ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Α.Ε., επί της Νέας Περιφερειακής Οδού Βέροιας, όλοι οι Μέτοχοι της εταιρίας ΦΩΤ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε. οι οποίοι και εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διάταξης. 1. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2014 καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών - Λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητα τους, κατά τη λήξασα εταιρική χρήση. 3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Δεδομένου ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση είναι καθολική και ως εκ τούτου δεν απαιτήθηκε κατά το άρθρο 26 παρ.3 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που επιβάλει ο νόμος, λαμβανομένου υπόψη ότι οι κατωτέρω μέτοχοι ως μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε., παραιτήθησαν της Δημοσίευσης της Πρόσκλησης όπως προκύπτει και από το υπ.αριθ. 118/ πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, οι δε παριστάμενοι μέτοχοι δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίηση της και στη λήψη των αποφάσεων. Ο Μέτοχος κος Παπαοικονόμου Μανώλης αναλαμβάνει ως Προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. και προσλαμβάνει ως Γραμματέα και ψηφολέκτη την κ.παπαοικονόμου Φωτεινή και κηρύσσει την έναρξη της Γ.Σ. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : 1o. O Iσολογισμός της 31/12/2014 έχει δημοσιευτεί εμπρόθεσμα : Στο Φύλλο της Οικονομικής Εφημερίδας Έχει κατατεθεί στην υπηρεσία ΓΕΜΗ και σταλεί μέσω του Τμήματος Εμπορίου ΠΕ Ημαθίας εμπρόθεσμα στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 2 ο. Έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ΓΕΜΗ και διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Εμπορίου της ΠΕ Ημαθίας τα κάτωθι στοιχεία Επικυρωμένο αντίγραφο της Ημερησίας Διάταξης δηλ. η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

2 Τρία (3) αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων ήτοι του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων. Ένα (1) αντίγραφο του Προσαρτήματος Ισολογισμού. Το Φύλλο της Οικονομικής Το Διπλότυπο Είσπραξης Δ.Ο.Υ. Βεροίας για τη δημοσίευση του Ισολογισμού στο Φ.Ε.Κ. Αντίγραφο της Εκθέσεως του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως. Αντίγραφο της Εκθέσεως των Ελεγκτών. 3 ο. Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στο γραφείο της εταιρίας ο πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γ.Σ. των μετόχων σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι με τις έναντι εκάστου αναγραφόμενες μετοχές, όπως ο κάτωθι πίνακας. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ 1 Παπαοικονόμου Μανώλης Ονομαστ. Μετοχές 2 Παπαοικονόμου Φωτεινή Ονομαστ. Μετοχές Σύνολο Μετοχές Στη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015 παραβρέθηκαν και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Παπαοικονόμου Κων/νος του Μανώλη, Παπαοικονόμου Αμαλία του Μανώλη & Μπαντής Δημήτριος του Αντωνίου. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παριστάμενων μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Γενική Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως Πρόεδρο αυτής τον κ.παπαοικονόμου Μανώλη με ψήφους και γραμματέα ψηφολέκτη την κα. Παπαοικονόμου Φωτεινή με ψήφους Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σε αυτή σειρά. ΘΕΜΑ 1 Ο : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Εκθέσεων ΔΣ και Ελεγκτών. O Πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. καθώς και την Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρίας που έχουν ως εξής : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ.Σ. Του Διοικητικού Συμβουλίου της Φωτ.Παπαοικονόμου & ΣΙΑ Α.Ε. Προς Τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31/12/2014 (16 η Διαχειριστική Χρήση) και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014, ο οποίος τον

3 συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για τη δραστηριότητα της Εταιρείας την περίοδο αυτή : A. Τα στοιχεία που αποτελούν το Ενεργητικό & Παθητικό του Ισολογισμού της 31/12/2014 σας έχουν δοθεί εγγράφως με τις αντίστοιχες αναλύσεις. B. Κατά το διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία, ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημίες. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω,παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας & το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως που τον συνοδεύει, καθώς και τη διάθεση των Αποτελεσμάτων. Βέροια 30 / 04 / 2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ομοίως ο Πρόεδρος διαβάζει την Έκθεση των Ελεγκτών η οποία έχει ως κάτωθι : ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 Για τον Ισολογισμό της Ανώνυμης Εταιρίας «Φωτεινή Παπαοικονόμου & ΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑ Κύριε Πρόεδρε κυρίες και κύριου μέτοχοι, Εκτελώντας την ανατεθείσα σε μας εντολή ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014 ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της εταιρείας σας. Ο Έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του.ν.2190/20 & τα άρθρα του Ν.3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α / ) που τροποποίησε τον Ν.2190/20 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες των Ανωνύμων Εταιρειών. Η Εταιρία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει ο Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων και τα έθεσε στην διάθεση μας για τη διενέργεια του ελέγχου και μας παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Δηλαδή τέθηκαν στην διάθεση μας όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρούσε η επιχείρηση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, όπως: τιμολόγια δελτία Αποστολής καταστάσεις μισθοδοσίας περιοδικές & εκκαθαριστικές Φ.Π.Α. εντάλματα πληρωμής & γραμμάτια είσπραξης πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου & πρακτικά Γενικής Συνέλευσης βιβλίο ταμείου βιβλίο αδειών προσωπικού και ότι άλλο στοιχείο τηρεί η επιχείρηση και μας δόθηκαν όλες οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

4 Το Δ.Σ. συνεδριάζει με αναγραφόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης και όλες του οι αποφάσεις είναι νόμιμα καταχωρημένες και υπογεγραμμένες από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δε πρακτικά τηρούνται χειρόγραφα με τάξη και σωστή αρίθμηση στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Στο καταστατικό της επιχείρησης ορίζονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που βασικότερες είναι : Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους για την έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού κάθε έτους (χρήσης) που έληξε. Κατάρτιση και υποβολή για έγκριση στην Γενική Συνέλευση του απολογισμού και του ισολογισμού κάθε έτους που έληξε (χρήσης). Να ενεργεί με επιμέλεια και συνέπεια τον έλεγχο των Δαπανών. Να τηρεί ειδικό βιβλίο των αποφάσεων της. Επαληθεύσαμε κατά τον έλεγχο την συμφωνία του περιεχομένου της διαχείρισης της επιχείρησης με τις σχετικές συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης και απεικονίζουν πραγματικά την περιουσιακή διάρθρωση και οικονομική θέση κατά την , καθώς και τα αποτελέσματα χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών λογιστικών αρχών που ισχύουν, σύμφωνα με το ενιαίο λογιστικό σχέδιο και τις λοιπές φορολογικές διατάξεις και νόμους και οι οποίες έχουν γίνει κοινά αποδεκτές. Η ευθύνη σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει την διοίκηση της εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην διαμόρφωση και στην διατύπωση γνώμης, μετά από έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων Η απογραφή έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα προκύψαντα αποτελέσματα στο λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα και προέρχονται από τον σωστό συσχετισμό των εσόδων και εξόδων της υπό έλεγχο περιόδου. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43 α του Κ.Ν 2190/20, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007. Κατόπιν των παραπάνω βεβαιώνεται ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014, προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της επιχείρησης, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των Λογιστικών αρχών που εφαρμόζονται σύμφωνα με το ενιαίο λογιστικό σχέδιο, και απεικονίζουν με σαφήνεια το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Προτείνουμε να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 εκφράζοντας αντίστοιχα τις ευχαριστίες μας για την τιμή που μας κάνατε να μας προτείνετε τακτικούς ελεγκτές και να μας απαλλάξετε από κάθε αποζημίωση. Οι ελεγκτές: 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 2. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μετά από την παρουσίαση οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν τις 2 Εκθέσεις.

5 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και Πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσιάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2014, τις οποίες συνέταξε και φέρνει προς ψήφιση το Δ.Σ., ήτοι τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2014, τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα της χρήσης από 01/01/14 έως 31/12/14, οι οποίες έχουν ως ακολούθως : Α. Ισολογισμός 31/12/ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ Πάγιο Ενεργητικό ,50 Μείον Αποσβέσεις ,00 Καθαρή Αξία Αναπόσβεστη ,50 Δ Κυκλοφορ. Ενεργητικό 1.Αποθέματα ,07 2. Απαιτήσεις ,00 3.Διαθέσιμα ,81 Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ,38 2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,41 Β Σύνολο Υποχρεώσεων ,97 Ι. Μακροπροθ.Υποχρεώσεις ,84 ΙΙ Βραχυπρόθ.Υποχρεώσεις ,13 Γενικό Σύνολο Παθητικού ,38 Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 Κύκλος Εργασιών-Πωλήσεις ,31 Μείον : Κόστος Πωλήσεων ,67 Μικτά Αποτελ.-κέρδη Εκμ/σης ,64 Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκμ/σης ,37 Μείον : 1.Έξοδα Διοικ.Λειτ ,00 2.Έξοδα Λειτ.Διαθ , ,20 Μερικά αποτ/τα Εκμ/σης ,19 Μείον : Χρεωστικοί Τόκοι ,90 Ολικά Αποτ/τα Εκμ/σης ,09 Πλέον : Λοιπά Ανόργανα Έσοδα ,07 Μειόν Έκτακτα Ανόργανα εξοδα ,64 Οργανικά,έκτακτα αποτ/τα κέρδη ,66 Μείον :Σύνολο Αποσβ.Πάγιων ,74 Μείον:οι από αυτές ενσωμ ,74 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ,66 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

6 Αποτελέσματα Χρήσης ,66 Μείον Δαπάνες Μη Εκπιπτόμενες ,71 Υπόλοιπο εις νέο προς συμψηφισμό σε επόμενες χρήσεις ,95 Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο παριστάμενος προϊστάμενος του Λογιστηρίου παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις, η γενική συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, το Προσάρτημα του Ισολογισμού, τις Εκθέσεις Διαχείρισης του ΔΣ και των Ελεγκτών καθώς και Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως. ΘΕΜΑ 2 Ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών - Λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητα τους, κατά τη λήξασα εταιρική χρήση. Με πρόταση του Προέδρου της Γ.Σ. και έπειτα από ψηφοφορία που διενεργείται με ειδική κλήση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ΟΜΟΦΩΝΑ τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι την κα. Παπαοικονόμου Αμαλία,τον κο. Παπαοικονόμου Κων/νο και τον κο Μπαντή Δημήτριο, τους Ελεγκτές κ.κ. Αλεξανδρή Μπιλαδέρη Ελένη και Τσιλογιάννη Κωνσταντίνο, καθώς και τον προϊστάμενο Λογιστηρίου κο Ανδρέα Βλαζάκη, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα εταιρική χρήση από 01/01/14-31/12/2014. ΘΕΜΑ 3 Ο : Εκλογή 2 Τακτικών & 2 Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση Οι κκ Μέτοχοι μετά από την εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ ομόφωνα αποφασίζουν και Εκλέγουν-Ορίζουν τακτικούς ελεγκτές για την χρήση 2015 τους : 1. Τσιλογιάννη Κωνσταντίνο του Γεωργίου κάτοικο Βεροίας -Μ. Μπότσαρη 135 με Α.Φ.Μ & Αρ.Αδείας Αλεξανδρή Μπιλαδέρη Ελένη του Αθανασίου κάτοικο Βεροίας -Εληάς 9 με Α.Φ.Μ & Αρ.Αδείας Αναπληρωματικούς δε τους : 1. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του Θεοδώρου με Α.Φ.Μ.: & Αρ.Αδείας Δεληγιαννίδη Κωνσταντίνο του Χρυσοστόμου με Α.Φ.Μ.: & Αρ.Αδείας Η αμοιβή για κάθε έναν από τους τακτικούς Ελεγκτές ορίζεται στο ποσό των 500,00 εφάπαξ. ΘΕΜΑ 4 Ο : Διάφορα Θέματα Ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος της ΓΣ επίσης ενημερώνει τους κ.κ. Μέτοχους για τα οικονομικά αποτελέσματα του 5μήνου από 01/01/15 έως 31/05/15 είναι θετικά και προκύπτουν από την ανάλυση των κονδυλίων του Ισοζυγίου της 31/05/15.

7 Αφού περατώθηκαν οι τοποθετήσεις όλων των μετόχων και αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα με Ομόφωνες Αποφάσεις των μετόχων, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκαν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας & Ψηφολέκτης ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ»

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» Σήμερα την 22α Νοεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, και ώρα 9 ην πρωινή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" την 15.06.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα