Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον"

Transcript

1 Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα., Τελεπηονε (757) Τολλ Φρεε Φαξ Νο. (757) ηττπ://ωωω.αιρσψστεµσ.χχ ε µαιλ: σαλεσ αιρσψστεµσ.χχ Πριντεδ ιν Υ.Σ.Α Χοπψριγητ Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ, Ινχ Αλλ Ριγητσ Ρεσερϖεδ.

2 ΒΕΦΟΡΕ ΙΝΙΤΙΑΛ ΣΤΑΡΤ ΥΠ ΕΝΣΥΡΕ ΤΗΑΤ ΤΗΕ ΧΟΜΠΡΕΣΣΟΡ ΟΙΛ ΧΗΑΜΒΕΡ ΙΣ ΦΙΛΛΕ ΤΟ ΤΗΕ ΧΟΡΡΕΧΤ ΛΕςΕΛ ΩΙΤΗ ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΑΠΠΡΟςΕ ΟΙΛ. ΟςΕΡςΙΕΩ Τηε ΤΑ 3 ισ α πορταβλε, 3 µαν βρεατηινγ αιρ χοµπρεσσορ δεσιγνεδ εξχλυσιϖελψ φορ υσε ωιτη πρεσσυρε δεµανδ ρεσπιρατορσ. Τηισ σψστεµ οπερατεσ ον στανδαρδ 115 ϖολτ/60ηζ/20 αµπ ελεχτριχαλ σερϖιχε. Τηε σψστεµ προδυχεσ πρεσσυρε υπ το 110πσι (7.5 βαρ) τηατ ισ µονιτορεδ βψ α βυιλτ ιν πρεσσυρε γαυγε. Νοτε: Τηε ΤΑ 3 µυστ ηαϖε α Γραδε φιλτρατιον υνιτ ατταχηεδ το τηε χοµπρεσσορ το µακε α χοµπλετε βρεατηινγ αιρ παχκαγε. Ανψ 30 ορ 60 µινυτε αιρ χψλινδερ χαν βε σλιδ ιντο τηε ΤΑ 3 φραµε ανδ ωιτη τηε αδδιτιον οφ α πρεσσυρε ρεδυχινγ ρεγυλατορ ανδ αν Αυτο Αιρ Βρεατηερ Βοξ, ψου νοω ηαϖε α 3 µαν χοµπρεσσορ ωιτη φυλλ αυτοµατιχ βαχκυπ αιρ φορ Ι ΛΗ οπερατιον (Μοδελ ΧΟΜΠ 3ΕΑ). Τηε χοµπρεσσορ σηουλδ βε χοννεχτεδ το τηε φιλτρατιον υνιτ ωιτη α µινιµυµ 0.5 ινχη Ι.. βρεατηινγ αιρ ηοσε. ΧΟΝΣΤΑΝΤ ΦΛΟΩ ΡΕΣΠΙΡΑΤΟΡΣ ΧΑΝΝΟΤ ΒΕ ΥΣΕ ΩΙΤΗ ΤΗΙΣ ΣΨΣΤΕΜ! Νοτε: Αλωαψσ ρυν, στορε, ορ σηιπ τηε χοµπρεσσορ ιν τηε ηοριζονταλ ποσιτιον. Νεϖερ στανδ τηε υνιτ υπριγητ ασ οιλ ωιλλ δραιν φροµ τηε συµπ ανδ χαυσε δαµαγε το τηε χοµπρεσσορ. Χηεχκ χοµπρεσσορ οιλ λεϖελ βεφορε εαχη υσαγε. Α 7/8 ωρενχη ισ ρεθυιρεδ το λοοσεν τηε νυτ ον τηε οιλ συµπ. Οιλ σηουλδ βε λεϖελ ωιτη τηε βοττοµ οφ τηε ιντερναλ τηρεαδσ. Ο ΝΟΤ ΟςΕΡΦΙΛΛ. Ιφ οιλ λεϖελ ισ λοω, αδδ ονλψ Αιρ Σψστεµσ αππροϖεδ οιλ. Ορδερ παρτ νυµβερ ΗΠ 268 ΥΣ Α σψντηετιχ λυβριχαντ. ΣΕΤΥΠ ΠΡΟΧΕ ΥΡΕ ΜΟ ΕΛ ΤΑ 3 (ΧΟΜΠ 3 ΣΨΣΤΕΜ) Ωαρνινγ: Αλωαψσ λοχατε χοµπρεσσορ ιν α φρεση αιρ ενϖιρονµεντ αωαψ φροµ τοξιχ δυστσ, ϖαπορσ, ανδ φυµεσ. ΣΤΕΠ 5) Αδϕυστ τηε ρεγυλατορ ον τηε Γραδε φιλτρατιον υνιτ το τηε ρεθυιρεδ ουτπυτ πρεσσυρε (πσι) οφ τηε πρεσσυρε δεµανδ ρεσπιρατορ. Ρεϖιεω µανυαλ ον τηε Γραδε φιλτρατιον υνιτ ανδ χαρβον µονοξιδε µονιτορ φορ δεταιλσ ον οπερατιον, σερϖιχε, ανδ χαλιβρατιον βεφορε χοµµενχινγ ωορκ. Ατταχη ανδ δον ρεσπιρατορ. ΣΤΕΠ 1) Χοµπρεσσορ µυστ βε ατταχηεδ το α Γραδε φιλτρατιον υνιτ. Α µινιµυµ 1/2 Ι.. ηοσε ισ το βε υσεδ βετωεεν τηε χοµπρεσσορ ανδ τηε Γραδε φιλτρατιον υνιτ. ΣΤΕΠ 4) Ατταχη ρεσπιρατορ συππλψ ηοσε το ουτλετ φιττινγσ ον Γραδε φιλτρατιον υνιτ. Νεϖερ λεαϖε αν οπεν (υνυσεδ) ρεσπιρατορ ατταχηεδ το τηε σψστεµ ασ ουτπυτ πρεσσυρε ωιλλ νοτ βε µαινταινεδ. ΣΤΕΠ 2) Πλυγ χοµπρεσσορ ιντο α 115 ϖολτ ρεχεπταχλε ωιτη α δεδιχατεδ 20 αµπ σερϖιχε. Νοτε: Ιφ αν εξτενσιον χορδ ισ γοινγ το βε υσεδ, τηε χορδ µυστ βε ρατεδ φορ α µινιµυµ 20 αµπ σερϖιχε (12/3 γαυγε). ΣΤΕΠ 3) Τυρν ον τηε χοµπρεσσορ ανδ νοτε τηε γαυγε πρεσσυρε ρεαδινγ ον τηε χοµπρεσσορ. Αλ λοω τωιν ρεχειϖερ τανκσ το φιλλ το σψστεµ πρεσσυρε 110πσι (7.5 βαρ) ουτπυτ. Νοτε: ο νοτ ρεπλαχε τηε χουπλινγ συππλιεδ ον τηε χοµπρεσ σορ τανκ ουτλετ εξχεπτ ωιτη α χηεχκεδ στψλε χουπλινγ οφ ατ λεαστ 1/2 Ι.. ο νοτ υσε α Χηιχαγο στψλε χουπλινγ ον τηισ τψπε οφ χοµπρεσ σορ. Παγε 3 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

3 Ψουρ χοµπρεσσορ ισ φιττεδ ωιτη α σιγητ γλασσ ωηιχη αλλοωσ ψου το χηεχκ τηε οιλ λεϖελ ατ ανψ τιµε. Ωηεν τηε χοµπρεσσορ ισ ρυννινγ τηε οιλ λεϖελ ωιλλ φαλλ βυτ σηουλδ νοτ βε λοωερ τηαν ηαλφ φυλλ ιν τηε σιγητ γλασσ. Ιφ οιλ ισ λοω, στοπ τηε χοµπρεσσορ ανδ φιλλ το χορρεχτ λεϖελ. Α Β Χ ΟΙΛ ΧΗΑΝΓΕ ΠΡΟΧΕ ΥΡΕ 1. Ενσυρε τηερε ισ νο πρεσσυρε ιν χοµπρεσσορ βοδψ ορ ρεχειϖερ, γαυγεσ µυστ βε ατ ζερο. 2. Ρεµοϖε φιλλερ πλυγ/διπστιχκ (Α) ανδ γασκετ, ρεπλαχε ιφ νεχεσσαρψ (Β). 3. Χαρεφυλλψ ρεµοϖε δραιν πλυγ ( ) ανδ γασκετ, ρεπλαχε ιφ νεχεσσαρψ (Χ). 4. ραιν οιλ (.8 λιτερ) ιντο συιταβλε χονταινερ ποσιτιονεδ υνδερ χοµπρεσσορ. Νοτε: Ανψ ωαστε οιλ χολλεχτεδ µυστ βε δισποσεδ οφ ιν αν αππροϖεδ µαννερ. 5. Ρεφιτ δραιν πλυγ ( ) ωιτη γασκετ (Χ). Τιγητεν το 20 Νµ (14.75 φτ/λβσ). 6. Φιλλ χοµπρεσσορ ωιτη ονλψ φαχτορψ αππροϖεδ οιλ παρτ νο. ΗΠ 268 (αππροξιµατελψ.8 λιτερσ). 7. Οιλ σηουλδ ϕυστ ρεαχη τηε βοττοµ οφ τηε τηρεαδσ ωηεν τηε φιλλερ πλυγ/διπστιχκ (Α) ανδ τηε γασκετ (Β) αρε φιττεδ. 8. Ρεφιτ φιλλερ πλυγ (Α) υσινγ τηε γασκετ. (8). Τιγητεν το 25 Νµ (18.5 φτ/λβσ). 9. Ρυν χοµπρεσσορ φορ 10 σεχονδσ τηεν ρεχηεχκ οιλ λεϖελ. 10. Τοπ οφφ οιλ λεϖελ, ιφ νεχεσσαρψ, φολλοωινγ τηε αβοϖε προχεδυρε. Ο ΝΟΤ ΟςΕΡΦΙΛΛ ΧΟΜΠΡΕΣΣΟΡ! ΟΙΛ ΧΟΟΛΕΡ Βλοω δυστ οφφ οιλ χοολερ περιοδιχαλλψ. Παγε 5 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

4 ΡΕΜΟςΑΛ ΟΦ ΑΙΡ ΙΝΤΑΚΕ ΦΙΛΤΕΡ Τηε αιρ φιλτερ ισ λοχατεδ βενεατη τηε φιλτερ χοϖερ (Α). ισχοννεχτ πιπε (Β). ΩΑΡΝΙΝΓ: ΙΦ ΑΝΨ ΑΙΡ ΕΣΧΑΠΕΣ ΒΕΦΟΡΕ ΟΥΤΛΕΤ ΠΙΠΕ ΙΣ ΦΥΛΛΨ ΡΕΜΟςΕ, ΣΤΟΠ! Ο ΝΟΤ ΡΕΜΟςΕ ΥΝΤΙΛ ΑΛΛ ΠΡΕΣΣΥΡΕ ΙΣ ΛΟΣΤ. 1. Φιρµλψ πυλλ χοωλ (Α) το ρεµοϖε φροµ αιρ ενδ. 2. Υνχλιπ αιρ φιλτερ ( ) φροµ τηε ρεταινινγ χλιπ (Φ) ανδ δισχαρδ αιρ φιλτερ. Νοτε: Αιρ φιλτερ µαψ χονταιν τραχεσ οφ οιλ ανδ µυστ βε δισποσεδ οφ ιν αν αππροϖεδ µαννερ. 3. Υνχλιπ αιρ φιλτερ συππορτ (Ε) ανδ χλεαν σεπαρατορ χασινγ ανδ ινσιδε οφ χοωλ. ΡΕΠΛΑΧΙΝΓ ΤΗΕ ΟΙΛ ΣΕΠΑΡΑΤΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤ 1. Ρεµοϖε χαπ ηεαδ σχρεωσ (Γ). 2. Γεντλψ ταπ τηε ενδ χοϖερ (Η) υντιλ ιτ ισ χλεαρ οφ τηε σεπαρατορ χασινγ. 3. Υνσχρεω τηε οιλ σεπαρατορ ελεµεντ (ϑ) ανδ δισχαρδ 4. Φιτ α νεω σεπαρατορ ελεµεντ (Μοδελ ΧΟΜΠΑ022). Ενσυρε τηατ τηε Ο ρινγ (Κ) ισ ιν πλαχε. ο νοτ οϖερτιγητεν. 5. Ρεφιτ ενδ χοϖερ (Η). Ενσυρε χοϖερ ισ ποσιτιονεδ χορρεχτλψ ανδ βολτ ηολεσ αρε ιν λινε. Βε χαρεφυλ νοτ το δαµαγε Ο ρινγ (Λ) ωηεν ρεφιττινγ. 6. Ρεφιτ χαπ ηεαδ σχρεωσ (Γ). Τιγητεν βετωεεν Νµ (3 5 φτ/λβσ). ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ ΟΦ ΑΙΡ ΙΝΤΑΚΕ ΦΙΛΤΕΡ 1. Ρεινσταλλ αιρ φιλτερ συππορτ (Ε). Φιτ α νεω αιρ φιλτερ ( ) ανδ σεχυρε βοτη ενδσ υσινγ τηε ρεταινινγ χλιπ (Φ). 2. Ρεφιτ χοωλ (Α). 3. Ρεχοννεχτ πιπε (Β) ανδ τιγητεν σεχυρελψ. Αιρ Φιλτερ Λοχατιον Σεπαρατορ Ελεµεντ Λοχατιον Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 6

5 ΑΝΤΕΣ Ε ΛΑ ΠΥΕΣΤΑ ΕΝ ΜΑΡΧΗΑ ΙΝΙΧΙΑΛ, ΑΣΕΓΥΡΑΡΣΕ ΘΥΕ ΛΑ ΧIΜΑΡΑ Ε ΑΧΕΙΤΕ ΕΛ ΧΟΜΠΡΕΣΟΡ ΕΣΤ ΛΛΕΝΑ ΑΛ ΝΙςΕΛ ΧΟΡΡΕΧΤΟ ΧΟΝ ΑΧΕΙΤΕ ΑΠΡΟΒΑ Ο ΠΑΡΑ ΣΙΣΤΕΜΑΣ Ε ΑΙΡΕ. ΕΣΧΡΙΠΧΙ Ν ΓΕΝΕΡΑΛ Ελ ΤΑ 3 εσ υν χοµπρεσορ δε αιρε παρα ρεσπιραρ δε 3 ηοµβρεσ πορτ τιλ δισε αδο εξχλυσιϖαµεντε παρα υσαρσε χον ρεσπιραδορεσ θυε δεµανδαν πρεσι ν. Εστε σιστεµα οπερα χον σερϖιχιο ελ χτριχο εστ νδαρ δε 115 ϖολτιοσ/60ηζ/20αµπσ. Ελ σιστεµα προδυχε πρεσι ν ηαστα 110 λβσ/πυλγ 2 (75 βαρ) θυε σε συπερϖισα πορ υν µαν µετρο ιντεγραλ. Νοτα: Ελ ΤΑ 3 τιενε θυε τενερ υνα υνιδαδ δε φιλτραχι ν δε Γραδο χονεχταδα αλ χοµπρεσορ παρα ασ τενερ υν παθυετε δε ρεσπιραχι ν δε αιρε χοµπλετο. Χυαλθυιερ χιλινδρο δε αιρε δε µινυτοσ πυεδε δεσλιζαρσε εν ελ αρµαζ ν δελ ΤΑ 3 ε ινχλυψενδο υν ρεγυλαδορ ρεδυχτορ δε πρεσι ν ψ υν Αυτο Αιρ Βρεατηερ Βοξ ΤΜ, αηορα τιενε υν χοµπρεσορ δε 3 ηοµβρεσ χον ρεσπαλδο δε αιρε τοταλµεντε αυτοµ τιχο παρα υνα οπεραχι ν Ι ΛΗ (Μοδελο ΧΟΜΠ 3ΕΑ). Ελ χοµπρεσορ δεβερ α εσταρ χονεχταδο α λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν χον υνα µανγυερα δε αιρε δε ρεσπιραρ χον υν δι µετρο ιντεριορ µ νιµο δε 0.5 δε πυλγαδα. ϒ ΛΟΣ ΡΕΣΠΙΡΑ ΟΡΕΣ Ε ΦΛΥϑΟ ΧΟΝΣΤΑΝΤΕ ΝΟ ΠΥΕ ΕΝ ΥΣΑΡΣΕ ΧΟΝ ΕΣΤΕ ΣΙΣΤΕΜΑ! Νοτα: Σιµπρε οπεραρ, αλµαχεναρ ορ εµβαρχαρ ελ χοµπρεσορ εν συ ποσιχι ν ηοριζονταλ. Νυνχα χολοχαρ λα υνιδαδ ϖερτιχαλµεντε, ψα θυε ελ αχειτε σε εϖαχυα δελ συµιδερο ψ χαυσα δα οσ αλ χοµπρεσορ. ςεριφιχαρ ελ νιϖελ δε αχειτε δελ χοµπρεσορ αντεσ δε χαδα υσο. Σε ρεθυιερε υνα λλαϖε δε 7/8 παρα αφλοϕαρ λα τυερχα δελ συµιδερο δε αχειτε. Ελ αχειτε δεβερ α εσταρ παρεϕο χον ελ φονδο δε λασ ροσχασ ιντερνασ. ΝΟ ΣΟΒΡΕΛΛΕΝΑΡ. Σι ελ νιϖελ δε αχειτε εστ βαϕο, α αδιρ αχειτε απροβαδο πορ Αιρ Σψστεµσ σολαµεντε. Ορδεναρ λυβριχαντε σιντ τιχο Νο. δε Παρτε ΗΠ 268. ΠΡΟΧΕ ΙΜΕΝΤΟ Ε ΠΡΕΠΑΡΑΧΙ Ν ΜΟ ΕΛΟ ΤΑ 3 (ΣΙΣΤΕΜΑ ΧΟΜΠ 3) Αδϖερτενχια: Σιεµπρε χολοχαρ ελ χοµπρεσορ εν υν αµβιεντε δε αιρε φρεσχο απαρτε δε πολϖοσ, ϖαπορεσ ψ ηυµοσ τ ξιχοσ. ΠΑΣΟ 5) Αϕυσταρ ελ ρεγυλαδορ εν λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν δε Γραδο α λα πρεσι ν δε σαλιδα ρεθυεριδα (πσι) δελ ρεσπιραδορ δε δεµανδα δε πρεσι ν. Εστυδιαρ ελ µανυαλ δε λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν Γραδο ψ δελ µονιτορ δε µον ξιδο δε χαρβονο παρα οβτενερ δεταλλεσ δε λα οπεραχι ν, σερϖιχιο, ψ χαλιβραχι ν αντεσ δε χοµενζαρ ελ τραβαϕο. Χονεχταρ ψ πονερ ελ ρεσπιραδορ. ΠΑΣΟ 1) Ελ χοµπρεσορ δεβε εσταρ χονεχταδο α υνα υνιδαδ δε φιλτραχι ν δε Γραδο. Υνα µανγυερα χον υν δ αµετρο ιντεριορ µ νιµο δε τιενε θυε υσαρσε εντρε ελ χοµπρεσορ ψ λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν Γραδο ΠΑΣΟ 4) Χονεχταρ λα µανγυερα δε αβαστεχιµιεντο δε ρεσπιραδορ α αχχεσοριοσ δε σαλιδα εν λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν δε Γραδο. Νυνχα δεϕαρ υν ρεσπιραδορ αβιερτο (σιν υσαρ) χονεχταδο αλ σιστεµα, ψα θυε λα πρεσι ν δε σαλιδα νο σε µαντενδρ. ΠΑΣΟ 3) Αχτιϖαρ ελ χοµπρεσσορ ψ νοταρ λα λεχτυρα δε µαν µετρο εν ελ χοµπρεσορ. Περµιτιρ θυε σε λλενεν λοσ ρεχεπτορεσ γαµελοσ δε αιρε α λα πρεσι ν δελ σιστεµα δε υνα σαλιδα δε 110πσι (75 βαρ). ΠΑΣΟ 2) Ενχηυφαρ ελ χοµπρεσορ εν υν τοµαχορριεντε δε 115 ϖολτιοσ χον υν σερϖιχιο διδιχαδο δε 20 αµπεριοσ. Νοτα: Σι σε υσα υν χορδ ν ελ χτριχο δε εξτενσι ν, διχηο χορδ ν δεβε εσταρ δισε αδο παρα υν σερϖιχιο µ µινο δε 20 αµπεριοσ (χαλιβρε 12/3). Νοτα: Νο συστιτιρ ελ αχοµπλαµιεντο προπορχιοναδο εν λα σαλιδα δελ τανθυε δελ χοµπρεσορ, εξχεπτο χον υν αχοµπλαµιεντο εστιλο τοπε δε υν µ νιµο δε δι µετρο ιντεριορ δε. Νο υσαρ υν χοµπλαµιεντο εστιλο Χηιχαγο εν εστε τιπο δε χοµπρεσορ Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 8

6 Συ χοµπρεσορ εστ εθυιπαδο χον υν ϖιδριο δε νιϖελ, ελ χυαλ λε περµιτε ϖεριφιχαρ ελ νιϖελ δε αχειτε εν χυαλθυιερ µοµεντο. Χυανδο ελ χοµπρεσορ εστ οπερανδο, ελ νιϖελ δε αχειτε βαϕαρ, περο νο δεβερ α εσταρ πορ δεβαϕο δε λα µιταδ εν ελ ϖιδριο δε νιϖελ. Σι ελ αχειτε εστ βαϕο, παραρ ελ χοµπρεσορ ψ λλεναρλο αλ νιϖελ χορρεχτο. Νιϖελ δε αχειτε χορρεχτο ςιδριο δε νιϖελ ΠΡΟΧΕ ΙΜΙΕΝΤΟ Ε ΧΑΜΒΙΟ Ε ΑΧΕΙΤΕ 1. Ασεγυραρσε θυε νο ηαψ πρεσι ν εν ελ χυερπο ο ρεχιπιεντε δελ χοµπρεσορ, λοσ µαν µετροσ τιενεν θυε λεερ χερο. 2. Ρετιραρ ταπ ν δε λλεναδο/ϖαριλλα δε νιϖελ (Α) ψ δεσεχηαρ σελλο πεγαδο (Β). 3. Ρετιραρ χυιδαδοσαµεντε ελ ταπ ν δε δρεναϕε ( ) ψ δεσεχηαρ σελλο παγαδο (Χ). 4. ρεναρ ελ αχειτε (.8 λιτρο) εν υν ρεχιπιεντε αδεχυαδο χολοχαδο δεβαϕο δελ χοµπρεσορ. Νοτα: Χυαλθυιερ αχειτε δε δεσεχηο αχυµµυλαδο σε τιενε θυε δεσεχηαρ δε υνα µανερα απροβαδο. 5. Χολοχαρ νυεϖαµεντε ελ ταπ ν δε δρεναϕο ( ) χον υν νυεϖο σελλο πεγαδο (Χ). Απρεταρ α υν τορθυε δε 20 Νµ (14.75 πιεσ/λβσ). 6. Λλεναρ ελ χοµπρεσορ δε αχειτε απροβαδο πορ λα φ βριχα σολαµεντε ν µερο δε παρτε ΗΠ 268 (απροξιµαδαµεντε.8 λιτρο). 7. Ελ αχειτε δεβερ α λλεγαρ ηαστα ελ φονδο δε λασ ροσχασ χυανδο ελ ταπ ν δε λλεναδο/ϖαριλλα δε νιϖελ (Α) ψ ελ σελλο (Β) εστ ν ινσταλαδοσ. 8. Ινσταλαρ νυεϖαµεντε ελ ταπ ν δε λλεναδο (Α) υσανδο υν νυεϖο σελλο πεγαδο (Β). Απρεταρ α υν τορθυε δε 25 Νµ (18.5 πιεσ/λβσ). 9. Οπεραρ ελ χοµπρεσορ πορ 10 σεγυνδοσ, εντονχεσ ϖεριφιχαρ νυεϖαµεντε ελ νιϖελ δε αχειτε. 10. Ρεµαταρ ελ νιϖελ δε αχειτε, σι εσ νεχεσαριο, σιγυιενδο ελ προχεδιµιεντο αντεριορ. ϒ ΝΟ ΣΟΒΡΕΛΛΕΝΑΡ ΕΛ ΧΟΜΠΡΕΣΣΟΡ! ΕΝΦΡΙΑ ΟΡ Ε ΑΧΕΙΤΕ Σοπλαρ ελ πολϖο δελ ενφριαδορ δε αχειτε περι διχαµεντε. Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 10

7 ΡΕΜΟΝΧΙ Ν ΕΛ ΦΙΛΤΡΟ Ε Α ΜΙΣΙ Ν Ε ΑΙΡΕ Ελ φιλτρο δε αιρε εστ σιτυαδο δετρ σ δε λα χυβιερτα δελ φιλτρο (Α). εσχονεχταρ λα τυβερ α (Β). Α ςερτενχια: ΣΙ ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΑΙΡΕ ΣΕ ΦΥΓΑ ΑΝΤΕΣ ΘΥΕ ΛΑ ΤΥΒΕΡ Α Ε ΣΑΛΙ Α ΕΣΤ ΤΟΤΑΛΜΕΝΤΕ ΡΕΤΙΡΑ Α, ϒΠΑΡΑ Α! ΝΟ ΡΕΤΙΡΑΡ ΗΑΣΤΑ ΘΥΕ ΣΕ ΧΑΙΓΑ ΤΟ Α ΛΑ ΠΡΕΣΙ Ν. 1. Τιραρ δε λα χαπυχηα (Α) φιρµεµεντε παρα ρετιραρλα δελ εξτρεµο δελ αιρε. 2. εσχονεχταρ ελ φιλτρο δε αιρε ( ) δε λα γραπα δε ρετενχι ν (Φ) ψ δεσεχηαρ ελ φιλτρο δε αιρε. Νοτα: Εσ ποσιβλε θυε χυαλθυιερ φιλτρο δε αιρε χοντενγα τραζασ δε αχειτε ψ σε δεβεν ελιµιναρ δε υνα µανερα απροβαδα. 3. εσχονεχταρ ελ σοπορτε δελ φιλτρο δε αιρε (Ε) ψ λιµπιαρ λα χαρχασα δελ σεπαραδορ ψ λα παρτε ιντεριορ δε λα χαπυχηα. Χ ΜΟ ΡΕΤΙΡΑΡ ΕΛ ΕΛΕΜΕΝΤΟ ΣΕΠΑΡΑ ΟΡ Ε ΑΧΕΙΤΕ 1. Ρετιραρ λοσ τορνιλλοσ δε µ θυινα (Γ). 2. Γολπεαρ συαϖεµεντε λα χυβιερτα δε εξτρεµο (Η) ηαστα θυε εστ φυερα δε λα χαρχασα δελ σεπαραδορ. 3. εσενροσχαρ ελ ελεµεντο σεπαραδορ δε αχειτε (ϑ) ψ δεσεχηαρλο. 4. Χολοχαρ υν ελεµεντο σεπαραδορ νυεϖο (Μοδελο ΧΟΜΠΑ022). Ασεγυραρσε θυε ελ ανιλλο Ο (Κ) εστ εν σε λυγαρ. Νο απρεταρ δεµασιαδο. 5. Χολοχαρ νυεϖαµεντε λα χυβιερτα δε εξτρεµο (Η). Ασεγυγαρσε θυε λα χυβιερτα εστ χολοχαδα χορρεχταµεντε ψ λοσ αγυϕεροσ δε λοσ τορνιλλοσ εστ ν αλινεαδοσ. Τενερ χυιδαδο νο δα αρ λοσ ανιλλοσ Ο (Λ) χυανδο σε εστ ινσταλαδο νυεϖαµεντε. 6. Χολοχαρ νυεϖαµεντε λοσ τορνιλλοσ δε µ θυινα (Γ). Απρεταρ α υν τορθυε εντρε Νµ (3 5 πιεσ /λβσ). ΣΥΣΤΙΤΥΧΙ Ν ΕΛ ΦΙΛΤΡΟ Ε Α ΜΙΣΙ Ν Ε ΑΙΡΕ 1. Ινσταλαρ νυεϖαµεντε ελ σοπορτε δελ φιλτρο δε αιρε (Ε). Χολοχαρ υν φιλτρο δε αιρε νυεϖο ( ) ψ ασεγυραρ αµβοσ εξτρεµοσ υσανδο λα γραπα δε ρετενχι ν (Φ). 2. Χολοχαρ νυεϖαµεντε λα χαπυχηα (Α). 3. Χονεχταρ νυεϖαµεντε λα τυβερ α (Β) ψ απρεταρ φιρµεµεντε. Ποσιχι ν δελ φιλτρο δε αιρε Ποσιχι ν δελ ελεµεντο σεπαραδορ Παγε 11 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

8 ΑςΑΝΤ ΛΑ ΠΡΕΜΙΕΡΕ ΜΙΣΕ ΕΝ ΜΑΡΧΗΕ, ΑΣΣΥΡΕΖ ςουσ ΘΥΕ ΛΑ ΧΗΑΜΒΡΕ ΗΥΙΛΕ Υ ΧΟΜΠΡΕΣΣΕΥΡ ΕΣΤ ΡΕΜΠΛΙΕ ΗΥΙΛΕ ΠΟΥΡ ΣΥΣΤ ΜΕΣ ΑΙΡ ΑΠΠΡΟΥςΕΕ ϑυσθυ ΑΥ ΝΙςΕΑΥ ΑΠΠΡΟΠΡΙΕ. ςυε ΕΝΣΕΜΒΛΕ Λε ΤΑ 3 εστ υν χοµπρεσσευρ δ αιρ ρεσπιραβλε πορτατιφ, πουρ τροισ περσοννεσ, χον υ εξχλυσιϖεµεντ πουρ τρε υτιλισ αϖεχ δεσ ρεσπιρατευρσ δε πρεσσιον λα δεµανδε. Λε σψστ µε φονχτιοννε αϖεχ υνε αλιµεντατιον λεχτριθυε δε ϖολτσ/ 60Ηζ/20 Α. Λε σψστ µε γ ν ρε υνε πρεσσιον µαξιµαλε δε 110πσι (7,5 βαρ) συρϖειλλ ε παρ υν µανοµ τρε ινχορπορ. Ρεµαρθυε: Λε σψστ µε ΤΑ 3 δοιτ τρε µυνι δ υνε υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε µοντ ε συρ λε χοµπρεσσευρ πουρ θυε λ ενσεµβλε δ αιρ ρεσπιραβλε σοιτ χοµπλετ. Υν χψλινδρε αιρ χοµπριµ δε 30 ου 60 µινυτεσ πευτ τρε γλισσ δανσ λε χη σσισ δυ ΤΑ 3 ετ αϖεχ λε ρ γυλατευρ δε ρ δυχτιον δε πρεσσιον ετ λ Αυτο Αιρ Βρεατηερ Βοξ ΤΜ, ϖουσ φορµεζ υν χοµπρεσσευρ πουρ 3 περσοννεσ αϖεχ ρενουϖελλεµεντ αυτοµατιθυε ετ χοµπλετ δε λ αιρ πουρ λ εξπλοιτατιον δε λα λονγυευρ δε τυψαυ δε διαµ τρε ιντ ριευρ (Μοδ λε ΧΟΜΠ 3ΕΑ). Λε χοµπρεσσευρ δοιτ τρε ραχχορδ λ υνιτ φιλτραντε αϖεχ υν τυψαυ δ αιρ ρεσπιραβλε δ υν διαµ τρε ιντ ριευρ δ αυ µοινσ 0,5 πουχεσ. ΛΕΣ ΡΕΣΠΙΡΑΤΕΥΡΣ Α ΕΒΙΤ ΧΟΝΣΤΑΝΤ ΝΕ ΠΕΥςΕΝΤ ΠΑΣ ΕΤΡΕ ΥΤΙΛΙΣΕΣ ΑςΕΧ ΧΕ ΣΨΣΤΕΜΕ! Ρεµαρθυε: ςειλλεζ τουϕουρσ εξπλοιτερ, στοχκερ ου εξπ διερ λε χοµπρεσσευρ εν ποσιτιον ηοριζονταλε. Νε ϕαµαισ λαισσερ λ υνιτ εν ποσιτιον ϖερτιχαλε, χαρ λ ηυιλε χουλερα δυ ρ σερϖοιρ ετ ενδοµµαγερα λε χοµπρεσσευρ. ς ριφιεζ λε νιϖεαυ δ ηυιλε δυ χοµπρεσσευρ αϖαντ χηαθυε υτιλισατιον. Υνε χλ δε 7/8 πουχεσ εστ ν χεσσαιρε πουρ δ ϖισσερ λ χρου δυ ρ σερϖοιρ δ ηυιλε. Λε νιϖεαυ δ ηυιλε δοιτ σ αλιγνερ αϖεχ λε φονδ δεσ φιλεταγεσ ιντ ριευρσ. ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ ΑΥ ΤΡΟΠΠΛΕΙΝ. Σι λε νιϖεαυ δ ηυιλε εστ βασ, αϕουτεζ δε λ ηυιλε αππρουϖ παρ Αιρ Σψστεµσ υνιθυεµεντ. Χοµµανδεζ λε λυβριφιχαντ σψντη τιθυε, νυµ ρο δε πι χε ΗΠ 268. ΠΡΟΧΕ ΥΡΕ ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ ΜΟ ΕΛΕ ΤΑ 3 (ΣΨΣΤΕΜΕ ΧΟΜΠ 3) Αδϖερτισσεµεντ: Πλαχεζ τουϕουρσ λε χοµπρεσσευρ δανσ υν ενϖιροννεµεντ α ρ, λ αβρισ δεσ πουσσι ρεσ τοξιθυεσ, δε λα ϖαπευρ ϖιϖε ετ δεσ µανατιονσ. ταπε 5) Ρ γλεζ λε ρ γυλατευρ δε λ υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε συρ λα πρεσσιον δε σορτιε ρεθυισε (εν πσι) δυ ρεσπιρατευρ δε πρεσσιον λα δεµανδε. Πασσεζ εν ρεϖυε λε µανυελ δε λ υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε ετ δυ δ τεχτευρ δ οξψδε δε χαρβονε πουρ οβτενιρ δεσ ινφορµατιονσ δ ταιλλ εσ συρ λε φονχτιοννεµεντ, λ εντρετιεν ετ λ ταλονναγε αϖαντ δε χοµµενχερ ϖοτρε τραϖαιλ. Ραχχορδεζ ετ φιξεζ λε ρεσπιρατευρ. ταπε 4) Φιξεζ λε τυψαυ δ αλιµεντατιον δυ χοµπρεσσευρ συρ λεσ ραχχορδσ δ εντρ ε δε λ υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε. Νε λαισσεζ ϕεµαισ υν ρεσπιρατευρ ουϖερτ (νον υτιλισ ) ραχχορδ αυ σψστ µε, χαρ λα πρεσσιον δε σορτιε νε σερα πασ µαιντενυε. ταπε 1) Λε χοµπρεσσευρ δοιτ τρε ραχχορδ υνε υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε. Υν τυψαυ δε διαµ τρε ιντ ριευρ δ αυ µοινσ πουχεσ δοιτ τρε πλαχ εντρε λε χοµπρεσσευρ ετ λ υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε. ταπε 2) Βρανχηεζ λε χοµπρεσσευρ δανσ υνε πρισε δε χουραντ φεµελλε δε 115 ϖολτσ αϖεχ υνε αλιµεντατιον δ δι ε δε 20 Α. Ρεµαρθυε: Σι υνε ραλλονγε εστ υτιλισ ε, σα πυισσαµχε λεχτριθυε δοιτ τρε δ αυ µοινσ 20 Α (ϕαυγε δε 12/3). ταπε 3) Μεττεζ λε χοµπρεσσευρ εν µαρχηε ετ ενρεγιστρεζ λα λεχτυρε δυ µανοµ τρε δυ χοµπρεσσευρ. Λαισσεζ λεσ δευξ ρ σερϖοιρσ δε ρ χυπ ρατιον σε ρεµπλιρ ϕυσθυ αττεινδρε υνε σορτιε δε πρεσσιον δυ σψστ µε δε 110πσι (75 βαρ). Ρεµαρθυε: Νε ρεµπλαχερ πασ λε χουπλαγε φουρνι αϖεχ λα σορτιε δυ ρ σερϖοιρ δψ χοµπρεσσευρ παρτ σι ϖουσ υτιλισεζ υν χουπλαχε δε τψπε χοντρ λε δ υν διαµ τρε συπ ριευρ ου γαλ δε πουχεσ. Ν υτιλισεζ πασ υν χουπλαγε δε τψπε Χηιχαγο αϖεχ χε τψπε δε χοµπρεσσευρ. Παγε 13 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

9 ςοτρε χοµπρεσσευρ εστ µυνι δ υνε φεν τρε δ ινδιχατιον ϖουσ περµετταντ δε ϖ ριφιερ λε νιϖεαυ δ ηυιλε τουτ µοµεντ. Λορσθυε λε χοµπρεσσευρ εστ εν µαρχηε, λε νιϖεαυ δ ηυιλε χηυτε µαισ νε δοιτ ϕαµαισ τρε ινφ ριευρ λα µοιτι δε λα φεν τρε δ ινδιχατιον. Σι λε νιϖεαυ δ ηυιλε εστ βασ, αρρ τεζ λε χοµπρεσσευρ ετ ρεµπλισσεζ λε ϕυσθυ αυ νιϖεαυ αππροπρι. Νιϖεαυ δ ηυιλε αππροπρι Φεν τρε δ ινδιχατιον ΠΡΟΧ ΥΡΕ Ε ςιν ΑΓΕ ΗΥΙΛΕ 1. Ασσυρεζ ϖουσ θυε λα πρεσσιον δυ χορπσ δυ χοµπρεσσευρ ου δυ ρ σερϖοιρ δε ρ χυπ ρατιον εστ νυλλε. Λεσ ϕαυγεσ δοιϖεντ ινδιθυερ υνε ϖαλευρ ζ ρο. 2. Ρετιρεζ λε βουχηον δε ρεµπλισσαγε/ϕαυγε γραδυ ε (Α) ετ ρετιρεζ λα βαγυε χοµποσιτε (Β). 3. Ρετιρεζ δουχεµεντ λε βουχηον δε ϖινδαγε ( ) ετ ρετιρεζ λα βαγυε χοµποσιτε (Χ). 4. ςινδαγεζ λ ηυιλε (0,8 λιτρεσ) δανσ υν χοντενευρ αδαπτ πλαχ σουσ λε χοµπρεσσευρ. Ρεµαρθυε: Λ ηυιλε υσαγ ε ρεχυειλλιε δοιτ τρε λιµιν ε χονφορµ µεντ αυξ νορµεσ εν ϖιγυευρ. 5. Ρεµεττεζ λε βουχηον δε ϖινδαγε ( ) ετ λα βαγυε χοµποσιτε (Χ). Σερρεζ 20 νµ (14,74 πιεδσ/λιϖρεσ). 6. Ρεµπλισσεζ λε χοµπρεσσευρ δ ηυιλε αππρουϖ ε παρ λ υσινε υνιθυεµεντ νο. δε πι χε ΗΠ 268 (ενϖιρον 0,8 λιτρεσ). 7. Λ ηυιλε δοιτ αττεινδρε λε φονδ δεσ φιλεταγεσ λορσθυε λε βουχηον δε ρεµπλισσαγε/ϕαυγε γραδυ ε (Α) ετ λα βαγυε χοµποσιτε (Β) σοντ ρεπλαχ σ. 8. Ρεµεττεζ λε βουχηον δε ϖινδαγε (Α) ετ λα βαγυε χοµποσιτε (Β). Σερρεζ 25 νµ (18,5 πιεδσ/λιϖρεσ). 9. Φαιτεσ φονχτιοννερ λε χοµπρεσσευρ πενδαντ 10 σεχονδεσ, πυισ ϖ ριφιεζ λε νιϖεαυ δ ηυιλε. 10. λιµινεζ λ εξχ σ δ ηυιλε, σι ν χεσσαιρε, εν συιϖαντ λα προχ δυρε χι δεσσυσ. ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ ΑΥ ΤΡΟΠ ΠΛΕΙΝ Υ ΧΟΜΠΡΕΣΣΕΥΡ. ΡΕΦΡΟΙ ΙΣΣΕΙΡ ΗΥΙΛΕ λιµινεζ ρ γυλι ρεµεντ λα πουσσι ρε αχχυµυλ ε συρ λε ρεφροιδισσευρ δ ηυιλε. Παγε 15 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

10 ΡΕΤΡΑΙΤ Υ ΦΙΛΤΡΕ Α ΜΙΣΣΙΟΝ ΑΙΡ Λε φιλτρε αιρ σε σιτυε εν δεσσουσ δυ χαχηε φιλτρε (Α). γαγεζ λα χονδυιτε (Β). Α ςερτισσεμεντ: ΣΙ Ε Λ ΑΙΡ Σ ΕΧΗΑΠΠΕ ΑςΑΝΤ Ε ΡΕΤΙΡΕΡ ΧΟΜΠΛΕΤΕΜΕΝΤ ΛΑ ΧΟΝ ΥΙΤΕ Ε ΣΟΡΤΙΕ, ΑΡΡΕΤΕΖ ΤΟΥΤΕ ΑΧΤΙςΙΤΕ! ΝΕ ΛΑ ΡΕΤΙΡΕΖ ΠΑΣ ΤΑΝΤ ΘΥΕ ΤΟΥΤΕ ΛΑ ΠΡΕΣΣΙΟΝ Ν ΕΣΤ ΠΑΣ ΕςΑΧΥΕΕ ΧΟΜΠΛΕΤΕΜΕΝΤ. 1. Ρετιρεζ φερµεµεντ λε χαπορ δε προτεχτιον (Α) πουρ λε δ γαγερ δε λ εξτρ µιτ δυ τυψαυ δ αιρ. 2. ταχηεζ λε φιλτρε αιρ ( ) δυ χροχηετ δε φιξατιον (Φ) ετ ρετιρεζ λε φιλτρε αιρ. Ρεµαρθυε: Λε φιλτρε αιρ ρισθυε δε χοντενιρ δεσ τραχεσ δ ηυιλε ετ δοιτ τρε λιµιν ε χονφορµ µεντ αυξ νορµεσ δε σ χυριτ. 3. ταχηεζ λε συππορτ δε φιλτρε αιρ (Ε) ετ νεττοψεζ λε βο τιερ δυ σ παρατευρ ετ λ ιντ ριευρ δυ χαποτ δε προτεχτιον. ΡΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ Ε Λ ΕΛΕΜΕΝΤ ΣΕΠΑΡΑΤΕΥΡ ΗΥΙΛΕ 1. Ρετιρεζ λεσ ϖισ τ τε (Γ). 2. οννεζ δεσ πετιτσ χουπσ συρ χουϖερχλε δυ φονδ (Η) ϕυσθυ χε θυ ιλ σε σ παρε δυ βο τιερ δυ σ παρατευρ. 3. ϖισσεζ λ λ µεντ σ παρατευρ δ ηυιλε (ϑ) ετ ρετιρεζ λε. 4. Μοντεζ υν νουϖελ λ µεντ σ παρατευρ (Μοδ λε ΧΟΜΠΑ022). ς ριφιεζ θυε λε ϕοιντ τοριθυε (Κ) εστ φιξ φερµεµεντ. Αττεντιον λ εξχ σ δε σερραγε. 5. Ρεµεττεζ λε χουϖερχλε δυ φονδ (Η). Ασσυρεζ ϖουσ θυε λε χουϖερχλε εστ µισ εν πλαχε χορρεχτεµεντ ετ θυε λεσ τρουσ δεσ βουλονσ σοντ αλιγν σ. ςειλλεζ νε πασ ενδοµµαγερ λε ϕοιντ τοριθυε (Λ) λορσθυε δε λα φιξατιον. 6. Ρεϖισσεζ λεσ ϖισ τ τε (Γ). Σερρεζ σελον υνε τενσιον χοµπρισε εντρε 4 ετ 6,8 νµ (3 ετ 5 πιεδσ/λιϖρεσ). ΡΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ Υ ΦΙΛΤΡΕ Α ΜΙΣΣΙΟΝ Ε Λ ΑΙΡ 1. Ρεµοντεζ λε συππορτ δε φιλτρε αιρ (Ε). Εµβο τεζ υν νουϖεαυ φιλτρε αιρ ( ) εν ατταχηεζ λεσ δευξ εξτρ µιτ σ λ αιδε δυ χροχηετ δε φιξατιον (Φ). 2. Ρεµοντεζ λε χαπορ δε προτεχτιον (Α). 3. Ρεχοννεχτεζ λα χονδυιτε (Β) ετ σερρεζ λα φερµεµεντ. Εµπλαχεµεντ δυ φιλτρε αιρ Εµπλαχεµεντ δε λ λ µεντ σ παρατευρ Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 16

11 Ωαρραντψ ισχλαιµερ Αιρ Σψστεµσ µανυφαχτυρεδ εθυιπµεντ ισ ωαρραντεδ το τηε οριγιναλ υσερ αγαινστ δεφεχτσ ιν ωορκµανσηιπ ορ µατεριαλσ υνδερ νορµαλ υσε φορ ονε ψεαρ αφτερ δατε οφ πυρχηασε. Ανψ παρτ ωηιχη ισ δετερµινεδ βψ Αιρ Σψστεµσ το βε δεφεχτιϖε ιν µατεριαλ ορ ωορκµανσηιπ ωιλλ βε, ασ τηε εξχλυσιϖε ρεµεδψ, ρεπαιρεδ ορ ρεπλαχεδ ατ Αιρ Σψστεµσ οπτιον. Τηισ ωαρραντψ δοεσ νοτ αππλψ το ελεχτριχαλ σψστεµσ ορ ελεχτρονιχ χοµπονεντσ. Ελεχτριχαλ παρτσ αρε ωαρραντεδ, το τηε οριγιναλ υσερ, φορ 90 δαψσ φροµ τηε δατε οφ σαλε. υρινγ τηε ωαρραντψ περιοδ, ελεχτριχαλ χοµπονεντσ ωιλλ βε ρεπαιρεδ ορ ρεπλαχεδ ατ Αιρ Σψστεµσ οπτιον. ΝΟ ΟΤΗΕΡ ΩΑΡΡΑΝΤΨ, ΕΞΠΡΕΣΣΕ ΟΡ ΙΜΠΛΙΕ, ΑΣ ΤΟ ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ, ΘΥΑΛΙΤΨ, ΜΕΡΧΗΑΝΤΑΒΙΛΙΤΨ, ΦΙΤΝΕΣΣ ΦΟΡ Α ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΡ ΠΥΡΠΟΣΕ, ΟΡ ΑΝΨ ΟΤΗΕΡ ΜΑΤΤΕΡ ΙΣ ΓΙςΕΝ ΒΨ ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝ ΧΟΝΝΕΧ ΤΙΟΝ ΗΕΡΕΩΙΤΗ. ΥΝ ΕΡ ΝΟ ΧΙΡΧΥΜΣΤΑΝΧΕΣ ΣΗΑΛΛ ΤΗΕ ΣΕΛΛΕΡ ΒΕ ΛΙΑΒΛΕ ΦΟΡ ΛΟΣΣ ΟΦ ΠΡΟΦΙΤΣ, ΑΝΨ ΟΤΗΕΡ ΙΡΕΧΤ ΟΡ ΙΝ ΙΡΕΧΤ ΧΟΣΤΣ, ΕΞΠΕΝΣΕΣ, ΛΟΣΣΕΣ ΟΡ ΑΜΑΓΕΣ ΑΡΙΣΙΝΓ ΟΥΤ ΟΦ ΕΦΕΧΤΣ ΙΝ, ΟΡ ΦΑΙΛΥΡΕ ΟΦ ΤΗΕ ΠΡΟ ΥΧΤ ΟΡ ΑΝΨ ΠΑΡΤ ΤΗΕΡΕΟΦ. Τηε πυρχηασερ σηαλλ βε σολελψ ρεσπονσιβλε φορ χοµπλιανχε ωιτη αλλ αππλιχαβλε Φεδεραλ, Στατε ανδ Λοχαλ ΟΣΗΑ ανδ/ορ ΜΣΗΑ ρεθυιρεµεντσ. Αλτηουγη Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ βελιεϖεσ τηατ ιτσ προδυχτσ, ιφ οπερατεδ ανδ µαινταινεδ ασ σηιππεδ φροµ τηε φαχτορψ ανδ ιν αχχορδανχε ωιτη ουρ οπερατιονσ µανυαλ, χονφορµ το ΟΣΗΑ ανδ/ορ ΜΣΗΑ ρεθυιρεµεντσ, τηερε αρε νο ιµπλιεδ ορ εξπρεσσεδ ωαρραντιεσ οφ συχη χοµπλιανχε εξτενδινγ βεψονδ τηε λιµιτεδ ωαρραντψ δεσχριβεδ ηερειν. Προδυχτ δεσιγνσ ανδ σπεχιφιχα τιονσ αρε συβϕεχτ το χηανγε ωιτηουτ νοτιχε. Ρεϖ 2 12/98 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 18

12 ενεγαχι ν δε λα γαραντ α Ελ εθυιπο φαβριχαδο πορ Αιρ Σψστεµσ εξτιενδε γαραντ α αλ υσυαριο οριγιναλ χοντρα δεφεχτοσ δε µανο δε οβρα ο δε µατεριαλεσ δυραντε ελ υσο νορµαλ πορ υν α ο δεσπυ σ δε λα φεχηα δε χοµπρα. Αιρ Σψστεµσ ρεπαρα ο ρεεµπλαζα χυαλθυιερ παρτε θυε δετερµινε Αιρ Σψστεµσ θυε συφρα δε δεφεχτοσ εν χυαντο α µατεριαλεσ ο α µανο δε οβρα, δελ µοδο θυε ελλοσ σελεχχιονεν χοµο ελ ρεµεδιο εξχλυσιϖο. Εστα γαραντ α νο απλιχα α σιστεµασ ελ χτριχοσ ο α χοµπονεντεσ ελεχτρ νιχοσ. Σε οφρεχε υνα γαραντ α αλ υσυαριο οριγιναλ πορ παρτεσ ελ χτριχασ πορ 90 δ ασ δεσδε λα φεχηα δε ϖεντα. υραντε ελ πλαζο δε λα γαραντ α, Αιρ Σψστεµσ ρεπαραρ ο ρεεµπλαζαρ λοσ χοµπονεντεσ ελεχτρ νιχοσ α συ δισχρεχι ν. ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΝΟ Α ΝΙΝΓΥΝΑ ΟΤΡΑ ΓΑΡΑΝΤ Α, ΕΞΠΡΕΣΑ Ο ΙΜΠΛ ΧΙΤΑ, ΕΝ ΧΥΑΝΤΟ Α ΛΑ ΕΣΧΡΙΠΧΙ Ν, ΧΑΛΙ Α, ΧΟΜΕΡΧΙΑΒΙΛΙ Α, ΑΠΛΙΧΑΧΙ Ν ΧΟΡΡΕΧΤΑ ΠΑΡΑ ΥΝ ΜΟΤΙςΟ ΕΣΠΕΧ ΦΙΧΟ, Ο ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΟΤΡΟ ΤΕΜΑ ΕΝ ΧΟΝΕΞΙ Ν ΧΟΝ ΕΣΤΕ ΟΧΥΜΕΝΤΟ. ΒΑϑΟ ΝΙΝΓΥΝΑ ΧΙΡΧΥΝΣΤΑΝΧΙΑ ΣΕΡI ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΛΕ ΕΛ ςεν Ε ΟΡ ΕΝ ΧΥΑΝΤΟ Α Π Ρ Ι Α Ε ΙΝΓΡΕΣΟΣ, ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΟΤΡΟ ΧΟΣΤΟ, ΓΑΣΤΟ, Π Ρ Ι Α Ο Α Ο ΙΡΕΧΤΟ Ο ΙΝ ΙΡΕΧΤΟ ΘΥΕ ΟΧΥΡΡΑ ΧΟΜΟ ΡΕΣΥΛΤΑ Ο Ε ΕΦΕΧΤΟΣ ΕΝ ΕΛ ΠΡΟ ΥΧΤΟ Ο ΕΝ ΕΛ ΦΑΛΛΟ ΕΛ ΠΡΟ ΥΧΤΟ Ο ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΠΑΡΤΕ ΕΛ ΜΙΣΜΟ. Ελ χοµπραδορ σερ νιχαµεντε ρεσπονσαβλε πορ χυµπλιρ χον τοδοσ λοσ ρεθυισιτοσ ϖιγεντεσ φεδεραλεσ, εσταταλεσ ο λοχαλεσ δε ΟΣΗΑ ψ/ ο δε ΜΣΗΑ. Αυνθυε Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ χρεε θυε συσ προδυχτοσ χυµπλεν χον λοσ ρεθυισιτοσ δε ΟΣΗΑ ψ/ο ΜΣΗΑ, σι σε οπεραν ψ σε µαντιενεν χοµο φυερον εµβαρχαδοσ δε λα φ βριχα σεγ ν νυεστρο µανυαλ δε οπεραχι ν, νο εξτενδεµοσ γαραντ ασ ιµπλ χιτασ ο εξπρεσαδασ δε διχηο χυµπλιµιεντο φυερα δε λα γαραντ α λιµιταδα δεσχριτα εν εστε δοχυµεντο. Λοσ δισε οσ ψ λασ εσπεχιφιχαχιονεσ δε λοσ προδυχτοσ εστ ν συϕετοσ α χαµβιοσ σιν νοτιφιχαχι ν πρεϖια. Ρεϖισι ν 2 12/98 Παγε 19 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

13 Λιµιτατιονσ δε λα γαραντιε Λεσ προδυιτσ µανυφαχτυρ σ παρ Αιρ Σψστεµσ χοµπορτεντ, πουρ λε πρεµιερ αχηετευρ, υνε γαραντιε χοντρε τουτ ϖιχε δε φαβριχατιον ου δ φαυτ δε µατ ριαυ, χονδιτιον δ τρε υτιλισ σ χοµµε πρ ϖυ, ετ χε πουρ υνε δυρ ε δ υν αν χοµπτερ δε λα δατε δ αχηατ. Σι Αιρ Σψστεµσ εστιµε θυ υν χοµποσαντ πρ σεντε υν ϖιχε δε φαβριχατιον ου υν δ φαυτ δε µατ ριαυ, χε χοµποσαντ σερα ρ παρ ου ρεµπλαχ σα δισχρ τιον, ετ χελα χονστιτυερα λε σευλ ρεχουρσ ποσσιβλε. Χεττε γαραντιε νε σ αππλιθυε πασ αυξ ενσεµβλεσ λεχτριθυεσ νι αυξ λ µεντσ λεχτρονιθυεσ. Λεσ πι χεσ λεχτριθυεσ σοντ χουϖερτεσ παρ υνε γαραντιε δε 90 ϕουρσ χοµπτερ δε λα δατε δ αχηατ, ετ χε υνιθυεµεντ πουρ λε πρεµιερ αχηετευρ. υραντ λα π ριοδε δε γαραντιε, λεσ χοµποσαντσ λεχτριθυεσ σεροντ ρ παρ σ ου ρεµπλαχ σ λα δισχρ τιον δ Αιρ Σψστεµσ. ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ Ν ΟΦΦΡΕ ΑΥΧΥΝΕ ΑΥΤΡΕ ΓΑΡΑΝΤΙΕ, ΕΞΠΡΕΣΣΕ ΟΥ ΤΑΧΙΤΕ, ΘΥΑΝΤ ℵ ΛΑ ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ, ΛΑ ΘΥΑΛΙΤ, ΛΑ ςαλευρ ΜΑΡΧΗΑΝ Ε, ΛΑ ΧΟΝςΕΝΑΝΧΕ ℵ ΥΝ ΥΣΑΓΕ ΠΑΡΤΙΧΥΛΙΕΡ, ΟΥ ΤΟΥΤΕ ΑΥΤΡΕ ΦΟΝΧ ΤΙΟΝ ΛΙ Ε ΑΥ ΠΡΟ ΥΙΤ ΧΙ ϑοιντ. ΛΕ ςεν ΕΥΡ ΝΕ ΠΟΥΡΡΑ ΕΝ ΑΥΧΥΝ ΧΑΣ ΤΡΕ ΤΕΝΥ ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΛΕ ΕΣ ΠΕΡΤΕΣ Ε ΡΕςΕΝΥΣ ΝΙ ΕΣ ΑΥΤΡΕΣ ΧΟΥΤΣ ΙΡΕΧΤΣ ΟΥ ΙΝ ΙΡΕΧΤΣ, ΝΙ ΕΝΧΟΡΕ ΕΣ ΠΕΝΣΕΣ, ΠΕΡΤΕΣ ΟΥ ΟΜΜΑΓΕΣ ΕΝΧΟΥΡΥΣ ΕΝ ΡΑΙΣΟΝ Υ ςιχε Ε ΦΑΒΡΙΧΑΤΙΟΝ Υ ΠΡΟ ΥΙΤ ΟΥ Ε ΛΑ ΦΑΙΛΛΑΝΧΕ Μ ΧΑΝΙΘΥΕ Ε ΧΕ ΕΡΝΙΕΡ, ΟΥ ΕΝΧΟΡΕ Ε ΤΟΥΤΕ ΠΙ ΧΕ ΟΝΤ ΙΛ ΕΣΤ ΧΟΝΣΤΙΤΥ. Ιλ ινχοµβε εντι ρεµεντ λ αχηετευρ δε σε χονφορµερ αυξ διρεχτιϖεσ δεσ οργανισµεσ ρ γλεµενταιρεσ εν ϖιγυευρ αυ νιϖεαυ φ δ ραλ, προϖινχιαλ ου µυνιχιπαλ. Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ εστιµε θυε σεσ προδυιτσ ρεσπεχτεντ λεσ νορµεσ δε λ ΟΣΗΑ ετ δε ΜΣΗΑ δανσ λα µεσυρε ο σεσ προδυιτσ σοντ υτιλισ σ ετ εντρετενυσ σελον λ τατ δανσ λεθυελ ιλσ σε τρουϖαιεντ λευρ σορτιε δ υσινε, ετ εν χονφορµιτ αϖεχ λε µανυελ δ υτιλισατιον. Αυχυνε γαραντιε ταχιτε ου εξπρεσσε ν εστ εξπριµ ε, σι χε ν εστ χελλε θυι εστ χοντενυε δανσ λεσ πρ σεντεσ. Λεσ µοδ λεσ ου δονν εσ τεχηνιθυεσ πευϖεντ τρε µοδιφι σ σανσ πρ αϖισ. Ρ ϖισιον 2 12/98 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 20

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα