4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α"

Transcript

1 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε; Τεθκεξηώζηε ηελ απάληεζή ζαο. Σηε ζφγπνμκε επηπεηνεμαηηθή πναγμαηηθυηεηα ηα δεηήμαηα ηεξ εγεζίαξ ακαδεηθκφμκηαη με μεγάιμ εκδηαθένμκ. Γη αοηυ, ζα πνμζεγγίζμομε ημ ζηηι εγεζίαξ πμο ακαδφεηαη απυ ηεκ μειέηε πενίπηςζεξ, ιαμβάκμκηαξ οπυρε δηάθμνεξ ζεςνίεξ, υπςξ είκαη μη μειέηεξ ηςκ White θαη Lippit, ημ ζοκεπέξ ηεξ εγεηηθήξ ζομπενηθμνάξ θαηά Tannenbaum & Schmidt, μη μειέηεξ ημο πακεπηζηεμίμο ημο Ohio, θαζχξ θαη ε δημηθεηηθή ζπάνα ημο Blake & Mouton. Σφμθςκα με ηηξ μειέηεξ ηςκ White θαη Lippit ημο πακεπηζηεμίμο ηεξ Iowa, μ ηδνοηήξ ηεξ easyjet θαίκεηαη υηη αθμιμοζεί έκα δεμμθναηηθυ ζηηι εγεηηθήξ ζομπενηθμνάξ 12. Αοηυ πνμθφπηεη απυ ημ γεγμκυξ υηη μ ηδνοηήξ δηαηενεί ημκ έιεγπμ ηεξ μμάδαξ, εκχ επηηνέπεη ημοξ ζοκενγάηεξ ημο κα μεηέπμοκ ζηε δηαδηθαζία ιήρεξ απμθάζεςκ θάζε 6 μήκεξ γηα κα μνίζμοκ ηα επυμεκα επηπεηνεμαηηθά βήμαηα. Γπίζεξ, αθμφ λεθηκήζεη μηα κέα επηπεηνεμαηηθή ηδέα οπυ ηεκ επίβιερε ημο θ.φαηδεηςάκκμο, αθμφ αοηυξ δηαηενεί ηεκ θμμβηθή εοζφκε ηεξ εγεζίαξ, μεηά ημ γθνμοπ ακαιαμβάκεη γηα κα ζοκημκίζεη ηηξ απαναίηεηεξ εκένγεηεξ. Σφμθςκα με ημ ζοκεπέξ ηεξ εγεηηθήξ ζομπενηθμνάξ θαηά Tannenbaum & Schmidt, μ θ.φαηδεηςάκκμο οημζεηεί έκα ζομμεημπηθυ ζηηι εγεζίαξ θαηά ηεκ απυθαζε ηςκ επυμεκςκ επηπεηνεμαηηθχκ βεμάηςκ, εκχ πνμπςνά ζε έκα εγεηηθυ ζηηι ελμοζημδυηεζεξ υηακ μη ηδέεξ αοηέξ έπμοκ οιμπμηεζεί θαη δμθημαζηεί ζηεκ πνχηε θάζε ημοξ 34. Ακαιοηηθά, θαηά ηεκ ιήρε απμθάζεςκ, μ ηδνοηήξ ηεξ easyjet μνίδεη ημ πιαίζημ μέζα ζημ μπμίμ ημ γθνμοπ μπμνεί κα ζοζθεθηεί, εκχ δέπεηαη ηηξ απυρεηξ ηςκ ζοκενγαηχκ ημο γηα κα απμθαζίζμοκ απυ θμηκμφ. Απυ ηεκ άιιε πιεονά, υηακ μηα ηδέα ςνημάζεη θαη πνμπςνήζεη ζηεκ οιμπμίεζε ηεξ, ηυηε μ θ.φαηδεηςάκκμο αθήκεη ημ ζέμα ζηα πένηα ηςκ μάκαηδεν. Σφμθςκα με ηηξ μειέηεξ ημο πακεπηζηεμίμο ημο Ohio, μ ηδνοηήξ ηεξ easyjet δηαζέηεη μηα εγεηηθή ζομπενηθμνά, ε μπμία εζηηάδεηαη ζημ εκδηαθένμκ γηα ηεκ παναγςγή (initiating structure) 5. Αοηυ ζομβαίκεη δηυηη θαίκεηαη κα εκδηαθένεηαη ηδηαίηενα γηα ηεκ οιμπμίεζε κέςκ ηδεχκ: γη αοηυ ημκ ιυγμ ζογθνμηεί ζοζθέρεηξ, υπμο ζέηεη ηα πιαίζηα θαη ζοδεηά με ημοξ ζοκενγάηεξ ημο ημκ ηνυπμ πμο ζα πνμπςνήζμοκ. Καη επέθηαζε, ζφμθςκα με ηεκ δημηθεηηθή ζπάνα ημο Blake & Mouton, ημ εγεηηθυ ζηηι ημο θ.φαηδεηςάκκμο μπμνεί κα μνηζηεί μεηαλφ δημίθεζεξ θαζεθυκηςκ (9,1) θαη δημίθεζεξ μμάδαξ (9,9) 67. Αοηυ ζομβαίκεη δηυηη μπμνεί μ ηδνοηήξ ηεξ easyjet κα εκδηαθένεηαη γηα ηεκ επηηοπία ηςκ θαηκμηυμςκ ηδεχκ θαη κα ειέγπεη πνμζςπηθά ηα πνχηα ζηάδηα οιμπμίεζεξ ημοξ, πανυια αοηά πανέπεη ηεκ δοκαηυηεηα ζημοξ μάκαηδεν κα ιαμβάκμοκ μένμξ ζηηξ απμθάζεηξ θαη κα ιεηημονγμφκ ζπεηηθά αοηυκμμα υηακ ε οιμπμίεζε μηαξ ηδέαξ ςνημάζεη. 1

2 Σοκμρίδμκηαξ, μ θ.φαηδεηςάκκμο αθμιμοζεί ημ δεμμθναηηθυ ζηηι εγεηηθήξ ζομπενηθμνάξ θαηά White & Lippit, ημ ζομμεημπηθυ θαη ελμοζημδμηηθυ ζηηι θαηά Tannenbaum & Schmidt, ημ παναγςγηθυ ζηηι ζφμθςκα με ηεκ μειέηε ζημ πακεπηζηήμημ ημο Ohio, θαη ημ ζηηι δημίθεζεξ θαζεθυκηςκ θαη μμάδαξ θαηά Blake & Mouton. Α2. Με γλώκνλα ηηο δηαζηάζεηο «κάλαηδκελη εγεζία» θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην ηόκν Γ, πνύ ζα θαηαηάζζαηε ηνλ πνκπό ηεο ζπγθεθξηκέλεο δήισζεο; Τεθκεξηώζηε ηελ άπνςή ζαο. Γηα κα ελεηάζμομε ηηξ δηαζηάζεηξ «μάκαηδμεκη εγεζία», πνεηάδεηαη κα πνχηα κα μνίζμομε ηηξ έκκμηεξ πμο μνίδμοκ αοηέξ ηηξ δηαζηάζεηξ. Σφμθςκα με ηεκ δηδαθηέα φιε, ημ μάκαηδμεκη «πενηιαμβάκεη δναζηενηυηεηεξ ζοκημκηζμμφ γηα κα επηηεοπζμφκ μη ζθμπμί ηςκ πμιφπιμθςκ ζφγπνμκςκ μνγακχζεςκ» 8. Η εγεζία «μδεγεί θαη οπμθηκεί ημοξ ακζνχπμοξ γηα ηεκ αιιαγή ηεξ μνγάκςζεξ» 9. Απυ ηεκ μηα πιεονά, μ θ. Φαηδεηςάκκμο ςξ εγέηεξ δίκεη κυεμα ζηεκ θαηεφζοκζε, πμο ζηεκ πνμθεημέκε πενίπηςζε είκαη ε θαηκμημμία, πνμξ ηεκ μπμία επηθεκηνχκμκηαη μη ζοιιμγηθέξ πνμζπάζεηεξ ηςκ ζοκενγαηχκ ημο. Καζμνίδεη ημκ ζθμπυ, ηεκ απμζημιή ημ υναμα θαη ηεκ ζηναηεγηθή γηα ηεκ δεμημονγία οπενεζηχκ παμειμφ θυζημοξ πμο θάκμοκ ηεκ δςή ηςκ πειαηχκ πημ εφθμιε. Γπίζεξ, εμπκέεη θαη οπμθηκεί ημοξ ζοκενγάηεξ ημο, δείπκμκηαξ έκα δεμημονγηθυ πκεφμα θαη ζομμεηέπμκηαξ ζηηξ απμθάζεηξ ηςκ επυμεκςκ επηπεηνεμαηηθχκ βεμάηςκ. Απυ ηεκ άιιε πιεονά, μ θ. Φαηδεηςάκκμο ςξ μάκαηδεν επηβιέπεη ηεκ οιμπμίεζε ηςκ θαηκμηυμςκ ηδεχκ ζηα πνχηα ζηάδηα ημοξ. Πανυια αοηά απυ ημ θείμεκμ δεκ θαίκεηαη κα αζπμιείηαη με ημκ πνμγναμμαηηζμυ πνυκμο θαη θυζημοξ, ηεκ θαηακμμή πυνςκ, ηεκ ακάζεζε ανμμδημηήηςκ ή ηεκ επίιοζε πνμβιεμάηςκ. Σοκεπχξ, μ ηδνοηήξ ηεξ easyjet θαίκεηαη κα ιεηημονγεί πενηζζυηενμ ςξ εγέηεξ θαη ιηγυηενμ ςξ μάκαηδεν. 2

3 Θέκα 2 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Β. Εξσηήζεηο: Β1. (Σεμείςζε: Πνμξ δηθή ζαξ δηεοθυιοκζε, ηεκ ενχηεζε Β1 ηεκ απακηάμε ημεμαηηθά γηα κα μπμνέζεηε κα αθμιμοζήζεηε ηεκ νμή ημο θεημέκμο) Πσο ηαμηλνκείηε ηηο αμίεο πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από ην παξαπάλσ θείκελν; Όπςξ παναηενμφμε ζημ θείμεκμ, μη αλίεξ πμο πνμβάιεη ε siemens είκαη 3: οπεοζοκυηεηα, ανηζηεία, θαηκμημμία. Γηα κα ηηξ ηαληκμμήζμομε, ζα βαζηζημφμε ζημοξ μνηζμμφξ ημο μαζήμαημξ θαζχξ θαη ηεκ θαηαγναθή ηςκ ανπχκ γηα θάζε μηα απυ ηηξ παναπάκς αλίεξ. Σφμθςκα με ηεκ φιε, μη αλίεξ «ακαθένμκηαη ζηε ζεμαζία πμο δίκεη έκα άημμμ ζε άιια άημμα, ζε γεγμκυηα, ηδέεξ, θαηαζηάζεηξ. Ακηακαθιμφκ ηεκ αίζζεζε γηα ημ ηη είκαη ζςζηυ ή ιάζμξ» 10. Οη βαζηθέξ αλίεξ μηαξ επηπείνεζεξ αθμνμφκ ηηξ ιεηημονγηθέξ αλίεξ ηεξ θαη ζπεηίδμκηαη με ηνυπμοξ ζομπενηθμνάξ γηα κα επηηφπεη μηα επηπείνεζε ηηξ απχηενεξ αλίεξ ηεξ. Οη ιεηημονγηθέξ αλίεξ πενηιαμβάκμοκ ηηξ εζηθέξ αλίεξ θαη ηηξ αλίεξ επηδεληυηεηαξ 11. Όζμκ αθμνά ηηξ εζηθέξ αλίεξ, ζπεηίδμκηαη με ηηξ δηαπνμζςπηθέξ ζπέζεηξ θαη υηακ παναβηάδμκηαη, οπάνπεη ε αίζζεζε ηςκ ηφρεςκ θαη ηςκ εκμπχκ. Υπάνπμοκ θαη μη με εζηθέξ αλίεξ, μη μπμίεξ αθμνμφκ πνάγμαηα πμο μαξ ανέζμοκ θαη επηζομμφμε. Όζμκ αθμνά ηηξ αλίεξ επηδεληυηεηαξ, ζπεηίδμκηαη με ημ άημμμ θαη ημκ βαζμυ πμο ακηηιαμβάκεηαη ηεκ θαηαιιειυηεηα ημο. Αξ ακαιφζμομε ηηξ αλίεξ πμο ακαθένεη ε siemens: 1. Υπεφζοκμη: Υπαθνύκε ην λόκν (Ηζηθή αλία) Σεβόκαζηε ηελ αμηνπξέπεηα ησλ αλζξώπσλ (Ηζηθή αλία) Κάλνπκε ηε δνπιεηά καο κε εηιηθξηλή θαη δηαθαλή ηξόπν (Ηζηθή αλία) Δίκαζηε δίθαηνη ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο αληαγσληζηέο θαη ηνπο κεηόρνπο καο (Ηζηθή αλία) Τηκνύκε ηηο δεζκεύζεηο καο (Ηζηθή αλία) Σεβόκαζηε ηελ ηδηνθηεζία (Ηζηθή αλία) Αγσληδόκαζηε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Ηζηθή αλία) Γεζκεπόκαζηε απέλαληη ζηελ θαιή εηαηξηθή ππεθνόηεηα (Ηζηθή αλία) Δίκαζηε νινθιεξσηηθά δεζκεπκέλνη θαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα θέξνπκε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα (Ηζηθή αλία θαη Αλία επηδεληυηεηαξ) Σοκεπχξ ε οπεοζοκυηεηα, υπςξ ηεκ ακηηιαμβάκμκηαη ζηεκ siemens είκαη θονίςξ μηα εζηθή αλία. 2. Άνηζημη 3

4 Θέηνπκε ζηνπο εαπηνύο καο ηνπο πην απαηηεηηθνύο ζηόρνπο θαη ηνπο πεηπραίλνπκε (Αλία επηδεληυηεηαξ) Γνπιεύνπκε κε πάζνο (Με εζηθή αλία) Δίκαζηε πξόζπκνη λα θάλνπκε πεξηζζόηεξα θη από απηά πνπ κπνξνύκε (Με εζηθή αλία) Δίκαζηε πεηζαξρεκέλνη θαη ελεξγνύκε γξήγνξα θαη απνθαζηζηηθά (Αλία επηδεληυηεηαξ) Αγσληδόκαζηε ζπλερώο γηα βειηηώζεηο θαη γηα εμαηξεηηθή πνηόηεηα (Αλία επηδεληυηεηαξ) Καηαιαβαίλνπκε πξαγκαηηθά ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ησλ πειαηώλ καο (Αλία επηδεληυηεηαξ) Βειηηώλνπκε ζπζηεκαηηθά ηηο πξνζσπηθέο καο δεμηόηεηεο θαη ελδπλακώλνπκε ην κέγηζην ησλ ηθαλνηήησλ καο (Αλία επηδεληυηεηαξ) Αιιειεπηδξνύκε κε έλαλ απνηειεζκαηηθό θαη νπζηαζηηθό ηξόπν (Αλία επηδεληυηεηαξ) Αγθαιηάδνπκε ηελ αιιαγή γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηε κειινληηθή αληαγσληζηηθόηεηά καο (Αλία επηδεληυηεηαξ) Σοκεπχξ ε ανηζηεία, υπςξ ηεκ ακηηιαμβάκμκηαη ζηεκ siemens είκαη θονίςξ μηα αλία επηδεληυηεηαξ θαη θαηά δεφηενμκ μηα με εζηθή αλία. 3. Καηκμηυμμη Γεκηνπξγνύκε θαηλνηνκίεο πνπ δίλνπλ ζηνπο πειάηεο καο έλα κνλαδηθό αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα (Αλία επηδεληυηεηαξ) Δίκαζηε δεκηνπξγηθνί θαη αλνηρηνί ζε λέεο ηδέεο (Αλία επηδεληυηεηαξ) Δίκαζηε έμππλνη θαη νξακαηηζηέο (Με εζηθή αλία) Δίκαζηε πξσηνπόξνη (Με εζηθή αλία) Απνηεινύκε κηα ζπλερή πξόθιεζε γηα ην θαζεζηώο (Με εζηθή αλία) Σοκεπχξ ε θαηκμημμία, υπςξ ηεκ ακηηιαμβάκμκηαη ζηεκ siemens είκαη θονίςξ μηα αλία επηδεληυηεηαξ θαη θαηά δεφηενμκ μηα με εζηθή αλία. Πνηεο ζεσξείηε, θαη γηα πνην ιόγν, θεληξηθέο αμίεο; Όηακ ακαθενυμαζηε ζε θεκηνηθέξ αλίεξ, εκκμμφμε ημ γεκηθυ πιαίζημ, ημκ θμηκυ πανακμμαζηή γηα ηεκ επηηοπή μιμθιήνςζε ηεξ επηιεγμέκεξ πμνείαξ μαξ επηπείνεζεξ. Όπςξ θαηαιαβαίκμομε απυ ηε ζπεμαηηθή πανάζηαζε πμο δίκεηαη ζηε ζει 281 ημο Τυμμο Γ ημο ΓΑΠ, μη θεκηνηθέξ αλίεξ πενηιαμβάκμκηαη ζημ υναμα μηαξ επηπείνεζεξ. Σογθεθνημέκα, ζφμθςκα με ημ υναμα ηεξ siemens, μη θεκηνηθέξ ηεξ αλίεξ ζοκμρίδμκηαη ζε μηα ορειυηενε εζηθή υπςξ ηεκ απμθαιμφκ, ε μπμία πνέπεη κα ιαμβάκεη μένμξ ζε βναποπνυζεζμεξ θαη μαθνμπνυζεζμεξ απμθάζεηξ. Οη βναποπνυζεζμεξ απμθάζεηξ αθμνμφκ ηε θαζεμενηκή επηπεηνεμαηηθή ιήρε απμθάζεςκ ζε ιεηημονγηθά ζέμαηα, εκχ μη μαθνμπνυζεζμεξ απμθάζεηξ αθμνμφκ ηεκ δηαζθάιηζε ηεξ μεγηζημπμίεζεξ ηεξ απυδμζεξ θαη ηεξ εζηθήξ ζομπενηθμνάξ ηεξ επηπείνεζεξ μέζς ηςκ ζοκδηαιιαγχκ ηεξ με ημοξ ζοκενγάηεξ, πνμμεζεοηέξ θαη οπαιιήιμοξ ηεξ. 4

5 Τα παναπάκς μπμνμφκ κα ζεςνεζμφκ ςξ θεκηνηθέξ αλίεξ, δηυηη απμννέμοκ άμεζα απυ ημ υναμα ηεξ εηαηνίαξ θαη μνίδμοκ ημ πιαίζημ ηεξ ζομπενηθμνάξ πνμξ υιμοξ, πςνίξ κα ακαθένμοκ ζογθεθνημέκμοξ θακυκεξ 12. Πνηεο ζα νξίδαηε θαη γηα πνηνπο ιόγνπο πξνηεξαηόηεηεο θνπιηνύξαο; Όπςξ ακαθένεη ε δηδαθηέα φιε, μη πνμηεναηυηεηεξ θμοιημφναξ αθμνμφκ «ημοξ θακυκεξ θαη απαηηήζεηξ γηα υιμοξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ. Αοηυ πμο ηζπφεη γηα ημκ θαζέκα ζε αοηή ηεκ πμνεία» 13. Σογθεθνημέκα, μη πνμηεναηυηεηεξ θμοιημφναξ μνίδμοκ ηεκ επηπεηνεμαηηθή δναζηενηυηεηα ηεξ εηαηνίαξ, ε μπμία πνέπεη κα δηελάγεηαη ζφμθςκα με ημοξ κυμμοξ θαη ημοξ θακμκηζμμφξ θάζε πχναξ πμο δναζηενημπμηείηαη. Γη αοηυ ημκ ιυγμ, ε εηαηνία, έπεη ζεζπίζεη θακυκεξ επηπεηνεζηαθήξ ζομπενηθμνάξ, ζομμυνθςζεξ (compliance) θαζχξ θαη θακυκεξ ζομπενηθμνάξ γηα ημοξ πνμμεζεοηέξ ηεξ siemens. Σηα πιαίζηα αοηχκ ηςκ θακυκςκ, έπμοκ επίζεξ ζεζπηζηεί θάπμηα ενγαιεία, υπςξ είκαη ημ help desk, πμο ελοπενεημφκ ηεκ εθανμμγή ηςκ παναπάκς θακυκςκ. Γθηυξ απυ αοηυ, μένμξ ηςκ πνμηεναημηήηςκ θμοιημφναξ μνίδμκηαη απυ ημκ ίδημ ημκ ηδνοηή ηεξ εηαηνίαξ, μ μπμίμξ έπεη πνμζδημνίζεη ηεκ εηαηνηθή θμοιημφνα. Ακαιοηηθά, με γκχμμκα ηηξ πνάλεηξ ημο ηδνοηή ηεξ, ε εηαηνία, ζηενίδεη ηεκ αζθαιηζηηθή θάιορε θαη ζοκεπή εθπαίδεοζε ηςκ ενγαδμμέκςκ, οπμζηενίδεη πνμγνάμμαηα ζπμοδχκ ζε ζπμιεία θαη πακεπηζηήμηα θαζχξ θαη πνμςζεί πμιηηηζηηθά θαη θμηκςκηθά ζέμαηα. Όπςξ παναηενμφμε, ηα παναπάκς ζημηπεία μπμνμφκ κα ζεςνεζμφκ πνμηεναηυηεηεξ θμοιημφναξ, θαζχξ ζοκζέημοκ ημοξ θακυκεξ θαη ηηξ απαηηήζεηξ γηα υιμοξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ. Υπάξρνπλ επηρεηξεζηαθέο πξνηεξαηόηεηεο θαη αλ λαη πνηεο είλαη απηέο θαη πνηνπο ζηόρνπο εμππεξεηνύλ; Όπςξ ακαθένεη ε δηδαθηέα φιε, μη επηπεηνεζηαθέξ πνμηεναηυηεηεξ αθμνμφκ «ημοξ πνμζςνηκμφξ ζηυπμοξ. Πμο επηζομμφμε κα βειηηςζμφμε; Πμο ζογθεκηνχκμομε ηηξ εκένγεηεξ θαη ημοξ πυνμοξ μαξ;» 14. Όπςξ ακαθένεη ημ θείμεκμ, μεηά ηηξ θαηαγγειίεξ ημ 2006 γηα θαηαπάηεζε εμπηζημζφκεξ, δςνμδμθίαξ θαη θμνμδηαθογήξ, ε siemens έιαβε επηπιέμκ μέηνα γηα κα δηαζθαιίζεη ηεκ πιήνε ζομμυνθςζε ζημοξ θακυκεξ ηηξ εηαηνίαξ. Γπίζεξ, έπεη βειηηχζεη ημκ θχδηθα ζομπενηθμνάξ γηα ημοξ πνμμεζεοηέξ ηεξ siemens. Σηα πιαίζηα αοηχκ ηςκ θακυκςκ έπμοκ ζεζπηζηεί θάπμηα ενγαιεία, υπςξ είκαη ημ help desk, πμο ελοπενεημφκ ηεκ εθανμμγή ηςκ 5

6 παναπάκς θακυκςκ. Τα παναπάκς μπμνμφκ κα ζεςνεζμφκ ςξ επηπεηνεζηαθέξ πνμηεναηυηεηεξ, αθμφ έπμοκ ςξ ζηυπμ κα ελογηάκμοκ ηεξ θαηάζηαζε πμο ακέθορε ημ

7 Β2. Σηε βάζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ μέζπαζε κε ηηο πξαθηηθέο ηεο Siemens γηα ηελ αλάιεςε έξγσλ ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδήγεζαλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο; Γηα κα μπμνέζμομε κα απακηήζμομε ζηεκ ζογθεθνημέκε ενχηεζε, ζα ζηενηπημφμε ζηα πνυζθαηα πναθηηθά ζηεκ ελεηαζηηθήξ δηαδηθαζίαξ γηα ηεκ οπυζεζε siemens. Σφμθςκα με ημοξ μάνηονεξ, «ηα ζοζηήμαηα ζομμυνθςζεξ, ηα ζοζηήμαηα εηαηνηθήξ εζηθήξ, ηα ζοζηήμαηα δηεφζοκζεξ ακζνχπηκμο δοκαμηθμφ δεκ ιεηημονγμφζακ» 15. Γπίζεξ, ε μεηνηθή γενμακηθή εηαηνία, δεκ εκδηαθενυηακ με πμημ ηνυπμ ε ειιεκηθή ζογαηνηθή ηεξ είπε ορειυ ηδίνμ. Πηζακυηαηα, ακ ιεηημονγμφζε μεηνηθή εηαηνία με άιιμ ηνυπμ, ζα είπε βάιεη αζθαιηζηηθέξ δηθιείδεξ ζ αοηά ηα εζηθά δεηήμαηα 16. Σοκεπχξ παναηενμφμε υηη ε εγεζία ηεξ εηαηνίαξ εκδηαθενυηακ γηα ημοξ ηφπμοξ, με ηεκ ζέζπηζε θακυκςκ εζηθήξ, θαη υπη γηα ηεκ μοζία πμο ήηακ ε εθανμμγή ημοξ. Γπίζεξ, οπήνπακ ακεπανθείξ δηαδηθαζίεξ ειέγπμο, πμο άθεκακ πενηζχνηα ζμοξ μάκαηδεν κα παναβηάδμοκ ηα θαζηενςμέκα πνυηοπα ζομπενηθμνάξ. Βέβαηα, δεκ μπμνμφμε κα αγκμήζμομε ημ γεκηθυηενμ έκημκμ ακηαγςκηζηηθυ πιαίζημ ηεξ αγμνάξ ηειεπηθμηκςκηχκ, αιιά θαη ηηξ ζοκζήθεξ πμο δηέπμοκ ηεκ ειιεκηθή αγμνά θαη ημ πμιηηηθυ ζφζηεμα, υπμο ηα θνμφζμαηα δςνμδμθίαξ είκαη έκα ζοπκυ θαηκυμεκμ. Η ίδηα ε siemens οπμζηενίδεη υηη «ημοξ ιάδςκα, ημοξ δςνμδμθμφζα, 2% επί ηεξ ζοκμιηθήξ αλίαξ γηα ημ πμιηηηθυ επίπεδμ θαη 8% γηα ημοξ οπενεζηαθμφξ πανάγμκηεξ» 17. Σοκεπχξ, ε με ιεηημονγία ηςκ ζοζηεμάηςκ εηαηνηθήξ εζηθήξ θαη ζομμυνθςζεξ ηεξ ζογαηνηθήξ εηαηνίαξ, ε αδηαθμνία ηεξ μεηνηθήξ εηαηνίαξ, θαζχξ θαη μη ζοκζήθεξ αδηαθάκεηαξ ημο πμιηηηθμφ ζοζηήμαημξ θαη ηεξ αγμνάξ, ζοκέηεηκακ ζηηξ πναθηηθέξ πμο αθμιμφζεζε ε siemens γηα ηεκ ακάιερε ένγςκ ζηα πιαίζηα ηεξ ειιεκηθήξ επηθνάηεηαξ. Πνηα, θαηά ηε γλώκε ζαο, είλαη ηα βαζηθά εζηθά δηιήκκαηα πνπ αλαδύνληαη κέζα από έλα ηέηνην δήηεκα; Πνηκ δμφμε ηα βαζηθά εζηθά δηιήμμαηα πμο ακαδφμκηαη μέζα απυ ημ ζογθεθνημέκμ δήηεμα, αξ μνίζμομε πνχηα ηη ζεμαίκεη εζηθυ δίιεμμα. Με ημκ υνμ αοηυ, εκκμμφμε «μηα θαηάζηαζε υπμο έκα άημμμ πνέπεη κα απμθαζίζεη ακ ζα θάκεη θάηη ή υπη, παν υιμ πμο ηα μθέιε γηα ημκ ίδημ ή ηεκ επηπείνεζε ή θαη ηα δφμ, μπμνεί κα ζεςνεζμφκ ςξ θάηη πμο είκαη ακήζηθμ» 18. Ακαιοηηθά, ηα εζηθά δηιήμμαηα πμο απμννέμοκ απυ ηεκ ζογθεθνημέκε μειέηε πενίπηςζεξ αθμνμφκ ηεκ ζηάζε πμο πνέπεη κα ιάβεη θάπμημξ γκςνίδμκηαξ υηη μη πνμσζηάμεκμη ημο έπμοκ απμθαζίζεη κα εκενγήζμοκ με με εζηθυ ηνυπμ γηα ηεκ ακάιερε εκυξ ένγμο, ημ μπμίμ ζα θένεη μεγάια θένδε. Σε πενίπηςζε πμο ακηηδνάζεη, πηζακυηαηα κα πιεγεί ε αλημπηζηία ηεξ εηαηνίαξ, με ανκεηηθέξ ζοκέπεηεξ γηα ημ ζφκμιμ ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη ημο ηδίμο πνμζςπηθά. Σηεκ ίδηα θαηάζηαζε ζα βνεζεί ακ ακηηηαπζεί ζηηξ γεκηθέξ απμθάζεηξ πμο ιαμβάκμκηαη απυ ηεκ μεηνηθή εηαηνία. Γπίζεξ έκα άημμμ ζηε ζογθεθνημέκε εηαηνία θηάκεη ζε δίιεμμα, υηακ 7

8 γκςνίδεη υηη ημ πνμσυκ ορειήξ ηεπκμιμγίαξ, υπςξ είκαη ηα πνμσυκηα αζθάιεηαξ, πμο έπεη δεζμεοηεί κα παναδχζεη ζε πειάηε δεκ πιενεί ηηξ πνμτπμζέζεηξ θαη ακηημεηςπίδεη πμιιά πνμβιήμαηα. Ηζηθυ δίιεμμα ηίζεηαη επίζεξ απέκακηη ζημοξ ακηαγςκηζηέξ ηεξ εηαηνίαξ, υηακ θενδίδεηαη ηεκ ακάζεζε εκυξ ένγμο με δςνμδμθίεξ πνμξ ημκ πειάηε. Κάηη ακηίζημηπμ ζομβαίκεη θαη με ηηξ δςνμδμθίεξ θοβενκεηηθχκ οπενεζηχκ θαη πμιηηηθχκ παναηάλεςκ. Σομπεναίκμομε υηη ζηε ζογθεθνημέκε πενίπηςζε, ηα εζηθά δηιήμμαηα έπμοκ κα θάκμοκ με ηηξ ζπέζεηξ με ημοξ ζοκάδειθμοξ, ημοξ πειάηεξ, ημοξ ακηαγςκηζηέξ ηεκ μεηνηθή εηαηνία θαη άιιεξ θοβενκεηηθέξ οπενεζίεξ. 8

9 Β3. Με βάζε ην θείκελν νξηνζεηείζηε ηηο θπξίαξρεο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνύξαο ηεο Siemens θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηε θπξηαξρία ησλ δηαζηάζεσλ απηώλ. Αηηηνινγήζηε ηηο απόςεηο ζαο. Γηα κα πνμπςνήζμομε ζηεκ ακάιοζε ημο ζέμαημξ είκαη ζςζηυ πνχηα κα ακαθενζμφμε ζημοξ μνηζμμφξ ηεξ μνγακςζηαθήξ θμοιημφναξ θαη ηςκ δηαζηάζεςκ ηεξ θαη έπεηηα κα πανμοζηάζμομε ηηξ δηαζηάζεηξ αοηέξ θαζχξ θαη ημοξ πανάγμκηεξ πμο ηηξ δηαμμνθχκμοκ. Σφμθςκα με ημκ Eliot Jaques, ε μνγακςζηαθή θμοιημφνα είκαη «ζοκήζεξ θαη παναδμζηαθυξ ηνυπμξ ζθέρεξ θαη δνάζεξ, ημκ μπμίμ ζομμενίδμκηαη ζε μηθνυηενμ ή μεγαιφηενμ βαζμυ υια ηα μέιε ηεξ, θαη ημκ μπμίμ ηα κέα μέιε πνέπεη κα μάζμοκ θαη κα απμδεπημφκ, ημοιάπηζημκ ςξ έκα ζεμείμ, γηα κα γίκμοκ δεθηά ζηηξ οπενεζίεξ μηαξ επηπείνεζεξ» 19. Σφμθςκα με ημκ Schein, μη δηαζηάζεηξ πμο ακηακαθιμφκ ηε ζφκζεζε ηεξ θμοιημφναξ είκαη μη επακαιαμβακυμεκεξ ζομπενηθμνέξ, μη θονίανπεξ αλίεξ, μη κυνμεξ, μη θακυκεξ, ε θηιμζμθία, θαζχξ θαη ημ θιίμα 20. Αξ μνημζεηήζμομε πμηεξ απυ αοηέξ ηηξ δηαζηάζεηξ θονηανπμφκ ζηεκ μνγακςζηαθή θμοιημφνα ηεξ siemens. μη θονίανπεξ αλίεξ: υπςξ είδαμε ζε ενχηεζε παναπάκς, μη θονίανπεξ αλίεξ ηεξ siemens πμο εθθνάδμκηαη απυ ηα δηάθμνα γθνμοπ θαη απυ ηεκ Ονγάκςζε, είκαη ε οπεοζοκυηεηα, ε ανηζηεία θαη ε θαηκμημμία. Έπεηηα απυ ηηξ θαηαγγειίεξ ημ 2006 γηα θαηαπάηεζε εμπηζημζφκεξ, δςνμδμθίαξ θαη θμνμδηαθογήξ, αοηέξ μη αλίεξ ημκίζηεθακ ηδηαίηενα γηα κα δηαζχζμοκ ηεξ εηαηνία. μη θακυκεξ: ζημ θείμεκμ πμο μαξ δίκεηαη, γίκεηαη ακαθμνά γηα ηνία είδε θεημέκμο πμο πενηιαμβάκμοκ θακυκεξ, δειαδή ζογθεθνημέκεξ μδεγίεξ γηα ημ ηη πνέπεη κα γίκεη. Αοηά είκαη μη Κακυκεξ Γπηπεηνεζηαθήξ Σομπενηθμνάξ, ε Ονγάκςζε Σομμυνθςζεξ, θαζχξ θαη μ Κχδηθαξ Σομπενηθμνάξ γηα ημοξ πνμμεζεοηέξ ηεξ siemens. Όπςξ θαη παναπάκς, ηα ζθάκδαια ακέθορακ ημοξ θακυκεξ ςξ μείδμκμξ ζεμαζίαξ. ε θηιμζμθία: ζε αοηυ ημ ζεμείμ οπάνπεη μηα ζφγποζε μεηαλφ ηςκ αληχκ πμο ζέηεη ε εηαηνία θαη ηςκ πναθηηθχκ πμο αθμιμοζμφκ μη μάκαηδεν. Σοκεπχξ ε θηιμζμθία δεκ μπμνεί κα ζεςνεζεί ςξ μηαξ απυ ηηξ θονίανπεξ δηαζηάζεηξ ηεξ μνγακςζηαθήξ θμοιημφναξ. μη κυνμεξ: οπάνπμοκ δηάθμνεξ κυνμεξ, ςξ μμηίβα ζομπενηθμνάξ, πμο θαζμνίδμοκ ηεκ ενγαζία μεηαλφ ηςκ μειχκ μηαξ μμάδαξ, πενηιαμβακμμέκεξ ηεξ ακηαιιαγήξ πιενμθμνηχκ, ηεξ ιήρεξ απμθάζεςκ θαη ηεξ επηθμηκςκίαξ 21. Ακ θαη μη κυνμεξ είκαη πμιφ ζεμακηηθέξ γηα ηεκ ιεηημονγία ηεξ εηαηνίαξ, πανυια αοηά θαίκεηαη κα έπμοκ επηζθηαζηεί θάης απυ πιαίζημ ηςκ ζθακδάιςκ. ημ θιίμα: οπμζέημομε επίζεξ υηη ημ θιίμα πμο επηθναηεί ζηεκ εηαηνία θάης απυ αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ δεκ είκαη ηδηαίηενα εοπάνηζημ. επακαιαμβακυμεκεξ ζομπενηθμνέξ: ημ θείμεκμ δεκ πανμοζηάδεη ηέημημο είδμοξ ζομπενηθμνέξ. 9

10 Σοκεπχξ, μη θονίανπεξ δηαζηάζεηξ ηεξ μνγακςζηαθήξ θμοιημφναξ ηεξ Siemens είκαη μη θονίανπεξ αλίεξ θαη μη θακυκεξ ηεξ θαη μ βαζηθυξ πανάγμκηαξ πμο ηηξ ακαδεηθκφεη είκαη ηα θνμφζμαηα γηα θαηαπάηεζε εμπηζημζφκεξ, δςνμδμθίαξ θαη θμνμδηαθογήξ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1 3 νο Τόκνο ΔΑΠ, Κεθάιαην 7, ζει Lippit, R., & White, R.K. «Patterns of aggressive behavior and experimentally created social climax», Journal of Social Psychology, η.10, ζει: νο Τόκνο ΔΑΠ, Κεθάιαην 7, ζει Tannenbaum, A.S. & Schmitt, W.H, «How to choose a leadership pattern», Harvard Business Review, νο36, March-April 1958, ζει νο Τόκνο ΔΑΠ, Κεθάιαην 7, ζει νο Τόκνο ΔΑΠ, Κεθάιαην 7, ζει R. Blake & J. Mouton, «the Managerial Grid», Gulf Publishing Company, ζει νο Τόκνο ΔΑΠ, Κεθάιαην 7, ζει νο Τόκνο ΔΑΠ, Κεθάιαην 7, ζει ΔΑΠ, Τόκνο 3, Κεθάιαην 9, ζει Ole Thyssen, «Business Ethics and Organizational Values», Μάηνο 2009, Macmillan Publishers Limited 12 Organizational-Culture/ Γ Τόκνο ΔΑΠ, θεθάιαην 9, ζει Γ Τόκνο ΔΑΠ, θεθάιαην 9, ζει «Τα πξαθηηθά ηεο εμεηαζηηθήο γηα ηε Siemens (20/4). Ο θξπθόο ινγαξηαζκόο.», Απξηιίνπ 21, 2010, 16 «Τα ππακτικά τηρ εξεταστικήρ για τη Siemens (20/4). Ο κπςυόρ λογαπιασμόρ.», Αππιλίος 21, 2010, 17 «Πξαθηηθά ηεο εμεηαζηηθήο γηα ηε Siemens. 15/4/2010», CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82- %CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-siemens / 18 Γ Τόκνο ΔΑΠ, Κεθάιαην 9, ζει νο Τόκνο ΔΑΠ, θεθάιαην 8, ζει νο Τόκνο ΔΑΠ, θεθάιαην 8, ζει C-LAB Report, Vol. 2 (2003) No. 1, Cooperative Computing & Communication Laboratory, Interkulturelle-Zusammenarbeit.pdf Καλή επιτυχία! 10

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ θαη δηαπείνηζή ημοξ. Δν. Παπαδεμεηνίμο Άνηεμηξ πμιηθή ύμβμοιμξ Π.Α.

Πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ θαη δηαπείνηζή ημοξ. Δν. Παπαδεμεηνίμο Άνηεμηξ πμιηθή ύμβμοιμξ Π.Α. Πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ θαη δηαπείνηζή ημοξ Δν. Παπαδεμεηνίμο Άνηεμηξ πμιηθή ύμβμοιμξ Π.Α. 2013 Ση εκκμμύμε πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ Τε πνόκηα ύπανλε αθναίςκ ζομπενηθμνώκ πμο δεκ είκαη ακεθηέξ θαη ακάιμγεξ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ

σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ Γξ. Παπαγηαλλίδνπ Διέλε Κιηληθή Γηαηηνιόγνο Σκήκα Γηαηξνθήο Γ.Ν. «Αζθιεπηείν Βνύιαο» Ννέκβξηνο 2011 Βαρικέπ αουέπ ρςη ρσμβξσλεσςική Αθνύκε Εμεγνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα