Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον"

Transcript

1 Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα., Τελεπηονε (757) Τολλ Φρεε Φαξ Νο. (757) ηττπ://ωωω.αιρσψστεµσ.χοµ ε µαιλ: σαλεσ αιρσψστεµσ.χοµ Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ, Ινχ. Ρεγιστερεδ το ΙΣΟ 9001 Χερτιφιχατε Νο. Α5003 Πριντεδ ιν Υ.Σ.Α Χοπψριγητ Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ, Ινχ Αλλ Ριγητσ Ρεσερϖεδ.

2 ΣΕΤΥΠ/ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ 4 Στεπ 1) Σεχυρε α λοω πρεσσυρε Γραδε αιρ σουρχε, υνδερ 150πσιγ. Στεπ 2) Ατταχη σαµπλε ηοσε το χασε ανδ τηεν πλυγ ιντο αιρ σουρχε. Νοτε: Α σαµπλε ηοσε ισ προϖιδεδ ωιτη τωο φιττινγσ σο τηατ α σετ υπ φορ α στανδαρδ ιντερχηανγε 1/4 φιττινγ ορ α ρετροφιτ φορ αν αµβιεντ αιρ πυµπ χαν βε αχηιεϖεδ. Φορ αν αιρ πυµπ σετ υπ, ρεµοϖε τηε πρεσσυρε γαυγε ανδ ινσταλλ α στρεετ τεε ιν το τηε γαυγε πορτ. Σχρεω τηε σοχκετ ιντο τηε στρεετ τεε, τηισ ισ τηε χοννεχτιον πορτ φορ τηε µονιτορ. Ινσταλλ τηε θυιχκ χοννεχτ πλυγ ον τηε σαµπλε ηοσε ανδ σεχυρε ωιτη τηε χλαµπ προϖιδεδ. Σεε παγε 4. Ινδυστριαλ Ιντερχηανγε Πλυγ Ρετρο φιτ Κιτ φορ Αµβιεντ Αιρ Πυµπ Στεπ 3) Αδϕυστ τηε ρεγυλατορ πρεσσυρε το α µαξιµυµ ρεαδινγ οφ 20πσι. Στεπ 4) Αδϕυστ τηε φλοωµετερ το ωηερε τηε φλοω βαλλ ισ λοχατεδ ιν τηε γρεεν βαρ αρεα. Στεπ 5) Πλαχε τηε ΟΝ/ΟΦΦ/ΤΕΣΤ σωιτχη το τηε ΟΝ ποσιτιον. Αλλοω 30 σεχονδσ φορ τηε ρεαδουτ το σταβιλιζε. Ιφ α ρεαδινγ οτηερ τηαν ΖΕΡΟ ισ δισπλαψεδ, χαλιβρατιον οφ τηε µονιτορ µαψ βε νεχεσ σαρψ. Σεε Χαλιβρατιον Προχεδυρε, παγεσ 7 8. Ιφ τηε ΧΟ χονχεντρα τιον λεϖελ εξχεεδσ τηε αλαρµ σετ ποιντ, τηε γρεεν ΝΟΡΜΑΛ λιγητ ωιλλ τυρν οφφ, τηε ρεδ ΗΙΓΗ ΧΟ λιγητ ωιλλ ιλλυµινατε, τηε αυδιβλε αλαρµ ωιλλ σουνδ, ανδ τηε ρεµοτε αλαρµ χοννεχτιονσ (ιφ υσεδ) ωιλλ ενεργιζε. Ονχε τηε ΧΟ χονχεντρατιον λεϖελσ δροπ βελοω τηε αλαρµ σετ ποιντ, αλλ αλαρµ ινδιχατορσ ωιλλ δεαχτιϖατε ανδ τηε υνιτ ωιλλ ρετυρν το ΝΟΡΜΑΛ οπερατιον.

3 5 ΥΝΙςΕΡΣΑΛ ΑΙΡ ΠΥΜΠ Α ΑΠΤΕΡ ΚΙΤ ΦΟΡ ΠΟΡΤΑΒΛΕ ΧΟ ΑΙΡΛΙΝΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΒΥΣΗΙΝΓ ΣΤΡΕΕΤ ΤΕΕ ΓΑΥΓΕ ΧΟΛ ΕΡ ΣΟΧΚΕΤ ΧΟΛ ΕΡ ΠΛΥΓ ΗΟΣΕ ΧΛΑΜΠ ΣΑΜΠΛΕ ΗΟΣΕ Στεπ 1 Ρεµοϖε εξιστινγ γαυγε φροµ βυσηινγ Στεπ 2 Ινσταλλ στρεετ τεε ιν βυσηινγ. Ινσταλλ χολδερ σοχκετ ανδ γαυγε ιν στρεετ τεε ασ σηοων. Στεπ 3 Σλιδε ηοσε χλαµπ οϖερ ενδ οφ ηοσε. Σλιδε χολδερ πλυγ οντο ηοσε ανδ χριµπ ηοσε χλαµπ οϖερ χολδερ πλυγ. ΦΟΡ ΥΣΕ ΩΙΤΗ ΒΡΕΑΤΗΕΡ ΒΟΞ ΤΜ ορ ΛΟΩ ΠΡΕΣΣΥΡΕ ΠΛΑΝΤ ΑΙΡ ΣΟΥΡΧΕ 1/4 ΠΛΥΓ ΗΟΣΕ ΧΛΑΜΠ ΣΑΜΠΛΕ ΗΟΣΕ Στεπ 1 Σλιδε ηοσε χλαµπ οϖερ ενδ οφ ηοσε. Σλιδε 1/2 πλυγ οντο ηοσε ανδ χριµπ ηοσε χλαµπ οϖερ ηοσε βαρβ. Στεπ 2 Ινσταλλ 1/4 πλυγ ον Βρεατηερ Βοξ ΤΜ ορ οτηερ αιρ σουρχε το βε τεστεδ. Μαξιµυµ πρεσσυρε 125πσι.

4 6 ΣΗΥΤ ΟΩΝ Τηε µονιτορ χαν βε λεφτ ον χοντινυουσλψ ωηεν οπερατεδ ον 115 ςαχ. υρινγ Χ οπερατιον, τωιν 9 ϖολτ βαττεριεσ ωιλλ οπερατε φορ αππροξιµατελψ 50 ηουρσ. 1. Τυρν οφφ τηε µαιν αιρ συππλψ το τηε µονιτορ ανδ δισχοννεχτ ηοσε φροµ αιρ σουρχε. 2. ισχοννεχτ 115 ςαχ λινε το τηε βοξ. 3. Τυρν µονιτορ ΟΦΦ ατ τηε ΟΝ/ΟΦΦ/ΤΕΣΤ σωιτχη. ο νοτ ρεµοϖε 9 ϖολτ βαττεριεσ. Τηεσε αρε υσεδ το µαινταιν α βιασ ϖολταγε το τηε σενσορ; τηισ κεεπσ τηε σενσορ ρεαδψ φορ ιµµεδιατε φυτυρε υσε. ΣΨΣΤΕΜ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ Χαλιβρατιον: Μονιτορ χαλιβρατιον σηουλδ βε δονε µοντηλψ το ενσυρε αχχυραχψ. Α χαλιβρατιον δατε στιχκερ σηουλδ βε αφφιξεδ φορ φυτυρε ρεφερενχε. Το οβταιν αν αχχυρατε χαλιβρατιον, ωε ρεχοµµενδ τηε υσε οφ Αιρ Σψστεµ χαλιβρατιον κιτσ. Παρτ Νυµβερ: ΒΒΚ 20 Χαλιβρατιον κιτ φορ ΧΟ µονιτορ; 20ππµ ΧΟ γασ, ζερο αιρ, ρεγυλατορ ανδ χασε ΒΒΚ λιτερ σιζε. Χαλιβρατιον κιτ φορ Χαναδιαν ΧΟ µονιτορ σεττινγσ; ινχλυδεσ 10ππµ ΧΟ γασ, ζερο αιρ, ρεγυλατορ ανδ χασε 17 λιτερ σιζε ΒΒΚ Χαλιβρατιον κιτ φορ ΧΟ µονιτορ; 20ππµ ΧΟ γασ, ζερο αιρ, ρεγυλατορ ανδ χασε 103 λιτερ σιζε Το ασσυρε σενσορ αχχυραχψ, χαλιβρατιον οφ τηε µονιτορ ισ ρεθυιρεδ. Ιφ ψου χαννοτ οβταιν αν αχχυρατε χαλιβρατιον, σενσορ ρεπλαχεµεντ µαψ βε νεχεσσαρψ. Χονσυλτ Ρεπαιρ Σερϖιχε επαρτµεντ βεφορε ορδερινγ. Παρτ Νυµβερ: ΧΟ 91ΝΣ Νεω Ρεπλαχεµεντ Σενσορ Βαττερψ Ρεπλαχεµεντ: Ρεπλαχε 9 ςολτ βαττεριεσ ωηεν τηε αµβερ ΛΟΩ ΒΑΤΤΕΡΨ λιγητ ιλλυµι νατεσ. Ιφ τηε µονιτορ ισ νοτ υσεδ φορ 90 δαψσ, χηεχκ τηε 9 ϖολτ βαττερψ χονδιτιον, ανδ ρεπλαχε ιφ νεχεσσαρψ. ΜΟΝΙΤΟΡ ΒΑΤΤΕΡΨ ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ Τηεσε βαττεριεσ χοντινυουσλψ προϖιδε α ρεθυιρεδ βιασ ϖολταγε το τηε ΧΟ σενσορ, ανδ ποωερ τηε µονιτορ ιν τηε εϖεντ οφ αν ΑΧ ποωερ λοσσ. Ιφ ΑΧ ανδ Χ ποωερ αρε ρεµοϖεδ φορ α περιοδ οφ 2 ηουρσ ορ µορε, α 1 ηουρ ρεσταβιλιζατιον περιοδ ισ ρεθυιρεδ ον τηε σενσορ, ασ ερρατιχ ρεαδινγσ µαψ οχχυρ. Βαττεριεσ αππροϖεδ φορ υσε αρε: 1. Πανασονιχ Ινδυστριαλ Αλκαλινε Βαττερψ 9ς Χ Μοδελ Νο. 6ΑΜ 6ΠΙ 9ς 2. υραχελλ Αλκαλινε Βαττερψ 9 ς Χ Μοδελ Νο. ΜΝ1604Β2 3. Εϖερεαδψ Βαττερψ (Ενεργιζερ) Αλκαλινε 9ς Χ Μοδελ Νο. 6ΛΡ61 6ΑΜ6 9ς

5 7 ΣΕΝΣΟΡ ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ Ρεπλαχεµεντ σενσορσ αρε σηιππεδ ωιτη α µεταλ σπρινγ ινσταλλεδ βετωεεν τηε ελεχτροδεσ. ο νοτ ρεµοϖε τηε χλιπ υντιλ τηε σενσορ ισ το βε ινσταλλεδ ιντο τηε µονιτορ. ΣΤΕΠ 1) ισχοννεχτ αλλ εξτερναλ χοννεχτιονσ. Ρεµοϖε ΧΟ µονιτορ φροµ τηε υνιτ. ΣΤΕΠ 2) Ρεµοϖε τηε φουρ σχρεωσ φροµ τηε µονιτορ σ λεφτ ενδ πλατε. Νοτε: Αλαρµ λοχατιον µαψ ϖαρψ. ΣΤΕΠ 3) Ρεµοϖε ενδ πλατε το γαιν αχχεσσ το τηε σενσορ χυπ φροµ ουτσιδε τηε ηουσινγ. Νοτε: Χυρρεντλψ, τηερε αρε τωο τψπεσ οφ σενσορσ βεινγ σηιππεδ. Πλεασε χηεχκ ψουρ σενσορ λεαδ χοννεχτιονσ ανδ φολλοω σενσορ χοννεχτιον ινστρυχτιονσ βελοω. ΣΤΕΠ 4) Ρεµοϖε σενσορ φροµ σενσορ χυπ ανδ ρεµοϖε λεαδσ. Τακε τηε νεω σενσορ ανδ ρεµοϖε τηε µεταλ σπρινγ. Ρεατταχη λεαδσ το τηε προπερ χολορεδ τερµιναλσ ον τηε νεω σενσορ. Ινσταλλ νεω σενσορ ιντο σενσορ χυπ. ΣΤΕΠ 5) Ρεασσεµβλε µονιτορ ανδ ινσταλλ βαχκ ιντο σψστεµ. Χοννεχτ αλλ εξ τερναλ χοννεχτιονσ. Αλλοω µονι τορ το σταβιλιζε 30 µινυτεσ το 1 ηουρ ανδ ρεχαλιβρατε.

6 8 ΧΑΛΙΒΡΑΤΙΟΝ ΠΡΟΧΕ ΥΡΕ ο νοτ υσε ινερτ γασεσ το ζερο τηε µονιτορ. Τηισ ωιλλ χαυσε πρεµατυρε φαιλυρε οφ τηε σενσορ. ΧΟ Ζερο Αδϕυστµεντ Το ζερο τηε ινστρυµεντ, φολλοω τηε στεπσ βελοω. Ζερο χαλιβρατιον γασ σηουλδ βε υσεδ το προπερλψ ζερο τηε ινστρυµεντ ανδ ασσυρε τηατ α ϖαλιδ χαλιβρατιον ισ αχηιεϖεδ. Ιφ ζερο αδϕυστµεντ χαννοτ βε µαδε ασ ινδιχατεδ, σενσορ ρεπλαχεµεντ µαψ βε νεχεσσαρψ. Αφτερ εαχη µονιτορ αδϕυστµεντ ουτλινεδ ιν τηε φολλοωινγ στεπσ, αλλοω τιµε φορ τηε χηανγεσ το σταβιλιζε. 1. Πλαχε τηε ον/οφφ/τεστ σωιτχη το τηε ον ποσιτιον. 6. Ατταχη τηε χλεαρ τυβινγ ωιτη µαλε πλυγ το τηε µονιτορ αιρ σαµπλε ινλετ. 2. Αλλοω 30 σεχονδσ φορ τηε ρεαδουτ το σταβιλιζε. Τηε γρεεν ινδιχατορ λιγητ ωιλλ ιλλυµινατε. 7. Οπεν γασ ρεγυλατορ φυλλψ βψ τυρνινγ τηε κνοβ ατ λεαστ τωο (2) τυρνσ χουντερχλοχκωισε. 3. Ηολδ τηε ον/οφφ/τεστ σωιτχη ιν τηε τεστ ποσιτιον. Τηε φολλοωινγ ωιλλ οχχυρ: Αυδιβλε αλαρµ ωιλλ σουνδ Γρεεν ινδιχατορ ΛΕ ωιλλ φλαση Αµβερ λοω βαττερψ ινδιχατορ ΛΕ ωιλλ ιλλυµινατε Ρεδ λαµπ ον Τηισ τεστ ενσυρεσ τηε χιρχυιτρψ ισ οπεραβλε ανδ τηε χοντινυιτψ το τηε σενσορ ισ προπερ. Ρελεασε τηε σωιτχη. 8. Αλλοω διγιταλ ρεαδουτ το σταβιλιζε αππροξιµατελψ σεχονδσ. 9. Αδϕυστ ζερο ποτ αδϕυστµεντ σχρεω (χλοχκωισε το ινχρεασε, χουντερχλοχκωισε το δεχρεασε) υντιλ α 00 ρεαδινγ ισ οβταινεδ. 4. Ρεµοϖε αιρ σαµπλε ινλετ τυβε. 5. Ινσταλλ ρεγυλατορ ον τηε ζερο αιρ χψλινδερ ρεφερενχε γασ. 10. Τυρν οφφ τηε ρεγυλατορ ανδ δισχοννεχτ τηε τυβινγ φροµ τηε ζερο αιρ ρεγυλατορ.

7 9 ΧΟ ΣΠΑΝ Α ϑυστμεντ Υσε ονλψ ππµ ΧΟ γασ φορ χαλιβρατιον. Υσινγ α ηιγηερ χονχεντρατιον µαψ δεχρεασε αχχυραχψ ατ λοωερ σχαλε ρεαδινγσ. Νοτε: 10ππµ γασ µυστ βε υσεδ το σατισφψ Χαναδιαν χαλιβρατιον ρεθυιρεµεντσ. 1. Ινσταλλ ρεγυλατορ το τηε ΧΟ χαλιβρατιον γασ χψλινδερ. 5. Αδϕυστ τηε σπαν ποτ αδϕυστµεντ σχρεω (χλοχκωισε το ινχρεασε, χουντερχλοχκωισε το δεχρεασε) υντιλ τηε διγιταλ δισπλαψ ρεαδσ τηε σαµε χονχεντρατιον (ππµ) ασ πριντεδ ον τηε χαλιβρατιον γασ χψλινδερ. 2. Χοννεχτ τηε πλυγ το τηε µονιτορ. 3. Οπεν γασ ρεγυλατορ φυλλψ βψ τυρνινγ τηε κνοβ ατ λεαστ τωο (2) τυρνσ χουντερχλοχκωισε. 6. Τυρν ρεγυλατορ οφφ ανδ ρεπεατ ζερο αδϕυστµεντ προχεδυρε αβοϖε. ισπλαψ σηουλδ ρετυρν το α 00 ρεαδινγ. 4. Αλλοω διγιταλ δισπλαψ το σταβιλιζε αππροξιµατελψ σεχονδσ. ΤΗΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΙΣ ΝΟΩ ΧΑΛΙΒΡΑΤΕ ΑΝ ΣΗΟΥΛ ΒΕ ΡΕΧΑΛΙΒΡΑΤΕ ΜΟΝΤΗΛΨ ΟΡ ΙΦ ΑΧΧΥΡΑΧΨ ΙΣ ΘΥΕΣΤΙΟΝΑΒΛΕ. ΧΗΕΧΚ ΛΟΧΑΛ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ ΑΝ ΡΕΧΑΛΙΒΡΑΤΕ ΑΣ ΡΕΘΥΙΡΕ.

8 11 ΠΡΕΠΑΡΑΧΙ Ν ΠΑΡΑ ΛΑ ΟΠΕΡΑΧΙ Ν Πασο 1) Αδθυιριρ υνα φυεντε δε αιρε Γραδο δε βαϕα πρεσι ν, πορ δεβαϕο δε 150πσι (10.3 βαρ) µαν µετρο. Πασο 2) Χονεχταρ λα µανγυερα δε µυεστρα α λα χαϕα ψ εντονχεσ ενχηυφαρλα α λα φυεντε δε αιρε. Νοτα: Σε προπορχιονα υνα µανγυερα δε µυεστρα χον δοσ αχχεσσοριοσ παρα ποδερ λογραρ υνα ινσταλαχι ν παρα υν ιντερχαµβιο εστ νδαρ δε αχχεσοριο δε ο υνα βοµβα δε αιρε αµβιεντε ρεαχονδιχιοναδα. Εν ελ χασο δε υνα πρεπαραχι ν δε βοµβα δε αιρε, ρετιραρ ελ µαν µετρο ε ινσταλαρ υν αχχεσοριο εν Τ ροσχαδο εν ελ πυερτο δελ αφοραδορ. Ροσχαρ ελ ενχηυφε εν ελ αχχεσοριο εν Τ ροσχαδο. Εστε εσ πυερτο δε χονεξι ν παρα ελ µονιτορ. Ινσταλαρ λα χλαϖια δε χονεξι ρ πιδα εν λα µανγυερα δε µυεστρα ψ ασεγυραρ χον λα αβραζαδερα προπορχιοναδα. Ρεφι ρασε α λα π γινα 12. Ιντερχαµβιο Εστ νδαρ δε αχχεσσοριο δε Βοµβα δε Αιρε Αµβιεντε Ρεαχονδιχιοναδα Πασο 3) Αϕυσταρ ελ ρεγυλαδορ δε πρεσι ν α υνα λεχτυρα µ ξιµα δε 20πσι (1.4 βαρ). Πασο 4) Αϕυσταρ ελ φλυϖι µετρο ηαστα δονδε λα βολα δε φλυϕο εστ λοχαλιζαδα εν ελ ρεα δε λα βαρρα ϖερδε. Πασο 5) Χολοχαρ ελ ιντερρυπτορ δε ΟΝ/ΟΦΦ/ΤΕΣΤ εν λα ποσιχι ν ΟΝ. Περµιτιρ 30 σεγυνδοσ παρα θυε σε εσταβιλιχε ελ ινδαχαδορ. Σι σε ρεπρεσεντα υνα λεχτυρα θυε νο σεα ΖΕΡΟ [ΧΕΡΟ], εσ ποσιβλε θυε λα χαλιβραχι ν δελ µονιτορ σεα νεχεσαρια. ς ασε ελ προχεδιµεντο δε χαλιβραχι ν. Σε ελ νιϖελ δε χονχεντραχι ν δε ΧΟ εξχεδε ελ πυµτο δε αϕυστε δε αλαρµα, λα λυζ ϖερδε ΝΟΡΜΑΛ σε απαγαρ, ψ λα λυζ ροϕα ΗΙΓΗ ΧΟ σε ενχενδερ, λα αλαρµα αυδιβλε σοναρ ψ σε αχτιϖαρ ν λασ χονεξιονεσ δε αλαρµα ρεµοτα (σι σε υσαν). Υνα ϖεζ θυε λοσ νιϖελεσ δε χονχεντραχι ν δε ΧΟ χαεν πορ δεβαϕο δελ πυντο δε ασϕυτε δε αλαρµα, τοδοσ λοσ ινδιχαδορεσ δε αλαρµα σε δεσαχτιϖαρ ν ψ λα υνιδαδ ρεγρεσαρ α συ οπεραχι ν ΝΟΡΜΑΛ.

9 12 ΧΟΝϑΥΝΤΟ Α ΑΠΤΑ ΟΡ Ε ΒΟΜΒΑ Ε ΑΙΡΕ ΥΝΙςΕΡΣΑΛ ΠΑΡΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΟΡΤIΤΙΛ Ε Λ ΝΕΑΣ Ε ΑΙΡΕ Ε ΧΟ ΑΦΟΡΑ ΟΡ ΑΧΧΕΣΟΡΙΟ ΕΝ Τ ΡΟΣΧΑ Ο ΒΥϑΕ ΧΛΑςΙϑΑ ΧΟΛ ΕΡ ΕΝΧΗΥΦΕ ΧΟΛ ΕΡ ΑΒΡΑΖΑ ΕΡΑ Ε ΜΑΝΓΥΕΡΑ ΜΑΝΓΥΕΡΑ Ε ΜΥΕΣΤΡΑ Πασο 1 Ρετιραρ αφοραδορ εξιστεντε δελ βυϕε. Πασο 2 Ινσταλαρ αχχεσοριο εν Τ ροσχαδο εν βυϕε. Ινσταλαρ ενχηυφε Χολδερ ψ αφοραδορ εν αχχεσοριο εν Τ ροσχαδο χοµο ινδιχαδο. Πασο 3 εσλιζαρ λα αβραζαδερα δε λα µανγυερα σοβρε ελ εξτρεµο δε λα µανγυερα. εσλιζαρ λα χλαϖιϕα Χολδερ σοβρε λα µανγυερα ψ απρεταρ λα αβραζαδερα δε λα µανγυερα σοβρε λα χλαϖιϕα Χολδερ. ΠΑΡΑ ΥΣΑΡ ΧΟΝ ΒΡΕΑΤΗΕΡ ΒΟΞ ΤΜ Ο ΦΥΕΝΤΕ Ε ΑΙΡΕ Ε ΠΛΑΝΤΑ Ε ΒΑϑΑ ΠΡΕΣΙ Ν ΧΛΑςΙϑΑ Ε 1/4 ΑΒΡΑΖΑ ΕΡΑ Ε ΜΑΝΓΥΕΡΑ ΜΑΝΓΥΕΡΑ Ε ΜΥΕΣΤΡΑ Πασο 1 εσλιζαρ λα αβραζαδερα δε λα µανγυερα σοβρε ελ εξτρεµο δε λα µανγυερα. εσλιζαρ λα χλαϖιϕα δε σοβρε λα µανγυερα ψ απρεταρ λα αβραζαδερα δε λα µανγυερα σοβρε λα µανγυερα δε λενγ ετα. Πασο 2 Ινσταλαρ χλαϖιϕα δε εν Βρεατηερ Βοξ ΤΜ ο οτρα φυεντε δε αιρε α προβαρ. Πρεσι ν µ νιµα 125πσι (8.6 βαρ).

10 13 ΠΑΡΑ Α Ελ µονιτορ σε πυεδε µαντενερ αχτιϖιδο χοντινυαµεντε χυανδο οπερα α 115 ςχα. υραντε λα οπεραχι ν δε ΧΧ, υν παρ δε βατερ ασ δε 9 ϖολτιοσ οπεραρ ν δυραντε χασι 50 ηορασ. 1. εσαχτιϖαρ ελ συµινιστρο δε αιρε πρινχιπαλ ηαχια ελ µονιτορ ψ δεσχονεχταρ λα µανγυερα δε λα φυεντε δε αιρε. 2. εσχονεχταρ λα λ νεα δε 115 ςχα ηαχια λα χαϕα. 3. εσαχτιϖαρ ελ µονιτορ χολοχανδο ελ ιντερρυπτορ δε ΟΝ/ΟΦΦ/ΤΕΣΤ εν λα ποσιχι ν ΟΦΦ. Νο ρετιτατ λασ βατερ ασ δε 9 ϖολτιοσ. Εστασ σε υσαν παρα µαντενερ υνα τενσι ν πολαριζαδα ηαχια λοσ δετεχτορεσ; εστο µαντιενε ελ δετεχτορ λιστο παρα υσο ιµµεδιατο εν ελ φυτυρο. ΜΑΝΤΕΝΜΙΕΝΤΟ ΕΛ ΣΙΣΤΕΜΑ Χαλιβραχι ν: Λα χαλιβραχι ν δελ µονιτορ δεβερ α ηαχερσε µενσυαλµεντε ο χυανδο σε τενγα δυδα δε λα λεχτυρα. Σε δεβερ αν φιϕαρ ετιθυετασ αδηεσιϖασ χον λα φεχηα δε χαλιβραχι ν παρα ρεφερενχια φυτυρα. Παρα οβτενερ υνα χαλιβραχι ν πρεχισα, ρεχοµενδαµοσ ελ υσο δε λοσ χονϕυντοσ δε χαλιβραχι ν δε Αιρ Σψστεµσ. Ν µερο δε παρτε: ΒΒΚ 20 Χονϕυνχτο δε χαλιβραχι ν παρα µονιτορ δε ΧΟ, 20ππµ δε ΧΟ, αιρε χερο, ΒΒΚ 10 ρεγυλαδορ ψ χαϕα ταµα ο δε 17 λιτροσ Χονϕυντο δε χαλιβραχι ν χαναδιενσε παρα µονιτορ δε ΧΟ; 10ππµ δε ΧΟ, αιρε χερο, ρεγυλαδορ ψ χαϕα ταµα ο δε 17 λιτροσ ΒΒΚ Χονϕυντο δε χαλιβραχι ν παρα µονιτορ δε ΧΟ; 20ππµ δε ΧΟ, αιρε χερο, ρεγυλαδορ ψ χαϕα ταµα ο δε 103 λιτροσ. Παρα γαραντιζαρ λα πρεχισι ν δελ δετεχτορ, σε ρεθυιερε λα χαλιβραχι ν δελ µονιτορ. Σι νο πυεδε οβτενερ υνα χαλιβραχι ν πρεχισα, πυεδε θυε σεα νεχεσαριο υν δετεχτορ δε ρεπυεστο. Χονσυλταρ χον ελ επαρτµεντο δε Σερϖιχιοσ δε Ρεπαραχι ν αντεσ δε ορδεναρ. Ν µερο δε παρτε: ΧΟ 91ΝΣ ετεχτορ δε ρεπυεστο νυεϖο Βατερ α δε ρεπυεστο: Συστιτυιρ λα βατερ α δε 9 ϖολτιοσ χυανδο λα λυζ µβαρ δε ΛΟΩ ΒΑΤΤΕΡΨ [ΒΑΤΤΕΡΨ ΒΑϑΑ] ιλυµιναρα. Σε ελ µονιτορ νο σε υτιλιζα δυραντε 90 δ ασ, ϖεριφιχαρ λα χονδιχι ν δε λα βατερ α δε 9 ϖολτιοσ ψ συστιτυιρλα σι εσ νεχεσαριο. ΣΥΣΤΙΤΥΧΙ Ν Ε ΒΑΤΕΡ ΑΣ ΕΛ ΜΟΝΙΤΟΡ Εστασ βατερ ασ προπορχιοναν χοντινυαµεντε υνα τενσι ν πολαριζαδα αλ δετεχτορ δε ΧΟ ψ ενεργ α ελ χτριχα αλ µονιτορ εν χασε δε φαλτα δε ενεργ α ελ χτριχα δε ΧΑ. Σι σε ιντερρυµπε λα ενεργ α ελ χτριχα δε ΧΑ ψ ΧΧ δυραντε υν περ οδο δε 2 ηορασ ο µ σ, σε ρεθυιερε υν περ οδο δε εσταβιλιζαχι ν δε 1 ηορα δελ δετεχτορ, ψ θυε λεχτυρασ ιρρεγυλαρεσ πυδιεσεν οχυρριρ. Λασ βατερ ασ απροβαδοσ σον λα σιγυιεντεσ: 1. Βατερ α αλχαλινα ινδυστριαλ Πανασονιχ 9ςΧΧ Ν µ. δε Μοδελο 6ΑΜ 6ΠΙ9ς 2. Βατερ α αλχαλινα υραχελλ 9 ςχχ Ν µ. δε Μοδελο ΜΝ1604Β2 3. Βατερ α αλχαλινα Εϖερεαδψ ( Ενεργιζερ ) 9 ςχχ Ν µ. δε Μοδελο 6ΛΡ61 6ΑΜ6 9ς

11 14 ΣΥΣΤΙΤΥΧΙ Ν ΕΛ ΕΤΕΧΤΟΡ Λοσ δετεχτορεσ δε ρεπυεστο σε ενϖ αν χον υν ρεσορτε µετ λιχο ινσταλαδο εντρε λοσ ελεχτροδοσ. Νο ρετιραρ λα γραπα ηαστα θυε ελ δετεχτορ εστ ινσταλαδο εν ελ µονιτορ. Πασο 1) εσχονεχταρ τοδασ λασ χονεξιονεσ εξτερνασ. Ρετιραρ ελ µονιτορ δε ΧΟ δε λα υνιδαδ. Πασο 2) Ρετιραρ λοσ χυατρο τορνιλλοσ δε λα πλαχα δε εξτρεµο ιζθυιερδα δελ µονιτορ. Νοτα: Λα λοχαλιζαχι ν δε λα αλαρµα πυδιεσε ϖαριαρ. Πασο 3) Ρετιραρ λα πλαχα δε εξτρεµο παρα τενερ αχχεσο α λα χοπα δελ δετεχ τορ δεσδε λα παρτε εξτερνα δελ αλοϕαµιεντο. ΛΑΣ ΧΟΝΕΞΙΟΝΕΣ ΕΛ ΣΕΝΣΟΡ ΧΟΜΟ ΣΕ ΕΣΧΡΙΒΕ Α ΧΟΝΤΙΝΥΑΧΙ Ν: ΧΟΝ ΥΧΤΟΡ ΡΟϑΟ ΣΕΝΣΟΡ ΧΟΝ ΥΧΤΟΡ ΑΖΥΛ ΡΕΦΕΡΕΝΧΙΑ ΧΟΝ ΥΧΤΟΡ ΝΕΓΡΟ ΧΟΝΤΡΟΛ Πασο 4) Ρετιραρ ελ δετεχτορ δε λα χοπα δελ δετεχτορ ψ ρετιραρ λοσ χονδυχτορεσ. Τοµαρ ελ δετεχτορ νυεϖο ψ ρετιραρ ελ ρεσορτε µετ λιχο. Χονεχταρ νυεϖαµεντε λοσ χονδυχτορεσ α λοσ τερµιναλεσ δε χολορ απροπιαδοσ εν ελ δετεχτορ νυεϖο. Ινσταλαρ ελ δετεχτορ νυεϖο εν λα χοπα δελ δετεχτορ. Πασο 5) Ενσαµβλαρ νυεϖαµεντε ελ µονιτορ ε ινσταλαρ νυεϖαµεντε αλ σιστεµα. Χονεχταρ τοδασ λασ χονεξιονεσ εξτερνασ. Περµιτιρ θυε ελ µονιτορ σε εσταβιλιχε ψ χαλιβραρ νυεϖαµεντε.

12 15 ΠΡΟΧΕ ΙΜΙΕΝΤΟ Ε ΧΑΛΙΒΡΑΧΙ Ν Νο υσε γασεσ ινερτεσ παρα χαλιβραρ ελ χερο δελ µονιτορ. Εστο χαυσαρα λα φαλλα πρεµατυρα δελ σενσορ. ΑϑΥΣΤΕ Ε ΧΕΡΟ ΧΟ Παρα χαλιβραρ ελ ινστρυµεντο απροπιαδαµεντε α χερο ψ γαραντιζαρ θυε σε ηα λογραδο υνα χαλιβραχι ν ϖ λιδα, σε δεβε υτιλιζαρ υν γασ δε χαλιβραχι ν χερο. Σι ελ αϕυστε α χερο νο πυεδε ρεαλιζαρσε χοµο ινδιχαδο, πυεδε θυε σε νεχεσιτε λα συστιτυχι ν δελ σενσορ. 1. Χολοθυε ελ ιντερρυπτορ ενχενδιδο/απαγαδο/πρυεβα [ον/οφφ/τεστ] εν λα ποσιχι ν δε ενχενδιδο 6. Χονεχτε λα τυβερ α τρανσπαρεντε χον ελ ενχηυφε α λα εντραδα δε µυεστρα δε αιρε δελ µονιτορ. 2. Περµιτα θυε τρανσχυρραν 30 σεγυνδοσ παρα θυε λα λεχτυρα σε εσταβιλιχε εν 00. Λα λ µπαρα ινδιχαδορα ϖερδε σε ιλυµιναρ. 7. Αβρα χοµπλεταµεντε ελ ρεγυλαδορ δε γασ γιρανδο λα µανιλλα αλ µενοσ δοσ (2) ϖυελτασ σινιστρ ρσυµ. 3. Μαντενγα πρεσιοναδο ελ ιντερρυπτορ δε ενχενδιδο/απαγαδο/πρυεβα εν λα ποσιχι ν δε πρυεβα. Λα αλαρµα αυδιβλε δεβε σοναρ, λα λ µπαρα ροϕα δε αλαρµα σε ιλυµιναρ, ελ ΛΕ ϖερδε ινδιχαδορ δεστελλαρ ψ ελ ΛΕ µβαρ ινδιχαδορ δε βατερ α βαϕα σε ιλυµιναρ. Εστα πρυεβα γαραντιζα θυε λοσ χιρχυιτοσ φυνχιοναν ψ θυε λα χοντινυιδαδ ηαχια ελ σενσορ εσ απροπιαδα. Λιβερε ελ ιντερρυπτορ ψ λα λεχτυρα δεβερ ρεγρεσαρ α Περµιτα θυε ελ πρεσενταδορ ϖισυαλ διγιταλ σε εσταβιλιχε πορ απροξιµαδαµεντε σεγυνδοσ. 9. Αϕυστε α χερο ελ ρεγυλαδορ δε χρισολεσ (δεξτρορσυµ παρα αυµενταρ, σινιστρ ρσυµ παρα ρεδυχιρ) ηαστα θυε σε οβτενγα υνα λεχτυρα δε Ρετιρε ελ τυβο δε εντραδα δε µυεστρα δε αιρε δελ µονιτορ δε ΧΟ. 5. Ινσταλλ ελ ρεγυλαδορ εν ελ χιλινδρο δε αιρε χερο. 10. εσαχτιϖε ελ ρεγυλαδορ ψ δεσχονεχτε ελ τυβο δελ χιλινδρο δε αιρε χερο.

13 16 ΑϑΥΣΤΕ Ε ΛΑ ΣΕΝΣΙΒΙΛΙ Α ΕΛ ΧΟ Παρα χαλιβραχι ν υσε σολαµεντε γασ ΧΟ εν υνα χονχεντραχι ν δε 10 20ππµ. Σι σε υτιλιζα υνα χονχεντραχι ν µαψορ σε ποδρ α δισµινυιρ λα εφιχιενχια α λα εσχαλα µενορ. Νοτα: εβε υτιλιζαρσε 10 ππµ δε γασ παρα σατισφαχερ λοσ ρεθυεριµιεντοσ δελ ΧΟ χαναδιενσε. 1. Χονεχτε ελ ρεγυλαδορ εν ελ χιλινδρο δε χαλιβραχι ν δε γασ ΧΟ. 5. Αϕυστε ελ ϖανο δελ ρεγυλαδορ δε χρισολεσ (δεξτρορσυµ παρα αυµενταρ, σινιστρ ρσυµ παρα ρεδυχιρ) ηαστα θυε σε οβσερϖε υνα λεχτυρα διγιταλ δε λα µισµα χονχεντραχι ν (ππµ) χοµο λα θυε απαρεχε ιµπρεσα εν ελ χιλινδρο δε χαλιβραχι ν δε γασ. 2. Χονεχτε ελ ενχηυφε αλ µονιτορ. 3. Αβρα χοµπλεταµεντε ελ ρεγυλαδορ δε γασ γιρανδο λα µανιλλα αλ µενοσ δοσ (2) ϖυελτασ σινιστρ ρσυµ. 6. Απαγυε ελ ρεγυλαδορ ψ ρεπιτα ελ προχεδιµιεντο δε αϕυστε α χερο δεσχριτο αρριβα, λα λεχτυρα δεβερ α ρεγρεσαρ α Περµιτα θυε ελ πρεσενταδορ ϖισυαλ διγιταλ σε εσταβιλιχε πορ απροξιµαδαµεντε σεγυνδοσ. ΕΛ ΜΟΝΙΤΟΡ ΣΕ ΕΝΧΥΕΝΤΡΑ ΑΗΟΡΑ ΧΑΛΙΒΡΑ Ο Ψ ΕΒΕΡ Α ΡΕΧΑΛΙΒΡΑΡΣΕ ΜΕΝΣΥΑΛΜΕΝΤΕ Ο ΣΙ ΣΥ ΕΦΙΧΙΕΝΧΙΑ ΝΟ ΕΣ ΧΟΝΦΙΑΒΛΕ. ςεριφιθυε ΛΟΣ ΡΕΘΥΕΡΙΜΙΕΝΤΟΣ ΛΟΧΑΛΕΣ Ψ ΡΕΧΑΛΙΒΡΕ Ε ΑΧΥΕΡ Ο Α ΛΟΣ ΜΙΣΜΟΣ.

14 18 ΠΡΟΧΕ ΥΡΕΣ ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ ταπε 1) Ασσυρεζ υνε σουρχε δ αιρ δε χατ γοριε βασσε πρεσσιον, ινφ ριευρε 150πσι (10.3 βαρ). ταπε 2) Ραχχορδεζ υνε χονδυιτε δ χηαντιλλονναγε λα βο τε, πυισ χοννεχτεζ λα λα σουρχε δ αιρ. Ρεµαρθυε: Υνε χονδυιτε δ χηαντιλλονναγε εστ φουρνιε αϖεχ δευξ ραχχορδσ πουρ πουϖοιρ ινσταλλερ σοιτ υν ραχχορδ δ ιντερχοννεξιον στανδαρδ δε δε πουχεσ σοιτ λ αδαπτερ υνε ποµπε αιρ αµβιαντ. Πουρ ινσταλλερ υνε ποµπε αιρ, δ γαγεζ λε µαµοµ τρε ετ µοντεζ υν ραχχορδ εν Τ δανσ λ οριφιχε δε λα ϕαυγε. ςισσεζ λα πρισε φεµελλε δανσ λε ραχχορδ εν Τ. Ιλ σ αγιτ δε λ οριφιχε δε ραχχορδεµεντ πουρ λε δ τεχτευρ. Μοντεζ λε πρισε ραχχορδ ραπιδε συρ λα χονδυιτε δ χηαντιλλονναγε ετ σερρεζ αϖεχ λε χολλιερ φουρνι. Πρισε µ λε δε δε πουχε Κιτ δ αδαπτατευρ υνιϖερσαλ δε ποµπε α αιρ ταπε 3) Ρ γλεζ λα πρεσσιον δυ ρ γυλατευρ συρ 20πσι (1.4 βαρ) αυ µαξιµυµ. ταπε 4) Ρ γλεζ λα δ βιτµ τρε δε φα ον αττεινδρε λα βιλλε δε δ βιτ θυε εστ σιτυ ε δανσ λα ζονε δε <<βαρρε ϖερτε>>. ταπε 5) Μεττεζ λε χοννυµατατευρ <<ΟΝ/ΟΦΦ/ΤΕΣΤ>> συρ ποσιτιον <<ΟΝ>>. Αχχορδεζ 30 σεχονδεσ πουρ θυε λ αφφιχηευρ σε σταβιλισε. Σι υνε λεχτυρε αυτρε θυε <<ΖΕΡΟ>> εστ αφφιχη ε, υν ταλονναγε δε λ αππαρειλ δε χοντρ λε πευτ σ αϖ ρερ ν χεσσαιρε. ςοιρ προχ δυρε δ εταλονναγε. Σι λα τενευρ εν Χο δ πασσε λε ποιντ δε χονσιγνε δε λ αλαρµε, λε ϖοψαντ ϖερτ <<ΝΟΡΜΑΛ>> σ τειντ, λε ϖοψαντ ρουγε <<ΗΙΓΗ ΧΟ>> σ αλλυµε, λ αλαρµε σονορε σε δ χλενχηε ετ λεσ χοννεχτιονσ δεσ τ λ αλαρµεσ (σι ελλεσ σοντ υτιλισ εσ) σοντ αλιµεντ εσ. Υνε φοισ θυε λα τενευρ εν ΧΟ δεσχενδ εν δεσσουσ δυ ποιντ δε χονσιγνε δε λ αλαρµε, τουσ λεσ ϖοψαντσ σοντ δ σαχτιϖ σ ετ λ υνιτ εστ ρ ταβλιε εν φονχτιοννεµεντ <<ΝΟΡΜΑΛ>>.

15 19 ΚΙΤ Α ΑΠΤΕΥΡ ΥΝΙςΕΡΣΕΛ Ε ΠΟΜΠΕ Α ΑΙΡ ΠΟΥΡ ΕΤΕΧΤΕΥΡ ΠΟΡΤΑΤΙΦ Ε ΧΟ ΑΝΣ Λ ΑΙΡ ϑαυγε ΒΑΓΥΕ ΡΑΧΧΟΡ ΕΝ Τ ταπε 1 γαγεζ λα ϕαυγε εξισταντε δε λα βαγυε. ΠΡΙΣΕ ΦΕΜΕΛΛΕ ΛΑ ΠΛΥΣ ΦΡΟΙ Ε ΠΡΙΣΕ ΜRΛΕ ΛΑ ΠΛΥΣ ΦΡΟΙ Ε ΧΟΛΛΙΕΡ Ε ΣΕΡΡΑΓΕ Ε ΧΟΝ ΥΙΤΕ ΧΟΝ ΥΙΤΕ ΧΗΑΝΤΙΛΛΟΝΝΑΓΕ ταπε 2 Μοντεζ λε ραχχορδ εν Τ δανσ λα βαυγε. Μοντεζ λα πρισε φεµελλε ετ λα ϕαυγε δανσ λε ραχχορδ εν Τ χοµµε ινδιθυ. ταπε 3 Φαιτεσ γλισσερ λε χολλιερ δε σερραγε δε χονδυιτε ϕυσθυ λ εξτρ µιτ δε λα χονδυιτε. Φαιτεσ γλισσερ α λα πρισε µ λε λα πλυσ φροιδε συρ λα χονδυιτε ετ σερτισσεζ λε χολλιερ δε σερραγε δε χονδυιτε συρ λα πρισε µ λε λα πλυσ φροιδε. ℵ ΥΤΙΛΙΣΕΡ ΑςΕΧ ΛΕ ΒΡΕΑΤΗΕΡ ΒΟΞ ΤΜ ΟΥ ΥΝΕ ΣΟΥΡΧΕ ΑΙΡ Α ΒΑΣΣΕ ΠΡΕΣΣΙΟΝ Ε Λ ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ ΠΡΙΣΕ ΜRΛΕ Ε Ε ΠΟΥΧΕ ΧΟΛΛΙΕΡ Ε ΣΕΡΡΑΝ Ε Ε ΧΟΝ ΥΙΤΕΠΡΙΣΕ ΧΟΝ ΥΙΤΕ ΧΗΑΝΤΙΛΛΟΝΝΑΓΕ ταπε 1 Φαιτεσ γλισσερ λε χολλιερ δε σερραγε δε χονδυιτε ϕυσθυ λ εξτρεµιτε δε λα χονδυιτε. Φαιτεσ γλισσερ λα πρισε µαλε δ υν δεµι πουχε συρ λα χονδυιτε ετ σερτισσεζ λε χολλιερ δε σερραγε δε χονδυιτε συρ λα τυψαυ α τυβυλυρε χανελλεε. ταπε 2 Μοντεζ λα πρισε µ λε δε δε πουχε συρ λε Βρεατηερ Βοξ ΤΜ ου συρ υνε αυτρε σουρχε δ αιρ τεστερ. Πρεσσιον µαξιµαλε δε 125πσι (8.6 βαρ).

16 20 ΑΡΡΕΤ Λε δ τεχτευρ πευτ τρε λαισσ συρ <<ον>> εν περµανενχε λορσθυ ιλ εστ αλιµεντ παρ 115 ςαχ. Πεν δαντ λε φονχτιοννεµεντ εν χουραντ χοντινυ, δευξ πιλεσ δε 9 ϖολτσ αυροντ υνε δυρ ε δε ϖιε δ ενϖιρον 50 ηευρεσ. 1. Αρρ τεζ λ αλιµεντατιον πρινχιπαλε δ αιρ αυ δ τεχτευρ ετ δ γαγεζ λα χονδυιτε δε λα σουρχε δ αιρ. 2. βρανχηεζ λα λιγνε δε 115 ςαχ µεναντ λα βο ιτε. 3. Μαιντενεζ ενφονχ λε χοµµυτατευρ <<ΟΝ/ΟΦΦ/ΤΕΣΤ>> συ ποσιτιον <<ΟΦΦ>>. Νε πασ ρετιρερ λεσ πιλεσ δε 9 ϖολτσ. Ελλεσ σερϖεντ µαιντενιρ υνε τενσιον δε πολαρισατιον αυξ χαπτευρσ. Αινσι, λε χαπτευρ εστ πρ τ πουρ υνε υτιλισατιον ιµµ διατε. ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ Υ ΣΨΣΤ ΜΕ ταλονναγε: Λ ταλονναγε δε λ αππαρειλ δε χοντρ λε δοιτ σ εφφεχτευρ µενσυελλεµεντ ου δεσ θυε λ ινδιχατευρ εστ µισ εν θυεστιον. Υνε τιθυεττε δε δατε δε λ ταλονναγε δοιτ τρε απποσ ε πουρ τρε χονσυλτ ε υλτ ριευεµεντ. Πουρ οβτενιρ υν ταλονναγε πρ χισ, νουσ ϖουσ χονσειλλονσ δ υτιλισερ λεσ κιτσ δ ταλλοναγε Αιρ Σψστεµσ. Νυµ ρο δε πι χε: ΒΒΚ 20 Κιτ δ ταλονναγε δε λ αππαρειλ δε χοντρ λε δε ΧΟ, 20ππµ δε ΧΟ, ζ ρο αιρ, ΒΒΚ 10 ρ γυλατευρ εν βο τε 17 λιτρεσ Κιτ δ ταλονναγε χαναδιεν δε λ αππαρειλ δε χοντρ λε δε ΧΟ, 10ππµ δε ΧΟ, ζ ρο αιρ, ρ γυλατευρ ετ βο τε 17 λιτρεσ ΒΒΚ Κιτ δ ταλονναγε δε λ αππαρειλ δε χοντρ λε δε ΧΟ, 20ππµ δε ΧΟ, ζ ρο αιρ, ρ γυλατευρ ετ βο τε 103 λιτρεσ Πουρ γαραγτιρ λα πρ χισιον δεσ χαπτευρσ, λ ταλονναγε δε λ αππαρειλ δε χοντ λε εστ ν χεσσαιρε. Σι ϖουσ νε παρϖενεζ πασ οβτενιρ υν ταλονναγε πρ χισ, ιλ ϖουσ φανδρα πευρ τρε ρεµπλαχερ λεσ χαπτευρσ. Χονσυλτεζ λε σερϖιχε δ εντρετιεν ετ δε ρ παρατιον αϖαντ δε πλαχερ ϖοτρε χοµµανδε. Νυµ ρο δε πι χε: ΧΟ 91ΝΣ Νουϖεαυ χαπτευρ δε ρεχηανγε Ρεµπλαχεµεντ δεσ πιλεσ: Ρεµπλαχεζ λεσ πιλεσ δε 9 ϖολτσ λορσθυε λε ϖοψαντ <<ΛΟΩ ΒΑΤΤΕΡΨ>> σ αλλυµε. Σι λ αππαρειλ δε χοντρ λε ν εστ πασ υτιλισ πενδαντ 90 ϕουρσ, ϖ ριφιεζ λ τατ δεσ πιλεσ δε 9 ϖολτ ετ ρεµπλαχεζ λεσ, σι ν χεσσαιρε. ΡΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ ΕΣ ΠΙΛΕΣ Ε Λ ΑΠΠΑΡΕΙΛ Ε ΧΟΝΤΡ ΛΕ Χεσ πιλεσ φουρνισσεντ, δε φα ον περµαµεντε, υνε τενσιον δε πολαρισατιον αυ χαπτευρ δε Χο ετ αλιµεντεντ λ αππαρειλ δε χοντρ λε εν χασ δε περτε δ αλιµεντατιον ΧΑ. Σι λ αλιµεντατιον ΧΑ ετ ΧΧ σοντ ρετιρ εσ, πενδαντ 2 ηευρεσ ου πλυσ, υνε π ριοδε δε ρ θυιλιβραγε δ υνε ηευρε εστ ν χεσσαιρε συρ λα χαπτευρ, χαρ λεσ λεχτυρεσ ιρρ γυλι ρεσ πευϖεντ συρϖενιρ. Λεσ πιλεσ αππρουϖ εσ πουρ υτιλισατιον σοντ: 1. Πιλε αλχαλινε ινδυστριελλε Πανασονιχ 9 ςχχ Μοδ λε Νο. 6ΑΜ 6ΠΙ9ς 2. Πιλε αλχαλινε υραχελλ 9 ςχχ Μοδ λε Νο. ΜΝ1604Β2 3. Πιλε αλαχαλινε Εϖερεαδψ (Ενεργιζερ) 9 ςχχ Μοδ λε Νο. 6ΛΡ61 6ΑΜ6 9ς

17 21 ΡΕΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ ΕΣ ΧΑΠΤΕΥΡΣ Λεσ χαπτευρσ δε ρεχηανγε σοντ εξπ δι σ αϖεχ υν ρεσσορτ εν µ ταλ ινσταλλ εντρε λεσ λεχτροδεσ. Νε πασ ρετιρερ λε χλιπ ταντ θυε λε χαπτευρ ν εστ πασ ινσταλλ δανσ λ αππαρειλ δε χοντρ λε. ταπε 1) βρανχηεζ τουσ λεσ ραχχορδεµεντσ εξτερνεσ. Ρετιρεζ λ αππαρειλ δε χοντρ λε δε ΧΟ δε λ υνιτ. ταπε 2) Ρετιρεζ λεσ θυατρε ϖισ δανσ λε πλατεαυ αρρι ρε γαυχηε δε λ αππαρειλ δε χοντρ λε. Ρεµαρθυε: Λ εµπλαχεµεντ δεσ αλαρµεσ πευτ ϖαριερ. ταπε 3) Ρετιρεζ λε πλατεαυ αρρι ρε πουρ αϖοιρ αχχ σ λα χυϖεττε δυ χαπτευρ δεπυισ λ εξτ ριευρ δε λα βο τε. ΛΕΣ ΡΑΧΧΟΡ Σ Υ ΧΑΠΤΕΥΡ ΣΟΝΤ ΛΕΣ ΣΥΙςΑΝΤΣ: ΦΙΛ ΡΟΥΓΕ ΧΑΠΤΕΥΡ ΦΙΛ ΒΛΕΥ Ρ Φ ΡΕΝΧΕ ΦΙΛ ΝΟΙΡ ΧΟΝΤΡ ΛΕ ταπε 4) Ρετιρεζ λε χαπτευρ δε λα χυϖεττε δε χαπτευρ ετ ρεµπαλχερ λεσ χονδυχτευρσ. ανσ λε νουϖεαυ χαπτευρ, ρετιρεζ λε ρεσσορτ εν µ ταλ. Ρατταχηεζ λεσ χονδυχτευρσ αυξ τερµιναυξ δε χουλευρ χορρεσπονδαντσ συρ λε νουϖεαυ χαπτευρ. Ινσταλλεζ λε µουϖεαυ χαπτευρ δανσ λα χυϖεττε δυ χαπτευρ. ταπε 5) Ρεµοντερ λε µονιτευρ ετ λε ρ ινσταλλερ δανσ λε σψστ µε. Ραχχορδερ τουτεσ λεσ χοννεξιονεσ εξτερνεσ. Λαισσερ λε µονιτευρ σε σταβιλισερ ετ ταλοννερ δε νουϖεαυ.

18 22 ΜΕΤΗΟ Ε Ε ΧΑΛΙΒΡΑΓΕ Νε πασ υτιλισερ δυ γαζ ινερτε πουρ µεττρε λε µονιτευρ ζ ρο. Ρ ΓΛΑΓΕ Υ ΖΕΡΟ Υ ΧΟ Υτιλισεζ λε γαζ σπ χιφιθυε αυ ρ γλαγε ζ ρο πουρ ασσυρερ υνε χαλιβρατιον ϖαλαβλε. Σι Λε ρ γλαγε ζ ρο εστ ιµποσσιβλε, ιλ εστ πευτ τρε ν χεσσαιρε δε ρεµπλαχερ λε χαπτευρ. 1. Πουσσεζ λε σ λεχτευρ µαρχηε/αρρ τ/τεστ [ον/οφφ/τεστ] εν ποσιτιον µαρχηε. 6. Φιξερ λε τυψαυ τρανσπαρεντ λ εντρ ε δ αιρ δυ δεποσιτιφ αυ µοψεν δ υνε φιχηε. 2. Αττενδεζ 30 σεχονδεσ πουρ θυε λ αφφιχηαγε σε ρεπλαχε ζ ρο. Λ ινδιχατευρ ϖερτ σερα ιλλυµιν. 7. Ουϖριρ λε ρ γυλατευρ δε γαζ αυ χοµπλετ εν τουρναντ λε βουτον δανσ λε σενσ δεα αιγυιλλεσ. δ υνε µοντρε αυ µοινσ δευξ (2) φοισ. 3.Μεττεζ ετ γαρδεζ λε σ λεχτευρ µαρχηε/αρρ τ/τεστ εν ποσιτιον τεστ. Λ ινδιχατευρ ρουγε ετ λ αλαµρε σεροντ ιλλυµιν σ, λ ινδιχατευρ ϖερτ χλιγνοτερα ετ λ ινδιχατευρ αµβρε σερα ιλλιµιν. Χε τεστ γαραντιτ θυε λεσ χιρχυιτσ ετ λε χαπτευρ φονχτιονµεντ. γαγεζ λε βουτον σελεχτευρ ετ λ αφφιχηαγε δεϖραιτ σε ρεµεττε Λαισσερ λ αφφιχηευρ νυµ ριθυε σε σταβιλισερ πενδαντ ενϖιρον σεχονδεσ. 4. Ενλεϖεζ λε τυψαυ δυ µονιτευρ δε ΧΟ. 9. Ρ γλερ λα ϖισ δε ρ γλαγε δυ ποτεντιονµ τρε (δανσ λε σενσ δεσ αιγυιλλεσ δ υνε µοντρε πουρ αυγµεντερ, δανσ λε σενσ χοντραιρε αυξ αιγυιλλεσ δ υνε µοντρε πουρ δινινευρ) ϕυσθυ χε θυ υνε λεχτυρε δε 00 αππαραισσε. 5. Ινσταλλεζ λε ρ γυλατευρ συρ λε χψλινδρε δυ χαλιβραγε γαζ. 10. Ετειγνεζ λε ρ γυλατευρ ετ ενϖελεζ λε χουπλαγε δυ µονιτευρ.

19 23 ΑϑΥΣΤΕΜΕΝΤ Ε ΛΑ ΜΕΣΥΡΕ ΙΝΤΕΡςΑΛΛΕ Υ ΧΟ Υτιλισεζ σευλεµεντ δυ γαζ ΧΟ δε 10 20ππµ πουρ τουτ ταλονναγε. Λ υτιλισατιον δ υνε πλυσ γρανδε χονχεντρατιον πευτ διµινυερ λα πρ χισιον συρ λα πετιτε χηελλε. Ρεµαρθυε: 10ππµ δε γαζ δοιϖεντ τρε υτιλισ σ πουρ σατισφαιρε αυξ νορµεσ χαναδιεννεσ ρελατιϖεµεντ αυ µονοξψδε δε χαρβονε. 1. Ινσταλλεζ λε ρ γυλατευρ συρ λε χψλινδρε δυ χαλιβραγε γαζ. 5. Ρ γλερ λα ϖισ δε ρ γλαγε σπαν (πορτ ε) δυ ποτεντιοµ τρε (δανσ λε σενσ δεσ αιγυιλλεσ δ υνε µοντρε πουρ αυγµεντερ, δανσ λε σενσ χοντραιρε αυξ αιγυιλλεσ δ υνε µοντρε πουρ διµινευρ) ϕυσθυ χε θυε λ αφφιχηαγε νυµ ριθυε ινδιθυε λα µ µε χονχεντρατιον (ππµ) θυε χελλε θυι αππαρα τ συρ λ ταλονναγε δυ χψλινδρε δε γαζ. 2. Ραχχορδερ λα φιχηε αυ δισποσιτιφ δε χοντρ λε. 3. Ουϖριρ λε ρ γυλατευρ δε γαζ αυ χοµπλετ εν τουρναντ λε βουτον δανσ λε σενσ δεσ αιγυιλλεσ δ υνε µοντρε αυ µοινσ δευξ (2) φοισ. 6. Φερµερ λε ρ γυλατευρ ετ ρ π τερ λα προχ δυρε δε ρ γλαγε ζ ρο εξπλιθυ ε χι δεσσυσ. Λ αφφιχηαγε δεϖραιτ ρεϖενιρ Λαισσερ λ αφφιχηευρ νυµ ριθυε σε σταβιλισερ πενδαντ ενϖιρον σεχονδεσ. ΛΕ ΙΣΠΟΣΙΤΙΦ Ε ΧΟΝΤΡ ΛΕ ΕΣΤ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΤ ΤΑΛΟΝΝ ΕΤ ΟΙΤ ΤΡΕ ΤΑΚΙΒΒ ΧΗΑΘΥΕ ΜΟΙΣ ΟΥ ΣΙ ΣΑ ΠΡ ΧΙΣΙΟΝ ΕΣΤ ΜΙΣΕ ΕΝ ΟΥΤΕ. ΧΟΝΣΥΛΤΕΡ ΛΕΣ ΝΟΡΜΕΣ ΛΟΧΑΛΕΣ ΕΤ ΧΑΛΙΒΡΕΡ ΣΙ Ν ΧΕΣΣΑΙΡΕ.

20 24 Ωαρραντψ ισχλαιµερ Αιρ Σψστεµσ µανυφαχτυρεδ εθυιπµεντ ισ ωαρραντεδ το τηε οριγιναλ υσερ αγαινστ δεφεχτσ ιν ωορκµανσηιπ ορ µατεριαλσ υνδερ νορµαλ υσε φορ ονε ψεαρ αφτερ δατε οφ πυρχηασε. Ανψ παρτ ωηιχη ισ δετερµινεδ βψ Αιρ Σψστεµσ το βε δεφεχτιϖε ιν µατεριαλ ορ ωορκµανσηιπ ωιλλ βε, ασ τηε εξχλυσιϖε ρεµεδψ, ρεπαιρεδ ορ ρεπλαχεδ ατ Αιρ Σψστεµσ οπτιον. Τηισ ωαρραντψ δοεσ νοτ αππλψ το ελεχτριχαλ σψστεµσ ορ ελεχτρονιχ χοµπο νεντσ. Ελεχτριχαλ παρτσ αρε ωαρραντεδ, το τηε οριγιναλ υσερ, φορ 90 δαψσ φροµ τηε δατε οφ σαλε. υρινγ τηε ωαρραντψ περιοδ, ελεχτριχαλ χοµπονεντσ ωιλλ βε ρεπαιρεδ ορ ρεπλαχεδ ατ Αιρ Σψστεµσ οπτιον. ΝΟ ΟΤΗΕΡ ΩΑΡΡΑΝΤΨ, ΕΞΠΡΕΣΣΕ ΟΡ ΙΜΠΛΙΕ, ΑΣ ΤΟ ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ, ΘΥΑΛΙΤΨ, ΜΕΡΧΗΑΝΤΑΒΙΛΙΤΨ, ΦΙΤΝΕΣΣ ΦΟΡ Α ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΡ ΠΥΡΠΟΣΕ, ΟΡ ΑΝΨ ΟΤΗΕΡ ΜΑΤΤΕΡ ΙΣ ΓΙςΕΝ ΒΨ ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝ ΗΕΡΕ ΩΙΤΗ. ΥΝ ΕΡ ΝΟ ΧΙΡΧΥΜΣΤΑΝΧΕΣ ΣΗΑΛΛ ΤΗΕ ΣΕΛΛΕΡ ΒΕ ΛΙΑΒΛΕ ΦΟΡ ΛΟΣΣ ΟΦ ΠΡΟΦΙΤΣ, ΑΝΨ ΟΤΗΕΡ Ι ΡΕΧΤ ΟΡ ΙΝ ΙΡΕΧΤ ΧΟΣΤΣ, ΕΞΠΕΝΣΕΣ, ΛΟΣΣΕΣ ΟΡ ΑΜΑΓΕΣ ΑΡΙΣΙΝΓ ΟΥΤ ΟΦ ΕΦΕΧΤΣ ΙΝ, ΟΡ ΦΑΙΛΥΡΕ ΟΦ ΤΗΕ ΠΡΟ ΥΧΤ ΟΡ ΑΝΨ ΠΑΡΤ ΤΗΕΡΕΟΦ. Τηε πυρχηασερ σηαλλ βε σολελψ ρεσπονσιβλε φορ χοµπλιανχε ωιτη αλλ αππλιχαβλε Φεδεραλ, Στατε ανδ Λοχαλ ΟΣΗΑ ανδ/ορ ΜΣΗΑ ρεθυιρεµεντσ. Αλτηουγη Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ βελιεϖεσ τηατ ιτσ προδυχτσ, ιφ οπερατεδ ανδ µαινταινεδ ασ σηιππεδ φροµ τηε φαχτορψ ανδ ιν αχχορδανχε ωιτη ουρ οπερατιονσ µανυαλ, χονφορµ το ΟΣΗΑ ανδ/ορ ΜΣΗΑ ρεθυιρεµεντσ, τηερε αρε νο ιµπλιεδ ορ εξπρεσσεδ ωαρραντιεσ οφ συχη χοµπλιανχε εξτενδινγ βεψονδ τηε λιµιτεδ ωαρραντψ δεσχριβεδ ηερειν. Προδυχτ δεσιγνσ ανδ σπεχιφιχατιονσ αρε συβϕεχτ το χηανγε ωιτηουτ νοτιχε. Ρεϖ 2 12/98 ενεγαχι ν δε λα γαραντ α Ελ εθυιπο φαβριχαδο πορ Αιρ Σψστεµσ εξτιενδε γαραντ α αλ υσυαριο οριγιναλ χοντρα δεφεχτοσ δε µανο δε οβρα ο δε µατεριαλεσ δυραντε ελ υσο νορµαλ πορ υν α ο δεσπυ σ δε λα φεχηα δε χοµπρα. Αιρ Σψστεµσ ρεπαρα ο ρεεµπλαζα χυαλθυιερ παρτε θυε δετερµινε Αιρ Σψστεµσ θυε συφρα δε δεφεχτοσ εν χυαντο α µατεριαλεσ ο α µανο δε οβρα, δελ µοδο θυε ελλοσ σελεχχιονεν χοµο ελ ρεµεδιο εξχλυσιϖο. Εστα γαραντ α νο απλιχα α σιστεµασ ελ χτριχοσ ο α χοµπονεντεσ ελεχτρ νιχοσ. Σε οφρεχε υνα γαραντ α αλ υσυαριο οριγιναλ πορ παρτεσ ελ χτριχασ πορ 90 δ ασ δεσδε λα φεχηα δε ϖεντα. υραντε ελ πλαζο δε λα γαραντ α, Αιρ Σψστεµσ ρεπαραρ ο ρεεµπλαζαρ λοσ χοµπονεντεσ ελεχτρ νιχοσ α συ δισχρεχι ν. ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΝΟ Α ΝΙΝΓΥΝΑ ΟΤΡΑ ΓΑΡΑΝΤ Α, ΕΞΠΡΕΣΑ Ο ΙΜΠΛ ΧΙΤΑ, ΕΝ ΧΥΑΝΤΟ Α ΛΑ ΕΣΧΡΙΠΧΙ Ν, ΧΑΛΙ Α, ΧΟΜΕΡΧΙΑΒΙΛΙ Α, ΑΠΛΙΧΑΧΙ Ν ΧΟΡΡΕΧΤΑ ΠΑΡΑ ΥΝ ΜΟΤΙςΟ ΕΣΠΕΧ ΦΙΧΟ, Ο ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΟΤΡΟ ΤΕΜΑ ΕΝ ΧΟΝΕΞΙ Ν ΧΟΝ ΕΣΤΕ ΟΧΥΜΕΝΤΟ. ΒΑϑΟ ΝΙΝΓΥΝΑ ΧΙΡΧΥΝΣΤΑΝΧΙΑ ΣΕΡI ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΛΕ ΕΛ ςεν Ε ΟΡ ΕΝ ΧΥΑΝΤΟ Α Π Ρ Ι Α Ε ΙΝΓΡΕΣΟΣ, ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΟΤΡΟ ΧΟΣΤΟ, ΓΑΣΤΟ, Π Ρ Ι Α Ο Α Ο ΙΡΕΧΤΟ Ο ΙΝ ΙΡΕΧΤΟ ΘΥΕ ΟΧΥΡΡΑ ΧΟΜΟ ΡΕΣΥΛΤΑ Ο Ε ΕΦΕΧΤΟΣ ΕΝ ΕΛ ΠΡΟ ΥΧΤΟ Ο ΕΝ ΕΛ ΦΑΛΛΟ ΕΛ ΠΡΟ ΥΧΤΟ Ο ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΠΑΡΤΕ ΕΛ ΜΙΣΜΟ. Ελ χοµπραδορ σερ νιχαµεντε ρεσπονσαβλε πορ χυµπλιρ χον τοδοσ λοσ ρεθυισιτοσ ϖιγεντεσ φεδεραλεσ, εσταταλεσ ο λοχαλεσ δε ΟΣΗΑ ψ/ο δε ΜΣΗΑ. Αυνθυε Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ χρεε θυε συσ προδυχτοσ χυµπλεν χον λοσ ρεθυισιτοσ δε ΟΣΗΑ ψ/ο ΜΣΗΑ, σι σε οπεραν ψ σε µαντιενεν χοµο φυερον εµβαρχαδοσ δε λα φ βριχα σεγ ν νυεστρο µανυαλ δε οπεραχι ν, νο εξτενδεµοσ γαραντ ασ ιµπλ χιτασ ο εξπρεσαδασ δε διχηο χυµπλιµιεντο φυερα δε λα γαραντ α λιµιταδα δεσχριτα εν εστε δοχυµεντο. Λοσ δισε οσ ψ λασ εσπεχιφιχαχιονεσ δε λοσ προδυχτοσ εστ ν συϕετοσ α χαµβιοσ σιν νοτιφιχαχι ν πρεϖια. Ρεϖισι ν 2 12/98 Λιµιτατιονσ δε λα γαραντιε Λεσ προδυιτσ µανυφαχτυρ σ παρ Αιρ Σψστεµσ χοµπορτεντ, πουρ λε πρεµιερ αχηετευρ, υνε γαραντιε χοντρε τουτ ϖιχε δε φαβριχατιον ου δ φαυτ δε µατ ριαυ, χονδιτιον δ τρε υτιλισ σ χοµµε πρ ϖυ, ετ χε πουρ υνε δυρ ε δ υν αν χοµπτερ δε λα δατε δ αχηατ. Σι Αιρ Σψστεµσ εστιµε θυ υν χοµποσαντ πρ σεντε υν ϖιχε δε φαβριχατιον ου υν δ φαυτ δε µατ ριαυ, χε χοµποσαντ σερα ρ παρ ου ρεµπλαχ σα δισχρ τιον, ετ χελα χονστιτυερα λε σευλ ρεχουρσ ποσσιβλε. Χεττε γαραντιε νε σ αππλιθυε πασ αυξ ενσεµβλεσ λεχτριθυεσ νι αυξ λ µεντσ λεχτρονιθυεσ. Λεσ πι χεσ λεχτριθυεσ σοντ χουϖερτεσ παρ υνε γαραντιε δε 90 ϕουρσ χοµπτερ δε λα δατε δ αχηατ, ετ χε υνιθυεµεντ πουρ λε πρεµιερ αχηετευρ. υραντ λα π ριοδε δε γαραντιε, λεσ χοµποσαντσ λεχτριθυεσ σεροντ ρ παρ σ ου ρεµπλαχ σ λα δισχρ τιον δ Αιρ Σψστεµσ. ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ Ν ΟΦΦΡΕ ΑΥΧΥΝΕ ΑΥΤΡΕ ΓΑΡΑΝΤΙΕ, ΕΞΠΡΕΣΣΕ ΟΥ ΤΑΧΙΤΕ, ΘΥΑΝΤ ℵ ΛΑ ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ, ΛΑ ΘΥΑΛΙΤ, ΛΑ ςαλευρ ΜΑΡΧΗΑΝ Ε, ΛΑ ΧΟΝςΕΝΑΝΧΕ ℵ ΥΝ ΥΣΑΓΕ ΠΑΡΤΙΧΥΛΙΕΡ, ΟΥ ΤΟΥΤΕ ΑΥΤΡΕ ΦΟΝΧ ΤΙΟΝ ΛΙ Ε ΑΥ ΠΡΟ ΥΙΤ ΧΙ ϑοιντ. ΛΕ ςεν ΕΥΡ ΝΕ ΠΟΥΡΡΑ ΕΝ ΑΥΧΥΝ ΧΑΣ ΤΡΕ ΤΕΝΥ ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΛΕ ΕΣ ΠΕΡΤΕΣ Ε ΡΕςΕΝΥΣ ΝΙ ΕΣ ΑΥΤΡΕΣ ΧΟΥΤΣ ΙΡΕΧΤΣ ΟΥ ΙΝ ΙΡΕΧΤΣ, ΝΙ ΕΝΧΟΡΕ ΕΣ ΠΕΝΣΕΣ, ΠΕΡΤΕΣ ΟΥ ΟΜΜΑΓΕΣ ΕΝΧΟΥΡΥΣ ΕΝ ΡΑΙΣΟΝ Υ ςιχε Ε ΦΑΒΡΙΧΑΤΙΟΝ Υ ΠΡΟ ΥΙΤ ΟΥ Ε ΛΑ ΦΑΙΛΛΑΝΧΕ Μ ΧΑΝΙ ΘΥΕ Ε ΧΕ ΕΡΝΙΕΡ, ΟΥ ΕΝΧΟΡΕ Ε ΤΟΥΤΕ ΠΙ ΧΕ ΟΝΤ ΙΛ ΕΣΤ ΧΟΝΣΤΙΤΥ. Ιλ ινχοµβε εντι ρεµεντ λ αχηετευρ δε σε χονφορµερ αυξ διρεχτιϖεσ δεσ οργανισµεσ ρ γλεµενταιρεσ εν ϖιγυευρ αυ νιϖεαυ φ δ ραλ, προϖιν χιαλ ου µυνιχιπαλ. Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ εστιµε θυε σεσ προδυιτσ ρεσπεχτεντ λεσ νορµεσ δε λ ΟΣΗΑ ετ δε ΜΣΗΑ δανσ λα µεσυρε ο σεσ προδυιτσ σοντ υτιλισ σ ετ εντρετενυσ σελον λ τατ δανσ λεθυελ ιλσ σε τρουϖαιεντ λευρ σορτιε δ υσινε, ετ εν χονφορµιτ αϖεχ λε µανυελ δ υτιλισατιον. Αυχυνε γαραντιε ταχιτε ου εξπρεσσε ν εστ εξπριµ ε, σι χε ν εστ χελλε θυι εστ χοντενυε δανσ λεσ πρ σεντεσ. Λεσ µοδ λεσ ου δονν εσ τεχηνιθυεσ πευϖεντ τρε µοδιφι σ σανσ πρ αϖισ. Ρ ϖισιον 2 12/98

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Article ID: 51107 - Last Review: July 29, 2011 Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Version 5.8 introduces a new Simplified Licensing model for Contact Center Enterprise and Business Edition,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM)

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) PROJECT REPORT ON PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) Submitted in partial fulfillment of the requirements for qualifying. UNDER SUPERVISION OF: SUBMITTED BY. 1 Baluja Labs

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 Γυεστ Φ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε 9 Βαυερ Βιανχα :0.0 :. 0. Ροσσι Ελενα 0:.0 0:0..9 9 Μοσκα Αννα 0:.0 0:.0.0 9 Βυρκι Ελιανα 09:0.0 0:..9 99 Καεσλιν Αριελλα 0:.0 0:. 0:0. ςαν δερ

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 1 268 Χαποανι Αλδο 1 Γυεστ Μ 11:33.47 37,896 κµ/η 2 261 Γιανεττι Μαυρο 2 Γυεστ Μ 11:54.83 21.36 36,764 κµ/η 3 217 Ματηισ Αρτηυρ 1 Στανδαρδ Μ 11:59.65 26.18 36,518 κµ/η 4 272 Χαττανεο Ροχχο 3 Γυεστ Μ 12:02.45

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN BEFORE THE STATE OF WASHINGTON ENERGY FACILITY SITE EVALUATION COUNCIL In the Matter of Application No. 96-1 Olympic Pipe Line Company Cross Cascade Pipeline Project PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε 1 2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Entanglement of embedded graphs. Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde

Entanglement of embedded graphs. Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde Entanglement of embedded graphs Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde Workshop on Topology: Identifying Order in Complex Systems Saturday, 18 April 2015 The Institute for Advanced

Διαβάστε περισσότερα

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Zen art coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV INGV - Istituto Nazionale di Geisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di Atene De De Δε Δε Meteorologica Μετεορολογιχα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ϑυγεν 2 ΧΥΒΣ Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ 1 Λινα Μαρια ΤΗΕΙΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 2 Λισα ΠΕΙΝΤΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 3 Λισα ΤΥΣΧΗ ΥΕΚ Υνιον Εισσπορτ Κλυβ Ιννσβρυχκ 4 ϑυλια ΚΡ ΛΛ ΣΓ ψναµο Σπορτϖερειν

Διαβάστε περισσότερα

FLIGHT GRIPENS ON GUARD AT NATO S EDGE. How Czechs met challenge of nation s fi rst overseas air policing mission over Baltic

FLIGHT GRIPENS ON GUARD AT NATO S EDGE. How Czechs met challenge of nation s fi rst overseas air policing mission over Baltic FLIGHT INTERNATIONAL 2-8 JUNE 2009 MISSING LINK THE ELECTRONIC BAG OF TRICKS IN THE COCKPIT FEATURE P26 FREIGHTER FEES Cargo carriers face new Boeing technical support charges for passenger jet conversions

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης Multi Post Ενδορζοί άξς ανασύσασης MultiPost Σύσηµα νδορζών αξόνων α αποαάσαση µ ρηνώδη υλά Το σύσηµα Multi Post ης D+Z που πρλαµβάν άξς αασυασµένους από αθαρό άνο ίνα ένα ύολο σο χρσµό α δοµασµένο σύσηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΜΑΤΑ

1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΜΑΤΑ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: «Κάθε φορά θα σου λέω μία λέξη. Εσύ θα την ακούς προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα