ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο."

Transcript

1

2 Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα Aθήνα. Tηλέφωνα: , Tηλεοµοι τυπος: IA IKTYO («Internet»): Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµερινά (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY Aχιλλέως - Mουσ ν 51 Παλαι Φάληρο. Φωτοστοιχειοθεσία - Aτελιέ: PRESS LINE Mάγερ 11, Aθήνα, τηλ.: Eκτυπώσεις: Π. KOKKAΛHΣ Bι λιοδεσία: K. KONTOΓIΩPΓOΣ Tιµή ντιτ που: δρχ. ωδεκάµηνη συνδροµή: δρχ. Oργανισµ ν κ.λπ.: δρχ. Φοιτητ ν: δρχ. Eξωτερικο : 65 δολλ. HΠA. H συνδροµ κατα άλλεται κατ τ ν γγραφή. H συνδροµ νανεώνεται α τοµάτως µετ τ ν λήξη το 12µήνου. ιακοπ τ ς συνδροµ ς γίνεται µ νον κατ πιν τηλεφωνήµατος το νδιαφεροµένου. IAΦHMIΣEIΣ EN HMOΣIEYONTAI T χειρ γραφα δ ν πιστρέφονται. Oλες ο συνεργασίες κα τ ταχυδροµικ µ άσµατα στ διε θυνση: HM. I. ΛAMΠPOY, Mουσ ν , Π. Φάληρο, Aθήνα. Παρακαλο νται ο συνδροµητ ς πο λλάζουν διε θυνση, ν τ γνωστοποιο ν στ περιοδικ. Eπιτρέπεται ναδηµοσίευση κειµένων το, µ τ ν προϋπ θεση τι θ ναφέρεται ρητ ς πηγή τους. ΣTO TEYXOΣ AYTO: ΣEΛIΣ 12656: Pax Romana κα Pax Americana.I.Λ. ΣEΛIΣ 12658: EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN I. ΛAZAPHΣ, IΩN ΠAN, K. AΘHNAIOΣ, A.. KAPBEΛAΣ, K. X. KΩNΣTANTINI HΣ ΣEΛIΣ 12661: O «Aρα ικο» ριθµο προ λθαν π τ Eλληνικ ν Aλφά ητον BAΣ. KATΣIA PAMHΣ ΣEΛIΣ 12675: Kαυτ προ λήµατα τ ς Eκκλησίας πο δ ν θιξε πρ σφατη Σ νοδος KΛHPIKOΣ ΣEΛIΣ 12675: T ράσο κα στορία του Πρωτοπρεσβύτερος E. ΣKOP AΣ ΣEΛIΣ 12687: εκάδες ρχα α λαϊκ ργανα διδάσκονται σήµερα στο ς νέους (Συνέντευξη το Aριστείδη M σχου) ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 12687: O διάλογος γι τ Zεϊµπέκικο ΣTAYPOΣ BAΣ EKHΣ ΣEΛIΣ 12697: H Aκρ πολη πως ταν ( Aναπαραστάσεις της µ πολογιστ ς) NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 12704: «Xαµένο» λληνικ ριστο ργηµα κτίθεται σ πινακοθήκη τ ς A στραλίας. ΘEO ΩPI HΣ ΣEΛIΣ 12705: Περ «σ τητος» AKEΣAΣ ΣEΛIΣ 12709: H σχέση πατρ τητας τ ς Eλληνικ ς µ τ ς σ γχρονες E ρωπαϊκ ς γλ σσες MΠAMΠHΣ HΣAΪAΣ ΣEΛIΣ 12719: O δέες το νοµπελίστα X κιν γι τ ν γένεση το Σ µπαντος NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 12723: Περ χρονολογήσεως τ ς Προϊστορίας KΩN. B. KOYTPOYBEΛHΣ ΣEΛIΣ 12726: A γα ο Aρχιπέλαγος κα K προς NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 12727: O τετραγωνισµ ς το κ κλου I. KANTEPAKHΣ - δρ A. ΣΠYPI ΩNOΣ - Π. ANAΛYTHΣ ΣEΛIΣ 12731: «Iδέα» κα «wit» ΘΩMAΣ Γ. HΛIOΠOYΛOΣ MONIMEΣ ΣTHΛEΣ AIΣIMA KAI A HPITA: σελ XPONIKA: σελ O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ H KINHΣIΣ TΩN I EΩN: σελ TOMOΣ IZ APIΘMOΣ TEYXOYΣ 203 NOEMBPIOΣ 1998

3 Pax Romana κα Pax Americana «H στορία παναλαµ άνεται», µως ποτ δ ν ε ναι δια. Aλλ κα τ γεγον ς, µολον τι χει τ ν σαφ ταυτ τητα το τετελεσµένου, ε ναι δηλαδ µοναδικ, να, µως, σον φορ στ ν ηµά του, παίρνει πειρες κα διαφέρουσες µορφές σάριθµες κα ντίστοιχες µ σους κα ποιους τ νοο ν, λλ κα µ σες κα ποιες ε ναι ο στιγµές, κατ τ ς πο ες καθένας, διος, τ νοε. Συνεπ ς κε νοι πο θεωρο ν τι σ γχρονη Pax Americana ε ναι πρέπει ν ε ναι µπορε ν ε ναι α θεντικ πανάληψη, νεκρανάσταση τ ς Pax Romana πλαν νται. Kα σοι πιχειρο ν ν «φωτοτυπήσουν» σήµερα τ ν δε τερη, γι ν παρουσιάσουν τ «φωτοαντίγραφ» τους ς τ ν πρώτη, χι µ νο δ ν τ κατορθώνουν, λλ κα διαπράττουν πολιτικοϊστορικ λάθος µ ποφασιστικ ς συνέπειες. H Pώµη «συνέρραψε» τ «µοντέλλο» της «φωτοτυπ ντας» (µάταια κα φαντασιακά) τ µοντέλλο τ ν παλαιοτέρων σιατικ ν α τοκρατορι ν, µ ποτέλεσµα ν προκ ψ η «στ ν πορεία» κάτι τελείως διαφορετικ, πο κατέληξε σ να πολιτικ πνευµατικ κρ µα τ ς ρωµαϊκ ς διοικητικ ς σκέψεως κα τ ς σιατικ ς θεοκρατίας κρ µα πο πετέλεσε τ «πρ σωπο» τ ς µεσαιωνικ ς στορίας τ ς νθρωπ τητος. Ποιά ταν ρω- µαϊκ στορικ µαται τητα κα φαντασίωση; Oτι δ ν ε δε τ ν κυρίαρχο στορικ παράγοντα τ ς ποχ ς της, τ ν Eλληνικ Πολιτισµ. Kα κρι ς γι α τ «ρατος» «πωθηµένος» π τ ν ωµαϊκ σχεδιασµ παράγων κατέστρεψε τ µοντέλλο ( Aναγέννηση = το Eλληνικο Πολιτισµο ε αίως). A τ κατάρρευση τ ς µεσαιωνικ ς τάξεως πραγµάτων ποτελε τ ν ποφασιστικ συνέπεια το λάθους.

4 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος Σ τί πλαν νται ρισµένοι παράγοντες τ ς σηµεριν ς «πλανηταρχίας», σ,τι φορ στ ν σχεδιασµ τ ς Pax Americana; Σ,τι κρι ς πλανήθηκαν κα ο Pωµα οι σχεδιαστές: «Συρράπτουν» στ ν πλανηταρχία τους να άκος τ ς Pax Romana ( να ξελιγµένο λλ µεσο «προηγο µεν» τους, κε νο τ ς Aγγλικ ς α τοκρατορίας) µ να άκος τ ς σ γχρονης σιατογενο ς δαιµονολογίας κα γνοο ν κα πάλι τ ν πανταχο παρ ντα κα σήµερα Eλληνικ Πολιτισµ γι τ ν κρί εια τ ν λληνικ τρ πο σκέπτεσθαι, τ ν σ γχρονη παγκ σµια πανίσχυρη λληνικ τητα. (Φυσικ ο ποφασιστικ ς συνέπειες α τ ς τ ς «γνοιας» «πωθήσεως», πως συµ αίνει σ κάθε παναλαµ αν µενη πλάνη, δ ν θ πέλθουν στερα π α νες λλ γεωµετρικ ς νωρίτερα). *** Στ ν Eλλάδα κάποτε ( ποια κι ν ταν α τ π γεωγραφικ χρονολογικ ποψη) συνέ η κάτι, πο δ ν π κειται σ στορικ ς συγκρίσεις, στορικ «προηγο µενα» µοι τητες: O νθρωπος περέ η τ δεδοµένα τ ν α σθήσεων κα µπ κε στ ν χ ρο το Λ γου. O ( λληνικ ς) α τ ς Λ γος τρ πος σκέπτεσθαι κα πράττειν ε ναι σταθερ πο κατήργησε νεπιστρεπτ κάθε µπειρικ α σθησιακ µετα λητή, δηλαδ κάθε πρωτ γονη ντίληψη τ ς πραγµατικ τητας ποµένως κα τ ν ως τ τε πολιτικ στορικ ντίληψη. O,τι πε ίωσε κα πι ιώνει π τ ς ντιλήψεις α τ ς πιχωριάζει ς νεκρ πολίθωµα µ νο στο ς γκεφάλους κείνων πο δ ν λέπουν τ ν Λ γο, δηλαδ κείνων πο φαντάζονται τι µπορο ν ν νατυπώνουν µπειρικ «µοντέλλα»..i.λ.

5 EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN Πληθώρα ρχαιοελληνικ ν χν ν στ ν Nορ ηγία Aγαπητ κ. Λάµπρου, Λ γω παγγελµατικ ν ποχρεώσεων ταξίδευσα στ µακρυν Tροντχάιµ τ ς Nορ ηγίας, που στ ν λάχιστο λε θερο χρ νο µου διεπίστωσα τ κ λουθα: T µεγαλ τερο ξιοθέατο τ ς π λεως ε ναι καθεδρικ ς να ς Nidarosdomen. Γι τ δε τερο συνθετικ τ ς λέξεως δ ν πάρχει µφι- ολία τι προέρχεται π τ λληνικ «δ - µος» «δ µα». T πρ το συνθετικ Nidaros ταν τ παλαι νοµα τ ς π λεως, γι τ πο ο, πειδ µο φάνηκε περίεργο γι νορ- ηγικ, ρώτησα κι µαθα τι τ χει λά ει π τ ν παρακείµενο ποταµ, π τε µ ς παραπέµπει µ λλον στ «δωρ». Aλλ α τ ε ναι τ λιγώτερο. O να ς µέσα ε ναι γεµ τος ρχα α λληνικ σ µ ολα κα παραστάσεις. Yπάρχουν κιον κρανα κορινθιακο κυρίως υθµο κι λλα διακοσµηµένα µ διάφορα σχέδια, πο δ ν χουν σχέση µ τ ν ορρ λλ µ τ ν Eλλάδα. Yπάρχουν π.χ. σταφ λια, µπελοι, κεφαλ ς ρχαίας λληνικ ς τεχνοτροπίας κ.τ.λ. Aκ µη πάρχουν ζωγραφισµένοι στ πάτωµα κένταυροι, γρ πες κ.τ.λ. Bέ αια π σχετικ ς ρωτήσεις µου προέκυψε τι ξεναγ ς γνοο σε τ ν πραγµατικ καταγωγ α τ ν τ ν συµ λων κι ποστήριζε τι προήρχοντο π τ ν µεσαιωνικ ορειοευρωπαϊκ στορία. Στ πολεµικ µουσε ο, πο ε ρίσκεται πλησίον το ναο, πάρχουν λά αρα π διάφορες στορικ ς µονάδες τ ν νορ ηγικ ν ν πλων δυνάµεων, στ πο α κυριαρχο ν νάλογες παραστάσεις µ δηµοφιλέστερες το Hρακλέους, ε τε µ νου του µ τ παλο κα τ ν λεοντ ε τε κτελο ντος κάποιον π το ς θλους του. Pίχνοντας µία µατι στ καρά ια τ ν Bίκινγκς µπορο µε ν δο µε κπληκτικ ς µοι- τητες µ τ ρχαιοελληνικ (πο ν κα πωνται κατ 1500 το λάχιστον τη, δ ν χουν ελτιώσεις, τ ντίθετο µάλιστα). ν πρέπει πίσης ν ξεχν µε τι ο Bίκινγκς φεραν κα τ ο κρανο. H κπληξή µου πάντως λοκληρώθηκε, ταν διεπίστωσα τι τ µ ληµα το σ γχρονου νορ ηγικο στρατο ε ναι διπλο ς πέλεκυς! Σ ς σωκλείω σχετικ φωτοτυπία. Bέ αια τ ς πανάρχαιες λληνικ ς πιδράσεις στ ν ε ρωπαϊκ ορρ τ ς χετε κατ πανάληψη πισηµάνει στ περιοδικ σας. Mπορ µως ν σ ς δια ε αιώσω τι το λάχιστον γι τ ν Nορ ηγία τ πι ε αίωσα διος π τ που. Tώρα, στ κατώφλι τ ς νέας χιλιετίας, ε ναι καιρ ς χι µ νον ο ε ρωπαϊκο λαοί λλ λ κληρη νθρωπ τητα ν µάθ η τ ν ληθιν στορία της, ποία πρέπει να ξαναγραφ µ λε θερη σκέψη, ασισµένη στ ν πιστηµονικ ρευνα, χωρ ς πολιτικ ς σκοπι- µ τητες. O νδοευρωπα οι, Mα ρη Aθην κα ο λλες ψευδοθεωρίες νήκουν στ σκοτειν παρελθ ν. Eφτασε πιτέλους ρα, γι ν τενίσουµε πάλι τ µέλλον, φωτισµένο στ γνήσιο κι πλετο Aπολλώνιον φ ς. Σ ς ε χαριστ I. Λάζαρης Aθ ναι

6 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος «K κκινο χαλί», αµµένο µ λληνικ α µα, γι λαθροµετανάστες K ριε διευθυντά, Προσφάτως τ MME «πο λησαν», µ τ ν ε δησι τι νας στρατιώτης χασε τ ν ζωή του, δ ο δ συνάδελφοί του τραυµατίσθησαν σο αρ ς κατ τ διάρκειαν ργασι ν κκαθαρίσεως ναρκοπεδίου ε ς τ ρεια σ νορά µας. T ν ποµένη µέρα κυ- ερνητικ δήλωσις µ ς «καθησ χασε», διευκρινίζουσα τι: 1) κκαθάρισις τ ν ναρκοπεδίων πραγµατοποιε ται γι καθαρ νθρωπιστικο ς λ γους κα συγκεκριµένως γι ν ποφευχθο ν τυχα οι θάνατοι κρωτηριασµο «νυποψιάστων λαθροµεταναστ ν» κα 2) ο στρατι τες, ο πο οι κτελο ν τ ς συγκεκριµένες ποστολές, «προσφέρονται θελοντικ ς». Λ γω γνώσεως το θέµατος κυ ερνητικ δήλωσις µο προκαλε κάποιες πορίες πως: 1. Στ ς περιµέτρους τ ν ναρκοπεδίων πάρχουν προειδοποιητικ ς πινακίδες, σως γι α τ ν τ ν λ γο τ θ µατα τ ν ναρκ ν κ τ ν λάθρα ε σερχοµένων τ µων δ ν περ αίνουν τ 1 2 (το λάχιστον σ µφωνα µ σες πληροφορίες χω). O λαθραίως λοιπ ν ε σερχ µενοι, ν γνωρίζουν πολ καλ ς τι ε ναι παράνοµοι, παρ λ α τ διακινδυνε ουν φ τέρου πο ος γγυ ται τι λοι ε ναι «θ οι»; Eκ τ ν γεγον των µάλιστα ποδεικν εται τι πάρα πολλο ξ α τ ν δ ν ε ναι καθ λου, µ καθ λου θ οι. 2. «Eθελοντικ ς» µή ζω κα σω- µατικ κεραι της τ ν Eλλήνων στρατιωτ ν χουν λιγώτερη ξία π τ ς ντίστοιχες τ ν λαθροµεταναστ ν; 3. O σκοπ ς δι τ ν πο ον δηµιουργήθησαν τ ναρκοπέδια, ε ναι φ λαξις τ ν συν ρων µας. Kάτω π τ ς σηµεριν ς συνθ κες γεσία µας θεωρε τι πρέπει ν νοίξωµε τ σ νορά µας; T νωτέρω γείρουν σο αρώτατα ρωτηµατικ γι το ς σχεδιασµο ς τ ν «ταγ ν» µας, τ ς παντήσεις τ ν ποίων φήνω στο ς «παραν µως» σκεπτοµένους ναγν στές σας, ν τ ς δώσουν καθε ς γι τ ν αυτ ν του. Mετ τιµ ς Iων Π ν Aνω Γλυφάδα O λληνικ ς λέξεις στ γλ σσα τ ν Πολυνησίων K ριε διευθυντά, T ν περασµένη δοµάδα, παρ λο πο δ ν ε χα σκοπ ν δ τηλε ραση (δ ν πολυ λέπω), τ ν νοιξα τελικά, γι ν «χαζέψω» λίγο. Kατ σ µπτωσιν τ ν ρα κείνη προ άλλετο στ ν ET-2 να ντοκυµαντα ρ γαλλικ ς παραγωγ ς µ θέµα τ ν γαλλικ Πολυνησία (νησι Tαϊτή, Mπ ρα-mπ ρα κ.λπ.). T ντοκυµαντα ρ α τ ε χε σ ν θέµα χι µ νο τ ν προ ολ τ ς φυσικ ς µορφι ς το συµπλέγµατος τ ν νήσων α τ ν λλ κα στοιχε α τ ς ζω ς τ ν κατοίκων τους κα το πολιτισµο τους. H θρησκεία τ ν κατοίκων τ ς Πολυνησίας ε ναι καθολικισµ ς κα προτεσταντισµ ς, δι τι τ ν περασµένο α να ε ρωπα οι εραπ στολοι το ς προσηλ τισαν. Kάποιος θαγεν ς µιλο σε γι τ ν θρησκεία τ ν προγ νων του κα νέφερε τι θε ς το πολέµου λέγεται Oρο. O θε ς Aρης τ ν Eλλήνων στ ν γλ σσα τ ν κατοίκων τ ς Πολυνησίας λέγεται Oρο: Ξαφνιάστηκα έ αια π α τ, λλ τ ξάφνιασµά µου ταν µικρ ς ντασης, δεδοµένου τι γνωρίζω γι τ ν παγκ σµια ξάπλωση το λληνικο πολιτισµο σ προϊστορικο ς χρ νους. Θυµ µαι δ τι «αυλ ς» σ κάποιο προηγο µενο τε χος του ε χε γράψει γι τ ς λληνικ ς λέξεις κα ίζες στ ν γλ σσα τ ν κατοίκων τ ν νησι ν το Πάσχα κα τ ς Πολυνησίας. Στ διο ντοκυµανταίρ διος θαγεν ς νέφερε ρκετ κα τ ν λέξη τίκι, λλ δ ν συγκράτησα τ ν ηµά της. Πάντως στ ν γλ σσα τ ν Mαορ τ ς N. Zηλανδίας ση- µαίνει,τι κα στ δική µας, δηλ. τ χη. Tέλος θέλω ν ναφέρω τι διέκρινα στο ς

7 12660 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος 1998 θαγενε ς κατοίκους τ ς Πολυνησίας (σ λίγους) κα µεσογειακ χαρακτηριστικά. Kατ τ ν γνώµη µου θ πρεπε ν συγκροτηθ π φορε ς τ ς πατρίδος µας µία πιστηµονικ µάδα, προκειµένου ν ποσταλ στ ν Πολυνησία, γι ν µελετήσ η τ ν παράδοση τ ν κατοίκων της. Ξέχασα ν ναφέρω, τι τελευτα α πάρχει τάση µεταξ τ ν Πολυνησίων ν πιστρέψουν στ ς ίζες τους, δηλ. στ ν ρχαία τους θρησκεία κα παράδοση. E χαριστ Kίµων Aθηνα ος Aθήνα H νοµασία το π γειου σιδηρ δροµου Aθην ν K ριε διευθυντά, Eπιτρέψτε µου ν πασχολήσω τ περιοδικ λλ κα το ς ναγν στές σας µ να θέµα πο θεωρ πολ σηµαντικ α τ τ ς νοµασίας το πογείου σιδηροδρ µου Aθην ν. H µέχρι στιγµ ς χρησιµοποιο µενη νο- µασία Mετρ προέρχεται µ ν π τ λληνικ (µητροπολιτικ ς), λλ ε ναι ντιδάνειο κα χρησιµοποιε ται µ νο στ Γαλλία. Kάθε χώρα πο χει π γειο σιδηρ δροµο χρησιµοποιε δικ της ρο. Γι ποι λ γο µε ς θ πρέπει ν χρησιµοποιήσουµε α τ τ ν ρο πο π νε ν µ ς πι άλουν, φήνοντας τ πράγµατα ν κυλο ν τσι µ τ γνωστ νεοελληνικ διαφορία µας; δική µου ποψη ε ναι τι θ µπορο σαµε ν πιέσουµε πρ ς τ ν κατε θυνση τ ς χρήσεως το ρου Yπ γειος, πο χει τ πλεονέκτη- µα ν ε ναι κα ε ηχος κα σ ντοµος, λλ κα ποδίδει τ ν πραγµατικ ννοια τ ς λέξεως. Aν κάποιοι π το ς ναγν στές σας πιστε ουν τι θ πρεπε ν ζητήσουν ν γίν η α τ λλαγ ν πάσ η περιπτώσει ν µ ν χρησιµοποιηθ ρος «Mετρ» λλ κάποιος λλος καθαρ λληνικ ς, ς γράψουν σχετικ στ ρµ διο πουργε ο Συγκοινωνι ν. Mήπως µως κα «αυλ ς» θ πρεπε ν ναλά η κάποια προσπάθεια πρ ς τ ν κατε θυνση α τή, σο κ µη ε ναι καιρ ς; E χαριστ γι τ ν φιλοξενία Aλέξανδρος. Kαρ έλας Π ργος O προσπάθειες τ ς Tουρκίας ν γίν η πυρηνικ δ ναµη K ριε διευθυντά, H Συνθήκη µ -διαδ σεως τ ν Πυρηνικ ν Oπλων, γνωστ σ ν NPT, λειτο ργησε χι σ ν φαλτήριο γι τ ν σταδιακ κατάργησή των, λλ γι τ ν διαιώνιση το µονοπωλίου τ ν πυρηνικ ν δυνάµεων. Eτσι δ ν προε λέφθη µηχανισµ ς λέγχου διαδ σεως τ ν πυρηνικ ν πλων κα χρονοδιάγραµµα γι τ ν παγ ρευση τ ς χρήσεως, δοκιµ ν, ναπτ ξεως, παραγωγ ς, κατοχ ς κα γκαταστάσεως τ ν πλων το των στ δαφος τ ν πυρηνικ ν δυνάµεων σ ξένες χ ρες. Aποτέλεσµα σηµεριν ς µέγας κίνδυνος πο µ ς πειλε. E δικώτερα γι τ ν χώρα µας πρ θεση τ ς Tουρκίας ν ποκτήσ η πυρηνικ πλα πρέπει ν µ ς ε αισθητοποιήσ η λους. T πυρηνικ ργοστάσιο, πο θ κατασκευασθ ν συνεργασί α µ τ Πακιστ ν κα τ ν Kαναδ στ Aκουγιο, πέναντι π τ ν P δο κα θ λειτουργήσ η τ 2006, δίδει τ δυνατ τητα στ ν γειτονικ χώρα κτ ς π νέργεια ν ποκτήσ η κα σχάσιµο πυρηνικ λικ. Eτσι Aγκυρα θ λλάξ η ιζικ τ στάτους κ στ A γα ο κα τ ν K προ, φο διατηρε συνεργασία µ τ Πακιστ ν στ ν τοµέα τ ς πυρηνικ ς τεχνολογίας. T YEΘA π ς σκοπε ει ν ντιµετωπίσ η τ ν σο αρ α τ πειλή; Mετ τιµ ς K. X. Kωνσταντινίδης Yποστράτηγος.., Aθήνα

8 BAΣIΛHΣ KATΣIA PAMHΣ O «Aρα ικο Aριθµο» προ λθαν π τ Eλληνικ ν Aλφά ητον EINAI TA 9 ΠPΩTA ΓPAMMATA A EΩΣ Θ 1. ΠPOΛOΓOΣ H παρο σα ργασία διερευν τ πρ ληµα τ ς καταγωγ ς τ ν συµ λων τ ν συγχρ νων ριθµ ν, τ ν καλουµένων «Aρα ικ ν», ταυτοχρ νως δ κα το συστήµατος ριθµήσεως τ πο ον ντιπροσωπε ουν (θεσιακ σ στηµα). T ναφερ µενα πιχειρήµατα σταχυολογήθησαν π ρθρα κα πιστολές, δηµοσιευθε σες π το γράφοντος στ τε χη 93, 95, 106 κα 110 το «αυλο», κα δ παρουσιάζονται ναλυτικ ς κα π συγκροτηµένη µορφή. Xάριν πληρ τητος κα µετ π δεια το συνεργάτη το «αυλο» ρευνητο κ. Σαράντου Παν ς συµπεριελήφθη κα ξαιρετικ ς σπουδαι τητος πληροφορία σχετικ ς µ τ ν χρ σι το θεσιακο συστήµατος ριθµήσεως δη στ ν ρχαία Eλλάδα, δηµοσιευθε σα στ ν «αυλ», τε χος 162, στ ν ργασία το κ. Σαράντου Παν ς «Iστορία τ ν Eλληνικ ν Mαθη- µατικ ν» [1]. Στ ν κολουθο σα νάπτυξι πιχειρε ται ν ποδειχθ τι: 1. T σ γχρονο ριθµητικ σ στηµα, δηλαδ τ θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως, ς νοµάζεται στ ν µαθηµατικ ν ρολογίαν, ποτελε φυσιολογικ ξέλιξι κα τελικ κατάληξι το Aρχαιοελληνικο λφα ητικο 27γράµµου συστήµατος ριθµήσεως. 2. H κατάληξι α τ δήγησε στ ν παράστασι τ ν ριθµ ν µ τ ν χρ σι µ νο τ ν ννέα πρώτων κ τ ν 27 ριθµογραµµάτων, δηλαδ τ ν γραµµάτων A ως Θ. 3. T πρ τα ννέα γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου πράγµατι πετέλεσαν τ ν άσι τ ς µορφ ς τ ν σ γχρονων ριθµ ν. 4. T σ γχρονο θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως ε χεν δη πινοηθ π τ ν ρχαίων Eλλήνων (Πυθαγορείων) [1]. 5. O Iνδο (τ θεσιακ ριθµητικ σ στηµα ποτίθεται κατ τ ν κατεστηµένη ποψι, τι ε ναι Iνδικ ς καταγωγ ς) δυσκ λως θ ε χαν νακαλ ψει τ σ στηµα α τ κα πιθανώτατα πλ ς τ διετήρησαν, φο τ παρέλα αν π το ς Eλληνες. 6. O Aρα ες δι το µπορίου µετ π πολλο ς α νες µετέφεραν, χωρ ς ν τ γνωρίζουν, τ θεσιακ σ στηµα πίσω στ ν ρχική του κοιτίδα, τ ν Eλλάδα. 2. TA IΣTOPIKA ΣTOIXEIA Oσον φορ στ ν καταγωγ τ ν συµ λων τ ν καλουµένων «Aρα ικ ν Aριθµ ν», καθ ς κα το συστήµατος ριθµήσεως στ πο ο χρησιµοποιο νται, χει πικρατήσει ποψις τι ε ναι δηµιουργήµατα τ ν Iνδ ν. O Aρα ες µως, παρ τ γεγον ς τι ο E ρωπα οι νοµάζουν το ς ριθµο ς α το ς «Aρα ικο ς», ποποιο νται τ ν δηµιουργία τ ν συµ λων τ ν ριθµ ν, νοµάζοντάς τους «Iντι», δηλαδ Iνδικο ς ριθµο ς[2].

9 12662 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος 1998 Γι τ π σο προκατειληµµένα ντιµετωπίσθηκε στ ς µέρες µας τ θέµα τ ς καταγωγ ς τ ν «Aρα ικ ν Aριθµ ν», λλ κα τ ς σχέσεώς των µ τ ν Eλληνικ πολιτισµ, χαρακτηριστικ ε ναι τ σα γράφει Γεώργιος Iφραχ (George Ifrah) στ ι λίο του «Παγκ σµια Iστορία τ ν Aριθµ ν», κδ σεις Σµυρνιωτάκης, σελ ς 243 [2]. Γράφει λοιπ ν Γ.I. γι τ ν καταγωγ το σ γχρονου συστήµατος ριθ- µήσεως κα τ ν συµ λων του: «... Ωρισµένοι στορικοί στ ν ρχ το α ώνα ε- αίωναν τι τ ν φείλουµε στο ς µαθηµατικο ς τ ς ρχαίας Eλλάδας... Γοητευτικ ξήγησι, ποία µως δ ν στηρίζεται σ καµµία στορικ π δειξι, δεδοµένου τι κανένα χνος χρησιµοποίησης ν ς τέτοιου συστήµατος π το ς ρχαίους δ ν νακαλ φθηκε µέχρι σήµερα. A τ θεωρία δ ν στηρίχτηκε στ ν πραγµατικ τητα παρ µ νο σ δια ε αιώσεις χωρ ς ποδείξεις κα χωρ ς µαρτυρίες. Στ χευε πρ ν π λα ν ξάρ η τ περίφηµο Eλληνικ θα µα». (T ε σαγωγικ ε ναι το Iφραχ). E τυχ ς γι τ ν λήθεια κα παρ τ ν ντίθετη ποψι το Γ.I. ο ποδείξεις γι τ ν πιν ησι κα χρ σι το θεσιακο συστήµατος στ ν ρχαία Eλλάδα πάρχουν κα παρουσιάζονται στ κεφάλαιο 6 το παρ ντος. Kα µάλιστα ε ναι τ σον σχυρ ς κα διαµφισ ήτητες ε δικ ς γι ναν µαθηµατικ ( ς Γ.I.), στε δη- µιουργο ν πλήρη ε αι τητα περ τ ς χρήσεως το θεσιακο συστήµατος στ ν ρχαία Eλλάδα στ ν ο ονδήποτε, πο χει στοιχειώδη γν σι τ ν ριθµητικ ν συστηµάτων. [ Eνα µικρ σχ λιο: H µ γν σις λων τ ν δεδοµένων ν ς προ λήµατος π ο ονδήποτε ρευνητ ε ναι δυνατ ν ν συµ κα ν δικαιολογηθ. Mάλιστα δ λλειψις α τ σως δηµιουργ λανθασµένες π ψεις, ο πο ες ε ναι δυνατ ν ν διατυπωθο ν κατ τρ πον π λυτον («...κανένα χνος...»), λλ κα α τ δικαιολογε ται. T ε σαγωγικ µως το Γ.I. γι τ «... Eλληνικ θα µα»; Tέλος σχολίου]. Eπανερχ µενοι στ ν σ ντοµη παράθεσι τ ν στορικ ν στοιχείων ε ρίσκουµε τι κατ τ ν 13ο α να π το Eλληνος µοναχο κα λογίου Mαξίµου Πλανο δη, µελετητο το Πτολεµαίου, τ θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως, τ λανθασµένως νο- µαζ µενο π µ ς «Aρα ικο Aριθµοί», γινε γνωστ στ ν Kωνσταντινο πολι δι το συγγράµµατ ς του «Ψηφοφορία κατ Iνδο ς λεγοµένη µεγάλη» [3], τίτλος πο ος ποκλείει το ς Aρα ες, ποδεικν ει το ς Iνδο ς κα παραπέµπει στ ν «Mαθηµατικ ν Σ νταξιν» το Πτολεµαίου. Oµως παρ τ σηµαντικ σ γγραµµα το Mαξίµου, δι το ποίου γινε γνωστ στο ς πιστήµονες τ ς Kωνσταντινουπ λεως τ κακ ς, παναλαµ άνω, νοµαζ µενο «Aρα ικ Σ στηµα», ο Eλληνες δ ν τ υ οθέτησαν κα ξακολο θησαν ν χρησιµοποιο ν τ πατρ ο ρχαιοελληνικ σ στηµα τ ν 27 ριθµογραµµάτων. Στ ν σι τ νέα ριθµητικ σ µ ολα, δηλαδ ο «Aρα ικο Aριθµο» κα τ σ στηµα ριθµήσεως τ πο ο ντιπροσωπε ουν, γιναν γνωστ π το Γάλλου Zερµπ ρ (µετέπειτα πάπα Σιλ έστρου το II) περ τ 1000 µ.x. [4]. ν υ οθετήθησαν µως ο ριθµο κα κατ πέκτασιν κα τ σ στηµα τ πο ον ντιπροσωπε ουν, κα ξακολο θησαν ο υτικο ν χρησιµοποιο ν τ ν Pωµαϊκ ρίθµησι µ το ς γνωστο ς σ λους µας Pωµαϊκο ς ριθµο ς (I, II, III, IV, V κ.λπ.). ιακ σια χρ νια ργ τερα κ Πίζης τ ς Iταλίας Φιµπονάτσι δι το συγγράµµατ ς του «Il Liber Abbaci di Leonardo Pissano», Tipografia delle Scienze Matematiche e Fisiche, via Latanum 211, Roma, MDCCCLVII [5] πανέφερε τ θέµα

10 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος Aριστερά: O 10 «Aρα ικο ριθµοί», πως γράφονται σή- µερα. Στ κέντρο: H παλαι τερη γραφ τους. ( H γραφ το 3 προ λθε π τ 2 µ τ ν προσθήκη µι ς γραµµ ς στ άση). εξιά: T γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου (µορφές τους σ διάφορες ρχα ες περι δους τ ς στορίας τ ς Eλληνικ ς Γραφ ς), πο ντιστοιχο ν στ ς µορφ ς γραφ ς τ ν 10 ριθµ ν. τ ν «Aρα ικ ν Aριθµ ν», δηλαδ τ σ µ ολα κα τ θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως, π τε τ νέο σ στηµα κα τ σ µ ολά του γιναν ε ρ τερα γνωστ κα ν τέλει (µετ π περιπέτειες) [2] ποδεκτ π τ ν υτικ ν λ γ ω τ ς πλ τητ ς των, συγκριν µενα µ τ ν ν χρήσει π α τ ν Pωµαϊκ ρίθµησι. Πάραυτα, πειδ τ σ στηµα κα τ σ µ ολά του παρελήφθησαν π το ς Aρα ες, νοµάσθησαν «Aρα ικο Aριθµοί». 3. H ΛEITOYPΓIA TΩN ΘEΣIAKΩN ΣYΣTHMATΩN T σ γχρονο δεκαδικ θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως χρησιµοποιε µ νο δέκα (10) σ µ ολα, δηλαδ το ς ννέα γνωστο ς ριθµο ς π τ 1 ως κα τ 9, καθ ς κα τ σ µ ολο O γι τ µηδέν. ι τ ν ριθµητικ ν α τ ν συµ λων τ ν τυχ ντα ριθµ ννοο µε χι µ νον κ τ ς ριθµητικ ς ξίας το κάθε συµ λου, τ πο ο δ ν περ αίνει τ 9, λλ κα κ τ ς θέσεως τ ν ποία κατέχει στ ν ργάνωσι το ριθµο. Eπ παραδείγµατι τ ν ριθµ κτακ σια τριάντα πτ µ νο µ τ ν διάταξι 8/3/7 µπορο µε ν τ ν παραστήσουµε θεσιακ ς, δηλαδ ς 837. Kάθε λλη διάταξι, π.χ.

11 12664 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος /3/8 δίδει τ ν παράστασι το ριθµο ( πτακ σια τριάντα κτ ) 738, δηλαδ ν ς τελείως διαφορετικο ριθµο. Παρατηρο µε δηλαδ τι, ν στ ν ριθµ 837 τ ριθµητικ σ µ ολο 8 παριστ τ κτακ σια, στ ν ριθµ 738 παριστ τ κτώ. T διο σ µ ολο λοιπ ν, δηλαδ τ 8, ποδίδει τ 800 τ 8 νάλογως τ ς θέσεώς του. Tο το συµ αίνει, πειδ κ τ ν προτέρων χει συµφωνηθ κατ τ δεκαδικ θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως, π ς σ κάθε ριθµ πο θέλουµε ν παραστήσουµε κα ν ννοήσουµε, τ κάθε σ µ ολο π τ 1 ως τ 9 πο χρησιµοποιο µε θ παριστ τ ν ριθµητικ ξία τ ς κατεχοµένης θέσεως. ηλαδ κ δεξι ν πρ ς τ ριστερά, κα κατ σειράν, κάθε σ µ ολο ριθµο π τ 1 ως τ 9, πο χρησιµοποιε ται σ κάθε θέσι, ποδεικν ει τ ν ριθµ τ ν µονάδων, δεκάδων, κατοντάδων, χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων κ.ο.κ. ντίστοιχα πρ ς τ θέσι α τή. Γενικ ς κα γι κάθε θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως τυχαίας άσεως B (στ δεκαδικ άσις B ε ναι τ 10), γι κάθε ρ 1, που 1<=ρ 1 <=B-1, κάθε ριθµ ς ναλ εται κα κατανοε ται ς B n- 1 ρ B 3 ρ B 2 ρ B 1 ρ B 0 ρ 1, γράφεται δ ς ρ 1 /...ρ 1 /ρ 1 /ρ 1 /ρ 1. Eκ τ ς παραστάσεως κάθε θεσιακο ριθµο ο ασδήποτε άσεως καθίσταται πιτακτικ νάγκη συµ ολισµο το µηδεν ς, δι τι πρέπει ν δηλωθ, φ σον παιτε ται, ν σ µία συγκεκριµένη θέσι πουσιάζουν ο ριθµο τ ς θέσεως α τ ς, π.χ. ρ 1 /...ρ 1 /0/ρ 1 /ρ 1 λλι ς ο µετ τ µηδ ν ριθµο θ λλάξουν τάξι, µετακινο µενοι πρ ς τ δεξι κα παράστασι το ριθµο δ ν θ ε ναι κρι ής, π.χ. ριθµ ς χωρ ς τ ν χρ σι το µηδεν ς παρίσταται ς 172, δηλαδ ς τελείως διαφορετικ ς ριθµ ς. Hτοι τ ποιοδήποτε θεσιακ σ στηµα ε ναι τελ ς χωρ ς τ ν χρ σι το µηδεν ς, λλ κα ντιθέτως, ριθµητικ σ στηµα τ πο ο χρησιµοποιε τ µηδ ν στ ν παράστασι τ ν ριθµ ν, ε ναι πωσδήποτε θεσιακ. Eπ παραδείγµατι κα σον φορ στ σ µ ολα 1/0 µ τ ν ριθµ 10, τοι «µον ς/µηδ ν» παρίσταται άσις B κάθε θεσιακο συστήµατος, φο κατ τ ν λειτουργία τ ν θεσιακ ν συστηµάτων σχ ει 10 = µηδ ν µονάδες + ( ν) x B n-1 =0 + ( ν) x B n-1 = x B n-1 = B n-1 κα πειδ n=2, τ τε B n-1 = B 2-1 = B 1 =B, δηλαδ άσις B το συστήµατος. Hτοι µ τ σ µ ολο 10 κατανοε ται τ «δέκα» στ δεκαδικ σ στηµα, που B = «δέκα», τ «δεκαέξι» στ δεκαεξαδικ, που B=«δεκαέξι», τ «κτ» στ κταδικ, που B = «κτ» κ.ο.κ. ως τ «δ ο» στ πλο στερο δυαδικ, που B = «δ ο». Aναγκαία λοιπ ν προϋπ θεσι λειτουργίας τ ν θεσιακ ν συστηµάτων ποτελε ποδοχ τρι ν καν νων: 1ον: O συµ ατικ ς καθορισµ ς τ ς άσεως B το συστήµατος. Aν δηλαδ ε ναι δεκαδικ, δεκαεξαδικ, κταδικ, δυαδικ κ.ο.κ., δηλαδ ν B=10, 16, 8, 2... κ.ο.κ. ντιστοίχως. 2ον: H προσυνενν ησις (συµφωνία) τι σ κάθε θέσι η το παρισταµένου ριθµο, µετρουµένη κ δεξι ν πρ ς τ ριστερά, κάθε µετέχων ριθµ ς ρ 1, που 1<=ρ 1 <=B- 1, ποδεικν ει τ ν ριθµ ρ1 τ ν δυνάµεων B n-1. 3ον: O παραίτητος συµ ολισµ ς γι τ µηδ ν κα χρ σις του, στε ν δηλο νται ο πουσίες τ ν B n ΠΩΣ TO ΣYΓXPONO ΘEΣIAKO ΣYΣTHMA APIΘMHΣEΩΣ ΠPOEKY- ΨE EK TOY EΛΛHNIKOY AΛΦABHTOY T Aρχαιοελληνικ 27γράµµατο σ στηµα ριθµήσεως παρουσιάζεται στ ν κα-

12 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος τωτέρω πίνακα 1. Aποτελε ται π τ ν γνωστ ν 24 γραµµάτων το Eλληνικο λφα ήτου, στ πο α πρέπει ν προστεθο ν τρία κ µη, δηλαδ τ Q = 90 (κ ππα), τ ς = 6 (στίγµα) κα τ = 900 (σαµπί). ΠINAΞ 1 27γράµµατο ρχαιοελληνικ ριθµητικ σ στηµα Σ γχρονοι ριθµο A B Γ E Z Mονάδες I K Λ M N Ξ O Π Q εκάδες P Σ T Y Φ X Ψ Ω Eκατοντάδες T 27γράµµατο λοιπ ν σ στηµα ποτελε ται π ννέα (9) στ λες κα τρε ς (3) σειρές, δηλαδ 3x9=27 ριθµογράµµατα, δι τ ς χρήσεως τ ν ποίων µπορο µε µ µικροσυµπληρώσεις (τ νους, πογεγραµµένα περγεγραµµένα σ µ ολα) ν παραστήσουµε κάθε ριθµ. Παραδείγµατος χάριν σ γχρονος ριθµ ς 837 παρίσταται ς ΩΛZ, φο Ω = 800, Λ = 30, Z =7. Eχοντες κατ νο ν τ ν προηγο µενη νάπτυξι περ τ ν θεσιακ ν συστηµάτων κα τ ν πίνακα 1, ς παρακολουθήσουµε τώρα, π ς κ το ρχαιοελληνικο 27γραµµάτου συστήµατος προκ πτει τ σ γχρονο θεσιακ («Aρα ικ»). Γι τ ν ριθµ ΩΛZ σχ ει: ΩΛZ = Ω + Λ + Z = = 8x x Eπειδ 8 = H, 3 = Γ, 7 = Z, ντικαθισταµένων τ ν 8/3/7 π τ ν ντίστοιχα H/Γ/Z, γράφεται ς H 100+Γ 10+Z. ηλαδ ΩΛZ= H 100+Γ 10+Z. ηλαδ ριθµ ς γράφη µ τ ν χρησιµοποίησι µ νο τ ν γραµµάτων H, Γ, Z τ ς πρώτης σειρ ς το πίνακος 1 κα τ ν συµ λων 10 κα 100. A τ συµ αίνει, δι τι τ ριθµογράµµατα Ω κα Λ τοποθετήθησαν στ ς στ λες τ ν H κα Γ, πειδ ε ναι τ κέραια πολλαπλάσια τ ν H κα Γ. Eπαναλαµ άνοµε λοιπ ν χάριν ποπτείας: ΩΛZ = H 100+Γ 10+Z. Oµως, πειδ συµφωνήσαµε ν ριθµο µε κ δεξι ν πρ ς τ ριστερ ( πως τώρα παρίστανται ο ριθµοί) κα τι στ ν πρώτη θέσι θ παριστ νται ο µονάδες, στ ν δευτέρα ο δεκάδες, στ ν τρίτη ο κατοντάδες, µετ ο χιλιάδες κ.ο.κ., γι α τ ριθµ ς ΩΛZ = H 100+Γ 10+Z µπορε ν γραφ ς HΓZ, µ γραφοµένων τ ν 100 κα 10, τ πο α προφαν ς ννοο νται. Tελικ ς τ ν τυχα ο ριθµ ΩΛZ παραστήσαµε ς HΓZ, δηλαδ µ νο µ γράµµατα π τ ννέα τ ς πρώτης σειρ ς. ηλαδ κ νέου πογραµµίζοµεν, τι κάθε ριθµ ς µπορε ν γραφ κα ν κατανοηθ µ νο µ τ ν χρ σι τ ν ννέα πρώτων γραµµάτων το Eλληνικο λφα- ήτου. Kα το το συµ αίνει, δι τι τ π λοιπα γράµµατα προ άλλονται π τ ν πρώτων ννέα τοιο των, φ σον ποτελο ν τ κέραια πολλαπλάσια π δέκα κα κατ α τ ν. Eτσι γι τ ν παράστασι το τυχ ντος ριθµο παρκο ν τ πρ τα ννέα ριθµογράµµατα π τ A ως τ Θ, ριθµητικ ν ξι ν 1 ως 9, ντιστοίχως, τ ν πολοίπων ριθµογραµµάτων πορριπτοµένων. Παρατηρο µε λοιπ ν τι τ 27γράµµατο Eλληνικ σ στηµα ριθµήσεως καταλήγει µέσως κα φυσιολογικ ς στ σ γχρονο θεσιακ κα ποτελε τ ν προτελευταία αθµίδα ξελίξεώς του µ λλη διατ πωσι ποτελε τ παραίτητο στάδιο γι

13 12666 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος 1998 τ ν νοητικ σ λληψι κα λοποίησι το θεσιακο συστήµατος ριθµήσεως. Συµπέρασµα: α. T 27γράµµατο ρχαιοελληνικ σ στηµα ριθµήσεως ταν α τοδυνάµως ξελίξιµο πρ ς τ σ γχρονο θεσιακ κα ποτελε τ ν άσι τ ς νοητικ ς συλλήψεώς του.. Λ γω τ ς ξελίξεως α τ ς γι τ ν παράστασι κάθε ριθµο παιτο νται µ νο τ ννέα πρ τα γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου, τ πο α, ς κατωτέρω ξηγε ται, πετέλεσαν τ ν άσι τ ς µορφ ς τ ν συγχρ νων ριθµ ν. 5. H OMOIOTHΣ TΩN ENNEA ΠPΩTΩN ΓPAMMATΩN TOY EΛΛHNIKOY AΛΦABHTOY ME TA ΣYMBOΛA TΩN ΣYΓXPONΩN APIΘMΩN, TA APXAIA IN IKA APIΘMHTIKA ΣYMBOΛA TΩN MONA ΩN KAI TIΣ ΠPΩTEΣ MOPΦEΣ TΩN ΘEΣIAKΩN APIΘMΩN Aν λοιπ ν τσι γινε, δηλαδ κάποιος παρετήρησε τι ο ριθµο µπορο ν ν παρασταθο ν δι τ ς χρησιµοποιήσεως µ νο τ ν ννέα πρώτων γραµµάτων κ τ ν 27, κα ν πράγµατι τ πρ τα ννέα γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου χρησιµοποιήθησαν γι τ ν παράστασι τ ν ριθµ ν, τ τε πιθαν ς ο σ γχρονοι ριθ- µο ν θυµίζουν α τ τ πρ τα ννέα γράµµατα το λφα ήτου. Tο το χι µ νο συµ- αίνει, λλ µερικο σ γχρονοι ριθµο ε ναι τ γράµµατα καθ αυτά. Aκ µη δέ, ς κατωτέρω ναφέρεται, µοι της ε ναι σχυρ τερη στ ς ρχαι τερές των µορφές. Στ ν κολουθο ντα πίνακα 2 µφανίζονται κατ σειρ ν ο σ γχρονοι ριθµοί, τ ννέα πρ τα γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου, ο µορφ ς τ ν ρχαίων Iνδικ ν ριθµ ν γι τ ς µονάδες [2] κα ο ρχα ες µορφ ς τ ν θεσιακ ν ριθµ ν (τ ν κακ ς νοµαζοµένων Aρα ικ ν) τ ν χαλίφηδων τ ς Bαγδάτης το 4ου α νος µ.x. [2], που φαίνεται κα ποδεικν εται τι ο ρχα οι Iνδικο κα θεσιακο ριθµο προέρχονται π ε θείας κ τ ν πρώτων ννέα γραµµάτων το Eλληνικο λφα ήτου. ΠINAΞ 2 Σ γχρονοι ριθµοί: Eλληνικ ριθµογράµµατα: B Γ E Z Aρχα οι Iνδικο ριθµοί: Aριθµο Xαλίφηδων 4 ου α.: Eπεξήγησις τ ν σχέσεων µορφ ς τ ν γραµµάτων το Eλληνικο Aλφα ήτου µ τ ς ρχαι τερες νδικ ς, τ ν χαλίφηδων κα τ ς σ γχρονες µορφ ς τ ν θεσιακ ν ριθµ ν: 5.1: T (παριστ τ 1) προέρχεται, ς φαίνεται, κ το A. Σ κάθε ποχ κα σ κάθε λα µονάδα παρίσταται µ τ πλο στερο σ µ ολο, δηλαδ τ ν κάθετη ριζ ντια γραµµ τ ν τελεία τ ν µικρ κ κλο. Eδ χρησιµοποιε ται µία κεκλιµένη γραµµ µ καµπ λο γκιστρο στ νω κρο ντ µι ς πλ ς γραµµ ς. E ναι µφαν ς τι παράστασι α τ ποτελε τ κατάλοιπο το A ς κολο θως:. 5.2: T (παριστ τ 2) προέρχεται προφαν ς π τ B, τ πο ο στ Eλληνικ σ στηµα ριθµήσεως χει ριθµητικ ξία δ ο, κ το ποίου χει καταργηθ κάθετη γραµµή. Eτσι πλοποιε ται τ ριθµητικ B κα πιπλέον πτικ ς δεικν ει τ ν ριθµ δ ο, ς ποτελο µενο κ δ ο παλλήλων καµπυλ ν. T σ γχρονο 2

14 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος µως µπορε ν α τιολογηθ κα διαφορετικά, δηλαδ κατ τρ πον κροφωνικ, κ το γράµµατος Z, ς ρχικο τ ς λέξεως Z-ε γος. Iσως, ν τ Z πελέγη ς κροφωνικ τ ς λ. Z-ε γος γι τ ν παράστασι το 2, ν προκάλεσε τ ν πο ολ τ ς άσεως π τ γράµµα Z, τ πο ο παρίστανε τ πτά, κα µ τ ν τρ πο α τ προέκυψε τ σ γχρονο, στε ν µ ν δηµιουργ ται σ γχυσις:. 5.3: T (παριστ τ 3) χει στ κάτω µέρος µία πρ σθετη τρίτη καµπ λη κα περιέχει πτικ ς κα α τ τ ν ννοια το ριθµητικο τρία. H µορφ το ριθµητικο δεικν ει τι ς δέα προέρχεται κ το «δ ο» ( ), τ πο ο προέρχεται κ το γράµατος B:. 5.4: T (παριστ τ 4) ε ναι καλλιτεχνικ παράστασι το γράµµατος, τ πο ον χει κα α τ ριθµητικ ξία 4. Aλλ κα τ σ γχρονο 4 ε ναι α τ το το τ, ν προεκταθο ν λαφρ ς ο πλευρές του κατ τ ν δεξι κορυφ τ ς άσεώς του:. 5.5: T, παριστο ν τ 5. M τ ν συµπλήρωσι τ ς γραµµ ς άσεως τ µετατρέπεται σ E, τ δ µ τ ν πο ολ τ ς καθέτου µεταπίπτει κα α τ στ λληνικ γράµµα E, τ πο ον χει ριθµητικ ξία 5. Eπ πλέον τ σ γχρονο 5 ε ναι α τ το το τ γράµµα E, που πρώτη κάθετος γραµµ (µεταξ τ ν δ ο ριζοντίων) χει µετατεθ κρι ς πέναντι:. Aξιον παρατηρήσεως ε ναι τι τ ριθµητικ 5 κα τ γράµµα E ποτελο νται π πέντε µικρ ς γραµµές, τρε ς ριζ ντιες κα δ ο κατακ ρυφες. Eµπεριέχει δηλαδ τ γράµµα E, κα τ σ γχρονο ριθµητικ στ µέρη του, τ ν ννοια το ριθµο πέντε. Eπ πλέον τ σ γχρονο ριθµητικ 5 (κα το το σηµειώνεται, γι ν τονισθ, τι ο ρχα ες κα νέες µορφ ς προέρχονται λλ κα ντάσσονται στ διο α σθητικ περι άλλον) ποτελε τ κατοπτρικ το στίγµα, τ πο ον χρησιµοποιε το πρ ς παράστασιν το ξι. Iσχ ει λοιπ ν γι τ πέντε,, (στίγµα). 5.6: T (παριστ τ 6) προέρχεται προφαν ς π τ στίγµα,, τ πο ο δήλωνε στ λληνικ σ στηµα ριθµήσεως τ 6. E ναι µφαν ς τι τ Iνδικ ριθµητικ προέρχεται π τ Eλληνικ γράµµα, ταν το το γραφ πλοποιητικ ς µ µαλακ γραφίδα, ς κολο θως:. Eδ σηµειώνεται τι τ λληνικ γράµµατα, πως τ γνωρίζουµε ο περισσ τεροι, χουν διασωθ χαραγµένα στ ν πέτρα µ τ ν οήθεια µεταλλικο ργαλείου κα φυσιολογικ ποκτο ν γωνιώδη µορφή, ν ντιθέσει µ τ ν στρογγ λη µορφ τ ν ποίαν ποκτο ν, ταν γραφο ν µ µαλακ γραφίδα, π.χ. µ πινέλλο κα µελάνι σουπι ς. Συνεχίζοντες τ ν α τιολ γηση τ ς µορφ ς το «Iνδικο» ριθµητικο, παρατηρο µε τι µικρ ς σωτερικ ς κ κλος δηµιουργε ται φυσιολογικ ς π τ ν κίνησι τ ς γραφίδος (πινέλλο). Aκολο θως π ρριψη τ ς πλαγίας κα πρ ς τ κάτω διευθυνοµένης ριστερ ς κεραίας δήγησε στ ν σ γχρονη παράστασι το ριθµητικο 6, µ τ ν διευρυµένο σωτερικ κ κλο κα τ ν πρ ς τ νω διευθυνοµένη κεραία:. 5.7: T (παριστ τ 7) προέρχεται π ε θείας π τ γράµµα Z, τ πο ο στ Eλληνικ σ στηµα ριθµήσεως παριστ τ 7 κα π τ πο ο χει φαιρεθ µικρ ριζ ντια γραµµ τ ς άσεώς του. H διαφορ τ ς σ γχρονης µορφ ς το 7 κα το Eλληνικο γράµµατος Z π τ ν ρχαία Iνδικ παράστασι ντοπίζεται

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales Ε τυπον Τε χος ρ. 2 Απρίλιος 1999 1 Τ Ω κα τ Ελληνικά, «υλος α λ ς» Γιάννης Χαραλάµπους κα Τζ ν Πλαίης Atelier Fluxus Virus 187, rue Nationale 59 800 Lille, Γαλλία E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP School

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας ηµήτριος Γερούκαλης ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας πιµέλεια, ε σαγωγή: Σωτήρης Μητραλέξης ΑΝΤΙΦΩΝΟ 2 ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 Mη φοβάσαι τίποτα HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ M ΠΑΡΜΠΑΡΑ M ΠΕΡΓΚΕΡ 1. TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ Eίμαστε αυτ που

Διαβάστε περισσότερα

20 2. Η Αίγυπτος Στην Αίγυπτο, πως και στη Μεσοποταµία, καθοριστικ ς παράγοντας για την οργάνωση της ζωής και την εξέλιξη του πολιτισµο ήταν η άρδε υση µεγάλων εκτάσεων γης απ έναν ποταµ, το Νείλο. Ανάλογες

Διαβάστε περισσότερα

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat,

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat, γικά δεδοµένα προβάλλουν µια διαφορετική εικ να. ιακ πτεται απ τοµα η πολιτιστική συνέχεια και δεν παρατηρείται καµία ουσιαστική εξέλιξη στον τρ πο οργάνωσης. Η κατάσταση αυτή, σ µφωνα µε την παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL:

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: ƒ À À ELVIRA GANGUTIA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ M Ú ÙË T ο Diccionario Griego-Español (DGE) γίνεται, σιγά σιγά, γνωστ στους φιλολογικο ς κ κλους. Xαιρ µαστε ιδιαίτερα που έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Mάϊος 2001, Aριθµ.5 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 429 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σ ΤΟΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EΙΣΑΓΩΓΗ Στ ν στορία τ ζω τ κκλησία α ρεση κα ντιµετώπισή τη βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON:

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: ƒ µ Hª π ƒ π E ANNE THOMPSON ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Cambridge Τ ο Intermediate Greek-English Lexicon (IGL), έκδοση του Oxford University Press, αποτελεί ανατ πωση της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Το πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Νοµικ ς σχισµατοαιρετικός Νεοηµερολογιτισµός γεννήθηκε στηριγµένος πάνω σέ να ψε δος. πως λα τά σχίσµατα καί

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα