ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Θωµάς Πουφινάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Θωµάς Πουφινάς"

Transcript

1 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Θωµάς Πουφινάς Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Χειµερινό Εξάµηνο

2 Ανατύπωση ή Χρήση µέρους ή όλου του κειµένου απαιτεί την άδεια του συγγραφέα.

3 0. Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 1.1 Τι είναι Οµόλογο 1. Αγορές Τίτλων Σταθερού Εισοδήµατος 1.3 Πρωτογενής και ευτερογενής Αγορά 1.4 Εκδότες 1.5 Μεσάζοντες. Οµόλογα και Αποδόσεις (Yields).1 Χαρακτηριστικά Οµολόγων. Κίνδυνος Default.3 Αποτίµηση Οµολόγων.4 Αποδόσεις (Yields) Οµολόγων.5 Μεταβολή Τιµής Οµολόγων.5.1 Zero-Coupon Οµόλογα.5. Φορολογία 3. Η Καµπύλη Επιτοκίων (Term Structure) 3.1 Η Καµπύλη Επιτοκίων Αποτίµηση Οµολόγων 3.1. Αποδόσεις Περιόδου ιακράτησης (Holding Period) Forward Rates 3. Η Αβεβαιότητα των επιτοκίων 3.3 Θεωρίες της Καµπύλης Επιτοκίων 3.4 Εξήγηση της Καµπύλης Επιτοκίων 4. ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Τίτλων Σταθερού Εισοδήµατος 4.1 Επιτοκιακός Κίνδυνος Ευαισθησία Επιτοκίων 4.1. Duration 4. Παθητική ιαχείριση Οµολόγων 4..1 Bond-Index Funds 4.. Immunization 4..3 Net Worth Immunization 4..4 Target Date Immunization 4..4 Cash Flow Matching 4.3 Ενεργή ιαχείριση Οµολόγων Πηγές Ενδεχόµενου Κέρδους 4.3. Horizon Analysis Contingent Immunization 5. Εισαγωγή στη Θεωρία Χαρτοφυλακίου 5.1 Περιγραφή Παράδειγµα 5. Κίνδυνος, Κερδοσκοπία και Τζόγος 5..1 Αποστροφή Κινδύνου και Συνάρτηση Χρησιµότητας 5.. Παράδειγµα 5..3 Άλλες Κατηγορίες Επενδυτών 5.3 ιαχείριση Χαρτοφυλακίου

4 1. Εισαγωγή 1.1 Εισαγωγικά-Ορισµοί Η ανάπτυξη της αγοράς οµολόγων έχει ιδιαίτερη σηµασία για κάθε οικονοµία δεδοµένου ότι επιτυγχάνει τη µείωση του κόστους δανεισµού τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το δηµόσιο τοµέα. Πριν από λίγα χρόνια η αγορά οµολόγων είχε να επιδείξει µόνο απλές εκδόσεις οµολόγων (plain vanilla) η αποτίµηση των οποίων δεν παρουσίαζε δυσκολίες. Η άνοδος των επιτοκίων και της διακύµανσής τους στο τέλος της δεκαετίας του 1970 και αρχές της δεκαετίας του 1980 είχε σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση νέων τύπων οµολόγων όπως τα οµόλογα µηδενικού επιτοκίου (zerocoupon bonds), τα οµόλογα κυµαινόµενου επιτοκίου (floating rate notes-frns), ή οµόλογα µε ενσωµατωµένα δικαιώµατα αγοράς ή πώλησης (call ή put options). Τι είναι Οµόλογο Το οµόλογο είναι ένας τίτλος ανώνυµος µε βάση τον οποίο ο εκδότης του τίτλου (issuer/debtor/borrower) υπόσχεται να πληρώσει στον αγοραστή/επενδυτή του τίτλου το αρχικό ποσό δανεισµού συν τους τόκους. Ένα οµόλογο περιγράφεται συνοπτικά µε τρεις παραµέτρους: α) τον εκδότη του οµολόγου β) το κουπόνι (coupon) και γ) την λήξη (maturity). Βond indenture Eίναι το νοµικό έγγραφο που περιέχει όλες τις λεπτοµέρειες της οµολογιακής έκδοσης. Κατηγορίες Οµολόγων Ως οµόλογα (Treasury Bonds & Treasury Notes) χαρακτηρίζονται εκείνοι οι τίτλοι που έχουν διάρκεια µεγαλύτερη του έτους. Οι τίτλοι µε διάρκεια ίση ή µικρότερη του έτους χαρακτηρίζονται ως Έντοκα Γραµµάτια (Treasury Bills-TBs). Ανάλογα µε τον εκδότη τα οµόλογα διακρίνονται σε á) êñáôéêü ïìüëïãá (government bonds) β) σε οµόλογα επιχειρήσεων (corporate bonds) και γ) σε οµόλογα υπερεθνικών οργανισµών (supranationals όπως World Bank, E.I.B, E.B.R.D.). Συνήθως ο εκδότης του οµολόγου µε πολύ καλό όνοµα δεν δίνει στους αγοραστές του οµολόγου κάποια πρόσθετη ασφάλεια (premium). Οι πρώτες εκδόσεις χωρίς ασφάλεια ονοµάζονται debentures ενώ αυτές που ακολουθούν ονοµάζονται subordinated debentures. Σε ορισµένες περιπτώσεις η πληρωµή του τοκοµεριδίου ή και του κεφαλαίου συνδέεται µε την πορεία µιας επένδυσης ή καλύπτεται από κάποιο ενέχυρο. Μερικά παραδείγµατα είναι: Revenue Bonds: Οι τόκοι και το κεφάλαιο πληρώνονται από έσοδα τα οποία προέρχονται από επένδυση η οποία έχει χρηµατοδοτηθεί από την έκδοση του οµολόγου. Mortgages: Tα χρήµατα από την έκδοση χρησιµοποιούνται για την αγορά γης και κτιρίων τα οποία χρησιµεύουν και ως ενέχυρο. Income Bonds: Το κουπόνι πληρώνεται µόνο στην περίπτωση που έχουν υπάρξει κέρδη από την επένδυση του κεφαλαίου της έκδοσης.

5 Ανάλογα µε τον τρόπο ορισµού και πληρωµής του τοκοµεριδίου τα οµόλογα διακρίνονται σε: Annuities (Οµόλογα Σταθερού Επιτοκίου): Έχουν σταθερό τοκοµερίδιο το οποίο πληρώνεται κατά τακτά διαστήµατα, συνήθως κάθε έτος ή εξάµηνο. Zero Coupon (Οµόλογα Μηδενικού Επιτοκίου): Η πληρωµή των τόκων γίνεται την ηµεροµηνία λήξης του οµολόγου. Floating Rate Notes- FRNs (Οµόλογα Κυµαινόµενου Επιτοκίου): Το τοκοµερίδιο µεταβάλλεται κάθε περίοδο σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης. Money Market Θα µπορούσε να θεωρηθεί και ως υποκατηγορία της αγοράς τίτλων σταθερού εισοδήµατος. Περιέχει τους τίτλους συνήθως: µικρής διάρκειας προσιτούς στους ιδιώτες επενδυτές µε µεγάλη ρευστότητα µε µεγάλη εµπορευσιµότητα Εδώ ανήκουν τα: Treasury Bills (ÅÃÅÄ) Certificates of Deposit (ÐéóôïðïéçôéêÜ ÊáôáèÝóåùí) Commercial Paper (Âñá õðñüèåóìá Ïìüëïãá Åôáéñéþí) Banker s Acceptances (Τραπεζική Συναλλαγµατική) Eurodollars Repos and Reverses Fixed Income Capital Market Περιέχει τους τίτλους συνήθως: µεγαλύτερης διάρκειας όχι πάντα προσιτούς στους ιδιώτες επενδυτές µερικές φορές µε περιορισµένη ρευστότητα µερικές φορές µε περιορισµένη εµπορευσιµότητα Εδώ ανήκουν τα: Treasury Notes and Bonds (ÏÅÄ) Federal Agency Debt (Οµόλογα Κρατικών Οργανισµών) Municipal Bonds (Ïìüëïãá ÄÞìùí) Corporate Bonds (ÅôáéñéêÜ Ïìüëïãá) Μortgages and Mortgage-Backed Securities (Ôßôëïé Óôåãáóôéêþí Äáíåßùí) 1.3 Πρωτογενής και ευτερογενής Αγορά Πρωτογενής Αγορά (Primary Market) καλείται η αγορά στην οποία διατίθενται από τις επενδυτικές τράπεζες νέες εκδόσεις τίτλων (οµολόγων, µετοχών κλπ) στο επενδυτικό κοινό. Αφορά την αρχική διάθεση των τίτλων, η οποία στην περίπτωση του ηµοσίου θα µπορούσε να γίνει και απευθείας, χωρίς δηλαδή τη µεσολάβηση κάποιας επενδυτικής τράπεζας. Υπάρχουν δύο τύποι πρωτογενών εκδόσεων (συναντάται κυρίως σε µετοχές): (α) Initial Public Offerings (IPOs), όπου η γίνεται για πρώτη φορά διάθεση τίτλων στο επενδυτικό κοινό (β) Seasoned New Issues, όπου γίνεται επανέκδοση τίτλων που ήδη έχουν εκδοθεί.

6 Μία άλλη διάκριση πρωτογενών εκδόσεων αφορά τους αποδέκτες των εκδόσεων και έχει επίσης δύο τύπους: (α) Public Offering ( ηµόσια Προσφορά), κατά την οποία γίνεται διάθεση των τίτλων στο ευρύ επενδυτικό κοινό και αφορά έκδοση µεγάλου µεγέθους. Απευθύνεται δε σε µεγάλο αριθµό επενδυτών. ιαπραγµατεύεται κατόπιν στη δευτερογενή αγορά. Απαιτείται ενδεχόµενα έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC/USA). (β) Private Placement (Ιδιωτική Τοποθέτηση), κατά την οποία γίνεται διάθεση των τίτλων σε λίγους κατά κανόνα θεσµικούς επενδυτές. Αφορά συνήθως έκδοση µικρού µεγέθους και δεν απευθύνεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Συνήθως δε διακρατείται ως τη λήξη. εν έχει µεγάλη ρευστότητα και εµπορευσιµότητα, αλλά έχει µεγαλύτερη απόδοση και ενδεχόµενα µεγαλύτερο κίνδυνο. Τα βήµατα διάθεσης σε δηµόσια προσφορά είναι... Η διάθεση των νέων χρεογράφων γίνεται µέσω αναδόχων (underwriting) επενδυτικών τραπεζών. Οι επενδυτικές τράπεζες συνήθως σχηµατίζουν οµίλους αναδόχων (underwriting syndicates) για τη διάθεση των νέων χρεογράφων. Κάποιες από τις τράπεζες τίθενται επικεφαλής (leads). Είναι συνήθης τακτική για τις µεγάλες σχετικά εκδόσεις καθώς εξασφαλίζεται πρόσβαση σε µεγαλύτερο αριθµό δυνάµει επενδυτών. Οι τράπεζες συµβουλεύουν τους εκδότες για τους όρους που θα πρέπει να προσπαθήσουν να πουλήσουν τους τίτλους τους. Ένα προκαταρκτικό ενηµερωτικό δελτίο (preliminary prospectus) συντάσσεται και περιγράφει τους όρους τις έκδοσης και τις προοπτικές του εκδότη. Κατατίθεται για έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τελικά µετά τις σχετικές εγκρίσεις και προσαρµογές συντάσσεται το ενηµερωτικό δελτίο (prospectus). Ανακοινώνεται η τιµή διάθεσης των τίτλων στο επενδυτικό κοινό. Υπάρχουν δύο µέθοδοι αναδοχής τίτλων. (α) Η firm commitment συµφωνία, κατά την οποία οι επενδυτικές τράπεζες-ανάδοχοι αγοράζουν τους τίτλους από τον εκδότη και αναλαµβάνουν να τα πουλήσουν στο κοινό. Η πώληση των τίτλων από τον εκδότη προς τους αναδόχους γίνεται σε χαµηλότερη τιµή από ότι διατίθενται στο κοινό (spread). Οι ανάδοχοι αναλαµβάνουν τον κίνδυνο να µην πουληθεί όλη η έκδοση. (β) Η best effort συµφωνία, κατά την οποία οι επενδυτικές τράπεζες-ανάδοχοι συµφωνούν να βοηθήσουν τον εκδότη να πουλήσει τους τίτλους του στο κοινό. εν αγοράζουν οι ανάδοχοι τους τίτλους. Λειτουργούν όµως σαν µεσάζοντες. εν έχουν τον κίνδυνο να τους µείνουν απούλητα τα χρεόγραφα. Οι εκδότες επιλέγουν τους αναδόχους (á) åßôå ìå negotiations (â) åßôå ìå competitive bidding. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται διαπραγµάτευσή ως προς το spread και ενδεχόµενα ως αµοιβή ο ανάδοχος να πάρει κάποιος τίτλους του εκδότη. Στη δεύτερη καλούνται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν προσφορές αναδοχής. ευτερογενής αγορά (Secondary Market) καλείται η αγορά στην οποία λαµβάνουν χώρα οι αγορές και οι πωλήσεις τίτλων που έχουν ήδη εκδοθεί. Η λειτουργία της είναι πολύ σηµαντική αφού επιτρέπει την διαπραγµάτευση τίτλων από τους επενδυτές γρήγορα, χωρίς να επηρεάζουν τόσο την τιµή των τίτλων, λόγω της ρευστότητας που προσφέρει. Εδώ ανήκουν:

7 (α) Τα οργανωµένα χρηµατιστήρια (â) Ïé Over-The-Counter áãïñýò (γ) Η απευθείας διαπραγµάτευση µεταξύ δύο αντισυµβαλλοµένων Η πρώτη κατηγορία αφορά συνήθως µετοχές και εταιρικά οµόλογα. Οργανωµένη αγορά οµολόγων στην Ελλάδα είναι το Η ΑΤ. Η δεύτερη κατηγορία είναι πολύ διαδεδοµένη στις ΗΠΑ τόσο για µετοχές όσο και για οµόλογα. Στην OTC αγορά διαπραγµατευτές (και ειδικοί διαπραγµατευτές) δίνουν τιµές για αγορά ή πώληση τίτλων και ελπίζουν να βγάλουν το spread. Η OTC διαπραγµάτευση εισηγµένων τίτλων είναι γνωστή ως Τρίτη Αγορά (Third Market). Η τελευταία κατηγορία αφορά την απευθείας διαπραγµάτευση τίτλων από τους αντισυµβαλλόµενους χωρίς τη µεσολάβηση κάποιου broker. Χρησιµοποιείται από µεγάλους θεσµικούς που θέλουν να αποφύγουν κόστη συναλλαγών. Άνθηση αυτής της αγοράς (Τέταρτη Αγορά - Forth Market) παρατηρήθηκε µετά την εισαγωγή συστηµάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών (Posit, Instinet). 1.4 Εκδότες Συνήθεις εκδότες (και οι αντίστοιχες εκδόσεις) τους είναι: Το ηµόσιο (ΕΓΕ & ΟΕ ) Index-Linked Bonds ÄÞìïé (Ïìüëïãá) Εταιρίες (Οµόλογα & Μετοχές) Κρατικοί Οργανισµοί (Οµόλογα) Mortgages (Στεγαστικά άνεια) 1.5 Μεσάζοντες Ως µεσάζοντες µεταξύ των εκδοτών και των πελατών συµπεριλαµβάνονται οι: Επενδυτικές Τράπεζες (Investment Bankers) - Πρωτογενής Αγορά ιαπραγµατευτές και Χρηµατιστές (Dealers & Brokers) - ευτερογενής Αγορά Αµοιβαία Κεφάλαια Ασφαλιστικές Εταιρίες Pension Funds Εµπορικές Τράπεζες

8 .1 Χαρακτηριστικά Οµολόγων. Οµόλογα και Αποδόσεις (Yields) Το οµόλογο είναι µία έκδοση χρέους στην οποία ο δανειζόµενος εκδίδει (πουλάει) ένα χρέος (IOU) στον επενδυτή. Ο σχετικός διακανονισµός καθορίζει τις πληρωµές που θα κάνει ο εκδότης προς τον κάτοχο του οµολόγου σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές. Ένα τυπικό οµόλογο µε κουπόνι υποχρεώνει τον εκδότη να κάνει εξαµηνιαίες ή ετήσιες πληρωµές στον κάτοχο για τη διάρκεια της ζωής του οµολόγου. Επιπλέον, πρέπει να πληρώσει στον κάτοχο την par value (ή face value/ονοµαστική αξία) του οµολόγου στη λήξη του. Το coupon rateορίζεται ως η πληρωµή κουπονιού δια το par value. Συνήθως το κουπόνι είναι υψηλό για να προσελκύει τους επενδυτές. Κάποιες φορές εκδίδονται και τα zero-coupon οµόλογα (οµόλογα µηδενικού κουπονιού) τα οποία δεν πληρώνουν κουπόνι. Οι επενδυτές λαµβάνουν µόνο την ονοµαστική αξία στη λήξη και καµία ενδιάµεση πληρωµή. Εδώ δεν υπάρχει το κουπόνι για να προσελκύσει τους επενδυτές και έτσι οι τιµές είναι αρκετά κάτω από την ονοµαστική αξία. Το έσοδο του επενδυτή προκύπτει από αυτή ακριβώς τη διαφορά. Treasury Bonds and Notes (ÏÅÄ) Κρατικά οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου. Accrued Interest ( εδουλευµένοι Τόκοι) Οι τιµές που εµφανίζονται δεν είναι οι cash τιµές. Πρέπει στην τιµή αγοραπωλησίας να υπολογιστούν οι δεδουλευµένοι τόκοι. Αυτό δίνει την invoice price. Corporate Bonds (ÅôáéñéêÜ Ïìüëïãá) Εκδότης είναι κάποια εταιρία Call Provisions υνατότητα του εκδότη να επαναγοράσει το οµόλογο στην call price, πριν την ηµεροµηνία λήξης. Ασκείται από τον εκδότη αν τα επιτόκια πέσουν και το κουπόνι είναι αρκετά ψηλότερο. Συνήθως υπάρχει περίοδος προστασίας κατά την οποία δεν ασκείται το call option (deferred callable bonds). Convertible Bonds Option που δίδεται στους επενδυτές να ανταλλάξουν κάθε οµόλογο µε συγκεκριµένο αριθµό µετοχών της εταιρίας. Conversion ratio είναι ο αριθµός των µετοχών. Market conversion value είναι η τρέχουσα αξία των µετοχών στην οποία µπορεί να γίνει η ανταλλαγή. Conversion Premium είναι το ποσό κατά το οποίο το οµόλογο υπερβαίνει την conversion value. Τα convertible έχουν χαµηλότερο κουπόνι. Puttable Bonds Option για τον κάτοχο του οµολόγου να πουλήσει το οµόλογο αν θέλει πριν τη λήξη του. Το κρατάει αν δίνει κουπόνι ψηλότερο από τα yields της αγοράς. Το πουλάει αν το κουπόνι χαµηλό.

9 Floating Rate Notes Κουπόνι συνδεδεµένο µε την τρέχουσα πορεία των επιτοκίων της αγοράς. Το yield spread σταθερό και για όλη τη ζωή του οµολόγου. εν µεταβάλλεται από την αλλαγή στην κατάσταση της εταιρίας. Preferred Stock Èåùñåßôáé equity. Υπόσχεται µία ροή µερισµάτων. Από µία άποψη λοιπόν είναι σταθερού εισοδήµατος. Όµως αδυναµία πληρωµής των κουπονιών δεν συνεπάγεται χρεοκοπία. Μοιάζει µε perpetuity.. Κίνδυνος Default Παρόλο που τα οµόλογα υπόσχονται µια σταθερή και συγκεκριµένη ροή εισοδήµατος, αυτό δεν σηµαίνει ότι ο επενδυτής είναι εξασφαλισµένος. Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος ο εκδότης να κάνει default στην υποχρέωσή του!!! Ίσως επηρεασµένοι από τα κρατικά οµόλογα να θεωρούµε ότι αυτό δεν γίνεται. Όµως συµβαίνει στα εταιρικά. Εάν πτωχεύσει ο εκδότης τότε ο επενδυτής δε θα λάβει τα εισοδήµατα που του έχουν υποσχεθεί. Ο κίνδυνος default µετριέται από οίκους όπως η Moody s Investor Services, η Standard & Poor s Corporation. Οι οίκοι δίνουν πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά των εταιριών και την ποιότητα εταιρικών και δηµοτικών εκδόσεων. Η ποιότητα αυτή µετριέται µε κάποιο βαθµό. Ο καλύτερος βαθµός είναι ΑΑΑ (S&P) και Αaa (Moody s). O S&P χρησιµοποιεί +/-, ο Moody s 1,, 3. Investment Grade θεωρούνται όσα έχουν βαθµό πάνω από ΒΒΒ (S&P) ή Βαα (Moody s). Speculative Grade ή Junk Bonds αυτά µε χαµηλότερο βαθµό. Παράγοντες της Ασφάλειας των Οµολόγων Σε αυτούς τους παράγοντες βασίζεται εν µέρει η αξιολόγηση των εταιριών από τους οίκους. Coverage Ratios: Λόγοι κερδών προς σταθερά έξοδα. times-interest-earned ratio=earnings before interest payments and taxes/interest obligations fixed-charge coverage ratio= earnings before interest payments and taxes/all cash obligations Χαµηλοί λόγοι συνεπάγονται ίσως δυσκολίες χρηµατοροών. Leverage Ratio:=Debt/Equity Χαµηλός λόγος σηµαίνει µεγάλα χρέη. Liquidity Ratios current ratio=current assets/current liabilities quick ratio=current assets ex inventories/current liabilities Μετρά την ικανότητα της εταιρίας να πληρώνει λογαριασµούς µε τα µετρητά που συγκεντρώνονται. Profitability Ratios Μετρούν αποδόσεις προς περιουσιακά στοιχεία. είχνουν την οικονοµική ευρωστία της εταιρίας. return on assets=earnings before interest and taxes/total assets Cash Flow to Debt Ratio=total cash flow/outstanding debt

10 Τα ratings των οµολόγων εξαρτώνται άµεσα από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που είναι διαθέσιµα. Οι επενδυτές παρακολουθούν τις αλλαγές στα ratings των εταιρικών οµολόγων. Έτσι οι τιµές µεταβάλλονται εν αναµονή των αλλαγών στα ratings και όχι αφού γίνουν οι αλλαγές. Συνήθως τα downgrades συνοδεύονται από ασυνήθιστες αποδόσεις στη µετοχή της εταιρίας. Έχουν γίνει διάφορες µελέτες σχετικά µε το αν τα financial ratios µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να προβλέψουν τον κίνδυνο default.μία µέθοδος είναι αυτή που σε κάθε εταιρία δίνει ένα βαθµό βασισµένο στα χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά της. Αν ο βαθµός είναι πάνω από ένα επίπεδο η εταιρία κρίνεται αξιόπιστη. αν ο βαθµός είναι κάτω από το επίπεδο αυτό τότε υπάρχει ο κίνδυνος πτώχευσης στο µέλλον. Έστω ότι για κάθε εταιρία συλλέγουµε δεδοµένα για το ROE και το coverage ratio. Κρατάµε αρχείο των εταιρικών πτωχεύσεων. Σηµειώνουµε µε Χ τις εταιρίες που τελικά πτώχευσαν και Ο τις εταιρίες που επιβίωσαν. Τυπικά οι εταιρίες που επιβίωσαν έχουν υψηλότερη αξία. Βρίσκουµε την εξίσωση της καµπύλης που χωρίζει καλύτερα τα Χ και Ο. Έστω ότι η εξίσωση είναι 0.75=0.9*ROE+0.4*Coverage Ratio. Κάθε εταιρία παίρνει ένα Ζ-score που δίνεται από την Ζ=0.9*ROE+0.4*Coverage Ratio. Όσα Ζ είναι πάνω από 0.75 δείχνουν εταιρία που είναι σχετικά ασφαλής. Αντίθετα όσα είναι κάτω από Μία εξίσωση που χρησιµοποιείται για τον διαχωρισµό είναι και η (Altman): Z EBIT Sales = Total Assets Assets Retained Earnings Working Capital Total Assets Total Assets Market Value of Equity BookValueof Debt Bond Indentures Συµβόλαιο που περιγράφει τους όρους ανάµεσα στον εκδότη και τον επενδυτή. Μέρος του είναι οι περιορισµοί της εκδίδουσας εταιρίας για την προστασία των δικαιωµάτων των επενδυτών. ËÝãïíôáé protective covenants. Οι εταιρίες τα δέχονται ώστε να προστατεύονται οι επενδυτές. Sinking Funds H εταιρία φτιάχνει ένα sinking fund ώστε να µπορέσει να µοιράσει το βάρος της αποπληρωµής της ονοµαστικής αξίας του οµολόγου. Αυτό γίνεται: (α) Με επαναγορά µέρους της έκδοσης κάθε χρόνο σε τιµή της αγοράς. (β) Η εταιρία επαναγοράζει τα οµόλογα σε συγκεκριµένο call price που σχετίζεται µε το sinking fund. Είτε αγοράζει στην τιµή της αγοράς είτε στην τιµή του sinking fund. Τυχαία επιλογή οµολόγων που γίνονται called. Subordination of Further Debt Περιορισµός του επιπρόσθετου χρέους των εκδοτών. Επιπλέον χρέος θεωρείται χαµηλότερης προτεραιότητας από το υπάρχον χρέος. Dividend Restrictions Περιορισµός των µερισµάτων που πληρώνουν οι εταιρίες, αφού οι κάτοχοι οµολόγων προηγούνται των µετόχων. Collateral Αν οι εταιρία κάνει default τότε οι κάτοχοι οµολόγων παίρνουν συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία. Ð mortgage bonds, collateral trust bonds, equipment obligation bonds. Tα debentures είναι οµόλογα χωρίς ασφάλεια.

11 .3 Αποτίµηση Οµολόγων Αξία Οµολόγου=Παρούσα Αξία Κουπονιών + Παρούσα Αξία Ονοµαστικής Αξίας Κουπονι Ονοµαστικη Αξια Αξια οµολογου = T + ( = 1 + ) ( 1 + ) 1 r t t t r Για παράδειγµα έστω οµόλογο µε κουπόνι 8%, 30 έτη ως τη λήξη του µε ονοµαστική αξία 1,000 Ευρώ. Το οµόλογο πληρώνει κουπόνι εξαµηνιαία, άρα θα δώσει 60 πληρωµές κουπονιού, από 40 Ευρώ. Αν το επιτόκιο ήταν 8% ή 4% για κάθε εξάµηνο τότε B = t + 60 = 1000 t = 1 ( ) ( ) Σε αυτή την περίπτωση είχαµε ότι το κουπόνι ισούται µε το yield to maturity. Αν το επιτόκιο δεν ισούται µε το κουπόνι, τότε αν π.χ. το επιτόκιο είναι 10% ή 5% για κάθε εξάµηνο, η τιµή του οµολόγου γίνεται B = t + 60 = t = 1 ( ) ( ) Τι γίνεται αν το επιτόκιο δεν είναι σταθερό? Τι γίνεται αν το κουπόνι δεν είναι σταθερό? Παρατηρούµε ότι αύξηση των επιτοκίων σηµαίνει πτώση της τιµής των οµολόγων και αντίστροφα. Οι τιµές των οµολόγων είναι δηλαδή αντιστρόφως ανάλογες προς αυτές των επιτοκίων. Η σχέση αυτή είναι πολύ σηµαντική για τον υπολογισµό των ΥΤΜ ή των τιµών των οµόλογων ανάλογα µε το τι είναι γνωστό. Βοηθά δε τους διαχειριστές στους διάφορους υπολογισµούς τους για τις θέσεις που πρέπει να πάρουν. Πολύ σηµαντικό όµως είναι να παρατηρήσει κανείς ότι για το οµόλογό µας µια αύξηση των επιτοκίων έχει σαν αποτέλεσµα πτώση της τιµής που είναι µικρότερη από την αύξηση της τιµής που προκύπτει αν µειωθεί εξ ίσου το επιτόκιο. Πρόκειται λοιπόν για µία κυρτή καµπύλη της σχέσης της τιµής µε τα επιτόκια. Σταδιακή λοιπόν αύξηση του επιτοκίου σηµαίνει σε σταδιακά µικρότερη µείωση της τιµής του οµολόγου. Άρα η καµπύλη γίνεται όλο και πιο επίπεδη. Επίσης παρατηρούµε ότι όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια του οµολόγου τόσο πιο ευαίσθητη είναι η τιµή του στις µεταβολές των επιτοκίων. Αυτό άλλωστε εξηγείται από το γεγονός ότι όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός οµολόγου τόσο µεγαλύτερο είναι το διάστηµα που έχει κλειδώσει ο επενδυτής τα χρήµατά του σε συγκεκριµένο επιτόκιο(το κουπόνι). Άρα µεγαλύτερη η ζηµιά σε ενδεχόµενη αύξηση των επιτοκίων..4 Αποδόσεις (Yields) Οµολόγων Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να µετρηθούν οι αποδόσεις των οµολόγων. Χρειαζόµαστε µέτρα που να δίνουν τόσο το τρέχον έσοδο όσο και την αύξηση ή µείωση της τιµής του οµολόγου κατά τη διάρκεια της ζωής του..4.1 Yield to Maturity Μετρά τη συνολική απόδοση (τοκοµερίδιο συν τα κεφαλαιακά κέρδη ή ζηµιές) της επένδυσης. Είναι µε άλλα λόγια η πραγµατική απόδοση για τον επενδυτή (από τη στιγµή αγοράς) κάτω από τις

12 υποθέσεις ότι α) το οµόλογο θα κρατηθεί ως τη λήξη και β) όλα τα τοκοµερίδια θα επανεπενδυθούν µε την ίδια απόδοση, δηλαδή το YTM. Για να υπολογίσουµε το YTM λύνουµε την εξίσωση που µας δίνει την τιµή του οµολόγου ως προς ΥΤΜ. Για παράδειγµα έστω οµόλογο µε εξαµηνιαίο κουπόνι 8%, µε διάρκεια 30 έτη και τιµή πώλησης 1,76.76 Ευρώ. Η εξίσωση που πρέπει να λύσουµε είναι: , 000 1, = ( 1 + r t = ) ( 1+ r t ) Η λύση δίνει r=3% ανά εξάµηνο. Η ετήσια όµως απόδοση στη λήξη είναι ΥΤΜ=xr=6%..4. Effective Yield (EY) Τo effective (annual) yield ενός οµολόγου λαµβάνει υπόψη του ουσιαστικά τον ανατοκισµό. Στο προηγούµενο παράδειγµα το effective annual yield δίνει το ανατοκιζόµενο επιτόκιο. Υπολογίζεται ως ( 1+ r) 1 = ( 103. ) 1 = = 6. 09%.4.3 Current Yield (CY) Mετρά µόνο το τµήµα της απόδοσης το οποίο συνδέεται µε τις πληρωµές των τοκοµεριδίων. Τυχόν κεφαλαιακά κέρδη ή ζηµιές δεν υπολογίζονται. Current Yield= Annual Coupon/Bond Clean Price. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για οµόλογα που διαπραγµατεύονται σε discount το ΥΤΜ πάντα είναι µεγαλύτερο από το Current Yield. Παροµοίως για οµόλογα που διαπραγµατεύονται σε premium το ΥΤΜ πάντα είναι µικρότερο από το Current Yield. Για παράδειγµα αν το κουπόνι ενός 30-ετούς οµολόγου είναι 8% και η τιµή του είναι Ευρώ, τότε CY=80/176.76=0.67=6.7%.4.4 Realized compound Yield (RCY) Μετρά τη πραγµατική απόδοση για οµόλογα τα οποία πληρώνουν τοκοµερίδιο περισσότερες από µια φορά το χρόνο. Για ένα οµόλογο µε εξαµηνιαίο τοκοµερίδιο η απόδοση αυτή µετράται ως εξής: RCY= [1+ (R/x)] X -1. ¼ðïõ, R= yield to maturity x= οι φορές που πληρώνεται τοκοµερίδιο µέσε στο χρόνο..4.5 Simple Yield to Maturity (SY) Είναι γνωστό και ως Japanese Yield. Κατά τον υπολογισµό λαµβάνει υπόψιν τόσο το Current Yield όσο και τυχόν κεφαλαιακά κέρδη ή ζηµιές. Υπολογίζεται ως εξής: Par Clean Price CPN + N CleanPr ice SY= Όπου Ν : µετρά την εναποµείνασα ζωή του οµολόγου σε χρόνια. Υπολογίζεται αν διαιρέσουµε το συνολικό αριθµό ηµερών ως τη λήξη µε το 365.

13 .5 Μεταβολή Τιµής Οµολόγων Πως µεταβάλλεται η τιµή των οµολόγων µε το χρόνο? Θεωρούµε δύο περιπτώσεις: (α) Το κουπόνι να είναι κάτω από τα αγοραία επιτόκια. (β) Το κουπόνι να είναι πάνω από τα αγοραία επιτόκια. Έστω οµόλογο το οποίο εκδόθηκε πριν κάποια χρόνια και µε επιτόκιο τότε 7%. Το κουπόνι τότε τέθηκε 7% και ήταν ετήσιο. Η τιµή του ήταν 1000 Ευρώ. Έστω ότι έχουν µείνει 3 έτη ως τη λήξη του οµολόγου και το επιτόκιο έχει ανέβει στο 8%. Η τιµή του οµολόγου υπολογίζεται ως B = t + 3 = < 1000 t = 1 ( ) ( ) Μετά ένα έτος, µε το ίδιο επιτόκιο η τιµή του γίνεται B = t + = < 1000 t = 1 ( ) ( ) ίνει λοιπόν ένα κεφαλαιακό κέρδος 7.94 στο έτος. Συνολικό έσοδο µαζί µε το κουπόνι Η απόδοση είναι λοιπόν 77.94/974.3=8%. Η τιµή του οµολόγου πάντως θα πρέπει να προσεγγίζει το 1000 όσο πλησιάζει η λήξη του..5.1 Zero-Coupon Bonds Οµόλογα χωρίς κουπόνι αλλά µε έκδοση κάτω από την ονοµαστική αξία λέγονται zero-coupon bonds. εν δίνουν κουπόνι αλλά δίνουν όλο τον τόκο ως ανατίµηση. Έστω οµόλογο µηδενικού κουπονιού µε 30 έτη ως τη λήξη του. Έστω το επιτόκιο της αγοράς ότι είναι 10%. Η τιµή του οµολόγου σήµερα είναι: /( 110. ) = Μετά από ένα έτος είναι: /( 110. ) = Παρατηρούµε ότι η αύξηση είναι της τάξης του 10%..5. Φορολογία Εκδόσεις ΟΕ πριν το 1997 έχουν φόρο 0% επί του κουπονιού. Εκδόσεις ΟΕ µετά το 1997 και µέχρι το 1998 έχουν φόρο 7.5% επί του κουπονιού. Εκδόσεις ΟΕ µετά το 1998 έχουν φόρο 10% επί του κουπονιού. Για παράδειγµα οµόλογο 0-ετούς διάρκειας, εκδόσεως 4/4/00 µε κουπόνι 5.90% και ονοµαστική αξία 1000 έχει έσοδο 59 στο έτος και φόρο 5.9 Ευρώ. Το καθαρό έσοδο είναι λοιπόν =53.1 Ευρώ. Τι γίνεται στα zeros? Τα Τ-Bills και τα zero-coupon bonds έχουν φόρο 10% επί του εσόδου που αντιστοιχεί στην απόδοσή τους. Συµπεριφερόµαστε δηλαδή σαν να ήταν το discount rate κουπόνι. Τι γίνεται στα εταιρικά? Τα εταιρικά οµόλογα έχουν φόρο 0% Τι γίνεται στα repos? Τα repos έχουν φόρο 7%.

14 3.1 Η Καµπύλη Επιτοκίων 3. Η Καµπύλη Επιτοκίων (Term Structure) Term Structure ή Καµπύλη Επιτοκίων είναι η δοµή εκείνη των επιτοκίων που χρησιµοποιούµε για να προεξοφλούµε χρηµατοροές µε διαφορετικές ηµεροµηνίες λήξεως. Συνήθως για ευκολία στα προβλήµατα θεωρούµε (παραδοχή) ότι τα επιτόκια είναι σταθερά για οποιεσδήποτε λήξεις. Παρατηρούµε όµως ότι συνήθως τα οµόλογα µε µεγαλύτερη διάρκεια έχουν µεγαλύτερο ΥΤΜ. Αυτό οφείλεται (i) είτε στο ότι οι επενδυτές περιµένουν τα επιτόκια να ανέβουν (ii) είτε ότι ζητούν risk premium για διακράτηση του οµολόγου µεγάλης διάρκειας (και άρα µε µεγαλύτερο κίνδυνο) Αποτίµηση Οµολόγων Short Interest Rate είναι το επιτόκιο ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Ακόµα και αν δεχθούµε ότι τα επιτόκια δεν είναι σταθερά πολλές φορές κάνουµε την παραδοχή ότι τα ξέρουµε µε βεβαιότητα. Έστω για τα επόµενα 4 έτη ότι τα επιτόκια είναι γνωστά για διάρκεια ενός έτους. ΕΤΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 0 8% 1 10% 11% 3 11% Έστω οµόλογο διάρκειας ενός έτους χωρίς κουπόνι και ονοµαστικής αξίας 1,000 Ευρώ. Σήµερα θα πουλιόταν για 1,000/(1.08)=95.93 Ένα διετές οµόλογο χωρίς κουπόνι θα πουλιόταν σήµερα για 1,000/(1.08)(1.10)= Το ΥΤΜ του πρώτου είναι 8%. Το ΥΤΜ του δευτέρου δίνεται από την σχέση 1000 /( 1+ y ) = Παίρνουµε λοιπόν y = Όµοια = 1, 000 /( 1+ y 3 ) Η καµπύλη της απόδοσης ως τη λήξη (yield to maturity) των οµολόγων (zero-coupon) ως συνάρτηση του χρόνου ως τη λήξη λέγεται yield curve. Με τον όρο spot rate για µία χρονική περίοδο αναφερόµαστε στο ΥΤΜ ενός zero-coupon µε λήξη που αντιστοιχεί στην περίοδο αυτή. Το παράδειγµά µας γίνεται: ΧΡΟΝΟΣ ΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΙΜΗ ΥΤΜ Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι: % % % %

15 PV ( 1, 000) = 1, 000 ( 1+ r1)( 1+ r) L ( 1+ r n ) [( 1)( ) L ( n) ] 1+ y = 1+ r 1+ r 1+ r n 3.1. Αποδόσεις Περιόδου ιακράτησης (Holding Period Returns) Με την υπόθεση ότι τα επιτόκια είναι γνωστά µε βεβαιότητα όλα τα οµόλογα, ανεξάρτητα από τη λήξη τους, θα πρέπει να έχουν την ίδια απόδοση για την ίδια περίοδο διακράτησης. Αν υπήρχε έστω και ένα οµόλογο µε χαµηλότερη απόδοση σε συγκεκριµένη περίοδο διακράτησης, τότε κανένας επενδυτής δε θα ήταν διατεθειµένος να επενδύσει και άρα η τιµή του θα έπεφτε. Συνεπώς θα ανέβαινε η απόδοσή του. Στο παράδειγµά µας, το µονοετές οµόλογο πουλιέται σήµερα για Ευρώ και λήγει σε ένα έτος στα 1,000 Ευρώ. Άρα, HPR=(1, )/95.93=8%. Το διετές οµόλογο στο τέλος του πρώτου έτους πουλιέται για 1,000/1.10= Άρα, HPR=( )/841.75=8%. Όµοια για τα υπόλοιπα οµόλογα. Τα οµόλογα µε µεγαλύτερη διάρκεια µπορεί να έχουν υψηλότερο ΥΤΜ, όµως έχουν το ίδιο HPR για συγκεκριµένη περίοδο. Το υψηλότερο ΥΤΜ οφείλεται: (i) στην προσδοκία των υψηλότερων επιτοκίων στο µέλλον και (ii) στο γεγονός ότι το µακροχρόνιο οµόλογο θα συνεχίσει να υπάρχει στην περίοδο υψηλότερων επιτοκίων. Εναλλακτικά ο επενδύτης αγοράζει οµόλογα µικρότερης διάρκειας και κάνει roll-over στα επόµενα χρόνια, όπου τα επιτόκια είναι ήδη υψηλότερα Forward Rates Στην πράξη ένας επενδυτής δεν έχει πρόσβαση σε µελλοντικά short interest rates. Αυτά που ξέρει είναι τιµές και YTM οµολόγων. Από αυτά πρέπει να υπολογιστούν τα short interest rates, τα επιτόκια δηλαδή για µια χρονική περίοδο. Στο παράδειγµά µας πως θα µπορούσαµε να υπολογίσουµε το επιτόκιο του τρίτου χρόνου; Θεωρούµε δύο στρατηγικές: (Α) Επένδυση σε 3-ετές zero-coupon οµόλογο. (Β) Επένδυση σε -ετές zero-coupon οµόλογο. Μετά από δύο έτη επένδυση του εσόδου σε µονοετές οµόλογο. 3 Η (Α) δίνει σε 3 έτη: 1, 000( ) = 13187,. Η (Β) δίνει σε έτη: 1, 000( ) = 1188,. 0 Τον τρίτο χρόνο µεγαλώνει κατά ( 1+ r3 ). Αφού τα επιτόκια είναι γνωστά µε βεβαιότητα οι δύο στρατηγικές θα πρέπει να έχουν την ίδια απόδοση. Άρα, = ( 1+ r 3 ). r 3 = 11% Συµπεραίνουµε ότι. ÃåíéêÜ éó ýåé: n n 1 ( 1+ rn) = ( 1+ yn) /( 1+ yn 1) Επειδή όµως στην πράξη τα (µελλοντικά) επιτόκια δεν είναι γνωστά µε βεβαιότητα ονοµάζουµε το επιτόκιο που βρήκαµε µε τον προηγούµενο τρόπο forward interest rate (αντί για future short rate). Ôüôå éó ýåé: 1 n

16 n ( 1+ fn) = ( 1+ yn) /( 1+ yn 1) õðïëοãéóìü ôùí spot êáé forward interest rates. Ακόµα οµόλογα µε διαφορετικά κουπόνια µπορεί να έχουν διαφορετικό ΥΤΜ. Για να µην υπάρχει ασάφεια χρησιµοποιούµε την pure yield curve, που αφορά τα zero-coupon οµόλογα. Συµπεριφερόµαστε λοιπόν στο κουπόνι κάθε οµολόγου σαν να ήταν ένα µικρό zero-coupon. Έστω ότι έχουµε δύο οµόλογα µε δύο έτη ως τη λήξη τους, µε ονοµαστική αξία 1,000 Ευρώ και κουπόνια 8% και 10% αντίστοιχα. Το πρώτο πουλιέται για Ευρώ και το δεύτερο για 1, σήµερα. Τα ζητούµενα είναι τα spot και forward rates. Οι εξισώσεις που φτιάχνουµε είναι: /( 1+ r) /( 1+ r)( 1+ f ) = = 100 /( 1+ r1) /( 1+ r1)( 1+ f) Η λύση του συστήµατος δίνει: r1 = 9%, f = 10% Όµως και εδώ έχουµε υποθέσει ιδανικά ότι τα υπαρκτά οµόλογα έχουν τις επιθυµητές λήξεις. Αν αυτό δε συµβαίνει τότε κάνουµε interpolation για τα επιτόκια που αντιστοιχούν στις ενδιάµεσες διάρκειες (bootstrap method). Γενικά για να λύσουµε το πρόβληµα αυτό παρατηρούµε n οµόλογα µε τιµές P(i) και cash flows την στιγµή t CF(i,t). Συµβολίζουµε µε d(t) την παρούσα αξία ενός zero-coupon που δίνει 1 Ευρώ στη λήξη του τη στιγµή t. Το σύστηµά µας γίνεται: n 1 P() 1 = d() 1CF(,) 11 + d() CF (,) 1 + d() 3CF(,) 13+ L+ e() 1 P() = d() CF(,) 1 + d() CF(,) + d() 3CF(,) 3+ L+ e() M M M M M P() n = d() n CF(,) n1 + d() CF(,) n + d() 3CF(,) n 3+ L+ e() n Ο όρος e(n) δηλώνει το σφάλµα ανάµεσα στην εκτίµηση της εξίσωσης και στην τιµή. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύστηµα εξισώσεων όπου οι εξαρτώµενες µεταβλητές είναι τα d(t) οι ανεξάρτητες τα cash flows. Η λύση γίνεται µε regression analysis. Τα d(t) µας δίνουν την προεξοφληµένη αξία του 1 Ευρώ σαν συνάρτηση του χρόνου, µέχρι της στιγµής της πληρωµής τους. ËÝãåôáé discount function. Είναι ισοδύναµη µε τις τιµές zero-coupon οµολόγων για διαφορετικές λήξεις. Υπολογίζουµε από αυτά τα YTM των zero-coupon οµολόγων. Γιατί όµως δεν συµφωνούν ακριβώς οι τιµές των οµολόγων µε αυτές που οι εξισώσεις µε τις συγκεκριµένες discount functions δίνουν; (i) Φορολογία. Τα κουπόνια των οµολόγων φορολογούνται. Ενδεχόµενα κάποτε να φορολογηθεί και το amortized capital gain ως έσοδο. (ii) Επιλογές των επενδυτών. Υποθέσαµε ότι τα οµόλογα κρατιούνται ως τη λήξη. Κάποιος επενδυτής όµως µπορεί να το πουλήσει πριν τη λήξη. Επίσης κάποιος επενδυτής µπορεί να επιλέξει συγκεκριµένη χρονική στιγµή για να πραγµατοποιήσει κεφαλαιακά κέρδη. (iii) Το οµόλογο µπορεί να είναι callable. Άρα ίσως να µην είναι σωστό να συµπεριλάβουµε όλες τις πληρωµές κουπονιών στον υπολογισµό µας. Ακόµα, το call option µεταβάλλει την τιµή του οµολόγου.

17 (iv) H yield curve µπορεί να βασίζεται σε ανακριβείς παρατηρήσεις τιµών, οι οποίες µεταβάλλονται συνεχώς. Μπορεί ακόµα να πρόκειται για τιµές στις οποίες οι dealers να µην έχουν την πρόθεση να κάνουν πράξη. 3. Η Αβεβαιότητα των επιτοκίων Μέχρι στιγµής υποθέσαµε ότι τα επιτόκια είναι γνωστά µε βεβαιότητα, ακόµα και όταν αυτά δεν είναι σταθερά. Έτσι επενδυτικές στρατηγικές µε κοινές καταληκτικές ηµεροµηνίες θα πρέπει να δίνουν τις ίδιες αποδόσεις. Αν θεωρήσουµε ότι έχουµε ένα ορίζοντα διετίας, τότε έχουµε δύο επιλογές: (Α) Να αγοράσουµε ένα οµόλογο που λήγει σε δύο έτη. (Β) Να αγοράσουµε ένα οµόλογο που λήγει σε ένα έτος και στο τέλος του πρώτου έτους να το επαναλάβουµε. Τότε, µε βεβαιότητα: ( 1+ r)( 1+ r ) = ( 1+ y ) 1 Τι γίνεται όµως αν δεν γνωρίζουµε το επιτόκιο του δευτέρου έτους; Στο προηγούµενο παράδειγµα έχουµε r 1 = 8%. Έστω ότι Er ( ) = 10%. Αν η αποτίµηση των οµολόγων βασιζόταν στα αναµενόµενα επιτόκια τότε θα το µονοετές zero-coupon θα πουλιόταν για 1000/1.08=95.03 Ευρώ και ο διετές για 1000/[(1.08)(1.10)]= Ευρώ. Έστω ένας επενδυτής µε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα. Μπορεί να αγοράσει το µονοετές οµόλογο που θα λήξει σίγουρα σε 1 έτος στα 1,000 Ευρώ και να κλειδώσει µία βέβαια απόδοση 8%. Εναλλακτικά µπορεί να αγοράσει το διετές. Αναµενόµενη απόδοση για το πρώτο έτος έχει επίσης 8%. Το δεύτερο έτος έχει αναµενόµενη απόδοση 10%. Αυτό σηµαίνει αναµενόµενη τιµή %. Τo HPR για το πρώτο έτος είναι επίσης 8%. Όµως η απόδοση του διετούς έχει κίνδυνο. Αν τα επιτόκια διαψεύσουν τις προσδοκίες και είναι περισσότερο (λιγότερο) από 10%, τότε η τιµή θα είναι κάτω (πάνω) από Ευρώ. Ο επενδυτής λοιπόν θέλει ένα κίνητρο ώστε να αγοράσει το διετές που του δίνει το ίδιο HPR για τον πρώτο χρόνο, που δεν είναι καλύτερο από αυτό του ακίνδυνου µονοετούς. Ο µόνος λόγος για να το κάνει αυτό είναι να έχει απόδοση καλύτερη από 8%, άρα να αγοράσει το διετές κάτω από Ευρώ. Αν όλοι οι επενδυτές είχαν βραχυπρόθεσµο ορίζοντα... Υποθέτουµε ότι οι περισσότεροι επενδυτές έχουν βραχυπρόθεσµο ορίζοντα και είναι πρόθυµοι να αγοράσουν το διετές αν η τιµή πέσει στο 819. Αυτό δίνει HPR = 11%. To risk premium åßíáé 3%. Είναι η αποζηµίωσή του για τον κίνδυνο που αναλαµβάνει εξαιτίας της αβεβαιότητας. Σε αυτή την περίπτωση y = 10. 5% και f = 13. 0%. ηλαδή το forward rate είναι µεγαλύτερο από το αναµενόµενο short rate. Αυτό δεν είναι παράδοξο διότι το forward rate είναι το επιτόκιο που θα πρέπει να ισχύει το δεύτερο έτος ώστε οι βραχυπρόθεσµες και οι µακροπρόθεσµες επενδύσεις να είναι εξ ίσου ελκυστικές, αγνοώντας τον κίνδυνο. Αν λάβουµε υπόψη µας τον κίνδυνο τότε οι βραχυπρόθεσµοι επενδυτές δεν θα θέλουν να επενδύσουν στο µακροχρόνιο οµόλογο εκτός αν η αναµενόµενη απόδοσή του είναι µεγαλύτερη από αυτή του µονοετούς. Ο επενδυτής είναι πρόθυµος να κρατήσει το µακροχρόνιο οµόλογο αν Er ( ) < f. Αυτό συµβαίνει γιατί όσο µικρότερο είναι το αναµενόµενο επιτόκιο για το δεύτερο έτος, τόσο µεγαλύτερη είναι η αναµενόµενη απόδοση από το µακροχρόνιο οµόλογο. Η διαφορά αυτή είναι το liquidity premium. Αποζηµιώνει τους επενδυτές για την αβεβαιότητα µε την οποία θα πουλήσουν το οµόλογό τους στο τέλος του έτους.

18 Αν όλοι οι επενδυτές είχαν µακροπρόθεσµο ορίζοντα Αν οι επενδυτές έχουν µακροπρόθεσµο ορίζοντα τότε θεωρούν ότι τα µακροχρόνια οµόλογα είναι ασφαλέστερα. Αγοράζοντας στο ένα διετές οµόλογο κλειδώνει ένα εγγυηµένο ΥΤΜ =9% και παίρνει 1,000 Ευρώ. Εναλλακτικά µπορεί να αγοράσει ένα µονοετές και στη λήξη του να αγοράσει ένα άλλο µονοετές. Η απόδοσή του στα δύο χρόνια θα είναι ( 108. )( 1+ r ) το οποίο είναι αβέβαιο ποσό. Το επιτόκιο για το οποίο οι αποδόσεις είναι οι ίδιες είναι το forward rate 10% H αναµενόµενη απόδοση είναι ( 108. )[ 1+ Er ( )]. Αν το αναµενόµενο short rate ισούται µε το forward rate, τότε η αναµενόµενη απόδοση από τη στρατηγική του rollover θα ισούται µε τη γνωστή απόδοση του διετούς οµολόγου. Αυτό είναι σωστό αν ο επενδυτής αδιαφορεί για την αβεβαιότητα της rollover στρατηγικής. Ο µακροπρόθεσµος επενδυτής είναι όµως διατεθειµένος να επενδύσει σε µονοετή οµόλογα µόνο αν η αναµενόµενη απόδοση είναι µεγαλύτερη από αυτή του διετούς οµολόγου. ηλαδή, (. 108)[ 1+ Er ( )] > (. 109) = (. 108)( 1+ f) Er ( ) > f. Αν π.χ. Er ( ) = 11% τότε το liquidity premium είναι -1%. Το αν τα forward rates ισούνται ή όχι µε τα αναµενόµενα future short rates εξαρτάται από το πόσο διατεθειµένος είναι ο επενδυτής να αναλάβει τον κίνδυνο των επιτοκίων ή να επενδύσει σε οµόλογα που δεν ανταποκρίνονται στον ορίζοντά του. 3.3 Θεωρίες της Καµπύλης Επιτοκίων The Expectation Hypothesis Πρόκειται για την απλούστερη θεωρία που αφορά την καµπύλη επιτοκίων. Ισχυρίζεται ότι το forward rate ισούται µε την αναµενόµενη µέση τιµή (σύµφωνα µε την άποψη της αγοράς) για τα µελλοντικά επιτόκια µιας χρονικής περιόδου και το premium ρευστότητας είναι µηδέν, δηλαδή. f ( ) = E r Liquidity Preference Οι οπαδοί της θεωρίας αυτής πιστεύουν ότι οι επενδυτές µε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα κυριαρχούν στην αγορά και έτσι το forward rate είναι µεγαλύτερο από την αναµενόµενη τιµή των µελλοντικών επιτοκίων µιας χρονικής περιόδου, f E( r ) >. Η διαφορά είναι το liquidity premium. Market Segmentation Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή τα οµόλογα µεγάλης διάρκειας διαπραγµατεύονται σε διαφορετική αγορά από ότι τα οµόλογα µικρής διάρκειας. Κάθε µία από τις αγορές αυτές φτάνει ανεξάρτητα σε ισορροπία. Οι δραστηριότητες των µακροπρόθεσµων δανειστών και δανειζοµένων καθορίζουν τα επιτόκια για τα µακροχρόνια οµόλογα. Παρόµοια οι βραχυπρόθεσµοι traders επηρεάζουν τα κοντινά επιτόκια, ανεξάρτητα από τα µακρινά. Preferred Habitat Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή οι επενδυτές έχουν προτίµηση σε συγκεκριµένες διάρκειες και χρειάζονται κάποιο premium για να πειστούν να αλλάξουν. Οι αγορές δεν είναι τόσο τµηµατοποιηµένες ώστε για το ανάλογο premium να µην αλλάζουν ορίζοντα οι επενδυτές. 3.4 Εξήγηση της Καµπύλης Επιτοκίων Είδαµε ότι όταν τα future short rates είναι γνωστά µε βεβαιότητα, τότε 1 1+ yn = [( 1 + r1)( 1+ r) L( 1+ rn)] /n Όταν τα future short rates είναι αβέβαια, τότε 1 1+ y = [( 1+ r )( 1+ f )( 1+ f ) L ( 1+ f )] /n n 1 3 n

19 Αυτές οι σχέσεις δείχνουν ότι υπάρχει µία σχέση ανάµεσα στα yields των οµολόγων µε διάφορες λήξεις και στα forward interest rates. Αυτή η σχέση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ανάλυση της καµπύλης επιτοκίων (yield curve). f n+1 Αν η yield curve είναι αύξουσα, τότε το υπερβαίνει το. Άρα σε µία οποιαδήποτε ηµεροµηνία λήξεως n η yield curve είναι ανοδική αν το forward rate για την ερχόµενη περίοδο είναι µεγαλύτερο από το yield σε εκείνη τη λήξη. Το νέο forward rate είναι µεγαλύτερο από το γεωµετρικό µέσο όρο των forward rates που έχουν προηγούµενα παρατηρηθεί. Τι κάνει όµως το forward rate υψηλότερο; Èõìçèåßôå üôé: f n = E( rn) + liquidity premium Το liquidity premium είναι το απαραίτητο κίνητρο για τους επενδυτές ώστε να κρατήσουν οµόλογο µε λήξη που δεν ανταποκρίνεται στον επενδυτικό τους ορίζοντα. Το liquidity premium δεν είναι υποχρεωτικά θετικό, εκτός αν κάποιος δέχεται το liquidity preference theory. Αν οι περισσότεροι επενδυτές είναι µακροπρόθεσµοι τότε το liquidity premium είναι αρνητικό. Η εξίσωση δείχνει ότι υπάρχουν δύο λόγοι για να είναι υψηλό το forward rate: (i) Είτε οι επενδυτές περιµένουν ανοδικά επιτόκια, (ii) είτε οι επενδυτές απαιτούν υψηλό liquidity premium για να κρατήσουν µακροχρόνια οµόλογα. εν είναι σωστό να πούµε ότι αν η yield curve είναι ανοδική τότε οι επενδυτές πιστεύουν ότι τα επιτόκια τελικά θα ανέβουν. Π.χ. έστω σταθερό spot rate 10% και σταθερό liquidity premium 1%. Τότε όλα τα forward rates είναι 11%. Η yield curve είναι ανοδική και ξεκινά από το 10% για µονοετή οµόλογα και πλησιάζει το 11% για µακροχρόνια οµόλογα καθώς προστίθενται περισσότερα forward rates 11%. Ενώ είναι σωστό ότι αν αναµένονται αυξήσεις στα µελλοντικά επιτόκια, τότε αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ανοδική yield curve, το αντίστροφο δεν είναι σωστό!!! Ανοδική yield curve δεν σηµαίνει υψηλότερα µελλοντικά επιτόκια. Η επίδραση του liquidity premium είναι και η µεγαλύτερη δυσκολία στο να βγάζει κανείς συµπεράσµατα χρησιµοποιώντας την yield curve. Είναι όµως πολύ χρήσιµο να αξιολογεί κανείς τις προσδοκίες της αγοράς καθώς και τις δικές του!!! Μια υπόθεση θα ήταν ότι το liquidity premium είναι σταθερό. To liquidity premium τότε θα µπορούσε να αφαιρεθεί από το forward rate και έτσι να βρούµε τα αναµενόµενα επιτόκια της αγοράς. Όµως η µέθοδος αυτή δύσκολα θα έδινε αποτέλεσµα για δύο κυρίως λόγους: (i) Είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουµε εκτίµηση του liquidity premium. Κάτι τέτοιο γίνεται µε σύγκριση των forward rates µε τα πραγµατοποιηθέντα future short rates και υπολογισµό της διαφοράς τους. Τα δεύτερα επηρεάζονται από ποικίλα οικονοµικά γεγονότα. (ii) εν είναι απόλυτα σωστή η υπόθεση ότι το liquidity premium είναι σταθερό. Τα εµπειρικά δεδοµένα υποδεικνύουν µεγάλη διακύµανση στον επιτοκιακό κίνδυνο για οµόλογα διαφόρων λήξεων. Η συνηθισµένη παραδοχή ότι η yield curve είναι ανοδική (normal yield curve) ειδικά για κοντινές λήξεις είναι η εµπειρική βάση της άποψης ότι τα µακροχρόνια οµόλογα έχουν θετικό liquidity premium. Έτσι ερµηνεύουµε µία καθοδική (inverted) yield curve ως ένδειξη ότι τα επιτόκια αναµένεται να πέσουν. Αν το term premium, η διαφορά ανάµεσα στα yields των µακροχρόνιων και βραχυχρόνιων οµολόγων είναι γενικά θετική, τότε αναµενόµενες πτώσεις στα επιτόκια δίνουν καθοδική yield curve. y n

20 Τα εµπειρικά δεδοµένα δείχνουν ότι στα δύο τρίτα των περιπτώσεων τα yields των µακρινών οµολόγων (T-Bonds) ξεπερνούν αυτά των κοντινών (90-Day T-Bills). Εξαιρέσεις αυτού του κανόνα προηγούνται επεισοδίων πτωτικών short rates, που αν αναµένονται, τότε προµηνύουν καθοδική yield curve. H yield curve ως leading indicator και ως εργαλείο πρόβλεψης είχε µεγάλη επιτυχία. Έγινε inverted 1-18 µήνες πριν από κάθε περίοδο ύφεσης τα προηγούµενα 40 έτη και µόνο µία φορά έδωσε λάθος ένδειξη. Τι κάνει τα επιτόκια να πέφτουν; Υπάρχουν δύο παράγοντες που θεωρεί κανείς: (i) Τα πραγµατικά επιτόκια και (ii) τον πληθωρισµό. Το ονοµαστικό επιτόκιο συντίθεται από το πραγµατικό επιτόκιο και τον πληθωρισµό: 1+ No min al Rate = ( 1+ Re al Rate)( 1+ Inflation Rate) Þ ðñïóåããéóôéêü: No min al Rate Re al Rate + Inflation Rate Αλλαγή στα επιτόκια οφείλεται είτε σε αλλαγή στα πραγµατικά επιτόκια είτε σε αλλαγή στον πληθωρισµό. Χρειάζεται διάκριση ανάµεσα στις δύο περιπτώσεις αφού συνδυάζονται µε διαφορετικά οικονοµικά περιβάλλοντα. Υψηλά πραγµατικά επιτόκια µπορεί να σηµαίνουν: (i) Γρήγορα αναπτυσσόµενη οικονοµία, (ii) Υψηλά ελλείµµατα προϋπολογισµού και (iii) Σφικτή νοµισµατική πολιτική. Υψηλός πληθωρισµός µπορεί να σηµαίνει: (i) Γρήγορα αναπτυσσόµενη οικονοµία, (ii) Γρήγορη ανάπτυξη της προσφοράς χρήµατος και (iii) Αναταράξεις στην οικονοµία που προέρχονται από την προσφορά, όπως διακοπές στην προσφορά πετρελαίου. Αυτοί οι παράγοντες έχουν διαφορετικές συνέπειες για τις επενδύσεις.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ EXECUTIVE 2009 / 2010 «ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας - Η Παρούσα Αξία (PV) ενός ποσού R που θα εισπραχθεί μετά από μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 1

Asset & Liability Management Διάλεξη 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη Η μέτρηση και η αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthopel@unipi.g

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 13: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 2

Asset & Liability Management Διάλεξη 2 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asse & Liabiliy Managemen Διάλεξη 2 Η μέτρηση και η αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου (συνέχεια) Μιχάλης Ανθρωπέλος anhropel@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευγενίδης Α., και Συριόπουλος Κ., 5/2012 1 Αξία του χρήματος. Βασικές έννοιες και τυπολόγιο. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps:

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps: SWAPS Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: ιαχείριση κινδύνων (µετασχηµατισµό απαιτήσεων και υποχρεώσεων) Αrbitrage Είσοδο σε νέες αγορές Τέσσερα βασικά είδη swaps: Επιτοκίων (interest rates

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 01 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (1 π.μ. π.μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διάλεξη 7-8

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διάλεξη 7-8 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διάλεξη 7-8 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι έχει δανεισθεί ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων, το οποίο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Καμπύλη Απόδοσης Ομολόγων Ασκήσεις υπολογισμού της απόδοσης ομολόγων

Καμπύλη Απόδοσης Ομολόγων Ασκήσεις υπολογισμού της απόδοσης ομολόγων ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΛΗΞΗ Καμπύλη Απόδοσης Ομολόγων Ασκήσεις υπολογισμού της απόδοσης ομολόγων Η έννοια της καμπύλης αποδόσεων ομολόγων 1 απεικονίζει την σχέση μεταξύ των επιτοκίων και του χρόνου για την λήξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτριος Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Παίγνια Αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Αντικαθίσταται ο πίνακας Δ26 με τον Δ26Α και προστίθενται οι πίνακες Δ31-Δ35. 2. Τα στοιχεία συμπληρώνονται τόσο σε ατομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ο κίνδυνος επιτοκίων προέρχεται τόσο από τη διαφορά ληκτότητας που υπάρχει μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 Να βρεθεί η πραγματοποιηθείσα απόδοση της προηγούμενης άσκησης, υποθέτοντας ότι τα τοκομερίδια πληρώνονται δύο φορές το έτος.

Άσκηση 2 Να βρεθεί η πραγματοποιηθείσα απόδοση της προηγούμενης άσκησης, υποθέτοντας ότι τα τοκομερίδια πληρώνονται δύο φορές το έτος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Άσκηση 1 Η ομολογία Β εκδόθηκε στο παρελθόν και έχει διάρκεια ζωής τρία ακόμη έτη. Η ονομαστική της αξία είναι 1.000 ευρώ και το εκδοτικό της επιτόκιο είναι 8%. Τα τοκομερίδια πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος;

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος; Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τελικές Εξετάσεις (11/06/2011 και ώρα, 13:30-16:00) Να απαντηθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

εκτοκιζόµενοι τόκοι ενσωµατώνονται στο κεφάλαιο και ανατοκίζονται. Εφαρµόζεται τ και 4 1=

εκτοκιζόµενοι τόκοι ενσωµατώνονται στο κεφάλαιο και ανατοκίζονται. Εφαρµόζεται τ και 4 1= ΑΣΚΗΣΗ Έστω τραπεζική κατάθεση ταµιευτηρίου µε ετήσιο επιτόκιο 8%. Ποιο είναι το πραγµατικό (effective) ετήσιο επιτόκιο, αν ο εκτοκισµός γίνεται κάθε τρίµηνο (εξάµηνο); Το πραγµατικό επιτόκιο είναι η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ομόλογα. Ορισμός, χαρακτηριστικά. Στοιχεία αποτίμησης ομολόγων 27/3/2014. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) Ομόλογα Χαρακτηριστικά, Είδη

Ομόλογα. Ορισμός, χαρακτηριστικά. Στοιχεία αποτίμησης ομολόγων 27/3/2014. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) Ομόλογα Χαρακτηριστικά, Είδη Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) Ομόλογα Ομόλογα Χαρακτηριστικά, Είδη Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) Τιμή και απόδοση ομολόγων Τα ΟΕΔ διατίθενται στην πρωτογενή αγορά είτε με δημοπρασία (auction), είτε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΙΙ: Οι Χρηματοπιστωτικές Αγορές

Τμήμα ΙΙ: Οι Χρηματοπιστωτικές Αγορές Τμήμα ΙΙ: Οι Χρηματοπιστωτικές Αγορές 3.Γενικά περί χρηματοπιστωτικών αγορών Όπως η αγορά για ένα αγαθό εν γένει είναι ο χώρος, όπου οι ζητούντες και προσφέροντας ένα αγαθό προβαίνουν σε διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC TEA YET Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 31 12 2015 Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Οι κατωτέρω Οδηγίες ισχύουν και ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου 1. Κεφάλαιο 6 Εκτίµηση και Οµόλογα 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου Είναι καµιά φορά δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι σηµαίνει παρούσα αξία σε κάποιον που δεν το έχει µελετήσει. Αλλά, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο. Χρηματιστήριο Αθηνών. Οδηγός για Επενδυτές

Εταιρικά Ομόλογα στο. Χρηματιστήριο Αθηνών. Οδηγός για Επενδυτές Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Οδηγός για Επενδυτές Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Πίνακας Περιεχομένων 1 Γνωρίζοντας τα εταιρικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί η χρηµατοδότηση είναι αναγκαία;

Γιατί η χρηµατοδότηση είναι αναγκαία; Χρηµατοοικονοµική και ο ρόλος των Manager Παρούσα Αξία, ο σκοπός και η κυβερνητική των επιχειρήσεων Υπολογισµός της Παρούσας Αξίας Γιατί η Καθαρή Παρούσα Αξία οδηγεί σε καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Θωµάς Πουφινάς

ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Θωµάς Πουφινάς ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Θωµάς Πουφινάς Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Αιγαίου 004-005 Ανατύπωση ή Χρήση µέρους ή όλου του κειµένου απαιτεί την άδεια του συγγραφέα. Πρόλογος...5. Εισαγωγή...6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2016 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Χρηματοοικονομικά Πρότυπα, Κωδ. Αε 1. Στις χρονικές στιγμές 1 και 2 θα πληρωθεί από 1 αντίστοιχα. Ποιο επιτόκιο εξασφαλίζει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 3

Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Cash-flow matching Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

6.Οι αγορές κεφαλαίου (κεφαλαιαγορές)

6.Οι αγορές κεφαλαίου (κεφαλαιαγορές) 6.Οι αγορές κεφαλαίου κεφαλαιαγορές Στις κεφαλαιαγορές διακινούνται χρηματικά κεφάλαια με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα, χρησιμοποιώντας ποικίλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Οικονομικοί πόροι μεταφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση 18.4.2016) 440. Για μια κατάθεση 100 με ετήσιο επιτόκιο 12% και τριμηνιαίο ανατοκισμό, η ετήσια πραγματική απόδοση είναι : α) 12,42%

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική κατανομή περιουσίας δημόσιων Ταμείων: Το σύγχρονο πρότυπο

Στρατηγική κατανομή περιουσίας δημόσιων Ταμείων: Το σύγχρονο πρότυπο Στρατηγική κατανομή περιουσίας δημόσιων Ταμείων: Το σύγχρονο πρότυπο Η Αξιοποίηση της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών: Λύση στο Πρόβλημα; Αθήνα, 9 Μαρτίου, 2010 Δρ. Δανιήλ Γιαμουρίδης Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 1

Credit Risk Διάλεξη 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 1 Εκτιμώντας πιθανότητες αθέτησης από τις τιμές αγοράς Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ: Εισαγωγή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καθηγητής Γκ. Χαρδούβελης Τμήμα Χρηματοοικονομικής ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατηγορίες κινδύνων των

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις Κεφάλαιο 9 Στρατηγικές τοποθέτησης σε δικαιώματα προαίρεσης Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις βασικότερες στρατηγικές που μπορούν να σχηματιστούν με χρήση δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Ζητήματα που θα εξεταστούν: Πως ορίζεται η έννοια της αβεβαιότητας και του κινδύνου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χρονική αξία του χρήματος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χρονική αξία του χρήματος «Ο χρόνος είναι χρήμα» Βενιαμίν Φραγκλίνος, 1706-1790, Αμερικανός πολιτικός και συγγραφέας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χρονική αξία του χρήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εργαλεία χρηματοοικονομικών αγορών 1.1 Βασικές έννοιες και ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ανδρέας Αναστασάκης

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ανδρέας Αναστασάκης Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ανδρέας Αναστασάκης Σηµειώσεις ιδασκαλίας Ηράκλειο, Μάιος 2012 Περιεχόµενα 6.ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ)... 3 6.1 Οι µετοχικοί τίτλοι, τα είδη και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ Γιώργος Ιωάννης Λούκης ΕΡΓΑΣΙΑ Που υποβλήθηκε στο Τµήµα Στατιστικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου ΑΘηνών ως µέρος των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα