Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν"

Transcript

1 Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

2 2 Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Ι.- ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ, ΣΜΗΜΑΣΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΙ.- ΣΗΛΔΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΤΣΩΝ

3 3 Δ Τ Ρ Δ Σ Η Ρ Ι Ο ΚΔΝΣΡΙΚΗ Ι. Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Τπεξεζίεο, Όξγαλα θαη Απηνηειή Γξαθεία ππαγφκελα ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζελ. 5-6 ΙΙ. Γεληθέο Γηεπζχλζεηο 7 ΙΙΙ. Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Γξαθεία: 1.-Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπτπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ: α) Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 8 β) Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 2.-Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ: 9 10 α) Γελ. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Αλζξψπ. Γπλακηθνχ 12 β) -/- Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γ) -/- Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ δ) -/- Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ.) Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο: Γελ. Γ/λζε Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο & Δζλ. Κιεξνδνηεκάησλ 4.-Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..): Γελ. Γ/λζε Τπνδνκψλ & Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο -Δπηθνηλσληψλ 5.-Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (Γ.Γ.Γ.Π.): α) Γελ. Γ/λζε Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη Πξνυπνινγηζκνχ β) -/- πληάμεσλ γ) -/- Μηζζψλ δ) -/- Γηνίθεζεο & Διέγρνπ πγρξ/λσλ Πξνγξ/ησλ απφ ηελ ΔΔ ε) -/- Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ Δηδηθή Γξακκαηεία ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.) 42 ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Ι. Τπαγφκελεο απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ: α) Γ/λζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ β) Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γ) Γ/λζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ δ) Τπεξεζία Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) ΙΙ. Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο: α) Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 15 β) Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινχηνπ 15 (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) γ) Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) 15 δ) Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο 15 ΙΙΙ. Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ.: α) Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) 21 β) Γηεπζχλζεηο Σεισλείσλ (Αηηηθήο & Θεζζαινλίθεο) 21 γ) Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ δ) Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο ΙV. Τπεξεζίεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο.Γ.Ο.Δ. : α) Δπηρεηξεζηαθέο Γ/λζεηο (Αζήλαο & Θεζ/θεο) 43 β) Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο

4 4 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) : α) Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο β) Λνηπήο Διιάδαο Σεισλεία & Σνπηθά Σεισλεηαθά Γξαθεία Υεκηθέο Τπεξεζίεο 4.Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Τ.Γ.Δ.) ζηνπο Ννκνχο θαη Ννκαξρίεο 41

5 5 1. ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΑΡΥΔ, ΤΠΗΡΔΙΔ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΓΡΑΦΔΙΑ ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΥΗ/ / ΟΡΓΑΝΟ 1. Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ.) (Πξφεδξνο Ν..Κ.) ΜΔΩ ΣΗΛ Γξ. Ννκηθνχ πκβνχινπ ζην Τπ. Οηθνλνκηθψλ α) Καξ. εξβίαο 10 Απέζζνο Μηραήι & β) Γ.Γ.Γ.Π. 3. Δηδηθφ Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ Φνξνινγίαο ζην Τπ. Οηθνλνκηθψλ Μπεξληθφια Δπθξνζχλε Καξαγηάλλεο Αιέμαλδξνο πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ Πξφεδξνο Γξακκαηεία , , Τπεξεζία ρεδηαζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο Α Σκ. (ρεδηαζκνχ, Γηαρείξηζεο & Διέγρνπ ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο) Β Σκ.(Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο, πνπ πινπνηνχληαη απφ ππεξεζίεο εθηφο ηνπ Τπ. Οηθ. Γ Σκ.(Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο, πνπ πινπνηνχληαη απφ ππεξεζίεο ηνπ Τπ. Οηθ. Γ Σκ.(Γξακκαηεηαθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο) 6. Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Α Σκ.(Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ) Β Σκ.(Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ) Γ Σκ.(Διέγρνπ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ) Κιανπδάηνπ Γεξαζηκνχια Παπαδάθε Εσή Βαζηιείνπ Απνζηνιία Λφεο Νηθφιανο & Κεληξηθή Μνλάδα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ 8. Γ/λζε Παιιατθήο Άκπλαο- Πνιηη. ρεδίαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (Π.Α.Μ.- Π..Δ.Α.) Υαξαιακπνπνχινπ ηακαηίλα Υξηζηνδνχινπ ππξηδνχια α. Γξαθείν Π..Δ.Α Γ.Υ.Κ. Πνκψλεο Θεφδσξνο

6 6 ΑΡΥΗ/ / ΜΔΩ ΣΗΛ. ΟΡΓΑΝΟ 9. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ Καλέιιεο Γεκήηξηνο , Γξαθείν Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ Φάε Μαξία & Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ (Γ.Δ.Π.ΠΟ.) & Γξαθεία Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ Γξαθ.Γξακκαη. Α' Πεηζ. πκβ. Β & Γξαθεία Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ Γξαθ.Γξακκαη. Α' Τπ. πκβ Β & Γ Γ Δ & Τπ. πκβ. Τπαιιήισλ ηνπ θιάδνπ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ Μηθηφ Τπ. πκβ..γ.ο.δ Σξηκεινχο Δηδηθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ & Γξαθείν Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο

7 7 2. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΩ ΣΗΛ. Α. ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΣΟΝ ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο Μαλσιάο Γεψξγηνο , (Αλαπιεξσηήο) Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Παγψλε Πελειφπε Β. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 3. Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη , Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Παλαγησηφπνπινο Νηθφιανο & Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο , Μπάθαο Ησάλλεο & , Σεισλείσλ θαη Δηδηθψλ , Φφξσλ Καηαλάισζεο Γηαινχξε Δηξήλε & Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ.) Βιάρνο Νηθφιανο Γ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 8. Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο & Μαζνχξαο Κσλζηαληίλνο Δζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ Γ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 9. Τπνδνκψλ & Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο -Δπηθνηλσληψλ Βαιειήο Αξηέκηνο / , ,210 (Αλαπιεξσηήο) Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 10. Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη Μειηάθνπ ηαπξνχια 210/ Πξνυπνινγηζκνχ Μηζζψλ Σνπξθνιηά Αζελατο (Αλαπιεξψηξηα) πληάμεσλ Νηάλνο ππξίδσλ Γηνίθεζεο & Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ απφ ηελ Δ.Δ. 14. Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) Καηξηβέζεο Βαζίιεηνο Μαξαβειάθεο ηπιηαλφο (Αλαπιεξσηήο) 210/

8 8 1. Γ/λζε Μαθξννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο θαη Πξνβιέςεσλ Α Σκ. (Πξαγκαηηθνχ Σνκέα) Β Σκ. (Γεκνζηνλ. εμειίμεσλ) Γ Σκ. (Δμση. Οηθνλνκηθψλ ζπλαι. θαη Γηεζλψλ εμειίμεσλ) Γ Σκ. (Σηκψλ & Δηζνδεκάησλ) 3. - ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ, ΣΜΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΔΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α) Γενική Γ/νζη Οικονομικήρ Πολιηικήρ Μαλσιάο Γεψξγηνο Γεκεηξνπνχινπ Γεσξγία Μαληάηεο Γεψξγηνο Θενθηιάθνπ Αλαζηαζία Κνθθηλίδνπ Οπξαλία ΜΔΩ ΣΗΛ Γ/λζε Πηζησηηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ Α Σκ. (Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Υξεκαηνδνηήζεσο) Β Σκ. (Γεκνζηνλ.ρεδηαζκνχ) Γ Σκ. (Κεθαιαηαγνξψλ θαη Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ) Γ Σκ. (Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ θαη Υξεκαηηζη. Παξαγψγσλ) Δ Σκ. (Αληηκεηψπηζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο) 3. Γ/λζε Σνκέσλ Παξαγσγήο Α Σκ. (Πξσηνγελνχο & Γεπηεξνγελνχο Παξαγσγήο) Β Σκ. (Σξηηνγελ. Παξαγσγήο) Γ Σκ. (Λνγηζηηθήο Σππνπνίζεο) Γ Σκ. (Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Τπεξεζηψλ) 4. Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Α Σκ. (Σκήκα Πιεζπζκνχ & Απαζρφιεζεο) Β Σκ. (Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Οηθνλνκηθψλ Τγείαο) Γ Σκ. (πλζεθψλ Δξγαζίαο & Πνηφηεηαο Εσήο) Γ Σκ. (Πνιηηηθ. Πεξηβάιινληνο) 5. Γ/λζε Δπξσπατθήο Έλσζεο Α Σκ. (Οηθνλ. Πνιηηηθήο Δ.Δ.) Β Σκ. (Δληαίαο Αγνξάο & Δζσηεξηθψλ Δπξ. Πνιηηηθψλ) Γ Σκ. (Οηθ. ρέζεσλ & δηεπξπλζεο ηεο Δ.Δ. & Θεκάησλ ΔΣΔπ) Γ Σκ.( Δλ.Ννκίζκαηνο Δπξψ) 6. Γ/λζε Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο Α Σκ.(Φνξ. Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο) Β Σκ. (Αλάιπζεο Οηθνλνκηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Δπηπηψζεσλ Φνξ. Πνιηηηθήο) Γ Σκ. (Γηεζλψλ Πξαθηηθψλ θαη ρέζεσλ Φνξ. Πνιηηηθήο) Καιιίαο Γεψξγηνο Παλαγησηνπνχινπ Δηξήλε Σζαξλάο Αληψληνο Γθφηζεο Γεψξγηνο Μίζρνο Αζαλάζηνο Μπειεζηψηε Διέλε Μεηξνπνχινπ Παλαγηψηα(αλ.) Καηζηκήραο Αιέμαλδξνο Σεξδάθε Αλαζηαζία Παπατσάλλνπ Αζεκίλα Σζαξλάο Αληψληνο Πηηζίλεο ηακάηηνο Ίβξνπ Ρνδάλζε Μπέδνπ Διέλε-νθία Μαληάηε Μαξηάλλα σηεξηάδνπ Βηθησξία Κνλδχιε Διέλε Παξνχηεο ππξ.(αλ.) Γεσξγηιέ Υξηζηίλα Σδηκάξα Εαραξνχια , Απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ζηε ΓΓΟΠ Αληνχζε ηεξγηαλή

9 9 β) Γενική Γ/νζη Οικονομικών Τπηπεζιών 1. Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ Α Σκ. (Σαθηηθνχ Πξνυπνιν- Γηζκνχ & ΜΠΓ) Β Σκ. (Πξνυπνινγηζκνχ Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ - Π.Γ.Δ.) Γ Σκ. (Παξαθνινχζεζεο Δπνπηεπφκελσλ θαη Λνηπψλ Φνξέσλ) Γ Σκ. (Οηθνλνκηθψλ Αλαιχζεσλ θαη Αλαθνξψλ) Φξάγθνπ Γήκεηξα (αλ.) Φξάγθνπ Γήκεηξα Φιψξνο Κσλ/λνο Γειραλίδνπ Νηθνιέηα ΜΔΩ ΣΗΛ Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Α Σκ. (Δθηέιεζεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ΠΓΔ) Β Σκ. (Δθθαζάξηζεο Μηζζνδνζίαο) Γ Σκ. (Λνηπψλ Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ) Παληαδή Αιίθε Παλαγάθε ηαπξνχια Αλδξηαλφο Υξχζαλζνο Κίηζε Δξηθχιε & Γ/λζε Πξνκεζεηψλ, Γηαρείξηζεο Τιηθνχ θαη Τπνδνκψλ Α Σκ. (Καηάξηηζεο θαη Δθηέιεζεο Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ) Β Σκ. (Γηαρείξηζεο Τιηθνχ θαη Τπνδνκψλ) Βηδάιεο Αλαζηάζηνο Καιιηγέξε Αηθαηεξίλε Κνιηνθψηε Δπαγγειία &

10 10 ΙΙ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΣΟΝ ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ α) ΚΔΝΣΡΙΚΗ 1. Γ/λζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο Πξντζηακέλνο/ε Α Σκ. (ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Απφδνζεο) Β Σκ. (Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αλάιπζεο Δζφδσλ) Γ Σκ.(Γηνίθεζεο &πληνληζκνχ Έξγνπ) Κνιπβνδηάθνπ Μαξίλα Παξηζηλέβεινπ Μαξία Αλδξηψηεο Υξήζηνο-Γεψξγηνο Λαζθαξίδεο Γεψξγηνο ΣΗΛΔΦΩΝΟ Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-εθαξκνγέο) Α Σκ.(Δθαξκνγψλ Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο-Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο- Ορεκάησλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζηνινγίνπ Β Σκ. (Δθαξκνγψλ Φ.Π.Α. θαη Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ) Γ Σκ. (Σεισλεηαθψλ Δθαξκνγψλ) Γ Σκ. (Δθαξκνγψλ Διέγρνπ, Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Τπνζηήξημεο- Λνηπψλ Δθαξκνγψλ) Απηνηειέο Γξαθείν ρεδίαζεο θαη Αλάπηπμεο πζηεκάησλ Λνγηζκηθνχ-Γεκηνπξγίαο Πξνηχπσλ ερπεξίδνπ νθία Κνπλδνπξάθεο Γεψξγηνο Υαηδεκεηάθνπ Παξαζθεπή Σδαθάιηα Μαξία Υνλδξνπδάθε Άλλα Βιάρνο Ησάλλεο Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) Α Σκ.(Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Δπνπηείαο Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ) Β Σκ. (Τπνζηήξημεο πλαιιαζζνκέλσλ θαη Δλίζρπζεο πλαιιαγψλ) Γ Σκ. (Γεληθνχ Μεηξψνπ θαη Γηεπαθψλ κε θνξείο-ππεξεζίεο) Απηνηειέο Γξαθείν Δηζαγσγήο θαη Διέγρνπ ηνηρείσλ Απηνηειέο Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο-Μέξηκλαο 4. Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ Α Σκ. (Φνξνινγ. Θεκάησλ) Β Σκ. (Σεισλ. Θεκάησλ) Γ Σκ. (Γηεζλ. Γηνηθ. πλεξγ. ζηνλ ηνκ. ηεο Άκεζεο Φνξνι.) Μπηηιελαίνο Μηραήι Καιαηδήο Νηθφιανο Γαιάλε Διέλε Σξηηάθε Αλαζηαζία Λεηβαδηψηνπ Ησάλλα Μειέγνπ Διέλε Ππιάιεο Οδπζζέαο Γιπθνχ Ησάλλα Πηηέλε καξάγδα Νηαξιαδήκα Υξπζάλζε , Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο σθξνλα Λπδία-Διηζάβεη Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ

11 11 β) ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Γ/λζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (έδξα: Αζήλα) Α Σκ.(Διέγρ. Πνηλ. Αδηθ. & Πεηζαξρ. Παξαπησκάησλ) Β Σκ. (Διέγρνπ Πεξηνπζ. Καηάζηαζεο) Γ Σκ. (Γηαρ. Πιεξ. πζη. & ηξαηεγ.) 1α. Τπνδηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (έδξα: Θεζζαινλίθε) Γ Σκ.(Διέγρ. Πνηλ. Αδηθ. & Πεηζαξρ. Παξαπησκάησλ) Δ Σκ. (Διέγρνπ Πεξνπζηαθήο Καηάζηαζεο) Απηνηειέο Γξαθείν Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο Σζνππιάθεο Μελέιανο Μπέθνο Γεκήηξηνο Μαληέιινπ Βαζηιηθή Μπίζζαο Γεκήηξηνο Θενδψξνπ Βαζίιεηνο Ηζαάθ Μπνπξνπηδφγινπ (αλ.) Αλησλνπνχινπ Υξηζηίλα ΣΗΛΔΦΩΝΟ Καηξάθεο Ησάλλεο Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Μπφιθαο ππξίδσλ Γ/λζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Τπεξεζία Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) Θσκαδάθεο ηαχξνο (αλ.) Απηνηειέο Σκήκα Α (ρεδηαζκνχ & Παξαθνινχζεζεο Απφδνζεο) Κφθνηαο Πεξηθιήο (αλ.) Απηνηειέο Σκήκα Β (πιινγήο, Αμηνιφγεζεο & Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ & Γεδνκέλσλ) Βξνχδαο Ησάλλεο (αλ.) Απηνηειέο Σκήκα Γ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Παλαγησηαθφπνπινο Παλαγ. (αλ.) Τπνδηεχζπλζε Γ Σκήκα (πληνληζκνχ Δπηρεηξεζηαθψλ Σκεκάησλ) Φάθνο Γεψξγηνο (αλ.) Δπηρεηξεζηαθά Σκήκαηα Δ - Ζ (Δξεπλψλ & Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ: 1.Δ Σκήκα.- Αζήλαο 2.Σ Σκήκα Θεζζαινλίθεο 3.Ε Σκήκα Πάηξαο 4.Ζ Σκήκα -Πεηξαηά θφλδξαο Γεκνζζέλεο (αλ.) Ίζδξαο Αλέζηεο (αλ.) αξιαο Γεκήηξηνο (αλ.) Μπαξκπέξεο Δπάγγεινο (αλ.) Δπηρεηξεζηαθφ Σκήκα Θ ( Δξεπλψλ & Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο ζηνλ Φ.Π.Α.) Σδαλεηάθεο Αλαζηάζηνο (αλ.) Η Σκήκα (Ννκηθήο Τπνζηήξημεο) Μπάξε Βηθησξία (αλ.)

12 12 Β. ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΣΩΝ ΓΔΝΙΚΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΑΤΣΩΝ Ι. Γενική Γ/νζη Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ & Ανθπώπινος Γςναμικού 1. Γ1 Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Α Σκ. (Γηνηθεη. Μέξηκλαο) Λφε Μαξία-Υξηζηίλα ΜΔΩ ΣΗΛ & , Β Σκ. (Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο ηεο Κ.Τ.) Μάληε Φισξέληα Γ2 Γ/λζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Πξντζηακέλνο Μάξξαο Αζαλάζηνο & Α Σκ. (Μεηξψνπ, Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ Πξνζσπηθνχ) Παπαδάθεο ππξίδσλ Β Σκ. (Αμηνιφγεζεο Αλαγθψλ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ) ηαζάθνπ Αζεκίλα Γ Σκ. (ηαδηνδξνκίαο θαη Δμέιημεο Πξνζσπηθνχ) θακπαξδψλε Αθξνδίηε Γ Σκ.(Πεηζαξρ. Γηαδηθαζίαο) Σζνπξνχ Ησάλλα-Μάγηα Δ Σκ. (ρεδηαζκνχ θαη Τινπνίεζεο Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ) Καξθνχιηα Γήκεηξα Απηνηειέο Γξαθείν Γηαρείξηζεο Δηδηθψλ Θεκάησλ Μνπξθνγηάλλε Αιεμάλδξα Γ6 Γ/λζε Οξγάλσζεο Α Σκ. (Γηνηθεη. Οξγάλσζεο) Λεγάθε Παξαζθεπή Αθαιίδεο ηαχξνο & , Β Σκ. (Οξγάλ.Σεισλ. Τπεξ.) Γ Σκ.(Απι.Γ/ζηψλ&Παξαγσγ.) Κνπηνπιάθνπ Αηθαηεξίλε Γ Σκ. (ρ. Γηνίθεζεο Πνιηηψλ) Νηαζθαγηάλλεο Μηραήι

13 13 ΙΙ. Γενική Γ/νζη Φοπολογικήρ Γιοίκηζηρ α) Κενηπική Τπηπεζία 1. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) Α Σκ. (Φνξνι. Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ) Β Σκ. (Φνξνι. Δηζνδήκαηνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ & Πινίσλ) Γ Σκ.(Φνξνι. Κηλήηξσλ, πλη. Απνζβέζεσλ&πλη.Κέξδνπο) Μπαιάζθαο Παλαγηψηεο Γξάςα Αξγπξψ Ζιηνθαχηνπ Μαξηάλλα Γφζεο Διεπζέξηνο ΜΔΩ ΣΗΛ & ,-6, 192, Γ/λζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ (Γ13) Α Σκ. (Φνξνι. Κιεξνλ., Γσξεψλ, Γνληθψλ Παξνρψλ) Β Σκ.(Φνξνι. Μεηαβ. Αθηλήησλ & Αθίλ. Πεξηνπζίαο) Γ Σκ.(Φνξνι. Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο) Μελνχλνπ Μαξία Σίγθα Αηθαηεξίλε Λνπθά Αηθαηεξίλε Αδάκ-Κφιιηα Άλλα & Γ/λζε Φ.Π.Α. (Γ14) Σάηζε Βαζηιηθή & Α Σκ. (Δθαξκνγήο ΦΠΑ) Β Σκ. (Δηδηθψλ Καζεζηψησλ ΦΠΑ & Παξνρήο Τπεξεζηψλ) Γ Σκ. (Δπηζηξνθψλ-Μειεηψλ) Δ Σκ. (ρέζεσλ κε ηελ Δ.Δ. & Ννκνζεηηθήο Πξνζαξκνγήο) Μπνχξα Γεσξγία Κνπηζνχθνο Υξήζηνο δξφιηα Γέζπνηλα ηάζε Αλησλία Γ/λζε Βηβιίσλ & ηνηρείσλ (Γ15) Α Σκ. (Βηβιίσλ) Β Σκ. (ηνηρείσλ) Γ Σκ. (Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη πζηεκάησλ Ζιεθηξνληθήο Γηαζθάιηζεο πλαιιαγψλ αΐηεο Δπζχκηνο (αλ.) αΐηεο Δπζχκηνο ηαζάο Γεκήηξηνο & Γ/λζε Σειψλ & Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ Α Σκ. (Σειψλ Υαξηνζήκνπ, πλ.φφξσλ & Φφξ.ππέξ ηξ.) Β Σκ. (Σειψλ Κπθινθνξίαο & Δηδηθψλ Φφξσλ) Παπαδνπνχινπ Δηξήλε Αγθηλαξαζηαράθεο Κσλ &

14 14 6. Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Α Σκ. (ηαηηζηηθήο αλάιπζεο & κέηξεζεο επηδφζεσλ) Β Σκ. (Καηάξηηζεο & παξαθνινχζεζεο Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ) Γ Σκ. (Δγγξαθψλ & παξαθνινχζεζεο θνξνινγνπκέλσλ) Γ Σκ.(Γηαζηαπξψζεσλ &Αμηνιφγεζεο Διεγθηηθψλ Δπξεκάησλ) Δ (Δθπφλεζεο Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ) Φνπξθαιίδεο Γεψξγηνο Δπιηάηνπ ηαπξνχια Υαξηησλίδνπ Γεσξγία (αλ.) Πάζηξα Αηθαηεξίλε Κνξδνπάηεο Γεκήηξηνο ΜΔΩ ΣΗΛ & ΔΚΣΟ ΣΗΛ Γ/λζε Διέγρσλ Α Σκ. (Δηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ ειέγρνπ άκεζεο θνξνινγίαο) Β Σκ. (Δηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ ειέγρνπ ΦΠΑ & ινηπψλ έκκεζσλ θφξσλ) Γ Σκ. (Δηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ ειέγρνπ ειεηξνληθνχ εκπνξίνπ & ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ) Γ Σκ. (Δηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ ειέγρνπ θαηνίθσλ Διιάδνο γηα εηζνδήκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο & θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ γηα εηζνδήκαηα εκεδαπήο) Λεβάθνπ Σαηηάλα Αζαλαζίνπ Υξήζηνο ηάληδνπ Μαξία & Γ/λζεΠνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ Α Σκ.(Αλάπηπμεο & Παξαθνινχζεζεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εθνχζηαο είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ) Β Σκ. (Αλάπηπμεο & Παξαθνινχζεζεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ) Γ Σκ. (Οθεηιεηψλ Δηδηθψλ θαηεγνξηψλ) Γ Σκ. Λνγηζηηθήο εζφδσλ & παξαθνινχζεζεο ειεθηξνληθψλ εηζπξάμεσλ & επηζηξνθψλ) Δ Σκ.(Γηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο νξγάλσλ & επηηξνπψλ ειέγρνπ & είζπξαμεο) Υαηδεπαλαγηψηνπ Δπαλζία Σδηιίλε Διέλε (αλ.) Υνπδνχξε ηπιηαλή Παλαγηψηνπ Διέλε (αλ.) Κσλζηαληηλίδνπ Γέζπνηλα Καξάκπειαο Γεξάζηκνο &

15 15 9. Γ/λζε Παξαθνινχζεζεο λνκηθψλ ππνζέζεσλ ειέγρνπ & αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο Α Σκ. (Παξαθνινχζεζεο ησλ Πνηληθψλ, Φνξνινγηθψλ & Δηζπξαρηηθψλ ππνζέζεσλ) Β Σκ. (Παξαθνινχζεζεο ηεο δηνηθεηηθήο, δηαηηεηηθήο & δηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ) Γ Σκ. (Παξαθνινχζεζεο δηνηθεηηθψλ & ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ) Γ Σκ. (Αμηνιφγεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ επί ζεκάησλ ειέγρνπ & είζπξαμεο) Φπρνγηνπνχινπ Γεσξγία Σξαρίιε Εσή Σξππνζθνχθεο Θεφδσξνο Μακάθνπ Μαξία ΜΔΩ ΣΗΛ & ΔΚΣΟ ΣΗΛ Γ/λζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο Α Σκ. (πκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ & επαηζζεηνπνίεζεο θνξνινγνπκέλσλ-νθεηιεηψλ) Β Σκ. (Πξνιεπηηθήο & θαηάζηαιηηθήο αμηνιφγεζεο θνξνινγνπκέλσλ-ειεγρνκέλσλ & νθεηιεηψλ) Γ Σκ. (Δπεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ & κέηξεζεο ζπκκφξθσζεο) Μαπξίδνπ Υαξά Αθξηηίδνπ Μεξφπε Μπηληάξεο Υξήζηνο Γξηζηέιιαο Αζαλάζηνο β) Διδικέρ Αποκενηπωμένερ Τπηπεζίερ 1.Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο Θενδψξνπ Ζιίαο ΜΔΩ ΣΗΛ Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινχηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) Μαζίλαο Γεκήηξηνο Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) Παληαδνπνχινπ Μαξηάλζε Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο: α) Αζελψλ β) Πεηξαηψο γ) Θεζζαινλίθεο δ) Πάηξαο Αιάλεο Γεψξγηνο Μπάξθνπιαο Ρήγαο Κνπηκεξίδεο Δπζηάζηνο Φσηνπνχινπ Γεσξγία ,

16 16 γ) Πεπιθεπειακέρ Τπηπεζίερ: ΓΗΜΟΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (Γ.Ο.Τ.) i. ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 1. ΓΟΤ Α Αζελψλ Καξνχλνπ Μαξία & ΓΟΤ Γ Αζελψλ ηάκνο Αζαλάζηνο ΓΟΤ Σ Αζελψλ ΓΟΤ ΗΒ Αζελψλ Καθνπδάθεο Μηραήι ΓΟΤ ΗΓ Αζελψλ Γνξαλίηεο Κσλζηαληίλνο ΓΟΤ ΗΓ Αζελψλ Γεσξγαληέαο Γεψξγηνο ΓΟΤ ΗΕ Αζελψλ Αλδξνχηζνο Αζαλάζηνο ΓΟΤ ΦΑΔ Αζελψλ Υξηζηφπνπινο Φίιηππνο , ΓΟΤ Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ Βιάρνο Αξηζηείδεο ΓΟΤ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Υαιβαηζηψηεο Γεκήηξηνο ΓΟΤ Αγίσλ Αλαξγχξσλ Καπέξδαο Κσλ/λνο ΓΟΤ Αηγάιεσ Γαβίιαο Γεκήηξηνο ΓΟΤ Ακαξνπζίνπ ΓΟΤ Αραξλψλ Φσηάθε Υξπζάλζε ΓΟΤ Βχξσλα Μσξατηνπ Διπίδα ΓΟΤ Γαιαηζίνπ Γαβαιά Άλλα ΓΟΤ Γιπθάδαο Αιαλεο Γεψξγηνο ΓΟΤ Διεπζίλαο Σζνχθαιε Βαζηιηθή ΓΟΤ Ζιηνχπνιεο Απνζηνινπνχινπ Διέλε ΓΟΤ Καιιηζέαο Παξάζρεο Βαζίιεηνο ΓΟΤ Κεθηζηάο Γξπκαιίηνπ Μαξίλα ΓΟΤ Κνξσπίνπ Θενηνθάηνο Παλαγηψηεο ΓΟΤ Μνζράηνπ Καξαπαλαγηψηνπ Παξαζθεπή ΓΟΤ Ν. Ησλίαο Μαζηξνδήκνο Γεψξγηνο ΓΟΤ Ν. κχξλεο Ννχιαο Αιέμαλδξνο ΓΟΤ Ν. Ζξαθιείνπ ΓΟΤ Νίθαηαο Μαξγαξίηεο Υαξάιακπνο ΓΟΤ Παιαηνχ Φαιήξνπ Νηθνιήο Βαζίιεηνο

17 17 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 29. ΓΟΤ Παιιήλεο Κπξηαθίδνπ Φσηεηλή ΓΟΤ Α Πεηξαηά Γεξαθνχδε Άλλα ΓΟΤ Γ Πεηξαηά Καςήο Γηνλχζηνο ΓΟΤ Γ Πεηξαηά Σξηαληαθχιινπ Διεπζέξηνο ΓΟΤ Δ Πεηξαηά Παπαληθνιάνπ Ησάλλεο ΓΟΤ ΦΑΔ Πεηξαηά Μπάξθνπιαο Ρήγαο ΓΟΤ Πινίσλ Πεηξαηά νπιηψηεο Γήκνο ΓΟΤ Α Πεξηζηεξίνπ Κνιατηεο Φίιηππνο ΓΟΤ Β Πεξηζηεξίνπ Αλαγλψζηνπ Νηθφιανο ΓΟΤ Υαιαλδξίνπ Βεινλάθεο Γεψξγηνο ΓΟΤ Υνιαξγνχ Πιαρνχξεο Λάκπξνο ΓΟΤ Φπρηθνχ Κνπηζνκπίλα Πελειφπε ii. ΛΟΙΠΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 1. ΓΟΤ Αγίνπ Νηθνιάνπ Σζηγθξή Γεσξγία ΓΟΤ Αγξηλίνπ Σζψηαο Βαζίιεηνο ΓΟΤ Αηγίνπ Φισξφπνπινο Θεφδσξνο ΓΟΤ Αιεμαλδξνχπνιεο Παπαηδειίδνπ Άξηεκηο ΓΟΤ Ακαιηάδαο Καξαηζαπε Εσή ΓΟΤ Ακπεινθήπσλ Θεζ/λίθεο Κπξίηζεο Αληψληνο ΓΟΤ Άκθηζζαο Σζαθαιάθεο Ζιίαο ΓΟΤ Αξγνζηνιίνπ ηκσηάο Μηιηηάδεο ΓΟΤ Άξγνπο Ησάλλνπ Δπάγγεινο ΓΟΤ Άξηαο Μπαζηνχθαο Εψεο ΓΟΤ Βέξνηαο Βεθηάξεο Κσλζηαληίλνο , ΓΟΤ Βφινπ Σζακπξίλνο Υξήζηνο ΓΟΤ Γηαλληηζψλ ΓΟΤ Γξεβελψλ Διεπζεξίνπ Θεκηζηνθιήο ΓΟΤ Γξάκαο Σδηβειεθίδεο Δπζηξάηηνο ΓΟΤ Έδεζζαο Καιατηδίδεο Αληψληνο ΓΟΤ Εαθχλζνπ Μσξαΐηεο Κσλζηαληίλνο

18 18 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 18. ΓΟΤ Ζγνπκελίηζαο Ατβαιάθε Υαξίθιεηα ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Ρνιάθεο Δκκαλνπήι ΓΟΤ Α Θεζζαινλίθεο Σζαξνχραο Γεψξγηνο ΓΟΤ Γ Θεζζαινλίθεο Βακβαηήξα Γεσξγία ΓΟΤ Δ Θεζζαινλίθεο Καξαγηαλλνπνχινπ Παξαζθεπή ΓΟΤ Σ Θεζζαινλίθεο ηψπεο Γεκήηξηνο ΓΟΤ Ε Θεζζαινλίθεο Μάλνο Αληψληνο ΓΟΤ Ζ Θεζζαινλίθεο Κνιάηνπ Μαξία ΓΟΤ ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο Φαζνχια Φαλή ΓΟΤ Θήβαο ηφγηνπ-αθξηψηε Θενδψξα ΓΟΤ Θήξαο Κακπνπξνπνχινπ Δηξήλε ΓΟΤ Ησαλλίλσλ Μπνχζηνπ-Μπνπξαηδή Αγγειηθή ΓΟΤ Ησλίαο Θεζζαινλίθεο Καξαγσγνο Νηθφιανο ΓΟΤ Καβάιαο Παλαγησηνπνχινπ Φσθψ , ΓΟΤ Καιακαξηάο Ενπκπαξίδεο Ησαθείκ ΓΟΤ Καιακάηαο Κνχβεια Δπγελία , ΓΟΤ Καξδίηζαο Παπαθψζηα-Πιαθηά Μάξζα ΓΟΤ Καξπελεζίνπ Κακαξέηζνο Βαζίιεηνο ΓΟΤ Καζηνξηάο Γαβξηειίδεο Παλαγηψηεο ΓΟΤ Καηεξίλεο Μάλνο Γεκήηξηνο ΓΟΤ Κέξθπξαο Γάηζνο Παλαγηψηεο ΓΟΤ Κηιθίο Ησαλλίδεο Δπάγγεινο ΓΟΤ Κνδάλεο Καηζηαλα Πνιπμέλε , ΓΟΤ Κνκνηελήο Μαιαγθνπξαο Κσλ/λνο ΓΟΤ Κνξίλζνπ Αλδξηθφπνπινο Βαζίιεηνο ΓΟΤ Κχκεο Δπθξνζχλεο Αιέμαλδξνο ΓΟΤ Κσ Μεηαμσηνο Κπξηάθνο ΓΟΤ Λαγθαδά Σζηαηζνπιαο Κσλ/λνο ΓΟΤ Λακίαο Μαιηάγθαο Γεψξγηνο ΓΟΤ Α Λάξηζαο Μπαικπνχδεο Εήζεο ΓΟΤ Β Λάξηζαο Σδηφξηδηνπ Διέλε ΓΟΤ Λεπθάδαο Μαξγέιεο πχξνο ΓΟΤ Ληβαδεηάο θφλδξαο Λνπθάο

19 19 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 51.ΓΟΤ Μεζνινγγίνπ Κπξίηζεο Παλαγηψηεο ΓΟΤ Μπθφλνπ ΓΟΤ Μπηηιήλεο Μπαξνχηεο Παλαγηψηεο ΓΟΤ Νάμνπ Μαλσιάο Νηθεθφξνο ΓΟΤ Ναππιίνπ Οιπκπίζηνο Γεψξγηνο ΓΟΤ Ν. Ησλίαο Βφινπ Κνπαλνπ Διέλε ΓΟΤ Νέσλ Μνπδαληψλ Γθαβαξδίλαο Δπάγγεινο ΓΟΤ Ξάλζεο Γηακαιίδνπ Βαζηιηθή ΓΟΤ Οξεζηηάδαο Κνπξνπζηάπθνο Κσλ/λνο ΓΟΤ Πάξνπ Ξέλνπ Γήκεηξα ΓΟΤ Α Παηξψλ Παπαζαλαζφπνπινο Κσλ/λνο ΓΟΤ Γ Παηξψλ Σδφιαο Παλαγηψηεο ΓΟΤ Πνιπγχξνπ ΓΟΤ Πξέβεδαο Σξαραλάο Αζαλάζηνο ΓΟΤ Πηνιεκαΐδαο Παληαδνπνχινπ Γεσξγία ΓΟΤ Πχξγνπ Κνηζηθαο Υαξάιακπνο ΓΟΤ Ρεζχκλνπ Παιαθνχηε Μαξία ΓΟΤ Ρφδνπ Καινγεξφπνπινο Νηθφιανο ΓΟΤ άκνπ Βνχξνο Νηθφιανο ΓΟΤ εξξψλ Αγγειέξεο Αζαλάζηνο έσο ΓΟΤ πάξηεο Νηθνιαθάθνο Βαζίιεηνο ΓΟΤ χξνπ Θενθηινγηαλλάθνο Γεψξγηνο ΓΟΤ Σξηθάισλ Καηζαξφο Γηνλχζηνο , ΓΟΤ Σξίπνιεο Πξνθνπνο Αζαλάζηνο ΓΟΤ Φιψξηλαο Σζαθκάθεο Κσλζηαληίλνο ΓΟΤ Υαιθίδαο Δπθξνζχλεο Αιέμαλδξνο ΓΟΤ Υαλίσλ Πξσηνπαπαδάθε Δξαζκία ΓΟΤ Υίνπ Ραπηηεο Κπξηάθνο

20 20 III. Γενική Γ/νζη Σελωνείων & Δ.Φ.Κ. α) Κενηπική Τπηπεζία 1. Γ/λζε Γαζκνινγηθή (Γ17) Α Σκ. (Γαζκνινγηθφ) Γ Σκ. (Γαζκ. Πξνηηκ. Καζεζηψησλ & Καηαγσγήο) Δ Σκ.(ΦΠΑ Δηζαγ.-Δμαγσγψλ) Αδηθεκελάθε Παξαζθεπή Μπίξκπηια Δξαζκία νπθηνχξνγινπ Μαξγαξίηα Ενξκπάλνο Γηνλχζηνο ΜΔΩ ΣΗΛ Γ/λζε Σει/θψλ Οηθνλνκηθψλ πζηεκάησλ (Γ18) Α Σκ. (Γαζκνινγηθψλ Απαιιαγψλ & Δμαηξέζεσλ) Β Σκ. (Πξνζ. Δηζαγ.-Υξεζηκ.& Γαζκ/γηθψλ Απαιι.Σαμηδ.& Μεηνηθ.) Γ Σκ. (Αλαζηαιηηθψλ Καζεζηψησλ) Πεηξάθε Αλαζηαζία Πνιπηζάθεο Ησάλλεο Γεινπνχινπ Νίθε Νηνπληνπλάθεο Γεκήηξηνο(αλ.) Γ/λζε Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Γ19) Α Σκ. (πλη. Σεισλ. Γ/ζηψλ) Β Σκ.(Γηαθίλεζεο-Γηακεηαθφκ. Δκπνξ. & Απνζθ. Δπηβαηψλ) Γ Σκ. (Σεισλ. Αληηπξνζ. & Απαγνξεχζεσλ- Πεξηνξηζκψλ) Γ Σκ. (Σεισλεηαθήο Οθεηιήο & Σακεηαθήο Γηαρ/ζεο) Δ Σκ. Δπνπηείαο Γηαρεηξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ Παπαγηάλλε νθία Καηαγήο Κσλ/λνο Μεηαμά-Μαξηάηνπ Διέλε Αζαλαζάθε Εαθεηξία Καξάγησξγαο Ησάλλεο Μαζηνπδάθε Παλαγηψηα Γ/λζε Διέγρνπ Σεισλείσλ(Γ33) Α Σκ.(Γίσμεο Λαζξεκπνξίνπ& ινηπψλσεισλ.παξαβάζεσλ) Β Σκ. (Γίσμεο Ναξθσηηθψλ θαη Όπισλ) Γ Σκ. (Μέζσλ Γίσμεο) Γ Σκ. (Αλάιπζεο Κηλδχλνπ) Δ Σκ. (Πιεξνθνξηψλ CIS- SCENT) Φηνιηηάθε Αηθαηεξίλε Απνζηφινπ Λνχια Μαηζνχθα Αγγειηθή Αζαλαζάθε Εαθεηξία Αλδξηψηε Γέζπνηλα Αδακφπνπινο Θεφδσξνο , Γ/λζε Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο Α Σκ. (Φνξνι.Πεηξειαηνεηδψλ Πξντφλησλ) Β Σκ. (Φνξνι. Καπλνχ) Γ Σκ. (Φνξνι. Αηζπιηθήο Αιθνφιεο, Αιθννι.Πνηψλ, Οίλνπ, Εχζνπ θαη ινηπψλ εηδψλ) Γ Σκ. (Φνξνι. Απηνθηλήησλ θ.ιπ. πξντφλησλ) Καλειινπνχινπ Δπθξνζχλε Μνπδαθίηνπ Αλαζηαζία Νηθαιέμε Γάθλε Κεξαζηψηε Δπζηαζία Μηραειίδνπ Δπαγγειία /

21 21 ΜΔΩ ΣΗΛ. 6.Γ/λζε Τπνζηήξημεο Πιεξνθ. πζηεκάησλ Σεισλείσλ Α Σκ. (Γελ. Θεκ. & Τπνζη. Τπνζπζη. Παξαθνινπζ. Φπζ.& Αλζξψπηλσλ Πφξσλ) Β Σκ.(Τπνζηήξημεο Διέγρνπ) Γ Σκ. (Τπνζη. Τπνζπζη. Γηαρ. Δκπ.-Γει., Δηζαγ.-Δμαγ. & Γηακεη. ηνπ Ο.Π..Σ.) Δ Σκ. (Τπνζη. Τπνζπζη. Δηδ. Φφξσλ Καηαλαι. (Δ.Φ.Κ.) ) Πεηξνπνχινπ Δπδνθία Απζίλνο Νηθφιανο Μπέιεραο Θεφδσξνο (αλ.) Μεηξφπνπινο σηήξηνο (αλ.) Σζαγθαξάθεο Γεψξγηνο β) Διδικέρ Αποκενηπωμένερ Τπηπεζίερ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 1. Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) : α) Αηηηθήο β) Θεζζαινλίθεο Ίηζηνπ Δπαγγειία Γ/λζεηο Σεισλείσλ: α) Αηηηθήο β) Θεζζαινλίθεο Σζηγθάθνο Απφζηνινο Μήηξνπ-Γσγάθνπ Αγγειηθή Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ Κνχβαξεο Γεκήηξηνο , Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο: α) 1 ε Αηηηθήο (Πεηξαηάο) β) 2 ε Θεζζαινλίθεο (Θεζ/λίθε) γ) 3 ε Παηξψλ (Πάηξα) δ) 4 ε Καβάιαο (Καβάια) ε) 5 ε Βφινπ (Βφινο) ζη) 6 ε Γσδεθαλήζνπ (Ρφδνο) δ) 7 ε Κέξθπξαο (Κέξθπξα) ε) 8 ε Κξήηεο (Ζξάθιεην) ζ) 9 ε Λέζβνπ (Μπηηιήλε) η) 10 ε Κπθιάδσλ (χξνο) Καξνχδνο Ησάλλεο Αηαιφγινπ Φεβξσλία Βαιηάθνο Γεκήηξηνο Κνχξηεο Βαζίιεηνο Νάζηνπ Γεσξγία Καζαπάθεο Ησάλλεο Κνπηξνπκπήο Γεκήηξηνο Καξακπάηζνο Ησάλλεο

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΔ ΤΣΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Αθαδεκίας 7 10671 ΑΘΖΝΑ Tει: 210 3604815-9, 3602411-9 Fax: 3616464 E-mail: info@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΚΑ Εγκ. 16Γηαβίβαζε ηνπ Πίλαθα Α'

ΕΦΚΑ Εγκ. 16Γηαβίβαζε ηνπ Πίλαθα Α' ΕΦΚΑ Εγκ. 16Γηαβίβαζε ηνπ Πίλαθα Α' ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Δληαίνο ΔΦΚΑ Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Γ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΦΔΚ: ΤΟΓΓ 387 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ Αζήλα, 26 Μαΐνπ 2015 ΤΣΖΜΑΣΧΝ & ΓΗΟΗΚ.ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Αξηζ.πξση.: 2/23663/0004 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-1ΡΟ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-1ΡΟ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Α ΜΔΡΟ ΤΣΑΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Οη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Γ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Α - ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ Σαρ. Γ/λζε: Λεσράξνπο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ & ΙΟΝΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΑ Β44ΔΟΡ1Φ-ΟΑΓ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Πάηξα, 29-2- 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 : 11:00 π.μ. -13:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 : 11:00 π.μ. -13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Δ.Ε. Δ/νση: Ναυαρίνου 13Α τηλ :210 3688197 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κνξηνδόηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡ/ΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Σατ Γ/νζη: Αταρνών 2 Σατ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΖΝΑ Πληροθορίες: Γ. Γραμμαηικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26/06/2014. Αξ. Πξωη: 1200/83526

Αζήλα, 26/06/2014. Αξ. Πξωη: 1200/83526 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ Σκήκα Μειηζζνθνκίαο - εξνηξνθίαο Πιεξνθνξίεο: Γ. Καινγξίδεο E. Κνινθνηξψλε Σει.: 210-527 160 210-212

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ : ηαςπινούδηρ Γημήηπηρ Αριθ. Πρωη: 119709 Σηλέθωνο : 2610-453537 (εζ. 7650) Fax : 2610-455221

Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ : ηαςπινούδηρ Γημήηπηρ Αριθ. Πρωη: 119709 Σηλέθωνο : 2610-453537 (εζ. 7650) Fax : 2610-455221 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΔΝΗΥΤΔΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΓΓΤΖΔΩΝ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΜΖΝΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΔΣΟ 2010 Αηνκηθή Δπηρείξεζε 10 5 98 62 46 7 154 74 Οκόξξπζκε Δπηρείξεζε 12 2 37 18 72 1 121 21 Δηεξξόξπζκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ Αζήλα, 12 Απξηιίνπ 2016

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ Αζήλα, 12 Απξηιίνπ 2016 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλαξηεηέα ζην Γηαδίθηπν ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ Αζήλα, 12 Απξηιίνπ 2016 ΤΣΖΜΑΣΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Αξηζ.Πξση.: 2/32755/0004 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 24 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 24 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 24 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1143979 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

Αποζηολή με ΠΡΟ: Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος 37 Σ.Κ ΑΘΗΝΑ Σηλέθυνο : , 319, 335 : , 202. Ωρ Πίνακαρ Αποδεκηών

Αποζηολή με  ΠΡΟ: Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος 37 Σ.Κ ΑΘΗΝΑ Σηλέθυνο : , 319, 335 : , 202. Ωρ Πίνακαρ Αποδεκηών ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα,1 Αςγύζης 2016 ΤΠΟΤΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Απιθ. ππυη.: 2/67873/0004 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίς 37 Σ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ Σηλέθυν : 210-33.38.283,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΚΤΨΕΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΤ (tn) ΜΕΗ ΣΙΜΗ ΕΣΟ ΝΟΜΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΑΡ. ΚΤΨΕΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΤ (tn) ΜΕΗ ΣΙΜΗ ΕΣΟ ΝΟΜΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΝΟΜΟ 2004 ΕΒΡΟΤ 26.764 326,52 ΡΟΔΟΠΗ 12.000 146,40 ΞΑΝΘΗ 9.740 118.994 118,83 1.451,73 ΔΡΑΜΑ 13.000 158,60 ΚΑΒΑΛΑ 57.490 701,38 ΕΡΡΩΝ 17.800 217,16 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 172.820 2.108,40 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 18.200 222,04 ΚΙΛΚΙ 6.280

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΙ ΛΕΤΚΩΙΑ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 5317

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΔΤΘΖΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 1574/Β /27-7-2015 ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ Αζήλα, 29 Ινπλίνπ 2017 ΤΣΗΜΑΣΧΝ & ΓΙΟΙΚ.ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αξηζ.πξση.: 2/47003/0004 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο αλαθνηλψλεη ηνπο πην θάησ κφληκνπο κε δνθηκαζία δηνξηζκνχο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ. 1 Γπόζος Αλεξάνδπα Λάμππορ Διδ.Δπιζηημ.Πποζυπικό Μεμονυμένη Τποτηθιόηηηα

Αποστολή με  Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ. 1 Γπόζος Αλεξάνδπα Λάμππορ Διδ.Δπιζηημ.Πποζυπικό Μεμονυμένη Τποτηθιόηηηα ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Δ Τποτηθίυν για ηην ανάδειξη αιπεηών εκπποζώπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ ΤΚΔΩΝ. πκεψλ Γαληειίδεο Γξακκαηεία Γεκάξρνπ Γεληθφο Γξακκαηέαο. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ

ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ ΤΚΔΩΝ. πκεψλ Γαληειίδεο Γξακκαηεία Γεκάξρνπ Γεληθφο Γξακκαηέαο. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ ΤΚΔΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΤΚΔΩΝ τρ. τ. αράυε & Ι. Μιταήλ 1, Σ.Κ. 566 25 σκιές Όνομα Σμήματος Ονοματεπώνσμο Σελέυωνο Fax Γήκαξρνο πκεψλ Γαληειίδεο Γξακκαηεία Γεκάξρνπ Γεληθφο Γξακκαηέαο 2313 313

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 5 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 5 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 5 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: ΓΓΑΓ Γ 1161432 ΔΞ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ. Για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Θδιωηικών Επενδύζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ

ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ. Για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Θδιωηικών Επενδύζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ Αζήλα, 18 Μαξηίνπ 014 Αξηζ. Πξση. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ Σελ. 1 από 6 Δήμοι με μηδενικό ζσνολικό τρέος προς ηις Τράπεζες και ηο ΤΠκΔ α/α Περιθέρεια Νομός Δήμος Χρέη 1 Αλαη. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο Γξάκαο Γξάκαο 0 2 Αλαη. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο Γξάκαο Νηθεθόξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Β Δπαινοι. ΚΟΙΝ: - Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο.

Β Δπαινοι. ΚΟΙΝ: - Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΓΙΔΘΝΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ ΥΔΔΩΝ Αζήλα, 19 /06/2008 TMHMA B Αξ Πξωη: 80075 /Ι Α. Παπαλδξένπ 37 151 23 ΜΑΡΟΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 1 ΑΝΑΡΣ - 214 ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ 10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ Α ΑΘΖΛΑΠ

ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ Α ΑΘΖΛΑΠ 1 ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ α/α 1 Ξαπαξήγα Αιέθα, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 2 Καξγαξίηεο Γηώξγνο, ηζηνξηθφο, θαζεγεηήο ζην ηκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζπλεξγαδφκελνο 3 Σηώλεο Θνδσξήο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ. 10184 ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο :Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η εξέλιξη των ςμβάσεων Επγασίαρ κατά το Α πεντάμηνο τος 2011

Θέμα: Η εξέλιξη των ςμβάσεων Επγασίαρ κατά το Α πεντάμηνο τος 2011 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Πέκπηε, 30 Ινπλίνπ 2011 Θέμα: Η εξέλιξη των ςμβάσεων Επγασίαρ κατά το Α πεντάμηνο τος 2011 Τν Σώκα Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ Π Ρ Ο ηοσς κ.κ. : 1. Ησάλλε Βνζθφπνπιν Γήκαξρν Φιψξηλαο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α. Σεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ 241 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Κιν. 99641843, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΥΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΤΙΩΝ Ε Κ Θ Ε Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΥΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΤΙΩΝ Ε Κ Θ Ε Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΥΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΤΙΩΝ Ε Κ Θ Ε Η ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ

Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ 422 ππνγξαθέο ππνζηήξημεο (26/7/2011) Σξηάληα ρξφληα κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ θαη δέθα ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ, βιέπνπκε πιένλ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκτών

ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΓΑ: Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Αθήνα, 17 Μαρηίοσ /2014 Αρ. Πρωτ.:Γ2Β 1049051 ΔΞ 2014 Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΦΔΚ: Β 378/2015 ΑΓΑ:

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΦΔΚ: Β 378/2015 ΑΓΑ: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ: Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληαο ππφςε: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 5/11/2014 Απ.ππωη /

Έρνληαο ππφςε: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 5/11/2014 Απ.ππωη / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Ε.Κ.Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Κοπαή 4 Σ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΖΜΔΡΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Δ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ ΛΔΤΚΑΓΑ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΖΜΔΡΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Δ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ ΛΔΤΚΑΓΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΣΗ ΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ».

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Δράζε «Επηκόρθωζε εθπαηδεσηηθώλ θαη κειώλ ηες εθπαηδεσηηθής θοηλόηεηας» Σσλεργαδόκελα ζτοιεία Α/βάζκηας εθπαίδεσζες Στοιηθό έηος

Δράζε «Επηκόρθωζε εθπαηδεσηηθώλ θαη κειώλ ηες εθπαηδεσηηθής θοηλόηεηας» Σσλεργαδόκελα ζτοιεία Α/βάζκηας εθπαίδεσζες Στοιηθό έηος ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δράζε «Επηκόρθωζε εθπαηδεσηηθώλ θαη κειώλ ηες εθπαηδεσηηθής θοηλόηεηας» Σσλεργαδόκελα ζτοιεία Α/βάζκηας εθπαίδεσζες Στοιηθό έηος 2010-2011 A. Περηθερεηαθή Δηεύζσλζε Αλαηοιηθής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Αλαζπγθξόηεζε Φνξέωλ Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξωζε Δ..Τ θαη άιιεο Γηαηάμεηο»

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Αλαζπγθξόηεζε Φνξέωλ Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξωζε Δ..Τ θαη άιιεο Γηαηάμεηο» ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Αλαζπγθξόηεζε Φνξέωλ Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξωζε Δ..Τ θαη άιιεο Γηαηάμεηο» Κεθάιαην Α ANAΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Άξζξν 1 Μνλάδεο Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ. Θέμα:«Καηανομή δικαιωμάηων θύηεσζης από ηο Δθνικό Αποθεμαηικό έηοσς 2012»

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ. Θέμα:«Καηανομή δικαιωμάηων θύηεσζης από ηο Δθνικό Αποθεμαηικό έηοσς 2012» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡ/ΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Σατ Γ/νζη: Αταρνών 2 Σατ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΖΝΑ Πληροθορίες: Γ. Γραμμαηικός,

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Γ/νζη : Αραξλώλ 2 Σασ.Κώδ. : 101 76 ΑΘΖΝΑ Σηλ. : Fax : 2102124499 Email : ax2u216@minagric.gr

Σασ. Γ/νζη : Αραξλώλ 2 Σασ.Κώδ. : 101 76 ΑΘΖΝΑ Σηλ. : Fax : 2102124499 Email : ax2u216@minagric.gr ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 3.2.204 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Απιθμ. Ππωη.: 8834/52884 & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΠΡΟ/ΚΟΤ Σασ. Γ/νζη : Αραξλώλ 2 Σασ.Κώδ. : 0 76 ΑΘΖΝΑ Σηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα