ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. "Αρθρον 1. "Αρθρον 2. Νόμος V,*' (Φ.Ε.Κ. 149 Α) )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. "Αρθρον 1. "Αρθρον 2. Νόμος V,*' (Φ.Ε.Κ. 149 Α) 0.5.1930)"

Transcript

1 Νόμος V,*' (Φ.Ε.Κ. 149 Α) ) «Περί αθλήσεως τοο επαγγέλματος του Ιίολ. ΜηχΛ /ιχοϋ, 'Λρχίτέκχο νος χαΐ Τοπογράφου ρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ "Εχοντες υπ* δψει τδ άρθρον 76 του Συνιάγματο;, 1κδί6^ΐΛν χδν έπόμενον Νόμ&ν, ψηφιοοένχχ υπό της Βουλή; καΐ χής Γί "Αρθρον 1 Ή ελευθέρα &σχτ^σις ιοο έγ.αγγέλμαχος χου επιτρέπεται μόνον: α) Είς τους κεκτημένους δίπλωμα Πολιτικού Μτ^χχνιχοΟ χί); *Αν^ΐάτΤ;^ **Χ ^ί "ϊών ΪΙολιχικών Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου 1} Αμ«τ«γών ^ολών τί)ς αλλοδαπής. β) Είς τους μέχρι της Ισχύος του ίϋρίνχος Λακήοαι χα; νομίμως "ν Ελλάδι το επάγγελμα του πολιτικοί) μηχανικού κΐΐ κεκτημένους άποφοιτήριον Ανωτάτης Τίχνικής Σχολί); όμοχαγούς πρ,ό^ χα; χοΰ Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή οϊπλωμα μη όμοταγοϋ; μεν Σχολη; πρ&; τν/ν άνω Σχολήν του Κ. ΑΙ. Πολυτεχενείου, αλλά παρέχον «Ις του; κατόχου; το δικαίωμα Της ελευθέρας άακήαεω: του επαγγέλματος χοο πολιτικού μηχανικοο εν ή χώρα ύφίοταχαι ή Σχολή. γ) Είς τους «ύδοκίμήσαντας εν τί) έκχελέαει σοβαρών ίργααιών Πολιτικού Μηχανικού αποφοίτους τ^ς Παλαιάς Σχολτ); του ΙΙολυ-εχνιί&υ. "Αρθρον 2 Ή ελευθέρα άσκηοις του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονας επιτρέπεται μόνον: α) Είς τους κεκτημένους δίπλωμα αρχιτέκτονας χής 'Λνωχάχης χολη~ς των *Αρχιτεκτόνων τοο Ε. Μ. Πολυτεχνείου, ή 6μοταγών Σχολών τί)ς αλλοδαπής. (1) Είς το Ι»ς μέχρι της ίοχύος του παρόντος νόμου 4 ϊ -/.ήααντα; εν Ελλάδι τδ επάγγελμα του άρχιχέκχονος ομοεθνείς δίπλωμα.ού/ους της εν Κων)πόλει Αρχιτεκτονικής Σχολής ή δπωα&^ποχε χν»; τ.ρ6 χοΰ 1922 απόφοιτη" ααντας ταύτης.

2 γ) Ε!ς τους μ^χρι της Ισχύος του παρόν;.ς άσκήσαντα* εν Ελλάδι το επάγγελμα του *Αρνι«ν*;?; ~^ ν>,αημ! νου; δίπλωμ"» ή Αποδ'ει- *τ»»*ν<> ηχήρων επιτυχών σπουδών μη ομοταγο Γί ς μεν ΣχολΙ. προς την ως άνω Σχολήν τοο Ε. Μ. Πολυτεχνείου, αλλά παρέχον ϊ>. τους κατόχου; τδ δικαίωμα τ1)ς ελευθέρας ασκήσεως του έκαγγ λΐ4«τλΐ^ τ,οδ Άρ= χιτέκτονος εν 4 χβ α.. ^. β **Ι51 5 ϊ^βχ ^.- Κατ* ίξαίρεσιν επιτρέπεται ή Ι?1^ ί.'^δ^ ΐϊαγγέλμα«&ς ι -'ίο5' ^ρχιτ4«ϋνος- ιΐς διπλω'ματούχρ»; &- "λοδαπών σχολών είς οος δεν άπηγορεύετο μέχρι σήμερον παρά του νόμοι» ή &αχηαις τοο επαγγέλματος, έφ' δαον ΐόνο νχατα την Ιναρξιν τί)ς Ισχύος τ'.ΰ παρόντος νόμου αποδεδειγμένως έφοίτων «Ι; τα; τελευτλίΐς χάξεις πω ν οχολών το^η^ν. δ) Είς τ<λ»ς χατόπιν γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίόυ των Δημοσίων "Εργων κεκτημένου; νον αδεία; ασκήσεως ελευθέρως τοο επαγγέλματος του αρχιτέκτονας, καΐ ε) Είς τους εύοοχιμήσαντας εν τ$ 1χτελέσ ΐ α&δαρών άρχιτίχτο- -νικών 'ργων αποφοίτους της Παλαιά; Σχολϊ); του ΙΙολυτβχνκίου, ΧΛ- -τόηιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως τιϋ Συμ6ουλ(ου των Δημ. "Εργων. "Αρθρον 3 Έ ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος τοο Τοπογράφου έπιτρέπεται μόνον: α) Είς τους κεκτημένους δίπλωμα τοπογράφου της Ανωτάτης Σχολή; των Τοπογράφων του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή όμοταγών Σχολών της αλλοδαπής. Σ η μ ' ί ω ο ι α : ΑΙ παράγραφοι β. γ καΐ δ του πορόνκχ: όρθρου κοτηργήθηοαν δια τοο ΐύοφίου α της παρ. 1 του Αρθρ. 5 του Α.Ν. 7θ5)1(Μβ. Μόνον οΐ διπλωματούχο: των Ανωτάτων Τεχνικών Σχ&λών του Ε. Μ. II. ή όμοταγών Σχολών τη; αλλοδαπή; δικαιούνται να φίρωσι τον τίτλο / του διπλωματούχου μηχανικού. Εν τη ασκήσει του έπαγγέλ-.ια*:;; του διπλωματούχου πολιτικού μηχανι/οο νοείται συνυπάρχουσα /.~\ ή 'ςάσκτ^ις του έπαγγέλμα'ο; του άρχιτέκτν/ος και τοπογράφου, /.ήίίω; τοο ί;;;

3 καθαρώ; αρχιτεκτονικά; καΐ οίκοδομικά; ίργαοια;, του δε τοπογρι?ου ΐ!«*4θ^*«ι,4 Υ 0ι$ΐχ *ργ»91>;:..~ Οί διπλωμτοοχοι Γενικών Τεχνικών Σχολών τη; αλλοδαπή; ό-, ΐιοταγών ταΐ^ 'Λνωτάται; του Ε. Μ. Π., κατατάσσονται εΐ; είδικάτητα;, κρίσιν τη; Συγκλήτου.. "Αρθρον 6 *. Επιτρέπεται ή ελευθέρα &3κηαι; τοο επαγγέλματα; του Πολιτικού ή Άρχιτέκτονο;, κατόπιν αδεία; του επί ΛΤ ;' Συγκοινωνί- ; *}Γπςυργοβ. <1ί του; μέχρι τούδε άποπερατυπαντα; τα; στχουδί; τοιν Απιτυχώ; 1ν τψ Στρατιωτικφ Σχολβίι,ν τί> / Ευελπίδων τί); επταετούς ή τη; μέχρι τοο 1913 πενταετοΰ; φοιτήιεω; και ύπηρετήοαντα; επί τριετίαν τουλάχιστον εΐ; τεχνικά; έργααία; (ΔιεύΟυνοιν Μϊ,χανικοϋ, ό- χυρώαεω; κλπ.) ή ευδόκιμο»; έργααοέντα; μίχρι σήμερον εΐ; αοβαρά; Τίχνίχά; Ιργααία; προ ή μετά την 'κ των τάξεων του ατρατοϋ άπο;ΐάκρυνοίν των επί τψ αύτψ χρονικ«]> διαατήματι. * «Έπίαη; επιτρέπεται ή ελευθέρα άακηοι; του ίιτχγγίλματο; του Πολιτικό ] Μηχανικοϋ κατόπιν αδεία; του επί τί); Σΐ-γκοινωνία; Τ- Τί&υργο«> καΐ εΐςντού;.μέχρι καΐ του ί;&υ; 1940 τυχόν;/; του υπό *ών εκάστοτε κειμένων διατάξεων προβλεπομένου πτυχίου ευδόκιμου οεω; 1κ τοδ Τμήματος Τεχνικ. Ίνχκχιδίύοείι»; τι^ς Σχ >λν); Έ^ "Αρθρον Ο του Στρατιίοτικοϋ Σχολείου Ευελπίδων άνιυ ίςετάοεοίν εν τί δευτέρα τάξει οίααδήποτε Ανωτάτη; Σχολή; τοο Ε. Μ. Πολυτεχνείου, *φ" δ3ον ϊχουοιν επιτύχω; έξιτααϋν/ ϊί; τα ανώτερα Μαθηματικά, 4λλω; κατατάοαονται εν 'ί πρώττ) τάξζι οίαοζήλοτε Ανωτάτη; Σχολή";. Εξαιρετικοί; δύνανται άπόφν.-',ι του ϊδνου.->;ολείου να καταταχοώαιν εϊ; την τρίτον "ίξΐν οΐ^τν^ποΐί Ά /«>»:?. :η; 1'χολή; του Ε. Μ. II. μετά ίπιτι>χ ΐ; ίςετάαει; ; -. τ(. ν ^ " Το ίνιός ίοαγωγικιί>ν ««έδώψιον προοπίοτ) δι<ί?οϋ Ν Α ΟΙΟ) ΙΟΊ) (ΦΕΚ 343Α)1941) Το Ν. Δ ός Νομοΰίιπμϋ ιήο κατοχιμ: ιροόοηοιηοέν δι* όποφοχιεως του Υπουργικού ϊυ^ιοϋυα^ου ΰιι' (ΦΕΚ Ι70Α)1940). Ί

4 προηγουμένων τάξίων διεξαγόμενα; είς το Ε.Μ.Ή. συμφωνώ; προς τάς. υπό τη; Συγκλήτου όριζομένας λεπτομέρειας. "Αρθρον 7 * Λ ' Προκειμένου περί απλών αρχιτεκτονικών ή οίκοδομικών εργασιών κ-χΐ '4χρι διωρόφων χτερ ί&>ν : ρ Ιζνίρέτν_Μ νΐι^λο^,-ς. ^^^ΜϊΓ-Ι^ άνευ *^Υ;νϋ»»ω;. το*.τί^χυυ. «Αρχιτέκτονας Μηχανικού 1 : <*) Κίς του; συμφωνώ; τψ αρθρφ 3 του νόμου 4663 άσκοϋντας το επάγγελμα τοο Τοπογράφου β) Είς -ιούς πτυχιούχου; των Σχολείων Εργοδηγών τοο Ε.Μ.ΙΪΟλυχεχνείου ή των καχ 1 άπόφασιν τη; ΣυγχΧήτοο ι*ίι ϊί. Μ. Π^λι *«χν ΐ» ου ως όμοτ«ι'ών Γ ^*ί αυτά κρινόμενων σχολών, χού; κίκτημε'νου; πτυχ(θν άντ:<λθίχου είδικότητο;. ** γ) Είς του; μέχρι ιί); Ισχύο; του παρόντος υπό των Γραφείων Σχεδίων Πόλεων ανεγνωρισμένου; έμπειροτέχνας, εφ* δσον Οέλουσι τύχτ ά&είας άοκήσεω; του επαγγέλματα; τοο έμπιιροτέχνου, -κατόπιν έιιιτυχών εξετάζων των πρακτικών αυτών γνώο*ων, γ νησομίνων έντ6ς ξ μηνών το δραδύτερον από τη; (τχύος τοο παρόντος, κατά τα δι* Διατίγματο; καοοριοοησόμενα. Εξαιρούνται των έξίτάσεων καΐ δικαιούνται αύτοδικα(ω; αδεία; έξαακήαεω; το } επαγγέλματος οΐ ανεγνωρισμένοι έμπειροτέχναι, οί αοκοονιες αποδεδειγμένως τ6 επάγγελμα π^ό 15 ε:ία; τ^ύλάχιατον. Προκειμένου π«ρι τι^; πόλεως των Αθηνών οΐ ανωτέρω εν έδαφ. 'γ' δικαιούνται V* άσχώσι τ6 επάγγελμα εφ* δλη; τη; Ικτάσεω; αυτή;, πλην των υπό του Προίδρικοϋ Διατάγματος τη; 14)32 Μ^χίου 1>Χϋ» «περί ΰψους οίκοοομών Αθηνών καΐ Περιχώρων» καθοριζομένων τομέων Α. Β. Γ. Δ. καΐ Ε. *** "Αρθρον 8 (Κατηργήθη'δια του εδαφίου γ' τί)ς παραγρ. 1 του άρθρου 5 το* Α. Ν. 705) 1048). Το 6ρ8^>ον 7 ετέθη ώο ιροποοοιι>6η δ*ά της ηορ. 6 του δρθρ. 4 ιού Ν. 6434)1034 (ΦΕΚ 452Α>ίβ34). Ή ηορ. γ ^>ϋ δρθρ. 7 «αιπρυ»^ δ'ό, ίου ίδοφ. & της ηαρ. 1 του όρθρ. 5 του Α.Ν. 785)184θ. ύοον όφορά τοΐκ: έμηοροτέχνος. * ' *Εγγροψθν Υπουργού Σ ι/γ κοινωνίας, δφορών φαμμογήν 5ρΘρ. 7 Νομ. 572

5 Δια τί)ς Λαραγρ. 2 του άρθρου 5 τοδ Α. Ν. 79Γ»1 Γϋ4Β π ούτω: ' ή- Ικέοο^/';Α' ^ς*.ά^^ί ί ας,.,..ιΐκ: ^ Λ>ι:χ?^ς χοο Μηχανικό 1, Μηχανολόγου χαΐ Μίλεχτρολόγου δι" άποφά^ει ); χοϋ ΤπουργοΟ Δημοσίων Έργων εί; τους αποφοίτου; τη; εν Κωνοχανν.νου- «ύλί; 1*>τ$ΐ,'ϋΥΰΐ}0*»; Ρνδίρτείου Σχολής του; άπο^οιχήοανχ^; μέχρι χιί του Ιτους 1936 χατόπιν αυμφώνου γνώμη; */,ς Χ^γκλήτου του Κ.Μ.II. Ή ανωτέρω άδεια νοείται δτι παρέχει το δικαίωμα ί!; \1 ι κάτοχον αυτή; δια ^ν άπόχτηαιν πτυχίου έργολήπχου Δτ ΐοο ων ίργοίν χατά τα; Ισχυόύόα; δ;ατάξιις. "Αρθρον Ο Δι* απαντάς τ'^ϋς δύνά^ι του παρόνχο; νθ ΐου άί/οϋντας τ'> 'τ.άγγελμα χοο Ιίολιτιχοϋ Μ/^'^νι-λοΟ, Άρχιχίχχονος ή Τοπογράφοι* Ι^ 4ΘΘ3)1Θ30 ώα άντίκατΐσιώθη ϊ ηό ΰρΟρ. 4 ίδαφ. θ του Ν. Θ434)1Θ3 1. ΥΠΟΥΡΓΙίΙΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Γεν. Δ)νσις Δημοοίων Έργων Δ)νσιο 7 Αριθ. Πρωτ. 1^934) Προς Το Γραφεϊον Σχεδίου Πόλεως Άτίικής καΐ Οοιωτίυο Ενταύθα Ή διύταξκ: του ως Ανω όρθρου ή περιοριίουοα την ελεύθερον ϋοκηο: / του εηογγ λματο<; υπό ιών εν ιψ ύρορω τούτω ιιροοωπων μόνον εία όιιλϋς οίκοδομικόα ίργαοίας κοί 1<κ>ΤΟ< 6μωα μίχρι διωρόφων οικοδομών, δεν ούνοιαι ή να ερμηνευθεί σιενώς. διότι οκο»»ός ούτήε ήιο ή διεοκόλυνοια μι:ν των ΐιροοώπων τούτων καΐ των όπορωτερων Ιδιοκ,ιηιών. υπό ιόν πρωιορ/ικόν δρον. όπως τηροθή ή όοφάλοιο κοί ή ύρτιό^ηα εν νί'^ε» των οΐκο?κ>;ιώ\/. Ουδεμία οοολύτωο οχέοια ύφίσιοτοι μετοζύ των 6κηάεε«ί.ιν του ιϊχ; όνω ί ηογγελμοτικοΰ νόμου και των εν τψ Γενικψ Οίκοδομικ.^ Κονονιαμώ τνχκη,ον όριομών ίου ορόφου, υπογείου κλπ. οΐπνες αναφέρονται όηον<λειοι κιυς κυΐ μόνον ε Ιο τός δισιόζεις του Κανονιομοϋ τούτου καΐ χριμ> μεύουοι μόνο»/ ό ύ την εφορμογήν ούτών. είναι δε όλως άοχετοι «ιρός τός- ίιατόίεις του ιιιογγελματ.κοϋ νόμου, ως προκύπτει κοί έί. ούιού του 6ρΟρ*»ι 1 ιού Γεν. Οι.ιο δομικού Κονονιομοΰ. Έφ' όι>'.»ν ό νόμος ειιιιρ η«ι/ν την όοκιιοιν τονι ίικίν/ γελμαιυς εις τα ως Ανω πρόοοχιυ. περιορίσει ιούτην εν1ό^ οριυ^ και,νΐ Λρια θειει τώς ύπλός οικοδομικός εργοοίας κυΐ ιαύιυς μ^χρι ^ιω()θψ _ιν ΜΙ ρίων, είνοι προφυνές όιι το δικαίωμο της όυκήυευις ιού ίπα^ελμαιο^ ικΐ >ο των προσώπων τούτων περιορίζεται κοτ' όνόιίοιον Λριον, μέχρι ΛΟ! ίων κ.ι ρϊων των εχόντων εν ουνόλω δύο ορόφους, δίν είναι δε δυνυιον ή πωοις του όρου «μέχρι διωρόφων κτιρίων» να ερμηνευοη διό ίων

6 ' ζ&γτζι αϊ διατάξεις του εκάστοτε Ισχύοντος Διάτα-] ατός «περί '.ν' ομ&ϋ των εΐ; τους Ιδιώτας Ηαλαιχον* Μη^ν^ί; Άή»^^*,! ' «) χαν&λ^γου;, Ήλίχ^ίϋγβυς χαΐ Τοπογράφους χορηγουμένων αμοιβών-;; '^.,ίϊ^4;^&4- ϊ:ήν έκδίχασιν των αμοιβή-.'-&&&&& ' έφ^ιώ^ίνιαί α! εκάστοτε «κερί εκδικάσεως των εξ αμοιβές των εργασιών Οο^ιτ.ιν Λ«Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων. >}*,.νέ-τ"*""* μ»χαςβ τούτων καΐ πελατών» διατάξίΐς. δατόίεων ιού Γεν. Οίκ. ΛονΟΥΚφοό. ως νοούσα τους της επιψονεϊας ίου ίδάψουα όρλίβ^, ;; ^αί νύ περιλόβη, «ιοί το κτίριο τα ύχοντο ετ.ϊ πλέρ.» κοΐ ι>πάγ«ιον κατοοκευήν. 6τ τνο «οΐ ήμιτριώροφα καλούνται. ί\ κοί πλί'α^αγ ϋηογε ουα κατοοκευάς. όποτε 6έν πρόκεποι ολίον ηερί οπλών οικοδομικών ΐργεα.ών. αλλά κερ) οΐκο&^μών, δι' ος άΐμίτοϋνται εΐ&ικαΐ ο-::~ και ϊκανοιηιεο. εΐκ λ6γιμ *ιής φύσεως της ύηογτίου καταοκευής. λήγω τήα αρχιΐ κιονικής καΐ κτιριολογικής όρτι6ττ>τος. είτε λογψ της ανάγκης ο:οιΐαής μ^λετη^. Άλλ' εκτός της ανωτέρω ερμηνείας του νόμου, ορί- ΙΙΓ: να ληφοη ύπ' όι^ιν τα ΟΠΟυοο;όΐ4/ρον. ότι ιηο 6ΐΟίχ«ξε νς του ναμοο βχοαοης δυνητικόν χοροκτήρο. Γ,!^ όόίκ«ΐ κοΐ όν ερμηνευοή ό άρκιμάς του ΰιαψόφου ΝΟΙ ιού όπλου της οικοδομής, το δικαίωμα ιή- έκηονήοεως μελ. ι ης ϋπ^ των ί ρομνημονςυβέντων «ιροοώπων δεν είναι απόλυτον δ«ά ποσόν δι^ροψον ο κο^ομήν. άλλ' απόκειται εΐο την διοκραικήν έξοοσίον της χορηγηύοης την α^^ετικήν όδειαν δομήσεως αρχής να κρίνο ε 'ε εκάοττην περίητι >3ΐν άν εκ^ιού είδους της οίκοδομής εοπρεπεται ή εκπόνηοιε της μι:λ. τ^ς υπό έμπει^οιεχνου. Ή δυνητική διάταξις του νόμου ή το <ιιθεβλημύ/η διό την κολήν 'λε:τ3υργΐαν οϋιοϋ καΐ την βερααεΐον του εις όν ούτοι οπό ϋλ«;ηο έ υπηρετικοΰ της κοινωνίας άκοπου. Διότι, ώα γνωοτόν. πολλάκις».ίρ.α διώροψο η κοΐ μικρότερα εΐοετι. ώο εκ της εκτάσεως ή το&!6»κοϋ ΓμΟΓρομοά ου ι ων. ή καΐ ιού τρόπου αρχιτεκτονικής ουνθεοεως καΐ καττοοκευήα. όί.-οιιοϋοι πλήρη έπισιημονικήν κοτύρνοΐν, οία όποπειιομ κοΐ 6Γ οιηο5ομός πολύ περ:οοοτέρων όρόψων. Κοί τοιούτο είναι γενικώς το μέχρι διωρόφου κτ:ριο ιό ανεγειρόμενο εντός των μεγάλων πόλεων κοΐ των προοο'ε ων αύ'ών. ιών λουτ >οηόλεων κλπ. Κατ* όκολουο.ον όχι μόνο / ως προς ΊΓ,ν εννο:ον τεύ διωρόφου δεν ειικρίπετοι είς υμάς ελοαιικότηγ. όλλά κοΐ» τη ΐινίιμηοιι τ χ' όπλου ή ή τΐ Γ οΐ.-οδουπκ κπΐ πείσει νό ένεργήτε ι/:τά 5 οκρ οεως όποοα ικ>νΐί.ς εϊς την ούοόν κοΐ νό μη δέχησβε παρά των είρη- ^ινων ηρ^οωλων (ΐελετος ή την όνόλη^ιν της επιβλέψεως κοί μικοοτέμων ο«6μι) ιού 6ιιυρό μου κιιρ>ω^ ί φ' ΰοον δτ./ υοιν ό.ιλαί οίκυδομικαί (ργηυΐαι κηι ο ιοιίς,υο ν _ιι.οιηρονι-ΐ)ν κι/ιά(πΐοιν». Ό Υπουργός ΛΓΓ. ΟΙΚΟΝΛ\Κ)Υ '.. Το ως ά«ω έγγροψον εγκύκλιος εηονελήφοη υπό του Υπουργείου Έργων προς ιό Γροθιά Επιθεωρητών Δημ. Έργ).;ν, Σχεδίων πόλεων > ϋί Νο». ομίΐι;<ον.λ«*>. καΐ ί/ΐ)\.ινι«.,ν ιοϋ Κράτουι; δ 6 ιοο 0(Γ οριθ τ η.~. 12.τ. Αι.ρ;λίου ΙΌ-Ί7, ί.-371

7 "Άρθρον ιο» " ίΐάντε; οΐ δυνίμει το$ παρίντι^ νίροί, ^ϊς-ϋνΐκ ^ ' Γ 2γγίλμα τοο Πολιτικού Μηχανικοί), "Αρχιτέκτονας καΐ Τοπογράφου, πλην των εν Χοί; άροροι; 7 και 8 αναφερομένων, άκοτίλού:ην ύποχρε και "Αρθρον 11. α) Ό παρά τα; διατάξει; του παρόντό; νάμου ά^κών το 'πάγγίλ- ( " ΙΧΜ. ΧΛΙ χ^9>μηΐγ^ΐην τον ^ίϊ^ν ΙΙολιϊικοΟ Μτ^χανικοΟ ή 'Λρ/ΐΐίκχον>; τ) Τοπογράφου τιμωρείται Ιπΐ Ιγκλήοει ιΐ; 6κϋμ6ν ΛΑ^μι^Χν^ιχτ'-; 5:ά φυλακίοεω; άη6 1 6 μηνών κχΐ δια χρηματική; ποινή; 2 00<ι-^ }."». 000 δραχμών. Εν υποτροπή, αϊ ρηϋείοαι ποιναί ιπλα?:άζο ται.,. β) ΕΙ; τα; αυτά; ποινά; υπόκεινται και Ά παρά τα; χί-^ίένχ; ο.α χρησιμοποιούντα; τύν τίτλον του Διπλωματούχο^ Μι,χανικοϋ.. "Αρθρον 12 ΤΙ<Χ3α τψ παρόντι αντικείμενη Οιάταξι; καταργείται. Ό παρών νώμο;, ψηφιαίίεΐ; υπό τί); Ηουλή; κ» 1, τη; Γερ^υο-χ; χαΐ παρ* Ημών σήμ«ρ&ν εκδοθεί;, δημοιιευΐίήτω δια τη; 'Κφημ.φίδος τη; ήοιω; καΐ έκτιλίσ^ήχω ώ; νύμ^; του Κράτοο;. Εν Αθήναι; τ^ 7 Μαίου 1ί)30. Ό ΙΙρόεδρο; τη; Δημοκρα:ία; ΑΛΕΞΑΝΛΙΌΣ ΖΛ : 1 Μ1Ιΐ Πίρΐ ΒΛϋ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ' αριθ. 760 " (Φ.Ε.Κ. 223)1972) καϋοριαμού των Ιπαγγελματικών δικαιωμάτων των ΙΙ Πολιτικών 'Γπομηχανικών. ΚϋΝΠ'Λ ΝΤΙΝΟΙ 1 ΚΛΣΙΛΚΓΣ Τ ίν ΕΑΛΗΝΙίΝ "Κχοντε; ύκ* ίψιν: 1) Τα; δΐ3ΐ;άξει; των άρϋρυν 3 παραγρ. 1 και 4 πχράνρ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α [εοί άόσεως άναγκ -αστικής Απαλλοτριώσει ) :; γηπέδου κειμένου εν Κο;?σαρδανή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3527 Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευ όμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 316 28 Δεκεμβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 258 Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 62 28 Απριλίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3843 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 155 30 Ιουλίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4276 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επι χειρήσεων και τουριστικών υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 159 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4280 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμη ση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 229 19 Νοεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 12 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 108 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 177 6 Οκτωβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκα ταστάσεων θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4229 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά σεων Άδεια παράστασης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥ 161 ΝΟΜΟΣ ΎΠ Α.ΡΙΘ. 1486 Τ ροπ οπ οίη οη τ ω ν (π α τ ά ξ ε ω ν τον Τ εχνικ ού Ε-ΤΗμελητηρίον ΕλΛίίόας. Ο Π Ρ Ό ΕΔ Ρ Ο Σ ΓΗΣ ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο ΚΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα