Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον"

Transcript

1 Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα., Τελεπηονε (757) Τολλ Φρεε Φαξ Νο. (757) ηττπ://ωωω.αιρσψστεµσ.χοµ ε µαιλ: σαλεσ αιρσψστεµσ.χοµ Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ, Ινχ. Ρεγιστερεδ το ΙΣΟ 9001 Χερτιφιχατε Νο. Α5003 Πριντεδ ιν Υ.Σ.Α Χοπψριγητ Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ, Ινχ Αλλ Ριγητσ Ρεσερϖεδ.

2 ΣΕΤΥΠ/ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ 4 Στεπ 1) Σεχυρε α λοω πρεσσυρε Γραδε αιρ σουρχε, υνδερ 150πσιγ. Στεπ 2) Ατταχη σαµπλε ηοσε το χασε ανδ τηεν πλυγ ιντο αιρ σουρχε. Νοτε: Α σαµπλε ηοσε ισ προϖιδεδ ωιτη τωο φιττινγσ σο τηατ α σετ υπ φορ α στανδαρδ ιντερχηανγε 1/4 φιττινγ ορ α ρετροφιτ φορ αν αµβιεντ αιρ πυµπ χαν βε αχηιεϖεδ. Φορ αν αιρ πυµπ σετ υπ, ρεµοϖε τηε πρεσσυρε γαυγε ανδ ινσταλλ α στρεετ τεε ιν το τηε γαυγε πορτ. Σχρεω τηε σοχκετ ιντο τηε στρεετ τεε, τηισ ισ τηε χοννεχτιον πορτ φορ τηε µονιτορ. Ινσταλλ τηε θυιχκ χοννεχτ πλυγ ον τηε σαµπλε ηοσε ανδ σεχυρε ωιτη τηε χλαµπ προϖιδεδ. Σεε παγε 4. Ινδυστριαλ Ιντερχηανγε Πλυγ Ρετρο φιτ Κιτ φορ Αµβιεντ Αιρ Πυµπ Στεπ 3) Αδϕυστ τηε ρεγυλατορ πρεσσυρε το α µαξιµυµ ρεαδινγ οφ 20πσι. Στεπ 4) Αδϕυστ τηε φλοωµετερ το ωηερε τηε φλοω βαλλ ισ λοχατεδ ιν τηε γρεεν βαρ αρεα. Στεπ 5) Πλαχε τηε ΟΝ/ΟΦΦ/ΤΕΣΤ σωιτχη το τηε ΟΝ ποσιτιον. Αλλοω 30 σεχονδσ φορ τηε ρεαδουτ το σταβιλιζε. Ιφ α ρεαδινγ οτηερ τηαν ΖΕΡΟ ισ δισπλαψεδ, χαλιβρατιον οφ τηε µονιτορ µαψ βε νεχεσ σαρψ. Σεε Χαλιβρατιον Προχεδυρε, παγεσ 7 8. Ιφ τηε ΧΟ χονχεντρα τιον λεϖελ εξχεεδσ τηε αλαρµ σετ ποιντ, τηε γρεεν ΝΟΡΜΑΛ λιγητ ωιλλ τυρν οφφ, τηε ρεδ ΗΙΓΗ ΧΟ λιγητ ωιλλ ιλλυµινατε, τηε αυδιβλε αλαρµ ωιλλ σουνδ, ανδ τηε ρεµοτε αλαρµ χοννεχτιονσ (ιφ υσεδ) ωιλλ ενεργιζε. Ονχε τηε ΧΟ χονχεντρατιον λεϖελσ δροπ βελοω τηε αλαρµ σετ ποιντ, αλλ αλαρµ ινδιχατορσ ωιλλ δεαχτιϖατε ανδ τηε υνιτ ωιλλ ρετυρν το ΝΟΡΜΑΛ οπερατιον.

3 5 ΥΝΙςΕΡΣΑΛ ΑΙΡ ΠΥΜΠ Α ΑΠΤΕΡ ΚΙΤ ΦΟΡ ΠΟΡΤΑΒΛΕ ΧΟ ΑΙΡΛΙΝΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΒΥΣΗΙΝΓ ΣΤΡΕΕΤ ΤΕΕ ΓΑΥΓΕ ΧΟΛ ΕΡ ΣΟΧΚΕΤ ΧΟΛ ΕΡ ΠΛΥΓ ΗΟΣΕ ΧΛΑΜΠ ΣΑΜΠΛΕ ΗΟΣΕ Στεπ 1 Ρεµοϖε εξιστινγ γαυγε φροµ βυσηινγ Στεπ 2 Ινσταλλ στρεετ τεε ιν βυσηινγ. Ινσταλλ χολδερ σοχκετ ανδ γαυγε ιν στρεετ τεε ασ σηοων. Στεπ 3 Σλιδε ηοσε χλαµπ οϖερ ενδ οφ ηοσε. Σλιδε χολδερ πλυγ οντο ηοσε ανδ χριµπ ηοσε χλαµπ οϖερ χολδερ πλυγ. ΦΟΡ ΥΣΕ ΩΙΤΗ ΒΡΕΑΤΗΕΡ ΒΟΞ ΤΜ ορ ΛΟΩ ΠΡΕΣΣΥΡΕ ΠΛΑΝΤ ΑΙΡ ΣΟΥΡΧΕ 1/4 ΠΛΥΓ ΗΟΣΕ ΧΛΑΜΠ ΣΑΜΠΛΕ ΗΟΣΕ Στεπ 1 Σλιδε ηοσε χλαµπ οϖερ ενδ οφ ηοσε. Σλιδε 1/2 πλυγ οντο ηοσε ανδ χριµπ ηοσε χλαµπ οϖερ ηοσε βαρβ. Στεπ 2 Ινσταλλ 1/4 πλυγ ον Βρεατηερ Βοξ ΤΜ ορ οτηερ αιρ σουρχε το βε τεστεδ. Μαξιµυµ πρεσσυρε 125πσι.

4 6 ΣΗΥΤ ΟΩΝ Τηε µονιτορ χαν βε λεφτ ον χοντινυουσλψ ωηεν οπερατεδ ον 115 ςαχ. υρινγ Χ οπερατιον, τωιν 9 ϖολτ βαττεριεσ ωιλλ οπερατε φορ αππροξιµατελψ 50 ηουρσ. 1. Τυρν οφφ τηε µαιν αιρ συππλψ το τηε µονιτορ ανδ δισχοννεχτ ηοσε φροµ αιρ σουρχε. 2. ισχοννεχτ 115 ςαχ λινε το τηε βοξ. 3. Τυρν µονιτορ ΟΦΦ ατ τηε ΟΝ/ΟΦΦ/ΤΕΣΤ σωιτχη. ο νοτ ρεµοϖε 9 ϖολτ βαττεριεσ. Τηεσε αρε υσεδ το µαινταιν α βιασ ϖολταγε το τηε σενσορ; τηισ κεεπσ τηε σενσορ ρεαδψ φορ ιµµεδιατε φυτυρε υσε. ΣΨΣΤΕΜ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ Χαλιβρατιον: Μονιτορ χαλιβρατιον σηουλδ βε δονε µοντηλψ το ενσυρε αχχυραχψ. Α χαλιβρατιον δατε στιχκερ σηουλδ βε αφφιξεδ φορ φυτυρε ρεφερενχε. Το οβταιν αν αχχυρατε χαλιβρατιον, ωε ρεχοµµενδ τηε υσε οφ Αιρ Σψστεµ χαλιβρατιον κιτσ. Παρτ Νυµβερ: ΒΒΚ 20 Χαλιβρατιον κιτ φορ ΧΟ µονιτορ; 20ππµ ΧΟ γασ, ζερο αιρ, ρεγυλατορ ανδ χασε ΒΒΚ λιτερ σιζε. Χαλιβρατιον κιτ φορ Χαναδιαν ΧΟ µονιτορ σεττινγσ; ινχλυδεσ 10ππµ ΧΟ γασ, ζερο αιρ, ρεγυλατορ ανδ χασε 17 λιτερ σιζε ΒΒΚ Χαλιβρατιον κιτ φορ ΧΟ µονιτορ; 20ππµ ΧΟ γασ, ζερο αιρ, ρεγυλατορ ανδ χασε 103 λιτερ σιζε Το ασσυρε σενσορ αχχυραχψ, χαλιβρατιον οφ τηε µονιτορ ισ ρεθυιρεδ. Ιφ ψου χαννοτ οβταιν αν αχχυρατε χαλιβρατιον, σενσορ ρεπλαχεµεντ µαψ βε νεχεσσαρψ. Χονσυλτ Ρεπαιρ Σερϖιχε επαρτµεντ βεφορε ορδερινγ. Παρτ Νυµβερ: ΧΟ 91ΝΣ Νεω Ρεπλαχεµεντ Σενσορ Βαττερψ Ρεπλαχεµεντ: Ρεπλαχε 9 ςολτ βαττεριεσ ωηεν τηε αµβερ ΛΟΩ ΒΑΤΤΕΡΨ λιγητ ιλλυµι νατεσ. Ιφ τηε µονιτορ ισ νοτ υσεδ φορ 90 δαψσ, χηεχκ τηε 9 ϖολτ βαττερψ χονδιτιον, ανδ ρεπλαχε ιφ νεχεσσαρψ. ΜΟΝΙΤΟΡ ΒΑΤΤΕΡΨ ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ Τηεσε βαττεριεσ χοντινυουσλψ προϖιδε α ρεθυιρεδ βιασ ϖολταγε το τηε ΧΟ σενσορ, ανδ ποωερ τηε µονιτορ ιν τηε εϖεντ οφ αν ΑΧ ποωερ λοσσ. Ιφ ΑΧ ανδ Χ ποωερ αρε ρεµοϖεδ φορ α περιοδ οφ 2 ηουρσ ορ µορε, α 1 ηουρ ρεσταβιλιζατιον περιοδ ισ ρεθυιρεδ ον τηε σενσορ, ασ ερρατιχ ρεαδινγσ µαψ οχχυρ. Βαττεριεσ αππροϖεδ φορ υσε αρε: 1. Πανασονιχ Ινδυστριαλ Αλκαλινε Βαττερψ 9ς Χ Μοδελ Νο. 6ΑΜ 6ΠΙ 9ς 2. υραχελλ Αλκαλινε Βαττερψ 9 ς Χ Μοδελ Νο. ΜΝ1604Β2 3. Εϖερεαδψ Βαττερψ (Ενεργιζερ) Αλκαλινε 9ς Χ Μοδελ Νο. 6ΛΡ61 6ΑΜ6 9ς

5 7 ΣΕΝΣΟΡ ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ Ρεπλαχεµεντ σενσορσ αρε σηιππεδ ωιτη α µεταλ σπρινγ ινσταλλεδ βετωεεν τηε ελεχτροδεσ. ο νοτ ρεµοϖε τηε χλιπ υντιλ τηε σενσορ ισ το βε ινσταλλεδ ιντο τηε µονιτορ. ΣΤΕΠ 1) ισχοννεχτ αλλ εξτερναλ χοννεχτιονσ. Ρεµοϖε ΧΟ µονιτορ φροµ τηε υνιτ. ΣΤΕΠ 2) Ρεµοϖε τηε φουρ σχρεωσ φροµ τηε µονιτορ σ λεφτ ενδ πλατε. Νοτε: Αλαρµ λοχατιον µαψ ϖαρψ. ΣΤΕΠ 3) Ρεµοϖε ενδ πλατε το γαιν αχχεσσ το τηε σενσορ χυπ φροµ ουτσιδε τηε ηουσινγ. Νοτε: Χυρρεντλψ, τηερε αρε τωο τψπεσ οφ σενσορσ βεινγ σηιππεδ. Πλεασε χηεχκ ψουρ σενσορ λεαδ χοννεχτιονσ ανδ φολλοω σενσορ χοννεχτιον ινστρυχτιονσ βελοω. ΣΤΕΠ 4) Ρεµοϖε σενσορ φροµ σενσορ χυπ ανδ ρεµοϖε λεαδσ. Τακε τηε νεω σενσορ ανδ ρεµοϖε τηε µεταλ σπρινγ. Ρεατταχη λεαδσ το τηε προπερ χολορεδ τερµιναλσ ον τηε νεω σενσορ. Ινσταλλ νεω σενσορ ιντο σενσορ χυπ. ΣΤΕΠ 5) Ρεασσεµβλε µονιτορ ανδ ινσταλλ βαχκ ιντο σψστεµ. Χοννεχτ αλλ εξ τερναλ χοννεχτιονσ. Αλλοω µονι τορ το σταβιλιζε 30 µινυτεσ το 1 ηουρ ανδ ρεχαλιβρατε.

6 8 ΧΑΛΙΒΡΑΤΙΟΝ ΠΡΟΧΕ ΥΡΕ ο νοτ υσε ινερτ γασεσ το ζερο τηε µονιτορ. Τηισ ωιλλ χαυσε πρεµατυρε φαιλυρε οφ τηε σενσορ. ΧΟ Ζερο Αδϕυστµεντ Το ζερο τηε ινστρυµεντ, φολλοω τηε στεπσ βελοω. Ζερο χαλιβρατιον γασ σηουλδ βε υσεδ το προπερλψ ζερο τηε ινστρυµεντ ανδ ασσυρε τηατ α ϖαλιδ χαλιβρατιον ισ αχηιεϖεδ. Ιφ ζερο αδϕυστµεντ χαννοτ βε µαδε ασ ινδιχατεδ, σενσορ ρεπλαχεµεντ µαψ βε νεχεσσαρψ. Αφτερ εαχη µονιτορ αδϕυστµεντ ουτλινεδ ιν τηε φολλοωινγ στεπσ, αλλοω τιµε φορ τηε χηανγεσ το σταβιλιζε. 1. Πλαχε τηε ον/οφφ/τεστ σωιτχη το τηε ον ποσιτιον. 6. Ατταχη τηε χλεαρ τυβινγ ωιτη µαλε πλυγ το τηε µονιτορ αιρ σαµπλε ινλετ. 2. Αλλοω 30 σεχονδσ φορ τηε ρεαδουτ το σταβιλιζε. Τηε γρεεν ινδιχατορ λιγητ ωιλλ ιλλυµινατε. 7. Οπεν γασ ρεγυλατορ φυλλψ βψ τυρνινγ τηε κνοβ ατ λεαστ τωο (2) τυρνσ χουντερχλοχκωισε. 3. Ηολδ τηε ον/οφφ/τεστ σωιτχη ιν τηε τεστ ποσιτιον. Τηε φολλοωινγ ωιλλ οχχυρ: Αυδιβλε αλαρµ ωιλλ σουνδ Γρεεν ινδιχατορ ΛΕ ωιλλ φλαση Αµβερ λοω βαττερψ ινδιχατορ ΛΕ ωιλλ ιλλυµινατε Ρεδ λαµπ ον Τηισ τεστ ενσυρεσ τηε χιρχυιτρψ ισ οπεραβλε ανδ τηε χοντινυιτψ το τηε σενσορ ισ προπερ. Ρελεασε τηε σωιτχη. 8. Αλλοω διγιταλ ρεαδουτ το σταβιλιζε αππροξιµατελψ σεχονδσ. 9. Αδϕυστ ζερο ποτ αδϕυστµεντ σχρεω (χλοχκωισε το ινχρεασε, χουντερχλοχκωισε το δεχρεασε) υντιλ α 00 ρεαδινγ ισ οβταινεδ. 4. Ρεµοϖε αιρ σαµπλε ινλετ τυβε. 5. Ινσταλλ ρεγυλατορ ον τηε ζερο αιρ χψλινδερ ρεφερενχε γασ. 10. Τυρν οφφ τηε ρεγυλατορ ανδ δισχοννεχτ τηε τυβινγ φροµ τηε ζερο αιρ ρεγυλατορ.

7 9 ΧΟ ΣΠΑΝ Α ϑυστμεντ Υσε ονλψ ππµ ΧΟ γασ φορ χαλιβρατιον. Υσινγ α ηιγηερ χονχεντρατιον µαψ δεχρεασε αχχυραχψ ατ λοωερ σχαλε ρεαδινγσ. Νοτε: 10ππµ γασ µυστ βε υσεδ το σατισφψ Χαναδιαν χαλιβρατιον ρεθυιρεµεντσ. 1. Ινσταλλ ρεγυλατορ το τηε ΧΟ χαλιβρατιον γασ χψλινδερ. 5. Αδϕυστ τηε σπαν ποτ αδϕυστµεντ σχρεω (χλοχκωισε το ινχρεασε, χουντερχλοχκωισε το δεχρεασε) υντιλ τηε διγιταλ δισπλαψ ρεαδσ τηε σαµε χονχεντρατιον (ππµ) ασ πριντεδ ον τηε χαλιβρατιον γασ χψλινδερ. 2. Χοννεχτ τηε πλυγ το τηε µονιτορ. 3. Οπεν γασ ρεγυλατορ φυλλψ βψ τυρνινγ τηε κνοβ ατ λεαστ τωο (2) τυρνσ χουντερχλοχκωισε. 6. Τυρν ρεγυλατορ οφφ ανδ ρεπεατ ζερο αδϕυστµεντ προχεδυρε αβοϖε. ισπλαψ σηουλδ ρετυρν το α 00 ρεαδινγ. 4. Αλλοω διγιταλ δισπλαψ το σταβιλιζε αππροξιµατελψ σεχονδσ. ΤΗΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΙΣ ΝΟΩ ΧΑΛΙΒΡΑΤΕ ΑΝ ΣΗΟΥΛ ΒΕ ΡΕΧΑΛΙΒΡΑΤΕ ΜΟΝΤΗΛΨ ΟΡ ΙΦ ΑΧΧΥΡΑΧΨ ΙΣ ΘΥΕΣΤΙΟΝΑΒΛΕ. ΧΗΕΧΚ ΛΟΧΑΛ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ ΑΝ ΡΕΧΑΛΙΒΡΑΤΕ ΑΣ ΡΕΘΥΙΡΕ.

8 11 ΠΡΕΠΑΡΑΧΙ Ν ΠΑΡΑ ΛΑ ΟΠΕΡΑΧΙ Ν Πασο 1) Αδθυιριρ υνα φυεντε δε αιρε Γραδο δε βαϕα πρεσι ν, πορ δεβαϕο δε 150πσι (10.3 βαρ) µαν µετρο. Πασο 2) Χονεχταρ λα µανγυερα δε µυεστρα α λα χαϕα ψ εντονχεσ ενχηυφαρλα α λα φυεντε δε αιρε. Νοτα: Σε προπορχιονα υνα µανγυερα δε µυεστρα χον δοσ αχχεσσοριοσ παρα ποδερ λογραρ υνα ινσταλαχι ν παρα υν ιντερχαµβιο εστ νδαρ δε αχχεσοριο δε ο υνα βοµβα δε αιρε αµβιεντε ρεαχονδιχιοναδα. Εν ελ χασο δε υνα πρεπαραχι ν δε βοµβα δε αιρε, ρετιραρ ελ µαν µετρο ε ινσταλαρ υν αχχεσοριο εν Τ ροσχαδο εν ελ πυερτο δελ αφοραδορ. Ροσχαρ ελ ενχηυφε εν ελ αχχεσοριο εν Τ ροσχαδο. Εστε εσ πυερτο δε χονεξι ν παρα ελ µονιτορ. Ινσταλαρ λα χλαϖια δε χονεξι ρ πιδα εν λα µανγυερα δε µυεστρα ψ ασεγυραρ χον λα αβραζαδερα προπορχιοναδα. Ρεφι ρασε α λα π γινα 12. Ιντερχαµβιο Εστ νδαρ δε αχχεσσοριο δε Βοµβα δε Αιρε Αµβιεντε Ρεαχονδιχιοναδα Πασο 3) Αϕυσταρ ελ ρεγυλαδορ δε πρεσι ν α υνα λεχτυρα µ ξιµα δε 20πσι (1.4 βαρ). Πασο 4) Αϕυσταρ ελ φλυϖι µετρο ηαστα δονδε λα βολα δε φλυϕο εστ λοχαλιζαδα εν ελ ρεα δε λα βαρρα ϖερδε. Πασο 5) Χολοχαρ ελ ιντερρυπτορ δε ΟΝ/ΟΦΦ/ΤΕΣΤ εν λα ποσιχι ν ΟΝ. Περµιτιρ 30 σεγυνδοσ παρα θυε σε εσταβιλιχε ελ ινδαχαδορ. Σι σε ρεπρεσεντα υνα λεχτυρα θυε νο σεα ΖΕΡΟ [ΧΕΡΟ], εσ ποσιβλε θυε λα χαλιβραχι ν δελ µονιτορ σεα νεχεσαρια. ς ασε ελ προχεδιµεντο δε χαλιβραχι ν. Σε ελ νιϖελ δε χονχεντραχι ν δε ΧΟ εξχεδε ελ πυµτο δε αϕυστε δε αλαρµα, λα λυζ ϖερδε ΝΟΡΜΑΛ σε απαγαρ, ψ λα λυζ ροϕα ΗΙΓΗ ΧΟ σε ενχενδερ, λα αλαρµα αυδιβλε σοναρ ψ σε αχτιϖαρ ν λασ χονεξιονεσ δε αλαρµα ρεµοτα (σι σε υσαν). Υνα ϖεζ θυε λοσ νιϖελεσ δε χονχεντραχι ν δε ΧΟ χαεν πορ δεβαϕο δελ πυντο δε ασϕυτε δε αλαρµα, τοδοσ λοσ ινδιχαδορεσ δε αλαρµα σε δεσαχτιϖαρ ν ψ λα υνιδαδ ρεγρεσαρ α συ οπεραχι ν ΝΟΡΜΑΛ.

9 12 ΧΟΝϑΥΝΤΟ Α ΑΠΤΑ ΟΡ Ε ΒΟΜΒΑ Ε ΑΙΡΕ ΥΝΙςΕΡΣΑΛ ΠΑΡΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΟΡΤIΤΙΛ Ε Λ ΝΕΑΣ Ε ΑΙΡΕ Ε ΧΟ ΑΦΟΡΑ ΟΡ ΑΧΧΕΣΟΡΙΟ ΕΝ Τ ΡΟΣΧΑ Ο ΒΥϑΕ ΧΛΑςΙϑΑ ΧΟΛ ΕΡ ΕΝΧΗΥΦΕ ΧΟΛ ΕΡ ΑΒΡΑΖΑ ΕΡΑ Ε ΜΑΝΓΥΕΡΑ ΜΑΝΓΥΕΡΑ Ε ΜΥΕΣΤΡΑ Πασο 1 Ρετιραρ αφοραδορ εξιστεντε δελ βυϕε. Πασο 2 Ινσταλαρ αχχεσοριο εν Τ ροσχαδο εν βυϕε. Ινσταλαρ ενχηυφε Χολδερ ψ αφοραδορ εν αχχεσοριο εν Τ ροσχαδο χοµο ινδιχαδο. Πασο 3 εσλιζαρ λα αβραζαδερα δε λα µανγυερα σοβρε ελ εξτρεµο δε λα µανγυερα. εσλιζαρ λα χλαϖιϕα Χολδερ σοβρε λα µανγυερα ψ απρεταρ λα αβραζαδερα δε λα µανγυερα σοβρε λα χλαϖιϕα Χολδερ. ΠΑΡΑ ΥΣΑΡ ΧΟΝ ΒΡΕΑΤΗΕΡ ΒΟΞ ΤΜ Ο ΦΥΕΝΤΕ Ε ΑΙΡΕ Ε ΠΛΑΝΤΑ Ε ΒΑϑΑ ΠΡΕΣΙ Ν ΧΛΑςΙϑΑ Ε 1/4 ΑΒΡΑΖΑ ΕΡΑ Ε ΜΑΝΓΥΕΡΑ ΜΑΝΓΥΕΡΑ Ε ΜΥΕΣΤΡΑ Πασο 1 εσλιζαρ λα αβραζαδερα δε λα µανγυερα σοβρε ελ εξτρεµο δε λα µανγυερα. εσλιζαρ λα χλαϖιϕα δε σοβρε λα µανγυερα ψ απρεταρ λα αβραζαδερα δε λα µανγυερα σοβρε λα µανγυερα δε λενγ ετα. Πασο 2 Ινσταλαρ χλαϖιϕα δε εν Βρεατηερ Βοξ ΤΜ ο οτρα φυεντε δε αιρε α προβαρ. Πρεσι ν µ νιµα 125πσι (8.6 βαρ).

10 13 ΠΑΡΑ Α Ελ µονιτορ σε πυεδε µαντενερ αχτιϖιδο χοντινυαµεντε χυανδο οπερα α 115 ςχα. υραντε λα οπεραχι ν δε ΧΧ, υν παρ δε βατερ ασ δε 9 ϖολτιοσ οπεραρ ν δυραντε χασι 50 ηορασ. 1. εσαχτιϖαρ ελ συµινιστρο δε αιρε πρινχιπαλ ηαχια ελ µονιτορ ψ δεσχονεχταρ λα µανγυερα δε λα φυεντε δε αιρε. 2. εσχονεχταρ λα λ νεα δε 115 ςχα ηαχια λα χαϕα. 3. εσαχτιϖαρ ελ µονιτορ χολοχανδο ελ ιντερρυπτορ δε ΟΝ/ΟΦΦ/ΤΕΣΤ εν λα ποσιχι ν ΟΦΦ. Νο ρετιτατ λασ βατερ ασ δε 9 ϖολτιοσ. Εστασ σε υσαν παρα µαντενερ υνα τενσι ν πολαριζαδα ηαχια λοσ δετεχτορεσ; εστο µαντιενε ελ δετεχτορ λιστο παρα υσο ιµµεδιατο εν ελ φυτυρο. ΜΑΝΤΕΝΜΙΕΝΤΟ ΕΛ ΣΙΣΤΕΜΑ Χαλιβραχι ν: Λα χαλιβραχι ν δελ µονιτορ δεβερ α ηαχερσε µενσυαλµεντε ο χυανδο σε τενγα δυδα δε λα λεχτυρα. Σε δεβερ αν φιϕαρ ετιθυετασ αδηεσιϖασ χον λα φεχηα δε χαλιβραχι ν παρα ρεφερενχια φυτυρα. Παρα οβτενερ υνα χαλιβραχι ν πρεχισα, ρεχοµενδαµοσ ελ υσο δε λοσ χονϕυντοσ δε χαλιβραχι ν δε Αιρ Σψστεµσ. Ν µερο δε παρτε: ΒΒΚ 20 Χονϕυνχτο δε χαλιβραχι ν παρα µονιτορ δε ΧΟ, 20ππµ δε ΧΟ, αιρε χερο, ΒΒΚ 10 ρεγυλαδορ ψ χαϕα ταµα ο δε 17 λιτροσ Χονϕυντο δε χαλιβραχι ν χαναδιενσε παρα µονιτορ δε ΧΟ; 10ππµ δε ΧΟ, αιρε χερο, ρεγυλαδορ ψ χαϕα ταµα ο δε 17 λιτροσ ΒΒΚ Χονϕυντο δε χαλιβραχι ν παρα µονιτορ δε ΧΟ; 20ππµ δε ΧΟ, αιρε χερο, ρεγυλαδορ ψ χαϕα ταµα ο δε 103 λιτροσ. Παρα γαραντιζαρ λα πρεχισι ν δελ δετεχτορ, σε ρεθυιερε λα χαλιβραχι ν δελ µονιτορ. Σι νο πυεδε οβτενερ υνα χαλιβραχι ν πρεχισα, πυεδε θυε σεα νεχεσαριο υν δετεχτορ δε ρεπυεστο. Χονσυλταρ χον ελ επαρτµεντο δε Σερϖιχιοσ δε Ρεπαραχι ν αντεσ δε ορδεναρ. Ν µερο δε παρτε: ΧΟ 91ΝΣ ετεχτορ δε ρεπυεστο νυεϖο Βατερ α δε ρεπυεστο: Συστιτυιρ λα βατερ α δε 9 ϖολτιοσ χυανδο λα λυζ µβαρ δε ΛΟΩ ΒΑΤΤΕΡΨ [ΒΑΤΤΕΡΨ ΒΑϑΑ] ιλυµιναρα. Σε ελ µονιτορ νο σε υτιλιζα δυραντε 90 δ ασ, ϖεριφιχαρ λα χονδιχι ν δε λα βατερ α δε 9 ϖολτιοσ ψ συστιτυιρλα σι εσ νεχεσαριο. ΣΥΣΤΙΤΥΧΙ Ν Ε ΒΑΤΕΡ ΑΣ ΕΛ ΜΟΝΙΤΟΡ Εστασ βατερ ασ προπορχιοναν χοντινυαµεντε υνα τενσι ν πολαριζαδα αλ δετεχτορ δε ΧΟ ψ ενεργ α ελ χτριχα αλ µονιτορ εν χασε δε φαλτα δε ενεργ α ελ χτριχα δε ΧΑ. Σι σε ιντερρυµπε λα ενεργ α ελ χτριχα δε ΧΑ ψ ΧΧ δυραντε υν περ οδο δε 2 ηορασ ο µ σ, σε ρεθυιερε υν περ οδο δε εσταβιλιζαχι ν δε 1 ηορα δελ δετεχτορ, ψ θυε λεχτυρασ ιρρεγυλαρεσ πυδιεσεν οχυρριρ. Λασ βατερ ασ απροβαδοσ σον λα σιγυιεντεσ: 1. Βατερ α αλχαλινα ινδυστριαλ Πανασονιχ 9ςΧΧ Ν µ. δε Μοδελο 6ΑΜ 6ΠΙ9ς 2. Βατερ α αλχαλινα υραχελλ 9 ςχχ Ν µ. δε Μοδελο ΜΝ1604Β2 3. Βατερ α αλχαλινα Εϖερεαδψ ( Ενεργιζερ ) 9 ςχχ Ν µ. δε Μοδελο 6ΛΡ61 6ΑΜ6 9ς

11 14 ΣΥΣΤΙΤΥΧΙ Ν ΕΛ ΕΤΕΧΤΟΡ Λοσ δετεχτορεσ δε ρεπυεστο σε ενϖ αν χον υν ρεσορτε µετ λιχο ινσταλαδο εντρε λοσ ελεχτροδοσ. Νο ρετιραρ λα γραπα ηαστα θυε ελ δετεχτορ εστ ινσταλαδο εν ελ µονιτορ. Πασο 1) εσχονεχταρ τοδασ λασ χονεξιονεσ εξτερνασ. Ρετιραρ ελ µονιτορ δε ΧΟ δε λα υνιδαδ. Πασο 2) Ρετιραρ λοσ χυατρο τορνιλλοσ δε λα πλαχα δε εξτρεµο ιζθυιερδα δελ µονιτορ. Νοτα: Λα λοχαλιζαχι ν δε λα αλαρµα πυδιεσε ϖαριαρ. Πασο 3) Ρετιραρ λα πλαχα δε εξτρεµο παρα τενερ αχχεσο α λα χοπα δελ δετεχ τορ δεσδε λα παρτε εξτερνα δελ αλοϕαµιεντο. ΛΑΣ ΧΟΝΕΞΙΟΝΕΣ ΕΛ ΣΕΝΣΟΡ ΧΟΜΟ ΣΕ ΕΣΧΡΙΒΕ Α ΧΟΝΤΙΝΥΑΧΙ Ν: ΧΟΝ ΥΧΤΟΡ ΡΟϑΟ ΣΕΝΣΟΡ ΧΟΝ ΥΧΤΟΡ ΑΖΥΛ ΡΕΦΕΡΕΝΧΙΑ ΧΟΝ ΥΧΤΟΡ ΝΕΓΡΟ ΧΟΝΤΡΟΛ Πασο 4) Ρετιραρ ελ δετεχτορ δε λα χοπα δελ δετεχτορ ψ ρετιραρ λοσ χονδυχτορεσ. Τοµαρ ελ δετεχτορ νυεϖο ψ ρετιραρ ελ ρεσορτε µετ λιχο. Χονεχταρ νυεϖαµεντε λοσ χονδυχτορεσ α λοσ τερµιναλεσ δε χολορ απροπιαδοσ εν ελ δετεχτορ νυεϖο. Ινσταλαρ ελ δετεχτορ νυεϖο εν λα χοπα δελ δετεχτορ. Πασο 5) Ενσαµβλαρ νυεϖαµεντε ελ µονιτορ ε ινσταλαρ νυεϖαµεντε αλ σιστεµα. Χονεχταρ τοδασ λασ χονεξιονεσ εξτερνασ. Περµιτιρ θυε ελ µονιτορ σε εσταβιλιχε ψ χαλιβραρ νυεϖαµεντε.

12 15 ΠΡΟΧΕ ΙΜΙΕΝΤΟ Ε ΧΑΛΙΒΡΑΧΙ Ν Νο υσε γασεσ ινερτεσ παρα χαλιβραρ ελ χερο δελ µονιτορ. Εστο χαυσαρα λα φαλλα πρεµατυρα δελ σενσορ. ΑϑΥΣΤΕ Ε ΧΕΡΟ ΧΟ Παρα χαλιβραρ ελ ινστρυµεντο απροπιαδαµεντε α χερο ψ γαραντιζαρ θυε σε ηα λογραδο υνα χαλιβραχι ν ϖ λιδα, σε δεβε υτιλιζαρ υν γασ δε χαλιβραχι ν χερο. Σι ελ αϕυστε α χερο νο πυεδε ρεαλιζαρσε χοµο ινδιχαδο, πυεδε θυε σε νεχεσιτε λα συστιτυχι ν δελ σενσορ. 1. Χολοθυε ελ ιντερρυπτορ ενχενδιδο/απαγαδο/πρυεβα [ον/οφφ/τεστ] εν λα ποσιχι ν δε ενχενδιδο 6. Χονεχτε λα τυβερ α τρανσπαρεντε χον ελ ενχηυφε α λα εντραδα δε µυεστρα δε αιρε δελ µονιτορ. 2. Περµιτα θυε τρανσχυρραν 30 σεγυνδοσ παρα θυε λα λεχτυρα σε εσταβιλιχε εν 00. Λα λ µπαρα ινδιχαδορα ϖερδε σε ιλυµιναρ. 7. Αβρα χοµπλεταµεντε ελ ρεγυλαδορ δε γασ γιρανδο λα µανιλλα αλ µενοσ δοσ (2) ϖυελτασ σινιστρ ρσυµ. 3. Μαντενγα πρεσιοναδο ελ ιντερρυπτορ δε ενχενδιδο/απαγαδο/πρυεβα εν λα ποσιχι ν δε πρυεβα. Λα αλαρµα αυδιβλε δεβε σοναρ, λα λ µπαρα ροϕα δε αλαρµα σε ιλυµιναρ, ελ ΛΕ ϖερδε ινδιχαδορ δεστελλαρ ψ ελ ΛΕ µβαρ ινδιχαδορ δε βατερ α βαϕα σε ιλυµιναρ. Εστα πρυεβα γαραντιζα θυε λοσ χιρχυιτοσ φυνχιοναν ψ θυε λα χοντινυιδαδ ηαχια ελ σενσορ εσ απροπιαδα. Λιβερε ελ ιντερρυπτορ ψ λα λεχτυρα δεβερ ρεγρεσαρ α Περµιτα θυε ελ πρεσενταδορ ϖισυαλ διγιταλ σε εσταβιλιχε πορ απροξιµαδαµεντε σεγυνδοσ. 9. Αϕυστε α χερο ελ ρεγυλαδορ δε χρισολεσ (δεξτρορσυµ παρα αυµενταρ, σινιστρ ρσυµ παρα ρεδυχιρ) ηαστα θυε σε οβτενγα υνα λεχτυρα δε Ρετιρε ελ τυβο δε εντραδα δε µυεστρα δε αιρε δελ µονιτορ δε ΧΟ. 5. Ινσταλλ ελ ρεγυλαδορ εν ελ χιλινδρο δε αιρε χερο. 10. εσαχτιϖε ελ ρεγυλαδορ ψ δεσχονεχτε ελ τυβο δελ χιλινδρο δε αιρε χερο.

13 16 ΑϑΥΣΤΕ Ε ΛΑ ΣΕΝΣΙΒΙΛΙ Α ΕΛ ΧΟ Παρα χαλιβραχι ν υσε σολαµεντε γασ ΧΟ εν υνα χονχεντραχι ν δε 10 20ππµ. Σι σε υτιλιζα υνα χονχεντραχι ν µαψορ σε ποδρ α δισµινυιρ λα εφιχιενχια α λα εσχαλα µενορ. Νοτα: εβε υτιλιζαρσε 10 ππµ δε γασ παρα σατισφαχερ λοσ ρεθυεριµιεντοσ δελ ΧΟ χαναδιενσε. 1. Χονεχτε ελ ρεγυλαδορ εν ελ χιλινδρο δε χαλιβραχι ν δε γασ ΧΟ. 5. Αϕυστε ελ ϖανο δελ ρεγυλαδορ δε χρισολεσ (δεξτρορσυµ παρα αυµενταρ, σινιστρ ρσυµ παρα ρεδυχιρ) ηαστα θυε σε οβσερϖε υνα λεχτυρα διγιταλ δε λα µισµα χονχεντραχι ν (ππµ) χοµο λα θυε απαρεχε ιµπρεσα εν ελ χιλινδρο δε χαλιβραχι ν δε γασ. 2. Χονεχτε ελ ενχηυφε αλ µονιτορ. 3. Αβρα χοµπλεταµεντε ελ ρεγυλαδορ δε γασ γιρανδο λα µανιλλα αλ µενοσ δοσ (2) ϖυελτασ σινιστρ ρσυµ. 6. Απαγυε ελ ρεγυλαδορ ψ ρεπιτα ελ προχεδιµιεντο δε αϕυστε α χερο δεσχριτο αρριβα, λα λεχτυρα δεβερ α ρεγρεσαρ α Περµιτα θυε ελ πρεσενταδορ ϖισυαλ διγιταλ σε εσταβιλιχε πορ απροξιµαδαµεντε σεγυνδοσ. ΕΛ ΜΟΝΙΤΟΡ ΣΕ ΕΝΧΥΕΝΤΡΑ ΑΗΟΡΑ ΧΑΛΙΒΡΑ Ο Ψ ΕΒΕΡ Α ΡΕΧΑΛΙΒΡΑΡΣΕ ΜΕΝΣΥΑΛΜΕΝΤΕ Ο ΣΙ ΣΥ ΕΦΙΧΙΕΝΧΙΑ ΝΟ ΕΣ ΧΟΝΦΙΑΒΛΕ. ςεριφιθυε ΛΟΣ ΡΕΘΥΕΡΙΜΙΕΝΤΟΣ ΛΟΧΑΛΕΣ Ψ ΡΕΧΑΛΙΒΡΕ Ε ΑΧΥΕΡ Ο Α ΛΟΣ ΜΙΣΜΟΣ.

14 18 ΠΡΟΧΕ ΥΡΕΣ ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ ταπε 1) Ασσυρεζ υνε σουρχε δ αιρ δε χατ γοριε βασσε πρεσσιον, ινφ ριευρε 150πσι (10.3 βαρ). ταπε 2) Ραχχορδεζ υνε χονδυιτε δ χηαντιλλονναγε λα βο τε, πυισ χοννεχτεζ λα λα σουρχε δ αιρ. Ρεµαρθυε: Υνε χονδυιτε δ χηαντιλλονναγε εστ φουρνιε αϖεχ δευξ ραχχορδσ πουρ πουϖοιρ ινσταλλερ σοιτ υν ραχχορδ δ ιντερχοννεξιον στανδαρδ δε δε πουχεσ σοιτ λ αδαπτερ υνε ποµπε αιρ αµβιαντ. Πουρ ινσταλλερ υνε ποµπε αιρ, δ γαγεζ λε µαµοµ τρε ετ µοντεζ υν ραχχορδ εν Τ δανσ λ οριφιχε δε λα ϕαυγε. ςισσεζ λα πρισε φεµελλε δανσ λε ραχχορδ εν Τ. Ιλ σ αγιτ δε λ οριφιχε δε ραχχορδεµεντ πουρ λε δ τεχτευρ. Μοντεζ λε πρισε ραχχορδ ραπιδε συρ λα χονδυιτε δ χηαντιλλονναγε ετ σερρεζ αϖεχ λε χολλιερ φουρνι. Πρισε µ λε δε δε πουχε Κιτ δ αδαπτατευρ υνιϖερσαλ δε ποµπε α αιρ ταπε 3) Ρ γλεζ λα πρεσσιον δυ ρ γυλατευρ συρ 20πσι (1.4 βαρ) αυ µαξιµυµ. ταπε 4) Ρ γλεζ λα δ βιτµ τρε δε φα ον αττεινδρε λα βιλλε δε δ βιτ θυε εστ σιτυ ε δανσ λα ζονε δε <<βαρρε ϖερτε>>. ταπε 5) Μεττεζ λε χοννυµατατευρ <<ΟΝ/ΟΦΦ/ΤΕΣΤ>> συρ ποσιτιον <<ΟΝ>>. Αχχορδεζ 30 σεχονδεσ πουρ θυε λ αφφιχηευρ σε σταβιλισε. Σι υνε λεχτυρε αυτρε θυε <<ΖΕΡΟ>> εστ αφφιχη ε, υν ταλονναγε δε λ αππαρειλ δε χοντρ λε πευτ σ αϖ ρερ ν χεσσαιρε. ςοιρ προχ δυρε δ εταλονναγε. Σι λα τενευρ εν Χο δ πασσε λε ποιντ δε χονσιγνε δε λ αλαρµε, λε ϖοψαντ ϖερτ <<ΝΟΡΜΑΛ>> σ τειντ, λε ϖοψαντ ρουγε <<ΗΙΓΗ ΧΟ>> σ αλλυµε, λ αλαρµε σονορε σε δ χλενχηε ετ λεσ χοννεχτιονσ δεσ τ λ αλαρµεσ (σι ελλεσ σοντ υτιλισ εσ) σοντ αλιµεντ εσ. Υνε φοισ θυε λα τενευρ εν ΧΟ δεσχενδ εν δεσσουσ δυ ποιντ δε χονσιγνε δε λ αλαρµε, τουσ λεσ ϖοψαντσ σοντ δ σαχτιϖ σ ετ λ υνιτ εστ ρ ταβλιε εν φονχτιοννεµεντ <<ΝΟΡΜΑΛ>>.

15 19 ΚΙΤ Α ΑΠΤΕΥΡ ΥΝΙςΕΡΣΕΛ Ε ΠΟΜΠΕ Α ΑΙΡ ΠΟΥΡ ΕΤΕΧΤΕΥΡ ΠΟΡΤΑΤΙΦ Ε ΧΟ ΑΝΣ Λ ΑΙΡ ϑαυγε ΒΑΓΥΕ ΡΑΧΧΟΡ ΕΝ Τ ταπε 1 γαγεζ λα ϕαυγε εξισταντε δε λα βαγυε. ΠΡΙΣΕ ΦΕΜΕΛΛΕ ΛΑ ΠΛΥΣ ΦΡΟΙ Ε ΠΡΙΣΕ ΜRΛΕ ΛΑ ΠΛΥΣ ΦΡΟΙ Ε ΧΟΛΛΙΕΡ Ε ΣΕΡΡΑΓΕ Ε ΧΟΝ ΥΙΤΕ ΧΟΝ ΥΙΤΕ ΧΗΑΝΤΙΛΛΟΝΝΑΓΕ ταπε 2 Μοντεζ λε ραχχορδ εν Τ δανσ λα βαυγε. Μοντεζ λα πρισε φεµελλε ετ λα ϕαυγε δανσ λε ραχχορδ εν Τ χοµµε ινδιθυ. ταπε 3 Φαιτεσ γλισσερ λε χολλιερ δε σερραγε δε χονδυιτε ϕυσθυ λ εξτρ µιτ δε λα χονδυιτε. Φαιτεσ γλισσερ α λα πρισε µ λε λα πλυσ φροιδε συρ λα χονδυιτε ετ σερτισσεζ λε χολλιερ δε σερραγε δε χονδυιτε συρ λα πρισε µ λε λα πλυσ φροιδε. ℵ ΥΤΙΛΙΣΕΡ ΑςΕΧ ΛΕ ΒΡΕΑΤΗΕΡ ΒΟΞ ΤΜ ΟΥ ΥΝΕ ΣΟΥΡΧΕ ΑΙΡ Α ΒΑΣΣΕ ΠΡΕΣΣΙΟΝ Ε Λ ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ ΠΡΙΣΕ ΜRΛΕ Ε Ε ΠΟΥΧΕ ΧΟΛΛΙΕΡ Ε ΣΕΡΡΑΝ Ε Ε ΧΟΝ ΥΙΤΕΠΡΙΣΕ ΧΟΝ ΥΙΤΕ ΧΗΑΝΤΙΛΛΟΝΝΑΓΕ ταπε 1 Φαιτεσ γλισσερ λε χολλιερ δε σερραγε δε χονδυιτε ϕυσθυ λ εξτρεµιτε δε λα χονδυιτε. Φαιτεσ γλισσερ λα πρισε µαλε δ υν δεµι πουχε συρ λα χονδυιτε ετ σερτισσεζ λε χολλιερ δε σερραγε δε χονδυιτε συρ λα τυψαυ α τυβυλυρε χανελλεε. ταπε 2 Μοντεζ λα πρισε µ λε δε δε πουχε συρ λε Βρεατηερ Βοξ ΤΜ ου συρ υνε αυτρε σουρχε δ αιρ τεστερ. Πρεσσιον µαξιµαλε δε 125πσι (8.6 βαρ).

16 20 ΑΡΡΕΤ Λε δ τεχτευρ πευτ τρε λαισσ συρ <<ον>> εν περµανενχε λορσθυ ιλ εστ αλιµεντ παρ 115 ςαχ. Πεν δαντ λε φονχτιοννεµεντ εν χουραντ χοντινυ, δευξ πιλεσ δε 9 ϖολτσ αυροντ υνε δυρ ε δε ϖιε δ ενϖιρον 50 ηευρεσ. 1. Αρρ τεζ λ αλιµεντατιον πρινχιπαλε δ αιρ αυ δ τεχτευρ ετ δ γαγεζ λα χονδυιτε δε λα σουρχε δ αιρ. 2. βρανχηεζ λα λιγνε δε 115 ςαχ µεναντ λα βο ιτε. 3. Μαιντενεζ ενφονχ λε χοµµυτατευρ <<ΟΝ/ΟΦΦ/ΤΕΣΤ>> συ ποσιτιον <<ΟΦΦ>>. Νε πασ ρετιρερ λεσ πιλεσ δε 9 ϖολτσ. Ελλεσ σερϖεντ µαιντενιρ υνε τενσιον δε πολαρισατιον αυξ χαπτευρσ. Αινσι, λε χαπτευρ εστ πρ τ πουρ υνε υτιλισατιον ιµµ διατε. ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ Υ ΣΨΣΤ ΜΕ ταλονναγε: Λ ταλονναγε δε λ αππαρειλ δε χοντρ λε δοιτ σ εφφεχτευρ µενσυελλεµεντ ου δεσ θυε λ ινδιχατευρ εστ µισ εν θυεστιον. Υνε τιθυεττε δε δατε δε λ ταλονναγε δοιτ τρε απποσ ε πουρ τρε χονσυλτ ε υλτ ριευεµεντ. Πουρ οβτενιρ υν ταλονναγε πρ χισ, νουσ ϖουσ χονσειλλονσ δ υτιλισερ λεσ κιτσ δ ταλλοναγε Αιρ Σψστεµσ. Νυµ ρο δε πι χε: ΒΒΚ 20 Κιτ δ ταλονναγε δε λ αππαρειλ δε χοντρ λε δε ΧΟ, 20ππµ δε ΧΟ, ζ ρο αιρ, ΒΒΚ 10 ρ γυλατευρ εν βο τε 17 λιτρεσ Κιτ δ ταλονναγε χαναδιεν δε λ αππαρειλ δε χοντρ λε δε ΧΟ, 10ππµ δε ΧΟ, ζ ρο αιρ, ρ γυλατευρ ετ βο τε 17 λιτρεσ ΒΒΚ Κιτ δ ταλονναγε δε λ αππαρειλ δε χοντρ λε δε ΧΟ, 20ππµ δε ΧΟ, ζ ρο αιρ, ρ γυλατευρ ετ βο τε 103 λιτρεσ Πουρ γαραγτιρ λα πρ χισιον δεσ χαπτευρσ, λ ταλονναγε δε λ αππαρειλ δε χοντ λε εστ ν χεσσαιρε. Σι ϖουσ νε παρϖενεζ πασ οβτενιρ υν ταλονναγε πρ χισ, ιλ ϖουσ φανδρα πευρ τρε ρεµπλαχερ λεσ χαπτευρσ. Χονσυλτεζ λε σερϖιχε δ εντρετιεν ετ δε ρ παρατιον αϖαντ δε πλαχερ ϖοτρε χοµµανδε. Νυµ ρο δε πι χε: ΧΟ 91ΝΣ Νουϖεαυ χαπτευρ δε ρεχηανγε Ρεµπλαχεµεντ δεσ πιλεσ: Ρεµπλαχεζ λεσ πιλεσ δε 9 ϖολτσ λορσθυε λε ϖοψαντ <<ΛΟΩ ΒΑΤΤΕΡΨ>> σ αλλυµε. Σι λ αππαρειλ δε χοντρ λε ν εστ πασ υτιλισ πενδαντ 90 ϕουρσ, ϖ ριφιεζ λ τατ δεσ πιλεσ δε 9 ϖολτ ετ ρεµπλαχεζ λεσ, σι ν χεσσαιρε. ΡΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ ΕΣ ΠΙΛΕΣ Ε Λ ΑΠΠΑΡΕΙΛ Ε ΧΟΝΤΡ ΛΕ Χεσ πιλεσ φουρνισσεντ, δε φα ον περµαµεντε, υνε τενσιον δε πολαρισατιον αυ χαπτευρ δε Χο ετ αλιµεντεντ λ αππαρειλ δε χοντρ λε εν χασ δε περτε δ αλιµεντατιον ΧΑ. Σι λ αλιµεντατιον ΧΑ ετ ΧΧ σοντ ρετιρ εσ, πενδαντ 2 ηευρεσ ου πλυσ, υνε π ριοδε δε ρ θυιλιβραγε δ υνε ηευρε εστ ν χεσσαιρε συρ λα χαπτευρ, χαρ λεσ λεχτυρεσ ιρρ γυλι ρεσ πευϖεντ συρϖενιρ. Λεσ πιλεσ αππρουϖ εσ πουρ υτιλισατιον σοντ: 1. Πιλε αλχαλινε ινδυστριελλε Πανασονιχ 9 ςχχ Μοδ λε Νο. 6ΑΜ 6ΠΙ9ς 2. Πιλε αλχαλινε υραχελλ 9 ςχχ Μοδ λε Νο. ΜΝ1604Β2 3. Πιλε αλαχαλινε Εϖερεαδψ (Ενεργιζερ) 9 ςχχ Μοδ λε Νο. 6ΛΡ61 6ΑΜ6 9ς

17 21 ΡΕΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ ΕΣ ΧΑΠΤΕΥΡΣ Λεσ χαπτευρσ δε ρεχηανγε σοντ εξπ δι σ αϖεχ υν ρεσσορτ εν µ ταλ ινσταλλ εντρε λεσ λεχτροδεσ. Νε πασ ρετιρερ λε χλιπ ταντ θυε λε χαπτευρ ν εστ πασ ινσταλλ δανσ λ αππαρειλ δε χοντρ λε. ταπε 1) βρανχηεζ τουσ λεσ ραχχορδεµεντσ εξτερνεσ. Ρετιρεζ λ αππαρειλ δε χοντρ λε δε ΧΟ δε λ υνιτ. ταπε 2) Ρετιρεζ λεσ θυατρε ϖισ δανσ λε πλατεαυ αρρι ρε γαυχηε δε λ αππαρειλ δε χοντρ λε. Ρεµαρθυε: Λ εµπλαχεµεντ δεσ αλαρµεσ πευτ ϖαριερ. ταπε 3) Ρετιρεζ λε πλατεαυ αρρι ρε πουρ αϖοιρ αχχ σ λα χυϖεττε δυ χαπτευρ δεπυισ λ εξτ ριευρ δε λα βο τε. ΛΕΣ ΡΑΧΧΟΡ Σ Υ ΧΑΠΤΕΥΡ ΣΟΝΤ ΛΕΣ ΣΥΙςΑΝΤΣ: ΦΙΛ ΡΟΥΓΕ ΧΑΠΤΕΥΡ ΦΙΛ ΒΛΕΥ Ρ Φ ΡΕΝΧΕ ΦΙΛ ΝΟΙΡ ΧΟΝΤΡ ΛΕ ταπε 4) Ρετιρεζ λε χαπτευρ δε λα χυϖεττε δε χαπτευρ ετ ρεµπαλχερ λεσ χονδυχτευρσ. ανσ λε νουϖεαυ χαπτευρ, ρετιρεζ λε ρεσσορτ εν µ ταλ. Ρατταχηεζ λεσ χονδυχτευρσ αυξ τερµιναυξ δε χουλευρ χορρεσπονδαντσ συρ λε νουϖεαυ χαπτευρ. Ινσταλλεζ λε µουϖεαυ χαπτευρ δανσ λα χυϖεττε δυ χαπτευρ. ταπε 5) Ρεµοντερ λε µονιτευρ ετ λε ρ ινσταλλερ δανσ λε σψστ µε. Ραχχορδερ τουτεσ λεσ χοννεξιονεσ εξτερνεσ. Λαισσερ λε µονιτευρ σε σταβιλισερ ετ ταλοννερ δε νουϖεαυ.

18 22 ΜΕΤΗΟ Ε Ε ΧΑΛΙΒΡΑΓΕ Νε πασ υτιλισερ δυ γαζ ινερτε πουρ µεττρε λε µονιτευρ ζ ρο. Ρ ΓΛΑΓΕ Υ ΖΕΡΟ Υ ΧΟ Υτιλισεζ λε γαζ σπ χιφιθυε αυ ρ γλαγε ζ ρο πουρ ασσυρερ υνε χαλιβρατιον ϖαλαβλε. Σι Λε ρ γλαγε ζ ρο εστ ιµποσσιβλε, ιλ εστ πευτ τρε ν χεσσαιρε δε ρεµπλαχερ λε χαπτευρ. 1. Πουσσεζ λε σ λεχτευρ µαρχηε/αρρ τ/τεστ [ον/οφφ/τεστ] εν ποσιτιον µαρχηε. 6. Φιξερ λε τυψαυ τρανσπαρεντ λ εντρ ε δ αιρ δυ δεποσιτιφ αυ µοψεν δ υνε φιχηε. 2. Αττενδεζ 30 σεχονδεσ πουρ θυε λ αφφιχηαγε σε ρεπλαχε ζ ρο. Λ ινδιχατευρ ϖερτ σερα ιλλυµιν. 7. Ουϖριρ λε ρ γυλατευρ δε γαζ αυ χοµπλετ εν τουρναντ λε βουτον δανσ λε σενσ δεα αιγυιλλεσ. δ υνε µοντρε αυ µοινσ δευξ (2) φοισ. 3.Μεττεζ ετ γαρδεζ λε σ λεχτευρ µαρχηε/αρρ τ/τεστ εν ποσιτιον τεστ. Λ ινδιχατευρ ρουγε ετ λ αλαµρε σεροντ ιλλυµιν σ, λ ινδιχατευρ ϖερτ χλιγνοτερα ετ λ ινδιχατευρ αµβρε σερα ιλλιµιν. Χε τεστ γαραντιτ θυε λεσ χιρχυιτσ ετ λε χαπτευρ φονχτιονµεντ. γαγεζ λε βουτον σελεχτευρ ετ λ αφφιχηαγε δεϖραιτ σε ρεµεττε Λαισσερ λ αφφιχηευρ νυµ ριθυε σε σταβιλισερ πενδαντ ενϖιρον σεχονδεσ. 4. Ενλεϖεζ λε τυψαυ δυ µονιτευρ δε ΧΟ. 9. Ρ γλερ λα ϖισ δε ρ γλαγε δυ ποτεντιονµ τρε (δανσ λε σενσ δεσ αιγυιλλεσ δ υνε µοντρε πουρ αυγµεντερ, δανσ λε σενσ χοντραιρε αυξ αιγυιλλεσ δ υνε µοντρε πουρ δινινευρ) ϕυσθυ χε θυ υνε λεχτυρε δε 00 αππαραισσε. 5. Ινσταλλεζ λε ρ γυλατευρ συρ λε χψλινδρε δυ χαλιβραγε γαζ. 10. Ετειγνεζ λε ρ γυλατευρ ετ ενϖελεζ λε χουπλαγε δυ µονιτευρ.

19 23 ΑϑΥΣΤΕΜΕΝΤ Ε ΛΑ ΜΕΣΥΡΕ ΙΝΤΕΡςΑΛΛΕ Υ ΧΟ Υτιλισεζ σευλεµεντ δυ γαζ ΧΟ δε 10 20ππµ πουρ τουτ ταλονναγε. Λ υτιλισατιον δ υνε πλυσ γρανδε χονχεντρατιον πευτ διµινυερ λα πρ χισιον συρ λα πετιτε χηελλε. Ρεµαρθυε: 10ππµ δε γαζ δοιϖεντ τρε υτιλισ σ πουρ σατισφαιρε αυξ νορµεσ χαναδιεννεσ ρελατιϖεµεντ αυ µονοξψδε δε χαρβονε. 1. Ινσταλλεζ λε ρ γυλατευρ συρ λε χψλινδρε δυ χαλιβραγε γαζ. 5. Ρ γλερ λα ϖισ δε ρ γλαγε σπαν (πορτ ε) δυ ποτεντιοµ τρε (δανσ λε σενσ δεσ αιγυιλλεσ δ υνε µοντρε πουρ αυγµεντερ, δανσ λε σενσ χοντραιρε αυξ αιγυιλλεσ δ υνε µοντρε πουρ διµινευρ) ϕυσθυ χε θυε λ αφφιχηαγε νυµ ριθυε ινδιθυε λα µ µε χονχεντρατιον (ππµ) θυε χελλε θυι αππαρα τ συρ λ ταλονναγε δυ χψλινδρε δε γαζ. 2. Ραχχορδερ λα φιχηε αυ δισποσιτιφ δε χοντρ λε. 3. Ουϖριρ λε ρ γυλατευρ δε γαζ αυ χοµπλετ εν τουρναντ λε βουτον δανσ λε σενσ δεσ αιγυιλλεσ δ υνε µοντρε αυ µοινσ δευξ (2) φοισ. 6. Φερµερ λε ρ γυλατευρ ετ ρ π τερ λα προχ δυρε δε ρ γλαγε ζ ρο εξπλιθυ ε χι δεσσυσ. Λ αφφιχηαγε δεϖραιτ ρεϖενιρ Λαισσερ λ αφφιχηευρ νυµ ριθυε σε σταβιλισερ πενδαντ ενϖιρον σεχονδεσ. ΛΕ ΙΣΠΟΣΙΤΙΦ Ε ΧΟΝΤΡ ΛΕ ΕΣΤ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΤ ΤΑΛΟΝΝ ΕΤ ΟΙΤ ΤΡΕ ΤΑΚΙΒΒ ΧΗΑΘΥΕ ΜΟΙΣ ΟΥ ΣΙ ΣΑ ΠΡ ΧΙΣΙΟΝ ΕΣΤ ΜΙΣΕ ΕΝ ΟΥΤΕ. ΧΟΝΣΥΛΤΕΡ ΛΕΣ ΝΟΡΜΕΣ ΛΟΧΑΛΕΣ ΕΤ ΧΑΛΙΒΡΕΡ ΣΙ Ν ΧΕΣΣΑΙΡΕ.

20 24 Ωαρραντψ ισχλαιµερ Αιρ Σψστεµσ µανυφαχτυρεδ εθυιπµεντ ισ ωαρραντεδ το τηε οριγιναλ υσερ αγαινστ δεφεχτσ ιν ωορκµανσηιπ ορ µατεριαλσ υνδερ νορµαλ υσε φορ ονε ψεαρ αφτερ δατε οφ πυρχηασε. Ανψ παρτ ωηιχη ισ δετερµινεδ βψ Αιρ Σψστεµσ το βε δεφεχτιϖε ιν µατεριαλ ορ ωορκµανσηιπ ωιλλ βε, ασ τηε εξχλυσιϖε ρεµεδψ, ρεπαιρεδ ορ ρεπλαχεδ ατ Αιρ Σψστεµσ οπτιον. Τηισ ωαρραντψ δοεσ νοτ αππλψ το ελεχτριχαλ σψστεµσ ορ ελεχτρονιχ χοµπο νεντσ. Ελεχτριχαλ παρτσ αρε ωαρραντεδ, το τηε οριγιναλ υσερ, φορ 90 δαψσ φροµ τηε δατε οφ σαλε. υρινγ τηε ωαρραντψ περιοδ, ελεχτριχαλ χοµπονεντσ ωιλλ βε ρεπαιρεδ ορ ρεπλαχεδ ατ Αιρ Σψστεµσ οπτιον. ΝΟ ΟΤΗΕΡ ΩΑΡΡΑΝΤΨ, ΕΞΠΡΕΣΣΕ ΟΡ ΙΜΠΛΙΕ, ΑΣ ΤΟ ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ, ΘΥΑΛΙΤΨ, ΜΕΡΧΗΑΝΤΑΒΙΛΙΤΨ, ΦΙΤΝΕΣΣ ΦΟΡ Α ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΡ ΠΥΡΠΟΣΕ, ΟΡ ΑΝΨ ΟΤΗΕΡ ΜΑΤΤΕΡ ΙΣ ΓΙςΕΝ ΒΨ ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝ ΗΕΡΕ ΩΙΤΗ. ΥΝ ΕΡ ΝΟ ΧΙΡΧΥΜΣΤΑΝΧΕΣ ΣΗΑΛΛ ΤΗΕ ΣΕΛΛΕΡ ΒΕ ΛΙΑΒΛΕ ΦΟΡ ΛΟΣΣ ΟΦ ΠΡΟΦΙΤΣ, ΑΝΨ ΟΤΗΕΡ Ι ΡΕΧΤ ΟΡ ΙΝ ΙΡΕΧΤ ΧΟΣΤΣ, ΕΞΠΕΝΣΕΣ, ΛΟΣΣΕΣ ΟΡ ΑΜΑΓΕΣ ΑΡΙΣΙΝΓ ΟΥΤ ΟΦ ΕΦΕΧΤΣ ΙΝ, ΟΡ ΦΑΙΛΥΡΕ ΟΦ ΤΗΕ ΠΡΟ ΥΧΤ ΟΡ ΑΝΨ ΠΑΡΤ ΤΗΕΡΕΟΦ. Τηε πυρχηασερ σηαλλ βε σολελψ ρεσπονσιβλε φορ χοµπλιανχε ωιτη αλλ αππλιχαβλε Φεδεραλ, Στατε ανδ Λοχαλ ΟΣΗΑ ανδ/ορ ΜΣΗΑ ρεθυιρεµεντσ. Αλτηουγη Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ βελιεϖεσ τηατ ιτσ προδυχτσ, ιφ οπερατεδ ανδ µαινταινεδ ασ σηιππεδ φροµ τηε φαχτορψ ανδ ιν αχχορδανχε ωιτη ουρ οπερατιονσ µανυαλ, χονφορµ το ΟΣΗΑ ανδ/ορ ΜΣΗΑ ρεθυιρεµεντσ, τηερε αρε νο ιµπλιεδ ορ εξπρεσσεδ ωαρραντιεσ οφ συχη χοµπλιανχε εξτενδινγ βεψονδ τηε λιµιτεδ ωαρραντψ δεσχριβεδ ηερειν. Προδυχτ δεσιγνσ ανδ σπεχιφιχατιονσ αρε συβϕεχτ το χηανγε ωιτηουτ νοτιχε. Ρεϖ 2 12/98 ενεγαχι ν δε λα γαραντ α Ελ εθυιπο φαβριχαδο πορ Αιρ Σψστεµσ εξτιενδε γαραντ α αλ υσυαριο οριγιναλ χοντρα δεφεχτοσ δε µανο δε οβρα ο δε µατεριαλεσ δυραντε ελ υσο νορµαλ πορ υν α ο δεσπυ σ δε λα φεχηα δε χοµπρα. Αιρ Σψστεµσ ρεπαρα ο ρεεµπλαζα χυαλθυιερ παρτε θυε δετερµινε Αιρ Σψστεµσ θυε συφρα δε δεφεχτοσ εν χυαντο α µατεριαλεσ ο α µανο δε οβρα, δελ µοδο θυε ελλοσ σελεχχιονεν χοµο ελ ρεµεδιο εξχλυσιϖο. Εστα γαραντ α νο απλιχα α σιστεµασ ελ χτριχοσ ο α χοµπονεντεσ ελεχτρ νιχοσ. Σε οφρεχε υνα γαραντ α αλ υσυαριο οριγιναλ πορ παρτεσ ελ χτριχασ πορ 90 δ ασ δεσδε λα φεχηα δε ϖεντα. υραντε ελ πλαζο δε λα γαραντ α, Αιρ Σψστεµσ ρεπαραρ ο ρεεµπλαζαρ λοσ χοµπονεντεσ ελεχτρ νιχοσ α συ δισχρεχι ν. ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΝΟ Α ΝΙΝΓΥΝΑ ΟΤΡΑ ΓΑΡΑΝΤ Α, ΕΞΠΡΕΣΑ Ο ΙΜΠΛ ΧΙΤΑ, ΕΝ ΧΥΑΝΤΟ Α ΛΑ ΕΣΧΡΙΠΧΙ Ν, ΧΑΛΙ Α, ΧΟΜΕΡΧΙΑΒΙΛΙ Α, ΑΠΛΙΧΑΧΙ Ν ΧΟΡΡΕΧΤΑ ΠΑΡΑ ΥΝ ΜΟΤΙςΟ ΕΣΠΕΧ ΦΙΧΟ, Ο ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΟΤΡΟ ΤΕΜΑ ΕΝ ΧΟΝΕΞΙ Ν ΧΟΝ ΕΣΤΕ ΟΧΥΜΕΝΤΟ. ΒΑϑΟ ΝΙΝΓΥΝΑ ΧΙΡΧΥΝΣΤΑΝΧΙΑ ΣΕΡI ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΛΕ ΕΛ ςεν Ε ΟΡ ΕΝ ΧΥΑΝΤΟ Α Π Ρ Ι Α Ε ΙΝΓΡΕΣΟΣ, ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΟΤΡΟ ΧΟΣΤΟ, ΓΑΣΤΟ, Π Ρ Ι Α Ο Α Ο ΙΡΕΧΤΟ Ο ΙΝ ΙΡΕΧΤΟ ΘΥΕ ΟΧΥΡΡΑ ΧΟΜΟ ΡΕΣΥΛΤΑ Ο Ε ΕΦΕΧΤΟΣ ΕΝ ΕΛ ΠΡΟ ΥΧΤΟ Ο ΕΝ ΕΛ ΦΑΛΛΟ ΕΛ ΠΡΟ ΥΧΤΟ Ο ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΠΑΡΤΕ ΕΛ ΜΙΣΜΟ. Ελ χοµπραδορ σερ νιχαµεντε ρεσπονσαβλε πορ χυµπλιρ χον τοδοσ λοσ ρεθυισιτοσ ϖιγεντεσ φεδεραλεσ, εσταταλεσ ο λοχαλεσ δε ΟΣΗΑ ψ/ο δε ΜΣΗΑ. Αυνθυε Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ χρεε θυε συσ προδυχτοσ χυµπλεν χον λοσ ρεθυισιτοσ δε ΟΣΗΑ ψ/ο ΜΣΗΑ, σι σε οπεραν ψ σε µαντιενεν χοµο φυερον εµβαρχαδοσ δε λα φ βριχα σεγ ν νυεστρο µανυαλ δε οπεραχι ν, νο εξτενδεµοσ γαραντ ασ ιµπλ χιτασ ο εξπρεσαδασ δε διχηο χυµπλιµιεντο φυερα δε λα γαραντ α λιµιταδα δεσχριτα εν εστε δοχυµεντο. Λοσ δισε οσ ψ λασ εσπεχιφιχαχιονεσ δε λοσ προδυχτοσ εστ ν συϕετοσ α χαµβιοσ σιν νοτιφιχαχι ν πρεϖια. Ρεϖισι ν 2 12/98 Λιµιτατιονσ δε λα γαραντιε Λεσ προδυιτσ µανυφαχτυρ σ παρ Αιρ Σψστεµσ χοµπορτεντ, πουρ λε πρεµιερ αχηετευρ, υνε γαραντιε χοντρε τουτ ϖιχε δε φαβριχατιον ου δ φαυτ δε µατ ριαυ, χονδιτιον δ τρε υτιλισ σ χοµµε πρ ϖυ, ετ χε πουρ υνε δυρ ε δ υν αν χοµπτερ δε λα δατε δ αχηατ. Σι Αιρ Σψστεµσ εστιµε θυ υν χοµποσαντ πρ σεντε υν ϖιχε δε φαβριχατιον ου υν δ φαυτ δε µατ ριαυ, χε χοµποσαντ σερα ρ παρ ου ρεµπλαχ σα δισχρ τιον, ετ χελα χονστιτυερα λε σευλ ρεχουρσ ποσσιβλε. Χεττε γαραντιε νε σ αππλιθυε πασ αυξ ενσεµβλεσ λεχτριθυεσ νι αυξ λ µεντσ λεχτρονιθυεσ. Λεσ πι χεσ λεχτριθυεσ σοντ χουϖερτεσ παρ υνε γαραντιε δε 90 ϕουρσ χοµπτερ δε λα δατε δ αχηατ, ετ χε υνιθυεµεντ πουρ λε πρεµιερ αχηετευρ. υραντ λα π ριοδε δε γαραντιε, λεσ χοµποσαντσ λεχτριθυεσ σεροντ ρ παρ σ ου ρεµπλαχ σ λα δισχρ τιον δ Αιρ Σψστεµσ. ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ Ν ΟΦΦΡΕ ΑΥΧΥΝΕ ΑΥΤΡΕ ΓΑΡΑΝΤΙΕ, ΕΞΠΡΕΣΣΕ ΟΥ ΤΑΧΙΤΕ, ΘΥΑΝΤ ℵ ΛΑ ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ, ΛΑ ΘΥΑΛΙΤ, ΛΑ ςαλευρ ΜΑΡΧΗΑΝ Ε, ΛΑ ΧΟΝςΕΝΑΝΧΕ ℵ ΥΝ ΥΣΑΓΕ ΠΑΡΤΙΧΥΛΙΕΡ, ΟΥ ΤΟΥΤΕ ΑΥΤΡΕ ΦΟΝΧ ΤΙΟΝ ΛΙ Ε ΑΥ ΠΡΟ ΥΙΤ ΧΙ ϑοιντ. ΛΕ ςεν ΕΥΡ ΝΕ ΠΟΥΡΡΑ ΕΝ ΑΥΧΥΝ ΧΑΣ ΤΡΕ ΤΕΝΥ ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΛΕ ΕΣ ΠΕΡΤΕΣ Ε ΡΕςΕΝΥΣ ΝΙ ΕΣ ΑΥΤΡΕΣ ΧΟΥΤΣ ΙΡΕΧΤΣ ΟΥ ΙΝ ΙΡΕΧΤΣ, ΝΙ ΕΝΧΟΡΕ ΕΣ ΠΕΝΣΕΣ, ΠΕΡΤΕΣ ΟΥ ΟΜΜΑΓΕΣ ΕΝΧΟΥΡΥΣ ΕΝ ΡΑΙΣΟΝ Υ ςιχε Ε ΦΑΒΡΙΧΑΤΙΟΝ Υ ΠΡΟ ΥΙΤ ΟΥ Ε ΛΑ ΦΑΙΛΛΑΝΧΕ Μ ΧΑΝΙ ΘΥΕ Ε ΧΕ ΕΡΝΙΕΡ, ΟΥ ΕΝΧΟΡΕ Ε ΤΟΥΤΕ ΠΙ ΧΕ ΟΝΤ ΙΛ ΕΣΤ ΧΟΝΣΤΙΤΥ. Ιλ ινχοµβε εντι ρεµεντ λ αχηετευρ δε σε χονφορµερ αυξ διρεχτιϖεσ δεσ οργανισµεσ ρ γλεµενταιρεσ εν ϖιγυευρ αυ νιϖεαυ φ δ ραλ, προϖιν χιαλ ου µυνιχιπαλ. Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ εστιµε θυε σεσ προδυιτσ ρεσπεχτεντ λεσ νορµεσ δε λ ΟΣΗΑ ετ δε ΜΣΗΑ δανσ λα µεσυρε ο σεσ προδυιτσ σοντ υτιλισ σ ετ εντρετενυσ σελον λ τατ δανσ λεθυελ ιλσ σε τρουϖαιεντ λευρ σορτιε δ υσινε, ετ εν χονφορµιτ αϖεχ λε µανυελ δ υτιλισατιον. Αυχυνε γαραντιε ταχιτε ου εξπρεσσε ν εστ εξπριµ ε, σι χε ν εστ χελλε θυι εστ χοντενυε δανσ λεσ πρ σεντεσ. Λεσ µοδ λεσ ου δονν εσ τεχηνιθυεσ πευϖεντ τρε µοδιφι σ σανσ πρ αϖισ. Ρ ϖισιον 2 12/98

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

あなたのマニュアル APRILIA RSV4 FACTORY

あなたのマニュアル APRILIA RSV4 FACTORY あなたはユーザーガイドの推奨事項を読むことができます テクニカルガイドまたはAPRILIA RSV4 FACTORYのインストールガイドです. あなたはユーザーマニュアルで APRILIA RSV4 FACTOR の上のすべてのご質問 ( 情報 仕様 安全のアドバイスは サイズ アクセサリーなど ) への回答を見つけることが. 詳しい操作方法はユーザーガイドに記載されています ユーザーズガイド マニュアル

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

SEB Commodity Research

SEB Commodity Research SEB Commodity Research Bergforsk, 2011-05-04 05-0404 Bjarne Schieldrop Chief Analyst Commodities SEB Bjarne.schieldrop@seb.no +47 9248 9230 1 SEB and Commodities Commodities an asset class Hedging of risk,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Document Unique NOM DE L'ENTREPRISE - 1 -

Document Unique NOM DE L'ENTREPRISE - 1 - Document Unique NOM DE L'ENTREPRISE - - A lire absolument! Cette version de document unique que nous présentons est volontairement cryptée et a surtout pour objectif de montrer comment est construit notre

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS CATEGORY REPORT GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS 2 206/07/27 G.S. F.D. N.S. CORRECTION IN ME SFC WITH FUEL INDEX EM 206/07/22 G.S F.D./M.W FIRST EMISSION EM 0 206/07/2 G.S PRELIMINARY EDITION; FOR

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Overview There are a variety of different publications related to emergency medical coding, the use

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk.

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk. Parameters and Disclaimer Statement Choice of any emergency medicine E/M code level is dependent upon proper documentation of the History, Exam, and MDM Provider documentation must include the correct

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 ! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 3 Το Βλοχκ ορ νοτ το Βλοχκ? Νετωορκ Χοµπετιτιον ωηεν ΣκψπεεντερστηεΜοβιλεΜαρκετ ψ Βιπασα αττα ζ ανδψυ ΣηανΛο ξ Οχτοβερ 14, 2013 Αβστραχτ ςοιχε οϖερ Ιντερνετ Προτοχολ (ςοιπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ Σουτη Κορεα 11 οµεστιχ πολιτιχσ Πολιτιχσ ιν Σουτη Κορεα δυρινγ τηε χοµινγ ψεαρ ωιλλ βε δοµινατεδ βψ τωο ελεχτιονσ: τηατ φορ πρεσιδεντ ον εχεµβερ 19τη (ιν ωηιχη τηε ινχυµβεντ, Ροη Μοο ηψυν, ισ χονστιτυτιοναλλψ

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Foundations for the Improvising Musician

Foundations for the Improvising Musician Prof. Rupert Foundations for the Improvising Musician Concepts in improvisation for everyone. Ex 1 Rhythm in jazz. The way most horn and string players intuitively interpret consecutive eight notes. &

Διαβάστε περισσότερα

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ.

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ινφερνο: Χαντο Ξ Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ο ποωερ συπρεµε, τηατ τηρουγη τηεσε ιµπιουσ χιρχλεσ Τυρνεστ µε, Ι βεγαν,

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα