ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ"

Transcript

1 ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΖΟΜΔΜΟ ΗΑΖ ΝΑΞΑΙΜΚΕ ΑΘΘΜΔΑΝΩΚ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΝΓΞΖΝΠΩΟΓΖΟ ΗΑΖ ΝΞΜΡΝΜΘΓΟΓΖΟ ΗΑΖ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΜΞΕΓΕΟΕΟ ΓΘΚΖΗΩΚ ΘΓΩΞΕΟΓΩΚ ΓΖΔΖΗΓΟ ΝΓΞΖΝΠΩΟΓΖΟ ΜΞΕΓΕΟΕΟ ΘΓΩΞΕΟΓΩΚ SCHENGEN

2 A/A Ζ ΖΖ ΖΖΖ IV Α A - 1 A - 2 A - 3 A - 4 A - 5 A - 6 A - 7 A - 8 A - 9 A - 10 A - 11 A - 12 A - 13 A - 14 A - 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΑ ΓΖΟΑΓΩΓΕ - ΓΖΟΜΔΜΟ ΗΑΖ ΝΑΞΑΙΜΚΕ ΑΘΘΜΔΑΝΩΚ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΔΖΑΙΜΚΕ ΙΑΗΞΑΟ ΔΖΑΞΗΓΖΑΟ ΓΘΚΖΗΓΟ ΘΓΩΞΕΟΓΖΟ - ΘΓΩΞΕΟΓΖΟ ΠΡΝΜΡ D ΑΖΠΖΜΘΜΓΕΟΕ ΑΞΚΕΟΕΟ ΓΘΚΖΗΕΟ ΘΓΩΞΕΟΕΟ ΘΓΩΞΕΟΓΖΟ ΓΖΑ ΔΖΑΙΜΚΕ ΙΑΗΞΑΟ ΔΖΑΞΗΓΖΑΟ ΙΓΠΑΗΘΕΟΕ ΓΖΑ ΑΝΑΟΜΘΕΟΕ ΙΓ ΟΓΟΕ ΓΛΕΞΠΕΙΓΚΕΟ ΓΞΓΑΟΖΑΟ ΕΕ ΝΑΞΜΕ ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ Ε ΓΞΓΜΡ ΓΝΜΖΑΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΙΓΠΑΗΘΕΟΕ ΑΘΖΓΞΓΑΠΩΚ ΙΓΘΕ ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΜΡ ΟΡΙΒΜΡΘΖΜΡ, ΔΖΑΓΖΞΖΟΠΓΟ ΗΑΖ ΝΞΜΟΩΝΖΗΜ ΓΠΑΖΞΓΖΩΚ ΑΠΜΙΑ ΝΜΡ ΙΓΠΑΗΖΚΜΡΚΠΑΖ ΑΝΜ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕ ΓΓΗΑΠΓΟΠΕΙΓΚΕ ΟΓ Η/Ι ΠΕΟ Γ.Γ. ΕΕ ΠΜΡ Γ.Μ. ΙΓ ΟΗΜΝΜ ΠΕΚ ΝΑΞΜΕ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ ΑΠΜΙΑ ΝΜΡ ΙΓΠΑΗΖΚΜΡΚΠΑΖ ΑΝΜ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕ ΓΓΗΑΠΓΟΠΕΙΓΚΕ ΟΓ ΠΞΖΠΕ ΩΞΑ ΙΓ ΟΗΜΝΜ ΠΕΚ ΝΑΞΜΕ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ ΑΘΘΕΠΓΟ ΗΑΖ ΝΞΜΝΜΚΕΠΓΟ ΑΘΘΕΠΖΗΕ ΝΞΜΓΠΜΖΙΑΟΖΑ ΙΓΘΕ ΗΑΘΘΖΠΓΚΖΗΩΚ ΟΡΓΗΞΜΠΕΙΑΠΩΚ ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜΖ ΔΕΙΖΜΡΞΓΜΖ ΙΓΘΕ ΛΓΚΩΚ ΑΞΑΖΜΘΜΓΖΗΩΚ ΟΜΘΩΚ ΑΟΗΕΟΕ ΑΚΓΛΑΞΠΕΠΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΑΟ ΑΚΑΝΠΡΛΕ ΓΝΓΚΔΡΠΖΗΕΟ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΑΟ ΟΝΜΡΔΓΟ ΓΝΑΓΓΓΘΙΑΠΖΗΕ ΗΑΠΑΞΠΖΟΕ ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΩΚ ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΩΚ ΓΘΓΡΘΓΞΩΚ ΟΝΜΡΔΩΚ ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΩΚ ΗΓΚΠΞΩΚ ΙΓΠΑΘΡΗΓΖΑΗΕΟ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ ΟΝΜΡΔΓΟ ΟΓ ΟΠΞΑΠΖΩΠΖΗΓΟ ΟΜΘΓΟ ΑΝΜΗΠΕΟΕ ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΓΖΔΖΗΜΠΕΠΑΟ ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΓΖΔΖΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΓΖΔΖΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ ΝΞΑΗΠΖΗΕΟ ΓΛΑΟΗΕΟΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΑ ΑΚΓΛΑΞΠΕΠΑ ΑΠΜΙΑ ΓΚΕΘΖΗΑ ΠΓΗΚΑ ΔΖΝΘΩΙΑΠΖΗΩΚ ΡΝΑΘΘΕΘΩΚ ΡΝΕΞΓΠΖΗΜ ΝΞΜΟΩΝΖΗΜ ΔΖΝΘΩΙΑΠΖΗΩΚ ΑΝΜΟΠΜΘΩΚ ΑΚΠΑΝΜΗΞΖΠΓΟ ΛΓΚΜΡ ΠΡΝΜΡ ΘΓΖΠΜΡΞΓΜΖ ΓΚΩΟΠΩΚ ΘΞΕΟΗΓΖΩΚ ΦΜΖΠΕΟΕ ΟΠΕΚ ΑΘΩΚΖΑΔΑ ΓΗΗΘΕΟΖΑΟΠΖΗΕ ΑΗΑΔΕΙΖΑ ΠΜΡ ΑΓΖΜΡ ΜΞΜΡΟ ΟΝΜΡΔΕ HΕ ΓΚΩΞΖΙΖΑ ΑΓΖΜΞΓΖΠΖΗΜΡ ΙΜΚΑΖΗΜΡ ΒΖΜΡ ΓΚΩΞΖΙΖΑ ΕΕ ΑΟΗΕΟΕ ΙΜΚΑΖΗΜΡ ΒΖΜΡ ΑΞΕΓΜΖ ΜΞΓΑΚΩΙΓΚΩΚ ΜΙΑΔΩΚ ΠΜΡΞΖΟΙΜΡ ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΕΟ ΓΞΓΡΚΑΟ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΗΕ ΓΝΑΚΓΚΩΟΕ ΙΓ ΡΝΕΗΜΜΡΟ ΠΞΖΠΩΚ ΩΞΩΚ ΓΝΑΚΓΚΩΟΕ ΙΓΘΩΚ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ ΝΞΜΟΦΡΓΑ ΓΝΑΚΓΚΩΟΕ ΙΓΘΩΚ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ ΓΝΑΚΑΝΑΠΞΖΟΘΓΚΠΜΟ ΕΕ ΝΑΘΖΚΚΜΟΠΕΟΑΚΠΜΟ ΕΕ ΜΙΜΓΓΚΜΡΟ ΜΙΜΓΓΚΓΖΟ ΑΝΜ ΠΕΚ ΑΘΒΑΚΖΑ

3 Α/Α B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B - 14 B - 15 B - 16 B - 17 B ΓΖΔΖΗΓΟ ΝΓΞΖΝΠΩΟΓΖΟ ΓΘΚΖΗΩΚ ΘΓΩΞΕΟΓΩΚ ΙΓΘΕ ΔΖΝΘΩΙΑΠΖΗΩΚ Ε ΝΞΜΛΓΚΖΗΩΚ ΑΞΩΚ - ΙΓΘΕ ΔΖΓΘΚΩΚ ΜΞΓΑΚΖΟΙΩΚ - ΟΡΔΡΓΜΖ & ΠΓΗΚΑ ΔΕΙΜΟΖΜ ΟΡΙΦΓΞΜΚ ΑΚΘΞΩΝΖΟΠΖΗΜΖ ΘΜΓΜΖ / ΝΞΜΟΩΝΑ ΠΑ ΜΝΜΖΑ ΦΖΘΜΛΓΚΜΡΚΠΑΖ ΟΓ ΖΔΞΡΙΑΠΑ ΕΕ ΟΓ ΚΜΙΖΗΑ ΝΞΜΟΩΝΑ ΗΜΖΚΩΦΓΘΜΡΟ ΟΗΜΝΜΡ ΑΚΘΞΩΝΖΟΠΖΗΜΖ ΘΜΓΜΖ / ΑΚΕΘΖΗΜΖ ΡΝΜ ΠΕΚ ΓΝΖΙΓΘΓΖΑ ΓΘΘΕΚΖΗΩΚ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΩΚ ΕΕ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΩΚ ΚΜΙΖΙΩΟ ΔΖΑΙΓΚΜΚΠΩΚ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ Ε ΟΓ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΡΖΜΘΓΟΖΑΟ ΓΘΓΘΜΚΠΖΗΕ ΡΝΕΞΓΟΖΑ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΖ ΠΕΟ ΖΑΝΩΚΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ ΑΘΕΚΩΚ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΖ ΠΩΚ ΟΜΘΩΚ ΑΙΓΞΖΗΑΚΖΗΕΟ ΝΑΞΜΖΗΖΑΟ ΑΘΕΚΩΚ ΠΜΡΞΗΜΖ ΙΓΠΑΗΘΕΠΜΖ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΖ ΟΠΑ ΙΓΖΜΚΜΠΖΗΑ ΟΜΘΓΖΑ ΠΕΟ ΘΞΑΗΕΟ ΡΝΕΗΜΜΖ ΠΞΖΠΩΚ ΩΞΩΚ ΜΖ ΜΝΜΖΜΖ ΔΖΓΙΓΚΑΚ, ΚΜΙΖΙΩΟ, ΟΠΜ ΝΑΞΓΘΘΜΚ, ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΓΖΑ ΘΜΓΜΡΟ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΗΕΟ ΓΝΑΚΓΚΩΟΕΟ ΗΑΖ ΑΚΑΩΞΕΟΑΚ, ΑΝΜΔΓΔΓΖΓΙΓΚΑ, ΑΝΜ ΠΕΚ ΩΞΑ ΓΖΑ ΚΑ ΦΜΖΠΕΟΜΡΚ ΟΓ Α.Γ.Ζ. ΩΞΑΟ ΠΜΡ ΓΛΩΠΓΞΖΗΜΡ, ΑΝΜ ΠΜ ΜΝΜΖΜ ΗΑΖ ΑΝΜΦΜΖΠΕΟΑΚ, Ε ΓΖΑ ΠΕΚ ΓΗΝΘΕΞΩΟΕ ΠΩΚ ΟΠΞΑΠΖΩΠΖΗΩΚ ΠΜΡΟ ΡΝΜΞΓΩΟΓΩΚ ΑΙΓΞΖΗΑΚΜΖ ΡΝΕΗΜΜΖ ΝΜΡ ΓΖΟΓΞΜΚΠΑΖ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΟΠΜ ΝΘΑΖΟΖΜ ΠΩΚ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΩΚ ΠΜΡ ΑΙΓΞΖΗΑΚΖΗΜΡ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΡ ΖΔΞΡΙΑΠΜΟ ΓΘΘΑΔΜΟ (ΖΔΞΡΙΑ FULBRIGHT) ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΖ ΟΠΜ ΟΜΘΓΖΜ ΦΖΘΖΝΝΖΚΩΚ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΙΓ ΓΝΩΚΡΙΖΑ «KATIPUNAN PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)» ΦΜΖΠΕΟΕ ΟΓ ΟΜΘΓΟ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ ΓΖΞΖΟΠΩΚ ΑΓΞΜΟΗΑΦΩΚ, ΜΖ ΜΝΜΖΓΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΜΡΚ ΙΓ ΓΓΗΞΖΟΕ ΠΕΟ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ ΝΜΘΖΠΖΗΕΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΑΟ ΟΠΓΘΓΩΟΕ ΗΜΖΚΩΚ ΠΓΚΖΗΩΚ ΓΞΑΙΙΑΠΓΖΩΚ ΑΝΑΟΜΘΜΡΙΓΚΜΖ ΟΓ ΘΡΓΑΠΞΖΗΓΟ ΓΠΑΖΞΓΖΓΟ, ΓΓΗΑΠΑΟΠΕΙΓΚΓΟ ΟΓ ΠΞΖΠΕ ΩΞΑ, ΠΕΟ ΙΕΠΞΖΗΕΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΓΠΑΖΞΓΖΑΟ ΙΓ ΠΕΚ ΓΝΩΚΡΙΖΑ «ΑΚΩΚΡΙΜΟ ΓΠΑΖΞΖΑ ΠΟΖΙΓΚΠΩΚ ΠΖΠΑΚ». ΑΝΑΟΜΘΜΡΙΓΚΜΖ ΟΠΕΚ ΓΠΑΖΞΓΖΑ ΙΓ ΠΕΚ ΓΝΩΚΡΙΖΑ «ARGO ΑΚΩΚΡΙΕ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΠΑΖΞΓΖΑ» ΗΑΖ ΔΖΑΗΞΖΠΖΗΜ ΠΖΠΘΜ «ARGO AIRWAYS» ΑΝΑΟΜΘΜΡΙΓΚΜΖ ΟΠΕΚ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΠΑΖΞΓΖΑ ΠΕΟ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑΟ ΠΕΟ ΙΜΘΔΑΒΖΑΟ ΙΓ ΠΕΚ ΓΝΩΚΡΙΖΑ «AIR MOLDOVA» ΑΠΜΙΑ ΝΜΡ ΙΓΠΑΗΖΚΜΡΚΠΑΖ ΑΝΜ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕ ΓΓΗΑΠΓΟΠΕΙΓΚΕ ΟΓ ΠΞΖΠΕ ΩΞΑ ΙΓ ΟΗΜΝΜ ΠΕΚ ΝΑΞΜΕ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ ΟΠΜ ΝΘΑΖΟΖΜ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑΟ ΙΓΠΑΛΡ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕΟ ΓΓΗΑΠΓΟΠΕΙΓΚΕΟ ΟΓ Η- Ι ΠΕΟ Γ.Γ. ΕΕ ΠΜΡ Γ.Μ.. ΗΑΖ ΑΚΠΖΟΠΜΖΕΟ ΝΜΡ ΑΟΗΓΖ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΓΗΝΞΜΟΩΝΜΖ, ΔΖΓΡΘΡΚΠΓΟ, ΟΠΓΘΓΜΖ ΗΑΖ ΓΞΓΑΔΜΙΓΚΜΖ ΟΓ ΑΘΘΜΔΑΝΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΓΟ ΓΠΑΖΞΓΖΓΟ ΜΖ ΜΝΜΖΓΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΜΡΚ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΔΡΚΑΙΓΖ ΔΖΑΗΞΑΠΖΗΩΚ ΟΡΙΦΩΚΖΩΚ, ΝΜΡ ΓΜΡΚ ΗΡΞΩΘΓΖ ΙΓ ΚΜΙΜ ΖΞ/ΘΗ/NΦ Οειίδα 2 / 180

4 Γ Γ 1 Γ 2 Γ 3 Γ 4 Γ 5 Γ 6 Γ 7 Γ 8 ΓΖΔΖΗΓΟ ΝΓΞΖΝΠΩΟΓΖΟ ΘΓΩΞΕΟΓΩΚ SCHENGEN ΡΝΕΗΜΜΖ ΠΞΖΠΩΚ ΩΞΩΚ, ΙΓΘΕ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ ΓΘΘΕΚΑ ΡΝΕΗΜΜΡ ΡΝΕΗΜΜΖ ΠΞΖΠΩΚ ΩΞΩΚ, ΙΓΘΕ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ ΝΜΘΖΠΕ ΑΘΘΜΡ ΗΞΑΠΜΡΟ - ΙΓΘΜΡΟ ΠΕΟ ΓΡΞΩΝΑΖΗΕΟ ΓΚΩΟΕΟ ΓΜΚΓΖΟ ΑΚΕΘΖΗΩΚ ΕΙΓΔΑΝΩΚ ΟΡΚΠΞΜΦΜΖ ΓΘΘΕΚΩΚ ΡΝΕΗΜΩΚ Ε ΡΝΕΗΜΩΚ Η-Ι ΓΓ ΙΓ ΠΜΚ ΜΝΜΖΜ ΔΖΑΠΕΞΜΡΚ ΟΠΑΘΓΞΕ ΟΓΟΕ ΝΞΜΟΕΗΜΚΠΩΟ ΑΝΜΔΓΔΓΖΓΙΓΚΕ ΚΑΡΠΖΗΜΖ ΜΔΕΓΜΖ ΦΜΞΠΕΓΩΚ ΔΖΓΘΚΩΚ ΙΓΠΑΦΜΞΩΚ ΗΖΚΕΠΖΗΜΠΕΠΑ ΟΝΜΡΔΑΟΠΩΚ ΓΚΠΜΟ ΠΕΟ ΓΝΖΗΞΑΠΓΖΑΟ ΠΕΟ ΓΡΞΩΝΑΖΗΕΟ ΓΚΩΟΕΟ ΓΝΑΓΓΓΘΙΑΠΖΓΟ ΝΜΔΜΟΦΑΖΞΖΟΠΓΟ ΝΑΞΑΞΠΕΙΑΠΑ 1 ΓΚΠΡΝΜ ΑΖΠΕΟΕΟ ΓΘΚΖΗΕΟ ΘΓΩΞΕΟΕΟ 2 ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ ΦΩΠΜΓΞΑΦΖΑΟ ΑΖΠΕΟΓΩΟ ΓΖΑ ΓΘΚΖΗΕ ΘΓΩΞΕΟΕ 3 ΓΚΠΡΝΜ ΑΖΠΖΜΘΜΓΕΟΕΟ ΑΞΚΕΟΕΟ ΓΘΚΖΗΕΟ ΘΓΩΞΕΟΕΟ ΖΞ/ΘΗ/NΦ Οειίδα 3 / 180

5 Ζ. ΓΖΟΜΔΜΟ ΗΑΖ ΝΑΞΑΙΜΚΕ ΑΘΘΜΔΑΝΩΚ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ Πμ ηζπφμκ κμμμζεηηθυ πιαίζημ πενί εηζυδμο θαη παναμμκήξ αιιμδαπχκ 1 ζηεκ Γιιάδα δηαθνίκεηαη ζε δφμ βαζηθέξ θαηεγμνίεξ, βναπείαξ θαη μαθνάξ δηαμμκήξ. Α. Οε υηη αθμνά ηηξ επηζθέρεηξ βναπείαξ δηαμμκήξ, ε πχνα μαξ, ςξ μέιμξ ηεξ Γκηζπομέκεξ Οοκενγαζίαξ Schengen, εθανμυδεη ηηξ ζπεηηθέξ πνμβιέρεηξ ημο εκςζηαθμφ θεθηεμέκμο, εκχ ζε υ,ηη αθμνά ηηξ επηζθέρεηξ μαθνάξ δηαμμκήξ, αθμιμοζμφκηαη μη πνμβιέρεηξ ηεξ εζκηθήξ κμμμζεζίαξ. Οογθεθνημέκα, ε είζμδμξ ζηεκ Γιιάδα με ζθμπυ ηε δηέιεοζε θαη ηε δηαμμκή βναπείαξ δηανθείαξ θαζχξ θαη μη πενηπηχζεηξ δηειεφζεςξ απυ αενμδνυμημ, δηέπμκηαη απυ ημ εκςζηαθυ θεθηεμέκμ, θαη εηδηθυηενα απυ: Πε Οομθςκία μεηαλφ ηςκ Ηοβενκήζεςκ ηςκ Ηναηχκ ηεξ Μηθμκμμηθήξ Γκχζεςξ BENELUX, ηεξ Μμμζπμκδηαθήξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Γενμακίαξ θαη ηεξ Γαιιηθήξ Δεμμθναηίαξ ζπεηηθά με ηε ζηαδηαθή θαηάνγεζε ηςκ ειέγπςκ ζηα θμηκά ζφκμνα (Οομθςκία Schengen ηεξ 14εξ Ζμοκίμο 1985). Πε Οφμβαζε Γθανμμγήξ ηεξ Οομθςκίαξ ημο Schengen ηεξ 14εξ Ζμοκίμο 1985 μεηαλφ ηςκ Ηοβενκήζεςκ ηςκ Ηναηχκ ηεξ Μηθμκμμηθήξ Γκχζεςξ BENELUX, ηεξ Μμμζπμκδηαθήξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Γενμακίαξ θαη ηεξ Γαιιηθήξ Δεμμθναηίαξ ζπεηηθά με ηε ζηαδηαθή θαηάνγεζε ηςκ ειέγπςκ ζηα θμηκά ζφκμνα (Οφμβαζε Γθανμμγήξ Schengen). Πμ Ηεθηεμέκμ ημο Schengen 2 γηα ηεκ πμιηηηθή ζεςνήζεςκ, υπςξ πνμβιέπεηαη ζημ άνζνμ 1, πανάγναθμξ 2, ηεξ Απυθαζεξ 1999/435/ΓΗ 3 θαη ηεξ Απυθαζεξ 1999/436/ΓΗ 4 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 20 εξ Ιαΐμο 1999 θαη εκζςμαηχζεθε ζημ ζεζμηθυ θαη κμμηθυ πιαίζημ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ μεηά ηεκ έκανλε ηζπφμξ ηεξ ζοκζήθεξ ημο Άμζηενκηαμ. Μη δηαηάλεηξ Schengen, ζπεηηθά με ηεκ πμιηηηθή ζεςνήζεςκ, απέθηεζακ έθημηε θμηκμηηθή κμμηθή βάζε (άνζνμ 62 5, πανάγναθμξ 2, ζημηπείμ β) θαη επμμέκςξ απμηειμφκ ακαπυζπαζημ μένμξ ημο θμηκμηηθμφ δηθαίμο. Πα Ννςηυθμιια θαη ηηξ Οομθςκίεξ πνμζπςνήζεςξ 1 «Τπικοοσ τρίτθσ χϊρασ»: το φυςικό πρόςωπο που δεν ζχει τθν ελλθνικι ικαγζνεια οφτε τθν ικαγζνεια άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 17, παράγραφοσ 1 τθσ υνκικθσ περί ιδρφςεωσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ. 2 Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 239 τθσ ς Απόφαςθ του υμβουλίου, τθσ 20ισ Μαΐου 1999, για τον οριςμό του κεκτθμζνου του ζνγκεν, προκειμζνου να προςδιοριςτεί, δυνάμει των οικείων διατάξεων τθσ υνκικθσ για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και τθσ υνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ νομικι βάςθ για κάκε μία από τισ διατάξεισ ι αποφάςεισ που ςυνιςτοφν το κεκτθμζνο του ζνγκεν. Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 176 τθσ , ς. 1 ζωσ /436/ΕΚ: Απόφαςθ του υμβουλίου, τθσ 20ισ Μαΐου 1999, για τον κακοριςμό, δυνάμει των οικείων διατάξεων τθσ υνκικθσ για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και τθσ υνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τθσ νομικισ βάςθσ για κάκε διάταξθ ι απόφαςθ που ςυνιςτά το κεκτθμζνο του Schengen. Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 176 τθσ 10/07/1999 ς Σο υμβοφλιο, αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 67, κεςπίηει, εντόσ πζντε ετϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ υνκικθσ του Άμςτερνταμ: 1) Μζτρα, προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί, ςφμφωνα προσ το άρκρο 14, θ απουςία κάκε ελζγχου προςϊπων, είτε είναι πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ είτε υπικοοι τρίτων χωρϊν, όταν διζρχονται εςωτερικά ςφνορα, 2) Μζτρα για τθ διζλευςθ των εξωτερικϊν ςυνόρων των κρατϊν μελϊν τα οποία κακορίηουν: α) προδιαγραφζσ και διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκοφν τα κράτθ μζλθ κατά τθ διενζργεια ελζγχων προςϊπων ςτα εξωτερικά ςφνορα, β) κανόνεσ για τισ κεωριςεισ, όταν υπάρχει πρόκεςθ διαμονισ όχι άνω των τριϊν μθνϊν, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται: (i) ο κατάλογοσ των τρίτων χωρϊν, οι υπικοοι των οποίων υποχρεοφνται να διακζτουν κεϊρθςθ προκειμζνου να διζλκουν τα εξωτερικά ςφνορα και των χωρϊν, οι υπικοοι των οποίων απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ αυτι, (ii) οι διαδικαςίεσ και οι όροι για τθ χοριγθςθ κεωριςεων από τα κράτθ μζλθ, (iii) κεϊρθςθ ενιαίου τφπου, (iv) κανόνεσ για τθν ενιαία κεϊρθςθ. 3) Μζτρα που κακορίηουν τισ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ υπικοοι τρίτων χωρϊν δφνανται να ταξιδεφουν ελεφκερα εντόσ του εδάφουσ των κρατϊν μελϊν, για χρονικι περίοδο που δεν υπερβαίνει τουσ τρεισ μινεσ. ΖΞ/ΘΗ/NΦ Οειίδα 4 / 180

6 ηεξ Ζηαιίαξ (οπμγναθή ζημ Νανίζη ζηηξ 27 Κμεμβνίμο 1990), ηεξ Ζζπακίαξ θαη ηεξ Νμνημγαιίαξ (οπμγναθή ζηε Βυκκε ζηηξ 25 Ζμοκίμο 1991), ηεξ Γιιάδμξ (οπμγναθή ζηε Ιαδνίηε ζηηξ 6 Κμεμβνίμο 1992), ηεξ Αοζηνίαξ (οπμγναθή ζηηξ Βνολέιιεξ ζηηξ 28 Απνηιίμο 1995), ηεξ Φηκιακδίαξ, ηεξ Δακίαξ θαη ηεξ Ομοεδίαξ (οπμγναθή ζημ Θμολεμβμφνγμ ζηηξ 19 Δεθεμβνίμο 1996), με ηηξ ηειηθέξ πνάλεηξ, ηα πναθηηθά, ηηξ δειχζεηξ θαη ηηξ θμηκέξ δειχζεηξ ημοξ ημ ζφκμιμ ηςκ μπμίςκ ε πχνα μαξ θφνςζε με ημ Κυμμ 2514/ Πηξ απμθάζεηξ ηεξ Γθηειεζηηθήξ Γπηηνμπήξ Schengen μη μπμίεξ εγθνίζεθακ απυ ηε πχνα μαξ με ηεκ Ημηκή Ρπμονγηθή Απυθαζε Aν. Φ.0544/AΟ 811/M 4244 ηεξ 13εξ Ζακμοανίμο θαη ηεκ Ημηκή Ρπμονγηθή Απυθαζε ηεξ 27εξ Μθηςβνίμο Πε Οομθςκία μεηαλφ ημο Οομβμοιίμο ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ θαη ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Ζζιακδίαξ 9 θαη ημο Βαζηιείμο ηεξ Κμνβεγίαξ 10, ζπεηηθά με ηε ζφκδεζε ηςκ εκ ιυγς πςνχκ πνμξ ηε ζέζε ζε ηζπφ, ηεκ εθανμμγή θαη ηεκ πεναηηένς ακάπηολε ημο θεθηεμέκμο Schengen. Πεκ Ννάλε πενί ηςκ υνςκ πνμζπςνήζεςξ ηεξ Πζεπηθήξ Δεμμθναηίαξ, ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Γζζμκίαξ, ηεξ Ηοπνηαθήξ Δεμμθναηίαξ 11, ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Θεημκίαξ, ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Θηζμοακίαξ, ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Μογγανίαξ, ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Ιάιηαξ, ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Νμιςκίαξ, ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Οιμβεκίαξ θαη ηεξ Οιμβαθηθήξ Δεμμθναηίαξ θαη ηςκ πνμζανμμγχκ ηςκ Οοκζεθχκ επί ηςκ μπμίςκ βαζίδεηαη ε Γονςπασθή Έκςζε 12. Πεκ Απυθαζε ημο Οομβμοιίμο 2007/801/ΓΗ 13 ηεξ 6εξ Δεθεμβνίμο 2007 ζπεηηθά με ηεκ πιήνε εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ημο θεθηεμέκμο ημο Schengen ζηεκ Πζεπηθή Δεμμθναηία, ηε Δεμμθναηία ηεξ Γζζμκίαξ, ηε Δεμμθναηία ηεξ Θεηημκίαξ, ηε Δεμμθναηία ηεξ Θηζμοακίαξ, ηε Δεμμθναηία ηεξ Μογγανίαξ, ηε Δεμμθναηία ηεξ Ιάιηαξ, ηε Δεμμθναηία ηεξ Νμιςκίαξ, ηε Δεμμθναηία ηεξ Οιμβεκίαξ θαη ηε Οιμβαθηθή Δεμμθναηία. Πεκ Ννάλε πενί ηςκ υνςκ πνμζπςνήζεςξ ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Βμοιγανίαξ θαη ηεξ Ξμομακίαξ θαη ηςκ πνμζανμμγχκ ηςκ ζοκζεθχκ επί ηςκ μπμίςκ βαζίδεηαη ε Γονςπασθή Έκςζε 14, 15. Πηξ Απμθάζεηξ 2008/146/ΓΗ 16 θαη 2008/149/ΔΓΡ 17 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 28εξ Ζακμοανίμο 2008 θαη ηεκ Οομθςκία μεηαλφ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, ηεξ Γονςπασθήξ Ημηκυηεηαξ 6 ΦΕΚ 140/τ.Α / , ςελ ΦΕΚ 18/τ.Α / , ςελ ΦΕΚ 247/ τ.a/ , ςελ Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 176 τθσ 10/07/1999 ς Η Ιςλανδία και θ Νορβθγία ανικουν μαηί με τθ ουθδία, τθ Φινλανδία και τθ Δανία ςτθ κανδιναβικι Ζνωςθ Διαβατθρίων, θ οποία κατιργθςε τουσ ελζγχουσ ςτα κοινά τουσ ςφνορα. Η Ιςλανδία και θ Νορβθγία ςυνδζκθκαν με τθν ανάπτυξθ των ςυμφωνιϊν Schengen από τισ 19 Δεκεμβρίου Χωρίσ να διακζτουν δικαίωμα ψιφου ςτο πλαίςιο τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ Schengen, οι χϊρεσ αυτζσ είχαν τθ δυνατότθτα να εκφράςουν γνϊμεσ και να διατυπϊςουν προτάςεισ. Προκειμζνου να ςυνεχιςκεί θ ςφνδεςθ αυτι, θ ςυμφωνία ςχετικά με τθ ςφνδεςθ τθσ Ιςλανδίασ και τθσ Νορβθγίασ προσ τθν υλοποίθςθ, τθν εφαρμογι και τθν ανάπτυξθ του κεκτθμζνου του Schengen, βάςει τθσ απόφαςθσ 1999/439/ΕΚ του υμβουλίου τθσ 17θσ Μαΐου 1999, υπογράφθκε ςτισ 18 Μαΐου 1999, μεταξφ τθσ Ιςλανδίασ, τθσ Νορβθγίασ και τθσ ΕΕ. 11 Η Κφπροσ δεν είναι ακόμθ πλιρεσ μζλοσ του χϊρου Schengen. Οι ζλεγχοι ςτα ςφνορα μεταξφ τθσ Κφπρου και του χϊρου Schengen διατθροφνται ζωσ ότου το υμβοφλιο τθσ ΕΕ αποφαςίςει ότι πλθροφνται οι όροι για τθν άρςθ των ελζγχων ςτα εςωτερικά ςφνορα. 12 Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 236 τθσ 23θσ επτεμβρίου Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 323 τθσ Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 157 τθσ 21θσ Ιουνίου Η Βουλγαρία και θ Ρουμανία δεν είναι ακόμθ πλιρθ μζλθ του χϊρου Schengen. Οι ζλεγχοι ςτα ςφνορα μεταξφ των χωρϊν αυτϊν και του χϊρου Schengen διατθροφνται ζωσ ότου το υμβοφλιο τθσ ΕΕ αποφαςίςει ότι πλθροφνται οι όροι για τθν άρςθ των ελζγχων ςτα εςωτερικά ςφνορα. 16 Απόφαςθ του υμβουλίου, τθσ 28θσ Ιανουαρίου 2008, για τθ ςφναψθ εξ ονόματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και τθσ Ελβετικισ υνομοςπονδίασ ςχετικά με τθ ΖΞ/ΘΗ/NΦ Οειίδα 5 / 180

7 θαη ηεξ Γιβεηηθήξ Οοκμμμζπμκδίαξ ζπεηηθά με ηε ζφκδεζε ηεξ Γιβεηηθήξ Οοκμμμζπμκδίαξ, πνμξ ηε ζέζε ζε ηζπφ, ηεκ εθανμμγή θαη ηεκ ακάπηολε ημο θεθηεμέκμο ημο Schengen. Πεκ Απυθαζε 2008/262/ΔΓΡ 18, 19 ημο Οομβμοιίμο, ηεξ 28εξ Φεβνμοανίμο 2008, γηα ηεκ οπμγναθή, ελ μκυμαημξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, θαη γηα ηεκ πνμζςνηκή εθανμμγή μνηζμέκςκ δηαηάλεςκ ημο πνςημθυιιμο μεηαλφ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, ηεξ Γονςπασθήξ Ημηκυηεηαξ, ηεξ Γιβεηηθήξ Οοκμμμζπμκδίαξ θαη ημο Ννηγθηπάημο ημο Θηπηεκζηάηκ γηα ηεκ πνμζπχνεζε ημο Ννηγθηπάημο ημο Θηπηεκζηάηκ ζηε ζομθςκία μεηαλφ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, ηεξ Γονςπασθήξ Ημηκυηεηαξ θαη ηεξ Γιβεηηθήξ Οοκμμμζπμκδίαξ ζπεηηθά με ηε ζφκδεζε ηεξ Γιβεηηθήξ Οοκμμμζπμκδίαξ πνμξ ηε ζέζε ζε ηζπφ, ηεκ εθανμμγή θαη ηεκ ακάπηολε ημο θεθηεμέκμο ημο Schengen. Πμ εκςζηαθυ θεθηεμέκμ υζμκ αθμνά ηηξ ζεςνήζεηξ, ημ μπμίμ εθθνάδεηαη με ημκ Ηακμκηζμυ (ΓΗ) ανηζ. 539/2001 ημο Οομβμοιίμο ηεξ , υπμο θαζμνίδεηαη μ θαηάιμγμξ ηςκ ηνίηςκ πςνχκ μη θάημπμη θμηκχκ δηαβαηενίςκ (Regular Passports) ηςκ μπμίςκ οπυθεηκηαη ζηεκ οπμπνέςζε ζεχνεζεξ πνμθεημέκμο κα δηέιζμοκ ηα ελςηενηθά ζφκμνα ηςκ θναηχκ μειχκ, θαζχξ θαη θαηάιμγμξ ηνίηςκ πςνχκ μη θάημπμη θμηκχκ δηαβαηενίςκ ηςκ μπμίςκ ελαηνμφκηαη αοηήξ ηεξ οπμπνέςζεξ. Πμκ Ηακμκηζμυ (ΓΗ) ανηζ. 1683/95 21 γηα ηεκ θαζηένςζε ζεχνεζεξ εκηαίμο ηφπμο, θμηκή γηα υια ηα θνάηε μέιε, μ μπμίμξ ηνμπμπμηήζεθε με ημκ Ηακμκηζμυ (ΓΗ) ανηζ. 334/ με ημκ μπμίμ ζεζπίδμκηαη ζομπιενςμαηηθέξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ γηα ηηξ ζεςνήζεηξ εκηαίμο ηφπμο θαη ημκ Ηακμκηζμυ (ΓΗ) ανηζ.856/ υζμκ αθμνά ηεκ ανίζμεζε ηςκ ζεςνήζεςκ. ημκ Ηακμκηζμυ (ΓΗ) ανηζ. 333/ ημο Οομβμοιίμο, ηεξ 18εξ Φεβνμοανίμο 2002, γηα ηεκ θαζηένςζε θφιιμο εκηαίμο ηφπμο επί ημο μπμίμο ηίζεηαη ε ζεχνεζε πμο πμνεγείηαη απυ ηα θνάηε μέιε ζημοξ θαηυπμοξ ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ με ακαγκςνηδυμεκςκ απυ ημ θνάημξ μέιμξ πμο πμνεγεί ημ θφιιμ. Πμκ Ηακμκηζμυ (ΓΗ) ανηζ. 810/2009 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ 13εξ Ζμοιίμο γηα ηε ζέζπηζε Ημηκμηηθμφ Ηχδηθα Θεςνήζεςκ με ημκ μπμίμ θςδηθμπμημφκηαη θαη ακαπηφζζμκηαη μη οθηζηάμεκεξ κμμηθέξ πνάλεηξ ζπεηηθά με ηηξ δηαδηθαζίεξ θαη ηηξ πνμτπμζέζεηξ έθδμζεξ ζεςνήζεςκ δηέιεοζεξ απυ ή με πνυζεζε παναμμκήξ ζηεκ επηθνάηεηα ηςκ θναηχκ μειχκ, πμο δεκ οπενβαίκεη ημοξ ηνεηξ μήκεξ ακά ελάμεκε πενίμδμ 26. ςφνδεςθ τθσ Ελβετικισ υνομοςπονδίασ προσ τθν υλοποίθςθ, τθν εφαρμογι και τθν ανάπτυξθ του κεκτθμζνου του Schengen - Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 53 τθσ ,ς Απόφαςθ του υμβουλίου Απόφαςθ του υμβουλίου τθσ 28θσ Ιανουαρίου 2008 τθσ 28θσ Ιανουαρίου 2008 για τθν υπογραφι, εξ ονόματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και τθσ Ελβετικισ υνομοςπονδίασ ςχετικά με τθ ςφνδεςθ τθσ Ελβετικισ υνομοςπονδίασ προσ τθν υλοποίθςθ, τθν εφαρμογι και τθν ανάπτυξθ του κεκτθμζνου του Schengen. 18 Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 083 τθσ 26/03/2008 ς Επίςθμθ Εφθμερίδα L 110 τθσ 22ασ Απριλίου Όπωσ τροποποιικθκε τελευταία από τον ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) αρικ. 1211/2010 του του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2010 (ΕΕ L 339 τθσ , ς. 6). 21 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1683/95 του υμβουλίου τθσ 29θσ Μαΐου 1995 για τθν κακιζρωςθ κεϊρθςθσ ενιαίου τφπου - Επίςθμθ Εφθμερίδα L 164 τθσ , ς. 1 ζωσ Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 334/2002 του υμβουλίου, τθσ 18θσ Φεβρουαρίου 2002, για τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1683/95 για τθν κακιζρωςθ κεϊρθςθσ ενιαίου τφπου - Επίςθμθ Εφθμερίδα L 53 τθσ , ς. 7 ζωσ Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ.856/2008 του υμβουλίου, τθσ 24θσ Ιουλίου 2008, για τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.1683/95 για τθν κακιζρωςθ κεϊρθςθσ ενιαίου τφπου όςον αφορά τθν αρίκμθςθ των κεωριςεων - ΕΕ L 235 τθσ , ς. 1 ζωσ Επίςθμθ Εφθμερίδα L 53, Επίςθμθ Εφθμερίδα L 243 τθσ 15θσ επτεμβρίου 2009, ςελ Με τον Κανονιςμό 810/2009: Α) κωδικοποιοφνται οι ιςχφουςεσ νομικζσ πράξεισ που διζπουν τισ αποφάςεισ ςχετικά με τισ ομοιόμορφεσ κεωριςεισ, τισ κεωριςεισ περιοριςμζνθσ εδαφικισ ιςχφοσ και τισ κεωριςεισ διζλευςθσ αεροδρομίου, Β) αναπτφςςονται οριςμζνα τμιματα τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ οι εξελίξεισ και οι νζεσ διαςτάςεισ τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ κεωριςεων και να καλυφκοφν τα υπάρχοντα κενά, ΖΞ/ΘΗ/NΦ Οειίδα 6 / 180

8 Β. Ε είζμδμξ ζηεκ Γιιάδα με ζθμπυ ηε δηαμμκή μαθνάξ δηανθείαξ, γηα ιυγμοξ πμο εμπενηέπμοκ ηεκ έκκμηα ηεξ μεηακάζηεοζεξ, δηέπεηαη απυ ηεκ εζκηθή μαξ Κμμμζεζία, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 18 ηεξ Οφμβαζεξ Γθανμμγήξ Schengen, υπςξ αοηυ ηνμπμπμηήζεθε με ημκ Ηακμκηζμυ (ΓΓ) ανηζ. 265/ , ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ 25εξ Ιανηίμο 2010 γηα ηεκ ηνμπμπμίεζε ηεξ Οφμβαζεξ Γθανμμγήξ ηεξ Οομθςκίαξ ημο Schengen θαη ημο Ηακμκηζμμφ (ΓΗ) ανηζ. 562/2006 υζμκ αθμνά ηεκ θοθιμθμνία ηςκ πνμζχπςκ με ζεχνεζε μαθνάξ δηανθείαξ 28. Γ) διευκρινίηονται ςθμεία τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ τα οποία δεν εφαρμόηοντο με εναρμονιςμζνο τρόπο και Δ) καταργοφνται διατάξεισ ωσ αποτζλεςμα τθσ ειςαγωγισ βιομετρικϊν αναγνωριςτικϊν ςτοιχείων. Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι με τον ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΕΩΝ, μεταξφ των άλλων, 1) παφει να ιςχφει θ Κοινι Προξενικι Εγκφκλιοσ, 2) κεςμοκετείται θ υποχρζωςθ των κρατϊν μελϊν να αιτιολογοφν λεπτομερϊσ τισ αρνθτικζσ αποφάςεισ ςε κάκε αίτθμα κεϊρθςθσ και να εφοδιάηουν τουσ αιτοφντεσ με το εναρμονιςμζνο αίτθμα απόρριψθσ, 3) τροποποιείται το κακεςτϊσ των κεωριςεων διζλευςθσ (κεωριςεισ τφπου Β) με τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτισ διατάξεισ των κεωριςεων βραχείασ παραμονισ, 4) καταργοφνται οι ρυκμίςεισ για τισ κεωριςεισ μακράσ διαμονισ οι οποίεσ ιςχφουν ςυγχρόνωσ και ωσ κεωριςεισ βραχείασ διαμονισ (κεωριςεισ τφπου D+C) και 5) παφουν να ιςχφουν οι διατάξεισ για τισ ομαδικζσ κεωριςεισ, ωσ αςφμβατεσ με τθν προοπτικι ειςαγωγισ βιομετρικϊν αναγνωριςτικϊν ςτοιχείων τα οποία κα παρζχονται από τουσ αιτοφντεσ κεϊρθςθ και τθν καταγραφι των μεμονωμζνων αιτοφντων ςτο VIS. 27 Επίςθμθ Εφθμερίδα ΕΕ L 85 τθσ 31θσ Μαρτίου 2010, ς Οι κεωριςεισ για διαμονι άνω των τριϊν μθνϊν είναι εκνικζσ κεωριςεισ που χορθγοφνται από ζνα από τα κράτθ μζλθ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του ι το ενωςιακό δίκαιο. Αυτζσ οι κεωριςεισ χορθγοφνται ςφμφωνα με τον ενιαίο τφπο κεϊρθςθσ που κακορίηεται ςτον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1683/95 του υμβουλίου, τθσ 29θσ Μαΐου 1995, για τθν κακιζρωςθ κεϊρθςθσ ενιαίου τφπου ςθμειϊνοντασ το γράμμα «D» ςτο πεδίο που διευκρινίηει τον τφπο κεϊρθςθσ. υμπλθρϊνονται ςφμφωνα με το Παράρτθμα VII του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 810/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για τθ κζςπιςθ Κοινοτικοφ Κϊδικα Θεωριςεων («Κϊδικασ Θεωριςεων»). Οι κεωριςεισ μακράσ διαμονισ ζχουν περίοδο ιςχφοσ που δεν υπερβαίνει το ζνα ζτοσ. Εάν κράτοσ μζλοσ επιτρζψει ςε υπικοο τρίτθσ χϊρασ να παραμείνει για περίοδο μεγαλφτερθ του ενόσ ζτουσ, θ κεϊρθςθ μακράσ διαμονισ αντικακίςταται πριν από τθ λιξθ τθσ περιόδου ιςχφοσ τθσ με άδεια διαμονισ. ΖΞ/ΘΗ/NΦ Οειίδα 7 / 180

9 ΖΖ. ΔΖΑΙΜΚΕ ΙΑΗΞΑΟ ΔΖΑΞΗΓΖΑΟ Πμ ζέμα ηεξ εηζυδμο θαη δηαμμκήξ ζηεκ Γιιεκηθή επηθνάηεηα αιιμδαπχκ, γηα ιυγμοξ πμο εμπενηέπμοκ ηεκ έκκμηα ηεξ μεηακάζηεοζεξ, θαζμνίδεηαη απυ: ημ Κυμμ 3386/2005 «Νενί εηζυδμο, δηαμμκήξ θαη θμηκςκηθήξ εκηάλεςξ οπεθυςκ ηνίηςκ πςνχκ ζηεκ Γιιεκηθή Γπηθνάηεηα 29» θαζχξ θαη ηηξ ηνμπμπμηήζεηξ μη μπμίεξ επήιζακ με: ημ Κυμμ 3448/2006 «Γηα ηεκ πεναηηένς πνήζε πιενμθμνηχκ ημο δεμυζημο ημμέα θαη ηε νφζμηζε ζεμάηςκ ανμμδηυηεηαξ Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ 30», ημ Κυμμ 3536/2007 «Γηδηθέξ νοζμίζεηξ ζεμάηςκ μεηακαζηεοηηθήξ πμιηηηθήξ θαη ιμηπχκ δεηεμάηςκ ανμμδηυηεηαξ Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ 31», ημ Κυμμ 3613/2007 «Ξοζμίζεηξ ζεμάηςκ Ακελάνηεηςκ Ανπχκ, Γεκηθμφ Γπηζεςνεηή Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ, Οχμαημξ Γπηζεςνεηχκ Γιεγθηχκ Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη ιμηπχκ δεηεμάηςκ ανμμδηυηεηαξ Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ 32», ημ Κυμμ 3731/2008 «Ακαδημνγάκςζε ηεξ δεμμηηθήξ αζηοκμμίαξ θαη νοζμίζεηξ ιμηπχκ ζεμάηςκ ανμμδηυηεηαξ Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ 33», ημ Κυμμ 3801/2009 «Ξοζμίζεηξ ζεμάηςκ πνμζςπηθμφ με ζφμβαζε ενγαζίαξ ηδηςηηθμφ δηθαίμο αμνίζημο πνυκμο θαη άιιεξ δηαηάλεηξ μνγάκςζεξ θαη ιεηημονγίαξ ηεξ Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ 34», ημ Κυμμ 3838/2010 «Οφγπνμκεξ δηαηάλεηξ γηα ηεκ ειιεκηθή ηζαγέκεηα θαη ηεκ πμιηηηθή ζομμεημπή μμμγεκχκ θαη κμμίμςξ δηαμεκυκηςκ μεηακαζηχκ θαη άιιεξ νοζμίζεηξ 35» ημ Κυμμ 3846/2010 Γγγοήζεηξ γηα ηεκ ενγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεξδηαηάλεηξ 36 θαη ημ Κυμμ 3870/2010 Γθιμγηθέξ δαπάκεξ ζοκδοαζμχκ θαη οπμρεθίςκ θαη έιεγπμξ αοηχκ, θαηά ηηξ πενηθενεηαθέξ θαη δεμμηηθέξ εθιμγέξ 37 ημ Κυμμ 3875/2010 "Ηφνςζε θαη εθανμμγή ηεξ Οφμβαζεξ ηςκ Εκςμέκςκ Γζκχκ θαηά ημο Δηεζκηθμφ Μνγακςμέκμο Γγθιήμαημξ θαη ηςκ ηνηχκ Ννςημθυιιςκ αοηήξ θαη ζοκαθείξ δηαηάλεηξ 38 ", ημ Κυμμ 3879/2010 "Ακάπηολε ηεξ δηα βίμο μάζεζεξ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ 39 ". ημ Κυμμ 3900/2010 "Γλμνζμιμγηζμυξ δηαδηθαζηχκ θαη επηηάποκζε ηεξ δημηθεηηθήξ δίθεξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ 40 ". ημ Κυμμ 3907/2011 Ίδνοζε Ρπενεζίαξ Αζφιμο θαη Ρπενεζίαξ Ννχηεξ Ρπμδμπήξ, πνμζανμμγή ηεξ ειιεκηθήξ κμμμζεζίαξ πνμξ ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ Μδεγίαξ 2008/115/ΓΗ "ζπεηηθά με ημοξ θμηκμφξ θακυκεξ θαη δηαδηθαζίεξ ζηα θνάηε - μέιε γηα ηεκ επηζηνμθή ηςκ πανακυμςξ δηαμεκυκηςκ οπεθυςκ ηνίηςκ πςνχκ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ ΦΕΚ 212/τ.Α/ , ςελ ΦΕΚ 57/τ.Α/ , ςελ ΦΕΚ 42/τ.Α/ , ςελ ΦΕΚ 263/τ.Α/ , ςελ ΦΕΚ 263/τ.Α/ , ςελ ΦΕΚ 163/τ.Α/ , ςελ ΦΕΚ 49/τ.Α/ , ςελ ΦΕΚ 66/τ.Α/ , ςελ ΦΕΚ 138/τ.Α/ , ςελ ΦΕΚ 158/τ.Α/ , ςελ ΦΕΚ 163/τ.Α/ , ςελ ΦΕΚ 213/τ.Α/ , ςελ ΦΕΚ 7/τ.Α/ , ςελ 19 ΖΞ/ΘΗ/NΦ Οειίδα 8 / 180

10 ημ Κυμμ 4018/2011 «Ακαδημνγάκςζε ημο ζοζηήμαημξ αδεημδυηεζεξ γηα ηε δηαμμκή αιιμδαπχκ ζηε πχνα οπυ υνμοξ αολεμέκεξ αζθάιεηαξ, νοζμίζεηξ ζεμάηςκ Μνγακηζμχκ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ ανμμδηυηεηαξ ημο Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ 42» Ιε ηηξ πνμακαθενυμεκεξ κμμμζεηηθέξ νοζμίζεηξ θαη επηπνμζζέηςξ με ηα Ννμεδνηθά Δηαηάγμαηα πμο έπμοκ εθδμζεί πνμξ εκζςμάηςζε εκςζηαθχκ Μδεγηχκ ζημ εζκηθυ δίθαημ 43, ηηξ Ρπμονγηθέξ Απμθάζεηξ μη μπμίεξ θαηά θαηνμφξ εθδίδμκηαη με πνςημβμοιία ημο Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ, βάζεη ηεξ ελμοζημδμηηθήξ δηαηάλεςξ ημο άνζνμο 90 παν. 3 ημο Κυμμο 3386/2005, θαζχξ θαη ηεκ Απυθαζε ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν /550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005 ακηημεηςπίδμκηαη, θαηά ημ δοκαηυκ ελακηιεηηθά θαη ελεηδηθεομέκα, μη πενηπηχζεηξ θαη ε εκ γέκεη δηαδηθαζία γηα ηε πμνήγεζε εζκηθχκ ζεςνήζεςκ απυ ηηξ Δηπιςμαηηθέξ θαη ηηξ Έμμηζζεξ Ννμλεκηθέξ Ανπέξ θαη ε εκ ζοκεπεία έθδμζε αδεηχκ δηαμμκήξ, μεηά απυ αίηεζε ηςκ εκδηαθενμμέκςκ πνμξ ηηξ ανμυδηεξ Ρπενεζίεξ. 42 ΦΕΚ 215/τ.Α/ , ςελ Προεδρικά Διατάγματα που ζχουν εκδοκεί προσ ενςωμάτωςθ ενωςιακϊν Οδθγιϊν ςτο εκνικό δίκαιο: Προεδρικό Διάταγμα αρικ. 131/2006 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 2003/86/ΕΚ ςχετικά με το δικαίωμα οικογενειακισ επανζνωςθσ», ΦΕΚ 143/τ.Α / 13 Ιουλίου Προεδρικό Διάταγμα αρικ. 150/2006 Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2003/109/ΕΚ τθσ 25θσ Νοεμβρίου 2003 ςχετικά με το κακεςτϊσ υπθκόων τρίτων χωρϊν οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμζνοντεσ ΦΕΚ 160/τ.Α / 31 Ιουλίου Προεδρικό Διάταγμα αρικ. 101/2008 «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2004/114/ΕΚ ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ειςδοχισ υπθκόων τρίτων χωρϊν με ςκοπό τισ ςπουδζσ ι τθν εκελοντικι υπθρεςία», ΦΕΚ 157/τ.Α / 31 Ιουλίου Προεδρικό Διάταγμα αρικ. 106/2008 Ελεφκερθ κυκλοφορία και διαμονι ςτθν ελλθνικι επικράτεια των πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των μελϊν των οικογενειϊν τουσ ΦΕΚ 135/τ.Α /21 Ιουνίου Προεδρικό Διάταγμα 128/2008, «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/71/ΕΚ τθσ 12θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν ειδικι διαδικαςία ειςδοχισ υπθκόων τρίτων χωρϊν για ςκοποφσ επιςτθμονικισ ζρευνασ». ΦΕΚ 190/τ.Α / ΖΞ/ΘΗ/NΦ Οειίδα 9 / 180

11 ΖΖΖ. ΓΘΚΖΗΓΟ ΘΓΩΞΕΟΓΖΟ - ΘΓΩΞΕΟΓΖΟ ΠΡΝΜΡ D Γηα ηεκ έθδμζε άδεηαξ παναμμκήξ, μοζηαζηηθή θαη απαναίηεηε πνμτπυζεζε, ζοκηζηά ε θαημπή, απυ υιμοξ ημοξ εκδηαθενμμέκμοξ, εηδηθήξ εζκηθήξ ζεχνεζεξ, εθηυξ ηςκ εηδηθχκ θαη ζογθεθνημέκςκ πενηπηχζεςκ πμο πενηγνάθμκηαη ζηεκ πανμφζα εγθφθιημ. Ε πνμτπυζεζε αοηή ηζπφεη ακελανηήηςξ ημο εάκ ε πχνα εθδυζεςξ ημο ηαληδηςηηθμφ εγγνάθμο ημο εκδηαθενμμέκμο ακήθεη ζε αοηέξ ημο Νανανηήμαημξ Ζ (Ηαηάιμγμξ ηνίηςκ πςνχκ μη οπήθμμη ηςκ μπμίςκ οπυθεηκηαη ζηεκ οπμπνέςζε ζεχνεζεξ γηα ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ ζοκυνςκ ηςκ θναηχκ μειχκ) ή ημο Νανανηήμαημξ ΖΖ (Ηαηάιμγμξ ηνίηςκ πςνχκ μη οπήθμμη ηςκ μπμίςκ απαιιάζζμκηαη απυ ηεκ οπμπνέςζε ζεχνεζεξ γηα ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ ζοκυνςκ ηςκ θναηχκ μειχκ) ημο Ηακμκηζμμφ [ΓΗ] ανηζ. 539/ ημο Οομβμοιίμο ηεξ 15εξ Ιανηίμο 2001, υπςξ ηζπφεη ςξ απμηέιεζμα ηςκ ηνμπμπμηήζεςκ πμο επήιζακ με ημοξ Ηακμκηζμμφξ [ΓΗ] 2414/2001 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 7εξ Δεθεμβνίμο , 453/2003 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 6εξ Ιανηίμο , 851/2005 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 2αξ Ζμοκίμο , 1932/2006 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 21εξ Δεθεμβνίμο , 1244/2009 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 30ήξ Κμεμβνίμο , θαη ημοξ Ηακμκηζμμφξ (ΓΓ) 1091/2010 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ 24εξ Κμεμβνίμο θαη 1211/2010 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ 15εξ Δεθεμβνίμο Οφμθςκα με ημ Άνζνμ 6, πανάγναθμξ 4 ημο Κυμμο 3386/2005, μη εζκηθέξ ζεςνήζεηξ εθδίδμκηαη βάζεη ηςκ ακηηζημίπςκ γηα ηεκ άδεηα δηαμμκήξ κμμμζεηηθχκ νοζμίζεςκ θαη ε δηάνθεηα ημοξ ζοκανηάηαη, θαηά πενίπηςζε, με εθείκε ηεξ πνμβιεπυμεκεξ δηαμμκήξ. Γπηπνυζζεηα, με ηεκ Απυθαζε ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν /550/ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/ θαζμνίδμκηαη μη πνμτπμζέζεηξ, ηα δηθαημιμγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία πμνήγεζεξ εζκηθχκ ζεςνήζεςκ. Ιε βάζε ηα υζα ακαιοηηθά ακαθένμκηαη ζηεκ πανμφζα εγθφθιημ, θαη θάκμκηαξ πνήζε ημο πίκαθα θαη ηςκ οπμδεηγμάηςκ πμο έπεη επελενγαζζεί, θαη θαηά ηαθηά πνμκηθά δηαζηήμαηα ακαβαζμίδεη, ε ΟΠ2 Δηεφζοκζε Ιεπακμγνάθεζεξ, Πειεπηθμηκςκηχκ & Νιενμθμνηθήξ ημο Ρπμονγείμο Γλςηενηθχκ, μη Ννμλεκηθέξ Ανπέξ, πμνεγμφκ Γζκηθέξ Θεςνήζεηξ (Θεςνήζεηξ ηφπμο D), εθυζμκ πιενμφκηαη, μη θαηά πενίπηςζε, πνμτπμζέζεηξ, μη εκδηαθενυμεκμη πανμοζηαζζμφκ αοημπνμζχπςξ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή 53, πνμζθμμίζμοκ ηα απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά, θαη επηπνυζζεηα: δεκ ακαθφρεη ανκεηηθή θαηαπχνεζε 54 απυ ηεκ οπμπνεςηηθή θαη πςνίξ ελαίνεζε δηαζηαφνςζε ηςκ ζημηπείςκ ηαοηυηεημξ με ηηξ θαηαπςνήζεηξ πμο πενηιαμβάκμκηαη ζημ Οφζηεμα 44 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 81 τθσ , ς Επίςθμθ Εφθμερίδα L 327 τθσ ςελ 1 46 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 69 τθσ ςελ Επίςθμθ Εφθμερίδα L 141 τθσ ςελ Επίςθμθ Εφθμερίδα L 405 τθσ ςελ Επίςθμθ Εφθμερίδα L 336 τθσ ςελ Επίςθμθ Εφθμερίδα L 329 τθσ ςελ Επίςθμθ Εφθμερίδα L 339 τθσ ςελ ΦΕΚ 1912/τ.Β/ , ςελ φμφωνα με τον Κϊδικα Θεωριςεων (Άρκρο 6) θ αίτθςθ εξετάηεται από το προξενείο του αρμόδιου κράτουσ μζλουσ εντόσ τθσ δικαιοδοςίασ του οποίου διαμζνει νομίμωσ ο αιτϊν, το οποίο και αποφαςίηει επ' αυτισ. Ζνα προξενείο του αρμόδιου κράτουσ μζλουσ εξετάηει αίτθςθ που ζχει υποβάλει νομίμωσ παρϊν υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ, ο οποίοσ όμωσ δεν διαμζνει εντόσ τθσ δικαιοδοςίασ του και λαμβάνει ςχετικι απόφαςθ, εφόςον ο αιτϊν ζχει δικαιολογιςει τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτο εν λόγω προξενείο. 54 ε περίπτωςθ κατά τθν οποία προκφψει αρνθτικι καταχϊριςθ ςτο SIS και εφόςον κρικεί από το αρμόδιο Προξενείο ότι ςυντρζχουν ουςιϊδεισ λόγοι ανκρωπιςτικοφ χαρακτιρα ι διεκνϊν υποχρεϊςεων διαβιβάηεται ςχετικό αίτθμα πλιρωσ τεκμθριωμζνο ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία (Γ4 Διεφκυνςθ) προκειμζνου να πραγματοποιθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Άρκρο 25 τθσ φμβαςθσ Εφαρμογισ Schengen, διαβοφλευςθ με το Κ-Μ, το οποίο ζχει προβεί ςτθν καταχϊριςθ του εν λόγω ατόμου. ΖΞ/ΘΗ/NΦ Οειίδα 10 / 180

12 Νιενμθμνηχκ Schengen 55 (SIS) ή/θαη ζημκ Γζκηθυ Ηαηάιμγμ Ακεπηζομήηςκ Αιιμδαπχκ (ΓΗΑΚΑ) 56, δεκ πνμθφρμοκ ηεθμενηςμέκεξ ακηεκδείλεηξ απυ ηε ζοκέκηεολε, θαη δεκ ζοκηνέπμοκ ιυγμη πμο ζέημοκ ζε θίκδοκμ ηε δεμυζηα ογεία, ηηξ δηεζκείξ ζπέζεηξ, ηε δεμυζηα ηάλε 57 θαη ηεκ αζθάιεηα ηεξ πχναξ μαξ. Μη πμνεγμφμεκεξ ζεςνήζεηξ μαθνάξ δηανθείαξ ζομπιενχκμκηαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Νανανηήμαημξ VII ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ θαη εηδηθυηενα: Οημ πεδίμ «ΖΟΡΓΖ ΓΖΑ» ηίζεηαη ε έκδεηλε «HELLAS». Οημ πεδίμ «ΑΞΖΘΙΜΟ ΓΖΟΜΔΩΚ» ηίζεηαη ε έκδεηλε «MULT». Οημ πεδίμ «ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΝΑΞΑΙΜΚΕΟ - ΕΙΓΞΓΟ» ηίζεηαη ε έκδεηλε. Οημ πεδίμ «ΓΖΔΜΟ ΘΓΩΞΕΟΓΩΟ» ηίζεηαη ε έκδεηλε «D». Οημ πεδίμ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ακαγνάθμκηαη ηα πνμβιεπυμεκα, θαηά πενίπηςζε, ζηεκ πανμφζα εγθφθιημ. Οημ πεδίμ «ΑΝΜ - ΓΩΟ», υπμο ακαθένεηαη ε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ ζεςνήζεςξ, ημ ακαγναθυμεκμ δηάζηεμα μπμνεί κα ακέιζεη έςξ 365 εμένεξ. Γκ πνμθεημέκς θαη εηδηθυηενα ζεμεηχκεηαη υηη ζφμθςκα με ημ Άνζνμ 6, πανάγναθμξ 4 ημο Κυμμο 3386/2005, μη εζκηθέξ ζεςνήζεηξ εθδίδμκηαη βάζεη ηςκ ακηηζημίπςκ γηα ηεκ άδεηα δηαμμκήξ κμμμζεηηθχκ νοζμίζεςκ θαη ε δηάνθεηα ημοξ ζοκανηάηαη, θαηά πενίπηςζε, με εθείκε ηεξ πνμβιεπυμεκεξ δηαμμκήξ. Οοκεπχξ μη εζκηθέξ ζεςνήζεηξ πμο πμνεγμφκηαη ζε οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, μη μπμίμη εμπίπημοκ ζηηξ πενηπηχζεηξ: Α 1 έςξ Α 33 (εθηυξ ηςκ πενηπηχζεςκ Α-2, Α-3, Α-6, Α 20, Α-29, Α-34) θαη Β 1 έςξ Β 18,, ζα πνέπεη κα έπμοκ θαηά θακυκα δηάνθεηα ηζπφμξ εκυξ (1) έημοξ, ιαμβάκμκηαξ οπ υρηκ ηα πνμζθμμηδυμεκα δηθαημιμγεηηθά θαη ηδίςξ ημ ζθμπμφμεκμ πνυκμ παναμμκήξ ζηε πχνα φμφωνα με το άρκρο 96 τθσ φμβαςθσ Εφαρμογισ τθσ υμφωνίασ Schengen, «Οι αποφάςεισ (για καταχϊρθςθ ατόμων ςτο SIS -φςτθμα Πλθροφοριϊν Schengen- με ςκοπό τθν άρνθςθ ειςόδου) μποροφν να ςτθρίηονται ςτθν απειλι για τθ δθμόςια τάξθ ι τθν κρατικι αςφάλεια που ενδζχεται να ςυνιςτά θ παρουςία ενόσ αλλοδαποφ ςτο εκνικό ζδαφοσ. Σζτοια μπορεί να είναι, ιδίωσ θ περίπτωςθ: (α) αλλοδαποφ ο οποίοσ καταδικάςτθκε για αξιόποινθ πράξθ επιςφρουςα ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ ποινι τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, (β) αλλοδαποφ εισ βάροσ του οποίου υπάρχουν βάςιμεσ υπόνοιεσ ότι διζπραξε ςοβαρζσ αξιόποινεσ πράξεισ, περιλαμβανομζνων και αυτϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 71 (πρόλθψθ και καταςτολι τθσ παράνομθσ διακινιςεωσ ναρκωτικϊν και ψυχοτρόπων ουςιϊν), ι εισ βάροσ του οποίου υπάρχουν πραγματικζσ ενδείξεισ ότι προτίκεται να εκτελζςει παρόμοιεσ πράξεισ ςτο ζδαφοσ ενόσ ςυμβαλλομζνου μζρουσ. Οι αποφάςεισ μποροφν να ςτθρίηονται επίςθσ ςτο γεγονόσ ότι ο αλλοδαπόσ αποτζλεςε αντικείμενο ενόσ μζτρου άμεςου και χωρίσ αναςτολι απομακρφνςεωσ, αποπομπισ ι απελάςεωσ που περιλαμβάνει ι ςυνοδεφεται και από απαγόρευςθ ειςόδου, ι, κατά περίπτωςθ, διαμονισ, και ςτθρίηεται ςτθν μθ τιρθςθ των εκνικϊν ρυκμίςεων όςον αφορά τθν είςοδο ι τθν διαμονι αλλοδαπϊν.» 56 τον Εκνικό Κατάλογο Ανεπικφμθτων Αλλοδαπϊν, εγγράφονται ςφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ ΚΤΑ υπ αρικμ. 4000/4/32 ιβ /4 επτεμβρίου 2006 (ΦΕΚ 1353/14 επτεμβρίου 2006) α. Οι αλλοδαποί ςε βάροσ των οποίων διατάχκθκε θ απζλαςθ από τθ χϊρα, βάςει δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ. β. Αλλοδαποί, των οποίων θ παρουςία ςτο ελλθνικό ζδαφοσ, αποτελεί απειλι για τθν εκνικι ι τθ δθμόςια αςφάλεια ι τθ δθμόςια τάξθ. Σζτοια απειλι υπάρχει ιδίωσ όταν ςε βάροσ του αλλοδαποφ υπάρχουν αποχρϊςεισ ενδείξεισ ότι τζλεςε ςοβαρι αξιόποινθ πράξθ ι ενδείξεισ ότι προζβθ ςε προπαραςκευαςτικζσ πράξεισ για τθν τζλεςθ τζτοιασ πράξθσ γ. Αλλοδαποί ςε βάροσ των οποίων ςυντρζχουν λόγοι δθμόςιασ υγείασ κατά τα οριηόμενα ςτο εδάφιο δϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 76 του ν. 3386/2005. Οι αλλοδαποί που εγγράφονται ςτον Ε.Κ.ΑΝ.Α. εγγράφονται παράλλθλα και ςτο φςτθμα Πλθροφοριϊν Schengen, εφ όςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 94 τθσ φμβαςθσ Εφαρμογισ τθσ υμφωνίασ Schengen (Ε). 57 τθν ζννοια τθσ δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ περιλαμβάνεται και θ ζκδοςθ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ για κακοφργθμα ι πλθμμζλθμα ςε ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. ε περιπτϊςεισ που υφίςταται τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ, χαμθλότερθσ ποινισ, προκειμζνου να διακριβϊνεται θ ςυνάφεια του αδικιματοσ με λόγουσ που δθμιουργοφν κίνδυνο για τθ δθμόςια τάξθ και αςφάλεια κα πρζπει να ηθτείται ειδικι αιτιολογία και να ςτακμίηονται οι επί μζρουσ παράμετροι, όπωσ θ βαρφτθτα του αδικιματοσ, θ υποτροπι και θ εν γζνει παραβατικι ςυμπεριφορά του υπθκόου τρίτθσ χϊρασ. 58 Για παράδειγμα θ κεϊρθςθ ειςόδου για ςπουδζσ διάρκειασ 5 μθνϊν κα πρζπει να ζχει διάρκεια ιςχφοσ πζντε μινεσ και όχι ζνα ζτοσ. ΖΞ/ΘΗ/NΦ Οειίδα 11 / 180

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ Ζ. Ε θαηάζηαζε ηςκ ΑΠΓ ζηεκ Γιιάδα..7 ΖΖ. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζοκηαγμαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ 1. Πλιρθσ και μόνιμθ κατάργθςθ οποιουδιποτε επεμβατικοφ ι εγγυθτικοφ δικαιϊματοσ τρίτθσ χϊρασ που κα αφορά είτε το ςφνολο είτε τμιμα τθσ Κυπριακισ επικράτειασ.

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

τθσ Ναταλίασ Γρίβα, Διεκνολόγου

τθσ Ναταλίασ Γρίβα, Διεκνολόγου τθσ Ναταλίασ Γρίβα, Διεκνολόγου Τον τελευταίο μινα ζχει παρατθρθκεί ςτθν Ελλάδα μια χειμαρρϊδθσ ειςροι μεταναςτϊν και προςφφγων και ανκρϊπων που ηθτοφν άςυλο είτε ςτθν Ελλάδα, είτε επιδιϊκουν να φτάςουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

Διυπουργική Επιτροπή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργαςιών Δήμων και Περιφερειών

Διυπουργική Επιτροπή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργαςιών Δήμων και Περιφερειών Διυπουργική Επιτροπή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργαςιών Δήμων και Περιφερειών Σφμφωνα με το Άρκρο 4 παρ. 2β του ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Αϋ) ςυγκροτικθκε θ αρμόδια Διυπουργικι Επιτροπι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν

Διαβάστε περισσότερα

δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του.

δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του. 25/7/2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για τισ προχποθζςεισ τοποθζτηςησ ανηλίκων ςε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογζνεια από και προσ κράτη μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ βάςει του άρθρου 56 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων «Ο νυιμξ ημο γηαηνμφ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ζηεκ πνυιερε θαη πνχημε δηάγκςζε ημο θανθίκμο ημο πκεφμμκα» Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 210 4177241-5 FAX 210-4190850 ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΡΟ 1. Αίτθςθ και ζντυπο εγγραφισ που χορθγοφνται από το Τμιμα Μθτρϊου. 2. Αςτυνομικι Ταυτότθτα ι Διαβατιριο Ε.Ε. (φωτοτυπία). Για Αλλοδαποφσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Κωνςταντίνα Νίκα Αν. Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Επιφανειακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΙΑΞΖΑ Β. ΗΑΘΑΚΠΔΕ ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΜΟ ΖΑΟΩ GENERAL ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Κμζήμαηα ημο μομθανδίμο άγκςζηεξ (πνςημπαζείξ) ή γκςζηήξ (δεοηενμπαζείξ ή εηδηθέξ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: ΟΔΗΓΚΕ ΓΚΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΕΡΚΙΑΛΨΗ Ε ΑΦΑΛΚΜΕΝΟΤ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΚΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΚ Ε ΤΠΗΚΟΟΤ ΛΟΚΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΔΚΑΜΟΝΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΕΜΑ: ΟΔΗΓΚΕ ΓΚΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΕΡΚΙΑΛΨΗ Ε ΑΦΑΛΚΜΕΝΟΤ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΚΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΚ Ε ΤΠΗΚΟΟΤ ΛΟΚΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΔΚΑΜΟΝΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΙΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μαροφςι, 22-07-2015 ΕΓΚΤΚΛΚΟ Αρ. Πρωτ.: ΔΑ4Β/Φ204/1/οικ. 28857 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Σμιμα Παροχϊν Αςκενείασ ςε είδοσ Ε.Ε. Σαχ. Δ/νςθ: Απ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 6: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Οδηγόσ ενημζρωςησ ειςόδου και διαμονήσ ξζνων φοιτητϊν & ερευνητϊν

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Οδηγόσ ενημζρωςησ ειςόδου και διαμονήσ ξζνων φοιτητϊν & ερευνητϊν ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΚΕΣΟ ΕΡΓΑΙΑ Π.Ε. 04 Σίτλοσ Δράςησ: Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Π4.2.2. ΤΛΙΚΟ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ ΣΜΘΜΑ Δ ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ζκδοςθ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ζκδοςθ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ Φ/Π ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΞΤ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΑ) KAI ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΑΑΑ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/15.7.2013 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ. Θ γνϊμθ επί του τεκζντοσ ηθτιματοσ είναι θ εξισ: Στο άρκρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 Τάζος Σηαμαηέιιος & Οισμπία Ζώγοσ Σάζνο ηακαηέιινο & Οιπκπία Εώγνπ ΕΘΘΜ/ Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ΠΘ http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/info/info.htm

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ 21o Εκνικό υνζδριο Ενζργεια και Ανάπτυξθ ΙΕΝΕ Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ Δρ. Διονφςιοσ Παπαχριςτου Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Ειδ. Επιςτήμονασ Επικεφαλήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010)

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010) ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ 29 θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 (Νόμοσ 3884/2010) 1. Τποβολι και

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 2 Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών Υπόχρεοι Υποβολισ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31/3/2016 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΒΡΑΧΤΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε ΒΑΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α τρίμθνο 2010 - Δ τρίμθνο 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία) φμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1399/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1399/ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1399/9.12.2015 ΘΕΜΑ φλλογοσ ηθτά διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν «Ιδιότθτα Γενικισ Ιατρικισ», δθλαδι εάν ζχει καταργθκεί ι αν μπορεί να χρθςιμοποιείται νόμιμα ακόμα (και υπό ποιεσ προχποκζςεισ).

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα