγ εί ου Μ εικτ ώ ν Eπιχειρ ήσεω ν, συνδ υασµ έ νω ν επιχειρ ήσεω ν (όλ ω ν τ ω ν κλ άδ ω ν), ώ στ ε να εξ ασφ αλ ισθ εί µ εγ αλ ύ τ ερ η αποτ ελ εσµ ατ ικότ ητ α, καλ ύ τ ερ η ανάπτ υξ η στ ρ ατ ευµ άτ ω ν και καλ ύ τ ερ η υποστ ήρ ιξ η τ ω ν κοινώ ν αυτ ώ ν µ ονάδ ω ν µ ε µ ετ αβ αλ λ όµ ενο µ έ γ εθ ος και δ ύ ναµ η πυρ ός. Θ εσµ οθ έ τ ηση τ ου Επαγ γ ελ µ ατ ικού Σ τ ρ ατ ού µ ε στ αδ ιακό περ ιορ ισµ ό τ ού αναποτ ελ εσµ ατ ικού και αναχρ ονιστ ικού θ εσµ ού τ ης στ ρ ατ ιω τ ικής θ ητ εί ας. Ενδ υνάµ ω ση τ ης κορ υφ ής τ ης πυρ αµ ί δ ας στ ις υγ ειονοµ ικέ ς υπηρ εσί ες τ ω ν Ενόπλ ω ν υνάµ εω ν µ ε αναβ άθ µ ιση τ ου ρ όλ ου τ ους και τ ης θ έ σης τ ους στ ο ΥΠΕΘ Α µ ε σύ γ χρ ονες θ ετ ικέ ς κινήσεις, ώ στ ε να πρ οστ ατ ευθ εί η θ ετ ική κλ ηρ ονοµ ιά τ ου ήδ η υψ ηλ ού επιπέ δ ου υγ ειονοµ ικού πρ οσω πικού. YΠEPA ΣΠIΣH TΩN EΛΛHNIKΩN EN IA Φ EPONTΩN Η νέ α αµ υντ ική στ ρ ατ ηγ ική στ ηρ ί ζ ετ αι στ η β άση τ ης συµ µ ετ οχής µ ας στ ο ΝΑΤ O και στ η υτ ικοευρ ω παϊ κή Έ νω ση και στ ην παρ αδ οχή ότ ι οι δ ύ ο αυτ οί αµ υντ ικοί ορ γ ανισµ οί αποτ ελ ού ν β ασικού ς παρ άγ οντ ες στ ην πολ ιτ ική ασφ άλ ειας και άµ υνας. Η πρ ότ ασή µ ας υποστ ηρ ί ζ ει επί σης τ ην ιδ έ α τ ου πρ ογ ρ αµ µ ατ ισµ ού και τ ου σχεδ ιασµ ού τ ης υποστ ήρ ιξ ης επιχειρ ήσεω ν εκτ ός τ ω ν συνόρ ω ν τ ης χώ ρ ας µ ας στ α πλ αί σια τ ης συµ µ ετ οχής µ ας σε συνδ υασµ έ νες συµ µ αχικέ ς επιχειρ ήσεις. Τ α συµ περ άσµ ατ α τ ω ν Φ ιλ ελ ευθ έ ρ ω ν γ ια τ η σηµ ερ ινή κατ άστ αση εί ναι τ α εξ ής: Oι σηµ ερ ινέ ς Έ νοπλ ες υνάµ εις εί ναι σί γ ουρ α λ ιγ ότ ερ ο αποτ ελ εσµ ατ ικέ ς από ό,τ ι θ α έ πρ επε. Oι ΕΕ εί ναι πλ ηµ µ ελ ώ ς επανδ ρ ω µ έ νες, εκπαιδ ευµ έ νες και εξ οπλ ισµ έ νες. Υφ ί στ ατ αι µ ια τ ερ άστ ια πολ υτ υπί α οπλ ικώ ν συστ ηµ άτ ω ν η πρ οµ ήθ εια τ ω ν οποί ω ν σε αρ κετ έ ς περ ιπτ ώ σεις εί ναι αποτ έ λ εσµ α πολ ιτ ικής απόφ ασης και όχι τ ης καθ αυτ ό χρ ησιµ ότ ητ ας. Η υποστ ήρ ιξ η ιοικητ ικής Μ έ ρ ιµ νας εί ναι παρ αµ ελ ηµ έ νη και σε πολ λ έ ς περ ιπτ ώ σεις ανύ παρ κτ η. Oι δ υνατ ότ ητ ες ακρ ιβ ού ς και άµ εσης εµ πλ οκής σε µ εικτ έ ς επιχειρ ήσεις εγ χώ ρ ιας και δ ιεθ νού ς εµ β έ λ ειας (στ ρ ατ ιω τ ικέ ς και ανθ ρ ω πιστ ικέ ς) εί ναι περ ιορ ισµ έ νες. Η ασφ άλ εια και πρ οστ ασί α πρ οσω πικού και υλ ικού ειναι αµ φ ί β ολ η εφ όσον δ εν έ χουν εξ ασφ αλ ισθ εί τ α ανάλ ογ α οπλ ικά συστ ήµ ατ α και η επαρ κής εκπαί δ ευση. εν υφ ί στ ατ αι ενιαί ο σύ στ ηµ α C4i που να καλ ύ πτ ει όλ ους τ ους κλ άδ ους τ ω ν Ε.. και τ ω ν σω µ άτ ω ν ασφ αλ εί ας. Εν κατ ακλ εί δ ι, σήµ ερ α, δ εν υφ ί στ αντ αι οι πρ οϋ ποθ έ σεις γ ια εφ αρ µ ογ ή τ ω ν β ασικώ ν επιχειρ ησιακώ ν αρ χώ ν που συντ εί νουν στ ην πλ ήρ η κυρ ιαρ χί α (τ εσσάρ ω ν δ ιαστ άσεω ν) στ ους τ οµ εί ς επιχειρ ήσεω ν. Η τ ελ ική πρ οσπάθ ειαστ όχος θ α πρ έ πει να συγ κλ ί νει στ ην αποδ οχή ενός δ όγ µ ατ ος «άµ εσης και ακρ ιβ ού ς εµ πλ οκής» γ ια περ ιορ ισµ ό πρ ω τ οβ ουλ ιώ ν τ ου αντ ιπάλ ου, όποιος και αν εί ναι αυτ ός, µ ε απόλ υτ η εστ ί αση σε θ έ µ ατ α υποστ ήρ ιξ ης ιοικητ ικής Μ έ ρ ιµ νας, µ έ σω ενός επαγ γ ελ µ ατ ικού στ ρ ατ ού υψ ηλ ού ποιοτ ικού επιπέ δ ου. O στόχος τη ς π ολ ιτικ ή ς τω ν Φ ιλ ε λ ε υ θ έ ρ ω ν Oι πρ οτ άσεις τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» γ ια τ ην άµ υνα έ χουν ω ς στ όχο να δ ιεγ εί ρ ουν τ ους πολ ί τ ες σε µ ί α κατ εύ θ υνση αντ ικειµ ενικής θ εώ ρ ησης τ ω ν αναγ κώ ν και υποχρ εώ σεω ν τ ης Ελ λ άδ ος στ ον τ οµ έ α άµ υνας και τ η δ ηµ ιουρ γ ί α σύ γ χρ ονω ν Ενόπλ ω ν υνάµ εω ν. Η β ασική σύ λ λ ηψ η τ ω ν Φ ιλ ελ ευθ έ ρ ω ν εί ναι ότ ι σε έ να γ εω πολ ιτ ικά πλ εονεκτ ικό περ ιβ άλ λ ον, στ ο οποί ο όµ ω ς υπάρ χουν ακόµ α εστ ί ες ανάφ λ εξ ης (β λ έ πε Κ όσοβ ο, FYROM κ.ά.), θ α πρ έ πει να αναπτ υχθ εί µ ί α δ υναµ ική γ ια τ η δ ηµ ιουρ γ ί α ενός αµ ιγ ώ ς επαγ γ ελ µ ατ ικού στ ρ ατ εύ µ ατ ος, µ ικρ ού σε αρ ιθ µ ού ς αλ λ ά απόλ υτ α ποιοτ ικού και ισχυρ ού, που θ α εί ναι ικανό να αντ επεξ έ λ θ ει αποτ ελ εσµ ατ ικά όχι µ όνο στ ην υπερ άσπιση τ ης Ελ λ άδ ος και τ ω ν συµ φ ερ όντ ω ν τ ης αλ λ ά και ικανού να πρ οσφ έ ρ ει τ ις καλ έ ς υπηρ εσί ες τ ου γ ια τ η δ ιατ ήρ ηση τ ης ειρ ήνης και τ ης στ αθ ερ ότ ητ ας στ ην περ ιοχή τ ης Ν.Α. Ευρ ώ πης και τ ης Β αλ κανικής στ α πλ αί σια τ ω ν υποχρ εώ σεω ν που έ χει αναλ άβ ει η χώ ρ α. Η κατ αγ ρ αφ ή τ ου συνόλ ου τ ω ν πρ αγ µ ατ ικώ ν αναγ κώ ν τ ου Υπουρ γ εί ου Εθ νικής Ά µ υνας σε πρ οσω πικό, υποδ οµ έ ς και οπλ ικά συστ ήµ ατ α θ α επέ φ ερ ε σηµ αντ ικέ ς οικονοµ ί ες και θ α δ ρ οµ ολ ογ ού σε τ ην ενί σχυση κονδ υλ ί ω ν σε άλ λ ους τ οµ εί ς τ ης κρ ατ ικής δ ρ αστ ηρ ιότ ητ ας όπω ς η παιδ εί α, η υγ εί α και η κοινω νική πρ όνοια τ ω ν πολ ιτ ώ ν αλ λ ά και στ η δ ρ αστ ική περ ικοπή τ ω ν φ όρ ω ν. Oι θ έ σεις µ ας δ εν περ ιορ ί ζ οντ αι σε µ ί α άκρ ιτ η εισήγ ηση γ ια τ ον περ ιορ ισµ ό τ ω ν Ε.Ε.. και µ ετ άβ αση σε έ ναν αποτ ελ εσµ ατ ικό και σύ γ χρ ονο επαγ γ ελ µ ατ ικό στ ρ ατ ό, αλ λ ά κυρ ί ω ς θ έ σεις που οδ ηγ ού ν στ η δ ρ αστ ική µ εί ω ση τ ω ν δ απανώ ν γ ια τ ην άµ υνα µ ετ ά από µ ί α εµ περ ιστ ατ ω µ έ νη ανάλ υση τ όσο τ ης εξ ω τ ερ ικής πολ ιτ ικής, όσο και τ ης

3 ΑΜ ΥΝΑ Σ ελ ί δ α 3 από 6 πολ ιτ ικής γ ια τ ην ασφ άλ εια τ ης χώ ρ ας και τ ου ρ όλ ου που καλ εί τ αι να δ ιαδ ρ αµ ατ ί σει η Ελ λ άδ α στ ο σηµ ερ ινό παγ κόσµ ιο και ευρ ω παϊ κό περ ιβ άλ λ ον, όπου τ α σύ νορ α και οι ιδ εολ ογ ικοί δ ογ µ ατ ισµ οί παρ αµ ερ ί ζ οντ αι ή και κατ αρ γ ού ντ αι και η Ευρ ω παϊ κή Έ νω ση τ εί νει να κατ αστ εί ο πόλ ος συνέ νω σης τ ω ν χω ρ ώ ν τ ου ευρ ύ τ ερ ου γ εω πολ ιτ ικού χώ ρ ου. Oι σύ γ χρ ον ε ς τά σε ις Έ νας σύ γ χρ ονος στ ρ ατ ός θ α πρ έ πει να εί ναι σε θ έ ση να : Υπερ ασπί ζ ετ αι τ ην εδ αφ ική ακερ αιότ ητ α και τ α συµ φ έ ρ οντ α ης χώ ρ ας. Πρ οσφ έ ρ ει τ ις υπηρ εσί ες τ ου στ η δ ιατ ήρ ηση τ ης ειρ ήνης στ ον κόσµ ο. Β οηθ ά σε περ ιπτ ώ σεις έ κτ ακτ ω ν αναγ κώ ν στ ο εσω τ ερ ικό και τ ο εξ ω τ ερ ικό (ιατ ρ ικέ ς υπηρ εσί ες, δ ηµ ιουρ γ ί α υποδ οµ ώ ν κοκ.). Σ υνεισφ έ ρ ει στ η δ ιατ ήρ ηση τ ης περ ιβ αλ λ οντ ολ ογ ικής ισορ ρ οπί ας και τ ου σεβ ασµ ού τ ου περ ιβ άλ λ οντ ος. Β οηθ ά τ ην κοινω νί α και τ ους πολ ί τ ες. Μ ειώ νει τ ην επιβ άρ υνση τ ου πρ οϋ πολ ογ ισµ ού από τ ις δ απάνες Ά µ υνας. Πρ έ πει κατ ά τ η γ νώ µ η µ ας να επιτ ευχθ ού ν τ έ σσερ ις β ασικοί στ όχοι: 1. Η σηµ αντ ική µ εί ω ση τ ω ν δ απανώ ν Ά µ υνας, δ ί χω ς να τ εθ εί σε κί νδ υνο η αµ υντ ική ικανότ ητ α και τ α συµ φ έ ρ οντ α τ ης Ελ λ άδ ος. 2. Η καθ ιέ ρ ω ση αµ ιγ ώ ς επαγ γ ελ µ ατ ικού στ ρ ατ ού µ ε κατ άρ γ ηση τ ης υποχρ εω τ ικής θ ητ εί ας. 3. Η ύ παρ ξ η ενός απόλ υτ α ποιοτ ικού στ ρ ατ εύ µ ατ ος που να εί ναι σε θ έ ση να χειρ ί ζ ετ αι τ α πλ έ ον σύ γ χρ ονα οπλ ικά συστ ήµ ατ α. 4. Η επί τ ευξ η δ ιαφ άνειας και απολ ύ τ ου καθ αρ ότ ητ ας στ ις πρ οµ ήθ ειες οπλ ικώ ν συστ ηµ άτ ω ν αλ λ ά και τ ου πρ οϋ πολ ογ ισµ ού. Oι θ έ σε ις του κ όµ µ α τος Oι θ έ σεις τ ου κόµ µ ατ ος πρ οτ εί νουµ ε να καλ ύ πτ ουν τ ις ακόλ ουθ ες ενότ ητ ες: η µιουργί α α µιγώ ς Επ α γγε λ µα τ ικού Σ τ ρα τ ού µε β α σικέ ς π α ρε µβ ά σε ις στ η δ οµή τ η ν οργά νω ση κα ι τ ον ε κσυγχρονισµό τ ω ν Ε.Ε.. Υ π ε ρά σπ ιση τ ω ν συµφ ε ρόντ ω ν τ η ς Ελ λ ά δ ος µε τ ον α π οτ ε λ ε σµα τ ικότ ε ρο κα ι οικονοµικότ ε ρο τ ρόπ ο. Σ υµµε τ οχή σε ε π ιχε ιρή σε ις τ ου O.Η.Ε. κα ι ά λ λ ω ν δ ιε θ νώ ν οργα νισµώ ν. Φ ροντ ί δ α για τ ο π ροσω π ικό τ ω ν Ενόπ λ ω ν υνά µε ω ν κα ι τ ω ν οικογε νε ιώ ν τ ους. Μ ε γιστ οπ οί η ση τ ου οφ έ λ ους α π ό τ ις δ α π ά νε ς για τ η ν Ά µυνα. Σ υµµε τ οχή στ α κοινά κα ι υπ οστ ή ριξ η τ η ς κοινω νί α ς. A MIΓΩΣ EΠA ΓΓEΛMA TIKOΣ ΣTPA TOΣ ( Ο Μ Η -Ο Ρ ΓA NΩΣH) Χ ρ ειαζ όµ αστ ε Έ νοπλ ες υνάµ εις, που να αντ αποκρ ί νοντ αι στ ις απαιτ ήσεις τ ης εποχής µ ας, µ ε υψ ηλ ό δ εί κτ η εκπαί δ ευσης τ ου πρ οσω πικού και σύ γ χρ ονο εξ οπλ ισµ ό ώ στ ε να εί ναι σε θ έ ση να επεµ β αί νουν γ ρ ήγ ορ α και αποτ ελ εσµ ατ ικά. Η σηµ ερ ινή δ οµ ή τ ω ν Ενόπλ ω ν υνάµ εω ν έ χει µ εί νει ουσιαστ ικά αµ ετ άβ λ ητ η τ α τ ελ ευτ αί α 40 χρ όνια. Εκτ ός από τ ο υψ ηλ ό λ ειτ ουρ γ ικό κόστ ος συντ ήρ ησης εί ναι και αναποτ ελ εσµ ατ ική και επικί νδ υνη, αφ ού οι ί δ ιοι οι στ ρ ατ ηγ οί επαναλ αµ β άνουν συνεχώ ς ότ ι η πλ ηρ ότ ητ α τ ω ν επιχειρ ησιακώ ν µ ονάδ ω ν εί ναι κάτ ω τ ου 40%! και αντ ιστ έ κοντ αι σε κάθ ε πρ οσπάθ εια µ εί ω σης τ ης στ ρ ατ ιω τ ικής θ ητ εί ας. Η µ εί ω ση τ ης στ ρ ατ ιω τ ικής θ ητ εί ας όµ ω ς δ εν εί ναι λ ογ ιστ ικό ζ ήτ ηµ α. Τ ο υπαρ κτ ό δ ηµ ογ ρ αφ ικό πρ όβ λ ηµ α και η πλ ηρ ότ ητ α στ ις µ ονάδ ες τ ω ν Eνόπλ ω ν υνάµ εω ν δ εν µ πορ εί να αποτ ελ εί αρ νητ ικό επιχεί ρ ηµ α γ ια τ η µ εί ω ση ή και τ ην τ ελ ική κατ άρ γ ηση τ ης στ ρ ατ ιω τ ικής θ ητ εί ας και τ ην ί δ ρ υση ενός αµ ιγ ώ ς επαγ γ ελ µ ατ ικού στ ρ ατ ού. Η ανάγ κη να συγ κρ οτ ηθ εί έ νας σύ γ χρ ονος, επαγ γ ελ µ ατ ικός και αποτ ελ εσµ ατ ικός στ ρ ατ ός, απαλ λ αγ µ έ νος από κάθ ε δ ηµ ογ ρ αφ ική επιρ ρ οή, οποί ος να εί ναι σε θ έ ση να αντ αποκρ ιθ εί πλ ήρ ω ς στ ον νέ ο ρ όλ ο πού καλ εί τ αι να δ ιαδ ρ αµ ατ ί σει αλ λ ά και να χειρ ισθ εί τ α υπερ ευαί σθ ητ α, υψ ηλ ής τ εχνολ ογ ί ας οπλ ικά συστ ήµ ατ α, εί ναι ζ ω τ ικής σηµ ασί ας τ όσο γ ια τ ην Eθ νική µ ας Ά µ υνα, αφ ού θ α αυξ ήσει τ η δ ύ ναµ η, τ ην ευελ ιξ ί α και τ ην ικανότ ητ α τ ω ν Ενόπλ ω ν υνάµ εω ν γ ια άµ εση και µ ε ακρ ί β εια συµ πλ οκή, πρ οστ ασί α-ασφ άλ εια πρ οσω πικού και µ έ σω ν αλ λ ά

4 ΑΜ ΥΝΑ Σ ελ ί δ α 4 από 6 και γ ια τ ην Εθ νική Oικονοµ ί α, αφ ού θ α µ ειώ σει τ ο κόστ ος τ ης λ ειτ ουρ γ ί ας και τ ης συντ ήρ ησης τ ου στ ρ ατ ού απελ ευθ ερ ώ νοντ ας πολ ύ τ ιµ α κονδ ύ λ ια τ ου πρ οϋ πολ ογ ισµ ού. Η στ ρ οφ ή πρ ος τ ον επαγ γ ελ µ ατ ικό στ ρ ατ ό πρ έ πει να συνοδ εύ ετ αι από µ ί α αναδ ιάρ θ ρ ω ση τ ης δ οµ ής τ ω ν Ενόπλ ω ν υνάµ εω ν µ ε τ η δ ηµ ιουρ γ ί α µ ικρ ώ ν, µ εικτ ώ ν και ευέ λ ικτ ω ν µ ονάδ ω ν, οι οποί ες θ α αντ ικατ αστ ήσουν τ ην απηρ χαιω µ έ νη δ οµ ή τ ω ν µ ερ αρ χιώ ν, και κυρ ί ω ς από µ ί α αναβ άθ µ ιση τ ω ν εκπαιδ ευτ ικώ ν πρ ογ ρ αµ µ άτ ω ν και τ ω ν υποδ οµ ώ ν τ ω ν Ενόπλ ω ν υνάµ εω ν γ ια να πρ οετ οιµ άσει τ ο πρ οσω πικό όλ ω ν τ ω ν β αθ µ ί δ ω ν στ ον νέ ο ρ όλ ο που θ α κλ ηθ ού ν να δ ιαδ ρ αµ ατ ί σουν τ όσο στ ο εσω τ ερ ικό τ ης χώ ρ ας όσο και στ ην ευρ ύ τ ερ η γ εω γ ρ αφ ική περ ιοχή τ ης αµ έ σου επιρ ρ οής τ ης Ελ λ άδ ος. Η υψ ηλ ή τ εχνολ ογ ί α, η πολ υπλ οκότ ητ α και η συνεχής αναβ άθ µ ιση τ ω ν οπλ ικώ ν συστ ηµ άτ ω ν απαιτ ού ν από τ ις Έ νοπλ ες υνάµ εις να αναζ ητ ήσουν, να πρ οσλ άβ ουν και να εκπαιδ εύ σουν τ ους κατ άλ λ ηλ ους ανθ ρ ώ πους. Αυτ ή η νέ α γ ενιά επαγ γ ελ µ ατ ιώ ν στ ρ ατ ιω τ ώ ν θ α αντ ιπρ οσω πεύ ει τ ο σύ νολ ο τ ης ελ λ ηνικής κοινω νί ας, δ εν θ α εξ αρ τ άτ αι από τ ην επιτ υχί α στ ην επιλ ογ ή, όπω ς γ ί νετ αι σήµ ερ α µ ε τ ους κλ ηρ ω τ ού ς, και θ α αποτ ελ εί τ αι από νέ ους οι οποί οι θ α επιλ έ γ ουν συνειδ ητ ά αυτ όν τ ον δ ρ όµ ο γ ια να στ αδ ιοδ ρ οµ ήσουν. Η επιστ ηµ ονική και επαγ γ ελ µ ατ ική κατ άρ τ ιση και εκπαί δ ευση τ ω ν επαγ γ ελ µ ατ ιώ ν στ ρ ατ ιω τ ώ ν θ α εί ναι αρ τ ιότ ερ η και ουσιαστ ικότ ερ η και θ α δ ηµ ιουρ γ ήσει καλ ού ς και αποτ ελ εσµ ατ ικού ς στ ρ ατ ιώ τ ες και πολ ί τ ες χρ ήσιµ ους στ ην κοινω νί α, αφ ού θ α τ ους δ ώ σει τ η δ υνατ ότ ητ α γ ια µ ί α καρ ιέ ρ α εντ ός και αρ γ ότ ερ α εκτ ός τ ω ν Ενόπλ ω ν υνάµ εω ν. Η αναβ άθ µ ιση τ ου ρ όλ ου τ ω ν στ ρ ατ ιω τ ώ ν µ έ σα από τ ην επαγ γ ελ µ ατ ικοποί ηση θ α οδ ηγ ήσει και στ η θ ετ ικότ ερ η αντ ιµ ετ ώ πιση τ ω ν υπαξ ιω µ ατ ικώ ν και αξ ιω µ ατ ικώ ν από τ ην κοινω νί α άρ α και σε µ εγ αλ ύ τ ερ η αναγ νώ ρ ισή τ ους. Β ασικά σηµ εί α τ ης νέ ας δ οµ ής εί ναι τ α ακόλ ουθ α: νέ ος ρ όλ ος τ ω ν Γ ενικώ ν Επιτ ελ εί ω ν (εκπαί δ ευση, πρ όσλ ηψ η, υποδ οµ έ ς, ιοικητ ική Μ έ ρ ιµ να). Η δ ηµ ιουρ γ ί α Αρ χηγ εί ου Μ εικτ ώ ν/ενιαί ω ν Επιχειρ ήσεω ν. Η δ ηµ ιουρ γ ί α υνάµ εω ν Μ εικτ ώ ν Επιχειρ ήσεω ν Αµ έ σου Αντ ί δ ρ ασης. Η ορ γ άνω ση και λ ειτ ουρ γ ί α Υπηρ εσί ας ιοικητ ικής Μ έ ρ ιµ νας και Πρ οµ ηθ ειώ ν Ενόπλ ω ν υνάµ εω ν. Η ορ γ άνω ση και λ ειτ ουρ γ ί α Υπηρ εσί ας Αξ ιοποί ησης Περ ιουσί ας Ενόπλ ω ν υνάµ εω ν. Η ύ παρ ξ η ενός Κ έ ντ ρ ου Μ ελ έ τ ης και Σ χεδ ί ασης Μ εικτ ώ ν Επιχειρ ήσεω ν. Η αναβ άθ µ ιση Ι ατ ρ ικώ ν Υπηρ εσιώ ν και Επιχειρ ήσεω ν. Η δ ηµ ιουρ γ ί α Εθ νικής Υπηρ εσί ας (κέ ντ ρ ου) Ηλ εκτ ρ ονικού Πολ έ µ ου. Η δ ηµ ιουρ γ ί α Μ εικτ ού κέ ντ ρ ου Επιχειρ ήσεω ν και µ ονάδ ω ν NBC πολ έ µ ου. ηµ ιουρ γ ί α κέ ντ ρ ου αντ ιµ ετ ώ πισης κρ ί σεω ν. Επί σης θ α πρ έ πει να ορ γ ανω θ ού ν και να λ ειτ ουρ γ ήσουν: Υπηρ εσί α Πρ οστ ασί ας και δ ιαχεί ρ ισης περ ιβ άλ λ οντ ος. Υπηρ εσί α συνερ γ ασί ας µ ε τ ις κοινότ ητ ες γ ια τ ην πολ ιτ ική πρ οστ ασί α. Υπηρ εσί α φ ύ λ αξ ης Σ τ ρ ατ ιω τ ικώ ν Εγ κατ αστ άσεω ν. ηµ ιουρ γ ί α Κ έ ντ ρ ου Κ ινητ οποί ησης και Εκπαί δ ευσης Εφ έ δ ρ ω ν και µ ονάδ ω ν πολ ιτ οφ υλ ακής. Τ έ λ ος, ιδ ιαί τ ερ η σηµ ασί α θ α πρ έ πει να δ οθ εί στ η δ ηµ ιουρ γ ί α κατ άλ λ ηλ ω ν υποδ οµ ώ ν γ ια τ ην πρ οετ οιµ ασί α τ ου ανθ ρ ώ πινου δ υναµ ικού που θ α επιθ υµ εί να πρ οσλ ηφ θ εί ω ς επαγ γ ελ µ ατ ί ας στ ρ ατ ιώ τ ης (στ ρ ατ ιω τ ικά λ ύ κεια) αλ λ ά και στ ην αναβ άθ µ ιση τ ης ορ γ άνω σης και λ ειτ ουρ γ ί ας τ ω ν Παρ αγ ω γ ικώ ν Σ χολ ώ ν τ ω ν Ε.Ε. YΠEPA ΣΠIZ ONTA Σ TA ΣYMΦ EPONTA THΣ EΛΛA A Σ ρ οµ ολ όγ ηση πρ οµ ηθ ειώ ν τ ω ν Ε.Ε.. στ ην Ελ λ ηνική Αµ υντ ική Β ιοµ ηχανί α µ έ σω και δ ιεθ νώ ν συνερ γ ασιώ ν. Σ υµ µ ετ οχή σε δ ιεθ νεί ς συµ παρ αγ ω γ έ ς ώ στ ε να κερ δ ί σουµ ε σε χρ όνους παρ άδ οσης, συµ µ ετ οχής και ανάθ εσης ερ γ ασιώ ν σε Ελ λ ηνικέ ς Β ιοµ ηχανί ες και τ εχνογ νω σί α. ηµ ιουρ γ ί α ενός υψ ηλ ού επιπέ δ ου «Επαγ γ ελ µ ατ ικού Σ τ ρ ατ ού» πού να εί ναι σε θ έ ση να φ έ ρ ει σε πέ ρ ας σύ γ χρ ονες επιχειρ ήσεις στ ο εσω τ ερ ικό και εξ ω τ ερ ικό. Αναδ ιορ γ άνω ση τ ω ν τ ρ ιώ ν κλ άδ ω ν τ ω ν Ενόπλ ω ν υνάµ εω ν ώ στ ε να αποκτ ήσουν σύ γ χρ ονες δ οµ έ ς και δ υνατ ότ ητ ες συνερ γ ασί ας στ ο δ ιεθ νέ ς επί πεδ ο. Απόκτ ηση δ υνατ ότ ητ ας τ αχεί ας µ ετ αφ ορ άς δ υνάµ εω ν δ ια θ αλ άσσης και αέ ρ ος (πλ οί α roll-on roll-off, αερ όστ ρ ω µ α Ε/Π µ ετ αφ ορ άς πρ οσω πικού, µ εσαί ας µ ετ αφ ορ άς πρ οσω πικού, µ εσαί ας µ ετ αφ ορ ικής ικανότ ητ ας µ ετ αγ ω γ ικά).

5 ΑΜ ΥΝΑ Σ ελ ί δ α 5 από 6 Ενοποί ηση υποδ οµ ώ ν ιοικητ ικής Μ έ ρ ιµ νας σε έ να ενιαί ο ορ γ ανισµ ό Logistics που να καλ ύ πτ ει και τ ους τ ρ εις κλ άδ ους τ ω ν Ε.Ε.. (Ενιαί α Υπηρ εσί α ιαχεί ρ ισης πρ οµ ηθ ειώ ν µ εί ζ ονος υλ ικού και υλ ικού υποστ ήρ ιξ ης). Oρ γ άνω ση µ ονάδ ω ν Πολ ιτ οφ υλ ακής υψ ηλ ού επιπέ δ ου. Αναβ άθ µ ιση Ι ατ ρ ικώ ν Υπηρ εσιώ ν µ ε δ ηµ ιουρ γ ί α Κ ινητ ώ ν Μ ονάδ ω ν Ι ατ ρ ικής Περ ί θ αλ ψ ης, ικανώ ν να πρ οσφ έ ρ ουν υψ ηλ ού επιπέ δ ου ανθ ρ ω πιστ ικής υπηρ εσί ες και στ ρ ατ ιω τ ικής ιατ ρ ικής. Σ υµ µ ετ οχή σε επιχειρ ήσεις τ ου O.Η.Ε. και Ειρ ηνευτ ικέ ς Επιχειρ ήσεις ιεθ νώ ν ορ γ ανισµ ώ ν γ ια έ ναν ασφ αλ έ στ ερ ο κόσµ ο. Η ειρ ήνη, η ασφ άλ εια και τ α δ ικαιώ µ ατ α τ ω ν ανθ ρ ώ πω ν θ α κινδ υνεύ ουν στ ο µ έ λ λ ον κυρ ί ω ς από τ ην πεί να, τ η φ τ ώ χεια, τ ην περ ιβ αλ λ οντ ολ ογ ική κατ αστ ρ οφ ή, τ ην έ λ λ ειψ η νερ ού, τ α κύ µ ατ α πρ οσφ ύ γ ω ν και κυρ ί ω ς τ ην υπανάπτ υξ η τ ω ν µ η πρ ονοµ ιού χω ν περ ιοχώ ν. Αυτ ά αποτ ελ ού ν και τ ους γ εννήτ ορ ες τ ης β ί ας, τ ου εθ νικισµ ού, τ ης αναρ χί ας και τ ης κρ ατ ικής αυθ αιρ εσί ας. Η Ελ λ άδ α, µ ε γ νώ ση τ ης αυξ ηµ έ νης ευθ ύ νης τ ης και τ ου αναβ αθ µ ισµ έ νου κυρ ιάρ χου δ ιεθ νού ς ρ όλ ου τ ης καλ εί τ αι να συνδ ρ άµ ει ενερ γ ά κυρ ί ω ς στ ον χώ ρ ο τ ης Β αλ κανικής και τ ης Νοτ ιοανατ ολ ικής Μ εσογ εί ου µ έ σω τ ης ενερ γ ού τ ης συµ µ ετ οχής στ ην Β ορ ειοατ λ αντ ική Σ υµ µ αχί α (ΝΑΤ O), τ ην Ευρ ω παϊ κή Έ νω ση και υτ ικοευρ ω παϊ κή Έ νω ση (Ε.Ε. &.Ε.) και τ ον Oρ γ ανισµ ό γ ια τ ην Ασφ άλ εια και Σ υνερ γ ασί α στ ην Ευρ ώ πη (OΑΣ Ε). Πρ οτ εί νουµ ε: Τ η δ ηµ ιουρ γ ί α πρ οοπτ ικώ ν γ ια εφ αρ µ ογ ή αρ χώ ν «στ ρ ατ ιω τ ικής δ ιπλ ω µ ατ ί ας» Tη στ ενή συνερ γ ασί α µ ε τ ις υπηρ εσί ες τ ου Υπουρ γ εί ου Εξ ω τ ερ ικώ ν γ ια εξ οµ άλ υνση σχέ σεω ν µ ε πρ ώ ην αντ ιπάλ ους και β ελ τ ί ω ση σχέ σεω ν µ ε τ ους συµ µ άχους µ ας σε θ έ µ ατ α στ ρ ατ ιω τ ικής δ ιπλ ω µ ατ ί ας. Tη συνερ γ ασί α µ ε τ ον OΗΕ γ ια συµ µ ετ οχή σε επιλ εγ µ έ νες ειρ ηνευτ ικέ ς αποστ ολ έ ς µ ε δ ιαθ εσιµ ότ ητ α επιχειρ ησιακώ ν και ιατ ρ ικώ ν µ ονάδ ω ν τ ω ν Ελ λ ηνικώ ν Ενόπλ ω ν υνάµ εω ν. Tην κατ αστ ρ οφ ή όλ ω ν τ ω ν ναρ κώ ν πού πρ οορ ί ζ οντ αι γ ια επιχειρ ήσεις εναντ ί ω ν πρ οσω πικού και συνερ γ ασί α µ ε γ ειτ ονικέ ς συµ µ αχικέ ς χώ ρ ες µ ε καθ ορ ισµ ό ενιαί ας πολ ιτ ικής σε παρ όµ οια θ έ µ ατ α. ηµ ιουρ γ ί α µ ονάδ ω ν γ ια αντ ιµ ετ ώ πιση κατ αστ άσεω ν NBC πολ έ µ ου και ειρ ηνικώ ν κρ ί σεω ν σε γ ειτ ονικέ ς χώ ρ ες στ ο εξ ω τ ερ ικό. Φ PONTI A ΓIA TO ΠPOΣΩΠIKO TΩN ENOΠΛΩN YNA MEΩN Πλ ήρ ης αναθ εώ ρ ηση τ ης εκπαί δ ευσης στ α στ ελ έ χη Ε.Ε.. Λ ειτ ουρ γ ί α στ ρ ατ ιω τ ικώ ν λ υκεί ω ν και κολ εγ ί ω ν γ ια τ η δ ρ οµ ολ όγ ηση ευνοϊ κώ ν συνθ ηκώ ν γ ια πρ όσλ ηψ η στ ελ εχώ ν υψ ηλ ού επιπέ δ ου στ ις Ε.Ε.. Ελ εύ θ ερ η φ οί τ ηση στ ελ εχώ ν τ ω ν Ε.Ε.. σε πανεπιστ ήµ ια εσω τ ερ ικού και εξ ω τ ερ ικού µ ε επιδ ότ ηση σπουδ ώ ν. ηµ ιουρ γ ί α υψ ηλ ού επιπέ δ ου υποδ οµ ώ ν γ ια τ ην αρ χική και δ ιαρ κή εκπαί δ ευση τ ω ν στ ελ εχώ ν. ηµ ιουρ γ ί α οικισµ ώ ν µ ε εγ κατ άστ αση οικογ ενειώ ν και BOQ s γ ια χρ ήση από στ ελ έ χη πού δ εν έ χουν οικογ έ νεια ηµ ιουρ γ ί α Υπηρ εσί ας Σ υµ β ού λ ω ν γ ια τ ην αντ ιµ ετ ώ πιση οικογ ενειακώ ν πρ οβ λ ηµ άτ ω ν και επαγ γ ελ µ ατ ικής καθ οδ ήγ ησης εξ έ λ ιξ ης τ ω ν στ ελ εχώ ν Πρ οσφ ορ ά ιδ ί ω ν οµ οί ω ν ευκαιρ ιώ ν σε στ ρ ατ ιω τ ικό και πολ ιτ ικό πρ οσω πικό ώ στ ε να κατ αστ εί δ υνατ ή η κατ άλ ηψ η θ έ σεω ν υψ ηλ ής ευθ ύ νης από πολ ιτ ικό πρ οσω πικό τ ου Υπουρ γ εί ου Ά µ υνας. Αξ ιοποί ηση ακί νητ ης περ ιουσί ας Υπουρ γ εί ου Ά µ υνας ώ στ ε να κατ αστ εί δ υνατ ή η χρ ηµ ατ οδ ότ ηση πρ ογ ρ αµ µ άτ ω ν επικουρ ικής σύ ντ αξ ης, ασφ άλ ειας κτ λ. στ ελ εχώ ν τ ω ν Ε.Ε.. MEΓIΣTOΠOIHΣH TΟ Υ Ο Φ Ε ΛΟ Υ Σ A ΠO TIΣ A ΠA NEΣ ΓIA THN A MYNA Τ α συµ περ άσµ ατ α τ α οποί α πρ οκύ πτ ουν από τ η µ έ χρ ι σήµ ερ α µ ελ έ τ η τ ης κατ άστ ασης στ ις Ε.Ε.. εί ναι τ α ακόλ ουθ α: Η εκµ ετ άλ λ ευση τ ω ν υποδ οµ ώ ν εί ναι µ η ικανοποιητ ική. εν υφ ί στ ατ αι σε ευρ εί α δ ιάστ αση η εκχώ ρ ηση έ ρ γ ου σε τ ρ ί τ ους (outsourcing) εν υφ ί στ ατ αι η έ ννοια πρ οϋ πολ ογ ισµ ού, εκτ έ λ εσης και απολ ογ ισµ ού ή σχέ σης κόστ ους και ω φ έ λ ειας. εν υφ ί στ ατ αι δ ιάρ κεια στ ον Π/Υ τ ω ν αµ υντ ικώ ν δ απανώ ν.

6 ΑΜ ΥΝΑ Σ ελ ί δ α 6 από 6 Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι θ εω ρ ού ν ότ ι ο στ όχος τ ης αύ ξ ησης τ ης απόδ οσης τ ω ν αµ υντ ικώ ν δ απανώ ν κατ ά 3% κατ ά έ τ ος, επί µ ί α σειρ ά ετ ώ ν, θ α εξ οικονοµ ήσει σηµ αντ ικά κονδ ύ λ ια τ ου πρ οϋ πολ ογ ισµ ού αλ λ ά συγ χρ όνω ς θ α ενισχύ σει και τ ην αποτ ελ εσµ ατ ικότ ητ α τ ω ν Ε.Ε.. Η ύ παρ ξ η πρ οϋ πολ ογ ισµ ού, πλ άνου παρ ακολ ού θ ησης τ ης εκτ έ λ εσης και απολ ογ ισµ ού σε επί πεδ ο µ ονάδ ος και η πλ ήρ ης κατ αγ ρ αφ ή τ ω ν πρ αγ µ ατ ικώ ν αναγ κώ ν εί ναι απαρ αί τ ητ η πρ οϋ πόθ εση γ ια τ ον µ εσοπρ όθ εσµ ο οικονοµ ικό σχεδ ιασµ ό. Η κατ αγ ρ αφ ή και η αποτ ί µ ηση τ ης περ ιουσί ας τ ω ν Ε.Ε.. (κινητ ής και ακί νητ ης) και η ορ θ ολ ογ ιστ ική εκµ ετ άλ λ ευσή τ ης εί ναι δ υνατ όν να ελ ευθ ερ ώ σει επί σης κονδ ύ λ ια γ ια τ ην καλ ύ τ ερ η εξ υπηρ έ τ ηση τ ου πρ οϋ πολ ογ ισµ ού τ ου Υπουρ γ εί ου Εθ νικής Ά µ υνας. Η ιδ ιω τ ικοποί ηση τ ης Αµ υντ ικής Β ιοµ ηχανί ας (και όχι η µ ετ οχοποί ηση) θ α δ ηµ ιουρ γ ήσει συνθ ήκες υγ ιού ς αντ αγ ω νισµ ού µ ε αποτ έ λ εσµ α λ ιγ ότ ερ ο κόστ ος γ ια τ ην πρ οµ ήθ εια οπλ ικώ ν συστ ηµ άτ ω ν, τ αχύ τ ερ η παρ άδ οση τ ω ν υλ ικώ ν αλ λ ά και µ ικρ ότ ερ η εκτ αµ ί ευση, η οποί α θ α οδ ηγ ήσει στ η µ εί ω ση τ ω ν φ όρ ω ν και τ ην ορ θ ολ ογ ιστ ικότ ερ η κατ ανοµ ή τ ω ν κονδ υλ ί ω ν τ ου γ ενικού πρ οϋ πολ ογ ισµ ού. Τ έ λ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» θ εω ρ ού ν ότ ι όλ α τ α κονδ ύ λ ια τ ου ΥΠΕΘ Α πρ έ πει να περ νάνε µ έ σα από τ ον κρ ατ ικό πρ οϋ πολ ογ ισµ ό και όχι από «ειδ ικού ς λ ογ αρ ιασµ ού ς» (πχ. Τ αµ εί ο Σ τ όλ ου ). ΣYMB OΛH ΣTA KOINA KA I YΠOΣTHPIΞ H THΣ KOINΩNIA Σ Η µ εγ άλ η, νησιω τ ική κυρ ί ω ς, ανάπτ υξ η τ ης χώ ρ ας δ ηµ ιουρ γ εί σοβ αρ ό πρ όβ λ ηµ α στ ις επικοινω νί ες και συγ κοινω νί ες, πρ οβ λ ήµ ατ α που υποσκάπτ ουν τ η θ έ λ ηση γ ια δ ιαβ ί ω ση στ ους συγ κεκρ ιµ έ νους γ εω γ ρ αφ ικού ς χώ ρ ους. Τ ο ί δ ιο ισχύ ει και γ ια τ ις αποµ ακρ υσµ έ νες ορ εινέ ς περ ιοχέ ς. Σ τ ις περ ιπτ ώ σεις αυτ έ ς ο µ ηχανισµ ός τ ω ν Ε.Ε.. θ α µ πορ ού σε να συµ β άλ ει στ ην επί λ υση τ ω ν πρ οβ λ ηµ άτ ω ν δ ηµ ιουρ γ ώ ντ ας αί σθ ηση αισιοδ οξ ί ας στ ους πολ ί τ ες. Σ υγ κεκρ ιµ έ να η συµ β ολ ή τ ω ν Ε.Ε.. θ α µ πορ ού σε να έ χει τ ις ακόλ ουθ ες εφ αρ µ ογ έ ς: Υποστ ήρ ιξ η συντ ήρ ηση ελ ικοδ ρ οµ ί ω ν και µ ικρ ώ ν Α/. Μ ετ αφ ορ ά ασθ ενώ ν µ ε πλ οί α και αερ οσκάφ η. Παρ οχή επειγ όντ ω ν ιατ ρ ικώ ν υπηρ εσιώ ν, ιδ ί ω ς εφ όσον πρ οβ λ εφ θ εί στ α πλ αί σια αναβ άθ µ ισης τ ω ν ιατ ρ ικώ ν δ υνατ οτ ήτ ω ν τ ω ν Ε.Ε.. η ύ παρ ξ η κινητ ώ ν µ ονάδ ω ν Ι ατ ρ ικής(π.χ. αερ οµ ετ αφ ερ όµ ενες µ ικρ έ ς νοσοκοµ ειακέ ς Μ ονάδ ες). Ανάπτ υξ η στ ρ ατ ιω τ ικώ ν εγ κατ αστ άσεω ν σε αποµ ακρ υσµ έ νες περ ιοχέ ς που έ χουν µ εγ άλ ο β αθ µ ό ανερ γ ί ας και φ τ ώ χειας. Υποστ ήρ ιξ η δ ιαφ όρ ω ν κοινω φ ελ ώ ν ορ γ ανισµ ώ ν και δ ρ αστ ηρ ιοτ ήτ ω ν. Υποστ ήρ ιξ η πολ ιτ ώ ν που στ ερ ού ντ αι τ ω ν πρ ος τ ο ζ ην γ ια σοβ αρ ού ς λ όγ ους (υγ εί α, πνευµ ατ ική ανικανότ ητ α). ηµ ιουρ γ ί α ειδ ικής µ ονάδ ας αντ ιµ ετ ώ πισης κατ αστ ρ οφ ώ ν γ ια κάλ υψ η κατ αρ χήν αναγ κώ ν τ ω ν Ε.Ε.. αλ λ ά και τ ης κοινω νί ας ότ αν απαιτ ηθ εί ( σε συνερ γ ασί α µ ε τ α ΕΚ ΑΜ ). ηµ ιουρ γ ί α υποδ οµ ώ ν γ ια υποδ οχή στ ο στ ρ άτ ευµ α και τ ις υπηρ εσί ες τ ου πολ ιτ ώ ν µ ε κινητ ικά και άλ λ α πρ οβ λ ήµ ατ α. ηµ ιουρ γ ί α υποδ οµ ώ ν γ ια υποβ οήθ ηση πολ ιτ ώ ν που ζ ουν σε πρ οβ λ ηµ ατ ικέ ς περ ιοχέ ς.

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ Κ ΑΙ Τ Ο Υ Ο ΜΙΛ Ο Υ Τ Η Σ Π ΕΡ ΙΟ Ο Υ 1 ΙΑΝΟ Υ ΑΡ ΙΟ Υ - 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ τ ο ι χ ε ί α Iσ ο λ ο γ ι σ µ ο ύ 3 Σ τ ο ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

H - 2010 THN 31 2010 2010

H - 2010 THN 31 2010 2010 «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε.» ΕΤΗ ΣΙ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗ Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 ΤΗ Σ ΕΤΑΙ Ρ ΕΙ ΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α     Α Α Α Α Α Α & Α  α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο  ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009

- 2009 2009  2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 2 0 1 5 Ιούνιος 2015 2015 Τ α Εφα ο η Έ ευ α & Και ο ο α ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 1 ρω οβο ία αι ο οίηση ο εί η Τάσεω Α οράς Ερ ασίας α ή ει σ ο Τ ή α Εφαρ οσ έ ης

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ά... 26

Α ο ά... 26 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο 2014 1 ί α ας ι ο έ 1 Α... 5 2 Α Α Α... 8 3... 9 4 Α Α... 11 5 Α Α Α... 15 5.1 ι θ ές ιβά ο... 15 5.2 θ ι ό ιβά ο... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία  Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

61 213,48 224,15 62 206,62 216,95 63 199,72 209,71 64 192,79 202,42 65 185,82 195,10

61 213,48 224,15 62 206,62 216,95 63 199,72 209,71 64 192,79 202,42 65 185,82 195,10 Τ Ο Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Οι Προτάσεις του Κόµµατος των Φιλελευθέρων Μ άιος 2 0 0 1 1 Εισαγωγή 1.1 Η εξ υγ ίαν ση εν ός β αθιά π ροβ ληµατικού συν ταξ ιοδοτικού συστήµατος δεν µπ ορεί ν α θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα