URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU"

Transcript

1 URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

2 Názov dokumentácie Urbanistická štúdia obytnej zóny Šenkvice Za školou Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov Spracovateľský kolektív hlavný riešiteľ a koordinácia prác urbanizmus a územné plánovanie dopravná obsluha územia technicko-infraštrukturálna obsluha územia vodné hospodárstvo technicko-infraštrukturálna obsluha územia zásobovanie plynom technicko-infraštrukturálna obsluha územia zásobovanie elektrickou energiou, telekomunikácie technické spracovanie dokumentácie Ing.arch. Peter Vaškovič Ing.arch. Peter Vaškovič Ing.arch. Zdenka Augustiničová Ing.arch. Peter Vaškovič Ing. Milan Ondrovič, PhD. Ing.arch. Zdenka Augustiničová Ing. Iveta Trteková Ing.arch. Zdenka Augustiničová Ing. Iveta Trteková Ing.arch. Zdenka Augustiničová Ing. František Augustinič Ing.arch. Zdenka Augustiničová Termín spracovania dokumentácie

3 OBSAH TEXTOVEJ ČASTI URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 1. ÚVOD Základné údaje o urbanistickej štúdii Hlavné ciele a úlohy riešenia urbanistickej štúdie s popisom legislatívnych východísk a väzieb na vyšší stupeň schválenej územnoplánovacej dokumentácie VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU RIEŠENÉHO ÚZEMIA IDENTIFIKÁCIA LIMITUJÚCICH A OBMEDZUJÚCICH FAKTOROV VYUŽITIA ÚZEMIA ŠPECIFIKÁCIA STRETOV ZÁUJMOV A PROBLÉMOV V ÚZEMÍ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY RIEŠENÉHO ÚZEMIA ANALÝZA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV K POZEMKOM V ÚZEMÍ NÁVRH RIEŠENIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE Návrh začlenenia riešeného územia do širších organizačno-prevádzkových a komunikačných vzťahov v obci Návrh základnej urbanistickej koncepcie riešenia rozvoja územia NÁVRH FUNKČNO-PREVÁDZKOVÉHO VYUŽITIA A ORGANIZÁCIE ÚZEMIA NÁVRH PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ZÁSTAVBY ÚZEMIA NÁVRH ZASTAVOVACÍCH PODMIENOK PRE UMIESTNENIE JEDNOTLIVÝCH STAVIEB NA POZEMKOCH V RIEŠENOM ÚZEMÍ Návrh zásad ozelenenia riešeného územia Návrh koncepcie rozvoja dopravnej obsluhy riešeného územia s napojením na dopravno-komunikačnú sieť obce NÁVRH RIEŠENIA DOPRAVNEJ OBSLUHY NÁVRH RIEŠENIA AUTOMOBILOVEJ DOPRAVY NÁVRH RIEŠENIA PEŠEJ DOPRAVY NÁVRH RIEŠENIA STATICKEJ DOPRAVY NÁVRH ORGANIZÁCIE DOPRAVY Návrh koncepcie rozvoja technicko-infraštrukturálnej obsluhy územia NÁVRH KONCEPCIE ZÁSOBOVANIA ÚZEMIA PITNOU VODOU NÁVRH KONCEPCIE ODKANALIZOVANIA ÚZEMIA NÁVRH KONCEPCIE ZÁSOBOVANIA ÚZEMIA PLYNOM A TEPLOM NÁVRH KONCEPCIE ZÁSOBOVANIA ÚZEMIA ELEKTRICKOU ENERGIOU NÁVRH KONCEPCIE ROZVOJA TELEKOMUNIKÁCIÍ V ÚZEMÍ NÁVRH VYMEDZENIA OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ČASTÍ KRAJINY V ÚZEMÍ NÁVRH ETAPIZÁCIE, VECNEJ A ČASOVEJ KOORDINÁCIE ZMENY SÚČASNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA NÁVRH REGULÁCIE FUNKČNÉHO VYUŽITIA A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA Východiská návrhu regulácie vyplývajúce z platného Územného plánu obce Šenkvice... 24

4 11.2. Účel a cieľ regulácie funkčného využitia a priestorového usporiadania územia VECNÝ OBSAH REGULÁCIE VYUŽITIA A USPORIADANIA ÚZEMIA OBYTNÉ ÚZEMIE PRE ZÁSTAVBU RODINNÝCH DOMOV BÝVANIE V RODINNÝCH DOMOCH REGULOVANÝ CELOK A OBYTNÉ ÚZEMIE PRE ZÁSTAVBU RODINNÝCH DOMOV BÝVANIE V RODINNÝCH DOMOCH REGULOVANÝ CELOK A

5 OBSAH GRAFICKEJ ČASTI URBANISTICKEJ ŠTÚDIE Širšie vzťahy začlenenie riešeného územia do územia obce, mierka 1:5 000, Rozbor problémových javov, limitov a obmedzení v území, mierka 1:1 000, Komplexný urbanistický návrh návrh funkčno-prevádzkového využitia územia, mierka 1:1 000, Komplexný urbanistický návrh návrh hmotovo-priestorového usporiadania zástavby v území, mierka 1:1 000, Návrh dopravnej obsluhy územia, mierka 1:1 000, Návrh technicko-infraštrukturálnej obsluhy územia zásobovanie vodou a odkanalizovanie územia, mierka 1:1 000, Návrh technicko-infraštrukturálnej obsluhy územia zásobovanie plynom a teplom, mierka 1:1 000, Návrh technicko-infraštrukturálnej obsluhy územia zásobovanie elektrickou energiou a rozvoj telekomunikačných zariadení, mierka 1:1 000, Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia, vrátane limitov využitia územia, mierka 1:1 000,

6 1. ÚVOD Predmetom riešenia Urbanistickej štúdie obytnej zóny Šenkvice Za školou (ďalej len urbanistická štúdia ) je spracovanie územnoplánovacieho podkladu komplexnej urbanistickej štúdie, ktorá je vypracovaná v zmysle 4 zákona č. 50/1976 Zb., 3 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. a v súlade s požiadavkami Zadania pre vypracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny Šenkvice Za školou. Návrh zadania pre vypracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny Šenkvice Za školou bol spracovaný v júli r a následne bol prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, s jednotlivými správcami technicko-infraštrukturálnych sietí a s občanmi. Zadanie pre vypracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny Šenkvice Za školou, čistopis, bolo spracované v októbri r Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie bolo odsúhlasené na V. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach, konanom , Uznesením č. 15-V./OZ/2011, ktorým bolo zároveň aj schválené Vyhodnotenie pripomienok, stanovísk a vyjadrení uplatnených pri prerokovávaní Návrhu zadania pre vypracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny Šenkvice Za školou, Hlavným dôvodom obstarania urbanistickej štúdie je záujem vlastníkov pozemkov v záujmovom území o získanie komplexného územnoplánovacieho podkladu overujúceho možnosti využitia záujmového územia pre rozvoj zástavby rodinných domov a prehlbujúceho platný Územný plán obce Šenkvice. Hlavným účelom použitia územnoplánovacieho podkladu zonálneho charakteru (urbanistickej štúdie zonálneho charakteru), po jeho prerokovaní a po jeho odsúhlasení v orgánoch obecnej samosprávy, je jeho využitie ako územnoplánovacieho podkladu prehlbujúceho platný Územný plán obce Šenkvice, ako podkladu pre usmerňovanie investičnej činnosti v záujmovom území a podkladu pre územné rozhodovanie v záujmovom území ZÁKLADNÉ ÚDAJE O URBANISTICKEJ ŠTÚDII Obstarávateľom Urbanistickej štúdie obytnej zóny Šenkvice Za školou je spoločnosť TRINITY WORLD s.r.o., zastúpená p. Michalom Kozubíkom, v súčinnosti s Obcou Šenkvice. Urbanistická štúdia obytnej zóny Šenkvice Za školou je obstarávaná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Ing. Elena Borková, vedená v registri odborne spôsobilých osôb MDVaRR SR pod registračným číslom 235. Spracovateľom urbanistickej štúdie je Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, registračné číslo 0804 AA HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY RIEŠENIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE S POPISOM LEGISLATÍVNYCH VÝCHODÍSK A VÄZIEB NA VYŠŠÍ STUPEŇ SCHVÁLENEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE Pri územnoplánovacích činnostiach na úrovni obcí a zón je potrebné postupovať v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou regiónu, Územným plánom VÚC Bratislavský kraj, najmä v zmysle všetkých ustanovení jej záväznej časti vyhlásenej Nariadením vlády SR č. 64/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC Bratislavský kraj, Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 1

7 v znení nariadenia vlády SR č. 336/2001 Z.z., v znení nariadenia vlády SR č. 20/2003 Z.z., v znení VZN BSK č. 18/2007 a v znení VZN BSK č. 20/2008. Návrh rozvoja záujmového územia nie je v kolízii so zámermi platného Územného plánu VÚC Bratislavský kraj. Hlavné ciele riešenia urbanistickej štúdie predstavujú vypracovanie základného rozvojového podkladu, v ktorom je navrhnutá koncepcia využitia záujmového územia na zonálnej úrovni, riešenie špecifických územno-technických, environmentálnych a urbanistických problémov spojených s využitím záujmového územia pre rozvoj zástavby rodinných domov, návrh optimálneho zaťaženia záujmového územia zástavbou rodinných domov, návrh optimálneho funkčného využitia a priestorového usporiadania záujmového územia vo väzbe na územno-technické, funkčno-prevádzkové a krajinno-ekologické danosti územia, Urbanistická štúdia overuje reálnu využiteľnosť záujmového územia pre rozvoj novej obytnej zástavby rodinných domov (bývanie v rodinných domoch) a rieši územnoplánovacie a územno-technické súvislosti navrhnutého rozvoja územia. Medzi základné úlohy riešenia urbanistickej štúdie možno zaradiť návrh koncepcie využitia územia, návrh funkčno-prevádzkového využitia územia, návrh hmotovo-priestorového usporiadania územia, návrh regulácie funkčno-prevádzkového využitia a hmotovo-priestorového usporiadania územia, návrh dopravno-komunikačnej obsluhy navrhnutého rozvoja územia, t.j. návrh dopravnej vybavenosti obytnej zóny, návrh technicko-infraštrukturálnej obsluhy navrhnutého rozvoja územia, t.j. návrh technickej vybavenosti obytnej zóny, zahŕňajúcej návrh zásobovania vodou a odkanalizovania územia, návrh zásobovania elektrickou energiou, návrh zásobovania plynom, návrh rozvoja telekomunikácií v území, V platnom územnom pláne obce, v Územnom pláne obce Šenkvice, schválenom uznesením OZ č. 32/08-OZ zo dňa , je záujmové územie schválené pre funkčné využitie bývanie v rodinných domoch. Záujmové územie je súčasťou rozvojovej plochy č. 14, pre ktorú bola stanovená požiadavka spracovania urbanistickej štúdie (pre celú rozvojovú plochu, resp. pre logicky súvisiace časti tejto rozvojovej plochy) a zároveň je súčasťou regulačného bloku R s hlavným funkčným využitím bývanie v rodinných domoch. Pre záujmové územie vyplývajú z platného územného plánu obce nasledujúce požiadavky, ktoré sú obsiahnuté v riešení urbanistickej štúdie Označenie regulačných blokov Hlavné funkčné využitie Doplnkové funkčné využitie Neprípustné funkčné využitie Max. výška objektov (počet NP / výška v m) Max. miera zastavania objektmi (%) Min. podiel zelene (%) Špecifické regulatívy R bývanie v rodinných domoch občianska vybavenosť základná (služby, maloobchodné prevádzky) bývanie v bytových domoch (okrem príp. obecných bytových domov) 2 NP 25 % 50 % zabezpečiť min. 1 garážové stojisko na 1 bytovú jednotku nepoľnohospodárska výroba a sklady len drobné remesel- nepoľnohospodárska výroba a sklady s negatívnymi všetky rodinné domy riešiť ako samostatne stojace Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 2

8 novýrobné prevádzky, okrem neprípustných poľnohospodárska výroba len chov drobných zvierat (s výnimkou veľkochovu) šport a telovýchova ihriská rekreácia v zastavanom území oddychové plochy verejná a vyhradená zeleň príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia a rušivými vplyvmi, vrátane neprípustných remeselnovýrobných prevádzok zámočnícke, lakírnické a kovoobrábacie prevádzky poľnohospodárska výroba (okrem chovu drobných zvierat) technická vybavenosť nadlokálneho charakteru dopravná vybavenosť parkoviská nákladných vozidiel nad 3,5 t činnosti v rozpore s kultúrnohistorickými tradíciami obce výstavbu bytových objektov v lokalitách v dotyku s nezlučiteľnými funkciami (výroba) povoliť len za podmienky vytvorenia pásu izolačnej zelene v min. šírke 10 m navrhované obytné objekty radiť k prislúchajúcej miestnej komunikácii pozdĺž jednotnej stavebnej čiary, nie je prípustná zástavba obytných objektov v zadných traktoch pozemkov ( v záhradách ), obslúžených z rovnakej miestnej komunikácie a nie je prípustné delenie pozemkov vo vnútornom priestore lokality bez komplexného riešenia, vrátane návrhu novej prístupovej komunikácie v obytných zónach nie je prípustná výstavba iných ako drobných stavieb plniacich doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe rodinného domu v existujúcich lokalitách zachovávať prevažujúci architektonický ráz objektov v novonavrhovaných lokalitách stanoviť jednotný architektonický ráz objektov pri umiestňovaní zariadení občianskej vybavenosti, športu a rekreácie rešpektovať podmienky uvedené v kapitole č. B.3, najmä body pri podrobnom zonálnom riešení zohľadniť ochranné pásma zdrojov znečistenia v zmysle platných predpisov, vzťahujúce sa na chránenú funkciu bývania, občianskej vybavenosti zariadení pre školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, predškolské zariadenia a zariadenia športurekreácie (napr. OP ČOV, OP živočíšnej výroby, OP cintorína) Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 3

9 Z platného územného plánu obce pre riešenie urbanistickej štúdie vyplýva požiadavka rešpektovania navrhnutého dopravného systému podľa územného plánu obce tak, aby bol zabezpečený dopravný prístup aj k susediacim pozemkom tvoriacim súčasť rozvojovej plochy č. 14. Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 4

10 2. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Veľké Šenkvice ( ),obec Šenkvice ( ), okres Pezinok (107), Bratislavský kraj. Obec Šenkvice sa rozkladá na dvoch katastrálnych územiach Veľké Šenkvice a Malé Šenkvice. Obe katastrálne územia sa nachádzajú v juhozápadnej časti Trnavskej pahorkatiny vo vzdialenosti cca 5 km od úpätia Malých Karpát, v nadmorskej výške cca 160 m n.m. (stred obce). Rozpätie nadmorských výšok v obci dosahuje od 143 do 202 m n.m. Podložie obce tvoria pliocénne usadeniny štrkov, zlepencov, pieskovcov a pieskov, ktoré v období neogénu do záujmovej oblasti prinášali rieky a potoky. Tieto naplavené usadeniny boli prikryté hrubou vrstvou spraše a sprašových hlín naviatych v období zaľadnenia, keď boli nížiny zbavené lesného porastu. Hrúbka spraše dosahuje 10 a viac metrov. Vrstva spraše je na území obce rozčlenená dvoma pomerne plytkými dolinami potokov, z ktorých jeden (Sisek) vyviera zo štyroch prameňov v Malých Karpatoch v oblasti vrchu Veľká Homoľa. Tieto potôčiky sa zlievajú v Modranskom Šúre a ďalej tečú v jednom koryte Stoličného potoka, ktorý sa vlieva do Čiernej vody. Prevažná časť povrchu chrbta, pôvodne zalesnená, je dnes premenená na oráčiny a vinice. Len južná časť územia obce je zalesnená Šenkvickým hájom, západnou časťou Martinského lesa. Územie obce spadá do kategórie kultúrnej stepi, ktorá disponuje týmito pôdnymi typmi čiernice, hnedozeme, kambizeme a regozeme. Podľa súčasného stavu druhového zloženia rastlinstva v obci sú Šenkvice začlenené do teplomilnej stredoeurópskej a východoeurópskej panónskej flóry. Živočíšstvo vyskytujúce sa na území obce, podľa prevažujúcich biotopov, patrí do pásma lesostepí a stepí. Priemerná ročná výška zrážok v obci je cca 373,90 mm. Šenkvice patria do klimatického regiónu veľmi teplého, veľmi suchého, nížinného s priemernou teplotou vo vegetačnom období C a do teplého, veľmi suchého, nížinného klimatického regiónu s priemernou teplotou vo vegetačnom období C. Celková výmera riešeného územia predstavuje cca 1,10 ha a ťažiskovo zahŕňa pozemky parc. č. 1852/5 (1855, 1856, 1857), parc. č časť, parc. č. 1895, Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 5

11 3. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU RIEŠENÉHO ÚZEMIA Riešené územie sa nachádza na juhozápadnom okraji obce Šenkvice. Terén riešeného územia je mierne svahovitý, s nadmorskou výškou na úrovni m n.m. Riešené územie je v súčasnosti dopravne sprístupňované prostredníctvom existujúcej miestnej obslužnej komunikácie vo Vinohradskej ulici priamo napojenej existujúcu miestnu obslužnú komunikáciu v Kostolnej ulici, ktorá sa v centre obce priamo napája na ťažiskovú dopravno-komunikačnú líniu Šenkvíc, na cestu III/0619. Riešené územie nadväzuje na už urbanizované územia obce vo forme existujúcej zástavby rodinných domov a vo forme stabilizovaného areálu občianskej vybavenosti (základná škola). Riešené územie predstavuje súčasť prechodových polôh medzi urbanizovaným územím obce Šenkvice a voľnou poľnohospodárskou krajinou. Riešené územie v súčasnosti vypĺňajú plochy obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy bez akejkoľvek nízkej, strednej či vzrastlej zelene. Náletovú nízku, strednú i vzrastlú zeleň (sprievodnú a výplňovú zeleň na pozemku s parc. č. 1895) možno v súčasnosti identifikovať výhradne pozdĺž existujúcej nespevnenej účelovej komunikácie vedenej na severozápadnom až severnom okraji riešeného územia. V riešenom území sa nenachádza žiadna kultúrna pamiatka v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ani žiadne známe archeologické lokality. Riešené územie nie je súčasťou žiadneho chráneného územia, ani žiadneho ochranného pásma, a platí v ňom prvý stupeň ochrany v rozsahu podmienok podľa 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V riešenom území sa nenachádzajú ani územia sústavy NATURA 2000, ktoré predstavujú chránené vtáčie územia a územia európskeho významu. Riešené územie je síce situované mimo zastavaného územia obce, t.j. mimo hraníc zastavaného územia obce vymedzeného k , ale v platnom územnom pláne obce, v Územnom pláne obce Šenkvice, schválenom uznesením OZ č. 32/08-OZ zo dňa , je riešené územie schválené pre funkčné využitie bývanie v rodinných domoch, t.j. riešené územie je navrhnuté na začlenenie do zastavaného územia obce. 4. IDENTIFIKÁCIA LIMITUJÚCICH A OBMEDZUJÚCICH FAKTOROV VYUŽITIA ÚZEMIA Významnú úlohu pri charakteristike a hodnotení limitov a obmedzení využitia riešeného územia zohrávajú prírodné danosti, celková dopravno-komunikačná situácia v území (komunikačné a prevádzkové väzby v území, dostupnosť jadrového územia a centra obce Šenkvice, dostupnosť krajinného zázemia obce Šenkvice z riešeného územia), celková hygienická situácia v území, existujúca funkčno-prevádzková a hmotovo-priestorová štruktúra v území. Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 6

12 Medzi ťažiskové limity a obmedzenia rozvoja a využitia riešeného územia územnotechnického charakteru možno zaradiť nevybavenosť riešeného územia miestnymi obslužnými a prístupovými komunikáciami, nevybavenosť riešeného územia ucelenými a funkčnými systémami technickoinfraštrukturálnej obsluhy územia, resp. systémami zásobovania vodou a odkanalizovania, zásobovania elektrickou energiou, zásobovania teplom a plynom, 5. ŠPECIFIKÁCIA STRETOV ZÁUJMOV A PROBLÉMOV V ÚZEMÍ V riešenom území možno ťažiskové problémové javy identifikovať nasledovne absencia základnej komunikačnej kostry, nevybavenosť riešeného územia zariadeniami a vedeniami technicko-infraštrukturálnej obsluhy územia, 6. ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY RIEŠENÉHO ÚZEMIA Z hľadiska hodnotenia rozvojového potenciálu možno riešené územie charakterizovať ako územie, ktoré je v platnom územnom pláne obce, v Územnom pláne obce Šenkvice, schválené pre funkčné využitie bývanie v rodinných domoch, územie, ktoré disponuje voľnými plochami pre potenciálnu urbanizáciu a pre realizáciu novej obytnej zástavby rodinných domov, územie s priaznivými podmienkami pre napojenie na dopravno-komunikačný systém obce Šenkvice prostredníctvom existujúcich miestnych obslužných komunikácií vo Vinohradníckej a Kostolnej ulici, územie s relatívne dobrými podmienkami pre napojenie na existujúce systémy technickoinfraštrukturálnej obsluhy obce Šenkvice, územie, v ktorom nie sú vymedzené chránené územia, ani ochranné pásma, ani územia sústavy NATURA 2000, ktoré predstavujú chránené vtáčie územia a územia európskeho významu, ani územia so záujmom ochrany prírody a krajiny, resp. so záujmom ochrany kultúrnych pamiatok, Riešené územie ako celok, napriek limitom, obmedzeniam a problémom, disponuje výrazným územným a priestorovým potenciálom pre vytvorenie ucelenej obytnej zóny so zástavbou rodinných domov. 7. ANALÝZA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV K POZEMKOM V ÚZEMÍ Prevažná časť pozemkov situovaných v riešenom území urbanistickej štúdie (pozemky s parc. č. 1852/5, resp. s parc. č. 1855, 1856, 1857) sa v súčasnosti nachádza v súkromnom vlastníctve právnickej osoby (TRINITY WORLD s.r.o.). Jedná sa o pomerne rozsiahle, územne a priestorovo scelené pozemky. Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 7

13 8. NÁVRH RIEŠENIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 8.1. NÁVRH ZAČLENENIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA DO ŠIRŠÍCH ORGANIZAČNO- PREVÁDZKOVÝCH A KOMUNIKAČNÝCH VZŤAHOV V OBCI Základným predmetom riešenia urbanistickej štúdie je návrh rozvoja novej obytnej zóny Šenkvice Za školou nového obytného územia so zástavbou rodinných domov v lokalite, ktorá nadväzuje na územia s existujúcou zástavbou, je súčasťou rozsiahlejších rozvojových území v platnom územnom pláne obce schválených pre urbanizáciu, resp. pre rozvoj zástavby rodinných domov, je súčasťou prechodových polôh medzi urbanizovanými územiami obce a poľnohospodárskou krajinou, Návrh začlenenia riešeného územia do širších prevádzkových a komunikačných vzťahov vytvára podmienky pre založenie zodpovedajúceho komunikačného systému v území a podmienky pre založenie funkčno-prevádzkovej štruktúry zástavby rodinných domov v území, ako prirodzeného rozvíjania obytnej zástavby obce Šenkvice. Princípy organického rozvíjania pôdorysu obce sú rešpektované aj v návrhu riešenia základnej organizácie rozvoja územia, predovšetkým zohľadnením existujúcich dopravnokomunikačných a prevádzkových väzieb na založenú dopravno-komunikačnú sieť v Šenkviciach. Komunikačné a funkčno-prevádzkové väzby riešeného územia, resp. navrhnutej obytnej zóny Šenkvice Za školou na jadrové a centrálne polohy obce Šenkvice budú aj naďalej zabezpečovať existujúce obslužné komunikácie vo Vinohradskej a Kostolnej ulici. V urbanistickej štúdii sú navrhnuté zárodky nových miestnych obslužných komunikácií (priamo vo vlastnom riešenom území), ktoré by mali vytvoriť podmienky pre výhľadové vedenia, resp. pre rozvoj miestnych obslužných komunikácií v nadväzujúcich rozvojových obytných územiach obce NÁVRH ZÁKLADNEJ URBANISTICKEJ KONCEPCIE RIEŠENIA ROZVOJA ÚZEMIA Nová obytná zóna Šenkvice Za školou, s navrhnutými 9-mi rodinnými domami, je navrhnutá ako nová obytná ulica s ťažiskovou miestnou obslužnou komunikáciou na najnižšej dopravno-komunikačnej úrovni. Navrhnutá zástavba izolovaných rodinných domov pozdĺž navrhnutej zaslepenej miestnej obslužnej komunikácie predstavuje nový typ obytnej ulice s ulicovou zástavbou rodinných domov a so zaslepenou prístupovou komunikáciou, ktorá eliminuje tranzitný pohyb motorových vozidiel cez územie. Navrhnutá štruktúra zástavby obytnej zóny bude formovaná predovšetkým objektmi izolovaných rodinných domov a prvkami, resp. ucelenými líniami a plochami zelene na veľkostne rôznych pozemkoch rodinných domov. Veľkostná, resp. plošná štruktúra jednotlivých pozemkov pre zástavbu rodinných domov je ťažiskovo navrhnutá v rozpätí m 2. Navrhnuté veľkosti jednotlivých pozemkov pre zástavbu rodinných domov sledujú zámer vytvorenia vhodných plošných podmienok pre doplnenie rodinných domov rekreačnozotavovacím zázemím a pre obohatenie pozemkov výsadbou ucelenejších, príp. aj rozsiahlejších línií a plôch zelene. Predmetné línie a plochy zelene by sa nemali v riešenom území uplatňovať len ako krajinno-ekologické prvky, ale aj ako kompozično-estetické a organizačné prvky obytného územia. Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 8

14 Celé riešené územie je v navrhnutej koncepcii formované ako obytné územie s dominantným postavením málopodlažnej zástavby izolovaných rodinných domov. Vnútorné funkčno-prevádzkové väzby v území a prevádzkovo-komunikačné väzby riešeného územia na miestne a nadmiestne dopravno-komunikačné systémy vytvárajú zodpovedajúce podmienky pre rozvoj plnohodnotného obytného prostredia v riešenom území. Plošné bilancie navrhnutého rozvoja riešeného územia riešené územie m 2, pozemky pre zástavbu rodinných domov m 2, miestna obslužná cestná komunikácia m 2, verejné priestranstvá (chodníky, vjazdy na pozemky rodinných domov, uličná zeleň) m 2, detské ihrisko 48 m 2, verejná zeleň na samostatnom pozemku 104 m 2, NÁVRH FUNKČNO-PREVÁDZKOVÉHO VYUŽITIA A ORGANIZÁCIE ÚZEMIA Návrh spôsobu využitia a celkovej organizácie územia novej obytnej zóny Šenkvice Za školou vychádza z tvorivej myšlienky rozvíjania obytnej zástavby rodinných domov v okrajových polohách obce Šenkvice, t.j. sídla vidieckeho charakteru, ktoré sa postupne mení na sídlo prímestského charakteru. Obytná zástavba individuálnych rodinných domov sa snaží kumulovať prednosti bývania v rodinných domoch v prímestskom sídle a krajinárske hodnoty vzrastlej zelene rekreačno-úžitkových záhrad situovaných pri zástavbe rodinných domov. Navrhnutú koncepciu formovania vnútornej funkčno-prevádzkovej štruktúry v území navrhnutom pre rozvoj zástavby rodinných domov charakterizuje sformovanie novej funkčno-prevádzkovej a komunikačnej osi v území, sformovanie nového líniového obytného priestoru v území obytnej ulice so zaslepenou miestnou obslužnou komunikáciou, Nároky navrhnutej zástavby rodinných domov v novej obytnej zóne Šenkvice Za školou na verejnú vybavenosť (školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti a pod.) bude možné zabezpečiť prostredníctvom existujúcich zariadení v obci Šenkvice, resp. prostredníctvom zariadení situovaných v širšom zázemí obce, najmä v Pezinku a v Modre, príp. v Bratislave a v Trnave. Nároky navrhnutej zástavby rodinných domov v novej obytnej zóne Šenkvice Za školou na komerčnú vybavenosť (zariadenia obchodnej a obslužnej vybavenosti obchody, prevádzky služieb a pod.) bude možné zabezpečiť prostredníctvom existujúcich zariadení v obci Šenkvice, resp. prostredníctvom zariadení situovaných v širšom zázemí obce, najmä v Pezinku, Modre, Senci, príp. v Bratislave a v Trnave. Potenciál demografickej štruktúry Vzhľadom na navrhnutý rozvoj obytnej zástavby rodinných domov v riešenom území (izolované rodinné domy) možno výhľadovú demografickú štruktúru novej obytnej zóny Šenkvice Za školou odhadnúť nasledovne počet navrhnutých rodinných domov predpokladaný počet obyvateľov odhadovaný koeficient obývanosti domov (bytov) 9 domov cca 40 obyv. 4,44 obyv./dom(byt) Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 9

15 NÁVRH PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ZÁSTAVBY ÚZEMIA Medzi základné koncepčné princípy riešenia kompozičných vzťahov v území a následného riešenia rozvoja priestorového usporiadania zástavby územia možno zaradiť vytvorenie nových priestorových možností vnímania riešeného územia ako celku, ako vnútorne integrovaného územného celku, obytnej ulice, s dominujúcou obytnou zástavbou rodinných domov, založenie novej organizačno-orientačnej línie v území novej obytnej ulice v riešenom území s koncovou, zaslepenou, miestnou obslužnou komunikáciou, vytvorenie podmienok pre rozvoj prírodných hodnôt územia, predovšetkým nízkej, strednej a vzrastlej zelene v území, Realizácia navrhnutého kompozičného princípu líniového uličného priestoru v riešenom území a jeho priemet do konkrétnej hmotovo-priestorovej skladby vytvoria podmienky pre ich dobrú čitateľnosť, pochopiteľnosť a zrozumiteľnosť a pre dobrú orientovateľnosť v území obyvateľmi i návštevníkmi obytnej zóny. Vnútorná priestorová štruktúra je v predmetnom návrhu výrazne orientovaná na vnímanie líniového ulicového priestoru z pohybu v riešenom území na najnižšej rýchlostnej úrovni pomalý obslužno-prístupový dopravný pohyb a voľný prístupový, ako aj peší a cyklistický pohyb. Líniový uličný priestor je fixovaný voľnými ohraničeniami, ktoré sú tvorené objektmi izolovaných rodinných domov a štrukturálne hodnotnými líniami, ale najmä izolovanými prvkami vzrastlej zelene. Návrh rozvoja priestorového usporiadania zástavby územia, obsiahnutý v urbanistickej štúdii, napĺňa zobytňujúce funkčné zložky predovšetkým prostredníctvom návrhu izolovaných rodinných domov, situovaných na veľkostne diferencovaných stavebných parcelách. Navrhnutá koncepcia priestorového usporiadania zástavby územia vytvára dostatočne orientovanú, hierarchizovanú a prehľadnú priestorovú štruktúru v riešenom území. Vysoká kvalita architektonických riešení jednotlivých objektov a súčasne ich čiastočná odlišnosť v hmotovom, materiálovom a farebnom stvárnení, pri dôslednom rešpektovaní vytýčenej komunikačnej trasy miestnej obslužnej komunikácie, vytvára základné predpoklady pre vznik plnohodnotného a kvalitného obytného prostredia v riešenom území NÁVRH ZASTAVOVACÍCH PODMIENOK PRE UMIESTNENIE JEDNOTLIVÝCH STAVIEB NA POZEMKOCH V RIEŠENOM ÚZEMÍ Zastavovacie podmienky pre umiestnenie jednotlivých stavieb na pozemkoch pre zástavbu rodinných domov, s určením možného zastavania a únosnosti využitia územia, vrátane návrhu možnej polohy stavieb na pozemkoch, sú obsiahnuté v Návrhu regulácie funkčného využitia a priestorového usporiadania územia. V textovej časti urbanistickej štúdie sú predmetné zastavovacie podmienky obsiahnuté v návrhu regulácie Obytného územia pre zástavbu rodinných domov bývanie v rodinných domoch regulovaný celok A1 a regulovaný celok A2 a predstavujú nasledujúce regulatívy, resp. jednotlivé prvky zastavovacích podmienok regulácia intenzity využitia územia minimálna výmera stavebného pozemku o 650 m 2 v regulovanom celku A1, o 610 m 2 v regulovanom celku A2, maximálny index zastavanej plochy pozemku 0,25 Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 10

16 minimálny index ozelenenej plochy pozemku 0,50 maximálna nadzemná podlažnosť rodinných domov 2 podlažia, vrátane podkrovia, regulácia spôsobu využitia územia neprípustné spôsoby zastavania pozemkov o zástavba provizórnych objektov bez trvalého využitia, o zástavba dočasných objektov bez trvalého využitia, o zástavba iných ako drobných stavieb zabezpečujúcich doplnkové (prípustné) funkčné využitie územia, odporučený charakter, spôsob a druh zástavby v území o usporiadaná zástavba samostatne stojacich rodinných domov, neprípustné spôsoby a druhy oplotenia o nepriehľadné, plnostenné a perforované oplotenia s výškou väčšou ako 1,20 m v polohách orientovaných do verejných a poloverejných uličných priestorov, najmä do priestoru navrhnutej upokojenej (ukľudnenej) komunikácie v území, o akékoľvek oplotenia s výškou väčšou ako 2,00 m, odporučené spôsoby a druhy oplotenia o priehľadné oplotenia doplnené zeleňou ( živé ploty ) v polohách orientovaných do verejných a poloverejných uličných priestorov s výškou do 1,20 m, o priehľadné i nepriehľadné oplotenia doplnené zeleňou ( živé ploty ) oddeľujúce jednotlivé pozemky rodinných domov s výškou do 2,00 m, V grafickej časti urbanistickej štúdie sú predmetné zastavovacie podmienky obsiahnuté vo výkrese Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia, vrátane limitov využitia územia, spracovaného na úrovni grafickej mierky 1:1 000, a predstavujú nasledujúce regulatívy, resp. jednotlivé prvky zastavovacích podmienok uličné čiary vymedzujúce líniu možného oplotenia pozemku, stavebné čiary stanovujúce neprekročiteľnú uličnú hranicu zástavby, stavebné čiary, ktoré vymedzujú maximálne územie pre zastavanie pozemku (maximálne hranice zástavby rodinných domov), nezastaviteľné územie pre rozvoj parkovo a sadovnícky upravenej verejnej zelene, nezastaviteľné územie pre komunikačné prepojenie, 8.3. NÁVRH ZÁSAD OZELENENIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA Návrh zásad ozelenenia riešeného územia vychádza z charakteru prírodného prostredia, z ekologických podmienok, z lokalizácie potenciálnej vegetácie a z druhovej skladby súčasnej zelene a súčasných drevín, stromov a krov, v obci Šenkvice. Riešené územie predstavuje lokalitu, ktorá bezprostredne nadväzuje na zastavané územia obce a ktorú je potrebné ozeleniť nízkou, strednou a vysokou zeleňou, ako aj drevinami vhodnými pre urbanizované územie a prostredie, ktoré by mali byť z väčšej časti tvorené autochtónnymi, t.j. domácimi druhmi drevín tvoriacimi súčasť potenciálnej prirodzenej vegetácie, ale môžu byť doplnené aj o autochtónne druhy drevín typické pre celé západné až juhozápadné Slovensko. V riešenom území sú navrhnuté nasledujúce prvky ozelenenia územia obytná zeleň (zeleň na pozemkoch navrhnutých rodinných domov), sadovnícky a parkovo upravená verejná zeleň, výplňová uličná zeleň, Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 11

17 Obytná zeleň (zeleň na pozemkoch navrhnutých rodinných domov) trávnaté plochy so solitérnou výsadbou krov a stromov na pozemkoch rodinných domov, plochy záhrad v zázemí zástavby rodinných domov, zeleň bude plniť najmä okrasno-estetické, ale aj oddychové, zotavovacie a čiastočne aj rekreačno-produkčné funkcie, odporučené druhové zloženie stromy Tilia sp., Acer sp., Castanea sativa, ovocné druhy drevín, kry Euonymus europaea, Euonymus fortunei, Swida sp., Ligustrum sp., Ilex sp., Syringa vulgaris, Buxus sempervirens, Laburnum anagyroides, Crataegus sp., Cornus sp., Viburnum opulus, Frangula alnus, Taxus bacata, Thuja sp., Chamaecyparis sp., Sadovnícky a parkovo upravená verejná zeleň väčšia trávnatá plocha (cca 152 m 2 ) so solitérnou výsadbou krov a stromov situovaná pozdĺž navrhnutého zárodku novej miestnej obslužnej komunikácie výhľadovo smerujúcej, resp. vedúcej do nadväzujúcich rozvojových obytných území obce. zeleň bude plniť najmä okrasno-estetické funkcie, ale aj oddychové, zotavovacie a rekreačné funkcie, odporučené druhové zloženie stromy Tilia sp., Acer sp., Carpinus betulus (živý plot), Castanea sativa, Pinus silvestris, kry Euonymus europaea, Euonymus fortunei, Swida sp., Ligustrum sp., Ilex sp., Syringa vulgaris, Buxus sempervirens, Laburnum anagyroides, Crataegus sp., Cornus sp., Viburnum opulus, Frangula alnus, Taxus bacata, Thuja sp., Chamaecyparis sp., Výplňová uličná zeleň trávnaté pásy pozdĺž navrhnutej miestnej obslužnej komunikácie, trávnaté pásy budú prioritne slúžiť pre uloženie líniových trás a zariadení technickoinfraštrukturálnej obsluhy územia a pre umiestnenie pohotovostných, krátkodobých, parkovacích miest zo zatrávňovacích blokov pre návštevníkov obytnej zóny a rodinných domov, zeleň bude plniť predovšetkým výplňovú funkciu, čiastočne aj okrasno-estetické funkcie, na trávnatých pásoch s výplňovou uličnou zeleňou nebude vysádzaná žiadna vzrastlá zeleň (stromy, kry a ďalšie), Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 12

18 8.4. NÁVRH KONCEPCIE ROZVOJA DOPRAVNEJ OBSLUHY RIEŠENÉHO ÚZEMIA S NAPOJENÍM NA DOPRAVNO-KOMUNIKAČNÚ SIEŤ OBCE NÁVRH RIEŠENIA DOPRAVNEJ OBSLUHY Katastrálnym územím Šenkvíc prechádzajú cesty tretej triedy III/5025, III/06110, III/06119 a III/ Riešené územie s navrhnutou obytnou zónou Šenkvice Za školou je situované na juhozápadnom okraji obce Šenkvice v atrakčnom dosahu cesty III/06119, ktorá smeruje zo Šenkvíc do Blatného (v Blatnom sa napája na cestu I/61), ktorá je jednou zo základných dopravno-komunikačných línií obce a ktorá predstavuje organickú súčasť základnej dopravnokomunikačnej siete Šenkvíc. Dopravne a komunikačne je navrhnutá obytná zóna Šenkvice Za školou sprístupňovaná prostredníctvom existujúcich miestnych obslužných komunikácií v Kostolnej a Vinohradskej ulici, funkčné triedy C2. Návrh dopravno-urbanistického rozvoja riešeného územia predstavuje návrh dopravnokomunikačného napojenia novej obytnej zóny na nadradenú komunikačnú sieť, návrh rekonštrukcie križovatky Školskej a Vinohradníckej ulice (v zmysle požiadaviek STN ) a návrh vlastnej dopravnej obsluhy územia navrhnutého pre rozvoj obytnej zástavby rodinných domov. Navrhnutý rozvoj je založený na vytvorení miestneho uzatvoreného dopravného systému orientovaného výlučne na potreby zdrojovej dopravy obytného územia. Navrhnuté prvky dopravnej obsluhy územia, ako aj navrhnuté usporiadanie jednotlivých dopravných priestorov, sú podriadené dopravnej úrovni navrhnutých komunikácií, vyhovujúcich i vedeniu núdzovej nákladnej obslužnej dopravy. Dopravne je navrhnutá obytná zóna Šenkvice Za školou, s navrhnutými 9-mi rodinnými domami, riešená ako obytná zóna, s jednou miestnou obslužnou komunikáciou (Školská ulica) funkčnej triedy C3, v kategórii MO 8,0/30, so šírkou dopravného priestoru 11 m. Navrhnutá miestna obslužná komunikácia (Školská ulica) C3 8,0/30, v dĺžke 401,60 m, je priamo napojená v navrhnutej stykovej križovatke na existujúcu miestnu obslužnú komunikáciu C2 8,0/40 vo Vinohradskej ulici. Rozhľadové pomery v tejto križovatke sú dobré, avšak vzhľadom k tomu, že v blízkosti je ďalšia križovatka s Kostolnou ulicou, je na výjazde z obytnej zóny Šenkvice Za školou navrhnutá dopravná značka (DZ) DZ IP2 (Stop, daj prednosť v jazde). Na navrhnutej miestnej obslužnej komunikácii (Školská ulica), ťažiskovej komunikácii navrhnutej obytnej zóny Šenkvice Za školou, v staničení 0, km a 0, km, sú navrhnuté jednoduché stykové križovatky v tvare T s navrhnutými zárodkami miestnych obslužných komunikácií, C3 MO 8,0/30, ktoré budú výhľadovo slúžiť ako prejazdné miestne obslužné komunikácie pre obsluhu nadväzujúcich rozvojových obytných území obce. V predmetnom návrhu tieto zárodky miestnych obslužných komunikácií predstavujú zaslepené komunikácie, označené DZ IP4 (Slepá ulica), a dočasne môžu slúžiť pre parkovanie návštevníkov zóny. Dopravné priťaženie existujúcich miestnych komunikácií či regionálnych ciest III. triedy navrhnutou zástavbou rodinných domov v novej obytnej zóne Šenkvice Za školou bude zanedbateľné NÁVRH RIEŠENIA AUTOMOBILOVEJ DOPRAVY Ťažiskovou komunikáciou navrhnutej obytnej zóny Šenkvice Za školou je nová miestna obslužná komunikácia (Školská ulica) vo funkčnej triede C3, v kategórii MO 8,0/30, so šírkou dopravného priestoru 11 m, v dĺžke 401,60 m. Ťažisková miestna obslužná komunikácia (Školská ulica) je navrhnutá ako obojsmerná zaslepená komunikácia, ukončená obratiskom vyhovujúcim vozidlám skupiny N1, Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 13

19 v pôdorysnom tvare T, s polomermi oblúkov 7 m. Navrhnuté obratisko môže byť vo výhľade základom pre novú križovatku potenciálnych nových miestnych obslužných komunikácií. Návrh dopravného riešenia obslužnej komunikácie (Školská ulica) predpokladá bezproblémový pohyb dopravnej obsluhy. Polomery obrubníkov, R = 7,00 m, sú navrhnuté tak, aby bol umožnený prejazd aj nákladným vozidlám skupiny N1 (odvoz smetí, hasiči, záchranná služba, sťahovanie...). Na navrhnutej miestnej obslužnej komunikácii (Školská ulica), MO C3 8,0/30, je v staničení 0, km navrhnutý na umiestnenie stavebný spomaľovací prah Z6b slúžiaci súčasne ako prechod pre chodcov smerujúcich do základnej školy. V staničení 0, km je navrhnutý na umiestnenie montovaný spomaľovací prah Z 6a. Pozdĺž novej miestnej obslužnej komunikácie sú navrhnuté voľné územné a plošné pásy v šírke 2,0 m (pre dodržanie požiadaviek STN , bod 18), vyplnené navrhnutým pravostranným chodníkom a ľavostranným zazeleneným pásom. Ľavostranný zazelenený pás bude prerušovaný vjazdmi na jednotlivé pozemky rodinných domov. Realizáciu zazeleneného pásu možno odporučiť prostredníctvom zatrávňovacích blokov. Všetky plochy navrhnutého dopravného priestoru by mali byť jasne vymedzené, príp. odlíšené rôznymi farbami a štruktúrami povrchov, pobytové plochy chodníkov by mali byť vyvýšené oproti vozovke obslužnej komunikácie o cca 5 cm prostredníctvom skosených obrubníkov NÁVRH RIEŠENIA PEŠEJ DOPRAVY Pozdĺž navrhnutej obslužnej komunikácie (Školská ulica) je v celej jej dĺžke situovaný pravostranný chodník v šírke 2,0 m (v zmysle požiadaviek STN ). Vzhľadom na predpokladanú nízku intenzitu dopravy na obslužnej komunikácii vo funkčnej triede C3 nie je potrebné uvažovať s bezpečnostným odstupom v šírke 0,5 m od vozovky. Plochy navrhnutého chodníka by mali byť jasne vymedzené, príp. odlíšené farbou a štruktúrou povrchu, pobytové plochy chodníka by mali byť vyvýšené oproti vozovke obslužnej komunikácie o cca 5 cm prostredníctvom skosených obrubníkov. Všetky navrhnuté vnútorné pešie trasy a priestory by mali byť zrealizované v bezbariérovom prevedení, s obrubníkovými rampami, a označené DZ Z8b a DZ Z8c NÁVRH RIEŠENIA STATICKEJ DOPRAVY V novej obytnej zóne Šenkvice Za školou sú nároky navrhnutej zástavby rodinných domov na statickú dopravu riešené prioritne na vlastných pozemkoch jednotlivých rodinných domov, pričom pre každý rodinný dom sú navrhnuté min. 2 parkovacie miesta na vlastnom pozemku rodinného domu (odporučené sú 3 parkovacie miesta). V celej obytnej zóne je navrhnutých 18 parkovacích a odstavných stojísk. Pre potreby zbilancovania nárokov statickej dopravy v navrhnutej obytnej zóne Šenkvice Za školou možno použiť nasledujúce východiská počet obyvateľov v zóne cca 40 obyvateľov počet pozemkov pre rodinné domy 9 V novej obytnej zóne Šenkvice Za školou sú navrhnuté odstavné stojiská na pozemkoch rodinných domov, resp. pred rodinnými domami 18 miest Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 14

20 Pre účely výpočtu bilancií statickej dopravy v obytnej zóne je použitá STN , čl , tab. 20. Tabuľka bilancií statickej dopravy Veľkosť obce VO < 20 [tisíc obyv.] Počet obyvateľov PO 40,00 [obyv.] Stupeň automobilizácie SA 2,50 [obyv./1 automobil] Deľba dopravnej práce DDP 40:60 [IAD:ostatná doprava] Súčiniteľ vplyvu stupňa automobilizácie k a 1 Súčiniteľ vplyvu veľkosti obce k v 0,3 Súčiniteľ vplyvu polohy riešeného územia k p 0,5 Súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce k d 1,2 Odstavné stojiská - obytné okrsky O o 16 [miest] Parkovacie stojiská P o 2 [miest] Celkový počet odstavných stojísk v riešenom území Oo.ka 16 [miest] Celkový počet parkovacích stojísk v riešenom území Po.ka.kv.kp.k 1 [miest] Celkový počet odstavných a parkovacích stojísk N=Oo.ka+Po.ka.kv.kp.kd N 17 [miest] Navrhnuté odstavné stojiská na pozemkoch rodinných domov, resp. pred rodinnými domami 18 [miest] Navrhnuté parkovacie miesta pozdĺž upokojenej komunikácie 0 [miest] Navrhnuté odstavné a parkovacie stojiská celkom 18,00 [miest] Prebytok parkovacích a odstavných stojísk 1 [miest] Splnenie požiadaviek STN na celkový počet odstavných a parkovacích stojísk 105,88 [%] Navrhnutý počet parkovacích a odstavných stojísk v novej obytnej zóne Šenkvice Za školou spĺňa požiadavky STN (čl , tab. 20) pre návrh potrebného počtu odstavných a parkovacích miest. V prípade, že vo výhľadovom období bude potrebné zväčšiť počet parkovacích a odstavných miest v obytnej zóne, je možné prebudovať navrhnutý ozelenený pás situovaný pozdĺž navrhnutej obslužnej komunikácie (Školská ulica) NÁVRH ORGANIZÁCIE DOPRAVY Trvalá organizácia dopravy v novej obytnej zóne Šenkvice Za školou predpokladá dopravné napojenie navrhnutej miestnej obslužnej komunikácie (Školská ulica) vo funkčnej triede C3 na existujúcu miestnu obslužnú komunikáciu vo funkčnej triede C2 vo Vinohradskej ulici prostredníctvom určenia hlavnej a vedľajšej cesty na hlavnej ceste vo Vinohradskej ulici je potrebné zriadiť priechod pre chodcov, obojstranne označiť DZ P8 (Hlavná cesta) + DZ P13 (tvar križovatky) a DZ IP6 (Pozor, priechod pre chodcov), vedľajšie cesty v Školskej a Kostolnej ulici je potrebné označiť DZ P2 (Stop, daj prednosť Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 15

21 v jazde), tým sa zabezpečia i dostatočné rozhľadové pomery a zvýši sa bezpečnosť v križovatke, Navrhnutú obslužnú komunikáciu C3 (Školská ulica) je na vstupe potrebné označiť DZ IP4 (Slepá ulica) a DZ IP6 (Pozor, priechod pre chodcov). Navrhnuté priečne prahy na obslužnej komunikácii C3 (Školská ulica) treba označiť DZ IP8 (Spomaľovací prah). Na obslužnej komunikácii C3 (Školská ulica) sú v miestach predpokladanej koncentrácie prechádzajúcich chodcov navrhnuté na umiestnenie priechody pre chodcov vyznačené dvomi DZ DZ V6a (priechod pre chodcov) a DZ IP6 (Pozor, priechod pre chodcov). V miestach navrhnutých priechodov pre chodcov je potrebné aplikovať varovné a signálne pásy pre nevidiacich Z8b a Z8c. Navrhnuté jednoduché stykové križovatky navrhnutých zárodkov miestnych obslužných komunikácií C3 s miestnou obslužnou komunikáciou (Školská ulica) sú navrhnuté na označenie DZ P8 (Hlavná cesta) a DZ P2 (Stop, daj prednosť v jazde) umiestnenými na vedľajších komunikáciách. Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 16

22 8.5. NÁVRH KONCEPCIE ROZVOJA TECHNICKO-INFRAŠTRUKTURÁLNEJ OBSLUHY ÚZEMIA NÁVRH KONCEPCIE ZÁSOBOVANIA ÚZEMIA PITNOU VODOU Zásobovanie novej obytnej zóny Šenkvice Za školou, s navrhnutou zástavbou 9 rodinných domov, pitnou vodou je navrhnuté prostredníctvom nového vodovodu DN 100 navrhnutého na napojenie na existujúci verejný vodovod DN 100-PVC vedený v koridore existujúcej miestnej obslužnej komunikácie vo Vinohradskej ulici. Navrhnutý nový vodovod je trasovaný v koridore navrhnutej obslužnej komunikácie (Školská ulica), tvoriacej základnú organizačnú a prevádzkovú os novej obytnej zóny Šenkvice Za školou, a prostredníctvom výhľadového predĺženia vodovodov do nových rozvojových obytných území bude zabezpečené zokruhovanie vodovodných rozvodov v riešenom území a v jeho bezprostrednom zázemí. Celková dĺžka navrhnutého vodovodu predstavuje cca 282 m. Na novom vodovodnom potrubí sú navrhnuté na osadenie 2 podzemné hydranty DN 80, ktoré budú slúžiť pre účely protipožiarnej ochrany navrhnutej novej obytnej zóny Šenkvice Za školou. Maximálna vzdialenosť navrhnutých hydrantov bude 240 m. Nové vodovodné potrubie sa bude pri realizácii ukladať do pieskového lôžka s hrúbkou 100 mm a bude sa pieskom obsypávať do výšky 300 mm nad vrch vodovodného potrubia. Pre umožnenie ľahšej identifikácie vodovodného rozvodu sa na vodovodné potrubie nalepí identifikačný vodič CYKY 4x4, ktorý sa vyvedie na kovové časti vodovodu (poklopy a ďalšie). Bilancia potreby vody Potreba pitnej vody v obytnej zóne Šenkvice Za školou je stanovená na základe Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 684 z V novej obytnej zóne je navrhnutých 9 rodinných domov a výhľadovo v nej môže bývať cca 40 obyvateľov. Denná potreba pitnej vody Q d = 40 obyvateľov x 135 l/os/deň = l/deň = 5,4 m 3 /deň Priemerná potreba pitnej vody Q d l Q p = = = 0,063 l/s 24 x sec sec Maximálna hodinová potreba vody Q maxh = Q p x kd x kh = 0,063 l/s x 2,1 x 1,8 = 0,238 l/s Na základe skúseností z obdobných odberov pitnej vody v nových obytných zónach možno odporučiť navýšenie, zdvojnásobenie, vyššie uvedeného množstva vody, t. j. maximálnu hodinovú potrebu vody možno predpokladať na úrovni 0,476 l/s. Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 17

23 Ročná potreba pitnej vody Q r = Q d x 365 dní = 5,4 m 3 x 365 dní = m 3 /rok Nároky na požiarnu vodu Požiarnu vodu bude možné odoberať z navrhnutých podzemných hydrantov situovaných na navrhnutej vonkajšej vodovodnej sieti a jej predpokladaná potreba predstavuje 6,6 l/s NÁVRH KONCEPCIE ODKANALIZOVANIA ÚZEMIA Odkanalizovanie novej obytnej zóny Šenkvice Za školou, s navrhnutou zástavbou 9 rodinných domov, je navrhnuté prostredníctvom novej gravitačnej splaškovej kanalizácie, ktorá bude napojená na existujúci kanalizačný systém obce Šenkvice odvádzajúci splaškové odpadové vody na obecnú čistiareň odpadových vôd. Splaškové odpadové vody Nová splašková kanalizácia v obytnej zóne Šenkvice Za školou je navrhnutá ako gravitačná a jej potrubie je vedené v koridore navrhnutej miestnej obslužnej komunikácie (Školská ulica). Do tohto nového potrubia splaškovej kanalizácie budú zaústené kanalizačné prípojky z jednotlivých rodinných domov, z PVC rúr DN Nová splašková kanalizácia obytnej zóny Šenkvice Za školou bude zaústená do existujúcej (v súčasnosti realizovanej) obecnej kanalizácie DN 300 vo Vinohradskej ulici. Celková dĺžka potrubia splaškovej kanalizácie predstavuje cca 385 m. Celkové množstvo splaškových odpadových vôd z obytnej zóny Šenkvice Za školou je totožné s potrebou pitnej vody v novej obytnej zóne a jej denné množstvo predstavuje Q d = 5,4 m 3 /deň, priemerný odtok je Q p = 0,063 l/s, maximálny odtok Q max = 0,238 l/s a ročné množstvo splaškových odpadových vôd predstavuje Q r = m 3 /rok. Dažďové odpadové vody Dažďové odpadové vody zo striech navrhnutých rodinných domov a z pozemkov rodinných domov sú navrhnuté na vsakovanie priamo na pozemkoch rodinných domov, resp. môžu byť zachytávané v dažďových nádržiach umiestnených pri každom rodinnom dome (zachytená dažďová voda môže byť využívaná na polievanie trávnikov, záhrad a pozemkov rodinných domov). Dažďové vody z navrhnutej miestnej obslužnej komunikácie a z pridružených chodníkov (Školská ulica) sú navrhnuté na vsakovanie v ozelenených pásoch situovaných pozdĺž navrhnutej obslužnej komunikácie. Legislatívne podmienky vsakovania dažďových vôd z povrchového odtoku sú dané nariadením vlády SR č. 491/2002 Z.z. 6, ods. 2. Odhadované množstvá dažďových odpadových vôd predpokladané množstvo dažďových vôd z komunikácií (cca m 2 ) Q DAŽĎ. = 0,33 ha x 142 l/s.ha x 0,9 = 42,2 l/s predpokladané množstvo dažďových vôd zo striech rodinných domov (cca 144 m 2 /1 rod. dom) pri Q = 250 l/s.ha predstavuje Q d = 3,6 l/s Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 18

24 NÁVRH KONCEPCIE ZÁSOBOVANIA ÚZEMIA PLYNOM A TEPLOM V súčasnosti nie je v obci Šenkvice vybudovaný centralizovaný zdroj tepla. V obci sú na vykurovanie existujúcich objektov, vrátane rodinných domov, využívané lokálne vykurovacie jednotky na zemný plyn a na tuhé palivo. V Šenkviciach sa ani výhľadovo neuvažuje s realizáciou centralizovaného zdroja tepla. Distribúciu zemného plynu v obci Šenkvice v súčasnosti zabezpečujú STL a NTL plynovody. V Kostolnej a Vinohradskej ulici je v súčasnosti trasovaný existujúci STL plynovod, DN 80, PN 90 kpa. Nová obytná zóna Šenkvice Za školou, obytná ulica s 9 rodinnými domami, je navrhnutá na zásobovanie zemným plynom prostredníctvom nového STL rozvodu plynu D 90, PN 90 kpa, ktorý bude trasovaný v koridore navrhnutej miestnej obslužnej komunikácie, resp. vo voľnom ozelenenom páse situovanom pozdĺž predmetnej cestnej komunikácie. Nový STL rozvod plynu bude napojený na existujúci STL plynovod vedený pozdĺž existujúcej miestnej obslužnej komunikácie vo Vinohradskej ulici. Celková dĺžka navrhnutého STL plynovodu predstavuje cca 400 m. Nové potrubie STL plynovodu bude pri realizácii ukladané do pieskového lôžka v hrúbke 150 mm a bude obsypávané pieskom do výšky 200 mm nad vrchom potrubia. Nad plynovodné potrubie sa uloží výstražná fólia z PVC so šírkou 330 mm. Pre umožnenie ľahšej identifikácie plynovodného potrubia sa predmetný NTL plynovod vybaví identifikačným vodičom CE s priemerom 4 mm 2, ktorý bude vyvedený na vodivé súčasti plynovodu (poklopy a ďalšie). Všetky práce na novom potrubí budú vykonávané v zmysle STN , ako aj v zmysle ďalších a súvisiacich noriem a predpisov. Bilancia potreby plynu Výpočet množstva predpokladaného potrebného, resp. odoberateľného zemného plynu v riešenom území novej obytnej zóny Q zp je založený na predpoklade, že hodinový odber 1 rodinného domu predstavuje cca 1,4 m 3 /hod. a ročný odber predstavuje cca m 3 /rok. Q zphod = 1,4 m 3 x 9 RD Q zprok = m 3 x 9 RD = 12,6 m 3 /hod. = m 3 /rok NÁVRH KONCEPCIE ZÁSOBOVANIA ÚZEMIA ELEKTRICKOU ENERGIOU ROZVODY ELEKTRICKEJ ENERGIE Súčasný stav Riešené územie je situované v atrakčnom dosahu existujúceho kmeňového 22 kv vzdušného vedenia elektrickej energie č. 152, typ AlFe 3x110/22. V súčasnosti je zázemie Školskej ulice zásobované elektrickou energiou prostredníctvom existujúcej stĺpovej distribučnej transformačnej stanice TS , napájanej z existujúceho VN vedenia č. 152 a osadenej pri existujúcej účelovej komunikácii, za budovou telocvične základnej školy. Z predmetnej TS je vyvedené NN napájanie do skrine PRIS osadenej pred základnou školou na Vinohradskej ulici. Zo skrine PRIS je napájané vzduchom vedené NN vedenie elektrickej energie, typ ALFE 4x70, vo Vinohradskej ulici. Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov / strana 19

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ)

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) A TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) 01 Identifikačné údaje Názov dokumentácie : Urbanistická štúdia zóny NU20 Modra - Harmónia

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

SENEC Logistická hala B-D

SENEC Logistická hala B-D SENEC Logistická hala B-D OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov február 2016 AQUIFER s.r.o., Bleduľová

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, 906 32 Jablonica tel.: +421 34 65 83 123 e-mail: jablonica@stonline.sk

Διαβάστε περισσότερα

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna OBSAH I. Základné údaje o navrhovateľovi 3 I.1 Názov 3 I.2 Identifikačné číslo 3 I.3 Sídlo 3 I.4 Oprávnený zástupca navrhovateľa 3 I.5 Kontaktná osoba a miesto konzultácie 3 II. Základné údaje o navrhovanej

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE C Verejná anonymná architektonická súťaž PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE AUTOR: endorfine, s.r.o. SÚŤAŽNÝ KOLEKTÍV: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch.

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Záverečná správa Október 2006 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT PRO ECONOMY Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Objednávateľ:

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Makov Návrh

Územný plán obce Makov Návrh Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, 010 01 Ţilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C

Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C AUGUST 2012 OBSAH 1 Identifikačné údaje... 5 1.1 Objednávateľ... 5 1.2 Zhotoviteľ... 5 2 Úvod... 6 3 Analýza súčasného stavu... 8 3.1 Analýza

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra Ing. Zlatica Muchová, PhD. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre http://fzki.uniag.sk Kontaktná

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014 Znalec: Ing.Ladislav Augustinič, Cerovská 39, 900 81 Šenkvice, ev.č.914032 mobil: 0903 056 307 e-mail:augustinic@post.sk Zadávateľ: Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie územného rozvoja mesta,

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM Predmetom predkladaného u je výstavba obchodného centra Kaufland v Žiari nad Hronom s priľahlým parkoviskom pre návštevníkov, zákazníkov. Navrhovateľ plánuje tento

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ I Doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. Priebeh vnútorných síl na prostom nosníku a na konzole od jednotlivých typov

STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ I Doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. Priebeh vnútorných síl na prostom nosníku a na konzole od jednotlivých typov Priebeh vnútorných síl na prostom nosníku a na konzole od jednotlivých typov zaťaženia Prostý nosník Konzola 31 Príklad č.14.1 Vypočítajte a vykreslite priebehy vnútorných síl na nosníku s previslými koncami,

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH Ročník XVIII 2010 1b Cena 2,16 OBSAH 1. Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny...2 2. Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu...52

Διαβάστε περισσότερα

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE Apertis, s.r.o., Medzi hrušky 26, 962 21 Lieskovec www.apertis.eu info@apertis.eu KONCEPCIA ROZVOJA MESTA NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE Štúdia v rozsahu metodického usmernenia MHSR č. 952/200 5 Vo Zvolene,

Διαβάστε περισσότερα