URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER"

Transcript

1

2

3 URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE POŽIADAVKY PLATNEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE POPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA DOSTUPNOSŤ ÚZEMIA INŽINIERSKE SIETE V RIEŠENOM ÚZEMÍ LIMITY ROZVOJA ÚZEMIA INŽINIERSKO - GEOLOGICKÉ PODMIENKY MAJETKOVO - PRÁVNE VZŤAHY OCHRANA PAMIATOK URBANISTICKÉ RIEŠENIE ZAČLENENIE ÚZEMIA DO ŠIRŠÍCH VZŤAHOV CELKOVÁ URBANISTICKÁ KONCEPCIA BILANCIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A NÁROKY NA OBČIANSKU VYBAVENOSŤ NÁVRH REGULÁCIE ÚZEMIA Regulácia pre 1. etapu riešenia bilančný celok A Regulácia pre bilančné celky B a C výhľad Tabuľka odporúčaných regulácií DOPRAVNÉ RIEŠENIE ÚVOD PODKLADY DOPRAVNO INŽINIERSKE POSÚDENIE ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE POLYFUNKČNÉ BYTOVÉHO DOMU DOPRAVNÉ RIEŠENIE Širšie dopravné vzťahy Dopravné riešenie objektu Dopravné limity Zásobovacia doprava Mestská hromadná doprava Cyklistická doprava Pešia doprava BILANCIA STATICKEJ DOPRAVY PRIŤAŽENIE KOMUNIKAČNEJ SIETE OD AREÁLU Priťaženie celok A Priťaženie celok B Priťaženie celok C Prognóza dopravy Použité podklady, východiská a ich zhodnotenie POSÚDENIE PRIEPUSTNOSTI KRIŽOVATIEK Križovatka I/2 - Marcheggská Križovatka Marcheggská - Bitúnková ZÁVERY RIEŠENIE TECHNICKEJ OBSLUHY ÚZEMIA ZÁSOBOVANIE VODOU Bilančný celok A 1. etapa Bilančné celky B, C výhľad (podrobnosť spracovania na úrovni urbanistickej koncepcie) KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ Bilančný celok A 1. etapa Bilančné celky B, C výhľad (podrobnosť spracovania na úrovni urbanistickej koncepcie) KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ Bilančný celok A 1. etapa Bilančné celky B, C výhľad (podrobnosť spracovania na úrovni urbanistickej koncepcie) ZÁSOBOVANIE PLYNOM NTL PLYNOVOD Zásobovanie plynom Zásobovanie teplom Bilancia potreby plynu a energie ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU Bilančný celok A 1. etapa Bilančné celky B, C výhľad (podrobnosť spracovania na úrovni urbanistickej koncepcie) POŽIARNA OCHRANA OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY POUŽITÉ PODKLADY PRÍLOHY VÝKRESOVÁ ČASŤ 1 Širšie vzťahy M 1: Súčasný stav Katastrálny podklad, Geodetické zameranie M 1: Súčasný stav - Ortofoto M 1: Majetkoprávne usporiadanie a bilančné celky M 1: Analýza súčasného stavu M 1: Komplexný urbanistický návrh M 1: Návrh regulácie M 1: PRÍLOHY VÝKRESOVEJ ČASTI Úprava dopravného značenia križovatka I/2 - Marcheggská M 1: 500 Riešenie prípojok inžinierskych sietí pre sektor A informatívna situácia M 1: UAŠ Obytný súbor Nový majer vybrané ilustračné výkresy SB PARTNERS, s.r.o., JÚN 2017 STRANA 1

4 ÚVOD 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Urbanistická štúdia bola vypracovaná na základe Zadania schváleného mestom Stupava Príloha č. 1: List mesta Stupava č.j. 2662/323/2017/Vi zo dňa Príloha č. 2: Zadanie UŠ "Stupava - Nový majer" Názov dokumentácie Stupeň dokumentácie: Objednávateľ: Spracovateľ: Odborne spôsobilá osoba ( 2a stav. zákona): Riešitelia jednotlivých častí PD: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA : STUPAVA NOVÝ MAJER Územnoplánovací podklad MPL House, s.r.o. Galvaniho 8, Bratislava SB Partners, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava m: Ing. arch. Eva Balašová registračné číslo : 271 Ladzianskeho 8, Bratislava urbanizmus: Ing.arch. Karol Balaš, autorizovaný architekt 0433 AA urbanisticko architektonické riešenie celku A: Ing.arch. Peter Moravčík, autorizovaný architekt 0233 AA doprava: Ing. Andrej Vachaja, autorizovaný stavebný inžinier 6166*I2*2-1 zásobovanie vodou, odkanalizovanie: Ing. Martin Beseda, autorizovaný stavebný inžinier 4706 I2*Z*4-24 zásobovanie plynom, vykurovanie: Ing. Dušan Belobrad, autorizovaný stavebný inžinier zásobovanie elektrickou energiou: Ing. Ľuboš Nekoranec, autorizovaný stavebný inžinier 3978*A*5-3 telekomunikácie: Slovak Telekom: Ing. Peter Berešík, aut. stavebný inžinier 3596*TA* ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA Zámerom objednávateľa, ktorý spolupracuje s vlastníkom územia 1. etapy, je na riešenom území 1.etapy vybudovať Obytný súbor Nový majer, pri Stupavskom potoku, vrátane podmieňujúcej dopravnej a technickej infraštruktúry. Prvá etapa riešenia predstavuje parcely č. 456/1, 456/2, 449/1, 449/2, 449/10, 451/1 a dopravné a technické napojenie na parcelách číslo: 443, 441/10, 457/3, 451/3, 449/29, 449/48 Druhá časť riešeného územia je riešená ako ilustrácia vhodnej zástavby, ktorá preukazuje, že riešenie 1. etapy (sektor A ) neobmedzí vlastníkov parciel vo zvyšku riešeného územia. Zároveň obsahuje základné funkčno-prevádzkové a hmotovo-priestorové regulatívy ako podklad pre ďalší postup v území. SB PARTNERS, s.r.o., JÚN 2017 STRANA 2

5 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE Lokalizácia riešeného územia katastrálne územie Stupava, okres Malacky, kraj Bratislavský. v zmysle údajov katastra: v zastavanom území obce Riešené územie sa nachádza uprostred existujúcej zástavby. Rozloha Riešené územie, tak ako je vymedzené v tejto dokumentácii má rozlohu cca 3,5 ha. Riešené územie bolo vymedzené v Zadaní pre vypracovanie urbanistickej štúdie a vychádza z platného Územného plánu mesta Stupava. Odsúhlasené Zadanie tvorí Prílohu č. 2 tejto dokumentácie. Vymedzenie riešeného územia Vymedzenie riešeného územia vychádza z vymedzenia rozvojovej funkčnej plochy F6-B-6 v platnom územnom pláne mesta Stupava, ku ktorej sú pripojené súvisiace územia na severe je zahrnutá celá parcela a priestor až k Stupavskému potoku, na západnej strane je pripojená budova autoservisu na parcele č. 449/5, ktorá prevádzkovo súvisí s riešeným územím, na východnej strane je pripojená parcela č. 457/3, ktorá predstavuje dopravný prístup k riešenému územiu. Riešené územie predstavuje parcely alebo časti parciel: 456/1, 456/2, 449/1, 449/2, 449/10, 451/1, 455/1, 455/2, 455/5, 455/10, 455/12, 449/5, 449/8, 449/40, 449/48, 451/3, 449/26, 449/27, 449/29, 449/11, 449/30, 449/25, 449/6, 449/35, 449/28, 449/34, 449/32, 449/33, 449/7, 449/12, 449/9, 450, 443, 441/10, 457/3, 457/6 (TS) Príloha č. 3: Kópia katastrálnej mapy 3.2. POŽIADAVKY PLATNEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE V súčasnosti platná územnoplánovacia dokumentácia (ÚPD): Územný plán mesta Stupava, 2005 v znení neskorších zmien a doplnkov Konkrétne ide o nasledovné územnoplánovacie dokumentácie: Územný plán mesta Stupava, návrh, október 2005 (ďalej len ÚPN Stupava ) bola obstaraná Mestom Stupava. Spracovateľom je Ing.arch. Karol Balaš - SB Partners, Bratislava s kolektívom. Územnoplánovacia dokumentácia bola vypracovaná na základe Zadania, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Stupava Uznesením č. 10/2003 zo dňa a v súlade so súborným stanoviskom mesta Stupava ku konceptu riešenia. Územný plán mesta Stupava, návrh, október 2005 bol schválený Mestským zastupiteľstvom Stupava dňa uznesením v bode B pod bodom č. 1, a následne bolo prijaté VZN mesta Stupava č. 1/2006, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu dňa uznesením v bode B pod bodom č. 2. Zmeny územného plánu mesta Stupava, apríl 2007; schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa Záväzná časť územného plánu v znení schválených zmien bola vyhlásená VZN mesta Stupava č. 2/2007 súčinnosťou od Zmena územného plánu mesta Stupava, zmena č. 2/2007; schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Stupave, dňa Záväzná časť územného plánu, Zmena č. 2 bola vyhlásená VZN mesta Stupava č. 8/2008 zo dňa 18. decembra 2008 s účinnosťou od 15. januára 2009 Zmena územného plánu mesta Stupava, zmena č. 1/2007; schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Stupave, dňa Záväzná časť územného plánu, Zmena č. 1 bola vyhlásená VZN mesta Stupava č. 2/2010 zo dňa 25. februára 2010 s účinnosťou od 15. marca Zmeny územného plánu mesta Stupava, júl zmena č. 2 Kúpeľná, zmena č. 4 Žabáreň, zmena č. 7 Definícia F17; schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Stupave, dňa pod bodmi B/30, 32, 33. Záväzná časť zmien územného plánu bola vyhlásená VZN mesta Stupava č. 4/2011 s účinnosťou od 19. augusta 2011 Zmeny územného plánu mesta Stupava, júl zmena č. 5 Lesná; schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Stupave, dňa pod bodom B/20. Záväzná časť zmeny územného plánu bola vyhlásená VZN mesta Stupava č. 9/2011 s účinnosťou od 14. decembra 2011 Zmeny územného plánu mesta Stupava, 1A/2012; schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Stupave, dňa pod bodom B/304. Záväzná časť zmeny územného plánu bola vyhlásená VZN mesta Stupava č. 4/2014 s prílohami. Poznámka: Uznesenie č. B/304 zo dňa bolo zrušené Uznesením MZ Stupava č. 12/2015 zo dňa Zrušenie tohto uznesenia bolo predmetom protestu prokurátora, ktorému zatiaľ MZ Stupava nevyhovelo. VZN č. 4/2014, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN ZaD 1a/2012 zrušené nebolo. Stavebný úrad postupuje v zmysle VZN i keď uznesenie o schválení zmien územného plánu bolo zrušené. V súčasnosti je uvedená vec na súdnom konaní. Regulatívy pre funkčnú plochu F6-B-6 (riešené územie) boli stanovené v pôvodnom Územnom pláne mesta Stupava, október Následnými aktualizáciami územného plánu neboli dotknuté. Požiadavky platnej ÚPD: Pri návrhu funkčno prevádzkového riešenia sa vychádza z platného Územného plánu mesta Stupava. Predložená dokumentácia platnú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta spodrobňuje. Pre funkčnú plochu F6-B-06 je platný Regulačný list č. 109 (viď Príloha č. 2), ktorý počítal s rekonštrukciou Veľkého majera a nenavrhoval konkrétne indexy využitia územia. Táto urbanistická štúdia navrhuje vhodné hmotovo priestorové riešenie a tomu zodpovedajúce indexy. Požiadavky z hľadiska funkčnej a priestorovej regulácie územia: (Nasledovný text cituje požiadavky platného ÚPN Stupava, október 2005 v znení neskorších zmien a doplnkov) Riešené územie predstavuje funkčnú plochu F6-B-06, ktorú záväzne reguluje Regulačný list č. 109 Príloha č. 4: Kópia Regulačného listu č. 109 (je súčasťou Zadania v Prílohe č. 2) 3.3. POPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA Súčasný spôsob využitia územia Riešené územie je možné rozdeliť na dve časti južnú a severnú, ktoré sú oddelené parcelou č.449/48. Južná časť riešeného územia je riedko zastavaná prevažne jednopodlažnými objektami nízkej stavebnotechnickej kvality. Objekty sú prevažne po obvode územia z východnej, južnej a západnej strany. Dvorná časť je čiastočne spevnená a čiastočne nevyužívaná zanedbaná nespevnená plocha. Funkčné využitie objektov je prevažne na drobné podnikanie. Dvorová časť je využívaná pre statickú dopravu a dopravnú obsluhu jednotlivých prevádzok. SB PARTNERS, s.r.o., JÚN 2017 STRANA 3

6 Severná časť územia je okrem jednej stavby rodinného domu na západnom okraji nezastavaná. Ide o priestor asanovaného Veľkého majera. Zoznam existujúcich prevádzok v území (stav k marcu 2017) Č. Názov a adresa Prevažujúca činnosť 1. JB Eurofen, s.r.o. Zámočníctvo, stolárstvo Marcheggská 88/A, Stupava 2. Jozef Merc MERC TaPS Kompresory Veterná 1291/2, Stupava Prevádzka: Pri Majeri Autodielňa TL Autodielňa, servis, geometria 4. Jankovič, s.r.o. Autoservis 5. Ján Mikletič Autoklampiar 6. SHARK, autoumývacie centrum s.r.o. Autoumyváreň Bernolákova 74, Pezinok 7. Eko Šamm, s.r.o hala Geomorfologický popis územia Riešené územie predstavuje sčasti rovinaté územie a sčasti územie zvažujúce sa ku korytu Stupavského potoka. Územie sa nachádza v nadmorskej výške okolo 176 m n.m. - rovinatá časť, ktorá sa zvažuje na severnom okraji až na cca 170 m n.m. Existujúce stavby v riešenom území Nadzemné objekty : Č. Adresa /Parcelné číslo Popis objektu Stav objektu Funkčné využitie 1 449/9, 450 Murovaný objekt, zlý V súčasnosti 1NP, šikmá strecha nevyužívané 2 Marcheggská 88/A 449/7 Murovaný objekt, 1NP, šikmá strecha /6, 449/32 Murovaný objekt, 1NP, šikmá strecha zlý Dielne zámočníctvo, stolárstvo, sklady Čiastočne rekonštruovaný, nová strecha Autodielne, autoumýváre ň Poznámka Platné SP na rekonštrukciu pre účely 17 b.j. a stravovacie zariadenie /8 Plechová hala, 1NP dobrý sklady východná časť /8 Rodinný dom, 2NP dobrý Bývanie Západná časť /26 Prístrešok vyhovujúci Autoservis /5 Rodinný dom, 1NP dobrý Bývanie /5 Murovaný objekt, 1NP, šikmá strecha vyhovujúci Autoservis mimo funkčnej plochy Podzemné objekty: - prípojky inžinierskych sietí - v severnej časti pravdepodobnosť výskytu starých pivničných priestorov v polohe asanovaných budova starého majera Zeleň, ochrana prírody, ochrana životného prostredia Riešené územie sa nachádza v 1. stupni ochrany prírody. Na riešenom území sa nachádza náletová zeleň, stromy ktoré podliehajú ochrane v zmysle príslušného zákona sa v riešenom území (okrem brehového porastu Stupavského potoka) nachádzajú len v malom počte. Na pozemkoch užívaných ako záhrady rodinných domov je záhradná úprava zelene. V dotyku s riešeným územím na parcele č. 457/3 sa nachádza niekoľko starých vzrastlých stromov aleja pagaštana konského, ktoré by v závislosti na ich zdravotnom stave mali byť ochránené a chápané ako limit rozvoja územia. Riešené územie zo severu susedí s koridorom Stupavského potoka s bohatou vysokou zeleňou, ktorý je evidovaný ako regionálny biokoridor. Existujúcu brehovú zeleň v koridore potoka je potrebné zachovať DOSTUPNOSŤ ÚZEMIA Riešené územie je v súčasnosti dostupné z južnej strany z ulice Marcheggská a z východnej strany z ulice Pri majeri INŽINIERSKE SIETE V RIEŠENOM ÚZEMÍ Poloha najbližších zariadení technickej infraštruktúry bola overovaná objednávateľom a zakreslená do geodetického zamerania, ktoré tvorí podklad pre riešenie 1.etapy. Napojenie lokality na inžinierske siete je možné z existujúcich sietí, ktoré sa nachádzajú v koridore Marcheggskej ulice. Viac pozri v kapitolách o riešení technickej infraštruktúry. Príloha č. 5: Podklady o existujúcich inžinierskych sieťach 3.6. LIMITY ROZVOJA ÚZEMIA ochranné pásmo VN rešpektovať režim pobrežných pozemkov v šírke 10 m od brehovej čiary Stupavského potoka Zachovanie brehovej zelene pozdĺž Stupavského potoka Zachovanie vzrastlých stromov pagaštan konský popri komunikácii (s ohľadom na zdravotný stav stromov) zachovanie intimity bývania v existujúcich rodinných domoch v susedných lokalitách aplikovať podmienky ochranného pásma proti nebezpečným a klamlivým svetlám saturovanie statickej dopravy v riešenom území možnosť napojenia na dopravnú sieť mesta potrebné dopravné posúdenie každého zámeru v aktuálnom čase prípravy výstavby Limity rozvoja územia boli premietnuté do urbanistického riešenia, vybrané ochranné pásma sú graficky znázornené vo výkrese regulácie. SB PARTNERS, s.r.o., JÚN 2017 STRANA 4

7 3.7. INŽINIERSKO - GEOLOGICKÉ PODMIENKY V riešenom území v časti 1. etapy bol vykonaný v júni 2017 podrobný inžiniersko-geologický prieskum. Prieskum vykonal RNDr. Peter Lešický, Dúhová 9, Senec, GEOTEST,s.r.o. Závery prieskumu (citácia): Predkladaná záverečná správa je súhrnným hodnotením výsledkov geologických prác, realizovaných na základe požiadavky spoločnosti MPL House s.r.o., Galvaniho 8, , Bratislava, na lokalite Stupava, kde je plánovaná výstavba troch stavebných objektov s tromi až piatimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. V rámci podrobného inžinierskogeologického prieskumu bolo v mieste budúceho staveniska odvŕtaných osem sond do hĺbky 6,00m až 15,00m a dve dynamické penetračné skúšky do hĺbky 4,5 a 5,5m V zmysle vykonaných prieskumných prác možno konštatovať nasledovné : Projektované objekty možno v zmysle STN čl. 3.2 zaradiť do 2. geotechnickej kategórie. Základové pomery sú z dôvodu prítomnosti navážky, nepravidelného striedania a premenlivých mocností ílovitopiesčitých sedimentov pomerne zložité. Pod vrstvou navážky (mocnosti 0,40 až 3,40mm) sa do hĺbky 8,40 až 8,80m pod terénom nachádza súvrstvie kvartérnych piesčitých sedimentov triedy S3, S5, lokálne jemnozrnných sedimentov triedy F3 a F8 tuhej, pevnej až tvrdej konzistencie. Pod kvartérnymi sedimentami bolo v sondách S-2, S-3 a S-4 od hĺbky 8,40 až 8,80m p.t. zistené neogéne podložie triedy S5. Podzemná voda bola vrtnými prácami zistená v hĺbke 5,20 až 7,20m p.t. a ustálila sa v hĺbke 4,80 až 6,90m p.t.. Podzemná voda v zmysle kapitoly 4.6. vykazuje agresívne účinky na betón z dôvodu zvýšenej hodnoty síranov. Územie je stabilné, geodynamické javy, alebo iné faktory, ktoré môžu limitovať výstavbu, neboli v okolí staveniska evidované. Pre výpočty odporúčame používať charakteristiky zemín v zmysle obsahu kapitoly Stavebné objekty z dôvodu variabilných deformačných charakteristík (Edef) vo verikálnom aj horizontálnom smere(časté striedanie ílovitých a piesčitých zemín) odporúčame založiť na mikropilotových základoch alebo základovú špáru opatriť zhutneným štrkovým lôžkom podľa statického výpočtu. Zeminy budujúce záujmové územie pod stavebnými objektami nevytvárajú najpriaznivejšie podmienky na utrácanie dažďových vôd do horninového prostredia. Zeminy sa často striedajú a nevytvárajú súvislé polohy. Najvhodnejšie prostredie tu vytvárajú piesky (S3, S5) s vypočítanými koeficientami filtrácie na základe granulometrických kriviek zemín od 1,03x10-5 do 1,76x10-8 ms-1.(prílohová časť správy). Na zaklade výsledkov radónového prieskumu nie je nutné pod objektami (A, B, C) vykonať protiradónové stavebné opatrenia (prílohová časť správy) Na odsúhlasenie základovej škáry odporúčame prizvať geológa MAJETKOVO - PRÁVNE VZŤAHY Riešené územie pozostáva z viacerých pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. Prístupové komunikácie a koryto Stupavského potoka je vo vlastníctve mesta Stupava. Existujúca TS je vo vlastníctve ZSE. 1. etapa riešenia sa týka pozemkov vo vlastníctve objednávateľa a jeho partnerov. Pre ďalšie etapy riešenia predmetná urbanistická štúdia prezentuje len jedno z možných riešení územia a bude závisieť na vlastníkoch pozemkov a podmienkach mesta kedy a akým spôsobom budú v rozvoji územia pokračovať. Urbanistická štúdia dokumentuje, že ich práva a možnosti využitia pozemkov nebudú prvou etapou výstavby poškodené. Pred zahájením vypracovania urbanistickej štúdie, ešte v štádiu prípravy Zadania, sa dňa konalo stretnutie s majiteľmi dotknutých nehnuteľností, kde im bol podrobne prezentovaný zámer výstavby Obytného súboru Nový majer v území 1. etapy riešenia a boli prediskutované ich zámery v riešenom území. Urbanistická štúdia bola ďalej v rozpracovanosti majiteľom dotknutých nehnuteľností prezentovaná a prediskutované boli ich konkrétne otázky prezenčná listina v prílohe. Následne bolo ešte vykonané dopravno-kapacitné posúdenie a z toho vyplývajúce finálne úpravy UŠ. Príloha č. 6: Prezenčná listina z pracovného rokovania dňa Štruktúra parciel a vlastníctva je viditeľná na výkrese č OCHRANA PAMIATOK Riešené územie nie je súčasťou pamiatkovej zóny, v riešenom území sa nenachádzajú objekty záujmov pamiatkovej ochrany. V ďalších stupňoch PD je potrebné postupovať v zmysle Pamiatkového zákona. Územie spadá do lokality so zvýšenou pravdepodobnosťou archeologických nálezov. 4. URBANISTICKÉ RIEŠENIE 4.1. ZAČLENENIE ÚZEMIA DO ŠIRŠÍCH VZŤAHOV Riešené územie sa nachádza v priestore severozápadne od centra mesta Stupava vo vzdialenosti cca 550 m od Nám. sv. Trojice. Zo severnej strany je územie ohraničené vodným tokom Stupavský potok. Riešené územie sa nachádza pôvodne na okraji obytnej zástavby mesta, avšak v súčasnosti už obytná zástavba obkolesuje riešené územie takmer zo všetkých strán. Pôvodne išlo o priestor starého majera, ktorý bol však asanovaný a nie je dôvod znova vystavať pôvodný objekt s jeho pôvodným funkčným využitím. Zo západnej strany riešené územie susedí so založenou zónou drobného podnikania, ktorá je v súčasnosti pomerne stabilizovaná a nepredpokladá sa jej reforma v najbližšom období. Riešené územie priamo prilieha zo severnej strany k Marcheggskej ulici, ktorá sprostredkúva napojenie zóny na centrum sídla. Z južnej strany Marcheggskej ulice sa nachádza priestor, ktorý územný plán mesta určil na občiansku vybavenosť, preto navrhujeme aj v riešenom území v tejto polohe pri Marcheggskej ulici umiestnenie prevádzok občianskej vybavenosti v kombinácii s bývaním tak, aby mohlo vzniknúť centrum lokálnej vybavenosti so zameraním na obyvateľov priľahlých území s pešou dostupnosťou. Priestor nie je vhodný na umiestnenie prevádzok, ktoré by stimulovali výraznejší pohyb individuálnej automobilovej dopravy 4.2. CELKOVÁ URBANISTICKÁ KONCEPCIA Urbanistická štúdia má za úlohu navrhnúť funkčno-prevádzkové a hmotovo-priestorové usporiadanie zóny v podrobnosti riešenia tak, aby táto dokumentácia zmapovala súčasný stav a overila únosnosť územia z hľadiska urbanistického a z hľadiska dopravnej obsluhy. Dôvodom pre vypracovanie urbanistickej štúdie je potreba podrobnejšieho riešenia celej predmetnej zóny v súlade s požiadavkou regulácie v územnoplánovacej dokumentácii mesta. Cieľom riešenia je získať podklad pre usmerňovanie investícií v predmetnom území a podklad pre verejné prediskutovanie možného rozvoja územia. SB PARTNERS, s.r.o., JÚN 2017 STRANA 5

8 Úlohou bolo riešiť územie ako obytnú zónu kombinovanú so zariadeniami občianskej vybavenosti a drobných podnikateľských aktivít, ktoré nenarúšajú kvalitu obytného prostredia. Zóna má dávať predpoklad kvalitného bývania a v primeranom rozsahu spoločenského života tak, aby nezhoršila kvalitu bývania v susediacich stabilizovaných obytných zónach. Návrh rešpektuje všetky známe limity územia. Navrhuje sa rozvoj funkcie bývania vo forme bytových domov v severnej časti riešeného územia a čiastočne aj v južnej časti riešeného územia. Funkcie občianskej vybavenosti a podnikania sú lokalizované najmä v dotyku s Marcheggskou ulicou, aby obohatili zároveň susediace existujúce obytné zóny. Z hmotovo-priestorového hľadiska je v dotyku s rodinnými domami zástavba formovaná citlivo, aby nevytvárala nežiaduci kontrast medzi existujúcou a novou zástavbou a tiež aby nedošlo k narúšaniu súkromia v existujúcich rodinných domoch. Pri lokalizovaní občianskej vybavenosti v dotyku s Marcheggskou ulicou navrhujeme zasunutie uličnej čiary tak, aby bolo možné bohatšie rozvinúť verejný priestor pred polyfunkčným objektom. Spolu s objektom na druhej strane ulice a verejným priestorom okolo tohto objektu by sa tak mohlo vytvoriť lokálne centrum. Zástavba v severnej časti riešeného územia musí rešpektovať koridor Stupavského potoka a brehovú zeleň, ktorá tvorí regionálny biokoridor. Vzhľadom nato, že v minulých rokoch došlo ku kompletnej asanácii Veľkého majera a jeho znovupostavenie nie je účelné, navrhovaná forma zástavby v severnej časti ideovým spôsobom pripomína hmotové riešenie pôvodného majera. Výšková hladina zástavby vychádza z pôvodnej výškovej úrovne navrhuje sa vyššia zástavba v severnej časti cca 3 až 5 nadzemných podlaží. V južnej časti v polohách pri dopravných komunikáciách a v blízkosti existujúcich rodinných domov sa predpokladá zástavba 2 až 3 nadzemné podlažia a prípadne ustúpené podlažie alebo využitie podkrovia. Konkrétnejšie viď návrh regulácie. Z hľadiska funkčno-prevádzkového, je zástavba riešená tak, aby boli vytvorené logické prevádzkové a komunikačné väzby, ako aj hierarchizovaný systém verejných priestorov. Dôležité je, aby navrhnutá komunikačná osnova vytvárala predpoklad pre prepojenie aj s existujúcimi komunikáciami východne aj západne od riešeného územia. Záväzné funkčné využitie pre riešené územie v zmysle platného územného plánu je funkčné využitie F6 alternatívne využitie F2, F3, F9 (F2 bytová výstavba vo forme bytových domov, F3 občianska vybavenosť a F9 podnikateľské a výrobné aktivity bez negatívneho vplyvu na životné prostredie). Ďalej v kapitole regulácie je podrobnejšie popísaný návrh funkčného využitia pre jednotlivé časti riešeného územia. Pre danú funkčnú plochu platný územný plán mesta nestanovil indexy intenzity využitia územia. Severná časť funkčnej plochy je riešená v zmysle dokumentácie: Architektonická štúdia Nový majer Ing. arch. Moravčík, ktorá bola prezentovaná mestu Stupava pred vypracovaním tejto urbanistickej štúdie a v Zadaní bolo odsúhlasené zapracovanie tejto stavby do urbanistickej štúdie. Popis riešenia Celé riešené územie bolo rozdelené dvoma spôsobmi. Pre účely riešenia dopravy a technickej infraštruktúry ako aj etapizácie bolo riešené územie rozdelené do troch bilančných celkov A, B, C. Pre účely regulácie výstavby v riešenom území bolo riešené územie rozdelené na deväť regulačných blokov: B1, B2, PS1, PS2, PS3, PS4, ES1, ES2, K1. Celkové urbanistické riešenie i hĺbka a spôsob spracovania tejto UŠ je poznačené faktom, že na základe dopravno-kapacitného posúdenia je možné v súčasnosti uvažovať len s 1.etapou výstavby (regulačný blok B1), prípadne so zámermi takého rozsahu, ktorý nemá vplyv na zaťaženosť križovatky cesty I/2 a Marcheggskej. Z toho dôvodu sa podrobnejšie navrhuje len výstavba v bloku B1, ktorý má najväčší potenciál a ostatné bloky sa ponechávajú v súčasnom funkčnom využití a to i preto, že ich vlastníci a prevádzkovatelia vyjadrili spokojnosť so súčasným fungovaním. Bilančný celok Regulačný blok Výmera (m2) Popis urbanistického návrhu A B Obytný súbor Nový majer súbor 3 bytových domov usporiadaných do tvaru U, vytvárajúce polosúkromný vnútroblokový priestor, dopravný prístup je z ulice Pri majeri, statická doprava je ťažiskovo riešená v podzemnej garáži pod BD a vnútroblokom, PS4 688 Priestor medzi existujúcim RD a plánovanou výstavbu OS Nový majer; priestor má limitované rozmery, preto je vhodný na umiestnenie drobného objektu OV, služieb alebo podnikateľských aktivít; dopravný prístup z novobudovanej komunikácie K1; statická doprava musí byť riešená v rámci bloku K Plocha pre verejné dopravné komunikácie zahŕňa rekonštrukciu ulice Pri majeri a vybudovanie novej dopravnej komunikácie, ktorá obslúži OS Nový majer a objekty v regulačných blokoch ES1, PS4, PS3 B B Plocha vhodná na vybudovanie nového obytného bloku spolu s polyfunkciou; hmotové usporiadanie sa predbežne navrhuje v tvare polouzavretého bloku s otvoreným nárožím do Marcheggskej ulice, s možnosťou pešej prechádzky krížom cez vnútroblokový priestor a ďalej smerom k zeleni biokoridoru; v rámci bloku môžu byť umiestnené zariadenia základnej občianskej vybavenosti; v súčasnosti sú v tomto priestore fungujúce prevádzky služieb a opustený objekt, na ktorý je SP na rekonštrukciu; nakoľko dopravno-kapacitné posúdenie križovatky cesty I/2 a Marcheggskej konštatuje nedostatočnú priepustnosť, výstavba v tomto bloku je posunutá do etapy výhľadu po doriešení dopravnej situácie v Stupave C PS Plochy s existujúcimi objektmi pre remeslá a služby; na základe komunikácie s majiteľmi a prevádzkovateľmi, navrhujeme ponechať PS súčasný stav, a do budúcnosti rozvíjať podobný typ služieb rovnako ako pri B2 je výraznejší Poznámka Podrobne rieši súbežná PD pre ÚK (Ing.arch. Moravčík) Výnimku tvorí stavba, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie rozvoj týchto plôch posunutý do etapy výhľadu PS Plocha so skladovacím priestorom; v súčasnosti je potrebné ponechať súčasný stav prípadne rozvíjať využitie pre služby a podnikateľské aktivity bez výraznejších nárokov na dopravu; rovnako ako PS1, PS2 a B2 výraznejší rozvoj posunutý do etapy výhľadu ES Ponechanie súčasného stavu bývanie v rodinnom dome - ES1 497 Ponechanie súčasného stavu bývanie nie je zahrnutý SB PARTNERS, s.r.o., JÚN 2017 STRANA 6

9 v rodinnom dome v žiadnom bilančnom celku, nakoľko sa tu ponecháva súčasný stav a nie je tu výrazný rozvojový potenciál 4.4. NÁVRH REGULÁCIE ÚZEMIA V návrhu regulácie sú zohľadnené všetky známe limity rozvoja územia ako aj predpísané ochranné pásma. Pre funkčnú plochu F6-B-06 je platný Regulačný list č. 109 (viď príloha), ktorý počítal s rekonštrukciou starého majera a nenavrhoval konkrétne indexy využitia územia. Táto urbanistická štúdia odporúča vhodné hmotovo priestorové riešenie a tomu zodpovedajúce indexy. Riešenie zelene Rozmiestnenie zelene je zrejmé z grafickej časti tejto dokumentácie BILANCIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A NÁROKY NA OBČIANSKU VYBAVENOSŤ V overovacom štádiu prípravy tejto urbanistickej štúdie boli pre účely riešenia technickej infraštruktúry a doprvano-kapacitného posúdenia navrhnuté predpokladané objemy jednotlivých funkcií v jednotlivých bilančných celkoch tak, ako sú uvadzané priamo v kapitolách riešenia dopravy a technickej infraštruktúry. Na základe výstupov z overenia potenciálu územia z hľadiska dopravy a technickej infraštruktúry, museli byť pôvodne predpokladané bilancie upravené a navrnutá musela byť etapizácia rozvoja predmetnej zóny. Bilanč ný celok Celková výmera (m2) Etapa funkčné využitie podlažná plocha nadzemná Podlaž -ná plocha podze mná počet zamest nancov b.j. Zastavaná plocha a spevnené plochy Počet obyvateľov bývanie ,9 194 A OV - obchod garáže 3500 bývanie ,1 226 OV - obchod, B výhľad služby podľa garáže PD C 8273 výhľad OV, služby, podnik. akt ,1 SPOLU Nároky na základnú občiansku vybavenosť (školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, obchod) budú saturované v rámci existujúcich služieb mesta. Navyše, v riešenom území sa počíta s vytvorením nových prevádzok občianskej vybavenosti. Možnosť je i vytvoriť priestor pre MŠ v priestore bloku B1. Požiadavky z hľadiska funkčnej a priestorovej regulácie územia: (Nasledovný text cituje požiadavky platného ÚPN Stupava, október 2005 v znení neskorších zmien a doplnkov) Riešené územie predstavuje funkčnú plochu F6-B-06, ktorú záväzne reguluje Regulačný list č kópia v prílohe Údaje a požiadavky Regulačného listu č.109: Plocha určená pre funkciu F6: alternatívne funkčné využitie F2, F3, F9 - etapa - návrh charakteristika územia: existujúca zástavba plošná výmera: 2,61 ha poznámka: rekonštrukcia Známe limity využitia územia: územie so zvýšenou pravdepodobnosťou archeologických nálezov územie v rozdrobenom užívaní Záväzné regulatívy: plocha určená pre transformáciu objektov na novú funkciu, dostavba, rekonštrukcia, rehabilitácia (pozn: vzhľadom na súčasný stav územia bude UŠ riešiť aj novú zástavbu dostavbu) maximálny index zastavanosti celej funkčnej plochy: neurčený minimálny index zelených plôch : neurčený podlažnosť objektov : neurčená Záväzné podmienky pred zahájením investorskej prípravy: vypracovanie komplexnej UAŠ pre celú funkčnú plochu, ktorá bude predložená na verejnú diskusiu Iné: celková obnova historického areálu so zachovaním pôvodného charakteru stavieb a ich hmotového usporiadania, ako aj celkového výškového zónovania Regulácia pre 1. etapu riešenia bilančný celok A Pre 1. etapu riešenia OS Nový majer, sa súbežne rieši projektová dokumentácia pre územné konanie viď ukážku UAŠ v prílohe výkresovej časti, ktorá už rieši konkrétne objekty. Toto riešenie je prevzaté aj do tejto urbanistickej štúdie. Základné prvky regulácie sú vyjadrené v grafickej časti a v tabuľke nasledujúcej v kapitole Regulácia pre bilančné celky B a C výhľad Zásadným regulačným usmernením, ktoré vyplýva z prác na tejto urbanistickej štúdii a z dopravnokapacitného posúdenia je odporúčanie výstavbu v bilančných celkoch B a C posunúť časovo do etapy výhľadu. Podmienkou výstavby je najmä zlepšenie dopravnej priepustnosti cesty I/2 (vidˇ Dopravnokapacitné posúdenie). Toto sa netýka stavby, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie č. SÚ- 201/2012/Šm, zo dňa Príloha č. 7: Právoplatné stavebné povolenie č. SÚ-201/2012/Šm, zo dňa SB PARTNERS, s.r.o., JÚN 2017 STRANA 7

10 Tabuľka odporúčaných regulácií Bil. celok Reg. blok Funk. využitie Max index zastavanosti nadzemné objekty Min index zelene Podlažnosť Ďalšie reg. prvky viď výkres A B1 Bývanie v BD 30% 30% 3 až 5 NP PG pod vnútroblokom; stavebná čiara; pešie trasy; pobrežné pozemky Poznámka PS4 OV, služby, podnik. aktivity bez negatívneho dopadu na ŽP 30% 30% 2 NP Ponechať koridor pre odvedenie dažďových vôd; peší prístup k Stupavskému potoku K1 doprava Verejná B B2 Bývanie v BD; polyfunkcia pri Marcheggskej 30% 30% 3 NP; 2-3 NP pri Marcheggsk ej Uličné čiary, pešie trasy, PG pod vnútroblokom (možnosť); otvorené nárožie; poloha komunikácie je odporúčaná; komunikácia Platné SP! niektoré regulácie platia za podmienky, že nedôjde k realizácii stavby v zmysle SP (stavebník naznačoval záujem o zmenu SP) C PS1 OV, služby, 15% 10% 3 NP PS2 podnik. 15% 10% 3 NP PS3 aktivity bez 15% 10% 3 NP negatívneho dopadu na ŽP ES2 Bývanie RD Súčasný stav B,C Pri novej výstavbe je potrebné venovať pozornosť odvedeniu dažďových vôd; nakoľko vsakovanie nie je vzhľadom na geologické podmienky možné, potrebné je počítať s umiestnením retenčnej nádrže a potrubia, cez ktoré sa bude dažďová voda vypúšťať do Stupavského potoka - ES1 Bývanie RD Súčasný stav 5. DOPRAVNÉ RIEŠENIE Príloha č. 8: Samostatná príloha - kompletný materiál : Dopravno - kapacitné posúdenie, UŠ Stupava - Nový majer, Ing. Andrej Vachaja, jún ÚVOD 1. etapa riešenia Bilančný celok A, je spracovaná pre účely projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Územné vymedzenie je zrejmé z grafickej časti. Bilančné celky B a C sú riešené v podrobnosti na úrovni urbanistickej štúdie PODKLADY situácia súčasného stavu, zameranie, výsledky terénnej obhliadky, príslušné normy a predpisy 5.3. DOPRAVNO INŽINIERSKE POSÚDENIE Účelom spracovania dopravno-inžinierskeho posúdenia je vyhodnotenie vplyvov navrhovaného zámeru výstavby V Časti obce Stupava Nový Majer, na dopravnú situáciu na dotknutej komunikačnej sieti. Hlavným cieľom posúdenia je preukázanie funkčnosti navrhovaného riešenia z dopravno-kapacitného hľadiska, prípadne zistenie možných nedostatkov v navrhovanom riešení organizácie a riadenia dopravy vrátane návrhu opatrení na ich odstránenie tak, aby v ďalšom stupni projektovej prípravy stavby už nevzniklo riziko nutnosti úpravy základnej filozofie riešenia, ktorá bude fixovaná znením predmetnej dokumentácie. Rozsah spracovania tohto dopravno-inžinierskeho posúdenia je odvodený od prevádzkového charakteru navrhovaného objektu. Hĺbka spracovania analýzy dáva jednoznačnú odpoveď na otázky správnosti a kvality navrhovaného riešenia z hľadiska jeho dopravnej funkčnosti; najmä tých prvkov komunikačnej siete, ktoré majú popri ich celomestskom význame aj kľúčový význam pre dosiahnutie udržateľnej dopravnej situácie v dotknutom priestore. Vlastné posúdenie je spracované pre taký prevádzkový stav, ktorý z hľadiska vplyvov na dopravnú situáciu v okolí predstavuje celkovú najvyššiu možnú záťaž dotknutej cestnej infraštruktúry. Takýto stav bol predpokladaný v rannej a poobedňajšej špičkovej hodine. Z metodického hľadiska rozsah posúdenia vychádza z Metodiky dopravnokapacitného posúdenia veľkých investičných projektov, ktorá je verejne dostupná na webovej stránke hl. m. SR Bratislavy ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE POLYFUNKČNÉ BYTOVÉHO DOMU Predmetom návrhu je umiestnenie objektu v existujúcej zástavbe časti obce Stupava Nový Majer 5.5. DOPRAVNÉ RIEŠENIE Širšie dopravné vzťahy Objekt je umiestnený zastavanom území obce Stupava v časti Nový Majer. Navrhovaný objekt má pripojenie na Marcheggskú ulicu a následne na cestu I/2. Cesta I/2 tvorí prieťah štátnej cesty cez mesto Stupava Dopravné riešenie objektu Navrhovaný objekt sa napája na Marcheggskú ulicu novo navrhovanou komunikáciou, ktorá tvorí obsluhu objektov. Celkovo v časti Nový majer sú navrhované tri bilančné celky A, B a C. SB PARTNERS, s.r.o., JÚN 2017 STRANA 8

11 Dopravné limity Umiestnenie objektu je limitované dostatočnou dopravnou priepustnosťou nadradenej komunikačnej siete, na ktorú je riešený objekt dopravne pripojený. Limitujúcou dopravnou trasou s príslušnými križovatkami je súčasné dopravné pripojenie v smere do križovatky I/2 Marcheggská Zásobovacia doprava Celková vnútorná štruktúra nepredpokladá vstup nákladných vozidiel, len malé vozidlá pre zásobovanie prevádzok. Odvoz komunálneho odpadu je realizovaný z ulice Mestská hromadná doprava Dostupnosť prímestskej hromadnej dopravy (ďalej len PHD ) k objektu je v dostupnosti do 300 m od objektu. Vplyvom výstavby objektu nepredpokladáme zriaďovanie nových zastávok pre PHD ani nové trasovanie PHD Cyklistická doprava Cyklistická doprava je riešená podľa platného územného plánu a rozvoja cyklotrás v území. Výstavba objektu nepredpokladá výstavbu nových cyklotrás Pešia doprava Pešie trasy sú upravované pred navrhovaným objektom. Upravené časti chodníkov sú výškovo napojené na existujúcu niveletu. Všetky navrhované úpravy peších trás budú realizované v bezbariérovom prevedení aj s povrchovou úpravou chodníkov pre pohyb slabozrakých a nevidiacich BILANCIA STATICKEJ DOPRAVY Bilancia je rozdelená podľa navrhovaných bilančných celkov. Celok A: Bývanie < 60 m2 (max 2 izbové) 40 bytov 60m2 < x < 90 m2 (max 3 izbové) 27 bytov > 90m2 10 bytov celkom 77 bytov vybavenosť 160 m2 Celková potreba parkovacích miest spolu: 116 (podrobný prepočet je v prílohe) Celok B: Bývanie < 60 m2 (max 2 izbové) 50 bytov 60m2 < x < 90 m2 (max 3 izbové) 42 bytov celkom 77 bytov vybavenosť 600 m2 Celková potreba parkovacích miest spolu: 143 (podrobný prepočet je v prílohe) Celok C: Bývanie < 60 m2 (max 2 izbové) 14 bytov 60m2 < x < 90 m2 (max 3 izbové) 7 bytov celkom 21 bytov služby 1045m2 Celková potreba parkovacích miest spolu: 60 (podrobný prepočet je v prílohe) 5.7. PRIŤAŽENIE KOMUNIKAČNEJ SIETE OD AREÁLU Priťaženie celok A Dopravné nároky navrhovaného objektu budú predstavovať nasledujúce množstvá, ktoré budú priťažovať komunikáciu: ranný odjazd v špičkovej hodine 7-8 h bude z areálu vystupovať na ul. cca 30 skut. osobných vozidiel v špičkovej hodine. ranný príjazd do areálu predstavujú osobné vozidlá, ktoré sú viazané na bývanie, čo reprezentuje cca 10 skv/šph/ jednosmerne, poobedňajší príjazd v špičkovej hodine 16-17h bude 34 skv/šph poobedňajší odjazd v špičkovej hodine 16-17h bude 13 skv/šph Uvedené hodnoty pre obytnú funkciu boli vypočítané na základe denného priebehu Priťaženie celok B Dopravné nároky navrhovaného objektu budú predstavovať nasledujúce množstvá, ktoré budú priťažovať komunikáciu: ranný odjazd v špičkovej hodine 7-8 h bude z areálu vystupovať na ul. cca 34 skut. osobných vozidiel v špičkovej hodine. ranný príjazd do areálu predstavujú osobné vozidlá, ktoré sú viazané na bývanie, čo reprezentuje cca 20 skv/šph/ jednosmerne, poobedňajší príjazd v špičkovej hodine 16-17h bude 39 skv/šph poobedňajší odjazd v špičkovej hodine 16-17h bude 18 skv/šph Uvedené hodnoty pre obytnú funkciu boli vypočítané na základe denného priebehu Priťaženie celok C Dopravné nároky navrhovaného objektu budú predstavovať nasledujúce množstvá, ktoré budú priťažovať komunikáciu: ranný odjazd v špičkovej hodine 7-8 h bude z areálu vystupovať na ul. cca 14 skut. osobných vozidiel v špičkovej hodine. ranný príjazd do areálu predstavujú osobné vozidlá, ktoré sú viazané na bývanie, čo reprezentuje cca 16 skv/šph/ jednosmerne, poobedňajší príjazd v špičkovej hodine 16-17h bude 13 skv/šph poobedňajší odjazd v špičkovej hodine 16-17h bude 11 skv/šph Uvedené hodnoty pre obytnú funkciu boli vypočítané na základe denného priebehu Prognóza dopravy Dopravno-inžinierske výpočty dopravných zaťažení a priťažení komunikácií boli kalkulované pre obdobie roku 2037, metódou rastového koeficient 2037/2017 v hodnote 133, vzhľadom na polohu v centre mesta, kde sú kapacity komunikačnej siete už tesne pred úplným naplnením a preťažením Použité podklady, východiská a ich zhodnotenie V súlade s účelom tohto dopravno-kapacitného posúdenia boli použité tieto východiskové predpoklady a údaje: Návrh dopravného riešenia (pripojenia na nadradenú komunikačnú sieť) Dopravný prieskum hodinový SB PARTNERS, s.r.o., JÚN 2017 STRANA 9

12 5.8. POSÚDENIE PRIEPUSTNOSTI KRIŽOVATIEK Posúdenie priepustnosti križovatiek boli vykonané pre riešené územie, metódou podľa TP 06 Posudzovanie priepustnosti a kapacity pozemných komunikácií a STN Križovatky boli posudzované v existujúcom usporiadaní Križovatka I/2 - Marcheggská Križovatka je ciest I/2 a Marcheggská je neriadená tvaru T. Cesta I/2 je obojsmerná s odstavným pruhom a zastávkou MHD v medzi križovatkovom úseku. Križovatka je v rannej špičkovej hodine preťažovaná s tvorbou kolón, nakoľko cesta I/2 tvorí prieťah mestom Stupava a je preťažovaná tranzitnou dopravou. Tranzitná doprava je hlavne v rannej špičkovej hodine. Prieskumom bola zistená ranná špičková hodina 7:15 8:15 a poobedná špičková hodina 15:30 16:30. Tieto časy sa vzťahujú na príjazd a odjazd zo zamestnania. Posúdením križovatky pre celok A je križovatka vyhovujúca v roku 2037 v kvalít dopravného prúdu D tesne nad hranicou E. Posúdenie pre celky B a C sú nevyhovujúce. Nevyhovujúci stav je v roku Úprava križovatky pre celky B a C je v rozšírení na dva jazdné pruhu v každom smere čo je pre existujúcu zástavbu veľmi obťažne. Zlepšením priepustnosti je nutné vybavovať obchvat obce Stupava cestou I/2 s napojením na diaľničné križovatky. Vytvorením obchvatu bude tranzitná doprava odvedená v novej polohe cesty I/2. Následne pre výstavbu celku B a C je potrebné spracovať nový dopravný prieskum a posúdenie. Pre celok A je križovatka vyhovujúca vo funkčnej kvalite dopravného prúdu D Križovatka Marcheggská - Bitúnková Križovatka ulíc Marcheggská a Bitúnková je tvaru T, neriadená Križovatka sa nachádza v existujúcej zástavbe. Z križovatky je obsluha priľahlej vybavenosti čo čiastočne obmedzuje priepustnosť križovatky. Prieskumom bola zistená ranná špičková hodina 7:00 8:00 a poobedná špičková hodina 16:30 17:30. Tieto časy sa vzťahujú na príjazd a odjazd zo zamestnania. Križovatka je priepustná pre všetky celky vyhovujúca v kvalite dopravného prúdu A v roku ZÁVERY Spracované a posúdené dopravné riešenia umiestnenia pripojenia objektu preukazuje skutočnosti: Dopravný vplyv na nadradenú komunikačnú sieť, bol posudzovaný od dopravného zaťaženia generovaného v navrhovaného polyfunkčného objektu, spolu s rastom dopravy do roku Dopravné priťaženie od navrhovaného objekty je minimálny, až zanedbateľný Návrh predstavuje úpravu jestvujúcej križovatky, s cieľom zvýšenia jej dnešnej priepustnosti a zlepšenia parkovania, Posúdením križovatky pre celok A je križovatka vyhovujúca v roku 2037 v kvalite dopravného prúdu D tesne nad hranicou E. Posúdenie pre celky B a C sú nevyhovujúce. Nevyhovujúci stav je v roku Zlepšením priepustnosti je nutné vybavovať obchvat obce Stupava cestou I/2 s napojením na diaľničné križovatky. Vytvorením obchvatu bude tranzitná doprava odvedená v novej polohe cesty I/2. Následne pre výstavbu celku B a C je potrebné spracovať nový dopravný prieskum a posúdenie. 6. RIEŠENIE TECHNICKEJ OBSLUHY ÚZEMIA Úvod: Technická infraštruktúra je v rámci urbanistickej štúdie pre 1. etapu (bilančný celok A) prevzatá zo súbežne spracúvanej projektovej dokumentácie pre územné konanie. Pre bilančné celky B a C je technická infraštruktúra riešená na úrovni základnej koncepcie, určenia predpokladaných požadovaných kapacít a predpokladaných bodov napojenia. Bilančné celky B a C budú podrobne riešené v čase aktuálnej prípravy konkrétnych stavieb ZÁSOBOVANIE VODOU Poznámka: K problematike zásobovania pitnou vodou bolo vydané stanovisko BVS, a.s. č.j /2017/TK zo dňa Príloha č. 9: Vyjadrenie BVS, a.s Bilančný celok A 1. etapa Táto dokumentácia rieši napojenie 3 polyfunkčných objektov na verejný vodovodu a splaškovú kanalizáciu na parc. č. 449/1, 2 451/1, 456/1, 2 v obci Stupava (okres Malacky). Ide o plánovanú výstavbu obytného súboru so 77 b.j. so 4 +1 nadzemným podlažím a jedným podzemným podlažím. Nakladanie s dažďovou odpadovou vodou je súčasťou tohto projektu. Dažďové odpadové vody budú zachytávane v retenčnej podzemnej nádrži a následne budú vypúšťané s regulovaným odtokom so Stupavského potoka. Projekt je spracovaný na základe požiadaviek objednávateľa a aktuálnych stavebných výkresov. Východiskové podklady : Katastrálna mapa záujmového územia Situácia verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie v riešenej lokalite z BVS, a.s. Osobná obhliadka na mieste stavby 1. VODODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD : Pitná voda do riešenej lokality bude dodávaná z existujúceho verejného vodovodu PVC Ø110mm vedený v priľahlej ulici. Tento verejný vodovod je v správe a vlastníctve BVS, a.s. Bratislava. V bode napojenia na verejný vodovod bude vyvedená odbočka DN100/80 so sekčným uzáverom DN80 a zemnou súpravou vyvedenou na terén. Následne je v navrhovanej komunikácii vedená nová vodovodná prípojka z tvárnej liatiny TvLT DN80 celkovej dĺžky približne 11,0m až do navrhovanej vodomernej šachty (ozn. VŠ). Tá je navrhnutá ako železo betónová šachta s pôdorysnými rozmermi 1,8x3,6m so svetlou výškou 1,8m. Na pozemku stavebníka cca 1,0m za hranicou pozemku bude umiestnená vodomerná šachta so združeným vodomerom DN50 a s potrebným príslušenstvom (ako napr. filter, spätná klapka, uzávery a podobne). Podrobná skladba VŠ bude zrejmá z ďalšieho stupňa PD. Potrubie : Na vybudovanie vodovodnej prípojky DN80 sú navrhnuté hrdlové rúry z tvárnej liatiny priemeru DN80mm PN16 celkovej dĺžky 11,0m. Areálový vodovod je navrhnutý z HDPE rúr priemeru Ø90mm (DN80) celkovej dĺžky predbežne 221,0 a 75,0 metrov. SB PARTNERS, s.r.o., JÚN 2017 STRANA 10

13 Uloženie potrubia : Potrubie bude uložené do pieskového lôžka hrúbky 100 mm. V prípade vhodných geologických podmienok (napr. piesčitá pôda) je možné uložiť potrubie priamo na urovnané dno výkopu. Ďalej je aplikovaný obsyp potrubia výkopovým materiálom do výšky 300 mm nad hornú hranu potrubia (zrno max. 16mm). Zvyšná časť výkopu je spätne zasypaná pôvodným výkopovým materiálom zhutneným po vrstvách pri uložení potrubia mimo komunikácie t.j. vo voľnom teréne. Smerové uloženie potrubia je zrejmé zo situácie (výkres č. 2). Vrchnú časť upraveného terénu bude tvoriť zatrávnená plocha resp. spevnená plocha (komunikácia). Potrubie bude uložené s hĺbkou uloženia cca 1,2 až 1,5m. Nad potrubím bude uložený vyhľadávací káblik, ktorý končí v uzáverovom resp. hydrantovom poklope. Vo výške cca 30cm nad hornou hranou potrubia je uložená výstražná fólia. Hydranty : Na vodovodnom rade bude osadených 4 ks hydrantov DN80. Presný typ a špecifikácia bude určená samostatným projektom požiarnej ochrany stavby a v ďalších stupňoch PD. Sekčné uzávery : Na začiatku, cca v strede a konci navrhovaného areálového vodovodu sú navrhnuté sekčné uzávery DN80 (predbežne 3 ks). Vodovodné prípojky k objektom/nehnuteľnostiam : Na areálový vodovod budú napojené jednotlivé objekty. Presná poloha a dimenzia napojenia bude zrejmá z projektu Zdravotechniky v ďalších stupňoch PD. Križovanie vodovodu s komunikáciami a inými zariadeniami : Pri výstavbe objektu vodovodu, podľa dodaného polohového a výškového zamerania a podkladov dôjde k priamemu križovaniu s inými inžinierskymi sieťami. Pri križovaní potrubia vodovodu s prípadnými jestvujúcimi a aj naďalej prevádzkovanými, ako i projektovanými a v dodaných podkladoch aj nezakreslenými inžinierskymi sieťami, je nutné dodržať ustanovenia STN V zmysle tohto projektu dôjde najmä k súbehu navrhovaného vodovodného potrubia s navrhovanou výtlačnou kanalizáciou, gravitačnou splaškovou kanalizáciou a dažďovou kanalizáciou, pričom treba dodržať minimálne odstupové vzdialenosti od tohto potrubia a všetky právne predpisy vrátane BOZP. Označenie vodovodu : Miesto napojenia vodovodu, osadenie uzáverov a hydrantov, lomy trás, miesta zriadenia odbočiek a pod., musia byt označené orientačnými stĺpikmi s prislúchajúcimi údajmi podľa STN Zemné práce : Zemné práce pri výstavbe všetkých potrubných rozvodov vody musia byť v súlade s STN , vrátane ostatných prislúchajúcich STN a bezpečnostných prepisov Bilančné celky B, C výhľad (podrobnosť spracovania na úrovni urbanistickej koncepcie) Na základe nižšie uvedených predpokladaných nárokov na zásobovanie pitnou vodou bilančných celkov B a C predpokladáme, že sa budú môcť napojiť na jestvujúci verejný vodovod PVC fí 110mm v Marcheggskej ulici detto ako bilančný celok A. Možnosť budúceho napojenia je potrebné v aktuálnom čase overiť so správcom BVS, a.s. Bilančný celok B C Celková výmera (m2) Etapa funkčné využitie podlažná plocha nadzemná počet zamestn ancov b.j. spolu Zastavaná plocha a spevnené plochy (pre účely odvedenia dažďových vôd Spolu obyv. a zamestnan ci výhľad bývanie ,1 226 OV - obchod, služby garáže 8273 výhľad bývanie ,1 49 služby SPOLU Výpočet potreby vody : Bilančný celok B C funkčné využitie Spolu obyvateľov a zamestnanci priemerná denná potreba vody Q 24 (l/deň) max. denná potreba vody Q d,max (l/deň) max. hodinová potreba vody Q h,max (l/deň) ročná spotreba vody Q r (m 3 /rok) bývanie OV - obchod, služby garáže bývanie služby SPOLU Výpočet potreby vody podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z. : Predpokladaná potreba vody pre 77 b.j. po á 3,5 osoby pri 135 l/os/deň pre celý obytný súbor : - priemerná denná potreba Q 24 = 270 osôb x 135 l/os/deň = l/deň - max. denná potreba Q d,max = Q 24 x k d = x 1,4 = ,0 l/deň - max. hodinová potreba Q h,max = Q d,max x k h = x 1,8 = ,0 l/deň = 1,06 l/s - ročná spotreba vody Q r = Q 24 x k d = x 365 = m 3 /rok SB PARTNERS, s.r.o., JÚN 2017 STRANA 11

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ)

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) A TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) 01 Identifikačné údaje Názov dokumentácie : Urbanistická štúdia zóny NU20 Modra - Harmónia

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

SENEC Logistická hala B-D

SENEC Logistická hala B-D SENEC Logistická hala B-D OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov február 2016 AQUIFER s.r.o., Bleduľová

Διαβάστε περισσότερα

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE C Verejná anonymná architektonická súťaž PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE AUTOR: endorfine, s.r.o. SÚŤAŽNÝ KOLEKTÍV: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch.

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 7/2008 TECHNICKÉ PODMIENKY Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinnosť od:

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017 Kompilátory Cvičenie 6: LLVM Peter Kostolányi 21. novembra 2017 LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov Pôvodne Low Level Virtual Machine

Διαβάστε περισσότερα

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM Predmetom predkladaného u je výstavba obchodného centra Kaufland v Žiari nad Hronom s priľahlým parkoviskom pre návštevníkov, zákazníkov. Navrhovateľ plánuje tento

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O-84.11.13.31.31.00-16 SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ BRATISLAVA 2016

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil:

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil: Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03, Bratislava mobil: 0905 505 243 NÁJOMNÉ BYTY OBCHODNÁ 52, parc. č. 8479, k.ú. BRATISLAVA STARÉ MESTO Investor MČ Staré

Διαβάστε περισσότερα

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu 1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu Prvoradou úlohou stavebníctva je účinnejšie presadzovanie výsledkov technického rozvoja, racionalizácie, robotizácie do

Διαβάστε περισσότερα

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014 Znalec: Ing.Ladislav Augustinič, Cerovská 39, 900 81 Šenkvice, ev.č.914032 mobil: 0903 056 307 e-mail:augustinic@post.sk Zadávateľ: Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie územného rozvoja mesta,

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna OBSAH I. Základné údaje o navrhovateľovi 3 I.1 Názov 3 I.2 Identifikačné číslo 3 I.3 Sídlo 3 I.4 Oprávnený zástupca navrhovateľa 3 I.5 Kontaktná osoba a miesto konzultácie 3 II. Základné údaje o navrhovanej

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Informácia o príprave stavby I/18 Prešov, Levočská Obrancov mieru, križovatka, most

Informácia o príprave stavby I/18 Prešov, Levočská Obrancov mieru, križovatka, most Mesto Prešov Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie Počet strán spolu : 3 M a t e r i á l na 9. riadne zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV 28330220102102 ORGANIZÁCIA DOPRAVY NA KRIŽOVATKE ULÍC ADAMA TRAJANA A BRATISLAVSKÁ CESTA I/61 V PIEŠŤANOCH 2010 Bc. Miroslav

Διαβάστε περισσότερα

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V MUČÍNE Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec RODINNÝ DOM TECHNICKÁ SPRÁVA Zdravotechnika INVESTOR: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: AUTOR PROJEKTU RD: STUPEŇ: Lucia Madarásová, Markova

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Projekt Prechodného fondu UIBF č. 2006/018-175.06.01 realizovaný v zmysle

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

Zoznam príloh. Textová dokumentácia: Výkresová dokumentácia: -Sprievodná a technická správa s výkazom výmer -Položkový rozpočet

Zoznam príloh. Textová dokumentácia: Výkresová dokumentácia: -Sprievodná a technická správa s výkazom výmer -Položkový rozpočet Zoznam príloh Textová dokumentácia: -Sprievodná a technická správa s výkazom výmer -Položkový rozpočet Výkresová dokumentácia: 01. Širšie vzťahy 1:10 000 0. Situácia okolia VN 1:4 000 03. Situácia trasy

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY

TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 03/2015 TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY účinnosť od: 01.05.2015

Διαβάστε περισσότερα

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva

Διαβάστε περισσότερα

Polyfunkčný komplex E U R O P A L A C E Ulica Vysokoškolákov Ž i l i n a V l č i n c e

Polyfunkčný komplex E U R O P A L A C E Ulica Vysokoškolákov Ž i l i n a V l č i n c e Polyfunkčný komplex E U R O P A L A C E Ulica Vysokoškolákov Ž i l i n a V l č i n c e Zámer podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

Διαβάστε περισσότερα

Hromadná osobná doprava

Hromadná osobná doprava Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Cestná doprava Hromadná osobná doprava Zadanie č. 30 Číslo krúžku: 1121A Školský rok: 2012/2013 Meno: Bc. Jozef Frolo Zadanie

Διαβάστε περισσότερα

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO TECHNICKÁ SPRÁVA Stupeň: Profesia: Zodp. projektant: Vypracoval: Kontroloval: Realizačná dokumentácia Kamerový systém Marián Polakovič Dátum: 09/2013 Marián

Διαβάστε περισσότερα