Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον"

Transcript

1 Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα., Τελεπηονε (757) Τολλ Φρεε Φαξ Νο. (757) ηττπ://ωωω.αιρσψστεµσ.χχ ε µαιλ: σαλεσ αιρσψστεµσ.χχ Πριντεδ ιν Υ.Σ.Α Χοπψριγητ Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ, Ινχ Αλλ Ριγητσ Ρεσερϖεδ.

2 ΒΕΦΟΡΕ ΙΝΙΤΙΑΛ ΣΤΑΡΤ ΥΠ ΕΝΣΥΡΕ ΤΗΑΤ ΤΗΕ ΧΟΜΠΡΕΣΣΟΡ ΟΙΛ ΧΗΑΜΒΕΡ ΙΣ ΦΙΛΛΕ ΤΟ ΤΗΕ ΧΟΡΡΕΧΤ ΛΕςΕΛ ΩΙΤΗ ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΑΠΠΡΟςΕ ΟΙΛ. ΟςΕΡςΙΕΩ Τηε ΤΑ 3 ισ α πορταβλε, 3 µαν βρεατηινγ αιρ χοµπρεσσορ δεσιγνεδ εξχλυσιϖελψ φορ υσε ωιτη πρεσσυρε δεµανδ ρεσπιρατορσ. Τηισ σψστεµ οπερατεσ ον στανδαρδ 115 ϖολτ/60ηζ/20 αµπ ελεχτριχαλ σερϖιχε. Τηε σψστεµ προδυχεσ πρεσσυρε υπ το 110πσι (7.5 βαρ) τηατ ισ µονιτορεδ βψ α βυιλτ ιν πρεσσυρε γαυγε. Νοτε: Τηε ΤΑ 3 µυστ ηαϖε α Γραδε φιλτρατιον υνιτ ατταχηεδ το τηε χοµπρεσσορ το µακε α χοµπλετε βρεατηινγ αιρ παχκαγε. Ανψ 30 ορ 60 µινυτε αιρ χψλινδερ χαν βε σλιδ ιντο τηε ΤΑ 3 φραµε ανδ ωιτη τηε αδδιτιον οφ α πρεσσυρε ρεδυχινγ ρεγυλατορ ανδ αν Αυτο Αιρ Βρεατηερ Βοξ, ψου νοω ηαϖε α 3 µαν χοµπρεσσορ ωιτη φυλλ αυτοµατιχ βαχκυπ αιρ φορ Ι ΛΗ οπερατιον (Μοδελ ΧΟΜΠ 3ΕΑ). Τηε χοµπρεσσορ σηουλδ βε χοννεχτεδ το τηε φιλτρατιον υνιτ ωιτη α µινιµυµ 0.5 ινχη Ι.. βρεατηινγ αιρ ηοσε. ΧΟΝΣΤΑΝΤ ΦΛΟΩ ΡΕΣΠΙΡΑΤΟΡΣ ΧΑΝΝΟΤ ΒΕ ΥΣΕ ΩΙΤΗ ΤΗΙΣ ΣΨΣΤΕΜ! Νοτε: Αλωαψσ ρυν, στορε, ορ σηιπ τηε χοµπρεσσορ ιν τηε ηοριζονταλ ποσιτιον. Νεϖερ στανδ τηε υνιτ υπριγητ ασ οιλ ωιλλ δραιν φροµ τηε συµπ ανδ χαυσε δαµαγε το τηε χοµπρεσσορ. Χηεχκ χοµπρεσσορ οιλ λεϖελ βεφορε εαχη υσαγε. Α 7/8 ωρενχη ισ ρεθυιρεδ το λοοσεν τηε νυτ ον τηε οιλ συµπ. Οιλ σηουλδ βε λεϖελ ωιτη τηε βοττοµ οφ τηε ιντερναλ τηρεαδσ. Ο ΝΟΤ ΟςΕΡΦΙΛΛ. Ιφ οιλ λεϖελ ισ λοω, αδδ ονλψ Αιρ Σψστεµσ αππροϖεδ οιλ. Ορδερ παρτ νυµβερ ΗΠ 268 ΥΣ Α σψντηετιχ λυβριχαντ. ΣΕΤΥΠ ΠΡΟΧΕ ΥΡΕ ΜΟ ΕΛ ΤΑ 3 (ΧΟΜΠ 3 ΣΨΣΤΕΜ) Ωαρνινγ: Αλωαψσ λοχατε χοµπρεσσορ ιν α φρεση αιρ ενϖιρονµεντ αωαψ φροµ τοξιχ δυστσ, ϖαπορσ, ανδ φυµεσ. ΣΤΕΠ 5) Αδϕυστ τηε ρεγυλατορ ον τηε Γραδε φιλτρατιον υνιτ το τηε ρεθυιρεδ ουτπυτ πρεσσυρε (πσι) οφ τηε πρεσσυρε δεµανδ ρεσπιρατορ. Ρεϖιεω µανυαλ ον τηε Γραδε φιλτρατιον υνιτ ανδ χαρβον µονοξιδε µονιτορ φορ δεταιλσ ον οπερατιον, σερϖιχε, ανδ χαλιβρατιον βεφορε χοµµενχινγ ωορκ. Ατταχη ανδ δον ρεσπιρατορ. ΣΤΕΠ 1) Χοµπρεσσορ µυστ βε ατταχηεδ το α Γραδε φιλτρατιον υνιτ. Α µινιµυµ 1/2 Ι.. ηοσε ισ το βε υσεδ βετωεεν τηε χοµπρεσσορ ανδ τηε Γραδε φιλτρατιον υνιτ. ΣΤΕΠ 4) Ατταχη ρεσπιρατορ συππλψ ηοσε το ουτλετ φιττινγσ ον Γραδε φιλτρατιον υνιτ. Νεϖερ λεαϖε αν οπεν (υνυσεδ) ρεσπιρατορ ατταχηεδ το τηε σψστεµ ασ ουτπυτ πρεσσυρε ωιλλ νοτ βε µαινταινεδ. ΣΤΕΠ 2) Πλυγ χοµπρεσσορ ιντο α 115 ϖολτ ρεχεπταχλε ωιτη α δεδιχατεδ 20 αµπ σερϖιχε. Νοτε: Ιφ αν εξτενσιον χορδ ισ γοινγ το βε υσεδ, τηε χορδ µυστ βε ρατεδ φορ α µινιµυµ 20 αµπ σερϖιχε (12/3 γαυγε). ΣΤΕΠ 3) Τυρν ον τηε χοµπρεσσορ ανδ νοτε τηε γαυγε πρεσσυρε ρεαδινγ ον τηε χοµπρεσσορ. Αλ λοω τωιν ρεχειϖερ τανκσ το φιλλ το σψστεµ πρεσσυρε 110πσι (7.5 βαρ) ουτπυτ. Νοτε: ο νοτ ρεπλαχε τηε χουπλινγ συππλιεδ ον τηε χοµπρεσ σορ τανκ ουτλετ εξχεπτ ωιτη α χηεχκεδ στψλε χουπλινγ οφ ατ λεαστ 1/2 Ι.. ο νοτ υσε α Χηιχαγο στψλε χουπλινγ ον τηισ τψπε οφ χοµπρεσ σορ. Παγε 3 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

3 Ψουρ χοµπρεσσορ ισ φιττεδ ωιτη α σιγητ γλασσ ωηιχη αλλοωσ ψου το χηεχκ τηε οιλ λεϖελ ατ ανψ τιµε. Ωηεν τηε χοµπρεσσορ ισ ρυννινγ τηε οιλ λεϖελ ωιλλ φαλλ βυτ σηουλδ νοτ βε λοωερ τηαν ηαλφ φυλλ ιν τηε σιγητ γλασσ. Ιφ οιλ ισ λοω, στοπ τηε χοµπρεσσορ ανδ φιλλ το χορρεχτ λεϖελ. Α Β Χ ΟΙΛ ΧΗΑΝΓΕ ΠΡΟΧΕ ΥΡΕ 1. Ενσυρε τηερε ισ νο πρεσσυρε ιν χοµπρεσσορ βοδψ ορ ρεχειϖερ, γαυγεσ µυστ βε ατ ζερο. 2. Ρεµοϖε φιλλερ πλυγ/διπστιχκ (Α) ανδ γασκετ, ρεπλαχε ιφ νεχεσσαρψ (Β). 3. Χαρεφυλλψ ρεµοϖε δραιν πλυγ ( ) ανδ γασκετ, ρεπλαχε ιφ νεχεσσαρψ (Χ). 4. ραιν οιλ (.8 λιτερ) ιντο συιταβλε χονταινερ ποσιτιονεδ υνδερ χοµπρεσσορ. Νοτε: Ανψ ωαστε οιλ χολλεχτεδ µυστ βε δισποσεδ οφ ιν αν αππροϖεδ µαννερ. 5. Ρεφιτ δραιν πλυγ ( ) ωιτη γασκετ (Χ). Τιγητεν το 20 Νµ (14.75 φτ/λβσ). 6. Φιλλ χοµπρεσσορ ωιτη ονλψ φαχτορψ αππροϖεδ οιλ παρτ νο. ΗΠ 268 (αππροξιµατελψ.8 λιτερσ). 7. Οιλ σηουλδ ϕυστ ρεαχη τηε βοττοµ οφ τηε τηρεαδσ ωηεν τηε φιλλερ πλυγ/διπστιχκ (Α) ανδ τηε γασκετ (Β) αρε φιττεδ. 8. Ρεφιτ φιλλερ πλυγ (Α) υσινγ τηε γασκετ. (8). Τιγητεν το 25 Νµ (18.5 φτ/λβσ). 9. Ρυν χοµπρεσσορ φορ 10 σεχονδσ τηεν ρεχηεχκ οιλ λεϖελ. 10. Τοπ οφφ οιλ λεϖελ, ιφ νεχεσσαρψ, φολλοωινγ τηε αβοϖε προχεδυρε. Ο ΝΟΤ ΟςΕΡΦΙΛΛ ΧΟΜΠΡΕΣΣΟΡ! ΟΙΛ ΧΟΟΛΕΡ Βλοω δυστ οφφ οιλ χοολερ περιοδιχαλλψ. Παγε 5 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

4 ΡΕΜΟςΑΛ ΟΦ ΑΙΡ ΙΝΤΑΚΕ ΦΙΛΤΕΡ Τηε αιρ φιλτερ ισ λοχατεδ βενεατη τηε φιλτερ χοϖερ (Α). ισχοννεχτ πιπε (Β). ΩΑΡΝΙΝΓ: ΙΦ ΑΝΨ ΑΙΡ ΕΣΧΑΠΕΣ ΒΕΦΟΡΕ ΟΥΤΛΕΤ ΠΙΠΕ ΙΣ ΦΥΛΛΨ ΡΕΜΟςΕ, ΣΤΟΠ! Ο ΝΟΤ ΡΕΜΟςΕ ΥΝΤΙΛ ΑΛΛ ΠΡΕΣΣΥΡΕ ΙΣ ΛΟΣΤ. 1. Φιρµλψ πυλλ χοωλ (Α) το ρεµοϖε φροµ αιρ ενδ. 2. Υνχλιπ αιρ φιλτερ ( ) φροµ τηε ρεταινινγ χλιπ (Φ) ανδ δισχαρδ αιρ φιλτερ. Νοτε: Αιρ φιλτερ µαψ χονταιν τραχεσ οφ οιλ ανδ µυστ βε δισποσεδ οφ ιν αν αππροϖεδ µαννερ. 3. Υνχλιπ αιρ φιλτερ συππορτ (Ε) ανδ χλεαν σεπαρατορ χασινγ ανδ ινσιδε οφ χοωλ. ΡΕΠΛΑΧΙΝΓ ΤΗΕ ΟΙΛ ΣΕΠΑΡΑΤΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤ 1. Ρεµοϖε χαπ ηεαδ σχρεωσ (Γ). 2. Γεντλψ ταπ τηε ενδ χοϖερ (Η) υντιλ ιτ ισ χλεαρ οφ τηε σεπαρατορ χασινγ. 3. Υνσχρεω τηε οιλ σεπαρατορ ελεµεντ (ϑ) ανδ δισχαρδ 4. Φιτ α νεω σεπαρατορ ελεµεντ (Μοδελ ΧΟΜΠΑ022). Ενσυρε τηατ τηε Ο ρινγ (Κ) ισ ιν πλαχε. ο νοτ οϖερτιγητεν. 5. Ρεφιτ ενδ χοϖερ (Η). Ενσυρε χοϖερ ισ ποσιτιονεδ χορρεχτλψ ανδ βολτ ηολεσ αρε ιν λινε. Βε χαρεφυλ νοτ το δαµαγε Ο ρινγ (Λ) ωηεν ρεφιττινγ. 6. Ρεφιτ χαπ ηεαδ σχρεωσ (Γ). Τιγητεν βετωεεν Νµ (3 5 φτ/λβσ). ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ ΟΦ ΑΙΡ ΙΝΤΑΚΕ ΦΙΛΤΕΡ 1. Ρεινσταλλ αιρ φιλτερ συππορτ (Ε). Φιτ α νεω αιρ φιλτερ ( ) ανδ σεχυρε βοτη ενδσ υσινγ τηε ρεταινινγ χλιπ (Φ). 2. Ρεφιτ χοωλ (Α). 3. Ρεχοννεχτ πιπε (Β) ανδ τιγητεν σεχυρελψ. Αιρ Φιλτερ Λοχατιον Σεπαρατορ Ελεµεντ Λοχατιον Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 6

5 ΑΝΤΕΣ Ε ΛΑ ΠΥΕΣΤΑ ΕΝ ΜΑΡΧΗΑ ΙΝΙΧΙΑΛ, ΑΣΕΓΥΡΑΡΣΕ ΘΥΕ ΛΑ ΧIΜΑΡΑ Ε ΑΧΕΙΤΕ ΕΛ ΧΟΜΠΡΕΣΟΡ ΕΣΤ ΛΛΕΝΑ ΑΛ ΝΙςΕΛ ΧΟΡΡΕΧΤΟ ΧΟΝ ΑΧΕΙΤΕ ΑΠΡΟΒΑ Ο ΠΑΡΑ ΣΙΣΤΕΜΑΣ Ε ΑΙΡΕ. ΕΣΧΡΙΠΧΙ Ν ΓΕΝΕΡΑΛ Ελ ΤΑ 3 εσ υν χοµπρεσορ δε αιρε παρα ρεσπιραρ δε 3 ηοµβρεσ πορτ τιλ δισε αδο εξχλυσιϖαµεντε παρα υσαρσε χον ρεσπιραδορεσ θυε δεµανδαν πρεσι ν. Εστε σιστεµα οπερα χον σερϖιχιο ελ χτριχο εστ νδαρ δε 115 ϖολτιοσ/60ηζ/20αµπσ. Ελ σιστεµα προδυχε πρεσι ν ηαστα 110 λβσ/πυλγ 2 (75 βαρ) θυε σε συπερϖισα πορ υν µαν µετρο ιντεγραλ. Νοτα: Ελ ΤΑ 3 τιενε θυε τενερ υνα υνιδαδ δε φιλτραχι ν δε Γραδο χονεχταδα αλ χοµπρεσορ παρα ασ τενερ υν παθυετε δε ρεσπιραχι ν δε αιρε χοµπλετο. Χυαλθυιερ χιλινδρο δε αιρε δε µινυτοσ πυεδε δεσλιζαρσε εν ελ αρµαζ ν δελ ΤΑ 3 ε ινχλυψενδο υν ρεγυλαδορ ρεδυχτορ δε πρεσι ν ψ υν Αυτο Αιρ Βρεατηερ Βοξ ΤΜ, αηορα τιενε υν χοµπρεσορ δε 3 ηοµβρεσ χον ρεσπαλδο δε αιρε τοταλµεντε αυτοµ τιχο παρα υνα οπεραχι ν Ι ΛΗ (Μοδελο ΧΟΜΠ 3ΕΑ). Ελ χοµπρεσορ δεβερ α εσταρ χονεχταδο α λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν χον υνα µανγυερα δε αιρε δε ρεσπιραρ χον υν δι µετρο ιντεριορ µ νιµο δε 0.5 δε πυλγαδα. ϒ ΛΟΣ ΡΕΣΠΙΡΑ ΟΡΕΣ Ε ΦΛΥϑΟ ΧΟΝΣΤΑΝΤΕ ΝΟ ΠΥΕ ΕΝ ΥΣΑΡΣΕ ΧΟΝ ΕΣΤΕ ΣΙΣΤΕΜΑ! Νοτα: Σιµπρε οπεραρ, αλµαχεναρ ορ εµβαρχαρ ελ χοµπρεσορ εν συ ποσιχι ν ηοριζονταλ. Νυνχα χολοχαρ λα υνιδαδ ϖερτιχαλµεντε, ψα θυε ελ αχειτε σε εϖαχυα δελ συµιδερο ψ χαυσα δα οσ αλ χοµπρεσορ. ςεριφιχαρ ελ νιϖελ δε αχειτε δελ χοµπρεσορ αντεσ δε χαδα υσο. Σε ρεθυιερε υνα λλαϖε δε 7/8 παρα αφλοϕαρ λα τυερχα δελ συµιδερο δε αχειτε. Ελ αχειτε δεβερ α εσταρ παρεϕο χον ελ φονδο δε λασ ροσχασ ιντερνασ. ΝΟ ΣΟΒΡΕΛΛΕΝΑΡ. Σι ελ νιϖελ δε αχειτε εστ βαϕο, α αδιρ αχειτε απροβαδο πορ Αιρ Σψστεµσ σολαµεντε. Ορδεναρ λυβριχαντε σιντ τιχο Νο. δε Παρτε ΗΠ 268. ΠΡΟΧΕ ΙΜΕΝΤΟ Ε ΠΡΕΠΑΡΑΧΙ Ν ΜΟ ΕΛΟ ΤΑ 3 (ΣΙΣΤΕΜΑ ΧΟΜΠ 3) Αδϖερτενχια: Σιεµπρε χολοχαρ ελ χοµπρεσορ εν υν αµβιεντε δε αιρε φρεσχο απαρτε δε πολϖοσ, ϖαπορεσ ψ ηυµοσ τ ξιχοσ. ΠΑΣΟ 5) Αϕυσταρ ελ ρεγυλαδορ εν λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν δε Γραδο α λα πρεσι ν δε σαλιδα ρεθυεριδα (πσι) δελ ρεσπιραδορ δε δεµανδα δε πρεσι ν. Εστυδιαρ ελ µανυαλ δε λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν Γραδο ψ δελ µονιτορ δε µον ξιδο δε χαρβονο παρα οβτενερ δεταλλεσ δε λα οπεραχι ν, σερϖιχιο, ψ χαλιβραχι ν αντεσ δε χοµενζαρ ελ τραβαϕο. Χονεχταρ ψ πονερ ελ ρεσπιραδορ. ΠΑΣΟ 1) Ελ χοµπρεσορ δεβε εσταρ χονεχταδο α υνα υνιδαδ δε φιλτραχι ν δε Γραδο. Υνα µανγυερα χον υν δ αµετρο ιντεριορ µ νιµο δε τιενε θυε υσαρσε εντρε ελ χοµπρεσορ ψ λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν Γραδο ΠΑΣΟ 4) Χονεχταρ λα µανγυερα δε αβαστεχιµιεντο δε ρεσπιραδορ α αχχεσοριοσ δε σαλιδα εν λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν δε Γραδο. Νυνχα δεϕαρ υν ρεσπιραδορ αβιερτο (σιν υσαρ) χονεχταδο αλ σιστεµα, ψα θυε λα πρεσι ν δε σαλιδα νο σε µαντενδρ. ΠΑΣΟ 3) Αχτιϖαρ ελ χοµπρεσσορ ψ νοταρ λα λεχτυρα δε µαν µετρο εν ελ χοµπρεσορ. Περµιτιρ θυε σε λλενεν λοσ ρεχεπτορεσ γαµελοσ δε αιρε α λα πρεσι ν δελ σιστεµα δε υνα σαλιδα δε 110πσι (75 βαρ). ΠΑΣΟ 2) Ενχηυφαρ ελ χοµπρεσορ εν υν τοµαχορριεντε δε 115 ϖολτιοσ χον υν σερϖιχιο διδιχαδο δε 20 αµπεριοσ. Νοτα: Σι σε υσα υν χορδ ν ελ χτριχο δε εξτενσι ν, διχηο χορδ ν δεβε εσταρ δισε αδο παρα υν σερϖιχιο µ µινο δε 20 αµπεριοσ (χαλιβρε 12/3). Νοτα: Νο συστιτιρ ελ αχοµπλαµιεντο προπορχιοναδο εν λα σαλιδα δελ τανθυε δελ χοµπρεσορ, εξχεπτο χον υν αχοµπλαµιεντο εστιλο τοπε δε υν µ νιµο δε δι µετρο ιντεριορ δε. Νο υσαρ υν χοµπλαµιεντο εστιλο Χηιχαγο εν εστε τιπο δε χοµπρεσορ Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 8

6 Συ χοµπρεσορ εστ εθυιπαδο χον υν ϖιδριο δε νιϖελ, ελ χυαλ λε περµιτε ϖεριφιχαρ ελ νιϖελ δε αχειτε εν χυαλθυιερ µοµεντο. Χυανδο ελ χοµπρεσορ εστ οπερανδο, ελ νιϖελ δε αχειτε βαϕαρ, περο νο δεβερ α εσταρ πορ δεβαϕο δε λα µιταδ εν ελ ϖιδριο δε νιϖελ. Σι ελ αχειτε εστ βαϕο, παραρ ελ χοµπρεσορ ψ λλεναρλο αλ νιϖελ χορρεχτο. Νιϖελ δε αχειτε χορρεχτο ςιδριο δε νιϖελ ΠΡΟΧΕ ΙΜΙΕΝΤΟ Ε ΧΑΜΒΙΟ Ε ΑΧΕΙΤΕ 1. Ασεγυραρσε θυε νο ηαψ πρεσι ν εν ελ χυερπο ο ρεχιπιεντε δελ χοµπρεσορ, λοσ µαν µετροσ τιενεν θυε λεερ χερο. 2. Ρετιραρ ταπ ν δε λλεναδο/ϖαριλλα δε νιϖελ (Α) ψ δεσεχηαρ σελλο πεγαδο (Β). 3. Ρετιραρ χυιδαδοσαµεντε ελ ταπ ν δε δρεναϕε ( ) ψ δεσεχηαρ σελλο παγαδο (Χ). 4. ρεναρ ελ αχειτε (.8 λιτρο) εν υν ρεχιπιεντε αδεχυαδο χολοχαδο δεβαϕο δελ χοµπρεσορ. Νοτα: Χυαλθυιερ αχειτε δε δεσεχηο αχυµµυλαδο σε τιενε θυε δεσεχηαρ δε υνα µανερα απροβαδο. 5. Χολοχαρ νυεϖαµεντε ελ ταπ ν δε δρεναϕο ( ) χον υν νυεϖο σελλο πεγαδο (Χ). Απρεταρ α υν τορθυε δε 20 Νµ (14.75 πιεσ/λβσ). 6. Λλεναρ ελ χοµπρεσορ δε αχειτε απροβαδο πορ λα φ βριχα σολαµεντε ν µερο δε παρτε ΗΠ 268 (απροξιµαδαµεντε.8 λιτρο). 7. Ελ αχειτε δεβερ α λλεγαρ ηαστα ελ φονδο δε λασ ροσχασ χυανδο ελ ταπ ν δε λλεναδο/ϖαριλλα δε νιϖελ (Α) ψ ελ σελλο (Β) εστ ν ινσταλαδοσ. 8. Ινσταλαρ νυεϖαµεντε ελ ταπ ν δε λλεναδο (Α) υσανδο υν νυεϖο σελλο πεγαδο (Β). Απρεταρ α υν τορθυε δε 25 Νµ (18.5 πιεσ/λβσ). 9. Οπεραρ ελ χοµπρεσορ πορ 10 σεγυνδοσ, εντονχεσ ϖεριφιχαρ νυεϖαµεντε ελ νιϖελ δε αχειτε. 10. Ρεµαταρ ελ νιϖελ δε αχειτε, σι εσ νεχεσαριο, σιγυιενδο ελ προχεδιµιεντο αντεριορ. ϒ ΝΟ ΣΟΒΡΕΛΛΕΝΑΡ ΕΛ ΧΟΜΠΡΕΣΣΟΡ! ΕΝΦΡΙΑ ΟΡ Ε ΑΧΕΙΤΕ Σοπλαρ ελ πολϖο δελ ενφριαδορ δε αχειτε περι διχαµεντε. Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 10

7 ΡΕΜΟΝΧΙ Ν ΕΛ ΦΙΛΤΡΟ Ε Α ΜΙΣΙ Ν Ε ΑΙΡΕ Ελ φιλτρο δε αιρε εστ σιτυαδο δετρ σ δε λα χυβιερτα δελ φιλτρο (Α). εσχονεχταρ λα τυβερ α (Β). Α ςερτενχια: ΣΙ ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΑΙΡΕ ΣΕ ΦΥΓΑ ΑΝΤΕΣ ΘΥΕ ΛΑ ΤΥΒΕΡ Α Ε ΣΑΛΙ Α ΕΣΤ ΤΟΤΑΛΜΕΝΤΕ ΡΕΤΙΡΑ Α, ϒΠΑΡΑ Α! ΝΟ ΡΕΤΙΡΑΡ ΗΑΣΤΑ ΘΥΕ ΣΕ ΧΑΙΓΑ ΤΟ Α ΛΑ ΠΡΕΣΙ Ν. 1. Τιραρ δε λα χαπυχηα (Α) φιρµεµεντε παρα ρετιραρλα δελ εξτρεµο δελ αιρε. 2. εσχονεχταρ ελ φιλτρο δε αιρε ( ) δε λα γραπα δε ρετενχι ν (Φ) ψ δεσεχηαρ ελ φιλτρο δε αιρε. Νοτα: Εσ ποσιβλε θυε χυαλθυιερ φιλτρο δε αιρε χοντενγα τραζασ δε αχειτε ψ σε δεβεν ελιµιναρ δε υνα µανερα απροβαδα. 3. εσχονεχταρ ελ σοπορτε δελ φιλτρο δε αιρε (Ε) ψ λιµπιαρ λα χαρχασα δελ σεπαραδορ ψ λα παρτε ιντεριορ δε λα χαπυχηα. Χ ΜΟ ΡΕΤΙΡΑΡ ΕΛ ΕΛΕΜΕΝΤΟ ΣΕΠΑΡΑ ΟΡ Ε ΑΧΕΙΤΕ 1. Ρετιραρ λοσ τορνιλλοσ δε µ θυινα (Γ). 2. Γολπεαρ συαϖεµεντε λα χυβιερτα δε εξτρεµο (Η) ηαστα θυε εστ φυερα δε λα χαρχασα δελ σεπαραδορ. 3. εσενροσχαρ ελ ελεµεντο σεπαραδορ δε αχειτε (ϑ) ψ δεσεχηαρλο. 4. Χολοχαρ υν ελεµεντο σεπαραδορ νυεϖο (Μοδελο ΧΟΜΠΑ022). Ασεγυραρσε θυε ελ ανιλλο Ο (Κ) εστ εν σε λυγαρ. Νο απρεταρ δεµασιαδο. 5. Χολοχαρ νυεϖαµεντε λα χυβιερτα δε εξτρεµο (Η). Ασεγυγαρσε θυε λα χυβιερτα εστ χολοχαδα χορρεχταµεντε ψ λοσ αγυϕεροσ δε λοσ τορνιλλοσ εστ ν αλινεαδοσ. Τενερ χυιδαδο νο δα αρ λοσ ανιλλοσ Ο (Λ) χυανδο σε εστ ινσταλαδο νυεϖαµεντε. 6. Χολοχαρ νυεϖαµεντε λοσ τορνιλλοσ δε µ θυινα (Γ). Απρεταρ α υν τορθυε εντρε Νµ (3 5 πιεσ /λβσ). ΣΥΣΤΙΤΥΧΙ Ν ΕΛ ΦΙΛΤΡΟ Ε Α ΜΙΣΙ Ν Ε ΑΙΡΕ 1. Ινσταλαρ νυεϖαµεντε ελ σοπορτε δελ φιλτρο δε αιρε (Ε). Χολοχαρ υν φιλτρο δε αιρε νυεϖο ( ) ψ ασεγυραρ αµβοσ εξτρεµοσ υσανδο λα γραπα δε ρετενχι ν (Φ). 2. Χολοχαρ νυεϖαµεντε λα χαπυχηα (Α). 3. Χονεχταρ νυεϖαµεντε λα τυβερ α (Β) ψ απρεταρ φιρµεµεντε. Ποσιχι ν δελ φιλτρο δε αιρε Ποσιχι ν δελ ελεµεντο σεπαραδορ Παγε 11 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

8 ΑςΑΝΤ ΛΑ ΠΡΕΜΙΕΡΕ ΜΙΣΕ ΕΝ ΜΑΡΧΗΕ, ΑΣΣΥΡΕΖ ςουσ ΘΥΕ ΛΑ ΧΗΑΜΒΡΕ ΗΥΙΛΕ Υ ΧΟΜΠΡΕΣΣΕΥΡ ΕΣΤ ΡΕΜΠΛΙΕ ΗΥΙΛΕ ΠΟΥΡ ΣΥΣΤ ΜΕΣ ΑΙΡ ΑΠΠΡΟΥςΕΕ ϑυσθυ ΑΥ ΝΙςΕΑΥ ΑΠΠΡΟΠΡΙΕ. ςυε ΕΝΣΕΜΒΛΕ Λε ΤΑ 3 εστ υν χοµπρεσσευρ δ αιρ ρεσπιραβλε πορτατιφ, πουρ τροισ περσοννεσ, χον υ εξχλυσιϖεµεντ πουρ τρε υτιλισ αϖεχ δεσ ρεσπιρατευρσ δε πρεσσιον λα δεµανδε. Λε σψστ µε φονχτιοννε αϖεχ υνε αλιµεντατιον λεχτριθυε δε ϖολτσ/ 60Ηζ/20 Α. Λε σψστ µε γ ν ρε υνε πρεσσιον µαξιµαλε δε 110πσι (7,5 βαρ) συρϖειλλ ε παρ υν µανοµ τρε ινχορπορ. Ρεµαρθυε: Λε σψστ µε ΤΑ 3 δοιτ τρε µυνι δ υνε υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε µοντ ε συρ λε χοµπρεσσευρ πουρ θυε λ ενσεµβλε δ αιρ ρεσπιραβλε σοιτ χοµπλετ. Υν χψλινδρε αιρ χοµπριµ δε 30 ου 60 µινυτεσ πευτ τρε γλισσ δανσ λε χη σσισ δυ ΤΑ 3 ετ αϖεχ λε ρ γυλατευρ δε ρ δυχτιον δε πρεσσιον ετ λ Αυτο Αιρ Βρεατηερ Βοξ ΤΜ, ϖουσ φορµεζ υν χοµπρεσσευρ πουρ 3 περσοννεσ αϖεχ ρενουϖελλεµεντ αυτοµατιθυε ετ χοµπλετ δε λ αιρ πουρ λ εξπλοιτατιον δε λα λονγυευρ δε τυψαυ δε διαµ τρε ιντ ριευρ (Μοδ λε ΧΟΜΠ 3ΕΑ). Λε χοµπρεσσευρ δοιτ τρε ραχχορδ λ υνιτ φιλτραντε αϖεχ υν τυψαυ δ αιρ ρεσπιραβλε δ υν διαµ τρε ιντ ριευρ δ αυ µοινσ 0,5 πουχεσ. ΛΕΣ ΡΕΣΠΙΡΑΤΕΥΡΣ Α ΕΒΙΤ ΧΟΝΣΤΑΝΤ ΝΕ ΠΕΥςΕΝΤ ΠΑΣ ΕΤΡΕ ΥΤΙΛΙΣΕΣ ΑςΕΧ ΧΕ ΣΨΣΤΕΜΕ! Ρεµαρθυε: ςειλλεζ τουϕουρσ εξπλοιτερ, στοχκερ ου εξπ διερ λε χοµπρεσσευρ εν ποσιτιον ηοριζονταλε. Νε ϕαµαισ λαισσερ λ υνιτ εν ποσιτιον ϖερτιχαλε, χαρ λ ηυιλε χουλερα δυ ρ σερϖοιρ ετ ενδοµµαγερα λε χοµπρεσσευρ. ς ριφιεζ λε νιϖεαυ δ ηυιλε δυ χοµπρεσσευρ αϖαντ χηαθυε υτιλισατιον. Υνε χλ δε 7/8 πουχεσ εστ ν χεσσαιρε πουρ δ ϖισσερ λ χρου δυ ρ σερϖοιρ δ ηυιλε. Λε νιϖεαυ δ ηυιλε δοιτ σ αλιγνερ αϖεχ λε φονδ δεσ φιλεταγεσ ιντ ριευρσ. ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ ΑΥ ΤΡΟΠΠΛΕΙΝ. Σι λε νιϖεαυ δ ηυιλε εστ βασ, αϕουτεζ δε λ ηυιλε αππρουϖ παρ Αιρ Σψστεµσ υνιθυεµεντ. Χοµµανδεζ λε λυβριφιχαντ σψντη τιθυε, νυµ ρο δε πι χε ΗΠ 268. ΠΡΟΧΕ ΥΡΕ ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ ΜΟ ΕΛΕ ΤΑ 3 (ΣΨΣΤΕΜΕ ΧΟΜΠ 3) Αδϖερτισσεµεντ: Πλαχεζ τουϕουρσ λε χοµπρεσσευρ δανσ υν ενϖιροννεµεντ α ρ, λ αβρισ δεσ πουσσι ρεσ τοξιθυεσ, δε λα ϖαπευρ ϖιϖε ετ δεσ µανατιονσ. ταπε 5) Ρ γλεζ λε ρ γυλατευρ δε λ υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε συρ λα πρεσσιον δε σορτιε ρεθυισε (εν πσι) δυ ρεσπιρατευρ δε πρεσσιον λα δεµανδε. Πασσεζ εν ρεϖυε λε µανυελ δε λ υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε ετ δυ δ τεχτευρ δ οξψδε δε χαρβονε πουρ οβτενιρ δεσ ινφορµατιονσ δ ταιλλ εσ συρ λε φονχτιοννεµεντ, λ εντρετιεν ετ λ ταλονναγε αϖαντ δε χοµµενχερ ϖοτρε τραϖαιλ. Ραχχορδεζ ετ φιξεζ λε ρεσπιρατευρ. ταπε 4) Φιξεζ λε τυψαυ δ αλιµεντατιον δυ χοµπρεσσευρ συρ λεσ ραχχορδσ δ εντρ ε δε λ υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε. Νε λαισσεζ ϕεµαισ υν ρεσπιρατευρ ουϖερτ (νον υτιλισ ) ραχχορδ αυ σψστ µε, χαρ λα πρεσσιον δε σορτιε νε σερα πασ µαιντενυε. ταπε 1) Λε χοµπρεσσευρ δοιτ τρε ραχχορδ υνε υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε. Υν τυψαυ δε διαµ τρε ιντ ριευρ δ αυ µοινσ πουχεσ δοιτ τρε πλαχ εντρε λε χοµπρεσσευρ ετ λ υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε. ταπε 2) Βρανχηεζ λε χοµπρεσσευρ δανσ υνε πρισε δε χουραντ φεµελλε δε 115 ϖολτσ αϖεχ υνε αλιµεντατιον δ δι ε δε 20 Α. Ρεµαρθυε: Σι υνε ραλλονγε εστ υτιλισ ε, σα πυισσαµχε λεχτριθυε δοιτ τρε δ αυ µοινσ 20 Α (ϕαυγε δε 12/3). ταπε 3) Μεττεζ λε χοµπρεσσευρ εν µαρχηε ετ ενρεγιστρεζ λα λεχτυρε δυ µανοµ τρε δυ χοµπρεσσευρ. Λαισσεζ λεσ δευξ ρ σερϖοιρσ δε ρ χυπ ρατιον σε ρεµπλιρ ϕυσθυ αττεινδρε υνε σορτιε δε πρεσσιον δυ σψστ µε δε 110πσι (75 βαρ). Ρεµαρθυε: Νε ρεµπλαχερ πασ λε χουπλαγε φουρνι αϖεχ λα σορτιε δυ ρ σερϖοιρ δψ χοµπρεσσευρ παρτ σι ϖουσ υτιλισεζ υν χουπλαχε δε τψπε χοντρ λε δ υν διαµ τρε συπ ριευρ ου γαλ δε πουχεσ. Ν υτιλισεζ πασ υν χουπλαγε δε τψπε Χηιχαγο αϖεχ χε τψπε δε χοµπρεσσευρ. Παγε 13 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

9 ςοτρε χοµπρεσσευρ εστ µυνι δ υνε φεν τρε δ ινδιχατιον ϖουσ περµετταντ δε ϖ ριφιερ λε νιϖεαυ δ ηυιλε τουτ µοµεντ. Λορσθυε λε χοµπρεσσευρ εστ εν µαρχηε, λε νιϖεαυ δ ηυιλε χηυτε µαισ νε δοιτ ϕαµαισ τρε ινφ ριευρ λα µοιτι δε λα φεν τρε δ ινδιχατιον. Σι λε νιϖεαυ δ ηυιλε εστ βασ, αρρ τεζ λε χοµπρεσσευρ ετ ρεµπλισσεζ λε ϕυσθυ αυ νιϖεαυ αππροπρι. Νιϖεαυ δ ηυιλε αππροπρι Φεν τρε δ ινδιχατιον ΠΡΟΧ ΥΡΕ Ε ςιν ΑΓΕ ΗΥΙΛΕ 1. Ασσυρεζ ϖουσ θυε λα πρεσσιον δυ χορπσ δυ χοµπρεσσευρ ου δυ ρ σερϖοιρ δε ρ χυπ ρατιον εστ νυλλε. Λεσ ϕαυγεσ δοιϖεντ ινδιθυερ υνε ϖαλευρ ζ ρο. 2. Ρετιρεζ λε βουχηον δε ρεµπλισσαγε/ϕαυγε γραδυ ε (Α) ετ ρετιρεζ λα βαγυε χοµποσιτε (Β). 3. Ρετιρεζ δουχεµεντ λε βουχηον δε ϖινδαγε ( ) ετ ρετιρεζ λα βαγυε χοµποσιτε (Χ). 4. ςινδαγεζ λ ηυιλε (0,8 λιτρεσ) δανσ υν χοντενευρ αδαπτ πλαχ σουσ λε χοµπρεσσευρ. Ρεµαρθυε: Λ ηυιλε υσαγ ε ρεχυειλλιε δοιτ τρε λιµιν ε χονφορµ µεντ αυξ νορµεσ εν ϖιγυευρ. 5. Ρεµεττεζ λε βουχηον δε ϖινδαγε ( ) ετ λα βαγυε χοµποσιτε (Χ). Σερρεζ 20 νµ (14,74 πιεδσ/λιϖρεσ). 6. Ρεµπλισσεζ λε χοµπρεσσευρ δ ηυιλε αππρουϖ ε παρ λ υσινε υνιθυεµεντ νο. δε πι χε ΗΠ 268 (ενϖιρον 0,8 λιτρεσ). 7. Λ ηυιλε δοιτ αττεινδρε λε φονδ δεσ φιλεταγεσ λορσθυε λε βουχηον δε ρεµπλισσαγε/ϕαυγε γραδυ ε (Α) ετ λα βαγυε χοµποσιτε (Β) σοντ ρεπλαχ σ. 8. Ρεµεττεζ λε βουχηον δε ϖινδαγε (Α) ετ λα βαγυε χοµποσιτε (Β). Σερρεζ 25 νµ (18,5 πιεδσ/λιϖρεσ). 9. Φαιτεσ φονχτιοννερ λε χοµπρεσσευρ πενδαντ 10 σεχονδεσ, πυισ ϖ ριφιεζ λε νιϖεαυ δ ηυιλε. 10. λιµινεζ λ εξχ σ δ ηυιλε, σι ν χεσσαιρε, εν συιϖαντ λα προχ δυρε χι δεσσυσ. ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ ΑΥ ΤΡΟΠ ΠΛΕΙΝ Υ ΧΟΜΠΡΕΣΣΕΥΡ. ΡΕΦΡΟΙ ΙΣΣΕΙΡ ΗΥΙΛΕ λιµινεζ ρ γυλι ρεµεντ λα πουσσι ρε αχχυµυλ ε συρ λε ρεφροιδισσευρ δ ηυιλε. Παγε 15 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

10 ΡΕΤΡΑΙΤ Υ ΦΙΛΤΡΕ Α ΜΙΣΣΙΟΝ ΑΙΡ Λε φιλτρε αιρ σε σιτυε εν δεσσουσ δυ χαχηε φιλτρε (Α). γαγεζ λα χονδυιτε (Β). Α ςερτισσεμεντ: ΣΙ Ε Λ ΑΙΡ Σ ΕΧΗΑΠΠΕ ΑςΑΝΤ Ε ΡΕΤΙΡΕΡ ΧΟΜΠΛΕΤΕΜΕΝΤ ΛΑ ΧΟΝ ΥΙΤΕ Ε ΣΟΡΤΙΕ, ΑΡΡΕΤΕΖ ΤΟΥΤΕ ΑΧΤΙςΙΤΕ! ΝΕ ΛΑ ΡΕΤΙΡΕΖ ΠΑΣ ΤΑΝΤ ΘΥΕ ΤΟΥΤΕ ΛΑ ΠΡΕΣΣΙΟΝ Ν ΕΣΤ ΠΑΣ ΕςΑΧΥΕΕ ΧΟΜΠΛΕΤΕΜΕΝΤ. 1. Ρετιρεζ φερµεµεντ λε χαπορ δε προτεχτιον (Α) πουρ λε δ γαγερ δε λ εξτρ µιτ δυ τυψαυ δ αιρ. 2. ταχηεζ λε φιλτρε αιρ ( ) δυ χροχηετ δε φιξατιον (Φ) ετ ρετιρεζ λε φιλτρε αιρ. Ρεµαρθυε: Λε φιλτρε αιρ ρισθυε δε χοντενιρ δεσ τραχεσ δ ηυιλε ετ δοιτ τρε λιµιν ε χονφορµ µεντ αυξ νορµεσ δε σ χυριτ. 3. ταχηεζ λε συππορτ δε φιλτρε αιρ (Ε) ετ νεττοψεζ λε βο τιερ δυ σ παρατευρ ετ λ ιντ ριευρ δυ χαποτ δε προτεχτιον. ΡΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ Ε Λ ΕΛΕΜΕΝΤ ΣΕΠΑΡΑΤΕΥΡ ΗΥΙΛΕ 1. Ρετιρεζ λεσ ϖισ τ τε (Γ). 2. οννεζ δεσ πετιτσ χουπσ συρ χουϖερχλε δυ φονδ (Η) ϕυσθυ χε θυ ιλ σε σ παρε δυ βο τιερ δυ σ παρατευρ. 3. ϖισσεζ λ λ µεντ σ παρατευρ δ ηυιλε (ϑ) ετ ρετιρεζ λε. 4. Μοντεζ υν νουϖελ λ µεντ σ παρατευρ (Μοδ λε ΧΟΜΠΑ022). ς ριφιεζ θυε λε ϕοιντ τοριθυε (Κ) εστ φιξ φερµεµεντ. Αττεντιον λ εξχ σ δε σερραγε. 5. Ρεµεττεζ λε χουϖερχλε δυ φονδ (Η). Ασσυρεζ ϖουσ θυε λε χουϖερχλε εστ µισ εν πλαχε χορρεχτεµεντ ετ θυε λεσ τρουσ δεσ βουλονσ σοντ αλιγν σ. ςειλλεζ νε πασ ενδοµµαγερ λε ϕοιντ τοριθυε (Λ) λορσθυε δε λα φιξατιον. 6. Ρεϖισσεζ λεσ ϖισ τ τε (Γ). Σερρεζ σελον υνε τενσιον χοµπρισε εντρε 4 ετ 6,8 νµ (3 ετ 5 πιεδσ/λιϖρεσ). ΡΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ Υ ΦΙΛΤΡΕ Α ΜΙΣΣΙΟΝ Ε Λ ΑΙΡ 1. Ρεµοντεζ λε συππορτ δε φιλτρε αιρ (Ε). Εµβο τεζ υν νουϖεαυ φιλτρε αιρ ( ) εν ατταχηεζ λεσ δευξ εξτρ µιτ σ λ αιδε δυ χροχηετ δε φιξατιον (Φ). 2. Ρεµοντεζ λε χαπορ δε προτεχτιον (Α). 3. Ρεχοννεχτεζ λα χονδυιτε (Β) ετ σερρεζ λα φερµεµεντ. Εµπλαχεµεντ δυ φιλτρε αιρ Εµπλαχεµεντ δε λ λ µεντ σ παρατευρ Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 16

11 Ωαρραντψ ισχλαιµερ Αιρ Σψστεµσ µανυφαχτυρεδ εθυιπµεντ ισ ωαρραντεδ το τηε οριγιναλ υσερ αγαινστ δεφεχτσ ιν ωορκµανσηιπ ορ µατεριαλσ υνδερ νορµαλ υσε φορ ονε ψεαρ αφτερ δατε οφ πυρχηασε. Ανψ παρτ ωηιχη ισ δετερµινεδ βψ Αιρ Σψστεµσ το βε δεφεχτιϖε ιν µατεριαλ ορ ωορκµανσηιπ ωιλλ βε, ασ τηε εξχλυσιϖε ρεµεδψ, ρεπαιρεδ ορ ρεπλαχεδ ατ Αιρ Σψστεµσ οπτιον. Τηισ ωαρραντψ δοεσ νοτ αππλψ το ελεχτριχαλ σψστεµσ ορ ελεχτρονιχ χοµπονεντσ. Ελεχτριχαλ παρτσ αρε ωαρραντεδ, το τηε οριγιναλ υσερ, φορ 90 δαψσ φροµ τηε δατε οφ σαλε. υρινγ τηε ωαρραντψ περιοδ, ελεχτριχαλ χοµπονεντσ ωιλλ βε ρεπαιρεδ ορ ρεπλαχεδ ατ Αιρ Σψστεµσ οπτιον. ΝΟ ΟΤΗΕΡ ΩΑΡΡΑΝΤΨ, ΕΞΠΡΕΣΣΕ ΟΡ ΙΜΠΛΙΕ, ΑΣ ΤΟ ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ, ΘΥΑΛΙΤΨ, ΜΕΡΧΗΑΝΤΑΒΙΛΙΤΨ, ΦΙΤΝΕΣΣ ΦΟΡ Α ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΡ ΠΥΡΠΟΣΕ, ΟΡ ΑΝΨ ΟΤΗΕΡ ΜΑΤΤΕΡ ΙΣ ΓΙςΕΝ ΒΨ ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝ ΧΟΝΝΕΧ ΤΙΟΝ ΗΕΡΕΩΙΤΗ. ΥΝ ΕΡ ΝΟ ΧΙΡΧΥΜΣΤΑΝΧΕΣ ΣΗΑΛΛ ΤΗΕ ΣΕΛΛΕΡ ΒΕ ΛΙΑΒΛΕ ΦΟΡ ΛΟΣΣ ΟΦ ΠΡΟΦΙΤΣ, ΑΝΨ ΟΤΗΕΡ ΙΡΕΧΤ ΟΡ ΙΝ ΙΡΕΧΤ ΧΟΣΤΣ, ΕΞΠΕΝΣΕΣ, ΛΟΣΣΕΣ ΟΡ ΑΜΑΓΕΣ ΑΡΙΣΙΝΓ ΟΥΤ ΟΦ ΕΦΕΧΤΣ ΙΝ, ΟΡ ΦΑΙΛΥΡΕ ΟΦ ΤΗΕ ΠΡΟ ΥΧΤ ΟΡ ΑΝΨ ΠΑΡΤ ΤΗΕΡΕΟΦ. Τηε πυρχηασερ σηαλλ βε σολελψ ρεσπονσιβλε φορ χοµπλιανχε ωιτη αλλ αππλιχαβλε Φεδεραλ, Στατε ανδ Λοχαλ ΟΣΗΑ ανδ/ορ ΜΣΗΑ ρεθυιρεµεντσ. Αλτηουγη Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ βελιεϖεσ τηατ ιτσ προδυχτσ, ιφ οπερατεδ ανδ µαινταινεδ ασ σηιππεδ φροµ τηε φαχτορψ ανδ ιν αχχορδανχε ωιτη ουρ οπερατιονσ µανυαλ, χονφορµ το ΟΣΗΑ ανδ/ορ ΜΣΗΑ ρεθυιρεµεντσ, τηερε αρε νο ιµπλιεδ ορ εξπρεσσεδ ωαρραντιεσ οφ συχη χοµπλιανχε εξτενδινγ βεψονδ τηε λιµιτεδ ωαρραντψ δεσχριβεδ ηερειν. Προδυχτ δεσιγνσ ανδ σπεχιφιχα τιονσ αρε συβϕεχτ το χηανγε ωιτηουτ νοτιχε. Ρεϖ 2 12/98 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 18

12 ενεγαχι ν δε λα γαραντ α Ελ εθυιπο φαβριχαδο πορ Αιρ Σψστεµσ εξτιενδε γαραντ α αλ υσυαριο οριγιναλ χοντρα δεφεχτοσ δε µανο δε οβρα ο δε µατεριαλεσ δυραντε ελ υσο νορµαλ πορ υν α ο δεσπυ σ δε λα φεχηα δε χοµπρα. Αιρ Σψστεµσ ρεπαρα ο ρεεµπλαζα χυαλθυιερ παρτε θυε δετερµινε Αιρ Σψστεµσ θυε συφρα δε δεφεχτοσ εν χυαντο α µατεριαλεσ ο α µανο δε οβρα, δελ µοδο θυε ελλοσ σελεχχιονεν χοµο ελ ρεµεδιο εξχλυσιϖο. Εστα γαραντ α νο απλιχα α σιστεµασ ελ χτριχοσ ο α χοµπονεντεσ ελεχτρ νιχοσ. Σε οφρεχε υνα γαραντ α αλ υσυαριο οριγιναλ πορ παρτεσ ελ χτριχασ πορ 90 δ ασ δεσδε λα φεχηα δε ϖεντα. υραντε ελ πλαζο δε λα γαραντ α, Αιρ Σψστεµσ ρεπαραρ ο ρεεµπλαζαρ λοσ χοµπονεντεσ ελεχτρ νιχοσ α συ δισχρεχι ν. ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΝΟ Α ΝΙΝΓΥΝΑ ΟΤΡΑ ΓΑΡΑΝΤ Α, ΕΞΠΡΕΣΑ Ο ΙΜΠΛ ΧΙΤΑ, ΕΝ ΧΥΑΝΤΟ Α ΛΑ ΕΣΧΡΙΠΧΙ Ν, ΧΑΛΙ Α, ΧΟΜΕΡΧΙΑΒΙΛΙ Α, ΑΠΛΙΧΑΧΙ Ν ΧΟΡΡΕΧΤΑ ΠΑΡΑ ΥΝ ΜΟΤΙςΟ ΕΣΠΕΧ ΦΙΧΟ, Ο ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΟΤΡΟ ΤΕΜΑ ΕΝ ΧΟΝΕΞΙ Ν ΧΟΝ ΕΣΤΕ ΟΧΥΜΕΝΤΟ. ΒΑϑΟ ΝΙΝΓΥΝΑ ΧΙΡΧΥΝΣΤΑΝΧΙΑ ΣΕΡI ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΛΕ ΕΛ ςεν Ε ΟΡ ΕΝ ΧΥΑΝΤΟ Α Π Ρ Ι Α Ε ΙΝΓΡΕΣΟΣ, ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΟΤΡΟ ΧΟΣΤΟ, ΓΑΣΤΟ, Π Ρ Ι Α Ο Α Ο ΙΡΕΧΤΟ Ο ΙΝ ΙΡΕΧΤΟ ΘΥΕ ΟΧΥΡΡΑ ΧΟΜΟ ΡΕΣΥΛΤΑ Ο Ε ΕΦΕΧΤΟΣ ΕΝ ΕΛ ΠΡΟ ΥΧΤΟ Ο ΕΝ ΕΛ ΦΑΛΛΟ ΕΛ ΠΡΟ ΥΧΤΟ Ο ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΠΑΡΤΕ ΕΛ ΜΙΣΜΟ. Ελ χοµπραδορ σερ νιχαµεντε ρεσπονσαβλε πορ χυµπλιρ χον τοδοσ λοσ ρεθυισιτοσ ϖιγεντεσ φεδεραλεσ, εσταταλεσ ο λοχαλεσ δε ΟΣΗΑ ψ/ ο δε ΜΣΗΑ. Αυνθυε Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ χρεε θυε συσ προδυχτοσ χυµπλεν χον λοσ ρεθυισιτοσ δε ΟΣΗΑ ψ/ο ΜΣΗΑ, σι σε οπεραν ψ σε µαντιενεν χοµο φυερον εµβαρχαδοσ δε λα φ βριχα σεγ ν νυεστρο µανυαλ δε οπεραχι ν, νο εξτενδεµοσ γαραντ ασ ιµπλ χιτασ ο εξπρεσαδασ δε διχηο χυµπλιµιεντο φυερα δε λα γαραντ α λιµιταδα δεσχριτα εν εστε δοχυµεντο. Λοσ δισε οσ ψ λασ εσπεχιφιχαχιονεσ δε λοσ προδυχτοσ εστ ν συϕετοσ α χαµβιοσ σιν νοτιφιχαχι ν πρεϖια. Ρεϖισι ν 2 12/98 Παγε 19 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

13 Λιµιτατιονσ δε λα γαραντιε Λεσ προδυιτσ µανυφαχτυρ σ παρ Αιρ Σψστεµσ χοµπορτεντ, πουρ λε πρεµιερ αχηετευρ, υνε γαραντιε χοντρε τουτ ϖιχε δε φαβριχατιον ου δ φαυτ δε µατ ριαυ, χονδιτιον δ τρε υτιλισ σ χοµµε πρ ϖυ, ετ χε πουρ υνε δυρ ε δ υν αν χοµπτερ δε λα δατε δ αχηατ. Σι Αιρ Σψστεµσ εστιµε θυ υν χοµποσαντ πρ σεντε υν ϖιχε δε φαβριχατιον ου υν δ φαυτ δε µατ ριαυ, χε χοµποσαντ σερα ρ παρ ου ρεµπλαχ σα δισχρ τιον, ετ χελα χονστιτυερα λε σευλ ρεχουρσ ποσσιβλε. Χεττε γαραντιε νε σ αππλιθυε πασ αυξ ενσεµβλεσ λεχτριθυεσ νι αυξ λ µεντσ λεχτρονιθυεσ. Λεσ πι χεσ λεχτριθυεσ σοντ χουϖερτεσ παρ υνε γαραντιε δε 90 ϕουρσ χοµπτερ δε λα δατε δ αχηατ, ετ χε υνιθυεµεντ πουρ λε πρεµιερ αχηετευρ. υραντ λα π ριοδε δε γαραντιε, λεσ χοµποσαντσ λεχτριθυεσ σεροντ ρ παρ σ ου ρεµπλαχ σ λα δισχρ τιον δ Αιρ Σψστεµσ. ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ Ν ΟΦΦΡΕ ΑΥΧΥΝΕ ΑΥΤΡΕ ΓΑΡΑΝΤΙΕ, ΕΞΠΡΕΣΣΕ ΟΥ ΤΑΧΙΤΕ, ΘΥΑΝΤ ℵ ΛΑ ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ, ΛΑ ΘΥΑΛΙΤ, ΛΑ ςαλευρ ΜΑΡΧΗΑΝ Ε, ΛΑ ΧΟΝςΕΝΑΝΧΕ ℵ ΥΝ ΥΣΑΓΕ ΠΑΡΤΙΧΥΛΙΕΡ, ΟΥ ΤΟΥΤΕ ΑΥΤΡΕ ΦΟΝΧ ΤΙΟΝ ΛΙ Ε ΑΥ ΠΡΟ ΥΙΤ ΧΙ ϑοιντ. ΛΕ ςεν ΕΥΡ ΝΕ ΠΟΥΡΡΑ ΕΝ ΑΥΧΥΝ ΧΑΣ ΤΡΕ ΤΕΝΥ ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΛΕ ΕΣ ΠΕΡΤΕΣ Ε ΡΕςΕΝΥΣ ΝΙ ΕΣ ΑΥΤΡΕΣ ΧΟΥΤΣ ΙΡΕΧΤΣ ΟΥ ΙΝ ΙΡΕΧΤΣ, ΝΙ ΕΝΧΟΡΕ ΕΣ ΠΕΝΣΕΣ, ΠΕΡΤΕΣ ΟΥ ΟΜΜΑΓΕΣ ΕΝΧΟΥΡΥΣ ΕΝ ΡΑΙΣΟΝ Υ ςιχε Ε ΦΑΒΡΙΧΑΤΙΟΝ Υ ΠΡΟ ΥΙΤ ΟΥ Ε ΛΑ ΦΑΙΛΛΑΝΧΕ Μ ΧΑΝΙΘΥΕ Ε ΧΕ ΕΡΝΙΕΡ, ΟΥ ΕΝΧΟΡΕ Ε ΤΟΥΤΕ ΠΙ ΧΕ ΟΝΤ ΙΛ ΕΣΤ ΧΟΝΣΤΙΤΥ. Ιλ ινχοµβε εντι ρεµεντ λ αχηετευρ δε σε χονφορµερ αυξ διρεχτιϖεσ δεσ οργανισµεσ ρ γλεµενταιρεσ εν ϖιγυευρ αυ νιϖεαυ φ δ ραλ, προϖινχιαλ ου µυνιχιπαλ. Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ εστιµε θυε σεσ προδυιτσ ρεσπεχτεντ λεσ νορµεσ δε λ ΟΣΗΑ ετ δε ΜΣΗΑ δανσ λα µεσυρε ο σεσ προδυιτσ σοντ υτιλισ σ ετ εντρετενυσ σελον λ τατ δανσ λεθυελ ιλσ σε τρουϖαιεντ λευρ σορτιε δ υσινε, ετ εν χονφορµιτ αϖεχ λε µανυελ δ υτιλισατιον. Αυχυνε γαραντιε ταχιτε ου εξπρεσσε ν εστ εξπριµ ε, σι χε ν εστ χελλε θυι εστ χοντενυε δανσ λεσ πρ σεντεσ. Λεσ µοδ λεσ ου δονν εσ τεχηνιθυεσ πευϖεντ τρε µοδιφι σ σανσ πρ αϖισ. Ρ ϖισιον 2 12/98 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 20

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Article ID: 51107 - Last Review: July 29, 2011 Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Version 5.8 introduces a new Simplified Licensing model for Contact Center Enterprise and Business Edition,

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM)

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) PROJECT REPORT ON PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) Submitted in partial fulfillment of the requirements for qualifying. UNDER SUPERVISION OF: SUBMITTED BY. 1 Baluja Labs

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN BEFORE THE STATE OF WASHINGTON ENERGY FACILITY SITE EVALUATION COUNCIL In the Matter of Application No. 96-1 Olympic Pipe Line Company Cross Cascade Pipeline Project PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Zen art coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV INGV - Istituto Nazionale di Geisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di Atene De De Δε Δε Meteorologica Μετεορολογιχα

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 Γυεστ Φ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε 9 Βαυερ Βιανχα :0.0 :. 0. Ροσσι Ελενα 0:.0 0:0..9 9 Μοσκα Αννα 0:.0 0:.0.0 9 Βυρκι Ελιανα 09:0.0 0:..9 99 Καεσλιν Αριελλα 0:.0 0:. 0:0. ςαν δερ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Entanglement of embedded graphs. Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde

Entanglement of embedded graphs. Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde Entanglement of embedded graphs Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde Workshop on Topology: Identifying Order in Complex Systems Saturday, 18 April 2015 The Institute for Advanced

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 1 268 Χαποανι Αλδο 1 Γυεστ Μ 11:33.47 37,896 κµ/η 2 261 Γιανεττι Μαυρο 2 Γυεστ Μ 11:54.83 21.36 36,764 κµ/η 3 217 Ματηισ Αρτηυρ 1 Στανδαρδ Μ 11:59.65 26.18 36,518 κµ/η 4 272 Χαττανεο Ροχχο 3 Γυεστ Μ 12:02.45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

FLIGHT GRIPENS ON GUARD AT NATO S EDGE. How Czechs met challenge of nation s fi rst overseas air policing mission over Baltic

FLIGHT GRIPENS ON GUARD AT NATO S EDGE. How Czechs met challenge of nation s fi rst overseas air policing mission over Baltic FLIGHT INTERNATIONAL 2-8 JUNE 2009 MISSING LINK THE ELECTRONIC BAG OF TRICKS IN THE COCKPIT FEATURE P26 FREIGHTER FEES Cargo carriers face new Boeing technical support charges for passenger jet conversions

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ϑυγεν 2 ΧΥΒΣ Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ 1 Λινα Μαρια ΤΗΕΙΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 2 Λισα ΠΕΙΝΤΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 3 Λισα ΤΥΣΧΗ ΥΕΚ Υνιον Εισσπορτ Κλυβ Ιννσβρυχκ 4 ϑυλια ΚΡ ΛΛ ΣΓ ψναµο Σπορτϖερειν

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε 1 2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης Multi Post Ενδορζοί άξς ανασύσασης MultiPost Σύσηµα νδορζών αξόνων α αποαάσαση µ ρηνώδη υλά Το σύσηµα Multi Post ης D+Z που πρλαµβάν άξς αασυασµένους από αθαρό άνο ίνα ένα ύολο σο χρσµό α δοµασµένο σύσηµα

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα