ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)"

Transcript

1 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) 19,3 χ λ µ Λ ε ω φ. Μα ρ κ ο π ο ύ λ ο υ Π α ι α ν ί α - Ατ τ ι κ ή 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε Κ Θ Ε ΣΗ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Υ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Η - Λ Ο Γ Ι ΣΤ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2011 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ ΣΥ ΝΟ Λ ΙΚΟ Υ ΕΙΣΟ Η Μ Α Τ Ο Σ ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΗ Σ Θ ΕΣΗ Σ Τ Η Σ 31ης ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Ω Ν Ι ΙΩ Ν ΚΕΦ Α Λ Α ΙΩ Ν ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Τ Α Μ ΕΙΑ ΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) 11 ΣΗ Μ Ε Ι Ω ΣΕ Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ ΓΕΝΙΚΕΣ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ ΝΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤ Α Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΕΣ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΕΣ ΚΡ ΙΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΚΥ Ρ ΙΕΣ Π Η ΓΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ Τ Η Τ Α Σ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν ΕΚΤ ΙΜ Η ΣΕΩ Ν ΚΥ ΚΛ Ο Σ ΕΡ ΓΑ ΣΙΩ Ν Α Π Ο Μ ΕΙΩ ΣΗ ΣΥ Μ Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν ΣΕ Θ Υ ΓΑ Τ Ρ ΙΚΕΣ ΚΑ Ι ΣΥ ΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤ Α ΙΡ ΙΕΣ Λ Ο ΙΠ Α Λ ΕΙΤ Ο Υ Ρ ΓΙΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞ Ο Α ) ΚΕΡ Η / (Ζ Η Μ ΙΕΣ) ΕΚΜ ΕΤ Α Λ Λ ΕΥ ΣΕΩ Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝOΜ ΙΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞ Ο Α ) Φ Ο Ρ Ο Σ ΕΙΣΟ Η Μ Α Τ Ο Σ ΣΥ Μ Μ ΕΤ Ο Χ ΕΣ ΣΕ Θ Υ ΓΑ Τ Ρ ΙΚΕΣ ΚΑ Ι ΣΥ ΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤ Α ΙΡ ΙΕΣ Α ΝΑ Β Α Λ Λ Ο Μ ΕΝΗ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο ΓΙΑ Π Ρ Ο Β Λ ΕΨ ΕΙΣ ΓΙΑ Α Π Ο Ζ Η Μ ΙΩ ΣΕΙΣ Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚΟ Υ Λ Ο ΓΩ ΕΞ Ο Ο Υ Α Π Ο Τ Η Ν Υ Π Η Ρ ΕΣΙΑ Λ Ο ΙΠ ΕΣ Μ Α ΚΡ Ο Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ ΚΑ Ι Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Π Ρ Ο Β Λ ΕΨ ΕΙΣ Μ ΕΡ ΙΣΜ Α Τ Α Μ ΕΤ Ο Χ ΙΚΟ ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ Α Π Ο Θ ΕΜ Α Τ ΙΚΑ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΑ Μ ΕΣΑ ΚΑ Ι ΙΑ Χ ΕΙΡ ΙΣΗ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ Π Α Ρ Α ΓΟ ΝΤ ΕΣ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Σ Α Υ Ξ Η ΣΕΩ Ν Τ ΙΜ Ω Ν ΚΑ Υ ΣΙΜ Ω Ν ΚΑ Ι ΝΑ Υ Λ Ω Ν Λ Ο ΙΠ ΕΣ Μ Α ΚΡ Ο Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Α Π Α ΙΤ Η ΣΕΙΣ Π ΕΛ Α Τ ΕΣ ΚΑ Ι Λ Ο ΙΠ ΕΣ Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Α Π Α ΙΤ Η ΣΕΙΣ Τ Α Μ ΕΙΟ ΚΑ Ι Τ Α Μ ΕΙΑ ΚΑ ΙΣΟ Υ ΝΑ Μ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ ΕΥ Τ ΕΣ ΚΑ Ι Λ Ο ΙΠ Ο Ι Π ΙΣΤ Ω Τ ΕΣ ΕΝ ΕΧ Ο Μ ΕΝΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Β Α ΣΕΙΣ Λ ΕΙΤ Ο Υ Ρ ΓΙΚΩ Ν Μ ΙΣΘ Ω ΣΕΩ Ν ΓΕΓΟ ΝΟ Τ Α Μ ΕΤ Α Τ Η Ν Η Μ ΕΡ Ο Μ Η ΝΙΑ Α ΝΑ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΩ Ν ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩ Ν ΣΥ ΝΑ Λ Λ Α ΓΕΣ Μ Ε ΣΥ ΓΓΕΝΗ Μ ΕΡ Η 37 ΣΤ Ο Ι Χ Ε Ι Α Κ Α Ι Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

3 ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ ΕΤ ΗΣΙ Α Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Κύριοι Μ έ τοχ οι, Σ ύµ φ ω να µ ε το ά ρθ ρο 136 του Κ /1920 όπ ω ς αυτό τέ θ ηκ ε µ ε το ά ρθ ρο 13 του Ν. 3229/2004, υπ οβ ά λ λ ουµ ε συνηµ µ έ να στην Γ ε νικ ή Σ υνέ λ ε υσή σας τις Οικ ονοµ ικ έ ς Καταστά σε ις της Εταιρί ας γ ια τη χ ρή ση π ου έ λ ηξ ε την Τ α οικ ονοµ ικ ά στοιχ ε ί α της Εταιρί ας π αρουσιά ζ ονται λ ε π τοµ ε ρώ ς στις οικ ονοµ ικ έ ς κ αταστά σε ις µ ε τις σηµ ε ιώ σε ις τους κ αι π αρέ χ ουν όλ α τα στοιχ ε ί α κ αι π λ ηροφ ορί ε ς π ου ε ί ναι απ αραί τητε ς γ ια την ανά λ υσή τους. Επ ί τω ν κ υριοτέ ρω ν κ ονδ υλ ί ω ν σηµ ε ιώ νονται τα ε ξ ή ς: κ λ ε µ ε θ ε κ κ δ ώ θ ε χ έ χ Τ µ κ έ ε κ µ ε λ λ ε µ ε θ χ χ µ ε ή ε ί λ ε ε µ ε ί ω π ω λ ή ω κ κ ε ά µ µ ε ί ω κ π ω λ έ κ έ µ ε µ ε ί ω π ω λ ή ω έ µ ε ε ί λ ε κ ω µ ε ί ω µ ε έ λ ω π π ω λ ή ω χ π π ε λ Τ κ κ έ χ ω µ ε φ µ ε θ χ έ χ µ ε ί ω κ κ ε ώ χ ω ε ί λ ε κ ω Σ µ ε ί ω λ ώ λ ε ώ ε ω Σ φ ε ή µ Ο ύκ ος ργ ασιώ ν της Εταιρί ας ιώ ηκ στο 2011 ατά 7,81% αι ιαµ ορφ ηκ σε ιλ. Ευρώ ναντι ιλ. Ευρώ το α ικ τά ρδ η τά υσης ιώ ηκ αν απ ό 937 ιλ. Ευρώ το 2010 σε 859 ιλ. Ευρώ το Η ταβ ολ οφ ται αφ νός στη ση τω ν σε ν ατά 7,81% αι αφ τέ ρου στην αναλ ογ ικ ικ ρότε ρη ση του όστους ηθ ντω ν ατά 7,78% σε σχ ση το Η ση τω ν σε ν σε σχ ση το 2010 οφ ται υρί ς στη ση του ταφ ορικ ού ργ ου όγ τώ σης τω ν σε ν ύδ ην ροϊ όντω ν τω ν ατώ ν της Εταιρί ας. α αθ αρά ρδ η ρή σε ς τά απ ό όρους ιώ ηκ αν στο 2011 σε 113 ιλ. Ευρώ ναντι 807 ιλ. Ευρώ το Η ση τω ν αθ αρώ ν ρδ ν της ρή σε ς του 2011 οφ ται υρί ς: τη ση τω ν οιπ ν ιτουργ ικ ν σόδ ν. την αύξ ηση του όρου ισοδ ατος. ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ ΤΟ Χ Ω Ν 2011 Η Α ΝΕΗ όπ ω ς κ αι στα π ροηγ ούµ ε να χ ρόνια ανταπ οκ ρί θ ηκ ε µ ε απ όλ υτη ε π ιτυχ ί α σε όλ ε ς τις ανά γ κ ε ς δ ιακ ί νησης τσιµ έ ντου µ ε ναυλ ω µ έ να π λ οί α, στην ε σω τε ρικ ή αγ ορά κ αι στις ε ξ αγ ω γ έ ς. Η συντή ρηση κ αι οι ε π ισκ ε υέ ς τω ν υπ ό δ ιαχ ε ί ριση τή ς Εταιρί ας π λ οί ω ν, ε π ε τε ύχ θ ησαν σύµ φ ω να µ ε τον π ρογ ραµ µ ατισµ ό κ αι τον π ροϋ π ολ ογ ισµ ό. Τ α υψ ηλ ά ε π ί π ε δ α σε θ έ µ ατα Ρ ύπ ανσης- Α σφ ά λ ε ιας κ αι Υ γ ιε ινή ς, δ ιατηρή θ ηκ αν σε όλ α τα π λ οί α. ΠΡ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΤΙΣ Μ Ο Σ Κ Α Ι Σ ΤΟ Χ Ο Ι 2012 Η Α ΝΕΗ στο 2012 θ α συνε χ ί σε ι να ανταπ οκ ρί νε ται στις µ ε ταφ ορικ έ ς ανά γ κ ε ς της Α Γ ΕΤ, τόσο στην ε γ χ ώ ρια αγ ορά όσο κ αι στη δ ιε θ νή αγ ορά, µ ε ναυλ ω µ έ να π λ οί α. Οι συντηρή σε ις κ αι οι ε π ισκ ε υέ ς τω ν υπ ό δ ιαχ ε ί ριση υπ αρχ όντω ν π λ οί ω ν θ α ε κ τε λ ε σθ ούν σύµ φ ω να µ ε το π ρόγ ραµ µ α κ αι χ ω ρί ς σοβ αρέ ς απ οκ λ ί σε ις απ ό τον αρχ ικ ό π ροϋ π ολ ογ ισµ ό. Θ α κ αταβ λ ηθ ούν π ροσπ ά θ ε ιε ς ώ στε να δ ιατηρηθ ε ί η αξ ιοπ λ οΐ α κ αι η ά ριστη κ ατά σταση τω ν υπ ό δ ιαχ ε ί ριση π λ οί ω ν σε υψ ηλ ά ε π ί π ε δ α. 3

4 ΕΠΕΝ ΥΣ ΕΙΣ Σ την π ε ρί οδ ο του έ τους 2011 δ ε ν υπ ή ρξ αν. Γ ια το έ τος 2012 δ ε ν π ροβ λ έ π ονται. ΠΗΓ ΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ ΤΗΤΑ Σ, Κ ΙΝ ΥΝ Ο Ι Κ Α Ι Γ ΕΓ Ο Ν Ο ΤΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜ ΕΡ Ο Μ ΗΝ ΙΑ Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ Σ ΤΑ Σ ΕΩ Ν Οι κ ύριε ς π ηγ έ ς αβ ε β αιότητας λ ογ ιστικ ώ ν ε κ τιµ ή σε ω ν π ε ριγ ρά φ ονται στη σηµ ε ί ω ση 4, οι π αρά γ οντε ς χ ρηµ ατοοικ ονοµ ικ ού κ ινδ ύνου της Εταιρί ας π ε ριγ ρά φ ονται στη σηµ ε ί ω ση 18.1 κ αι τα σηµ αντικ ότε ρα γ ε γ ονότα µ ε τά την ηµ ε ροµ ηνί α αναφ ορά ς τω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστά σε ω ν π ε ριγ ρά φ ονται στη σηµ ε ί ω ση 21 τω ν ε τή σιω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστά σε ω ν της Εταιρί ας. Κύριοι Μ έ τοχ οι, Μ ε β ά ση όλ α τα π αραπ ά νω αναφ ε ρθ έ ντα, έ χ ε τε στη δ ιά θ ε σή σας όλ α τα απ αραί τητα στοιχ ε ί α γ ια να π ροχ ω ρή σε τε στην έ γ κ ριση τω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστά σε ω ν αλ λ ά κ αι απ ό το νόµ ο απ αλ λ αγ ή µ ας όπ ω ς π ροβ λ έ π ε ται απ ό το κ αταστατικ ό. Π αιανί α, 9 Μ αρτί ου 2012 Ο Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ O Ι ΕΥ Θ Υ ΝΩ Ν Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ ΟΣ ΚΩ ΝΣ Τ Α ΝΤ Ι ΝΙ ΟΣ Χ ΟΛ ΕΒ Α Σ Α ΝΑ Σ Τ Α Σ Ι ΟΣ Μ Α ΝΟΣ 4

5 Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Μαρούσι Αθήνα Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων ΑΡ Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β93/2052 Θεσσαλονίκη: Ανδριανουπόλεως 1A, Καλαμαριά, Τηλ.: +30 (2310) , Fax: +30 (2310) Member of Deloitte Touche Tohmatsu

6 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2011, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 23 Μαΐου 2012 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Φωτεινή Δ. Γιαννοπούλου Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120

7 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ Ι Λ Ι ΑΚ Η Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ» ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ

8 ς Οι Οικ ονοµ ικ έ ς Καταστά σε ις της Εταιρί ας απ ό την σε λ ί δ α 8 έ ω ς κ αι την σε λ ί δ α 37 ε γ κ ρί θ ηκ αν κ ατά την συνε δ ρί αση του ιοικ ητικ ού Σ υµ β ουλ ί ου την Π αρασκ ε υή 9 Μ αρτί ου 2012 κ αι τε λ ούν υπ ό την έ γ κ ριση της Τ ακ τικ ή ς Γ ε νικ ή ς Σ υνέ λ ε υσης τω ν Μ ε τόχ ω ν. Κατ ε ντολ ή του ιοικ ητικ ού Σ υµ β ουλ ί ου, οι Οικ ονοµ ικ έ ς Καταστά σε ις υπ ογ ρά φ ονται απ ό: Ο Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕ Υ Θ Υ ΝΩΝ ΣΥ Μ Β ΟΥ Λ ΟΣ Ο Π Ρ ΟΪ ΣΤΑΜ Ε ΝΟΣ Λ ΟΓ ΙΣΤΗ Ρ ΙΟΥ Χ Ε Β Μ Π Λ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΛ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ Σ ΑΝΑΓ ΟΠ ΟΥ ΟΣ ΑΡ Α.Τ. ΑΖ ΑΡ Α.Τ. Ξ ΑΡ.Α.Ο.Ε Α'ΤΑΞΗ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν Τ ΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2011 Π οσ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς Ε υ ρ ώ ΣΗΜ. 1/1/ /12/2011 1/1/ /12/2010 Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ε ρ γ α σ ι ώ ν ω σ ε ι σ τ π ω θ έ ν τ ω ν κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α Έ ξ α δ ι τ ι ι τ ρ γ ί α δ ι ά θ ε σ η π ε ί ω σ η Α ν α σ τ ρ ή α π ε ί ω σ η σ υ µ µ ε τ ώ ν σ ε θ υ γ α τ ρ ι ι σ υ ν δ ε δ ε µ έ ν ε ε τ α ι ρ ί ε Λ π ά ι τ ρ γ ι έ σ α ξ α Κ έ ρ δ η ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς Χ ρ η µ α τ ι έ σ α ξ α Κ έ ρ δ η χ ρ ή σ η ς π ρ ο φ ό ρ ω ν Φ ό ρ ε ι σ ή µ α τ Κ α θ α ρ ά κ έ ρ δ η χ ρ ή σ η ς µ ε τ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς Κύκλος (π λή ς) Κό ος λη (12.432) (13.480) Μι οδ οι κη κή ς λε ου ς & ς (365) (569) (Α οµ ) / οφ οµ ς οχ κέ ς κα ς ς 6 (1) 12 οι λε ου κά οδ / (έ οδ ) 7 (70) οοι κον οµ κά οδ / (έ οδ ) ος οδ ος 10 (561) (210) Α ρ ι θ µ ό ς µ ε τ ο χ ώ ν (31/12/2011) Κ έ ρ δ η α ν ά µ ε τ ο χ ή (σ ε Eυ ρ ώ ) 0,19 1,36 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ ΣΥ Ν Ο Λ Ι ΚΟ Υ ΕΙ ΣΟ ΗΜ Α Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2011 Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2010 Καθαρά Κέ ρδ η /(Ζ η µ ι έ ς ) χ ρή σ η ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς Α ν α λ ογ ι στ ι κ ά κ έ ρ δ η / (ζ η µ ί ε ς ) τ ω ν π ρ οβ λ έ ψ ε ω ν π α ρ οχ ώ ν στ ο π ρ οσω π ι κ ό λ ό γ ω ε ξ ό δ ου α π ό τ η ν υ π η ρ ε σί α µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό ρ ο 0 15 Λ ο ι π ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α χ ρή σ η ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς 0 15 Σ υ γ κ ε ν τ ρω τ ι κ ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α χ ρή σ η ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς Οι σηµ ε ιώ σε ις απ ό τη σε λ ί δ α 12 έ ω ς κ αι τη σε λ ί δ α 37 απ οτε λ ούν αναπ όσπ αστο µ έ ρος τω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστά σε ω ν της Εταιρί ας. 8

9 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Τ ΗΣ 31 ης ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2011 Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ Μη κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό ΣΗΜ. 31/12/ /12/2010 Σ υ µ µ ε τ έ ς θ υ γ α τ ρ ι κ έ ς κ α ι ν δ ε δ ε µ έ ν ε ς ε τ α ι ρ ί ε ς Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς α ι τ ή ι ς α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν η φ ί α ν ο λ ο µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ οχ σε συ οι οπ σµ σε Aπ σε ορ ολ ογ Σύ Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό λ ε ς κ α ι λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς Τ α µ ε ί κ α ι τ α µ ε ι α κ ι ύ ν α µ α Α π α ι τ ή ι ς φ ό ρ ε ι ή µ α τ ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Πε άτ οι σµ σε ο ά σοδ σε ου σοδ ος Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Μα κ ρ ο π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π η µ ι ώ ι ς π ρ π ι κ λ ό γ ω ε ξ ό δ α π ό τ η ν υ π η ρ ε α Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς π ρ λ έ ψ ε ι ς ν ο λ ο µ α κ ρ ο π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Πρ οβ οζ σε οσω ού ου σί οι οπ σµ οβ Σύ Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Πρ οµ η θ ε υ τ έ ς κ α ι λ οι π οί π ι στ ω τ έ ς Πρ οβ λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π οζ η µ ι ώ σε ι ς π ρ οσω π ι κ ού λ ό γ ω ε ξ ό δ ου α π ό τ η ν υ π η ρ ε σί α Υ π οχ ρ ε ώ σε ι ς φ ό ρ ου ε ι σοδ ή µ α τ ος Λ οι π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σµ ε ς π ρ οβ λ έ ψ ε ι ς Σύ ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Κ α θ α ρ ή θ έ σ η Μ ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Α π ε µ α τ ι κ Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ ν ο λ ο κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς οχ άλ ο οθ ά οτ σµ ο Σύ Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς Οι σηµ ε ιώ σε ις απ ό τη σε λ ί δ α 12 έ ω ς κ αι τη σε λ ί δ α 37 απ οτε λ ούν αναπ όσπ αστο µ έ ρος τω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστά σε ω ν της Εταιρί ας. 9

10 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Ω Ν Ι Ι Ω Ν ΚΕΦ Α Λ Α Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2011 Π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά δε ς Ε υ ρώ Μετοχικό Κ εφ ά λ α ιο Α π οθ ε- µ α τικά Σ υ σ /µ έ ν α Κ έ ρ δ η Σ ύ ν ολ ο Έ ν α ρ ξ η Χ ρ ή σ η ς χ σ Λ ή ξ η ή σ η ς 1/1/ Κέρδη ρή ης χρ 31/12/ Έ ν α ρ ξ η Χ ρ ή σ η ς Α ν α γ ν ώ σ α ν α λ ο γ ι σ τ ι κ ώ ν κ ε ν ι ώ ν µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν φ ο λ ο γ ί α χ σ Μ ε σ µ α τ α Λ ο ι π κ ι ν ή σ ε ι ς κ α θ α ς θ Λ ή ξ η ή σ η ς 1/1/ ρι η ρδώ / (ζ ηµ ) η ρο Κέρδη ρή ης ρί (1.434) (1.434) ές ρή έσ ης (2) (2) χρ 31/12/ Οι σηµ ε ιώ σε ις απ ό τη σε λ ί δ α 12 έ ω ς κ αι τη σε λ ί δ α 37 απ οτε λ ούν αναπ όσπ αστο µ έ ρος τω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστά σε ω ν της Εταιρί ας. 10

11 ν ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Τ Α Μ ΕΙ Α ΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2011 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) Π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά ς Ε υ δ π φ ό ν Π λ ν µ ε ί ο ν π σ α ο γ γ ι α Π β λ ε ι ς Σ υ ν α λ λ α γ µ α τ ι κ α φ ο Α π ο τ ε λ µ α τ α ο ο κ κ α ι ζ ι ε π ε ν τ ι κ ή ς σ τ ό τ α ς Χ ω σ τ ι κ ο ί τ ό κ ο ι κ α ι σ υ ν α φ ή ο Π λ µ π µ λ µ ώ ν η σ η π σ χ ζ µ λ δ Μ ε ί ω σ ύ ξ α π α ι τ ή σ ε ω ν ε ί ω σ α ύ ξ υ π ο χ ώ σ ε ω ν λ τ π ε ζ ώ ν Μ ε ί ο ν Χ ω σ τ ι κ ο ί τ ό κ ο ι κ α ι σ υ ν α φ ή ο κ α τ α β ε β λ α τ α β ε β λ ο ι φ ό ι ε ι σ ρ κ ρ ό ι τ ρ κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Ε π δ δ Ε ι σ π ξ ε ι ς λ µ α π ό ε κ κ α θ α σ θ υ γ α τ κ ώ ν σ υ γ γ ε ν ώ ν κ ο ι ν ο π ξ ι ώ ν κ α ι λ ο ι π ώ ν ε π ε ν σ ε ω ν ά ν ε ι α σ ε θ υ γ α τ κ κ α ι σ υ γ γ ε ν ε ί ς ε τ α ι ε ς Τ ό κ ο ι ε ι σ π χ θ τ ε ς ε ι σ ρ κ ρ ό ε π ε υ τ ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Χ µ δ Μ ε σ µ α τ α π λ θ τ α ε ι σ ρ κ ρ ό χ ρ η µ ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Κ ξ η σ η ω σ η σ δ ύ ν χ η Τ δ ύ ν η χ η Τ δ ύ ν λ η χ η δε ρώ 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Λειτουργικές ρασ τη ριό τη τες Κέρδη ρο ρω έο / ρο ρµ ές : ρο έψ 41 (39) ές δι ρές (50) 1 έσ (έσ δα, έξ δα, έρδη ηµ ές ) δυ δρα ηρι ητ (112) (194) ρε έξ δα 5 91 έον / εί ον ροσ αρµ ογές για εταβολ ές ογαριασ κεφ αλ αί ου κί ς ή ου ετί ον ται ε τις ειτουργικές ρασ τη ριό τη τες: η / (α ησ η) (Μ η) / ησ η ρε (π ην ρα ) 467 (1.289) : ρε έξ δα ηµ έν (5) (61) Κα ηµ έν ρο (637) (126) Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ λε ου γι ασ (α) εν υτικές ρασ τη ριό τη τες ρά / (π ηρω ές ) ρι η ρι,, ρα δύ ρι ές ρί 0 (22) ρα έν Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ νδ ασ (β) ρη ατοδ οτικές ρασ τη ριό τη τες ρί ηρω έν 0 (1.434) Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ ατ οδ οτ ασ (γ) 0 (1.434) αθ αρή αύ / (µ εί ) τα ταµ ειακά ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ αµ α ρήσ ς (α) + (β) + (γ) 913 (767) αµ ειακά ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ αµ α έν αρξ ς ρήσ ς αµ ειακά ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ αµ α ήξ ς ρήσ ς Οι σηµειώ σεις από τη σελ ί δ α 12 έ ω ς και τη σελ ί δ α 37 αποτελ ού ν αναπό σπαστο µέ ρ ος τω ν Οικονοµικώ ν Καταστά σεω ν της Εταιρ ί ας 11

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΓΕΝΙΚΕΣ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ Η ΑΝΩ ΝΥ Μ ΟΣ ΝΑΥ ΤΙ Λ Ι ΑΚΗ ΕΤΑΙ Ρ Ι Α «ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ» (η Εταιρ ί α) έ χει συσταθεί στην Ελ λ ά δ α σύ µφ ω να µε τις δ ιατά ξ εις του Κ.Ν. 2190/1920, η έ δ ρ α της εί ναι στον ήµο Παιανί ας Αττικής, 19,3 χλµ Λ ε ω φ ό ρ ο ς Μ α ρ κ ο π ο ύ λο υ και ανήκει στον Ό µιλ ο της ΑΓ ΕΤ «ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ» ο οποί ος εδ ρ εύ ει στην Ελ λ ά δ α. Οι Οικονοµικέ ς Καταστά σεις του Οµί λ ου ενοποιού νται τελ ικά από την εταιρ ί α LAFARGE S.A. η οποί α εδ ρ εύ ει στη Γ αλ λ ί α. Η Εταιρ ί α έ χει ετοιµά σει ατοµικέ ς Οικονοµικέ ς Καταστά σεις δ εδ οµέ νου ό τι τα ενοποιηµέ να οικονοµικά αποτελ έ σµατα δ ηµοσιεύ ονται από τη µητρ ική της εταιρ ί α ΑΓ ΕΤ ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ. Η Εταιρ ί α δ ρ αστηρ ιοποιεί ται κυρ ί ω ς στις θαλ ά σσιες µεταφ ορ έ ς στην εγχώ ρ ια και ξ έ νη αγορ ά καθώ ς και στην δ ιαχεί ρ ιση πλ οί ω ν. Οι παρ ού σες Οικονοµικέ ς Καταστά σεις παρ ουσιά ζ ονται σε χιλ ιά δ ες ΕΥ Ρ Ω που εί ναι το νό µισµα του πρ ω τεύ οντος οικονοµικού περ ιβά λ λ οντος στο οποί ο δ ρ αστηρ ιοποιεί ται. 2. ΝΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤ Α Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν Συγκεκρ ιµέ να νέ α πρ ό τυπα, τρ οποποιήσεις πρ οτύ πω ν και δ ιερ µηνεί ες έ χουν εκδ οθεί, τα οποί α εί ναι υποχρ εω τικά για λ ογιστικέ ς περ ιό δ ους που ξ εκινού ν κατά τη δ ιά ρ κεια της παρ ού σας χρ ήσης ή µεταγενέ στερ α. Η εκτί µηση της Εταιρ ί ας σχετικά µε την επί δ ρ αση από την εφ αρ µογή αυτώ ν τω ν νέ ω ν πρ οτύ πω ν, τρ οποποιήσεω ν και δ ιερ µηνειώ ν παρ ατί θεται παρ ακά τω. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς γ ι α την τρέ χ ο υσ α ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή χ ρήσ η Λ Π 24 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς σ υν δ ε δ ε µ έ ν ω ν µ ε ρώ ν» Η παρ ού σα τρ οποποί ηση επιχειρ εί να µειώ σει τις γνω στοποιήσεις τω ν συναλ λ αγώ ν ανά µεσα σε συνδ εδ εµέ να µέ ρ η δ ηµοσί ου (government-related entities) και να αποσαφ ηνί σει την έ ννοια του συνδ εδ εµέ νου µέ ρ ους. Συγκεκρ ιµέ να, καταρ γεί ται η υποχρ έ ω ση τω ν συνδ εδ εµέ νω ν µερ ώ ν δ ηµοσί ου να γνω στοποιήσουν τις λ επτοµέ ρ ειες ό λ ω ν τω ν συναλ λ αγώ ν µε το δ ηµό σιο και µε ά λ λ α συνδ εδ εµέ να µέ ρ η δ ηµοσί ου, αποσαφ ηνί ζ ει και απλ οποιεί τον ορ ισµό του συνδ εδ εµέ νου µέ ρ ους και επιβά λ λ ει τη γνω στοποί ηση ό χι µό νο τω ν σχέ σεω ν, τω ν συναλ λ αγώ ν και τω ν υπολ οί πω ν ανά µεσα στα συνδ εδ εµέ να µέ ρ η αλ λ ά και τω ν δ εσµεύ σεω ν τό σο στις ατοµικέ ς ό σο και στις ενοποιηµέ νες Οικονοµικέ ς Καταστά σεις. Η τρ οποποί ηση αυτή δ εν έ χει εφ αρ µογή στην Εταιρ ί α. Λ Π 32 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» Η παρ ού σα τρ οποποί ηση παρ έ χει επεξ ηγήσεις σχετικά µε τον τρ ό πο µε τον οποί ο ορ ισµέ να δ ικαιώ µατα πρ έ πει να ταξ ινοµηθού ν. Συγκεκρ ιµέ να, δ ικαιώ µατα, δ ικαιώ µατα πρ οαί ρ εσης ή δ ικαιώ µατα αγορ ά ς µετοχής για την από κτηση συγκεκρ ιµέ νου αρ ιθµού ιδ ί ω ν συµµετοχικώ ν τί τλ ω ν της οικονοµικής οντό τητας για έ να συγκεκρ ιµέ νο ποσό οποιουδ ήποτε νοµί σµατος αποτελ ού ν συµµετοχικού ς τί τλ ους εά ν η οικονοµική οντό τητα πρ οσφ έ ρ ει αυτά τα δ ικαιώ µατα, δ ικαιώ µατα πρ οαί ρ εσης ή δ ικαιώ µατα αγορ ά ς µετοχής αναλ ογικά σε ό λ ους τους υφ ιστά µενους µετό χους της ί δ ιας κατηγορ ί ας τω ν ιδ ί ω ν, µη παρ αγώ γω ν, συµµετοχικώ ν τί τλ ω ν. Η συγκεκρ ιµέ νη τρ οποποί ηση δ εν έ χει επί δ ρ αση στις Οικονοµικέ ς Καταστά σεις της Εταιρ ί ας. Ε ΠΧ Α 19 «ι αγ ραφ ή Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Υ πο χ ρε ώ σ ε ω ν µ ε σ υµ µ ε το χ ι κ ο ύ ς τί τλ ο υς» Η ιερ µηνεί α 19 αναφ έ ρ εται στο λ ογιστικό χειρ ισµό από την οικονοµική οντό τητα που εκδ ί δ ει συµµετοχικού ς τί τλ ους σε έ ναν πιστω τή, πρ οκειµέ νου να δ ιακανονιστεί, ολ ό κλ ηρ η ή εν µέ ρ ει, µια χρ ηµατοοικονοµική υποχρ έ ω ση. Η δ ιερ µηνεί α αυτή δ εν έ χει εφ αρ µογή στην Εταιρ ί α. Ε ΠΧ Α 14 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Ό ρι α Πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν Στο ι χ ε ί ω ν Κ αθ ο ρι σ µ έ ν ω ν Παρο χ ώ ν, Ελ ά χ ι σ το Α παι το ύ µ ε ν ο Σχ ηµ ατι σ µ έ ν ο κ ε φ ά λ αι ο κ αι η αλ λ ηλ ε πί δ ρασ ή το υς» Οι τρ οποποιήσεις εφ αρ µό ζ ονται σε περ ιορ ισµέ νες περ ιπτώ σεις: ό ταν η οικονοµική οντό τητα υπό κειται σε ελ ά χιστο απαιτού µενο σχηµατισµέ νο κεφ ά λ αιο και πρ οβαί νει σε πρ ό ω ρ η καταβολ ή τω ν εισφ ορ ώ ν για κά λ υψ η αυτώ ν τω ν απαιτήσεω ν. Οι τρ οποποιήσεις αυτέ ς επιτρ έ πουν σε µί α τέ τοια οικονοµική οντό τητα να αντιµετω πί σει το ό φ ελ ος από µια τέ τοια πρ ό ω ρ η πλ ηρ ω µή ω ς περ ιουσιακό στοιχεί ο. Η δ ιερ µηνεί α δ εν έ χει εφ αρ µογή στην Εταιρ ί α. 12

13 ν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι ΕΡ Μ Η Ν ΕΙ ΕΣ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ Α Μ ΕΝ Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Συν έ χ ε ι α Τ ρο πο πο ι ήσ ε ι ς σ ε πρότυπα πο υ απο τε λ ο ύ ν έ ν α τµ ήµ α το υ προ γ ρά µ µ ατο ς ε τήσ ι ω β ε λ τι ώ σ ε ω ν γ ι α το 2010 το υ Σ Λ Π (Συµ β ο ύ λ ι ο ι ε θ ν ώ ν Λ ο γ ι σ τι κ ώ ν Προ τύ πω ν ) Οι παρ ακά τω τρ οποποιήσεις περ ιγρ ά φ ουν τις σηµαντικό τερ ες αλ λ αγέ ς που υπεισέ ρ χονται στα ΠΧΑ ω ς επακό λ ουθο τω ν αποτελ εσµά τω ν του ετήσιου πρ ογρ ά µµατος βελ τιώ σεω ν του Σ Λ Π που δ ηµοσιεύ τηκε τον Μ ά ιο Εφ ό σον δ εν αναφ έ ρ εται δ ιαφ ορ ετικά, οι τρ οποποιήσεις αυτέ ς δ εν έ χουν σηµαντική επί πτω ση στις Οικονοµικέ ς Καταστά σεις της Εταιρ ί ας. ΠΧ Α 3 «Συν ε ν ώ σ ε ι ς Επι χ ε ι ρήσ ε ω ν» Οι τρ οποποιήσεις παρ έ χουν επιπρ ό σθετες δ ιευκρ ινί σεις σχετικά µε: (α) συµφ ω νί ες ενδ εχό µενου τιµήµατος που πρ οκύ πτουν από συνενώ σεις επιχειρ ήσεω ν µε ηµερ οµηνί ες από κτησης που πρ οηγού νται της εφ αρ µογής του ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέ τρ ηση της µη ελ έ γχουσας συµµετοχής, και (γ) λ ογιστική αντιµετώ πιση τω ν συναλ λ αγώ ν πλ ηρ ω µής που βασί ζ ονται σε αξ ί ες µετοχώ ν και που αποτελ ού ν µέ ρ ος µιας επιχειρ ηµατικής συνέ νω σης, συµπερ ιλ αµβανοµέ νω ν τω ν επιβρ αβεύ σεω ν που βασί ζ ονται σε αξ ί ες µετοχώ ν και που δ εν αντικαταστά θηκαν ή εκού σια αντικαταστά θηκαν. ΠΧ Α 7 «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς» Οι τρ οποποιήσεις περ ιλ αµβά νουν πολ λ απλ έ ς δ ιευκρ ινί σεις σχετικά µε τις γνω στοποιήσεις τω ν χρ ηµατοοικονοµικώ ν µέ σω ν. Λ Π 1 «Παρο υσ ί ασ η τω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» Η τρ οποποί ηση δ ιευκρ ινί ζ ει ό τι οι οικονοµικέ ς οντό τητες µπορ ού ν να παρ ουσιά ζ ουν την ανά λ υση τω ν συστατικώ ν στοιχεί ω ν τω ν λ οιπώ ν συνολ ικώ ν εσό δ ω ν εί τε στην κατά σταση µεταβολ ώ ν ιδ ί ω ν κεφ αλ αί ω ν εί τε στις σηµειώ σεις. Λ Π 27 «Εν ο πο ι ηµ έ ν ε ς κ αι Ι δ ι αί τε ρε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Η τρ οποποί ηση δ ιευκρ ινί ζ ει ό τι οι τρ οποποιήσεις τω ν Λ Π 21, Λ Π 28 και Λ Π 31 που απορ ρ έ ουν από την αναθεώ ρ ηση του Λ Π 27 (2008) πρ έ πει να εφ αρ µό ζ ονται µελ λ οντικά. Λ Π 34 «Εν δ ι ά µ ε σ η Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή Α ν αφ ο ρά» Η τρ οποποί ηση δ ί νει µεγαλ ύ τερ η έ µφ αση στις αρ χέ ς γνω στοποί ησης που πρ έ πει να εφ αρ µό ζ ονται σε σχέ ση µε σηµαντικά γεγονό τα και συναλ λ αγέ ς, συµπερ ιλ αµβανοµέ νω ν τω ν µεταβολ ώ ν αναφ ορ ικά µε επιµετρ ήσεις στην εύ λ ογη αξ ί α, καθώ ς και στην ανά γκη επικαιρ οποί ησης τω ν σχετικώ ν πλ ηρ οφ ορ ιώ ν από την πιο πρ ό σφ ατη ετήσια έ κθεση. Ε ΠΧ Α 13 «Προ γ ρά µ µ ατα Πι σ τότητας Πε λ ατώ ν» Η τρ οποποί ηση δ ιευκρ ινί ζ ει την έ ννοια του ό ρ ου «εύ λ ογη αξ ί α», στο πλ αί σιο της επιµέ τρ ησης της επιβρ ά βευσης τω ν πρ ογρ αµµά τω ν πιστό τητας πελ ατώ ν. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς από πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά από 1 Ι αν ο υαρί ο υ 2012 Α ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ ζ λ δ ξ Ι ί ώ φ ά έ ρ λ Λ έ ρ ω φ ά έ ρ έ ώ ω ί λ δ ρ ί ί δ δ έ ω Έ Μ ό ό ί ρ ί Ι ί ΠΧ 9 «Χ ρηµ ατο α» (εφ αρ µό εται στις ετήσιες ογιστικέ ς περ ιό ους που εκινού ν την ή µετά την 1η ανουαρ ου 2015) Το ΠΧΑ 9 αποτελ εί την πρ τη ση στο γο του Σ Λ Π (Συµβού ιο ιεθνώ ν ογιστικώ ν Πρ οτύ πω ν) για την αντικατά σταση του Λ Π 39 και αναφ εται στην ταξ ινό µηση και επιµέ τρ ηση τω ν χρ ηµατοοικονοµικώ ν περ ιουσιακώ ν στοιχεί ν και χρ ηµατοοικονοµικώ ν υποχρ εώ σεω ν. Το Σ Λ Π στις επό µενες σεις του γου θα επεκτεί νει το ΠΧΑ 9 τσι στε να πρ οστεθού ν νέ ες απαιτήσεις για την αποµεί ση της αξ ας και τη ογιστική αντιστά θµισης. Το ΠΧΑ 9 εν µπορ εί να εφ αρ µοστεί νω τερ α από την Εταιρ α ιό τι εν χει υιοθετηθεί από την Ευρ παϊ κή νω ση. νο ταν υιοθετηθεί, η Εταιρ α θα αποφ ασί σει εά ν θα εφ αρ µό σει το ΠΧΑ 9 νω τερ α από την 1 ανουαρ ου

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι ΕΡ Μ Η Ν ΕΙ ΕΣ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ Α Μ ΕΝ Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Συν έ χ ε ι α ΠΧ Α 13 «Επι µ έ τρησ η Εύ λ ο γ ης Α ξ ί ας» (εφ αρ µό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιό δ ους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Το ΠΧΑ 13 παρ έ χει νέ ες οδ ηγί ες σχετικά µε την επιµέ τρ ηση της εύ λ ογης αξ ί ας και τις απαρ αί τητες γνω στοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του πρ οτύ που δ εν δ ιευρ ύ νουν τη χρ ήση τω ν εύ λ ογω ν αξ ιώ ν αλ λ ά παρ έ χουν δ ιευκρ ινί σεις για την εφ αρ µογή τους σε περ ί πτω ση που η χρ ήση τους επιβά λ λ εται υποχρ εω τικά από ά λ λ α πρ ό τυπα. Το ΠΧΑ 13 παρ έ χει ακρ ιβή ορ ισµό της εύ λ ογης αξ ί ας, καθώ ς και οδ ηγί ες αναφ ορ ικά µε την επιµέ τρ ηση της εύ λ ογης αξ ί ας και τις απαρ αί τητες γνω στοποιήσεις, ανεξ ά ρ τητα από το πρ ό τυπο µε βά ση το οποί ο γί νεται χρ ήση τω ν εύ λ ογω ν αξ ιώ ν. Επιπλ έ ον, οι απαρ αί τητες γνω στοποιήσεις έ χουν δ ιευρ υνθεί και καλ ύ πτουν ό λ α τα περ ιουσιακά στοιχεί α και τις υποχρ εώ σεις που επιµετρ ού νται στην εύ λ ογη αξ ί α και ό χι µό νο τα χρ ηµατοοικονοµικά. Το πρ ό τυπο δ εν έ χει υιοθετηθεί ακό µη από την Ευρ ω παϊ κή Έ νω ση. Α ν ε ς γ ύ µ ν ω σ θ ω ν ο ε ί ω ν κ σ δ ι ο ω γ ζ λ δ ξ Ι ί δ έ λ δ ρ ω δ Β ά δ λ δ ά ψ έ έ ξ δ δ ω δ έ ρ ί λ δ έ δ ω ό δ ρ ό ρ φ ί δ δ έ ω Έ Ε ΠΧ 20 «απά απο ης υπαί ρι ρυχ ατά το τά της παραγ ής» (εφ αρ µό εται στις ετήσιες ογιστικέ ς περ ιό ους που εκινού ν την ή µετά την 1η ανουαρ ου 2013) Αυτή η ιερ µηνεί α παρ χει καθοδ ήγηση για τη ογιστικοποί ηση τω ν απανώ ν της αποµά κρ υνσης τω ν στεί ν υπερ κεί µενω ν («απογύ µνω ση») κατά το στά ιο της παρ αγω γής ενό ς ορ υχεί ου. σει αυτής της ιερ µηνεί ας, οι µεταλ ευτικέ ς οικονοµικέ ς οντό τητες πιθανώ ς να χρ ειαστεί να ιαγρ ουν στα αποτελ σµατα εις νέ ον της ναρ ης της περ ιό ου τις ήδ η κεφ αλ αιοποιηµέ νες απά νες απογύ µνω σης τω ν ορ υχεί ν οι οποί ες εν µπορ ού ν να αποδ οθού ν σε να αναγνω σιµο συστατικό ενό ς αποθέ µατος µεταλ εύ µατος ( ore body ). Η ιερ µηνεί α χει εφ αρ µογή µό νο σε απά νες υπαί θρ ιω ν ορ υχεί ν και χι σε υπό γεια ορ υχεί α ή σε αστηρ ιό τητες εξ υξ ης πετρ ελ αί ου και υσικού αερ ου. Η ιερ µηνεί α εν χει υιοθετηθεί ακό µη από την Ευρ παϊ κή νω ση. ΠΧ Α 7 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς» - µ ε ταβ ι β ά σ ε ι ς χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν (εφ αρ µό ζ εται για ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιό δ ους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1 η Ι ουλ ί ου 2011) Η παρ ού σα τρ οποποί ηση παρ έ χει τις γνω στοποιήσεις για µεταβιβασµέ να χρ ηµατοοικονοµικά περ ιουσιακά στοιχεί α που δ εν έ χουν αποαναγνω ρ ιστεί εξ ολ οκλ ήρ ου καθώ ς και για µεταβιβασµέ να χρ ηµατοοικονοµικά περ ιουσιακά στοιχεί α που έ χουν αποαναγνω ρ ιστεί εξ ολ οκλ ήρ ου αλ λ ά για τα οποί α η Εταιρ ί α έ χει συνεχιζ ό µενη ανά µειξ η. Παρ έ χει επί σης καθοδ ήγηση για την εφ αρ µογή τω ν απαιτού µενω ν γνω στοποιήσεω ν. Λ Π 12 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Φ όρο ι ε ι σ ο δ ήµ ατο ς» (εφ αρ µό ζ εται για ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιό δ ους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1 η Ι ανουαρ ί ου 2012) Η τρ οποποί ηση του Λ Π 12 παρ έ χει µια πρ ακτική µέ θοδ ο για την επιµέ τρ ηση τω ν αναβαλ λ ό µενω ν φ ορ ολ ογικώ ν υποχρ εώ σεω ν και αναβαλ λ ό µενω ν φ ορ ολ ογικώ ν περ ιουσιακώ ν στοιχεί ω ν ό ταν επενδ υτικά ακί νητα επιµετρ ώ νται µε τη µέ θοδ ο εύ λ ογης αξ ί ας σύ µφ ω να µε το Λ Π 40 «Επενδ ύ σεις σε ακί νητα». Η τρ οποποί ηση αυτή δ εν έ χει ακό µη υιοθετηθεί από την Ευρ ω παϊ κή Έ νω ση. Λ Π 1 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Παρο υσ ί ασ η Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» (εφ αρ µό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιό δ ους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1η Ι ουλ ί ου 2012) Αυτή η τρ οποποί ηση απαιτεί από τις οικονοµικέ ς οντό τητες να δ ιαχω ρ ί σουν τα στοιχεί α που παρ ουσιά ζ ονται στα λ οιπά συνολ ικά εισοδ ήµατα σε δ ύ ο οµά δ ες, µε βά ση το αν αυτά στο µέ λ λ ον εί ναι πιθανό να µεταφ ερ θού ν στα αποτελ έ σµατα χρ ήσεω ς ή ό χι. Η τρ οποποί ηση δ εν έ χει υιοθετηθεί ακό µη από την Ευρ ω παϊ κή Έ νω ση. 14

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι ΕΡ Μ Η Ν ΕΙ ΕΣ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ Α Μ ΕΝ Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Συν έ χ ε ι α Λ Π 19 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Παρο χ έ ς σ ε Εργ αζ ο µ έ ν ο υς» (εφ αρ µό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιό δ ους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Αυτή η τρ οποποί ηση επιφ έ ρ ει σηµαντικέ ς αλ λ αγέ ς στην αναγνώ ρ ιση και επιµέ τρ ηση του κό στους τω ν πρ ογρ αµµά τω ν καθορ ισµέ νω ν παρ οχώ ν και τω ν παρ οχώ ν εξ ό δ ου από την υπηρ εσί α (κατά ρ γηση της µεθό δ ου του περ ιθω ρ ί ου), καθώ ς και στις γνω στοποιήσεις ό λ ω ν τω ν παρ οχώ ν σε ερ γαζ οµέ νους. Οι βασικέ ς αλ λ αγέ ς αφ ορ ού ν κυρ ί ω ς στην αναγνώ ρ ιση τω ν αναλ ογιστικώ ν κερ δ ώ ν και ζ ηµιώ ν, στην αναγνώ ρ ιση του κό στους πρ οϋ πηρ εσί ας/ περ ικοπώ ν, στην επιµέ τρ ηση του εξ ό δ ου συντά ξ εω ν, στις απαιτού µενες γνω στοποιήσεις, στο χειρ ισµό τω ν εξ ό δ ω ν και τω ν φ ό ρ ω ν που σχετί ζ ονται µε τα πρ ογρ ά µµατα καθορ ισµέ νω ν παρ οχώ ν, καθώ ς και στη δ ιά κρ ιση µεταξ ύ βρ αχυπρ ό θεσµω ν και µακρ οπρ ό θεσµω ν παρ οχώ ν. Η τρ οποποί ηση δ εν έ χει υιοθετηθεί ακό µη από την Ευρ ω παϊ κή Έ νω ση. ΠΧ Α 7 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς» (εφ αρ µό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιό δ ους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Το Σ Λ Π δ ηµοσί ευσε αυτή την τρ οποποί ηση πρ οκειµέ νου να συµπερ ιλ ά βει επιπλ έ ον πλ ηρ οφ ό ρ ηση η οποί α θα βοηθήσει τους χρ ήστες τω ν οικονοµικώ ν καταστά σεω ν µί ας οικονοµικής οντό τητας να αξ ιολ ογήσουν την επί δ ρ αση ή την πιθανή επί δ ρ αση που θα έ χουν οι συµφ ω νί ες για δ ιακανονισµό χρ ηµατοοικονοµικώ ν περ ιουσιακώ ν στοιχεί ω ν και υποχρ εώ σεω ν, συµπερ ιλ αµβανοµέ νου του δ ικαιώ µατος για συµψ ηφ ισµό που σχετί ζ εται µε αναγνω ρ ισµέ να χρ ηµατοοικονοµικά περ ιουσιακά στοιχεί α και υποχρ εώ σεις, στην οικονοµική θέ ση της οικονοµικής οντό τητας. Η τρ οποποί ηση δ εν έ χει υιοθετηθεί ακό µη από την Ευρ ω παϊ κή Έ νω ση. Λ Π 32 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» (εφ αρ µό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιό δ ους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2014) Αυτή η τρ οποποί ηση στις οδ ηγί ες εφ αρ µογής του Λ Π 32 παρ έ χει δ ιευκρ ινήσεις σχετικά µε κά ποιες απαιτήσεις για τον συµψ ηφ ισµό χρ ηµατοοικονοµικώ ν περ ιουσιακώ ν στοιχεί ω ν και υποχρ εώ σεω ν στην κατά σταση οικονοµικής θέ σης. Η τρ οποποί ηση δ εν έ χει υιοθετηθεί ακό µη από την Ευρ ω παϊ κή Έ νω ση. Ο µ ά δ α προ τύ πω ν σ χ ε τι κ ά µ ε ε ν ο πο ί ησ η κ αι από κ ο ι ν ο ύ σ υµ φ ω ν ί ε ς (εφ αρ µό ζ ονται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιό δ ους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Το Σ Λ Π δ ηµοσί ευσε πέ ντε νέ α πρ ό τυπα σχετικά µε ενοποί ηση και τις από κοινού συµφ ω νί ες: ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11, ΠΧΑ 12, Λ Π 27 (Τρ οποποί ηση), Λ Π 28 (Τρ οποποί ηση). Αυτά τα πρ ό τυπα εφ αρ µό ζ ονται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιό δ ους που ξ εκινού ν την ή µετά την 1 η Ι ανουαρ ί ου Επιτρ έ πεται η πρ ό ω ρ η εφ αρ µογή τους µό νο εά ν ταυτό χρ ονα εφ αρ µοστού ν και τα πέ ντε αυτά πρ ό τυπα. Τα πρ ό τυπα δ εν έ χουν υιοθετηθεί ακό µη από την Ευρ ω παϊ κή Έ νω ση. Οι κυρ ιό τερ οι ό ρ οι τω ν πρ οτύ πω ν εί ναι οι εξ ής: ΠΧ Α 10 «Εν ο πο ι ηµ έ ν ε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Το ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύ νολ ό τους τις οδ ηγί ες αναφ ορ ικά µε τον έ λ εγχο και την ενοποί ηση, που παρ έ χονται στο Λ Π 27 και στο SIC 12. Το νέ ο πρ ό τυπο αλ λ ά ζ ει τον ορ ισµό του ελ έ γχου ω ς καθορ ιστικού παρ ά γοντα πρ οκειµέ νου να αποφ ασιστεί εά ν µια οικονοµική οντό τητα θα πρ έ πει να ενοποιεί ται. Το πρ ό τυπο παρ έ χει εκτεταµέ νες δ ιευκρ ινί σεις που υπαγορ εύ ουν τους δ ιαφ ορ ετικού ς τρ ό πους κατά τους οποί ους µί α οικονοµική οντό τητα (επενδ υτής) µπορ εί να ελ έ γχει µί α ά λ λ η οικονοµική οντό τητα (επέ νδ υση). Ο αναθεω ρ ηµέ νος ορ ισµό ς του ελ έ γχου εστιά ζ ει στην ανά γκη να υπά ρ χει ταυτό χρ ονα το δ ικαί ω µα (η δ υνατό τητα να κατευθύ νονται οι δ ρ αστηρ ιό τητες που επηρ εά ζ ουν σηµαντικά τις αποδ ό σεις) και οι µεταβλ ητέ ς αποδ ό σεις (θετικέ ς, αρ νητικέ ς ή και τα δ ύ ο) πρ οκειµέ νου να υπά ρ χει έ λ εγχος. Τα νέ ο πρ ό τυπο παρ έ χει επί σης δ ιευκρ ινί σεις αναφ ορ ικά µε συµµετοχικά δ ικαιώ µατα και δ ικαιώ µατα ά σκησης βέ το (protective rights), καθώ ς επί σης και αναφ ορ ικά µε σχέ σεις πρ ακτό ρ ευσης / πρ ακτορ ευοµέ νου. 15

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι ΕΡ Μ Η Ν ΕΙ ΕΣ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ Α Μ ΕΝ Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Συν έ χ ε ι α Α κ ο ι ν ο ύ φ ω ν ί ε ς έ ρ ω ζ δ ά φ ω ί ζ δ ύ δ ρ ί δ έ ί ζ δ ρ ζ ό λ ζ ό δ ρ ό έ δ ω ρ ί ρ έ λ ΠΧ 11 «Α πό Συµ» Το ΠΧΑ 11 παρ χει µια πιο εαλ ιστική αντιµετώ πιση τω ν από κοινού συµφ νιώ ν εστιά οντας στα ικαιώ µατα και τις υποχρ εώ σεις, παρ στη νοµική τους µορ ή. Οι τύ ποι τω ν συµφ νιώ ν περ ιορ ονται σε ο: από κοινού ελ εγχό µενες αστηρ ιό τητες και κοινοπρ αξ ες. Η µέ θοδ ος της αναλ ογικής ενοποί ησης εν εί ναι πλ ον επιτρ επτή. Οι συµµετέ χοντες σε κοινοπρ αξ ες εφ αρ µό ουν υποχρ εω τικά την ενοποί ηση µε τη µέ θοδ ο της καθαρ ής θέ σης. Οι οικονοµικέ ς οντό τητες που συµµετέ χουν σε από κοινού ελ εγχό µενες αστηρ ιό τητες εφ αρ µό ουν παρ µοιο ογιστικό χειρ ισµό µε αυτό ν που εφ αρ µό ουν επί του παρ ντος οι συµµετέ χοντες σε από κοινού ελ εγχό µενα περ ιουσιακά στοιχεί α ή σε από κοινού ελ εγχό µενες αστηρ ιό τητες. Το πρ τυπο παρ χει επί σης ιευκρ ινί σεις σχετικά µε τους συµµετέ χοντες σε από κοινού συµφ νί ες, χω ς να υπά χει από κοινού εγχος. ΠΧ Α 12 «Γ ν ω σ το πο ί ησ η σ υµ µ ε το χ ής σ ε ά λ λ ε ς ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς ο ν τότητε ς» Το ΠΧΑ 12 αναφ έ ρ εται στις απαιτού µενες γνω στοποιήσεις µιας οικονοµικής οντό τητας, συµπερ ιλ αµβανοµέ νω ν σηµαντικώ ν κρ ί σεω ν και υποθέ σεω ν, οι οποί ες επιτρ έ πουν στους αναγνώ στες τω ν οικονοµικώ ν καταστά σεω ν να αξ ιολ ογήσουν τη φ ύ ση, τους κινδ ύ νους και τις οικονοµικέ ς επιπτώ σεις που σχετί ζ ονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντό τητας σε θυγατρ ικέ ς, συγγενεί ς, από κοινού συµφ ω νί ες και µη ενοποιού µενες οικονοµικέ ς οντό τητες (structured entities). Μ ί α οικονοµική οντό τητα έ χει τη δ υνατό τητα να πρ οβεί σε κά ποιες ή ό λ ες από τις παρ απά νω γνω στοποιήσεις χω ρ ί ς να εί ναι υποχρ εω µέ νη να εφ αρ µό σει το ΠΧΑ 12 στο σύ νολ ό του, ή το ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τρ οποποιηµέ να Λ Π 27 ή 28. Λ Π 27 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Α το µ ι κ έ ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Το Πρ ό τυπο αυτό δ ηµοσιεύ θηκε ταυτό χρ ονα µε το ΠΧΑ 10 και σε συνδ υασµό, τα δ ύ ο πρ ό τυπα αντικαθιστού ν το Λ Π 27 «Ενοποιηµένες κ α ι Α τ οµικ ές Ο ικ ονοµικ ές Κ α τ α σ τ ά σ εις». Το τρ οποποιηµέ νο Λ Π 27 ορ ί ζ ει το λ ογιστικό χειρ ισµό και τις απαρ αί τητες γνω στοποιήσεις αναφ ορ ικά µε τις συµµετοχέ ς σε θυγατρ ικέ ς, κοινοπρ αξ ί ες και συγγενεί ς ό ταν µί α οικονοµική οντό τητα ετοιµά ζ ει ατοµικέ ς Οικονοµικέ ς Καταστά σεις. Παρ ά λ λ ηλ α, το Συµβού λ ιο µετέ φ ερ ε στο Λ Π 27 ό ρ ους του Λ Π 28 «Επενδ ύ σ εις σ ε Σ υ γ γ ενεί ς επιχ ειρ ή σ εις» και του Λ Π 31 «Σ υ µµετ οχ ές σ ε Κ οινοπρ α ξ ί ες» που αφ ορ ού ν τις ατοµικέ ς Οικονοµικέ ς Καταστά σεις. Λ Π 28 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Επε ν δ ύ σ ε ι ς σ ε Συγ γ ε ν ε ί ς ε πι χ ε ι ρήσ ε ι ς κ αι Κ ο ι ν ο πραξ ί ε ς» Το Λ Π 28 «Επενδ ύ σ εις σ ε Σ υ γ γ ενεί ς επιχ ειρ ή σ εις κ α ι Κ οινοπρ α ξ ί ες» αντικαθιστά το Λ Π 28 «Επενδ ύ σ εις σ ε Σ υ γ γ ενεί ς επιχ ειρ ή σ εις». Ο σκοπό ς αυτού του Πρ οτύ που εί ναι να ορ ί σει τον λ ογιστικό χειρ ισµό αναφ ορ ικά µε τις επενδ ύ σεις σε συγγενεί ς επιχειρ ήσεις και να παρ αθέ σει τις απαιτήσεις για την εφ αρ µογή της µεθό δ ου της καθαρ ής θέ σης κατά τη λ ογιστική τω ν επενδ ύ σεω ν σε συγγενεί ς και κοινοπρ αξ ί ες, ό πω ς πρ οκύ πτει από τη δ ηµοσί ευση του ΠΧΑ Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν ήλ ω σ η σ υµ µ όρφ ω σ ης Οι Οικονοµικέ ς Καταστά σεις έ χουν καταρ τιστεί σύ µφ ω να µε τα ιεθνή Πρ ό τυπα Χρ ηµατοοικονοµικής Αναφ ορ ά ς.π.χ.α. (International Financial Reporting Standards IFRSs ) που έ χουν εκδ οθεί από το Συµβού λ ιο τω ν ιεθνώ ν Λ ογιστικώ ν Πρ οτύ πω ν (International Accounting Standards Board IASB ) καθώ ς και τις σχετικέ ς ιερ µηνεί ες που έ χει εκδ ώ σει η Επιτρ οπή ιερ µηνειώ ν ιεθνώ ν Πρ οτύ πω ν Χρ ηµατοοικονοµικής Αναφ ορ ά ς (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ), τα οποί α εί ναι σχετικά µε τις δ ρ αστηρ ιό τητες της Εταιρ ί ας και ισχύ ουν κατά την ηµερ οµηνί α κατά ρ τισης τω ν Οικονοµικώ ν Καταστά σεω ν ό πω ς έ χουν υιοθετηθεί από την Επιτρ οπή της Ευρ ω παϊ κής Έ νω σης. 16

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Β ά σ η Σύ ν ταξ ης Οι Οικονοµικέ ς Καταστά σεις έ χουν καταρ τιστεί σύ µφ ω κό στους. να µε την αρ χή του ιστορ ικού ή τεκµαρ τού Οι βασικέ ς λ ογιστικέ ς αρ χέ ς, εκτιµήσεις και υπολ ογισµοί που ακολ ουθήθηκαν παρ αµέ νουν αµετά βλ ητες σε σχέ ση µε τις ετήσιες Οικονοµικέ ς Καταστά σεις της Εταιρ ί ας στις 31 εκεµβρ ί ου 2009, που εί ναι δ ιαθέ σιµες στη δ ιεύ θυνση του δ ιαδ ικτύ ου της Εταιρ ί ας Οι βασικέ ς λ ογιστικέ ς αρ χέ ς που ακολ ουθήθηκαν εί ναι οι παρ ακά τω : Συµ µ ε το χ έ ς σ ε Θ υγ ατρι κ έ ς κ αι Συγ γ ε ν ε ί ς Εται ρί ε ς Συγγενής εί ναι η επιχεί ρ ηση στην οποί α η Εταιρ ί α (ή η Εταιρ ί α µέ σω του Οµί λ ου) ασκεί σηµαντική επιρ ρ οή, αλ λ ά ό χι έ λ εγχο ή από κοινού έ λ εγχο, λ ό γω συµµετοχής στις δ ιοικητικέ ς και λ ειτουρ γικέ ς αποφ ά σεις της επιχεί ρ ησης στην οποί α συµµετέ χει. Στις Οικονοµικέ ς Καταστά σεις της Εταιρ ί ας, οι συµµετοχέ ς σε θυγατρ ικέ ς και συγγενεί ς εταιρ ί ες φ έ ρ ονται στο κό στος από κτησής τους µειω µέ νο µε µετέ πειτα πρ οβλ έ ψ εις αποµεί ω σης της αξ ί ας τους. Η Εταιρ ί α εξ ετά ζ ει σε ετήσια βά ση ή/και οποτεδ ήποτε υπά ρ χει έ νδ ειξ η αποµεί ω σης τη λ ογιστική αξ ί α τω ν παρ απά νω συµµετοχώ ν σε σχέ ση µε την ανακτήσιµη αξ ί α τους, στη βά ση της µεγαλ ύ τερ ης αξ ί ας µεταξ ύ της αγορ αί ας αξ ί ας τους µεί ον τα έ ξ οδ α για να πρ αγµατοποιηθεί η πώ λ ησή τους (fair value less cost to sell) και της αξ ί ας χρ ήσης τους (value in use). Ο ι ζ ηµί ε ς τ ω ν σ υ γ γ ε ν ώ ν ε π ι χε ι ρ ή σ ε ω ν π ο υ υ π ε ρ β α ί ν ο υ ν τ η σ υ µµε τ ο χή τ ης Ε τ α ι ρ ί α ς σ ε α υ τ έ ς, α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ι σ τ ο β α θ µό π ο υ σ υ ν ι σ τ ο ύ ν σ υ µβ α τ ι κ ή η τ ε κ µα ι ρ ό µε ν η υ π ο χρ έ ω σ η τ ης Ε τ α ι ρ ί α ς. Α ν αγ ν ώ ρι σ η Εσ όδ ω ν Τα έ σοδ α αναγνω ρ ί ζ ονται στην εύ λ ογη αξ ί α του τιµήµατος που εισπρ ά χθηκε ή θα εισπρ αχθεί και αντιπρ οσω πεύ ουν ποσά εισπρ ακτέ α για υπηρ εσί ες (έ σοδ α από θαλ ά σσιες µεταφ ορ έ ς και δ ιαχεί ρ ιση πλ οί ω ν), που παρ έ χονται κατά την κανονική ρ οή της λ ειτουρ γί ας της Εταιρ ί ας, καθαρ ά από εκπτώ σεις, Φ ΠΑ και ά λ λ ους τυχό ν φ ό ρ ους που σχετί ζ ονται µε τις πω λ ήσεις. Το έ σοδ ο από παρ οχή υπηρ εσιώ ν καταχω ρ εί ται στα αποτελ έ σµατα µε την ολ οκλ ήρ ω ση της παρ οχής της υπηρ εσί ας ή µε αναφ ορ ά στο στά δ ιο της ολ οκλ ήρ ω σης της παρ οχής υπηρ εσί ας. Έ σοδ α από τό κους θεω ρ ού νται οι δ εδ ουλ ευµέ νοι τό κοι, ο υπολ ογισµό ς τω ν οποί ω ν γί νεται λ αµβά νοντας υπό ψ η το ανεξ ό φ λ ητο κεφ ά λ αιο και το ισχύ ον επιτό κιο, που πρ έ πει να εφ αρ µό ζ εται και το οποί ο εί ναι το επιτό κιο που πρ οεξ οφ λ εί ακρ ιβώ ς τις πρ οσδ οκώ µενες µελ λ οντικέ ς ταµειακέ ς εισρ οέ ς κατά την αναµενό µενη ζ ω ή του οικονοµικού περ ιουσιακού στοιχεί ου, στην καθαρ ή λ ογιστική αξ ί α αυτού του στοιχεί ου. Τα έ σοδ α από µερ ί σµατα αναγνω ρ ί ζ ονται στα αποτελ έ σµατα τη στιγµή που θεµελ ιώ νεται το δ ικαί ω µα καταβολ ής τους στους µετό χους. Πρά ξ ε ι ς σ ε Ξ έ ν α Ν ο µ ί σ µ ατα Οι συναλ λ αγέ ς σε νοµί σµατα δ ιαφ ορ ετικά από το Ευρ ώ καταχω ρ ού νται µε βά ση την ισχύ ουσα ισοτιµί α του συναλ λ ά γµατος κατά την ηµερ οµηνί α της συναλ λ αγής. Τα νοµισµατικά στοιχεί α τω ν περ ιουσιακώ ν στοιχεί ω ν και υποχρ εώ σεω ν που παρ ουσιά ζ ονται σε ξ έ να νοµί σµατα µετατρ έ πονται στο νό µισµα τω ν Οικονοµικώ ν Καταστά σεω ν, κατά την ηµερ οµηνί α αναφ ορ ά ς της κατά στασης οικονοµικής θέ σης µε βά ση τις ισχύ ουσες συναλ λ αγµατικέ ς ισοτιµί ες κατά την ηµερ οµηνί α αυτή. Τα κέ ρ δ η και οι ζ ηµιέ ς που πρ οκύ πτουν από την ρ ευστοποί ηση ή τακτοποί ηση νοµισµατικώ ν στοιχεί ω ν ή από την αποτί µηση µε τρ έ χουσες ισοτιµί ες κατά την ηµερ οµηνί α αναφ ορ ά ς της κατά στασης οικονοµικής θέ σης συµπερ ιλ αµβά νονται στο καθαρ ό κέ ρ δ ος ή ζ ηµιά της χρ ήσης. 17

18 Φ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Κ ρατι κ έ ς Επι χ ο ρηγ ήσ ε ι ς / Επι δ ο τήσ ε ι ς έ ξ δ ρ ί ζ έ ί ά Οι κρ ατικέ ς επιδ οτήσεις που αφ ορ ού ν οδ α εκπαί ευσης πρ οσω πικού αναγνω ονται στα αποτελ σµατα κατά την περ οδ ο που εισπρ ττονται. Κ όσ το ς Παρο χ ώ ν προ ς το Προ σ ω πι κ ό κ ατά την Έ ξ ο δ ο το υ από την Υ πηρε σ ί α Οι εισφ ορ έ ς σε κρ ατικά ασφ αλ ιστικά ταµεί α θεω ρ ού νται ω ς πρ ογρ ά µµατα καθορ ισµέ νω ν εισφ ορ ώ ν και αναγνω ρ ί ζ ονται στα έ ξ οδ α ό ταν το πρ οσω πικό έ χει παρ ά σχει τις υπηρ εσί ες που του δ ί νουν το δ ικαί ω µα αυτώ ν τω ν εισφ ορ ώ ν. Η πρ ό βλ εψ η αποζ ηµί ω σης πρ οσω πικού κατά την έ ξ οδ ο από την υπηρ εσί α αντιµετω πί ζ εται ω ς πρ ό γρ αµµα καθορ ισµέ νω ν παρ οχώ ν και το σχετικό κό στος καθορ ί ζ εται µε την µέ θοδ ο της Πρ οβεβλ ηµέ νης Πιστω τικής Μ ονά δ ας µε βά ση τις εκτιµήσεις αναλ ογιστικώ ν µελ ετώ ν, οι οποί ες πρ αγµατοποιού νται για κά θε ηµερ οµηνί α αναφ ορ ά ς της κατά στασης οικονοµικής θέ σης. Το κό στος πρ οηγού µενης πρ οϋ πηρ εσί ας αναγνω ρ ί ζ εται ά µεσα και καταχω ρ εί ται στα αποτελ έ σµατα στην έ κταση που οι παρ οχέ ς εί ναι ήδ η κατοχυρ ω µέ νες (δ εν εξ αρ τώ νται από µελ λ οντική απασχό λ ηση), δ ιαφ ορ ετικά αποσβέ νεται µε βά ση τη σταθερ ή µέ θοδ ο σε τό σα έ τη ό σα και η µέ ση περ ί οδ ος µέ χρ ι την κατοχύ ρ ω ση τω ν παρ οχώ ν αυτώ ν. Το ποσό της υποχρ έ ω σης καταβολ ής καθορ ισµέ νω ν παρ οχώ ν στο πρ οσω πικό που εµφ ανί ζ εται στην κατά σταση οικονοµικής θέ σης αντιπρ οσω πεύ ει την παρ ού σα αξ ί α της υποχρ έ ω σης αυτής αναµορ φ ω µέ νη ω ς πρ ος το µη αναγνω ρ ισµέ νο κό στος πρ οϋ πηρ εσί ας. Τα αναλ ογιστικά κέ ρ δ η και ζ ηµιέ ς αναγνω ρ ί ζ ονται στο σύ νολ ό τους, κατά τη χρ ήση που λ αµβά νουν χώ ρ α, εκτό ς τω ν αποτελ εσµά τω ν. Τα λ ογιστικά κέ ρ δ η και ζ ηµιέ ς που αναγνω ρ ί ζ ονται εκτό ς τω ν αποτελ εσµά τω ν, παρ ουσιά ζ ονται στην κατά σταση συνολ ικού εισοδ ήµατος. όρο ς Ει σ ο δ ήµ ατο ς Η Εταιρ ί α υπό κειται σε φ ό ρ ο εισοδ ήµατος. Η επιβά ρ υνση τω ν αποτελ εσµά τω ν µε φ ό ρ ο εισοδ ήµατος αντιπρ οσω πεύ ει το ά θρ οισµα του τρ έ χοντος φ ό ρ ου εισοδ ήµατος, τω ν φ ορ ολ ογικώ ν δ ιαφ ορ ώ ν πρ οηγουµέ νω ν χρ ήσεω ν, της έ κτακτης εισφ ορ ά ς, του φ ό ρ ου µεγά λ ης ακί νητης περ ιουσί ας και της αναβαλ λ ό µενης φ ορ ολ ογί ας. Ο φ ό ρ ος εισοδ ήµατος αναγνω ρ ί ζ εται ω ς έ σοδ ο ή έ ξ οδ ο στα αποτελ έ σµατα, εκτό ς εά ν σχετί ζ εται µε συναλ λ αγέ ς και ά λ λ α γεγονό τα που αναγνω ρ ί ζ ονται απευθεί ας στα ί δ ια κεφ ά λ αια περ ί πτω ση κατά την οποί α ο φ ό ρ ος αναγνω ρ ί ζ εται κατ ευθεί αν στα ί δ ια κεφ ά λ αια. Τ ρέ χ ω ν φ όρο ς Η επιβά ρ υνση του τρ έ χοντος φ ό ρ ου εισοδ ήµατος της χρ ήσης βασί ζ εται στην καλ ύ τερ η δ υνατή εκτί µηση της Εταιρ ί ας για το φ ορ ολ ογητέ ο κέ ρ δ ος της χρ ήσης. Το φ ορ ολ ογητέ ο κέ ρ δ ος δ ιαφ έ ρ ει από το καθαρ ό λ ογιστικό κέ ρ δ ος που εµφ ανί ζ εται στα αποτελ έ σµατα δ ιό τι δ εν περ ιλ αµβά νει έ σοδ α ή έ ξ οδ α που φ ορ ολ ογού νται ή εκπί πτουν φ ορ ολ ογικά σε ά λ λ ες χρ ήσεις και επιπλ έ ον αποκλ εί ει στοιχεί α που ποτέ δ εν φ ορ ολ ογού νται ή εκπί πτουν φ ορ ολ ογικά. Ο φ ό ρ ος εισοδ ήµατος υπολ ογί ζ εται σύ µφ ω να µε τους ισχύ οντες φ ορ ολ ογικού ς συντελ εστέ ς κατά την ηµερ οµηνί α αναφ ορ ά ς της κατά στασης οικονοµικής θέ σης. 18

19 ω ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Α ν αβ αλ λ όµ ε ν η Φ ο ρο λ ο γ ί α λ ό φ ρ ί ζ ό λ ρ δ έ ύ λ ω φ φ ω δ ώ λ έ ω φ έ ω Υ λ ό φ ρ ί ζ ό λ φ λ ό φ ρ ί ζ έ ό ρ λ φ ρ δ έ ω δ λ ό Η αναβαλ µενη ορ ολ ογί α αναγνω εται γενικά για ους τους ετερ οχρ ονισµού ς (πρ οσω ινέ ς ιαφ ορ ς) µεταξ τω ν ογιστικώ ν αξ ιώ ν τω ν στοιχεί ν ενερ γητικού και παθητικού στις Οικονοµικέ ς Καταστά σεις και τω ν αντί στοιχω ν ορ ολ ογικώ ν βά σεω ν που χρ ησιµοποιού νται για τον πρ οσδ ιορ ισµό τω ν ορ ολ ογητέ ν κερ ν και ογιστικοποιού νται µε την µέ θοδ ο της υποχρ σης στην κατά σταση οικονοµικής θέ σης χρ ησιµοποιώ ντας τους ορ ολ ογικού ς συντελ εστέ ς που αναµέ νονται να ισχύ ουν στην χρ ήση κατά την οποί α θα τακτοποιηθεί η απαί τηση ή η υποχρ ση. ποχρ εώ σεις από αναβαλ µενη ορ ολ ογί α αναγνω ονται γενικά για ους τους ορ ολ ογικού ς ετερ οχρ ονισµού ς, ενώ οι απαιτήσεις από αναβαλ µενη ορ ολ ογί α αναγνω ονται στην κταση που εί ναι πιθανό τι θα υπά χουν µελ οντικά ορ ολ ογητέ α κέ η ναντι τω ν οποί ν θα εί ναι υνατό ν να χρ ησιµοποιηθού ν αυτέ ς οι αναβαλ µενες απαιτήσεις. Υ ποχρ εώ σεις από αναβαλ λ ό µενη φ ορ ολ ογί α αναγνω ρ ί ζ ονται για πρ οσω ρ ινέ ς δ ιαφ ορ έ ς που πρ οκύ πτουν από επενδ ύ σεις σε θυγατρ ικέ ς και συνδ εµέ νες επιχειρ ήσεις, και συµφ έ ρ οντα σε κοινοπρ αξ ί ες µε εξ αί ρ εση τις περ ιπτώ σεις ό που η Εταιρ ί α µπορ εί να ελ έ γξ ει την αντιστρ οφ ή τω ν πρ οσω ρ ινώ ν δ ιαφ ορ ώ ν και εί ναι πιθανό ό τι οι δ ιαφ ορ έ ς αυτέ ς δ εν θα αντιστρ αφ ού ν στο πρ οβλ επό µενο µέ λ λ ον. εν αναγνω ρ ί ζ εται υποχρ έ ω ση από αναβαλ λ ό µενη φ ορ ολ ογί α επί τω ν αφ ορ ολ ογήτω ν ή/και ειδ ικώ ς φ ορ ολ ογηµέ νω ν αποθεµατικώ ν στην έ κταση που εύ λ ογα αναµέ νεται ό τι η ιοί κηση εί ναι σε θέ ση να ελ έ γξ ει τον χρ ό νο δ ιανοµής τους και δ εν πρ οβλ έ πεται η δ ιανοµή τους και γενικό τερ α ή για οποιοδ ήποτε λ ό γο φ ορ ολ ό γηση τους στο ορ ατό µέ λ λ ον. Η λ ογιστική αξ ί α της απαί τησης από αναβαλ λ ό µενη φ ορ ολ ογί α εξ ετά ζ εται σε κά θε ηµερ οµηνί α αναφ ορ ά ς τω ν Οικονοµικώ ν Καταστά σεω ν και µειώ νεται στην έ κταση που δ εν εί ναι πλ έ ον πιθανό ό τι θα υπά ρ χουν αρ κετά φ ορ ολ ογητέ α κέ ρ δ η που θα επιτρ έ ψ ουν την ανά κτηση αυτού του περ ιουσιακού στοιχεί ου εξ ολ οκλ ήρ ου ή εν µέ ρ ει. Η αναβαλ λ ό µενη φ ορ ολ ογί α υπολ ογί ζ εται σύ µφ ω να µε τους φ ορ ολ ογικού ς συντελ εστέ ς που αναµέ νεται να βρ ί σκονται σε ισχύ την χρ ήση που θα ρ ευστοποιηθεί η απαί τηση ή θα δ ιακανονιστεί η υποχρ έ ω ση. Η αναβαλ λ ό µενη φ ορ ολ ογί α χρ εώ νεται ή πιστώ νεται στα αποτελ έ σµατα της χρ ήσης, µε εξ αί ρ εση τις περ ιπτώ σεις εκεί νες που αφ ορ ού ν εγγρ αφ έ ς που επηρ έ ασαν κατευθεί αν στην καθαρ ή θέ ση οπό τε και το αντί στοιχο ποσό της αναβαλ λ ό µενης φ ορ ολ ογί ας που τις αφ ορ ά λ ογιστικοποιεί ται στην καθαρ ή θέ ση. Οι υποχρ εώ σεις και οι απαιτήσεις από αναβαλ λ ό µενη φ ορ ολ ογί α συµψ ηφ ί ζ ονται ό ταν υπά ρ χει νοµικά εκτελ έ σιµο δ ικαί ω µα που επιτρ έ πει να συµψ ηφ ιστού ν τρ έ χουσες φ ορ ολ ογικέ ς απαιτήσεις µε τρ έ χουσες φ ορ ολ ογικέ ς υποχρ εώ σεις και ό ταν αφ ορ ού ν φ ό ρ ους εισοδ ήµατος που έ χουν επιβλ ηθεί από την ί δ ια φ ορ ολ ογική αρ χή και η Εταιρ ί α πρ οτί θεται να δ ιευθετήσει τις τρ έ χουσες φ ορ ολ ογικέ ς απαιτήσεις και υποχρ εώ σεις µε συµψ ηφ ισµό. Προ β λ έ ψ ε ι ς Οι πρ οβλ έ ψ εις σχηµατί ζ ονται ό ταν η Εταιρ ί α έ χει παρ ού σα νοµική ή τεκµαιρ ό µενη υποχρ έ ω ση, ς αποτέ λ εσµα παρ ελ θό ντος γεγονό τος, και πιθανολ ογεί ται ό τι θα απαιτηθεί εκρ οή οικονοµικού οφ έ λ ους για την τακτοποί ηση αυτής της υποχρ έ ω σης. Οι πρ οβλ έ ψ εις επιµετρ ώ νται στην καλ ύ τερ η δ υνατή εκτί µηση στην οποί α καταλ ήγει η ιοί κηση σε ό τι αφ ορ ά στο κό στος που θα πρ οκύ ψ ει για τον δ ιακανονισµό της υποχρ έ ω σης που οφ εί λ εται την ηµερ οµηνί α της κατά στασης οικονοµικής θέ σης και πρ οεξ οφ λ ού νται στην παρ ού σα αξ ί α τους εφ ό σον η σχετική επί δ ρ αση της πρ οεξ ό φ λ ησης εί ναι σηµαντική. 19

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

THN

THN ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Fax: +30 (210)

Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ Χ ΑΤ Ζ Η Κ Υ ΡΙ ΑΚ Ο Σ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

THN

THN ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ Α Τ Ζ Η Κ Υ ΡΙΑ Κ ΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627)

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ ΣΥΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009

- 2009 2009  2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

( THN & JEAN-ROCH LICARI . 05AV

( THN & JEAN-ROCH LICARI . 05AV ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ Ε.Β Ι.Ε.Σ Κ. Α.Ε. ΤΗΣ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31.

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ ΕΣ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν Π ΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ Κ ΑΙ ΤΗ Σ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(210) Fax: +30 (210)

(210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ Α Τ Ζ Η Κ Υ ΡΙΑ Κ ΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ Κ ΑΙ Τ Ο Υ Ο ΜΙΛ Ο Υ Τ Η Σ Π ΕΡ ΙΟ Ο Υ 1 ΙΑΝΟ Υ ΑΡ ΙΟ Υ - 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ τ ο ι χ ε ί α Iσ ο λ ο γ ι σ µ ο ύ 3 Σ τ ο ι

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

H - 2010 THN 31 2010 2010

H - 2010 THN 31 2010 2010 «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε.» ΕΤΗ ΣΙ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗ Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 ΤΗ Σ ΕΤΑΙ Ρ ΕΙ ΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

& . : :

& . : : ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΕΙΑ Σ «Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ Ν Α Υ ΤΙΛ ΙΑ Κ Η ΕΤΑ ΙΡ ΕΙΑ ΗΡ Α

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/3/2013. : οψ (11) (24) 0 0 ου (86.161) (23.281) (82.291) (19.347)

1/1-31/3/2013. : οψ (11) (24) 0 0 ου (86.161) (23.281) (82.291) (19.347) ΕΝ ΙΑΜΕΣ ΕΣ Σ Υ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ Σ Υ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LAFARGE BETON A.B.E.E

LAFARGE BETON A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Γ.Ε.Μ Η.: 000236501000 19,3 χ λµ Λ εω φ. Μ αρ κο πο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΑΜΠΕΡ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Η Εταιρεία Δ.& Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ανακοινώνει ότι σε συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ ΕΘΝΙΚΟ Μ ΕΤ Σ ΟΒ ΙΟ Π ΟΛ Υ Τ ΕΧ ΝΕΙΟ Σ Χ ΟΛ Η Π ΟΛ ΙΤ ΙΚΩ Ν Μ Η Χ Α ΝΙΚΩ Ν TΟΜ ΕΑ Σ Υ Α Τ ΙΚΩ Ν Π ΟΡ Ω Ν Υ Ρ Α Υ Λ ΙΚΩ Ν & ΘΑ Λ Α Σ Σ ΙΩ Ν ΕΡ Γ Ω Ν ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΚΗ ΕΡ Γ Α Σ ΙΑ «Απογραφή κ αι αποτί µ η

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

κ αι επ ιστηµ ονικ ώ ν συ ναντήσεω ν, κ αθ ώ ς κ αι έ κ δοση επ ιστηµ ονικ ού π εριοδικ ού στα π αραπ ά νω αντικ εί µ ενα. Τ ην π ραγµ ατοπ οί ηση κ ά

κ αι επ ιστηµ ονικ ώ ν συ ναντήσεω ν, κ αθ ώ ς κ αι έ κ δοση επ ιστηµ ονικ ού π εριοδικ ού στα π αραπ ά νω αντικ εί µ ενα. Τ ην π ραγµ ατοπ οί ηση κ ά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩ Μ ΑΤΕ ΙΟΥ ΣΥ Ν Ε ΣΜ ΟΥ Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΟΝ Ω Ν Χ Ρ Η Μ ΑΤΟΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ - Λ ΟΓ ΙΣΤΙΚΗ Σ Ε Λ Λ Α ΟΣ Ι Ρ Υ ΣΗ - Ε Π Ω Ν Υ Μ ΙΑ Ρ Ο 1: Ί δ ρ υ σ η - Ε π ω ν υ µ ί α Ιδρύεται Σω µ ατεί ο µ ε την

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

E-Rent... Emporiki Rent...: [...: 63592/01NT/B/07/317(08)] : T.K 17121

E-Rent... Emporiki Rent...: [...: 63592/01NT/B/07/317(08)] : T.K 17121 E-Rent 31 2014.. Emporiki Rent....: 121691501000 [....: 63592/01NT/B/07/317(08)] :. 187. T.K 17121 ... 3... 10... 12... 13... 14... 15 1.... 16 2.... 16 2.1... 16 2.2,... 17 2.3... 23 2.4... 23 2.5...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

**** Τ η λ.: Fax :

**** Τ η λ.: Fax : ΠΡΑΞΗ 3201 Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ ΗΤ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Σήµερα, 3 Αυγού σ του 2012, ηµέ ρα Παρασ κευή, και σ ύ µφ ωνα µε τι ς δι ατά ξ ει ς του ά ρθ ρου 16 περ. β του Κατασ τατι κού και 21 παρ. 5 του κ.ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

PETER J. HODDINOTT SAAD M. SEBBAR Α..Τ. AZ FE

PETER J. HODDINOTT SAAD M. SEBBAR Α..Τ. AZ FE ΕΞ ΑΜ ΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣ Η Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2008 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜ ΙΛ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Μ.Ε) ΑΚΗΗ 1 Έςτω ςυνεήσ ςυνάρτηςη :RR, με (0)=2 η οποία ικανοποιεί τη ςέςη ( ) 4 = 6 ια κά ε R α) Να βρείτε τισ τιμέσ (2) και (-2) β) Να απο είξετε τι υπάρει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/04/Β/86/72 (2011) 19,3χ λ µ Λ ε ω φ. Μα ρ κ ο π ο ύ λ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

«COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

«COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. «COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ 32 100 Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 13300401700 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης εταιρικής χρήσης 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα