ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12"

Transcript

1 ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 Μαΐνπ 2006 Πξσηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Παλαγηώηεο Βνθνηόπνπινο Μπξηώ Γεσξγνπνύινπ-Βέξξα Έλαξμε ΠΑΛΑΗΟΥΡΗΣΗΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΥΘΣΕΚΣΟΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΟΠΟΓΡΑΦΘΑ Παληειήο Φνύληάο: Παξαλνήζεηο νπζίαο θαηά ηε γξαπηή κεηαβίβαζε πξώηκσλ ηερληθώλ όξσλ αξρηηεθηνληθήο Ηάθσβνο Πνηακηάλνο: Ζ γεσκεηξία ηεο θόγρεο ηνπ Ηεξνύ θαη ν θσηηζκόο ηεο αγίαο ηξάπεδαο Διηζζάβεη Σδαβέιια: Σα πξώηκα Βπδαληηλά λεθξνηαθεία ηεο Αζήλαο (4νο- 9νο αη.) θαη νη καξηπξίεο ηνπο γηα ηελ ηνπνγξαθηθή θαη ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πόιεο Υξύζα αββίδνπ: Βαζηιηθή ηεο Γιπθάδαο ηαύξνο Μακαινύθνο - Υαξάιακπνο Πέλλαο: Ο λαόο ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Θενιόγνπ ζην Άλσ Κόξζη ηεο Άλδξνπ: Έλα άγλσζην παιαηνρξηζηηαληθό κλεκείν π δ ή η ε ζ ε Γ η ά ι ε η κ κ α ΜΔΟΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΘΕΜΑΣΑ ΣΕΥΝΗ ΚΑΘ ΑΡΥΑΘΟΛΟΓΘΑ Υαξάιακπνο Μπνύξαο: Πξνβιήκαηα ηεο νρπξώζεσο ησλ Αζελώλ θαηά ηε Μεζνβπδαληηλή πεξίνδν Αζελά Υξηζηνθίδνπ - Αλλα Παπαληθνιάνπ: Καζνιηθό Νέαο Μνλήο Χίνπ. Νεώηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ Δμσλάξζεθα ηαύξνο Μακαινύθνο: Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ λανύ ηνπ σηήξνο ζην Κάζηξν ηεο Εαθύλζνπ Ησάλλεο Καξαηδόγινπ: Έξεπλα ζε δύν λανύο ηεο Μεγαξίδνο Φιώξα Καξαγηάλλε - ηαύξνο Μακαινύθνο: Παξαηεξήζεηο ζηε δηακόξθσζε ηνπ Γηαθνληθνύ θαηά ηε κέζε θαη ύζηεξε βπδαληηλή πεξίνδν.

2 13.00 σηήξεο Βνγηαηδήο: Ο γιππηόο δηάθνζκνο ηνπ Αλδξνκνλάζηεξνπ Μεζζελίαο Leonela Fundic: Σξία κεζνβπδαληηλά καξκάξηλα πιαίζηα από ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Σξηπόιεσο Νεθηάξηνο Εάξξαο: Λόγνο θαη εηθόλα: ν αλαζηάζηκνο θύθινο ζην λαό ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε Μαξία Δπαγγειάηνπ: Σα εηθνλνγξαθεκέλα πξσηνγξάκκαηα ηνπ θώδηθα Paris, gr Όιγα Καξαγηώξγνπ: Αμησκαηνύρνη ηνπ ζέκαηνο Διιάδνο κε βνύιια (ε αξρή ελόο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο) π δ ή η ε ζ ε Λήμε ηεο πξσηλήο ζπλεδξίαζεο Απνγεπκαηηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Υαξάιακπνο Μπνύξαο Ζιίαο Κάιιηαο ΤΣΔΡΟΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΘΕΜΑ ΣΑ ΖΩΓΡΑΦΘΚΗ, ΑΡΥΘΣΕΚΣΟΝΘΚΗ ΚΑΘ ΓΛΤΠΣΘΚΗ Έιιε Γθαιά-Γεσξγηιά: Ο ζεζκόο ηεο εκθύηεπζεο ζηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ αγνξά αθηλήησλ ηεο Θεζζαινλίθεο, (13 νο -15νο αηώλαο) Παζράιεο Αλδξνύδεο - Φιώξα Καξαγηάλλε: Ο θεξακνπιαζηηθόο δηάθνζκνο ησλ βπδαληηλώλ λαώλ ηεο Βέξνηαο Μηράιεο Κάππαο: Ο λαόο ηεο Παληνβαζίιηζζαο ζηελ Σξίγιεηα: Σππνινγηθέο επηζεκάλζεηο Βαξβάξα Παπαδνπνύινπ: Άξηα. Σν βπδαληηλό ηέκπιν ηεο Βιαρέξλαο Παλαγηώηεο Βνθνηόπνπινο: Ζ θηηηνξηθή ηνηρνγξαθία ηεο Παληαλάζζεο Φηιηππηάδνο π δ ή η ε ζ ε Γ η ά ι ε η κ κ α Δπζύκηνο Σζηγαξίδαο: Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανύ ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο Θεζζαινλίθεο Κσλζηαληίλνο θακπαβίαο: Πεξί ησλ ςεθηδσηώλ ηνπ κεγάινπ αλαηνιηθνύ ηόμνπ ηεο Αγίαο νθίαο θαη πάιηλ Γεώξγηνο Φνπζηέξεο: Παξαηεξήζεηο ζην εηθνλνγξαθηθό πξόγξακκα ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ Λενληαξίνπ.

3 20.15 Ησάλλεο παζαξάθεο: θελέο από ηνλ Αθάζηζην Ύκλν Σεξςηρόξε-Παηξίηζηα θώηηε: Αληίγξαθα ρακέλσλ βπδαληηλώλ θαη κεηαβπδαληηλώλ έξγσλ ζηε ζπιινγή ηνπ Βπδαληηλνύ θαη Χξηζηηαληθνύ Μνπζείνπ Γακαζθελή Αζεκαθνπνύινπ-Κσλζηαληάηνπ: Οξάξην θαη εγρείξην: ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία έλδπζεο (δηαθξηηηθά δηαθνληθνύ ξόινπ) ηεο Θενηόθνπ ζηηο απεηθνλίζεηο ηεο από ηνλ 4 ν -15 ν αηώλα π δ ή η ε ζ ε Λήμε ηεο απνγεπκαηηλήο ζπλεδξίαζεο άββαην, 13 Μαΐνπ 2006 ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Η ΓΤΝΑΘΚΑ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΘΟ: ΛΑΣΡΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Πξσηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Δπζύκηνο Σζηγαξίδαο - Δπγελία Υαιθηά Αγγειηθή Λαΐνπ: Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε βπδαληηλή θνηλσλία Θεώλε Κνιιπξνπνύινπ: Ζ γπλαίθα ζηα πκλνγξαθηθά θείκελα: ην πξνβαιιόκελν πξόηππν θαη ε ζέζε ηεο ζηηο αθνινπζίεο ηεο Δθθιεζίαο Γηνλπζία Μηζίνπ: Καιόλ αλζξώπσ γπλαηθόο κε άπηεζζαη; ε απάληεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ηέρλεο θαη πκλνγξαθίαο Λάδαξνο Κσλζηαληηλίδεο: Ο ξόινο ηεο γπλαηθείαο κνξθήο ζε βπδαληηλέο θαη κεηαβπδαληηλέο ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ ρξόλνπ Αγγειηθή ηξαηή: Ζ εηθνλνγξαθία ηνπ βίνπ ηεο νζίαο Μαξίαο ηεο Αηγύπηηαο. ρόιηα θαη παξαηεξήζεηο Δπηέξπε Μαξθή - Δπαγγειία Αγγέιθνπ - Μαξία Υεηκσλνπνύινπ: Γξαζηεξηόηεηεο, θαιισπηζκόο θη ελδπκαζία ηεο γπλαίθαο ζηνλ παιαηνρξηζηηαληθό θόζκν Απόζηνινο Μαληάο: Παξαζηάζεηο από ηνλ θαζεκεξηλό βίν ησλ γπλαηθώλ ζηε βπδαληηλή ηέρλε π δ ή η ε ζ ε Γ η ά ι ε η κ κ α ηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα: Έλδπζε θαη θαιισπηζκόο ηεο γπλαίθαο ζην Βπδάληην. πληνληζηήο: Γεκήηξεο Κσλζηάληηνο. Οκηιεηέο: Αλαζηαζία Γξαλδάθε - Μειίηα Δκκαλνπήι - Παξή Καιακαξά - Ησάλλα Μπίζα π δ ή η ε ζ ε Λήμε ηεο πξσηλήο ζπλεδξίαζεο

4 Απνγεπκαηηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Ρνδνλίθε Δηδένγινπ Ηζίδσξνο Καθνύξεο Υξηζηίλα ηέθαλ-κάίζε: Γύν επγελείο βπδαληηλέο θπξίεο θαη ην ζαύκα ηεο Μνλήο Λαηόκνπ Διέλε αξάληε: Ζ γπλαίθα ρνξεγόο θαηά ηελ πξσηνβπδαληηλή επνρή: ε πξνβνιή ελόο λένπ ηδενινγηθνύ πξνηύπνπ Βαζηιηθή Γεκεηξνπνύινπ: Γπλαίθεο ηεο απηνθξαηνξηθήο νηθνγέλεηαο ησλ Κνκλελώλ θαη ζξεζθεπηηθή ρνξεγία Καιιηξξόε Ληλάξδνπ: Ζ ζεβαζηνθξαηόξηζζα Δηξήλε, νη αλέθδνηεο επηζηνιέο ηνπ κνλαρνύ Ηαθώβνπ θαη νη εηθνλνγξαθεκέλεο νκηιίεο ηνπ Ηαθώβνπ ηεο κνλήο Κνθθηλνβάθνπ π δ ή η ε ζ ε Γ η ά ι ε η κ κ α ηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα: Γπλαίθεο ρνξεγνί κλεκείσλ θαη έξγσλ ηέρλεο ζην Βπδάληην. πληνλίζηξηα: Μαξία Παλαγησηίδε. Οκηιεηέο: Υξηζηίλα Αγγειίδε Σίηνο Παπακαζηνξάθεο νθία Καινπίζε- Βέξηε π δ ή η ε ζ ε Παξνπζίαζε ηνπ 27νπ ηόκνπ ηνπ Γειηίνπ ηεο ΥΑΔ, αθηεξσκέλνπ ζηε κλήκε Νηθνιάνπ Γξαλδάθε Γ ε μ ί σ ζ ε Κπξηαθή, 14 Μαΐνπ 2006 Πξσηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Νηθόιανο Γθηνιέο Γεκήηξηνο Σξηαληαθπιιόπνπινο ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΥΘΣΕΚΣΟΝΘΚΗ ηαύξνο Μαδεξάθεο: Μεξηθέο παξαηεξήζεηο ζηελ βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή λανδνκία ηεο Κξήηεο Άλλα-Μαξία Κάζδαγιε: Δγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο ζηε κεζαησληθή πόιε ηεο Ρόδνπ Ησάλλα Καξάλε: Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ θαζνιηθνύ ηεο Ηεξάο Μνλήο Σαηάξλαο Γεκήηξηνο Σελεθεηδήο - Φαίδσλ Υαηδεαλησλίνπ: Παξαηεξήζεηο ζηηο νηθνδνκηθέο θάζεηο ηεο δπηηθήο πηέξπγαο ηεο Μνλήο Παληνθξάηνξνο Αγίνπ Όξνπο.

5 11.00 Αθξνδίηε Παζαιή: Ο Άγηνο Γεώξγηνο ζηελ Ομύλεηα Καιακπάθαο Αξγύξεο Πεηξνλώηεο: Αλνηθνδόκεζε εθθιεζηώλ Πεινπνλλήζνπ επί Βειή- Παζά, Μόξα- Βαιεζί π δ ή η ε ζ ε Γ η ά ι ε η κ κ α Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ ηεο Υξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο. Δθζέζεηο πεπξαγκέλσλ 2005: α) ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη β) ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο. Αξραηξεζίεο: Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην δηάζηεκα Απνγεπκαηηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Θεαλώ Υαηδεδάθε Διέλε Γθίλε-Σζνθνπνύινπ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΘΕΜΑ ΣΑ ΖΩΓΡΑΦΘΚΗ ΚΑΘ ΕΘΚΟΝΟΓΡΑΦΘΑ Νεθηάξηνο Πέηηαο: Οη κνλέο Αγ. Νηθνιάνπ θαη Αγ. Παξαζθεπήο ηνπ Όξνπο (Σδηώξα) Ησαλλίλσλ. Πξώηεο παξαηεξήζεηο Ησάλλεο Υνπιηαξάο: Μηα εηθνλνγξαθηθή ηδηαηηεξόηεηα ζηε ζθελή ηεο Αλάιεςεο: Ζ Θενηόθνο πνπ θξαηά ην Άγην Μαλδήιην ηέιια Frigerio-Εέληνπ: Οη άλδξεο ηεο δσήο κνπ : θόκκσζε θαη ελδπκαζία ζαλ ηζηνξηθό δεδνκέλν ζηελ Κύπξν ηνπ 16νπ αηώλα Υξηζηόδνπινο Υαηδερξηζηνδνύινπ: Όςεηο ηεο Κππξηαθήο Δθθιεζίαο μέσα από ηελ ηέρλε: Ζ εηθνλνγξάθεζε ηνπ απηνθεθάινπ θαη ησλ άιισλ πξνλνκίσλ ηεο Ησάλλεο Α. Ζιηάδεο: (Αλα)ρξνλνινγώληαο έξγα ηεο θππξντηαιηθήο δσγξαθηθήο: Ζ πεξίπησζε ηνπ Γσδεθαόξηνπ ζην εηθνλνζηάζην ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ ζην Πειέλδξη Λεκεζνύ Κσλζηαληία Κεθαιά: Δηθόλα ηνπ αγίνπ Ησάλλε ηνπ Πξνδξόκνπ, δώξεκα ηνπ ηππόηε Jacques de Bourbon (+ 1527) Κσλζηαληίλνο Καηζίθεο: Νεώηεξε εηθνλνγξαθηθή έξεπλα γηα ην βίν ηνπ αγίνπ Γεκεηξίνπ Νηθόιανο ηώκθνο: Φνξεηή εηθόλα ηνπ Χξηζηνύ Παληνδύλακνπ ζηελ Ηεξά Μνλή Κνπηινπκνπζίνπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο Θέηηο Ξαλζάθε: θελέο από ηνλ Θενκεηνξηθό θύθιν ζε εηθόλεο θξεηηθήο

6 ηέρλεο από ηελ Κίκσιν π δ ή η ε ζ ε Λήμε ηεο απνγεπκαηηλήο ζπλεδξίαζεο θαη ηνπ 26νπ Δαξηλνύ πκπνζίνπ Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο Αξραηνινγίαο θαη Σέρλεο

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Xαξάιακπνο Μπνύξαο Οκόηηκνο Καζεγεηήο / Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Τν ελδηαθέξνλ γηα ηε Μεζαησληθή αξρηηεθηνληθή ηεο Αλαηνιήο δεκηνπξγήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης 2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Φσηεηλή Καξαγθηανύξε Βαζηιηθή ηνύξια Σαζνύια Καββαδά Γεκήηξεο Υαηδεκηραήι Θεζζαινλίθε, Μάηνο 2007 1 Εισαγωγή Η αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αθξνδίηεο Α. Παζαιή. Μάηνο 2015

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αθξνδίηεο Α. Παζαιή. Μάηνο 2015 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Αθξνδίηεο Α. Παζαιή Μάηνο 2015 ΣΔΗ Θεζζαιίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ. Δ. ( Σξίθαια) - Σαρ. Θπξ. 34826 Tει. 2431023602, θηλ. 6932714215, e- mail

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όcηος Λοσθάc ο Cηεηρηώηεc (896 953 Μ.Υ) Απνθαιείηαη θαη Άγηνο Λνπθάο. Όζηνο ιέγεηαη ν αζθεηήο πνπ άγηαζε. «Καη πιήζος πηζηώλ έρτεζζαη κέτρη ηέιοσς»!

Ο Όcηος Λοσθάc ο Cηεηρηώηεc (896 953 Μ.Υ) Απνθαιείηαη θαη Άγηνο Λνπθάο. Όζηνο ιέγεηαη ν αζθεηήο πνπ άγηαζε. «Καη πιήζος πηζηώλ έρτεζζαη κέτρη ηέιοσς»! X - RAYS @ Ο Όcηος Λοσθάc ο Cηεηρηώηεc (896 953 Μ.Υ) Απνθαιείηαη θαη Άγηνο Λνπθάο. Όζηνο ιέγεηαη ν αζθεηήο πνπ άγηαζε. «Καη πιήζος πηζηώλ έρτεζζαη κέτρη ηέιοσς»! εξγαηηθόηεηα θηιοθαιία εγθξάηεηα εσζπιατλία

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 1 APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIA OΓHΓOY ΠOYΓΧN: Γεληθή επνπηεία: Aζαλάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Π Παξαζθεπή 14/1 Γεπηέξα 17/1 δηάιεμε Πέκπηε 20/1 Γεπηέξα 24/1 Σν απόγεπκα Δπίζθεςε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ξελάγεζε ζην Μνπζείν θαη παξαθνινύζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ Πλεπκαηηθή πληξνθηά Λεκεζνύ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απνλνκή Βξαβείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία.

Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία. Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία. 1. Αβέξσθ Δπάγγεινο : Ζ Πνιηηηθή Πιεπξά ηνπ Θνπηζνβιαρηθνύ Εεηήκαηνο. Αζήλαη 1948. 2. Αγγειόπνπινο Αζαλάζηνο : Α. Αη μέλαη πξνπαγάλδαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 13/1 Π Πέμπηη 19/1 20/1 Γεςηέπα 23/1 27/1 Ξελάγεζε ζηελ έθζεζε «170 ρξόληα Δζληθήο Σξαπέδεο. 1841-2011. Ξελαγεί: ν θ. Γεξάζηκνο Ννηαξάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ 1 ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ Παναγιώτατε Πάτερ και Γέσποτα Δκλεκτό ακροατήριο. Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο εθ ηεο ζέζεώο ηνπ θαη ηεο απνζηνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy)

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy) ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy) πλαγσλίζηξηεο / ζπλαγσληζηέο, 12/12/2005 Φίιεο θαη θίινη, Ζ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Σξηρσλίαο : Πόινο έιμεο γηα Πνιηηηζηηθό Σνπξηζκό

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Σξηρσλίαο : Πόινο έιμεο γηα Πνιηηηζηηθό Σνπξηζκό Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Σξηρσλίαο : Πόινο έιμεο γηα Πνιηηηζηηθό Σνπξηζκό Γηεζλέο πλέδξην Σνπηθήο Ιζηνξίαο & Πνιηηηζκνύ Σξηρσλίαο θαη Ναππαθηίαο Μπέξδνο Αζαλάζηνο-Φνίβνο Δπί πηπρίσ θνηηεηήο Παλ/κίνπ Γπηηθήο

Διαβάστε περισσότερα