% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!"

Transcript

1 # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2 % % % ( % 9 % % % : 2 %( % ( 3 3 % % % %2 % ) % 4, 44 ;) %,)% (,, % % ( 3; <)%,,

2 # %& () +,%./0(% 0( 01% # %& () +, #./ ,%4,%5.6.7%8( 9%2 +20/6%6 %/(.26 20% % 23, , 89), 5: 3,59;,4& <7 59=> &? %, Α&,9678Β? 4459Χ8,+Β &,=4&, %, 9Ε &ΦΓ 44& #Φ9; Η&44 <,Ι&Φ ;62Χ;9ϑΒ,Κ &3, Φ&85#Λ? Β,Φ8, >8Β,Μ+, Κ &3, Φ&85 Ν,Ο 7 5ΠΘ/Ρ

3 ,%4,%5.6.7%8( 9%2 +20/6%6 %/(.26 20% #:03;+% <//0(6. =% 0++;%>.(:0;? =%03.% <(; 2 =%ΑΒ(.+%Χ.2)0+ 0 Β =% <6Ε% Χ2Φ.33; 0 =% 60/Ε.+ 0%Α3 20%4.)0(. =%Γ.++ 1%Η ? =%.9 33.% 0Ι 1? %. %Σ#4>ΦΗ&8ΒΦ9Κ &3, Φ&85#Λ<# >#? ;62Χ;9Κ &3, Φ&85#Λ? Β,Φ8, 2 ;, 8,Λ# Τ 8, >&Φ &+4& 5?,8Β#>#4#(&,Φ9Κ &3, Φ&85#Λ Ι& % Β Κ &3, Φ&85#Λ< Φ8, 0 = (4& 67Φ%& Κ &3, Φ&85 Α?16(.26%% ϑβ,ι# %& (+ +, &Φ,+# 8# 2Χ6;ΥΛ7 >,>+ #ς, 89Χ# & 4&Φ& ( &(Ω 8 98Β 8 Φ#7(Β88# >>,ΦΦ+ #Ο4,Η 8& #,+8&# Φ#Λ &(Ω 8 & +#+74 >&Φ #7 Φ,Φ7 Β Φ 8Β,Ξ> 8 >,47(,Ψ >8Β,8, >, 58#,>7,8Β,8, Η8#>,Λ& &8&# ΦΦ7 Β Φ8Β,#Λ8Υ &8,> Ξ0 ΖΦΨ. Τ Φ8, >9 Ο7&4>& (# Β#Ι Φ# & 4 Φ &, 8&Φ8Φ Β 3, #,&3,>#Λ 8Β& (Φ9 Η,8Β#>Φ >> 8 ΦΒ 3& (Φ# & 4 > &3,Φ98Β,+ #ς, 8 Φ#7(Β88#&>, 8&Λ5 8Β, # Η 8&3,9 +#4&8& 4 > 8, Β & 4&Η+, 8&3,Φ > Β#&,Φ 8Β 8 #Η, 8# ΦΒ +, &( Ω &#7Φ Η#Η, 8Φ& &8Φ Φ# & 4 4&3,Φ. 6, #( &Φ& ( 8Β 8 &( Ω 8 & 3#43,Φ >&Φ8 &Ο78,> + 8&,Φ #ΦΦ (, #Λ Λ&,4>Φ9 8Β, + #ς, 8,[+, &Η, 8,> Ι&8Β #44 Ο# 8# &,Φ Φ Η,8Β#> Λ# Ο & (& ( 8#(,8Β, >, ( (& ( Ι&8Β + 8&8&#, Φ #ΦΦ 8Β,, >&ΛΛ,, 8 >#Η & Φ (, #Η& Φ9 8&# 4 Φ8 8&Φ8& Φ > Ι Φ8, Η (,Η, 8. Τ 8Β&Φ Ι 5 &8,[+4#,> Β#Ι,4 8&# Φ Ο,8Ι,, > 8, 4Φ# Φ&Η748,#7Φ45,4 8&# ΦΟ,8Ι,, +,#+4, >8Β 8&8&Φ8Β #7(ΒΦ7 Β,4 8&# Φ8Β 8 ΦΒ,>4&8, 5 >Φ# & 4Λ Η,Ι# %Λ# &(Ω 8 Ο,Λ# (,>.

4 ϑ.?30% Κ% % Χ, 8&# /]Τ 8 #>7 8&#.../ Χ, 8&# Π]ϑΒ,,;# 8,[8ΥΦ+, &Λ& ;#44 Ο# 8# &,Φ... Χ, 8&# 0]Ν& 4;#44 Ο# 8# 5 Ω&Φ 7ΦΦ&# #ΛΝ& >& (Φ...// Χ, 8&# _]Χ7ΗΗ 5#ΛΓ,5;# 47Φ&# Φ...Π1 6,Λ,,,Φ...0Π =++, >&[] %( #7 >Χ7ΗΗ &,Φ# Γ,5;#,+8Φ...00 Χ7ΗΗ 5]Ω&(&8 4Ω 8...0_ Χ7ΗΗ 5] &(Ω Χ7ΗΗ 5]Ω&(&8 4Ω 8 ΜΟς, 8..._Π Χ7ΗΗ 5] #7 > 5ΜΟς, 8... Χ7ΗΗ 5];#44 Ο# 8# 5..._ % %

5 026 +%Λ7%Μ+6( Β<26 +% > Ι%Ι0%16.(60Β%6Ε +) +,%.? <6%6Ε 1%6 / 2% # %& () + ),% %. /01( 23 () %(0 78&(15%9 & 1 2 0% %: 9;1# Ι Φ 2 # #Η& > Χ# & 4 6,Φ, Β;#7 &4 α2χ6;β Λ7 >,> + #ς, 8 8Β 8 8##% +4, Λ #Η χ7,πθ/08#χ,+8πθ/_.μ7 & 8, >&Φ &+4& 5 #44 Ο# 8&# & 3#43,> 8, Η%#ΛΦ# & 4 Φ &, 8&Φ8Φ Λ #Η (,#Λ Ο %( #7 >Φ αφ# &#4#(59 8Β #+#4#(59 > Φ &,, > 8, Β #4#(5Φ87>&,Φβ9Η 5#ΛΙΒ#ΗΙ,, ΛΛ&4& 8,>Ι&8Β8Β,;, 8,Λ# 6,Φ, Β# Χ# &#Υ;7487 4;Β (,α;62χ;? Β,Φ8, >ϑβ,μ+, Κ &3, Φ&85β >8Β,;, 8, Λ# 2 # #Η& > Χ# & 4 =Φ+, 8Φ #Λ Σ, #Η& Φ α;2χ=σ2 < Φ8, β9 Ο78 4Φ# & 47>& (#8Β, & Φ8&878&# Φ. / Μ7 + #ς, 8 &Η,> 8# >3, 8Β, Φ# & 4 Φ &, 8&Λ& 45Φ&Φ#Λ &( Ω 8 > >&(& &,Φ8#Ο,,Λ&8 >,Η& Φ9Φ87>, 8Φ9+ 8&8&#, Φ >+#4& 5Η %, Φ.Τ8,Η, (,> &,Φ+# Φ, 8# 8Β, # 8,Η+# # &( Ω 8 & Ο7Φ&,ΦΦ9(#3, Η, 8 > >,Η& 9 > 8Β,&>, 8Β 8 8Β&Φ 8#+& Ι Φ #8 Ι,44 >,Λ&,># 7 >, Φ8##>. Μ7 + #+#Φ 4 Β&(Β4&(Β8,> + #Ο4,Η 8& #,+8&# Φ #Λ &( Ω 8 & +#+74 >&Φ #7 Φ,9 & 47>& (8Β,Ξ> 8 >,47(,Ψ >8Β,8, >, 58#,>7,8Β,8, Η8#>,Λ& &8&# ΦΟ Φ,> # 8Β, Ξ0 ΖΦΨ] 8Β,&, Φ& ( 7 &8<1 #Λ > 8 Φ,8Φ9 71& # 3#Λ > 8 (,, 8&# 9 > 7%5 1 3#Λ> 8 Φ#7,Φ >Λ# Η 8Φ. Π Β&4,Ι,, #( &Φ,>8Β 88Β,Φ,δ7 4&8&,ΦΗ %, > 8 Η#, >&ΛΛ& 748 8# 45Φ, 7Φ& ( 8 >&8&# 4 Η (,Η, 8 > + #,ΦΦ& ( ++4& 8&# Φ9 Ι, Β&(Β4&(Β8,> 8Β 8 &( Ω 8 &Φ #8 Φ&Η+45 )1(15% Ο78 4Φ# )1(15% 71 2& #3 8&# Φ& #Η+78 8&# 4 >+ #,ΦΦ& (8##4Φ > 458& Φ ΦΙ,44 Φ #3,4Ι 5Φ#ΛΗ, Φ7 & ( >% #Ι& (+Β, #Η,. ;# Φ,δ7, Β, 8Β 88,Η+8& ( 8# >,Λ&, &( Ω 8 # >& ( 8# (,, & δ7 4&8&,Φα,.(.3#47Η,93,4# &85 >3 &,85β9Ι, &Η,>8#Λ# 7Φ# 8Β,%Φ+, &Λ& # : 1#4( #%& =5%# #1 8Β #7(Β ΙΒ& Β > 8 &Φ(,, 8,> α,.(.# 4&, 8&3&8&,Φ9 Η#Ο&4, +Β#, 7Φ,9 #ΗΗ, & 4 > (#3, Η, 8 8 Φ 8&# Φ9 Φ, Φ# Φ9 Φ,δ7,, Φ > #Ι>Φ#7 & (β9& 8, +,8,> >Η >,Η, & (Λ74Λ# 45Φ&Φα,.(.Η&,>9 4,,>9 4& %,>9 45Φ,>9 & 8, +,8,>9 Φ8#,> > 7 8,>β. Ν #Η 8Β&Φ +, Φ+, 8&3, 8Β, Β 44, (,#Λ &(Ω 8 &Φ #8Φ&Η+45&8Φ3#47Η,9Ο788Β 8Ι# %& (Ι&8Β &(Ω 8, 8,Φ,Ι + #Ο4,ΗΦ9 &Φ%Φ > 374, Ο&4&8&,Φ(&3, 8Β, 8, >, 5 8##3, 4##% 8Β, Φ# & 4 1 PI: Evelyn Ruppert, Goldsmiths, University of London. Co-Is: Penny Harvey, Manchester, CRESC; Celia Lury, Centre for Interdisciplinary Methodologies, Warwick; Adrian Mackenzie, Lancaster; Ruth McNally, Anglia Ruskin. Researchers: Stephanie Alice Baker, Goldsmiths, University of London; Yannis Kallianos and Camilla Lewis, University of Manchester, CRESC. 2 Stapleton, L. K. (2011). Taming Big Data. IBM Data Magazine. 16: 1-6. /

6 4&3,Φ #Λ > 8 9 ΙΒ& Β,,&8Β, 87 4 # 8, Β & 4 +Β, #Η, 9 Ο78, 8,> 8Β #7(ΒΗ748&+4,9Φ,4, 8&3,Φ# & 4 >8, Β & 4+ 8&,Φ.Μ7 + #ς, 898Β7Φ9Φ#7(Β88# 7 >, Φ8 >8Β,#Λ8, Υ7 % #Ι4,>(,> # Η 8&3, >+#4&8& 4,ΛΛ, 8Φ#Λ &(Ω 8 Ο5 & 3,Φ8&( 8& ( Β#Ι Η,8Β#>#4#(& 49 >&(&8 4 > 458& 4 + 8&,Φ, 8 >(#3, Φ# & 4Ι# 4>Φ9#Λ #8# 45ΙΒ 8&Φ,+,Φ, 8,>Ο78 4Φ#, 4&Φ,>. ϑβ&φ ++ # Β >7 >, Φ8 >& (, +87,>& 8Β,8&84,#Λ8Β&Φ+ #ς, 89Χ# & 4&Φ& ( &( Ω 8.)& %& ( 7+ Λ #Η Β#Ι Φ# & 4 Φ &, 8&Φ8Φ Β 3, #,&3,>#Λ 8Β& (Φ9 Η,8Β#>Φ >> 8 ΦΒ 3& (Φ# & 4 > &3,Φ 0 9Ι,Φ8 8,>Ο58Β& %& ( Ο#78 &(Ω 8 Φ Β 3& ( Ξ4&3,ΦΨ 8Β 8& 47>, Φ# & 4 > 8, Β & 4 + 8&,Φ 8Β 8 Ο & ( 8Β,Η& 8# Ο,& ( α(,, 8,β Ο78 4Φ# # >, 9 Η (,9 & 8, +,89 & 74 8,9,7Φ,9 45Φ,9 4& % > >,4,8, 8Β,Η. Ν#, Β#Λ 8Β,Φ, + 8&,Φ Ι, Φ#7(Β8 8#& δ7&,& 8# 8Β, # Η 8&3,9 +#4&8& 4 > 8, Β & 4&Η+, 8&3,Φ > Β#&,Φ > 8Β, 8# Φ >& Φ8&878&# Φ 8Β 8 #Η,8#ΦΒ +, &(Ω 8 83 &#7ΦΗ#Η, 8Φ& 8Β,& Φ# & 44&3,Φ. ϑβ&φ7 >, Φ8 >& (,,ΦΦ&8 8,>8Β,>,3,4#+Η, 8#Λ Η,8Β#>8Β 8Ι#74>, Ο4,7Φ 8#& 3,Φ8&( 8,8Β,Φ+, &Λ& &8&,Φ#Λ+ 8&,Φ Φ8Β,5,Ο,& (>#, >7 >, Φ8##>& + 8& 74 # 8,[8Φ. 78 8Β, 8Β >#& ( 8Β&Φ 8Β #7(Β >&Φ 7 Φ&3,9,8Β #( +Β& 9 & 8, 3&,Ι # #ΟΦ, 3 8&# 4 Η,8Β#>Φ9 Ι, Φ#7(Β8 8#,[+, &Η, 8 Ι&8Β Λ# Η #Λ + 8& &+ 8# 5,Φ, Β., # 8, >,> 8Β 8 Ο5 Ι# %& ( # &&%9 5% 71&3 Ι&8Β + 8&8&#, Φ & 8Β,, >#Η & Φ (, #Η& Φ9 8&# 4 Φ8 8&Φ8& Φ > Ι Φ8, Η (,Η, 8 Υ 8Β, 8Β & #7 # 3, 8&# 4 Φ,+ 8, #4,Φ Φ,Φ, Β, Φ9 & Λ# Η 8Φ > 7Φ, Φ #Λ,Φ, Β9 Ι, #74> #Υ+ #>7, ΦΒ,> #,+8Φ > 7 >, Φ8 >& (Φ Ο#78 &( Ω 8 8Β 8 Ι#74> Ο,#Λ 7Φ, 8# >&3, Φ, >,Η& > # Υ >,Η& Φ8 %,Β#4>, Φ., ++ # Β,>2 33.? (.6 ( 01 Φ Η#>,4Λ# >#& (8Β&Φ]% # &&1# 71> # %& 10 < ( 23 () 4%510 =5 9&1< > # (#1= > %(0 2 (0 () 45 8)4 3( 41 #> 51# ()%)1<1(.Τ8&Φ Η#>,48Β 8Β Φ ΛΛ& &8&,ΦΙ&8Β#8Β,,[+, &Η, 8ΦΦ7 Β Φ,Φ, Β8Β,Η,#ΛΚ;ΤΨΦ;, 8, Λ# 28Β #( +Β5ΙΒ,,,3, 8Φ Φ7 Β Φ Φ,Η& Φ > Ι# %ΦΒ#+Φ, 7 >, Φ8##> Φ Ξ+ ΥΦ&8,Φ9Ψ 8Β 8&Φ9 Φ& 8,( 4 >>,Φ&(,>+ 8Φ#ΛΛ&,4>Ι# %8Β 8 #ΗΟ&,,Φ, Β9,Λ4, 8&# >,+# 8& ( > 3 Kopytoff, Igor (1986). The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process, in The Social Life of Things, ed. Arjun Appadurai. Cambridge University Press, Lash, Scott and Celia Lury (2007). Global Culture Industry: The Mediation of Things, Cambridge, Polity. Law, John, Evelyn Ruppert and Mike Savage (2011). The Double Social Life of Methods, CRESC Working Paper Series, Paper No. 95. Beer, David, and Roger Burrows (2013). Popular Culture, Digital Archives and the New Social Life of Data, Theory, Culture & Society 30, 4: Π

7 & 3#43, Η&[ #Λ + 8& &+ 8Φ Λ #Η 8Β, >,Η5 > Φ+, &Λ& #ΗΗ7 &8&,Φ #Λ & 8,,Φ8. _ Κ >, Φ8##> Φ #3, 4 ++& ( >,Η& ελ&,4>ι# %Φ+,9+ ΥΦ&8,Φ,[&Φ8 #78Φ&>, # 3, 8&# 4 #8&# Φ#Λ 8Β, Λ&,4> >& 3#43, 8,Φ8& ( > >,3,4#+& (&>, Φ Ι&8Β #ΗΗ7 &8&,Φ #8 Φ%,5& Λ# Η 8ΦΟ78 Φ #44 Ο# 8# Φ.Ν# 8Β,Χ# & 4&Φ& ( &( Ω 8 + #ς, 89 Ι, >&> 8Β&Φ Ο5# ( &Φ& (#7 + #ς, 8 #7 > Φ, &,Φ#Λ,3, 8Φ 8Β 8,[+, &Η, 8,>Ι&8Β >8,Φ8,>Ι 5Φ#Λ, ( (& (Φ# & 4Φ &, 8&Φ8Φ >+ 8&8&#, Φ& #44 Ο# 8&3, >&Φ 7ΦΦ&# Φ > 8Β, #Υ+ #>7 8&# #Λ #,+8Φ Λ# 7 >, Φ8 >& ( &( Ω 8.Σ&3, #7 &Η8#ΞΦ# & 4&Φ,Ψ &(Ω 8 9 #,+8>,3,4#+Η, 8Λ# Η,> & 8,( 4 + 8#Λ#7 ++ # Β. > Ι%Ι0% (,.+ 10Β%6Ε0%/( Ν026%2 +20/6<.33;%% Τ ΙΒ 8Λ#44#ΙΦ9Ι,+ #3&>, Ο &,ΛΦ7ΗΗ 5#Λ%,5 #,+8Φ8Β 8& &8& 445& Λ# Η,> #7 & 8, >&Φ &+4& 5 > #44, 8&3, 8, Η ++ # Β 8#9 > >,3,4#+Η, 8 #Λ9 8Β, #44 Ο# 8# &,Φ.ϑΒ, &Η#Λ8Β,Φ,Φ7ΗΗ &,ΦΙ Φ #88# &3, 8Φ,884,>>,Λ& &8&# Φ9 Ο78 8Β, 8##784&,%,5 #,+8Φ >& >& 8&3,, >& (Φ& 8Β, Φ# & 4 Φ &,,Φ9 ΙΒ& Β #74>Φ, 3, Φ #,+87 4Φ8 8& (+#& 8.=>>&8&# 4459#7 +7 +#Φ,Ι Φ #8 8# Φ7Ος, 8 8Β,Φ, 8# >,Λ& &8&# 4 >,Ο 8,Φ & 8Β, #44 Ο# 8# &,Φ9 Ο78 & Φ8, > 8# 8 Φ4 8,8Β,Η& 8# Φ, &,Φ#ΛΦ+, &Λ& δ7,φ8&# Φ >+ #3# 8&# Φ8Β 8Ι#74>, Ο4, 7Φ 8#,3&Φ&8 >,3&Φ, 8Β,Η. &8Β 8Β&Φ& Η& >9 Ι,&>, 8&Λ&,> Λ&3, #,+8Φ 8 8Β, #78Φ,8] Ω&(&8 4 Ω 8 9 &( Ω 8 9 Ω&(&8 4 Ω 8 ΜΟς, 8 αωωμβ9 #7 > 5 ΜΟς, 89 > ;#44 Ο# 8# &,Φ.ϑΒ,Φ,,Ο &,Λ45 #8,>Β,, >Φ7ΗΗ &Φ,>& Η#,>,8 &4& 8Β, =++, >&[. Μ7 & &8& 4#Ος, 8#Λ 45Φ&ΦΙ ΦΙΒ 8&Φ #ΗΗ# 45,Λ,,>8# Φ &(Ω 8.Τ &8& 4459 Ι,,4 8,>8Β&Φ8#7 >, Φ8 >& (Φ#Λ8Β,,Η+& & 487 8#,ΙΛ# ΗΦ#Λ5, 6.3%5.6. Η#,(,, 445.:,,Ι,Φ#7(Β88#,Λ4, 87+# 8Β,7Ο&δ7&85#Λ>&(&8 4>,3&,Φ > 8Β, > 8 8Β,5 (,, 8, Λ #Η Φ# & 4 Η,>& +4 8Λ# ΗΦ > Ο #ΙΦ, Φ 8# # 4&, +7 Β Φ& ( >Φ, Φ# Φ >8Β,& &Η+4& 8&# ΦΛ#,Η+& & 4Η,8Β#>Φ& 8Β,Φ# & 4 Φ &,,Φ., #8,>8Β 8ΙΒ&4,8Β,Φ,+4 8Λ# ΗΦ >> 8,α7Φ7 445β # Λ&(7,> > #Ι,> Ο5 #ΗΗ, & 4 8# Φ > 8Β7Φ,+,Φ, 8 Β 44, (, 8# 8Β,% #Ι4,>(,Υ Η %& ( 78Β# &85#Λ Φ# & 4 Φ &, 8&Φ8Φ9 8Β,5 4Φ# +,Φ, 8 #++# 87 &85 8#,8Β& % Φ# & 4 Φ &,, >#8Β, Η,8Β#>Φ& Ι 5Φ 8Β 8, Ξ 4#Φ, Ψ 8# Φ# & 4 Ι# 4>Φ > + #3&>, + #3# 8&# 8#& 3, 8 Η,8Β#>Φ 8Β 8 > +89,Υ+7 +#Φ, >, ( (, Ι&8Β >&(&8 4 Η,>& &,Ι > 4&3,45 Ι 5Φ. Τ 8Β&Φ,( >9 Ι, Φ#7(Β8 8# Φ&87 8, + 8&8&#, >&4,ΗΗ Φ > Β 44, (,Φ&,4 8&# 8#Φ# & 4Φ &, 8&Λ& #,Φ. 4 The Center for Ethnography (2009). Center as Para-site in Ethnographic Research Projects, University of California, Irvine. As the Center s website notes, the term para-sites was inspired Marcus, George E. (ed.) Para-Sites: A Casebook Against Cynical Reason, Chicago, University of Chicago Press. 0

8 &8Β& 8Β&Φ # 8,[8#7 #Ος, 8&3, Ι Φ #8 8# >,Λ&, 4,% Ο78 8# Λ# 7Φ# 8Β, Φ+, &Λ& Φ&87 8,>+ 8&,Φ8Β #7(ΒΙΒ& ΒΦ7 Β> 8 &ΦΟ,& ((,, 8,> > 45Φ,> α,.(. Β#Ι > 8 &Φ +87,>9 Λ# Η 88,>9 7 8,>9 Φ8#,>9 Φ, Β,>9 8,>9 4& %,>9 ΦΒ,>9 3&Φ7 4&Φ,>β. ϑβ, >&3, Φ, > Λ Υ, Β& ( 8 %, 7+ #Λ 8Β, 8, Η #ΦΦ >&Φ &+4&,Φ&Φ& >& 8&3,#Λ8Β,Λ7 > Η, 8 4&Η+ 88Β 8 &(Ω 8 &ΦΒ 3& (Λ #Η 4 &ΗΦ 8Β 8&8&Φ,& 3, 8& (Φ# &,858#& δ7& &,Φ Ο#78Β#Ι&8&Φ Β (& (8Β,3, 5Η 8, & 4#Λ Φ &, 8&Λ& & δ7& 5 > % #Ι4,>(, > 4, >& ( 8# 48, 8&3, Φ# & 4 8Β,# &,Φ #Λ & >&3&>7 4Φ >Φ# &,8&,Φ. Β&4,8Β,0ΖΦΒ ΦΟ, #Η,8Β,>,Λ 748>,Λ& &8&# & 8Β,Φ, >#Η & Φ9Ι,87,>#7 88, 8&# Ι 5Λ #Η&>, 8&Λ5& (δ7 4&8&,Φ8#& 3,Φ8&( 8& (8Β, Φ# & 44&3,Φ#Λ &(Ω 8 Ο5 88, >& (8#+ 8&,Φ8# (7,8Β 8ΙΒ 8&ΦΞΟ&(Ψ Ο#78 &( Ω 8, #3,4Ι 5Φ#Λ> 8 (,, 8&# 9 45Φ&Φ9& 8, +,8 8&# >&Η+4,Η, 8 8&#. ϑ#>#8β&φ9ι,& &8& 445,[+, &Η, 8,>Ι&8ΒΦ+, &Λ5& ( &(Ω 8 Φ 55Ο%ΠΒ, 6.3%Β.6.%?Ν026Θ., >,Ι 8Β, 8, Η Λ #Η& Λ# Η 8&# > #Η+78& ( Φ &,,Φ ΙΒ,,&8&Φ 7Φ,> 8# >, #8, >&(&8 445 Φ8#,> > 8.:#Ι,3, 9 Ι, Η#>&Λ&,> 8Β, 8, Η Ο5 7Φ& ( >,Φ&( 8&# Λ #Η 8#,8Ι# % 8Β,# 5 8Β 8#Λ 8Β, > 8 Υ#Ος, 8 8# +87, 8Β,,8Ι# % #Λ + 8&,Φ >,4 8&# Φ & 3,Φ8,> & &8Φ (,, 8&# 9 Η & 8,, > Η#Ο&4&85. ϑβ #7(Β 8Β&Φ #,+87 4&Φ 8&# 9 Ι, Φ#7(Β8 8# ΞΦ# & 4&Φ,Ψ 8Β, ΩΩΜ Ο5 88, >& (8#8Β,& 8, #, 8,> >& 8, >,+, >, 8+ 8&,Φ& 3#43,>& (,, 8& ( > Η & 8 & & ( > 8 α,.(.9&8φ >,8, 8&# 9 >7 8&# > >,4,8&# β. Β&4, 8Β, 8, Η + #3,> 7Φ,Λ74& +87 & ( 8Β&Φ,4 8&# 4&85& Ι 5 8Β 8 8Β, 8, Η Ξ> 8 Ψ(,, 445 >#,Φ #89 &8 & 8 #>7,> 8Ι# %,5 + #Ο4,ΗΦ] Λ& Φ89 &8 &Η+4&,Φ # 8#4#(& 4 >&ΛΛ,, 8& 8&# Ο,8Ι,, 8Β, Φ7Ος, 8 >#Ος, 8 α8β,,ο5& Φ8&44& ( (, 5# 45 Ι&8Β 8Β,Λ# Η, > #88Β,4 88, β9 >Φ, # >98Β,8, ΗΒ Φ 3, 5Φ+, &Λ& Η, & (& #Η+78& ( >& Λ# Η 8&# Φ &,,Φ9ΙΒ& Β&Φ3, 5Η7 Β#Ος, 8Υ# &, 8,>. ϑβ, #8&# #Λ8Β,? <+Β.(;%?Ν026, Ο4,>7Φ8# # Φ&>, 8Β,3 &,85#ΛΙ 5Φ8Β 8 &( Ω 8 9 ΙΒ,8Β, 7 >, Φ8##> Φ ΩΩΜΦ# #89, >,Λ&,> > #,&3,> #ΦΦ #ΗΗ7 &8&,Φ#Λ+ 8&,9Ο,8Ι,, 8Β,Β&(Β458, Β & 4 >Η#,(,, 4. Β&4,8Β, Η, & (#ΛΟ#7 > 5#Ος, 8Φ&ΦΗ 44, Ο4, >3 &,Φ& >&ΛΛ,, 8Φ# & 4Ι# 4>Φ98Β,& Φ8 7 87,&Φ #ΗΗ#, #7(Β8#Η %,8Β,Η, #( &Φ Ο4, >7Φ,Λ74 #ΦΦΗ748&+4, Φ&8,Φ α,.(. Ο,& ( Ι, %45 Φ8 7 87,> & #ΗΗ# 7Φ,9 > Φ8 # (45 Φ8 7 87,> & & >&3&>7 4ΥΦ&8, 7Φ,β. #7 > 5 #Ος, 8Φ, 8Β7Φ 4 ΦΦ&Λ& 8&# Φ 8Β 8 Η (, 8Β, 8, Φ&# Ο,8Ι,, Η748&+4,& 8, +,8 8&# Φ #ΦΦ # 8,[8ΦΙΒ,,Η748&+4& &85&Φ(&3, > #8& &>, 8 4 >,%,5 8# >,3,4#+& ( > Η & 8 & & ( #Β,,, #ΦΦ & 8, Φ, 8& (Φ# & 4Ι# 4>Φ. Ρ Ν #Η8Β&Φ+, Φ+, 8&3,9 &(Ω 8 &Φ #8 Λ&[,>#Ος, 8 5 Bowker, G. C. and S. L. Star (1999). Sorting Things Out: Classification and its Consequences. Cambridge, Massachusetts, The MIT Press. _

9 Η %,> Ο5, 8 & δ7 4&8&,Φφ 8Β, 9 8Β, Φ Η, > 8 &Φ # Φ8&878,> >, 8,>& 3 5& ( Ι 5Φ 8Β #7(Β >&ΛΛ,, 8 + 8&,Φ. Μ,#Λ 8Β, Ο,,Λ&8Φ#Λ #,&3& (#Λ &( Ω 8 Φ Ο#7 > 5#Ος, 8&Φ8Β 88Β,8, Η +87,Φ8Β,Ι 5& ΙΒ& Β#Ος, 8Φ,Η, (, &,4 8&# 8# >&ΛΛ,, 8 #ΗΗ7 &8&,Φ#Λ& 8,,Φ8. ϑβ #7(Β Φ+, &Λ& Φ&87 8,> + 8&,Φ + 8& 74 >,Λ& &8&# Φ9 + #Ο4,Η 8&Φ 8&# Φ >, ( (,Η, 8Φ Ι&8Β &( Ω 8, # Φ8&878,>9, Β (,, 8& ( 8# >&ΛΛ,, 8 Λ# ΗΦ #Λ 7, 8 & 859 &Φ%Φ > 374, Ο&4&8&,Φ.,8Β, ++ # Β,>2 33.? (.6 ( 01 Φ Ι 58##+, 7+ >, ( (,+ 8&8&#, Φ Ι&8Β 8Β,Φ, #,+8Φ 8Β #7(Β Φ, &,Φ#Λ δ7,φ8&# Φ > + #3# 8&# Φ. Τ 8Β, Φ# & 4 Φ &,,Φ9 #44 Ο# 8# &,Φ & 47>, + 8&,Φ Φ7 Β Φ + 8& &+ 8# 5,Φ, Β > + 8, ΦΒ&+ΦΙ&8Β # Υ >,Η& ( #7+Φ8Β 8Φ,,%8#+ #>7,Ξ #44, 8&3,Ψ 8Β, 8Β Ξ #44, 8,> Ι# %Ψ. ϑβ, Ο,,Λ&8 #Λ 8Β&Φ ++ # Β &Φ 8Β 8 Ξ #Υ4 Ο# 8# &,ΦΨ Η&Η& 4 Ο# 8# 5 & 8Β, Φ, Φ, 8Β 8 8Β,5 Λ 3#7 88&87>, #Λ #+,,ΦΦ >,[+, &Η, 8 8&#.Τ 8Β,Φ# & 4Φ &,,Φ98Β,8, ΗΞ #44 Ο# 8# 5ΨΒ ΦΟ,, >#+8,>8# +87,& 8, >&Φ& &+4& &85 >Ι# %& (8#(,8Β, Ι&8Β Ι&>, (,#Λ #44 Ο# 8# Φ. Τ Φ+&,> Ο5 8Β, Ι# % #Λ 8Β, = 8Β #+#4#(5 #Λ 8Β, ;# 8,Η+# 5 6,Φ, Β ;#44 Ο# 8# 5α=6;β9 >, #( &Φ& (8Β 8&8&Φ #8Ι&8Β#78&8Φ+ #Ο4,ΗΦ,Φ+, & 445& 8, ΗΦ#Λ&Η+4,Η, 8 8&# 9Ι,8##%7+8Β&Φ ++ # Β Φ Φ8 8& (+#& 8Λ# &>, 8&Λ5& ( Φ#Η, %,5 Λ, 87,Φ #Λ 8Β, #44 Ο# 8# 5 Φ Η,8Β#>. Τ # 8 Φ8 8# 8Β, =6;9 Β#Ι,3, 9 Ι, & 47>,> + 8&8&#, Φ9 Φ Ι,44 Φ >,Η& Φ9 Φ #Υ+ #>7, Φ #Λ % #Ι4,>(,. > Ι%Ι0% (,.+ 10Β%6Ε0%/( Ν026%/( ;% Τ + 8& 4 8, ΗΦ9 Ι, Ι,, Η#8&3 8,> 8# Ι# % Ι&8Β + 8&8&#, Φ Λ #Η 3 &,85#Λ # 8,[8ΦΙ&8Β>&ΛΛ,, 8% #Ι4,>(, >,[+, 8&Φ,# >7 >, Φ8 >& (Φ#Λ &(Ω Β, 8Β,&8, 8& ( 8Β,,,> 8#,Φ+# > 8# 8Β, Ξ> 8 >,47(,9Ψ Ι, Φ#7(Β8 8# >,3,4#+ 4%510 & 15%#3 Ο#78 &(Ω 8 Ο54# 8& (8Β,Φ7,ΦΦ,Φ >Λ &47,Φ#Λ8Β, 87 8#> 8 & Ι 5Φ8Β 8, #( &Φ,8Β,& # Φ8&878&# & >&3, Φ,Φ# & 4+ 8&,Φ > Φ+, &Λ& Φ&87 8&# Φ Ο78 4Φ# Β#Ι 8Β,5 & 74 8, >(,8 8 %, 7+ Λ# >&ΛΛ,, 8, >Φ., >&> 8Β&Φ Ο5# ( &Φ& ( #44 Ο# 8# &,Φ #ΦΦ 8Β,, >&ΛΛ,, 8 + 8& 4 # 8,[8Φ] Ο&#Φ &,,9 8&# 4Φ8 8&Φ8& Φ >Ι Φ8,Η (,Η, 8., # >7 8,> Φ,+ 8, #44 Ο# 8# 5 Λ#, Β#Λ 8Β,Φ, 8Β,, # 8,[8Φ9& 3#43& ( #7 8, Η#ΛΦ# & 4Φ &, 8&Φ8Φ > #7 >/Θ8#/Ρ+ 8&8&#, Φ 8,3, 5,3, 8.2 Β #44 Ο# 8# 5 Ι Φ# ( &Φ,> >&ΛΛ,, 845 > 3 & Ο45 #Η+ &Φ,>#Λ +,Φ, 8 8&# Φ9 6 Rabinow, P., G. E. Marcus, J. Faubion and T. Rees (2008). Designs for an Anthropology of the Contemporary. Durham, Duke University Press. Ρ

10 + #3# 8&# Φ >,Φ+# Φ,Φ8 &4#,>Φ+, &Λ& 4458#8Β,&,Φ+, 8&3, # 8,[8.ϑΒ,&>, Ι Φ 8#,[+4#, 8Β, #++# 87 &8&,Φ > Β 44, (,Φ #Λ Ι# %& ( Ι&8Β &( Ω 8 Ο5 #44 Ο# 8& ( Ι&8Β + 8&8&#, Φ ΙΒ# #78&,45 7Φ,#,,[+, &Η, 8& ( Ι&8Β > 8 Λ# ΗΦ9 >ΙΒ#ΦΒ,Φ&Η&4 Φ+& 8&# Φ > ++,Β, Φ&# Φ Ο#788Β,&Η+ 8Φ#Λ &( Ω 8. Μ7 + #ς, 8 Ι Φ9 8Β7Φ9 Ο#8Β & 8,,Φ8,> & #44 Ο# 8# &,Φ Φ Η,8Β#> #Λ & 8, >&Φ &+4& 5 > #ΦΦΥΦ, 8# 4, ( (,Η, 89 > &(Ω 8 Φ 8#+& Ι&8Β (, #ΛΗ, & (Φ >&Η+4& 8&# Φ #ΦΦ+ 8& 4Φ,88& (Φ. ϑβ #7(Β 8Β,Φ, #44 Ο# 8# &,Φ Ι, Ο7&48#,Φ8 Ο4&ΦΒ,> #, 8&# Φ > >,3,4#+,>,Ι,4 8&# ΦΛ# 8Β,Φ# & 4Φ &,,ΦΙ&8Β(#3, Η, 8 >& >7Φ8 5+ 8&8&#, Φ >,[+, 8Φ #8 Φ, >Υ7Φ, Φ9 Ο78 Φ #44 Ο# 8# Φ ΙΒ#, + 8#Λ 8Β,,4 8&# Φ#Λ + #>7 8&# > & 8, +,8 8&# #Λ > 8. Τ 8Β&Φ,( >9 >,Φ+&8, #7 #ΗΗ# Η,8Β#>#4#(& 4 ++ # Β #ΦΦ 8Β, #44 Ο# 8# &,Φ9 8Β,, Ι,, &Η+# 8 8 >&ΛΛ,,,Φ& Β#ΙΙ,Φ8 7 87,>8Β,Η.ϑΒ&ΦΙ Φ8Β,,Φ748#Λ#7 #Ος, 8&3,8#8 & 4 >&ΛΛ,, 8 ++ # Β,Φφ,[+4#, 8Β, >&ΛΛ,, 8 Φ# & 4 4&3,Φ #Λ &( Ω 8 #ΦΦ > Ο,8Ι,, + 8& 4 # 8,[8Φφ >#7 & 8,,Φ8& Ο7&4>& (# +,3&#7Φ# # (#& ( Ι# %& (,4 8&# Φ >ε#,φ8 Ο4&ΦΒ& (,Ι,4 8&# ΦΙ&8Β+ 8&8&#, Φ.

11 026 +%Ρ7%ϑΕ(00% +60Σ6Τ1/02 Κ 2% 33.? (.6 ( 01% ϑβ,λ#44#ι& (&Φ Φ7ΗΗ 5#Λ8Β,+ #ς, 88, ΗΨΦ& &8& 4Λ Η& ( ># ( &Φ 8&# #Λ, Β#Λ8Β,8Β,, # 8,[8ΥΦ+, &Λ& #44 Ο# 8# &,Φ. 33.? (.6 (;%Λ7%Υ % &(Ω 8 Η,8#(,,8& Φα >8#Ο&#4#(5β8Β #7(Β8Β,Β7Η (, #Η,+ #ς, 8/γ1 Υ ΠΘΘ/. ϑβ, #Η+,8&8&3, 87, #Λ 8Β, :Σ) Ι Φ +#Ι, Λ74 &Η+,87Φ Λ# 8Β, #ΗΗ, & 4&Φ 8&# >& >7Φ8 & 4&Φ 8&# #Λ(, #Η,Φ,δ7, & (.Μ, #Η+4,8,>98Β, Β7Η (, #Η, Ι Φ 8 Φ4 8,> Λ #Η, >+#& 8 8# Φ8 8& ( +#& 89 > Ο, Η, 8Β, ηο47,+ & 8ηΛ#,Ι, #Λ> 8 Υ& 8, Φ&3,Φ &,, >Η,>& &,.ϑβ&φ3&φ&# &ΦΟ,& ( +7 Φ7,>9 >Φ&,ΠΘΘΡ,Ι(,, 8&# #Λ& Φ8 7Η, 8ΦΒ Φ> Η 8& 445&, Φ,> 8Β,Φ+,,> >>,, Φ,>8Β, #Φ8#Λ(, #Η,Φ,δ7, & (.Τ # 8 Φ88#8Β,Λ&,4>Φ#Λ Ι Φ8,Η (,Η, 8 >#ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& Φ9(, #Η& Φ&Φ #Ι& Φ, # >+Β Φ,#ΛΟ&( > 8 Ι# %8Β 8 &ΗΦ8#4,3, (,,ΙΟ&#4#(& 4 >Η,>& 4% #Ι4,>(,# 8Β,Ο Φ&Φ #Λ3 Φ8+##4#Λ+7Ο4& 45 3 &4 Ο4,Φ,δ7,,> 8. ϑβ&φ Ν& Φ8 ;#44 Ο# 8# 5 >,Ι 7+#,Φ8 Ο4&ΦΒ,>,4 8&# ΦΒ&+ Ο,8Ι,, 8, Η Η,ΗΟ, Φ9) #Λ=> &? %, Α&, >Ω 678Β? 4459 >ΚΓ(, #Η& Φ &, 8&Φ8Φ.Τ8 Ο7&487+# Λ#7 5, Φ#Λ,Φ, Β# (, #Η& > 8 Ο Φ,Φ7Φ& ( 3 &,85#ΛΗ,8Β#>Φ α,.(.,+7 +#Φ& ( Ο&#& Λ# Η 8& Φ 8##4Φ > Φ &, 8&Λ& 3&Φ7 4&Φ 8&# Φβ9 Φ#Η,#Λ ΙΒ& Β & 3#43,>,3, 8Φ ># 4&,, #7 8, ΦΙ&8ΒΚΓ(, #Η& Φ &, 8&Φ8Φ. Β&4,8Β#Φ,ΙΒ# + 8& &+ 8,> & 8Β, #44 Ο# 8# 5 &3,> Ι&8Β Φ+, &Λ& & 8,,Φ8Φ α,.(.,φ, Β9 #ΗΗ, & 4β >3 &#7ΦΛ# ΗΦ#Λ,[+, 8&Φ, Φ 4 ΟΦ &, 8&Φ89Φ#Λ8Ι,+ #>7, # Η (, 9 Λ#,[ Η+4, 8Β,Φ, + &#,4 8&# Φ & Λ# Η,> 8Β, Λ# Η 8 #Λ 8Β, #44 Ο# 8# 5 Φ+ 8#Λ # (#& (>& 4#(7,. Σ, #Η& Φ &, 8&Φ8 Φ+, %, Φ Ι,,& 3&8,> 8# ># +,Φ, 8 8&# Φ Ο#78 8Β,& Ι# %&,4 8&# 8# 8Β, Η,8 & Φ Λ# Ω = > (, #Η& > 8 9 ΙΒ,8Β, Φ 4 Ο Φ &, 8&Φ89 Φ#Λ8Ι, + #>7, 9 > 8 7Φ, # Η (,. ϑβ, δ7,φ8&# Φ Ι, Φ%,> 8Β,Η 8# # Φ&>, & 47>,>] Β 8,8Β,%,5Η,8 & Φ5#7,45# > 58#> 5ιΝ# 4# (, 8, Η+4 & (ιν# #ΗΗ7 & 8& (Ι&8Β# +, Φ7 >& (#8Β, Φι Β 8 Ψ8 5#7 #7 8# Η, Φ7,ι Β 8 Ψ8 5#7 #7 8 Η, Φ7, Ο78 5,8 Φ8&44,3 47 8,ι 7 Details of the proceedings of the collaboratories are summarised in a Supplementary Appendix, which can be requested by contacting one of the members of the Socialising Big Data project team.

12 =,8Β,,8Β& (Φ5#7#, #7 8,># Η, Φ7,>9# Ι,,&Η+# 8 88# #7 8# Η, Φ7,9Ο78 #8 5Η#,ι Β 8,Ι8Β& (Φ,5#78 5& (8# #7 8# Η, Φ7,9# Ι#74>4&%,8# #7 8# Η, Φ7,&Λ5#7 #74>Υ >ΙΒ5ι Ν#44#Ι& ( 8Β,& +,Φ, 8 8&# Φ 8Β, # ( &Φ, Φ + #3&>,> 7ΗΟ, #Λ 3&Φ7 4 + #3# 8&# Φ8Β 84,>8#Λ7 8Β, >&Φ 7ΦΦ&# >>,Ο 8,.ϑΒ,Φ,& 47>,>( +Β& Φ > 8 Ο4,Φ 8Β 8 Η >, 7Φ,#Λ(, #Η&,Φ, Β, ΦΨ#Ι > 8 Ο Φ,Φ > Φ#Λ8Ι, 8##4Φ9 >(,, 445,Υ+7 +#Φ,>8Β,Η8# &Φ,δ7,Φ8&# Φ Ο#788Β,& Η,8 & Φ >Ι 5Φ#Λ 8 4%& ( Ο#788Β,3 47,#Λ(, #Η& Φ,δ7,,> ? (.6 (;%Ρ7%ΟΚΚ 2.3% % 8&# 4Φ8 8&Φ8& & ΦΒ 3,# 45,, 845Φ8 8,>& 3,Φ8&( 8& ( &(Ω 8 Φ +#8, 8& 4 > 8 Φ#7, Λ# 8Β,(,, 8&# #Λ#ΛΛ& & 4 Φ8 8&Φ8& Φ. 2Φ+, & 445 Ο,(& & (& ΠΘ/09 7Η, #7Φ& 8, 8&# 4Η,,8& (Φ >& &8& 8&3,ΦΒ 3,Ο,, 7 >, 8 %, Ο527 #Φ8 8 α8β,φ8 8&Φ8& 4#ΛΛ&,#Λ8Β,27 #+, Κ &# β98β,27 #+, Χ8 8&Φ8& 4Χ5Φ8,Ηα2ΧΧ9 + 8, ΦΒ&+ Ο,8Ι,, 27 #Φ8 8 > 8&# 4Χ8 8&Φ8& 4Τ Φ8&878,Φ α ΧΤΦβ#Λ Η,ΗΟ, Φ8 8,Φβ > 8Β, Κ 2;2ΨΦ ;# Λ,,, #Λ 27 #+, Χ8 8&Φ8& & Φ. =>>&8&# 445 & >&3&>7 4 ΧΤΦ Β 3, Ο,,,3 47 8& ( &( Ω 8 Φ#7,Φ 8Β #7(Β9 Λ#,[ Η+4,9 8Β,,Φ8 Ο4&ΦΒΗ, 8 #Λ Τ #3 8&# < ΟΦ 8# # >7 8,[+, &Η, 8Φ α,.(.9 Χ8 8&Φ8& Φ,8Β, 4 >Φ > 8Β, ΜΛΛ&, Λ# 8&# 4 Χ8 8&Φ8& Φβ. = #8Β, & &8& 8&3,&Φ 8Β, Κ 2;2 &(Ω 8 + #ς, 8ΞΦ >Ο#[Ψ8Β 8+ #3&>,Φ 8, Β & 4+4 8Λ# ΗΛ# ΧΤΦ8#,[+, &Η, 8 Ι&8Β &(Ω 8 Φ,8Φ >8##4Φ.2[ Η+4,Φ& 47>,] 45Φ& (4# 8&# > 8 Λ #ΗΗ#Ο&4, +Β#,Φ Λ# (,, 8& ( Ξ, 4Υ8&Η,Ψ +#+74 8&# > 8#7 &ΦΗ Φ8 8&Φ8& Φφ Φ, Β δ7, 5 8, >Φ Λ# (,, 8& ( > 8 # Η&( 8&# φ Φ# & 4 Η,>& Η,ΦΦ (,Φ Λ# (,, 8& ( & >& 8# Φ# &ΦΦ7,ΦΦ7 Β Φ # Φ7Η, # Λ&>,,φ >+ &,> 8 # 8Β,Τ 8,,8Λ# + #>7 & (& Λ4 8&# Φ8 8&Φ8& Φ. ϑβ, Φ#7,Φ > +#ΦΦ&Ο4, ++4& 8&# Φ#Λ &( Ω 8, 8Β7Φ>&3, Φ,& 47>& (ΙΒ 8&ΦΟ,& (Η, Φ7,> >&8Φ,4 8&# 8#+,3&#7ΦΛ# ΗΦ#Λ Η, Φ7,Η, 8α,.(.9Φ7 3,5Φβ. ϑβ,χ, # >;#44 Ο# 8# 5# ΜΛΛ& & 4Χ8 8&Φ8& Φ # Φ&Φ8,>#Λ+,Φ, 8 8&# ΦΟ5 8&# 4 Φ8 8&Φ8& & ΦΛ #Η 8&# 4Χ8 8&Φ8& 4Τ Φ8&878,Φα ΧΤΦβ >& 8, 8&# 4# ( &Φ 8&# Φ & 27 #+,.Χ8 8&Φ8& & Φ Ι,,,δ7,Φ8,> 8# Η %, Ο &,Λ +,Φ, 8 8&# Φ# &( Ω 8,4 8,>+ #ς, 8Φ >& &8& 8&3,ΦΙ&8Β& 8Β,& # ( &Φ 8&# Φ.= & &8& 4Φ,8#Λδ7,Φ8&# Φ Ι Φ+ #3&>,>8#Λ# 7Φ+,Φ, 8 8&# Φ Ο#788Β,& 7, 88Β& %& ( Ο#78 &(Ω 8 &,4 8&# 8# 8Β, δ7,φ8&# ΞΙΒ 8 #7 8ΦιΨ > + 8& &+ 8Φ Ι,, 4Φ#& 3&8,> 8# +#Φ, 8Β,& #Ι δ7,φ8&# Φ&,4 8&# 8#8Β&Φ(,, 48Β,Η,] Β 8 Ο, #7 8,> # Η, Φ7,> 7Φ& ( &( Ω 8 Φ#7,Φι :#Ι, 8Β,Φ, >&ΛΛ,, 8Λ #Η# 8Β,Φ Η, Φ,[&Φ8& (Φ#7,Φι Ω#,Φ 8Β, 7Φ,#Λ &( Ω 8 Φ#7,Φ 44 Λ#,Ι Λ# ΗΦ#Λ Φ8 8&Φ8& 4, Φ# & (# 8,Φ8Φ# Ξ+ >&(ΗΦΒ&Λ8Ψι:#ΙΦ#ι 1

13 Β 8 Ψ8Ο, #7 8,># Η, Φ7,>7Φ& ( &(Ω 8 Φ#7,Φ >ΙΒ5 #8ι Β 8&Φ Η&ΦΦ& (8Β 85#7 # Φ&>, &Η+# 8 8ι Β 8Ι#74>5#74&%,8# #7 8# Η, Φ7,7Φ& ( &(Ω 8 Φ#7,Φ&Λ5#7 #74> > ΙΒ5ι Β 8>#,Φ8Β,7Φ,#Λ &(Ω 8 Φ#7,ΦΛ# #ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& ΦΗ, Λ# 8Β, #4,#Λ ΧΤΦι ),Φ, 8 8&# Φ# 8Β,& 7, 8Φ8 8,#Λ8Β& %& ( >,[+, &Η, 8ΦΙ,,8Β, Λ#44#Ι,> Ο5 δ7,φ8&# Φ >,Φ+# Φ,Φ Λ #Η 8Β, Φ# & 4 Φ &, 8&Φ8Φ. ϑβ, Φ8 7 87, Ι Φ& + 8,Φ+# Φ,8#8Β,Λ 88Β 8 &(Ω 8 Β ># 45,, 845Ο, #Η, #Ος, 8#Λ& 8,,Φ8 >,[+, &Η, 8 8&# Η# ( 8&# 4 Φ8 8&Φ8& & Φ. ϑβ, +,Φ, 8 8&# Φ9 8Β7Φ9 + #3&>,> Φ8# %8 %& ( #Λ,Η, (& ( ++ # Β,Φ > 7 >, Φ8 >& (Φ9 Ο7&4>& ( #,, 845,Φ8 Ο4&ΦΒ,> ># (#& ( Ι# %& (,4 8&# ΦΒ&+Φ Ο,8Ι,, 8Β, + 8&8&#, Φ > 8Β, # ( &Φ, 9) #Λ23, , 8.Ν#44#Ι& (8Β,,3, , Ι Φ+,+,>#784& & ( %,58Β,Η,Φ >+ #3# 8&# Φ8Β 8 #Φ,Λ #Η8Β,+,Φ, 8 8&# Φ >>&Φ 7ΦΦ&# Φ.ϑΒ&Φ Ι Φ 8Β, >&Φ8 &Ο78,> 8# 8Β, + 8&8&#, Φ >,Φ+# Φ,Φ Ι,, Φ#4& &8,>& Ι &8& ( >ε# 8Β #7(Β # 3, Φ 8&# Φ 8Φ7ΟΦ,δ7, 8Η,,8& (Φ >,3, 8Φ.ϑΒ, #44 Ο# 8&# Φ7ΟΦ,δ7, 845,[8, >,> Ο,5# > 8Β,& &8& 4,3, 8& &8, 8&3, + #,ΦΦ ΙΒ,, 8Β, Ο#7 > &,Φ,[8, >,> 8# 7ΗΟ, #Λ #8Β,, ( (,Η, 8Φ9 & 8, 8&# Φ > # 3, Φ 8&# Φ.ϑΒ&Φ85+,#Λ>&Φ 7 Φ&3,,[ Β (,9 Φ># 7Η, 8,>Ο58Β,= 8Β #+#4#(5 #Λ8Β,;# 8,Η+# 59, Ο4,Φ+ 8&8&#, Φ8#,Φ+# >& >&3&>7 445 > #44, 8&3,45& 8Β, #Υ+ #>7 8&# #Λ % #Ι4,>(, αι&8β 8Β, #Υ+ #>7 8&# #Λ #44, 8&3, Ι# % 7 >, Φ8##> Φ # (#& (+ #,ΦΦβ.ϑΒ,Φ,&8, 8&# Φ,Φ748,>& 8Β,,Ι# %& (#Λ8Β, & &8& 4,+# ? (.6 (;%ς7%4,%5.6.%.+β%ω(?.+%&.160%χ.+.,090+6% =48Β#7(Β 8Β,,, Η 5 >&ΛΛ,, 8 85+,Φ#Λ > 8 7Φ,>& 8Β, Ι Φ8, Η (,Η, 8 + #,ΦΦ9 8Β&Φ&Φ, & >,3,4#+Η, 8 > 8Β,,[8, 8 8# ΙΒ& Β &( Ω 8 Φ#7,Φ #74>Ο,7Φ,>8#,+4,9Φ7++4,Η, 8# 3, &Λ5,[&Φ8& (> 8 Φ#7,Φ&Φ Φ5,87 4,. Φ8,Η (,Η, 8 78Β# &8&,Φ,ς7Φ8Ο,(& & (8#& 3,Φ8&( 8,8Β,+#ΦΦ&Ο&4&8&,Φ#Λ 8Β,Φ,Φ#7,Φ. ϑβ,ϑβ& > ;#44 Ο# 8# 5 # Κ Ο Φ8,? (,Η, 8 Ι Φ 8Β7Φ Φ8 7 87,> >&ΛΛ,, 845 ( & 9 Λ, 87 & ( 0 #7 >8 Ο4, >&Φ 7ΦΦ&# Φ & 3#43& ( Η 8Β,Η 8& & 9 Φ# & 4 Φ &, 8&Φ8Φ9 +#4& 5 Η %, Φ α? Β,Φ8, 9 & Η& (Β Ηβ > Ι Φ8, Η (,Η, 8 + 8&8&#, Φ Λ #Η ΚΓ 4# 4 78Β# &8&,Φ α? Β,Φ8, 9 #48# 9 Χ8# %+# 8β 7 >, +,ΦΦ7,8#8 ΦΛ# Η8Β,& Φ, 3&,Φ&, 3& # Η, 8Η %,>Ο5 7Φ8, &85 78Φ > Φ8 ΛΛ,>7 8&# Φ.Χ&Η&4 8#8Β,#8Β, #44 Ο# 8# &,Φ98Β, #7 >8 Ο4,ΦΙ,,# ( &Φ,> #7 > Φ, &,Φ#Λδ7,Φ8&# Φ# 8Β,8#+& #Λ &(Ω 8,Λ4, 8& (8Β,,4 8&3,45,Ι7Φ, #ΛΦ7 Β> 8 & 8Β, # 8,[8#ΛΙ Φ8,Η (,Η, 8 >&,4 8&# 8#Η,8Β#>#4#(& 4 &ΦΦ7,Φ9,8Β& Φ9#+,,ΦΦ9+#4& 5 >Ο,Β 3&#7 4 Β (,. γ

14 :#Ι>#,ΦΟ&(> 8 >&ΛΛ, Λ #Η#8Β, 85+,Φ#Λ> 8 ι=,,ιη, Φ7,Φ+ #>7,>ι :#Ι >#,Φ > 8 >&ΛΛ, Λ #Η& Λ# Η 8&# ι:#ι >#,Φ Ο&( > 8 ># #7 8& ( > Η, Φ7 & (>&ΛΛ,, 8458#Φ8 8&Φ8& 4# >Η& &Φ8 8&3,> 8 ι Β 8&ΦΗ, Φ7,> > ΙΒ 8&Φ3 47,>ι Β 8,8Β,+#ΦΦ&Ο&4&8&,Φ > Β 44, (,Φ#ΛΙ# %& (Ι&8ΒΟ&(> 8 & 7 Ο Ι Φ8, Η (,Η, 8ιΤΦΟ&(> 8 #+, > 8 ι Β 8,8Β,+#ΦΦ&Ο&4&8&,Φ > Β 44, (,Φ#Λ +7Ο4& Υ+ &3 8,+ 8, ΦΒ&+ΦΛ# > 8 Η (,Η, 8ι :#Ι Ο&( > 8 Ο, 7Φ,> 8# ΦΒ +, +#4& 5 >, &Φ&# Φ >,Φ+# > 8# Λ787, Β 44, (,Φ & Ι Φ8, Η (,Η, 8ι Ω#,Φ &8 44#Ι >&ΛΛ,, 8,4 8&# 8# 8Β, +7Ο4& ι Κ 4&%, 8Β,#8Β, #44 Ο# 8# &,Φ9 Β#Ι,3, 9&8 Ι Φ Ο Φ,>#,, 845,Φ8 Ο4&ΦΒ,>,4 8&# ΦΒ&+ Ο,8Ι,, 8Β,# ( &Φ, Φ9) #Λ), 5: 3,5 > Ω ; Η&44 <,Ι&Φ9 > ΚΓ + 8&8&#, Φ ΙΒ# Ι,,& Φ#Η, Φ,Φ9 4, >5 Λ Η&4& Ι&8Β, Β#8Β, 9 > Ο,8Ι,, ) #Λ;,4& <7 5 > & Η& (Β Η;&85;#7 &4. Τ8 4Φ#& 3#43,> 8Β, #Υ, 8&# #Λ 8Β, #44 Ο# 8# 5 # 8, 8 > Λ# Η 8. =>>&8&# Β,& 8, Ι, 3& (#Λ >,Η& > + 8&8&#, +,Φ, 8 8&# Φ Ο #7(Β8 8# 8Β, Λ#, >&ΛΛ,, 8&>, Φ > 7 >, Φ8 >& (Φ#Λ8Β,&ΦΦ7,Φ > #, Φ 8Φ8 %,& Ι# %& (Ι&8Β &(Ω 8. Χ# ΙΒ&4,#7 8Β,, #44 Ο# 8# &,Φ >Β,,> 8# #ΗΗ# #44 Ο# 8&3, Η,8Β#>& 8Β,& #ΗΗ&8Η, 88#,[+, &Η, 8 8&# 9>&Φ 7ΦΦ&# >>,Ο 8,98Β, ++ # Β8#, Β + 8& 4 # 8,[8 3 &,> # >& ( 8# 8Β, Φ+, &Λ& # 8,[8Φ > + 8&,Φ >#7,4 8&# Φ 8# 8Β,Η.?#,#3, 9 ΙΒ&4, Ι, # 8& 7, 8# Η & 8 & 8Β 8 #44 Ο# 8&3,, >, 3#7 Φ#Λ 8Β&Φ%& >,δ7&, #ΗΗ&8Η, 8 8##+,,ΦΦ > 7, 8 & 85 Ο5,4& δ7&φβ& ( +, #,&3,> 8 78ΒΦ # >,Λ& &8&# Φ9% Ι,, #( &Φ, 8Β 8,+&Φ8,Η& Φ5ΗΗ,8 &,Φ,[&Φ8Ο#8Β Η# ( >Ο,8Ι,, + 8& &+ 8Φ.ϑΒ&ΦΒ > &Η+ 8# 8Β, + &85 #Λ 44 #44 Ο# 8# Φ 8# + 8& &+ 8, > # 8 &Ο78,,δ # ΞΦΒ,> 4&8, 5Ψ. ϑβ,φ, +#Ι, >5 Η& Φ >,[8 8 &,δ7 4&8&,Φ & 8, ΗΦ #Λ Φ%&44Φ >,[+, 8&Φ,9,Φ+, & 445&,4 8&# 8#8, Β # 8& &ΦΦ7,Φ#ΛΙ# %& (Ι&8Β &(Ω 8 9Ι,, Φ#Η,#Λ8Β,+#4&8& 4 >+ 8& 4 Β 44, (,Φ#Λ#7 Η,8Β#>#4#(& 4 ++ # Β. Ν#44#Ι& (Λ #Η#7 8Β,, #44 Ο# 8# &,Φ9ΙΒ& ΒΛ# Η,>8Β,& &8& 4+ 8#Λ#7 Η748&Υ Η,8Β#> ++ # Β9Ι, # >7 8,>8Ι#+#Φ8( >7 8,Ι# %ΦΒ#+Φ& χ7,πθ/_]#, 8 8Β,ΤϑΚ& ;#+, Β (, > #8Β, 88Β,<# ># Χ# & 4Χ &,,Ω# 8# 4ϑ & & ( ;, 8,. ϑ#(,8β, 9 8Β, 8Β,, #44 Ο# 8# &,Φ > +#Φ8( >7 8, Ι# %ΦΒ#+Φ& Λ# Η,> 8Β,# ( &Φ 8&# #Λ Λ& 4 #44 Ο# 8# 5. /Θ

15 026 +%ς7%8 +.3% 33.? (.6 (;%Ξ%5 12<11 +% Κ%8 +Β +,1% ϑβ&φλ& 4 #44 Ο# 8# 5Ο #7(Β88#(,8Β, + 8& &+ 8ΦΛ #Η8Β,8Β,, # 8,[8ΥΦ+, &Λ& #44 Ο# 8# &,Φ. ϑβ, Λ# Η 8 Ι Φ Β#Φ, Φ Ι 5 8# # Φ#4&> 8, >,Λ4, 8# 8Β, Λ& >& (Φ #Λ 8Β, Λ& Φ8 8Β,, #44 Ο# 8# &,Φ > Λ# + 8&8&#, Φ 8# 4, Λ #Η,[+, &,,Φ > #, Φ&,4 8&# 8# # 8,[8Φ 8Β 8 Β 3, >&ΛΛ,, 8 Β&Φ8# &,Φ > 8 ς, 8# &,Φ#Λ Ι# %& ( Ι&8Β &( Ω 8. Τ Ο &,Λ9(, #Η& Φ &, 8&Φ8Φ,, 8, & ( Η&>>4, +Β Φ,9#ΛΛ& & 4 Φ8 8&Φ8& & Φ, Ο,(& & (,[+, &Η, 8 4 +Β Φ, > Ι Φ8, Η (, Φ,& &8& 8& (,[+4# 8# 5+Β Φ,.ϑΒ,+ 8&8&#, Φ 4Φ## 7+5>&ΛΛ,, 8 +#Φ&8&# Φ&,4 8&# 8# 8Β, 45Φ&Φ > ++4& 8&# #Λ &( Ω 8 9 Λ #Η +#4& 5 > Φ, 3&,+ #3&Φ&# 8#Φ8 8&Φ8& Φ(,, 8&# >Φ &, 8&Λ&,Φ, Β.Ω,Φ+&8,8Β,Λ 88Β 8 (, #Η& Φ &, 8&Φ8Φ9 Φ8 8&Φ8& & Φ > Ι Φ8, Η (,Η, 8 + 8&8&#, Φ ++ # Β,> &(Ω 8 Λ# >&ΛΛ,, 8+7 +#Φ,Φ >Λ #Η>&ΛΛ,, 8+, Φ+, 8&3,Φ98Β, #44 Ο# 8# &,Φ, Ο4,>8Β,Χ# & 4&Α& ( &(Ω 8 8, Η8#&>, 8&Λ5 ΛΛ& &8&,Φ& Β#Ι&8Ι Φ7 >, Φ8##>. ϑβ,φ,ι,,>,φ &Ο,>& >3,#Λ8Β,Λ& 4 #44 Ο# 8# 5 ΦΞ #ΦΦ 788& (8Β,Η,ΦΨΥ Η,8 & Φ9, # #Η&,Φ9,8Β& Φ > #44 Ο# 8# &,Φ. ϑβ, #44 Ο# 8# 5 4Φ#& 3#43,>>&Φ 7ΦΦ&# #Λ8Β,& &8& 4Λ# Η74 8&# #ΛΨΧ# & 4&Φ& ( &( Ω 8.Ψ, Β > Φ8 8,> Ι&8Β 8Β, Φ# & 4 Φ &, 8&Λ& ΦΦ7Η+8&# 8Β 8 8Β&Φ Λ# Η74 8&# Ι#74> Ο,#Λ #, >& 8,,Φ8 8# + 8&8&#, Φ Ι# %& (& >&ΛΛ,, 8 # 8,[8Φ. 5 Ο & (& ( 88, 8&# 8#8Β,ΞΦ# & 44&3,ΦΨ#Λ &(Ω 8 9#7 #Ος, 8&3,Ι Φ8#,[+4#,8Β, Φ# & 4 >8, Β & 4+ 8&,Φ8Β 8(,, 8,9# ( &Φ,9 7 8,9 & 74 8,9 > 45Φ, &(Ω 8 9Β&(Β4&(Β8& (8Β 88Β,Φ,, #8,78 4Ο78 # Φ,δ7, 8& 48#ΙΒ 8&Φ% #Ι. Ν7 8Β, Η#,9 Ο, 7Φ, 8Β, Φ# & 4 4&3,Φ #Λ &( Ω 8, Ο, #Η& (,3, Η#, >&Φ8 &Ο78,> >>&Φ+, Φ,>98Β,Φ, # Φ,δ7,,Φ,>&ΛΛ& 7488# Φ, 8 &.Μ7 Λ# Η 8 % #Ι4,>(,>8Β 88Β,Η, & (#Λ8Β,Φ,&ΦΦ7,Φ9 >8Β,Ι 5& ΙΒ& Β8Β,5+4 5#789, Φ+, &Λ& 8# >&ΛΛ,, 8 # 8,[8Φ. ϑβ&φ Ι Φ ΙΒ5 Ι, # Φ&>,,>&8&Η+, 8&3, 8#, ( (, Ι&8Β 8Β,, >&ΛΛ,, 8 + 8&8&#, ( #7+Φ. Β&4, Λ# 7Φ 8Β&Φ ++ # Β 4,> 8# Η 5& Φ&(Β8Φ >7 >, Φ8 >& (Φ#Λ8Β,Φ# & 44&3,Φ#Λ &(Ω 8 98Β,,[8, 88#ΙΒ& Β 8Β&Φ7 >, Φ8 >& (&Φ > Ο,Η, & (Λ748#+ 8&8&#, ΦΙ Φ δ7,φ8&# 8Β 8Ι, 4Φ#+#Φ,>Λ# 8Β,Λ& 4 #44 Ο# 8# 5. ϑβ, Λ#44#Ι& ( Φ, 8&# Φ # Φ&Φ8 #Λ 8Β, + #ς, 8 8, ΗΨΦ 45Φ&Φ #Λ 8Β, Λ& Φ8 8Β,, #44 Ο# 8# &,Φ&,4 8&# 8#Λ#7 #ΦΦ 788& (8Β,Η,Φ8Β 8 #Φ,&, Β # 8,[8 > ΙΒ& ΒΙ,,+,Φ, 8,> >>&Φ 7ΦΦ,> 88Β,Λ& 4 #44 Ο# 8# 5 4# (Ι&8Βδ7,Φ8&# Φ > +#ΦΦ&Ο4, +#4& 5&Η+4& 8&# Φ. ϑ#(,8β, 8Β,Φ,&,ΦΦ,, # Φ8&878, 8Β, 8, ΗΨΦ 45Φ&Φ#Λ8Β,Λ& >& (ΦΛ #Η8Β,Λ& Φ88Β,, #44 Ο# 8# &,Φ. //

16 ( 112<66 +,%ϑε090%λ7%χ06( 21% +60Σ67%Υ % Σ, #Η& Φ + 8&8&#, Φ& Β Ο&8 >&3, Φ, > 8, #Φ5Φ8,Η& ΙΒ& Β 8Β,5 7 >, 8 %, >&ΛΛ,, 8& 8,>5,8& 8, >,+, >, 8 #4,Φ.ϑΒ,Φ, #4,Φ Ο, 8,(# &Φ,>& 8#0&>, 4 85+,Φ](4,, Φ > 4,, Φφ + %, Φ > Φ8 %, Φφ > 8&# Β, #,Φ. 2 Β #4,, 8 &4Φ>&ΛΛ,, 8Η,8 & Φ ># 45+ 8& 445#3, 4 ++& (Η,8 & Φ] Σ4,, Φ > 4,, Φ]),#+4, Ι# %& ( 4#Φ,45 Ι&8Β Φ,δ7,, Φ 8 %, Φ8 # ( & 8,,Φ8& Φ+,,> > #Φ8#Λ Φ,δ7, & (. ϑβ,& Η,8 & Φ& 47>, #Φ8ε(, #Η,9 Β#7 Φε(, #Η,. Τ 8Β, 4 Φ8 Λ,Ι 5, Φ απθ//υβ9 8 (,8 + &,#Λ ϕκχω/θθθ Β Φ Ο,, # Φ8 845 >&Φ 7ΦΦ,>.?,8 & Φ,4 8& ( 8# 8Β, + #>7 8&# #Λ Φ,δ7,, > 8 4Φ#,4 8, 8# 8Β,,4& Ο&4&85 > 7 5#Λ Φ,δ7,, > 8.) #>7 & ((, #Η, Φ,δ7,, > 8 &Φ #8 Φ&Η+4, +87, >, # >& (#+, 8&# 9 Ο78& 3#43,Φ Η 5 + #,ΦΦ,Φ#Λ #44, 8& ( > +,+ & ( Φ Η+4,Φ9# ΦΦ,ΗΟ4& ( Φ,δ7,, Λ (Η, 8Φ& 8# #Η+#Φ&8,ΙΒ#4,.?,8 & Φ,4 8& (8#8Β&Φ+ #,ΦΦ, #ΗΗ# 45 >&Φ 7ΦΦ,>Ο5+ 8&8&#, Φ& 8 4% Ο#78 #3, (,9, >Υ>,+8Β9,8. ) %, Φ > Φ8 %, Φ] ),#+4, Ι# %& ( Η & 45 Ι&8Β Φ,δ7,, > 8 Ο Φ,Φ 7Φ, Η,8 & Φ,4 8& ( 8# > 8 3#47Η,Φ > > 8 8 ΛΛ&. ϑβ,5,%,, 45& 8,,Φ8,>& Η,8 & Φ #, & (> 8 #Η+,ΦΦ&# 9> 8 8 ΦΛ, Φ+,,>Φ9 >>&Φ #3, Ο&4&85. Σ, #Η& Φ > 8 Η#3,Φ Ο,8Ι,, #ΗΗ, & 4 > +7Ο4& > Λ# ΗΦ9 > Η,8 & Φ #Η+ & (>&ΛΛ,, 8+4 8Λ# ΗΦΦ7 Β Φ;4#7> #Η+78,Β 3,Ο,, Ι&>,45 >&Φ 7ΦΦ,>.;#Φ8Φ#Λ Η#3& (9 #+5& ( > + #,ΦΦ& ( Φ,δ7,, > 8,#Λ8, >&Φ 7ΦΦ,>9 >4, >8#Η,8 & ΦΦ7 Β Φη>#7Ο4& (8&Η,η8Β 8 44#Ι+ 8&8&#, Φ8# +4 Φ8# (,# #Η+78& (,,>Φ.?,8 & Φ,4 8& ( 8# > 8 δ7 4&859 # Φ&Φ8, 59 >δ7 4&85#Λ ΦΦ# & 8,>Η,8 > 8. = 8&# Β, #,Φ]),#+4,Η %& (7Φ,#ΛΦ,δ7,,> 8 8#7 >, Φ8 >Ο&#4#(& 4 Λ7 8&# 7Φ,, 8&,45>&ΛΛ,, 8Φ,8#ΛΗ,8 & Φ> Ι Λ #Η>&3, Φ,>#Η & Φ#Λ Ο&#4#(5 >Η,>& &,.ϑβ,φ,η,8 & Φ,#Λ8, Η7 ΒΗ#,Φ8 8&Φ8& 4& Β 8, 9 > 4 (,45 #, >&ΛΛ,,,Φ Ο,8Ι,, Φ,δ7,,Φ. ϑβ,5,[8, Φ&3,45 Η, Φ7, Φ&Η&4 &8&,Φ > 3 & 8&# Φ Ο,8Ι,, 4#Φ,45,4 8,> Φ,δ7,,Φ& # >, 8#9 Λ# & Φ8, , &Φ%# Ο&#4#(& 4,4 8,>,ΦΦ. ϑβ,5 Η %,&, Φ& (45 Β, 35 7Φ,#Λ+,>& 8&3,Η#>,4Φ9Φ#Η,8 & Φ,4 8& (8#, # 8,Φ9Φ, Φ&8&3&859Φ+, &Λ& &859,8., #ΗΗ#.?81 ( :#Ι ># 8Β, + 8&8&#, Φ Λ #Η 8Β, #8Β, 8Ι# # 8,[8Φ αι Φ8, > #ΛΛ& & 4 Φ8 8&Φ8& ΦβΗ +# 8#8Β,0Υ #4,, #Φ5Φ8,Ηι=,8Β,5# 45#,85+,ι Ω# >&ΛΛ,, 8 + 8&8&#, Φ& 8Β,Φ,#8Β, >#Η & Φ,4 8, 8# >&ΛΛ,, 8%& >Φ#Λ Η,8 & ΦιΤΛΦ#Β#Ι >ΙΒ5ι /Π

17 Β 8Η,8 & Φ,Η&ΦΦ& (ι Β&4,Η,8 & ΦΛ# Φ+,,> > #Φ8 Ο#7 >9ΙΒ,,, 8Β,Η,8 & ΦΛ#, 4&Φ Ο&4&85#Λ+ #Η&Φ,> >3,Φ9#,3, Η,8 & ΦΛ#,Φ748Φ#Λ 8Β,4 Φ88Ι#>, >,Φ#Λ(, #Η&,Φ, Βι & #3 <=& #% (,,>8#>,3,4#+Ι&>, 3 &,85#ΛΗ,8 & ΦΛ# (, #Η& > 8 9& 47>& (Η,8 & Φ#Λ > 8,7Φ,9Η,8 & Φ#Λ> 8 4& % (,9,8. +60Σ67%Φ.6 +.3% % Τ8&Φ#Λ8, #8,> 8Β 8#ΛΛ& & 4 Φ8 8&Φ8& Φ, Ο Φ,># Ξ>,Φ&( > 8Β, #44, 8Ψ + #,ΦΦΙΒ,, Φ &(Ω 8 &ΦΟ Φ,># ΞΛ& Φ8 #44, 8 >8Β, >,Φ&( Ψ+ #,ΦΦ. Β&4, Φ#Η,8&Η,Φ,Λ,,>8# Φ> 8 Υ> &3, # 8, Β #4#(5Υ> &3, & δ7& 59 Ξ>,Φ&( Λ#44#ΙΦ #44, 8&# Ψ ++ # Β >,Η >Φ 8Β 8 8Β, 3 &#7Φ + 8&,Φ& 3#43,>& Ξ>,Φ&( & (Ψ &( Ω 8,,> 8# Ο, 8 Φ+, 8 >,3 47 8,>. ϑβ&φ,δ7&,φ,φφ 8# Β#Ι > 8 &Φ (,, 8,>9 + #,ΦΦ,>9 4,,>9# ( &Φ,> > + #3&>,> α,.(.9 Β#Ι Φ, Β, (&, δ7, &,Φ, %,>β > 7 >, Φ8 >& ( 8Β, &Η+4& 8&# Φ Λ# >&ΛΛ,, 8 %& >Φ #Λ δ7,φ8&# Φ > 45Φ,Φ. =8 8Β, Φ Η, 8&Η,9 +4 8Λ# ΗΦ Φ7 Β Φ Ο #ΙΦ, Φ > Φ# & 4 Η,>&, 7 Φ8 Ο4, > Β (, Ο4,9 ΙΒ& Β &Φ,Φ δ7,φ8&# Φ Ο#78 > 8 δ7 4&859 > Η %, Η,8 & Φ > Η, Φ7,Φ7,4& Ο4, >4# (&87>& 4 45Φ,Φ+ #Ο4,Η 8&.Ν#,[ Η+4,9Φ87>&,Φ#Λ Σ##(4,Ν47ϑ, >Φ&447Φ8 8,>Β#ΙΦ, Βδ7, &,Φ Ο, #Η,4,ΦΦ,4& Ο4,#3, 8&Η, >7, 8# 8Β, Β (& ( Ο,Β 3&#7 #Λ 7Φ, Φ. Τ (,, 49 Η 5 &( Ω 8 Φ#7,Φ, Η, Φ7,Φ#ΛΟ,Β 3&#7 9#ΛΙΒ 8+,#+4,>#9& 47>& (8Β,& + 88, Φ#Λ#+8& (& > #78#Λ+4 8Λ# ΗΦ9, 8& (Η748&+4,# 4&,&>, 8&8&,Φ9 >& # Φ&Φ8, 8# &,(74 7Φ, #Λ +4 8Λ# ΗΦ. ϑβ,φ, &ΦΦ7,Φ +#8, 8& 445 Η %, &( Ω 8 Φ#7,Φ & #Η+ Ο4, > Η, & (Λ74 # 45 &,4 8&# 8# Φ+, &Λ& +4 8Λ# ΗΦ9 Η#Η, 8Φ # &ΦΦ7,Φ. Β&4, (,,Η, 8Φ Ι&8Β +4 8Λ# Η #Ι, Φ,&8Β, 8Β #7(Β )))Φ # Φ+, &Λ& Υ7Φ, (,Η, 8Φ +#ΦΦ&Ο45 >>,ΦΦ 8Β,Φ, &ΦΦ7,Φ9 Ο, 7Φ, +4 8Λ# ΗΦ, #8 >,Φ&(,> Λ# ΞΦ8 8&Φ8& #Φ,ΦΨ δ7 4&Λ& 8&# Φ& 8Β, 7Φ,#Λ 8Β,Φ, Φ#7,Φ,,δ7&,>. Τ 8Β, Λ, #Λ 7, 8 & 85 > δ7,φ8&# Φ Ο#78 δ7 4&859 & Φ8, > #Λ (,, 8& ( Η, Φ7,Φ9 &(Ω 8 Ο, #Η+4,Η, 8 58##ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& ΦΦ7 Β Φ+ #3&>& (,Ι Η, Φ7,Φα,.(.9Τ;ϑ7Φ (,98#7 &Φ8Η#3,Η, 8Φβ >Φ7++4,Η, 8& (ε3, &Λ5& (,[&Φ8& ( #,Φ α,.(.9 Φ, 8&Η, 8 45Φ&Φ &,4 8&# 8# Φ7 3,5Φβ. 6 8Β, 8Β ++, 4& ( 8# Φ8 > >Φ8 8&Φ8& 4Η, Φ7,Φα,.(.9 3, (,Φβ# 8,Φ8Φ#Λ3 4&>&859 &(Ω 8 4Φ#Ο, 7Φ,>& 7 &δ7, >Η#,Ξ8&Η,45ΨΙ 5ΦΦ7 Β Φ+ #3&>& (ΞΛ& Φ8Ι & (ΦΨ# ΞΦ&( 4ΦΨ 8Β #7(Β8Β, 45Φ&Φ#Λ+ 88, Φα,.(.9Φ, Βδ7, &,Φ& >& 8& (,Η, (& (&ΦΦ7,Φβ > 8, >Φ α,.(.9 Η#Ο&4, +Β#, > 8 & >& 8& ( Β (& ( Η#3,Η, 8Φβ. Φ,># 8Β,Φ,9 Η#,& Υ>,+8Β& 3,Φ8&( 8&# Φ #, & ( δ7,φ8&# Φ Φ7 Β Φ 7Φ 4&85 8Β, Ο, /0

18 7 >, 8 %, αφ7 Β Φ8Β, ++ # ΒΛ#44#Ι,>Ο58Β,Κ Σ4#Ο 4)74Φ,β.Ζ&Φ7 4&Φ 8&# Φ #Λ 8, >Φ9 Λ#,[ Η+4,9#ΛΛ, +#Ι, Λ74 Ι 5#Λ >&Φ+4 5& ( > 8 8# #Η+, > &>, 8&Λ5 #,4 8&# Φ >+#ΦΦ&Ο45 7Φ 8&#.ϑΒ #7(ΒΦ7 Β Ξ,Φ+# Φ&3,ΨΗ#>, ΧΤΦ >,3,4#+8Β, + &858# 45Φ, >& 8, +,8 &(Ω 8 >& 8 #>7,& #3 8&3, Ι 5Φ#Λ7 >, Φ8 >& ( Β (& (Φ# &,8 4+ 8&,Φ >+ #,ΦΦ,Φ& 47>& (8Β,Ι 5Φ 8Β,5,Ο,& (, >,,>& 8#> 8., 7Φ,&8&Φ,4 8&3,45 #3,4& #ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& Φ9Ι# %& ( >,[+, &Η, 8& (Ι&8Β &( Ω 8 &Φ,,ΦΦ 58#8,Φ8&8Φδ7 4&8&,Φ97, 8 & 8&,Φ9 + &8&,Φ9 >Φ##.Τ8& 3#43,Φ Λ47&> > Φ,, >&+&8#7Φ + #,ΦΦ,Φ. Τ 8Β&Φ,( >9 &( Ω 8 Ο, 8Β, Ο Φ&Φ #Λ,[+, &Η, 8 4+ #ς, 8Φ7Φ& (Η#>,44& ( >Φ&Η74 8&# 8, Β &δ7,φ8β 8 + #3&>, Φ+,Λ# &>, 8&Λ5& (Ο#8Β+ #Ο4,ΗΦ >+#ΦΦ&Ο45Φ#478&# ΦΟ78 4Φ#& Ι 5Φ8Β 8 Ο, #Η+4,Η, 8 58##ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& Φ.:#Ι,3, 98Β,Φ, ++ # Β,Φ,45# Β7 Β,Φ9 (7,ΦΦ,Φ9 & 87&8&# > Φ+, 74 8&3, Φ, Β,Φ9 ΙΒ& Β, #8 & >,+, >, 8 #Λ Β5+#8Β,Φ,Φ9 8Β,# &,Φ9 ΦΦ7Η+8&# Φ9 > +,Υ #,&3,> #8&# Φ. ϑβ&φ &Φ,Φ+, & 445,3&>, 8& & 8, +,8& ( >>&ΛΛ,, 8& 8& (Ο,8Ι,, ΞΦ&( 4ΦΨ >Ξ #&Φ,Ψ# ΞΟ ΟΟ4,Ψ.?81 ( Τ 8&Η,#Λ>,, Φ& (,Φ#7,Φ9Β#Ι &(Ω 8,[+, &Η, 8ΦΟ,ς7Φ8&Λ&,> > + #Η#8,>ι Β 8, 8Β,# ( &Φ 8&# 4 Ο &, Φ 8# Ι# %& ( Ι&8Β &( Ω 8 Φ#7,Φ > 8Β, >&ΛΛ,, 8 458& Φ >7 >, Φ8 >& (Φ#Λ,3&>,,8Β 88Β,5 44Λ# ι Β 8,8Β,Ο,,Λ&8Φ > Β 44, (,Φ#Λ& 8, 8&# 4 #44 Ο# 8&3,& &8& 8&3,ΦΛ#,[+, &Η, 8& (Ι&8Β &(Ω 8 Φ#7,Φι & #3 <=& #% ( ϑβ, +,ΦΦ7,Φ#Λ,Φ+# >& ( 8#,[&Φ8& ( 7Φ, εφ8 %,Β#4>, >,Η >Φ Η, Φ 8Β 8,[+4# 8# 5 >,[+, &Η, 8 4Ι# %&Φ>&ΛΛ& 7488#ς7Φ8&Λ5. # %& (Ι&8Β& >& 8# Φ9Φ&( 4Φ98, >Φ >+ 88, Φ& 8 #>7,Φ+, 74 8&# > 7, 8 & 859ΙΒ& Β>,Η >,Λ74,[+4 8&# >& 8, +,8 8&#. +60Σ67%&.160% =48Β#7(Β 8Β,,, Η 5 >&ΛΛ,, 8 85+,Φ#Λ > 8 7Φ,>& 8Β, Ι Φ8, Η (,Η, 8 + #,ΦΦ9 8Β&Φ&Φ, & >,3,4#+Η, 8 > 8Β,,[8, 8 8# ΙΒ& Β Ο&( > 8 Φ#7,Φ #74>Ο,7Φ,>8#,+4,9Φ7++4,Η, 8# 3, &Λ5,[&Φ8& (> 8 Φ#7,Φ&Φ Φ5,87 4,. =44 Ι Φ8, #44, 8&# 78Β# &8&,Φ Η7Φ8,+# 8 8# 8Β, 8&# 4 Η# &8# Ω,Λ 9 3& 8Β, Φ8,Ω 8 Ν4#ΙΦ5Φ8,ΗΙΒ& Β, # >Φ8Β,8# (,Φ#ΛΙ Φ8,ΙΒ& Β, #44, 8,>. ϑβ,,&φ8β,,λ#,9 4#8#Λ> 8 88Β, 8&# 44,3,4Ο784,ΦΦ&Φ% #Ι Ο#78> 8 8 8Β, Β#7Φ,Β#4> 4,3,4. Τ Φ#Η, #7 8 &,Φ9,.(.& Χ >& 3& >& Χ+ & 9 Φ, Φ# Φ 8, Β #4#(&,Φ, 7Φ,> 8# + #3&>,, 4Υ8&Η,& Λ# Η 8&# # ΙΒ 8 Ι Φ8,Φ, Ο,& ( >&Φ+#Φ,>#Λ > Ο5 ΙΒ& Β Β#7Φ,Β#4>Φ. ϑβ&φ& Λ# Η 8&# Ο, 7Φ,> 8# Η#3, Ι 5 /_

19 Λ #ΗΛ&[,>Ι Φ8, #44, 8&# #7 >Φ8#Ι >ΦΗ#,,Φ+# Φ&3,Φ5Φ8,ΗΦ8Β , #+8&Η7Η 8 Φ+# 8 #78,Φ # >& ( 8# 8Β, Η 8, & 4Φ 8Β 8,& 8Β, Ο&. ϑβ,φ, 8, Β #4#(&,Φ #74> 4Φ#+#8, 8& 445, Ο4,Ι Φ8, 78Β# &8&,Φ8#+& +#& 8Β#7Φ,Β#4>Φ 8Β 8Λ &48#+ #+, 45Φ# 8Ι Φ8,Λ#, 5 4& ( >,7Φ,.ϑΒ,> 8 #74>8Β7ΦΟ,7Φ,> 8#, 8, 8 &4#,> Φ, 3&,Φ 8Β 8, 8& &+ 8# 5 > +,>& 8&3,. Τ8 #74>#+,,Ι +#ΦΦ&Ο&4&8&,Φ#ΛΗ#>,44& (9Φ&Η74 8&# >Λ#, Φ8& (.:#Ι,3, 9 &8& Φ (7,8Β 8&8&Φ #8 4, 8Β 8 Φ7 Β > 8 Ι#74>, 8,,Ι% #Ι4,>(, Ο,5# > Η#, 8&Η,45 > +, &Φ,& Λ# Η 8&# Ο#788Β, 7ΗΟ, #ΛΟ& Φ #44, 8,>.Τ8&Φ8Β,,Λ#,&Η+# 8 88# 4 &Λ5 Β#Ι 8Β, > 8 (,, 8,> Λ #Η 8Β,Φ, >,3&,Φ Ι#74> δ7 4&8 8&3,45 Β (, 8Β, & Λ# Η 8&# 3 &4 Ο4,8#8Β, 78Β# &85.?81 (. Β 8&Φ8Β,8 ΦΛ# Η 8&3,+#8, 8& 4#Λ &(Ω 8 Λ# Ι Φ8,Η (,Η, 8ι #74> Β&+Φ & Ο& Φ + #>7,,Ι Η,8 & Φ9 # Ι#74> 8Β,5,+4& 8,,[&Φ8& ( Η,8 & Φι ;#74>, 4Υ8&Η,> 8 Ο,7Φ,> 4# (Φ&>,,[&Φ8& (> 8 Η,8 & Φ8#Λ &4&8 8, Ο,88, +#4& 5>,Ο 8,ι ;#74>Ο&(> 8 Ο,7Φ,>8#Β,4+Ι Φ8, 78Β# &8&,ΦΗ,,8,Ι2Κ8 (,8Φι & #3 <=& #% ( Τ χ745πθ/_98β,2κι&44& 8 #>7,,Ι Φ8, >;& 74 2 # #Η5) % (,8Β 8&Φ,[+, 8,> 8# Β (, 8Β, Ι 5& ΙΒ& Β > 8 # Ι Φ8,&Φ #44, 8,> > 7Φ,>. ϑβ, 2Κ Ι&44,δ7&, 44Η,ΗΟ, Φ8 8,Φ8#7Φ, Φ& (4,> 8 Η,8Β#>#4#(58#>,Λ&,8Β,Φ7,ΦΦ #Λ, 5 4& ( 8,Φ > 8# Φ8 > >&Φ,& Λ# Η 8&# # 8Β, δ7 4&85#Λ Η 8, & 4Φ Ο,& (, #3,,> > & 74 8,>& 8Β,, # #Η5.ϑΒ,,ΙΛ# Η#ΛΗ, Φ7,Η, 8Ι&44,δ7&, Ι Φ8, >&Φ+#Φ 4 78Β# &8&,Φ 8#, # > 8Β, δ7 8&85 #Λ Η 8, & 4Φ, #3,,> Λ#, 5 4& (. ϑβ, (# 4 &Φ 8# Β 3, ΡΘκ #Λ Η7 & &+ 4 Ι Φ8, Ο,& (, 5 4,> Ο5 ΠΘΠΘ. 6, 5 4,> Η 8, & 4Φ,&, Φ& (45 8, 8,> Φ #ΗΗ#>&8&,Φ > 8 >,>& (4#Ο 4 #ΗΗ#>&85Η %,8Φ.Κ >, Φ8 >& (Ι Φ8, Φ #ΗΗ#>&85 &Φ,Φ,Ι #, Φ > +#ΦΦ&Ο&4&8&,Φ& 8Β, Λ,#Λ ( #Ι& ( Ι,,ΦΦ#Λ Λ& &8,,Φ#7,Φ9 8Β,,,> 8# + #8, 88Β, 87 4, 3& # Η, 8 >&Η+ #3,,Φ+# Φ,Φ8#,Φ#7,Φ &85. /Ρ

20 ( 112<66 +,%ϑε090%ρ7%# % +60Σ67%Φ.6 +.3% % ;#Φ8Φ 3& (ΦΛ #Η,7Φ& (,[&Φ8& ( &(Ω 8 Φ#7,Φ&Φ %,5Ο,,Λ&8Ο78 88Β,Φ Η, 8&Η, &(Ω 8 & 8 #>7,Φ,Ι #Φ8Φ9Φ#Η,ΙΒ& Β,>&ΛΛ& 7488#% #Ι >,3 47 8,. Τ >>&8&# 8#,δ7& & (& 3,Φ8Η, 8Φ& Τϑ9 8 & & ( > Β& & ( Φ8 ΛΛ9 > >,3,4#+& (,Ι Η,8Β#>Φ9 8Β,,&Φ 7, 8 & 85 Ο#78 8Β, #Φ8Φ#Λ 7Φ& ( > +#ΦΦ&Ο45 Β 3& ( 8# +7 Β Φ, > 8 Λ #Η #ΗΗ, & 4 #Ι, Φ & 8Β, &ΗΗ,>& 8, # 4# (Υ8, Η. ;#Φ8 # Φ&>, 8&# Φ,8Β,,Λ#,Ο#8Β > &3, Ο78 4Φ# Φ#7,#Λ, # #Η& 7, 8 & 85 >374, Ο&4&85Λ# ΧΤΦ,Φ+, & &Η,#ΛΟ7>(,8 # Φ8 & 8Φ. ϑβ,,&φ Φ,Φ748Η7 Β& 8,,Φ8& Ο7&4>& (+7Ο4& + &3 8,+ 8, ΦΒ&+Φα)))ΦβΙ&8Β #ΗΗ, & 4> 8 #Ι, Φ8#Ι >ΦΦ, 7 & (,ΦΦ8# >+#8, 8& 445,>7 & ( >ε# Λ&[& (8Β, #Φ8Φ#Λ> 8.ϑΒ&Φ&Φ 4Φ#>,Φ&,># #ΦΦΥΟ# >, >& 8, 8&# 4Ο Φ&Φ Φ&, 8Β, > 8 (,, 8,> Ο5 Η ς# +4 8Λ# ΗΦ α,.(.9 Σ##(4,9 ϑι&88, β 8 Φ, > 8&# 4 Ο#7 > &,Φ. Ν# Φ#Η, Φ8 8&Φ8& & Φ9)))Φ, 7 >, Φ8##> Φ,,ΦΦ&85 Φ #ΗΗ, & 4#Ι, Φ, Ξ Β, >#Λ 8Β,( Η,Ψ9& 3,Φ8& ( Η#,& &( Ω 8 8Β ΧΤΦ > 88 8& (8Β,Ο,Φ88 4, 8. Β&4, 8#,8&Η,8Β,Φ8 8&Φ8& Φ+ #3&>,>Ο5 ΧΤΦΙ,, 7 &δ7,9 #8Β, +4 5, Φ Β 3,, 8,,> 8Β, & Λ# Η 8&# Η %,8 > Β 3, Φ8 8,> (,, 8& ( Φ8 8&Φ8& Φ9 Λ# & Φ8,9# & Λ4 8&# > + &,& >&,Φ. ΧΤ& &8& 8&3,Φ 4Φ#,,> 8# Ο, 7 >, Φ8##> Ι&8Β& 8Β, Ο # >, # 8,[8#Λ 2ΚΥΙ&>, +4 Φ 8# >,3,4#+ + &85 >ΦΒ,> 8 9& Λ Φ8 7 87,Φ9Φ%&44Φ >4,( 4Λ Η,Ι# %Φ& 8Β,Ο7&4>& (#Λ >&(&8 4, # #Η5. ϑβ,3 47 8&# #Λ &(Ω 8 Φ Φ#7,Λ# (,, 8& (#ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& Φ&Φ 4Φ#,Φ748 #Λ + (Η 8& # Φ&>, 8&# Φ. ΤΛ &( Ω 8 + #3&>, ΦΙ, Φ 8# δ7,φ8&# Φ 8Β 8 Η 88, > ># 8Β&Φ & Η#, 8&Η,45 Λ ΦΒ&# 8Β Φ8 > > Η,8Β#>Φ9 8Β, +#4& 5Η %, Φ >#8Β, 7Φ, ΦΙ&44Ο,Ο,88, Φ, 3,>.ΤΛ#ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& Φ Ψ8 ΦΙ, δ7,φ8&# Φ 8Β 8 Η 88, 8Β, 8Β,5 Ι&44 #8 Ο,,4,3 8# 3 47 Ο4,. Τ 3,Φ8& (& &( Ω 8 Η 58Β7ΦΟ,Ι# 8Β8Β, #Φ8Φ,3, &Λ8Β,5,7, 8 & # Β&(Β,. ΧΤΦ ΦΒ#Ι,Φ+# Φ&Ο4, Φ8 8&Φ8& 4 4, >, ΦΒ&+ 8Β #7(Β >3 & ( 8Β, Κ Ν7 > Η, 8 4) & &+4,Φ#Λ Χ8 8&Φ8& Φ α&η+ 8& 4&859,4& Ο&4&859,4, #Λ&8 Ο&4&859 # Λ&>, 8& 4&85 >8 Φ+, 5β&,4 8&# 8# &(Ω 8 Φ#7,Φ.ϑΒ&Φ #74>& 47>, + #3&>& (,>&8 8&# #, 8&Λ& 8&# # >&ΛΛ,, 8> 8 >Η, Φ7,Φ.Τ 8Β&ΦΙ 59 ΧΤΦ #74> # 8 &Ο78,8Β,&,[+, &,, >Φ%&44ΦΙ# %& (Ι&8Β93 4&> 8& ( >4& %& ( >&3, Φ,> 8 Φ#7,Φ >(,, 8& ( Ι&>,3 &,85#ΛΦ8 8&Φ8& 4#78+78Φ.ϑΒ&Φ&Φ#, +#ΦΦ&Ο4, #4,Λ# ΧΤΦ Φ8 7Φ8,>8Β& >+ 8&,ΦΥ& 8Β, &(Ω &# Β &. Σ,, 445 8Β&Φ Φ7((,Φ8Φ Β (& ( #4, Λ# 8&# 4 Φ8 8&Φ8& & Φ9 Λ #Η + #>7, Φ#Λ Ο,Φ+#%,> 8 8# 45Φ8Φ#Λ> 8 + #>7,>Ο5#8Β, Φ >Λ# #8Β, +7 +#Φ,Φ# ΙΒ 8 &Φ Φ7((,Φ8,>&,4 8&# 8# 8Β, >&Φ8 &Ο78&# #Λ #4,Φ& (, #Η& Φ Φ Β (, Λ #Η /

21 Ξ(4,, ΦΨ8#Ξ 8&# Β, #,Φ.Ψ Β 8,3, 8Β,>,Φ&( 8&# 9 &(Ω 8 &Φ,Φ8Β,δ7,Φ8&# #Λ 8Β, >&Φ8 &Ο78,>,4 8&# Φ& 3#43,>& 8Β,, # #Η&,Φ#Λ &( Ω 8 9& 47>& ( 8Β#Φ, >&Φ8 &Ο78&# ΦΙ&8Β& ΧΤΦ9ΙΒ,,> 8 Φ &,,&Φ7 >, Φ8##> #8 Φ,δ7& & (8Β,Φ%&44Φ #Λ + 8& 74 +, Φ# Ο78 >&Φ8 &Ο78,> Η# (Φ8 8, Η& 47>& ( Η,8Β#>#4#(&Φ8Φ9 Φ8 8&Φ8& & Φ >Τϑ+,#+4,.?81 ( Β 8,8Β,&Η+4& 8&# Φ#Λ 8&# 4# 8 Φ 8&# 4)))Φ& 8Β,3 47 8&# > 4,(&8&Η 8& (#Λ &( Ω 8 Φ Φ#7,#Λ Ξ#ΛΛ& & 4Ψ Φ8 8&Φ8& Φ > 8Β,& #4,& 8Β, Λ# Η 8&# #Λ Ξ> 8 > &3,, # #Η5Ψι Β 8,8Β, #Φ8Φ >Ο,,Λ&8Φι Β 8>#,Φ7Φ& ( &(Ω 8 Η, Λ# 8Β,Ξ& >,+, >,,Ψ#Λ ΧΤΨΦ& 8Β,+ #3&Φ&# #ΛΞΒ&(Βδ7 4&85& Λ# Η 8&# ιψ Ω#,Φ 8Β, >&Φ8 &Ο78&# #Λ &( Ω 8 Φ%&44Φ9#Ι, ΦΒ&+9 8, Β #4#(5 >& #3 8&3, 458& Φ& 8Β,+ &3 8,Φ, 8# +78 8&# 4Φ8 8&Φ8& & Φ& >,Λ, Φ&3,+#Φ&8&# ι & #3 <=& #% ( ϑβ,,, 7+Λ # 8 > 4# (Υ8, Η #Φ8Φ#Λ >,3,4#+& ( &( Ω 8 ++4& 8&# Φ > Η,8Β#>Φ >8Β,Φ,Β 3,&Η+4& 8&# ΦΛ# 8Β,,Φ#7 & (#Λ#8Β, ΧΤ 8&3&8&,Φ. &(Ω 8 >,3,4#+Η, 8Ι# %,,>Φ8#4& % > #, 88#8Β,+#4& 5& 8,,Φ8Φ >,,>Φ#Λ(#3, Η, 8>,+ 8Η, 8Φ >8Β#Φ,#Λ>&ΛΛ,, 8Φ8 %,Β#4>, Φ >7Φ, Φ #Λ 8&# 4Φ8 8&Φ8& Φ. +60Σ67%Υ % 5012( /6 +7 &(Ω 8 Η,8#(,,8& Φα >8#Ο&#4#(5β8Β #7(Β8Β,Β7Η (, #Η, + #ς, 8/γ1 ΥΠΘΘ/.ϑΒ, #Η+,8&8&3, 87,#Λ8Β,:Σ)Ι Φ +#Ι, Λ74&Η+,87ΦΛ# 8Β, #ΗΗ, & 4&Φ 8&# >& >7Φ8 & 4&Φ 8&# #Λ(, #Η,Φ,δ7, & (.Μ, #Η+4,8,>9 8Β,Β7Η (, #Η,Ι Φ8 Φ4 8,>Λ #Η, >+#& 88#Φ8 8& (+#& 89 >Ο, Η,8Β, ηο47,+ & 8ηΛ#,Ι, #Λ> 8 Υ& 8, Φ&3,Φ &,, >Η,>& &,.ϑβ&φ3&φ&# &ΦΟ,& ( +7 Φ7,>9 >Φ&,ΠΘΘΡ,Ι(,, 8&# #Λ& Φ8 7Η, 8ΦΒ Φ> Η 8& 445&, Φ,> 8Β,Φ+,,> >>,, Φ,>8Β, #Φ8#Λ(, #Η,Φ,δ7, & (.Τ # 8 Φ88#Ι Φ8, > #ΛΛ& & 4Φ8 8&Φ8& Φ9(, #Η& Φ&Φ #Ι& &8ΦΦ, # >+Β Φ,#ΛΟ&(> 8 Ι# %8Β 8 &ΗΦ8# 4,3, (,,ΙΟ&#4#(& 4 >Η,>& 4% #Ι4,>(,# 8Β,Ο Φ&Φ#Λ3 Φ8+##4#Λ+7Ο4& 45 3 &4 Ο4,Φ,δ7,,> 8. =8 8Β, 4,3,4 #Λ + #>7 8&# #Λ > 8 9 8Β, + #>7 8&# #Λ Φ,δ7,, > 8 Ο5,[8 (,, 8&# Φ,δ7, & ( Η Β&,Φ9 > Β,, 8Β, 3#47Η, #Λ > 8 Λ4#Ι& ( & 8# > 8 Ο Φ,Φ &Φ 4#Φ,45 ΦΦ# & 8,> Ι&8Β Η %,8 #Η+,8&8&# Ο,8Ι,, 8Β, Η ς# Η 7Λ 87, Φ#Λ Φ,δ7, & ( Η Β&,Φ ατ447η& 9) &Λ& &#Φ &,,Φ9,8.β. ϑβ,φ, Η Β&,Φ& 87,ΦΒ +,>Ο58Β,>&ΛΛ,, 8& 3,Φ8Η, 8Φ& (, #Η&,Φ, Β.ϑΒ,, # #Η&,Φ #Λ (, #Η& Φ Λ# 7Φ #7 > Ο&#Η,>& 4 ++4& 8&# Φ >, (7 Ο45 &, Φ& (45>#Η& 8,>Ο54 (,Φ,δ7, & (, 8,ΦΦ7 Β Φ8Β,Χ (, ;, 8,αΚΓβ9 /

22 8Β,,&ς& (Σ, #Η& ΦΤ Φ8&878,α;Β& β > # >Τ Φ8&878,αΚΧ=β.?7 Β#Λ8Β,Φ 4& ( 7+#Λ(, #Η& Φ Λ #Η Φ& (4,& >&3&>7 4Φ 8# 4 (, #Β# 8Φ#Λ +,#+4, Φ,,%Φ 8# >>,ΦΦ 8Β, + #Ο4,ΗΦ#Λ Λ& >& ( 3 & 8Φ ΦΦ# & 8,> Ι&8Β >&Φ, Φ,# + #+, Φ&85 8# >&Φ, Φ,. :,,9 8Β,(, #Η& Φ,Φ, Β 4 >Φ +,&Φ >#Η& 8,> Ο5 4 (, +#+74 8&# 4,3,4 # Φ# 8& + #ς, 8Φ 8Β 8 + #>7, Β7(, Η#7 8Φ#Λ Φ,δ7,, > 8 9,#Λ8, Β&(Β45 & 8, 8&# 4 > & 3#43, Β7 >,>Φ #Λ,Φ, Β, Φ. =8 8Β, Φ Η, 8&Η,9 (, #Η& Φ,Φ, Β9 4&%, Η 5 > 8 Υ> &3,, 8, + &Φ,Φ9 Β Φ Ο,, Β, 3&45 #ΗΗ&88,> 8# +, Φ# 4&Α,>Η,>& &,.ϑβ,+ #Η&Φ,#Λ& >&3&>7 4ΙΒ#4,(, #Η,Φ,δ7, & ( ΦΙ,44 Φ 8Β, +#+74 #Λ& >&3&>7 4(, #85+, + #Λ&4& ( α Φ Η %,> Ο5 Π0 >Η,β Β Φ 4,> 8# >,Φ%8#+ Φ,δ7, & ( & Φ8 7Η, 8Φ9 8# + #4&Λ, 8&# #Λ (, #Η,ΥΙ&>, ΦΦ# & 8&# Φ87>&,Φ# Ι&>,3 &,85#ΛΗ,>& 4 # >&8&# Φ9 > Ο#3, 448# Η7 Β& 8, Φ&Λ&,> Λ# 7Φ # 8 Φ4 8& ( (, #Η&,Φ, Β & 8# 4& & 4 Φ,88& (Φ., #Λ 8Β,Φ, >,3,4#+Η, 8Φ,45# 8Β,+7Ο4& 3 &4 Ο&4&85#ΛΗ#Φ8#Λ8Β,Φ,δ7,,> 8 & +7Ο4& > 8 Ο Φ,Φ. Ω = Φ,δ7,, > 8 Λ7 8&# Φ 4Η#Φ8 Φ +7Ο4& (##>& 8Β, Φ,δ7,, > 8, # #Η5. = Φ, # > >&Φ8& 8&3,, # #Η5 ΦΦ# & 8,> Ι&8Β(, #Η& > 8 #, Φ 8Β,,Η&8#Λ (, #Η& > 8.Χ,δ7,,> 8 Β Φ( >7 445Ο, #Η,7Ο&δ7&8#7Φ& Η 5>&ΛΛ,, 84&Λ, Φ &,,Φ9 (& ( #ΦΦ Η,>& &,9 > 7(Φ9 Β, 48Β9 ( & 7487,9 Ο&#8, Β #4#(59,,Ι Ο4,,, (59, 3& # Η, 8 >Η 5#8Β, Λ&,4>Φ.=Φ ++4& 8&# Φ#ΛΦ,δ7, & ( Β 3, Ο # >,,>9 7Φ,Φ > 8, Β &δ7,φ#λ 45Φ& ( Φ,δ7,, > 8 Β 3,,[+ >,>9 Ο78#Λ8, & 8, Φ&# Ι&8Β,[&Φ8& (Φ &, 8&Λ&,[+, 8&Φ,αΛ# & Φ8,9+4 8Ο,,>& (3Φ. (,,8& Η#>&Λ& 8&# φ, #4#(& 4Λ&,4>Φ87>53ΦΦ,δ7,,ΥΟ Φ,>Φ87>&,Φβ. Σ, #Η& Φ Β Φ 4# ( Β >&8Φ#Ι 3, Φ&# #Λ 8Β, ηο&( > 8 η Φ%&44Φ ΦΒ# 8 (,.,(& & ( Ι&8Β 8Β,:7Η Σ, #Η,) #ς, 8& 8Β,, 45/γγΘΦ9 8Β, ηο#884,, %η& (, #Η& Φ α8β 8&Φ9&8Φ >&ΛΛ& 7485& >,4&3, & (# 8Β, + #Η&Φ,#Λ >,,+ Ο&#4#(& 4 7 >, Φ8 >& ( 8Β #7(ΒΦ,δ7, & (ββ ΦΟ,, 88 &Ο78,>8#ΦΒ# 8 (,Φ#Λ+,#+4, Ο4,8# 45Φ,8Β, > 8. Β,8Β, 8Β&ΦΦ%&44ΦΒ# 8 (,Β Φ>&Φ ++,,># #89 45Φ&Φ#Λ(, #Η& > 8 &Φ Φ8&44Φ,, Φ8Β,Η#Φ8,[+, Φ&3, >8&Η,Υ # Φ7Η& (+ 8#Λ(, #Η& Φ.Τ8Β ΦΟ,, >>,ΦΦ,> Ο5 Β (& (& Λ Φ8 7 87,Φ αλ#,[ Η+4,9 8Β,&, Φ& ( 7Φ,#Λ =Η Α#,ΟΧ, 3&,Φ# Σ##(4,;#Η+78,β98Β #7(Β8Β,( #Ι8Β#Λ #ΗΗ, & 4Φ,δ7,,> 8 Η (,Η, 8 Φ, 3&,Φ9 > Ο5 Φ,δ7,, Η Β&, Η 7Λ 87, Φ 8Β,ΗΦ,43,Φ& 8Β, >,3,4#+Η, 8 #Λ 4(# &8ΒΗΦ > Φ#Λ8Ι,.,,>4,ΦΦ 8# Φ 59 4(# &8ΒΗΦ > 8, Β &δ7,φ>,3,4#+,>& &8& 445Λ# Ο&#& Λ# Η 8& Φ >(, #Η&,Φ, ΒΒ 3,Λ&48,,> #78& 8##8Β, > 8 Υ& 8, Φ&3,Φ &,,Φ.?81 ( Ω#,Φ8Β,Η&[87,#Λ+7Ο4& > #ΗΗ, & 4& 8,,Φ8Φ& (, #Η& Φ> 8 #ΛΛ, 5 (7&>,Λ# #8Β, Ο&(> 8 Φ,88& (Φι :#Ι >#,Φ 8Β, 4# (ΥΦ8 >& ( Φ%&44ΦΥΟ#884,, %& (, #Η& Φ Φ7((,Φ8 ΙΒ 8 #74> Β ++, & #8Β, >#Η & Φι /1

23 & #3 <=& #% (,,> 8#, Φ7, 8Β 8 Φ& (4, Λ# Η#Λ > 8 + 8&, >#,Φ #8 Β#Η#(, &Φ,# >#Η& 8,>#Η & Φ8#8Β,,[ 47Φ&# #Λ#8Β, Ι 5Φ#Λ 8& (9% #Ι& (#,4 8& (.,,> 8#& 3,Φ8& Λ# ΗΦ#Λ Φ%&44Φ 8 & & ( 8Β 8, #8 8## Λ# 7Φ,># 7, 8 + #Ο4,ΗΦ# 8, Β & 4>&ΛΛ& 748&,ΦΟ78 #7 8,,# (#& ( Β (,ι +60Σ67%&.160% 5012( /6 +7 <# 4 78Β# &8&,Φ, 7 >, &, Φ,> +,ΦΦ7, 8# 8 ΦΛ# Η 8Β,& Φ, 3&,Φ Ο78 8Β,5, 4Φ# Λ,> Ι&8Β 7Φ8, &85 78Φ > Φ8 ΛΛ,>7 8&# Φ.)7Ο4& Φ, 3&,Φ9 Φ7 Β Φ Ι Φ8, Η (,Η, 89,&, Φ& (45 Η (,>& +7Ο4& ε+ &3 8, + 8, ΦΒ&+Φ& ΙΒ& Β,Ι Η %,8Φ Λ# Φ+, & 4&Φ8 Φ, 3&, + #3&Φ&# Β 3, Ο, #Η,, 8 4. Ω 8 &Φ, 8 4 8# 8Β,Φ, + 8, ΦΒ&+Φ Ο#8Β & 8, ΗΦ #Λ 8 (,8Φ > (,,Η, 8Φ9 > Φ 3 47,>,Φ#7,& 8Β,& #Ι &(Β8. Ν #Η 8Β, +, Φ+, 8&3,#Λ 4# 4 78Β# &8&,Φ9,Ι> 8 Φ#478&# ΦΗ&(Β8,δ7&, # Φ&>, Ο4,Λ& & 4& 3,Φ8Η, 8 >+#4&8& 4Ι&44.:#Ι,3, &8&Φ>&ΛΛ& 7488#Ο,, 8 & 8Β 8Φ7 Β& 3,Φ8Η, 8ΦΙ&44+ 5 #ΛΛ Φ8Β,+#8, 8& 4#ΛΟ&(> 8 #78 #Η,Φ4&,Φ+ &Η &45& 8Β,7, 8 & +#ΦΦ&Ο&4&85#Λ (,, 8& (,Ι9 7,[+, 8,> +, Φ+, 8&3,Φ. &( > 8 #74> 4Φ# Ο, 7Φ,> 8# #ΛΛ, Λ& & 4&, 8&3,Φ 8# 7Φ, Φ. ϑβ,, Β 3, Ο,, 7ΗΟ, #Λ 8 & 4Φ ΙΒ,,,Ι >Φ Φ5Φ8,Η αφ&η&4 8# Φ7+, Η %,8 4#5 485 >Φβ Β Φ Ο,, & 8 #>7,> 8#&, 8&3&Φ,, 5 4& (. &8Β8Β&Φ8, Β #4#(59&8&Φ+#ΦΦ&Ο4,Λ# & >&3&>7 4Φ8#Ξ#+8& Ψ >8,8Β,& +, Φ# 4& Λ# Η 8&# >8Β,,Ο5Φ7++# 8,8Β& #Λ+ 8& &+ 8&#.:#Ι,3, 98Β,, &Φ Β&(Β 4,3,4 #Λ Η&Φ8 7Φ8 Ο# & ( Φ, Φ# Φ & 8# Ο& Φ > #, Φ 8Β 8 & >&3&>7 4ΦΨ& Λ# Η 8&# #74> Ο, Η&Φ7Φ,>9,Φ+, & 445 #Ι 8Β 8 Ο&( > 8 458& Φ # 8 &Ο78, 8# Η %& ( > 8 #ΗΗ#>&85& # 8,[8Φ ΙΒ,,&8&Φ #8 4Ι 5Φ, Φ5 8# Φ, 8 & ΙΒ#, +Φ8Β,Ο,,Λ&8Φ >Β#Ι.?81 ( Β 8, 8Β,, # #Η& Ο,,Λ&8Φ#Λ, ( (& ( Ι&8Β 8Β, + &3 8, Φ, 8# # Ι Φ8,,>7 8&# ι Β 8,8Β, #ΗΗ, & 4 >3 8 (,Φ#Λ, ( (& (Ι&8Β8Β,+ &3 8,Φ, 8# Ι&8ΒΟ&( > 8 ι Β 8%& >Φ#Λ > 8 Ι#74> 8Β, + &3 8, Φ, 8# Ο,& 8,,Φ8,>& ( & & (,ΦΦ 8# Λ #Η8Β,+7Ο4& Φ, 8# ι :#Ι #74> 8Β, +7Ο4& Φ, 8#, ( (, Ι&8Β 8Β, + &3 8, Φ, 8# # &( Ω 8 δ7,φ8&# Φι & #3 <=& #% ( = 8, Φ&# &Φ ++, 8 Ο,8Ι,, 8Β, 7 % #Ι +#8, 8& 4 #Λ Ο&( > 8 > 8Β,,δ7&,Η, 8 Λ# Ι Φ8, + 8&8&#, Φ 8# + #>7,,Φ748Φ α&.,. 8# Η %, Φ+, &Λ& 8Β& (Φ Β ++, β Ι&8Β&,4 8&3,45 ΦΒ# 8 8&Η, Λ Η,Φ. ϑβ,,, 7ΗΟ, #Λ /γ

24 >&ΛΛ,, 8 + &3 8, + 8, Φ ΙΒ# &8 Η 5 Ο, Λ 7&8Λ74 8#, ( (, Ι&8Β Φ7 Β Φ # Φ8 7 8&# #Η+ &,Φ >Η 7Λ 87, ΦΙΒ#+ #>7,Λ##>+ % (& (.ϑβ,φ, #Η+ &,Φ 4Φ#Β 3, Φ# & 4,Φ+# Φ&Ο&4&858#,>7,8Β,δ7 8&8&,Φ#ΛΙ Φ8,8Β,5 + #>7, > #74>Ι# % 4# (Φ&>,+#4& 5Η %, Φ8#8 %4,8Β,Φ,&ΦΦ7,Φ. ( 112<66 +,%6Ε090%ς7%%#6Ε 21% +60Σ67%&.160% ;# 8,Η+# 5 Ι Φ8, Η (,Η, 8,4&,Φ# Φ+, &Λ& > 8 Λ4#ΙΦ + 8& 74 45#Λ 8Β, 8# (, > 8 ΙΒ& Β 8 %Φ Ο#8Β 8Β, 8#8 4 Ι,&(Β8 #Λ Ι Φ8, #44, 8,>9 > 8Β, + #+# 8&# #ΛΙ Φ8,8Β 8&Φ+ #,ΦΦ,> 8, 5 4& (+4 8Φ.ϑΒ&Φ8# (,> 8 &Φ7Φ,>8# Η +Β Ο&8Φ9+ #ς, 88, >Φ > ,, 5 4& ( 8,Φ.Ω,Φ+&8,8Β,3#47Η,#Λ> 8 (,, 8,> Ο5 Ι Φ8, Η (,Η, 8 78Β# &8&,Φ & 8Β, ΚΓ 8Β,, &Φ Φ 5,8 4&884, Φ5Φ8,Η 8&, ( (,Η, 8 Ι&8Β &( Ω 8 Η,8 & Φ9 48Β#7(Β 8Β, Ι Φ8, Φ, 8# &Φ Ο,(& & (8#,[+, &Η, 8Ι&8ΒΦ7 Β> 8 Λ# ΗΦ9+ 8& Β #7(Β8Β,7Φ,#ΛΞΦΗ 8 Ο& ΦΨ9,δ7&++,>Ι&8ΒΦ, Φ# Φ.Χ7 ΒΦ, Φ# Φ #74>(,, 8,> 8 Ι&8Β8Β,+#8, 8& 48# + #3&>,,Ι%& >Φ#Λ& Λ# Η 8&# Β,4+& (Ι Φ8, 78Β# &8&,Φ8#&>, 8&Λ5+ 88, Φ > Η %, +,>& 8&# Φ Ο Φ,># 4 (, δ7 8&8&,Φ#Λ, 4Υ8&Η,9 >,8 &4,>& Λ# Η 8&#. Ν#,[ Η+4,9 &( Ω 8 #74> + #3&>, 3 47 Ο4,& Φ&(Β8Φ& 8# 8Β, +#ΦΦ&Ο4, #,4 8&# Φ Ο,8Ι,, Ξ 7 8,, 5 4& (Ψ >#8Β, 3 & Ο4,Φα,.(.9,Φ+# Φ&3, #44, 8&# Φ98Β,7Φ, #Λ &, 8&3,Φ > >&Φ&, 8&3,Φ9 Ι, 8Β, + 88, Φ9,8 β. ϑβ, #ΗΟ& 8&# #Λ 8Β, 3#47Η,#Λ> 8 >&8Φ8&Η,4&,ΦΦΦ7((,Φ88Β 8 #,4 8&# Φ9 Φ5,8 #8Λ7445&Η (&,>9 #74> 4Φ#,Η, (, >Ο,8,Φ8,>.:#Ι,3, 8Β,,Υ+7 +#Φ& ( >4& %& (#Λ> 8 Φ,8Φ &Φ,Φ,8Β& 4 δ7,φ8&# Φ Ο#78 & Λ# Η,> # Φ, 8. ϑβ,,, 4Φ# &ΦΦ7,Φ #Λ 8 7Φ8 ΦΦ# & 8,>Ι&8Β8Β, &Φ%Φ#ΛΛ 4Φ,# Φ+7 &#7Φ #,4 8&# Φ >Λ, Φ Ο#78& 3 Φ&# #Λ + &3 598Β 8,,>8#Ο, >>,ΦΦ,>.?81 ( :#Ι Η&(Β8,Ι Ι 5Φ #Λ Η, Φ7 & ( > 8 9 Φ7 Β Φ Φ, Φ# Φ9 & 8 #>7,,Ι #, Φ Ο#788Β,,4 8&# ΦΒ&+Ο,8Ι,, 8Β,+7Ο4& Ο#>&,Φ >+ &3 8, #, Φι ΧΒ#74>4&Η&8ΦΦΒ#74>Ο,+4,># Ο&(> 8 458& Φι:#ΙΗ&(Β8>, &Φ&# Φ Ο#78 Φ7 Β4&Η&8ΦΟ,#+, 45>&Φ 7ΦΦ,> >>,Ο 8,>ι ;#74> Β&+Φ # Φ, Φ# Φ # Ο& Φ Φ7++# 8 8Β, &>, #Λ #Ι, ΦΒ&+ #Λ Ο& Φ9, #7 (& (& >&3&>7 4Φ 8# 8Β& % > Ο,Β 3,&,Ι Ι 5Φ Ι&8Β,Φ+, 8 8# 8Β, >&Φ+#Φ 4#Λ>#Η,Φ8& Ι Φ8,ι ;#74> &( Ω 8 8# Ο, 7Φ,> 8# 8 (,8 & 8, 3, 8&# Φ > ΙΒ 8 Ι#74> Ο, 8Β, &Η+4& 8&# Φ#Λ8Β&Φ ++ # ΒΟ,& 8Β,Ι&>, Λ&,4>#Λ+7Ο4& Φ, 3&,>,4&3, 5ι ΠΘ

25 & #3 <=& #% ( Χ, &# ΜΛΛ&, Φ#Λ 8Β, Σ? Ω= Ι#74> 4&%, 8# Φ,, & Λ# Η,> +#4& 5 >,Ο 8,# 8Β, +#8, 8& 4#Λ& Φ8 44& ( Β&+Φ# Φ, Φ# Φ& Ο& Φ Φ 8Β, > 8 (,, 8,> #74>, Ο4,8Β,Η8#+ #3&>, Η#,,ΛΛ& &, 8 >+, Φ# 4&Φ,>Φ, 3&,.:#Ι,3, 98Β,5, 78&#7Φ Φ 8Β,, Β 3, Ο,, 7ΗΟ, #Λ Η+ &( Φ& 8Β, Η,>& ΙΒ& Β Φ8,ΦΦ 8Β 8 Β&+Φ# Φ, Φ# Φ& Ο& Φ Η&(Β8 4Φ# Β 3,,( 8&3, # Φ,δ7,,Φ9 &Φ& (Λ, Φ Ο#78Φ7 3,&44,8, Β #4#(&,Φ98Β 8 44#Ι >,3,, #7 (,8Β, 78Β# &858#ΞΦ+5Ψ# Β#7Φ,Β#4>Φ. +60Σ67%Φ.6 +.3% % 2 Φ7 & ( 8Β, + &3 5 > # Λ&>, 8& 4&85 Υ Ο#8Β 87 4 > +,,&3,> Υ#Λ +, Φ# 4 > 8,%,5 #, Φ#Λ ΧΤΦ.Μ 8Β,#,Β >9 3 &,85#Λ8, Β &δ7,φ,7φ,>8# Β&,3,8Β&ΦΦ7 Β Φ # 5Η&Φ 8&# 9>&Φ 4#Φ7,+ #8, 8&# Φ >8Β,8 Φ+, 5#Λ + 8&,Φ. Μ 8Β,#8Β, 9 8Β,,&Φ ΦΦ7Η+8&# 8Β 8,7Φ& (,[&Φ8& ( > 8 &Φ 4,ΦΦ & 8 7Φ&3, > >,Η >& ( #Λ,Φ+# >, 8Φ > 8Β7Φ Η#,,Φ+, 8Λ74 #Λ + &3 5. :#Ι,3, 9,3, ΙΒ, > 8 &Φ # 5Η&Φ,> > 8Β,,Ο5 # 4# (, Ξ+, Φ# 4Ψ9 8Β,,+7 +#Φ& ( > 4& % (, #Λ >&ΛΛ,, 8 > 8 Φ,8Φ Η 5 4, > 8# 8Β, &>, 8&Λ& 8&# #Λ & >&3&>7 4Φ Φ Ι,44 Φ Ξ( #7+,ΛΛ, 8Φ9Ψ ΙΒ,, 8Β, &>, 8&Λ& 8&# #Λ + 88, Φ >,4 8&# ΦΒ&+Φ Ο, 7Φ,> 8# 8 (,8 + 8& 74 ( #7+Φ,Φ748& (& Λ7 8Β, #, Φ Ο#788Β,,7Φ,#Λ> 8. &(Ω 8 Φ#7,ΦΦ7 Β ΦΦ# & 4Η,>& >Η#Ο&4,+Β#,7Φ (, 4Φ# &Φ,8Β,&ΦΦ7,#Λ # Φ, 8. ΧΤΦΒ 3,4# (Φ8 >& (+ 8&,Φ#ΛΗ %& (8 Φ+, 88#,Φ+# >, 8Φ8Β, & 8, >,>7Φ,Φ#Λ8Β,& > 8 > 5 Β (,Φ,Φ7Ος, 88#Φ8 & (, 8> 8 + #8, 8&#,3&,Ι > ++ #3 4+ #,ΦΦ,Φ.:#Ι8Β&Φ Ο, #Η+4&ΦΒ,>&,4 8&# 8# &(Ω 8 αλ #Η Φ# & 4 Η,>& # Φ, Β, (&,Φ9 Λ#,[ Η+4,β&Φ 7, 845 Η 88, #Λ,3&,Ι >>,Ο 8,.Ν#,[ Η+4,9> 8 + #8, 8&# 74,Φ(,, 445Φ8&+74 8,8Β 8 # Φ, 8Η7Φ8 Ο, Λ,,45(&3, 9 Φ+, &Λ& >& Λ# Η,>.:#Ι,3, 9 ΙΒ 8 7Φ, Φ#Λ Φ+, &Λ& +4 8Λ# ΗΦ # &(& 445 (,,> 8# Η 5 #8 #3, 8Β& > Φ, >,+7 +#Φ& ( #Λ > 8. Ν7 8Β, Η#,98Β, &8, & 8Β 8 # Φ, 8Ο,Φ+, &Λ& >& Λ# Η,>Η, ΦΦ7Ος, 8ΦΗ7Φ8 Ο, Ι,#Λ8Β,+7 +#Φ,Φ8#ΙΒ& Β8Β,& > 8 Η 5Ο,+78αΞ+7 +#Φ,4&Η&8 8&# Ψβ >,Ι +7 +#Φ,Φ Η7Φ8 Ο, Ξ #Η+ 8&Ο4,Ψ Ι&8Β 8Β#Φ, Φ8 8,> +7 +#Φ,Φ. ϑβ#7(β 8Β,,&Φ Η7 Β >,Ο 8, Ο#78 ΙΒ 8 # Φ8&878,Φ #Η+ 8&Ο4, 7Φ,Φ9 8Β&Φ &8, &# +#8, 8& 445 # Λ4& 8Φ Ι&8Β 8Β,,[+4# 8# 5 > Φ,, >&+&8#7Φ Β 8, #Λ &( Ω 8,[+, &Η, 8Φ ΙΒ,,7Φ,Φ,Ξ>&Φ #3,,>Ψ& 8Β,> 8 α Φ>&Φ 7ΦΦ,>7 >, Η,8 & Φβ. Τ >>&8&# 8## & +4,#Λ&>, 8&Λ5& ( +#4& &,Φ > + #,>7,Φ 8Β 8 >>,ΦΦ 8Β,Φ,&ΦΦ7,Φ9 8Ι##8Β, ++ # Β,Φ, +#ΦΦ&Ο4,. Μ,& 3#43,Φ 7Φ& ( &( Ω 8 Λ# Η, Φ7 & (8Β& (Φα #+Φ9Ι 8, 9+ &,Φ98 ΛΛ& β 8Β, 8Β 8Β,>#& (Φ#Λ+,#+4,. Π/

26 =Φ, # > #, Φ7Φ& (> 8 #44, 8&# + #,ΦΦ> 8 α+ > 8 β8#&η+ #3,,[&Φ8& ( Η,8Β#>Φ. &8Β 8Β,&, Φ& ( Η#3, 8## 4&,, Φ7Φ,Φ9(#3, Η, 8 Φ, 3&,Φ > Φ7 3,5Φ9 4 (, Η#7 8 #Λ + > 8 α7φ (, > Ο,Β 3&#7 > 8 Φ7 Β Φ 4& %Φ9 >7 8&# 9+ (,Φ, >9 >Λ&,4>#+, 8&# 4> 8 β&φο,& ((,, 8,> >ΙΒ& Β #74> Ο,7Φ,>8#,[+, &Η, 8Ι&8ΒΞ& ΥΒ#7Φ,ΨΛ# ΗΦ#Λ &(Ω 8. Β&4,Φ8&44 &Φ& (δ7,φ8&# Φ #Λ,8Β& Φ9&Λ Η >, 8 Φ+, 8 Ο5 ΧΤΦ9 + > 8 #74> Ο, 7Φ,> 8#&Η+ #3, > 8 #44, 8&# + #,ΦΦ,Φ.ϑΒ&ΦΙ#74>Ο,Η#,Ξ4#Ι &Φ%Ψ >, Ο4,, 45,[+, &Η, 8 8&# > + &85ΥΟ7&4>& (& Ι# %& ( Ι&8Β,Ι Λ# ΗΦ#Λ > 8 Φ Ι,44 Φ # 8 &Ο78& ( 8# Β (& (# ( &Φ 8&# ,Φ. &(Ω 8 Φ#7,Φ(,, 8,>Ο5 #ΗΗ, & 445#Ι,>+4 8Λ# ΗΦ, 4Φ#374, Ο4,8# + &3 5 >,8Β& 4 # 8 #3, Φ&,Φ8Β 8+7Ο4& 45, 7+8 Φ # Φ,δ7,,#Λ,3,4 8&# Φ Ο#78 Φ7 3,&44,9 8 %& ( > > 8 ΦΒ & (. 5 7Φ& ( 8Β,Φ, Φ#7,Φ9 ΧΤΦ 4Φ# Ο, #Η,374, Ο4, >+#ΦΦ&Ο45&Η+4& 8,>& 8Β,Φ, # 8 #3, Φ&,Φ.?81 ( Β 8,8Β,,8Β& 4 &Φ%Φ#Λ7Φ& ( &(Ω 8 >Β#Ι >8#ΙΒ 8,[8, 8 #74> 8Β,5Ο, >>,ΦΦ,>ι?&(Β8 8Β, > 8 + #8, 8&# > + & # Β,Φ #Λ 8&# 4 Φ8 8&Φ8& Φ > (#3, Η, 8Φ Η#,(,, 445 Ο, 8Β,& Ξ #Η+,8&8&3, >3 8 (,Ψ > Φ, 3, Φ Ο Φ&ΦΛ# 8Β,>,3,4#+Η, 8#Λ ++ # Β,Φ& 8Β,+ &3 8,Φ, 8# ι & #3 <=& #% ( Β&4, > 8 + #8, 8&# + & &+4,Φ, Ι,44 >3,>&,4 8&# 8#(#3, Η, 8 > 8 98Β,5, #8Φ#Λ# &(Ω 8 Φ#7,Φ.Τ &8& 8&3,Φ 7, 8457 >, Ι 5Φ7 Β Φ 8Β, + #+#Φ,> 2Κ Σ,, 4 Ω 8 ) #8, 8&# 6,(74 8&# 9 Η 5 + #3&>, +#4& 5 (7&>,# 8Β&Φ. +60Σ67%Υ % =Η& # >,Η& >+ #Λ,ΦΦ&# 4& >7Φ8 5Β Φ>,3,4#+,> #7 >8Β,,8Β& 49Φ# & 4 > 4,( 4&Η+4& 8&# Φ#Λ(, #Η& Φ Φ > 8 Υ& 8, Φ&3, Φ &,,. Τ 27 #+,9 ΚΓ9 # 8Β =Η, & > Φ,3, 4#8Β, #7 8 &,Φ9(#3, Η, 8ΥΛ7 >,>,Φ, Β Β Φ,[8, Φ&3,45,Φ, Β,>,8Β& 4 &ΦΦ7,Φ ΦΦ# & 8,> Ι&8Β (, #Η& Φ9 Η & 45 & 8Β, & 8,,Φ8Φ #Λ + #8, 8& (+ 8&, 8Φ9 &8&Α, Φ >+7Ο4& & (,, 4Λ #Η,&8Β, 4#Φ& ( # 8 #4#Λ8Β,& #Ι > 8 9# & 8Β,& 8,,Φ8Φ#Λ Β,4+& ( 3 &#7Φ Φ# & 4( #7+Φ Η (, +#8, 8& 4 >&Φ >3 8 (,Φ# >&Φ &Η& 8&# ΦΦ# & 8,>Ι&8Β(,,8& > 8. 2[+4& &8,8Β& 4&ΦΦ7,Φ #7 > Φ,δ7, & ( > 8, 4,(&# 9 >& 47>,(,, & ηο&( > 8 η #, Φ Φ7 Β Φ +, Φ# 4&Α 8&# > >,Υ # 5Η&Α 8&#. =,, 8 Φ87>5 ΦΒ#Ι,>Λ# & Φ8,8Β 8&8Ι Φ+#ΦΦ&Ο4,8#&>, 8&Λ5 Η,>& >&3&>7 4ΦΛ #Η(, #Η, Φ,δ7,,Φ >,+#Φ&8,> & +7Ο4& > 8 Ο Φ,Φ. Β&4, 8Β, & 8, 8&# 4 (, #Η& Φ #ΗΗ7 &85Β Φ,Λ7445 Β&8, 8,>> 8 Ο Φ,Φ8#(7 >8Β, # Λ&>, 8& 4&85#Λ 4& & 4 ΠΠ

27 Φ,δ7,,> 8 αλ# & Φ8,9Η & 8 & & (Φ,+ 8,>,ΦΦΥ # 8 #44,>> 8 Ο Φ,Φ7 Β Φ >ΟΣ=)β9 +7Ο4& Φ,δ7,, > 8 Φ,8Φ Ο, >,Υ # 5Η&Φ,> 7Φ& (,4 8&3,45 Φ8 &(Β8Λ# Ι >> 8 4& % (,8, Β &δ7,φ. ϑβ&φ + #Ο4,Η &Φ #Η+4& 8,> Ο5 8Β, &, Φ& (45 #ΗΗ, & 4ΥΒ5Ο &> Β 8, #Λ Η7 Β (, #Η&,Φ, Β. < (, Φ,δ7, & (, 8,Φ,ΛΛ, 8&3,45 #+, 8, Φ (4#Ο 4 Φ,δ7, & ( Φ, 3&,Φ Λ# 4&, 8Φ. ;4#7> #Η+78& ( Φ, 3&,Φ Φ7 Β Φ =Η Α#,Ο Χ, 3&,Φ > Σ##(4,;#Η+78,, #8 Φ7Ος, 8 8# 8Β, Φ Η,,(74 8&# Φ +7Ο4& 445 Λ7 >,>,Φ, Β.ΚΦ,#Λ8Β,Φ,+4 8Λ# ΗΦΛ# Φ,δ7,,> 8 &Φ8 #7Ο4,>Ο5&ΦΦ7,Φ#Λ 8 7Φ89 > 7, 8 & 85 Φ 8# 8Β, #ΗΗ&8Η, 8#Λ Φ, 3&, + #3&>, Φ 8# 8Β,,8Β& 4 Λ Η,Ι# %Φ8Β 8Ο& >(, #Η& Φ,Φ, Β, Φ.,Ι#74>Φ7((,Φ88Β 8Η 5Λ Η& (Φ#Λ,8Β& 4&ΦΦ7,Φ ΦΦ# & 8,>Ι&8Β(, #Η& > 8 Β 3, Ο,, #Ι45& >&3&>7 4&Φ8& 9 > 8Β,5 Β 3, + &> 4&884, 88, 8&# 8#,8Β& Φ 4, >5&Η+4& &88#> 8 + 8&,Φ.=Φ&8Η#3,ΦΟ,8Ι,, >&ΛΛ,, 8Φ,88& (ΦΥΥ,Φ, Β Φ,88& (9 4& & 4,Φ, Β9 4& & 4 ++4& 8&# ΥΥ Ο&#Η,>& 4 Φ,δ7,, > 8 &Φ 3 47,> >&ΛΛ,, # Η (& Φ#,+8 Ο4, &Φ%>&ΛΛ, Ο,8Ι,,,Φ, Β4 Ο# 8# &,Φ9 & >7Φ8 5,Φ, Β > 4& & 4Φ,88& (Φ. Β 8Φ,,ΗΦΒ&(Β45+ #Η&Φ& (8# 4 Ο# 8# 5Υ Ο Φ,>(, #Η& Φ,Φ, Β, Η&(Β8Ο,Β&(Β45+ #Ο4,Η 8& 8# 4& & 4+ 8&8&#, # +7Ο4& Β, 48Β+ #Λ,ΦΦ&# 4.?81 ( :#Ι>,,+45,,8Β& 4 #, Φ &,>& 8#> 8 + 8&,ι Τ ΙΒ 8Ι 5Φ>#,Φ,8Β& #Λ, 4, >5#+, 8,& > 8 7 8&# ι & #3 <=& #% ( Τ 3,Φ8&( 8, >, #7 (, Ι&>, (,#Λ& 3#43,Η, 8Φ& Φ,88& ( (, > Φ > + &# &8&,ΦΛ# (, #Η&,Φ, Β Ω# #8 ΦΦ7Η, 8Β 8,8Β& Φ# 45,4 8,Φ 8# Β7Η,Φ, Β Φ7Ος, 8Φ# + 8&, 8Φ Ο78 4Φ#+4 5Φ#78& Η 5>&ΛΛ,, 8Λ# ΗΦ#Λ,4 8&# ΦΒ&+. ( 112<66 +,%6Ε090%Ψ7% 33.? (.6 (;% +60Σ67%Φ.6 +.3% % 8&# 4 Φ8 8&Φ8& & Φ 7, 845 Ι# % #44 Ο# 8&3,45 3& 7Η, #7Φ Λ# 7ΗΦ Φ7 Β Φ 8Β#Φ, Λ &4&8 8,> Ο5 27 #Φ8 8# 8Β, Κ 2;2. Σ,, Β,Φ, #44 Ο# 8&# Φ& 3#43, Φ8 8&Φ8& & Φ ΙΒ#, Φ&Η&4 45 +#Φ&8&#,> Ι&8Β& ΧΤΦ &,&8Β, Η (,Η, 8 # + #ς, 8 #4,Φ. Β&4, #44 Ο# 8&# &Φ8Β7Φ #8,Ι8# 8&# 4Φ8 8&Φ8& & Φ9Η,8Β#>Φ Λ# >#& ( 8Β&Φ Ι&8Β Φ# & 4 Φ &, 8&Φ8Φ > 8Β, + &3 8, Φ, 8# Υ Ο,5# > Η,,8& (Φ > Φ8 %,Β#4>, # Φ748 8&# Φ Υ, #8 Φ Ι,44,Φ8 Ο4&ΦΒ,>. &( Ω 8 + #3&>,Φ #++# 87 &85Λ# >,3,4#+& (Φ7 Β #ΦΦΥΦ, 8# 4 #44 Ο# 8&# ΦΛ# Η 5, Φ# Φ.Ν# #,9 &( Ω 8 &Φ Ξ,ΙΨ > 8Β,,&Φ 4&884, Φ,884,Η, 8# ++4& 8&# Φ9 Η,8Β#>Φ > Π0

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι βάτραχος βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι οβο υβυ βα βάρος Βάσω βαρέλι βε βέρα βελόνα βη βήµα βήχας βω κόβω ράβω τραβώ βι βίδα βία βιαστικός βο βόδι βόας βοηθός βου βουνό βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α 1 1. α) Να γίνει γινόµενο το τριώνυµο λ -3λ+. β) Να βρεθεί το λ έτσι ώστε η εξίσωση λ(λχ-1)χ(3λ-)-λ i) να είναι αδύνατη ii) να είναι αόριστη iii) να έχει µία µόνο λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ 0: - 0:00 0:0-0:0 0:00-0: 0: - :0 :0 - :0 :00 - :0 αγαλ αγερ α γυµνασίου ΑΠΛ αγερ Θεοδωράκος Λάµπρος Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ ΕργΚΑ ΑχορΑίθΘΑ Αθ-κ Αεικ ΕργΚΑ Αχορ ΑίθΧΑ Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ αγαλ Βιω ρ ΑχορΑίθΘΑ Αεικ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΓ-ΥΦΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΓ-ΥΦΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 17-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ. :37697 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start α ι ό, ι ο ι α ιό ι ο α ίο ια α ό α α ι ό ι α ιο α ί αι φα. Ό α α ο α α ία, ο DropIt ο ί α α ί ι βα ια ι α ία α α, ο ι ο ί ο α οί α ο φα, ο ο α ία ιαφό α ί αι α ί ο. Αφ α ο ο α ό α ά ι α α ία αι φα ο ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2014 ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 600 ΠΟΣΟ 600 Γ' ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ Γ' ΤΟΠΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΣΟ 500 ΠΟΣΟ 400

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2014 ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 600 ΠΟΣΟ 600 Γ' ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ Γ' ΤΟΠΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΣΟ 500 ΠΟΣΟ 400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2014 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 / 2601 ΝΛ54 AΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΙ ΙΚΑΡΟΙ 2 / 2602 ΞΕ65 Α.Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 3 / 2603 ΞΒ28 Α.Ο.ΑΡΓΟΥΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟ φροντιστήριο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. ώστε τον ορισµό της υπερβολής και γράψτε τις εξισώσεις των ασύµπτωτων της ( C ): (Μονάδες 9) α β Β. Να διατυπώσετε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 1 ΑΒΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-20 ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΑΡΧΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.) Α.Κ. 300,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ.Ζ. 640,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός σφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΗ ΔΗΜ ΥΥΓΕ ΔΕΣ Δ ΒΥ ΜΘΗΣΗΣ ΘΗΣΕΥΜΩΝ ----- ΕΝΣ ΔΗΣ ΜΕΣ ΝΕΣΗ ΕΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΔΩΝ & ΦΗΗΣ ΜΕΜΝΣ ΜΗΜ Β ----- αχ. Δ/νση: Aνδρέα απανδρέου 37.. όλη: 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ ήί έέ ςήςές ώ έ ής ά ς ίςέςές ίςήός ύός ί ύ έ ίς ς ής ές ώ έά ς ς ίςέςέςς ς ΐ ίό ίίςήςίίέςίςέ ό ό έ έ ώ ό έ ές ς ίς ά έ ς ής ής ή ά ό ά ό ί ίςόόί ίςίάήίόί ό ίς ός ό ί ές ές ί έ ί ά ή ί ό ύ ές έςόςήόςόςήύά

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Πρωτιές και εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ Ε ΥΕ Σ ΣΣ ΥΣ 2013-2014 2 Ε ΕΣ 13 Ε ΦΥ ΥΕΥ : Σ ΣΧΕ : Ξ :.. Σ : Σ/..Ε ΔΣ : Σ/..Ε Σ ΔΣ... Σ ΔΣ... Υ ΣΥΕΕΧΕΕ : 1. 2. 3. ΦΕΣ ΣΥΕΧΣ ΕΒΔΔΣ : 1-3 ΦΕΣ 3 ΦΕΣ & ΕΕΣ ΣΒΒΥ ΕΥΥΣΕ ΕΣΕ ΕΣΣΕ : ΣΕ : 1... 2... ΕΥΕΕ ΔΥ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει σηµείο χ 0 τέτοιο ώστε να ισχύει..

Υπάρχει σηµείο χ 0 τέτοιο ώστε να ισχύει.. Υπάχει σηµείο χ 0 τέτοιο ώστε να ισχύει.. ( ή διαφοετικά πεί ιζών εξίσωσης ) I. Για να δείξουµε ότι µια εξίσωση f(χ)=0 έχει µία τουλάχιστον ίζα στο διάστηµα (α, β) µποούµε να εγασθούµε ως εξής: 1 0ς τόπος:

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex ΘΕΜΑ 2 Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με Γ = Δ = 60, ΑΔ=12 και ΓΔ=20. Φέρουμε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Να αποδείξετε ότι ΔΕ=ΓΖ και ΑΒ=ΕΖ. (Μονάδες 12) β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τραπεζίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα