Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc. Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc. Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4."

Transcript

1 Honeywell Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4. Honeywell Bratislava

2 Spôsoby výpočtu cirkulácie teplej vody 1 Výpočet za podpory počítača Tento výpočet je exaktný a pretože sa upresňuje radom iterácii, je najpresnejší. Umožňuje navrhnúť rozvodné potrubie, cirkulačné potrubie, čerpadlo regulačné armatúry a ich nastavenie. Môže sa použiť bez obmedzenia veľkosti distribučnej sústavy TV. 2 Zjednodušené spôsoby výpočtu cirkulácie teplej vody Častá nedostupnosť dobrých výpočtových programov alebo dostatočná presnosť zjednodušených spôsobov výpočtu je dôvodom k použitiu zjednodušených spôsobov navrhovania cirkulačných systémov. 2.1 Výpočet cirkulačného prietoku na základe hodnoty lineárnej hustoty tepelného toku pre rôzne priestory a hydraulického posúdenia zohľadňujúceho straty tlaku trením Tento spôsob výpočtu dosahuje výsledky porovnateľné s výpočtom podľa nemeckých technických pravidiel W 553. Používa sa do dĺžkového rozsahu distribučnej sústavy 200 m od ohrievačov teplej vody. Výpočet cirkulačného prietoku 2

3 Prietok v cirkulačnom čerpadle sa vypočíta podľa rovnice (1): Q = n i= 1 q. l li ρ. c. T i Φ = ρ. c. T (1) Pre prietok cirkulačnej vody (l.s -1 ), [l.h -1 ], ktorý sa postupne od vypočítaného prietoku čerpadlom rozdeľuje do pokračujúcich a odbočujúcich potrubí podľa zásady logického pomeru pre odbočenie platí nasledovný vzťah: Q 2 = Q Φ 2 Φ + Φ 2 1 (2) Podľa našich právnych predpisov sa uvažuje s najvyššou hodnotou T = 5K. Ak si uvedomíme, že v čase maximálneho odberu môže v bytovej sfére klesnúť teplota až na 45 0 C, je rozpočítavanie nákladov TV len podľa bytových vodomerov nemožné. V zahraničí sa uvažuje s hodnotou T = 3K, pričom 2K je rozdiel teplôt, ktorý umožňuje spotrebovanie TV len podľa nameraných hodnôt na bytových vodomeroch. Pri praktických výpočtoch možno lineárnu hustotu tepelného toku uvažovať podľa tab. 2. Z tabuľky je zrejmé, že pri výpočte sa počíta tepelný tok osobitne pre úseky potrubia vo vykurovanom prostredí s polovičnou hrúbkou izolácie a v nevykurovanom prostredí s požadovanou hrúbkou danej izolácie. 3

4 Návrh mernej energie čerpadla Pre návrh čerpadla treba poznať straty tlaku v cirkulačnom potrubí. Treba dodržiavať zásadu, aby rýchlosť prúdenia bola v rozsahu 0,2 až 0,5 m.s -1, maximálne 1,0 m.s -1. Najmenšia svetlosť cirkulačného potrubia je 10 mm. Odporúčaný priemer cirkulačného potrubia vzhľadom na rozvodné potrubie je v tab. 1. Tabuľka 1 Odporúčané svetlosti cirkulačného potrubia Rozvod TV DN Cirkulácia TV (15) (15) (15) Merná energia čerpadla sa zvyčajne vyjadruje v strate tlaku (napr. kpa, mbar) a stanoví sa len na základe výpočtu tlakových strát trením, pričom tlakové straty vplyvom miestnych odporov sa pripočítavajú percentuálnou prirážkou, ktorá sa odporúča v rozsahu 20 až 40%. Najväčšou prekážkou aplikácie tohto spôsobu výpočtu pre oceľové pozinkované potrubia rozdielna hodnota prevádzkovej drsnosti, ktorá je podľa našej normy 8x vyššia ako podľa DIN Túto anomáliu možno vysvetliť tým, že v čase spracovania STN (pred viac ako 20 timi rokmi) sa nenavrhovali zariadenia na úpravu vody pred jej ohrevom, povrch rúr nebol hladký a stretávali sme sa aj s nekvalitným zinkovým povlakom). 4

5 Vzhľadom na uvdené odporúčame použitie tabuliek na stanovenie straty trením podľa DIN 1988 len v prípadoch, že sa použijú kvalitné pozinkované rúry a adekvátna úprava vody. Celková tlaková strata pc (kpa), na ktorú treba navrhnúť cirkulačné čerpadlo, sa vypočíta zo vzťahu p C = n 1,0 1,3 Ri. li + pra (3) i=1 kde R je dĺžková tlaková strata tab. 9, tab. 10 (kpa.m -1 ) l dĺžka úseku potrubia (m) p ra tlaková strata v regulačnej armatúre, uvažuje sa 6 kpa, (10 kpa) Veľkosť miestnych odporov je obsiahnuté v prirážke k stratám vplyvom trenia a odporúča sa: a) pre pozinkované rúry posudzované s k = 2 mm 0 % pre upravenú vodu % pre neupravenú vodu b) pre pozinkované potrubie s k = 0,25 mm s kvalitnou úpravou vody 30 %. V prípade hydraulicky hladkých rúr nie sú požiadavky našich a zahraničných noriem veľmi rozdielné a možno zvýšenie tlakových strát pre miestne odpory uvažovať v rozsahu 20 až 30 %. 5

6 Celková tlaková strata na ktorú sa navrhuje čerpadlo, možno oproti rovnici (3) presnejšie stanoviť zo vzťahu: p C = n 1,0 1,3 Ri. li + Z + pra + psa + p p (4) i=1 kde okrem známych veličín je: Z je miestna tlaková strata (kpa) p sa strata tlaku v spätnej armatúre pri čerpadle (kpa) p p strata tlaku v prístrojoch, napr. na prenos dát a pod. (kpa) Návrh regulačnej armatúry Cirkulačné systémy teplej vody by mali byť osadené regulačnými elementami prietoku. Najčastejšie to bývajú regulačné ventily alebo kompletné súpravy. Podkladom pre návrh regulačných armatúr musí byť vždy výpočet, viac alebo menej presný. V praxi sa vyskytujú tieto možnosti regulácie prietoku: a) druhom armatúry (ventil alebo zasúvadlo) bez ovládacieho kolieska, b) clonkou, c) regulačnou armatúrou s ručným nastavením škrtenia, d) termostatickou armatúrou bez možnosti ručného nastavenia škrtenia e) termostatickou armatúrou s možnosťou ručného nastavenia škrtenia f) regulačnou armatúrou s termostatom a možnosťou dezinfikovania systému vodou o teplote 80 0 C. Spôsoby regulácie uvedené pod bodmi a) a b) sa neosvedčili a nebudú ďalej analyzované. 6

7 Pre armatúry uvedené pod bodmi c), e), f) treba vykonať vždy také hydraulické posúdenie, aby boli známe prietoky a straty tlaku v jednotlivých úsekoch. Termostatické ventily len s nastavením požadovanej teploty možno navrhnúť aj pri hydraulickom posúdení s konštantnou hodnotou dĺžkovej tlakovej straty. 2.2 Návrh cirkulácie teplej vody bez výpočtu Prichádza do úvahy len v malých objektoch, napr. rodinných domoch, dvojdomoch a pod. a konkrétne, ak sú splnené podmienky: a) dĺžka všetkých úsekov rozvodného potrubia je najviac 50 m, b) vzdialenosť medzi ohrievačom a najvzdialenejším výtokom je najviac 30m. Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, navrhne sa: cirkulačné potrubie kúpelňu min. DN 12, pre iné hygienické priestory alebo pre kuchyňu DN 10, pre každé stúpacie potrubie regulátor tlaku, čerpadlo DN 15 s minimálnym prietokom a mernou energiou. 7

8 3 Dôsledky nevyváženosti rozvodnej sústavy teplej vody Návrh a realizácia distribučných sústav teplej vody musí okrem základných technických požiadaviek zabezpečiť aj jej hydraulickú stabilitu. V predloženom projekte dizertačnej práce uvádzam spôsoby výpočtu cirkulačných sústav a upozorňujem na dôsledky nevyváženosti distribučnej siete tepelj vody, ktoré sa prejavujú týmito javmi: nerovnomerná teplota vody v rôznych odberných miestach v okruhu zdroja TV: nedostatočná teplota TV v koncových častiach rozvodnej sústavy, najmä v čase min. odberu a ráno nadmerná teplota TV v častiach bližších ku zdroju TV neobjektívne rozúčtovanie nákladov na prípravu TV podľa vodomerov zhoršenie kvality a zdravotná neškodlivosť TV zhoršovanie fyzikálnych a senzorických vlastností vody (zakalenie, farba, chuť) stagnáciou v potrubí voda s teplotou pod 50 0 C je živným roztokom patogénnych baktérii (napr. Legionella pneumophila) v objektoch bližších k zdroju tepla môže dôjsť k obareniu vodou vysokej teploty celková neúčinnosť cirkulácie a energetická náročnosť prípravy a distribúcie TV bezúčelná cirkulácia vody s vysokou teplotou len v niektorých častiach sústavy na úkor ostatných vysoká spotreba elektrickej energie cirkulačnými čerpadlami vysoká spotreba tepelnej energie nadmerným zvyšovaním teploty v zdroji TV 8

9 Príklad výpočtu cirkulačného systému s použitím regulačných ventilov Alwa Kombi - 4 (V 1810) Treba navrhnúť cirkulačné potrubie, čerpadlo a regulačné armatúry pre bytový dom podľa obr. 1. Ide o budovu so štyrmi nadzemnými podlažiami s celkovým počtom bytov 24. Na stúpacom potrubí č.7 a č.8 sú na bytové stúpacie potrubia napojené v každom byte tieto zariaďovacie predmety: 2 WC, 3 umývadlá, 1 drez, 1 vaňa, 1 sprcha, 1 práčka a umývač riadu. V ostatných bytoch sú v byte po jednom WC, umývadle, dreze, vani a práčke. Dimenzie rozvodných potrubí boli vypočítané podľa STN pre oceľové pozinkované rúry. Svetlosti cirkulačného potrubia sú navrhnuté podľa tab. 1. Tento príklad bude riešený metódou popísanou v 2.1. Predpokladaný pokles teploty T = 3K. Postup výpočtu: a) na základe známej lineárnej hustoty tepelného toku sa vypočítajú tepelné toky v jednotlivých úsekoch a celkový tepelný tok. Výpočet je zostavený do tab. 2. V tejto tabuľke reprezentujú jednotlivé úseky stúpacie potrubia alebo ich oddeľujúce ležaté úseky. Vysvetlenie si zaslúži výpočet tepelného toku v krajných stúpacích potrubiach č.5 a 7. Tento sa skladá z dvoch častí: tepelný tok v pivnici a tepelný tok v šachte. Pre celý úsek sa stanoví jeden celkový tepelný tok, pretože hydraulicky sa bude posudzovať na jeden prietok. Stúpacie potrubia č.8, 9, 10 a 11 sa nachádzajú v dĺžke 1,5 m tiež v pivnici, ale vzhľadom na zjednodušenie v prospech spoľahlivosti sa uvažuje lineárna hustota tepelného toku v celom úseku 12 W.m -1. b) určí sa prietok čerpadlom podľa rovnice (1): Q č = Φ c. ρ. T 1558W = 1kg / l.1,2wh / kg. K. 3K = 433 l. h 1 9

10 c) vypočítajú sa prietoky v jednotlivých úsekoch podľa rovnice (2): Podľa tab. 2 tepelný tok v úsekoch č.6, 7 a 8: Φ 2 = = 435 W Tepelný tok v úsekoch č.2, 3, 4, 5, 9, 10 a 11: Φ = = 923 W 1 Q 1 = l. h 1 = Q 2 = l. h 1 = Prietoky vypočítané týmto spôsobom pre časť cirkulačného systému sú v tab. 3. d) Vypočítajú sa straty tlaku v jednotlivých úsekoch. Výpočet je zostavený do tabuľky 6. Ide o hydraulické posúdenie úsekov č. 1, 2, 3, 4 a 5 (podklad pre výpočet mernej energie čerpadla), ktoré bolo vykonané pre 3 alternatívy: podľa STN (k = 2,0 mm), prirážka na miestne straty 20%, pričom aj okrajové stúpacie potrubia majú doporučenú svetlosť DN 15. Tlaková strata je 7,98 kpa, oproti predchádzajúcemu výpočtu sa zväčšila svetlosť úseku 5 na DN 20, čo znížilo tlakovú stratu na 5,32 kpa podľa DIN 1988 (k = 0,25 mm), prirážka na miestne straty 30%, tlaková strata 3,55 kpa. 10

11 Celkové tlakové straty pre návrh čerpadla, vypočítané podľa (3) môžu byť pre jednotlivé alternatívy: 7,98 + 6,0 = 13,98 kpa 5,32 + 6,0 = 11,32 kpa 3,55 + 6,0 = 9,55 kpa e) Navrhne sa čerpadlo pre prietok 433 l.h -1. Konkrétne sa použili podklady firmy Grundfos: pre stratu H = 1,13 m a prietok Q = 0,43 m 3.h -1 sa použilo čerpadlo Alpha 25-40B 180, príkon P = 29 W, ročná spotreba 203 kwh.rok -1, pre rovnaké zadané údaje možno navrhnúť aj napr. čerpadlo UP N 150, príkon P = 78 W a ročná spotreba elektriny je 535 kwh.rok -1. f) Navrhnú sa regulačné armatúry a ich nastavenie. Pre návrh regulačnej armatúry musíme poznať rozdiel tlakov pre príslušné úseky, ktoré sú vpísané do tab. 6. Napr. pre stúpacie potrubie č.11 (1.alternatíva) je p = 2,62 kpa. fa) Regulačná armatúra s ručným nastavením škrtenia; použije sa ventil Alwa Kombi 4, DN 15, na určenie hodnoty prednastavenia sa použije návrhový diagram z prospektov firmy Honeywell. V tomto prípade sa musí dodržať K v hodnota v predpísanom rozsahu. Pre tieto armatúry sa uvažuje s rozdielom tlakov 2,7 kpa, resp. 27 mbar. Pre stúpacie potrubie č.11 s prietokom 71 l.h -1 bude k v = = = 0, 432 m 3. h fb) Termostatická regulačná armatúra s možnosťou dezinfikovania distribučnej sústavy TV pri teplote 80 0 C. 11

12 Tabuľka 2 Výpočet tepelného toku cirkulačného potrubia TV Lineárna hustota Celkový Dĺžka Č. Úseku Pivnica/Šachta tepelného toku tepelný tok l (m) q l (W.m -1 ) Φ (W) 1 Pivnica Pivnica Pivnica Pivnica Pivnica 11,5 10 Šachta 10, Pivnica Pivnica 11,5 10 Šachta 10, Šachta Šachta Šachta Šachta

13 Tabuľka 3 Číslo úseku Výpočet prietoku v cirkulačnom potrubí Tepelné toky Objemové prietoky celkové priechod odbočka celkové priechod odbočka Φ 1 + Φ 2 Φ 1 Φ 2 Q 1 + Q 2 Q 1 Q 2 W l.s -1 l.h -1 l.s -1 l.h -1 l.s -1 l.h , , , , , , , , , , , , , , , , Obr. 1 Schéma vnútorného vodovodu bytového 13 domu

14 Tabuľka 4 Dĺžková tlaková strata trením pre oceľové pozinkované rúry podľa STN teplá voda, malé prietoky (k = 2,00 mm) Prietok DN 15 DN 20 DN 25 Q R v R v R v l.s -1 kpa.m -1 m.s -1 kpa.m -1 m.s -1 kpa.m -1 m.s -1 0,01 0,0044 0,056 0,0013 0,03 0,0005 0,019 0,012 0,0052 0,068 0,0015 0,036 0,0006 0,023 0,014 0,0061 0,079 0,0018 0,042 0,0007 0,026 0,016 0,0091 0,09 0,002 0,048 0,0008 0,03 0,018 0,0174 0,101 0,0023 0,054 0,0009 0,034 0,02 0,0287 0,113 0,0025 0,06 0,001 0,038 0,022 0,0434 0,124 0,0036 0,066 0,0011 0,041 0,024 0,0621 0,135 0,0055 0,072 0,0012 0,045 0,026 0,085 0,146 0,008 0,078 0,0013 0,049 0,028 0,1 0,158 0,011 0,085 0,0018 0,053 0,03 0,115 0,169 0,0146 0,091 0,0024 0,057 0,035 0,156 0,197 0,0267 0,106 0,0047 0,066 0,04 0,203 0,225 0,0363 0,121 0,008 0,075 0,045 0,257 0,253 0,0458 0,136 0,0125 0,085 0,05 0,316 0,281 0,0564 0,151 0,0156 0,094 0,055 0,382 0,31 0,068 0,166 0,0188 0,104 0,06 0,454 0,338 0,0808 0,181 0,0223 0,113 0,065 0,532 0,366 0,0947 0,196 0,0261 0,123 0,07 0,617 0,394 0,11 0,211 0,0302 0,132 0,075 0,708 0,422 0,126 0,226 0,0346 0,141 0,08 0,805 0,45 0,143 0,241 0,0393 0,151 0,09 1,017 0,507 0,18 0,272 0,0495 0,17 0,1 0,222 0,302 0,061 0,188 0,11 0,269 0,332 0,0737 0,207 0,12 0,319 0,362 0,0875 0,226 14

15 Tabuľka 5 Dĺžková tlaková strata trením pre oceľové pozinkované rúry podľa DIN 1988 teplá voda (k = 0,25 mm) Prietok DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 Q R v R v R v R v l.s -1 kpa.m -1 m.s -1 kpa.m -1 m.s -1 kpa.m -1 m.s -1 kpa.m -1 m.s -1 0,01 0,02 0,1 0,01 0,05 0 0,03 0,02 0,07 0,2 0,02 0,1 0 0,05 0,03 0,13 0,2 0,04 0,15 0,01 0,08 0,04 0,23 0,3 0,07 0,2 0,02 0,11 0,05 0,34 0,4 0,1 0,25 0,02 0,14 0,06 0,47 0,5 0,14 0,3 0,03 0,16 0,07 0,63 0,6 0,18 0,35 0,04 0,19 0,08 0,81 0,7 0,23 0,4 0,05 0,22 0,09 1,01 0,7 0,29 0,45 0,06 0,25 0,1 1,23 0,8 0,35 0,5 0,08 0,3 0,03 0,2 0,15 2,66 1,2 0,75 0,7 0,16 0,4 0,06 0,2 0,2 1,29 1 0,28 0,5 0,09 0,3 0,3 2,8 1,5 0,6 0,8 0,19 0,5 0,4 1,03 1,1 0,32 0,7 0,5 1,58 1,4 0,48 0,9 0,6 0,68 1,0 0,7 0,92 1,2 0,8 1,19 1,4 0,9 1,49 1,5 1,0 1,83 1,7 15

16 Tabuľka 6 Hydraulické posúdenie cirkulácie teplej vody Dĺžka Prietok Svetlosť (DN) Rýchlosť Tlaková strata l Q rozvod cirkul. v R R.L n x R.L p m l.h -1 l.s -1 mm mm m.s -1 kpa.m -1 kpa kpa kpa Číslo úseku Výpočet podľa STN (k = 2,00 mm) , ,226 0,087 1,74 2, , ,241 0,143 0,715 0, , ,211 0,11 1,1 1, , ,151 0,056 0,56 0, , ,121 0,036 0,18 0,22 STA - DR , ,14 0,07 1,54 1,85 3,82 2,17 ot , ,08 0,007 0,08 0,1 5,57 1,65 ot , ,056 0,004 0,05 0,06 4,97 1,64 ot , ,08 0,007 0,09 0,11 3,6 1,85 ot , ,113 0,029 0,35 0,42 2,62 2,16 ot , ,169 0,115 2,53 3,04 5a ,091 0,0146 0,32 0,38 Výpočet podľa DIN 1988 (k = 0,25 mm) Nastavenie regulačnej armatúry , ,2 0,05 1 1, , ,22 0,05 0,25 0, , ,19 0,04 0,4 0, , ,14 0,02 0,2 0, , ,11 0,02 0,1 0,13 STADA 10/ , ,12 0,03 0,66 0,86 1,26 2,93 ot , ,075 0,015 0,18 0,23 1,89 2,30 ot , ,05 0,01 0,12 0,14 1,78 2,25 ot , ,075 0,015 0,18 0,23 1,17 2,56 ot , ,1 0,02 0,24 0,31 0,83 2,93 ot , ,15 0,04 0,88 1,14 16

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM STN EN 15316-1, STN EN 15316-2-1, STN EN 15316-2-3 24 25.9.2012 2012 JASNÁ Tepelná energia potrebná na odovzdanie tepla STN EN 15316-1,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Matematika 2-01 Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Euklidovská metrika na množine R n všetkých usporiadaných n-íc reálnych čísel je reálna funkcia ρ: R n R n R definovaná nasledovne: Ak X = x

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu Údajový list Regulátor prietoku (PN16) montáž do spiatočky a montáž do prívodu Popis je priamočinný regulátor prietoku vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV bezolovnatá mosadz

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV bezolovnatá mosadz Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV bezolovnatá mosadz Úvod Obr. 1 Základná verzia A Obr. * Samočinná verzia s funkciou automatickej dezinfekcie B * teplomer je ako dodatočné príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru Údajový list Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu na paru Popis Základné údaje AVD DN 15-50 k VS 0,4 25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavenia: 1 5 bar/3 12 bar Teplota: - cirkul. voda/voda s glykolom do 30 %:

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie -F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Popis (-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku a

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV Úvod Obrázok 1 Základná verzia A Obrázok * Samočinná verzia s funkciou automatickej dezinfekcie B * teplomer je len ako dodatočné príslušenstvo Obrázok

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN25) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ 4 montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN25) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ 4 montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN25) montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie 4 montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis (4) je priamočinný regulátor rozdiel. tlaku a prietoku,

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000 Kombi-3-plus Červený V5010 Kombi-3-plus Modrý OBSAH ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU Stručný prehľad... 2 Konštrukcia... 2 Materiál...

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu Ventilová sada VOS SD30 TBVC BPV AV TBVC SD30 AV BPV Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu SK VOS VOS, sada ventilov on/off -cestný kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil so servopohonom, uzatváracím

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH VPLYV ZATEPLENIA DOMU NA HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SIEA 03.05.2011 Ing. František VRANAY, PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach SPOSOBY DOSIAHNUTIA ÚSPOR PRI VYKUROVANÍ

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.2 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

M7 Model Hydraulický ráz

M7 Model Hydraulický ráz Úlohy: M7 Model Hydraulický ráz 1. Zostavte simulačný model hydraulického systému M7 v aplikačnej knižnici SimHydraulics 2. Simulujte dynamiku hydraulického systému M7 na rôzne vstupy Doplňujúce úlohy:

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM Technická univerzita Letecká fakulta Katedra leteckého inžinierstva ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM Študent: Cvičiaci učiteľ: Peter Majoroš Ing. Marián HOCKO, PhD. Košice 6

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Príklady z hydrodynamiky (Steltenpohl, OCHBI) Zadanie 1

Príklady z hydrodynamiky (Steltenpohl, OCHBI) Zadanie 1 Príklady z hydrodynamiky (Steltenpohl, OCHBI) Zadanie Zadanie: Pivo prúdi potrubím s kruhovým prierezom o priemere 0 cm. Jeho hmotnostný prietok je 300 kg min -, Aká bude priemerná rýchlosť prúdenia piva

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN 73 0540 (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Výpočet tepelného odporu

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Požiarna odolnosť trieda reakcie na oheň: A1 (STN EN ) požiarna odolnosť REI 120 (podhľad omietnutý MVC hr. 15 mm)

Požiarna odolnosť trieda reakcie na oheň: A1 (STN EN ) požiarna odolnosť REI 120 (podhľad omietnutý MVC hr. 15 mm) TO 05/0079 Použitie Keramické predpäté nosníky POROTHERM (KPN) sú nosnými prvkami stropného systému POROTHERM. Vyrábajú sa v dĺžkach od 1,75 m do 7,25 m, odstupňovaných po 250 mm pre y stropu od 1,50 m

Διαβάστε περισσότερα

30 % Bezpečné. SPRIEVODCA NÁVRHOM Bytové stanice Danfoss EvoFlat od A Z Majte pod kontrolou váš projekt vďaka efektívnej koncepcii systému

30 % Bezpečné. SPRIEVODCA NÁVRHOM Bytové stanice Danfoss EvoFlat od A Z Majte pod kontrolou váš projekt vďaka efektívnej koncepcii systému MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SPRIEVODCA NÁVRHOM Bytové stanice Danfoss EvoFlat od A Z Majte pod kontrolou váš projekt vďaka efektívnej koncepcii systému Bezpečné a pohodlné bytové stanice EvoFlat zabezpečujú

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, 4. - 5. december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE Efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov Ing. Matej Kerestúr

Διαβάστε περισσότερα

20% úspory energie predstavuje potenciál v regulácii hydraulickým vyvážením

20% úspory energie predstavuje potenciál v regulácii hydraulickým vyvážením Regulátory rozdielového tlaku, prietoku a teploty Zistenie a odstránenie každej hydraulickej nerovnováhy priamočinnými regulátormi Pre systémy vykurovania, systémy centrálneho zásobovania teplom a chladiace

Διαβάστε περισσότερα

Zadanie pre vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre modul technológie úpravy zemného plynu

Zadanie pre vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre modul technológie úpravy zemného plynu Kontajnerová mobilná jednotka pre testovanie ložísk zemného plynu Zadanie pre vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre modul technológie úpravy zemného plynu 1 Obsah Úvod... 3 1. Modul sušenia plynu...

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie 30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie Všeobecne Silné mrazy v zimnom období ohrozujú vodovody a odpadové potrubia, ktoré neodolávajú nízkym teplotám a môžu zamrznúť alebo dokonca prasknúť.

Διαβάστε περισσότερα

STANOVENIE TLAKOVEJ STRATY PRI PRÚDENÍ KVAPALINY V TRUBICI S VEĽMI VYSOKOU DRSNOSŤOU

STANOVENIE TLAKOVEJ STRATY PRI PRÚDENÍ KVAPALINY V TRUBICI S VEĽMI VYSOKOU DRSNOSŤOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE STANOVENIE TLAKOVEJ STRATY PRI PRÚDENÍ KVAPALINY

Διαβάστε περισσότερα

8 VLASTNOSTI VZDUCHU CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA ÚLOHY LABORATÓRNEHO CVIČENIA TEORETICKÝ ÚVOD LABORATÓRNE CVIČENIA Z VLASTNOSTÍ LÁTOK

8 VLASTNOSTI VZDUCHU CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA ÚLOHY LABORATÓRNEHO CVIČENIA TEORETICKÝ ÚVOD LABORATÓRNE CVIČENIA Z VLASTNOSTÍ LÁTOK 8 VLASTNOSTI VZDUCHU CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA Cieľom laboratórneho cvičenia je oboznámiť sa so základnými problémami spojenými s meraním vlhkosti vzduchu, s fyzikálnymi veličinami súvisiacimi s vlhkosťou

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM 1. Úvod 2. Základný princíp NTV / VTCH 3. Základné typy NTV a VTCH z noriem 4. NTV / VTCH v normách STN EN 15 377 5. NTV / VTCH v normách

Διαβάστε περισσότερα

20% Zistenie a odstránenie každého hydraulického nevyváženia pomocou priamočinných regulátorov.

20% Zistenie a odstránenie každého hydraulického nevyváženia pomocou priamočinných regulátorov. Regulátory rozdielového tlaku, prietoku a teploty Zistenie a odstránenie každého hydraulického nevyváženia pomocou priamočinných regulátorov Pre systémy vykurovania, centrálneho zásobovania teplom a chladenia

Διαβάστε περισσότερα

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Energetická štúdia Miesto: Názov: Spracovateľ štúdie: Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Ing. Andrej Fáber, faberand@gmail.com Bratislava, máj 2013 OBSAH 1 PREDMETA A CIEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok NOVÉ NORMY V OBLASTI REGULÁCIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Odborný článok AKO VPLÝVA POLOHA BYTU NA KVALITU DODÁVKY TEPLEJ VODY? Odborný článok TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory RADIÁTORY IMMERPAN Oceľové ploché radiátory VÝHODY IMMERPAN KOMPAKTNÉ ROZMERY VYSOKÁ ÚČINNOSŤ IMMERPAN, NOVÁ LÍNIA VÝROBKOV Z PONUKY IMMERGAS Sortiment plochých oceľových radiátorov, prezentovaných pod

Διαβάστε περισσότερα

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P Inštalačný manuál KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P EXIM Alarm s.r.o. Solivarská 50 080 01 Prešov Tel/Fax: 051 77 21

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012 Energetická certifikácia budov Konzultačná a projekčná činnosť v oblasti stavebnej fyziky PROJEKTOVÉ HODNOTENIE podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 50 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKCE 80 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKCE 100 OKC 160 OKC 160/1 m 2 OKCE

Διαβάστε περισσότερα

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania 2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania Akej chyby sa môžeme dopustiť pri meraní na stopkách? Ako určíme ich presnosť? Základné pojmy: chyba merania, hrubé chyby, systematické chyby, náhodné

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D Fearless 5000 D Fearless 2200 D Fearless 4000 D Fearless 1000 D FEARLESS SÉRIA D Vlastnosti: do 2 ohmov Class-D, vysoko výkonný digitálny kanálový subwoofer, 5 kanálový

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Základy metodológie vedy I. 9. prednáška

Základy metodológie vedy I. 9. prednáška Základy metodológie vedy I. 9. prednáška Triedenie dát: Triedny znak - x i Absolútna početnosť n i (súčet všetkých absolútnych početností sa rovná rozsahu súboru n) ni fi = Relatívna početnosť fi n (relatívna

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Podklady pre projektovanie Podklady pre projektovanie Vydanie 8/2007 Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Teplo je náš element Obsah Obsah Obsah...1 Prečo tepelné čerpadlo?...5

Διαβάστε περισσότερα

Automatické vyvažovacie ventily ASV

Automatické vyvažovacie ventily ASV Popis / použitie Vyvažovacie ventily ASV sa používajú na dynamické vyvažovanie v systémoch vykurovania a chladenia. Dynamické vyvažovanie znamená: trvalé vyvažovanie systémov s premenlivým objemovým prietokom

Διαβάστε περισσότερα

aquatherm - úspešný na celom svete vo viac než 60 krajinách

aquatherm - úspešný na celom svete vo viac než 60 krajinách aquatherm - úspešný na celom svete vo viac než 60 krajinách CELOSVETOVÝ Austrália Belgicko Bosna-Hercegovina Brazília Česko Pražská 298, P.O.Box 28, 250 36 Brandýs n./labem Tel.: +420 326 907 288 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Šikmý redukčný ventil

Šikmý redukčný ventil RIT Šikmý redukčný ventil séria 33 ISO 9 FM ISO 9 No. 3 Funkcia Redukčné ventily sú inštalované vo vodovodnom systéme obytných budov kvôli redukcii a stabilizácii vstupného tlaku z verejnej vodovodnej

Διαβάστε περισσότερα

Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom

Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom 4 379 Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom VVG55... Teleso červený bronz CC491K Rg5 DN15... 25 mm (½"... 1") k vs 0.25... 6.3 m 3 /h zdvih 5.5 mm dodávajú sa súpravy šroubenia ALG... so závitovými pripojeniami

Διαβάστε περισσότερα

Komponenty pre kotolne 0521SK August 2016 Statický vyvažovací ventil R206B

Komponenty pre kotolne 0521SK August 2016 Statický vyvažovací ventil R206B Hodnoty Kv Rozmer Kv (Venturiho trubica) Kv (celého ventilu) 1/2 4,0 2,7 3/4 7,5 5,5 1 11,0 7,0 1 1/4 13,5 9,5 1 1/2 24 18,5 2 31 25,5 Hodnoty prietokov zodpovedajúce tlakovej strate vo Venturiho trubici

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

2-cestné a 3-cestné guľové regulačné ventily

2-cestné a 3-cestné guľové regulačné ventily + -cestné a -cestné guľové regulačné ventily Obsah Úvod Guľový regulačný ventil Belimo Projektové plánovanie Charakteristika prietoku www.belimo.com P guľové regulačné ventily sk v.0 00-0-7 Zmeny vyhradené

Διαβάστε περισσότερα

Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky

Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky Farby výrobkov: Von Dnu apex Banská Bystrica - List 9,84 - Žbirkovci 7,92 8,20 116 x 140 Benka 6,96 96 x 82-5,80 94 x 38 Sisi 7,80 6,50 Zurich - Filipová 92

Διαβάστε περισσότερα

Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody

Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody Zadanie č.1 Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody Nasledujúce uvedené poznatky z oblasti riešenia elektrických obvodov pomocou metódy slučkových prúdov a uzlových napätí je potrebné využiť

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární Riadenie elektrizačných sústav Riadenie výkonu tepelných elektrární Ak tepelná elektráreň vyrába elektrický výkon P e, je možné jej celkovú účinnosť vyjadriť vzťahom: el Q k n P e M u k prevodný koeficient

Διαβάστε περισσότερα

Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom

Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom Demonštračný modul Úlohy. Zostavte matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom 2. Vytvorte simulačný model robota v simulačnom

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Radiátorové ventily série s vymeniteľnou hlavicou Termostatické regulačné hlavice série 200

Radiátorové ventily série s vymeniteľnou hlavicou Termostatické regulačné hlavice série 200 RIT Radiátorové ventily série 8-0 s vymeniteľnou hlavicou Termostatické regulačné hlavice série 0 009/ SK ISO 900 FM 6 ISO 900 No. 000 Funkcia Nasledujúce série radiátorových ventilov s vymeniteľnou hlavicou

Διαβάστε περισσότερα