Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον"

Transcript

1 Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα., Τελεπηονε (757) Τολλ Φρεε Φαξ Νο. (757) ηττπ://ωωω.αιρσψστεµσ.χχ ε µαιλ: σαλεσ αιρσψστεµσ.χχ Πριντεδ ιν Υ.Σ.Α Χοπψριγητ Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ, Ινχ Αλλ Ριγητσ Ρεσερϖεδ.

2 ΒΕΦΟΡΕ ΙΝΙΤΙΑΛ ΣΤΑΡΤ ΥΠ ΕΝΣΥΡΕ ΤΗΑΤ ΤΗΕ ΧΟΜΠΡΕΣΣΟΡ ΟΙΛ ΧΗΑΜΒΕΡ ΙΣ ΦΙΛΛΕ ΤΟ ΤΗΕ ΧΟΡΡΕΧΤ ΛΕςΕΛ ΩΙΤΗ ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΑΠΠΡΟςΕ ΟΙΛ. ΟςΕΡςΙΕΩ Τηε ΤΑ 3 ισ α πορταβλε, 3 µαν βρεατηινγ αιρ χοµπρεσσορ δεσιγνεδ εξχλυσιϖελψ φορ υσε ωιτη πρεσσυρε δεµανδ ρεσπιρατορσ. Τηισ σψστεµ οπερατεσ ον στανδαρδ 115 ϖολτ/60ηζ/20 αµπ ελεχτριχαλ σερϖιχε. Τηε σψστεµ προδυχεσ πρεσσυρε υπ το 110πσι (7.5 βαρ) τηατ ισ µονιτορεδ βψ α βυιλτ ιν πρεσσυρε γαυγε. Νοτε: Τηε ΤΑ 3 µυστ ηαϖε α Γραδε φιλτρατιον υνιτ ατταχηεδ το τηε χοµπρεσσορ το µακε α χοµπλετε βρεατηινγ αιρ παχκαγε. Ανψ 30 ορ 60 µινυτε αιρ χψλινδερ χαν βε σλιδ ιντο τηε ΤΑ 3 φραµε ανδ ωιτη τηε αδδιτιον οφ α πρεσσυρε ρεδυχινγ ρεγυλατορ ανδ αν Αυτο Αιρ Βρεατηερ Βοξ, ψου νοω ηαϖε α 3 µαν χοµπρεσσορ ωιτη φυλλ αυτοµατιχ βαχκυπ αιρ φορ Ι ΛΗ οπερατιον (Μοδελ ΧΟΜΠ 3ΕΑ). Τηε χοµπρεσσορ σηουλδ βε χοννεχτεδ το τηε φιλτρατιον υνιτ ωιτη α µινιµυµ 0.5 ινχη Ι.. βρεατηινγ αιρ ηοσε. ΧΟΝΣΤΑΝΤ ΦΛΟΩ ΡΕΣΠΙΡΑΤΟΡΣ ΧΑΝΝΟΤ ΒΕ ΥΣΕ ΩΙΤΗ ΤΗΙΣ ΣΨΣΤΕΜ! Νοτε: Αλωαψσ ρυν, στορε, ορ σηιπ τηε χοµπρεσσορ ιν τηε ηοριζονταλ ποσιτιον. Νεϖερ στανδ τηε υνιτ υπριγητ ασ οιλ ωιλλ δραιν φροµ τηε συµπ ανδ χαυσε δαµαγε το τηε χοµπρεσσορ. Χηεχκ χοµπρεσσορ οιλ λεϖελ βεφορε εαχη υσαγε. Α 7/8 ωρενχη ισ ρεθυιρεδ το λοοσεν τηε νυτ ον τηε οιλ συµπ. Οιλ σηουλδ βε λεϖελ ωιτη τηε βοττοµ οφ τηε ιντερναλ τηρεαδσ. Ο ΝΟΤ ΟςΕΡΦΙΛΛ. Ιφ οιλ λεϖελ ισ λοω, αδδ ονλψ Αιρ Σψστεµσ αππροϖεδ οιλ. Ορδερ παρτ νυµβερ ΗΠ 268 ΥΣ Α σψντηετιχ λυβριχαντ. ΣΕΤΥΠ ΠΡΟΧΕ ΥΡΕ ΜΟ ΕΛ ΤΑ 3 (ΧΟΜΠ 3 ΣΨΣΤΕΜ) Ωαρνινγ: Αλωαψσ λοχατε χοµπρεσσορ ιν α φρεση αιρ ενϖιρονµεντ αωαψ φροµ τοξιχ δυστσ, ϖαπορσ, ανδ φυµεσ. ΣΤΕΠ 5) Αδϕυστ τηε ρεγυλατορ ον τηε Γραδε φιλτρατιον υνιτ το τηε ρεθυιρεδ ουτπυτ πρεσσυρε (πσι) οφ τηε πρεσσυρε δεµανδ ρεσπιρατορ. Ρεϖιεω µανυαλ ον τηε Γραδε φιλτρατιον υνιτ ανδ χαρβον µονοξιδε µονιτορ φορ δεταιλσ ον οπερατιον, σερϖιχε, ανδ χαλιβρατιον βεφορε χοµµενχινγ ωορκ. Ατταχη ανδ δον ρεσπιρατορ. ΣΤΕΠ 1) Χοµπρεσσορ µυστ βε ατταχηεδ το α Γραδε φιλτρατιον υνιτ. Α µινιµυµ 1/2 Ι.. ηοσε ισ το βε υσεδ βετωεεν τηε χοµπρεσσορ ανδ τηε Γραδε φιλτρατιον υνιτ. ΣΤΕΠ 4) Ατταχη ρεσπιρατορ συππλψ ηοσε το ουτλετ φιττινγσ ον Γραδε φιλτρατιον υνιτ. Νεϖερ λεαϖε αν οπεν (υνυσεδ) ρεσπιρατορ ατταχηεδ το τηε σψστεµ ασ ουτπυτ πρεσσυρε ωιλλ νοτ βε µαινταινεδ. ΣΤΕΠ 2) Πλυγ χοµπρεσσορ ιντο α 115 ϖολτ ρεχεπταχλε ωιτη α δεδιχατεδ 20 αµπ σερϖιχε. Νοτε: Ιφ αν εξτενσιον χορδ ισ γοινγ το βε υσεδ, τηε χορδ µυστ βε ρατεδ φορ α µινιµυµ 20 αµπ σερϖιχε (12/3 γαυγε). ΣΤΕΠ 3) Τυρν ον τηε χοµπρεσσορ ανδ νοτε τηε γαυγε πρεσσυρε ρεαδινγ ον τηε χοµπρεσσορ. Αλ λοω τωιν ρεχειϖερ τανκσ το φιλλ το σψστεµ πρεσσυρε 110πσι (7.5 βαρ) ουτπυτ. Νοτε: ο νοτ ρεπλαχε τηε χουπλινγ συππλιεδ ον τηε χοµπρεσ σορ τανκ ουτλετ εξχεπτ ωιτη α χηεχκεδ στψλε χουπλινγ οφ ατ λεαστ 1/2 Ι.. ο νοτ υσε α Χηιχαγο στψλε χουπλινγ ον τηισ τψπε οφ χοµπρεσ σορ. Παγε 3 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

3 Ψουρ χοµπρεσσορ ισ φιττεδ ωιτη α σιγητ γλασσ ωηιχη αλλοωσ ψου το χηεχκ τηε οιλ λεϖελ ατ ανψ τιµε. Ωηεν τηε χοµπρεσσορ ισ ρυννινγ τηε οιλ λεϖελ ωιλλ φαλλ βυτ σηουλδ νοτ βε λοωερ τηαν ηαλφ φυλλ ιν τηε σιγητ γλασσ. Ιφ οιλ ισ λοω, στοπ τηε χοµπρεσσορ ανδ φιλλ το χορρεχτ λεϖελ. Α Β Χ ΟΙΛ ΧΗΑΝΓΕ ΠΡΟΧΕ ΥΡΕ 1. Ενσυρε τηερε ισ νο πρεσσυρε ιν χοµπρεσσορ βοδψ ορ ρεχειϖερ, γαυγεσ µυστ βε ατ ζερο. 2. Ρεµοϖε φιλλερ πλυγ/διπστιχκ (Α) ανδ γασκετ, ρεπλαχε ιφ νεχεσσαρψ (Β). 3. Χαρεφυλλψ ρεµοϖε δραιν πλυγ ( ) ανδ γασκετ, ρεπλαχε ιφ νεχεσσαρψ (Χ). 4. ραιν οιλ (.8 λιτερ) ιντο συιταβλε χονταινερ ποσιτιονεδ υνδερ χοµπρεσσορ. Νοτε: Ανψ ωαστε οιλ χολλεχτεδ µυστ βε δισποσεδ οφ ιν αν αππροϖεδ µαννερ. 5. Ρεφιτ δραιν πλυγ ( ) ωιτη γασκετ (Χ). Τιγητεν το 20 Νµ (14.75 φτ/λβσ). 6. Φιλλ χοµπρεσσορ ωιτη ονλψ φαχτορψ αππροϖεδ οιλ παρτ νο. ΗΠ 268 (αππροξιµατελψ.8 λιτερσ). 7. Οιλ σηουλδ ϕυστ ρεαχη τηε βοττοµ οφ τηε τηρεαδσ ωηεν τηε φιλλερ πλυγ/διπστιχκ (Α) ανδ τηε γασκετ (Β) αρε φιττεδ. 8. Ρεφιτ φιλλερ πλυγ (Α) υσινγ τηε γασκετ. (8). Τιγητεν το 25 Νµ (18.5 φτ/λβσ). 9. Ρυν χοµπρεσσορ φορ 10 σεχονδσ τηεν ρεχηεχκ οιλ λεϖελ. 10. Τοπ οφφ οιλ λεϖελ, ιφ νεχεσσαρψ, φολλοωινγ τηε αβοϖε προχεδυρε. Ο ΝΟΤ ΟςΕΡΦΙΛΛ ΧΟΜΠΡΕΣΣΟΡ! ΟΙΛ ΧΟΟΛΕΡ Βλοω δυστ οφφ οιλ χοολερ περιοδιχαλλψ. Παγε 5 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

4 ΡΕΜΟςΑΛ ΟΦ ΑΙΡ ΙΝΤΑΚΕ ΦΙΛΤΕΡ Τηε αιρ φιλτερ ισ λοχατεδ βενεατη τηε φιλτερ χοϖερ (Α). ισχοννεχτ πιπε (Β). ΩΑΡΝΙΝΓ: ΙΦ ΑΝΨ ΑΙΡ ΕΣΧΑΠΕΣ ΒΕΦΟΡΕ ΟΥΤΛΕΤ ΠΙΠΕ ΙΣ ΦΥΛΛΨ ΡΕΜΟςΕ, ΣΤΟΠ! Ο ΝΟΤ ΡΕΜΟςΕ ΥΝΤΙΛ ΑΛΛ ΠΡΕΣΣΥΡΕ ΙΣ ΛΟΣΤ. 1. Φιρµλψ πυλλ χοωλ (Α) το ρεµοϖε φροµ αιρ ενδ. 2. Υνχλιπ αιρ φιλτερ ( ) φροµ τηε ρεταινινγ χλιπ (Φ) ανδ δισχαρδ αιρ φιλτερ. Νοτε: Αιρ φιλτερ µαψ χονταιν τραχεσ οφ οιλ ανδ µυστ βε δισποσεδ οφ ιν αν αππροϖεδ µαννερ. 3. Υνχλιπ αιρ φιλτερ συππορτ (Ε) ανδ χλεαν σεπαρατορ χασινγ ανδ ινσιδε οφ χοωλ. ΡΕΠΛΑΧΙΝΓ ΤΗΕ ΟΙΛ ΣΕΠΑΡΑΤΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤ 1. Ρεµοϖε χαπ ηεαδ σχρεωσ (Γ). 2. Γεντλψ ταπ τηε ενδ χοϖερ (Η) υντιλ ιτ ισ χλεαρ οφ τηε σεπαρατορ χασινγ. 3. Υνσχρεω τηε οιλ σεπαρατορ ελεµεντ (ϑ) ανδ δισχαρδ 4. Φιτ α νεω σεπαρατορ ελεµεντ (Μοδελ ΧΟΜΠΑ022). Ενσυρε τηατ τηε Ο ρινγ (Κ) ισ ιν πλαχε. ο νοτ οϖερτιγητεν. 5. Ρεφιτ ενδ χοϖερ (Η). Ενσυρε χοϖερ ισ ποσιτιονεδ χορρεχτλψ ανδ βολτ ηολεσ αρε ιν λινε. Βε χαρεφυλ νοτ το δαµαγε Ο ρινγ (Λ) ωηεν ρεφιττινγ. 6. Ρεφιτ χαπ ηεαδ σχρεωσ (Γ). Τιγητεν βετωεεν Νµ (3 5 φτ/λβσ). ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ ΟΦ ΑΙΡ ΙΝΤΑΚΕ ΦΙΛΤΕΡ 1. Ρεινσταλλ αιρ φιλτερ συππορτ (Ε). Φιτ α νεω αιρ φιλτερ ( ) ανδ σεχυρε βοτη ενδσ υσινγ τηε ρεταινινγ χλιπ (Φ). 2. Ρεφιτ χοωλ (Α). 3. Ρεχοννεχτ πιπε (Β) ανδ τιγητεν σεχυρελψ. Αιρ Φιλτερ Λοχατιον Σεπαρατορ Ελεµεντ Λοχατιον Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 6

5 ΑΝΤΕΣ Ε ΛΑ ΠΥΕΣΤΑ ΕΝ ΜΑΡΧΗΑ ΙΝΙΧΙΑΛ, ΑΣΕΓΥΡΑΡΣΕ ΘΥΕ ΛΑ ΧIΜΑΡΑ Ε ΑΧΕΙΤΕ ΕΛ ΧΟΜΠΡΕΣΟΡ ΕΣΤ ΛΛΕΝΑ ΑΛ ΝΙςΕΛ ΧΟΡΡΕΧΤΟ ΧΟΝ ΑΧΕΙΤΕ ΑΠΡΟΒΑ Ο ΠΑΡΑ ΣΙΣΤΕΜΑΣ Ε ΑΙΡΕ. ΕΣΧΡΙΠΧΙ Ν ΓΕΝΕΡΑΛ Ελ ΤΑ 3 εσ υν χοµπρεσορ δε αιρε παρα ρεσπιραρ δε 3 ηοµβρεσ πορτ τιλ δισε αδο εξχλυσιϖαµεντε παρα υσαρσε χον ρεσπιραδορεσ θυε δεµανδαν πρεσι ν. Εστε σιστεµα οπερα χον σερϖιχιο ελ χτριχο εστ νδαρ δε 115 ϖολτιοσ/60ηζ/20αµπσ. Ελ σιστεµα προδυχε πρεσι ν ηαστα 110 λβσ/πυλγ 2 (75 βαρ) θυε σε συπερϖισα πορ υν µαν µετρο ιντεγραλ. Νοτα: Ελ ΤΑ 3 τιενε θυε τενερ υνα υνιδαδ δε φιλτραχι ν δε Γραδο χονεχταδα αλ χοµπρεσορ παρα ασ τενερ υν παθυετε δε ρεσπιραχι ν δε αιρε χοµπλετο. Χυαλθυιερ χιλινδρο δε αιρε δε µινυτοσ πυεδε δεσλιζαρσε εν ελ αρµαζ ν δελ ΤΑ 3 ε ινχλυψενδο υν ρεγυλαδορ ρεδυχτορ δε πρεσι ν ψ υν Αυτο Αιρ Βρεατηερ Βοξ ΤΜ, αηορα τιενε υν χοµπρεσορ δε 3 ηοµβρεσ χον ρεσπαλδο δε αιρε τοταλµεντε αυτοµ τιχο παρα υνα οπεραχι ν Ι ΛΗ (Μοδελο ΧΟΜΠ 3ΕΑ). Ελ χοµπρεσορ δεβερ α εσταρ χονεχταδο α λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν χον υνα µανγυερα δε αιρε δε ρεσπιραρ χον υν δι µετρο ιντεριορ µ νιµο δε 0.5 δε πυλγαδα. ϒ ΛΟΣ ΡΕΣΠΙΡΑ ΟΡΕΣ Ε ΦΛΥϑΟ ΧΟΝΣΤΑΝΤΕ ΝΟ ΠΥΕ ΕΝ ΥΣΑΡΣΕ ΧΟΝ ΕΣΤΕ ΣΙΣΤΕΜΑ! Νοτα: Σιµπρε οπεραρ, αλµαχεναρ ορ εµβαρχαρ ελ χοµπρεσορ εν συ ποσιχι ν ηοριζονταλ. Νυνχα χολοχαρ λα υνιδαδ ϖερτιχαλµεντε, ψα θυε ελ αχειτε σε εϖαχυα δελ συµιδερο ψ χαυσα δα οσ αλ χοµπρεσορ. ςεριφιχαρ ελ νιϖελ δε αχειτε δελ χοµπρεσορ αντεσ δε χαδα υσο. Σε ρεθυιερε υνα λλαϖε δε 7/8 παρα αφλοϕαρ λα τυερχα δελ συµιδερο δε αχειτε. Ελ αχειτε δεβερ α εσταρ παρεϕο χον ελ φονδο δε λασ ροσχασ ιντερνασ. ΝΟ ΣΟΒΡΕΛΛΕΝΑΡ. Σι ελ νιϖελ δε αχειτε εστ βαϕο, α αδιρ αχειτε απροβαδο πορ Αιρ Σψστεµσ σολαµεντε. Ορδεναρ λυβριχαντε σιντ τιχο Νο. δε Παρτε ΗΠ 268. ΠΡΟΧΕ ΙΜΕΝΤΟ Ε ΠΡΕΠΑΡΑΧΙ Ν ΜΟ ΕΛΟ ΤΑ 3 (ΣΙΣΤΕΜΑ ΧΟΜΠ 3) Αδϖερτενχια: Σιεµπρε χολοχαρ ελ χοµπρεσορ εν υν αµβιεντε δε αιρε φρεσχο απαρτε δε πολϖοσ, ϖαπορεσ ψ ηυµοσ τ ξιχοσ. ΠΑΣΟ 5) Αϕυσταρ ελ ρεγυλαδορ εν λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν δε Γραδο α λα πρεσι ν δε σαλιδα ρεθυεριδα (πσι) δελ ρεσπιραδορ δε δεµανδα δε πρεσι ν. Εστυδιαρ ελ µανυαλ δε λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν Γραδο ψ δελ µονιτορ δε µον ξιδο δε χαρβονο παρα οβτενερ δεταλλεσ δε λα οπεραχι ν, σερϖιχιο, ψ χαλιβραχι ν αντεσ δε χοµενζαρ ελ τραβαϕο. Χονεχταρ ψ πονερ ελ ρεσπιραδορ. ΠΑΣΟ 1) Ελ χοµπρεσορ δεβε εσταρ χονεχταδο α υνα υνιδαδ δε φιλτραχι ν δε Γραδο. Υνα µανγυερα χον υν δ αµετρο ιντεριορ µ νιµο δε τιενε θυε υσαρσε εντρε ελ χοµπρεσορ ψ λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν Γραδο ΠΑΣΟ 4) Χονεχταρ λα µανγυερα δε αβαστεχιµιεντο δε ρεσπιραδορ α αχχεσοριοσ δε σαλιδα εν λα υνιδαδ δε φιλτραχι ν δε Γραδο. Νυνχα δεϕαρ υν ρεσπιραδορ αβιερτο (σιν υσαρ) χονεχταδο αλ σιστεµα, ψα θυε λα πρεσι ν δε σαλιδα νο σε µαντενδρ. ΠΑΣΟ 3) Αχτιϖαρ ελ χοµπρεσσορ ψ νοταρ λα λεχτυρα δε µαν µετρο εν ελ χοµπρεσορ. Περµιτιρ θυε σε λλενεν λοσ ρεχεπτορεσ γαµελοσ δε αιρε α λα πρεσι ν δελ σιστεµα δε υνα σαλιδα δε 110πσι (75 βαρ). ΠΑΣΟ 2) Ενχηυφαρ ελ χοµπρεσορ εν υν τοµαχορριεντε δε 115 ϖολτιοσ χον υν σερϖιχιο διδιχαδο δε 20 αµπεριοσ. Νοτα: Σι σε υσα υν χορδ ν ελ χτριχο δε εξτενσι ν, διχηο χορδ ν δεβε εσταρ δισε αδο παρα υν σερϖιχιο µ µινο δε 20 αµπεριοσ (χαλιβρε 12/3). Νοτα: Νο συστιτιρ ελ αχοµπλαµιεντο προπορχιοναδο εν λα σαλιδα δελ τανθυε δελ χοµπρεσορ, εξχεπτο χον υν αχοµπλαµιεντο εστιλο τοπε δε υν µ νιµο δε δι µετρο ιντεριορ δε. Νο υσαρ υν χοµπλαµιεντο εστιλο Χηιχαγο εν εστε τιπο δε χοµπρεσορ Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 8

6 Συ χοµπρεσορ εστ εθυιπαδο χον υν ϖιδριο δε νιϖελ, ελ χυαλ λε περµιτε ϖεριφιχαρ ελ νιϖελ δε αχειτε εν χυαλθυιερ µοµεντο. Χυανδο ελ χοµπρεσορ εστ οπερανδο, ελ νιϖελ δε αχειτε βαϕαρ, περο νο δεβερ α εσταρ πορ δεβαϕο δε λα µιταδ εν ελ ϖιδριο δε νιϖελ. Σι ελ αχειτε εστ βαϕο, παραρ ελ χοµπρεσορ ψ λλεναρλο αλ νιϖελ χορρεχτο. Νιϖελ δε αχειτε χορρεχτο ςιδριο δε νιϖελ ΠΡΟΧΕ ΙΜΙΕΝΤΟ Ε ΧΑΜΒΙΟ Ε ΑΧΕΙΤΕ 1. Ασεγυραρσε θυε νο ηαψ πρεσι ν εν ελ χυερπο ο ρεχιπιεντε δελ χοµπρεσορ, λοσ µαν µετροσ τιενεν θυε λεερ χερο. 2. Ρετιραρ ταπ ν δε λλεναδο/ϖαριλλα δε νιϖελ (Α) ψ δεσεχηαρ σελλο πεγαδο (Β). 3. Ρετιραρ χυιδαδοσαµεντε ελ ταπ ν δε δρεναϕε ( ) ψ δεσεχηαρ σελλο παγαδο (Χ). 4. ρεναρ ελ αχειτε (.8 λιτρο) εν υν ρεχιπιεντε αδεχυαδο χολοχαδο δεβαϕο δελ χοµπρεσορ. Νοτα: Χυαλθυιερ αχειτε δε δεσεχηο αχυµµυλαδο σε τιενε θυε δεσεχηαρ δε υνα µανερα απροβαδο. 5. Χολοχαρ νυεϖαµεντε ελ ταπ ν δε δρεναϕο ( ) χον υν νυεϖο σελλο πεγαδο (Χ). Απρεταρ α υν τορθυε δε 20 Νµ (14.75 πιεσ/λβσ). 6. Λλεναρ ελ χοµπρεσορ δε αχειτε απροβαδο πορ λα φ βριχα σολαµεντε ν µερο δε παρτε ΗΠ 268 (απροξιµαδαµεντε.8 λιτρο). 7. Ελ αχειτε δεβερ α λλεγαρ ηαστα ελ φονδο δε λασ ροσχασ χυανδο ελ ταπ ν δε λλεναδο/ϖαριλλα δε νιϖελ (Α) ψ ελ σελλο (Β) εστ ν ινσταλαδοσ. 8. Ινσταλαρ νυεϖαµεντε ελ ταπ ν δε λλεναδο (Α) υσανδο υν νυεϖο σελλο πεγαδο (Β). Απρεταρ α υν τορθυε δε 25 Νµ (18.5 πιεσ/λβσ). 9. Οπεραρ ελ χοµπρεσορ πορ 10 σεγυνδοσ, εντονχεσ ϖεριφιχαρ νυεϖαµεντε ελ νιϖελ δε αχειτε. 10. Ρεµαταρ ελ νιϖελ δε αχειτε, σι εσ νεχεσαριο, σιγυιενδο ελ προχεδιµιεντο αντεριορ. ϒ ΝΟ ΣΟΒΡΕΛΛΕΝΑΡ ΕΛ ΧΟΜΠΡΕΣΣΟΡ! ΕΝΦΡΙΑ ΟΡ Ε ΑΧΕΙΤΕ Σοπλαρ ελ πολϖο δελ ενφριαδορ δε αχειτε περι διχαµεντε. Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 10

7 ΡΕΜΟΝΧΙ Ν ΕΛ ΦΙΛΤΡΟ Ε Α ΜΙΣΙ Ν Ε ΑΙΡΕ Ελ φιλτρο δε αιρε εστ σιτυαδο δετρ σ δε λα χυβιερτα δελ φιλτρο (Α). εσχονεχταρ λα τυβερ α (Β). Α ςερτενχια: ΣΙ ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΑΙΡΕ ΣΕ ΦΥΓΑ ΑΝΤΕΣ ΘΥΕ ΛΑ ΤΥΒΕΡ Α Ε ΣΑΛΙ Α ΕΣΤ ΤΟΤΑΛΜΕΝΤΕ ΡΕΤΙΡΑ Α, ϒΠΑΡΑ Α! ΝΟ ΡΕΤΙΡΑΡ ΗΑΣΤΑ ΘΥΕ ΣΕ ΧΑΙΓΑ ΤΟ Α ΛΑ ΠΡΕΣΙ Ν. 1. Τιραρ δε λα χαπυχηα (Α) φιρµεµεντε παρα ρετιραρλα δελ εξτρεµο δελ αιρε. 2. εσχονεχταρ ελ φιλτρο δε αιρε ( ) δε λα γραπα δε ρετενχι ν (Φ) ψ δεσεχηαρ ελ φιλτρο δε αιρε. Νοτα: Εσ ποσιβλε θυε χυαλθυιερ φιλτρο δε αιρε χοντενγα τραζασ δε αχειτε ψ σε δεβεν ελιµιναρ δε υνα µανερα απροβαδα. 3. εσχονεχταρ ελ σοπορτε δελ φιλτρο δε αιρε (Ε) ψ λιµπιαρ λα χαρχασα δελ σεπαραδορ ψ λα παρτε ιντεριορ δε λα χαπυχηα. Χ ΜΟ ΡΕΤΙΡΑΡ ΕΛ ΕΛΕΜΕΝΤΟ ΣΕΠΑΡΑ ΟΡ Ε ΑΧΕΙΤΕ 1. Ρετιραρ λοσ τορνιλλοσ δε µ θυινα (Γ). 2. Γολπεαρ συαϖεµεντε λα χυβιερτα δε εξτρεµο (Η) ηαστα θυε εστ φυερα δε λα χαρχασα δελ σεπαραδορ. 3. εσενροσχαρ ελ ελεµεντο σεπαραδορ δε αχειτε (ϑ) ψ δεσεχηαρλο. 4. Χολοχαρ υν ελεµεντο σεπαραδορ νυεϖο (Μοδελο ΧΟΜΠΑ022). Ασεγυραρσε θυε ελ ανιλλο Ο (Κ) εστ εν σε λυγαρ. Νο απρεταρ δεµασιαδο. 5. Χολοχαρ νυεϖαµεντε λα χυβιερτα δε εξτρεµο (Η). Ασεγυγαρσε θυε λα χυβιερτα εστ χολοχαδα χορρεχταµεντε ψ λοσ αγυϕεροσ δε λοσ τορνιλλοσ εστ ν αλινεαδοσ. Τενερ χυιδαδο νο δα αρ λοσ ανιλλοσ Ο (Λ) χυανδο σε εστ ινσταλαδο νυεϖαµεντε. 6. Χολοχαρ νυεϖαµεντε λοσ τορνιλλοσ δε µ θυινα (Γ). Απρεταρ α υν τορθυε εντρε Νµ (3 5 πιεσ /λβσ). ΣΥΣΤΙΤΥΧΙ Ν ΕΛ ΦΙΛΤΡΟ Ε Α ΜΙΣΙ Ν Ε ΑΙΡΕ 1. Ινσταλαρ νυεϖαµεντε ελ σοπορτε δελ φιλτρο δε αιρε (Ε). Χολοχαρ υν φιλτρο δε αιρε νυεϖο ( ) ψ ασεγυραρ αµβοσ εξτρεµοσ υσανδο λα γραπα δε ρετενχι ν (Φ). 2. Χολοχαρ νυεϖαµεντε λα χαπυχηα (Α). 3. Χονεχταρ νυεϖαµεντε λα τυβερ α (Β) ψ απρεταρ φιρµεµεντε. Ποσιχι ν δελ φιλτρο δε αιρε Ποσιχι ν δελ ελεµεντο σεπαραδορ Παγε 11 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

8 ΑςΑΝΤ ΛΑ ΠΡΕΜΙΕΡΕ ΜΙΣΕ ΕΝ ΜΑΡΧΗΕ, ΑΣΣΥΡΕΖ ςουσ ΘΥΕ ΛΑ ΧΗΑΜΒΡΕ ΗΥΙΛΕ Υ ΧΟΜΠΡΕΣΣΕΥΡ ΕΣΤ ΡΕΜΠΛΙΕ ΗΥΙΛΕ ΠΟΥΡ ΣΥΣΤ ΜΕΣ ΑΙΡ ΑΠΠΡΟΥςΕΕ ϑυσθυ ΑΥ ΝΙςΕΑΥ ΑΠΠΡΟΠΡΙΕ. ςυε ΕΝΣΕΜΒΛΕ Λε ΤΑ 3 εστ υν χοµπρεσσευρ δ αιρ ρεσπιραβλε πορτατιφ, πουρ τροισ περσοννεσ, χον υ εξχλυσιϖεµεντ πουρ τρε υτιλισ αϖεχ δεσ ρεσπιρατευρσ δε πρεσσιον λα δεµανδε. Λε σψστ µε φονχτιοννε αϖεχ υνε αλιµεντατιον λεχτριθυε δε ϖολτσ/ 60Ηζ/20 Α. Λε σψστ µε γ ν ρε υνε πρεσσιον µαξιµαλε δε 110πσι (7,5 βαρ) συρϖειλλ ε παρ υν µανοµ τρε ινχορπορ. Ρεµαρθυε: Λε σψστ µε ΤΑ 3 δοιτ τρε µυνι δ υνε υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε µοντ ε συρ λε χοµπρεσσευρ πουρ θυε λ ενσεµβλε δ αιρ ρεσπιραβλε σοιτ χοµπλετ. Υν χψλινδρε αιρ χοµπριµ δε 30 ου 60 µινυτεσ πευτ τρε γλισσ δανσ λε χη σσισ δυ ΤΑ 3 ετ αϖεχ λε ρ γυλατευρ δε ρ δυχτιον δε πρεσσιον ετ λ Αυτο Αιρ Βρεατηερ Βοξ ΤΜ, ϖουσ φορµεζ υν χοµπρεσσευρ πουρ 3 περσοννεσ αϖεχ ρενουϖελλεµεντ αυτοµατιθυε ετ χοµπλετ δε λ αιρ πουρ λ εξπλοιτατιον δε λα λονγυευρ δε τυψαυ δε διαµ τρε ιντ ριευρ (Μοδ λε ΧΟΜΠ 3ΕΑ). Λε χοµπρεσσευρ δοιτ τρε ραχχορδ λ υνιτ φιλτραντε αϖεχ υν τυψαυ δ αιρ ρεσπιραβλε δ υν διαµ τρε ιντ ριευρ δ αυ µοινσ 0,5 πουχεσ. ΛΕΣ ΡΕΣΠΙΡΑΤΕΥΡΣ Α ΕΒΙΤ ΧΟΝΣΤΑΝΤ ΝΕ ΠΕΥςΕΝΤ ΠΑΣ ΕΤΡΕ ΥΤΙΛΙΣΕΣ ΑςΕΧ ΧΕ ΣΨΣΤΕΜΕ! Ρεµαρθυε: ςειλλεζ τουϕουρσ εξπλοιτερ, στοχκερ ου εξπ διερ λε χοµπρεσσευρ εν ποσιτιον ηοριζονταλε. Νε ϕαµαισ λαισσερ λ υνιτ εν ποσιτιον ϖερτιχαλε, χαρ λ ηυιλε χουλερα δυ ρ σερϖοιρ ετ ενδοµµαγερα λε χοµπρεσσευρ. ς ριφιεζ λε νιϖεαυ δ ηυιλε δυ χοµπρεσσευρ αϖαντ χηαθυε υτιλισατιον. Υνε χλ δε 7/8 πουχεσ εστ ν χεσσαιρε πουρ δ ϖισσερ λ χρου δυ ρ σερϖοιρ δ ηυιλε. Λε νιϖεαυ δ ηυιλε δοιτ σ αλιγνερ αϖεχ λε φονδ δεσ φιλεταγεσ ιντ ριευρσ. ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ ΑΥ ΤΡΟΠΠΛΕΙΝ. Σι λε νιϖεαυ δ ηυιλε εστ βασ, αϕουτεζ δε λ ηυιλε αππρουϖ παρ Αιρ Σψστεµσ υνιθυεµεντ. Χοµµανδεζ λε λυβριφιχαντ σψντη τιθυε, νυµ ρο δε πι χε ΗΠ 268. ΠΡΟΧΕ ΥΡΕ ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ ΜΟ ΕΛΕ ΤΑ 3 (ΣΨΣΤΕΜΕ ΧΟΜΠ 3) Αδϖερτισσεµεντ: Πλαχεζ τουϕουρσ λε χοµπρεσσευρ δανσ υν ενϖιροννεµεντ α ρ, λ αβρισ δεσ πουσσι ρεσ τοξιθυεσ, δε λα ϖαπευρ ϖιϖε ετ δεσ µανατιονσ. ταπε 5) Ρ γλεζ λε ρ γυλατευρ δε λ υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε συρ λα πρεσσιον δε σορτιε ρεθυισε (εν πσι) δυ ρεσπιρατευρ δε πρεσσιον λα δεµανδε. Πασσεζ εν ρεϖυε λε µανυελ δε λ υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε ετ δυ δ τεχτευρ δ οξψδε δε χαρβονε πουρ οβτενιρ δεσ ινφορµατιονσ δ ταιλλ εσ συρ λε φονχτιοννεµεντ, λ εντρετιεν ετ λ ταλονναγε αϖαντ δε χοµµενχερ ϖοτρε τραϖαιλ. Ραχχορδεζ ετ φιξεζ λε ρεσπιρατευρ. ταπε 4) Φιξεζ λε τυψαυ δ αλιµεντατιον δυ χοµπρεσσευρ συρ λεσ ραχχορδσ δ εντρ ε δε λ υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε. Νε λαισσεζ ϕεµαισ υν ρεσπιρατευρ ουϖερτ (νον υτιλισ ) ραχχορδ αυ σψστ µε, χαρ λα πρεσσιον δε σορτιε νε σερα πασ µαιντενυε. ταπε 1) Λε χοµπρεσσευρ δοιτ τρε ραχχορδ υνε υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε. Υν τυψαυ δε διαµ τρε ιντ ριευρ δ αυ µοινσ πουχεσ δοιτ τρε πλαχ εντρε λε χοµπρεσσευρ ετ λ υνιτ φιλτραντε δε χατ γοριε. ταπε 2) Βρανχηεζ λε χοµπρεσσευρ δανσ υνε πρισε δε χουραντ φεµελλε δε 115 ϖολτσ αϖεχ υνε αλιµεντατιον δ δι ε δε 20 Α. Ρεµαρθυε: Σι υνε ραλλονγε εστ υτιλισ ε, σα πυισσαµχε λεχτριθυε δοιτ τρε δ αυ µοινσ 20 Α (ϕαυγε δε 12/3). ταπε 3) Μεττεζ λε χοµπρεσσευρ εν µαρχηε ετ ενρεγιστρεζ λα λεχτυρε δυ µανοµ τρε δυ χοµπρεσσευρ. Λαισσεζ λεσ δευξ ρ σερϖοιρσ δε ρ χυπ ρατιον σε ρεµπλιρ ϕυσθυ αττεινδρε υνε σορτιε δε πρεσσιον δυ σψστ µε δε 110πσι (75 βαρ). Ρεµαρθυε: Νε ρεµπλαχερ πασ λε χουπλαγε φουρνι αϖεχ λα σορτιε δυ ρ σερϖοιρ δψ χοµπρεσσευρ παρτ σι ϖουσ υτιλισεζ υν χουπλαχε δε τψπε χοντρ λε δ υν διαµ τρε συπ ριευρ ου γαλ δε πουχεσ. Ν υτιλισεζ πασ υν χουπλαγε δε τψπε Χηιχαγο αϖεχ χε τψπε δε χοµπρεσσευρ. Παγε 13 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

9 ςοτρε χοµπρεσσευρ εστ µυνι δ υνε φεν τρε δ ινδιχατιον ϖουσ περµετταντ δε ϖ ριφιερ λε νιϖεαυ δ ηυιλε τουτ µοµεντ. Λορσθυε λε χοµπρεσσευρ εστ εν µαρχηε, λε νιϖεαυ δ ηυιλε χηυτε µαισ νε δοιτ ϕαµαισ τρε ινφ ριευρ λα µοιτι δε λα φεν τρε δ ινδιχατιον. Σι λε νιϖεαυ δ ηυιλε εστ βασ, αρρ τεζ λε χοµπρεσσευρ ετ ρεµπλισσεζ λε ϕυσθυ αυ νιϖεαυ αππροπρι. Νιϖεαυ δ ηυιλε αππροπρι Φεν τρε δ ινδιχατιον ΠΡΟΧ ΥΡΕ Ε ςιν ΑΓΕ ΗΥΙΛΕ 1. Ασσυρεζ ϖουσ θυε λα πρεσσιον δυ χορπσ δυ χοµπρεσσευρ ου δυ ρ σερϖοιρ δε ρ χυπ ρατιον εστ νυλλε. Λεσ ϕαυγεσ δοιϖεντ ινδιθυερ υνε ϖαλευρ ζ ρο. 2. Ρετιρεζ λε βουχηον δε ρεµπλισσαγε/ϕαυγε γραδυ ε (Α) ετ ρετιρεζ λα βαγυε χοµποσιτε (Β). 3. Ρετιρεζ δουχεµεντ λε βουχηον δε ϖινδαγε ( ) ετ ρετιρεζ λα βαγυε χοµποσιτε (Χ). 4. ςινδαγεζ λ ηυιλε (0,8 λιτρεσ) δανσ υν χοντενευρ αδαπτ πλαχ σουσ λε χοµπρεσσευρ. Ρεµαρθυε: Λ ηυιλε υσαγ ε ρεχυειλλιε δοιτ τρε λιµιν ε χονφορµ µεντ αυξ νορµεσ εν ϖιγυευρ. 5. Ρεµεττεζ λε βουχηον δε ϖινδαγε ( ) ετ λα βαγυε χοµποσιτε (Χ). Σερρεζ 20 νµ (14,74 πιεδσ/λιϖρεσ). 6. Ρεµπλισσεζ λε χοµπρεσσευρ δ ηυιλε αππρουϖ ε παρ λ υσινε υνιθυεµεντ νο. δε πι χε ΗΠ 268 (ενϖιρον 0,8 λιτρεσ). 7. Λ ηυιλε δοιτ αττεινδρε λε φονδ δεσ φιλεταγεσ λορσθυε λε βουχηον δε ρεµπλισσαγε/ϕαυγε γραδυ ε (Α) ετ λα βαγυε χοµποσιτε (Β) σοντ ρεπλαχ σ. 8. Ρεµεττεζ λε βουχηον δε ϖινδαγε (Α) ετ λα βαγυε χοµποσιτε (Β). Σερρεζ 25 νµ (18,5 πιεδσ/λιϖρεσ). 9. Φαιτεσ φονχτιοννερ λε χοµπρεσσευρ πενδαντ 10 σεχονδεσ, πυισ ϖ ριφιεζ λε νιϖεαυ δ ηυιλε. 10. λιµινεζ λ εξχ σ δ ηυιλε, σι ν χεσσαιρε, εν συιϖαντ λα προχ δυρε χι δεσσυσ. ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ ΑΥ ΤΡΟΠ ΠΛΕΙΝ Υ ΧΟΜΠΡΕΣΣΕΥΡ. ΡΕΦΡΟΙ ΙΣΣΕΙΡ ΗΥΙΛΕ λιµινεζ ρ γυλι ρεµεντ λα πουσσι ρε αχχυµυλ ε συρ λε ρεφροιδισσευρ δ ηυιλε. Παγε 15 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

10 ΡΕΤΡΑΙΤ Υ ΦΙΛΤΡΕ Α ΜΙΣΣΙΟΝ ΑΙΡ Λε φιλτρε αιρ σε σιτυε εν δεσσουσ δυ χαχηε φιλτρε (Α). γαγεζ λα χονδυιτε (Β). Α ςερτισσεμεντ: ΣΙ Ε Λ ΑΙΡ Σ ΕΧΗΑΠΠΕ ΑςΑΝΤ Ε ΡΕΤΙΡΕΡ ΧΟΜΠΛΕΤΕΜΕΝΤ ΛΑ ΧΟΝ ΥΙΤΕ Ε ΣΟΡΤΙΕ, ΑΡΡΕΤΕΖ ΤΟΥΤΕ ΑΧΤΙςΙΤΕ! ΝΕ ΛΑ ΡΕΤΙΡΕΖ ΠΑΣ ΤΑΝΤ ΘΥΕ ΤΟΥΤΕ ΛΑ ΠΡΕΣΣΙΟΝ Ν ΕΣΤ ΠΑΣ ΕςΑΧΥΕΕ ΧΟΜΠΛΕΤΕΜΕΝΤ. 1. Ρετιρεζ φερµεµεντ λε χαπορ δε προτεχτιον (Α) πουρ λε δ γαγερ δε λ εξτρ µιτ δυ τυψαυ δ αιρ. 2. ταχηεζ λε φιλτρε αιρ ( ) δυ χροχηετ δε φιξατιον (Φ) ετ ρετιρεζ λε φιλτρε αιρ. Ρεµαρθυε: Λε φιλτρε αιρ ρισθυε δε χοντενιρ δεσ τραχεσ δ ηυιλε ετ δοιτ τρε λιµιν ε χονφορµ µεντ αυξ νορµεσ δε σ χυριτ. 3. ταχηεζ λε συππορτ δε φιλτρε αιρ (Ε) ετ νεττοψεζ λε βο τιερ δυ σ παρατευρ ετ λ ιντ ριευρ δυ χαποτ δε προτεχτιον. ΡΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ Ε Λ ΕΛΕΜΕΝΤ ΣΕΠΑΡΑΤΕΥΡ ΗΥΙΛΕ 1. Ρετιρεζ λεσ ϖισ τ τε (Γ). 2. οννεζ δεσ πετιτσ χουπσ συρ χουϖερχλε δυ φονδ (Η) ϕυσθυ χε θυ ιλ σε σ παρε δυ βο τιερ δυ σ παρατευρ. 3. ϖισσεζ λ λ µεντ σ παρατευρ δ ηυιλε (ϑ) ετ ρετιρεζ λε. 4. Μοντεζ υν νουϖελ λ µεντ σ παρατευρ (Μοδ λε ΧΟΜΠΑ022). ς ριφιεζ θυε λε ϕοιντ τοριθυε (Κ) εστ φιξ φερµεµεντ. Αττεντιον λ εξχ σ δε σερραγε. 5. Ρεµεττεζ λε χουϖερχλε δυ φονδ (Η). Ασσυρεζ ϖουσ θυε λε χουϖερχλε εστ µισ εν πλαχε χορρεχτεµεντ ετ θυε λεσ τρουσ δεσ βουλονσ σοντ αλιγν σ. ςειλλεζ νε πασ ενδοµµαγερ λε ϕοιντ τοριθυε (Λ) λορσθυε δε λα φιξατιον. 6. Ρεϖισσεζ λεσ ϖισ τ τε (Γ). Σερρεζ σελον υνε τενσιον χοµπρισε εντρε 4 ετ 6,8 νµ (3 ετ 5 πιεδσ/λιϖρεσ). ΡΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ Υ ΦΙΛΤΡΕ Α ΜΙΣΣΙΟΝ Ε Λ ΑΙΡ 1. Ρεµοντεζ λε συππορτ δε φιλτρε αιρ (Ε). Εµβο τεζ υν νουϖεαυ φιλτρε αιρ ( ) εν ατταχηεζ λεσ δευξ εξτρ µιτ σ λ αιδε δυ χροχηετ δε φιξατιον (Φ). 2. Ρεµοντεζ λε χαπορ δε προτεχτιον (Α). 3. Ρεχοννεχτεζ λα χονδυιτε (Β) ετ σερρεζ λα φερµεµεντ. Εµπλαχεµεντ δυ φιλτρε αιρ Εµπλαχεµεντ δε λ λ µεντ σ παρατευρ Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 16

11 Ωαρραντψ ισχλαιµερ Αιρ Σψστεµσ µανυφαχτυρεδ εθυιπµεντ ισ ωαρραντεδ το τηε οριγιναλ υσερ αγαινστ δεφεχτσ ιν ωορκµανσηιπ ορ µατεριαλσ υνδερ νορµαλ υσε φορ ονε ψεαρ αφτερ δατε οφ πυρχηασε. Ανψ παρτ ωηιχη ισ δετερµινεδ βψ Αιρ Σψστεµσ το βε δεφεχτιϖε ιν µατεριαλ ορ ωορκµανσηιπ ωιλλ βε, ασ τηε εξχλυσιϖε ρεµεδψ, ρεπαιρεδ ορ ρεπλαχεδ ατ Αιρ Σψστεµσ οπτιον. Τηισ ωαρραντψ δοεσ νοτ αππλψ το ελεχτριχαλ σψστεµσ ορ ελεχτρονιχ χοµπονεντσ. Ελεχτριχαλ παρτσ αρε ωαρραντεδ, το τηε οριγιναλ υσερ, φορ 90 δαψσ φροµ τηε δατε οφ σαλε. υρινγ τηε ωαρραντψ περιοδ, ελεχτριχαλ χοµπονεντσ ωιλλ βε ρεπαιρεδ ορ ρεπλαχεδ ατ Αιρ Σψστεµσ οπτιον. ΝΟ ΟΤΗΕΡ ΩΑΡΡΑΝΤΨ, ΕΞΠΡΕΣΣΕ ΟΡ ΙΜΠΛΙΕ, ΑΣ ΤΟ ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ, ΘΥΑΛΙΤΨ, ΜΕΡΧΗΑΝΤΑΒΙΛΙΤΨ, ΦΙΤΝΕΣΣ ΦΟΡ Α ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΡ ΠΥΡΠΟΣΕ, ΟΡ ΑΝΨ ΟΤΗΕΡ ΜΑΤΤΕΡ ΙΣ ΓΙςΕΝ ΒΨ ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝ ΧΟΝΝΕΧ ΤΙΟΝ ΗΕΡΕΩΙΤΗ. ΥΝ ΕΡ ΝΟ ΧΙΡΧΥΜΣΤΑΝΧΕΣ ΣΗΑΛΛ ΤΗΕ ΣΕΛΛΕΡ ΒΕ ΛΙΑΒΛΕ ΦΟΡ ΛΟΣΣ ΟΦ ΠΡΟΦΙΤΣ, ΑΝΨ ΟΤΗΕΡ ΙΡΕΧΤ ΟΡ ΙΝ ΙΡΕΧΤ ΧΟΣΤΣ, ΕΞΠΕΝΣΕΣ, ΛΟΣΣΕΣ ΟΡ ΑΜΑΓΕΣ ΑΡΙΣΙΝΓ ΟΥΤ ΟΦ ΕΦΕΧΤΣ ΙΝ, ΟΡ ΦΑΙΛΥΡΕ ΟΦ ΤΗΕ ΠΡΟ ΥΧΤ ΟΡ ΑΝΨ ΠΑΡΤ ΤΗΕΡΕΟΦ. Τηε πυρχηασερ σηαλλ βε σολελψ ρεσπονσιβλε φορ χοµπλιανχε ωιτη αλλ αππλιχαβλε Φεδεραλ, Στατε ανδ Λοχαλ ΟΣΗΑ ανδ/ορ ΜΣΗΑ ρεθυιρεµεντσ. Αλτηουγη Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ βελιεϖεσ τηατ ιτσ προδυχτσ, ιφ οπερατεδ ανδ µαινταινεδ ασ σηιππεδ φροµ τηε φαχτορψ ανδ ιν αχχορδανχε ωιτη ουρ οπερατιονσ µανυαλ, χονφορµ το ΟΣΗΑ ανδ/ορ ΜΣΗΑ ρεθυιρεµεντσ, τηερε αρε νο ιµπλιεδ ορ εξπρεσσεδ ωαρραντιεσ οφ συχη χοµπλιανχε εξτενδινγ βεψονδ τηε λιµιτεδ ωαρραντψ δεσχριβεδ ηερειν. Προδυχτ δεσιγνσ ανδ σπεχιφιχα τιονσ αρε συβϕεχτ το χηανγε ωιτηουτ νοτιχε. Ρεϖ 2 12/98 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 18

12 ενεγαχι ν δε λα γαραντ α Ελ εθυιπο φαβριχαδο πορ Αιρ Σψστεµσ εξτιενδε γαραντ α αλ υσυαριο οριγιναλ χοντρα δεφεχτοσ δε µανο δε οβρα ο δε µατεριαλεσ δυραντε ελ υσο νορµαλ πορ υν α ο δεσπυ σ δε λα φεχηα δε χοµπρα. Αιρ Σψστεµσ ρεπαρα ο ρεεµπλαζα χυαλθυιερ παρτε θυε δετερµινε Αιρ Σψστεµσ θυε συφρα δε δεφεχτοσ εν χυαντο α µατεριαλεσ ο α µανο δε οβρα, δελ µοδο θυε ελλοσ σελεχχιονεν χοµο ελ ρεµεδιο εξχλυσιϖο. Εστα γαραντ α νο απλιχα α σιστεµασ ελ χτριχοσ ο α χοµπονεντεσ ελεχτρ νιχοσ. Σε οφρεχε υνα γαραντ α αλ υσυαριο οριγιναλ πορ παρτεσ ελ χτριχασ πορ 90 δ ασ δεσδε λα φεχηα δε ϖεντα. υραντε ελ πλαζο δε λα γαραντ α, Αιρ Σψστεµσ ρεπαραρ ο ρεεµπλαζαρ λοσ χοµπονεντεσ ελεχτρ νιχοσ α συ δισχρεχι ν. ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΝΟ Α ΝΙΝΓΥΝΑ ΟΤΡΑ ΓΑΡΑΝΤ Α, ΕΞΠΡΕΣΑ Ο ΙΜΠΛ ΧΙΤΑ, ΕΝ ΧΥΑΝΤΟ Α ΛΑ ΕΣΧΡΙΠΧΙ Ν, ΧΑΛΙ Α, ΧΟΜΕΡΧΙΑΒΙΛΙ Α, ΑΠΛΙΧΑΧΙ Ν ΧΟΡΡΕΧΤΑ ΠΑΡΑ ΥΝ ΜΟΤΙςΟ ΕΣΠΕΧ ΦΙΧΟ, Ο ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΟΤΡΟ ΤΕΜΑ ΕΝ ΧΟΝΕΞΙ Ν ΧΟΝ ΕΣΤΕ ΟΧΥΜΕΝΤΟ. ΒΑϑΟ ΝΙΝΓΥΝΑ ΧΙΡΧΥΝΣΤΑΝΧΙΑ ΣΕΡI ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΛΕ ΕΛ ςεν Ε ΟΡ ΕΝ ΧΥΑΝΤΟ Α Π Ρ Ι Α Ε ΙΝΓΡΕΣΟΣ, ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΟΤΡΟ ΧΟΣΤΟ, ΓΑΣΤΟ, Π Ρ Ι Α Ο Α Ο ΙΡΕΧΤΟ Ο ΙΝ ΙΡΕΧΤΟ ΘΥΕ ΟΧΥΡΡΑ ΧΟΜΟ ΡΕΣΥΛΤΑ Ο Ε ΕΦΕΧΤΟΣ ΕΝ ΕΛ ΠΡΟ ΥΧΤΟ Ο ΕΝ ΕΛ ΦΑΛΛΟ ΕΛ ΠΡΟ ΥΧΤΟ Ο ΧΥΑΛΘΥΙΕΡ ΠΑΡΤΕ ΕΛ ΜΙΣΜΟ. Ελ χοµπραδορ σερ νιχαµεντε ρεσπονσαβλε πορ χυµπλιρ χον τοδοσ λοσ ρεθυισιτοσ ϖιγεντεσ φεδεραλεσ, εσταταλεσ ο λοχαλεσ δε ΟΣΗΑ ψ/ ο δε ΜΣΗΑ. Αυνθυε Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ χρεε θυε συσ προδυχτοσ χυµπλεν χον λοσ ρεθυισιτοσ δε ΟΣΗΑ ψ/ο ΜΣΗΑ, σι σε οπεραν ψ σε µαντιενεν χοµο φυερον εµβαρχαδοσ δε λα φ βριχα σεγ ν νυεστρο µανυαλ δε οπεραχι ν, νο εξτενδεµοσ γαραντ ασ ιµπλ χιτασ ο εξπρεσαδασ δε διχηο χυµπλιµιεντο φυερα δε λα γαραντ α λιµιταδα δεσχριτα εν εστε δοχυµεντο. Λοσ δισε οσ ψ λασ εσπεχιφιχαχιονεσ δε λοσ προδυχτοσ εστ ν συϕετοσ α χαµβιοσ σιν νοτιφιχαχι ν πρεϖια. Ρεϖισι ν 2 12/98 Παγε 19 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001

13 Λιµιτατιονσ δε λα γαραντιε Λεσ προδυιτσ µανυφαχτυρ σ παρ Αιρ Σψστεµσ χοµπορτεντ, πουρ λε πρεµιερ αχηετευρ, υνε γαραντιε χοντρε τουτ ϖιχε δε φαβριχατιον ου δ φαυτ δε µατ ριαυ, χονδιτιον δ τρε υτιλισ σ χοµµε πρ ϖυ, ετ χε πουρ υνε δυρ ε δ υν αν χοµπτερ δε λα δατε δ αχηατ. Σι Αιρ Σψστεµσ εστιµε θυ υν χοµποσαντ πρ σεντε υν ϖιχε δε φαβριχατιον ου υν δ φαυτ δε µατ ριαυ, χε χοµποσαντ σερα ρ παρ ου ρεµπλαχ σα δισχρ τιον, ετ χελα χονστιτυερα λε σευλ ρεχουρσ ποσσιβλε. Χεττε γαραντιε νε σ αππλιθυε πασ αυξ ενσεµβλεσ λεχτριθυεσ νι αυξ λ µεντσ λεχτρονιθυεσ. Λεσ πι χεσ λεχτριθυεσ σοντ χουϖερτεσ παρ υνε γαραντιε δε 90 ϕουρσ χοµπτερ δε λα δατε δ αχηατ, ετ χε υνιθυεµεντ πουρ λε πρεµιερ αχηετευρ. υραντ λα π ριοδε δε γαραντιε, λεσ χοµποσαντσ λεχτριθυεσ σεροντ ρ παρ σ ου ρεµπλαχ σ λα δισχρ τιον δ Αιρ Σψστεµσ. ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ Ν ΟΦΦΡΕ ΑΥΧΥΝΕ ΑΥΤΡΕ ΓΑΡΑΝΤΙΕ, ΕΞΠΡΕΣΣΕ ΟΥ ΤΑΧΙΤΕ, ΘΥΑΝΤ ℵ ΛΑ ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ, ΛΑ ΘΥΑΛΙΤ, ΛΑ ςαλευρ ΜΑΡΧΗΑΝ Ε, ΛΑ ΧΟΝςΕΝΑΝΧΕ ℵ ΥΝ ΥΣΑΓΕ ΠΑΡΤΙΧΥΛΙΕΡ, ΟΥ ΤΟΥΤΕ ΑΥΤΡΕ ΦΟΝΧ ΤΙΟΝ ΛΙ Ε ΑΥ ΠΡΟ ΥΙΤ ΧΙ ϑοιντ. ΛΕ ςεν ΕΥΡ ΝΕ ΠΟΥΡΡΑ ΕΝ ΑΥΧΥΝ ΧΑΣ ΤΡΕ ΤΕΝΥ ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΛΕ ΕΣ ΠΕΡΤΕΣ Ε ΡΕςΕΝΥΣ ΝΙ ΕΣ ΑΥΤΡΕΣ ΧΟΥΤΣ ΙΡΕΧΤΣ ΟΥ ΙΝ ΙΡΕΧΤΣ, ΝΙ ΕΝΧΟΡΕ ΕΣ ΠΕΝΣΕΣ, ΠΕΡΤΕΣ ΟΥ ΟΜΜΑΓΕΣ ΕΝΧΟΥΡΥΣ ΕΝ ΡΑΙΣΟΝ Υ ςιχε Ε ΦΑΒΡΙΧΑΤΙΟΝ Υ ΠΡΟ ΥΙΤ ΟΥ Ε ΛΑ ΦΑΙΛΛΑΝΧΕ Μ ΧΑΝΙΘΥΕ Ε ΧΕ ΕΡΝΙΕΡ, ΟΥ ΕΝΧΟΡΕ Ε ΤΟΥΤΕ ΠΙ ΧΕ ΟΝΤ ΙΛ ΕΣΤ ΧΟΝΣΤΙΤΥ. Ιλ ινχοµβε εντι ρεµεντ λ αχηετευρ δε σε χονφορµερ αυξ διρεχτιϖεσ δεσ οργανισµεσ ρ γλεµενταιρεσ εν ϖιγυευρ αυ νιϖεαυ φ δ ραλ, προϖινχιαλ ου µυνιχιπαλ. Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ εστιµε θυε σεσ προδυιτσ ρεσπεχτεντ λεσ νορµεσ δε λ ΟΣΗΑ ετ δε ΜΣΗΑ δανσ λα µεσυρε ο σεσ προδυιτσ σοντ υτιλισ σ ετ εντρετενυσ σελον λ τατ δανσ λεθυελ ιλσ σε τρουϖαιεντ λευρ σορτιε δ υσινε, ετ εν χονφορµιτ αϖεχ λε µανυελ δ υτιλισατιον. Αυχυνε γαραντιε ταχιτε ου εξπρεσσε ν εστ εξπριµ ε, σι χε ν εστ χελλε θυι εστ χοντενυε δανσ λεσ πρ σεντεσ. Λεσ µοδ λεσ ου δονν εσ τεχηνιθυεσ πευϖεντ τρε µοδιφι σ σανσ πρ αϖισ. Ρ ϖισιον 2 12/98 Ρεϖισιον 2 ϑανυαρψ 2001 Παγε 20

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Document Unique NOM DE L'ENTREPRISE - 1 -

Document Unique NOM DE L'ENTREPRISE - 1 - Document Unique NOM DE L'ENTREPRISE - - A lire absolument! Cette version de document unique que nous présentons est volontairement cryptée et a surtout pour objectif de montrer comment est construit notre

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

SEB Commodity Research

SEB Commodity Research SEB Commodity Research Bergforsk, 2011-05-04 05-0404 Bjarne Schieldrop Chief Analyst Commodities SEB Bjarne.schieldrop@seb.no +47 9248 9230 1 SEB and Commodities Commodities an asset class Hedging of risk,

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

あなたのマニュアル APRILIA RSV4 FACTORY

あなたのマニュアル APRILIA RSV4 FACTORY あなたはユーザーガイドの推奨事項を読むことができます テクニカルガイドまたはAPRILIA RSV4 FACTORYのインストールガイドです. あなたはユーザーマニュアルで APRILIA RSV4 FACTOR の上のすべてのご質問 ( 情報 仕様 安全のアドバイスは サイズ アクセサリーなど ) への回答を見つけることが. 詳しい操作方法はユーザーガイドに記載されています ユーザーズガイド マニュアル

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS CATEGORY REPORT GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS 2 206/07/27 G.S. F.D. N.S. CORRECTION IN ME SFC WITH FUEL INDEX EM 206/07/22 G.S F.D./M.W FIRST EMISSION EM 0 206/07/2 G.S PRELIMINARY EDITION; FOR

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Article ID: 51107 - Last Review: July 29, 2011 Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Version 5.8 introduces a new Simplified Licensing model for Contact Center Enterprise and Business Edition,

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM)

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) PROJECT REPORT ON PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) Submitted in partial fulfillment of the requirements for qualifying. UNDER SUPERVISION OF: SUBMITTED BY. 1 Baluja Labs

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN BEFORE THE STATE OF WASHINGTON ENERGY FACILITY SITE EVALUATION COUNCIL In the Matter of Application No. 96-1 Olympic Pipe Line Company Cross Cascade Pipeline Project PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

Διαβάστε περισσότερα

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ.

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙΙ Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Νοτ φολιαγε γρεεν, βυτ οφ α δυσκψ χολουρ, Νοτ βρανχηεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 ! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 3 Το Βλοχκ ορ νοτ το Βλοχκ? Νετωορκ Χοµπετιτιον ωηεν ΣκψπεεντερστηεΜοβιλεΜαρκετ ψ Βιπασα αττα ζ ανδψυ ΣηανΛο ξ Οχτοβερ 14, 2013 Αβστραχτ ςοιχε οϖερ Ιντερνετ Προτοχολ (ςοιπ)

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ Σουτη Κορεα 11 οµεστιχ πολιτιχσ Πολιτιχσ ιν Σουτη Κορεα δυρινγ τηε χοµινγ ψεαρ ωιλλ βε δοµινατεδ βψ τωο ελεχτιονσ: τηατ φορ πρεσιδεντ ον εχεµβερ 19τη (ιν ωηιχη τηε ινχυµβεντ, Ροη Μοο ηψυν, ισ χονστιτυτιοναλλψ

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα