Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες m = 1 kg και Μ = 2 kg και συνδέονται με νήμα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες m = 1 kg και Μ = 2 kg και συνδέονται με νήμα."

Transcript

1 Ταλάντωση μετά αό κόψιμο του νήματος. Σώματα δεμένα με νήμα σε κατακόρυο ελατήριο. Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες = g και Μ = g και συνδέονται με νήμα. Το σώμα μάζας αέχει αό το δάεδο αόσταση H = 7 c. Κόβουμε το νήμα οότε το σώμα μάζας αρχίζει να εκτελεί ταλάντωση. Την στιγμή ου το ταλαντούμενο σώμα ακινητοοιείται στιγμιαία για ρώτη ορά το σώμα μάζας Μ έχει μετατρέψει λήρως την βαρυτική δυναμική του ενέργεια σε κινητική. Να βρεθεί: α. το λάτος της ταλάντωσης του σώματος μάζας και να γραεί η εξίσωση της αομάκρυνσης του θετική η ορά ρος τα άνω). M β. να γίνει η γραική αράσταση της δύναμης του ελατηρίου σε σχέση με την αομάκρυνση αό τη Θ.Ι. γ. να υολογίσετε το μήκος του νήματος l ου συνδεόταν αρχικά τα δύο σώματα. ίνονται g = /, =, και η σταθερά του ελατηρίου = N/. Λύση α. Πριν κόψουμε το νήμα ισχύει στην : F. F w w F g Mg M)g g Mg =,3 Η θέση ισορροίας της ταλάντωσης είναι διαορετική έχουμε Νέα Θ.Ι. l l Α F ελ F ελ w w ου ισχύει: F F w F g g T Τ g =, w Το σώμα μάζας αρχίζει την ταλάντωση του έχοντας μηδενική ταχύτητα, άρα η αοτελεί άκρο για την ταλάντωση σου σώματος Σ. Σύμωνα με τον ορισμό λάτος είναι η μέγιστη αομάκρυνση αό τη νέα) Θ.Ι. οότε σύμωνα με το σχήμα A A =,. Για την εξίσωση της αομάκρυνσης έχουμε: rad D και αρχική άση ΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 697 7, W.U.

2 3 3 Για t = έχουμε x A A = rad Άρα x 3 x =,ημt + ) S.I.) β. Για το ταλαντούμενο σώμα ισχύει: F ελ Ν) 3 F Dx F w x F ελ = x S.I.),, x, Οότε η ζητούμενη γραική αράσταση αίνεται στο διλανό σχήμα.,, x ) γ. Μετά το κόψιμο του νήματος το σώμα μάζας Μ κάνει ελεύθερη τώση. Σύμωνα με την εκώνηση την στιγμή ου ακινητοοιείται το σώμα μάζας στο άλλο άκρο άρα t = Τ/) το σώμα μάζας Μ έχει μετατρέψει λήρως την δυναμική του ενέργεια σε κινητική δηλαδή έχει τάσει στο έδαος άρα: l T h g t g g h =, Η h Άρα το μήκος του νήματος είναι: Η = l + h l = H h l =, ΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 697 7, W.U.

3 . Σώματα δεμένα με νήμα σε κεκλιμένο είεδο. Στο διλανό σχήμα βλέουμε δύο σώματα τα Σ και Σ με μάζες = g και. Η τάση του νήματος ου συγκρατεί τα δύο σώματα έχει μέτρο Τ =, Ν και το σώμα Σ αέχει αό τη βάση του κεκλιμένου ειέδου αόσταση 6. Κάοια στιγμή t = Σ Σ, κόβουμε το νήμα και το Σ εκτελεί ταλάντωση ενώ το Σ αρχίζει την κάθοδο ρος την βάση του κεκλιμένου ειέδου στην οοία τάνει τη στιγμή ου το Σ έχει αοκτήσει την μέγιστη του ταχύτητα για ρώτη ορά. Να βρείτε α. την κινητική ενέργεια με την οοία τάνει στη βάση του κεκλιμένου ειέδου το σώμα Σ β. την ενέργεια της ταλάντωσης του Σ γ. την εξίσωση της αραμόρωσης του ελατηρίου σε συνάρτηση με το χρόνο την οοία και να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες. ίνονται g = /, =, = 3 ο, θετική η ορά ρος τα κάτω. Λύση α. Η ειτάχυνση του Σ είναι: α = Fx wx g g και t t t 6 t = άρα υ = αt υ = 4 w y N w w x Πριν κοεί το νήμα ισχύει:, Fx T wx T g g, =,g K, 6 Κ = J 3 β. Η χρονική στιγμή t είναι ίση με Τ/4 αού εκείνη τη στιγμή το ταλαντούμενο σώμα τάνει στη Θ.Ι. ΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 697 7, W.U. 3

4 t T T 4 4 T = και rad ω = οότε = D = ω = N/ Πριν κόψουμε το νήμα ισχύει στην : F. F w w F g g )g )g =,7 Η θέση ισορροίας της ταλάντωσης είναι διαορετική έχουμε Νέα Θ.Ι. ου ισχύει: F F wx F g g g =, Το σώμα μάζας αρχίζει την ταλάντωση του έχοντας l Α Τ l F ελ w x F ελ w x Τ w x μηδενική ταχύτητα, άρα η αοτελεί άκρο για την ταλάντωση σου σώματος Σ. Σύμωνα με τον ορισμό λάτος είναι η μέγιστη αομάκρυνση αό τη νέα) Θ.Ι. οότε σύμωνα με το σχήμα A A =,. Έτσι: 6 A 6 E = 3, 4 J γ. Η εξίσωση της αομάκρυνση είναι: x = Aημωt + ) με = / rad αού για t = έχουμε x = A), Άρα x =,ημt + ) S.I.) Το μήκος του ελατηρίου είναι κάθε στιγμή x Η γραική αράσταση αίνεται αρακάτω. =, +,ημt + ) S.I.),7 l ),,, t ) ΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 697 7, W.U. 4

5 Ταλάντωση μετά τοοθέτηση σώματος άνω σε άλλο ου ισορροεί σε ελατήριο. 3. Τοοθέτηση σώματος σε κατακόρυο ελατήριο Σώμα Σ μάζας ισορροεί στο άνω άκρο κατακόρυο ελατηρίου του οοίου το κάτω άκρο βρίσκεται στερεωμένο στο άτωμα. Κάοια στιγμή άνω στο Σ τοοθετούμε το Σ μάζας χωρίς ταχύτητα, οότε το σύστημα μας αρχίζει να εκτελεί ταλάντωση με μέγιστη κινητική ενέργεια Κ ax =, J. Για χρονικό διάστημα t, το σύστημα των σωμάτων χάνει συνεχώς βαρυτική δυναμική ενέργεια και η αόσταση ου διανύεται μέχρι να αρχίσει άλι να αυξάνεται η βαρυτική δυναμική ενέργεια είναι H =,6. Να βρείτε: α. το λάτος της ταλάντωσης β. τη σταθερά του ελατηρίου γ. τις μάζες των σωμάτων, δ. το λόγο της μέγιστης δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης ρος τη μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου. ε. να γίνει η γραική αράσταση της δύναμης εαής ου δέχεται το σώμα Σ αό το Σ σε σχέση με το χρόνο, θεωρώντας ως t = τη στιγμή της έναρξης της ταλάντωσης και θετική την ορά ρος τα άνω. ίνεται g = / Λύση α. Το σύστημα ξεκινά την ταλάντωση αό άκρο υ = ) και σταματά στο άλλο άκρο αού μετά την αλλαγή στην ορά της ταχύτητας η βαρυτική δυναμική ενέργεια θα αρχίσει να αυξάνεται) άρα Η = Α Α =,3 β. Ισχύει: Kax N Kax Uax Kax A A γ. Στην αρχική ισορροία ): F F w F w g g F ελ w l F ελ l Α Μόλις τοοθετήσουμε το Σ άνω στο Σ τότε αλλάζει η Θ.Ι. και ισχύει: w w ΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 697 7, W.U.

6 F. F w w F g g )g )g Το σύστημα αρχίζει την ταλάντωση του έχοντας μηδενική ταχύτητα, άρα η αοτελεί άκρο για την ταλάντωση σου συστήματος Σ, Σ. Σύμωνα με τον ορισμό λάτος είναι η μέγιστη αομάκρυνση αό τη νέα) Θ.Ι. οότε σύμωνα με το σχήμα g g g g A,3 A g =,g είσης ο χρόνος ου χρειάζεται για να διανυθεί η αόσταση άκρο άκρο είναι t T T T = οότε rad ω = και τελικά D ) =,g. )g δ. Έχουμε βρει αραάνω ότι =,4 Αλλά η μέγιστη αραμόρωση του ελατηρίου είναι: ax ax =,7 και Uax ax,49 ελ U ax =,J Για την δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης ισχύει Uax Kax,J οότε ο ζητούμενος λόγος Uax, 9 U, 49 ax ε. Η ταλάντωση ξεκινά αό το θετικό άκρο άρα έχουμε αρχική άση Για t = έχουμε x A A = rad Η εξίσωση της αομάκρυνση είναι: x t ) Σε μία τυχαία θέση για το σώμα ισχύει: x =,3ημt + ) S.I.) N F g x) N, t ) Ν =,ημt + ) S.I.) w ΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 697 7, W.U. 6

7 Η γραική αράσταση αίνεται στο διλανό σχήμα. Όως βλέουμε εδώ η γραική αράσταση είναι ημιτονοειδής αλλά έχει Ν Ν) 6, αυτή τη μορή γίνεται γύρω αό την τιμή και όχι γύρω αό το μηδέν. 3,7 Είσης ίσως σας αραξενεύσει λίγο η καμύλη ου είναι στην ουσία της,4 t ) μορής συνx) αλλά αν θυμηθούμε την ταυτότητα ημθ + /) = συνθ τότε θα δούμε ότι καταλήγουμε στη σχέση N, t ), t οότε όντως είναι της μορής συνx). ΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 697 7, W.U. 7

8 4. Τοοθέτηση σώματος σε κεκλιμένο είεδο. Στο διλανό σχήμα το σώμα Σ μάζας ισορροεί στο λείο κεκλιμένο είεδο γωνίας κλίσης = 3 ο. ίλα στο σώμα Σ τοοθετούμε το σώμα Σ μάζας, με αοτέλεσμα να αρχίσουν να Σ Σ ταλαντώνονται με ενέργεια Ε = 3 J. Το σύστημα αό την χρονική στιγμή t = και μετά διανύει αόσταση d =, μέχρι να σταματήσει την χρονική στιγμή t. Να βρείτε: α. το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής τη στιγμή t. β. την μέγιστη ορμή του σώματος Σ γ. την μέγιστη δύναμη του ελατηρίου. ίνεται g = / Λύση α. Το σύστημα ξεκινά να ταλαντώνεται έχοντας μηδενική ταχύτητα, συνεώς η Θ.Ι. του Σ είναι και το ένα άκρο της ταλάντωσης. Η ταχύτητα του ταλαντούμενου συστήματος μηδενίζεται στα άκρα, άρα για την αόσταση d άκρο άκρο) έχουμε d = Α Α =,. Η ενέργεια της ταλάντωσης δίνεται αό τη σχέση E A 4 E A 3 N = Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής είναι: dp F Dx A dt dp dt g = β. Για να βρούμε τη μέγιστη τιμή της ορμής σου Σ χρειαζόμαστε τη μάζα του και την μέγιστη ταχύτητα της F ελ ταλάντωσης. Το χρονικό διάστημα t = t t είναι ίσο με την ημιερίοδο της ταλάντωσης t Τ =. F ελ l Α l w x w x w x ΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 697 7, W.U. 8

9 Για την αρχική μας ισορροία ισχύει ): F F wx F wx g g Μόλις τοοθετήσουμε το Σ άνω στο Σ τότε αλλάζει η Θ.Ι. και ισχύει: F. F wx w x F g g )g )g ) Το σύστημα αρχίζει την ταλάντωση του έχοντας μηδενική ταχύτητα, άρα η αοτελεί άκρο για την ταλάντωση σου συστήματος Σ, Σ. Σύμωνα με τον ορισμό λάτος είναι η μέγιστη αομάκρυνση αό τη νέα) Θ.Ι. οότε σύμωνα με το σχήμα g g g g A, A g, rad Είσης ισχύει: ω = και τελικά = g p,ax ax,ax g p =, γ. Ισχύει: D ) = 3g )g Είσης αό την ) =, Η μέγιστη δύναμη του ελατηρίου είναι: F,ax ax ) F,ax,, ) F ελ,ax = Ν ΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 697 7, W.U. 9

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 700 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: Ονοματεώνυμο: ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Ελατήριο σταθεράς k = 200 N/m διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο

Ελατήριο σταθεράς k = 200 N/m διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΡΧΙΚΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ.. Σώμα που αφήνεται από κάποιο ύψος. Ελατήριο σταθεράς k = N/ διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο του. Σώμα μάζας = kg αφήνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος.

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Παράδειγμα : Έστω ένα σώμα αφήνεται από τη θέση φυσικού μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α γ Α α Α3 γ Α δ (ισχύει: Α5 ασ ισχύον: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Κριακή Αριλίο 3 ιάρκεια Εξέτασης: 3

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της Βασικές ασκήσεις στις φθίνουσες ταλαντώσεις.. Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με πλάτος που μειώνεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση =,8e,t (S.I.). Να υπολογίσετε: α. το πλάτος της ταλάντωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ" ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΔΙ" ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΠΡΛΗΜΤΩΝ Ελατήρια σταερής τάσης (Constnt tension springs) Ένα ελατήριο του οοίου η τάση είναι ανεξάρτητη αό την ειμήκυνση ή τη συσείρωσή του ονομάζεται ελατήριο σταερής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΡΧΙΚΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ Θα μελετήσομε τώρα σστήματα πο το σώμα αφήνεται από κάποιο ύψος να καρφωθεί στο ελατήριο ή το εκτοξεύομε από κάτω προς τα πάνω με σκοπό πάλι να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα:

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα: Ποιο µέγεθος ροηγείται ανάµεσα σε δυο µεγέθη ου αρουσιάζουν διαφορά φάσης µεταξύ τους Προκειµένου να καθορίσουµε τη διαφορά φάσης ανάµεσα σε δύο φυσικά µεγέθη ενός κινητού και να βρούµε οιο αό τα δυο ροηγείται,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας v.5 «Αυτό το ρόβλημα, τούτ η μεγάλη συμφορά για να λυθεί χρειάζεται, δίχως αμφιβολία, όως κοιτάζω α τη δική σου την λευρά, να δεις κι εσύ α τη δική μου τη γωνία».. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις

Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις Φυσική Γ Γυμνασίου Περιοδικές Κινήσεις Όλες οι κινήσεις επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα. Περιοδικές κινήσεις: Οι κινήσεις που επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ Σώμα είναι τοποθετημένο πάνω σε ορίζοντα δίσκο.ο δίσκος τιθεται σε οριζόντια αρμονικη ταλάντωση με συχνότητα f.αν ο συντελεστης μέγιστης στατικης τριβής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως αποδεικνύουμε ότι ένα σώμα εκτεί απλή αρμονική ταλάντωση Μεθοδολογία i) Βρίσκουμε την θέση ισορροπίας του σώματος και σχεδιάζουμε το σώμα σε αυτή την θέση. ii) Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ενεργούν

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011 Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 05 011 ΘΕΜΑ Α Α1. Σωστό το γ. Α. Σωστό το β. Α3. Σωστό το γ. Α4. Σωστό το γ. Α.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (µερικές σηµειώσεις...) Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη διεύθυνση της κίνησης,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα