ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA"

Transcript

1 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003

2 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej časti. Obsahuje smernú časť a záväznú časť. OBSAH textovej časti strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 5 I. DÔVODY PRE OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 5 II. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A POSTUP SPRACOVANIA 5 1. HLAVNÉ CIELE 5 2. POSTUP SPRACOVANIA ÚPN-O VEĽKÁ PAKA 5 III. PREDCHÁDZAJÚCA ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA A JEJ POUŽITEĽNOSŤ 5 1. ZOZNAM VYPRACOVANEJ A SCHVÁLENEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA VZŤAHUJE NA RIEŠENÉ ÚZEMIE 5 2. SÚPIS ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH. PODKLADOV 5 3. SÚPIS DOSIAHNUTEĽNÝCH A POUŽITEĽNÝCH PRIESKUMOVÝCH PRÁC A POUŽITELNÝCH PODKLADOV 6 IV. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM 6 B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 7 I. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 7 II. ZÁVAZNÉ REGULATÍVY VYPLÝVAJÚCE Z ÚPN VÚC 7 III. DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ PREDPOKLADY 8 1. OBYVATEĽSTVO Základné údaje Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov Veková štruktúra obyvateľov Prognóza demografického vývoja Súčasná ekonomická aktivita 9 2. BYTOVÝ FOND Základné údaje Kvalitatívna charakteristika trvale obývaného bytového fondu 10 IV. ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE A ŠIRŠIE ÚZEMNÉ VZŤAHY FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝZNAM OBCE V ŠTRUKTÚRE OSÍDLENIA VZŤAHY K VYŠŠEJ ÚZEMNEJ JEDNOTKE 11 V. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA HISTORICKÉ SÚVISLOSTI A KULTÚRNE HODNOTY ZÁKLADNÁ KONCEPCIA ROZVOJA ÚZEMIA PRIESTOROVÉ POMERY, URBANISTICKÁ KOMPOZÍCIA, NÁVRH HMOTOVÉHO USPORIADANIA POŽIADAVKY NA DOTVÁRANIE A ROZVOJ URBANISTICKEJ KOMPOZÍCIE SÍDLA 14 VI. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 15 VII. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝVOJ BYTOVEJ VÝSTAVBY NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA 16 VIII. NÁVRH OBČIANSKEHO VYBAVENIA A SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY NEKOMERČNÁ VYBAVENOSŤ Školstvo a výchova Zdravotníctvo Sociálna starostlivosť Kultúra Telesná kultúra Verejná administratíva a správa KOMERČNÁ VYBAVENOSŤ 23 2

3 IX. NÁVRH HOSPODÁRSKEJ ZÁKLADNE A VÝROBY PRIEMYSEL, STAVEBNÁ VÝROBA A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA 25 X. NÁVRH REKREÁCIE A TURIZMU VÝCHODISKÁ PRE RIEŠENIE ŠIRŠIE ÚZEMNÉ VZŤAHY PREDPOKLADY PRE REKREÁCIU A TURIZMUS ROZVOJ TURIZMU A REKREÁCIE Krátkodobá a dlhodobá rekreácia Individuálna rekreácia Ubytovacia vybavenosť 28 XI. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA 28 XII. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVNÉHO VYBAVENIA OCHRANNÉ PÁSMA TECHNICKÉHO VYBAVENIA Vodné hospodárstvo Energetika a oznamovacie vedenia OSTATNÉ OCHRANNÉ PÁSMA CHRÁNENÉ ÚZEMIA 30 XIII. SÍDELNÁ VEGETÁCIA PREDPOKLADY SÍDELNEJ ZELENE NÁVRHY NA RIEŠENIE 30 XIV. LESNÉ HOSPODÁRSTVO 31 XV. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED POVODŃAMI OBRANA ŠTÁTU, CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA POŽIARNA OCHRANA OCHRANA PRED POVODŇAMI 32 XVI. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY KRAJINNÁ VEGETÁCIA OCHRANA PRÍRODY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY Ekologicky hodnotné lokality a ich charakteristika Návrhy na zlepšenie ekologickej stability územia 35 XVII. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA DOPRAVNÉ VYBAVENIE Základný komunikačný systém Komunikačný systém -východiská riešenia Komunikačný systém - návrh riešenia Nemotoristické komunikácie Statická doprava Hromadná doprava Železničná doprava Hlukové pomery z dopravy Ochranné pásma dopravných zariadení ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU Súčasný stav Návrh riešenia ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD Súčasný stav Návrh riešenia ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU Širšie vzťahy Súčasný stav zásobovania obce Návrh zásobovania obce elektrickou energiou Verejné osvetlenie 54 3

4 4.5. Ochranné pásma ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM Súčasný stav Návrh zabezpečenia navrhovanej zástavby zemným plynom OZNAMOVACIE VEDENIA Súčasný stav Návrh riešenia 57 XVIII. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE OCHRANA ČISTOTY OVZDUŠIA OCHRANA KVALITY POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD OCHRANA PÔDY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 58 XIX. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBYVACÍCH PRIESTOROV 60 XX. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU 60 XXI. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSP. PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE VYUŽIE KULTÚRY A BPEJ V ZÁBERE PPF FUNKČNÉ VYUŽITIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA ZHODNOTENIE PREDPOKLADANÉHO ODŇATIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY Z PPF 65 XXII. ZHODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIROMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO- - TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV 68 Grafická časť návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z nasledujúcich výkresov: Mierka 1 ŠIRŠIE VZŤAHY 1 : KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH 1 : VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE 1 : NÁVRH VODNÉHO HOSPODÁRSTVA 1 : NÁVRH ENERGETIKY A OZNAMOVACÍCH VEDENÍ 1 : OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY 1 : PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PPF A LPF 1 : RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV: Urbanizmus a architektúra Doprava Vodné hospodárstvo Energetika Oznamovacie vedenia Poľnohospodárstvo, PPF Odpadové hospodárstvo Krajinná štruktúra a ÚSES Životné prostredie Počítačové spracovanie Ing.arch. Eva Krupová Blanka Nomilnerová Ing. Ján Šprinka Marián Nomilner, Ing. Ján Šprinka Ing. Jozef Köppl Blanka Nomilnerová Blanka Nomilnerová Ing. Marta Škodová Ing. Marta Škodová Ing. Jozef Novanský ODBORNE SPÔSOBILÁ OSOBA : Ing. Miroslav Polonec (Obstarávanie ÚPN obce v zmysle 2a zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona v znení neskorších predpisov) 4

5 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. DÔVODY PRE OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU Vypracovanie územného plánu obce Veľká Paka objednal v projektovej firme N- PROJEKT, Ing. Jozef Novanský v Trnave, obecný úrad Veľká Paka v zastúpení starostom obce Milanom Žilinským, v zmysle 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Hlavným riešiteľom je Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt. Obstarávanie územného plánu obce je zabezpečované v zmysle 2a Stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. Miroslavom Poloncom. Dôvodom obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obce Veľká Paka je skutočnosť, že doposiaľ nebol pre obec Veľká Paka a jej miestne časti (Malá Paka, Čukárska Paka) schválený územný plán obce. Územný plán sídelného útvaru vypracovaný v roku 1990 (Stavoprojekt Nitra) vzhľadom na rok spracovania ako aj vplyvom spoločenských zmien po roku 1989, nebol prerokovaný ani schválený v zmysle platných predpisov o územnom plánovaní a v súčasnosti nepredstavuje pre obec nástroj, ktorý by usmerňoval a koordinoval rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v sídle. Navyše niektoré časti návrhu riešenia v súčasnom období stratili na aktuálnosti. II. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A POSTUP SPRACOVANIA 1. HLAVNÉ CIELE Základným cieľom územnoplánovacej dokumentácie je podľa ustanovenia 1 zákona č. 50/1796 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a hlavným cieľom riešenia je komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, stanoviť zásady jeho organizácie a vecne a časovo koordinovať jednotlivé činnosti ovplyvňujúce rozvoj územia v súlade so zabezpečením trvalého rozvoja všetkých prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt v území, najmä so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie a ochranu jeho hlavných zložiek. Hlavným cieľom návrhu riešenia územného plánu obce Veľká Paka bude v nových spoločensko-ekonomických podmienkach stanoviť reálne možnosti optimálneho využitia územia, funkčného vymedzenia a usporiadania plôch bývania, základnej občianskej vybavenosti. Stanoviť základné zásady organizácie územia, spôsobu zástavby, riešenia dopravy, technickej infraštruktúry pri zohľadnení záujmov ochrany a tvorby životného prostredia. Návrh riešenia by mal prihliadať aj na zmeny vlastníctva a v priebehu procesu koncipovania územnoplánovacej dokumentácie zohľadňovať najmä potreby a požiadavky občanov. Schválený územný plán obce Veľká Paka bude základným dokumentom pre obecné a okresné orgány pri usmerňovaní investičnej činnosti na území obce a zároveň podkladom pre územné konania jednotlivých investičných zámerov v tomto území. 2. POSTUP SPRACOVANIA ÚPN-O VEĽKÁ PAKA Územnoplánovacia dokumentácia je vypracovaná formou územného plánu obce v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch. Postup spracovania je v súlade s uvedenými predpismi tzv. skrátenou formou. Po vypracovaní prieskumov a rozborov bolo vypracované zadanie a následne po jeho prerokovaní a schválení je vypracovaný návrh územného plánu. ÚPN obce vychádza z Nariadenia vlády SR č. 183/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Trnavského kraja. Rozvoj riešeného územia je riešený v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. III. PREDCHÁDZAJÚCA ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA A ÚPP 1. ZOZNAM VYPRACOVANEJ A SCHVÁLENEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE KTORÁ SA VZŤAHUJE NA RIEŠENÉ ÚZEMIE - ÚPN VÚC Trnavského kraja (AUREX Bratislava, 1998) 2. SÚPIS ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH PODKLADOV - UŠ výstavba RD Veľká Paka (01/2001) 5

6 3. SÚPIS DOSIAHNUTEĽNÝCH A POUŽITEĽNÝCH PRIESKUMOVÝCH PRÁC A POUŽITELNÝCH PODKLADOV - RÚSES okresu Dunajská Streda (Ružička a kol., 1994) - Prieskumy a rozbory (N-projekt, 2001) - Katastrálna mapa M 1: neaktualizovaná - PD rekonštrukcia KD (Ing. Demecs, 1997) - Sadové úpravy Hlavného námestia Veľká Paka (Ing. Demecs, 1997) - PD vodovod, kanalizácia, plyn - PD Rybník, Čukárska Paka (2000) - Správa o stave životného prostredia v SR (MŽP a SAŽP, 1996) - Sčítanie ľudu, domov a bytov okresu Dunajská Streda k Ďalšie podklady pre vypracovanie územného plánu boli získavané priamym prieskumom v teréne, osobnými konzultáciami na Obecnom úrade vo Veľkej Pake, ako i konzultáciami u správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii. IV. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM Zadanie pre územný plán obce Veľká Paka bolo prerokované podľa 20 ods. 2-4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov s dotknutými orgánmi štátnej správy, s dotknutými fyzickými osobami a dotknutými právnickými osobami. Prerokovanie bolo verejné. Po posúdení krajským úradom a odstránení rozporov bolo predložené na schválenie obcou (uzn. č. 32/2002 zo dňa ). Požiadavky na riešenie územného plánu stanovené v zadaní boli do spracovania návrhu riešenia územného plánu obce zahrnuté v zmysle uznesenia. 6

7 B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU Návrh riešenia územného plánu obce Veľká Paka je vypracovaný v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. I. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA Riešené územie obce Veľká Paka je v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vymedzené jeho vlastným katastrálnym územím a hranicami katastrálnych území jeho miestnych častí (Malá Paka a Čukárska Paka) so zohľadnením záujmov a stykov s okolitými obcami. Obec Veľká Paka sa nachádza v západnej časti okresu Dunajská Streda. Od okresného mesta je vzdialená cca 12 km. Obec susedí z juhovýchodu s katastrom obce Macov, z juhu s katastrami obcí Trnávka a Báč, z juhozápadu s katastrami Šamorín a Kvetoslavov, zo severu Mierovo a zo severovýchodu s Lehnicami - Sása. Okolie zastavaných častí tvorí poľnohospodárska pôda, ktorá zaberá 91 % všetkej pôdy. Celková výmera riešeného územia je 1835,6 ha vrátane menšej časti k.ú. Veľká Paka nachádzajúcej sa pri Malom Dunaji (vo výmere 189,6 ha) v susedstve k.ú. obcí Horné Janíky, Hrubý Šúr, Tureň, Nová Dedinka, Vlky a Búštelek. Rieka Malý Dunaj a lesné plochy v tomto území reprezentujú plošné výmery celého k.ú. v dosť veľkom rozsahu. V území bezprostredne naväzujúcom na všetky tri miestne časti sa nenachádzajú žiadne prirodzené vodné toky. Vlastné riešené územie (bilančné) tvorí zastavané územie obce Veľká Paka (Malá Paka, Čukárska Paka) k , rozšírené o územie vymedzené obecným úradom vo Veľkej Pake za účelom jeho ďalšieho rozvoja (obytné plochy, záhrady, orná pôda, plochy OV, plochy športovej vybavenosti, výroby, zariadení technickej infraštruktúry, verejnej zelene, rekreácie, skládky odpadov...). Do riešeného územia sú zahrnuté aj plochy, ktoré budú mať v návrhu novú funkčnú náplň. II. ZÁVAZNÉ REGULATÍVY VYPLÝVAJÚCE Z ÚPN VÚC Záväzné regulatívy vzťahujúce sa na obec Veľká Paka vychádzali z Nariadenia vlády SR zo 7. apríla 1998, ktorým sa vyhlasovala záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj. V návrhu riešenia boli rešpektované nasledovné regulatívy a limity : 1/ podporovať rozvoj obytnej funkcie, sociálnej a technickej vybavenosti, ako aj hospodárskych aktivít a rekreačnej funkcie vo všetkých vidieckych sídlach s cieľom postupne zvýšiť ich štandard, 2/ prepojiť rekreačnú turistiku s poznávacou turistikou 3/ vytvoriť podmienky na rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky 4/ vytvárať územno-technické podmienky na rozvoj školstva na všetkých stupňoch s dôrazom na špecifické podmienky v národnostne zmiešanom území, 5/ zamerať sa na zvyšovanie kvalitatívneho štandardu jestvujúcich zariadení z pohľadu budúcich požiadaviek na rozvoj siete základného školstva, 6/ rozvíjať zdravotnú starostlivosť v preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej oblast 7/ rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických a hospodárskych hodnôt charakterizujúcich dané prostredie, a to ako vo forme hmotnej, tak aj nehmotnej a vytvárať pre ne vhodné prostredie, 8/ rešpektovať pri ďalšom urbanistickom rozvoji územia poľnohospodársky pôdny fond ako jeden z limitujúcich faktorov tohto rozvoja, 9/ zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, 10/ rozširovať výmeru lesného pôdneho fondu o pozemky porastené lesnými drevinami, evidované v katastri nehnuteľností v druhu poľnohosp. pôda (biele plochy) v okrese Dunajská Streda, 11/ pri úprave pozemkov riešiť ochranu poľnohospodárskej pôdy pred veternou eróziou sústavou vetrolamov v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability, 7

8 12/ uprednostňovať minimalizáciu odpadov, separovaný zber a recykláciu druhotných surovín s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení, 13/ výhľadove riešiť skládkovanie na území kraja orientáciou na veľkokapacitné súčasné a navrhované regionálne skládky, na tento účel vybudovať regionálne skládky v okrese Dunajská Streda v katastrálnom území Čukárska Paka, 14/ vytvoriť podmienky na postupnú homogenizáciu ciest III. triedy na kategóriu S 7,5/60 15/ zabezpečiť postupne plynofikáciu obcí kraja 16/ uprednostňovať výstavbu kanalizácií a čistiarni odpadových vôd v Chránenej vodohosp. oblasti Žitný ostrov a odkanalizovanie sídiel nachádzajúcich sa v pásme hygienickej ochrany alebo v blízkosti ďalších významných zdrojov pitnej vody 17/ z hľadiska ochrany biodiverzity zachovať plochy s krovinovými spoločenstvami, vodnými plochami, lúkami, pieskovými presypmi a ďalšími biotopmi významnými ako genofondové lokality, 18/ uprednostňovať prirodzenú obnovu, dodržiavať prirodzené druhové zloženie drevín pre dané lesné typy (postupná náhrada nepôvodných drevín pôvodnými) pri obnove lesných porastov, 19/ usmerniť využívanie ornej pôdy v súlade s produkčným potenciálom a s ohľadom na náročnosť na vlhko a zrnitosť pôd, optimalizovať štruktúru pestovaných plodín v rámci osevných postupov, 20/ výrazne zvýšiť podiel nelesnej drevinnej vegetácie, ozeleniť vodné toky a kanály v oblastiach intenzívne poľnohospodársky využívanej krajiny, pri realizácii postupovať s projektami pozemkových úprav II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY. 1/ vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci III. DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ PREDPOKLADY 1. OBYVATEĽSTVO 1.1. Základné údaje. Ku dňu sčítania ľudu, domov a bytov k žilo v obci 664 obyvateľov, z toho 342 žien. Hustota osídlenia bola 40 obyvateľov/km 2. V súčasnosti je hustota osídlenia 41 obyv./km 2, čo je hlboko pod celoslovenským priemerom, ktorý predstavuje 108 obyv./km 2. Nakoľko prirodzený prírastok za posledných 10 rokov nadobúda kladné hodnoty, uvažuje sa vo výhľade s postupným nárastom počtu obyvateľov. Výhľadový počet obyvateľov k roku 2020 bol dohodnutý s obecným úradom na Tento výhľadový počet použijeme na účely riešenia bytovej otázky a občianskej a technickej vybavenosti Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov. Prehľad počtu obyvateľov a hustoty osídlenia od roku 1910 do roku Rok Počet obyvateľov Hustota obyv./km Z prehľadu vidno, že počet obyvateľov do roku 1970 stúpal. Od r dochádza k jeho poklesu. Od roku 1991 je pokles minimálny. V rokoch poklesol počet obyvateľov iba o 5 obyvateľov. Od roku 1999 počet obyvateľov narastá. 8

9 1.3. Veková štruktúra obyvateľov k Počet obyvateľov v roku abs. % abs. % predproduktívna produktívna poproduktívna Spolu Vo vekovej skladbe obyvateľstva prevláda poproduktívna zložka nad predproduktívnou. Ide o regresívny typ populácie o čom svedčí aj index vitality 74 (menší ako 100). Veková štruktúra obyvateľov je z hľadiska budúcich reprodukčných procesov nepriaznivá, vzhľadom na celkovú stagnáciu počtu obyvateľov a nízke zastúpenie predproduktívnej zložky (17%), nevylučuje sa však možnosť zvýšenia produktívnej zložky zabezpečením vhodných pracovných príležitostí resp. spojených s možnosťou výstavby rodinných domov. Pohyb obyvateľstva. Počet natalita 4 4 mortalita 9 9 prirodzený prírastok -5-5 prisťahovalí vysťahovalí 17 8 saldo migrácie 3 9 celkový prírastok -2 4 Pasívne saldo prirodzeného prírastku negatívne ovplyvňuje vekovú štruktúru obyvateľstva, u ktorej bádať prevahu poproduktívnej zložky, čo následne spôsobuje starnutie obyvateľstva. Celkový prírastok obyvateľstva je aktívny vďaka jeho mechanickému pohybu Prognóza demografického vývoja. Celkovo z hľadiska dlhodobého vývoja možno v obci uvažovať s prírastkom obyvateľstva. Veková štruktúra obyvateľov z hľadiska budúcich reprodukčných procesov je síce nepriaznivá, vzhľadom na nízke zastúpenie predproduktívnej zložky (17%), ale vzhľadom na vzdialenosť okresného mesta a hlavného mesta Bratislava je možné počítať aj s prisťahovaním obyvateľov. Vývoj počtu obyvateľov je ovplyvnený nielen reprodukciou obyvateľstva, ale i možnosťami a rozsahom novej bytovej výstavby. Spätne možnosti bytovej výstavby pozitívne ovplyvnia migráciu obyvateľstva. Tým, že v mestách dochádza k stagnácii novej bytovej výstavby, dochádza v obciach postupným zabezpečovaním vhodných plôch k stabilizácii vidieckeho i mestského obyvateľstva. Pre návrhové obdobie predpokladáme nárast počtu obyvateľov v súlade s už uvedenými predpokladmi. Pre cieľové obdobie r je stanovený potenciál 1255 obyvateľov pri postupnom náraste podľa jednotlivých etáp. Tento nárast je podmienený vytvorením možností výstavby bytov a saturáciou potrieb v oblasti občianskej vybavenosti, technickej vybavenosti a vytvorením pracovných príležitostí v prijateľných dochádzkových možnostiach. Stanovenie etapizácie výstavby do troch etáp nemá mať podstatný vplyv na postupný a plynulý demografický vývoj. Predpokladáme výraznejší nárast produktívnej zložky najmä v etape do r a výhľadovo stabilizáciu pred a poproduktívnej zložky obyvateľstva po vyčerpaní priestorového potenciálu (možnosti výstavby) Súčasná ekonomická aktivita. V roku 1991 bolo v obci ekonomicky aktívnych 339 obyvateľov, čo je 51 % všetkého obyvateľstva. Z tohoto počtu 214 obyvateľov (63 %) odchádzalo za prácou mimo obec. Funkčný typ obce je obytný. V decembri 1999 bola nezamestnanosť v obci 9 %, čo je na okresné pomery nízka nezamestnanosť. V roku 2001 bolo nezamestnaných 47 obyvateľov. 9

10 Aktuálne informácie naznačujú záujem potenciálnych migrantov aj t.č. bývajúcich o trvalé usídlenie sa v obci (pri vytvorení potrebných podmienok). Aktuálny stav z hľadiska ekonomických aktivít a pracovných príležitostí. Poľnohospodárska výroba, s výnimkou súkromne hospodáriacich, je sústredená hlavne do prevádzok firmy SENSPOLu s.r.o. (cca 20 pracovníkov). Poľnohospodárske družstvo vo Veľkej Pake je v súčasnosti v konkurze. Neprevádzkuje žiadnu poľnohospodársku výrobu. Prenajíma však priestory súkromnému podnikateľovi Jonáš na chov odstavčiat. Nepoľnohospodárska výroba a skladové hospodárstvo je zastúpená prevádzkami v obci resp. na okraji obce v areáli firmy SENSPOL s.r.o. vo Veľkej Pake, kde má prevádzku kováčska dielňa LANDAL - Lančarič na výrobu sekáčov do zbíjaček (3 zamestnanci), PD prenajíma svoje objekty firme KARNEVAL INTERNACIONAL (12 zamestnancov), ktorá sa orientuje na výrobu karnevalových potrieb. Vo Veľkej Pake má prevádzku aj firma PLAST ART, ktorá vyrába plastové okná a dvere (3 pracovníci). V miestnych častiach Malá Paka a Čukárska Paka nie je prevádzkovaná žiadna výroba. Počty pracovníkov sa permanentne menia podľa požiadaviek prevádzkovateľov. Terciálny sektor má možnosti aktuálnych pracovných príležitostí naplnené. Určitá rezerva je v saturácii zariadení občianskej vybavenosti k dnešným potrebám obce, najmä v oblasti služieb. 2. BYTOVÝ FOND 2.1. Základné údaje. Prehľad počtu trvale obývaných domov a bytov od roku 1890 : Rok Počet domov trvale obývaných Údaje o domovom a bytovom fonde v obci podľa sčítania ľudu, domov a bytov k sú a 2001 sú nasledovné : Domy a byty trvale obývané domy trvale obývané byty z toho v rod. domoch v bytových domoch rereačné chalupy Obývanosť je v súčasnosti 2,9 obyv./1byt. Bytový fond sa v obci nachádza v prevažnej väčšine, trvale obývané byty sú hlavne v rodinných domoch. V súčasnosti je v obci 254 domov. Trvale obývaných domov je 208, z toho 204 RD (208 b.j.), 48 neobývaných RD a 4 obytné domy (3x4 b.j., 1x 6b.j.) ktoré predstavujú spolu 226 bytov. Obložnosť je 2,99 obyv./ byt. V intraviláne obce sa nachádzajú: 4 bytové domy 247 rodinných domov 19 voľných stavebných pozemkov v prelukách V extraviláne obce sa nachádzajú: 3 rodinné domy 2.2. Kvalitatívna charakteristika trvale obývaného bytového fondu. Bytový fond zodpovedá charakteru sídla a architektonicko-urbanistickej štruktúre. Prevažuje bývanie v rodinných domoch vo vyhovujúcom štandarde. Nevyhovujúce z hľadiska užívateľských a stavebno-technických kritérií sú domy neudržiavané a v tom aj domy trvalo neobývané. Na kvalite bytového fondu sa prejavujú jednotlivé etapy vývoja sídla. Bývanie 10

11 v bytových domoch má vyhovujúci užívateľský štandard, prejavuje sa však potreba pravidelnej údržby stavieb. IV. ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE A ŠIRŠIE ÚZEMNÉ VZŤAHY 1. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝZNAM OBCE V ŠTRUKTÚRE OSÍDLENIA Obec Veľká Paka sa nachádza v západnej časti okresu Dunajská Streda. Od okresného mesta je vzdialená cca 12 km. Obce Veľká Paka, Čukárska Paka a Malá Paka tvoria jeden administratívny celok, ktorý patrí do spádovej oblasti Šamorín. Katastrálne územie obce Veľká Paka je ohraničené: z juhovýchodu katastrom obce Macov, z juhu katastrami obcí Trnávka a Báč, z juhozápadu katastrami Šamorín a Kvetoslavov, zo severovýchodu katastrom Lehnice Sása, zo severu katastrom Mierovo. Katastrálne územie obce Veľká Paka pri Malom Dunaji je ohraničené obcami: Horné Janíky, Hrubý Šúr, Tureň, Nová Dedinka,Vlky a Búštelek. Sídelným útvarom Veľká Paka prechádza cesta III. triedy č , ktorá prepája komunikácie vyššej funkčnej triedy, a to cestu I/63 a II/572 Bratislava Dunajská Streda. Na hranici intravilánu sa na cestu III/06311 napája ďalšia komunikácia III. triedy č , spájajúca obce Čukárska Paka a Malá Paka. Uvedené cesty III. triedy tvoria základnú komunikačnú kostru riešeného územia, ktorú z hľadiska výhľadu možno považovať za stabilnú až do konca návrhového obdobia. Južným okrajom intravilánu obcí Veľká Paka a Malá Paka prechádza železničná trať č. 131 Bratislava Komárno. Jej traťová rýchlosť je 80 km/hod., druh trakcie motorická. Napojenie na železničnú dopravu, ktorá obce obchádza, je cez železničnú zastávku Veľká Paka. Na železničnej zastávke Veľká Paka zastavujú iba osobné súpravy. Nákladné súpravy a rýchliky premávajú po trati bez zastavenia Napojenie na železničnú dopravu je cez železničnú stanicu Veľká Paka. V riešenom území nie sú podmienky pre existenciu vodnej dopravy, najbližšie letisko je v Bratislave. V obciach ani mimo nich nie sú vybudované samostatné cyklistické trasy. Okres Dunajská Streda má významný vlastný zdroj elektrickej energie a optimálnu energetickú infraštruktúru. Okres má tiež priaznivú polohu voči nadradeným elektroenergetickým uzlom (Križovany nad Dudváhom, Podunajské Biskupice, Gabčíkovo). Na území okresu je najvýznamnejšia vodná elektráreň VDG (vodné dielo Gabčíkovo) s celkovým inštalovaným výkonom 720 MW (8 x 90 MW). Ďalším významným zdrojom na území okresu je tepláreň cukrovaru v Dunajskej Strede o inštalovanom výkone 12 MW. Pre distribúciu vysokého napätia slúžia transformačné stanice 110/22 kv uvedené v tabuľke: Katastrálnym územím obce nevedú žiadne linky VVN, v jej blízkosti v severovýchodnej časti sú však trasované vedenia nadradenej energetickej sústavy: 400 kv elektrická linka č. 429 Podunajské Biskupice Gabčíkovo 110 kv elektrická linka č Podunajské Biskupice Dunajská Streda 110 kv elektrická linka č podunajské Biskupice Dunajská Streda Cez katastrálne územie obce Veľká Paka je vedené aj nadradené vybavenie plynu: - VTL plynovod DN 300 PN 40, Bratislava Komárno - VTL plynovod DN 100 PN 40 Na riešenom území nie sú uložené žiadne diaľkové telefónne káble DK konštrukcie ani optické káble. 2. VZŤAHY K VYŠŠEJ ÚZEMNEJ JEDNOTKE Obec Veľká Paka sa nachádza podľa nového územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky v Trnavskom kraji a v okrese Dunajská Streda, ktoré má povahu centra či už z hľadiska ekonomického a hospodárskeho, alebo z hľadiska kultúrno-spoločenského s prihliadnutím na ďalšie zariadenia, ktoré sa tam vyskytujú. Vyššou územnou jednotkou je krajské mesto Trnava. Trnavský kraj má rozlohu km 2 a na tomto území žilo obyvateľov (k ). Trnavský kraj sa skladá zo siedmych okresov : Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica a Skalica. 11

12 Najvyššiu územnú jednotku pre obec Veľká Paka predstavuje sídelný útvar Bratislava. Je to sídlo s kumulovanou funkciou okresného, krajského a hlavného mesta SR. Podľa územného plánu veľkého územného celku Trnavského kraja je okres Dunajská Streda klasifikovaný ako centrum regionálneho významu. V. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 1. HISTORICKÉ SÚVISLOSTI A KULTÚRNE HODNOTY Obec sa prvý krát písomne spomína v listine uhorského palatína a župana Bratislavskej stolice Rolanda z roku 1250 a to v pôvodnom jednoduchom tvare "Paka". V neskorších desaťročiach bolo pôvodné územie obce rozdelené medzi viacerých majiteľov a dosídlené novými obyvateľmi, čím vznikli tri od seba nezávislé obce. Na území patriacom Bratislavskému hradnému panstvu vznikla dnešná obec Veľká Paka. Časť Malá Paka vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia a počas celého stredoveku bola vo vlastníctve grófov zo Svätého Jura a Pezinku. Časť Čukárska Paka dostala svoj názov podľa šľachtického rodu Csukárovcov, ktorý ju vlastnil v 13. a na začiatku 14. storočia. Napriek tomu, že doterajší rozvoj obce je poznamenaný funkčnou výstavbou (obytnou a komerčnou OV) na úkor jej kultúrno-historických hodnôt, stále je možné v obci zachrániť a prezentovať niektoré objekty cenné z kultúrnohistorického hľadiska. V obci sa nachádza viacero objektov veľkej kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú vždy obecne známe a prezentované. Za takýto prvok pokladáme aj urbanistickú stopu stavebného vývoja obce. Stavebné aktivity z posledných rokov tieto skutočnosti potláčajú. V ústrednom zozname pamiatkového fondu SR nie sú ako chránené nehnuteľné pamiatky zapísané žiadne objekty. Jestvujúce prvky a objekty historicky a kultúrne cenné vyžadujú vhodnú formu prezentácie a využitia. Ich zachovanie je možné a zároveň je prejavom rešpektu voči kultúrnemu dedičstvu. Pri vypracovaní územného plánu boli zakomponované uvedené objekty do návrhu budúceho stavebného rozvoja sídelného útvaru. Objekty pamiatkového záujmu, ktoré pokladáme za dôležité pre zachovanie kontinuity kultúrno-historického a stavebného vývoja obce. Kostol Sv. Ladislava (rímsko-katolícky) vo Veľkej Pake - zasvätený Svätému Ladislavovi, ktorý predstavoval vzor rytierstva v boji proti mocnostiam zla a temnôt a bol ochráncom utláčaných. Kostol patrí medzi najstaršie na území Žitného ostrova. Postavený bol na kopčeku v strede obce niekedy v 2. pol. 13. storočia. Dokladajú to aj dodnes zachované mohutné múry pôvodného kostola, ktoré majú architektonicky neskororománsky charakter. Pôvodný kostol bol veľmi malý, mal skôr charakter kaplnky so sakristiou a sankristiou. Kaplnka bola ešte v stredoveku zväčšená. Ku kaplnke vtedy pristavali nižší kostol, s ktorým bola spojená z južnej strany spoločnou strechou. V 16. storočí bol kostol pravdepodobne zničený počas protitureckých bojov a jeho oprava bola nedostatočná. Až v roku 1678 sa pristúpilo k celkovej oprave kostola. Väčšina pôvodnej stavby bola strhnutá a znovu vystavaná v barokovom slohu. Posledná veľká prestavba kostola bola v rokoch Kostol je jednoloďový, s rovným uzáverom presbytéria. Presbytérium pôvodného kostola s valenou klenbou sa po prestavbe v roku 1937 stalo bočnou kaplnkou orientovanou na východ. Nová loď stavaná priečne k pôvodnej stavbe má kazetový strop. Na západnej strane kostola je predstavaná pôvodná veža krytá ihlancovou strechou. Budova fary (č. 172) vo Veľkej Pake - podľa písomných správ musela stáť už v stredoveku. Dnešná budova fary s pôdorysom do tvaru L pochádza pravdepodobne zo začiatku 19. storočia. Nie je vylúčené, že stojí na stredovekých základoch. Prícestný kamenný kríž vo Veľkej Pake - s plastikou Krista z roku 1838 Prícestný drevený kríž vo Veľkej Pake - so strieškou v kovovej ohrádke z roku 1925 Božia muka vo Veľkej Pake - medzi domami č. 137 a 139 Pamätník padlým v 1. a 2. sv. vojne vo Veľkej Pake - (v blízkosti r.k. kostola) z roku 1923 Dobové náhrobníky vo Veľkej Pake - v areáli cintorína Kaplnka sv. Kríža v Malej Pake - z druhej polovice 19. storočia, postavená na staršom základe. Má jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutý lomenou klenbou. V lodi je rovný strop. Hlavné priečelie je zakončené štítom. Pomník padlým 1. svetovej vojny v Malej Pake - súčasť oplotenia cintorína Hlavný kríž cintorína v Malej Pake - ( kamenný s Ukrižovaným a Bolestnou Pannou Máriou, z r.1862 ) 12

13 Dobové náhrobníky v areáli cintorína v Malej Pake ( z konca 19. a začiatku 20. storočia ) Prícestný kríž v Malej Pake - z roku 1928, v blízkosti cintorína Kaplnka v Čukárskej Pake - z roku Má jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria. Hlavné priečelie je zakončené štítom. Hlavný kríž cintorína v Čukárskej Pake - z roku 1911 Dobové náhrobné kamene v areáli cintorína v Čukárskej Pake - z konca 19. storočia Kríž v areáli cintorína v Čukárskej Pake - v zadnej časti cintorína, z roku 1815 Tento zoznam je potrebné chápať aj ako podklad k spracovaniu evidencie pamätihodností obce podľa 14 ods. 4 pamiatkového zákona. Zoznam odporúčame doplniť o obytné domy so zachovaným slohovým exteriérovým výrazom ( napr.: domy č. 192, 130, 132 vo Veľkej Pake, domy č. 65, 68, 71, 72, 94 v Malej Pake, domy č. 27 a 45 v Čukárskej Pake ) a o ďalšie aj novodobé objekty a solitéry miestneho významu ( napr. pamätník so symbolmi obce v blízkosti r. k. kostola, hlavný kríž cintorína v obci Veľká Paka z roku 1964 a ďalšie ). V návrhu riešenia sú tieto jestvujúce objekty solitéry s historickou a kultúrnou hodnotou zachované. Návrh rešpektuje a vytvára podmienky pre prípadné nové využitie. Zdôrazňuje potrebu prezentácie objektov a priestorov, ktoré informujú o kultúrnom a stavebnom vývoji sídla. Zachováva charakter zástavby a charakter historického pôdorysu v centre obce Veľká Paka ( pozdĺž Hlavnej ulice ) a pozdĺž hlavných ulíc miestnych častí Malá a Čukárska Paka. V prípade objektov z pôvodnej zástavby obce vo vyhovujúcom technickom stave odporúčame ich zachovanie, prípadne rekonštrukciu so zachovaním pôvodného výrazu. K odstráneniu objektov pristúpiť len v prípade závažného statického narušenia konštrukcie. Pri obnove, dostavbe a novej výstavbe je potrebné zohľadniť merítko pôvodnej štruktúry zástavby, zachovať typickú siluetu zástavby a diaľkové pohľady na dominantu obce Veľká Paka rímskokatolícky kostol. Vzhľadom na historickú hodnotu kaplnky sv. Kríža v Malej Pake, doporučujeme jej rekonštrukciu. 2. ZÁKLADNÁ KONCEPCIA ROZVOJA ÚZEMIA Obec Veľká Paka spolu s miestnymi časťami leží na rovine. Základnú osnovu urbanistickej koncepcie v časti Veľká Paka tvoria št. cesta III/06312, ktorá prechádza obcou a paralelne s ňou dve miestne komunikácie. Priečne sú prepojené hlavným dopravným ťahom cez obec št. cestou III. tr prechádzajúcou južnou časťou obce. Na jej priesečníku so základnou ulicou (III/06312) je sústredená občianska vybavenosť obce čo priaznivo ovplyvňuje možnosti optimálneho zabezpečenia obce zariadeniami občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúry. Základná škola je situovaná približne v strede obce. V centre, v dominantnej polohe sa nachádza aj kostol. Uvedená základná osnova hlavných ulíc je vytváraná zo súvislých domoradí s ďalšou možnosťou dostavby uličného domoradia (Veterná ulica). Priečne komunikačné prepojenie v rámci základnej osnovy tvoria trasy ulíc (čiastočne nezastavaných), ktorých poloha a smerovanie sú určené postupným vývojom zástavby obce. Miestne časti Malá Paka a Čukárska Paka sú vytvárané obojstrannou ulicovou zástavbou pozdĺž št. cesty III/06312 (Malá Paka) a III/06311 (Čukárska Paka). Trasovanie št. cesty III/06311 v Čukárskej Pake vytvára rozšírený priestor medzi domami so vzrastlou zeleňou. Návrh urbanistickej koncepcie rešpektuje a tvorivo rozvíja jestvujúcu kompozičnú kostru riešeného územia ako základný kompozično-organizačný princíp a funkčne napĺňa hlavnú kompozičnú os, na ktorú sú napájané ďalšie obslužné komunikácie a novonavrhované plochy. Pritom tvarovo upravuje komunikácie tak, aby aj v návrhovom období boli odstránené existujúce dopravné závady. Urbanistickú kompozíciu dopĺňa zástavba rodinnými a bytovými domami. Domy sú umiestnené pozdĺž ciest v typickom ulicovom radení a to v staršej časti v kompaktnej uličnej fasáde, novšie objekty sú už samostatne stojace. Nové menej súvislé uličné domoradia v niektorých polohách určujú aj podmienky pre intenzifikáciu obytnej zóny. Domy sú prevažne jednopodlažné, v novších častiach aj dvojpodlažné, väčšinou v dobrom stave. V menšej miere sa vyskytujú objekty nevyhovujúce, predurčené na dožitie, resp. na zbúranie alebo vhodné na rekonštrukciu. Schéma komunikácii (a tým aj zástavby) je podmienená morfológiou terénu, potrebou výstavby a vlastníckymi vzťahmi. Pre obec je typická (prevažuje) zástavba jednotraktových domov do hĺbky pozemku. 13

14 Zo smeru všetkých prístupových ciest nemá obec výrazné hmotové dominanty. Na lokálnej úrovni však priestorovo a hmotovo dominantne pôsobia objekty kultúrneho dedičstva. V dominantnej polohe sa nachádza aj kostol, ktorý je viditeľný takmer zo všetkých častí obce. Existujúce zastavané územie sídla je extenzívne zastavané s veľkým zastúpením súkromných záhrad. Rozvoj sídla bude prebiehať v prvom rade intenzifikačnou formou v rámci intravilánu sídla, a to intenzívnejšou dostavbou, čím sa zvýši štandard bývania, služieb, občianskej vybavenosti a zníži sa koeficient obývanosti bytov. Hlavným urbanistickým koncepčným zámerom riešenia je plne zapojiť do organizmu sídelného útvaru všetky funkčné zložky a odstrániť negatívne javy. Najdôležitejšími faktormi ovplyvňujúcimi návrh riešenia sú: prírodné danosti jestvujúca urbanistická štruktúra sieť technických zariadení zariadenia poľnohospodárskej a priemyselnej výroby a ich vplyv na životné prostredie Ďalším zámerom riešenia územného plánu je prehodnotenie a doplnenie zariadení občianskej vybavenosti v navrhovaných plochách s ponechaním rezervných plôch pre občiansku vybavenosť (viď' kapitolu VIII. Návrh občianskej vybavenosti). V rámci plôch občianskej vybavenosti je nutné počítať s parkovacími plochami pre osobné automobily vzhľadom na nedostatok parkovacích plôch v sídle. Návrh uvažuje s novými plochami pre podnikateľské aktivity, priemyselné plochy a plochy pre skladové hospodárstvo. Návrh riešenia zachováva jestvujúce plochy verejnej vegetácie, navrhuje ich dokomponovanie a vytvorenie systému vegetácie pri zapojení všetkých prírodných atraktivít do organizmu sídla. Jestvujúce parky vo všetkých miestnych častiach zachovávame a navrhujeme dotvoriť (podrobnejšie informácie v kapitole XIII. Sídelná vegetácia). 3. PRIESTOROVÉ POMERY, URBANISTICKÁ KOMPOZÍCIA, NÁVRH HMOTOVÉHO USPORIADANIA Urbanistická kompozícia je priamo zviazaná s celkovou urbanistickou koncepciou. Ak pod urbanistickou koncepciou sídelného útvaru rozumieme komplexne vypracovanú sústavu názorov na vytváranie urbanistického priestoru, tak urbanistická kompozícia predstavuje predovšetkým estetické usporiadanie prvkov priestorovej štruktúry. Dotýka sa to tvarového zvládnutia priestoru. Vychádza z celkovej urbanistickej koncepcie, nemení podstatne obsah a rozloženie funkcií v priestore, dáva im predovšetkým vonkajší vzhľad, kultúrnosť a estetičnosť. Hlavným kompozičným prvkom urbanistickej štruktúry obce je jej jadro - zóna občianskej vybavenosti a po jeho obvode rozvíjajúce sa obytné zóny, zóny rekreácie a výroby. Štruktúru urbanistickej kompozície vytvára vedenie hlavných komunikačných trás a kompozičných osí, priestory a ich väzby, členenie zástavby a spojenie s prírodou. Koncepcia členenia základných funkčných plôch si kladie za cieľ návrh takého riešenia, ktoré by zároveň umožňovalo uspokojovanie rastúcich nárokov a potrieb obyvateľov k roku Navrhované riešenie usiluje o vytvorenie podmienok pre syntézu predností vidieckeho i mestského typu bývania. Priestorová kompozícia vo Veľkej Pake je založená na jestvujúcom systéme, ktorý tvorí koridor št. cesty III/ Terén je rovinatý. Pozdĺž koridoru št. cesty, na ktorý sa napájajú ďalšie obslužné komunikácie je sústredené politické, kultúrne, obchodné centrum obce, ktoré v prepojení na plochy verejnej zelene prerastá do obytnej zástavby. Okolo centra prechádzajú tangenciálne cesty, ktoré zabezpečujú jeho dostupnosť zo všetkých častí sídla. Tieto komunikácie sú prevažne miestne ukľudnené komunikácie a komunikácie pre peších. Miestne časti Malá Paka a Čukárska Paka sú kompozične založené na dopravnom systéme št. ciest III/06312 (Malá Paka) a III/06311 (Čukárska Paka). V Čukárskej Pake vytvára komunikácia rozšírený priestor medzi domami so vzrastlou zeleňou. Na kolmých osiach so št. cestou je koncentrovaná zástavba pôvodná, doplnená novostavbami a rekonštrukciami na miestach zlého bytového fondu. Je to prevažne jednopodlažná rôznorodá zástavba ale spĺňa podmienky kvalitného prostredia. Novonavrhované objekty v prelukách by mali túto kvalitu podporiť. Jestvujúce priestorové členenie obce ovplyvnilo situovanie občianskej vybavenosti aj mimo centra. Polohu doteraz vybudovanej občianskej vybavenosti vo Veľkej Pake (nekomerčnej aj nekomerčnej) v návrhu riešenia územného plánu rešpektujeme avšak dôraz kladieme naďalej na jej koncentráciu v centre sídla. Výnimkou je lokalita na Hlavnej ulici 14

15 v severo-západnej časti obce kde navrhujeme polyfunkčný objekt s obchodmi a službami. V tejto polohe bude vznikať stavebný obvod, pre ktorého obyvateľov bude náročná dochádzková vzdialenosť do centra. Z hľadiska urbanistickej kompozície a hmotového usporiadania ale aj v súvislosti so zabezpečením kvalitného životného prostredia, boli pri riešení územného plánu dodržané nasledovné zásady : zabrániť plošnému rastu obce zvýšením počtu obyvateľov na disponibilnú plochu a to zástavbou prelúk a nadmerných záhrad progresívnymi formami radovej a átriovej individuálnej bytovej výstavby, doplniť a upraviť dopravnú vybavenosť pre zjednodušenie základnej dopravnej osnovy s prihliadnutím na funkčný, priestorovo-orientačný, hygienický a ekonomický dosah, doplniť verejnú technickú vybavenosť do novonavrhovaných lokalít, združiť jestvujúce a vytvárať nové plochy zelene, vytvoriť podmienky pre ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt, ich vhodné využitie umožniť kontinuálny rozvoj sídelného organizmu aj po r POŽIADAVKY NA DOTVÁRANIE A ROZVOJ URBANISTICKEJ KOMPOZÍCIE SÍDLA Významným kompozičným prvkom obce je jej jadro - centrum občianskej vybavenosti. Centrum obce si v rámci riešenia vyžaduje zvýšenú pozornosť. Objekty občianskej vybavenosti sú vybudované ako solitéry (zachovalé a funkčné) a solitéry s menej kvalitným estetickým výrazom a architektonickým riešením. Je nevyhnutné vytvoriť predpoklady pre harmonické vizuálne a esteticko - výtvarné doriešenie jednotlivých objektov v centre, pri zachovaní ich funkcie a v regulačnej časti územného plánu uplatniť požiadavky na dotvorenie ich urbanistického, architektonického a estetického riešenia formou následnej územnoplávacej dokumentácie (územné plány zóny) a projektovej dokumentácie (architektonické štúdie). V rámci návrhu územného plánu sú vyjadrené aktuálne rozvojové plochy. Ich rozsah poskytuje dostatočný územný priestor pre naplnenie potrieb obce v danej časovej etape. Pôjde najmä o plochy s ujasnenou koncepciou, rešpektujúce limity územia spracované v podrobnejšej dokumentácii, s určenými regulačnými podmienkami výstavby a poskytujúce priestor pre investovanie v najbližšom období. Pre dosiahnutie základného cieľa harmonického, proporčného a ekologicky únosného, trvalo udržateľného rozvoja obce v súlade s historickou urbanistickou štruktúrou, ako aj pre dosiahnutie funkčnosti prevádzkových väzieb, prehľadnosti, pútavosti, komplexnosti priestorových charakteristík a rozvoj pozitívnych špecifík obce, je potrebné pri formovaní a dotváraní urbanistickej štruktúry obce zohľadňovať nasledovné priestorotvorné a kompozičné požiadavky: urbanistickú štruktúru obce rozvíjať v súlade s dopravným systémom, ktorý sa vo Veľkej Pake uplatňuje ako základný kompozično-organizačný princíp pokračovať v doterajšom vývoji zástavby bez radikálnych zásahov do jestvujúceho kompozično-organizačného charakteru obce a ďalej ju rozvíjať (vytvoriť podmienky na ďalší rozvoj bytovej výstavby) využiť danosti riešeného územia (spôsob zástavby, komunikačný systém, solitéry) na zdôraznenie jednotlivých funkcií, plôch a priestorov vytvoriť rámcovú koncepciu výškového zónovania objektov s ohľadom na kompozičné zásady a v riešení chrániť dominantné výhľady, priehľady a panoramatické výhľady so zvýšenou pozornosťou pri dotváraní prístupu do obce tvarové riešenie nových a prestavaných objektov orientovať tak, aby bol zdôraznený vidiecky charakter sídla dosiahnuť stanovením regulatívov ďalšieho rozvoja sídla s určením priorít komplexnú kvalitu prostredia obce, vyváženosť a prehľadnosť funkčnoprevádzkových väzieb eliminovať negatívne javy najmä tie, ktoré vyplývajú z terajšieho nevhodného využitia plôch a z líniových prvkov (dopravný prieťah št. cesty- potreba izolačných a filtračných plôch zelene) 15

16 v centre obce nevyčleňovať plochy pre stavby, ktoré by mali negatívny vplyv na životné prostredie, alebo prirodzený vzhľad obce, obzvlášť sa vyhnúť umiestňovaniu stavieb poľnohosp. drobnochovu v centre, ako aj v blízkosti obytných plôch V urbanizovanom prostredí je z hľadiska ďalšieho kompozičného formovania potrebné vnímať obec ako trojdimenzionálnu hmotovo - priestorovú štruktúru existujúcu v kontexte jej primárneho prírodno - krajinného rámca. VI. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA Koncepcia členenia základných funkčných plôch sleduje návrh takého riešenia, ktoré by umožňovalo uspokojovanie nárokov a potrieb obyvateľov v celom návrhovom období (do r. 2020) ako i pre ďalšie vývojové obdobia. Tento návrh vyplýval z prevádzkového, dispozičného a priestorového usporiadania funkcií tak, aby vytvárali optimálne podmienky pre životné prostredie v sídle. Urbanistická štruktúra nie je tvorená monofunkčnými plochami i keď prevláda v sídle funkcia bývania, ktorá je poprelínaná jednotlivými funkčnými plochami (zeleň, oddychové plochy, občianska vybavenosť a na okraji stála výroba) a vytvára vyvážené prostredie zodpovedajúcej hodnoty. Nárast počtu obyvateľov v návrhovom období súvisí s významom sídla Veľká Paka. Táto okolnosť si vyžaduje vytváranie nárokov pre budovanie novej výstavby pre zariadenia občianskej vybavenosti, bytovej výstavby a podnikateľských aktivít, atď'. V návrhu funkčnej organizácie vychádzame zo súčasného stavu a z koncepcie riešenia. V návrhu sú zabezpečené základné funkčné zložky, ich vzájomné proporčné previazanie, ako aj zabezpečenie technickej vybavenosti územia s optimálnym funkčno-prevádzkovým prepojením.. Štruktúra funkčných plôch a ich rozvoj vychádza z vyššie uvedených podmienok, návrh sleduje vytvorenie základných funkčných zón s optimálnym funkčno-prevádzkovým prepojením. VII. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA 1. FAKTORY OVLYVŇUJÚCE VÝVOJ BYTOVEJ VÝSTAVBY Sídlo plní prevažne funkciu obytnú. Bývanie je rozložené v celom zastavanom území prevažne v rodinných domoch. Bytové domy v strede obce sú situované v kompaktnom zložení. Najnovšia zástavba je situovaná jednotlivo v prelukách, alebo na parcelách, ktoré vznikli asanáciou nevyhovujúcej zástavby. Existujúce zastavané územie obce je extenzívne zastavané s veľkým zastúpením súkromných záhrad. Okrem objektívnych faktorov najmä spoločenských a ekonomických je ďalší vývoj bytovej výstavby ovplyvnený špecifickými podmienkami obce. Jedná sa predovšetkým o polohu sídla, charakter a doterajší vývoj zástavby, hustota osídlenia s plošnými rezervami v nadmerných záhradách a po asanáciach, geomorfologické podmienky a pod. Postup a etapizácia výstavby bytov je podmienený najmä možnosťou a potrebou výstavby v konkrétnych nových lokalitách. Dôležitými faktormi sú vlastnícke vzťahy a možnosť ich usporiadania, prístup k jestvujúcim inžinierskym sieťam a podmienky napojenia na komunikačnú sieť. Poloha novej výstavby je ďalej podmienená ochrannými pásmami. 2. NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA Návrh ďalšieho smerovania bytovej výstavby je v návrhu riešenia podriadený vopred stanoveným zámerom a zásadám a má smerovať ku koncentrovaným kvalitatívne vyšším formám zástavby. Pretože obec má vysoký potenciál čo sa týka plôch pre funkciu bývania, sú vytipované v návrhu a prekonzultované so zástupcami obce najvhodnejšie lokality pre bývanie. Rozvoj sídla bude v prvom rade prebiehať intenzifikačnou formou v rámci intravilánu sídla a to dostavbou prelúk a voľných plôch v nadmerných záhradách za rodinnými domami v stavebnom obvode vo Veľkej Pake podľa spracovanej UŠ Nová ulica (16 rodinných domov), v lokalite Za farou (cca 10 RD), v stavebnom obvode v Malej Pake podľa spracovaného GP (7 RD) a doplnením prelúk v jestvujúcej zástavbe (cca 27 rodinných domov). Ďalším zámerom je vytvorenie funkčných plôch bývania v obci v návrhovom období resp. vo výhľade mimo jestvujúceho zastavaného územia a to vo Veľkej Pake doplnením 16

17 Veternej ulice z druhej strany (cca 20 RD), obojstrannou zástavbou Školskej ulice pri cintoríne (cca 10 RD), obojstrannou zástavbou Hlavnej ulice pri bývalom skleníkovom hospodárstve (cca 17 RD) a vytvorením nových stavebných obvodov pri ihrisku (cca 20 RD) a pri cintoríne (cca 5 RD). Nové stavebné obvody sa budú vytvárať v Čukárskej Pake na Záhradkárskej ulici (cca 14 RD), na Cintorínskej ulici (cca 13 RD) a Šamorínskej ul. (cca 7 RD). V Malej Pake bude výstavba po druhej strane ulice vedľa cintorína (cca 9 RD) a pri ihrisku, podľa spracovanej UŠ (7 RD). S výstavbou 12 obecných bytov s možnosťou výhľadového rozšírenia o ďalšie 4 byty sa uvažuje v lokalite pri ZŠ a v jestvujúcej lokalite bytových domov (6 b.j.) vo Veľkej Pake. Vo výhľade sa uvažuje s prepojením jestvujúcej uličnej zástavby vo Veľkej Pake na Veternej ulici s lokalitou pri bývalom skleníkovom hospodárstve. Riešenie stanovilo potenciálne možnosti pre bytovú výstavbu v obci v rozsahu cca 193 bytových jednotiek. Výstavba by mala prebiehať v troch etapách, a to: I. etapa do roku 2010 II. etapa r III. etapa r Pri stanovení časového horizontu a etapizácie sa nedefinuje čas (resp. definuje len orientačne), ale podmienky a postupnosť realizácie nosných zámerov a výstavby v území. V návrhu sa uvažuje s priemerným koeficient obývanosti bytov v rodinných domoch i bytových domoch 3,0 obyv./1 byt. Predpokaldaná etapizácia bytovej výstavby. Etapa Počet b.j. I. II. III Spolu 193 Návrh predpokladá dostatočnú rezervu bytového fondu v porovnaní s predpokladaným vývojom počtu obyvateľov do roku Táto rezerva umožňuje nárast počtu obyvateľov na 1255 v návrhovom období. Na základe predpokladaného rozsahu bytovej výstavby a celkového vývoja bytového fondu možno uvažovať s nasledovným vývojom počtu obyvateľov v obci v podľa jednotlivých etáp. Obdobie Počet obyvateľov stav k roku I. etapa 895 II. etapa 1075 III. etapa 1255 prírastok obyvateľov v porovnaní s rokom Lokalizácia novej bytovej výstavby vo výhľadovom období čiastočne ovplyvní rozmiestnenie obyvateľstva do okrajových častí obce, čo si následne vyžiada aj situovanie základnej občianskej vybavenosti. Sociálna diferenciácia obyvateľov spôsobuje rôzne nároky na štandard bývania, preto je potrebné uvažovať so širokou škálou druhov a foriem bývania (od sociálnych bytov až po nadštandardné). Situovanie novej bytovej výstavby podľa sociálnych kritérií bude podmienené aktuálnym dopytom, spoločenským zámerom obce a ekonomickými možnosťami potenciálnych investorov. Pri podrobnejšom urbanistickom riešení jednotlivých lokalít podľa navrhnutej etapizácie doporučujeme diferencovaný prístup z hľadiska štandardu výstavby. Jestvujúci charakter, spôsob a lokalizáciu zástavby je potrebné naďalej rešpektovať bez podstatných zásahov. Charakter novej zástavby (dostavby) v predpokladaných polohách nevylučuje formu intenzívnej nízkopodlažnej zástavby. Toto platí pre funkciu obytnú aj občiansku vybavenosť. 17

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA 1. Účtovanie stravovania poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom ( 152 Zák. práce) Obsah účtovného prípadu Suma MD Účt. predpis D A. Poskytovanie stravovania vo vlastnom

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8 Makroekonomické agregáty Prednáška 8 Hrubý domáci produkt (HDP) trhová hodnota všetkých finálnych statkov, ktoré boli vyprodukované v ekonomike za určité časové obdobie. Finálny statok predstavuje produkt,

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 TEXTOVÁ ČASŤ 2012 OBSTARÁVATEĽ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín info@tsk.sk www.tsk.sk

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Záverečná správa Október 2006 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT PRO ECONOMY Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Objednávateľ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014 Znalec: Ing.Ladislav Augustinič, Cerovská 39, 900 81 Šenkvice, ev.č.914032 mobil: 0903 056 307 e-mail:augustinic@post.sk Zadávateľ: Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie územného rozvoja mesta,

Διαβάστε περισσότερα

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH Ročník XVIII 2010 1b Cena 2,16 OBSAH 1. Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny...2 2. Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu...52

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP)

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP) Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou. Investícia do vašej budúcnosti. Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 2020 (SEAP) Akčný plán udržateľného

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

Rekreácia a cestovný ruch

Rekreácia a cestovný ruch Rekreácia a cestovný ruch " Turizmus a jeho podiel na tvorbe HDP Cestovný ruch je najefektívnejšou činnosťou na produkciu devíz a významným faktorom politiky zamestnanosti. Príjmy z aktívneho zahraničného

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana. Spojité rozdelenia pravdepodobnosti Pomôcka k predmetu PaŠ Strana z 7 RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 6. marca 3 Zoznam obrázkov Rovnomerné rozdelenie Ro (a, b). Definícia.........................................

Διαβάστε περισσότερα

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie Obsah Obsah 1 Zoznam použitých skratiek 2 1. Úvod 3 2. Analýza doterajšieho vývoja 4 2.1. Vývoj dopravy v EÚ 4 2.2. Vývoj dopravy na Slovensku 4 2.2.1. Dopravná infraštruktúra 4 2.2.2. Spoplatnenie dopravnej

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Rovnice, nerovnice a ich sústavy

1.4 Rovnice, nerovnice a ich sústavy 1. Rovnice, nerovnice a ich sústavy Osah Pojmy: rovnica, nerovnica, sústava rovníc, sústava nerovníc a ich riešenie, koeficient, koreň, koreňový činiteľ, diskriminant, doplnenie do štvorca, úprava na súčin,

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu 1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu Prvoradou úlohou stavebníctva je účinnejšie presadzovanie výsledkov technického rozvoja, racionalizácie, robotizácie do

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník Vyhlásené:.. Časová verzia predpisu účinná od:.. Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z.

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Aby nezamestnanosť v okrese klesla, iba otvoriť diaľnicu nestačí

Aby nezamestnanosť v okrese klesla, iba otvoriť diaľnicu nestačí 1 Súhrnné údaje o kilometroch cestnej siete sú k dispozícii od roku 1995. Podrobné údaje o cestných komunikáciách publikuje Slovenská správa ciest v ročnej publikácii Prehľad údajov o sieti cestných komunikácií

Διαβάστε περισσότερα

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE MESTO PÚCHOV VZN č.: 2 / 2005 Strana / Počet strán: 1 / 45 VZN č.: 2 / 2005 KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE VZN nadobúda platnosť dňom:... 2005 Uznesenie MsZ č.: 58/2005 zo dňa 6.7.2005

Διαβάστε περισσότερα

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko. Kraje alebo župy?

Slovensko. Kraje alebo župy? komun álne výskumné a poradenské centrum, n.o., Námestie SNP 4, 921 01 Piešťany, t el.:+421 33 762 2 4 40, e-mail: info@komunal.eu, www. komunal.eu Slovensko. Kraje alebo župy? Dušan Sloboda Komunálne

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ» ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΙΒΑΝΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ» ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΙΒΑΝΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Projekt Prechodného fondu UIBF č. 2006/018-175.06.01 realizovaný v zmysle

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie

Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie Pavol Šoltis, Za Kalváriou 3, 080 01 Prešov Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie Spracovateľ zámeru Pavol Šoltis Za Kalváriou 3, 080 01 Prešov Prešov,

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

foto Bedřich Schreiber Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015

foto Bedřich Schreiber Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 foto Bedřich Schreiber Rozpočet mesta Trnavy na a viacročný rozpočet na roky 2015-2017 Obsah strana Dôvodová správa 2 Rozpočet mesta Trnavy na tabuľka príjmov 3 tabuľka výdavkov 5 tabuľka finančných operácií

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely Predkladá : SEA, regionálna pobočka Hurbanova 59, Trenčín 911 01 Ing. Miroslav Žilinský, riaditeľ Júl 2006 OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων Κ.Α.: 20.7135.001 Προϋπολογισμός 436.650,00 Έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal 1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal 1.3 Po et obyvate

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 7/2008 TECHNICKÉ PODMIENKY Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinnosť od:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla

Διαβάστε περισσότερα

Marketing pre projekty Marketing for projects

Marketing pre projekty Marketing for projects Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta Peter Filo Marketing pre projekty Marketing for projects Vydavateľstvo EKONÓM 2010 Marketing pre projekty Peter Filo Skriptá pre vysokoškolské štúdium

Διαβάστε περισσότερα

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia HOSPODÁRNOSŤ VÍŤZÍ Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia 20%... viac obnoviteľných energií... nižšia spotreba primárnych energií... nižšia produkcia CO 2 Európska únia stavia vysoké

Διαβάστε περισσότερα