Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο"

Transcript

1 Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο Δρ. Α. Κομνηνο ς Τμη μα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικη ς Πανεπιστη μιο Πατρών Μα ιος 2013

2 Εισαγωγη Σκοπο ς του WWW: Δια χυση της πληροφορι ας Τρο πος δια χυσης: Ιστοσελι δες (κει μενα) Πολυμε σα Τρο πος ευ ρεσης Αναζη τηση Συστα σεις Περιη γηση

3 Εισαγωγη Υποθε σεις εργασι ας (παραδοσιακη χρη ση): Ο χρη στης ει ναι σταθερο ς Ο χρη στης ε χει προ σβαση απο μι α οθο νη (σχετικα ) υψηλη ς ανα λυσης Ο χρη στης ει ναι διατεθιμε νος να ξοδε ψει αρκετο χρο νο στην διαδικασι α αναζη τησης Με χρι να βρει αυτο που θε λει Με χρι να αποφασι σει ο τι αυτο δεν ει ναι δυνατο ν να βρεθει Ο χρη στης ει ναι συγκεντρωμε νος στη δραστηριο τητα αναζη τησης και δεν αποσπα ται Ο χρη στης ε χει μια (σχετικα ) αξιο πιστη και ταχει α συ νδεση

4 Τρο ποι προ σβασης στον παγκο σμιο ιστο Παραδοσιακα Desktop Laptop Αναδυο μενα Κινητο τηλε φωνο (smartphone) Tablet Photo-frame Ψυγει o...

5 Τι ωθει την χρη ση απο κινητα ; Δια δοση των Smartphones (iphone) Κοινωνικα δι κτυα Video Location-based services Flat-rate data tariffs

6 Εμπρο ς προς το mobile web! Δεν ει ναι το σο απλο...! Υπα ρχουν πολλα προβλη ματα Χρη στες Συσκευε ς Συνδεσιμο τητα

7 Χρη στες Ο χρη στης ει ναι κινου μενος Συνη θως απασχολημε νος σε μια α λλη δραστηριο τητα Η προσοχη του ει ναι διασπασμε νη σε πολλα ερεθι σματα Δεν ε χει το χρο νο να ψα ξει η να περιηγηθει ασκο πως Χρεια ζεται κα ποιο μικρο κομμα τι πληροφορι ας για να υποστηρι ξει την τρε χουσα δραστηριο τητα Ο χρη στης ει ναι σταθερο ς Χαζευ ει περιμε νοντας (στο σταθμο, στο αεροδρο μιο κτλ) Πα με στα α λλα προβλη ματα

8 Συσκευε ς Η οθο νη ει ναι πολυ μικρη και σχετικα χαμηλη ς ανα λυσης Πυκνο τητα κειμε νου Ποσο τητα πληροφορι ας Ταξινο μηση πληροφορι ας Το πληκτρολο γιο δεν βολευ ει Δυ σκολη εισαγωγη URL / αναζητη σεων Δυ σκολη πλοη γηση Οι υπολογιστικοι πο ροι ει ναι περιορισμε νοι Δεν μπορει να ε χει ανοικτα πολλαπλα παρα θυρα Ταχυ τητα rendering, ικανο τητα scripting

9 Συνδεσιμο τητα 3G Ευρει α κα λυψη Ο χι ιδιαι τερα υψηλη ταχυ τητα Ακριβο (flat-rate tariffs?) Wi-Fi Τοπικη κα λυψη Υψηλη ταχυ τητα Δωρεα ν (ο χι πα ντα!) Η συνδεσιμο τητα ει ναι διακεκομμε νη ιδιαι τερα ο ταν ο χρη στης κινει ται (λεωφορει ο, τραι νο)

10 Νε οι)τρο ποι)χρη σης)του)web

11 Νε οι)τρο ποι)χρη σης)του)web

12 Α ρα τι κα νουμε; Προσεγγι σεις για ανα πτυξη στον κινητο ιστο Τι ποτα :D Μετατροπει ς Mobile Style Sheets Mobile Optimisation Apps (χρη ση του ιστου σαν υπηρεσι α)

13 Native Vs. Web Apps Web Apps - θετικα Εφαρμογε ς γραμμε νες για τον παγκο σμιο ιστο με γνωστε ς γλώσσες προγραμματισμου HTML/CSS, Javascript, PHP/.NET/JSP Cross-platform (με μερικου ς περιορισμου ς) Web Apps - αρνητικα Περιορισμε νη προ σβαση στο υλικο (ανα λογα με την πλατφο ρμα) Προσβα σιμες και εκτελε σιμες μο νο ο ταν ο χρη στης ει ναι συνδεδεμε νος

14 Native Apps: Γιατι ει ναι το σο δημοφιλει ς $$$ (οκ, η πιθανο τητα για $$$) Οι χρη στες μπορου ν να δου ν ευ κολα και γρη γορα κριτικε ς, σχο λια κτλ Η αλληλεπι δραση με το hardware ανοι γει νε ες ευκαιρι ες (ευκολο τερη αλληλεπι δραση, νε ες υπηρεσι ες, επαυ ξηση επερωτη σεων κτλ) Οι χρη στες «εκπαιδευ ονται» απο τις εταιρι ες να ψα ξουν πρώτα στο marketplace Πολλοι χρη στες δεν καταλαβαι νουν την διαφορα μεταξυ native και web app Επι σης, $$$

15 Πο τε συμφε ρει η ανα πτυξη Web Apps? Cross-platform ευκαιρι ες με μικρο τερο κο στος Ευ κολη προ σβαση σε υπα ρχουσες υπηρεσι ες web χωρι ς εκτενη ανα πτυξη με ετερογενει ς τεχνολογι ες Ο ταν δεν ει ναι κρι σιμη η προ σβαση στο hardware και η χρη ση χωρι ς συ νδεση Αν υπα ρχει η δη μια μεγα λη βα ση χρηστών ε τοιμη να χρησιμοποιη σει την εφαρμογη

16 Layout engines Οι κυ ριες «μηχανε ς» πι σω απο τους browsers σε κινητα ει ναι Webkit (Firefox, Chrome/Android, Palm, Symbian, Blackberry 6.0+) Trident (Internet Explorer/IE Mobile) Presto (Opera, Opera Mini) [http://en.wikipedia.org/wiki/mobile_browser]

17 Για ποιο ν browser; April 2014

18 Html 5 + css3 + Javascript Ζωντανε ς, δυναμικε ς ιστοσελι δες με υψηλα επι πεδα αλληλεπι δρασης Ολοκλη ρωση web services χωρι ς τη χρη ση τοπικών πηγών πληροφορι ας Η HTML5 υποστηρι ζει video, audio input Η CSS3 επιτρε πει το animation και κα ποιο 3D rendering Τε ρμα το Flash (!!!!!!) Δυστυχώς η υποστη ριξη, ακο μα και απο desktop browsers, ποικι λλει

19 Html5, css3, svg & more April 2014

20 HTML 5 Canvas tag ζωγραφικη J Media playback με ενσωματωμε να controls(δεν χρεια ζεται πλε ον plug-in) Offline storage database Geolocation Web SQL database File API Directories & System File Writer

21 HTML5 + CSS3 = responsive design Σχεδιασμο ς που προσαρμο ζεται στις συσκευε ς που χρησιμοποιου νται Απαιτει προετοιμασι α και γνώση των δυνατοτη των των συσκευών

22 1. Κρατα με το layout απλο Εξαλει φουμε Α σκοπα πολυ πλοκα divs Inline styles (ο λα αλλιώς δε θα δουλε ψει τι ποτα) JS η flash που ει ναι απαραι τητο και δεν ε χει εναλλακτικη Α σκοπες absolute η floating τοποθετη σεις Οτιδη ποτε μη απαραι τητο η 100% χρη σιμο

23 2. Χρη ση Media Queries IF <this size> THEN <this style> Επικεντρώνουμε στο πλα τος (width) url(tiny.css) url(small.css) (min-width:600px); screen and (min-width:240px) and (max-width:300px) { /* tiny styles */ screen and (max-width:600px) and (orientation:landscape) { /* landscape styles */ }

24 Συχνα χρησιμοποιου μενες αναλυ σεις

25 3. Αποφασι ζουμε για τα breakpoints Κινητα 1 ης γενια ς με κανο νες για <480px Συ γχρονα high-end κινητα και tablets σε πορτρε το με <768px Ο λα τα μεγαλυ τερα με >768px Ο χι απαραι τητα αλλα καλο να ε χουμε <320px για χαμηλη ανα λυση Tablets & ipads σε landscape >768px and <1024px Πλατυ design για desktops με >1024px (full desktop version)

26 4. Κα νουμε ευπροσα ρμοστο layout Αποφευ γουμε απο λυτα μεγε θη Σε συνδυασμο με τα media queries μπορου με να προσαρμοστου με σε κα θε συσκευη

27 5. Εικο νες Προσαρμο ζουμε και εδώ το με γεθος: 100% πλα τος img {width:100%} 100% πλα τος με με γιστο ο τι ει ναι το αρχει ο img {max-width:100%}

28 6. Με γιστο και Ελα χιστο ΟΚ, τώρα ει ναι 100% πλατια ο λα αλλα δει χνει απαι σιο στο monitor μου που ε χει πλα τος 2560px! Θε τουμε περιορισμου ς Ευπροσα ρμοστο αλλα ο χι κα τω απο 768 και ο χι πα νω απο 1024 min-width:768px; max-width:1024px; Τουλα χιστον 350px σε υ ψος min-height:350px; Ο χι λιγο τερο απο 1000px πλα τος ο ταν το βλε πουμε σε κα ποιο screen and (min-width:1024px) { #main { min-width:1000px; } }

29 7. Σχετικο τητα Φτια χνουμε ε να master container με προσαρμοζο μενο η σταθερο με γεθος τα πα ντα ει ναι τε κνα του Ο λα (διαστα σεις, margins, paddings, κτλ) υπολογι ζονται σε % Χρησιμοποιου με ephemeral units (em) αντι για px στις γραμματοσειρε ς δι νουμε ε να απο λυτο font size μο νο στο master container

30 8. Γραμμικο τητα Ο λα τα layouts για χαμηλε ς αναλυ σεις πρε πει να ει ναι σε ΜΙΑ στη λη! Override το πλα τος! Width -> 100%

31 9. Κρατα με μο νο τα απαραι τητα Ο τι δεν προ κειται ποτε να χρησιμευ σει σε κινητε ς συνθη κες χρη σης, πρε πει να αφεραιθει. Μπορει τε να φτια ξετε μια κλα screen and (maxwidth:300px) {.not_mobile {display:none;} } Τι ει ναι απαραι τητο; Μια σελι δα = μια λειτουργι α

32 10. Χρη ση του meta viewport Πολλοι κινητοι browsers εξομοιώνουν μεγαλυ τερες οθο νες, στριμώχνοντας τερα στιες αναλυ σες σε μικρε ς οθο νες. Λυ ση: <head> <meta name= viewport content= width=device-width > </head>

33 Έτοιμο υλικο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Α Π Θ Π Σ Τ Η Μ Μ Υ Δ Ε Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Εκπόνηση Ια σων Σ Επιβλ. Καθηγήτρια Ζωη Δ Θεσσαλονι κη Μα ρτιος 2015 Στη μνήμη του πατέρα μου, Χρήστου, που δεν του δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλεκτρολο γου Μηχανικου & Μηχανικου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας Η Σχολή μας Περιεχό μενα Ενό τητας Ιστορικό σημείωμα Καθηγητικός Σύλλογος Διευθυντική Ομάδα Γραμματειακό και Εργατικό Προσωπικό Λαβαροφόρος- Σημαιοφόροι- Παραστάτες Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα