4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α"

Transcript

1 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε; Τεθκεξηώζηε ηελ απάληεζή ζαο. Σηε ζφγπνμκε επηπεηνεμαηηθή πναγμαηηθυηεηα ηα δεηήμαηα ηεξ εγεζίαξ ακαδεηθκφμκηαη με μεγάιμ εκδηαθένμκ. Γη αοηυ, ζα πνμζεγγίζμομε ημ ζηηι εγεζίαξ πμο ακαδφεηαη απυ ηεκ μειέηε πενίπηςζεξ, ιαμβάκμκηαξ οπυρε δηάθμνεξ ζεςνίεξ, υπςξ είκαη μη μειέηεξ ηςκ White θαη Lippit, ημ ζοκεπέξ ηεξ εγεηηθήξ ζομπενηθμνάξ θαηά Tannenbaum & Schmidt, μη μειέηεξ ημο πακεπηζηεμίμο ημο Ohio, θαζχξ θαη ε δημηθεηηθή ζπάνα ημο Blake & Mouton. Σφμθςκα με ηηξ μειέηεξ ηςκ White θαη Lippit ημο πακεπηζηεμίμο ηεξ Iowa, μ ηδνοηήξ ηεξ easyjet θαίκεηαη υηη αθμιμοζεί έκα δεμμθναηηθυ ζηηι εγεηηθήξ ζομπενηθμνάξ 12. Αοηυ πνμθφπηεη απυ ημ γεγμκυξ υηη μ ηδνοηήξ δηαηενεί ημκ έιεγπμ ηεξ μμάδαξ, εκχ επηηνέπεη ημοξ ζοκενγάηεξ ημο κα μεηέπμοκ ζηε δηαδηθαζία ιήρεξ απμθάζεςκ θάζε 6 μήκεξ γηα κα μνίζμοκ ηα επυμεκα επηπεηνεμαηηθά βήμαηα. Γπίζεξ, αθμφ λεθηκήζεη μηα κέα επηπεηνεμαηηθή ηδέα οπυ ηεκ επίβιερε ημο θ.φαηδεηςάκκμο, αθμφ αοηυξ δηαηενεί ηεκ θμμβηθή εοζφκε ηεξ εγεζίαξ, μεηά ημ γθνμοπ ακαιαμβάκεη γηα κα ζοκημκίζεη ηηξ απαναίηεηεξ εκένγεηεξ. Σφμθςκα με ημ ζοκεπέξ ηεξ εγεηηθήξ ζομπενηθμνάξ θαηά Tannenbaum & Schmidt, μ θ.φαηδεηςάκκμο οημζεηεί έκα ζομμεημπηθυ ζηηι εγεζίαξ θαηά ηεκ απυθαζε ηςκ επυμεκςκ επηπεηνεμαηηθχκ βεμάηςκ, εκχ πνμπςνά ζε έκα εγεηηθυ ζηηι ελμοζημδυηεζεξ υηακ μη ηδέεξ αοηέξ έπμοκ οιμπμηεζεί θαη δμθημαζηεί ζηεκ πνχηε θάζε ημοξ 34. Ακαιοηηθά, θαηά ηεκ ιήρε απμθάζεςκ, μ ηδνοηήξ ηεξ easyjet μνίδεη ημ πιαίζημ μέζα ζημ μπμίμ ημ γθνμοπ μπμνεί κα ζοζθεθηεί, εκχ δέπεηαη ηηξ απυρεηξ ηςκ ζοκενγαηχκ ημο γηα κα απμθαζίζμοκ απυ θμηκμφ. Απυ ηεκ άιιε πιεονά, υηακ μηα ηδέα ςνημάζεη θαη πνμπςνήζεη ζηεκ οιμπμίεζε ηεξ, ηυηε μ θ.φαηδεηςάκκμο αθήκεη ημ ζέμα ζηα πένηα ηςκ μάκαηδεν. Σφμθςκα με ηηξ μειέηεξ ημο πακεπηζηεμίμο ημο Ohio, μ ηδνοηήξ ηεξ easyjet δηαζέηεη μηα εγεηηθή ζομπενηθμνά, ε μπμία εζηηάδεηαη ζημ εκδηαθένμκ γηα ηεκ παναγςγή (initiating structure) 5. Αοηυ ζομβαίκεη δηυηη θαίκεηαη κα εκδηαθένεηαη ηδηαίηενα γηα ηεκ οιμπμίεζε κέςκ ηδεχκ: γη αοηυ ημκ ιυγμ ζογθνμηεί ζοζθέρεηξ, υπμο ζέηεη ηα πιαίζηα θαη ζοδεηά με ημοξ ζοκενγάηεξ ημο ημκ ηνυπμ πμο ζα πνμπςνήζμοκ. Καη επέθηαζε, ζφμθςκα με ηεκ δημηθεηηθή ζπάνα ημο Blake & Mouton, ημ εγεηηθυ ζηηι ημο θ.φαηδεηςάκκμο μπμνεί κα μνηζηεί μεηαλφ δημίθεζεξ θαζεθυκηςκ (9,1) θαη δημίθεζεξ μμάδαξ (9,9) 67. Αοηυ ζομβαίκεη δηυηη μπμνεί μ ηδνοηήξ ηεξ easyjet κα εκδηαθένεηαη γηα ηεκ επηηοπία ηςκ θαηκμηυμςκ ηδεχκ θαη κα ειέγπεη πνμζςπηθά ηα πνχηα ζηάδηα οιμπμίεζεξ ημοξ, πανυια αοηά πανέπεη ηεκ δοκαηυηεηα ζημοξ μάκαηδεν κα ιαμβάκμοκ μένμξ ζηηξ απμθάζεηξ θαη κα ιεηημονγμφκ ζπεηηθά αοηυκμμα υηακ ε οιμπμίεζε μηαξ ηδέαξ ςνημάζεη. 1

2 Σοκμρίδμκηαξ, μ θ.φαηδεηςάκκμο αθμιμοζεί ημ δεμμθναηηθυ ζηηι εγεηηθήξ ζομπενηθμνάξ θαηά White & Lippit, ημ ζομμεημπηθυ θαη ελμοζημδμηηθυ ζηηι θαηά Tannenbaum & Schmidt, ημ παναγςγηθυ ζηηι ζφμθςκα με ηεκ μειέηε ζημ πακεπηζηήμημ ημο Ohio, θαη ημ ζηηι δημίθεζεξ θαζεθυκηςκ θαη μμάδαξ θαηά Blake & Mouton. Α2. Με γλώκνλα ηηο δηαζηάζεηο «κάλαηδκελη εγεζία» θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην ηόκν Γ, πνύ ζα θαηαηάζζαηε ηνλ πνκπό ηεο ζπγθεθξηκέλεο δήισζεο; Τεθκεξηώζηε ηελ άπνςή ζαο. Γηα κα ελεηάζμομε ηηξ δηαζηάζεηξ «μάκαηδμεκη εγεζία», πνεηάδεηαη κα πνχηα κα μνίζμομε ηηξ έκκμηεξ πμο μνίδμοκ αοηέξ ηηξ δηαζηάζεηξ. Σφμθςκα με ηεκ δηδαθηέα φιε, ημ μάκαηδμεκη «πενηιαμβάκεη δναζηενηυηεηεξ ζοκημκηζμμφ γηα κα επηηεοπζμφκ μη ζθμπμί ηςκ πμιφπιμθςκ ζφγπνμκςκ μνγακχζεςκ» 8. Η εγεζία «μδεγεί θαη οπμθηκεί ημοξ ακζνχπμοξ γηα ηεκ αιιαγή ηεξ μνγάκςζεξ» 9. Απυ ηεκ μηα πιεονά, μ θ. Φαηδεηςάκκμο ςξ εγέηεξ δίκεη κυεμα ζηεκ θαηεφζοκζε, πμο ζηεκ πνμθεημέκε πενίπηςζε είκαη ε θαηκμημμία, πνμξ ηεκ μπμία επηθεκηνχκμκηαη μη ζοιιμγηθέξ πνμζπάζεηεξ ηςκ ζοκενγαηχκ ημο. Καζμνίδεη ημκ ζθμπυ, ηεκ απμζημιή ημ υναμα θαη ηεκ ζηναηεγηθή γηα ηεκ δεμημονγία οπενεζηχκ παμειμφ θυζημοξ πμο θάκμοκ ηεκ δςή ηςκ πειαηχκ πημ εφθμιε. Γπίζεξ, εμπκέεη θαη οπμθηκεί ημοξ ζοκενγάηεξ ημο, δείπκμκηαξ έκα δεμημονγηθυ πκεφμα θαη ζομμεηέπμκηαξ ζηηξ απμθάζεηξ ηςκ επυμεκςκ επηπεηνεμαηηθχκ βεμάηςκ. Απυ ηεκ άιιε πιεονά, μ θ. Φαηδεηςάκκμο ςξ μάκαηδεν επηβιέπεη ηεκ οιμπμίεζε ηςκ θαηκμηυμςκ ηδεχκ ζηα πνχηα ζηάδηα ημοξ. Πανυια αοηά απυ ημ θείμεκμ δεκ θαίκεηαη κα αζπμιείηαη με ημκ πνμγναμμαηηζμυ πνυκμο θαη θυζημοξ, ηεκ θαηακμμή πυνςκ, ηεκ ακάζεζε ανμμδημηήηςκ ή ηεκ επίιοζε πνμβιεμάηςκ. Σοκεπχξ, μ ηδνοηήξ ηεξ easyjet θαίκεηαη κα ιεηημονγεί πενηζζυηενμ ςξ εγέηεξ θαη ιηγυηενμ ςξ μάκαηδεν. 2

3 Θέκα 2 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Β. Εξσηήζεηο: Β1. (Σεμείςζε: Πνμξ δηθή ζαξ δηεοθυιοκζε, ηεκ ενχηεζε Β1 ηεκ απακηάμε ημεμαηηθά γηα κα μπμνέζεηε κα αθμιμοζήζεηε ηεκ νμή ημο θεημέκμο) Πσο ηαμηλνκείηε ηηο αμίεο πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από ην παξαπάλσ θείκελν; Όπςξ παναηενμφμε ζημ θείμεκμ, μη αλίεξ πμο πνμβάιεη ε siemens είκαη 3: οπεοζοκυηεηα, ανηζηεία, θαηκμημμία. Γηα κα ηηξ ηαληκμμήζμομε, ζα βαζηζημφμε ζημοξ μνηζμμφξ ημο μαζήμαημξ θαζχξ θαη ηεκ θαηαγναθή ηςκ ανπχκ γηα θάζε μηα απυ ηηξ παναπάκς αλίεξ. Σφμθςκα με ηεκ φιε, μη αλίεξ «ακαθένμκηαη ζηε ζεμαζία πμο δίκεη έκα άημμμ ζε άιια άημμα, ζε γεγμκυηα, ηδέεξ, θαηαζηάζεηξ. Ακηακαθιμφκ ηεκ αίζζεζε γηα ημ ηη είκαη ζςζηυ ή ιάζμξ» 10. Οη βαζηθέξ αλίεξ μηαξ επηπείνεζεξ αθμνμφκ ηηξ ιεηημονγηθέξ αλίεξ ηεξ θαη ζπεηίδμκηαη με ηνυπμοξ ζομπενηθμνάξ γηα κα επηηφπεη μηα επηπείνεζε ηηξ απχηενεξ αλίεξ ηεξ. Οη ιεηημονγηθέξ αλίεξ πενηιαμβάκμοκ ηηξ εζηθέξ αλίεξ θαη ηηξ αλίεξ επηδεληυηεηαξ 11. Όζμκ αθμνά ηηξ εζηθέξ αλίεξ, ζπεηίδμκηαη με ηηξ δηαπνμζςπηθέξ ζπέζεηξ θαη υηακ παναβηάδμκηαη, οπάνπεη ε αίζζεζε ηςκ ηφρεςκ θαη ηςκ εκμπχκ. Υπάνπμοκ θαη μη με εζηθέξ αλίεξ, μη μπμίεξ αθμνμφκ πνάγμαηα πμο μαξ ανέζμοκ θαη επηζομμφμε. Όζμκ αθμνά ηηξ αλίεξ επηδεληυηεηαξ, ζπεηίδμκηαη με ημ άημμμ θαη ημκ βαζμυ πμο ακηηιαμβάκεηαη ηεκ θαηαιιειυηεηα ημο. Αξ ακαιφζμομε ηηξ αλίεξ πμο ακαθένεη ε siemens: 1. Υπεφζοκμη: Υπαθνύκε ην λόκν (Ηζηθή αλία) Σεβόκαζηε ηελ αμηνπξέπεηα ησλ αλζξώπσλ (Ηζηθή αλία) Κάλνπκε ηε δνπιεηά καο κε εηιηθξηλή θαη δηαθαλή ηξόπν (Ηζηθή αλία) Δίκαζηε δίθαηνη ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο αληαγσληζηέο θαη ηνπο κεηόρνπο καο (Ηζηθή αλία) Τηκνύκε ηηο δεζκεύζεηο καο (Ηζηθή αλία) Σεβόκαζηε ηελ ηδηνθηεζία (Ηζηθή αλία) Αγσληδόκαζηε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Ηζηθή αλία) Γεζκεπόκαζηε απέλαληη ζηελ θαιή εηαηξηθή ππεθνόηεηα (Ηζηθή αλία) Δίκαζηε νινθιεξσηηθά δεζκεπκέλνη θαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα θέξνπκε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα (Ηζηθή αλία θαη Αλία επηδεληυηεηαξ) Σοκεπχξ ε οπεοζοκυηεηα, υπςξ ηεκ ακηηιαμβάκμκηαη ζηεκ siemens είκαη θονίςξ μηα εζηθή αλία. 2. Άνηζημη 3

4 Θέηνπκε ζηνπο εαπηνύο καο ηνπο πην απαηηεηηθνύο ζηόρνπο θαη ηνπο πεηπραίλνπκε (Αλία επηδεληυηεηαξ) Γνπιεύνπκε κε πάζνο (Με εζηθή αλία) Δίκαζηε πξόζπκνη λα θάλνπκε πεξηζζόηεξα θη από απηά πνπ κπνξνύκε (Με εζηθή αλία) Δίκαζηε πεηζαξρεκέλνη θαη ελεξγνύκε γξήγνξα θαη απνθαζηζηηθά (Αλία επηδεληυηεηαξ) Αγσληδόκαζηε ζπλερώο γηα βειηηώζεηο θαη γηα εμαηξεηηθή πνηόηεηα (Αλία επηδεληυηεηαξ) Καηαιαβαίλνπκε πξαγκαηηθά ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ησλ πειαηώλ καο (Αλία επηδεληυηεηαξ) Βειηηώλνπκε ζπζηεκαηηθά ηηο πξνζσπηθέο καο δεμηόηεηεο θαη ελδπλακώλνπκε ην κέγηζην ησλ ηθαλνηήησλ καο (Αλία επηδεληυηεηαξ) Αιιειεπηδξνύκε κε έλαλ απνηειεζκαηηθό θαη νπζηαζηηθό ηξόπν (Αλία επηδεληυηεηαξ) Αγθαιηάδνπκε ηελ αιιαγή γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηε κειινληηθή αληαγσληζηηθόηεηά καο (Αλία επηδεληυηεηαξ) Σοκεπχξ ε ανηζηεία, υπςξ ηεκ ακηηιαμβάκμκηαη ζηεκ siemens είκαη θονίςξ μηα αλία επηδεληυηεηαξ θαη θαηά δεφηενμκ μηα με εζηθή αλία. 3. Καηκμηυμμη Γεκηνπξγνύκε θαηλνηνκίεο πνπ δίλνπλ ζηνπο πειάηεο καο έλα κνλαδηθό αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα (Αλία επηδεληυηεηαξ) Δίκαζηε δεκηνπξγηθνί θαη αλνηρηνί ζε λέεο ηδέεο (Αλία επηδεληυηεηαξ) Δίκαζηε έμππλνη θαη νξακαηηζηέο (Με εζηθή αλία) Δίκαζηε πξσηνπόξνη (Με εζηθή αλία) Απνηεινύκε κηα ζπλερή πξόθιεζε γηα ην θαζεζηώο (Με εζηθή αλία) Σοκεπχξ ε θαηκμημμία, υπςξ ηεκ ακηηιαμβάκμκηαη ζηεκ siemens είκαη θονίςξ μηα αλία επηδεληυηεηαξ θαη θαηά δεφηενμκ μηα με εζηθή αλία. Πνηεο ζεσξείηε, θαη γηα πνην ιόγν, θεληξηθέο αμίεο; Όηακ ακαθενυμαζηε ζε θεκηνηθέξ αλίεξ, εκκμμφμε ημ γεκηθυ πιαίζημ, ημκ θμηκυ πανακμμαζηή γηα ηεκ επηηοπή μιμθιήνςζε ηεξ επηιεγμέκεξ πμνείαξ μαξ επηπείνεζεξ. Όπςξ θαηαιαβαίκμομε απυ ηε ζπεμαηηθή πανάζηαζε πμο δίκεηαη ζηε ζει 281 ημο Τυμμο Γ ημο ΓΑΠ, μη θεκηνηθέξ αλίεξ πενηιαμβάκμκηαη ζημ υναμα μηαξ επηπείνεζεξ. Σογθεθνημέκα, ζφμθςκα με ημ υναμα ηεξ siemens, μη θεκηνηθέξ ηεξ αλίεξ ζοκμρίδμκηαη ζε μηα ορειυηενε εζηθή υπςξ ηεκ απμθαιμφκ, ε μπμία πνέπεη κα ιαμβάκεη μένμξ ζε βναποπνυζεζμεξ θαη μαθνμπνυζεζμεξ απμθάζεηξ. Οη βναποπνυζεζμεξ απμθάζεηξ αθμνμφκ ηε θαζεμενηκή επηπεηνεμαηηθή ιήρε απμθάζεςκ ζε ιεηημονγηθά ζέμαηα, εκχ μη μαθνμπνυζεζμεξ απμθάζεηξ αθμνμφκ ηεκ δηαζθάιηζε ηεξ μεγηζημπμίεζεξ ηεξ απυδμζεξ θαη ηεξ εζηθήξ ζομπενηθμνάξ ηεξ επηπείνεζεξ μέζς ηςκ ζοκδηαιιαγχκ ηεξ με ημοξ ζοκενγάηεξ, πνμμεζεοηέξ θαη οπαιιήιμοξ ηεξ. 4

5 Τα παναπάκς μπμνμφκ κα ζεςνεζμφκ ςξ θεκηνηθέξ αλίεξ, δηυηη απμννέμοκ άμεζα απυ ημ υναμα ηεξ εηαηνίαξ θαη μνίδμοκ ημ πιαίζημ ηεξ ζομπενηθμνάξ πνμξ υιμοξ, πςνίξ κα ακαθένμοκ ζογθεθνημέκμοξ θακυκεξ 12. Πνηεο ζα νξίδαηε θαη γηα πνηνπο ιόγνπο πξνηεξαηόηεηεο θνπιηνύξαο; Όπςξ ακαθένεη ε δηδαθηέα φιε, μη πνμηεναηυηεηεξ θμοιημφναξ αθμνμφκ «ημοξ θακυκεξ θαη απαηηήζεηξ γηα υιμοξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ. Αοηυ πμο ηζπφεη γηα ημκ θαζέκα ζε αοηή ηεκ πμνεία» 13. Σογθεθνημέκα, μη πνμηεναηυηεηεξ θμοιημφναξ μνίδμοκ ηεκ επηπεηνεμαηηθή δναζηενηυηεηα ηεξ εηαηνίαξ, ε μπμία πνέπεη κα δηελάγεηαη ζφμθςκα με ημοξ κυμμοξ θαη ημοξ θακμκηζμμφξ θάζε πχναξ πμο δναζηενημπμηείηαη. Γη αοηυ ημκ ιυγμ, ε εηαηνία, έπεη ζεζπίζεη θακυκεξ επηπεηνεζηαθήξ ζομπενηθμνάξ, ζομμυνθςζεξ (compliance) θαζχξ θαη θακυκεξ ζομπενηθμνάξ γηα ημοξ πνμμεζεοηέξ ηεξ siemens. Σηα πιαίζηα αοηχκ ηςκ θακυκςκ, έπμοκ επίζεξ ζεζπηζηεί θάπμηα ενγαιεία, υπςξ είκαη ημ help desk, πμο ελοπενεημφκ ηεκ εθανμμγή ηςκ παναπάκς θακυκςκ. Γθηυξ απυ αοηυ, μένμξ ηςκ πνμηεναημηήηςκ θμοιημφναξ μνίδμκηαη απυ ημκ ίδημ ημκ ηδνοηή ηεξ εηαηνίαξ, μ μπμίμξ έπεη πνμζδημνίζεη ηεκ εηαηνηθή θμοιημφνα. Ακαιοηηθά, με γκχμμκα ηηξ πνάλεηξ ημο ηδνοηή ηεξ, ε εηαηνία, ζηενίδεη ηεκ αζθαιηζηηθή θάιορε θαη ζοκεπή εθπαίδεοζε ηςκ ενγαδμμέκςκ, οπμζηενίδεη πνμγνάμμαηα ζπμοδχκ ζε ζπμιεία θαη πακεπηζηήμηα θαζχξ θαη πνμςζεί πμιηηηζηηθά θαη θμηκςκηθά ζέμαηα. Όπςξ παναηενμφμε, ηα παναπάκς ζημηπεία μπμνμφκ κα ζεςνεζμφκ πνμηεναηυηεηεξ θμοιημφναξ, θαζχξ ζοκζέημοκ ημοξ θακυκεξ θαη ηηξ απαηηήζεηξ γηα υιμοξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ. Υπάξρνπλ επηρεηξεζηαθέο πξνηεξαηόηεηεο θαη αλ λαη πνηεο είλαη απηέο θαη πνηνπο ζηόρνπο εμππεξεηνύλ; Όπςξ ακαθένεη ε δηδαθηέα φιε, μη επηπεηνεζηαθέξ πνμηεναηυηεηεξ αθμνμφκ «ημοξ πνμζςνηκμφξ ζηυπμοξ. Πμο επηζομμφμε κα βειηηςζμφμε; Πμο ζογθεκηνχκμομε ηηξ εκένγεηεξ θαη ημοξ πυνμοξ μαξ;» 14. Όπςξ ακαθένεη ημ θείμεκμ, μεηά ηηξ θαηαγγειίεξ ημ 2006 γηα θαηαπάηεζε εμπηζημζφκεξ, δςνμδμθίαξ θαη θμνμδηαθογήξ, ε siemens έιαβε επηπιέμκ μέηνα γηα κα δηαζθαιίζεη ηεκ πιήνε ζομμυνθςζε ζημοξ θακυκεξ ηηξ εηαηνίαξ. Γπίζεξ, έπεη βειηηχζεη ημκ θχδηθα ζομπενηθμνάξ γηα ημοξ πνμμεζεοηέξ ηεξ siemens. Σηα πιαίζηα αοηχκ ηςκ θακυκςκ έπμοκ ζεζπηζηεί θάπμηα ενγαιεία, υπςξ είκαη ημ help desk, πμο ελοπενεημφκ ηεκ εθανμμγή ηςκ 5

6 παναπάκς θακυκςκ. Τα παναπάκς μπμνμφκ κα ζεςνεζμφκ ςξ επηπεηνεζηαθέξ πνμηεναηυηεηεξ, αθμφ έπμοκ ςξ ζηυπμ κα ελογηάκμοκ ηεξ θαηάζηαζε πμο ακέθορε ημ

7 Β2. Σηε βάζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ μέζπαζε κε ηηο πξαθηηθέο ηεο Siemens γηα ηελ αλάιεςε έξγσλ ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδήγεζαλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο; Γηα κα μπμνέζμομε κα απακηήζμομε ζηεκ ζογθεθνημέκε ενχηεζε, ζα ζηενηπημφμε ζηα πνυζθαηα πναθηηθά ζηεκ ελεηαζηηθήξ δηαδηθαζίαξ γηα ηεκ οπυζεζε siemens. Σφμθςκα με ημοξ μάνηονεξ, «ηα ζοζηήμαηα ζομμυνθςζεξ, ηα ζοζηήμαηα εηαηνηθήξ εζηθήξ, ηα ζοζηήμαηα δηεφζοκζεξ ακζνχπηκμο δοκαμηθμφ δεκ ιεηημονγμφζακ» 15. Γπίζεξ, ε μεηνηθή γενμακηθή εηαηνία, δεκ εκδηαθενυηακ με πμημ ηνυπμ ε ειιεκηθή ζογαηνηθή ηεξ είπε ορειυ ηδίνμ. Πηζακυηαηα, ακ ιεηημονγμφζε μεηνηθή εηαηνία με άιιμ ηνυπμ, ζα είπε βάιεη αζθαιηζηηθέξ δηθιείδεξ ζ αοηά ηα εζηθά δεηήμαηα 16. Σοκεπχξ παναηενμφμε υηη ε εγεζία ηεξ εηαηνίαξ εκδηαθενυηακ γηα ημοξ ηφπμοξ, με ηεκ ζέζπηζε θακυκςκ εζηθήξ, θαη υπη γηα ηεκ μοζία πμο ήηακ ε εθανμμγή ημοξ. Γπίζεξ, οπήνπακ ακεπανθείξ δηαδηθαζίεξ ειέγπμο, πμο άθεκακ πενηζχνηα ζμοξ μάκαηδεν κα παναβηάδμοκ ηα θαζηενςμέκα πνυηοπα ζομπενηθμνάξ. Βέβαηα, δεκ μπμνμφμε κα αγκμήζμομε ημ γεκηθυηενμ έκημκμ ακηαγςκηζηηθυ πιαίζημ ηεξ αγμνάξ ηειεπηθμηκςκηχκ, αιιά θαη ηηξ ζοκζήθεξ πμο δηέπμοκ ηεκ ειιεκηθή αγμνά θαη ημ πμιηηηθυ ζφζηεμα, υπμο ηα θνμφζμαηα δςνμδμθίαξ είκαη έκα ζοπκυ θαηκυμεκμ. Η ίδηα ε siemens οπμζηενίδεη υηη «ημοξ ιάδςκα, ημοξ δςνμδμθμφζα, 2% επί ηεξ ζοκμιηθήξ αλίαξ γηα ημ πμιηηηθυ επίπεδμ θαη 8% γηα ημοξ οπενεζηαθμφξ πανάγμκηεξ» 17. Σοκεπχξ, ε με ιεηημονγία ηςκ ζοζηεμάηςκ εηαηνηθήξ εζηθήξ θαη ζομμυνθςζεξ ηεξ ζογαηνηθήξ εηαηνίαξ, ε αδηαθμνία ηεξ μεηνηθήξ εηαηνίαξ, θαζχξ θαη μη ζοκζήθεξ αδηαθάκεηαξ ημο πμιηηηθμφ ζοζηήμαημξ θαη ηεξ αγμνάξ, ζοκέηεηκακ ζηηξ πναθηηθέξ πμο αθμιμφζεζε ε siemens γηα ηεκ ακάιερε ένγςκ ζηα πιαίζηα ηεξ ειιεκηθήξ επηθνάηεηαξ. Πνηα, θαηά ηε γλώκε ζαο, είλαη ηα βαζηθά εζηθά δηιήκκαηα πνπ αλαδύνληαη κέζα από έλα ηέηνην δήηεκα; Πνηκ δμφμε ηα βαζηθά εζηθά δηιήμμαηα πμο ακαδφμκηαη μέζα απυ ημ ζογθεθνημέκμ δήηεμα, αξ μνίζμομε πνχηα ηη ζεμαίκεη εζηθυ δίιεμμα. Με ημκ υνμ αοηυ, εκκμμφμε «μηα θαηάζηαζε υπμο έκα άημμμ πνέπεη κα απμθαζίζεη ακ ζα θάκεη θάηη ή υπη, παν υιμ πμο ηα μθέιε γηα ημκ ίδημ ή ηεκ επηπείνεζε ή θαη ηα δφμ, μπμνεί κα ζεςνεζμφκ ςξ θάηη πμο είκαη ακήζηθμ» 18. Ακαιοηηθά, ηα εζηθά δηιήμμαηα πμο απμννέμοκ απυ ηεκ ζογθεθνημέκε μειέηε πενίπηςζεξ αθμνμφκ ηεκ ζηάζε πμο πνέπεη κα ιάβεη θάπμημξ γκςνίδμκηαξ υηη μη πνμσζηάμεκμη ημο έπμοκ απμθαζίζεη κα εκενγήζμοκ με με εζηθυ ηνυπμ γηα ηεκ ακάιερε εκυξ ένγμο, ημ μπμίμ ζα θένεη μεγάια θένδε. Σε πενίπηςζε πμο ακηηδνάζεη, πηζακυηαηα κα πιεγεί ε αλημπηζηία ηεξ εηαηνίαξ, με ανκεηηθέξ ζοκέπεηεξ γηα ημ ζφκμιμ ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη ημο ηδίμο πνμζςπηθά. Σηεκ ίδηα θαηάζηαζε ζα βνεζεί ακ ακηηηαπζεί ζηηξ γεκηθέξ απμθάζεηξ πμο ιαμβάκμκηαη απυ ηεκ μεηνηθή εηαηνία. Γπίζεξ έκα άημμμ ζηε ζογθεθνημέκε εηαηνία θηάκεη ζε δίιεμμα, υηακ 7

8 γκςνίδεη υηη ημ πνμσυκ ορειήξ ηεπκμιμγίαξ, υπςξ είκαη ηα πνμσυκηα αζθάιεηαξ, πμο έπεη δεζμεοηεί κα παναδχζεη ζε πειάηε δεκ πιενεί ηηξ πνμτπμζέζεηξ θαη ακηημεηςπίδεη πμιιά πνμβιήμαηα. Ηζηθυ δίιεμμα ηίζεηαη επίζεξ απέκακηη ζημοξ ακηαγςκηζηέξ ηεξ εηαηνίαξ, υηακ θενδίδεηαη ηεκ ακάζεζε εκυξ ένγμο με δςνμδμθίεξ πνμξ ημκ πειάηε. Κάηη ακηίζημηπμ ζομβαίκεη θαη με ηηξ δςνμδμθίεξ θοβενκεηηθχκ οπενεζηχκ θαη πμιηηηθχκ παναηάλεςκ. Σομπεναίκμομε υηη ζηε ζογθεθνημέκε πενίπηςζε, ηα εζηθά δηιήμμαηα έπμοκ κα θάκμοκ με ηηξ ζπέζεηξ με ημοξ ζοκάδειθμοξ, ημοξ πειάηεξ, ημοξ ακηαγςκηζηέξ ηεκ μεηνηθή εηαηνία θαη άιιεξ θοβενκεηηθέξ οπενεζίεξ. 8

9 Β3. Με βάζε ην θείκελν νξηνζεηείζηε ηηο θπξίαξρεο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνύξαο ηεο Siemens θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηε θπξηαξρία ησλ δηαζηάζεσλ απηώλ. Αηηηνινγήζηε ηηο απόςεηο ζαο. Γηα κα πνμπςνήζμομε ζηεκ ακάιοζε ημο ζέμαημξ είκαη ζςζηυ πνχηα κα ακαθενζμφμε ζημοξ μνηζμμφξ ηεξ μνγακςζηαθήξ θμοιημφναξ θαη ηςκ δηαζηάζεςκ ηεξ θαη έπεηηα κα πανμοζηάζμομε ηηξ δηαζηάζεηξ αοηέξ θαζχξ θαη ημοξ πανάγμκηεξ πμο ηηξ δηαμμνθχκμοκ. Σφμθςκα με ημκ Eliot Jaques, ε μνγακςζηαθή θμοιημφνα είκαη «ζοκήζεξ θαη παναδμζηαθυξ ηνυπμξ ζθέρεξ θαη δνάζεξ, ημκ μπμίμ ζομμενίδμκηαη ζε μηθνυηενμ ή μεγαιφηενμ βαζμυ υια ηα μέιε ηεξ, θαη ημκ μπμίμ ηα κέα μέιε πνέπεη κα μάζμοκ θαη κα απμδεπημφκ, ημοιάπηζημκ ςξ έκα ζεμείμ, γηα κα γίκμοκ δεθηά ζηηξ οπενεζίεξ μηαξ επηπείνεζεξ» 19. Σφμθςκα με ημκ Schein, μη δηαζηάζεηξ πμο ακηακαθιμφκ ηε ζφκζεζε ηεξ θμοιημφναξ είκαη μη επακαιαμβακυμεκεξ ζομπενηθμνέξ, μη θονίανπεξ αλίεξ, μη κυνμεξ, μη θακυκεξ, ε θηιμζμθία, θαζχξ θαη ημ θιίμα 20. Αξ μνημζεηήζμομε πμηεξ απυ αοηέξ ηηξ δηαζηάζεηξ θονηανπμφκ ζηεκ μνγακςζηαθή θμοιημφνα ηεξ siemens. μη θονίανπεξ αλίεξ: υπςξ είδαμε ζε ενχηεζε παναπάκς, μη θονίανπεξ αλίεξ ηεξ siemens πμο εθθνάδμκηαη απυ ηα δηάθμνα γθνμοπ θαη απυ ηεκ Ονγάκςζε, είκαη ε οπεοζοκυηεηα, ε ανηζηεία θαη ε θαηκμημμία. Έπεηηα απυ ηηξ θαηαγγειίεξ ημ 2006 γηα θαηαπάηεζε εμπηζημζφκεξ, δςνμδμθίαξ θαη θμνμδηαθογήξ, αοηέξ μη αλίεξ ημκίζηεθακ ηδηαίηενα γηα κα δηαζχζμοκ ηεξ εηαηνία. μη θακυκεξ: ζημ θείμεκμ πμο μαξ δίκεηαη, γίκεηαη ακαθμνά γηα ηνία είδε θεημέκμο πμο πενηιαμβάκμοκ θακυκεξ, δειαδή ζογθεθνημέκεξ μδεγίεξ γηα ημ ηη πνέπεη κα γίκεη. Αοηά είκαη μη Κακυκεξ Γπηπεηνεζηαθήξ Σομπενηθμνάξ, ε Ονγάκςζε Σομμυνθςζεξ, θαζχξ θαη μ Κχδηθαξ Σομπενηθμνάξ γηα ημοξ πνμμεζεοηέξ ηεξ siemens. Όπςξ θαη παναπάκς, ηα ζθάκδαια ακέθορακ ημοξ θακυκεξ ςξ μείδμκμξ ζεμαζίαξ. ε θηιμζμθία: ζε αοηυ ημ ζεμείμ οπάνπεη μηα ζφγποζε μεηαλφ ηςκ αληχκ πμο ζέηεη ε εηαηνία θαη ηςκ πναθηηθχκ πμο αθμιμοζμφκ μη μάκαηδεν. Σοκεπχξ ε θηιμζμθία δεκ μπμνεί κα ζεςνεζεί ςξ μηαξ απυ ηηξ θονίανπεξ δηαζηάζεηξ ηεξ μνγακςζηαθήξ θμοιημφναξ. μη κυνμεξ: οπάνπμοκ δηάθμνεξ κυνμεξ, ςξ μμηίβα ζομπενηθμνάξ, πμο θαζμνίδμοκ ηεκ ενγαζία μεηαλφ ηςκ μειχκ μηαξ μμάδαξ, πενηιαμβακμμέκεξ ηεξ ακηαιιαγήξ πιενμθμνηχκ, ηεξ ιήρεξ απμθάζεςκ θαη ηεξ επηθμηκςκίαξ 21. Ακ θαη μη κυνμεξ είκαη πμιφ ζεμακηηθέξ γηα ηεκ ιεηημονγία ηεξ εηαηνίαξ, πανυια αοηά θαίκεηαη κα έπμοκ επηζθηαζηεί θάης απυ πιαίζημ ηςκ ζθακδάιςκ. ημ θιίμα: οπμζέημομε επίζεξ υηη ημ θιίμα πμο επηθναηεί ζηεκ εηαηνία θάης απυ αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ δεκ είκαη ηδηαίηενα εοπάνηζημ. επακαιαμβακυμεκεξ ζομπενηθμνέξ: ημ θείμεκμ δεκ πανμοζηάδεη ηέημημο είδμοξ ζομπενηθμνέξ. 9

10 Σοκεπχξ, μη θονίανπεξ δηαζηάζεηξ ηεξ μνγακςζηαθήξ θμοιημφναξ ηεξ Siemens είκαη μη θονίανπεξ αλίεξ θαη μη θακυκεξ ηεξ θαη μ βαζηθυξ πανάγμκηαξ πμο ηηξ ακαδεηθκφεη είκαη ηα θνμφζμαηα γηα θαηαπάηεζε εμπηζημζφκεξ, δςνμδμθίαξ θαη θμνμδηαθογήξ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1 3 νο Τόκνο ΔΑΠ, Κεθάιαην 7, ζει Lippit, R., & White, R.K. «Patterns of aggressive behavior and experimentally created social climax», Journal of Social Psychology, η.10, ζει: νο Τόκνο ΔΑΠ, Κεθάιαην 7, ζει Tannenbaum, A.S. & Schmitt, W.H, «How to choose a leadership pattern», Harvard Business Review, νο36, March-April 1958, ζει νο Τόκνο ΔΑΠ, Κεθάιαην 7, ζει νο Τόκνο ΔΑΠ, Κεθάιαην 7, ζει R. Blake & J. Mouton, «the Managerial Grid», Gulf Publishing Company, ζει νο Τόκνο ΔΑΠ, Κεθάιαην 7, ζει νο Τόκνο ΔΑΠ, Κεθάιαην 7, ζει ΔΑΠ, Τόκνο 3, Κεθάιαην 9, ζει Ole Thyssen, «Business Ethics and Organizational Values», Μάηνο 2009, Macmillan Publishers Limited 12 Organizational-Culture/ Γ Τόκνο ΔΑΠ, θεθάιαην 9, ζει Γ Τόκνο ΔΑΠ, θεθάιαην 9, ζει «Τα πξαθηηθά ηεο εμεηαζηηθήο γηα ηε Siemens (20/4). Ο θξπθόο ινγαξηαζκόο.», Απξηιίνπ 21, 2010, 16 «Τα ππακτικά τηρ εξεταστικήρ για τη Siemens (20/4). Ο κπςυόρ λογαπιασμόρ.», Αππιλίος 21, 2010, 17 «Πξαθηηθά ηεο εμεηαζηηθήο γηα ηε Siemens. 15/4/2010», CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82- %CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-siemens / 18 Γ Τόκνο ΔΑΠ, Κεθάιαην 9, ζει νο Τόκνο ΔΑΠ, θεθάιαην 8, ζει νο Τόκνο ΔΑΠ, θεθάιαην 8, ζει C-LAB Report, Vol. 2 (2003) No. 1, Cooperative Computing & Communication Laboratory, Interkulturelle-Zusammenarbeit.pdf Καλή επιτυχία! 10

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ Ζ. Ε θαηάζηαζε ηςκ ΑΠΓ ζηεκ Γιιάδα..7 ΖΖ. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζοκηαγμαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων «Ο νυιμξ ημο γηαηνμφ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ζηεκ πνυιερε θαη πνχημε δηάγκςζε ημο θανθίκμο ημο πκεφμμκα» Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ Ο «βαζιλιάπ» ηωμ βξηάμωμ Τμ Γακόδενμα (ιαμπενό δένμα) είκαη εδώδημμ μακηηάνη γκςζηό εδώ θαη πηιηάδεξ πνόκηα ζηεκ Ηίκα, ηεκ Ζαπςκία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΙΑΞΖΑ Β. ΗΑΘΑΚΠΔΕ ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΜΟ ΖΑΟΩ GENERAL ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Κμζήμαηα ημο μομθανδίμο άγκςζηεξ (πνςημπαζείξ) ή γκςζηήξ (δεοηενμπαζείξ ή εηδηθέξ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ

Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ Από απόζηαζε: -Γκδμθνηκήξ -Παναθνηκήξ Signaling cell Target cell Με επαθή Gap junction Notch signaling εμαημδόηεζε μέζς θακαιηώκ ηόκηςκ: Κακάιηα ηόκηςκ ςξ δηαθόπηεξ Πένα

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ

HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ W N net works R E O T HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ K Επίπεδο Δικηύου Αλγόριθμοι Δρομολόγηζη Scalability issues Multiple domains Ιανία Παπαδμπμύιε Τμήμα Γπηζηήμεξ Υπμιμγηζηώκ Πακεπηζηήμημ Ηνήηεξ Φεημενηκό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ Δκπαιδεςηήρ: Σερληθή ρνιή Απγόξνπ Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Εμδεικηική βιβλιξγοαθία 1. Τεσνολογία Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν - Μεπορ Α, ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ 1988 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ Θάιεηα Αβναάμ Ημοηζημοπή, RDN Ηιηκηθή Δηαηημιόγμξ Δηαηνμθμιόγμξ BSc εμείαξ, PGDipl Dietetics Κλιμική Διαιηξλόγξπ Γεμικό Νξζξκξμείξ Λερκτζίαπ Θέμαηα πνμξ ζοδήηεζε Ργηέξ Οςμαηηθό Βάνμξ

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν»

«Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν» «Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν» 1 Βαζηθέο Κνηλέο Αξρέο Μεηαλάζηεπζεο Το Συμβοφλιο Ευρώπθσ τον Νοζμβριο του 2004 κατζλθξε ςε ςυμφωνία επί κοινών βαςικών αρχών για τθν πολιτικι ζνταξθσ των μεταναςτών

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 Τάζος Σηαμαηέιιος & Οισμπία Ζώγοσ Σάζνο ηακαηέιινο & Οιπκπία Εώγνπ ΕΘΘΜ/ Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ΠΘ http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/info/info.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία --ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015-- «Ιστορικό» Η γημνηή ηςκ Βηβιημδνμμηώκ λεθίκεζε δεηιά δεηιά πνηκ πμιιά πνόκηα ζηα εθπαηδεοηήνηα Μπμογά με ζθμπό ηεκ ακάδεηλε θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ Δν. Μακχιεξ Πιεηχκεξ Ικζηηημφημ Αζηνμκμμίαξ & Αζηνμθοζηθήξ, Γ.Α.Α. & Σμήμα Φοζηθήξ, ΑΠΘ Καζηνξηά, 8 Δεθεμβνίμο 2010 Ση είλαη ε Κνζκνινγία; Κνζκνινγία είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Οη θονηόηενμη ζτημαηιζμοί σποθαλάζζιοσ αμάγλσθοσ είκαη: Η επεηνωηηθή οθαιμθνεπίδα Η επεηνωηηθή θαηωθένεηα Τα αβοζζηθά πεδία Οη ωθεάκηεξ ηάθνμη Οη μεζμωθεάκηεξ νάπεξ Ελέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβάλλονηα διεπεύνηζηρ και ανακάλςψηρ για ηη Γλώζζα

Πεπιβάλλονηα διεπεύνηζηρ και ανακάλςψηρ για ηη Γλώζζα 1 ΠΑ.ΚΔ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 4.5 γ Πεπιβάλλονηα διεπεύνηζηρ και ανακάλςψηρ για ηη Γλώζζα Γιδάζκοςζα: Ιωάννα Κίηζος ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Κωνζηανηίνος Σαλαμπίπη, pake37@uom.gr ΣΙΣΛΟ «Γεκηνπξγία ιήκκαηνο» ΔΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα