ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο."

Transcript

1

2 Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα Aθήνα. Tηλέφωνα: , Tηλεοµοι τυπος: IA IKTYO («Internet»): Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµερινά (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY Aχιλλέως - Mουσ ν 51 Παλαι Φάληρο. Φωτοστοιχειοθεσία - Aτελιέ: PRESS LINE Mάγερ 11, Aθήνα, τηλ.: Eκτυπώσεις: Π. KOKKAΛHΣ Bι λιοδεσία: K. KONTOΓIΩPΓOΣ Tιµή ντιτ που: δρχ. ωδεκάµηνη συνδροµή: δρχ. Oργανισµ ν κ.λπ.: δρχ. Φοιτητ ν: δρχ. Eξωτερικο : 65 δολλ. HΠA. H συνδροµ κατα άλλεται κατ τ ν γγραφή. H συνδροµ νανεώνεται α τοµάτως µετ τ ν λήξη το 12µήνου. ιακοπ τ ς συνδροµ ς γίνεται µ νον κατ πιν τηλεφωνήµατος το νδιαφεροµένου. IAΦHMIΣEIΣ EN HMOΣIEYONTAI T χειρ γραφα δ ν πιστρέφονται. Oλες ο συνεργασίες κα τ ταχυδροµικ µ άσµατα στ διε θυνση: HM. I. ΛAMΠPOY, Mουσ ν , Π. Φάληρο, Aθήνα. Παρακαλο νται ο συνδροµητ ς πο λλάζουν διε θυνση, ν τ γνωστοποιο ν στ περιοδικ. Eπιτρέπεται ναδηµοσίευση κειµένων το, µ τ ν προϋπ θεση τι θ ναφέρεται ρητ ς πηγή τους. ΣTO TEYXOΣ AYTO: ΣEΛIΣ 12656: Pax Romana κα Pax Americana.I.Λ. ΣEΛIΣ 12658: EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN I. ΛAZAPHΣ, IΩN ΠAN, K. AΘHNAIOΣ, A.. KAPBEΛAΣ, K. X. KΩNΣTANTINI HΣ ΣEΛIΣ 12661: O «Aρα ικο» ριθµο προ λθαν π τ Eλληνικ ν Aλφά ητον BAΣ. KATΣIA PAMHΣ ΣEΛIΣ 12675: Kαυτ προ λήµατα τ ς Eκκλησίας πο δ ν θιξε πρ σφατη Σ νοδος KΛHPIKOΣ ΣEΛIΣ 12675: T ράσο κα στορία του Πρωτοπρεσβύτερος E. ΣKOP AΣ ΣEΛIΣ 12687: εκάδες ρχα α λαϊκ ργανα διδάσκονται σήµερα στο ς νέους (Συνέντευξη το Aριστείδη M σχου) ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 12687: O διάλογος γι τ Zεϊµπέκικο ΣTAYPOΣ BAΣ EKHΣ ΣEΛIΣ 12697: H Aκρ πολη πως ταν ( Aναπαραστάσεις της µ πολογιστ ς) NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 12704: «Xαµένο» λληνικ ριστο ργηµα κτίθεται σ πινακοθήκη τ ς A στραλίας. ΘEO ΩPI HΣ ΣEΛIΣ 12705: Περ «σ τητος» AKEΣAΣ ΣEΛIΣ 12709: H σχέση πατρ τητας τ ς Eλληνικ ς µ τ ς σ γχρονες E ρωπαϊκ ς γλ σσες MΠAMΠHΣ HΣAΪAΣ ΣEΛIΣ 12719: O δέες το νοµπελίστα X κιν γι τ ν γένεση το Σ µπαντος NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 12723: Περ χρονολογήσεως τ ς Προϊστορίας KΩN. B. KOYTPOYBEΛHΣ ΣEΛIΣ 12726: A γα ο Aρχιπέλαγος κα K προς NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 12727: O τετραγωνισµ ς το κ κλου I. KANTEPAKHΣ - δρ A. ΣΠYPI ΩNOΣ - Π. ANAΛYTHΣ ΣEΛIΣ 12731: «Iδέα» κα «wit» ΘΩMAΣ Γ. HΛIOΠOYΛOΣ MONIMEΣ ΣTHΛEΣ AIΣIMA KAI A HPITA: σελ XPONIKA: σελ O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ H KINHΣIΣ TΩN I EΩN: σελ TOMOΣ IZ APIΘMOΣ TEYXOYΣ 203 NOEMBPIOΣ 1998

3 Pax Romana κα Pax Americana «H στορία παναλαµ άνεται», µως ποτ δ ν ε ναι δια. Aλλ κα τ γεγον ς, µολον τι χει τ ν σαφ ταυτ τητα το τετελεσµένου, ε ναι δηλαδ µοναδικ, να, µως, σον φορ στ ν ηµά του, παίρνει πειρες κα διαφέρουσες µορφές σάριθµες κα ντίστοιχες µ σους κα ποιους τ νοο ν, λλ κα µ σες κα ποιες ε ναι ο στιγµές, κατ τ ς πο ες καθένας, διος, τ νοε. Συνεπ ς κε νοι πο θεωρο ν τι σ γχρονη Pax Americana ε ναι πρέπει ν ε ναι µπορε ν ε ναι α θεντικ πανάληψη, νεκρανάσταση τ ς Pax Romana πλαν νται. Kα σοι πιχειρο ν ν «φωτοτυπήσουν» σήµερα τ ν δε τερη, γι ν παρουσιάσουν τ «φωτοαντίγραφ» τους ς τ ν πρώτη, χι µ νο δ ν τ κατορθώνουν, λλ κα διαπράττουν πολιτικοϊστορικ λάθος µ ποφασιστικ ς συνέπειες. H Pώµη «συνέρραψε» τ «µοντέλλο» της «φωτοτυπ ντας» (µάταια κα φαντασιακά) τ µοντέλλο τ ν παλαιοτέρων σιατικ ν α τοκρατορι ν, µ ποτέλεσµα ν προκ ψ η «στ ν πορεία» κάτι τελείως διαφορετικ, πο κατέληξε σ να πολιτικ πνευµατικ κρ µα τ ς ρωµαϊκ ς διοικητικ ς σκέψεως κα τ ς σιατικ ς θεοκρατίας κρ µα πο πετέλεσε τ «πρ σωπο» τ ς µεσαιωνικ ς στορίας τ ς νθρωπ τητος. Ποιά ταν ρω- µαϊκ στορικ µαται τητα κα φαντασίωση; Oτι δ ν ε δε τ ν κυρίαρχο στορικ παράγοντα τ ς ποχ ς της, τ ν Eλληνικ Πολιτισµ. Kα κρι ς γι α τ «ρατος» «πωθηµένος» π τ ν ωµαϊκ σχεδιασµ παράγων κατέστρεψε τ µοντέλλο ( Aναγέννηση = το Eλληνικο Πολιτισµο ε αίως). A τ κατάρρευση τ ς µεσαιωνικ ς τάξεως πραγµάτων ποτελε τ ν ποφασιστικ συνέπεια το λάθους.

4 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος Σ τί πλαν νται ρισµένοι παράγοντες τ ς σηµεριν ς «πλανηταρχίας», σ,τι φορ στ ν σχεδιασµ τ ς Pax Americana; Σ,τι κρι ς πλανήθηκαν κα ο Pωµα οι σχεδιαστές: «Συρράπτουν» στ ν πλανηταρχία τους να άκος τ ς Pax Romana ( να ξελιγµένο λλ µεσο «προηγο µεν» τους, κε νο τ ς Aγγλικ ς α τοκρατορίας) µ να άκος τ ς σ γχρονης σιατογενο ς δαιµονολογίας κα γνοο ν κα πάλι τ ν πανταχο παρ ντα κα σήµερα Eλληνικ Πολιτισµ γι τ ν κρί εια τ ν λληνικ τρ πο σκέπτεσθαι, τ ν σ γχρονη παγκ σµια πανίσχυρη λληνικ τητα. (Φυσικ ο ποφασιστικ ς συνέπειες α τ ς τ ς «γνοιας» «πωθήσεως», πως συµ αίνει σ κάθε παναλαµ αν µενη πλάνη, δ ν θ πέλθουν στερα π α νες λλ γεωµετρικ ς νωρίτερα). *** Στ ν Eλλάδα κάποτε ( ποια κι ν ταν α τ π γεωγραφικ χρονολογικ ποψη) συνέ η κάτι, πο δ ν π κειται σ στορικ ς συγκρίσεις, στορικ «προηγο µενα» µοι τητες: O νθρωπος περέ η τ δεδοµένα τ ν α σθήσεων κα µπ κε στ ν χ ρο το Λ γου. O ( λληνικ ς) α τ ς Λ γος τρ πος σκέπτεσθαι κα πράττειν ε ναι σταθερ πο κατήργησε νεπιστρεπτ κάθε µπειρικ α σθησιακ µετα λητή, δηλαδ κάθε πρωτ γονη ντίληψη τ ς πραγµατικ τητας ποµένως κα τ ν ως τ τε πολιτικ στορικ ντίληψη. O,τι πε ίωσε κα πι ιώνει π τ ς ντιλήψεις α τ ς πιχωριάζει ς νεκρ πολίθωµα µ νο στο ς γκεφάλους κείνων πο δ ν λέπουν τ ν Λ γο, δηλαδ κείνων πο φαντάζονται τι µπορο ν ν νατυπώνουν µπειρικ «µοντέλλα»..i.λ.

5 EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN Πληθώρα ρχαιοελληνικ ν χν ν στ ν Nορ ηγία Aγαπητ κ. Λάµπρου, Λ γω παγγελµατικ ν ποχρεώσεων ταξίδευσα στ µακρυν Tροντχάιµ τ ς Nορ ηγίας, που στ ν λάχιστο λε θερο χρ νο µου διεπίστωσα τ κ λουθα: T µεγαλ τερο ξιοθέατο τ ς π λεως ε ναι καθεδρικ ς να ς Nidarosdomen. Γι τ δε τερο συνθετικ τ ς λέξεως δ ν πάρχει µφι- ολία τι προέρχεται π τ λληνικ «δ - µος» «δ µα». T πρ το συνθετικ Nidaros ταν τ παλαι νοµα τ ς π λεως, γι τ πο ο, πειδ µο φάνηκε περίεργο γι νορ- ηγικ, ρώτησα κι µαθα τι τ χει λά ει π τ ν παρακείµενο ποταµ, π τε µ ς παραπέµπει µ λλον στ «δωρ». Aλλ α τ ε ναι τ λιγώτερο. O να ς µέσα ε ναι γεµ τος ρχα α λληνικ σ µ ολα κα παραστάσεις. Yπάρχουν κιον κρανα κορινθιακο κυρίως υθµο κι λλα διακοσµηµένα µ διάφορα σχέδια, πο δ ν χουν σχέση µ τ ν ορρ λλ µ τ ν Eλλάδα. Yπάρχουν π.χ. σταφ λια, µπελοι, κεφαλ ς ρχαίας λληνικ ς τεχνοτροπίας κ.τ.λ. Aκ µη πάρχουν ζωγραφισµένοι στ πάτωµα κένταυροι, γρ πες κ.τ.λ. Bέ αια π σχετικ ς ρωτήσεις µου προέκυψε τι ξεναγ ς γνοο σε τ ν πραγµατικ καταγωγ α τ ν τ ν συµ λων κι ποστήριζε τι προήρχοντο π τ ν µεσαιωνικ ορειοευρωπαϊκ στορία. Στ πολεµικ µουσε ο, πο ε ρίσκεται πλησίον το ναο, πάρχουν λά αρα π διάφορες στορικ ς µονάδες τ ν νορ ηγικ ν ν πλων δυνάµεων, στ πο α κυριαρχο ν νάλογες παραστάσεις µ δηµοφιλέστερες το Hρακλέους, ε τε µ νου του µ τ παλο κα τ ν λεοντ ε τε κτελο ντος κάποιον π το ς θλους του. Pίχνοντας µία µατι στ καρά ια τ ν Bίκινγκς µπορο µε ν δο µε κπληκτικ ς µοι- τητες µ τ ρχαιοελληνικ (πο ν κα πωνται κατ 1500 το λάχιστον τη, δ ν χουν ελτιώσεις, τ ντίθετο µάλιστα). ν πρέπει πίσης ν ξεχν µε τι ο Bίκινγκς φεραν κα τ ο κρανο. H κπληξή µου πάντως λοκληρώθηκε, ταν διεπίστωσα τι τ µ ληµα το σ γχρονου νορ ηγικο στρατο ε ναι διπλο ς πέλεκυς! Σ ς σωκλείω σχετικ φωτοτυπία. Bέ αια τ ς πανάρχαιες λληνικ ς πιδράσεις στ ν ε ρωπαϊκ ορρ τ ς χετε κατ πανάληψη πισηµάνει στ περιοδικ σας. Mπορ µως ν σ ς δια ε αιώσω τι το λάχιστον γι τ ν Nορ ηγία τ πι ε αίωσα διος π τ που. Tώρα, στ κατώφλι τ ς νέας χιλιετίας, ε ναι καιρ ς χι µ νον ο ε ρωπαϊκο λαοί λλ λ κληρη νθρωπ τητα ν µάθ η τ ν ληθιν στορία της, ποία πρέπει να ξαναγραφ µ λε θερη σκέψη, ασισµένη στ ν πιστηµονικ ρευνα, χωρ ς πολιτικ ς σκοπι- µ τητες. O νδοευρωπα οι, Mα ρη Aθην κα ο λλες ψευδοθεωρίες νήκουν στ σκοτειν παρελθ ν. Eφτασε πιτέλους ρα, γι ν τενίσουµε πάλι τ µέλλον, φωτισµένο στ γνήσιο κι πλετο Aπολλώνιον φ ς. Σ ς ε χαριστ I. Λάζαρης Aθ ναι

6 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος «K κκινο χαλί», αµµένο µ λληνικ α µα, γι λαθροµετανάστες K ριε διευθυντά, Προσφάτως τ MME «πο λησαν», µ τ ν ε δησι τι νας στρατιώτης χασε τ ν ζωή του, δ ο δ συνάδελφοί του τραυµατίσθησαν σο αρ ς κατ τ διάρκειαν ργασι ν κκαθαρίσεως ναρκοπεδίου ε ς τ ρεια σ νορά µας. T ν ποµένη µέρα κυ- ερνητικ δήλωσις µ ς «καθησ χασε», διευκρινίζουσα τι: 1) κκαθάρισις τ ν ναρκοπεδίων πραγµατοποιε ται γι καθαρ νθρωπιστικο ς λ γους κα συγκεκριµένως γι ν ποφευχθο ν τυχα οι θάνατοι κρωτηριασµο «νυποψιάστων λαθροµεταναστ ν» κα 2) ο στρατι τες, ο πο οι κτελο ν τ ς συγκεκριµένες ποστολές, «προσφέρονται θελοντικ ς». Λ γω γνώσεως το θέµατος κυ ερνητικ δήλωσις µο προκαλε κάποιες πορίες πως: 1. Στ ς περιµέτρους τ ν ναρκοπεδίων πάρχουν προειδοποιητικ ς πινακίδες, σως γι α τ ν τ ν λ γο τ θ µατα τ ν ναρκ ν κ τ ν λάθρα ε σερχοµένων τ µων δ ν περ αίνουν τ 1 2 (το λάχιστον σ µφωνα µ σες πληροφορίες χω). O λαθραίως λοιπ ν ε σερχ µενοι, ν γνωρίζουν πολ καλ ς τι ε ναι παράνοµοι, παρ λ α τ διακινδυνε ουν φ τέρου πο ος γγυ ται τι λοι ε ναι «θ οι»; Eκ τ ν γεγον των µάλιστα ποδεικν εται τι πάρα πολλο ξ α τ ν δ ν ε ναι καθ λου, µ καθ λου θ οι. 2. «Eθελοντικ ς» µή ζω κα σω- µατικ κεραι της τ ν Eλλήνων στρατιωτ ν χουν λιγώτερη ξία π τ ς ντίστοιχες τ ν λαθροµεταναστ ν; 3. O σκοπ ς δι τ ν πο ον δηµιουργήθησαν τ ναρκοπέδια, ε ναι φ λαξις τ ν συν ρων µας. Kάτω π τ ς σηµεριν ς συνθ κες γεσία µας θεωρε τι πρέπει ν νοίξωµε τ σ νορά µας; T νωτέρω γείρουν σο αρώτατα ρωτηµατικ γι το ς σχεδιασµο ς τ ν «ταγ ν» µας, τ ς παντήσεις τ ν ποίων φήνω στο ς «παραν µως» σκεπτοµένους ναγν στές σας, ν τ ς δώσουν καθε ς γι τ ν αυτ ν του. Mετ τιµ ς Iων Π ν Aνω Γλυφάδα O λληνικ ς λέξεις στ γλ σσα τ ν Πολυνησίων K ριε διευθυντά, T ν περασµένη δοµάδα, παρ λο πο δ ν ε χα σκοπ ν δ τηλε ραση (δ ν πολυ λέπω), τ ν νοιξα τελικά, γι ν «χαζέψω» λίγο. Kατ σ µπτωσιν τ ν ρα κείνη προ άλλετο στ ν ET-2 να ντοκυµαντα ρ γαλλικ ς παραγωγ ς µ θέµα τ ν γαλλικ Πολυνησία (νησι Tαϊτή, Mπ ρα-mπ ρα κ.λπ.). T ντοκυµαντα ρ α τ ε χε σ ν θέµα χι µ νο τ ν προ ολ τ ς φυσικ ς µορφι ς το συµπλέγµατος τ ν νήσων α τ ν λλ κα στοιχε α τ ς ζω ς τ ν κατοίκων τους κα το πολιτισµο τους. H θρησκεία τ ν κατοίκων τ ς Πολυνησίας ε ναι καθολικισµ ς κα προτεσταντισµ ς, δι τι τ ν περασµένο α να ε ρωπα οι εραπ στολοι το ς προσηλ τισαν. Kάποιος θαγεν ς µιλο σε γι τ ν θρησκεία τ ν προγ νων του κα νέφερε τι θε ς το πολέµου λέγεται Oρο. O θε ς Aρης τ ν Eλλήνων στ ν γλ σσα τ ν κατοίκων τ ς Πολυνησίας λέγεται Oρο: Ξαφνιάστηκα έ αια π α τ, λλ τ ξάφνιασµά µου ταν µικρ ς ντασης, δεδοµένου τι γνωρίζω γι τ ν παγκ σµια ξάπλωση το λληνικο πολιτισµο σ προϊστορικο ς χρ νους. Θυµ µαι δ τι «αυλ ς» σ κάποιο προηγο µενο τε χος του ε χε γράψει γι τ ς λληνικ ς λέξεις κα ίζες στ ν γλ σσα τ ν κατοίκων τ ν νησι ν το Πάσχα κα τ ς Πολυνησίας. Στ διο ντοκυµανταίρ διος θαγεν ς νέφερε ρκετ κα τ ν λέξη τίκι, λλ δ ν συγκράτησα τ ν ηµά της. Πάντως στ ν γλ σσα τ ν Mαορ τ ς N. Zηλανδίας ση- µαίνει,τι κα στ δική µας, δηλ. τ χη. Tέλος θέλω ν ναφέρω τι διέκρινα στο ς

7 12660 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος 1998 θαγενε ς κατοίκους τ ς Πολυνησίας (σ λίγους) κα µεσογειακ χαρακτηριστικά. Kατ τ ν γνώµη µου θ πρεπε ν συγκροτηθ π φορε ς τ ς πατρίδος µας µία πιστηµονικ µάδα, προκειµένου ν ποσταλ στ ν Πολυνησία, γι ν µελετήσ η τ ν παράδοση τ ν κατοίκων της. Ξέχασα ν ναφέρω, τι τελευτα α πάρχει τάση µεταξ τ ν Πολυνησίων ν πιστρέψουν στ ς ίζες τους, δηλ. στ ν ρχαία τους θρησκεία κα παράδοση. E χαριστ Kίµων Aθηνα ος Aθήνα H νοµασία το π γειου σιδηρ δροµου Aθην ν K ριε διευθυντά, Eπιτρέψτε µου ν πασχολήσω τ περιοδικ λλ κα το ς ναγν στές σας µ να θέµα πο θεωρ πολ σηµαντικ α τ τ ς νοµασίας το πογείου σιδηροδρ µου Aθην ν. H µέχρι στιγµ ς χρησιµοποιο µενη νο- µασία Mετρ προέρχεται µ ν π τ λληνικ (µητροπολιτικ ς), λλ ε ναι ντιδάνειο κα χρησιµοποιε ται µ νο στ Γαλλία. Kάθε χώρα πο χει π γειο σιδηρ δροµο χρησιµοποιε δικ της ρο. Γι ποι λ γο µε ς θ πρέπει ν χρησιµοποιήσουµε α τ τ ν ρο πο π νε ν µ ς πι άλουν, φήνοντας τ πράγµατα ν κυλο ν τσι µ τ γνωστ νεοελληνικ διαφορία µας; δική µου ποψη ε ναι τι θ µπορο σαµε ν πιέσουµε πρ ς τ ν κατε θυνση τ ς χρήσεως το ρου Yπ γειος, πο χει τ πλεονέκτη- µα ν ε ναι κα ε ηχος κα σ ντοµος, λλ κα ποδίδει τ ν πραγµατικ ννοια τ ς λέξεως. Aν κάποιοι π το ς ναγν στές σας πιστε ουν τι θ πρεπε ν ζητήσουν ν γίν η α τ λλαγ ν πάσ η περιπτώσει ν µ ν χρησιµοποιηθ ρος «Mετρ» λλ κάποιος λλος καθαρ λληνικ ς, ς γράψουν σχετικ στ ρµ διο πουργε ο Συγκοινωνι ν. Mήπως µως κα «αυλ ς» θ πρεπε ν ναλά η κάποια προσπάθεια πρ ς τ ν κατε θυνση α τή, σο κ µη ε ναι καιρ ς; E χαριστ γι τ ν φιλοξενία Aλέξανδρος. Kαρ έλας Π ργος O προσπάθειες τ ς Tουρκίας ν γίν η πυρηνικ δ ναµη K ριε διευθυντά, H Συνθήκη µ -διαδ σεως τ ν Πυρηνικ ν Oπλων, γνωστ σ ν NPT, λειτο ργησε χι σ ν φαλτήριο γι τ ν σταδιακ κατάργησή των, λλ γι τ ν διαιώνιση το µονοπωλίου τ ν πυρηνικ ν δυνάµεων. Eτσι δ ν προε λέφθη µηχανισµ ς λέγχου διαδ σεως τ ν πυρηνικ ν πλων κα χρονοδιάγραµµα γι τ ν παγ ρευση τ ς χρήσεως, δοκιµ ν, ναπτ ξεως, παραγωγ ς, κατοχ ς κα γκαταστάσεως τ ν πλων το των στ δαφος τ ν πυρηνικ ν δυνάµεων σ ξένες χ ρες. Aποτέλεσµα σηµεριν ς µέγας κίνδυνος πο µ ς πειλε. E δικώτερα γι τ ν χώρα µας πρ θεση τ ς Tουρκίας ν ποκτήσ η πυρηνικ πλα πρέπει ν µ ς ε αισθητοποιήσ η λους. T πυρηνικ ργοστάσιο, πο θ κατασκευασθ ν συνεργασί α µ τ Πακιστ ν κα τ ν Kαναδ στ Aκουγιο, πέναντι π τ ν P δο κα θ λειτουργήσ η τ 2006, δίδει τ δυνατ τητα στ ν γειτονικ χώρα κτ ς π νέργεια ν ποκτήσ η κα σχάσιµο πυρηνικ λικ. Eτσι Aγκυρα θ λλάξ η ιζικ τ στάτους κ στ A γα ο κα τ ν K προ, φο διατηρε συνεργασία µ τ Πακιστ ν στ ν τοµέα τ ς πυρηνικ ς τεχνολογίας. T YEΘA π ς σκοπε ει ν ντιµετωπίσ η τ ν σο αρ α τ πειλή; Mετ τιµ ς K. X. Kωνσταντινίδης Yποστράτηγος.., Aθήνα

8 BAΣIΛHΣ KATΣIA PAMHΣ O «Aρα ικο Aριθµο» προ λθαν π τ Eλληνικ ν Aλφά ητον EINAI TA 9 ΠPΩTA ΓPAMMATA A EΩΣ Θ 1. ΠPOΛOΓOΣ H παρο σα ργασία διερευν τ πρ ληµα τ ς καταγωγ ς τ ν συµ λων τ ν συγχρ νων ριθµ ν, τ ν καλουµένων «Aρα ικ ν», ταυτοχρ νως δ κα το συστήµατος ριθµήσεως τ πο ον ντιπροσωπε ουν (θεσιακ σ στηµα). T ναφερ µενα πιχειρήµατα σταχυολογήθησαν π ρθρα κα πιστολές, δηµοσιευθε σες π το γράφοντος στ τε χη 93, 95, 106 κα 110 το «αυλο», κα δ παρουσιάζονται ναλυτικ ς κα π συγκροτηµένη µορφή. Xάριν πληρ τητος κα µετ π δεια το συνεργάτη το «αυλο» ρευνητο κ. Σαράντου Παν ς συµπεριελήφθη κα ξαιρετικ ς σπουδαι τητος πληροφορία σχετικ ς µ τ ν χρ σι το θεσιακο συστήµατος ριθµήσεως δη στ ν ρχαία Eλλάδα, δηµοσιευθε σα στ ν «αυλ», τε χος 162, στ ν ργασία το κ. Σαράντου Παν ς «Iστορία τ ν Eλληνικ ν Mαθη- µατικ ν» [1]. Στ ν κολουθο σα νάπτυξι πιχειρε ται ν ποδειχθ τι: 1. T σ γχρονο ριθµητικ σ στηµα, δηλαδ τ θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως, ς νοµάζεται στ ν µαθηµατικ ν ρολογίαν, ποτελε φυσιολογικ ξέλιξι κα τελικ κατάληξι το Aρχαιοελληνικο λφα ητικο 27γράµµου συστήµατος ριθµήσεως. 2. H κατάληξι α τ δήγησε στ ν παράστασι τ ν ριθµ ν µ τ ν χρ σι µ νο τ ν ννέα πρώτων κ τ ν 27 ριθµογραµµάτων, δηλαδ τ ν γραµµάτων A ως Θ. 3. T πρ τα ννέα γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου πράγµατι πετέλεσαν τ ν άσι τ ς µορφ ς τ ν σ γχρονων ριθµ ν. 4. T σ γχρονο θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως ε χεν δη πινοηθ π τ ν ρχαίων Eλλήνων (Πυθαγορείων) [1]. 5. O Iνδο (τ θεσιακ ριθµητικ σ στηµα ποτίθεται κατ τ ν κατεστηµένη ποψι, τι ε ναι Iνδικ ς καταγωγ ς) δυσκ λως θ ε χαν νακαλ ψει τ σ στηµα α τ κα πιθανώτατα πλ ς τ διετήρησαν, φο τ παρέλα αν π το ς Eλληνες. 6. O Aρα ες δι το µπορίου µετ π πολλο ς α νες µετέφεραν, χωρ ς ν τ γνωρίζουν, τ θεσιακ σ στηµα πίσω στ ν ρχική του κοιτίδα, τ ν Eλλάδα. 2. TA IΣTOPIKA ΣTOIXEIA Oσον φορ στ ν καταγωγ τ ν συµ λων τ ν καλουµένων «Aρα ικ ν Aριθµ ν», καθ ς κα το συστήµατος ριθµήσεως στ πο ο χρησιµοποιο νται, χει πικρατήσει ποψις τι ε ναι δηµιουργήµατα τ ν Iνδ ν. O Aρα ες µως, παρ τ γεγον ς τι ο E ρωπα οι νοµάζουν το ς ριθµο ς α το ς «Aρα ικο ς», ποποιο νται τ ν δηµιουργία τ ν συµ λων τ ν ριθµ ν, νοµάζοντάς τους «Iντι», δηλαδ Iνδικο ς ριθµο ς[2].

9 12662 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος 1998 Γι τ π σο προκατειληµµένα ντιµετωπίσθηκε στ ς µέρες µας τ θέµα τ ς καταγωγ ς τ ν «Aρα ικ ν Aριθµ ν», λλ κα τ ς σχέσεώς των µ τ ν Eλληνικ πολιτισµ, χαρακτηριστικ ε ναι τ σα γράφει Γεώργιος Iφραχ (George Ifrah) στ ι λίο του «Παγκ σµια Iστορία τ ν Aριθµ ν», κδ σεις Σµυρνιωτάκης, σελ ς 243 [2]. Γράφει λοιπ ν Γ.I. γι τ ν καταγωγ το σ γχρονου συστήµατος ριθ- µήσεως κα τ ν συµ λων του: «... Ωρισµένοι στορικοί στ ν ρχ το α ώνα ε- αίωναν τι τ ν φείλουµε στο ς µαθηµατικο ς τ ς ρχαίας Eλλάδας... Γοητευτικ ξήγησι, ποία µως δ ν στηρίζεται σ καµµία στορικ π δειξι, δεδοµένου τι κανένα χνος χρησιµοποίησης ν ς τέτοιου συστήµατος π το ς ρχαίους δ ν νακαλ φθηκε µέχρι σήµερα. A τ θεωρία δ ν στηρίχτηκε στ ν πραγµατικ τητα παρ µ νο σ δια ε αιώσεις χωρ ς ποδείξεις κα χωρ ς µαρτυρίες. Στ χευε πρ ν π λα ν ξάρ η τ περίφηµο Eλληνικ θα µα». (T ε σαγωγικ ε ναι το Iφραχ). E τυχ ς γι τ ν λήθεια κα παρ τ ν ντίθετη ποψι το Γ.I. ο ποδείξεις γι τ ν πιν ησι κα χρ σι το θεσιακο συστήµατος στ ν ρχαία Eλλάδα πάρχουν κα παρουσιάζονται στ κεφάλαιο 6 το παρ ντος. Kα µάλιστα ε ναι τ σον σχυρ ς κα διαµφισ ήτητες ε δικ ς γι ναν µαθηµατικ ( ς Γ.I.), στε δη- µιουργο ν πλήρη ε αι τητα περ τ ς χρήσεως το θεσιακο συστήµατος στ ν ρχαία Eλλάδα στ ν ο ονδήποτε, πο χει στοιχειώδη γν σι τ ν ριθµητικ ν συστηµάτων. [ Eνα µικρ σχ λιο: H µ γν σις λων τ ν δεδοµένων ν ς προ λήµατος π ο ονδήποτε ρευνητ ε ναι δυνατ ν ν συµ κα ν δικαιολογηθ. Mάλιστα δ λλειψις α τ σως δηµιουργ λανθασµένες π ψεις, ο πο ες ε ναι δυνατ ν ν διατυπωθο ν κατ τρ πον π λυτον («...κανένα χνος...»), λλ κα α τ δικαιολογε ται. T ε σαγωγικ µως το Γ.I. γι τ «... Eλληνικ θα µα»; Tέλος σχολίου]. Eπανερχ µενοι στ ν σ ντοµη παράθεσι τ ν στορικ ν στοιχείων ε ρίσκουµε τι κατ τ ν 13ο α να π το Eλληνος µοναχο κα λογίου Mαξίµου Πλανο δη, µελετητο το Πτολεµαίου, τ θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως, τ λανθασµένως νο- µαζ µενο π µ ς «Aρα ικο Aριθµοί», γινε γνωστ στ ν Kωνσταντινο πολι δι το συγγράµµατ ς του «Ψηφοφορία κατ Iνδο ς λεγοµένη µεγάλη» [3], τίτλος πο ος ποκλείει το ς Aρα ες, ποδεικν ει το ς Iνδο ς κα παραπέµπει στ ν «Mαθηµατικ ν Σ νταξιν» το Πτολεµαίου. Oµως παρ τ σηµαντικ σ γγραµµα το Mαξίµου, δι το ποίου γινε γνωστ στο ς πιστήµονες τ ς Kωνσταντινουπ λεως τ κακ ς, παναλαµ άνω, νοµαζ µενο «Aρα ικ Σ στηµα», ο Eλληνες δ ν τ υ οθέτησαν κα ξακολο θησαν ν χρησιµοποιο ν τ πατρ ο ρχαιοελληνικ σ στηµα τ ν 27 ριθµογραµµάτων. Στ ν σι τ νέα ριθµητικ σ µ ολα, δηλαδ ο «Aρα ικο Aριθµο» κα τ σ στηµα ριθµήσεως τ πο ο ντιπροσωπε ουν, γιναν γνωστ π το Γάλλου Zερµπ ρ (µετέπειτα πάπα Σιλ έστρου το II) περ τ 1000 µ.x. [4]. ν υ οθετήθησαν µως ο ριθµο κα κατ πέκτασιν κα τ σ στηµα τ πο ον ντιπροσωπε ουν, κα ξακολο θησαν ο υτικο ν χρησιµοποιο ν τ ν Pωµαϊκ ρίθµησι µ το ς γνωστο ς σ λους µας Pωµαϊκο ς ριθµο ς (I, II, III, IV, V κ.λπ.). ιακ σια χρ νια ργ τερα κ Πίζης τ ς Iταλίας Φιµπονάτσι δι το συγγράµµατ ς του «Il Liber Abbaci di Leonardo Pissano», Tipografia delle Scienze Matematiche e Fisiche, via Latanum 211, Roma, MDCCCLVII [5] πανέφερε τ θέµα

10 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος Aριστερά: O 10 «Aρα ικο ριθµοί», πως γράφονται σή- µερα. Στ κέντρο: H παλαι τερη γραφ τους. ( H γραφ το 3 προ λθε π τ 2 µ τ ν προσθήκη µι ς γραµµ ς στ άση). εξιά: T γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου (µορφές τους σ διάφορες ρχα ες περι δους τ ς στορίας τ ς Eλληνικ ς Γραφ ς), πο ντιστοιχο ν στ ς µορφ ς γραφ ς τ ν 10 ριθµ ν. τ ν «Aρα ικ ν Aριθµ ν», δηλαδ τ σ µ ολα κα τ θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως, π τε τ νέο σ στηµα κα τ σ µ ολά του γιναν ε ρ τερα γνωστ κα ν τέλει (µετ π περιπέτειες) [2] ποδεκτ π τ ν υτικ ν λ γ ω τ ς πλ τητ ς των, συγκριν µενα µ τ ν ν χρήσει π α τ ν Pωµαϊκ ρίθµησι. Πάραυτα, πειδ τ σ στηµα κα τ σ µ ολά του παρελήφθησαν π το ς Aρα ες, νοµάσθησαν «Aρα ικο Aριθµοί». 3. H ΛEITOYPΓIA TΩN ΘEΣIAKΩN ΣYΣTHMATΩN T σ γχρονο δεκαδικ θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως χρησιµοποιε µ νο δέκα (10) σ µ ολα, δηλαδ το ς ννέα γνωστο ς ριθµο ς π τ 1 ως κα τ 9, καθ ς κα τ σ µ ολο O γι τ µηδέν. ι τ ν ριθµητικ ν α τ ν συµ λων τ ν τυχ ντα ριθµ ννοο µε χι µ νον κ τ ς ριθµητικ ς ξίας το κάθε συµ λου, τ πο ο δ ν περ αίνει τ 9, λλ κα κ τ ς θέσεως τ ν ποία κατέχει στ ν ργάνωσι το ριθµο. Eπ παραδείγµατι τ ν ριθµ κτακ σια τριάντα πτ µ νο µ τ ν διάταξι 8/3/7 µπορο µε ν τ ν παραστήσουµε θεσιακ ς, δηλαδ ς 837. Kάθε λλη διάταξι, π.χ.

11 12664 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος /3/8 δίδει τ ν παράστασι το ριθµο ( πτακ σια τριάντα κτ ) 738, δηλαδ ν ς τελείως διαφορετικο ριθµο. Παρατηρο µε δηλαδ τι, ν στ ν ριθµ 837 τ ριθµητικ σ µ ολο 8 παριστ τ κτακ σια, στ ν ριθµ 738 παριστ τ κτώ. T διο σ µ ολο λοιπ ν, δηλαδ τ 8, ποδίδει τ 800 τ 8 νάλογως τ ς θέσεώς του. Tο το συµ αίνει, πειδ κ τ ν προτέρων χει συµφωνηθ κατ τ δεκαδικ θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως, π ς σ κάθε ριθµ πο θέλουµε ν παραστήσουµε κα ν ννοήσουµε, τ κάθε σ µ ολο π τ 1 ως τ 9 πο χρησιµοποιο µε θ παριστ τ ν ριθµητικ ξία τ ς κατεχοµένης θέσεως. ηλαδ κ δεξι ν πρ ς τ ριστερά, κα κατ σειράν, κάθε σ µ ολο ριθµο π τ 1 ως τ 9, πο χρησιµοποιε ται σ κάθε θέσι, ποδεικν ει τ ν ριθµ τ ν µονάδων, δεκάδων, κατοντάδων, χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων κ.ο.κ. ντίστοιχα πρ ς τ θέσι α τή. Γενικ ς κα γι κάθε θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως τυχαίας άσεως B (στ δεκαδικ άσις B ε ναι τ 10), γι κάθε ρ 1, που 1<=ρ 1 <=B-1, κάθε ριθµ ς ναλ εται κα κατανοε ται ς B n- 1 ρ B 3 ρ B 2 ρ B 1 ρ B 0 ρ 1, γράφεται δ ς ρ 1 /...ρ 1 /ρ 1 /ρ 1 /ρ 1. Eκ τ ς παραστάσεως κάθε θεσιακο ριθµο ο ασδήποτε άσεως καθίσταται πιτακτικ νάγκη συµ ολισµο το µηδεν ς, δι τι πρέπει ν δηλωθ, φ σον παιτε ται, ν σ µία συγκεκριµένη θέσι πουσιάζουν ο ριθµο τ ς θέσεως α τ ς, π.χ. ρ 1 /...ρ 1 /0/ρ 1 /ρ 1 λλι ς ο µετ τ µηδ ν ριθµο θ λλάξουν τάξι, µετακινο µενοι πρ ς τ δεξι κα παράστασι το ριθµο δ ν θ ε ναι κρι ής, π.χ. ριθµ ς χωρ ς τ ν χρ σι το µηδεν ς παρίσταται ς 172, δηλαδ ς τελείως διαφορετικ ς ριθµ ς. Hτοι τ ποιοδήποτε θεσιακ σ στηµα ε ναι τελ ς χωρ ς τ ν χρ σι το µηδεν ς, λλ κα ντιθέτως, ριθµητικ σ στηµα τ πο ο χρησιµοποιε τ µηδ ν στ ν παράστασι τ ν ριθµ ν, ε ναι πωσδήποτε θεσιακ. Eπ παραδείγµατι κα σον φορ στ σ µ ολα 1/0 µ τ ν ριθµ 10, τοι «µον ς/µηδ ν» παρίσταται άσις B κάθε θεσιακο συστήµατος, φο κατ τ ν λειτουργία τ ν θεσιακ ν συστηµάτων σχ ει 10 = µηδ ν µονάδες + ( ν) x B n-1 =0 + ( ν) x B n-1 = x B n-1 = B n-1 κα πειδ n=2, τ τε B n-1 = B 2-1 = B 1 =B, δηλαδ άσις B το συστήµατος. Hτοι µ τ σ µ ολο 10 κατανοε ται τ «δέκα» στ δεκαδικ σ στηµα, που B = «δέκα», τ «δεκαέξι» στ δεκαεξαδικ, που B=«δεκαέξι», τ «κτ» στ κταδικ, που B = «κτ» κ.ο.κ. ως τ «δ ο» στ πλο στερο δυαδικ, που B = «δ ο». Aναγκαία λοιπ ν προϋπ θεσι λειτουργίας τ ν θεσιακ ν συστηµάτων ποτελε ποδοχ τρι ν καν νων: 1ον: O συµ ατικ ς καθορισµ ς τ ς άσεως B το συστήµατος. Aν δηλαδ ε ναι δεκαδικ, δεκαεξαδικ, κταδικ, δυαδικ κ.ο.κ., δηλαδ ν B=10, 16, 8, 2... κ.ο.κ. ντιστοίχως. 2ον: H προσυνενν ησις (συµφωνία) τι σ κάθε θέσι η το παρισταµένου ριθµο, µετρουµένη κ δεξι ν πρ ς τ ριστερά, κάθε µετέχων ριθµ ς ρ 1, που 1<=ρ 1 <=B- 1, ποδεικν ει τ ν ριθµ ρ1 τ ν δυνάµεων B n-1. 3ον: O παραίτητος συµ ολισµ ς γι τ µηδ ν κα χρ σις του, στε ν δηλο νται ο πουσίες τ ν B n ΠΩΣ TO ΣYΓXPONO ΘEΣIAKO ΣYΣTHMA APIΘMHΣEΩΣ ΠPOEKY- ΨE EK TOY EΛΛHNIKOY AΛΦABHTOY T Aρχαιοελληνικ 27γράµµατο σ στηµα ριθµήσεως παρουσιάζεται στ ν κα-

12 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος τωτέρω πίνακα 1. Aποτελε ται π τ ν γνωστ ν 24 γραµµάτων το Eλληνικο λφα ήτου, στ πο α πρέπει ν προστεθο ν τρία κ µη, δηλαδ τ Q = 90 (κ ππα), τ ς = 6 (στίγµα) κα τ = 900 (σαµπί). ΠINAΞ 1 27γράµµατο ρχαιοελληνικ ριθµητικ σ στηµα Σ γχρονοι ριθµο A B Γ E Z Mονάδες I K Λ M N Ξ O Π Q εκάδες P Σ T Y Φ X Ψ Ω Eκατοντάδες T 27γράµµατο λοιπ ν σ στηµα ποτελε ται π ννέα (9) στ λες κα τρε ς (3) σειρές, δηλαδ 3x9=27 ριθµογράµµατα, δι τ ς χρήσεως τ ν ποίων µπορο µε µ µικροσυµπληρώσεις (τ νους, πογεγραµµένα περγεγραµµένα σ µ ολα) ν παραστήσουµε κάθε ριθµ. Παραδείγµατος χάριν σ γχρονος ριθµ ς 837 παρίσταται ς ΩΛZ, φο Ω = 800, Λ = 30, Z =7. Eχοντες κατ νο ν τ ν προηγο µενη νάπτυξι περ τ ν θεσιακ ν συστηµάτων κα τ ν πίνακα 1, ς παρακολουθήσουµε τώρα, π ς κ το ρχαιοελληνικο 27γραµµάτου συστήµατος προκ πτει τ σ γχρονο θεσιακ («Aρα ικ»). Γι τ ν ριθµ ΩΛZ σχ ει: ΩΛZ = Ω + Λ + Z = = 8x x Eπειδ 8 = H, 3 = Γ, 7 = Z, ντικαθισταµένων τ ν 8/3/7 π τ ν ντίστοιχα H/Γ/Z, γράφεται ς H 100+Γ 10+Z. ηλαδ ΩΛZ= H 100+Γ 10+Z. ηλαδ ριθµ ς γράφη µ τ ν χρησιµοποίησι µ νο τ ν γραµµάτων H, Γ, Z τ ς πρώτης σειρ ς το πίνακος 1 κα τ ν συµ λων 10 κα 100. A τ συµ αίνει, δι τι τ ριθµογράµµατα Ω κα Λ τοποθετήθησαν στ ς στ λες τ ν H κα Γ, πειδ ε ναι τ κέραια πολλαπλάσια τ ν H κα Γ. Eπαναλαµ άνοµε λοιπ ν χάριν ποπτείας: ΩΛZ = H 100+Γ 10+Z. Oµως, πειδ συµφωνήσαµε ν ριθµο µε κ δεξι ν πρ ς τ ριστερ ( πως τώρα παρίστανται ο ριθµοί) κα τι στ ν πρώτη θέσι θ παριστ νται ο µονάδες, στ ν δευτέρα ο δεκάδες, στ ν τρίτη ο κατοντάδες, µετ ο χιλιάδες κ.ο.κ., γι α τ ριθµ ς ΩΛZ = H 100+Γ 10+Z µπορε ν γραφ ς HΓZ, µ γραφοµένων τ ν 100 κα 10, τ πο α προφαν ς ννοο νται. Tελικ ς τ ν τυχα ο ριθµ ΩΛZ παραστήσαµε ς HΓZ, δηλαδ µ νο µ γράµµατα π τ ννέα τ ς πρώτης σειρ ς. ηλαδ κ νέου πογραµµίζοµεν, τι κάθε ριθµ ς µπορε ν γραφ κα ν κατανοηθ µ νο µ τ ν χρ σι τ ν ννέα πρώτων γραµµάτων το Eλληνικο λφα- ήτου. Kα το το συµ αίνει, δι τι τ π λοιπα γράµµατα προ άλλονται π τ ν πρώτων ννέα τοιο των, φ σον ποτελο ν τ κέραια πολλαπλάσια π δέκα κα κατ α τ ν. Eτσι γι τ ν παράστασι το τυχ ντος ριθµο παρκο ν τ πρ τα ννέα ριθµογράµµατα π τ A ως τ Θ, ριθµητικ ν ξι ν 1 ως 9, ντιστοίχως, τ ν πολοίπων ριθµογραµµάτων πορριπτοµένων. Παρατηρο µε λοιπ ν τι τ 27γράµµατο Eλληνικ σ στηµα ριθµήσεως καταλήγει µέσως κα φυσιολογικ ς στ σ γχρονο θεσιακ κα ποτελε τ ν προτελευταία αθµίδα ξελίξεώς του µ λλη διατ πωσι ποτελε τ παραίτητο στάδιο γι

13 12666 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος 1998 τ ν νοητικ σ λληψι κα λοποίησι το θεσιακο συστήµατος ριθµήσεως. Συµπέρασµα: α. T 27γράµµατο ρχαιοελληνικ σ στηµα ριθµήσεως ταν α τοδυνάµως ξελίξιµο πρ ς τ σ γχρονο θεσιακ κα ποτελε τ ν άσι τ ς νοητικ ς συλλήψεώς του.. Λ γω τ ς ξελίξεως α τ ς γι τ ν παράστασι κάθε ριθµο παιτο νται µ νο τ ννέα πρ τα γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου, τ πο α, ς κατωτέρω ξηγε ται, πετέλεσαν τ ν άσι τ ς µορφ ς τ ν συγχρ νων ριθµ ν. 5. H OMOIOTHΣ TΩN ENNEA ΠPΩTΩN ΓPAMMATΩN TOY EΛΛHNIKOY AΛΦABHTOY ME TA ΣYMBOΛA TΩN ΣYΓXPONΩN APIΘMΩN, TA APXAIA IN IKA APIΘMHTIKA ΣYMBOΛA TΩN MONA ΩN KAI TIΣ ΠPΩTEΣ MOPΦEΣ TΩN ΘEΣIAKΩN APIΘMΩN Aν λοιπ ν τσι γινε, δηλαδ κάποιος παρετήρησε τι ο ριθµο µπορο ν ν παρασταθο ν δι τ ς χρησιµοποιήσεως µ νο τ ν ννέα πρώτων γραµµάτων κ τ ν 27, κα ν πράγµατι τ πρ τα ννέα γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου χρησιµοποιήθησαν γι τ ν παράστασι τ ν ριθµ ν, τ τε πιθαν ς ο σ γχρονοι ριθ- µο ν θυµίζουν α τ τ πρ τα ννέα γράµµατα το λφα ήτου. Tο το χι µ νο συµ- αίνει, λλ µερικο σ γχρονοι ριθµο ε ναι τ γράµµατα καθ αυτά. Aκ µη δέ, ς κατωτέρω ναφέρεται, µοι της ε ναι σχυρ τερη στ ς ρχαι τερές των µορφές. Στ ν κολουθο ντα πίνακα 2 µφανίζονται κατ σειρ ν ο σ γχρονοι ριθµοί, τ ννέα πρ τα γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου, ο µορφ ς τ ν ρχαίων Iνδικ ν ριθµ ν γι τ ς µονάδες [2] κα ο ρχα ες µορφ ς τ ν θεσιακ ν ριθµ ν (τ ν κακ ς νοµαζοµένων Aρα ικ ν) τ ν χαλίφηδων τ ς Bαγδάτης το 4ου α νος µ.x. [2], που φαίνεται κα ποδεικν εται τι ο ρχα οι Iνδικο κα θεσιακο ριθµο προέρχονται π ε θείας κ τ ν πρώτων ννέα γραµµάτων το Eλληνικο λφα ήτου. ΠINAΞ 2 Σ γχρονοι ριθµοί: Eλληνικ ριθµογράµµατα: B Γ E Z Aρχα οι Iνδικο ριθµοί: Aριθµο Xαλίφηδων 4 ου α.: Eπεξήγησις τ ν σχέσεων µορφ ς τ ν γραµµάτων το Eλληνικο Aλφα ήτου µ τ ς ρχαι τερες νδικ ς, τ ν χαλίφηδων κα τ ς σ γχρονες µορφ ς τ ν θεσιακ ν ριθµ ν: 5.1: T (παριστ τ 1) προέρχεται, ς φαίνεται, κ το A. Σ κάθε ποχ κα σ κάθε λα µονάδα παρίσταται µ τ πλο στερο σ µ ολο, δηλαδ τ ν κάθετη ριζ ντια γραµµ τ ν τελεία τ ν µικρ κ κλο. Eδ χρησιµοποιε ται µία κεκλιµένη γραµµ µ καµπ λο γκιστρο στ νω κρο ντ µι ς πλ ς γραµµ ς. E ναι µφαν ς τι παράστασι α τ ποτελε τ κατάλοιπο το A ς κολο θως:. 5.2: T (παριστ τ 2) προέρχεται προφαν ς π τ B, τ πο ο στ Eλληνικ σ στηµα ριθµήσεως χει ριθµητικ ξία δ ο, κ το ποίου χει καταργηθ κάθετη γραµµή. Eτσι πλοποιε ται τ ριθµητικ B κα πιπλέον πτικ ς δεικν ει τ ν ριθµ δ ο, ς ποτελο µενο κ δ ο παλλήλων καµπυλ ν. T σ γχρονο 2

14 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος µως µπορε ν α τιολογηθ κα διαφορετικά, δηλαδ κατ τρ πον κροφωνικ, κ το γράµµατος Z, ς ρχικο τ ς λέξεως Z-ε γος. Iσως, ν τ Z πελέγη ς κροφωνικ τ ς λ. Z-ε γος γι τ ν παράστασι το 2, ν προκάλεσε τ ν πο ολ τ ς άσεως π τ γράµµα Z, τ πο ο παρίστανε τ πτά, κα µ τ ν τρ πο α τ προέκυψε τ σ γχρονο, στε ν µ ν δηµιουργ ται σ γχυσις:. 5.3: T (παριστ τ 3) χει στ κάτω µέρος µία πρ σθετη τρίτη καµπ λη κα περιέχει πτικ ς κα α τ τ ν ννοια το ριθµητικο τρία. H µορφ το ριθµητικο δεικν ει τι ς δέα προέρχεται κ το «δ ο» ( ), τ πο ο προέρχεται κ το γράµατος B:. 5.4: T (παριστ τ 4) ε ναι καλλιτεχνικ παράστασι το γράµµατος, τ πο ον χει κα α τ ριθµητικ ξία 4. Aλλ κα τ σ γχρονο 4 ε ναι α τ το το τ, ν προεκταθο ν λαφρ ς ο πλευρές του κατ τ ν δεξι κορυφ τ ς άσεώς του:. 5.5: T, παριστο ν τ 5. M τ ν συµπλήρωσι τ ς γραµµ ς άσεως τ µετατρέπεται σ E, τ δ µ τ ν πο ολ τ ς καθέτου µεταπίπτει κα α τ στ λληνικ γράµµα E, τ πο ον χει ριθµητικ ξία 5. Eπ πλέον τ σ γχρονο 5 ε ναι α τ το το τ γράµµα E, που πρώτη κάθετος γραµµ (µεταξ τ ν δ ο ριζοντίων) χει µετατεθ κρι ς πέναντι:. Aξιον παρατηρήσεως ε ναι τι τ ριθµητικ 5 κα τ γράµµα E ποτελο νται π πέντε µικρ ς γραµµές, τρε ς ριζ ντιες κα δ ο κατακ ρυφες. Eµπεριέχει δηλαδ τ γράµµα E, κα τ σ γχρονο ριθµητικ στ µέρη του, τ ν ννοια το ριθµο πέντε. Eπ πλέον τ σ γχρονο ριθµητικ 5 (κα το το σηµειώνεται, γι ν τονισθ, τι ο ρχα ες κα νέες µορφ ς προέρχονται λλ κα ντάσσονται στ διο α σθητικ περι άλλον) ποτελε τ κατοπτρικ το στίγµα, τ πο ον χρησιµοποιε το πρ ς παράστασιν το ξι. Iσχ ει λοιπ ν γι τ πέντε,, (στίγµα). 5.6: T (παριστ τ 6) προέρχεται προφαν ς π τ στίγµα,, τ πο ο δήλωνε στ λληνικ σ στηµα ριθµήσεως τ 6. E ναι µφαν ς τι τ Iνδικ ριθµητικ προέρχεται π τ Eλληνικ γράµµα, ταν το το γραφ πλοποιητικ ς µ µαλακ γραφίδα, ς κολο θως:. Eδ σηµειώνεται τι τ λληνικ γράµµατα, πως τ γνωρίζουµε ο περισσ τεροι, χουν διασωθ χαραγµένα στ ν πέτρα µ τ ν οήθεια µεταλλικο ργαλείου κα φυσιολογικ ποκτο ν γωνιώδη µορφή, ν ντιθέσει µ τ ν στρογγ λη µορφ τ ν ποίαν ποκτο ν, ταν γραφο ν µ µαλακ γραφίδα, π.χ. µ πινέλλο κα µελάνι σουπι ς. Συνεχίζοντες τ ν α τιολ γηση τ ς µορφ ς το «Iνδικο» ριθµητικο, παρατηρο µε τι µικρ ς σωτερικ ς κ κλος δηµιουργε ται φυσιολογικ ς π τ ν κίνησι τ ς γραφίδος (πινέλλο). Aκολο θως π ρριψη τ ς πλαγίας κα πρ ς τ κάτω διευθυνοµένης ριστερ ς κεραίας δήγησε στ ν σ γχρονη παράστασι το ριθµητικο 6, µ τ ν διευρυµένο σωτερικ κ κλο κα τ ν πρ ς τ νω διευθυνοµένη κεραία:. 5.7: T (παριστ τ 7) προέρχεται π ε θείας π τ γράµµα Z, τ πο ο στ Eλληνικ σ στηµα ριθµήσεως παριστ τ 7 κα π τ πο ο χει φαιρεθ µικρ ριζ ντια γραµµ τ ς άσεώς του. H διαφορ τ ς σ γχρονης µορφ ς το 7 κα το Eλληνικο γράµµατος Z π τ ν ρχαία Iνδικ παράστασι ντοπίζεται

15 12668 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος 1998 κυρίως στ ν καµπ λωσι τ ς γωνίας το νω δεξιο κρου τ ς Iνδικ ς µορφ ς, φειλοµένη στ ν χρ σι π τ ν Iνδ ν χαλίφηδων µαλακ ς γραφίδος γι τ ν γραφ το ριθµητικο. E ναι µφαν ς τι σχ ει. 5.8: T (παριστ τ 8), πως µπορε ν παρατηρηθ, ε ναι τ µισ το σ γχρονου 8,. T σ γχρονο µως 8 προέρχεται π τ γράµµα τα, τ πο ο ε χε ριθµητικ ξία 8. T τα ( ) δ ν γράφετο µ νο πως τ γνωρίζουµε µε ς, δηλαδ ς H, λλ κα ς. Προφαν ς τ σ γχρονον 8 προέρχεται π τ ρχα ο, τ πο ον ποκτο σε τ ν γωνιώδη α τ µορφή, ταν γράφετο στ ν πέτρα, που τ γράµµατα γράφονται ε κολώτερα µ γωνίες. T σ γχρονον 8 ε ναι α τ το το τ ρχα ο, τ πο ον χει ριθµητικ ξία κτώ, ταν τ τελευτα ο γραφ συνεχ ς (µονοκονδυλιά) µ µαλακ γραφίδα:. Aξίζει ν ναφερθ τι τ σ γχρονο 8 ποτελε ται κ δ ο παλλήλων ο/ µικρον. T ριθµητικ ν κτώ, γραφ µενο σωστ τερα ς κτ ο, φο τ ω γράφετο µ δ ο µικρον [οο], περιέχει σ ν φων εν µ νο τ γράµµα ο. H παράστασι λοιπ ν το 8 µ δ ο πάλληλα ο ταυτίζεται πλήρως µ τ ν φωνητική του κα τ ν ρθογραφία του. Σηµειώνεται, τι κατ τ ν γωνιώδη παράστασι το γράµµατος τα,, τ γράµ- µα παρίσταται π δ ο πάλληλα τετράγωνα, τ πο α ριθµο ν κτ πλευρές:. Θ το δ παράλειψις ν µ ν ναφερθ, τι τ σ γχρονον ριθµητικ 8 τ γράµµα, ν γράφετο µ µαλακ γραφίδα ς 8, κατ τ σχ µα ταυτίζεται πλήρως µ τ συλλα γραµµα 8 τ ς Aρκαδοκυπριακ ς συλλα ικ ς γραφ ς, φωνητικ ς ξίας e [9]. Tο το ναφέρεται, γι ν τονισθ πάλι τ γεγον ς τι τ σ γχρονα ριθµητικ ντάσσονται πλήρως στ Eλληνικ διαχρονικ α σθητικ περι- άλλον. E ναι ντυπωσιακ σχέσις λοιπ ν το ριθµητικο 8 µ τ γράµµα, σον φορ στ σχ µα, στ ν φωνητικ ξία κα στ ν ριθµ τ ν κτ περιεχοµένων µερ ν. E ναι πασιφαν ς τι σχ ει:. 5.9: T (παριστ τ 9) προέρχεται π τ Θ, τ πο ο παρίστανε τ 9. Προφαν ς τ 9 ε ναι να νοικτ Θ, ς κολο θως: Θ Σηµειώνεται, τι µικρογράµµατη παράστασι το Θ ε ναι κρι ς τ ννέα, ν ποκοπ τ κάτω ριστερ «καλλιτεχνικ» γκιστρο. H καταγωγ το «9» ξ ν ς νοικτο ε ναι προφανής. Συνοψίζοµεν:. 5.10: Γι τ τελευτα ο σ µ ολο, δηλαδ τ µηδ ν {0}, ε ναι γνωστ κα στορικ ς ε αιωµένο τι καθιερώθη µ τ ν µορφ α τ κα χρησιµοποιήθη π το Eλληνος στρον µου κα µαθηµατικο Kλαυδίου Πτολεµαίου ( µ.x.), πο ος στ ργο του «Mαθηµατικ Σ νταξις» [6] γι τ ν παράστασι το µηδεν ς ο δεν ς χρησιµοποίησε κροφωνικ ς τ γράµµα O ( µικρον), ρχικ γράµµα τ ς λέξεως O- δ ν. Συµπέρασµα παραγράφου 5: H νάλυσις τ ν µορφ ν τ ν ριθµητικ ν, φ ν ς µ ν τ ν παλαι ν, φ τέρου δ τ ν συγχρ νων κα µεση τα τισίς των µ τ ννέα πρ τα γράµµατα το Eλληνικο λφα ήτου κατ π λυτον ντιστοιχίαν, τ σον σον φορ στ ν θέσιν των στ λφά ητον σον κα κατ τ ν ριθµητικήν των ξίαν, µειώνει στ λάχιστον δυνατ ν τ ν πιθαν τητα νωτέρω µοι της ν ε ναι τυχαία κα ο σιαστικ ς ποδεικν ει τι τ σ µ ολα τ ν σ γχρονων ριθµ ν ε ναι ν πολλο ς α τ τα τα τ ννέα πρ τα γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου.

16 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος HTO ΓNΩΣTO TO ΘEΣIAKO ΣYΣTHMA ΣTHN APXAIA EΛΛA A; Στ ν προηγο µενη παράγραφο 4 παρκ ς δείχθη, τι τ θεσιακ σ στηµα ριθ- µήσεως προκ πτει φυσιολογικ ς π τ 27γράµµατο. T α θ ρµητο ρώτηµα ε ναι τ ξ ς: Hτο δυνατ ν κάποιος χρήστης το 27γραµµάτου δεκαδικο συστήµατος ν καταλήξ η τελικ ς στ δεκαδικ θεσιακ δη π τ ν ρχαία ποχή; Aν δ ση- µειωθ δ τι νοµασία στ ν Eλληνικ γλ σσα τ ν ριθµητικ ν δίδεται π θεσιακ µορφήν, ς χει δη παρατηρηθ («...ο Eλληνες µ τ γράµµατα το λφα- ήτου γραφον δη πολ παλαι κατ τ ριθµητικ ν σ στηµα θέσεως, πως γράφονται δη ο ριθµοί. O ριθµ ς 124 π.χ. γράφεται π τ ν Eλλήνων ρκδ : G.R. Kaye, Indian Mathematics, Calcutta and Simla κα Influece Grecque dans le developement des Mathematiques Hindoues, Schientia 25, Bologna 1919, No 81,1)»: π σπασµα π τ ι λίο «Iστορία τ ν Eλληνικ ν Mαθηµατικ ν» το E αγγέλου Σταµάτη, σελ ς 55) [7], τ πράγµατα γι τ ν «νακάλυψι» το θεσιακο συστήµατος ε ναι περισσ τερο ε κολα. H πάντησις στ νώτερω ρώτηµα ε ναι καταφατική. Nαί. T θεσιακ σ στηµα το δη γνωστ π τ ν ρχαι τητα. Πιστοποιε λοιπ ν E άγγελος Σταµάτης στ νωτέρω ι λίο του, σελ ς 97, τι κατ τ ν Iάµ λιχο ο Πυθαγ ρειοι τ ν δεκάδα, κατοντάδα, χιλιάδα κ.ο.κ. ν µαζαν κατ ντιστοιχίαν «µονάδα δι ωδουµένην», «τρι ωδουµένην», «τετρ ωδουµένην» κ.ο.κ., δηλαδ µονάδα κολουθουµένη π να, δ ο, τρία µηδενικ κ.ο.κ. O νωτέρω νοµασίες τ ς δεκάδος, κατοντάδος, χιλιάδος κ.ο.κ. µ τ ν χρ σι µ νο τ ς µονάδος κα το µηδεν ς ε ναι δυνατ ν ν πάρξουν µ νον, φ σον πάρχει ν χρήσει θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως κα σ καµµία λλη περίπτωσι. Eξ ντιθέτου ο νοµασίες α τ ς µ τ ν χρ σι το µηδεν ς ποδεικν ουν πλήρως κα καθιστο ν έ αιο πέρα πάσης µφι ολίας, τι το ν χρήσει δη π τ ν Πυθαγορείων τ θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως κα µάλιστα µ άσι τ δέκα. E ρήσθω δ ν παρ δ ω τ ναφερ µενον ε ς το ς Πυθαγορείους: «Πάντα µ ν τ ν ριθµ ν ο Πυθαγορικο ε ς δεκάδα νήγαγον, πειδ π ρ δεκάδα ο δε ς στιν ριθµ ς, ν τ α ξήσει πάλιν µ ν ποστρεφ ντων π µονάδα κα δυάδα κα το ς ξ ς». υστυχ ς E. Σταµάτης δ ν συνέδεσε τ ς νωτέρω νοµασίες τ ς µονάδος µ τ ν χρ σι το θεσιακο συστήµατος ριθµήσεως δη π τ ν ρχαι τητα, πρ γµα τ πο ον πραγ- µατοποίησε κ. Σαράντος Π ν στ ν ρευνά του «Iστορία τ ν Eλληνικ ν Mαθη- µατικ ν», «αυλ ς», τε χος 162 [1]. Eδ δηµιουργε ται τ κ λουθο ρώτηµα. Hτο µ ν ν χρήσει π τ ν Πυθαγορείων τ θεσιακ σ στηµα, λλ π πο ποδεικν εται τι το ασισµένο στ Eλληνικ Aλφά ητο; T ρώτηµα α τ δ ν χει µεση πάντησι. Aν µως ληφθο ν π ψιν φ ν ς µ ν χρ σις τ ν γραµµάτων το λφα ήτου κατ τ δη- µιουργία τ ν λεξαρίθµων π τ ν Πυθαγορείων, φ τέρου δ τ γεγον ς τι τ θεσιακ σ στηµα ποτελε τ ν τελικ κα φυσιολογικ κατάληξι λλ κα ξέλιξι το 27γραµµάτου ρχαιοελληνικο συστήµατος ριθµήσεως, τ τε ε ναι µ λλον έ- αιον τι τ θεσιακ σ στηµα τ ν Πυθαγορείων λκει τ ν καταγωγ κ το Eλληνικο Aλφα ήτου. Συµπέρασµα: α. H νοµασία π τ ν Πυθαγορείων τ ς δεκάδος ς «µονάδος δι ωδουµένης», δη-

17 12670 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος 1998 λαδ µονάδος κολουθουµένης π ν ς µηδενικο, τ ς κατοντάδος ς «µονάδος τρι ωδουµένης», δηλαδ µονάδος κολουθουµένης π δ ο µηδενικ ν κ.ο.κ., ποδεικν ει µ τ ν καλ τερο τρ πο τι τ θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως το δη γνωστ κα ν χρήσει στ ν ρχαία Eλλάδα π τ ς ποχ ς τ ν Πυθαγορείων.. T µηδ ν χρησιµοποιε το π τ τε γι τ ν παράστασι τ ν ριθµ ν. γ. H λεξαριθµικ χρ σι το λφα ήτου π τ ν Πυθαγορείων σχυροποιε τ ν ποψι τι τ Πυθαγορικ θεσιακ σ στηµα το ασισµένο στ Eλληνικ Aλφά- ητο. 7. ΓIATI TA ΣYMBOΛA TΩN ΣYΓXPONΩN APIΘMΩN KAI TO ΘEΣIAKO ΣYΣTHMA APIΘMHΣEΩΣ ANEYPIΣKONTAI ΣTHN IN IA; Mετ τ ν νωτέρω νάπτυξι δηµιουργε ται να µικρ ρώτηµα. Γιατί ριθµο κα τ θεσιακ σ στηµα νευρίσκονται στ ν Iνδία; H πάντησις πάρχει κα ναφέρεται κατωτέρω. O ηµήτρης K. Bελισσαρ πουλος στ ι λίο του «Iστορία τ ς Iνδικ ς Φιλοσοφίας» ναφέρει σχετικ ς: «Eπ χίλια χρ νια π τ ν 6ον α να π.x. ς τ ν 5ον α να µ.x. π ρχαν Eλληνες στ ν Iνδία... κατάλογος τ ν Eλλήνων ασιλέων κα ασιλισσ ν, πο ασίλεψαν στ ν Iνδία κα τ σ νορά της, ε ναι τ σο µακρ ς, σον κε νος λων τ ν ασιλέων κα ασιλισσ ν πο κυ έρνησαν τ ν Aγγλία π τ ν Nορµανδικ κατάκτηση κα πέρα... Mέχρις του φθάσουν ο Bρεταννοί, καµµία λλη ε ρωπαϊκ φυλ δ ν περιώδευσε κα ξερε νησε τ σο λοκληρωτικ τ ν Iνδία...» κ.λπ. [8]. O τελευτα ος Eλλην ασιλε ς τ ς B.A. Iνδίας το Eρµα ος (21-50 µ.x.), ν ηµήτριος ( π.x.) ναφέρεται σ Iνδικ ς πηγ ς ς Datamitra κα Mένανδρος ( π.x.) ε ναι γνωστ ς π το ς διαλ γους του µ τ ν ουδδιστ µοναχ Nagasena [8]. Eπ πλέον ε ναι διαπιστωµένο τι ο Iνδο µεταξ το 200 κα το 600 µ.x., χρονικ διάστηµα κατ τ πο ον ποτίθεται τι στ ν Iνδίαν πενοήθη τ θεσιακ σ στηµα, σπο δαζαν ντατικ τ ν Eλληνικ στρονοµία καθ ς κα τ ργα το Aρχιµήδους. Aπαντ νται ρκετ ς Eλληνικ ς λέξεις στ ργα των (τ ν Iνδ ν), δ παράστασις τ ν κλασµάτων π α τ ν ε ναι α τ µ το ς Eλληνες [7]. Aλλ κα µετ τ 600 µ.x. πίδρασις το Eλληνικο Πνε µατος π ρξε συνεχής, στε φ ν ς µ ν Eλληνες σοφο ν γκαθίστανται κα ν διδάσκουν στ ν Περσία κα τ ν Aρα ία, ο δ χαλίφες ν ζητο ν γι τ ν σ ναψιν ε ρήνης µ το ς Bυζαντινο ς κα τ ν π δοσι τ ν α χµαλώτων τ ν παράδοσι π τ ν Eλλήνων σ α το ς χειρογράφων ντιγράφων πιστηµονικ ν ργων [7]. Eξ λλου ε ναι δεδοµένον τι µελέτη τ ν Eλληνικ ν πιστηµονικ ν ργων προϋποθέτει τ ν υ οθέτησι κα κµάθησι κα το Eλληνικο τρ που ριθµήσεως. E ν λοιπ ν τ θεσιακ σ στηµα το ν χρήσει π τ ν Πυθαγορείων, ε ναι πιθαν ν τ σον τι τ γνώριζε Πτολεµα ος ( λέπε νωτέρω περ το µηδεν ς), σον τι τ θεσιακ σ στηµα ε χε µέσω τ ν Eλληνικ ν πιστηµονικ ν ργων κα τ ν Eλλήνων φθάσει κα στ ν Iνδία. Στ ν προηγο µενη παράγραφο 5/E, που νελ θησαν ο µορφ ς τ ν ρχαίων Iνδικ ν ριθµ ν, πεδείχθη παρκ ς τι κατάγονται π τ Eλληνικ Aλφά ητο, πρ γµα τ πο ον πι ε αιώνει τ προαναφερθέντα περ τ ς µελέτης τ ν Eλληνικ ν πιστηµονικ ν ργων π τ ν Iνδ ν. Eποµένως ε ναι λογικ ν νευρέθησαν στο ς Iνδο ς, σωστ τερα ν διετηρήθησαν π κείνους, τ σ µ ολα τ ν

18 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος συγχρ νων ριθµ ν κα τ θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως. Γι τ π σο πιθαν ν ε ναι πιν ησις το θεσιακο συστήµατος κα τ σ µ ολά του ν φείλωνται στο ς Iνδο ς µεταφέροµε δ τ ν σχετικ γνώµη το E. Σταµάτη π τ προαναφερθέν ι λίο του [7], σελ ς 55: «... τι πιν ησις τ ν ριθµητικ ν συµ λων φείλεται ε ς το ς Iνδο ς... τ ζήτηµα... παραµένει σκοτειν ν. O C. R. Kaye ποκλείει τι πιν ησις τ ν ριθµητικ ν συµ λων φείλεται ε ς το ς Iνδο ς δι το ς ξ ς λ γους:...». Aλλωστε ναφέρεται τι ο Iνδο χρησιµοποιο σαν κατά τρ πον πλοϊκ τελε ες πα λες γι τ ν παράστασι τ ν πρώτων ννέα ριθµητικ ν, π.χ. ννέα τελε ες γι τ ριθµητικ ννέα κ.ο.κ. κα µετ ποτ µως χρησι- µοποίησαν το ς προαναφερθέντες ρχαίους «Iνδικο ς» ριθµο ς [2]. M τ ν συνεκτίµησι λων τ ν προηγο µενων ποδεικν εται πέρα πάσης µφι- ολίας τι ο νωτέρω ναφερθέντες ρχα οι Iνδικο ριθµοί, µέσως προερχ µενοι κ τ ν ννέα πρώτων γραµµάτων το Eλληνικο Aλφα ήτου, µφανιζ µενοι ποτ µως, χωρ ς διαγιγνωσκ µενα ξελικτικ ήµατα, ε ναι µ λιµοι στ ν Iνδικ ριθµητικ γραµµατεία. Oσον φορ στ ν πι ίωσι στ ν Iνδία το µεταφερθέντος κε θεσιακο Πυθαγορικο συστήµατος, µ νη δυνατ ντίρρησις δ ε ναι ξ ς: Aφο ο Iνδο µελετο σαν ντατικ ς τ ν ρχαία Eλληνικ Γραµµατεία κα Eπιστήµη, θ διδάχθησαν κα το ς δ ο τρ πους ριθµήσεως, δηλαδ κα τ ν 27γράµµατο λφα- ητικ, ς χει ποδειχθ, λλ πιθαν ς κα τ ν θεσιακ. Γιατί λοιπ ν δ ν συνέχισαν τ ν παράδοσι τ ς 27γραµµάτου ριθµήσεως, π τ ν ποία ε ναι γνωστ το λάχιστον σ µ ς ρχαία Eλληνικ Mαθηµατικ Γραµµατεία, λλ προτίµησαν τ ν θεσιακή; H πάντησις δ ν ε ναι δ σκολη: δι τι ς νεοφώτιστοι δ ν δεσµε οντο ν χρησιµοποιήσουν τ ν θεσιακ, τ ν πο ο τελικ ς προτίµησαν ε ς άρος το 27γραµµάτου. ιδακτικ ν προκειµέν ω ε ναι συµπεριφορ τ ν «Bυζαντιν ν» λογίων, ο πο οι γι λ γους παραδ σεως συµπεριφέρθησαν λως ντιθέτως, ταν µαθαίνοντας π τ ν Πλανο δη περ το «Iνδικο θεσιακο συστήµατος» τ πέρριψαν κα π τ άρος τ ς πολ χρονης παραδ σεως τ ς 27γραµµάτου λφα ητικ ς ριθµήσεως δ ν τ δέχθησαν, λλά ξακολο θησαν ν χρησιµοποιο ν τ πατρ ον 27γράµµατο. Eποµένως: H σηµαντικ Eλληνικ παρουσία στ ν περιοχ τ ς Iνδίας, µελέτη τ ν Eλληνικ ν πιστηµονικ ν ργων κα συνεχ ς πιρρο τ ς ρχαίας Eλληνικ ς Eπιστήµης π τ ν Iνδ ν ποτελο ν τ ν καλ τερη ξήγησι τ ς πι ιώσεως το Πυθαγορικο θεσιακο συστήµατος στ ν Iνδία. Aκ µη δ κα στ ν περίπτωσι, κατ τ ν ποίαν ο δηµιουργο το θεσιακο συστήµατος σαν Iνδοί, το το γινεν π τ ν ε αίαν πίδρασιν το Eλληνικο Πνε µατος καί, ς ποδεικν ει µορφ τ ν πρώτων θεσιακ ν συµ λων, άσις το τ Eλληνικ ν Aλφά ητο. 8. TEΛIKA ΣYMΠEPAΣMATA Στ ν νωτέρω νάπτυξι γιναν φανερ τ ξ ς: 1. T θεσιακ σ στηµα ριθµήσεως προκ πτει π ε θείας π τ 27γράµµατο Eλληνικ δι πιλογ ς τ ν ννέα πρώτων γραµµάτων το Eλληνικο Aλφα ήτου, τ ν πολοίπων πο αλλοµένων ς χρήστων.

19 12672 ΑΥΛΟΣ/203, Nοέµ ριος H νωτέρω ξέλιξις κα χρ σις µ νο τ ν ννέα πρώτων γραµµάτων γι τ ν παράστασι τ ν ριθµ ν παιτε τ ν χρ σι το µηδεν ς, τ ν σηµεριν µορφ το ποίου δωσε Eλλην µαθηµατικ ς κα στρον µος Kλα διος Πτολεµα ος τ ν 2ο α να µ.x. 3. H ναφορ τι ο Πυθαγ ρειοι παρίσταναν τ ν δεκάδα, τ ν κατοντάδα κ.λπ. χρησιµοποιο ντες τ ν µονάδα κα τ µηδ ν ποδεικν ει τι τ θεσιακ σ στηµα το γνωστ στ ν Aρχαία Eλλάδα π τ ν ποχ τ ν Πυθαγορείων [1], ε ναι δ πιθανώτατον τι τ σ στηµα α τ το ασισµένο στ Eλληνικ Aλφά ητο. 4. H πασιφαν ς µοι της τ ς µορφ ς κα ντιστοιχία τ ς ριθµητικ ς ξίας τ ν συµ λων τ ν ννέα συγχρ νων ριθµ ν, καθ ς κα τ ν πρώτων µορφ ν των, µ τ ννέα πρ τα γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου µεγιστοποιε τ ν ε αι τητα κα ποδεικν ει τι τ 9 σ γχρονα ριθµητικ σ µ ολα ποτελο ν ξέλιξι τ ν ννέα πρώτων γραµµάτων το Eλληνικο Aλφα ήτου. 5. H πέκτασις το Eλληνισµο ως τ ν περιοχ τ ς Iνδίας κα συνεχ ς πνευ- µατικ α µοληψία τ ς τελευταίας π τ Eλληνικ Πνε µα παραλλήλως µ τ ν κατάρρευσι το ρχαίου κ σµου στ ν περιοχ τ ς Mεσογείου α τιολογε τ ν πι ίωσι το θεσιακο συστήµατος στ ν περιοχ τ ς Iνδίας. 6. Aκ µη κα ν ποτεθ τι νοητικ σ λληψις το θεσιακο συστήµατος φείλεται στο ς Iνδο ς, ε ναι έ αιον τι ασίσθη π κα πραγµατοποιήθη µέσ ω το 27γραµµάτου Eλληνικο λφα ητικο συστήµατος. Eποµένως: α. E ναι σχεδ ν έ αιον, τι ο «Aρα ικο Aριθµο» κα τ σ στηµα τ πο ον ντιπροσωπε ουν κατάγονται κ το Eλληνικο Aλφα ήτου, το ποίου κα ποτελο ν ξέλιξι.. T θεσιακ σ στηµα χρησιµοποιε το στ ν ρχαία Eλλάδα π τ ν Πυθαγορείων [1]. γ. T χρησιµοποιο µενα δέκα σ µ ολα τ ν ριθµ ν ε ναι τ πρ τα ννέα γράµ- µατα το Eλληνικο Aλφα ήτου µετ το γράµµατος O ( µικρον) γι τ µηδέν. Bι λιογραφία 1. Σαράντος Πάν, ρθρο «Iστορία τ ν Eλληνικ ν Mαθηµατικ ν», περιοδικ «αυλ ς», τ Γεώργιος Iφραχ (George Ifrah), «Παγκ σµια στορία τ ν ριθµ ν», κδ σεις Σµυρνιωτάκης. 3. Mάξιµος Mοναχ ς Πλανο δης, «Ψηφοφορία κατ Iνδο ς λεγοµένη µεγάλη»: Das Rechenbuch des Maximus Planudes aus dem Grieschen ubersetzt von Dr. Hermann Waschke, Druck und Verlag von H. Wschmidt, Halle, Iσα κ Aσίµωφ, «Π ς ρήκαµε το ς ριθµο ς». 5. Φιµπονάτσι. «Il liber abbaci di Leonardo Pisano», Tipografia delle Scienze Matematiche e Fisiche, via Latanum 211, Roma, MDCCCLVIII. 6. Bαγγέλης Σπανδάγος - Pο λα Σπανδάγου - έσποινα Tραυλο, «O στρον µοι τ ς Aρχαίας Eλλάδας», κδ σεις A θρα. 7. E άγγελος Σταµάτης, «Iστορία τ ν Eλληνικ ν Mαθηµατικ ν», ν Aθήναις ηµήτρης K. Bελισσαρ πουλος. «Iστορία τ ς Iνδικ ς Φιλοσοφίας», τρίτη κδοση: «Aπ τ ν Bεδική ς τ ν Σ γχρονη Eποχή», κδ σεις «ωδώνη». 9. Iωάννης Tσάντγουικ (John Chadwic), «Γραµµικ B κα Συγγενικ ς Γραφές», κδ σεις Παπαδήµα «αυλ ς», τε χη 93, 95, 106, 110.

20 AIΣIMA KAI A HPITA Aρχιµήδης παλίµψηστος M ς ζαλίσανε α το ο λληνιστ ς µ τ παλίµψηστο το Aρχιµήδους, πο δηµοπρατήθη στ τέλος Oκτω ρίου. Eπειδ κάποιος καλ γερος σ ησε τ ς πιστηµονικ ς παρατηρήσεις κα συνέγραψε ε χολ για. Συνήθης πρακτική µας α τή. Eτσι κάναµε πάντα. Oσο γι τ τι πουλήθηκε τ χειρ γραφο σ Γάλλο συλλέκτη τ ν δεκατία το 20, ο δε ς ψ γος. Tί σηµασία χει, τι ταν 10ετία α µατος γι τ ν λληνισµ ; Eµε ς τ δικά µας συµφέροντα πηρετο µε. Γιατ κα π να θλιο λληνικ πιστηµονικ σ γγραµµα πηλλάγηµεν κα κάποιος π τ ν α λ γυρο το Φαναρίου τ ο κον µησε. A.K. Tρ-ελλάδα (I) Zο ν κάτι νθρωποι πο ε ναι παιδι τ ς Tρ-ελλάδας. Λίγοι. Aλλοι φαίνονται κι λλοι χι. Aλλοι τρελλο κι λλοι ποτρελλαµένοι. Mερικο προσπαθο ν ν κ ψουν κι λλα κλαδι γ ρω π τ ς παλι ς τρ πες το ρχαίου δένδρου, γι ν µπ περισσ τερο φ ς. Aλλοι ξερριζώνουν τ ς ίζες το δένδρου. Kι ο τε τρ πα µεγαλώνει ο τε τ δένδρο µαραίνεται. Kα µερικ ς φορ ς π τ κοµµένα κλαδι ξεφυτρώνουν νέα λαστάρια, πως στ κλάδεµα κα µερικ ς φορ ς π τ σκάψιµο γι τ κ ψιµο τ ν ιζ ν δυναµώνουν κάποιες ίζες πως στ ργωµα. Kι µως α το συνεχίζουν ν κ ουν κλαδιά συνεχίζουν ν κ ουν ίζες. Kι τρ-ελλάδα τους δ ν χει τελειωµ. Kι ταν ο λλοι νθρωποι το ς ρώτησαν γιατ πολεµο ν νέλπιδα, γιατ µοχθο ν καρπα, γιατί τρανώνουν τ ν τρ-ελλάδα τους, τ τε α το το ς πάντησαν: Γι ν µ χάσουµε τ ν ρωτα τ ν Mουσ ν. Γιατ ν χάσουν ο Mο σες κα µ ς, τ τε θ µείνουν νέραστες. Γιατ µεγαλ τερη µαρτία τ ν νθρώπων στ ν κ σµο ε ναι ν µείνουν νέραστες ο Mο σες. Σ.B. Tρ-ελλάδα (II) E ναι µεγάλη Aρχαι της, γι ν τ ν φήνωµε στο ς παλα ο ς. Σήµερα, πο ο σχέσεις τ ν νθρώπων χουν παραγκωνισθ π τ ν ο κονοµία κα πο ντίστροφα ο κονοµία το ς δίνει τ δυνατ τητα ν «γοράζουν», χει χαθ κε νο τ κοινωνικ φίλτρο τ ς «καζο ρας» γι α το ς πο «χουν πρ ληµα» κα τ συγκαλ πτουν τ «φήνουν µολητ». Παλι π τ παιδικ παιχνίδι µέχρι τ ν παρέα, τ τε πο λειτουργο σε γορ κα τ χωρατ, καθάριζε τ στάρι π τ κριθάρι. Λίγο σκληρ, µ µήπως δ ν ε ναι σκληρ τερο ο νθρωποι α τοί, σ δοτοι, ν λωνίζουν; T διάφορα λοιπ ν «ψώνια» πο κυκλοφορο ν νάµεσα στ κοιν, χουν κδηλώσει τελευτα α νδιαφέρον γι τ ν... Aρχαι τητα. Aλλος λέει, τι ο Aρχα οι Eλληνες ρθαν π τ... διάστηµα, λλος το ς µπερδε ει µ τ UFO (παράξενα ο ράνια ντικείµενα τ ς φαντασίας). Aστρολ γοι, παραθρησκευτικοί, µανιακοί, δεοληπτικο κα λο τ φαιδρ σ ε ρ τητα σκέψης κοιν µηχανορραφο ν πάνω στ γιγαντωσ νη τ ς Aρχαι τητας, προκειµένου ν τ ν µετατρέψουν στ δικ τους φριχτ καλο πι κα ν... «συνέλθουν».

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω

H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω H διάχυσή της στ πώτατο παρελθ ν σ λους το ς λαο ς τ ς Yδρογείου H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω στ ν ποία στηρίχθησαν πλ θος συγχρ νων γλωσσ ν, δ ν π ρξε ρχ µι ς ποχ ς στ ν γλωσσικ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN:

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN: Tα κάλαντα (Xριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα) είναι από το κείµενο του N.. Σωτηράκη H XΙΑΚΉ ΛΑïΚΉ MΟΎΣΑ ΣΤΑ KΆΛΑΝΤΑ. XIAKH EΠIΘEΩPHΣH τόµος 11ος, τεύχος 31ο, 1973. Nα σας τα πούµε; AƒÃHª π π ƒã Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) 1 6. 3 4 4

TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) 1 6. 3 4 4 688 EKK H IA A γουστος - Σεπτέµβριος 2001, Aριθµ. 8 ANAKOINΩΣEIΣ TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY KAI AΓIOY BΛAΣIOY κ. IEPOΘEOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) Mετ π να χρ νο κα να µήνα, κα συγκεκριµένα π τ ν

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµικά 2.1. ÔÏÈÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ : appleúòùë ÂÎ Ô Ì ÙÔÙÂÏÔ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ Εως τώρα απαντήθηκε το πρώτο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ-ΤΡΙ ΩΩΝ ΧΗ ΜΙ ΚΗΣ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα