Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν"

Transcript

1 Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

2 2 Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Ι.- ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ, ΣΜΗΜΑΣΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΙ.- ΣΗΛΔΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΤΣΩΝ

3 3 Δ Τ Ρ Δ Σ Η Ρ Ι Ο ΚΔΝΣΡΙΚΗ Ι. Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Τπεξεζίεο, Όξγαλα θαη Απηνηειή Γξαθεία ππαγφκελα ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζελ. 5-6 ΙΙ. Γεληθέο Γηεπζχλζεηο 7 ΙΙΙ. Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Γξαθεία: 1.-Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπτπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ: α) Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 8 β) Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 2.-Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ: 9 10 α) Γελ. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Αλζξψπ. Γπλακηθνχ 12 β) -/- Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γ) -/- Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ δ) -/- Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ.) Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο: Γελ. Γ/λζε Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο & Δζλ. Κιεξνδνηεκάησλ 4.-Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..): Γελ. Γ/λζε Τπνδνκψλ & Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο -Δπηθνηλσληψλ 5.-Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (Γ.Γ.Γ.Π.): α) Γελ. Γ/λζε Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη Πξνυπνινγηζκνχ β) -/- πληάμεσλ γ) -/- Μηζζψλ δ) -/- Γηνίθεζεο & Διέγρνπ πγρξ/λσλ Πξνγξ/ησλ απφ ηελ ΔΔ ε) -/- Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ Δηδηθή Γξακκαηεία ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.) 42 ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Ι. Τπαγφκελεο απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ: α) Γ/λζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ β) Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γ) Γ/λζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ δ) Τπεξεζία Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) ΙΙ. Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο: α) Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 15 β) Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινχηνπ 15 (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) γ) Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) 15 δ) Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο 15 ΙΙΙ. Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ.: α) Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) 21 β) Γηεπζχλζεηο Σεισλείσλ (Αηηηθήο & Θεζζαινλίθεο) 21 γ) Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ δ) Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο ΙV. Τπεξεζίεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο.Γ.Ο.Δ. : α) Δπηρεηξεζηαθέο Γ/λζεηο (Αζήλαο & Θεζ/θεο) 43 β) Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο

4 4 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) : α) Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο β) Λνηπήο Διιάδαο Σεισλεία & Σνπηθά Σεισλεηαθά Γξαθεία Υεκηθέο Τπεξεζίεο 4.Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Τ.Γ.Δ.) ζηνπο Ννκνχο θαη Ννκαξρίεο 41

5 5 1. ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΑΡΥΔ, ΤΠΗΡΔΙΔ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΓΡΑΦΔΙΑ ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΥΗ/ / ΟΡΓΑΝΟ 1. Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ.) (Πξφεδξνο Ν..Κ.) ΜΔΩ ΣΗΛ Γξ. Ννκηθνχ πκβνχινπ ζην Τπ. Οηθνλνκηθψλ α) Καξ. εξβίαο 10 Απέζζνο Μηραήι & β) Γ.Γ.Γ.Π. 3. Δηδηθφ Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ Φνξνινγίαο ζην Τπ. Οηθνλνκηθψλ Μπεξληθφια Δπθξνζχλε Καξαγηάλλεο Αιέμαλδξνο πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ Πξφεδξνο Γξακκαηεία , , Τπεξεζία ρεδηαζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο Α Σκ. (ρεδηαζκνχ, Γηαρείξηζεο & Διέγρνπ ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο) Β Σκ.(Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο, πνπ πινπνηνχληαη απφ ππεξεζίεο εθηφο ηνπ Τπ. Οηθ. Γ Σκ.(Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο, πνπ πινπνηνχληαη απφ ππεξεζίεο ηνπ Τπ. Οηθ. Γ Σκ.(Γξακκαηεηαθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο) 6. Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Α Σκ.(Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ) Β Σκ.(Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ) Γ Σκ.(Διέγρνπ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ) Κιανπδάηνπ Γεξαζηκνχια Παπαδάθε Εσή Βαζηιείνπ Απνζηνιία Λφεο Νηθφιανο & Κεληξηθή Μνλάδα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ 8. Γ/λζε Παιιατθήο Άκπλαο- Πνιηη. ρεδίαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (Π.Α.Μ.- Π..Δ.Α.) Υαξαιακπνπνχινπ ηακαηίλα Υξηζηνδνχινπ ππξηδνχια α. Γξαθείν Π..Δ.Α Γ.Υ.Κ. Πνκψλεο Θεφδσξνο

6 6 ΑΡΥΗ/ / ΜΔΩ ΣΗΛ. ΟΡΓΑΝΟ 9. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ Καλέιιεο Γεκήηξηνο , Γξαθείν Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ Φάε Μαξία & Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ (Γ.Δ.Π.ΠΟ.) & Γξαθεία Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ Γξαθ.Γξακκαη. Α' Πεηζ. πκβ. Β & Γξαθεία Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ Γξαθ.Γξακκαη. Α' Τπ. πκβ Β & Γ Γ Δ & Τπ. πκβ. Τπαιιήισλ ηνπ θιάδνπ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ Μηθηφ Τπ. πκβ..γ.ο.δ Σξηκεινχο Δηδηθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ & Γξαθείν Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο

7 7 2. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΩ ΣΗΛ. Α. ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΣΟΝ ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο Μαλσιάο Γεψξγηνο , (Αλαπιεξσηήο) Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Παγψλε Πελειφπε Β. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 3. Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη , Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Παλαγησηφπνπινο Νηθφιανο & Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο , Μπάθαο Ησάλλεο & , Σεισλείσλ θαη Δηδηθψλ , Φφξσλ Καηαλάισζεο Γηαινχξε Δηξήλε & Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ.) Βιάρνο Νηθφιανο Γ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 8. Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο & Μαζνχξαο Κσλζηαληίλνο Δζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ Γ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 9. Τπνδνκψλ & Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο -Δπηθνηλσληψλ Βαιειήο Αξηέκηνο / , ,210 (Αλαπιεξσηήο) Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 10. Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη Μειηάθνπ ηαπξνχια 210/ Πξνυπνινγηζκνχ Μηζζψλ Σνπξθνιηά Αζελατο (Αλαπιεξψηξηα) πληάμεσλ Νηάλνο ππξίδσλ Γηνίθεζεο & Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ απφ ηελ Δ.Δ. 14. Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) Καηξηβέζεο Βαζίιεηνο Μαξαβειάθεο ηπιηαλφο (Αλαπιεξσηήο) 210/

8 8 1. Γ/λζε Μαθξννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο θαη Πξνβιέςεσλ Α Σκ. (Πξαγκαηηθνχ Σνκέα) Β Σκ. (Γεκνζηνλ. εμειίμεσλ) Γ Σκ. (Δμση. Οηθνλνκηθψλ ζπλαι. θαη Γηεζλψλ εμειίμεσλ) Γ Σκ. (Σηκψλ & Δηζνδεκάησλ) 3. - ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ, ΣΜΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΔΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α) Γενική Γ/νζη Οικονομικήρ Πολιηικήρ Μαλσιάο Γεψξγηνο Γεκεηξνπνχινπ Γεσξγία Μαληάηεο Γεψξγηνο Θενθηιάθνπ Αλαζηαζία Κνθθηλίδνπ Οπξαλία ΜΔΩ ΣΗΛ Γ/λζε Πηζησηηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ Α Σκ. (Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Υξεκαηνδνηήζεσο) Β Σκ. (Γεκνζηνλ.ρεδηαζκνχ) Γ Σκ. (Κεθαιαηαγνξψλ θαη Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ) Γ Σκ. (Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ θαη Υξεκαηηζη. Παξαγψγσλ) Δ Σκ. (Αληηκεηψπηζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο) 3. Γ/λζε Σνκέσλ Παξαγσγήο Α Σκ. (Πξσηνγελνχο & Γεπηεξνγελνχο Παξαγσγήο) Β Σκ. (Σξηηνγελ. Παξαγσγήο) Γ Σκ. (Λνγηζηηθήο Σππνπνίζεο) Γ Σκ. (Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Τπεξεζηψλ) 4. Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Α Σκ. (Σκήκα Πιεζπζκνχ & Απαζρφιεζεο) Β Σκ. (Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Οηθνλνκηθψλ Τγείαο) Γ Σκ. (πλζεθψλ Δξγαζίαο & Πνηφηεηαο Εσήο) Γ Σκ. (Πνιηηηθ. Πεξηβάιινληνο) 5. Γ/λζε Δπξσπατθήο Έλσζεο Α Σκ. (Οηθνλ. Πνιηηηθήο Δ.Δ.) Β Σκ. (Δληαίαο Αγνξάο & Δζσηεξηθψλ Δπξ. Πνιηηηθψλ) Γ Σκ. (Οηθ. ρέζεσλ & δηεπξπλζεο ηεο Δ.Δ. & Θεκάησλ ΔΣΔπ) Γ Σκ.( Δλ.Ννκίζκαηνο Δπξψ) 6. Γ/λζε Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο Α Σκ.(Φνξ. Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο) Β Σκ. (Αλάιπζεο Οηθνλνκηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Δπηπηψζεσλ Φνξ. Πνιηηηθήο) Γ Σκ. (Γηεζλψλ Πξαθηηθψλ θαη ρέζεσλ Φνξ. Πνιηηηθήο) Καιιίαο Γεψξγηνο Παλαγησηνπνχινπ Δηξήλε Σζαξλάο Αληψληνο Γθφηζεο Γεψξγηνο Μίζρνο Αζαλάζηνο Μπειεζηψηε Διέλε Μεηξνπνχινπ Παλαγηψηα(αλ.) Καηζηκήραο Αιέμαλδξνο Σεξδάθε Αλαζηαζία Παπατσάλλνπ Αζεκίλα Σζαξλάο Αληψληνο Πηηζίλεο ηακάηηνο Ίβξνπ Ρνδάλζε Μπέδνπ Διέλε-νθία Μαληάηε Μαξηάλλα σηεξηάδνπ Βηθησξία Κνλδχιε Διέλε Παξνχηεο ππξ.(αλ.) Γεσξγηιέ Υξηζηίλα Σδηκάξα Εαραξνχια , Απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ζηε ΓΓΟΠ Αληνχζε ηεξγηαλή

9 9 β) Γενική Γ/νζη Οικονομικών Τπηπεζιών 1. Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ Α Σκ. (Σαθηηθνχ Πξνυπνιν- Γηζκνχ & ΜΠΓ) Β Σκ. (Πξνυπνινγηζκνχ Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ - Π.Γ.Δ.) Γ Σκ. (Παξαθνινχζεζεο Δπνπηεπφκελσλ θαη Λνηπψλ Φνξέσλ) Γ Σκ. (Οηθνλνκηθψλ Αλαιχζεσλ θαη Αλαθνξψλ) Φξάγθνπ Γήκεηξα (αλ.) Φξάγθνπ Γήκεηξα Φιψξνο Κσλ/λνο Γειραλίδνπ Νηθνιέηα ΜΔΩ ΣΗΛ Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Α Σκ. (Δθηέιεζεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ΠΓΔ) Β Σκ. (Δθθαζάξηζεο Μηζζνδνζίαο) Γ Σκ. (Λνηπψλ Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ) Παληαδή Αιίθε Παλαγάθε ηαπξνχια Αλδξηαλφο Υξχζαλζνο Κίηζε Δξηθχιε & Γ/λζε Πξνκεζεηψλ, Γηαρείξηζεο Τιηθνχ θαη Τπνδνκψλ Α Σκ. (Καηάξηηζεο θαη Δθηέιεζεο Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ) Β Σκ. (Γηαρείξηζεο Τιηθνχ θαη Τπνδνκψλ) Βηδάιεο Αλαζηάζηνο Καιιηγέξε Αηθαηεξίλε Κνιηνθψηε Δπαγγειία &

10 10 ΙΙ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΣΟΝ ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ α) ΚΔΝΣΡΙΚΗ 1. Γ/λζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο Πξντζηακέλνο/ε Α Σκ. (ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Απφδνζεο) Β Σκ. (Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αλάιπζεο Δζφδσλ) Γ Σκ.(Γηνίθεζεο &πληνληζκνχ Έξγνπ) Κνιπβνδηάθνπ Μαξίλα Παξηζηλέβεινπ Μαξία Αλδξηψηεο Υξήζηνο-Γεψξγηνο Λαζθαξίδεο Γεψξγηνο ΣΗΛΔΦΩΝΟ Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-εθαξκνγέο) Α Σκ.(Δθαξκνγψλ Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο-Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο- Ορεκάησλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζηνινγίνπ Β Σκ. (Δθαξκνγψλ Φ.Π.Α. θαη Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ) Γ Σκ. (Σεισλεηαθψλ Δθαξκνγψλ) Γ Σκ. (Δθαξκνγψλ Διέγρνπ, Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Τπνζηήξημεο- Λνηπψλ Δθαξκνγψλ) Απηνηειέο Γξαθείν ρεδίαζεο θαη Αλάπηπμεο πζηεκάησλ Λνγηζκηθνχ-Γεκηνπξγίαο Πξνηχπσλ ερπεξίδνπ νθία Κνπλδνπξάθεο Γεψξγηνο Υαηδεκεηάθνπ Παξαζθεπή Σδαθάιηα Μαξία Υνλδξνπδάθε Άλλα Βιάρνο Ησάλλεο Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) Α Σκ.(Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Δπνπηείαο Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ) Β Σκ. (Τπνζηήξημεο πλαιιαζζνκέλσλ θαη Δλίζρπζεο πλαιιαγψλ) Γ Σκ. (Γεληθνχ Μεηξψνπ θαη Γηεπαθψλ κε θνξείο-ππεξεζίεο) Απηνηειέο Γξαθείν Δηζαγσγήο θαη Διέγρνπ ηνηρείσλ Απηνηειέο Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο-Μέξηκλαο 4. Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ Α Σκ. (Φνξνινγ. Θεκάησλ) Β Σκ. (Σεισλ. Θεκάησλ) Γ Σκ. (Γηεζλ. Γηνηθ. πλεξγ. ζηνλ ηνκ. ηεο Άκεζεο Φνξνι.) Μπηηιελαίνο Μηραήι Καιαηδήο Νηθφιανο Γαιάλε Διέλε Σξηηάθε Αλαζηαζία Λεηβαδηψηνπ Ησάλλα Μειέγνπ Διέλε Ππιάιεο Οδπζζέαο Γιπθνχ Ησάλλα Πηηέλε καξάγδα Νηαξιαδήκα Υξπζάλζε , Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο σθξνλα Λπδία-Διηζάβεη Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ

11 11 β) ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Γ/λζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (έδξα: Αζήλα) Α Σκ.(Διέγρ. Πνηλ. Αδηθ. & Πεηζαξρ. Παξαπησκάησλ) Β Σκ. (Διέγρνπ Πεξηνπζ. Καηάζηαζεο) Γ Σκ. (Γηαρ. Πιεξ. πζη. & ηξαηεγ.) 1α. Τπνδηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (έδξα: Θεζζαινλίθε) Γ Σκ.(Διέγρ. Πνηλ. Αδηθ. & Πεηζαξρ. Παξαπησκάησλ) Δ Σκ. (Διέγρνπ Πεξνπζηαθήο Καηάζηαζεο) Απηνηειέο Γξαθείν Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο Σζνππιάθεο Μελέιανο Μπέθνο Γεκήηξηνο Μαληέιινπ Βαζηιηθή Μπίζζαο Γεκήηξηνο Θενδψξνπ Βαζίιεηνο Ηζαάθ Μπνπξνπηδφγινπ (αλ.) Αλησλνπνχινπ Υξηζηίλα ΣΗΛΔΦΩΝΟ Καηξάθεο Ησάλλεο Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Μπφιθαο ππξίδσλ Γ/λζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Τπεξεζία Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) Θσκαδάθεο ηαχξνο (αλ.) Απηνηειέο Σκήκα Α (ρεδηαζκνχ & Παξαθνινχζεζεο Απφδνζεο) Κφθνηαο Πεξηθιήο (αλ.) Απηνηειέο Σκήκα Β (πιινγήο, Αμηνιφγεζεο & Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ & Γεδνκέλσλ) Βξνχδαο Ησάλλεο (αλ.) Απηνηειέο Σκήκα Γ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Παλαγησηαθφπνπινο Παλαγ. (αλ.) Τπνδηεχζπλζε Γ Σκήκα (πληνληζκνχ Δπηρεηξεζηαθψλ Σκεκάησλ) Φάθνο Γεψξγηνο (αλ.) Δπηρεηξεζηαθά Σκήκαηα Δ - Ζ (Δξεπλψλ & Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ: 1.Δ Σκήκα.- Αζήλαο 2.Σ Σκήκα Θεζζαινλίθεο 3.Ε Σκήκα Πάηξαο 4.Ζ Σκήκα -Πεηξαηά θφλδξαο Γεκνζζέλεο (αλ.) Ίζδξαο Αλέζηεο (αλ.) αξιαο Γεκήηξηνο (αλ.) Μπαξκπέξεο Δπάγγεινο (αλ.) Δπηρεηξεζηαθφ Σκήκα Θ ( Δξεπλψλ & Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο ζηνλ Φ.Π.Α.) Σδαλεηάθεο Αλαζηάζηνο (αλ.) Η Σκήκα (Ννκηθήο Τπνζηήξημεο) Μπάξε Βηθησξία (αλ.)

12 12 Β. ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΣΩΝ ΓΔΝΙΚΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΑΤΣΩΝ Ι. Γενική Γ/νζη Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ & Ανθπώπινος Γςναμικού 1. Γ1 Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Α Σκ. (Γηνηθεη. Μέξηκλαο) Λφε Μαξία-Υξηζηίλα ΜΔΩ ΣΗΛ & , Β Σκ. (Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο ηεο Κ.Τ.) Μάληε Φισξέληα Γ2 Γ/λζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Πξντζηακέλνο Μάξξαο Αζαλάζηνο & Α Σκ. (Μεηξψνπ, Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ Πξνζσπηθνχ) Παπαδάθεο ππξίδσλ Β Σκ. (Αμηνιφγεζεο Αλαγθψλ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ) ηαζάθνπ Αζεκίλα Γ Σκ. (ηαδηνδξνκίαο θαη Δμέιημεο Πξνζσπηθνχ) θακπαξδψλε Αθξνδίηε Γ Σκ.(Πεηζαξρ. Γηαδηθαζίαο) Σζνπξνχ Ησάλλα-Μάγηα Δ Σκ. (ρεδηαζκνχ θαη Τινπνίεζεο Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ) Καξθνχιηα Γήκεηξα Απηνηειέο Γξαθείν Γηαρείξηζεο Δηδηθψλ Θεκάησλ Μνπξθνγηάλλε Αιεμάλδξα Γ6 Γ/λζε Οξγάλσζεο Α Σκ. (Γηνηθεη. Οξγάλσζεο) Λεγάθε Παξαζθεπή Αθαιίδεο ηαχξνο & , Β Σκ. (Οξγάλ.Σεισλ. Τπεξ.) Γ Σκ.(Απι.Γ/ζηψλ&Παξαγσγ.) Κνπηνπιάθνπ Αηθαηεξίλε Γ Σκ. (ρ. Γηνίθεζεο Πνιηηψλ) Νηαζθαγηάλλεο Μηραήι

13 13 ΙΙ. Γενική Γ/νζη Φοπολογικήρ Γιοίκηζηρ α) Κενηπική Τπηπεζία 1. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) Α Σκ. (Φνξνι. Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ) Β Σκ. (Φνξνι. Δηζνδήκαηνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ & Πινίσλ) Γ Σκ.(Φνξνι. Κηλήηξσλ, πλη. Απνζβέζεσλ&πλη.Κέξδνπο) Μπαιάζθαο Παλαγηψηεο Γξάςα Αξγπξψ Ζιηνθαχηνπ Μαξηάλλα Γφζεο Διεπζέξηνο ΜΔΩ ΣΗΛ & ,-6, 192, Γ/λζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ (Γ13) Α Σκ. (Φνξνι. Κιεξνλ., Γσξεψλ, Γνληθψλ Παξνρψλ) Β Σκ.(Φνξνι. Μεηαβ. Αθηλήησλ & Αθίλ. Πεξηνπζίαο) Γ Σκ.(Φνξνι. Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο) Μελνχλνπ Μαξία Σίγθα Αηθαηεξίλε Λνπθά Αηθαηεξίλε Αδάκ-Κφιιηα Άλλα & Γ/λζε Φ.Π.Α. (Γ14) Σάηζε Βαζηιηθή & Α Σκ. (Δθαξκνγήο ΦΠΑ) Β Σκ. (Δηδηθψλ Καζεζηψησλ ΦΠΑ & Παξνρήο Τπεξεζηψλ) Γ Σκ. (Δπηζηξνθψλ-Μειεηψλ) Δ Σκ. (ρέζεσλ κε ηελ Δ.Δ. & Ννκνζεηηθήο Πξνζαξκνγήο) Μπνχξα Γεσξγία Κνπηζνχθνο Υξήζηνο δξφιηα Γέζπνηλα ηάζε Αλησλία Γ/λζε Βηβιίσλ & ηνηρείσλ (Γ15) Α Σκ. (Βηβιίσλ) Β Σκ. (ηνηρείσλ) Γ Σκ. (Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη πζηεκάησλ Ζιεθηξνληθήο Γηαζθάιηζεο πλαιιαγψλ αΐηεο Δπζχκηνο (αλ.) αΐηεο Δπζχκηνο ηαζάο Γεκήηξηνο & Γ/λζε Σειψλ & Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ Α Σκ. (Σειψλ Υαξηνζήκνπ, πλ.φφξσλ & Φφξ.ππέξ ηξ.) Β Σκ. (Σειψλ Κπθινθνξίαο & Δηδηθψλ Φφξσλ) Παπαδνπνχινπ Δηξήλε Αγθηλαξαζηαράθεο Κσλ &

14 14 6. Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Α Σκ. (ηαηηζηηθήο αλάιπζεο & κέηξεζεο επηδφζεσλ) Β Σκ. (Καηάξηηζεο & παξαθνινχζεζεο Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ) Γ Σκ. (Δγγξαθψλ & παξαθνινχζεζεο θνξνινγνπκέλσλ) Γ Σκ.(Γηαζηαπξψζεσλ &Αμηνιφγεζεο Διεγθηηθψλ Δπξεκάησλ) Δ (Δθπφλεζεο Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ) Φνπξθαιίδεο Γεψξγηνο Δπιηάηνπ ηαπξνχια Υαξηησλίδνπ Γεσξγία (αλ.) Πάζηξα Αηθαηεξίλε Κνξδνπάηεο Γεκήηξηνο ΜΔΩ ΣΗΛ & ΔΚΣΟ ΣΗΛ Γ/λζε Διέγρσλ Α Σκ. (Δηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ ειέγρνπ άκεζεο θνξνινγίαο) Β Σκ. (Δηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ ειέγρνπ ΦΠΑ & ινηπψλ έκκεζσλ θφξσλ) Γ Σκ. (Δηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ ειέγρνπ ειεηξνληθνχ εκπνξίνπ & ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ) Γ Σκ. (Δηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ ειέγρνπ θαηνίθσλ Διιάδνο γηα εηζνδήκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο & θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ γηα εηζνδήκαηα εκεδαπήο) Λεβάθνπ Σαηηάλα Αζαλαζίνπ Υξήζηνο ηάληδνπ Μαξία & Γ/λζεΠνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ Α Σκ.(Αλάπηπμεο & Παξαθνινχζεζεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εθνχζηαο είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ) Β Σκ. (Αλάπηπμεο & Παξαθνινχζεζεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ) Γ Σκ. (Οθεηιεηψλ Δηδηθψλ θαηεγνξηψλ) Γ Σκ. Λνγηζηηθήο εζφδσλ & παξαθνινχζεζεο ειεθηξνληθψλ εηζπξάμεσλ & επηζηξνθψλ) Δ Σκ.(Γηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο νξγάλσλ & επηηξνπψλ ειέγρνπ & είζπξαμεο) Υαηδεπαλαγηψηνπ Δπαλζία Σδηιίλε Διέλε (αλ.) Υνπδνχξε ηπιηαλή Παλαγηψηνπ Διέλε (αλ.) Κσλζηαληηλίδνπ Γέζπνηλα Καξάκπειαο Γεξάζηκνο &

15 15 9. Γ/λζε Παξαθνινχζεζεο λνκηθψλ ππνζέζεσλ ειέγρνπ & αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο Α Σκ. (Παξαθνινχζεζεο ησλ Πνηληθψλ, Φνξνινγηθψλ & Δηζπξαρηηθψλ ππνζέζεσλ) Β Σκ. (Παξαθνινχζεζεο ηεο δηνηθεηηθήο, δηαηηεηηθήο & δηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ) Γ Σκ. (Παξαθνινχζεζεο δηνηθεηηθψλ & ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ) Γ Σκ. (Αμηνιφγεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ επί ζεκάησλ ειέγρνπ & είζπξαμεο) Φπρνγηνπνχινπ Γεσξγία Σξαρίιε Εσή Σξππνζθνχθεο Θεφδσξνο Μακάθνπ Μαξία ΜΔΩ ΣΗΛ & ΔΚΣΟ ΣΗΛ Γ/λζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο Α Σκ. (πκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ & επαηζζεηνπνίεζεο θνξνινγνπκέλσλ-νθεηιεηψλ) Β Σκ. (Πξνιεπηηθήο & θαηάζηαιηηθήο αμηνιφγεζεο θνξνινγνπκέλσλ-ειεγρνκέλσλ & νθεηιεηψλ) Γ Σκ. (Δπεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ & κέηξεζεο ζπκκφξθσζεο) Μαπξίδνπ Υαξά Αθξηηίδνπ Μεξφπε Μπηληάξεο Υξήζηνο Γξηζηέιιαο Αζαλάζηνο β) Διδικέρ Αποκενηπωμένερ Τπηπεζίερ 1.Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο Θενδψξνπ Ζιίαο ΜΔΩ ΣΗΛ Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινχηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) Μαζίλαο Γεκήηξηνο Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) Παληαδνπνχινπ Μαξηάλζε Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο: α) Αζελψλ β) Πεηξαηψο γ) Θεζζαινλίθεο δ) Πάηξαο Αιάλεο Γεψξγηνο Μπάξθνπιαο Ρήγαο Κνπηκεξίδεο Δπζηάζηνο Φσηνπνχινπ Γεσξγία ,

16 16 γ) Πεπιθεπειακέρ Τπηπεζίερ: ΓΗΜΟΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (Γ.Ο.Τ.) i. ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 1. ΓΟΤ Α Αζελψλ Καξνχλνπ Μαξία & ΓΟΤ Γ Αζελψλ ηάκνο Αζαλάζηνο ΓΟΤ Σ Αζελψλ ΓΟΤ ΗΒ Αζελψλ Καθνπδάθεο Μηραήι ΓΟΤ ΗΓ Αζελψλ Γνξαλίηεο Κσλζηαληίλνο ΓΟΤ ΗΓ Αζελψλ Γεσξγαληέαο Γεψξγηνο ΓΟΤ ΗΕ Αζελψλ Αλδξνχηζνο Αζαλάζηνο ΓΟΤ ΦΑΔ Αζελψλ Υξηζηφπνπινο Φίιηππνο , ΓΟΤ Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ Βιάρνο Αξηζηείδεο ΓΟΤ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Υαιβαηζηψηεο Γεκήηξηνο ΓΟΤ Αγίσλ Αλαξγχξσλ Καπέξδαο Κσλ/λνο ΓΟΤ Αηγάιεσ Γαβίιαο Γεκήηξηνο ΓΟΤ Ακαξνπζίνπ ΓΟΤ Αραξλψλ Φσηάθε Υξπζάλζε ΓΟΤ Βχξσλα Μσξατηνπ Διπίδα ΓΟΤ Γαιαηζίνπ Γαβαιά Άλλα ΓΟΤ Γιπθάδαο Αιαλεο Γεψξγηνο ΓΟΤ Διεπζίλαο Σζνχθαιε Βαζηιηθή ΓΟΤ Ζιηνχπνιεο Απνζηνινπνχινπ Διέλε ΓΟΤ Καιιηζέαο Παξάζρεο Βαζίιεηνο ΓΟΤ Κεθηζηάο Γξπκαιίηνπ Μαξίλα ΓΟΤ Κνξσπίνπ Θενηνθάηνο Παλαγηψηεο ΓΟΤ Μνζράηνπ Καξαπαλαγηψηνπ Παξαζθεπή ΓΟΤ Ν. Ησλίαο Μαζηξνδήκνο Γεψξγηνο ΓΟΤ Ν. κχξλεο Ννχιαο Αιέμαλδξνο ΓΟΤ Ν. Ζξαθιείνπ ΓΟΤ Νίθαηαο Μαξγαξίηεο Υαξάιακπνο ΓΟΤ Παιαηνχ Φαιήξνπ Νηθνιήο Βαζίιεηνο

17 17 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 29. ΓΟΤ Παιιήλεο Κπξηαθίδνπ Φσηεηλή ΓΟΤ Α Πεηξαηά Γεξαθνχδε Άλλα ΓΟΤ Γ Πεηξαηά Καςήο Γηνλχζηνο ΓΟΤ Γ Πεηξαηά Σξηαληαθχιινπ Διεπζέξηνο ΓΟΤ Δ Πεηξαηά Παπαληθνιάνπ Ησάλλεο ΓΟΤ ΦΑΔ Πεηξαηά Μπάξθνπιαο Ρήγαο ΓΟΤ Πινίσλ Πεηξαηά νπιηψηεο Γήκνο ΓΟΤ Α Πεξηζηεξίνπ Κνιατηεο Φίιηππνο ΓΟΤ Β Πεξηζηεξίνπ Αλαγλψζηνπ Νηθφιανο ΓΟΤ Υαιαλδξίνπ Βεινλάθεο Γεψξγηνο ΓΟΤ Υνιαξγνχ Πιαρνχξεο Λάκπξνο ΓΟΤ Φπρηθνχ Κνπηζνκπίλα Πελειφπε ii. ΛΟΙΠΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 1. ΓΟΤ Αγίνπ Νηθνιάνπ Σζηγθξή Γεσξγία ΓΟΤ Αγξηλίνπ Σζψηαο Βαζίιεηνο ΓΟΤ Αηγίνπ Φισξφπνπινο Θεφδσξνο ΓΟΤ Αιεμαλδξνχπνιεο Παπαηδειίδνπ Άξηεκηο ΓΟΤ Ακαιηάδαο Καξαηζαπε Εσή ΓΟΤ Ακπεινθήπσλ Θεζ/λίθεο Κπξίηζεο Αληψληνο ΓΟΤ Άκθηζζαο Σζαθαιάθεο Ζιίαο ΓΟΤ Αξγνζηνιίνπ ηκσηάο Μηιηηάδεο ΓΟΤ Άξγνπο Ησάλλνπ Δπάγγεινο ΓΟΤ Άξηαο Μπαζηνχθαο Εψεο ΓΟΤ Βέξνηαο Βεθηάξεο Κσλζηαληίλνο , ΓΟΤ Βφινπ Σζακπξίλνο Υξήζηνο ΓΟΤ Γηαλληηζψλ ΓΟΤ Γξεβελψλ Διεπζεξίνπ Θεκηζηνθιήο ΓΟΤ Γξάκαο Σδηβειεθίδεο Δπζηξάηηνο ΓΟΤ Έδεζζαο Καιατηδίδεο Αληψληνο ΓΟΤ Εαθχλζνπ Μσξαΐηεο Κσλζηαληίλνο

18 18 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 18. ΓΟΤ Ζγνπκελίηζαο Ατβαιάθε Υαξίθιεηα ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Ρνιάθεο Δκκαλνπήι ΓΟΤ Α Θεζζαινλίθεο Σζαξνχραο Γεψξγηνο ΓΟΤ Γ Θεζζαινλίθεο Βακβαηήξα Γεσξγία ΓΟΤ Δ Θεζζαινλίθεο Καξαγηαλλνπνχινπ Παξαζθεπή ΓΟΤ Σ Θεζζαινλίθεο ηψπεο Γεκήηξηνο ΓΟΤ Ε Θεζζαινλίθεο Μάλνο Αληψληνο ΓΟΤ Ζ Θεζζαινλίθεο Κνιάηνπ Μαξία ΓΟΤ ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο Φαζνχια Φαλή ΓΟΤ Θήβαο ηφγηνπ-αθξηψηε Θενδψξα ΓΟΤ Θήξαο Κακπνπξνπνχινπ Δηξήλε ΓΟΤ Ησαλλίλσλ Μπνχζηνπ-Μπνπξαηδή Αγγειηθή ΓΟΤ Ησλίαο Θεζζαινλίθεο Καξαγσγνο Νηθφιανο ΓΟΤ Καβάιαο Παλαγησηνπνχινπ Φσθψ , ΓΟΤ Καιακαξηάο Ενπκπαξίδεο Ησαθείκ ΓΟΤ Καιακάηαο Κνχβεια Δπγελία , ΓΟΤ Καξδίηζαο Παπαθψζηα-Πιαθηά Μάξζα ΓΟΤ Καξπελεζίνπ Κακαξέηζνο Βαζίιεηνο ΓΟΤ Καζηνξηάο Γαβξηειίδεο Παλαγηψηεο ΓΟΤ Καηεξίλεο Μάλνο Γεκήηξηνο ΓΟΤ Κέξθπξαο Γάηζνο Παλαγηψηεο ΓΟΤ Κηιθίο Ησαλλίδεο Δπάγγεινο ΓΟΤ Κνδάλεο Καηζηαλα Πνιπμέλε , ΓΟΤ Κνκνηελήο Μαιαγθνπξαο Κσλ/λνο ΓΟΤ Κνξίλζνπ Αλδξηθφπνπινο Βαζίιεηνο ΓΟΤ Κχκεο Δπθξνζχλεο Αιέμαλδξνο ΓΟΤ Κσ Μεηαμσηνο Κπξηάθνο ΓΟΤ Λαγθαδά Σζηαηζνπιαο Κσλ/λνο ΓΟΤ Λακίαο Μαιηάγθαο Γεψξγηνο ΓΟΤ Α Λάξηζαο Μπαικπνχδεο Εήζεο ΓΟΤ Β Λάξηζαο Σδηφξηδηνπ Διέλε ΓΟΤ Λεπθάδαο Μαξγέιεο πχξνο ΓΟΤ Ληβαδεηάο θφλδξαο Λνπθάο

19 19 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 51.ΓΟΤ Μεζνινγγίνπ Κπξίηζεο Παλαγηψηεο ΓΟΤ Μπθφλνπ ΓΟΤ Μπηηιήλεο Μπαξνχηεο Παλαγηψηεο ΓΟΤ Νάμνπ Μαλσιάο Νηθεθφξνο ΓΟΤ Ναππιίνπ Οιπκπίζηνο Γεψξγηνο ΓΟΤ Ν. Ησλίαο Βφινπ Κνπαλνπ Διέλε ΓΟΤ Νέσλ Μνπδαληψλ Γθαβαξδίλαο Δπάγγεινο ΓΟΤ Ξάλζεο Γηακαιίδνπ Βαζηιηθή ΓΟΤ Οξεζηηάδαο Κνπξνπζηάπθνο Κσλ/λνο ΓΟΤ Πάξνπ Ξέλνπ Γήκεηξα ΓΟΤ Α Παηξψλ Παπαζαλαζφπνπινο Κσλ/λνο ΓΟΤ Γ Παηξψλ Σδφιαο Παλαγηψηεο ΓΟΤ Πνιπγχξνπ ΓΟΤ Πξέβεδαο Σξαραλάο Αζαλάζηνο ΓΟΤ Πηνιεκαΐδαο Παληαδνπνχινπ Γεσξγία ΓΟΤ Πχξγνπ Κνηζηθαο Υαξάιακπνο ΓΟΤ Ρεζχκλνπ Παιαθνχηε Μαξία ΓΟΤ Ρφδνπ Καινγεξφπνπινο Νηθφιανο ΓΟΤ άκνπ Βνχξνο Νηθφιανο ΓΟΤ εξξψλ Αγγειέξεο Αζαλάζηνο έσο ΓΟΤ πάξηεο Νηθνιαθάθνο Βαζίιεηνο ΓΟΤ χξνπ Θενθηινγηαλλάθνο Γεψξγηνο ΓΟΤ Σξηθάισλ Καηζαξφο Γηνλχζηνο , ΓΟΤ Σξίπνιεο Πξνθνπνο Αζαλάζηνο ΓΟΤ Φιψξηλαο Σζαθκάθεο Κσλζηαληίλνο ΓΟΤ Υαιθίδαο Δπθξνζχλεο Αιέμαλδξνο ΓΟΤ Υαλίσλ Πξσηνπαπαδάθε Δξαζκία ΓΟΤ Υίνπ Ραπηηεο Κπξηάθνο

20 20 III. Γενική Γ/νζη Σελωνείων & Δ.Φ.Κ. α) Κενηπική Τπηπεζία 1. Γ/λζε Γαζκνινγηθή (Γ17) Α Σκ. (Γαζκνινγηθφ) Γ Σκ. (Γαζκ. Πξνηηκ. Καζεζηψησλ & Καηαγσγήο) Δ Σκ.(ΦΠΑ Δηζαγ.-Δμαγσγψλ) Αδηθεκελάθε Παξαζθεπή Μπίξκπηια Δξαζκία νπθηνχξνγινπ Μαξγαξίηα Ενξκπάλνο Γηνλχζηνο ΜΔΩ ΣΗΛ Γ/λζε Σει/θψλ Οηθνλνκηθψλ πζηεκάησλ (Γ18) Α Σκ. (Γαζκνινγηθψλ Απαιιαγψλ & Δμαηξέζεσλ) Β Σκ. (Πξνζ. Δηζαγ.-Υξεζηκ.& Γαζκ/γηθψλ Απαιι.Σαμηδ.& Μεηνηθ.) Γ Σκ. (Αλαζηαιηηθψλ Καζεζηψησλ) Πεηξάθε Αλαζηαζία Πνιπηζάθεο Ησάλλεο Γεινπνχινπ Νίθε Νηνπληνπλάθεο Γεκήηξηνο(αλ.) Γ/λζε Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Γ19) Α Σκ. (πλη. Σεισλ. Γ/ζηψλ) Β Σκ.(Γηαθίλεζεο-Γηακεηαθφκ. Δκπνξ. & Απνζθ. Δπηβαηψλ) Γ Σκ. (Σεισλ. Αληηπξνζ. & Απαγνξεχζεσλ- Πεξηνξηζκψλ) Γ Σκ. (Σεισλεηαθήο Οθεηιήο & Σακεηαθήο Γηαρ/ζεο) Δ Σκ. Δπνπηείαο Γηαρεηξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ Παπαγηάλλε νθία Καηαγήο Κσλ/λνο Μεηαμά-Μαξηάηνπ Διέλε Αζαλαζάθε Εαθεηξία Καξάγησξγαο Ησάλλεο Μαζηνπδάθε Παλαγηψηα Γ/λζε Διέγρνπ Σεισλείσλ(Γ33) Α Σκ.(Γίσμεο Λαζξεκπνξίνπ& ινηπψλσεισλ.παξαβάζεσλ) Β Σκ. (Γίσμεο Ναξθσηηθψλ θαη Όπισλ) Γ Σκ. (Μέζσλ Γίσμεο) Γ Σκ. (Αλάιπζεο Κηλδχλνπ) Δ Σκ. (Πιεξνθνξηψλ CIS- SCENT) Φηνιηηάθε Αηθαηεξίλε Απνζηφινπ Λνχια Μαηζνχθα Αγγειηθή Αζαλαζάθε Εαθεηξία Αλδξηψηε Γέζπνηλα Αδακφπνπινο Θεφδσξνο , Γ/λζε Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο Α Σκ. (Φνξνι.Πεηξειαηνεηδψλ Πξντφλησλ) Β Σκ. (Φνξνι. Καπλνχ) Γ Σκ. (Φνξνι. Αηζπιηθήο Αιθνφιεο, Αιθννι.Πνηψλ, Οίλνπ, Εχζνπ θαη ινηπψλ εηδψλ) Γ Σκ. (Φνξνι. Απηνθηλήησλ θ.ιπ. πξντφλησλ) Καλειινπνχινπ Δπθξνζχλε Μνπδαθίηνπ Αλαζηαζία Νηθαιέμε Γάθλε Κεξαζηψηε Δπζηαζία Μηραειίδνπ Δπαγγειία /

21 21 ΜΔΩ ΣΗΛ. 6.Γ/λζε Τπνζηήξημεο Πιεξνθ. πζηεκάησλ Σεισλείσλ Α Σκ. (Γελ. Θεκ. & Τπνζη. Τπνζπζη. Παξαθνινπζ. Φπζ.& Αλζξψπηλσλ Πφξσλ) Β Σκ.(Τπνζηήξημεο Διέγρνπ) Γ Σκ. (Τπνζη. Τπνζπζη. Γηαρ. Δκπ.-Γει., Δηζαγ.-Δμαγ. & Γηακεη. ηνπ Ο.Π..Σ.) Δ Σκ. (Τπνζη. Τπνζπζη. Δηδ. Φφξσλ Καηαλαι. (Δ.Φ.Κ.) ) Πεηξνπνχινπ Δπδνθία Απζίλνο Νηθφιανο Μπέιεραο Θεφδσξνο (αλ.) Μεηξφπνπινο σηήξηνο (αλ.) Σζαγθαξάθεο Γεψξγηνο β) Διδικέρ Αποκενηπωμένερ Τπηπεζίερ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 1. Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) : α) Αηηηθήο β) Θεζζαινλίθεο Ίηζηνπ Δπαγγειία Γ/λζεηο Σεισλείσλ: α) Αηηηθήο β) Θεζζαινλίθεο Σζηγθάθνο Απφζηνινο Μήηξνπ-Γσγάθνπ Αγγειηθή Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ Κνχβαξεο Γεκήηξηνο , Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο: α) 1 ε Αηηηθήο (Πεηξαηάο) β) 2 ε Θεζζαινλίθεο (Θεζ/λίθε) γ) 3 ε Παηξψλ (Πάηξα) δ) 4 ε Καβάιαο (Καβάια) ε) 5 ε Βφινπ (Βφινο) ζη) 6 ε Γσδεθαλήζνπ (Ρφδνο) δ) 7 ε Κέξθπξαο (Κέξθπξα) ε) 8 ε Κξήηεο (Ζξάθιεην) ζ) 9 ε Λέζβνπ (Μπηηιήλε) η) 10 ε Κπθιάδσλ (χξνο) Καξνχδνο Ησάλλεο Αηαιφγινπ Φεβξσλία Βαιηάθνο Γεκήηξηνο Κνχξηεο Βαζίιεηνο Νάζηνπ Γεσξγία Καζαπάθεο Ησάλλεο Κνπηξνπκπήο Γεκήηξηνο Καξακπάηζνο Ησάλλεο

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117 Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 21/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΘΔΜΑ: Πποζωπινοί πίνακερ καηάηαξηρ ηων πποηάζεων πος ςποβλήθηκαν για αξιολόγηζη ζηην απιθμ. 6575/12-11-2014

Διαβάστε περισσότερα