πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα"

Transcript

1 ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η

2 Θ

3

4 Ο Θ

5 κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ κυρι δεμ Δε απω π ιε αι και α ει εσωτερικ ε καταπ ηαη πλι με δ τητε ε αι καθαρ ακρ λικ απ τριι η ει λε τι ιδι ητε π υ α αφ ρ ται στ ρ μα κατ λληλ για ακρα ε κλιματ λ γικ καταπ η κατωτ ρ ρι μα τ ει μ ικ λ γικ α Θε τικ ε ημικ επιβαρυμ ηατμ φαιρα κρυλ κ σατ ξωτερ κι τ ω ρ τ κ π στ π ημ α υλ κι υατ ματ αττ κ τ ατασηξ ε α Θρ κωμ υ μπετ δ τητεξ τ ε αι αακρ λικ χρ μαπρ ι εω και εαωτερικι τ ω υψηλη αιπ η π υ δημ υργε μ α ε τελιδ αδ βρ η επ φ ε ε αι υδρατμ περατ α ι υδατ περα τ ι τ η δ ττ τ υ τ υ π χ ωματ ζεται με αι ρυθμ ζεται ε ιδα ικ τιμ βμπε πρ διαγραφ κατωτ ρω υδρατμ τω εσω τερικι ωρω η εκε π υ ε αι δε μευμ στ μ ζα τ υ τ υ μπ ρε α περ ει μ α απ τ χριδμα με τη β ηθειατ υ ηλι υ η ρι τ ι στη ε τρικ Θ ρμα αη α υγρ τ χ μπ ρε α επα λθει αι α διαηρηθε ε ξηρ κατ α ααη απ αι ιπα π λι τ φυ ικ τ υ λ υιπεμ πη Θερμ αγωγιμ ητα ι ρι π τη τμ φα ρ καυ α ρια βι μη α ικ ρι π ξι ε απ Θ ει αλ τι κ λπ υ φωτ ημι τη πρ φ αη τ υ π ω π ρι μα και τ ι ξεπμ ται με η επ με η βρ η εμφ ια τ υ τιρ υε αιπ ιπα και ργια σα φρεσκ βαμμ η Τ τ δε επιτρ πει στ διαλυμ α και α ει λ Θ υ και διαπ τ υ τ δ μικ ατ ι ε Για τ λ γ αυτ εμπ δ ζε κα τη ε Θρ κωση τ υ μπετ π ωματ ζεταιμε αυτ δε μ υ λι ζει επειδη ε αι βακτ ρ κ ι μυκητ στατ κ Στ υ ε ω τερικ ι ι ρ υ τ ει τ σ μα τικ πλε κημα α πλ ετ ακ μα αι με σ ρ κ τ π η η τρ βηξ χωρ α Θαμπι ειτ πικ αιπ η ε καταπ ηαη πλι εωξ με απ τριι η κατ δε ε αι εργ α αι ωμ τω α ιλ κ ρυφα κ α ε γα π ιητικι υλικι η Γερμα α δε ε αι λ ιπ Χρο μα με τη καθ εαυτ ια τ υ ρ υ Για τ λ γ αυτ δε πρ πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα τ εμπ ρ υ Θα μπ ρ ι ε α ρ Θε α σ εγ π ητ κ α π δ αβρωτικ πρ τατευπκ υλ κ πρ ι εω κ εσωτερ κιδ τ ω π υ π ρ π τι δ τητε υτ εφ ρμ ζ με ρωματ ζε παρ ηλ Πρ γμα π υ εξ λλ υ τ κατ ρθι ειε τ πωσι ικ ιπα κατ ταξη λ μψη ατι β ει με α κλααη λ μψη απ γω α παραηρηαη μπ ρε α υγκριθε τε ικ ικ μικ καταρ μ με υλικ π υ φ ρ υ επ η υ κευα α τ ξ τα φ ι α ε ρε Θ τ τ ια υλικ η ι γκρι μπ ρε α επεκταθε α η υπ ρβα ι τω αυτ β ει κρατικ πιστ π ιητικι και π ρα τ ι τ υβ βαια α ικ μικ πια μ ρ ιπιπαραβ λη με υλικ χ ωματισμ δε ει ημα γιατ απλ α πα υγκρ υμε πρ ιπα π υ παρη Θησ γι ι διαφ ρετικ ι κ π ι α α Δ ε α Σ λκ δ βρ ματ ρι μ πρ ο ψεω ρυκτ εμφ ση γ κρ ε κλ μ τ λ γικ κατ π ι αε Δ ατ Θετ σ στ τ δε π ι εη δ τητε ε αι α ιλικ μικρ π ρι δε αδι βρ υδρ φ β ικ λ γικ ρι μα π υ εμπ δ ζει η απ ρρ φηαη βλα πικι υ ιι δι ξειδ υ τ υ Θρακ και δι ξειδ υ τ υ θε υ ι α ημα η α ηρ ζεται ε ρητ η λκ η απ αλαζ α μια πρι η ι λη ψω πη εδι και αιι ε για τιξ κλιμα τ λ γικ η αιπ α αλικ α ριδματα υ δυ ζ υ λα τα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι ε αι τε ιε ω αδι βρ α υ πρακτικ μηδε ικη αιπ α αα στ υδρατμ ι εξα φαλ ζ ιπα πληρη δια τ η υλικ δε απω π ιε ται και δε δημι υργε φλμ α λ ει εμφ ι α β ατη Σ κευ α α Πυρ τ κ μ τ δ βρ υ ργ υ ρυκτ εμφ υ η ρι μ πρ ψειυ υψπλ ξ δ ττ δ τ τε δι βρ ματ π ριτικ α ργα ρι μα πρ ψεω υψηλη διαπ η και καλυ πικ τητα Πληρ τ Συ δ εταιημικ μετ υπ βαθρδημι υργευδρ φ βι μεμπ δ ζ τα η απ ρρ φη ερ ι Παρ ηλαδιαηρε α υι ηλ σ τε λεα η διαπ δι υδρατμι και δε απ τελε πρ φ ρ δαφ για τη α πυξηπ ωτ υ μυκητω και βακηρ ω Πεδ εφαρμ γη ρ ι αρακ ηραη επιφ εια α α β π τ υτ ζειη αρχιτε α ικτιδια ερα ε ιατ ρικ η παραδ ια κ κτ ρια ατ ιληλ ε αικ Θε ρυπ υπ βαθρ πω β δε π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα α π Λ ξ μ σεωξ Ξρ δ τ σεξ σ ξι λ μ σλλλ Ξα τξμι ξ Ιω Ξξ τξρ κ ξ μ σ Ιρ ω Ιλμ τ λ κι τ π ησ ι σφ τε Ξ ι ριπ Ν εξ γερ ι γ αλστερ και ι Θ Θ σσ ι ε αιλ κεξ φλκ ξ πρ τ τιεριβ λ λ β σ μπλε γελ β σεω ερ ι σμεξ τσ ι πηιαε εσστερι ξ και εξωτερυφξ ι η τ φιλμτ ξ ε α δρστμ περα τ τελειω αδι βρ χ α Θεκ ικ σπξ περιι δει και τ παγετ χ ιυματι φωτ αταθερ ωσ πστ α κ τριγζει λκ δ αθ τει α π λι α ο τερ τ μ ρ υ σ τελεση πρ στασ αξτ ι ξ λ π ακ βολ εξ καθ ρισ ικ παρφων α τ ξ σε υπερι δειξα τ εξ ψηλ θερμ φασ α και ε δε μεη παρ υσ α λ ω ε αιη μ ριακι δ μ ι μ ριακεξ λ σ δεξ η οφ ρξ μ γ λι τερη απ υλ κ β σε ω δι λι τ δισηρ ι ην ελασ κ τ Ιτατ υ λ ι και α λε υ εξ ρισμ ι τ φαι μ τ υ κιτρι ματ ΣυσΙ υ σ Ξ

6 ι τερ κι τ πλ ατ κι ρ μ τεμ λ γ λε Θερ εκττ μπι ρε τ υμβ β ατ μετοξι καλυτ τ κι τητ λε εττ φ ε ξ τ ξ ε πλι η δ τητεξ επα αταση στι βαφ ε ωτερικι τ ω ξεκ η σε στ Γερμα α με η α τε λ γ α η ε ωματωμ η πληρω για πρι η φ ρ στ σ γ ε ριμ ρ μα ωτε κ ττλ ατ μ τ λε ρι μα υψηλ αλυτ τ κι τητα πλε με σε καταπ η η ττ τρ ψη κλ ιυρ δ λι τε κ εκπ μτ ξ υπ δ ρκ επ τ ρη η ητε Ψηλη π ι ητα εαωτερικ Χρι μα ωρ διαλι τε ει κ λη εφαρμ γη ψηλη καλυ πικ ητα α μ με εξα ρε η διαπ η τ καλη π α τιστ ι ε ε εκε η τω πυριτικιδ ωμ τω κλ αη κατ Ν φ ρει μα φ βη εφαρμ γη ε κ Θεε ωτερικ ι ρ γι Πυρ τ κ ρ μ υδρυ λ υ κ λ υ ρυκτ εμφ η τ λλεργ κ ωρ δ λι τε μ τ ε ωτερ κ ρ σηξ Δε δημ υργε φ λμ δι τηρε α παφητη υφ δι τητε ε αι α α ργα ρωμα ε ωτερικη Χρηση π υ ε ι εται ημικ πυριτικ με τ ει υπ βαθρ ωρ ξ α δημι υργε φλμ υι ηλ τατ υιπελεα η διαπ η και δε απ τελε εξ ρι μ Θρε πικ υπ βαθρ για μ κητε και βαι ηρ δια ατ ηλ για κ Θε ρ τ υπ βαθρ πω β μπετ τ ι π ι απ τρα γυι α δε παλαι ματ πλα ικ Δ ει εμφ ι η α β αη ο τερ κ πλ ατ κ μοτ λε ρι μα υψηλ καλυτττ κ τητ πλε με σε κ τ π η η απ τρ ι η Ξ κλ η ωρ δ λι τε κ ε π μττ δ ι τητε Ψηλη π ι τητα Μ ε ωτερικ ρι μα ωρ δια λυτε ε κ λη εφαρμ γη ψηληξ καλ πικ ητα μ με εξα ρεη διαπ η Παρ δε μαεπ λ γ ξ α μ κ σ δ αομι ρο μ τω Σε τ Θεσημε τα κ ρωμ τ λ γ τ ρωματ λ γ αυτ π τελε ε ρηστ εργ λε μ μ απλ τυ α α επ λ γη ρι ματ αλλ μ α επ λ γ π υ α εξα αλ ζε αρμ κ υ δ α μ ρωμ τω π ρε κα ε απ μ α ικ γ εια ρωματω α επιλ ξειε τε ηπιε ρμ ε ε τε τ ε ρμ κ α τ Θ ε τρ π ε αιαπλ κ Θε ικ γ εια πω βλ π υμε τ παραδειγμα ει τη αρ Θμη ητα πρι ταψηφ ακ ι α ρμ α ρμ κ α τ Θε η Τα πρι τα ρι ματαμε τα π α αρ ζειη καθε ικ γ εια ημε ωμ αμε λευκ κ κλ ε αι ε ηπιααρμ αμεταξ τ Τα επ με α ρι ματαμε τα π α τελειι ειη κ Θε ικ γ εια ημε ωμ α με μα ρ κ κλ υ δυαζ με αμε π ι δηπ τεαπ τα πρι τα δημι υργ τ ε αρμ ικ α τιθ ει

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing δηγ ες ρ σης Istruzioni per l uso Operating Instructions Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing 85030-516-21 85030-516-21 1 Κατ λ γ ς περιε µ νων και σ ηµ των 1 Κατ λ γ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡ ΥΣΙΑΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤ Μ. ΕΥΡΩ 300 250» ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SOLARWATT AG 200 150 100 50» DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) 0 1993 1995 2000 2002 2003 2004

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 . 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α)

Διαβάστε περισσότερα