% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!"

Transcript

1 # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2 % % % ( % 9 % % % : 2 %( % ( 3 3 % % % %2 % ) % 4, 44 ;) %,)% (,, % % ( 3; <)%,,

2 # %& () +,%./0(% 0( 01% # %& () +, #./ ,%4,%5.6.7%8( 9%2 +20/6%6 %/(.26 20% % 23, , 89), 5: 3,59;,4& <7 59=> &? %, Α&,9678Β? 4459Χ8,+Β &,=4&, %, 9Ε &ΦΓ 44& #Φ9; Η&44 <,Ι&Φ ;62Χ;9ϑΒ,Κ &3, Φ&85#Λ? Β,Φ8, >8Β,Μ+, Κ &3, Φ&85 Ν,Ο 7 5ΠΘ/Ρ

3 ,%4,%5.6.7%8( 9%2 +20/6%6 %/(.26 20% #:03;+% <//0(6. =% 0++;%>.(:0;? =%03.% <(; 2 =%ΑΒ(.+%Χ.2)0+ 0 Β =% <6Ε% Χ2Φ.33; 0 =% 60/Ε.+ 0%Α3 20%4.)0(. =%Γ.++ 1%Η ? =%.9 33.% 0Ι 1? %. %Σ#4>ΦΗ&8ΒΦ9Κ &3, Φ&85#Λ<# >#? ;62Χ;9Κ &3, Φ&85#Λ? Β,Φ8, 2 ;, 8,Λ# Τ 8, >&Φ &+4& 5?,8Β#>#4#(&,Φ9Κ &3, Φ&85#Λ Ι& % Β Κ &3, Φ&85#Λ< Φ8, 0 = (4& 67Φ%& Κ &3, Φ&85 Α?16(.26%% ϑβ,ι# %& (+ +, &Φ,+# 8# 2Χ6;ΥΛ7 >,>+ #ς, 89Χ# & 4&Φ& ( &(Ω 8 98Β 8 Φ#7(Β88# >>,ΦΦ+ #Ο4,Η 8& #,+8&# Φ#Λ &(Ω 8 & +#+74 >&Φ #7 Φ,Φ7 Β Φ 8Β,Ξ> 8 >,47(,Ψ >8Β,8, >, 58#,>7,8Β,8, Η8#>,Λ& &8&# ΦΦ7 Β Φ8Β,#Λ8Υ &8,> Ξ0 ΖΦΨ. Τ Φ8, >9 Ο7&4>& (# Β#Ι Φ# & 4 Φ &, 8&Φ8Φ Β 3, #,&3,>#Λ 8Β& (Φ9 Η,8Β#>Φ >> 8 ΦΒ 3& (Φ# & 4 > &3,Φ98Β,+ #ς, 8 Φ#7(Β88#&>, 8&Λ5 8Β, # Η 8&3,9 +#4&8& 4 > 8, Β & 4&Η+, 8&3,Φ > Β#&,Φ 8Β 8 #Η, 8# ΦΒ +, &( Ω &#7Φ Η#Η, 8Φ& &8Φ Φ# & 4 4&3,Φ. 6, #( &Φ& ( 8Β 8 &( Ω 8 & 3#43,Φ >&Φ8 &Ο78,> + 8&,Φ #ΦΦ (, #Λ Λ&,4>Φ9 8Β, + #ς, 8,[+, &Η, 8,> Ι&8Β #44 Ο# 8# &,Φ Φ Η,8Β#> Λ# Ο & (& ( 8#(,8Β, >, ( (& ( Ι&8Β + 8&8&#, Φ #ΦΦ 8Β,, >&ΛΛ,, 8 >#Η & Φ (, #Η& Φ9 8&# 4 Φ8 8&Φ8& Φ > Ι Φ8, Η (,Η, 8. Τ 8Β&Φ Ι 5 &8,[+4#,> Β#Ι,4 8&# Φ Ο,8Ι,, > 8, 4Φ# Φ&Η748,#7Φ45,4 8&# ΦΟ,8Ι,, +,#+4, >8Β 8&8&Φ8Β #7(ΒΦ7 Β,4 8&# Φ8Β 8 ΦΒ,>4&8, 5 >Φ# & 4Λ Η,Ι# %Λ# &(Ω 8 Ο,Λ# (,>.

4 ϑ.?30% Κ% % Χ, 8&# /]Τ 8 #>7 8&#.../ Χ, 8&# Π]ϑΒ,,;# 8,[8ΥΦ+, &Λ& ;#44 Ο# 8# &,Φ... Χ, 8&# 0]Ν& 4;#44 Ο# 8# 5 Ω&Φ 7ΦΦ&# #ΛΝ& >& (Φ...// Χ, 8&# _]Χ7ΗΗ 5#ΛΓ,5;# 47Φ&# Φ...Π1 6,Λ,,,Φ...0Π =++, >&[] %( #7 >Χ7ΗΗ &,Φ# Γ,5;#,+8Φ...00 Χ7ΗΗ 5]Ω&(&8 4Ω 8...0_ Χ7ΗΗ 5] &(Ω Χ7ΗΗ 5]Ω&(&8 4Ω 8 ΜΟς, 8..._Π Χ7ΗΗ 5] #7 > 5ΜΟς, 8... Χ7ΗΗ 5];#44 Ο# 8# 5..._ % %

5 026 +%Λ7%Μ+6( Β<26 +% > Ι%Ι0%16.(60Β%6Ε +) +,%.? <6%6Ε 1%6 / 2% # %& () + ),% %. /01( 23 () %(0 78&(15%9 & 1 2 0% %: 9;1# Ι Φ 2 # #Η& > Χ# & 4 6,Φ, Β;#7 &4 α2χ6;β Λ7 >,> + #ς, 8 8Β 8 8##% +4, Λ #Η χ7,πθ/08#χ,+8πθ/_.μ7 & 8, >&Φ &+4& 5 #44 Ο# 8&# & 3#43,> 8, Η%#ΛΦ# & 4 Φ &, 8&Φ8Φ Λ #Η (,#Λ Ο %( #7 >Φ αφ# &#4#(59 8Β #+#4#(59 > Φ &,, > 8, Β #4#(5Φ87>&,Φβ9Η 5#ΛΙΒ#ΗΙ,, ΛΛ&4& 8,>Ι&8Β8Β,;, 8,Λ# 6,Φ, Β# Χ# &#Υ;7487 4;Β (,α;62χ;? Β,Φ8, >ϑβ,μ+, Κ &3, Φ&85β >8Β,;, 8, Λ# 2 # #Η& > Χ# & 4 =Φ+, 8Φ #Λ Σ, #Η& Φ α;2χ=σ2 < Φ8, β9 Ο78 4Φ# & 47>& (#8Β, & Φ8&878&# Φ. / Μ7 + #ς, 8 &Η,> 8# >3, 8Β, Φ# & 4 Φ &, 8&Λ& 45Φ&Φ#Λ &( Ω 8 > >&(& &,Φ8#Ο,,Λ&8 >,Η& Φ9Φ87>, 8Φ9+ 8&8&#, Φ >+#4& 5Η %, Φ.Τ8,Η, (,> &,Φ+# Φ, 8# 8Β, # 8,Η+# # &( Ω 8 & Ο7Φ&,ΦΦ9(#3, Η, 8 > >,Η& 9 > 8Β,&>, 8Β 8 8Β&Φ 8#+& Ι Φ #8 Ι,44 >,Λ&,># 7 >, Φ8##>. Μ7 + #+#Φ 4 Β&(Β4&(Β8,> + #Ο4,Η 8& #,+8&# Φ #Λ &( Ω 8 & +#+74 >&Φ #7 Φ,9 & 47>& (8Β,Ξ> 8 >,47(,Ψ >8Β,8, >, 58#,>7,8Β,8, Η8#>,Λ& &8&# ΦΟ Φ,> # 8Β, Ξ0 ΖΦΨ] 8Β,&, Φ& ( 7 &8<1 #Λ > 8 Φ,8Φ9 71& # 3#Λ > 8 (,, 8&# 9 > 7%5 1 3#Λ> 8 Φ#7,Φ >Λ# Η 8Φ. Π Β&4,Ι,, #( &Φ,>8Β 88Β,Φ,δ7 4&8&,ΦΗ %, > 8 Η#, >&ΛΛ& 748 8# 45Φ, 7Φ& ( 8 >&8&# 4 Η (,Η, 8 > + #,ΦΦ& ( ++4& 8&# Φ9 Ι, Β&(Β4&(Β8,> 8Β 8 &( Ω 8 &Φ #8 Φ&Η+45 )1(15% Ο78 4Φ# )1(15% 71 2& #3 8&# Φ& #Η+78 8&# 4 >+ #,ΦΦ& (8##4Φ > 458& Φ ΦΙ,44 Φ #3,4Ι 5Φ#ΛΗ, Φ7 & ( >% #Ι& (+Β, #Η,. ;# Φ,δ7, Β, 8Β 88,Η+8& ( 8# >,Λ&, &( Ω 8 # >& ( 8# (,, & δ7 4&8&,Φα,.(.3#47Η,93,4# &85 >3 &,85β9Ι, &Η,>8#Λ# 7Φ# 8Β,%Φ+, &Λ& # : 1#4( #%& =5%# #1 8Β #7(Β ΙΒ& Β > 8 &Φ(,, 8,> α,.(.# 4&, 8&3&8&,Φ9 Η#Ο&4, +Β#, 7Φ,9 #ΗΗ, & 4 > (#3, Η, 8 8 Φ 8&# Φ9 Φ, Φ# Φ9 Φ,δ7,, Φ > #Ι>Φ#7 & (β9& 8, +,8,> >Η >,Η, & (Λ74Λ# 45Φ&Φα,.(.Η&,>9 4,,>9 4& %,>9 45Φ,>9 & 8, +,8,>9 Φ8#,> > 7 8,>β. Ν #Η 8Β&Φ +, Φ+, 8&3, 8Β, Β 44, (,#Λ &(Ω 8 &Φ #8Φ&Η+45&8Φ3#47Η,9Ο788Β 8Ι# %& (Ι&8Β &(Ω 8, 8,Φ,Ι + #Ο4,ΗΦ9 &Φ%Φ > 374, Ο&4&8&,Φ(&3, 8Β, 8, >, 5 8##3, 4##% 8Β, Φ# & 4 1 PI: Evelyn Ruppert, Goldsmiths, University of London. Co-Is: Penny Harvey, Manchester, CRESC; Celia Lury, Centre for Interdisciplinary Methodologies, Warwick; Adrian Mackenzie, Lancaster; Ruth McNally, Anglia Ruskin. Researchers: Stephanie Alice Baker, Goldsmiths, University of London; Yannis Kallianos and Camilla Lewis, University of Manchester, CRESC. 2 Stapleton, L. K. (2011). Taming Big Data. IBM Data Magazine. 16: 1-6. /

6 4&3,Φ #Λ > 8 9 ΙΒ& Β,,&8Β, 87 4 # 8, Β & 4 +Β, #Η, 9 Ο78, 8,> 8Β #7(ΒΗ748&+4,9Φ,4, 8&3,Φ# & 4 >8, Β & 4+ 8&,Φ.Μ7 + #ς, 898Β7Φ9Φ#7(Β88# 7 >, Φ8 >8Β,#Λ8, Υ7 % #Ι4,>(,> # Η 8&3, >+#4&8& 4,ΛΛ, 8Φ#Λ &(Ω 8 Ο5 & 3,Φ8&( 8& ( Β#Ι Η,8Β#>#4#(& 49 >&(&8 4 > 458& 4 + 8&,Φ, 8 >(#3, Φ# & 4Ι# 4>Φ9#Λ #8# 45ΙΒ 8&Φ,+,Φ, 8,>Ο78 4Φ#, 4&Φ,>. ϑβ&φ ++ # Β >7 >, Φ8 >& (, +87,>& 8Β,8&84,#Λ8Β&Φ+ #ς, 89Χ# & 4&Φ& ( &( Ω 8.)& %& ( 7+ Λ #Η Β#Ι Φ# & 4 Φ &, 8&Φ8Φ Β 3, #,&3,>#Λ 8Β& (Φ9 Η,8Β#>Φ >> 8 ΦΒ 3& (Φ# & 4 > &3,Φ 0 9Ι,Φ8 8,>Ο58Β& %& ( Ο#78 &(Ω 8 Φ Β 3& ( Ξ4&3,ΦΨ 8Β 8& 47>, Φ# & 4 > 8, Β & 4 + 8&,Φ 8Β 8 Ο & ( 8Β,Η& 8# Ο,& ( α(,, 8,β Ο78 4Φ# # >, 9 Η (,9 & 8, +,89 & 74 8,9,7Φ,9 45Φ,9 4& % > >,4,8, 8Β,Η. Ν#, Β#Λ 8Β,Φ, + 8&,Φ Ι, Φ#7(Β8 8#& δ7&,& 8# 8Β, # Η 8&3,9 +#4&8& 4 > 8, Β & 4&Η+, 8&3,Φ > Β#&,Φ > 8Β, 8# Φ >& Φ8&878&# Φ 8Β 8 #Η,8#ΦΒ +, &(Ω 8 83 &#7ΦΗ#Η, 8Φ& 8Β,& Φ# & 44&3,Φ. ϑβ&φ7 >, Φ8 >& (,,ΦΦ&8 8,>8Β,>,3,4#+Η, 8#Λ Η,8Β#>8Β 8Ι#74>, Ο4,7Φ 8#& 3,Φ8&( 8,8Β,Φ+, &Λ& &8&,Φ#Λ+ 8&,Φ Φ8Β,5,Ο,& (>#, >7 >, Φ8##>& + 8& 74 # 8,[8Φ. 78 8Β, 8Β >#& ( 8Β&Φ 8Β #7(Β >&Φ 7 Φ&3,9,8Β #( +Β& 9 & 8, 3&,Ι # #ΟΦ, 3 8&# 4 Η,8Β#>Φ9 Ι, Φ#7(Β8 8#,[+, &Η, 8 Ι&8Β Λ# Η #Λ + 8& &+ 8# 5,Φ, Β., # 8, >,> 8Β 8 Ο5 Ι# %& ( # &&%9 5% 71&3 Ι&8Β + 8&8&#, Φ & 8Β,, >#Η & Φ (, #Η& Φ9 8&# 4 Φ8 8&Φ8& Φ > Ι Φ8, Η (,Η, 8 Υ 8Β, 8Β & #7 # 3, 8&# 4 Φ,+ 8, #4,Φ Φ,Φ, Β, Φ9 & Λ# Η 8Φ > 7Φ, Φ #Λ,Φ, Β9 Ι, #74> #Υ+ #>7, ΦΒ,> #,+8Φ > 7 >, Φ8 >& (Φ Ο#78 &( Ω 8 8Β 8 Ι#74> Ο,#Λ 7Φ, 8# >&3, Φ, >,Η& > # Υ >,Η& Φ8 %,Β#4>, Φ., ++ # Β,>2 33.? (.6 ( 01 Φ Η#>,4Λ# >#& (8Β&Φ]% # &&1# 71> # %& 10 < ( 23 () 4%510 =5 9&1< > # (#1= > %(0 2 (0 () 45 8)4 3( 41 #> 51# ()%)1<1(.Τ8&Φ Η#>,48Β 8Β Φ ΛΛ& &8&,ΦΙ&8Β#8Β,,[+, &Η, 8ΦΦ7 Β Φ,Φ, Β8Β,Η,#ΛΚ;ΤΨΦ;, 8, Λ# 28Β #( +Β5ΙΒ,,,3, 8Φ Φ7 Β Φ Φ,Η& Φ > Ι# %ΦΒ#+Φ, 7 >, Φ8##> Φ Ξ+ ΥΦ&8,Φ9Ψ 8Β 8&Φ9 Φ& 8,( 4 >>,Φ&(,>+ 8Φ#ΛΛ&,4>Ι# %8Β 8 #ΗΟ&,,Φ, Β9,Λ4, 8&# >,+# 8& ( > 3 Kopytoff, Igor (1986). The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process, in The Social Life of Things, ed. Arjun Appadurai. Cambridge University Press, Lash, Scott and Celia Lury (2007). Global Culture Industry: The Mediation of Things, Cambridge, Polity. Law, John, Evelyn Ruppert and Mike Savage (2011). The Double Social Life of Methods, CRESC Working Paper Series, Paper No. 95. Beer, David, and Roger Burrows (2013). Popular Culture, Digital Archives and the New Social Life of Data, Theory, Culture & Society 30, 4: Π

7 & 3#43, Η&[ #Λ + 8& &+ 8Φ Λ #Η 8Β, >,Η5 > Φ+, &Λ& #ΗΗ7 &8&,Φ #Λ & 8,,Φ8. _ Κ >, Φ8##> Φ #3, 4 ++& ( >,Η& ελ&,4>ι# %Φ+,9+ ΥΦ&8,Φ,[&Φ8 #78Φ&>, # 3, 8&# 4 #8&# Φ#Λ 8Β, Λ&,4> >& 3#43, 8,Φ8& ( > >,3,4#+& (&>, Φ Ι&8Β #ΗΗ7 &8&,Φ #8 Φ%,5& Λ# Η 8ΦΟ78 Φ #44 Ο# 8# Φ.Ν# 8Β,Χ# & 4&Φ& ( &( Ω 8 + #ς, 89 Ι, >&> 8Β&Φ Ο5# ( &Φ& (#7 + #ς, 8 #7 > Φ, &,Φ#Λ,3, 8Φ 8Β 8,[+, &Η, 8,>Ι&8Β >8,Φ8,>Ι 5Φ#Λ, ( (& (Φ# & 4Φ &, 8&Φ8Φ >+ 8&8&#, Φ& #44 Ο# 8&3, >&Φ 7ΦΦ&# Φ > 8Β, #Υ+ #>7 8&# #Λ #,+8Φ Λ# 7 >, Φ8 >& ( &( Ω 8.Σ&3, #7 &Η8#ΞΦ# & 4&Φ,Ψ &(Ω 8 9 #,+8>,3,4#+Η, 8Λ# Η,> & 8,( 4 + 8#Λ#7 ++ # Β. > Ι%Ι0% (,.+ 10Β%6Ε0%/( Ν026%2 +20/6<.33;%% Τ ΙΒ 8Λ#44#ΙΦ9Ι,+ #3&>, Ο &,ΛΦ7ΗΗ 5#Λ%,5 #,+8Φ8Β 8& &8& 445& Λ# Η,> #7 & 8, >&Φ &+4& 5 > #44, 8&3, 8, Η ++ # Β 8#9 > >,3,4#+Η, 8 #Λ9 8Β, #44 Ο# 8# &,Φ.ϑΒ, &Η#Λ8Β,Φ,Φ7ΗΗ &,ΦΙ Φ #88# &3, 8Φ,884,>>,Λ& &8&# Φ9 Ο78 8Β, 8##784&,%,5 #,+8Φ >& >& 8&3,, >& (Φ& 8Β, Φ# & 4 Φ &,,Φ9 ΙΒ& Β #74>Φ, 3, Φ #,+87 4Φ8 8& (+#& 8.=>>&8&# 4459#7 +7 +#Φ,Ι Φ #8 8# Φ7Ος, 8 8Β,Φ, 8# >,Λ& &8&# 4 >,Ο 8,Φ & 8Β, #44 Ο# 8# &,Φ9 Ο78 & Φ8, > 8# 8 Φ4 8,8Β,Η& 8# Φ, &,Φ#ΛΦ+, &Λ& δ7,φ8&# Φ >+ #3# 8&# Φ8Β 8Ι#74>, Ο4, 7Φ 8#,3&Φ&8 >,3&Φ, 8Β,Η. &8Β 8Β&Φ& Η& >9 Ι,&>, 8&Λ&,> Λ&3, #,+8Φ 8 8Β, #78Φ,8] Ω&(&8 4 Ω 8 9 &( Ω 8 9 Ω&(&8 4 Ω 8 ΜΟς, 8 αωωμβ9 #7 > 5 ΜΟς, 89 > ;#44 Ο# 8# &,Φ.ϑΒ,Φ,,Ο &,Λ45 #8,>Β,, >Φ7ΗΗ &Φ,>& Η#,>,8 &4& 8Β, =++, >&[. Μ7 & &8& 4#Ος, 8#Λ 45Φ&ΦΙ ΦΙΒ 8&Φ #ΗΗ# 45,Λ,,>8# Φ &(Ω 8.Τ &8& 4459 Ι,,4 8,>8Β&Φ8#7 >, Φ8 >& (Φ#Λ8Β,,Η+& & 487 8#,ΙΛ# ΗΦ#Λ5, 6.3%5.6. Η#,(,, 445.:,,Ι,Φ#7(Β88#,Λ4, 87+# 8Β,7Ο&δ7&85#Λ>&(&8 4>,3&,Φ > 8Β, > 8 8Β,5 (,, 8, Λ #Η Φ# & 4 Η,>& +4 8Λ# ΗΦ > Ο #ΙΦ, Φ 8# # 4&, +7 Β Φ& ( >Φ, Φ# Φ >8Β,& &Η+4& 8&# ΦΛ#,Η+& & 4Η,8Β#>Φ& 8Β,Φ# & 4 Φ &,,Φ., #8,>8Β 8ΙΒ&4,8Β,Φ,+4 8Λ# ΗΦ >> 8,α7Φ7 445β # Λ&(7,> > #Ι,> Ο5 #ΗΗ, & 4 8# Φ > 8Β7Φ,+,Φ, 8 Β 44, (, 8# 8Β,% #Ι4,>(,Υ Η %& ( 78Β# &85#Λ Φ# & 4 Φ &, 8&Φ8Φ9 8Β,5 4Φ# +,Φ, 8 #++# 87 &85 8#,8Β& % Φ# & 4 Φ &,, >#8Β, Η,8Β#>Φ& Ι 5Φ 8Β 8, Ξ 4#Φ, Ψ 8# Φ# & 4 Ι# 4>Φ > + #3&>, + #3# 8&# 8#& 3, 8 Η,8Β#>Φ 8Β 8 > +89,Υ+7 +#Φ, >, ( (, Ι&8Β >&(&8 4 Η,>& &,Ι > 4&3,45 Ι 5Φ. Τ 8Β&Φ,( >9 Ι, Φ#7(Β8 8# Φ&87 8, + 8&8&#, >&4,ΗΗ Φ > Β 44, (,Φ&,4 8&# 8#Φ# & 4Φ &, 8&Λ& #,Φ. 4 The Center for Ethnography (2009). Center as Para-site in Ethnographic Research Projects, University of California, Irvine. As the Center s website notes, the term para-sites was inspired Marcus, George E. (ed.) Para-Sites: A Casebook Against Cynical Reason, Chicago, University of Chicago Press. 0

8 &8Β& 8Β&Φ # 8,[8#7 #Ος, 8&3, Ι Φ #8 8# >,Λ&, 4,% Ο78 8# Λ# 7Φ# 8Β, Φ+, &Λ& Φ&87 8,>+ 8&,Φ8Β #7(ΒΙΒ& ΒΦ7 Β> 8 &ΦΟ,& ((,, 8,> > 45Φ,> α,.(. Β#Ι > 8 &Φ +87,>9 Λ# Η 88,>9 7 8,>9 Φ8#,>9 Φ, Β,>9 8,>9 4& %,>9 ΦΒ,>9 3&Φ7 4&Φ,>β. ϑβ, >&3, Φ, > Λ Υ, Β& ( 8 %, 7+ #Λ 8Β, 8, Η #ΦΦ >&Φ &+4&,Φ&Φ& >& 8&3,#Λ8Β,Λ7 > Η, 8 4&Η+ 88Β 8 &(Ω 8 &ΦΒ 3& (Λ #Η 4 &ΗΦ 8Β 8&8&Φ,& 3, 8& (Φ# &,858#& δ7& &,Φ Ο#78Β#Ι&8&Φ Β (& (8Β,3, 5Η 8, & 4#Λ Φ &, 8&Λ& & δ7& 5 > % #Ι4,>(, > 4, >& ( 8# 48, 8&3, Φ# & 4 8Β,# &,Φ #Λ & >&3&>7 4Φ >Φ# &,8&,Φ. Β&4,8Β,0ΖΦΒ ΦΟ, #Η,8Β,>,Λ 748>,Λ& &8&# & 8Β,Φ, >#Η & Φ9Ι,87,>#7 88, 8&# Ι 5Λ #Η&>, 8&Λ5& (δ7 4&8&,Φ8#& 3,Φ8&( 8& (8Β, Φ# & 44&3,Φ#Λ &(Ω 8 Ο5 88, >& (8#+ 8&,Φ8# (7,8Β 8ΙΒ 8&ΦΞΟ&(Ψ Ο#78 &( Ω 8, #3,4Ι 5Φ#Λ> 8 (,, 8&# 9 45Φ&Φ9& 8, +,8 8&# >&Η+4,Η, 8 8&#. ϑ#>#8β&φ9ι,& &8& 445,[+, &Η, 8,>Ι&8ΒΦ+, &Λ5& ( &(Ω 8 Φ 55Ο%ΠΒ, 6.3%Β.6.%?Ν026Θ., >,Ι 8Β, 8, Η Λ #Η& Λ# Η 8&# > #Η+78& ( Φ &,,Φ ΙΒ,,&8&Φ 7Φ,> 8# >, #8, >&(&8 445 Φ8#,> > 8.:#Ι,3, 9 Ι, Η#>&Λ&,> 8Β, 8, Η Ο5 7Φ& ( >,Φ&( 8&# Λ #Η 8#,8Ι# % 8Β,# 5 8Β 8#Λ 8Β, > 8 Υ#Ος, 8 8# +87, 8Β,,8Ι# % #Λ + 8&,Φ >,4 8&# Φ & 3,Φ8,> & &8Φ (,, 8&# 9 Η & 8,, > Η#Ο&4&85. ϑβ #7(Β 8Β&Φ #,+87 4&Φ 8&# 9 Ι, Φ#7(Β8 8# ΞΦ# & 4&Φ,Ψ 8Β, ΩΩΜ Ο5 88, >& (8#8Β,& 8, #, 8,> >& 8, >,+, >, 8+ 8&,Φ& 3#43,>& (,, 8& ( > Η & 8 & & ( > 8 α,.(.9&8φ >,8, 8&# 9 >7 8&# > >,4,8&# β. Β&4, 8Β, 8, Η + #3,> 7Φ,Λ74& +87 & ( 8Β&Φ,4 8&# 4&85& Ι 5 8Β 8 8Β, 8, Η Ξ> 8 Ψ(,, 445 >#,Φ #89 &8 & 8 #>7,> 8Ι# %,5 + #Ο4,ΗΦ] Λ& Φ89 &8 &Η+4&,Φ # 8#4#(& 4 >&ΛΛ,, 8& 8&# Ο,8Ι,, 8Β, Φ7Ος, 8 >#Ος, 8 α8β,,ο5& Φ8&44& ( (, 5# 45 Ι&8Β 8Β,Λ# Η, > #88Β,4 88, β9 >Φ, # >98Β,8, ΗΒ Φ 3, 5Φ+, &Λ& Η, & (& #Η+78& ( >& Λ# Η 8&# Φ &,,Φ9ΙΒ& Β&Φ3, 5Η7 Β#Ος, 8Υ# &, 8,>. ϑβ, #8&# #Λ8Β,? <+Β.(;%?Ν026, Ο4,>7Φ8# # Φ&>, 8Β,3 &,85#ΛΙ 5Φ8Β 8 &( Ω 8 9 ΙΒ,8Β, 7 >, Φ8##> Φ ΩΩΜΦ# #89, >,Λ&,> > #,&3,> #ΦΦ #ΗΗ7 &8&,Φ#Λ+ 8&,9Ο,8Ι,, 8Β,Β&(Β458, Β & 4 >Η#,(,, 4. Β&4,8Β, Η, & (#ΛΟ#7 > 5#Ος, 8Φ&ΦΗ 44, Ο4, >3 &,Φ& >&ΛΛ,, 8Φ# & 4Ι# 4>Φ98Β,& Φ8 7 87,&Φ #ΗΗ#, #7(Β8#Η %,8Β,Η, #( &Φ Ο4, >7Φ,Λ74 #ΦΦΗ748&+4, Φ&8,Φ α,.(. Ο,& ( Ι, %45 Φ8 7 87,> & #ΗΗ# 7Φ,9 > Φ8 # (45 Φ8 7 87,> & & >&3&>7 4ΥΦ&8, 7Φ,β. #7 > 5 #Ος, 8Φ, 8Β7Φ 4 ΦΦ&Λ& 8&# Φ 8Β 8 Η (, 8Β, 8, Φ&# Ο,8Ι,, Η748&+4,& 8, +,8 8&# Φ #ΦΦ # 8,[8ΦΙΒ,,Η748&+4& &85&Φ(&3, > #8& &>, 8 4 >,%,5 8# >,3,4#+& ( > Η & 8 & & ( #Β,,, #ΦΦ & 8, Φ, 8& (Φ# & 4Ι# 4>Φ. Ρ Ν #Η8Β&Φ+, Φ+, 8&3,9 &(Ω 8 &Φ #8 Λ&[,>#Ος, 8 5 Bowker, G. C. and S. L. Star (1999). Sorting Things Out: Classification and its Consequences. Cambridge, Massachusetts, The MIT Press. _

9 Η %,> Ο5, 8 & δ7 4&8&,Φφ 8Β, 9 8Β, Φ Η, > 8 &Φ # Φ8&878,> >, 8,>& 3 5& ( Ι 5Φ 8Β #7(Β >&ΛΛ,, 8 + 8&,Φ. Μ,#Λ 8Β, Ο,,Λ&8Φ#Λ #,&3& (#Λ &( Ω 8 Φ Ο#7 > 5#Ος, 8&Φ8Β 88Β,8, Η +87,Φ8Β,Ι 5& ΙΒ& Β#Ος, 8Φ,Η, (, &,4 8&# 8# >&ΛΛ,, 8 #ΗΗ7 &8&,Φ#Λ& 8,,Φ8. ϑβ #7(Β Φ+, &Λ& Φ&87 8,> + 8&,Φ + 8& 74 >,Λ& &8&# Φ9 + #Ο4,Η 8&Φ 8&# Φ >, ( (,Η, 8Φ Ι&8Β &( Ω 8, # Φ8&878,>9, Β (,, 8& ( 8# >&ΛΛ,, 8 Λ# ΗΦ #Λ 7, 8 & 859 &Φ%Φ > 374, Ο&4&8&,Φ.,8Β, ++ # Β,>2 33.? (.6 ( 01 Φ Ι 58##+, 7+ >, ( (,+ 8&8&#, Φ Ι&8Β 8Β,Φ, #,+8Φ 8Β #7(Β Φ, &,Φ#Λ δ7,φ8&# Φ > + #3# 8&# Φ. Τ 8Β, Φ# & 4 Φ &,,Φ9 #44 Ο# 8# &,Φ & 47>, + 8&,Φ Φ7 Β Φ + 8& &+ 8# 5,Φ, Β > + 8, ΦΒ&+ΦΙ&8Β # Υ >,Η& ( #7+Φ8Β 8Φ,,%8#+ #>7,Ξ #44, 8&3,Ψ 8Β, 8Β Ξ #44, 8,> Ι# %Ψ. ϑβ, Ο,,Λ&8 #Λ 8Β&Φ ++ # Β &Φ 8Β 8 Ξ #Υ4 Ο# 8# &,ΦΨ Η&Η& 4 Ο# 8# 5 & 8Β, Φ, Φ, 8Β 8 8Β,5 Λ 3#7 88&87>, #Λ #+,,ΦΦ >,[+, &Η, 8 8&#.Τ 8Β,Φ# & 4Φ &,,Φ98Β,8, ΗΞ #44 Ο# 8# 5ΨΒ ΦΟ,, >#+8,>8# +87,& 8, >&Φ& &+4& &85 >Ι# %& (8#(,8Β, Ι&8Β Ι&>, (,#Λ #44 Ο# 8# Φ. Τ Φ+&,> Ο5 8Β, Ι# % #Λ 8Β, = 8Β #+#4#(5 #Λ 8Β, ;# 8,Η+# 5 6,Φ, Β ;#44 Ο# 8# 5α=6;β9 >, #( &Φ& (8Β 8&8&Φ #8Ι&8Β#78&8Φ+ #Ο4,ΗΦ,Φ+, & 445& 8, ΗΦ#Λ&Η+4,Η, 8 8&# 9Ι,8##%7+8Β&Φ ++ # Β Φ Φ8 8& (+#& 8Λ# &>, 8&Λ5& ( Φ#Η, %,5 Λ, 87,Φ #Λ 8Β, #44 Ο# 8# 5 Φ Η,8Β#>. Τ # 8 Φ8 8# 8Β, =6;9 Β#Ι,3, 9 Ι, & 47>,> + 8&8&#, Φ9 Φ Ι,44 Φ >,Η& Φ9 Φ #Υ+ #>7, Φ #Λ % #Ι4,>(,. > Ι%Ι0% (,.+ 10Β%6Ε0%/( Ν026%/( ;% Τ + 8& 4 8, ΗΦ9 Ι, Ι,, Η#8&3 8,> 8# Ι# % Ι&8Β + 8&8&#, Φ Λ #Η 3 &,85#Λ # 8,[8ΦΙ&8Β>&ΛΛ,, 8% #Ι4,>(, >,[+, 8&Φ,# >7 >, Φ8 >& (Φ#Λ &(Ω Β, 8Β,&8, 8& ( 8Β,,,> 8#,Φ+# > 8# 8Β, Ξ> 8 >,47(,9Ψ Ι, Φ#7(Β8 8# >,3,4#+ 4%510 & 15%#3 Ο#78 &(Ω 8 Ο54# 8& (8Β,Φ7,ΦΦ,Φ >Λ &47,Φ#Λ8Β, 87 8#> 8 & Ι 5Φ8Β 8, #( &Φ,8Β,& # Φ8&878&# & >&3, Φ,Φ# & 4+ 8&,Φ > Φ+, &Λ& Φ&87 8&# Φ Ο78 4Φ# Β#Ι 8Β,5 & 74 8, >(,8 8 %, 7+ Λ# >&ΛΛ,, 8, >Φ., >&> 8Β&Φ Ο5# ( &Φ& ( #44 Ο# 8# &,Φ #ΦΦ 8Β,, >&ΛΛ,, 8 + 8& 4 # 8,[8Φ] Ο&#Φ &,,9 8&# 4Φ8 8&Φ8& Φ >Ι Φ8,Η (,Η, 8., # >7 8,> Φ,+ 8, #44 Ο# 8# 5 Λ#, Β#Λ 8Β,Φ, 8Β,, # 8,[8Φ9& 3#43& ( #7 8, Η#ΛΦ# & 4Φ &, 8&Φ8Φ > #7 >/Θ8#/Ρ+ 8&8&#, Φ 8,3, 5,3, 8.2 Β #44 Ο# 8# 5 Ι Φ# ( &Φ,> >&ΛΛ,, 845 > 3 & Ο45 #Η+ &Φ,>#Λ +,Φ, 8 8&# Φ9 6 Rabinow, P., G. E. Marcus, J. Faubion and T. Rees (2008). Designs for an Anthropology of the Contemporary. Durham, Duke University Press. Ρ

10 + #3# 8&# Φ >,Φ+# Φ,Φ8 &4#,>Φ+, &Λ& 4458#8Β,&,Φ+, 8&3, # 8,[8.ϑΒ,&>, Ι Φ 8#,[+4#, 8Β, #++# 87 &8&,Φ > Β 44, (,Φ #Λ Ι# %& ( Ι&8Β &( Ω 8 Ο5 #44 Ο# 8& ( Ι&8Β + 8&8&#, Φ ΙΒ# #78&,45 7Φ,#,,[+, &Η, 8& ( Ι&8Β > 8 Λ# ΗΦ9 >ΙΒ#ΦΒ,Φ&Η&4 Φ+& 8&# Φ > ++,Β, Φ&# Φ Ο#788Β,&Η+ 8Φ#Λ &( Ω 8. Μ7 + #ς, 8 Ι Φ9 8Β7Φ9 Ο#8Β & 8,,Φ8,> & #44 Ο# 8# &,Φ Φ Η,8Β#> #Λ & 8, >&Φ &+4& 5 > #ΦΦΥΦ, 8# 4, ( (,Η, 89 > &(Ω 8 Φ 8#+& Ι&8Β (, #ΛΗ, & (Φ >&Η+4& 8&# Φ #ΦΦ+ 8& 4Φ,88& (Φ. ϑβ #7(Β 8Β,Φ, #44 Ο# 8# &,Φ Ι, Ο7&48#,Φ8 Ο4&ΦΒ,> #, 8&# Φ > >,3,4#+,>,Ι,4 8&# ΦΛ# 8Β,Φ# & 4Φ &,,ΦΙ&8Β(#3, Η, 8 >& >7Φ8 5+ 8&8&#, Φ >,[+, 8Φ #8 Φ, >Υ7Φ, Φ9 Ο78 Φ #44 Ο# 8# Φ ΙΒ#, + 8#Λ 8Β,,4 8&# Φ#Λ + #>7 8&# > & 8, +,8 8&# #Λ > 8. Τ 8Β&Φ,( >9 >,Φ+&8, #7 #ΗΗ# Η,8Β#>#4#(& 4 ++ # Β #ΦΦ 8Β, #44 Ο# 8# &,Φ9 8Β,, Ι,, &Η+# 8 8 >&ΛΛ,,,Φ& Β#ΙΙ,Φ8 7 87,>8Β,Η.ϑΒ&ΦΙ Φ8Β,,Φ748#Λ#7 #Ος, 8&3,8#8 & 4 >&ΛΛ,, 8 ++ # Β,Φφ,[+4#, 8Β, >&ΛΛ,, 8 Φ# & 4 4&3,Φ #Λ &( Ω 8 #ΦΦ > Ο,8Ι,, + 8& 4 # 8,[8Φφ >#7 & 8,,Φ8& Ο7&4>& (# +,3&#7Φ# # (#& ( Ι# %& (,4 8&# Φ >ε#,φ8 Ο4&ΦΒ& (,Ι,4 8&# ΦΙ&8Β+ 8&8&#, Φ.

11 026 +%Ρ7%ϑΕ(00% +60Σ6Τ1/02 Κ 2% 33.? (.6 ( 01% ϑβ,λ#44#ι& (&Φ Φ7ΗΗ 5#Λ8Β,+ #ς, 88, ΗΨΦ& &8& 4Λ Η& ( ># ( &Φ 8&# #Λ, Β#Λ8Β,8Β,, # 8,[8ΥΦ+, &Λ& #44 Ο# 8# &,Φ. 33.? (.6 (;%Λ7%Υ % &(Ω 8 Η,8#(,,8& Φα >8#Ο&#4#(5β8Β #7(Β8Β,Β7Η (, #Η,+ #ς, 8/γ1 Υ ΠΘΘ/. ϑβ, #Η+,8&8&3, 87, #Λ 8Β, :Σ) Ι Φ +#Ι, Λ74 &Η+,87Φ Λ# 8Β, #ΗΗ, & 4&Φ 8&# >& >7Φ8 & 4&Φ 8&# #Λ(, #Η,Φ,δ7, & (.Μ, #Η+4,8,>98Β, Β7Η (, #Η, Ι Φ 8 Φ4 8,> Λ #Η, >+#& 8 8# Φ8 8& ( +#& 89 > Ο, Η, 8Β, ηο47,+ & 8ηΛ#,Ι, #Λ> 8 Υ& 8, Φ&3,Φ &,, >Η,>& &,.ϑβ&φ3&φ&# &ΦΟ,& ( +7 Φ7,>9 >Φ&,ΠΘΘΡ,Ι(,, 8&# #Λ& Φ8 7Η, 8ΦΒ Φ> Η 8& 445&, Φ,> 8Β,Φ+,,> >>,, Φ,>8Β, #Φ8#Λ(, #Η,Φ,δ7, & (.Τ # 8 Φ88#8Β,Λ&,4>Φ#Λ Ι Φ8,Η (,Η, 8 >#ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& Φ9(, #Η& Φ&Φ #Ι& Φ, # >+Β Φ,#ΛΟ&( > 8 Ι# %8Β 8 &ΗΦ8#4,3, (,,ΙΟ&#4#(& 4 >Η,>& 4% #Ι4,>(,# 8Β,Ο Φ&Φ #Λ3 Φ8+##4#Λ+7Ο4& 45 3 &4 Ο4,Φ,δ7,,> 8. ϑβ&φ Ν& Φ8 ;#44 Ο# 8# 5 >,Ι 7+#,Φ8 Ο4&ΦΒ,>,4 8&# ΦΒ&+ Ο,8Ι,, 8, Η Η,ΗΟ, Φ9) #Λ=> &? %, Α&, >Ω 678Β? 4459 >ΚΓ(, #Η& Φ &, 8&Φ8Φ.Τ8 Ο7&487+# Λ#7 5, Φ#Λ,Φ, Β# (, #Η& > 8 Ο Φ,Φ7Φ& ( 3 &,85#ΛΗ,8Β#>Φ α,.(.,+7 +#Φ& ( Ο&#& Λ# Η 8& Φ 8##4Φ > Φ &, 8&Λ& 3&Φ7 4&Φ 8&# Φβ9 Φ#Η,#Λ ΙΒ& Β & 3#43,>,3, 8Φ ># 4&,, #7 8, ΦΙ&8ΒΚΓ(, #Η& Φ &, 8&Φ8Φ. Β&4,8Β#Φ,ΙΒ# + 8& &+ 8,> & 8Β, #44 Ο# 8# 5 &3,> Ι&8Β Φ+, &Λ& & 8,,Φ8Φ α,.(.,φ, Β9 #ΗΗ, & 4β >3 &#7ΦΛ# ΗΦ#Λ,[+, 8&Φ, Φ 4 ΟΦ &, 8&Φ89Φ#Λ8Ι,+ #>7, # Η (, 9 Λ#,[ Η+4, 8Β,Φ, + &#,4 8&# Φ & Λ# Η,> 8Β, Λ# Η 8 #Λ 8Β, #44 Ο# 8# 5 Φ+ 8#Λ # (#& (>& 4#(7,. Σ, #Η& Φ &, 8&Φ8 Φ+, %, Φ Ι,,& 3&8,> 8# ># +,Φ, 8 8&# Φ Ο#78 8Β,& Ι# %&,4 8&# 8# 8Β, Η,8 & Φ Λ# Ω = > (, #Η& > 8 9 ΙΒ,8Β, Φ 4 Ο Φ &, 8&Φ89 Φ#Λ8Ι, + #>7, 9 > 8 7Φ, # Η (,. ϑβ, δ7,φ8&# Φ Ι, Φ%,> 8Β,Η 8# # Φ&>, & 47>,>] Β 8,8Β,%,5Η,8 & Φ5#7,45# > 58#> 5ιΝ# 4# (, 8, Η+4 & (ιν# #ΗΗ7 & 8& (Ι&8Β# +, Φ7 >& (#8Β, Φι Β 8 Ψ8 5#7 #7 8# Η, Φ7,ι Β 8 Ψ8 5#7 #7 8 Η, Φ7, Ο78 5,8 Φ8&44,3 47 8,ι 7 Details of the proceedings of the collaboratories are summarised in a Supplementary Appendix, which can be requested by contacting one of the members of the Socialising Big Data project team.

12 =,8Β,,8Β& (Φ5#7#, #7 8,># Η, Φ7,>9# Ι,,&Η+# 8 88# #7 8# Η, Φ7,9Ο78 #8 5Η#,ι Β 8,Ι8Β& (Φ,5#78 5& (8# #7 8# Η, Φ7,9# Ι#74>4&%,8# #7 8# Η, Φ7,&Λ5#7 #74>Υ >ΙΒ5ι Ν#44#Ι& ( 8Β,& +,Φ, 8 8&# Φ 8Β, # ( &Φ, Φ + #3&>,> 7ΗΟ, #Λ 3&Φ7 4 + #3# 8&# Φ8Β 84,>8#Λ7 8Β, >&Φ 7ΦΦ&# >>,Ο 8,.ϑΒ,Φ,& 47>,>( +Β& Φ > 8 Ο4,Φ 8Β 8 Η >, 7Φ,#Λ(, #Η&,Φ, Β, ΦΨ#Ι > 8 Ο Φ,Φ > Φ#Λ8Ι, 8##4Φ9 >(,, 445,Υ+7 +#Φ,>8Β,Η8# &Φ,δ7,Φ8&# Φ Ο#788Β,& Η,8 & Φ >Ι 5Φ#Λ 8 4%& ( Ο#788Β,3 47,#Λ(, #Η& Φ,δ7,,> ? (.6 (;%Ρ7%ΟΚΚ 2.3% % 8&# 4Φ8 8&Φ8& & ΦΒ 3,# 45,, 845Φ8 8,>& 3,Φ8&( 8& ( &(Ω 8 Φ +#8, 8& 4 > 8 Φ#7, Λ# 8Β,(,, 8&# #Λ#ΛΛ& & 4 Φ8 8&Φ8& Φ. 2Φ+, & 445 Ο,(& & (& ΠΘ/09 7Η, #7Φ& 8, 8&# 4Η,,8& (Φ >& &8& 8&3,ΦΒ 3,Ο,, 7 >, 8 %, Ο527 #Φ8 8 α8β,φ8 8&Φ8& 4#ΛΛ&,#Λ8Β,27 #+, Κ &# β98β,27 #+, Χ8 8&Φ8& 4Χ5Φ8,Ηα2ΧΧ9 + 8, ΦΒ&+ Ο,8Ι,, 27 #Φ8 8 > 8&# 4Χ8 8&Φ8& 4Τ Φ8&878,Φ α ΧΤΦβ#Λ Η,ΗΟ, Φ8 8,Φβ > 8Β, Κ 2;2ΨΦ ;# Λ,,, #Λ 27 #+, Χ8 8&Φ8& & Φ. =>>&8&# 445 & >&3&>7 4 ΧΤΦ Β 3, Ο,,,3 47 8& ( &( Ω 8 Φ#7,Φ 8Β #7(Β9 Λ#,[ Η+4,9 8Β,,Φ8 Ο4&ΦΒΗ, 8 #Λ Τ #3 8&# < ΟΦ 8# # >7 8,[+, &Η, 8Φ α,.(.9 Χ8 8&Φ8& Φ,8Β, 4 >Φ > 8Β, ΜΛΛ&, Λ# 8&# 4 Χ8 8&Φ8& Φβ. = #8Β, & &8& 8&3,&Φ 8Β, Κ 2;2 &(Ω 8 + #ς, 8ΞΦ >Ο#[Ψ8Β 8+ #3&>,Φ 8, Β & 4+4 8Λ# ΗΛ# ΧΤΦ8#,[+, &Η, 8 Ι&8Β &(Ω 8 Φ,8Φ >8##4Φ.2[ Η+4,Φ& 47>,] 45Φ& (4# 8&# > 8 Λ #ΗΗ#Ο&4, +Β#,Φ Λ# (,, 8& ( Ξ, 4Υ8&Η,Ψ +#+74 8&# > 8#7 &ΦΗ Φ8 8&Φ8& Φφ Φ, Β δ7, 5 8, >Φ Λ# (,, 8& ( > 8 # Η&( 8&# φ Φ# & 4 Η,>& Η,ΦΦ (,Φ Λ# (,, 8& ( & >& 8# Φ# &ΦΦ7,ΦΦ7 Β Φ # Φ7Η, # Λ&>,,φ >+ &,> 8 # 8Β,Τ 8,,8Λ# + #>7 & (& Λ4 8&# Φ8 8&Φ8& Φ. ϑβ, Φ#7,Φ > +#ΦΦ&Ο4, ++4& 8&# Φ#Λ &( Ω 8, 8Β7Φ>&3, Φ,& 47>& (ΙΒ 8&ΦΟ,& (Η, Φ7,> >&8Φ,4 8&# 8#+,3&#7ΦΛ# ΗΦ#Λ Η, Φ7,Η, 8α,.(.9Φ7 3,5Φβ. ϑβ,χ, # >;#44 Ο# 8# 5# ΜΛΛ& & 4Χ8 8&Φ8& Φ # Φ&Φ8,>#Λ+,Φ, 8 8&# ΦΟ5 8&# 4 Φ8 8&Φ8& & ΦΛ #Η 8&# 4Χ8 8&Φ8& 4Τ Φ8&878,Φα ΧΤΦβ >& 8, 8&# 4# ( &Φ 8&# Φ & 27 #+,.Χ8 8&Φ8& & Φ Ι,,,δ7,Φ8,> 8# Η %, Ο &,Λ +,Φ, 8 8&# Φ# &( Ω 8,4 8,>+ #ς, 8Φ >& &8& 8&3,ΦΙ&8Β& 8Β,& # ( &Φ 8&# Φ.= & &8& 4Φ,8#Λδ7,Φ8&# Φ Ι Φ+ #3&>,>8#Λ# 7Φ+,Φ, 8 8&# Φ Ο#788Β,& 7, 88Β& %& ( Ο#78 &(Ω 8 &,4 8&# 8# 8Β, δ7,φ8&# ΞΙΒ 8 #7 8ΦιΨ > + 8& &+ 8Φ Ι,, 4Φ#& 3&8,> 8# +#Φ, 8Β,& #Ι δ7,φ8&# Φ&,4 8&# 8#8Β&Φ(,, 48Β,Η,] Β 8 Ο, #7 8,> # Η, Φ7,> 7Φ& ( &( Ω 8 Φ#7,Φι :#Ι, 8Β,Φ, >&ΛΛ,, 8Λ #Η# 8Β,Φ Η, Φ,[&Φ8& (Φ#7,Φι Ω#,Φ 8Β, 7Φ,#Λ &( Ω 8 Φ#7,Φ 44 Λ#,Ι Λ# ΗΦ#Λ Φ8 8&Φ8& 4, Φ# & (# 8,Φ8Φ# Ξ+ >&(ΗΦΒ&Λ8Ψι:#ΙΦ#ι 1

13 Β 8 Ψ8Ο, #7 8,># Η, Φ7,>7Φ& ( &(Ω 8 Φ#7,Φ >ΙΒ5 #8ι Β 8&Φ Η&ΦΦ& (8Β 85#7 # Φ&>, &Η+# 8 8ι Β 8Ι#74>5#74&%,8# #7 8# Η, Φ7,7Φ& ( &(Ω 8 Φ#7,Φ&Λ5#7 #74> > ΙΒ5ι Β 8>#,Φ8Β,7Φ,#Λ &(Ω 8 Φ#7,ΦΛ# #ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& ΦΗ, Λ# 8Β, #4,#Λ ΧΤΦι ),Φ, 8 8&# Φ# 8Β,& 7, 8Φ8 8,#Λ8Β& %& ( >,[+, &Η, 8ΦΙ,,8Β, Λ#44#Ι,> Ο5 δ7,φ8&# Φ >,Φ+# Φ,Φ Λ #Η 8Β, Φ# & 4 Φ &, 8&Φ8Φ. ϑβ, Φ8 7 87, Ι Φ& + 8,Φ+# Φ,8#8Β,Λ 88Β 8 &(Ω 8 Β ># 45,, 845Ο, #Η, #Ος, 8#Λ& 8,,Φ8 >,[+, &Η, 8 8&# Η# ( 8&# 4 Φ8 8&Φ8& & Φ. ϑβ, +,Φ, 8 8&# Φ9 8Β7Φ9 + #3&>,> Φ8# %8 %& ( #Λ,Η, (& ( ++ # Β,Φ > 7 >, Φ8 >& (Φ9 Ο7&4>& ( #,, 845,Φ8 Ο4&ΦΒ,> ># (#& ( Ι# %& (,4 8&# ΦΒ&+Φ Ο,8Ι,, 8Β, + 8&8&#, Φ > 8Β, # ( &Φ, 9) #Λ23, , 8.Ν#44#Ι& (8Β,,3, , Ι Φ+,+,>#784& & ( %,58Β,Η,Φ >+ #3# 8&# Φ8Β 8 #Φ,Λ #Η8Β,+,Φ, 8 8&# Φ >>&Φ 7ΦΦ&# Φ.ϑΒ&Φ Ι Φ 8Β, >&Φ8 &Ο78,> 8# 8Β, + 8&8&#, Φ >,Φ+# Φ,Φ Ι,, Φ#4& &8,>& Ι &8& ( >ε# 8Β #7(Β # 3, Φ 8&# Φ 8Φ7ΟΦ,δ7, 8Η,,8& (Φ >,3, 8Φ.ϑΒ, #44 Ο# 8&# Φ7ΟΦ,δ7, 845,[8, >,> Ο,5# > 8Β,& &8& 4,3, 8& &8, 8&3, + #,ΦΦ ΙΒ,, 8Β, Ο#7 > &,Φ,[8, >,> 8# 7ΗΟ, #Λ #8Β,, ( (,Η, 8Φ9 & 8, 8&# Φ > # 3, Φ 8&# Φ.ϑΒ&Φ85+,#Λ>&Φ 7 Φ&3,,[ Β (,9 Φ># 7Η, 8,>Ο58Β,= 8Β #+#4#(5 #Λ8Β,;# 8,Η+# 59, Ο4,Φ+ 8&8&#, Φ8#,Φ+# >& >&3&>7 445 > #44, 8&3,45& 8Β, #Υ+ #>7 8&# #Λ % #Ι4,>(, αι&8β 8Β, #Υ+ #>7 8&# #Λ #44, 8&3, Ι# % 7 >, Φ8##> Φ # (#& (+ #,ΦΦβ.ϑΒ,Φ,&8, 8&# Φ,Φ748,>& 8Β,,Ι# %& (#Λ8Β, & &8& 4,+# ? (.6 (;%ς7%4,%5.6.%.+β%ω(?.+%&.160%χ.+.,090+6% =48Β#7(Β 8Β,,, Η 5 >&ΛΛ,, 8 85+,Φ#Λ > 8 7Φ,>& 8Β, Ι Φ8, Η (,Η, 8 + #,ΦΦ9 8Β&Φ&Φ, & >,3,4#+Η, 8 > 8Β,,[8, 8 8# ΙΒ& Β &( Ω 8 Φ#7,Φ #74>Ο,7Φ,>8#,+4,9Φ7++4,Η, 8# 3, &Λ5,[&Φ8& (> 8 Φ#7,Φ&Φ Φ5,87 4,. Φ8,Η (,Η, 8 78Β# &8&,Φ,ς7Φ8Ο,(& & (8#& 3,Φ8&( 8,8Β,+#ΦΦ&Ο&4&8&,Φ#Λ 8Β,Φ,Φ#7,Φ. ϑβ,ϑβ& > ;#44 Ο# 8# 5 # Κ Ο Φ8,? (,Η, 8 Ι Φ 8Β7Φ Φ8 7 87,> >&ΛΛ,, 845 ( & 9 Λ, 87 & ( 0 #7 >8 Ο4, >&Φ 7ΦΦ&# Φ & 3#43& ( Η 8Β,Η 8& & 9 Φ# & 4 Φ &, 8&Φ8Φ9 +#4& 5 Η %, Φ α? Β,Φ8, 9 & Η& (Β Ηβ > Ι Φ8, Η (,Η, 8 + 8&8&#, Φ Λ #Η ΚΓ 4# 4 78Β# &8&,Φ α? Β,Φ8, 9 #48# 9 Χ8# %+# 8β 7 >, +,ΦΦ7,8#8 ΦΛ# Η8Β,& Φ, 3&,Φ&, 3& # Η, 8Η %,>Ο5 7Φ8, &85 78Φ > Φ8 ΛΛ,>7 8&# Φ.Χ&Η&4 8#8Β,#8Β, #44 Ο# 8# &,Φ98Β, #7 >8 Ο4,ΦΙ,,# ( &Φ,> #7 > Φ, &,Φ#Λδ7,Φ8&# Φ# 8Β,8#+& #Λ &(Ω 8,Λ4, 8& (8Β,,4 8&3,45,Ι7Φ, #ΛΦ7 Β> 8 & 8Β, # 8,[8#ΛΙ Φ8,Η (,Η, 8 >&,4 8&# 8#Η,8Β#>#4#(& 4 &ΦΦ7,Φ9,8Β& Φ9#+,,ΦΦ9+#4& 5 >Ο,Β 3&#7 4 Β (,. γ

14 :#Ι>#,ΦΟ&(> 8 >&ΛΛ, Λ #Η#8Β, 85+,Φ#Λ> 8 ι=,,ιη, Φ7,Φ+ #>7,>ι :#Ι >#,Φ > 8 >&ΛΛ, Λ #Η& Λ# Η 8&# ι:#ι >#,Φ Ο&( > 8 ># #7 8& ( > Η, Φ7 & (>&ΛΛ,, 8458#Φ8 8&Φ8& 4# >Η& &Φ8 8&3,> 8 ι Β 8&ΦΗ, Φ7,> > ΙΒ 8&Φ3 47,>ι Β 8,8Β,+#ΦΦ&Ο&4&8&,Φ > Β 44, (,Φ#ΛΙ# %& (Ι&8ΒΟ&(> 8 & 7 Ο Ι Φ8, Η (,Η, 8ιΤΦΟ&(> 8 #+, > 8 ι Β 8,8Β,+#ΦΦ&Ο&4&8&,Φ > Β 44, (,Φ#Λ +7Ο4& Υ+ &3 8,+ 8, ΦΒ&+ΦΛ# > 8 Η (,Η, 8ι :#Ι Ο&( > 8 Ο, 7Φ,> 8# ΦΒ +, +#4& 5 >, &Φ&# Φ >,Φ+# > 8# Λ787, Β 44, (,Φ & Ι Φ8, Η (,Η, 8ι Ω#,Φ &8 44#Ι >&ΛΛ,, 8,4 8&# 8# 8Β, +7Ο4& ι Κ 4&%, 8Β,#8Β, #44 Ο# 8# &,Φ9 Β#Ι,3, 9&8 Ι Φ Ο Φ,>#,, 845,Φ8 Ο4&ΦΒ,>,4 8&# ΦΒ&+ Ο,8Ι,, 8Β,# ( &Φ, Φ9) #Λ), 5: 3,5 > Ω ; Η&44 <,Ι&Φ9 > ΚΓ + 8&8&#, Φ ΙΒ# Ι,,& Φ#Η, Φ,Φ9 4, >5 Λ Η&4& Ι&8Β, Β#8Β, 9 > Ο,8Ι,, ) #Λ;,4& <7 5 > & Η& (Β Η;&85;#7 &4. Τ8 4Φ#& 3#43,> 8Β, #Υ, 8&# #Λ 8Β, #44 Ο# 8# 5 # 8, 8 > Λ# Η 8. =>>&8&# Β,& 8, Ι, 3& (#Λ >,Η& > + 8&8&#, +,Φ, 8 8&# Φ Ο #7(Β8 8# 8Β, Λ#, >&ΛΛ,, 8&>, Φ > 7 >, Φ8 >& (Φ#Λ8Β,&ΦΦ7,Φ > #, Φ 8Φ8 %,& Ι# %& (Ι&8Β &(Ω 8. Χ# ΙΒ&4,#7 8Β,, #44 Ο# 8# &,Φ >Β,,> 8# #ΗΗ# #44 Ο# 8&3, Η,8Β#>& 8Β,& #ΗΗ&8Η, 88#,[+, &Η, 8 8&# 9>&Φ 7ΦΦ&# >>,Ο 8,98Β, ++ # Β8#, Β + 8& 4 # 8,[8 3 &,> # >& ( 8# 8Β, Φ+, &Λ& # 8,[8Φ > + 8&,Φ >#7,4 8&# Φ 8# 8Β,Η.?#,#3, 9 ΙΒ&4, Ι, # 8& 7, 8# Η & 8 & 8Β 8 #44 Ο# 8&3,, >, 3#7 Φ#Λ 8Β&Φ%& >,δ7&, #ΗΗ&8Η, 8 8##+,,ΦΦ > 7, 8 & 85 Ο5,4& δ7&φβ& ( +, #,&3,> 8 78ΒΦ # >,Λ& &8&# Φ9% Ι,, #( &Φ, 8Β 8,+&Φ8,Η& Φ5ΗΗ,8 &,Φ,[&Φ8Ο#8Β Η# ( >Ο,8Ι,, + 8& &+ 8Φ.ϑΒ&ΦΒ > &Η+ 8# 8Β, + &85 #Λ 44 #44 Ο# 8# Φ 8# + 8& &+ 8, > # 8 &Ο78,,δ # ΞΦΒ,> 4&8, 5Ψ. ϑβ,φ, +#Ι, >5 Η& Φ >,[8 8 &,δ7 4&8&,Φ & 8, ΗΦ #Λ Φ%&44Φ >,[+, 8&Φ,9,Φ+, & 445&,4 8&# 8#8, Β # 8& &ΦΦ7,Φ#ΛΙ# %& (Ι&8Β &(Ω 8 9Ι,, Φ#Η,#Λ8Β,+#4&8& 4 >+ 8& 4 Β 44, (,Φ#Λ#7 Η,8Β#>#4#(& 4 ++ # Β. Ν#44#Ι& (Λ #Η#7 8Β,, #44 Ο# 8# &,Φ9ΙΒ& ΒΛ# Η,>8Β,& &8& 4+ 8#Λ#7 Η748&Υ Η,8Β#> ++ # Β9Ι, # >7 8,>8Ι#+#Φ8( >7 8,Ι# %ΦΒ#+Φ& χ7,πθ/_]#, 8 8Β,ΤϑΚ& ;#+, Β (, > #8Β, 88Β,<# ># Χ# & 4Χ &,,Ω# 8# 4ϑ & & ( ;, 8,. ϑ#(,8β, 9 8Β, 8Β,, #44 Ο# 8# &,Φ > +#Φ8( >7 8, Ι# %ΦΒ#+Φ& Λ# Η,> 8Β,# ( &Φ 8&# #Λ Λ& 4 #44 Ο# 8# 5. /Θ

15 026 +%ς7%8 +.3% 33.? (.6 (;%Ξ%5 12<11 +% Κ%8 +Β +,1% ϑβ&φλ& 4 #44 Ο# 8# 5Ο #7(Β88#(,8Β, + 8& &+ 8ΦΛ #Η8Β,8Β,, # 8,[8ΥΦ+, &Λ& #44 Ο# 8# &,Φ. ϑβ, Λ# Η 8 Ι Φ Β#Φ, Φ Ι 5 8# # Φ#4&> 8, >,Λ4, 8# 8Β, Λ& >& (Φ #Λ 8Β, Λ& Φ8 8Β,, #44 Ο# 8# &,Φ > Λ# + 8&8&#, Φ 8# 4, Λ #Η,[+, &,,Φ > #, Φ&,4 8&# 8# # 8,[8Φ 8Β 8 Β 3, >&ΛΛ,, 8 Β&Φ8# &,Φ > 8 ς, 8# &,Φ#Λ Ι# %& ( Ι&8Β &( Ω 8. Τ Ο &,Λ9(, #Η& Φ &, 8&Φ8Φ,, 8, & ( Η&>>4, +Β Φ,9#ΛΛ& & 4 Φ8 8&Φ8& & Φ, Ο,(& & (,[+, &Η, 8 4 +Β Φ, > Ι Φ8, Η (, Φ,& &8& 8& (,[+4# 8# 5+Β Φ,.ϑΒ,+ 8&8&#, Φ 4Φ## 7+5>&ΛΛ,, 8 +#Φ&8&# Φ&,4 8&# 8# 8Β, 45Φ&Φ > ++4& 8&# #Λ &( Ω 8 9 Λ #Η +#4& 5 > Φ, 3&,+ #3&Φ&# 8#Φ8 8&Φ8& Φ(,, 8&# >Φ &, 8&Λ&,Φ, Β.Ω,Φ+&8,8Β,Λ 88Β 8 (, #Η& Φ &, 8&Φ8Φ9 Φ8 8&Φ8& & Φ > Ι Φ8, Η (,Η, 8 + 8&8&#, Φ ++ # Β,> &(Ω 8 Λ# >&ΛΛ,, 8+7 +#Φ,Φ >Λ #Η>&ΛΛ,, 8+, Φ+, 8&3,Φ98Β, #44 Ο# 8# &,Φ, Ο4,>8Β,Χ# & 4&Α& ( &(Ω 8 8, Η8#&>, 8&Λ5 ΛΛ& &8&,Φ& Β#Ι&8Ι Φ7 >, Φ8##>. ϑβ,φ,ι,,>,φ &Ο,>& >3,#Λ8Β,Λ& 4 #44 Ο# 8# 5 ΦΞ #ΦΦ 788& (8Β,Η,ΦΨΥ Η,8 & Φ9, # #Η&,Φ9,8Β& Φ > #44 Ο# 8# &,Φ. ϑβ, #44 Ο# 8# 5 4Φ#& 3#43,>>&Φ 7ΦΦ&# #Λ8Β,& &8& 4Λ# Η74 8&# #ΛΨΧ# & 4&Φ& ( &( Ω 8.Ψ, Β > Φ8 8,> Ι&8Β 8Β, Φ# & 4 Φ &, 8&Λ& ΦΦ7Η+8&# 8Β 8 8Β&Φ Λ# Η74 8&# Ι#74> Ο,#Λ #, >& 8,,Φ8 8# + 8&8&#, Φ Ι# %& (& >&ΛΛ,, 8 # 8,[8Φ. 5 Ο & (& ( 88, 8&# 8#8Β,ΞΦ# & 44&3,ΦΨ#Λ &(Ω 8 9#7 #Ος, 8&3,Ι Φ8#,[+4#,8Β, Φ# & 4 >8, Β & 4+ 8&,Φ8Β 8(,, 8,9# ( &Φ,9 7 8,9 & 74 8,9 > 45Φ, &(Ω 8 9Β&(Β4&(Β8& (8Β 88Β,Φ,, #8,78 4Ο78 # Φ,δ7, 8& 48#ΙΒ 8&Φ% #Ι. Ν7 8Β, Η#,9 Ο, 7Φ, 8Β, Φ# & 4 4&3,Φ #Λ &( Ω 8, Ο, #Η& (,3, Η#, >&Φ8 &Ο78,> >>&Φ+, Φ,>98Β,Φ, # Φ,δ7,,Φ,>&ΛΛ& 7488# Φ, 8 &.Μ7 Λ# Η 8 % #Ι4,>(,>8Β 88Β,Η, & (#Λ8Β,Φ,&ΦΦ7,Φ9 >8Β,Ι 5& ΙΒ& Β8Β,5+4 5#789, Φ+, &Λ& 8# >&ΛΛ,, 8 # 8,[8Φ. ϑβ&φ Ι Φ ΙΒ5 Ι, # Φ&>,,>&8&Η+, 8&3, 8#, ( (, Ι&8Β 8Β,, >&ΛΛ,, 8 + 8&8&#, ( #7+Φ. Β&4, Λ# 7Φ 8Β&Φ ++ # Β 4,> 8# Η 5& Φ&(Β8Φ >7 >, Φ8 >& (Φ#Λ8Β,Φ# & 44&3,Φ#Λ &(Ω 8 98Β,,[8, 88#ΙΒ& Β 8Β&Φ7 >, Φ8 >& (&Φ > Ο,Η, & (Λ748#+ 8&8&#, ΦΙ Φ δ7,φ8&# 8Β 8Ι, 4Φ#+#Φ,>Λ# 8Β,Λ& 4 #44 Ο# 8# 5. ϑβ, Λ#44#Ι& ( Φ, 8&# Φ # Φ&Φ8 #Λ 8Β, + #ς, 8 8, ΗΨΦ 45Φ&Φ #Λ 8Β, Λ& Φ8 8Β,, #44 Ο# 8# &,Φ&,4 8&# 8#Λ#7 #ΦΦ 788& (8Β,Η,Φ8Β 8 #Φ,&, Β # 8,[8 > ΙΒ& ΒΙ,,+,Φ, 8,> >>&Φ 7ΦΦ,> 88Β,Λ& 4 #44 Ο# 8# 5 4# (Ι&8Βδ7,Φ8&# Φ > +#ΦΦ&Ο4, +#4& 5&Η+4& 8&# Φ. ϑ#(,8β, 8Β,Φ,&,ΦΦ,, # Φ8&878, 8Β, 8, ΗΨΦ 45Φ&Φ#Λ8Β,Λ& >& (ΦΛ #Η8Β,Λ& Φ88Β,, #44 Ο# 8# &,Φ. //

16 ( 112<66 +,%ϑε090%λ7%χ06( 21% +60Σ67%Υ % Σ, #Η& Φ + 8&8&#, Φ& Β Ο&8 >&3, Φ, > 8, #Φ5Φ8,Η& ΙΒ& Β 8Β,5 7 >, 8 %, >&ΛΛ,, 8& 8,>5,8& 8, >,+, >, 8 #4,Φ.ϑΒ,Φ, #4,Φ Ο, 8,(# &Φ,>& 8#0&>, 4 85+,Φ](4,, Φ > 4,, Φφ + %, Φ > Φ8 %, Φφ > 8&# Β, #,Φ. 2 Β #4,, 8 &4Φ>&ΛΛ,, 8Η,8 & Φ ># 45+ 8& 445#3, 4 ++& (Η,8 & Φ] Σ4,, Φ > 4,, Φ]),#+4, Ι# %& ( 4#Φ,45 Ι&8Β Φ,δ7,, Φ 8 %, Φ8 # ( & 8,,Φ8& Φ+,,> > #Φ8#Λ Φ,δ7, & (. ϑβ,& Η,8 & Φ& 47>, #Φ8ε(, #Η,9 Β#7 Φε(, #Η,. Τ 8Β, 4 Φ8 Λ,Ι 5, Φ απθ//υβ9 8 (,8 + &,#Λ ϕκχω/θθθ Β Φ Ο,, # Φ8 845 >&Φ 7ΦΦ,>.?,8 & Φ,4 8& ( 8# 8Β, + #>7 8&# #Λ Φ,δ7,, > 8 4Φ#,4 8, 8# 8Β,,4& Ο&4&85 > 7 5#Λ Φ,δ7,, > 8.) #>7 & ((, #Η, Φ,δ7,, > 8 &Φ #8 Φ&Η+4, +87, >, # >& (#+, 8&# 9 Ο78& 3#43,Φ Η 5 + #,ΦΦ,Φ#Λ #44, 8& ( > +,+ & ( Φ Η+4,Φ9# ΦΦ,ΗΟ4& ( Φ,δ7,, Λ (Η, 8Φ& 8# #Η+#Φ&8,ΙΒ#4,.?,8 & Φ,4 8& (8#8Β&Φ+ #,ΦΦ, #ΗΗ# 45 >&Φ 7ΦΦ,>Ο5+ 8&8&#, Φ& 8 4% Ο#78 #3, (,9, >Υ>,+8Β9,8. ) %, Φ > Φ8 %, Φ] ),#+4, Ι# %& ( Η & 45 Ι&8Β Φ,δ7,, > 8 Ο Φ,Φ 7Φ, Η,8 & Φ,4 8& ( 8# > 8 3#47Η,Φ > > 8 8 ΛΛ&. ϑβ,5,%,, 45& 8,,Φ8,>& Η,8 & Φ #, & (> 8 #Η+,ΦΦ&# 9> 8 8 ΦΛ, Φ+,,>Φ9 >>&Φ #3, Ο&4&85. Σ, #Η& Φ > 8 Η#3,Φ Ο,8Ι,, #ΗΗ, & 4 > +7Ο4& > Λ# ΗΦ9 > Η,8 & Φ #Η+ & (>&ΛΛ,, 8+4 8Λ# ΗΦΦ7 Β Φ;4#7> #Η+78,Β 3,Ο,, Ι&>,45 >&Φ 7ΦΦ,>.;#Φ8Φ#Λ Η#3& (9 #+5& ( > + #,ΦΦ& ( Φ,δ7,, > 8,#Λ8, >&Φ 7ΦΦ,>9 >4, >8#Η,8 & ΦΦ7 Β Φη>#7Ο4& (8&Η,η8Β 8 44#Ι+ 8&8&#, Φ8# +4 Φ8# (,# #Η+78& (,,>Φ.?,8 & Φ,4 8& ( 8# > 8 δ7 4&859 # Φ&Φ8, 59 >δ7 4&85#Λ ΦΦ# & 8,>Η,8 > 8. = 8&# Β, #,Φ]),#+4,Η %& (7Φ,#ΛΦ,δ7,,> 8 8#7 >, Φ8 >Ο&#4#(& 4 Λ7 8&# 7Φ,, 8&,45>&ΛΛ,, 8Φ,8#ΛΗ,8 & Φ> Ι Λ #Η>&3, Φ,>#Η & Φ#Λ Ο&#4#(5 >Η,>& &,.ϑβ,φ,η,8 & Φ,#Λ8, Η7 ΒΗ#,Φ8 8&Φ8& 4& Β 8, 9 > 4 (,45 #, >&ΛΛ,,,Φ Ο,8Ι,, Φ,δ7,,Φ. ϑβ,5,[8, Φ&3,45 Η, Φ7, Φ&Η&4 &8&,Φ > 3 & 8&# Φ Ο,8Ι,, 4#Φ,45,4 8,> Φ,δ7,,Φ& # >, 8#9 Λ# & Φ8, , &Φ%# Ο&#4#(& 4,4 8,>,ΦΦ. ϑβ,5 Η %,&, Φ& (45 Β, 35 7Φ,#Λ+,>& 8&3,Η#>,4Φ9Φ#Η,8 & Φ,4 8& (8#, # 8,Φ9Φ, Φ&8&3&859Φ+, &Λ& &859,8., #ΗΗ#.?81 ( :#Ι ># 8Β, + 8&8&#, Φ Λ #Η 8Β, #8Β, 8Ι# # 8,[8Φ αι Φ8, > #ΛΛ& & 4 Φ8 8&Φ8& ΦβΗ +# 8#8Β,0Υ #4,, #Φ5Φ8,Ηι=,8Β,5# 45#,85+,ι Ω# >&ΛΛ,, 8 + 8&8&#, Φ& 8Β,Φ,#8Β, >#Η & Φ,4 8, 8# >&ΛΛ,, 8%& >Φ#Λ Η,8 & ΦιΤΛΦ#Β#Ι >ΙΒ5ι /Π

17 Β 8Η,8 & Φ,Η&ΦΦ& (ι Β&4,Η,8 & ΦΛ# Φ+,,> > #Φ8 Ο#7 >9ΙΒ,,, 8Β,Η,8 & ΦΛ#, 4&Φ Ο&4&85#Λ+ #Η&Φ,> >3,Φ9#,3, Η,8 & ΦΛ#,Φ748Φ#Λ 8Β,4 Φ88Ι#>, >,Φ#Λ(, #Η&,Φ, Βι & #3 <=& #% (,,>8#>,3,4#+Ι&>, 3 &,85#ΛΗ,8 & ΦΛ# (, #Η& > 8 9& 47>& (Η,8 & Φ#Λ > 8,7Φ,9Η,8 & Φ#Λ> 8 4& % (,9,8. +60Σ67%Φ.6 +.3% % Τ8&Φ#Λ8, #8,> 8Β 8#ΛΛ& & 4 Φ8 8&Φ8& Φ, Ο Φ,># Ξ>,Φ&( > 8Β, #44, 8Ψ + #,ΦΦΙΒ,, Φ &(Ω 8 &ΦΟ Φ,># ΞΛ& Φ8 #44, 8 >8Β, >,Φ&( Ψ+ #,ΦΦ. Β&4, Φ#Η,8&Η,Φ,Λ,,>8# Φ> 8 Υ> &3, # 8, Β #4#(5Υ> &3, & δ7& 59 Ξ>,Φ&( Λ#44#ΙΦ #44, 8&# Ψ ++ # Β >,Η >Φ 8Β 8 8Β, 3 &#7Φ + 8&,Φ& 3#43,>& Ξ>,Φ&( & (Ψ &( Ω 8,,> 8# Ο, 8 Φ+, 8 >,3 47 8,>. ϑβ&φ,δ7&,φ,φφ 8# Β#Ι > 8 &Φ (,, 8,>9 + #,ΦΦ,>9 4,,>9# ( &Φ,> > + #3&>,> α,.(.9 Β#Ι Φ, Β, (&, δ7, &,Φ, %,>β > 7 >, Φ8 >& ( 8Β, &Η+4& 8&# Φ Λ# >&ΛΛ,, 8 %& >Φ #Λ δ7,φ8&# Φ > 45Φ,Φ. =8 8Β, Φ Η, 8&Η,9 +4 8Λ# ΗΦ Φ7 Β Φ Ο #ΙΦ, Φ > Φ# & 4 Η,>&, 7 Φ8 Ο4, > Β (, Ο4,9 ΙΒ& Β &Φ,Φ δ7,φ8&# Φ Ο#78 > 8 δ7 4&859 > Η %, Η,8 & Φ > Η, Φ7,Φ7,4& Ο4, >4# (&87>& 4 45Φ,Φ+ #Ο4,Η 8&.Ν#,[ Η+4,9Φ87>&,Φ#Λ Σ##(4,Ν47ϑ, >Φ&447Φ8 8,>Β#ΙΦ, Βδ7, &,Φ Ο, #Η,4,ΦΦ,4& Ο4,#3, 8&Η, >7, 8# 8Β, Β (& ( Ο,Β 3&#7 #Λ 7Φ, Φ. Τ (,, 49 Η 5 &( Ω 8 Φ#7,Φ, Η, Φ7,Φ#ΛΟ,Β 3&#7 9#ΛΙΒ 8+,#+4,>#9& 47>& (8Β,& + 88, Φ#Λ#+8& (& > #78#Λ+4 8Λ# ΗΦ9, 8& (Η748&+4,# 4&,&>, 8&8&,Φ9 >& # Φ&Φ8, 8# &,(74 7Φ, #Λ +4 8Λ# ΗΦ. ϑβ,φ, &ΦΦ7,Φ +#8, 8& 445 Η %, &( Ω 8 Φ#7,Φ & #Η+ Ο4, > Η, & (Λ74 # 45 &,4 8&# 8# Φ+, &Λ& +4 8Λ# ΗΦ9 Η#Η, 8Φ # &ΦΦ7,Φ. Β&4, (,,Η, 8Φ Ι&8Β +4 8Λ# Η #Ι, Φ,&8Β, 8Β #7(Β )))Φ # Φ+, &Λ& Υ7Φ, (,Η, 8Φ +#ΦΦ&Ο45 >>,ΦΦ 8Β,Φ, &ΦΦ7,Φ9 Ο, 7Φ, +4 8Λ# ΗΦ, #8 >,Φ&(,> Λ# ΞΦ8 8&Φ8& #Φ,ΦΨ δ7 4&Λ& 8&# Φ& 8Β, 7Φ,#Λ 8Β,Φ, Φ#7,Φ,,δ7&,>. Τ 8Β, Λ, #Λ 7, 8 & 85 > δ7,φ8&# Φ Ο#78 δ7 4&859 & Φ8, > #Λ (,, 8& ( Η, Φ7,Φ9 &(Ω 8 Ο, #Η+4,Η, 8 58##ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& ΦΦ7 Β Φ+ #3&>& (,Ι Η, Φ7,Φα,.(.9Τ;ϑ7Φ (,98#7 &Φ8Η#3,Η, 8Φβ >Φ7++4,Η, 8& (ε3, &Λ5& (,[&Φ8& ( #,Φ α,.(.9 Φ, 8&Η, 8 45Φ&Φ &,4 8&# 8# Φ7 3,5Φβ. 6 8Β, 8Β ++, 4& ( 8# Φ8 > >Φ8 8&Φ8& 4Η, Φ7,Φα,.(.9 3, (,Φβ# 8,Φ8Φ#Λ3 4&>&859 &(Ω 8 4Φ#Ο, 7Φ,>& 7 &δ7, >Η#,Ξ8&Η,45ΨΙ 5ΦΦ7 Β Φ+ #3&>& (ΞΛ& Φ8Ι & (ΦΨ# ΞΦ&( 4ΦΨ 8Β #7(Β8Β, 45Φ&Φ#Λ+ 88, Φα,.(.9Φ, Βδ7, &,Φ& >& 8& (,Η, (& (&ΦΦ7,Φβ > 8, >Φ α,.(.9 Η#Ο&4, +Β#, > 8 & >& 8& ( Β (& ( Η#3,Η, 8Φβ. Φ,># 8Β,Φ,9 Η#,& Υ>,+8Β& 3,Φ8&( 8&# Φ #, & ( δ7,φ8&# Φ Φ7 Β Φ 7Φ 4&85 8Β, Ο, /0

18 7 >, 8 %, αφ7 Β Φ8Β, ++ # ΒΛ#44#Ι,>Ο58Β,Κ Σ4#Ο 4)74Φ,β.Ζ&Φ7 4&Φ 8&# Φ #Λ 8, >Φ9 Λ#,[ Η+4,9#ΛΛ, +#Ι, Λ74 Ι 5#Λ >&Φ+4 5& ( > 8 8# #Η+, > &>, 8&Λ5 #,4 8&# Φ >+#ΦΦ&Ο45 7Φ 8&#.ϑΒ #7(ΒΦ7 Β Ξ,Φ+# Φ&3,ΨΗ#>, ΧΤΦ >,3,4#+8Β, + &858# 45Φ, >& 8, +,8 &(Ω 8 >& 8 #>7,& #3 8&3, Ι 5Φ#Λ7 >, Φ8 >& ( Β (& (Φ# &,8 4+ 8&,Φ >+ #,ΦΦ,Φ& 47>& (8Β,Ι 5Φ 8Β,5,Ο,& (, >,,>& 8#> 8., 7Φ,&8&Φ,4 8&3,45 #3,4& #ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& Φ9Ι# %& ( >,[+, &Η, 8& (Ι&8Β &( Ω 8 &Φ,,ΦΦ 58#8,Φ8&8Φδ7 4&8&,Φ97, 8 & 8&,Φ9 + &8&,Φ9 >Φ##.Τ8& 3#43,Φ Λ47&> > Φ,, >&+&8#7Φ + #,ΦΦ,Φ. Τ 8Β&Φ,( >9 &( Ω 8 Ο, 8Β, Ο Φ&Φ #Λ,[+, &Η, 8 4+ #ς, 8Φ7Φ& (Η#>,44& ( >Φ&Η74 8&# 8, Β &δ7,φ8β 8 + #3&>, Φ+,Λ# &>, 8&Λ5& (Ο#8Β+ #Ο4,ΗΦ >+#ΦΦ&Ο45Φ#478&# ΦΟ78 4Φ#& Ι 5Φ8Β 8 Ο, #Η+4,Η, 8 58##ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& Φ.:#Ι,3, 98Β,Φ, ++ # Β,Φ,45# Β7 Β,Φ9 (7,ΦΦ,Φ9 & 87&8&# > Φ+, 74 8&3, Φ, Β,Φ9 ΙΒ& Β, #8 & >,+, >, 8 #Λ Β5+#8Β,Φ,Φ9 8Β,# &,Φ9 ΦΦ7Η+8&# Φ9 > +,Υ #,&3,> #8&# Φ. ϑβ&φ &Φ,Φ+, & 445,3&>, 8& & 8, +,8& ( >>&ΛΛ,, 8& 8& (Ο,8Ι,, ΞΦ&( 4ΦΨ >Ξ #&Φ,Ψ# ΞΟ ΟΟ4,Ψ.?81 ( Τ 8&Η,#Λ>,, Φ& (,Φ#7,Φ9Β#Ι &(Ω 8,[+, &Η, 8ΦΟ,ς7Φ8&Λ&,> > + #Η#8,>ι Β 8, 8Β,# ( &Φ 8&# 4 Ο &, Φ 8# Ι# %& ( Ι&8Β &( Ω 8 Φ#7,Φ > 8Β, >&ΛΛ,, 8 458& Φ >7 >, Φ8 >& (Φ#Λ,3&>,,8Β 88Β,5 44Λ# ι Β 8,8Β,Ο,,Λ&8Φ > Β 44, (,Φ#Λ& 8, 8&# 4 #44 Ο# 8&3,& &8& 8&3,ΦΛ#,[+, &Η, 8& (Ι&8Β &(Ω 8 Φ#7,Φι & #3 <=& #% ( ϑβ, +,ΦΦ7,Φ#Λ,Φ+# >& ( 8#,[&Φ8& ( 7Φ, εφ8 %,Β#4>, >,Η >Φ Η, Φ 8Β 8,[+4# 8# 5 >,[+, &Η, 8 4Ι# %&Φ>&ΛΛ& 7488#ς7Φ8&Λ5. # %& (Ι&8Β& >& 8# Φ9Φ&( 4Φ98, >Φ >+ 88, Φ& 8 #>7,Φ+, 74 8&# > 7, 8 & 859ΙΒ& Β>,Η >,Λ74,[+4 8&# >& 8, +,8 8&#. +60Σ67%&.160% =48Β#7(Β 8Β,,, Η 5 >&ΛΛ,, 8 85+,Φ#Λ > 8 7Φ,>& 8Β, Ι Φ8, Η (,Η, 8 + #,ΦΦ9 8Β&Φ&Φ, & >,3,4#+Η, 8 > 8Β,,[8, 8 8# ΙΒ& Β Ο&( > 8 Φ#7,Φ #74>Ο,7Φ,>8#,+4,9Φ7++4,Η, 8# 3, &Λ5,[&Φ8& (> 8 Φ#7,Φ&Φ Φ5,87 4,. =44 Ι Φ8, #44, 8&# 78Β# &8&,Φ Η7Φ8,+# 8 8# 8Β, 8&# 4 Η# &8# Ω,Λ 9 3& 8Β, Φ8,Ω 8 Ν4#ΙΦ5Φ8,ΗΙΒ& Β, # >Φ8Β,8# (,Φ#ΛΙ Φ8,ΙΒ& Β, #44, 8,>. ϑβ,,&φ8β,,λ#,9 4#8#Λ> 8 88Β, 8&# 44,3,4Ο784,ΦΦ&Φ% #Ι Ο#78> 8 8 8Β, Β#7Φ,Β#4> 4,3,4. Τ Φ#Η, #7 8 &,Φ9,.(.& Χ >& 3& >& Χ+ & 9 Φ, Φ# Φ 8, Β #4#(&,Φ, 7Φ,> 8# + #3&>,, 4Υ8&Η,& Λ# Η 8&# # ΙΒ 8 Ι Φ8,Φ, Ο,& ( >&Φ+#Φ,>#Λ > Ο5 ΙΒ& Β Β#7Φ,Β#4>Φ. ϑβ&φ& Λ# Η 8&# Ο, 7Φ,> 8# Η#3, Ι 5 /_

19 Λ #ΗΛ&[,>Ι Φ8, #44, 8&# #7 >Φ8#Ι >ΦΗ#,,Φ+# Φ&3,Φ5Φ8,ΗΦ8Β , #+8&Η7Η 8 Φ+# 8 #78,Φ # >& ( 8# 8Β, Η 8, & 4Φ 8Β 8,& 8Β, Ο&. ϑβ,φ, 8, Β #4#(&,Φ #74> 4Φ#+#8, 8& 445, Ο4,Ι Φ8, 78Β# &8&,Φ8#+& +#& 8Β#7Φ,Β#4>Φ 8Β 8Λ &48#+ #+, 45Φ# 8Ι Φ8,Λ#, 5 4& ( >,7Φ,.ϑΒ,> 8 #74>8Β7ΦΟ,7Φ,> 8#, 8, 8 &4#,> Φ, 3&,Φ 8Β 8, 8& &+ 8# 5 > +,>& 8&3,. Τ8 #74>#+,,Ι +#ΦΦ&Ο&4&8&,Φ#ΛΗ#>,44& (9Φ&Η74 8&# >Λ#, Φ8& (.:#Ι,3, 9 &8& Φ (7,8Β 8&8&Φ #8 4, 8Β 8 Φ7 Β > 8 Ι#74>, 8,,Ι% #Ι4,>(, Ο,5# > Η#, 8&Η,45 > +, &Φ,& Λ# Η 8&# Ο#788Β, 7ΗΟ, #ΛΟ& Φ #44, 8,>.Τ8&Φ8Β,,Λ#,&Η+# 8 88# 4 &Λ5 Β#Ι 8Β, > 8 (,, 8,> Λ #Η 8Β,Φ, >,3&,Φ Ι#74> δ7 4&8 8&3,45 Β (, 8Β, & Λ# Η 8&# 3 &4 Ο4,8#8Β, 78Β# &85.?81 (. Β 8&Φ8Β,8 ΦΛ# Η 8&3,+#8, 8& 4#Λ &(Ω 8 Λ# Ι Φ8,Η (,Η, 8ι #74> Β&+Φ & Ο& Φ + #>7,,Ι Η,8 & Φ9 # Ι#74> 8Β,5,+4& 8,,[&Φ8& ( Η,8 & Φι ;#74>, 4Υ8&Η,> 8 Ο,7Φ,> 4# (Φ&>,,[&Φ8& (> 8 Η,8 & Φ8#Λ &4&8 8, Ο,88, +#4& 5>,Ο 8,ι ;#74>Ο&(> 8 Ο,7Φ,>8#Β,4+Ι Φ8, 78Β# &8&,ΦΗ,,8,Ι2Κ8 (,8Φι & #3 <=& #% ( Τ χ745πθ/_98β,2κι&44& 8 #>7,,Ι Φ8, >;& 74 2 # #Η5) % (,8Β 8&Φ,[+, 8,> 8# Β (, 8Β, Ι 5& ΙΒ& Β > 8 # Ι Φ8,&Φ #44, 8,> > 7Φ,>. ϑβ, 2Κ Ι&44,δ7&, 44Η,ΗΟ, Φ8 8,Φ8#7Φ, Φ& (4,> 8 Η,8Β#>#4#(58#>,Λ&,8Β,Φ7,ΦΦ #Λ, 5 4& ( 8,Φ > 8# Φ8 > >&Φ,& Λ# Η 8&# # 8Β, δ7 4&85#Λ Η 8, & 4Φ Ο,& (, #3,,> > & 74 8,>& 8Β,, # #Η5.ϑΒ,,ΙΛ# Η#ΛΗ, Φ7,Η, 8Ι&44,δ7&, Ι Φ8, >&Φ+#Φ 4 78Β# &8&,Φ 8#, # > 8Β, δ7 8&85 #Λ Η 8, & 4Φ, #3,,> Λ#, 5 4& (. ϑβ, (# 4 &Φ 8# Β 3, ΡΘκ #Λ Η7 & &+ 4 Ι Φ8, Ο,& (, 5 4,> Ο5 ΠΘΠΘ. 6, 5 4,> Η 8, & 4Φ,&, Φ& (45 8, 8,> Φ #ΗΗ#>&8&,Φ > 8 >,>& (4#Ο 4 #ΗΗ#>&85Η %,8Φ.Κ >, Φ8 >& (Ι Φ8, Φ #ΗΗ#>&85 &Φ,Φ,Ι #, Φ > +#ΦΦ&Ο&4&8&,Φ& 8Β, Λ,#Λ ( #Ι& ( Ι,,ΦΦ#Λ Λ& &8,,Φ#7,Φ9 8Β,,,> 8# + #8, 88Β, 87 4, 3& # Η, 8 >&Η+ #3,,Φ+# Φ,Φ8#,Φ#7,Φ &85. /Ρ

20 ( 112<66 +,%ϑε090%ρ7%# % +60Σ67%Φ.6 +.3% % ;#Φ8Φ 3& (ΦΛ #Η,7Φ& (,[&Φ8& ( &(Ω 8 Φ#7,Φ&Φ %,5Ο,,Λ&8Ο78 88Β,Φ Η, 8&Η, &(Ω 8 & 8 #>7,Φ,Ι #Φ8Φ9Φ#Η,ΙΒ& Β,>&ΛΛ& 7488#% #Ι >,3 47 8,. Τ >>&8&# 8#,δ7& & (& 3,Φ8Η, 8Φ& Τϑ9 8 & & ( > Β& & ( Φ8 ΛΛ9 > >,3,4#+& (,Ι Η,8Β#>Φ9 8Β,,&Φ 7, 8 & 85 Ο#78 8Β, #Φ8Φ#Λ 7Φ& ( > +#ΦΦ&Ο45 Β 3& ( 8# +7 Β Φ, > 8 Λ #Η #ΗΗ, & 4 #Ι, Φ & 8Β, &ΗΗ,>& 8, # 4# (Υ8, Η. ;#Φ8 # Φ&>, 8&# Φ,8Β,,Λ#,Ο#8Β > &3, Ο78 4Φ# Φ#7,#Λ, # #Η& 7, 8 & 85 >374, Ο&4&85Λ# ΧΤΦ,Φ+, & &Η,#ΛΟ7>(,8 # Φ8 & 8Φ. ϑβ,,&φ Φ,Φ748Η7 Β& 8,,Φ8& Ο7&4>& (+7Ο4& + &3 8,+ 8, ΦΒ&+Φα)))ΦβΙ&8Β #ΗΗ, & 4> 8 #Ι, Φ8#Ι >ΦΦ, 7 & (,ΦΦ8# >+#8, 8& 445,>7 & ( >ε# Λ&[& (8Β, #Φ8Φ#Λ> 8.ϑΒ&Φ&Φ 4Φ#>,Φ&,># #ΦΦΥΟ# >, >& 8, 8&# 4Ο Φ&Φ Φ&, 8Β, > 8 (,, 8,> Ο5 Η ς# +4 8Λ# ΗΦ α,.(.9 Σ##(4,9 ϑι&88, β 8 Φ, > 8&# 4 Ο#7 > &,Φ. Ν# Φ#Η, Φ8 8&Φ8& & Φ9)))Φ, 7 >, Φ8##> Φ,,ΦΦ&85 Φ #ΗΗ, & 4#Ι, Φ, Ξ Β, >#Λ 8Β,( Η,Ψ9& 3,Φ8& ( Η#,& &( Ω 8 8Β ΧΤΦ > 88 8& (8Β,Ο,Φ88 4, 8. Β&4, 8#,8&Η,8Β,Φ8 8&Φ8& Φ+ #3&>,>Ο5 ΧΤΦΙ,, 7 &δ7,9 #8Β, +4 5, Φ Β 3,, 8,,> 8Β, & Λ# Η 8&# Η %,8 > Β 3, Φ8 8,> (,, 8& ( Φ8 8&Φ8& Φ9 Λ# & Φ8,9# & Λ4 8&# > + &,& >&,Φ. ΧΤ& &8& 8&3,Φ 4Φ#,,> 8# Ο, 7 >, Φ8##> Ι&8Β& 8Β, Ο # >, # 8,[8#Λ 2ΚΥΙ&>, +4 Φ 8# >,3,4#+ + &85 >ΦΒ,> 8 9& Λ Φ8 7 87,Φ9Φ%&44Φ >4,( 4Λ Η,Ι# %Φ& 8Β,Ο7&4>& (#Λ >&(&8 4, # #Η5. ϑβ,3 47 8&# #Λ &(Ω 8 Φ Φ#7,Λ# (,, 8& (#ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& Φ&Φ 4Φ#,Φ748 #Λ + (Η 8& # Φ&>, 8&# Φ. ΤΛ &( Ω 8 + #3&>, ΦΙ, Φ 8# δ7,φ8&# Φ 8Β 8 Η 88, > ># 8Β&Φ & Η#, 8&Η,45 Λ ΦΒ&# 8Β Φ8 > > Η,8Β#>Φ9 8Β, +#4& 5Η %, Φ >#8Β, 7Φ, ΦΙ&44Ο,Ο,88, Φ, 3,>.ΤΛ#ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& Φ Ψ8 ΦΙ, δ7,φ8&# Φ 8Β 8 Η 88, 8Β, 8Β,5 Ι&44 #8 Ο,,4,3 8# 3 47 Ο4,. Τ 3,Φ8& (& &( Ω 8 Η 58Β7ΦΟ,Ι# 8Β8Β, #Φ8Φ,3, &Λ8Β,5,7, 8 & # Β&(Β,. ΧΤΦ ΦΒ#Ι,Φ+# Φ&Ο4, Φ8 8&Φ8& 4 4, >, ΦΒ&+ 8Β #7(Β >3 & ( 8Β, Κ Ν7 > Η, 8 4) & &+4,Φ#Λ Χ8 8&Φ8& Φ α&η+ 8& 4&859,4& Ο&4&859,4, #Λ&8 Ο&4&859 # Λ&>, 8& 4&85 >8 Φ+, 5β&,4 8&# 8# &(Ω 8 Φ#7,Φ.ϑΒ&Φ #74>& 47>, + #3&>& (,>&8 8&# #, 8&Λ& 8&# # >&ΛΛ,, 8> 8 >Η, Φ7,Φ.Τ 8Β&ΦΙ 59 ΧΤΦ #74> # 8 &Ο78,8Β,&,[+, &,, >Φ%&44ΦΙ# %& (Ι&8Β93 4&> 8& ( >4& %& ( >&3, Φ,> 8 Φ#7,Φ >(,, 8& ( Ι&>,3 &,85#ΛΦ8 8&Φ8& 4#78+78Φ.ϑΒ&Φ&Φ#, +#ΦΦ&Ο4, #4,Λ# ΧΤΦ Φ8 7Φ8,>8Β& >+ 8&,ΦΥ& 8Β, &(Ω &# Β &. Σ,, 445 8Β&Φ Φ7((,Φ8Φ Β (& ( #4, Λ# 8&# 4 Φ8 8&Φ8& & Φ9 Λ #Η + #>7, Φ#Λ Ο,Φ+#%,> 8 8# 45Φ8Φ#Λ> 8 + #>7,>Ο5#8Β, Φ >Λ# #8Β, +7 +#Φ,Φ# ΙΒ 8 &Φ Φ7((,Φ8,>&,4 8&# 8# 8Β, >&Φ8 &Ο78&# #Λ #4,Φ& (, #Η& Φ Φ Β (, Λ #Η /

21 Ξ(4,, ΦΨ8#Ξ 8&# Β, #,Φ.Ψ Β 8,3, 8Β,>,Φ&( 8&# 9 &(Ω 8 &Φ,Φ8Β,δ7,Φ8&# #Λ 8Β, >&Φ8 &Ο78,>,4 8&# Φ& 3#43,>& 8Β,, # #Η&,Φ#Λ &( Ω 8 9& 47>& ( 8Β#Φ, >&Φ8 &Ο78&# ΦΙ&8Β& ΧΤΦ9ΙΒ,,> 8 Φ &,,&Φ7 >, Φ8##> #8 Φ,δ7& & (8Β,Φ%&44Φ #Λ + 8& 74 +, Φ# Ο78 >&Φ8 &Ο78,> Η# (Φ8 8, Η& 47>& ( Η,8Β#>#4#(&Φ8Φ9 Φ8 8&Φ8& & Φ >Τϑ+,#+4,.?81 ( Β 8,8Β,&Η+4& 8&# Φ#Λ 8&# 4# 8 Φ 8&# 4)))Φ& 8Β,3 47 8&# > 4,(&8&Η 8& (#Λ &( Ω 8 Φ Φ#7,#Λ Ξ#ΛΛ& & 4Ψ Φ8 8&Φ8& Φ > 8Β,& #4,& 8Β, Λ# Η 8&# #Λ Ξ> 8 > &3,, # #Η5Ψι Β 8,8Β, #Φ8Φ >Ο,,Λ&8Φι Β 8>#,Φ7Φ& ( &(Ω 8 Η, Λ# 8Β,Ξ& >,+, >,,Ψ#Λ ΧΤΨΦ& 8Β,+ #3&Φ&# #ΛΞΒ&(Βδ7 4&85& Λ# Η 8&# ιψ Ω#,Φ 8Β, >&Φ8 &Ο78&# #Λ &( Ω 8 Φ%&44Φ9#Ι, ΦΒ&+9 8, Β #4#(5 >& #3 8&3, 458& Φ& 8Β,+ &3 8,Φ, 8# +78 8&# 4Φ8 8&Φ8& & Φ& >,Λ, Φ&3,+#Φ&8&# ι & #3 <=& #% ( ϑβ,,, 7+Λ # 8 > 4# (Υ8, Η #Φ8Φ#Λ >,3,4#+& ( &( Ω 8 ++4& 8&# Φ > Η,8Β#>Φ >8Β,Φ,Β 3,&Η+4& 8&# ΦΛ# 8Β,,Φ#7 & (#Λ#8Β, ΧΤ 8&3&8&,Φ. &(Ω 8 >,3,4#+Η, 8Ι# %,,>Φ8#4& % > #, 88#8Β,+#4& 5& 8,,Φ8Φ >,,>Φ#Λ(#3, Η, 8>,+ 8Η, 8Φ >8Β#Φ,#Λ>&ΛΛ,, 8Φ8 %,Β#4>, Φ >7Φ, Φ #Λ 8&# 4Φ8 8&Φ8& Φ. +60Σ67%Υ % 5012( /6 +7 &(Ω 8 Η,8#(,,8& Φα >8#Ο&#4#(5β8Β #7(Β8Β,Β7Η (, #Η, + #ς, 8/γ1 ΥΠΘΘ/.ϑΒ, #Η+,8&8&3, 87,#Λ8Β,:Σ)Ι Φ +#Ι, Λ74&Η+,87ΦΛ# 8Β, #ΗΗ, & 4&Φ 8&# >& >7Φ8 & 4&Φ 8&# #Λ(, #Η,Φ,δ7, & (.Μ, #Η+4,8,>9 8Β,Β7Η (, #Η,Ι Φ8 Φ4 8,>Λ #Η, >+#& 88#Φ8 8& (+#& 89 >Ο, Η,8Β, ηο47,+ & 8ηΛ#,Ι, #Λ> 8 Υ& 8, Φ&3,Φ &,, >Η,>& &,.ϑβ&φ3&φ&# &ΦΟ,& ( +7 Φ7,>9 >Φ&,ΠΘΘΡ,Ι(,, 8&# #Λ& Φ8 7Η, 8ΦΒ Φ> Η 8& 445&, Φ,> 8Β,Φ+,,> >>,, Φ,>8Β, #Φ8#Λ(, #Η,Φ,δ7, & (.Τ # 8 Φ88#Ι Φ8, > #ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& Φ9(, #Η& Φ&Φ #Ι& &8ΦΦ, # >+Β Φ,#ΛΟ&(> 8 Ι# %8Β 8 &ΗΦ8# 4,3, (,,ΙΟ&#4#(& 4 >Η,>& 4% #Ι4,>(,# 8Β,Ο Φ&Φ#Λ3 Φ8+##4#Λ+7Ο4& 45 3 &4 Ο4,Φ,δ7,,> 8. =8 8Β, 4,3,4 #Λ + #>7 8&# #Λ > 8 9 8Β, + #>7 8&# #Λ Φ,δ7,, > 8 Ο5,[8 (,, 8&# Φ,δ7, & ( Η Β&,Φ9 > Β,, 8Β, 3#47Η, #Λ > 8 Λ4#Ι& ( & 8# > 8 Ο Φ,Φ &Φ 4#Φ,45 ΦΦ# & 8,> Ι&8Β Η %,8 #Η+,8&8&# Ο,8Ι,, 8Β, Η ς# Η 7Λ 87, Φ#Λ Φ,δ7, & ( Η Β&,Φ ατ447η& 9) &Λ& &#Φ &,,Φ9,8.β. ϑβ,φ, Η Β&,Φ& 87,ΦΒ +,>Ο58Β,>&ΛΛ,, 8& 3,Φ8Η, 8Φ& (, #Η&,Φ, Β.ϑΒ,, # #Η&,Φ #Λ (, #Η& Φ Λ# 7Φ #7 > Ο&#Η,>& 4 ++4& 8&# Φ >, (7 Ο45 &, Φ& (45>#Η& 8,>Ο54 (,Φ,δ7, & (, 8,ΦΦ7 Β Φ8Β,Χ (, ;, 8,αΚΓβ9 /

22 8Β,,&ς& (Σ, #Η& ΦΤ Φ8&878,α;Β& β > # >Τ Φ8&878,αΚΧ=β.?7 Β#Λ8Β,Φ 4& ( 7+#Λ(, #Η& Φ Λ #Η Φ& (4,& >&3&>7 4Φ 8# 4 (, #Β# 8Φ#Λ +,#+4, Φ,,%Φ 8# >>,ΦΦ 8Β, + #Ο4,ΗΦ#Λ Λ& >& ( 3 & 8Φ ΦΦ# & 8,> Ι&8Β >&Φ, Φ,# + #+, Φ&85 8# >&Φ, Φ,. :,,9 8Β,(, #Η& Φ,Φ, Β 4 >Φ +,&Φ >#Η& 8,> Ο5 4 (, +#+74 8&# 4,3,4 # Φ# 8& + #ς, 8Φ 8Β 8 + #>7, Β7(, Η#7 8Φ#Λ Φ,δ7,, > 8 9,#Λ8, Β&(Β45 & 8, 8&# 4 > & 3#43, Β7 >,>Φ #Λ,Φ, Β, Φ. =8 8Β, Φ Η, 8&Η,9 (, #Η& Φ,Φ, Β9 4&%, Η 5 > 8 Υ> &3,, 8, + &Φ,Φ9 Β Φ Ο,, Β, 3&45 #ΗΗ&88,> 8# +, Φ# 4&Α,>Η,>& &,.ϑβ,+ #Η&Φ,#Λ& >&3&>7 4ΙΒ#4,(, #Η,Φ,δ7, & ( ΦΙ,44 Φ 8Β, +#+74 #Λ& >&3&>7 4(, #85+, + #Λ&4& ( α Φ Η %,> Ο5 Π0 >Η,β Β Φ 4,> 8# >,Φ%8#+ Φ,δ7, & ( & Φ8 7Η, 8Φ9 8# + #4&Λ, 8&# #Λ (, #Η,ΥΙ&>, ΦΦ# & 8&# Φ87>&,Φ# Ι&>,3 &,85#ΛΗ,>& 4 # >&8&# Φ9 > Ο#3, 448# Η7 Β& 8, Φ&Λ&,> Λ# 7Φ # 8 Φ4 8& ( (, #Η&,Φ, Β & 8# 4& & 4 Φ,88& (Φ., #Λ 8Β,Φ, >,3,4#+Η, 8Φ,45# 8Β,+7Ο4& 3 &4 Ο&4&85#ΛΗ#Φ8#Λ8Β,Φ,δ7,,> 8 & +7Ο4& > 8 Ο Φ,Φ. Ω = Φ,δ7,, > 8 Λ7 8&# Φ 4Η#Φ8 Φ +7Ο4& (##>& 8Β, Φ,δ7,, > 8, # #Η5. = Φ, # > >&Φ8& 8&3,, # #Η5 ΦΦ# & 8,> Ι&8Β(, #Η& > 8 #, Φ 8Β,,Η&8#Λ (, #Η& > 8.Χ,δ7,,> 8 Β Φ( >7 445Ο, #Η,7Ο&δ7&8#7Φ& Η 5>&ΛΛ,, 84&Λ, Φ &,,Φ9 (& ( #ΦΦ Η,>& &,9 > 7(Φ9 Β, 48Β9 ( & 7487,9 Ο&#8, Β #4#(59,,Ι Ο4,,, (59, 3& # Η, 8 >Η 5#8Β, Λ&,4>Φ.=Φ ++4& 8&# Φ#ΛΦ,δ7, & ( Β 3, Ο # >,,>9 7Φ,Φ > 8, Β &δ7,φ#λ 45Φ& ( Φ,δ7,, > 8 Β 3,,[+ >,>9 Ο78#Λ8, & 8, Φ&# Ι&8Β,[&Φ8& (Φ &, 8&Λ&,[+, 8&Φ,αΛ# & Φ8,9+4 8Ο,,>& (3Φ. (,,8& Η#>&Λ& 8&# φ, #4#(& 4Λ&,4>Φ87>53ΦΦ,δ7,,ΥΟ Φ,>Φ87>&,Φβ. Σ, #Η& Φ Β Φ 4# ( Β >&8Φ#Ι 3, Φ&# #Λ 8Β, ηο&( > 8 η Φ%&44Φ ΦΒ# 8 (,.,(& & ( Ι&8Β 8Β,:7Η Σ, #Η,) #ς, 8& 8Β,, 45/γγΘΦ9 8Β, ηο#884,, %η& (, #Η& Φ α8β 8&Φ9&8Φ >&ΛΛ& 7485& >,4&3, & (# 8Β, + #Η&Φ,#Λ >,,+ Ο&#4#(& 4 7 >, Φ8 >& ( 8Β #7(ΒΦ,δ7, & (ββ ΦΟ,, 88 &Ο78,>8#ΦΒ# 8 (,Φ#Λ+,#+4, Ο4,8# 45Φ,8Β, > 8. Β,8Β, 8Β&ΦΦ%&44ΦΒ# 8 (,Β Φ>&Φ ++,,># #89 45Φ&Φ#Λ(, #Η& > 8 &Φ Φ8&44Φ,, Φ8Β,Η#Φ8,[+, Φ&3, >8&Η,Υ # Φ7Η& (+ 8#Λ(, #Η& Φ.Τ8Β ΦΟ,, >>,ΦΦ,> Ο5 Β (& (& Λ Φ8 7 87,Φ αλ#,[ Η+4,9 8Β,&, Φ& ( 7Φ,#Λ =Η Α#,ΟΧ, 3&,Φ# Σ##(4,;#Η+78,β98Β #7(Β8Β,( #Ι8Β#Λ #ΗΗ, & 4Φ,δ7,,> 8 Η (,Η, 8 Φ, 3&,Φ9 > Ο5 Φ,δ7,, Η Β&, Η 7Λ 87, Φ 8Β,ΗΦ,43,Φ& 8Β, >,3,4#+Η, 8 #Λ 4(# &8ΒΗΦ > Φ#Λ8Ι,.,,>4,ΦΦ 8# Φ 59 4(# &8ΒΗΦ > 8, Β &δ7,φ>,3,4#+,>& &8& 445Λ# Ο&#& Λ# Η 8& Φ >(, #Η&,Φ, ΒΒ 3,Λ&48,,> #78& 8##8Β, > 8 Υ& 8, Φ&3,Φ &,,Φ.?81 ( Ω#,Φ8Β,Η&[87,#Λ+7Ο4& > #ΗΗ, & 4& 8,,Φ8Φ& (, #Η& Φ> 8 #ΛΛ, 5 (7&>,Λ# #8Β, Ο&(> 8 Φ,88& (Φι :#Ι >#,Φ 8Β, 4# (ΥΦ8 >& ( Φ%&44ΦΥΟ#884,, %& (, #Η& Φ Φ7((,Φ8 ΙΒ 8 #74> Β ++, & #8Β, >#Η & Φι /1

23 & #3 <=& #% (,,> 8#, Φ7, 8Β 8 Φ& (4, Λ# Η#Λ > 8 + 8&, >#,Φ #8 Β#Η#(, &Φ,# >#Η& 8,>#Η & Φ8#8Β,,[ 47Φ&# #Λ#8Β, Ι 5Φ#Λ 8& (9% #Ι& (#,4 8& (.,,> 8#& 3,Φ8& Λ# ΗΦ#Λ Φ%&44Φ 8 & & ( 8Β 8, #8 8## Λ# 7Φ,># 7, 8 + #Ο4,ΗΦ# 8, Β & 4>&ΛΛ& 748&,ΦΟ78 #7 8,,# (#& ( Β (,ι +60Σ67%&.160% 5012( /6 +7 <# 4 78Β# &8&,Φ, 7 >, &, Φ,> +,ΦΦ7, 8# 8 ΦΛ# Η 8Β,& Φ, 3&,Φ Ο78 8Β,5, 4Φ# Λ,> Ι&8Β 7Φ8, &85 78Φ > Φ8 ΛΛ,>7 8&# Φ.)7Ο4& Φ, 3&,Φ9 Φ7 Β Φ Ι Φ8, Η (,Η, 89,&, Φ& (45 Η (,>& +7Ο4& ε+ &3 8, + 8, ΦΒ&+Φ& ΙΒ& Β,Ι Η %,8Φ Λ# Φ+, & 4&Φ8 Φ, 3&, + #3&Φ&# Β 3, Ο, #Η,, 8 4. Ω 8 &Φ, 8 4 8# 8Β,Φ, + 8, ΦΒ&+Φ Ο#8Β & 8, ΗΦ #Λ 8 (,8Φ > (,,Η, 8Φ9 > Φ 3 47,>,Φ#7,& 8Β,& #Ι &(Β8. Ν #Η 8Β, +, Φ+, 8&3,#Λ 4# 4 78Β# &8&,Φ9,Ι> 8 Φ#478&# ΦΗ&(Β8,δ7&, # Φ&>, Ο4,Λ& & 4& 3,Φ8Η, 8 >+#4&8& 4Ι&44.:#Ι,3, &8&Φ>&ΛΛ& 7488#Ο,, 8 & 8Β 8Φ7 Β& 3,Φ8Η, 8ΦΙ&44+ 5 #ΛΛ Φ8Β,+#8, 8& 4#ΛΟ&(> 8 #78 #Η,Φ4&,Φ+ &Η &45& 8Β,7, 8 & +#ΦΦ&Ο&4&85#Λ (,, 8& (,Ι9 7,[+, 8,> +, Φ+, 8&3,Φ. &( > 8 #74> 4Φ# Ο, 7Φ,> 8# #ΛΛ, Λ& & 4&, 8&3,Φ 8# 7Φ, Φ. ϑβ,, Β 3, Ο,, 7ΗΟ, #Λ 8 & 4Φ ΙΒ,,,Ι >Φ Φ5Φ8,Η αφ&η&4 8# Φ7+, Η %,8 4#5 485 >Φβ Β Φ Ο,, & 8 #>7,> 8#&, 8&3&Φ,, 5 4& (. &8Β8Β&Φ8, Β #4#(59&8&Φ+#ΦΦ&Ο4,Λ# & >&3&>7 4Φ8#Ξ#+8& Ψ >8,8Β,& +, Φ# 4& Λ# Η 8&# >8Β,,Ο5Φ7++# 8,8Β& #Λ+ 8& &+ 8&#.:#Ι,3, 98Β,, &Φ Β&(Β 4,3,4 #Λ Η&Φ8 7Φ8 Ο# & ( Φ, Φ# Φ & 8# Ο& Φ > #, Φ 8Β 8 & >&3&>7 4ΦΨ& Λ# Η 8&# #74> Ο, Η&Φ7Φ,>9,Φ+, & 445 #Ι 8Β 8 Ο&( > 8 458& Φ # 8 &Ο78, 8# Η %& ( > 8 #ΗΗ#>&85& # 8,[8Φ ΙΒ,,&8&Φ #8 4Ι 5Φ, Φ5 8# Φ, 8 & ΙΒ#, +Φ8Β,Ο,,Λ&8Φ >Β#Ι.?81 ( Β 8, 8Β,, # #Η& Ο,,Λ&8Φ#Λ, ( (& ( Ι&8Β 8Β, + &3 8, Φ, 8# # Ι Φ8,,>7 8&# ι Β 8,8Β, #ΗΗ, & 4 >3 8 (,Φ#Λ, ( (& (Ι&8Β8Β,+ &3 8,Φ, 8# Ι&8ΒΟ&( > 8 ι Β 8%& >Φ#Λ > 8 Ι#74> 8Β, + &3 8, Φ, 8# Ο,& 8,,Φ8,>& ( & & (,ΦΦ 8# Λ #Η8Β,+7Ο4& Φ, 8# ι :#Ι #74> 8Β, +7Ο4& Φ, 8#, ( (, Ι&8Β 8Β, + &3 8, Φ, 8# # &( Ω 8 δ7,φ8&# Φι & #3 <=& #% ( = 8, Φ&# &Φ ++, 8 Ο,8Ι,, 8Β, 7 % #Ι +#8, 8& 4 #Λ Ο&( > 8 > 8Β,,δ7&,Η, 8 Λ# Ι Φ8, + 8&8&#, Φ 8# + #>7,,Φ748Φ α&.,. 8# Η %, Φ+, &Λ& 8Β& (Φ Β ++, β Ι&8Β&,4 8&3,45 ΦΒ# 8 8&Η, Λ Η,Φ. ϑβ,,, 7ΗΟ, #Λ /γ

24 >&ΛΛ,, 8 + &3 8, + 8, Φ ΙΒ# &8 Η 5 Ο, Λ 7&8Λ74 8#, ( (, Ι&8Β Φ7 Β Φ # Φ8 7 8&# #Η+ &,Φ >Η 7Λ 87, ΦΙΒ#+ #>7,Λ##>+ % (& (.ϑβ,φ, #Η+ &,Φ 4Φ#Β 3, Φ# & 4,Φ+# Φ&Ο&4&858#,>7,8Β,δ7 8&8&,Φ#ΛΙ Φ8,8Β,5 + #>7, > #74>Ι# % 4# (Φ&>,+#4& 5Η %, Φ8#8 %4,8Β,Φ,&ΦΦ7,Φ. ( 112<66 +,%6Ε090%ς7%%#6Ε 21% +60Σ67%&.160% ;# 8,Η+# 5 Ι Φ8, Η (,Η, 8,4&,Φ# Φ+, &Λ& > 8 Λ4#ΙΦ + 8& 74 45#Λ 8Β, 8# (, > 8 ΙΒ& Β 8 %Φ Ο#8Β 8Β, 8#8 4 Ι,&(Β8 #Λ Ι Φ8, #44, 8,>9 > 8Β, + #+# 8&# #ΛΙ Φ8,8Β 8&Φ+ #,ΦΦ,> 8, 5 4& (+4 8Φ.ϑΒ&Φ8# (,> 8 &Φ7Φ,>8# Η +Β Ο&8Φ9+ #ς, 88, >Φ > ,, 5 4& ( 8,Φ.Ω,Φ+&8,8Β,3#47Η,#Λ> 8 (,, 8,> Ο5 Ι Φ8, Η (,Η, 8 78Β# &8&,Φ & 8Β, ΚΓ 8Β,, &Φ Φ 5,8 4&884, Φ5Φ8,Η 8&, ( (,Η, 8 Ι&8Β &( Ω 8 Η,8 & Φ9 48Β#7(Β 8Β, Ι Φ8, Φ, 8# &Φ Ο,(& & (8#,[+, &Η, 8Ι&8ΒΦ7 Β> 8 Λ# ΗΦ9+ 8& Β #7(Β8Β,7Φ,#ΛΞΦΗ 8 Ο& ΦΨ9,δ7&++,>Ι&8ΒΦ, Φ# Φ.Χ7 ΒΦ, Φ# Φ #74>(,, 8,> 8 Ι&8Β8Β,+#8, 8& 48# + #3&>,,Ι%& >Φ#Λ& Λ# Η 8&# Β,4+& (Ι Φ8, 78Β# &8&,Φ8#&>, 8&Λ5+ 88, Φ > Η %, +,>& 8&# Φ Ο Φ,># 4 (, δ7 8&8&,Φ#Λ, 4Υ8&Η,9 >,8 &4,>& Λ# Η 8&#. Ν#,[ Η+4,9 &( Ω 8 #74> + #3&>, 3 47 Ο4,& Φ&(Β8Φ& 8# 8Β, +#ΦΦ&Ο4, #,4 8&# Φ Ο,8Ι,, Ξ 7 8,, 5 4& (Ψ >#8Β, 3 & Ο4,Φα,.(.9,Φ+# Φ&3, #44, 8&# Φ98Β,7Φ, #Λ &, 8&3,Φ > >&Φ&, 8&3,Φ9 Ι, 8Β, + 88, Φ9,8 β. ϑβ, #ΗΟ& 8&# #Λ 8Β, 3#47Η,#Λ> 8 >&8Φ8&Η,4&,ΦΦΦ7((,Φ88Β 8 #,4 8&# Φ9 Φ5,8 #8Λ7445&Η (&,>9 #74> 4Φ#,Η, (, >Ο,8,Φ8,>.:#Ι,3, 8Β,,Υ+7 +#Φ& ( >4& %& (#Λ> 8 Φ,8Φ &Φ,Φ,8Β& 4 δ7,φ8&# Φ Ο#78 & Λ# Η,> # Φ, 8. ϑβ,,, 4Φ# &ΦΦ7,Φ #Λ 8 7Φ8 ΦΦ# & 8,>Ι&8Β8Β, &Φ%Φ#ΛΛ 4Φ,# Φ+7 &#7Φ #,4 8&# Φ >Λ, Φ Ο#78& 3 Φ&# #Λ + &3 598Β 8,,>8#Ο, >>,ΦΦ,>.?81 ( :#Ι Η&(Β8,Ι Ι 5Φ #Λ Η, Φ7 & ( > 8 9 Φ7 Β Φ Φ, Φ# Φ9 & 8 #>7,,Ι #, Φ Ο#788Β,,4 8&# ΦΒ&+Ο,8Ι,, 8Β,+7Ο4& Ο#>&,Φ >+ &3 8, #, Φι ΧΒ#74>4&Η&8ΦΦΒ#74>Ο,+4,># Ο&(> 8 458& Φι:#ΙΗ&(Β8>, &Φ&# Φ Ο#78 Φ7 Β4&Η&8ΦΟ,#+, 45>&Φ 7ΦΦ,> >>,Ο 8,>ι ;#74> Β&+Φ # Φ, Φ# Φ # Ο& Φ Φ7++# 8 8Β, &>, #Λ #Ι, ΦΒ&+ #Λ Ο& Φ9, #7 (& (& >&3&>7 4Φ 8# 8Β& % > Ο,Β 3,&,Ι Ι 5Φ Ι&8Β,Φ+, 8 8# 8Β, >&Φ+#Φ 4#Λ>#Η,Φ8& Ι Φ8,ι ;#74> &( Ω 8 8# Ο, 7Φ,> 8# 8 (,8 & 8, 3, 8&# Φ > ΙΒ 8 Ι#74> Ο, 8Β, &Η+4& 8&# Φ#Λ8Β&Φ ++ # ΒΟ,& 8Β,Ι&>, Λ&,4>#Λ+7Ο4& Φ, 3&,>,4&3, 5ι ΠΘ

25 & #3 <=& #% ( Χ, &# ΜΛΛ&, Φ#Λ 8Β, Σ? Ω= Ι#74> 4&%, 8# Φ,, & Λ# Η,> +#4& 5 >,Ο 8,# 8Β, +#8, 8& 4#Λ& Φ8 44& ( Β&+Φ# Φ, Φ# Φ& Ο& Φ Φ 8Β, > 8 (,, 8,> #74>, Ο4,8Β,Η8#+ #3&>, Η#,,ΛΛ& &, 8 >+, Φ# 4&Φ,>Φ, 3&,.:#Ι,3, 98Β,5, 78&#7Φ Φ 8Β,, Β 3, Ο,, 7ΗΟ, #Λ Η+ &( Φ& 8Β, Η,>& ΙΒ& Β Φ8,ΦΦ 8Β 8 Β&+Φ# Φ, Φ# Φ& Ο& Φ Η&(Β8 4Φ# Β 3,,( 8&3, # Φ,δ7,,Φ9 &Φ& (Λ, Φ Ο#78Φ7 3,&44,8, Β #4#(&,Φ98Β 8 44#Ι >,3,, #7 (,8Β, 78Β# &858#ΞΦ+5Ψ# Β#7Φ,Β#4>Φ. +60Σ67%Φ.6 +.3% % 2 Φ7 & ( 8Β, + &3 5 > # Λ&>, 8& 4&85 Υ Ο#8Β 87 4 > +,,&3,> Υ#Λ +, Φ# 4 > 8,%,5 #, Φ#Λ ΧΤΦ.Μ 8Β,#,Β >9 3 &,85#Λ8, Β &δ7,φ,7φ,>8# Β&,3,8Β&ΦΦ7 Β Φ # 5Η&Φ 8&# 9>&Φ 4#Φ7,+ #8, 8&# Φ >8Β,8 Φ+, 5#Λ + 8&,Φ. Μ 8Β,#8Β, 9 8Β,,&Φ ΦΦ7Η+8&# 8Β 8,7Φ& (,[&Φ8& ( > 8 &Φ 4,ΦΦ & 8 7Φ&3, > >,Η >& ( #Λ,Φ+# >, 8Φ > 8Β7Φ Η#,,Φ+, 8Λ74 #Λ + &3 5. :#Ι,3, 9,3, ΙΒ, > 8 &Φ # 5Η&Φ,> > 8Β,,Ο5 # 4# (, Ξ+, Φ# 4Ψ9 8Β,,+7 +#Φ& ( > 4& % (, #Λ >&ΛΛ,, 8 > 8 Φ,8Φ Η 5 4, > 8# 8Β, &>, 8&Λ& 8&# #Λ & >&3&>7 4Φ Φ Ι,44 Φ Ξ( #7+,ΛΛ, 8Φ9Ψ ΙΒ,, 8Β, &>, 8&Λ& 8&# #Λ + 88, Φ >,4 8&# ΦΒ&+Φ Ο, 7Φ,> 8# 8 (,8 + 8& 74 ( #7+Φ,Φ748& (& Λ7 8Β, #, Φ Ο#788Β,,7Φ,#Λ> 8. &(Ω 8 Φ#7,ΦΦ7 Β ΦΦ# & 4Η,>& >Η#Ο&4,+Β#,7Φ (, 4Φ# &Φ,8Β,&ΦΦ7,#Λ # Φ, 8. ΧΤΦΒ 3,4# (Φ8 >& (+ 8&,Φ#ΛΗ %& (8 Φ+, 88#,Φ+# >, 8Φ8Β, & 8, >,>7Φ,Φ#Λ8Β,& > 8 > 5 Β (,Φ,Φ7Ος, 88#Φ8 & (, 8> 8 + #8, 8&#,3&,Ι > ++ #3 4+ #,ΦΦ,Φ.:#Ι8Β&Φ Ο, #Η+4&ΦΒ,>&,4 8&# 8# &(Ω 8 αλ #Η Φ# & 4 Η,>& # Φ, Β, (&,Φ9 Λ#,[ Η+4,β&Φ 7, 845 Η 88, #Λ,3&,Ι >>,Ο 8,.Ν#,[ Η+4,9> 8 + #8, 8&# 74,Φ(,, 445Φ8&+74 8,8Β 8 # Φ, 8Η7Φ8 Ο, Λ,,45(&3, 9 Φ+, &Λ& >& Λ# Η,>.:#Ι,3, 9 ΙΒ 8 7Φ, Φ#Λ Φ+, &Λ& +4 8Λ# ΗΦ # &(& 445 (,,> 8# Η 5 #8 #3, 8Β& > Φ, >,+7 +#Φ& ( #Λ > 8. Ν7 8Β, Η#,98Β, &8, & 8Β 8 # Φ, 8Ο,Φ+, &Λ& >& Λ# Η,>Η, ΦΦ7Ος, 8ΦΗ7Φ8 Ο, Ι,#Λ8Β,+7 +#Φ,Φ8#ΙΒ& Β8Β,& > 8 Η 5Ο,+78αΞ+7 +#Φ,4&Η&8 8&# Ψβ >,Ι +7 +#Φ,Φ Η7Φ8 Ο, Ξ #Η+ 8&Ο4,Ψ Ι&8Β 8Β#Φ, Φ8 8,> +7 +#Φ,Φ. ϑβ#7(β 8Β,,&Φ Η7 Β >,Ο 8, Ο#78 ΙΒ 8 # Φ8&878,Φ #Η+ 8&Ο4, 7Φ,Φ9 8Β&Φ &8, &# +#8, 8& 445 # Λ4& 8Φ Ι&8Β 8Β,,[+4# 8# 5 > Φ,, >&+&8#7Φ Β 8, #Λ &( Ω 8,[+, &Η, 8Φ ΙΒ,,7Φ,Φ,Ξ>&Φ #3,,>Ψ& 8Β,> 8 α Φ>&Φ 7ΦΦ,>7 >, Η,8 & Φβ. Τ >>&8&# 8## & +4,#Λ&>, 8&Λ5& ( +#4& &,Φ > + #,>7,Φ 8Β 8 >>,ΦΦ 8Β,Φ,&ΦΦ7,Φ9 8Ι##8Β, ++ # Β,Φ, +#ΦΦ&Ο4,. Μ,& 3#43,Φ 7Φ& ( &( Ω 8 Λ# Η, Φ7 & (8Β& (Φα #+Φ9Ι 8, 9+ &,Φ98 ΛΛ& β 8Β, 8Β 8Β,>#& (Φ#Λ+,#+4,. Π/

26 =Φ, # > #, Φ7Φ& (> 8 #44, 8&# + #,ΦΦ> 8 α+ > 8 β8#&η+ #3,,[&Φ8& ( Η,8Β#>Φ. &8Β 8Β,&, Φ& ( Η#3, 8## 4&,, Φ7Φ,Φ9(#3, Η, 8 Φ, 3&,Φ > Φ7 3,5Φ9 4 (, Η#7 8 #Λ + > 8 α7φ (, > Ο,Β 3&#7 > 8 Φ7 Β Φ 4& %Φ9 >7 8&# 9+ (,Φ, >9 >Λ&,4>#+, 8&# 4> 8 β&φο,& ((,, 8,> >ΙΒ& Β #74> Ο,7Φ,>8#,[+, &Η, 8Ι&8ΒΞ& ΥΒ#7Φ,ΨΛ# ΗΦ#Λ &(Ω 8. Β&4,Φ8&44 &Φ& (δ7,φ8&# Φ #Λ,8Β& Φ9&Λ Η >, 8 Φ+, 8 Ο5 ΧΤΦ9 + > 8 #74> Ο, 7Φ,> 8#&Η+ #3, > 8 #44, 8&# + #,ΦΦ,Φ.ϑΒ&ΦΙ#74>Ο,Η#,Ξ4#Ι &Φ%Ψ >, Ο4,, 45,[+, &Η, 8 8&# > + &85ΥΟ7&4>& (& Ι# %& ( Ι&8Β,Ι Λ# ΗΦ#Λ > 8 Φ Ι,44 Φ # 8 &Ο78& ( 8# Β (& (# ( &Φ 8&# ,Φ. &(Ω 8 Φ#7,Φ(,, 8,>Ο5 #ΗΗ, & 445#Ι,>+4 8Λ# ΗΦ, 4Φ#374, Ο4,8# + &3 5 >,8Β& 4 # 8 #3, Φ&,Φ8Β 8+7Ο4& 45, 7+8 Φ # Φ,δ7,,#Λ,3,4 8&# Φ Ο#78 Φ7 3,&44,9 8 %& ( > > 8 ΦΒ & (. 5 7Φ& ( 8Β,Φ, Φ#7,Φ9 ΧΤΦ 4Φ# Ο, #Η,374, Ο4, >+#ΦΦ&Ο45&Η+4& 8,>& 8Β,Φ, # 8 #3, Φ&,Φ.?81 ( Β 8,8Β,,8Β& 4 &Φ%Φ#Λ7Φ& ( &(Ω 8 >Β#Ι >8#ΙΒ 8,[8, 8 #74> 8Β,5Ο, >>,ΦΦ,>ι?&(Β8 8Β, > 8 + #8, 8&# > + & # Β,Φ #Λ 8&# 4 Φ8 8&Φ8& Φ > (#3, Η, 8Φ Η#,(,, 445 Ο, 8Β,& Ξ #Η+,8&8&3, >3 8 (,Ψ > Φ, 3, Φ Ο Φ&ΦΛ# 8Β,>,3,4#+Η, 8#Λ ++ # Β,Φ& 8Β,+ &3 8,Φ, 8# ι & #3 <=& #% ( Β&4, > 8 + #8, 8&# + & &+4,Φ, Ι,44 >3,>&,4 8&# 8#(#3, Η, 8 > 8 98Β,5, #8Φ#Λ# &(Ω 8 Φ#7,Φ.Τ &8& 8&3,Φ 7, 8457 >, Ι 5Φ7 Β Φ 8Β, + #+#Φ,> 2Κ Σ,, 4 Ω 8 ) #8, 8&# 6,(74 8&# 9 Η 5 + #3&>, +#4& 5 (7&>,# 8Β&Φ. +60Σ67%Υ % =Η& # >,Η& >+ #Λ,ΦΦ&# 4& >7Φ8 5Β Φ>,3,4#+,> #7 >8Β,,8Β& 49Φ# & 4 > 4,( 4&Η+4& 8&# Φ#Λ(, #Η& Φ Φ > 8 Υ& 8, Φ&3, Φ &,,. Τ 27 #+,9 ΚΓ9 # 8Β =Η, & > Φ,3, 4#8Β, #7 8 &,Φ9(#3, Η, 8ΥΛ7 >,>,Φ, Β Β Φ,[8, Φ&3,45,Φ, Β,>,8Β& 4 &ΦΦ7,Φ ΦΦ# & 8,> Ι&8Β (, #Η& Φ9 Η & 45 & 8Β, & 8,,Φ8Φ #Λ + #8, 8& (+ 8&, 8Φ9 &8&Α, Φ >+7Ο4& & (,, 4Λ #Η,&8Β, 4#Φ& ( # 8 #4#Λ8Β,& #Ι > 8 9# & 8Β,& 8,,Φ8Φ#Λ Β,4+& ( 3 &#7Φ Φ# & 4( #7+Φ Η (, +#8, 8& 4 >&Φ >3 8 (,Φ# >&Φ &Η& 8&# ΦΦ# & 8,>Ι&8Β(,,8& > 8. 2[+4& &8,8Β& 4&ΦΦ7,Φ #7 > Φ,δ7, & ( > 8, 4,(&# 9 >& 47>,(,, & ηο&( > 8 η #, Φ Φ7 Β Φ +, Φ# 4&Α 8&# > >,Υ # 5Η&Α 8&#. =,, 8 Φ87>5 ΦΒ#Ι,>Λ# & Φ8,8Β 8&8Ι Φ+#ΦΦ&Ο4,8#&>, 8&Λ5 Η,>& >&3&>7 4ΦΛ #Η(, #Η, Φ,δ7,,Φ >,+#Φ&8,> & +7Ο4& > 8 Ο Φ,Φ. Β&4, 8Β, & 8, 8&# 4 (, #Η& Φ #ΗΗ7 &85Β Φ,Λ7445 Β&8, 8,>> 8 Ο Φ,Φ8#(7 >8Β, # Λ&>, 8& 4&85#Λ 4& & 4 ΠΠ

27 Φ,δ7,,> 8 αλ# & Φ8,9Η & 8 & & (Φ,+ 8,>,ΦΦΥ # 8 #44,>> 8 Ο Φ,Φ7 Β Φ >ΟΣ=)β9 +7Ο4& Φ,δ7,, > 8 Φ,8Φ Ο, >,Υ # 5Η&Φ,> 7Φ& (,4 8&3,45 Φ8 &(Β8Λ# Ι >> 8 4& % (,8, Β &δ7,φ. ϑβ&φ + #Ο4,Η &Φ #Η+4& 8,> Ο5 8Β, &, Φ& (45 #ΗΗ, & 4ΥΒ5Ο &> Β 8, #Λ Η7 Β (, #Η&,Φ, Β. < (, Φ,δ7, & (, 8,Φ,ΛΛ, 8&3,45 #+, 8, Φ (4#Ο 4 Φ,δ7, & ( Φ, 3&,Φ Λ# 4&, 8Φ. ;4#7> #Η+78& ( Φ, 3&,Φ Φ7 Β Φ =Η Α#,Ο Χ, 3&,Φ > Σ##(4,;#Η+78,, #8 Φ7Ος, 8 8# 8Β, Φ Η,,(74 8&# Φ +7Ο4& 445 Λ7 >,>,Φ, Β.ΚΦ,#Λ8Β,Φ,+4 8Λ# ΗΦΛ# Φ,δ7,,> 8 &Φ8 #7Ο4,>Ο5&ΦΦ7,Φ#Λ 8 7Φ89 > 7, 8 & 85 Φ 8# 8Β, #ΗΗ&8Η, 8#Λ Φ, 3&, + #3&>, Φ 8# 8Β,,8Β& 4 Λ Η,Ι# %Φ8Β 8Ο& >(, #Η& Φ,Φ, Β, Φ.,Ι#74>Φ7((,Φ88Β 8Η 5Λ Η& (Φ#Λ,8Β& 4&ΦΦ7,Φ ΦΦ# & 8,>Ι&8Β(, #Η& > 8 Β 3, Ο,, #Ι45& >&3&>7 4&Φ8& 9 > 8Β,5 Β 3, + &> 4&884, 88, 8&# 8#,8Β& Φ 4, >5&Η+4& &88#> 8 + 8&,Φ.=Φ&8Η#3,ΦΟ,8Ι,, >&ΛΛ,, 8Φ,88& (ΦΥΥ,Φ, Β Φ,88& (9 4& & 4,Φ, Β9 4& & 4 ++4& 8&# ΥΥ Ο&#Η,>& 4 Φ,δ7,, > 8 &Φ 3 47,> >&ΛΛ,, # Η (& Φ#,+8 Ο4, &Φ%>&ΛΛ, Ο,8Ι,,,Φ, Β4 Ο# 8# &,Φ9 & >7Φ8 5,Φ, Β > 4& & 4Φ,88& (Φ. Β 8Φ,,ΗΦΒ&(Β45+ #Η&Φ& (8# 4 Ο# 8# 5Υ Ο Φ,>(, #Η& Φ,Φ, Β, Η&(Β8Ο,Β&(Β45+ #Ο4,Η 8& 8# 4& & 4+ 8&8&#, # +7Ο4& Β, 48Β+ #Λ,ΦΦ&# 4.?81 ( :#Ι>,,+45,,8Β& 4 #, Φ &,>& 8#> 8 + 8&,ι Τ ΙΒ 8Ι 5Φ>#,Φ,8Β& #Λ, 4, >5#+, 8,& > 8 7 8&# ι & #3 <=& #% ( Τ 3,Φ8&( 8, >, #7 (, Ι&>, (,#Λ& 3#43,Η, 8Φ& Φ,88& ( (, > Φ > + &# &8&,ΦΛ# (, #Η&,Φ, Β Ω# #8 ΦΦ7Η, 8Β 8,8Β& Φ# 45,4 8,Φ 8# Β7Η,Φ, Β Φ7Ος, 8Φ# + 8&, 8Φ Ο78 4Φ#+4 5Φ#78& Η 5>&ΛΛ,, 8Λ# ΗΦ#Λ,4 8&# ΦΒ&+. ( 112<66 +,%6Ε090%Ψ7% 33.? (.6 (;% +60Σ67%Φ.6 +.3% % 8&# 4 Φ8 8&Φ8& & Φ 7, 845 Ι# % #44 Ο# 8&3,45 3& 7Η, #7Φ Λ# 7ΗΦ Φ7 Β Φ 8Β#Φ, Λ &4&8 8,> Ο5 27 #Φ8 8# 8Β, Κ 2;2. Σ,, Β,Φ, #44 Ο# 8&# Φ& 3#43, Φ8 8&Φ8& & Φ ΙΒ#, Φ&Η&4 45 +#Φ&8&#,> Ι&8Β& ΧΤΦ &,&8Β, Η (,Η, 8 # + #ς, 8 #4,Φ. Β&4, #44 Ο# 8&# &Φ8Β7Φ #8,Ι8# 8&# 4Φ8 8&Φ8& & Φ9Η,8Β#>Φ Λ# >#& ( 8Β&Φ Ι&8Β Φ# & 4 Φ &, 8&Φ8Φ > 8Β, + &3 8, Φ, 8# Υ Ο,5# > Η,,8& (Φ > Φ8 %,Β#4>, # Φ748 8&# Φ Υ, #8 Φ Ι,44,Φ8 Ο4&ΦΒ,>. &( Ω 8 + #3&>,Φ #++# 87 &85Λ# >,3,4#+& (Φ7 Β #ΦΦΥΦ, 8# 4 #44 Ο# 8&# ΦΛ# Η 5, Φ# Φ.Ν# #,9 &( Ω 8 &Φ Ξ,ΙΨ > 8Β,,&Φ 4&884, Φ,884,Η, 8# ++4& 8&# Φ9 Η,8Β#>Φ > Π0

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667 ! # %#& ( )( +,(./ # (01/, # # 2!/# ) 3(#1 (#(4/,(/## )!,(/0( # 5667 !! # %!& & (%) # +!,% % %%% ). /0!,10 2,&3 4!)0 5 6 0 0 2 7 0 8133 9 3% & : 2 0 %6 ; 20 < 8 = >#60 %2%2%8%#%!7 9!%!,0 2+ 8 = %%% %%%%%?

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

ΓτΡΦΣ Α Γ. με σκφ ιμ τητε Ψξ ι ξφκατ α αφη ξφ επαγγ λμε τφζ τφ κτε

ΓτΡΦΣ Α Γ. με σκφ ιμ τητε Ψξ ι ξφκατ α αφη ξφ επαγγ λμε τφζ τφ κτε ΑΙ Ο ο Ιζ Ο Ι Ο Οο γ ξφ ξ ξ κγ Ι Γ ΤΝ Φ ε Φ Ι Σ ΓτΡΦΣ ΓΕΝ ζμ Λ γφ β Σ Τ Α ΝΗμ Ν ΦΕ Σ Γ Ν κ Φ θ Γ Φ γ ΦΗΣ Ψ Ι Α Γ ε Γ ιευφυ τα Αμ ατ ι μετα τητ η ιο η ταυ Φ ο Ε Φ ξφ Φ ηαη διατ ξεε τφυ θψ Φ Φι αθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #.

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡ Η Α Ο ΙΑ ΙΚ Ο Η Η Η Α Α ι αιά : 25-06-2014 Α Α αι Α Α Α ί. ια : 07/2014 Α Η Ω Α Α ί. α : 352.9-07/14 Η Η Α Α Η Α ί. ίο : -1056- Α Ω Α Ω Ω Η Η Ω Α Α Ω Η Α ο Ω ( ο οί ο ι α ι ια ι α. / :Α α ι ιά - α.

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # ( ) + +!! ( #,.

! # %& # ( ) + +!! ( #,. ! # %& # ( ) ++!! ( #,. ! # % & ( )# ( (+, (. ( / + % # (0% ( 1 & / ( 2! + & 3% / 4 # 5 / ( & 2 + 1 & 2 2 6 2 & 5 7 5&! & 8 5+% 9 2 9! & & & 9! & 3&& ( &&& &. 1 9. & % : ;! & & & #

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

+ ) 1 2! 3 % !

+ ) 1 2! 3 % ! # % & (!! + + ) 1 2! 3 % + 5 1 2! !! #! % ( ) +,! %. # # # ) /0! 1 2 3 # 4 0 ) 5 # # & 4 & 6 #% 0 ## 7 8 & #+! #9 # : & 1 5 + ; < + 4 ) 3 4 Α Β 3# # < 4 Α Β 3 < 4 Α Β 39 + =>! ) 5# + 9# + & Α 9+9Β 9 Χ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.30 13:23:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7181ΩΡΝ-5Α4 Α Α Α Ω Α, 30/10/2014 Α Α. Ω.: -16105- Α Α Α :

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α     Α Α Α Α Α Α & Α  α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο  ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV Χ Η Η Α Α Α. ω.:5422 Αθή α 14.02.2014 Α Η 14SYMV001890295 2014-02-25 ια η α άθ η α ά η α φό α η ιο ία & ο ή ι η «ώ οώθη η η ι ώ οϊό ω» Α α α 14.02.2014, α αφ ία ο ι ο ι ίο ά α ί ο ο ί, αφ ό ο ο ι ό ό ο

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Reaction behavior of iron- and coppercomplexes with tripodal ligands

Reaction behavior of iron- and coppercomplexes with tripodal ligands Justus-Liebig-Universität Giessen Institut für Anorganische und Analytische Chemie Reaction behavior of iron- and coppercomplexes with tripodal ligands Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα