Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ing. Vladimír Butko primátor mesta"

Transcript

1 Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o mesta Trnava uznesenie č. 232 zo dňa Ing. Vladimír Butko primátor mesta Bratislava, október 2011 Ing. arch. Peter Ţalman, CSc

2 Objednávateľ: Spol. United Industries, a.s. Šafárikovo nám. č.4, Bratislava Osoba poverená obstarávaním ÚPD: Obstarávateľ: Mesto Trnava Mestský úrad, Trhová 3, Trnava Osoba poverená obstarávaním ÚPD: Ing.arch. Eva Hulmanová Spôsobilosť pre obstarávanie ÚPP a ÚPD reg.č. 139 Spracovateľ: Ing.arch. Peter Ţalman, CSc. autorizovaný architekt Architektonický ateliér ŢALMAN Jamnického 3, Bratislava A. Textová časť A.01 základné údaje 1. hlavné ciele a úlohy 2. vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, ktorý obsahuje riešené územie 3. údaje o súlade riešenia územia so zadaním. A.02 riešenie Urbanistickej štúdie 1. vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísiel všetkých regulovaných pozemkov 2. popis riešeného územia 3. väzby vyplývajúce z riešenia záväzných častí územného plánu mesta 4. vyhodnotenie limitov vyuţitia územia 5. urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného vyuţitia pozemkov a urbárnych priestorov a stavieb najmä riešenie bývania, občianskej vybavenosti, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, riešenie priestorovej kompozície a organizácie územia 6. začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, pam. zón, a do ostatnej krajiny 7. určenie pozemkov, ktoré nemoţno zaradiť medzi stavebné pozemky 8. zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením moţného zastavania a únosnosti vyuţívania územia 9. chránené časti krajiny 10. etapizácia a vecná a časová koordinácia uskutočňovania obnovy, prestavby, výstavby, asanácií, vyhlásenie chránených častí prírody, ochranných pásiem, zmeny vyuţitia územia a iných cieľov a úloh 11. pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie A.03 tabuľková príloha, výmery 2

3 B. Grafická časť 01a. ÚPN mesta Trnava M 1:5 000 (príp. 1:10 000) 01b. Výkres širších vzťahov M 1:5 000 (príp. 1:10 000) 02a. Výkres komplexného urbanistického návrhu M 1: b. Výkres etapizácie výstavby M 1: Výkres komplexného urbanistického návrhu M 1: Výkres dopravnej vybavenosti (zásady dopravného riešenia) M 1: Výkres technickej vybavenosti (zásady riešenia komplexnej technickej infraštruktúry) M 1: Výkres priestorovej a funkčnej regulácie riešeného územia M 1: Výkres Schéma priečneho rezu MK č.5 M 1: Výkres Schéma priečneho rezu MK č.8 M 1:1 00 3

4 A.01 základné údaje 1. Hlavné ciele a úlohy Hlavným cieľom Urbanistickej štúdie je návrh zástavby formou rodinných domov dnes nezastavaného územia vo väzbe na predĺţený koridor, ulicu J. Hlúbika. Vytvoria sa tak podmienky pre vznik nových ulíc pre súvislú zástavbu v zmysle platného ÚPN mesta Trnava. Po vypracovaní novej Urbanistickej štúdie Trnava IBV Pekné pole IV a po jej prerokovaní v zmysle platnej legislatívy ( 4 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb., v znení zákona č. 237/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov), bude podkladom pre územné rozhodovanie, nové členenie a funkčno-priestorové usporiadanie riešeného územia, resp. pre spracovanie následných stupňov dokumentácie pre územné a stavebné konanie jednotlivých stavebných celkov a objektov sietí technickej infraštruktúry a dopravy Trnava IBV Pekné pole IV Určenie hlavných cieľov a úloh riešenia Urbanistickej štúdie Návrh Urbanistickej štúdie Trnava IBV Pekné pole IV rieši najmä nasledovné problémy a zásady: - navrhuje základné funkčno-priestorové usporiadanie: - vymedzí obytnú zónu a jej priestorové prepojenie na okolité urbanizované územie i priľahlé rozvojové plochy - vymedzí nové verejné priestory v obytnej zóne pre vybudovanie mestských obsluţných komunikácií a prístupových komunikácií k jednotlivým objektom, ako aj jednotlivých sietí technickej infraštruktúry vrátane prípojok k jednotlivým blokom, resp. objektom - stanovuje koncepciu pre napojenie obytnej zóny a jednotlivých blokov RD v nej na siete TI v rozsahu: - verejný vodovod - verejná kanalizácia - VN el. sieť - NN el. sieť - verejné osvetlenie - rozvod plynu - stanovuje členenie obytného územia na jednotlivé bloky a objekty RD vrátane ich základných regulatívov, ako: - max. prípustný koeficient zastavanosti jednotlivých blokov, resp. počet b.j. v nich - stanovuje regulatívy a limity pre objekty RD a zástavbu v konkrétnych novo vymedzených blokoch, ako: - výška novej zástavby (podlaţnosť, výška atiky, príp. odkvapu) - tvar striech - uličné čiary - min. odstupy RD od hraníc parcely, resp. susedných RD - vhodné, prípustné a neprípustné funkčné vyuţitie vymedzených blokov RD - rozsah a orientácia občianskeho vybavenia v rámci prípustnej mestotvornej polyfunkcie. Riešenie funkčno-prevádzkového usporiadania obytného súboru vytvára podmienky pre moderné mestské ekologické bývanie v zástavbe RD, poskytujúcej dobré podmienky na bývanie rôznorodej štruktúry obyvateľov: 4

5 - rodinám s deťmi s podmienkami vyuţívania bezpečných vnútorných i verejných priestorov - mladým flexibilným obyvateľom, začínajúcim samostatný ţivot - starším obyvateľom, s nárokmi na bezkolíznosť a nekonfliktnosť obytného prostredia. Predpokladá sa, ţe po dobudovaní obytnej zóny v danej lokalite vznikne zástavba nízkopodlaţných rodinných domov usporiadaných v uličnej zástavbe vymedzujúcej kvalitné verejné priestory s primeraným podielom parkovej zelene i vnútroblokové priestory s upravenou vyhradenou, príp. i súkromnou zeleňou. Súčasťou obytného súboru je občianske vybavenie v primeranom rozsahu, dotvárajúce mestotvorný charakter zóny, doplňujúci uličný parter vo vymedzených verejných priestoroch. Riešené územie obsahuje dve časti: v severnej je navrhnutých 25 rod.domov a v juţnej 26 rod.domov. V prípade situovania dvojdomov je to 27 rod. domov v severnej časti a 28 rod. domov v juţnej časti. Kapacity navrhovaných komunikácií a inţinierskych sietí sú dimenzované na celý rozsah územia, nielen na I. a II. etapu. Vzhľadom na rozsah a charakter novej bytovej výstavby predpokladáme, ţe reálny koeficient obloţnosti nového bytového fondu bude pribliţne rovnaký ako priemerný koeficient obloţnosti bytov v meste v návrhovom období. Podľa základných demografických údajov sú dimenzované aj potreby dopravného napojenia a nároky na technickú infraštruktúru. Dôleţitou úlohou pri spracovaní urbanistickej štúdie je koordinácia investičných zámerov definované známymi investormi na priľahlom území v obytnej zóne Pekné Pole IV v súlade s Územným plánom mesta Trnava (Aktualizácia 2009) v znení neskorších zmien a doplnkov. Pri riešení návrhu predmetného obytného súboru bolo rešpektované šírkové usporiadanie plánovaného dopravného a urbanistického koridoru - predĺţenie ulice J. Hlúbika. Na koridor v smere Sever- juh sú naviazané priečne komunikácie s obojstrannou zástavbou rodinných domov. Návrh UŠ preberá napojenie riešeného územia na linky MHD a na uvaţovanú sieť cyklotrás mesta Trnava, popis je v časti doprava.. Návrh rieši plochy pre statickú dopravu v riešenom území v lokalitách na navrhovaných RD a zariadení občianskeho vybavenia v rozsahu v zmysle platnej legislatívy, v súlade s podmienkami stanovenými príslušným orgánom samosprávy. Návrh UŠ bol v rozpracovanosti niekoľkokrát konzultovaný s príslušnými oddeleniami mesta Trnava. 2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu Na riešené územie nebol spracovaný územný plán zóny, riešené územie je súčasťou územného plánu mesta Trnava, aktualizácia 2009, v znení neskorších zmien a doplnkov. Dnes nezastavané územie je určené na zástavbu RD Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územno-plánovacej dokumentácie Základnou príslušnou územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa pre vymedzené územie je územný plán mesta Trnava (Aktualizácia 2009) v znení neskorších zmien a doplnkov. Príslušné ustanovenia záväznej časti ÚPN mesta Trnava v znení neskorších zmien a doplnkov boli premietnuté i do Zadania pre spracovanie Urbanistickej štúdie lokality zástavby rodinných domov IBV Pekné pole IV- Trnava. 5

6 3. údaje o súlade riešenia územia so Zadaním, so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu alebo návrhu Riešenie UŠ je v súlade so Zadaním, ktoré bolo spracované v júni 2011 a prerokované mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa , č. uznesenia 92/2011. Urbanistická štúdia Trnava IBV Pekné pole IV, je spracovaná podľa Zadania v zmysle 4 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo v Trnave. Potrebu spracovania Urbanistickej štúdie IBV Trnava Pekné pole IV, určujú i príslušné ustanovenia záväznej časti územného plánu mesta Trnava (Aktualizácia 2009) v znení neskorších zmien a doplnkov. V rámci prerokovania návrhu UŠ sa uskutočnilo dňa Verejné prerokovávanie Urbanistickej štúdie IBV Pekné pole IV v Trnave Pripomienky boli prekonzultované a prerokované medzi obstarávateľom a spracovateľom UŠ a sú zapracované do čistopisu urbanistickej štúdie A.02 Riešenie Urbanistickej štúdie. 1.Vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísiel všetkých regulovaných pozemkov Rozmery územia v širších súvislostiach sú 505mx258m, výmera je cca m2, alebo 13,1 ha. Riešené územie vo vlastníctve investora, spol. United Industries tvoria štyri parcely: severná parcela č. 4021/174 výmera 942m2 + parc.č. 4021/ 56 výmera m2. Dĺţka parciel je cca 490 metrov, šírka cca 48 metrov. Juţná parcela č. 4021/363 výmera 1078m2 + parc.č. 4021/ 60 výmera m2. Dĺţka juţných parciel je cca 505 metra, šírka max.43,1metra. Rozsah celého riešeného územia je: m2 = 4,57 ha vrátane komunikácií. Údaje sú z LV č a boli upresnené po vyjadrení KSÚ ku konceptu UŠ.. 2. Popis riešeného územia Súčasný stav: Lokalita Pekné pole /Kopánka/ bola do 90.rokov 20.storočia zastavaná v línii ulice Ustianskej a M.Koperníka. Západnú hranicu zástavby tvorila a tvorí ulica J. Hlúbika, ktorá je hlavnou dopravnou tepnou v území a ktorá bola vţdy uvaţovaná ako základ urbanistickej koncepcie. Na predĺţenie smerom severným nadväzuje rozvoj novej zástavby rodinných domov. V uplynulom období sa zrealizovali v nezastavanom území zóny nové ulice, obojstranná zástavba rodinných domov paralelne s ulicou Ustianskou - ulice Hviezdna a Dúhova. Nová ulica P.Mudroňa je zrealizovaná po ponechaný nezastavaný koridor- predĺţenie ulice J.Hlúbika. 6

7 Riešené územie v širších súvislostiach tvorí ucelený blok, ktorý tvoria dnes nezastavané parcely. Jestvujúce parcely sú orientované v smere severovýchod - juhozápad a vlastní ich niekoľko vlastníkov. Urbanistická štúdia rieši návrh rozvoja územia na uvedených parcelách uvedených v časti správy 1 : severné parcely č. 4021/174 + parc.č. 4021/ 56 juţná parcela č. 4021/363 + parc.č. 4021/ 60 Územie riešené v rámci širších vzťahov (záujmové územie) zahŕňa aj : - plochy predpokladaného prepojenia Hviezdnej s Ustianskou ulicou formou predĺţenia koridoru- ulice J. Hlúbika, - územie trás technického vybavenia územia potrebných na napojenie Trnava IBV Pekné pole IV v komplexnom rozsahu: - rozvojové plochy susedných investorov medzi obytným súborom Trnava Pekné pole IV a severným obchvatom mesta Trnava (v prípade definovania ich predbeţných rozvojových zámerov): 3. Väzby vyplývajúce z riešenia záväzných častí územného plánu mesta Riešené územie je v ÚP mesta navrhované na zástavbu formou rodinných domov. Základnou kompozičnou a komunikačnou osou podľa ÚPN mesta Trnava je mesta J.Hlúbika, ktorá je trasovaná v smere juhovýchod severozápad. Kolmo na túto os sú navrhnuté nové prístupové komunikácie k navrhovaným domom. Niektoré nadväzujú na uţ zrealizovanú zástavbu v lokalite Pekné pole / Kopánka /. Vo výkresovej časti sú väzby zdokumentované výkresmi č.1a a 1b. 4. Vyhodnotenie limitov využitia územia Územný plán mesta Trnava (Aktualizácia 2009) v znení neskorších zmien a doplnkov stanovuje na vymedzených plochách predmetného obytného súboru riešiť: - plochy obytného územia nízkopodlaţná zástavba ( rodinné domy) s kódom funkčného vyuţitia: A 01 nízkopodlaţná zástavba rodinné domy ÚPN mesta Trnava uvaţuje v riešenom území s vytvorením nových komunikácií. Dôleţité je najmä trasovanie koridoru v smere sever- juh- predĺţenie ulice J.Hlúbika. Pre vymedzené bloky a plochy sú pre dané kódy funkčného vyuţitia stanovené nasledovné regulatívy: A 01 nízkopodlažná zástavba rodinné domy- mestské formy Základná charakteristika: Územie bloku slúţi na bývanie Funkčné využívanie: Funkcie prevládajúce /primárne/ - bývanie v obytných budovách- rodinných domoch, 7

8 Funkcie prípustné /vhodné/ - nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, - príslušné motorové, cyklistické, pešie, komunikácie, trasy a zastávky MHD, - nevyhnutné odstavné plochy pre rezidentov, - zeleň súkromných záhrad, - zeleň plošná parkovo upravená s vybavenosťou na verejne dostupných priestranstvách, alternatívne verejne dostupné priestranstvo upravené zeleňou, mobiliárom a vybavenosťou pre relax a spoločenské kontakty rezidentov, - malé ihriská pre neorganizovaný šport obyvateľov príslušného územia primerane doplnené zeleňou, - zeleň uličná, sprievodná zeleň komunikácií, - zeleň upravených plôch a zariadení parkovania pre rezidentov, Funkcie podmienečne prípustné / resp. prípustné v obmedzenom rozsahu/ - zariadenia obchodu, verejného stravovania a sluţieb nerušiacich obyvateľov obytného územia na okolitých parcelách, - nezávadné drobné predajne nie v radovej zástavbe, s nízkou frekvenciou striedania zákazníkov a zásobovacích vozidiel, predajne potravín len malého rozsahu, ktoré sú schopné zabezpečiť parkovanie vozidiel zákazníkov a zásobovanie na vlastnom pozemku a ktoré budú umiestnené v hlavnej zástavbe RD /nie predajné stánky/, - malé ubytovacie zariadenia svojim objemom a rozsahom nepresahujúce stavebným zákonom a príslušnou vyhláškou stanovený rozsah zástavby pre rodinného domy, - malé zariadenia administratívy a nezávadných prevádzok ţivností vo vyčlenených plochách rodinných domov /poradenské sluţby, lekárske ambulancie a pod/ - zdravotnícke zariadenia, MŠ, slúţiace pre obsluhu príslušného územia. Funkcie neprípustné - všetky druhy autosluţieb / pneuservisy, autolakovne, umyvárne áut, čistenie interiérov áut, opravovne, servisy, autobazáre, autopoţičovne, klampiarske dielne/ stolárske dielne, sklenárske dielne, dielne iného charakteru, výroba, veľkosklady, skladovania a zariadenia dopravy /ako hlavné stavby/,predaj zdravotechniky, sanity, kurenárskych zariadení, stavebného materiálu, elektropredajne, predajne záhradných potrieb, vzorkové predajne dlaţby, parkiet, zberné suroviny, chemické čistiarne, predajne nábytku, kamenárske dielne, predajne autosúčiastok, chovné stanice, reštauračné a pohostinské zariadenia s výčapnými zariadeniami a pod. - všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi / napr. prašnosťou zápachom, hlukom, vibráciami, zvýšeným výskytom hlodavcov, optickým ţiarením, účinkami nebezpečných chemických látok a zmesí, intenzívnou obsluţnou dopravou / priamo, alebo nepriamo obmedzili vyuţitie susedných parciel pre účely bývania, - poľnohospodárska malovýroba /rastlinná výroba, chov hospodárskych zvierat/ Limitujúcim faktorom ovplyvňujúcim budúce priestorové usporiadanie riešeného územia sú: - vymedzené ochranné pásma jestvujúcich a rozostavaných dopravných koridorov: - severný obchvat mesta Trnava, cesta I/ 51, OP = 50 m - trasy a ochranné pásma podzemných vedení technického vybavenia územia prechádzajúce riešeným územím alebo priľahlé k riešenému územiu, najmä: - horúcovod 2 x OP = 4 m (príp m, m) - VN vedenie kábelové - OP = 1 m - prívod vody DN OP = 5 m - vodovod DN 400 8

9 - OP = 2,5 m (predpoklad jeho preloţenia) - STL plynovod - OP = 2 m. - PHO vodných zdrojov 2. stupňa vnútorné. Limity využitia územia, časť zeleň a verejné priestory: - parkovo upravenú plochu s vybavenosťou, alternatívne verejne dostupné priestranstvo upravené zeleňou, mobiliárom a vybavenosťou pre relax a spoločenské kontakty rezidentov povinne riešiť v nových zónach bývania v dostupnosti do 300 metrov, - doporučená minimálna veľkosť parkovo upravenej plochy, resp. verejne dostupného priestranstva je do 0,5 ha, resp. 3% z výmery jednotlivých stavebných pozemkov, veľkosť zelených plôch ako je navrhnutá v UŠ je odvodená od špecifík územia, - na parkovo upravených plochách verejne dostupných priestranstvách pre relax a spoločenské kontakty rezidentov a na plochách malých ihrísk budovať originálnu identitu, - ako súčasť parkovo upravených plôch a pridruţených plôch verejne dostupných priestranstiev riešiť zachytávanie a vyuţívanie daţďovej vody zo striech a spevnených plôch spôsobom primeraným danému územiu /vodná nádrţ, jazierko, polder, a.i./ resp. riešiť v území iný vodný prvok aj umelo vytvorený, - budovanie parkovo upravených plôch, verejne dostupných priestranstiev pre relax a spoločenské kontakty rezidentov riešiť v predpísanom minimálnom rozsahu, alternatívne formou malých ihrísk pre neorganizovaný šport obyvateľov príslušného územia je povinnosťou jednotlivých investorov, - zeleň uličných priestorov a komunikácií je doplnená jednostrannou alejou, - zeleň spevnených plôch a nevyhnutných zariadení pre parkovanie rezidentov na úrovni terénu riešiť formou bodovej, resp. líniovej stromovej zelene- min. 1 strom na 100 m2 plochy parkovania, - geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny vo výsadbách verejne dostupných priestranstiev budú pouţité max. do 30%, výsadba bude realizovaná najmä z domácich druhov. 5. Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb najmä riešenie bývania, občianskej vybavenosti, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, riešenie priestorovej kompozície a organizácie územia 5.01 Urbanistická koncepcia riešeného územia vychádza z riešenia územného plánu mesta Trnava. Základom je pravouhlá koncepcia prístupových komunikácií s dominantnou polohou ulice J.Hlúbika. Navrhované prístupové komunikácie sú obojstranne zastavané novými rodinnými domami. Hlavným funkčným prvkom na riešenom území je bývanie. Doplňujúcim funkčným prvkom je doprava a riešenie statickej dopravy / parkingu /. Popis je v osobitej časti správy Riešenie občianskej vybavenosti v riešenom území nepredpokladá vytvorenie samostatnej plochy resp. väčšieho objektu vybavenosti. Kumulácia rodinných domov a bytov predpokladá vznik doplnkovej formy vybavenosti pre mladé rodiny mini jasle, mini škôlka, resp. malá predajňa základných potravín. Situovanie objektov občianskej vybavenosti je limitované moţnosťami vytvorenia parkovacích miest pre osobné automobily: to je v prípade dvoch novo navrhovaných komunikácií umoţnené Návrh predpokladá v severnej časti riešeného územia na konci komunikácie č.8 vytvorenie súvislej zelenej plochy detské ihrisko. Podľa prepočtu potreby parkovacích státí je na tejto komunikácií dostatočná rezerva pre parkovanie motorových vozidiel. 9

10 5.04 Riešenie dopravy Pripojenie zóny Pekné pole IV na dopravné systémy mesta Vymedzené územie zóny Pekné pole IV je ohraničené cestnými a miestnymi komunikáciami, ktorými v širšom rozsahu sú zberno-obsluţné MK-B3 Krupská, Ustianska, J.Hlúbika, Slnečná, Hajdóczyho. V severnej časti zóny sú uţ postavené, alebo navrhované MK funkcie pobytovej, ktoré nebudú môcť slúţiť ďalším rozvojovým plochám na dopravnú obsluhu. Pripojenie zóny dopĺňajú výrazné trasy autobusovej regionálnej dopravy a MHD: Ustianska, Kukučínova, J.Hlúbika, Špačinská. Najbliţšia zastávka SAD/MHD sa nachádza na ulici J.Hlúbika, v dostupnosti od 50 do 500 m. Významné pešie/cyklistické väzby najmä na centrum mesta sa predpokladajú v rámci koridorov MK J.Hlúbika, Ustianskej Slnečnej Cukrovej, resp. Hajdóczyho ulici, Saleziánskej a Veternej ulici Návrh dopravnej obsluhy zóny Zóna Pekné pole IV pozostáva z dvoch ulíc č.5 a 8, súbeţných s MK Ustianskou, priečne v smere SZ-JV prepojených jestvujúcimi komunikáciami Jána Hlúbika a Krupská, v strede územia medzi navrhovanými MK zóny Pekné pole IV sa nachádzajú lokálne prepojovacie MK, projektované pre iného investora. Celé územie medzi ulicami Ustianska, Krupská, Hlúbika a Hviezdna budú mať hlavnú funkčnú náplň obytnej zóny s nárokmi na pokojné bývanie, nerušené tranzitnou dopravou, a to ani vnútromestského významu. Toto boli dôvody, prečo investorovi zóny Pekné pole IV doporučil správca mesta Mestský úrad v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií funkčné úrovne, kategórie a ORD všetkých MK tak, ţe väčšina navrhovaných komunikácií bola jednosmerná jednopruhová s P-pruhom. Po verejnom prerokovaní návrhu a pripomienkovaní bolo riešenie upravené nasledovne: Ul.č. názov funkcia Kategoria Popis funkcií 3 Predl. J. Hlúbika B3 MZ18,0/40 Polovičný profil vľavo, obojsmerná MZ 8/40 5 Predl. M.Hella C3 MOU6,5/30 MO 9,25/30 2 pruh + P 8 Predl. P.Mudroňa C3 MOU6,5/30 MO 9,25/30 2 pruh + P Ťaţiskovou komunikáciou rastra ulíc celého priestoru zóny bude podľa podkladov MsÚ v Trnave predĺţená MK Jána Hlúbika, ktorá má v zmysle STN rezervovaný dopravný priestor vhodný pre myšlienku bulvára zberno-obslužných funkcií: prepojenie dopravy medzi susediacimi lokalitami aj pre nevyhnutnú ND, MHD, chodci a cyklisti oddelení zeleným pásom, mestská komunikačná zeleň. Poţadovaná kategória MZ18,0/40 s deliacim zeleným pásom š=2,0 m a 4 jazdnými pruhmi a=3,0 m končí severne na jestvujúcej Hviezdnej a Átriovej ulici má územnú rezervu na východnej strane, kde je moţné situovať cyklistickú cestičku, lebo šírka celého koridoru je 25,0 m. Dopravnú prepojovaciu funkciu zóny bude mať MK Krupská, ktorá vzhľadom na tesný kontakt so severným obchvatom vonkajšieho okruhu (ochranné pásmo 50m), nie je navrhovaná na pobytové funkcie. Hromadná dopravná obsluha systémom regionálnych autobusov bude zabezpečená linkami, premávajúcimi po Špačinskej ceste so zastávkou na Nám. Slovenského učeného tovarišstva, linky MHD Trnava po MK J.Hlúbika majú zastávku na nároţí s Ustianskou ulicou. Chodci a cyklisti: Hlavný nástup sa predpokladá z ulice J.Hlúbika, Koperníkovej a ul. P.Mudroňa. Pešie chodníky sa navrhujú jednostranne, šírka 1,5 m, vedenie cyklistov je 10

11 vzhľadom na upokojený charakter dopravy po jazdnom pruhu spolu s vozidlami, jednosmerne, resp obojsmerne Návrh dopravného priestoru 2 nových ulíc Pekné pole IV Navrhované MK č. 5 a 8 budú mať kategorijnú šírku MO 9,25/30 s dvoma jazdnými pruhmi šírky 3,00 m a 3,00 m. Komunikácia č.5 bude mať obojstranný chodník a parkovací pruh na severnej strane zástavby. Komunikácia č.8 má navrhnuté pozdĺţne stánie a jednostranný chodník šírky, smerom juţným, k pozemku investora. V prílohe sú priečne profily oboch ulíc. Súčasťou riešenia je aj časť koridoru- predĺţenie ulice J.Hlúbika. Parametre, šírkové usporiadanie je prevzaté z územného rozhodnutia pre túto komunikáciu. Priečny profil v smere od západu je: 1,75 m chodník, 1,5m zelený pás, 6,0 obojsmerná komunikácia /I.časť koridoru/ a 0,5 m zelený ochr. pás. V UŠ sú upravené šírky a kategória komunikácií v predĺţení ulíc P.Mudroňa a M.Hella /poţiadavka KSÚ/. Odvodnenie spevnenej plochy komunikácie a chodníka sa navrhuje po konzultácii s TAVOS a.s. do jednotnej kanalizácie, podrobnosti bude riešiť Projekt pre územné konanie. Parkovanie a odstavovanie vozidiel Limity vyuţitia územia, časť parkovanie motorových vozidiel: - parkovanie uţívateľov prípadnej komerčnej vybavenosti a sluţieb musí byť riešené v rámci pozemku ich prevádzkovateľa, - parkovanie a odstavné miesta majiteľov RD je potrebné riešiť na súkromných pozemkoch, kapacitne len pre potreby vlastného rodinného domu, príp.prevádzky, Pre potreby zóny funkcie bývania a prípadných drobných prevádzok sa pouţije platná STN. Výpočet poţadovaného počtu odstavných a krátkodobých státí Podľa STN , čl a čl , tab. č.20 takto: N = Oo*ka + Po*ka*kv*kp*kd Nakoľko nie sú známe počty navrhovaných obyvateľov zóny, predpokladá sa Oo = 1 státie na 1RD Ulica č.5: N = 26*1,2 + 26*1,2*1,0*0,5*1,2 = 31,2 + 18,72 = 50 státí, z toho 32 dlhodobo na pozemku a 18 krátkodobo, na ulici oproti RD. Ulica č.8: N = 25*1,2 + 25*1,2*1,0*0,5*1,2 = = 48 státí, z toho 30 dlhodobo na pozemku a 18 krátkodobo, na ulici oproti RD. Návrh parkovacích a odstavných státí pre obyvateľov, zamestnancov drobných prevádzok a návštevníkov: - pre bývanie 2 státia na 1 parcelu RD: 1 v garáţi a 1 vo dvore, - pre návštevy RD a prípadných drobných prevádzok: na parkovacom pruhu oproti zástavby. Parkovací pruh sa navrhuje šírky 2,20 m, popri chodníku Dopravný prístup na riešené plochy - do severnej a juţnej časti územia predĺţením ulice J. Hlúbika 11

12 - investor zabezpečí realizáciu ľavej polovice voľnej šírky jednosmerných dopravných pásov ako miestnej komunikácie predĺţenia ulice J.Hlúbika v rámci pozemkov, ktoré sú v jeho vlastníctve a vo vlastníctve iných vlastníkov vo funkčnej triede B2, kategórie MZ 18,0/60 v dĺţke 332 metrov - obsluţná komunikácia k rodinným domom bude riešená s prvkami ukľudnenia dopravy vo funkčnej triede C3, s minimálne jednostranným chodníkom V čistopise UŠ boli doplnené priečne profily navrhovaných komunikácií č.5 a č.8 aj s lokalizáciou, trasovaním inžinierskych sietí pri rešpektovaní príslušných STN. Oproti návrh sú komunikácie širšie a podmienky pre vytvorenie verejného priestoru včítane výsadby zelene na navrhovaných trávnatých plochách lepšie Príloha- výkres č.7, Riešenie elektro, VO a slaboprúd. Návrh riešenia vychádza z konzultácie so zodpovedným pracovníkom ZSE, p. Franko. Severná časť riešeného územia je moţné zásobovať, pripojiť na jestvujúcu Trafostanicu TS ktorá sa nachádza na ul. Hviezdna: - napojenie 2 káblami 240 smyčkovaním lokalita sever II.etapa dostatočná kapacita / rodinných domov + rezerva / Juţná časť riešeného územia, komunikácia č. 5 nie je moţné napojiť na jestv. Trafo Nutnosť vybudovať novú trafostanicu 630 kva dostatočná kapacita pre celú novú zástavbu v širšom zábere. Trafostanicu vybuduje ZSE potreba pozemku 5x4 metra. Pozemok pre novú trafostanicu je navrhnutý v koridore ul. J.Hlúbika Napojenie novej Trafo bude z jestvujúceho VN kábla v ul. Koperníkova smyčkou do novej trafostanice. Výpočet kapacity potreby energie Pre 1-rodinný dom RD(záleţí od el.výbavy-sporák /trúba+varná doska/, klíma, príprava TÚV, pračka, umývačka riadu, el. podlahové dokurovanie a pod.) Pre 1-jeden priemerne štandardný RD: Inštalovaný príkon Pi=16,5kW, výpočtový odber pri súčasnosti odberu v 1-RD β=0,8 je Pp=13,2kW, nominál. prúd In=22,3A. Pre 1-jeden priemerne štandardný RD: Energetická bilancia predpokladaná ročná spotreba Qc=22,44MWh/rok. Meranie spotreby elektrickej energie bude riešené v elektromerovom rozvádzači ER pre kaţdý RD samostatne v pilieri oplotenia. Pre 30-tridsať priemerne štandardný RD: Inštalovaný príkon 31xPi=16,5kW t.j. Pi 31 =495kW, výpočtový odber pri súčasnosti odberu v 1-RD β=0,8 je 31xPp=13,2kW t.j. Pp 31 =396kW, ale súčasnosť odberu 31-tich RD β=0,45 t.j. 31Pp 31 =178,2kW, nominál. prúd 31In 30 =301,5A. Pre 31-tridsať jeden priemerne štandardný RD: Energetická bilancia predpokladaná ročná spotreba Qc=302,94MWh/rok. 12

13 V stupni PD pre územné konanie bude prepočet upresnený podľa upresneného počtu rodinných domov. Kapacita jestv. aj navrhovanej trafostanice postačuje pre celé riešené územie. Riešenie VO - verejné osvetlenie a slaboprúd. Návrh riešenia vychádza z konzultácie so zodpovedným pracovníkom mesta Trnava, ktoré je správcom verejného osvetlenia. V severnej časti od riešeného územia je zrealizované verejné osvetlenie v rámci výstavby nových ulíc IBV. Severnú časť riešeného územia je moţné zásobovať, pripojiť na jestvujúci rozvod VO, stoţiare Vo budú umiestnené vo vzdialenosti 30,0. Poloha je zrejmá z výkresovej časti. Juţnú časť riešeného územia je moţné zásobovať, pripojiť na jestvujúci rozvod VO cez koridor- predĺţenie ul. J.Hlúbika. Podrobnosti budú predmetom riešenia Projektu pre územné konanie. V severnej časti od riešeného územia je zrealizovaný rozvod slaboprúdu v rámci výstavby nových ulíc IBV. Správcom siete je spol. SWAN. Návrh uvaţuje prepojenie novej komunikácie č.8 na jestvujúci rozvod. Juţná časť- komunikácia č.5 bude napojená na jestv. rozvody v ulici Ustianskej, resp. Slnečnej. Podrobnosti budú predmetom riešenia Projektu pre územné konanie Riešenie vodovod, verejná kanalizácia / splašková /, verejný plynovod- STL. Všeobecne Projekt / urbanistická štúdia/ je vypracovaný na základe podkladov od mesta Trnava, informatívnych zákresov od jednotlivých správcov sietí. Daná lokalita: IBV Pekné Pole IV- 2.etapa /26RD/ bude zásobená pitnou vodou z verejného vodovodu DN160 vedeného v ul. Pavla Mudroňa. Napojenie sa prevedie vysadením odbočky T100/100 a osadením podzemného šupátka so zemnou tesleskopickou súpravou. 1. etapa navrhnutých 25 RD vedená paralelne s ul. M.Hella, bude zásobená pitnou vodou z existujúceho verejného vodovodu DN100 vedeného v ul. Koperníková. Odkanalizovanie navrhnutých rodinných domov sa prevedie kanalizačným potrubím DN300, vedeným v komunikácií a napojenie sa prevedie cez revíznu kanalizačnú šachtu do verejnej kanalizácie DN600 vedenej v koridore budúceho predlţenia ul. J. Hlúbika. Dažďové vody z navrhnutej komunikácie sa odkanalizujú do navrhovanej kanalizácienávrh bol odkonzultovaný s TAVOS a.s.. Zásobenie plynom pre RD v danej lokalite sa prevedie predĺţením existujúceho verejného plynovodu STL D160,90kPa vedeného v ul. Pavla Mudroňa. Navrhnutý plynovod STL D160 vedený v ul. Pavla Mudroňa sa prepojí na existujúci STL plynovod ukončený v Ustianskej ulici. Vodovod Daná lokalita: Pekné pole, Trnava /2.etapa 26 RD/ bude zásobená pitnou vodou z verejného vodovodu HD PE D160 vedeného v ulici Pavla Mudroňa Napojenie sa prevedie vysadením odbočky T100/100 a osadením podzemného šupátka s teleskopickou zemnou súpravou. 1. etapa navrhnutých /25 RD/ vedených paralelne s ul. Hellova bude zásobená pitnou vodou z existujúceho verejného vodovodu DN100, vedeného v ulici Koperníková. Za vysadeními odbočkami sa osadia podzemné šupátka DN100 so zemnou teleskopickou súpravou. Novonavrhnutý rozvod pitnej vody sa prevedie v komunikáciách vedených k rodinným domom. Súčasťou verejného vodovodu bude aj vysadenie vodovodných prípojok,privedených na hranicu pozemku kaţdého parcelného čísla. Na odber vody pre poţiarne 13

14 účely sú navrhnuté poţiarne hydranty DN80 v súlade s normou STN Na prerušenie prietoku vody sa pouţijú armatúry, ktoré nespôsobujú hydraulicky nepriaznivé stavy. Zokruhovanie navrhovaných vodovodných vedení je vyznačené vo výkresovej dokumentácii. Podrobnosti budú riešené na stupni PD pre územné konanie. Kapacitné nároky navrhovanej zástavby RD boli konzultované s TAVOS a.s., návrh potrubí je dimenzovaný aj pre ďaľšiu zástavbu. Spotreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŢP SR č.684/2006 Zb.z zo 14.novembra 2006 Samostatne stojace rodinné domy ks Q denné 196osôb x 145l/os/d = l/deň Q max.denné =28 420m3/deń x 1,3 =36 946l/deň Q max. hodinové =1539,42l/hod x 2,1 = 3232,78 l/hod =0,898l/s Q ročné =10 373,3m3/rok V stupni PD pre územné konanie bude prepočet upresnený podľa upresneného počtu rodinných domov. Kapacita jestvujúcej aj navrhovanej vodovodnej siete postačuje pre celé riešené územie. Kanalizácia /splašková/ Technické riešenie Odkanalizovanie navrhnutých rodinných domov v lokalite IBV Pekné pole IV, Trnava sa prevedie kanalizačným potrubím PVC DN300, vedeným v komunikácií a napojenie sa prevedie cez revíznu kanalizačnú šachtu do existujúcej verejnej kanalizácie DN600 vedenej v koridore budúceho predlţenia ul. J. Hlúbika. Navrhnutá kanalizácia PVC DN300/zosiln./,bude riešená ako splašková verejná kanalizácia. Novonavrhnutá kanalizácia PVC DN300,bude vybudovaná v prístupových komunikáciách k rodinným domom. Navrhnutú kanalizáciu PVC DN300 po vybudovaní investor odovzdá TAVOS a.s. V rámci výstavby kanalizácie PVC DN300 sa vybudujú aj kanalizačné prípojky PVC DN150 po hranicu parcelného čísla jednotlivých RD. Na trase navrhnutej kanalizácie budú situované kanalizačné prefabrikované šachty s betónovým dnom. Šachty budú opatrené ťaţkým liatinovým poklopom /STN /. Spoje rúr musia byť vodotesné a ich ţivotnosť musí byť rovnocenná ţivotnosti stokovej siete. Vzdialenosť dvoch susedných kanalizačných šachiet v priamej trati môţe byť najviac 50m.Navrhnutá kanalizácia PVC DN300 sa vybuduje ako vodotesná konštrukcia. Materiál musí byť vodotesný a bezpečne odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a iným vplyvom dopravovanej odpadovej vody a proti namáhaniu pri čistení kanalizácie. Podrobnosti budú riešené na stupni PD pre územné konanie. Kapacitné nároky pre navrhovanú zástavbu RD boli konzultované s VaK, návrh potrubí je dimenzovaný aj pre ďalšiu zástavbu- obojstranná zástavba nových ulíc. Odpadové vody /splaškové/ Q max. hodinové...0,898l/s 14

15 Plynovod -STL Technické riešenie Navrhnutý plynovod STL PE D110,90kPa bude zásobovať plynom 53 rodinných domov. Napojenie na existujúci verejný plynovod STL PE D160,90kPa sa prevedie v ulici Pavla Mudroňa. Navrhnutý plynovod STL PE D160,90kPa vedený v ul. Pavla Mudroňa sa prepojí na existujúci STL plynovod ukončený v Ustianskej ulici, Trnava. Za napojením na verejný plynovod v ul. Pavla Mudroňa sa osadí šupátko HAWLE DN150 s teleskopickou zemnou súpravou a poklopom. Trasa navrhnutého plynovodu STL PE D160,90kPa sa povedie v ul. Pavla Mudroňa. V navrhnutých komunikáciach k rodinným domom sa rozvedie plynové potrubie STL PE D 110,90kPa. V rámci výstavby plynovodu STL PE 110,90kPa sa vybudujú aj prípojky plynu STL PE DN25 po hranicu parcelného čísla jednotlivých RD. Potrubie sa uloţí v sklone min.2%. Na najniţšom bode potrubia sa uloţí odvodňovač, v koncových bodoch siete odvzdušňovač. Na prerušenie prietoku plynu sa pouţijú armatúry vyrobené podľa STN Kriţovanie a súbeh plynovodu s ostatnými inţ. sieťami upravuje norma STN Označenie plynovodu orientačnými tabuľkami a stĺpikmi sa urobí v zmysle ON Novovybudovaný plynovod STL PE D160,90kPa môţe napojiť na existujúci verejný plynovod, ktorý je v prevádzke iba prevádzkovateľ alebo ním poverený zhotoviteľ podľa technologického postupu schváleného prevádzkovateľom. Potreba plynu 1.plynový kotol...2,7m3/hod x 51 ks =137,7m3/hod 2.kombinovaný šporák..0,9m3/hod x 51ks = 45,9 m3/hod priemerná ročná spotreba plynu 56 RD...51 x 2500 m3/rok = m3/rok Podrobnosti budú riešené na stupni PD pre územné konanie. Kapacitné nároky pre navrhovanú zástavbu RD boli konzultované s VaK, návrh potrubí je dimenzovaný aj pre ďalšiu zástavbu- obojstranná zástavba nových ulíc. 6. Začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, a do ostatnej krajiny. Novonavrhovaná zástavba rodinných domov plynulo nadväzuje na okolitú zástavbu: Zo severozápadnej a juhovýchodnej strany sú realizované tieţ ulice s rodinnými domami. Riešeného územia sa nedotýkajú záujmy pamiatkovej ochrany. Riešené územie nenarúša záujmy ochrany prírody a krajiny. 7. Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky Na riešenom území sa nenachádzajú pozemky, ktoré nemoţno zaradiť medzi stavebné pozemky. V rámci dodrţania koridoru ulice J. Hlúbika v šírke 48 metrov nie je moţné zastavať rodinnými domami parcely č. 4021/174 pri komunikácii č. 8 a parcely č. 4021/363 pri komunikácii č.5. Tieto parcely sú zatiaľ rezervované - moţnosť perspektívneho vytvorenia, rozšírenia ulice J.Hlúbika. Parcely môţu slúţiť ako obytná zeleň k prislúchajúcim rodinným domom. 15

16 8. Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného zastavania a únosnosti využívania územia 8.01 Umiestnenie stavieb na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku /vymedzenie hranice na umiestnenie stavby, uličnej a stavebnej čiary, stanovenie hĺbky, šírky a výšky zastavania / podlažnosti/ vo vzťahu k úrovni terénu a napojenie stavby na možnosti prístupu z miestnej komunikácie, na hranicu susediacich pozemkov, na umiestnenie techn. vybavenia územia, na existujúce stavby a plochy zelene - pri novonavrhovaných objektoch- rodinných domoch je max výška zástavby 2.NP vrátane ustúpeného podlaţia, alebo podkrovia, - pri stavbe nových rodinných domov a ostatných objektov je potrebné zohľadniť navrhovanú uličnú čiaru a prispôsobiť zástavbu jestvujúcim stavebným fondom rodinných domov na blízkych parcelách, rešpektovať a prispôsobiť sa výškou, podlaţnosťou, tvarom strechy a orientáciou hl. hrebeňa strechy, - v blokoch rodinných domov pri výstavbe nových objektov je moţné zasunúť stavebnú čiaru týchto objektov o 1,0 meter, /viď výkresová dokumentácia/ - max. rozsah objektu RD je daný platnou legislatívou a nesmie prekročiť vrátane doplnkových podmienečne vhodných funkcií, ktoré sa započítavajú ako súčasť bytovej jednotky, - prevádzka nemôţe v plnom rozsahu nahradiť funkciu bývania v rodinnom dome môţe byť len doplnkom k bývaniu na predmetnom pozemku, - prípadné stavby v záhradách rodinných domov riešiť iba ako prízemné objekty s plochou alebo strechou s malým sklonom /do 17 stupňov/ bez obytného podkrovia / s výškou rímsy, resp. odkvapu max. 3,5 metra nad terénom/, Popis funkčného vyuţívania riešeného územia, pozemkov pre výstavbu rodinných domov je uţ popísaný v časti správy 4.: Vyhodnotenie limitov vyuţitia územia. Urbanistická štúdia záväzne stanovuje: - počet rodinných domov a počet bytových jednotiek - odstupy stavieb od spoločných hraníc pozemkov sa upravujú v grafickej časti na kótu 6m namiesto 5,5m - odstupy stavieb od prednej hranice pozemkov - riešenie jednostrannej alejovej zelene zelene izolačnej a parkovej, pričom podmienkou skolaudovania komunikácií bude kolaudácia verejnej zelene - dopravné pripojenie riešeného územia a dopravné riešenie priečneho komunikačného prepojenia- všetky vybudované komunikácie budú odovzdané do majetku mesta súčasne s kolaudáciou ako miestne komunikácie - riešenie UŠ predpokladá, ţe po vybudovaní obytnej zóny v danej lokalite vznikne zástavba samostatne stojacich rodinných domov v počte 51 b. j. ( na severnejšej parcele 25 b. j. a na juţnejšej 26 b. j.) s výmerou, ktorá je v súlade so záväznými regulatívami ÚPN mesta Trnava. Riešenie UŠ predpokladá, ţe po vybudovaní obytnej zóny v danej lokalite vznikne zástavba samostatne stojacich rodinných domov v počte cca 51 b. j. (na severnej parcele cca 25 b.j. a juţnej parcele cca 26 b.j.) s výmerou, ktorá je v súlade so záväznými regulatívmi ÚPN mesta Trnava. Z týchto dôvodov moţno očakávať, ţe na riešenom území bude bývať celkom cca 155 obyvateľov. Obytná zóna- riešené územie je určené výhradne pre potreby bývania v samostatne stojacich rodinných domoch s vylúčením intenzívnej zástavby formou radovej zástavby. Počet pozemkov je moţné zníţiť zlúčením dvoch alebo viacerých pozemkov, nebude však prípustné zvýšiť počet pozemkov ich ďalším delením. 16

17 V jednotlivých rodinných domoch bude riešená len jedna bytová jednotka/generačné bývanie. Medzi jednotlivými rodinnými domami budú zachované odstupy od spoločných hraníc pozemkov minimálne 2 m. Obytná zóna bude bez rušivých a obmedzujúcich vplyvov podnikateľskej a hospodárskej činnosti (dielenské, hospodárske objekty, chov zvierat a pod.), prípustné budú iba prípadné aktivity nezávadných sluţieb v rámci priestorov obytných objektov v zmysle záväzných regulatívov ÚPN mesta Trnava. Dôleţitou úlohou počas spracovania predmetnej urbanistickej štúdie bola koordinácia investičných zámerov definovaných známymi investormi na priľahlom území v obytnej zóne Pekné pole IV v súlade s Územným plánom mesta Trnava (Aktualizácia 2009) v znení neskorších zmien a doplnkov. Pri riešení návrhu predmetného riešeného územia bolo rešpektované šírkové usporiadanie plánovaného dopravného a urbanistického koridoru predĺţenie ulice J.Hlúbika. Na koridor v smere Sever juh budú naviazané priečne komunikácie s obojstrannou zástavbou rodinných domov. Návrh UŠ preberá formuláciuriešenie napojenia územia na linky MHD, príp. aj sieť cyklotrás v meste Trnava. Návrh UŠ rieši plochy pre statickú dopravu v riešenom území pre navrhované pozemky RD a zariadenia občianskeho vybavenia v zmysle platnej legislatívy, v súlade s podmienkami stanovenými príslušným orgánom samosprávy. Objekty novostavieb rodinných domov sú od predných hraníc pozemkov osadené tak, aby umoţňovali v prípade nutnosti odstavovanie ďalších vozidiel (min. 5,5 m). riešenie zelene verejných priestorov investor zabezpečí a v UŠ je premietnuté: - na severovýchodnej strane územia vybudovanie ochrannej zelene v rozsahu vymedzenom ÚPN mesta Trnava a v šírke pozemkov vo vlastníctve investora - vybudovanie uličnej jednostrannej alejovej zelene, ktorej umiestnenie bude zosúladené s umiestnením vedení inţinierskych sietí v ďalšom stupni PD, v prílohe sú priečne profily komunikácií s vyznačením polohy, trasovania inţ. sietí - vybudovanie verejne dostupného priestranstva upraveného zeleňou, mobiliárom za účelom spoločenských kontaktov rezidentov IBV v rozsahu minimálne 3% z plošnej výmery jednotlivých stavebných pozemkov / viď tabuľková príloha- vyhodnotenie plošných výmer riešeného územia/ 8.02 Intenzita zastavania a určenie prípustného a neprípustného druhu zastavania podľa druhu stavieb a ich účelového využitia koeficient zastavanosti, index podlažnosti. Objemu, podiel zelene vrátane nezastavaných plôch na pozemku a limitmi podľa druhu stavby - veľkosť novovzniknutých pozemkov pre samostatne stojace rodinné domy nesmie byť menšia ako 400 m2 a max. koeficient zastavanosti pozemku /súčet zastavanej plochy nadzemných objektov a spevnených plôch/ väčší ako 0,5. - max. koeficient zastavanosti pozemku 50% je členený na plochu zastavanú rodinným domom = 35% a plochu ktorú zaberajú spevnené plochy okolo domu /prístup do garáţe, terasa ap./ = 15%, zeleň tvorí 50% výmery pozemku. Uvedené ukazovatele intenzity vyuţívania územia sú definované pre príslušné funkčné kódy nasledovne: Max.podlaţ Index zastava Index podlaţ koeficient poznámka nosť ných pôch ných plôch zelene max. max max - 2 0,35 samostat. 0,6 0,50 samostat. vrátane podkrovia Stojace RD stojace RD a ustúp. podl. 17

18 8.03 Určenie prípustného architektonického riešenia stavieb / tvaroslovie, sklon strechy, druh oplotenia/ - pri novo navrhovaných objektoch- rodinných domoch je doporučená orientácia v prípade pouţitia strechy štítom do ulice, - pri stavbe nových rodinných domov a ostatných objektov je potrebné zohľadniť a prispôsobiť zástavbu jestvujúcim stavebným fondom rodinných domov na blízkych parcelách, - riešenie uličného oplotenia musí byť súčasťou stavebného povolenia, uličné oplotenia môţe byť max. 2,0 metra vysoké, z toho do výšky max. 0,9 metra plné a zvyšná časť perforovaná, vnútorné oplotenie medzi susedmi max., do výšky 2 m, plné, alebo perforované /napr. pletivo/ Doplňujúce ustanovenia, ktoré boli stanovené v Zadaní pre UŠ Zadanie pre UŠ nestanovilo doplňujúce ustanovenia: pre UŠ platia záväzné ustanovenia z platného ÚPN mesta, ktoré sú premietnuté do jednotlivých častí UŠ. 9. chránené časti krajiny Riešeného územia sa nedotýkajú záujmy pamiatkovej ochrany. Riešené územie nenarúša záujmy ochrany prírody a krajiny. 10. etapizácia a vecná a časová koordinácia uskutočňovania obnovy, prestavby, výstavby, asanácií, vyhlásenie chránených častí prírody, ochranných pásiem, zmeny využitia územia a iných cieľov a úloh Riešené územie sa skladá z dvoch častí, severná časť komunikácia č.8 a juţná časť - komunikácia č.5. Severná časť je prístupná z ulice Hviezdnej, juţná časť je prístupná z ulice J.Hlúbika. Časová realizácia, etapovitosť výstavby je daná najmä dohodou so súčasnými susedmi / majetkoprávne usporiadanie, dohoda na spoluúčasti, financovaní inţinierskych sietí a komunikácií /. Návrh UŠ predpokladá ako prvú etapu juţnú časť- komunikácia č.5 s prístupom z juhu- ul. J.Hlúbika a východu- ul. M.Koperníka. Prístup, výjazd smerom východným je na ul. Krupskú. Návrh I. etapy výstavby obsahuje 26 samostatne stojacich rodinných domov. Investor stavby prekonzultoval s majiteľmi náprotivných parciel moţnosť výstavby prípojok inţinierskych sietí V ďaľšom stupni PD sa upresní tzv. nultá etapa- RD č v SV okraji pri ul.hviezdna. V rámci pripomienkového konania bola s MÚ Trnava prekonzultovaná aj moţnosť Umiestnenia dvojdomov miesto samostatne stojacich domov v tejto časti návrhu. Riešeného územia sa nedotýkajú ochranné pásma chránených častí prírody jestvujúcich ani navrhovaných. Ochranné pásma jestvujúcich a navrhovaných komunikácií a inţinierskych sietí sú popísané v príslušných častiach správy. Riešenej zástavby sa dotýka ochranné pásmo novovybudovaného dopravného okruhu- 50,0 metrov od osi komunikácie a ochranné pásmo ul. Krupská - 20,0 metrov od osi komunikácie. 18

19 11. pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie V zmysle platného ÚPN mesta Trnava, doplnok 2009,a nadväzujúce zmeny a doplnky, sú na riešenom území evidované verejnoprospešné stavby: - vybudovanie koridoru- ulica J.Hlúbika včítane trás inţinierskych sietí, - vybudovanie prístup. komunikácií k navrhovaným RD včítane trás inţinierskych sietí. Tabuľková príloha, výmery, návrh Severná časť= m2 p.č. 4021/ m2 p.č. 4012/ m2 Z toho: Parcely s rodinnými domami ,18m2= 69,73 % Verejná zeleň 1 531,87m2= 6,40 % Izolačná a alejová zeleň 588,51m2= 2,46 % Komunikácie 5 106,44m2= 21,41 % Južná časť= m2 p.č. 4021/ m2 p.č. 4021/ m2 Z toho: Parcely s rodinnými domami ,56m2= 70,04 % Verejná zeleň 948,92m2= 4,35 % Izolačná a alejová zeleň 107,69m2= 0,49 % Komunikácie 5 480,83m2= 25,12% Severná + južná časť polu: m2= 100% Z toho: Parcely s rodinnými domami ,74m2= 69,88 % Verejná zeleň 2 480,79m2= 5,43% Izolačná a alejová zeleň 696, 2m2= 1,52% Komunikácie ,27m2= 23,17% Ing.arch. Peter Ţalman, CSc

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ)

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) A TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) 01 Identifikačné údaje Názov dokumentácie : Urbanistická štúdia zóny NU20 Modra - Harmónia

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

SENEC Logistická hala B-D

SENEC Logistická hala B-D SENEC Logistická hala B-D OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov február 2016 AQUIFER s.r.o., Bleduľová

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE C Verejná anonymná architektonická súťaž PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE AUTOR: endorfine, s.r.o. SÚŤAŽNÝ KOLEKTÍV: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch.

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM Predmetom predkladaného u je výstavba obchodného centra Kaufland v Žiari nad Hronom s priľahlým parkoviskom pre návštevníkov, zákazníkov. Navrhovateľ plánuje tento

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna OBSAH I. Základné údaje o navrhovateľovi 3 I.1 Názov 3 I.2 Identifikačné číslo 3 I.3 Sídlo 3 I.4 Oprávnený zástupca navrhovateľa 3 I.5 Kontaktná osoba a miesto konzultácie 3 II. Základné údaje o navrhovanej

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017 Kompilátory Cvičenie 6: LLVM Peter Kostolányi 21. novembra 2017 LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov Pôvodne Low Level Virtual Machine

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Makov Návrh

Územný plán obce Makov Návrh Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, 010 01 Ţilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Gramatická indukcia a jej využitie

Gramatická indukcia a jej využitie a jej využitie KAI FMFI UK 29. Marec 2010 a jej využitie Prehľad Teória formálnych jazykov 1 Teória formálnych jazykov 2 3 a jej využitie Na počiatku bolo slovo. A slovo... a jej využitie Definícia (Slovo)

Διαβάστε περισσότερα

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra Ing. Zlatica Muchová, PhD. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre http://fzki.uniag.sk Kontaktná

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9 Na Slovensku pracujúca spoločnosť skupiny Goodman, vlastní, rozvíja a spravuje logistické objekty, ako sklady a distribučné centrá, s vysokou úrovňou kvality. Slovenská zloţka spoločnosti Goodman vlastní

Διαβάστε περισσότερα

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil:

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil: Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03, Bratislava mobil: 0905 505 243 NÁJOMNÉ BYTY OBCHODNÁ 52, parc. č. 8479, k.ú. BRATISLAVA STARÉ MESTO Investor MČ Staré

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu 1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu Prvoradou úlohou stavebníctva je účinnejšie presadzovanie výsledkov technického rozvoja, racionalizácie, robotizácie do

Διαβάστε περισσότερα

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva

Διαβάστε περισσότερα

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, 906 32 Jablonica tel.: +421 34 65 83 123 e-mail: jablonica@stonline.sk

Διαβάστε περισσότερα

NEMAK Slovakia, s.r.o.

NEMAK Slovakia, s.r.o. Výroba hliníkových odliatkov Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky na výrobu hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania Podľa 6 zákona č.

Διαβάστε περισσότερα

Hromadná osobná doprava

Hromadná osobná doprava Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Cestná doprava Hromadná osobná doprava Zadanie č. 30 Číslo krúžku: 1121A Školský rok: 2012/2013 Meno: Bc. Jozef Frolo Zadanie

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, Bratislava Tel. č.: 02 /

HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, Bratislava Tel. č.: 02 / HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, 841 08 Bratislava Tel. č.: 02 / 6477 8035 Š T Ú D I A Z M E N A 05. 2016 SPRIEVODNÁ SPRÁVA Stavba : REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU K. ADLERA Miesto stavby : Karola

Διαβάστε περισσότερα

SVETELNOTECHNICKÝ POSUDOK

SVETELNOTECHNICKÝ POSUDOK SVETELNOTECHNICKÝ POSUDOK č. 1564 Za účelom posúdenia plánovanej stavby "bytový dom "Starý háj" na denné osvetlenie a preslnenie okolitej zástavby. NÁZOV STAVBY: bytový dom "Starý háj MIESTO STAVBY: Černyševského

Διαβάστε περισσότερα

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO TECHNICKÁ SPRÁVA Stupeň: Profesia: Zodp. projektant: Vypracoval: Kontroloval: Realizačná dokumentácia Kamerový systém Marián Polakovič Dátum: 09/2013 Marián

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky Číslo zákazky: Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky Oddiel I - Základné údaje (vypĺňa vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ) Žiadateľ (meno, priezvisko/obchodné meno, zastúpený) :...... Adresa :... Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA

ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA Š T Ú D I A ZOZNAM PRÍLOH: SPRIEVODNÁ SPRÁVA VÝKRESY: 1. SITUÁCIA 2. KOORDINAČNÁ SITUÁCIA 3. 01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA 4. 04 HOSPODÁRSKA BUDOVA 5. 06 KRYTÉ

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα