ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ηµήτρης Αθανασίου Φυσικός ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ Ερωτήσεις ολλαλής ειλογής.περιοδικά ονοµάζονται τα φαινόµενα τα οοία α.εαναλαµβάνονται σε σταθερά χρονικά διαστήµατα β.εαναλαµβάνονται αναλλοίωτα γ.εαναλαµβάνονται αναλλοίωτα σε σταθερά χρονικά διαστήµατα δ.εαναλαµβάνονται αργά σε σταθερά χρονικά διαστήµατα.περίοδος κάθε εριοδικού φαινοµένου ονοµάζεται α.ο χρόνος ου ααιτείται για να ολοκληρωθεί λήρως το φαινόµενο β.ο χρόνος ου ααιτείται για να ραγµατοοιηθεί δύο φορές το φαινόµενο γ.ο χρόνος ου µεσολαβεί µέχρι να ξαναραγµατοοιηθεί το φαινόµενο δ.η ταχύτητα µε την οοία ραγµατοοιείται το φαινόµενο 3.Όταν σε χρόνο t γίνονται N εαναλήψεις ενός εριοδικού φαινοµένου, η ερίοδος της κίνησης δίνεται αό τη σχέση α. N t t β. N γ. Nt δ. N t.η µονάδα µέτρησης της εριόδου µιας ταλάντωσης είναι

2 α. Hz β. s γ. s δ. Kg 5.Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει ερίοδο σε ώρες ( ) h α. h β. h γ. h δ. 8 h 6.Η ερίοδος της Γης λόγω εριστροφής γύρω αό τον άξονά της είναι α.365 µέρες β. h γ. h δ. 8 h 7.Συχνότητα κάθε εριοδικού φαινοµένου ονοµάζεται α.ο αριθµός των εαναλήψεων του εριοδικού φαινοµένου β.ο αριθµός των εαναλήψεων του εριοδικού φαινοµένου σε µία ώρα γ.ο αριθµός των εαναλήψεων του εριοδικού φαινοµένου σε ώρες δ.ο αριθµός των εαναλήψεων του εριοδικού φαινοµένου ρος τον αντίστοιχο χρόνο α. β. 8.Όταν σε χρόνο t γίνονται N εαναλήψεις ενός εριοδικού φαινοµένου, η συχνότητα f της κίνησης δίνεται αό τη σχέση N f t t f N f γ. Nt δ. f N t 9.Η µονάδα µέτρησης της συχνότητας µιας ταλάντωσης είναι α. Hz κύκλος β. γ. s s δ.όλα τα ροηγούµενα

3 .Η εριόδος και η συχνότητα κάθε εριοδικού φαινοµένου συνδέονται µε τη σχέση α. f β. f γ. f δ. f.η σχέση µεταξύ γωνιακής ταχύτητας ω, εριόδου και συχνότητας f κάθε εριοδικού φαινοµένου είναι α. ω και ω f και ω f β. ω γ. ω και ω f δ. ω και ω f.η µονάδα µέτρησης της γωνιακής συχνότητας (ταχύτητας) ω µιας ταλάντωσης είναι α. Hz rad β. s γ. s δ. s 3.Η αοµάκρυνση, η ταχύτητα και ειτάχυνση ενός σώµατος ου εκτελεί α. α. τ.. κάθε στιγµή δίνονται αό τις σχέσεις (η ταλάντωση ξεκινά αό τη θέση ισορροίας και κινείται κατά τη θετική φορά) α. x Aσυνωt, υ ωaηµωt, a Aω συνωt β. x Aηµωt, υ Aσυνωt, a ω ηµωt γ. x Aηµωt, υ ωaσυνωt, a ω Aηµωt δ. x ωaηµωt, υ Aσυνωt, a ωa ηµωt.η µέγιστη αοµάκρυνση, η µέγιστη ταχύτητα και η µέγιστη αοµάκρυνση για την ταλάντωση της ροηγούµενης ερώτησης δίνονται αό τη σχέση α. x A, υ ωa, a β. x A, υ ωa, a Aω Aω γ. x A, υ ωa, a A ω δ. x A, υ ωa, a A ω 3

4 5.Ένα σώµα εκτελεί α.α.τ. µε µέγιστη αοµάκρυνση A και γωνιακή συχνότητα ω. Αν διλασιάσουµε τη γωνιακή συχνότητα, η µέγιστη αοµάκρυνση του σώµατος α.διλασιάζεται β.τετραλασιάζεται γ.υοδιλασιάζεται δ.αραµένει σταθερή 6.Ένα σώµα εκτελεί α.α.τ. µε µέγιστη αοµάκρυνση A και γωνιακή συχνότητα ω. Αν διλασιάσουµε τη γωνιακή συχνότητα, η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος α.διλασιάζεται β.τετραλασιάζεται γ.υοδιλασιάζεται δ.αραµένει σταθερή 7.Ένα σώµα εκτελεί α.α.τ. µε µέγιστη αοµάκρυνση A και γωνιακή συχνότητα ω. Αν διλασιάσουµε τη γωνιακή συχνότητα, η µέγιστη ειτάχυνση του σώµατος α.διλασιάζεται β.τετραλασιάζεται γ.υοδιλασιάζεται δ.αραµένει σταθερή 8.Όταν τη χρονική στιγµή µηδέν, το κινητό ου εκτελεί α.α.τ.,ερνά αό κάοιο άλλο σηµείο το οοίο βρίσκεται σε αόσταση d αό τη θέση ισορροίας, οι εξισώσεις της αοµάκρυνσης, ταχύτητας και ειτάχυνσης κάθε στιγµή είναι ω συν ωt+ φ α. x Aσυν( ωt + φ ), υ ωaηµ( ωt + φ ), a -A ( ) ω ηµ ωt+ φ β. x Aηµ( ωt + φ ), υ Aσυν( ωt + φ ), a - ( ) ω ηµ ωt+ φ γ. x Aηµ( ωt + φ ), υ Aωσυν( ωt + φ ), a - A ( ) ω ηµ ωt+ φ δ. x ωaηµ( ωt + φ ), υ Aσυν( ωt + φ ), a - A ( ) 9.Η εξίσωση της αοµάκρυνσης ενός σώµατος, το οοίο εκτελεί α.α.τ. είναι x.ηµ (t + ) στο S. I I. Η ερίοδος της ταλάντωσης είναι α. s β. s γ.. 5 s δ. s II. Η συχνότητα της ταλάντωσης είναι α. Hz β. Hz γ. Hz δ.. 5 Hz III.Η γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης είναι rad rad α. β. s s γ. rad s rad δ. s

5 IV.Η µέγιστη αοµάκρυνση (λάτος) είναι α.. cm β. m γ.. m δ. m V.Η µέγιστη ταχύτητα είναι cm α.. β.. s VI.Η µέγιστη ειτάχυνση είναι cm α.. s cm γ.. s m δ.. s m m β.. γ.. 8 δ.. 8 s s m s cm s.υλικό σηµείο εκτελεί α.α.τ. υό την είδραση συνισταµένης δύναµης F. Αν x είναι η αοµάκρυνση του σηµείου αό τη θέση ισορροίας του και D θετική σταθερά, τότε για τη δύναµη ισχύει α. F D β. F Dx γ. F -Dx δ. F.Η ερίοδος της αλής αρµονικής ταλάντωσης δίνεται αό τη σχέση α. β. γ. δ. m D D m m D m D.Η συχνότητα της αλής αρµονικής ταλάντωσης δίνεται αό τη σχέση α. β. γ. δ. f f f f D m m D m D D m 3.Αν τετραλασιάσουµε τη µάζα m σώµατος ου εκτελεί α.α.τ, η ερίοδος της ταλάντωσής του 5

6 α.τετραλασιάζεται β.διλασιάζεται γ.υοδιλασιάζεται δ.υοτετραλασιάζεται.αν τετραλασιάσουµε τη σταθερά εαναφοράς D α.α.τ, η ερίοδός της α.τετραλασιάζεται β.διλασιάζεται γ.υοδιλασιάζεται δ.υοτετραλασιάζεται 5.Αν τετραλασιάσουµε τη µάζα m σώµατος ου εκτελεί α.α.τ, η συχνότητα της ταλάντωσης ου εκτελεί α.τετραλασιάζεται β.διλασιάζεται γ.υοδιλασιάζεται δ.υοτετραλασιάζεται 6.Αν τετραλασιάσουµε τη σταθερά εαναφοράς D αλή αρµονική ταλάντωση, η συχνότητά της α.τετραλασιάζεται β.διλασιάζεται γ.υοδιλασιάζεται δ.υοτετραλασιάζεται 7.Αό δύο ελατήρια,ίδιας σταθεράς k, κρέµονται δύο µάζες m και m ( m m ). Αοµακρύνουµε τις µάζες αό τη θέση ισορροίας. Για τις ερίοδους των ταλαντώσεων ου εκτελούν ισχύει α. β. γ. δ. 8.Αό δύο ελατήρια, ου έχουν σταθερές k και k ( 9k µάζες αό τη θέση ισορροίας. Για τις ερίοδους των ταλαντώσεων ου εκτελούν ισχύει k ), κρέµονται δύο ίσες µάζες m. Αοµακρύνουµε τις 3 3 α. β. γ. δ. 9 6

7 9.Αν διλασιάσουµε µόνο το λάτος A µιας α.α.τ, η υ και η a αντίστοιχα α.διλασιάζεται, τετραλασιάζεται β.διλασιάζεται, µένει σταθερή γ.µένει σταθερή, διλασιάζεται δ.διλασιάζεται, διλασιάζεται 3.Αν διλασιάσουµε µόνο την κυκλική ω µιας α.α.τ, η υ και η a αντίστοιχα α.διλασιάζεται, τετραλασιάζεται β.διλασιάζεται, µένει σταθερή γ.µένει σταθερή, διλασιάζεται δ.διλασιάζεται, διλασιάζεται 3.Στις ακραίες θέσεις η αοµάκρυνση, η ταχύτητα και η ειτάχυνση (κατ αόλυτο τιµή) έχουν τιµές αντίστοιχα α.µέγιστη, µέγιστη, µηδέν β.µέγιστη, µέγιστη, µέγιστη γ.µέγιστη, µηδέν, µέγιστη δ.µηδέν, µέγιστη, µηδέν 3.Στη θέση ισορροίας η αοµάκρυνση, η ταχύτητα και η ειτάχυνση (κατ αόλυτο τιµή) έχουν τιµές αντίστοιχα α.µέγιστη, µέγιστη, µηδέν β.µέγιστη, µέγιστη, µέγιστη γ.µέγιστη, µηδέν, µέγιστη δ.µηδέν, µέγιστη, µηδέν 33.Σώµα εκτελεί α.α.τ. διαγράφοντας ως εξής την τροχιά : αό το O P O P O Α (+) Ρ ακραία θέση Ο θέση ισορροίας Ρ ακραία θέση I.Οι τιµές της αοµάκρυνσης, ταχύτητας και ειτάχυνσης στη θέση O α. A,,ωA β.,ωa, γ. ω A,, δ. ω A,, ω A είναι αντίστοιχα II.Οι τιµές της αοµάκρυνσης, ταχύτητας και ειτάχυνσης στη θέση P είναι αντίστοιχα α. A,, ω A β.,ωa, γ. ω A,, δ. ω A,,-ω A 7

8 III.Οι τιµές της αοµάκρυνσης, ταχύτητας και ειτάχυνσης στη θέση O (όταν έρχεται αό το P ) είναι αντίστοιχα α. A,,ωA β., ω A, γ.,-ω A, ω ω ω ω ω δ. - A,, A P είναι αντίστοιχα V.Οι τιµές της αοµάκρυνσης, ταχύτητας και ειτάχυνσης στη θέση O (όταν έρχεται αό το α. A,,ωA β., ω A, γ.,-ω A, ω ω δ. A,,- A IV.Οι τιµές αοµάκρυνσης, ταχύτητας και ειτάχυνσης στη θέση α. A,,- A β. - A,,- A γ. ω A,, δ. A,,- A 3.Η δυναµική ενέργεια για κάθε χρονική στιγµή στην α.α.τ. δίνεται αό τη σχέση P ) είναι αντίστοιχα α. U ka DA Dx ηµ ω β. U t γ. U δ.οι ααντήσεις β και γ 35.H κινητική ενέργεια για κάθε χρονική στιγµή στην α.α.τ. δίνεται αό τη σχέση α. K mυ β. K mυ γ. K mυσυν ωt δ.οι ααντήσεις α και γ 36. Η ολική ενέργεια στην α.α.τ. δίνεται αό τη σχέση α. DA β. mυ γ. Dx + mυ δ.όλα τα ροηγούµενα 8

9 37.Για το ελατήριο της ερώτησης 3 I.Οι τιµές της U, K και α. DA,, mυ β. DA, mυ, γ., m υ, mυ υ δ. m,, ολ στη θέση O είναι αντίστοιχα II.Οι τιµές της U, K και α. DA β. DA,, DA, mυ, mυ, γ. DA, δ. DA,, DA ολ στη θέση P είναι αντίστοιχα III.Οι τιµές της U, K και ολ στη θέση O (όταν έρχεται αό το P ) είναι αντίστοιχα IV.Οι τιµές της U, K και α.,- m υ, β.,- m υ,- mυ γ., m υ, mυ δ., mυ, α. DA,, DA β. - DA,,- DA γ. DA,,- DA δ. - DA,, DA ολ στη θέση P είναι αντίστοιχα 9

10 V.Οι τιµές της U, K και α., m υ, mυ β.,- m υ,- mυ γ., m υ,- mυ δ.,- m υ, mυ A α. x ± β. x ± A A γ. x ± A δ. x ± ολ στη θέση O (όταν έρχεται αό το P ) είναι αντίστοιχα 38.Ελατήριο σταθεράς k εκτελεί α.α.τ. λάτους A, ξεκινώντας αό τη θέση ισορροίας. Η K είναι ίση µε την U στο σηµείο ου αέχει αό τη θέση ισορροίας (δύο θέσεις, δεξιά και αριστερά αό τη θέση ισορροίας) 39.Ελατήριο σταθεράς k εκτελεί α.α.τ. λάτους A, ξεκινώντας αό τη θέση ισορροίας. Η K είναι ίση µε το µισό της U στο σηµείο ου αέχει αό τη θέση ισορροίας (δύο θέσεις, δεξιά και αριστερά αό τη θέση ισορροίας) A α. x ± β. x ± A 3 A γ. x ± A δ. x ±.Ηλεκτρική ταλάντωση ονοµάζουµε α.την εµφάνιση σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας στον υκνωτή β.την εµφάνιση σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα ενέργειας µαγνητικού εδίου στο ηνίο γ.το µετασχηµατισµό της ηλεκτρικής ενέργειας του υκνωτή σε ενέργεια µαγνητικού εδίου στο ηνίο και αντιστρόφως δ.το µετασχηµατισµό της ηλεκτρικής ενέργειας του υκνωτή σε ενέργεια µαγνητικού εδίου στο ηνίο.κύκλωµα LC εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση (θεωρούµε χρονική στιγµή µηδέν, όταν ο υκνωτής έχει φορτίο Q και κλείνουµε το διακότη). Οι εξισώσεις ου δίνουν το φορτίο q και την ένταση i κάθε χρονική στιγµή είναι α. q Qσυνωt, i Iηµωt β. q Qηµωt, i Iσυνωt γ. q Qηµωt, i Iηµωt δ. q Qσυνωt, i I t συνω

11 .Η ενέργεια του ηλεκτρικού εδίου του υκνωτή κάθε χρονική στιγµή δίνεται αό τη σχέση Q α. U C q β. U C Q γ. U συν ωt C δ.οι σχέσεις β και γ 3.Η µέγιστη ενέργεια του ηλεκτρικού εδίου του υκνωτή δίνεται αό τη σχέση Q α. C q β. U C Q γ. U C Q δ. U C U.Η ενέργεια του µαγνητικού εδίου του ηνίου κάθε χρονική στιγµή δίνεται αό τη σχέση α. U B Li β. U B LI γ. U B LI ηµ ωt δ.οι σχέσεις α και γ 5.Η µέγιστη ενέργεια του µαγνητικού εδίου του ηνίου δίνεται αό τη σχέση α. U B Li β. U B LI γ. U B Li δ. U B L I

12 6.Η ολική ενέργεια κυκλώµατος LC δίνεται αό τη σχέση α. LI Q β. C q γ. + Li C δ.όλα τα ροηγούµενα 7.Η ερίοδος ιδανικού κυκλώµατος LC δίνεται αό τη σχέση α. L C β. L C γ. LC δ. LC 8.Η συχνότητα f ιδανικού κυκλώµατος LC δίνεται αό τη σχέση α. f LC β. f LC γ. f LC δ. f LC 9.Αν τετραλασιάσουµε τη χωρητικότητα C υκνωτή σε κύκλωµα LC η ερίοδος α.τετραλασιάζεται β.διλασιάζεται γ.υοδιλασιάζεται δ.αραµένει σταθερή 5.Αν τετραλασιάσουµε το συντελεστή αυτεαγωγής L σε κύκλωµα LC η ερίοδος α.τετραλασιάζεται β.διλασιάζεται γ.υοδιλασιάζεται δ.αραµένει σταθερή

13 5.Αν διλασιάσουµε τη χωρητικότητα C υκνωτή και υοδιλασιάσουµε το συντελεστή αυτεαγωγής L σε κύκλωµα LC η ερίοδος α.τετραλασιάζεται β.διλασιάζεται γ.υοδιλασιάζεται δ.αραµένει σταθερή 5.Αν τετραλασιάσουµε τη χωρητικότητα C υκνωτή σε κύκλωµα LC η συχνότητα α.τετραλασιάζεται β.διλασιάζεται γ.υοδιλασιάζεται δ.αραµένει σταθερή 53.Αν τετραλασιάσουµε τον συντελεστή αυτεαγωγής L σε κύκλωµα LC η συχνότητα α.τετραλασιάζεται β.διλασιάζεται γ.υοδιλασιάζεται δ.αραµένει σταθερή 5.Αν διλασιάσουµε τη χωρητικότητα C υκνωτή και υοδιλασιάσουµε το συντελεστή αυτεαγωγής L σε κύκλωµα LC η συχνότητα α.τετραλασιάζεται β.διλασιάζεται γ.υοδιλασιάζεται δ.αραµένει σταθερή 55.Σε ιδανικό κύκλωµα LC η συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης διλασιάζεται όταν α.διλασιαστεί η χωρητικότητα του υκνωτή β.διλασιαστεί ο συντελεστής αυτεαγωγής του ηνίου γ.τετραλασιαστεί η χωρητικότητα του υκνωτή δ.υοτετραλασιαστεί ο συντελεστής αυτεαγωγής του ηνίου 56.Η τάση φόρτισης του υκνωτή σε ιδανικό κύκλωµα LC, το οοίο µορεί να εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις, διλασιάζεται. Τότε α.η ενέργεια της ταλάντωσης διλασιάζεται β.η ερίοδος αραµένει σταθερή γ.η συχνότητα της ταλάντωσης διλασιάζεται δ.η ένταση του ηλεκτρικού εδίου του υκνωτή τετραλασιάζεται 3

14 57.Η γωνιακή ταχύτητα ω σε ιδανικό κύκλωµα LC δίνεται αό τη σχέση α. ω β. ω γ. ω LC LC LC δ. ω LC 58.Στο κύκλωµα των εξαναγκασµένων ηλεκτρικών ταλαντώσεων του σχήµατος C R L V ~ α.το λάτος I της έντασης του ρεύµατος είναι ανεξάρτητο της συχνότητας της εναλλασσόµενης τάσης β.η συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώµατος είναι άντοτε ίση µε την ιδιοσυχνότητά του γ.η ιδιοσυχνότητα του κυκλώµατος είναι ανεξάρτητη της χωρητικότητας C του υκνωτή δ.όταν η συχνότητα της εναλλασσόµενης τάσης γίνει ίση µε την ιδιοσυχνότητα του κυκλώµατος, έχουµε µεταφορά ενέργειας στο κύκλωµα κατά το βέλτιστο τρόο 59.Φθίνουσα ταλάντωση ονοµάζεται η ταλάντωση της οοίας α.το λάτος της µειώνεται µέχρι ένα ορισµένο σηµείο β.το λάτος της συνεχώς µειώνεται µέχρι να σταµατήσει γ.η ερίοδος της µειώνεται στο µισό της αρχικής της τιµής δ.λόγω ειδρασης εξωτερικής δύναµης το λάτος της διατηρείται σταθερό 6.Σε µια φθίνουσα ταλάντωση η ενέργεια του ταλαντούµενου συστήµατος α.αυξάνεται συνεχώς β.ελαττώνεται συνεχώς γ.αραµένει σταθερή δ.ελαττώνεται µέχρι να αοκτήσει ορισµένη τιµή 6.Η σταθερά αόσβεσης b σε µια φθίνουσα ταλάντωση εξαρτάται α.αό τις ιδιότητες του µέσου β.αό το σχήµα του αντικειµένου ου κινείται γ.αό το µέγεθος του αντικειµένου ου κινείται δ.όλα τα αραάνω

15 6.Ένα σύστηµα ελατήριο - σώµα εκτελεί ταλάντωση µέσα σένα µέσο µε σταθερά αόσβεσης b. Η ερίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης α.συνεχώς ελαττώνεται β.στην αρχή µειώνεται λίγο και µετά ερισσότερο γ.αραµένει σταθερή δ.στην αρχή αραµένει σταθερή και κατόιν µειώνεται 63.Σε µια φθίνουσα ταλάντωση το λάτος της ταλάντωσης σε σχέση µε τη σταθερά αόσβεσης b α.ελαττώνεται ιο γρήγορα όταν µεγαλώνει η σταθερά αόσβεσης b του µέσου β.ελαττώνεται ιο γρήγορα όταν ελαττώνεται η σταθερά αόσβεσης b του µέσου γ.δεν εξαρτάται αό το µέσο µέσα στο οοίο γίνεται η ταλάντωση δ.είναι άντα σταθερό 6.Το σύστηµα ανάρτησης ενός αυτοκινήτου είναι ένα σύστηµα το οοίο βασίζεται στις φθίνουσες ταλαντώσεις. Για την άνεση των ειβατών ένα τέτοιο σύστηµα ρέει να έχει σταθερά αόσβεσης b α.µικρή β.µηδενκή γ.ολύ µεγάλη δ.µεσαία 65.Σένα κύκλωµα LC το οοίο εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση η ελάττωση του λάτους της έντασης του ρεύµατος ου διαρρέει το κύκλωµα κυρίως οφείλεται α.στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία β.στο ότι ο υκνωτής δεν είναι ιδανικός γ.στη συνολική ωµική αντίσταση του κυκλώµατος δ.στο ότι το ηνίο δεν είναι ιδανικό 66.Κατά τη φθίνουσα µηχανική ταλάντωση α.το λάτος αραµένει σταθερό β.η µηχανική ενέργεια διατηρείται γ.το λάτος µεταβάλλεται σύµφωνα µε τη σχέση A Λt A e, όου Λ θετική σταθερά δ.έχουµε µεταφορά ενέργειας αό το ταλαντούµενο σύστηµα στο εριβάλλον 67.Ένα σύστηµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση σταθερού λάτους. Η συχνότητα της ταλάντωσης του συστήµατος είναι α.µικρότερη αό αυτήν του διεγέρτη β.µεγαλύτερη αό αυτήν του διεγέρτη γ.ίση µε την ιδιοσυχνότητά του δ.ίση µε τη συχότητα του διεγέρτη 68.Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση το λάτος της ταλάντωσης α.είναι ανεξάρτητο αό τη συχνότητα του διεγέρτη β.εξαρτάται αό τη συχνότητα του διεγέρτη γ.αυξάνεται συνεχώς όταν αυξάνεται η συχνότητα του διεγέρτη δ.γίνεται µέγιστο όταν η συχνότητα του διεγέρτη αίρνει µεγάλες τιµές 5

16 69.Ένα ταλαντούµενο σύστηµα έχει ιδιοσυχνότητα f. Ένας διεγέρτης αναγκάζει το σύστηµα σε ταλάντωση διαφόρων συχνοτήτων f. Το λάτος της ταλάντωσης γίνεται µέγιστο όταν α. f < f β. f > f γ. f f δ.άντα 7.Η ιδιοσυχνότητα ενός συστήµατος ου εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση χωρίς τριβή είναι Hz.Το λάτος της ταλάντωσης γίνεται µέγιστο όταν η συχνότητα του διεγέρτη είναι α. Hz β. Hz γ. 3 Hz δ. Hz 7.Το λάτος µιας εξαναγκασµένης ταλάντωσης υό την είδραση µιας εξωτερικής εριοδικής δύναµης είναι µέγιστο. Αν διλασιάσουµε τη συχνότητα της δύναµης αυτής το λάτος της ταλάντωσης θα α.διλασιαστεί β.µειωθεί γ.τετραλασιαστεί δ.αραµείνει το ίδιο 7.Ένα ταλαντούµενο σύστηµα έχει ιδιοσυχνότητα f. ιεγέρτης αναγκάζει το σύστηµα σε ταλάντωση διαφόρων συχνοτήτων f. Μεταβάλουµε τη συχνότητα του διεγέρτη αό την τιµή µηδέν έως τιµές µεγαλύτερες της ιδιοσυχνότητας f του συστήµατος. Το λάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης α.αρχικά αυξάνεται κατόιν αίρνει τη µέγιστη τιµή και µετά ελαττώνεται β.αρχικά µειώνεται κατόιν αίρνει τη µέγιστη τιµή και µετά αυξάνεται γ.συνεχώς αυξάνεται µέχρι να άρει µια µέγιστη τιµή δ.αρχικά αραµένει σταθερό κατόιν αίρνει τη µέγιστη τιµή και µετά ελαττώνεται 73. ύο α.α.τ. εκτελούνται στην ίδια διεύθυνση και γύρω αό το ίδιο κέντρο. Για να είναι η συνισταµένη κίνηση α.α.τ. ρέει οι δύο α.α.τ. να έχουν α.το ίδιο λάτος β.την ίδια αρχική φάση γ.την ίδια συχνότητα δ.όλα τα αραάνω 6

17 7.Ένα σώµα µετέχει δύο α.α.τ. της ίδιας διεύθυνσης και γύρω αό το ίδιο κέντρο, µε εξισώσεις x Aηµ ( ωt + φ ) µε A > A x Aηµωt και I ) Το λάτος της ταλάντωσης του σώµατος είναι A A + A όταν α. φ β. φ γ. φ δ. φ II) Το λάτος της ταλάντωσης του σώµατος είναι A A - A όταν α. φ β. φ γ. φ δ. φ 75. ύο α.α.τ. εκτελούνται στην ίδια διεύθυνση και γύρω αό το ίδιο κέντρο µε εξισώσεις x Aηµω t. Η συνισταµένη κίνηση είναι διακρότηµα όταν x Aηµω t και ω ω α. β. ω Nω και A A, N,,,3... γ. ω ω και A A δ. ω ω και A A 76.Κατά τη σύνθεση δύο αλών αρµονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, ου γίνονται γύρω αό το ίδιο σηµείο, µε το ίδιο λάτος A και συχνότητες f και f ου διαφέρουν λίγο µεταξύ τους α.το µέγιστο λάτος της ταλάντωσης είναι A β.όλα τα σηµεία ταλαντώνονται µε το ίδιο λάτος γ.ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του λάτους είναι δ.ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του λάτους είναι f + f f - f 7

18 Ερωτήσεις σωστού λάθους.περιοδικά ονοµάζονται τα φαινόµενα ου εξελίσσονται σε σταθερά χρονικά διαστήµατα.το άναµµα και το σβήσιµο του φάρου είναι εριοδικά φαινόµενο 3.Περίοδος είναι ο χρόνος ου ααιτείται για να ολοκληρωθεί το φαινόµενο.η ερίοδος του ωροδείκτη είναι ώρες 5.Συχνότητα είναι ο αριθµός των εαναλήψεων του φαινοµένου 6.Σε µια α.α.τ. όταν η αοµάκρυνση είναι µέγιστη, είναι µέγιστη και η ταχύτητα 7.Σε µια α.α.τ. όταν το σώµα ερνά αό τη θέση ισορροίας, η συνολική δύναµη ου δέχεται είναι µέγιστη 8.Σε µια α.α.τ. η ειτάχυνση είναι άντα αντίθετη µε την αοµάκρυνση 9.Για να εκτελέσει ένα σώµα α.α.τ., ρέει η συνισταµένη δύναµη ου του ασκείται στη διεύθυνση κίνησης, να είναι της µορφής F Dx.Η ερίοδος στην α.α.τ. είναι αντιστρόφως ανάλογη της σταθεράς εαναφοράς.κατά τη διάρκεια µιας εριόδου η K και η U γίνονται ίσες τέσσερις φορές.η ενέργεια στην α.α.τ. είναι σταθερή και ανάλογη µε το λάτος 3.Σε ιδανικό κύκλωµα LC, η ενέργεια ηλεκτρικού εδίου στον υκνωτή, µετατρέεται εριοδικά σε ενέργεια µαγνητικό εδίου στο ηνίο και αντιστρόφως.σε ιδανικό κύκλωµα LC, η ερίοδος εξαρτάται αό τη χωρητικότητα, την αυτεαγωγή και την ωµική αντίσταση του κυκλώµατος 5.Σε ιδανικό κύκλωµα LC, η U γίνεται δύο φορές διλάσια αό την U B κατά τη διάρκεια µιας εριόδου 6.Όλες οι ταλάντώσεις στο µακρόκοσµο είναι φθίνουσες, λόγω τριβών και αντιστάσεων 7.Σε µια φθίνουσα ταλάντωση οι δυνάµεις ου αντιτίθενται στην κίνηση µεταφέρουν ενέργεια αό το εριβάλλον στο ταλαντούµενο σύστηµα 8.Σε µια φθίνουσα ταλάντωση, η σταθερά αόσβεσης εξαρτάται αό τις ιδιότητες του µέσου καθώς και αό το σχήµα και το µέγεθος του σώµατος 9.Το όσο γρήγορα µειώνεται το λάτος µιας ταλάντωσης εξαρτάται αό την τιµή της σταθεράς αόσβεσης b.η ερίοδος µιας ταλάντωσης για µια ορισµένη τιµή της σταθεράς b είναι σταθερή και εξαρτάται αό το λάτος της ταλάντωσης.όταν η τιµή της σταθεράς b αυξάνεται το λάτος µιας ταλάντωσης µειώνεται ιο γρήγορα.στα αµορτισέρ του αυτοκινήτου, ειδιώκουµε η αόσβεση της ταλάντωσης να είναι µηδέν 3.Στις φθίνουσες ταλαντώσεις, ο λόγος δύο διαδοχικών µέγιστων αοµακρύνσεων ρος την ίδια κατεύθυνση µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο.στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις, ο κύριος λόγος της αόσβεσης είναι η ωµική αντίσταση, για ορισµένη τιµή της οοίας, η ερίοδος είναι σταθερή 5.Το λάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης εξαρτάται αό τη συχότητα του διεγέρτη 8

19 6.Το λάτος της ταλάντωσης κατά το συντονισµό εξαρτάται αό τη σταθερά αόσβεσης 7.Στις εξαναγκασµένες ταλαντώσεις, για να διατηρήσουµε το λάτος σταθερό ασκούµε στο σύστηµα µια δύναµη 8.Το κουρδιστό ρολόϊ θέλει κούρδισµα, για να αντισταθµίσει τις αώλειες ενέργειας λόγω τριβών 9.Στις εξαναγκασµένες ταλαντώσεις, όσο αυξάνεται η συχνότητα του διεγέρτη, αυξάνεται και το λάτος της ταλάντωσης 3.Στις εξαναγκασµένες ταλαντώσεις, όσο αυξάνεται η αόσβεση η µείωση της συχνότητας συντονισµού γίνεται µεγαλύτερη 3.Κατά το συντονισµό η ενέργεια µεταφέρεται στο σύστηµα κατά το βέλτιστο τρόο, γιαυτό και το λάτος της ταλάντωσης γίνεται µέγιστο 3.Όταν η συχνότητα ενός ηχητικού κύµατος γίνει ίση µε την ιδιοσυχνότητα του κρυστάλλινου οτηριού, το οτήρι ταλαντώνεται µε µέγιστο λάτος και τελικά σάει 33.Σε κύκλωµα εξαναγκασµένων ηλεκτρικών ταλαντώσεων, το λάτος του ρεύµατος κατά το συντονισµό, είναι ανεξάρτητο της ωµικής αντίστασης του κυκλώµατος 3.Όταν το έδαφος ταλαντώνεται λόγω σεισµών, τα κτίρια εκτελούν εξαναγκασµένη ταλάντωση 35.Η ειλογή ενός σταθµού στο ραδιόφωνο στηρίζεται στο φαινόµενο του συντονισµού και γυρίζοντας το κουµί ειλογής των σταθµών µεταβάλλουµε το συντελεστή αυτεαγωγής ενός ηνίου 36.Το κύκλωµα ειλογής σταθµών στο ραδιόφωνο είναι ένα κύκλωµα LC κεραία ου εξαναγκάζεται σε ταλάντωση αό την 37.Όταν ένα σώµα κάνει ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις ίδιας συχνότητας γύρω αό το ίδιο σηµείο, η αοµάκρυνσή του είναι ίση µε το αλγεβρικό άθροισµα των αοµακρύνσεων των ειµέρους ταλαντώσεων στις οοίες µετέχει 38.Σένα διακρότηµα, ο χρόνος ου µεσολαβεί µεταξύ δύο µηδενισµών του λάτους εξαρτάται αό τη διαφορά f - f των συχνοτήτων των συνιστωσών ταλαντώσεων και αυξάνεται όταν η διαφορά f - f αυξάνεται 39.Σένα διακρότηµα, το λάτος της ταλάντωσης µεταβάλλεται µε το χρόνο.η ερίοδος του διακροτήµατος είναι ίση µε τη διαφορά των εριόδων των συνιστωσών ταλαντώσεων.η συχνότητα του διακροτήµατος είναι ίση µε τη διαφορά των συχνοτήτων των συνιστωσών ταλαντώσεων.σένα διακρότηµα, το µέγιστο λάτος της ταλάντωσης µορεί να γίνει µεγαλύτερο αό το άθροισµα των λατών των συνιστωσών 3.Ο συντονισµός λαµβάνεται ολύ σοβαρά σε ολλές εφαρµογές ου αφορούν την καθηµερινή µας ζωή εειδή οι συνέειες του είναι άντα καταστρετικές.όταν ένα σώµα κάνει ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις ίδιας συχνότητας γύρω αό το ίδιο σηµείο, το λάτος και η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι ανεξάρτητη αό τα στοιχεία των εί µέρους ταλαντώσεων 5.Ο χρόνος ανάµεσα σε δύο µηδενισµούς του λάτους ονοµάζεται ερίοδος των διακροτηµάτων 6.Αό τη σύνθεση δύο ταλαντώσεων ου οι συχνότητές τους διαφέρουν ολύ, ροκύτει ιδιόµορφη εριοδική κίνηση ου αρουσιάζει διακροτήµατα 7.Σε ιδανικό κύκλωµα LC, αν διλασιάσουµε τη χωρητικότητα του υκνωτή, διλασιάζεται η ερίοδος 8.Όταν η συχνότητα f του διεγέρτη γίνει ίση µε την ιδιοσυχνότητα f του συστήµατος, έχουµε συντονισµό 9

20 Ερωτήσεις αντιστοίχισης.να αντιστοιχίσετε τα µεγέθη της αριστερής στήλης µε αυτά της δεξιάς Αριστερή στήλη εξιά στήλη. Aωσυνω t α.αοµάκρυνση ηµω. - A t β.ταχύτητα ω 3. Aηµω t γ.ειτάχυνση ηµω. - ma t δ.δύναµη ω ε.ολική ενέργεια 5. DA. Να αντιστοιχίσετε τα µεγέθη της αριστερής στήλης µε τις µονάδες της δεξιάς Αριστερή στήλη εξιά στήλη α.ερίοδος β.ταχύτητα γ.ειτάχυνση δ.συχνότητα ε.δυναµική ενέργεια. Hz. m/ s 3. Joule. m / s 5. s

21 3. Να αντιστοιχίσετε τα µεγέθη της µηχανικής ταλάντωσης µε τα µεγέθη της ηλεκτρικής ταλάντωσης Αριστερή στήλη Μεγέθη µηχανικής ταλάντωσης εξιά στήλη Μεγέθη ηλεκτρικής ταλάντωσης α. αοµάκρυνση x. ένταση ρεύµατος i β.ταχύτητα υ. αντίστροφο χωρητικότητας C γ. σταθερά ταλάντωσης D 3.αυτεαγωγή L δ. µάζα m.ωµική αντίσταση R ε.σταθερά αόσβεσης b στ.διεγείρουσα δύναµη F 5. εναλλασσόµενη τάση V 6.φορτίο q 7.χωρητικότητα C

22 Ερωτήσεις µε αιτιολόγηση.σώµα µάζας m εκτελεί γραµµική α.α.τ. Η αοµάκρυνση x του σώµατος αό τη θέση ισορροίας δίνεται αό τη σχέση x Aηµωt, όου A το λάτος της ταλάντωσης και ω η γωνιακή ταχύτητα.να αοδείξετε ότι η συνολική δύναµη, ου δέχεται το σώµα σε τυχαία θέση της τροχιάς του, δίνεται αό τη σχέση F -mω x 3.Στο άκρο ιδανικού ελατηρίου µε φυσικό µήκος l και σταθερά ελατηρίου k είναι συνδεδεµένο σώµα µάζας m. l α.οια αό τις καµύλες I και II του αρακάτω διαγράµµατος αντιστοιχεί στη U του ελατηρίου και οια στην K του σώµατος Να δικαιολογήσετε την αάντησή σας I l -A β.να σχεδιάσετε τη γραφική αράσταση της ολικής ενέργειας 3.Σύστηµα ελατηρίου µάζας εκτελεί α.α.τ. σε λείο οριζόντιο είεδο µε λάτος A και εξίσωση αοµάκρυνσης x Aηµωt α.σε οιες αοµακρύνσεις αό τη θέση ισορροίας η K του ταλαντωτή είναι ίση µε τη U Να εκφραστούν οι αοστάσεις σαν συνάρτηση του A.Σώµα µάζας m εκτελεί α.α.τ. µε εξίσωση αοµάκρυνσης αοδείξετε ότι η ερίοδος της α.α.τ. δίνεται αό τη σχέση M II l +A x Aηµωt. Αν η σταθερά εαναφοράς είναι D να 5.Σύστηµα ελατηρίου µάζας εκτελεί α.α.τ. σε λείο οριζόντιο είεδο µε λάτος A και εξίσωση αοµάκρυνσης x Aηµωt Να υολογιστεί η χρονική στιγµή για την οοία η K του ταλαντωτή είναι ίση µε τη U για ρώτη και για δεύτερη φορά X m D 6.Να αοδείξετε ότι η δυναµική ενέργεια συστήµατος ου εκτελεί α.α.τ. δίνεται αό τη σχέση U Dx 7.Να αοδείξετε ότι η µηχανική ενέργεια συστήµατος ου εκτελεί α.α.τ., σε µια τυχαία θέση δίνεται αό τη σχέση DA mυ 8.Να αοδείξετε ότι η U στην ακραία θέση είναι ίση µε την K στη θέση ισορροίας 9.Για δύο ιδανικά συστήµατα ελατήριο - µάζα ισχύει k k όου k και k οι σταθερές των ελατηρίων. m. Αοµακρύνουµε και τα δύο σώµατα αό τη θέση ισορροίας κατά d και τα αφήνουµε ελεύθερα ( ) m α.η µέγιστη ταχύτητα του k ελατηρίου είναι διλάσια του άλλου β.και τα δύο συστήµατα ταλαντώνονται µε την ίδια ερίοδο ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

23 Οι ροτάσεις ου ακολουθούν αναφέρονται στην αλή αρµονική ταλάντωση του αρακάτω σχήµατος Σε κάθε κεφάλαιο στη στρατηγική είλυσης της άσκησης ρέει να υάρχει ένας κεντρικός στόχος. Στις ασκήσεις της α.α.τ διευκολύνει αφάνταστα την είλυση οοιασδήοτε άσκησης ή αόδειξης ου θέµατος ανελλαδικών εξετάσεων, αν ορίσουµε τη θέση ισορροίας (ή ακραία θέση) της α.α.τ. Γιαυτό µε τα διαδοχικά σχήµατα ή µε άλλο τρόο, σε κάθε άσκηση ο κεντρικός µας στόχος θα είναι ο καθορισµός των αραάνω σηµείων P Α Ο χ Γ Α Ρ Θέση µέγιστης αοµάκρυνσης Θέση ισορροίας Τυχαία θέση Θέση µέγιστης αοµάκρυνσης Οι ταλαντώσεις ξεκινούν αό το O (θέση ισορροίας) ρος το P (θετική φορά) δηλ. σε µια λήρη ταλάντωση έχοµε την εξής διαδροµή: O P O P O Οι γωνίες ου αντιστοιχούν στα σηµεία της διαδροµής (ή η διαδροµή σε γωνίες) είναι 3 δηλ. ( O) ( P) ( O) 3 ( P ) ( O) Οι χρονικές στιγµές ου αντιστοιχούν στα σηµεία της διαδροµής (ή η διαδροµή σε χρόνους) είναι 3 δηλ. ( O) ( P) ( O) 3 ( P ) ( O ) P Θέση µέγιστης αοµάκρυνσης O Θέση ισορροίας 3 /, / και και P Θέση µέγιστης αοµάκρυνσης / 3 / / ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΑΣΗΣ Όταν το σώµα τη χρονική στιγµή αρχική φάση είναι µηδέν και οι εξισώσεις ου εριγράφουν την κίνησή του είναι a -Aω ηµωt t βρίσκεται στη θέση ισορροίας (O ) και ξεκινάει την ταλάντωση, τότε η x Aηµωt, υ ωaσυνωt και ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Σώµα το οοίο τη χρονική στιγµή t βρίσκεται στη θέση ισορροίας, εκτελεί α.α.τ. λάτους cm και συχνότητας Hz Να γραφούν οι εξισώσεις αοµάκρυνσης, ταχύτητας και ειτάχυνσης ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αφού δεν υάρχει αρχική φάση οι εξισώσεις είναι x Aηµωt, υ ωaσυνωt και a -Aω ηµωt όου A cm. m και ω f 3. 68rad / s Αντικαθιστώντας οι εξισώσεις αίρνουν τη µορφή 3

24 x Aηµωt ή x.ηµ 68t υ Aωσυνωt ή υ 6.8συν68t a Aω ηµ ( ωt+ φ) ή a ηµ 68t Όταν το σώµα τη χρονική στιγµή t δε βρίσκεται στη θέση ισορροίας, αλλά βρίσκεται σε θέση η οοία αέχει x αό τη θέση ισορροίας ( O ) κατά x, έχει αρχική φάση, η οοία υολογίζεται αό τη σχέση ηµφ A Οι εξισώσεις ου εριγράφουν την κίνησή του είναι x Aηµ ( ωt + φ ), υ ωaσυν( ωt + φ ) a -Aω ηµ ( ωt + φ ). Εειδή στην ίδια τιµή του ηµιτόνου αντιστοιχούν δύο γωνίες, για τη σωστή ειλογή της τιµής της γωνίας, είναι ααραίτητο να γνωρίζουµε σε οιο διάστηµα της ταλάντωσης O P O P O βρίσκεται το σώµα ι.για το διάστηµα ιι.για το διάστηµα ιιι.για το διάστηµα ιν.για το διάστηµα Οι αντιστοιχίσεις µεταξύ διαστηµάτων και τιµών γωνίας είναι O P θα δεχτούµε τιµή της γωνίας φ ου θα είναι µεταξύ και P O θα δεχτούµε τιµή της γωνίας φ ου θα είναι µεταξύ και O P θα δεχτούµε τιµή της γωνίας φ ου θα είναι µεταξύ και P O θα δεχτούµε τιµή της γωνίας φ ου θα είναι µεταξύ 3 3 και Ο ροσδιορισµός της θέσης στην οοία βρίσκεται το σώµα είναι δυνατός αό τα ρόσηµα ου έχουν η αοµάκρυνση, η ταχύτητα και η ειτάχυνση του σώµατος Υάρχουν και άλλοι τρόοι ροσδιορισµού της θέσης όως.χ αό τις τιµές της ενέργειας Ισχύουν.όταν το σώµα βρίσκεται στο διάστηµα.όταν το σώµα βρίσκεται στο διάστηµα 3.όταν το σώµα βρίσκεται στο διάστηµα.όταν το σώµα βρίσκεται στο διάστηµα O P :αοµάκρυνση ( + ), ταχύτητα ( + ), ειτάχυνση (-) και δύναµη (-) P O :αοµάκρυνση ( + ), ταχύτητα (-), ειτάχυνση (-) και δύναµη (-) O P :αοµάκρυνση (-),ταχύτητα (-), ειτάχυνση ( + ) και δύναµη ( + ) P O :αοµάκρυνση ( - ),ταχύτητα ( + ),ειτάχυνση ( + ) και δύναµη ( + ) Όταν το λάτος της ταλάντωσης A ή η αοµάκρυνση x δεν είναι γνωστά, ο υολογισµός τους γίνεται κυρίως µε τις εξισώσεις ενέργειας της ταλάντωσης ου θα αναφερθούν αρακάτω Άλλοι τρόοι (ενδεικτικοί) ροσδιορισµού της θέσης.η δυναµική ενέργεια του σώµατος γίνεται ίση ή διλάσια ή τριλάσια της κινητικής ενέργειας για δεύτερη φορά. Το σώµα βρίσκεται στο διάστηµα P O και θα δεχτούµε τιµή της γωνίας φ ου θα είναι µεταξύ και.η δυναµική ενέργεια του σώµατος είναι 6J και αυξάνεται, η κινητική ενέργεια είναι J και έχει θετική ειτάχυνση Το σώµα βρίσκεται στο διάστηµα O P και θα δεχτούµε τιµή της γωνίας φ ου θα είναι µεταξύ και 3 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Σώµα ου εκτελεί α.α.τ. µε βρίσκεται στη θέση A cm και ω rad / s, τη χρονική στιγµή t x cm µε ταχύτητα υ m / s. Να γραφούν οι εξισώσεις αοµάκρυνσης, ταχύτητας και ειτάχυνσης

25 ΑΠΑΝΤΗΣΗ x Υάρχει αρχική φάση ηµφ εοµένως φ ή φ 5 A 6 6 Εειδή όµως αοµάκρυνση ( + ) και ταχύτητα ( + ) το σώµα βρίσκεται στο διάστηµα O P άρα δεκτή η τιµή φ ( η φ µεταξύ και ) 6 Οι εξισώσεις είναι x Aηµ ( ωt+ φ) ή x.ηµ (t + ) 6 υ Aωσυν ( ωt+ φ) ή υ συν(t + ) 6 a Aω ηµ ( ωt+ φ) ή a -ηµ( ωt + ) 6 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Σώµα ου εκτελεί α.α.τ. µε A cm και ω rad / s t βρίσκεται στη θέση x cm µε ταχύτητα υ -m / s, τη χρονική στιγµή Να γραφούν οι εξισώσεις αοµάκρυνσης, ταχύτητας και ειτάχυνσης ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υάρχει αρχική φάση x ηµφ εοµένως φ ή φ 5 A 6 6 Εειδή όµως αοµάκρυνση ( ) + και ταχύτητα ( ) - το σώµα βρίσκεται στο διάστηµα P O άρα δεκτή η τιµή φ 5 ( η φ µεταξύ και ) 6 Οι εξισώσεις είναι x Aηµ ( ωt+ φ) ή x.ηµ (t + 5 ) 6 υ Aωσυν ( ωt+ φ) ή υ συν(t + 5 ) 6 a Aω ηµ ( ωt+ φ) ή a -ηµ( ωt + 5 ) 6 5

26 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ( ) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( f ) ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ( ω ) Τα µεγέθη συνδέονται µεταξύ τους µε τις σχέσεις f, ω και ω f Αό τα αραάνω ροκύτει ότι: αν είναι γνωστό ένα αό τα µεγέθη ω, ή f είναι γνωστά και τα άλλα δύο Για τον υολογισµό της εριόδου της ταλάντωσης ισχύουν οι σχέσεις t και N Η ερίοδος ( ή η συχνότητα ή η γωνιακή ταχύτητα ) ολλές φορές δίνονται εµµέσως στην άσκηση.χ µε αριθµό διελεύσεων αό τη θέση ισορροίας εντός ορισµένου χρόνου ή µε τον αριθµό µεγιστοοιήσεων δυναµικής ή κινητικής ενέργειας ενός ορισµένου χρόνου m D ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Σώµα ου εκτελεί α.α.τ, µέσα σε χρόνο υολογιστεί η ερίοδος ( ή η συχνότητα ή η γωνιακή ταχύτητα ) s διέρχεται φορές αό τη θέση ισορροίας. Να ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Εειδή για κάθε ταλάντωση έχοµε διελεύσεις αό τη θέση ισορροίας, µε τις διελεύσεις το σώµα έχει εκτελέσει ταλαντώσεις εοµένως στην αντικατάσταση στον τύο θα s χρησιµοοιήσουµε t s και N ταλαντώσεις δηλ. s ( f Hz και ω rad / s ) Σώµα ου εκτελεί α.α.τ, σε χρόνο s η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης του σώµατος µεγιστοοιείται φορές ΑΠΑΝΤΗΣΗ Εειδή κατά τη διάρκεια της αλής αρµονικής ταλάντωσης η δυναµική ενέργεια µεγιστοοιείται δύο φορές, στο χρόνο των s το σώµα εκτελεί ταλαντώσεις, t s εοµένως η ερίοδος είναι. s εοµένως ω ω N. ω rad / s ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Σώµα µάζας m ου εκτελεί α.α.τ, έχει ροσδεθεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k του οοίου το άνω άκρο είναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο. Να υολογιστεί η ερίοδος ( ή η συχνότητα ή η γωνιακή ταχύτητα ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αό τη σύγκριση των µορφών, της δύναµης ου είναι ααραίτητη ροϋόθεση για να εκτελέσει ένα σώµα α.α.τ. F -Dx και της δύναµης του ελατηρίου F -kx ροκύτει m D k εοµένως p ή D m k ( f k m και ω k rad m s ) 6

27 Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ P Α Ο χ Γ Α Ρ Θέση µέγιστης αοµάκρυνσης Θέση ισορροίας Τυχαία θέση Θέση µέγιστης αοµάκρυνσης Ι.όταν το σώµα εκτελεί την α.α.τ O P O P O, ο χρόνος ου χρειάζεται για να µεταβεί αό θέση ισορροίας σε θέση µέγιστης αοµάκρυνσης θα εκφράζεται χωρίς αόδειξη σε σχέση µε την ερίοδο της ταλάντωσης µε βάση ότι κάθε σηµείο αέχει αό το ροηγούµενο χρόνο εοµένως O P χρόνος, O P O χρόνος, O P P O P χρόνος O P 3 χρόνος κ.ο.κ ΙΙ.όταν το σώµα ου εκτελεί την α.α.τ O P O P O, βρίσκεται σε τυχαία θέση ( εκτός των σηµείων O, P και P.χ στη θέση Γ του αραάνω σχήµατος) ο χρόνος ου χρειάζεται για να µεταβεί φ στη θέση ισορροίας ή σε θέση µέγιστης αοµάκρυνσης θα υολογίζεται άντα αό τη σχέση t ω ( ροκύτει αό φ φ ω ή t ) t ω Εοµένως ρώτα θα γίνεται ο υολογισµός της φάσης φ, µετά η µεταβολή φ και η ω και κατόιν ο χρόνος t ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ A cm και. s. Τη χρονική στιγµή x cm µε ταχύτητα υ -m / s Σώµα εκτελεί α.α.τ. µε θέση t βρίσκεται στη Να υολογιστούν α.ο χρόνος ου χρειάζεται το σώµα να φτάσει για ρώτη φορά στη θέση ισορροίας ( ή ο χρόνος ου χρειάζεται για να γίνει για ρώτη φορά υ υ ) β.ο χρόνος να φτάσει αό τη θέση ου βρίσκεται για ρώτη φορά σε θέση µέγιστης αοµάκρυνσης ( ή ο χρόνος ου χρειάζεται για να γίνει για ρώτη φορά υ ) και γ.ο χρόνος να ολοκληρωθεί η ταλάντωση. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Εειδή τη χρονική στιγµή t το σώµα δε βρίσκεται στη θέση ισορροίας, υάρχει φ αρχική φάση, εοµένως ο χρόνος θα υολογιστεί αό τη σχέση t ω 7

28 Υολογισµός φάσης Αό τη σχέση x ηµφ ροκύτει φ ή A 6 φ 5 6 Αό τα ρόσηµα αοµάκρυνσης και ταχύτητας καταλαβαίνουµε ότι βρίσκεται στη διαδροµή P O άρα φ 5 6 α.ο χρόνος ου χρειάζεται το σώµα να φτάσει για ρώτη φορά στη θέση ισορροίας ( διαδροµή Γ O ) Το σώµα ( σε γωνία ) κατευθύνεται αό φ 5 ( σηµείο Γ ) σε φ ( σηµείο O ) εοµένως η φ ου 6 χρειάζεται το σώµα να φτάσει για ρώτη φορά στη θέση ισορροίας είναι φ φ / 6 εειδή ω rad / s έχουµε t t s. ω 6 β.ο χρόνος να φτάσει για ρώτη φορά σε θέση µέγιστης αοµάκρυνσης ( διαδροµή Γ O P ) Παρατήρηση Η θέση ισορροίας O, αντιστοιχεί σε τρεις γωνίες, και. Γιαυτό όταν ερνάει αό το O κατευθυνόµενο σε άλλη θέση, ο υολογισµός του χρόνου, ρος αοφυγή λαθών, καλό να γίνεται αό το τυχαίο σηµείο Γ στο O και κατόιν αό το O στο τελικό σηµείο και να ροσθέτουµε τους χρόνους.(διαδροµή Γ O ) αό το ροηγούµενο ερώτηµα Το σώµα ( σε γωνία ) κατευθύνεται αό φ 5 ( σηµείο Γ ) σε 6 φ / 6 φ 5 έχουµε t t s 6 6 ω 6 φ ( σηµείο O ) εοµένως.(διαδροµή O P αό θέση ισορροίας σε ακραία θέση) εοµένως. t t t t s 3 t ολ t + t tολ + tολ + tολ t άρα ολ s 5 γ.ο χρόνος για να εράσει δεύτερη φορά αό τη θέση ισορροίας (διαδροµή.(διαδροµή Γ O ) αό το ροηγούµενο ερώτηµα Γ O P O ) Το σώµα ( σε γωνία ) κατευθύνεται αό φ 5 ( σηµείο Γ ) σε 6 φ / 6 φ 5 έχουµε t t s 6 6 ω 6 φ ( σηµείο O ) εοµένως 8

29 .(διαδροµή O P αό θέση ισορροίας σε ακραία θέση) εοµένως. t t t t s 3 t ολ t + t tολ + tολ + tολ t άρα ολ s 5.(διαδροµή P O αό ακραία θέση σε θέση ισορροίας) εοµένως t 3 t3 3 3 t ολ t+ t + t3 tολ + + tολ + + t s άρα ολ 6 s Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Η Σ Οι εξισώσεις ενέργειας (ολικής, δυναµικής και κινητικής) χρησιµοοιούνται για τον ροσδιορισµό του λάτους της α.α.τ ή της µέγιστης ταχύτητας ή της θέσης στην οοία βρίσκεται το σώµα ή της ταχύτητας του σώµατος στη συγκεκριµένη θέση ή για τη σταθερά εαναφοράς D Για τους υολογισµούς είναι ααραίτητο να γνωρίζουµε την ενέργεια σε συγκεκριµένες θέσεις της ταλάντωσης.θέσεις µέγιστης αοµάκρυνσης (σηµεία P και P ) δυναµική ενέργεια U DA (µέγιστη τιµή), κινητική ενέργεια (µηδέν), ολική ενέργεια ταλάντωσης U + K DA mυ.θέση ισορροίας (σηµείο O ) δυναµική ενέργεια (µηδέν), κινητική ενέργεια U + K mυ DA K mυ (µέγιστη τιµή), ολική ενέργεια ταλάντωσης 3.Τυχαία θέση Γ (αόσταση αό τη θέση ισορροίας κατά x ) δυναµική ενέργεια U Dx, κινητική ενέργεια K mυ, ολική ενέργεια ταλάντωσης U + K Dx + mυ ή DA Dx + mυ ή mυ Dx + mυ Λόγω διατήρησης της ενέργειας µεταξύ των θέσεων ισχύει DA mυ Dx + mυ ( P, P ) (O) (Γ ) ή ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Να βρεθεί η θέση στην οοία η κινητική ενέργεια είναι διλάσια αό τη δυναµική 9

30 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Για την ολική ενέργεια ισχύει ολ U + K αντικαθιστούµε στη σχέση τη σχέση µεταξύ των ενεργειών και έχοµε ολ U + U 3U αντικαθιστούµε την ολική και τη δυναµική A ενέργεια αό τις σχέσεις µε την αόσταση και έχοµε DA 3 Dx ή A 3x ή x ± 3 Σηµείωση Κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης οι ενέργειες έχουν αυτή τη σχέση τέσσερις φορές, δύο φορές σε θέση δεξιά της θέσης ισορροίας και δύο φορές σε θέση αριστερά της θέσης ισοροίας. Είσης τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια µιας ταλάντωσης η δυναµική µε την κινητική ενέργεια είναι ίσες ή διλάσια ή τριλάσια κοκ η µια της άλλης ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Σώµα µάζας στη θέση m Kg εκτελεί α.α.τ. µε. s. Τη χρονική στιγµή t βρίσκεται x cm µε -. 3m / s υ Να υολογιστεί το λάτος της ταλάντωσης ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αφού. s έχουµε ω rad / s. Ισχύει ol U + Kή DA Dx + mυ ή mω A m ω x + mυ ή A. + (-. 3) ή 5A. +.6ή 5A.8ή A. m Σχέσεις ου µορούν να χρησιµοοιηθούν µε ή χωρίς αόδειξη Ειτάχυνση: a -ω x (µε αόδειξη) ύναµης εαναφοράς (χωρίς αρχική φάση): F -mω x ή F -maω ηµωt (χωρίς αόδειξη) ύναµης εαναφοράς (µε αρχική φάση): F -maω ηµ ( ωt + φ ) (χωρίς αόδειξη) F D l ύναµη ελατηρίου ελ όου l η αοµάκρυνση αό το φυσικό µήκος (χωρίς αόδειξη) υναµική ενέργεια ταλάντωσης U Dx DA ηµ ωt οληµ ωt (χωρίς αόδειξη) υναµική ενέργεια ελατηρίου Uελ D l όου l η αοµάκρυνση αό το φυσικό µήκος (χωρίς αόδειξη) du du Ρυθµός µεταβολής δυναµικής ενέργειας... ( Dxυ µε αόδειξη) dt dt Αόδειξη d( du dt Dx ) d( x ) D dt dt xdx D Dxυ dt Κινητική ενέργεια ταλάντωσης K mυ συν ωt ολ συν ωt 3

31 dk dk du Ρυθµός µεταβολής κινητικής ενέργειας... ( µε αόδειξη) dt dt dt du dk dk du Αόδειξη Εειδή U + K σταθερή έχουµε + dt dt dt dt Ταχύτητα σε τυχαία θέση υ ω ( A - x ) (µε αόδειξη) Αόδειξη υ Aωσυνωt υ A ω συν ωt υ A ω ( ηµ ωt) υ A ω A ω ηµ ωt υ ω ( A Aηµ ωt) υ ω ( A x ) Ειτάχυνση σε τυχαία θέση a ω ( υ -υ ) (µε αόδειξη) Αόδειξη a Aω - ηµωt a (-Aω ηµωt) a a A ω A ω συν ωt a A ω ηµ ωt a A ω ( συν ωt) ω ( A ω A ω συν ωt) a ω ( υ υ ) 3

32 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Α.Όταν δίνεται κάοια εξίσωση της α.α.τ. και ζητούνται τα βασικά µεγέθη της ταλάντωσης ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ υ στο S. I και η µάζα m 6 ίνεται η εξίσωση της ταχύτητας συν (t + ) Ζητούνται το λάτος, η ερίοδος, η συχνότητα, οι εξίσωσεις αοµάκρυνσης και ειτάχυνσης και η δύναµη Στις ασκήσεις αυτής της κατηγορίας συγκρίνοµε την εξίσωση ου δίνεται µε την γενική ΑΠΑΝΤΗΣΗ της µορφή. Αό τη σύγκριση των δύο εξισώσεων ροκύτουν αµέσως κάοια µεγέθη. Τα υόλοια υολογίζονται αό τους τύους Σύγκριση εξισώσεων: υ συν( t + ) [αό τα δεδοµένα] 6 υ ωaσυν( ωt + φ) [γενική µορφή] Αό την άµεση σύγκριση των δύο εξισώσεων ροκύτουν radm rad ωa, ω, φ s s 6 Αό είλυση (ή εεξεργασία) τύων radm Πλάτος: ωa A A A. m, s ω Περίοδος:. s, Συχνότητα: Hz ω f. 5 Εξισώση αοµάκρυνσης: Γενική µορφή x Aηµ ( ωt+ φ) µε αντικατάσταση x.ηµ (t + ) 6 Εξισώση ειτάχυνσης:γενική µορφή a -Aω ηµ ( ωt + φ ) µε αντικατάσταση a - ηµ (t + ) 6 ύναµη:γενική µορφή F -maω ηµ ( ωt + φ ) µε αντικατάσταση F -m ηµ (t + ) 6 Παρατηρήσεις α.για να βρεθούν οι στιγµιαίες τιµές των µεγεθών αοµάκρυνσης x, ταχύτητας υ, ειτάχυνσης a και δύναµης F ρέει να δίνεται ο χρόνος t rad Σώµα εκτελεί α.α.τ. µε A. m και ω (.s). Να υολογιστεί η ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ s αοµάκρυνση του σώµατος τη χρονική στιγµή t s 3

33 ΑΠΑΝΤΗΣΗ x Aηµω t x.ηµ x.ηµ (Αό τη σύγκριση ερίοδου και χρόνου το σώµα βρίσκεται στη διαδροµή x. ή x. m O P ) β.αν η εξίσωση της ταχύτητας ήταν υ συνt η σύγκριση θα γινόταν µε την εξίσωση υ ωaσυνωt δηλ. κάθε φορά ροσέχουµε µε οια αό τις µορφές των εξισώσεων συγκρίνουµε τη δοθείσα (αν έχουµε ή όχι αρχική φάση) Την ίδια µεθοδολογία χρησιµοοιούµε και όταν δίνεται η εξίσωση άλλου µεγέθους ( αοµάκρυνσης ή ειτάχυνσης) Β.Όταν δίνεται η γραφική αράσταση ενός µεγέθους της ταλάντωσης Αό την γραφική αράσταση συνήθως βρίσκουµε αευθείας το λάτος του µεγέθους και την ερίοδο (αν η γραφική αράσταση είναι ως ρος το χρόνο) x (m) 5 8 t (s) Αό την αραάνω γραφική αράσταση ροκύτει ότι το λάτος της ταλάντωσης είναι A 5m και η ερίοδος s. Μετά τον υολογισµό των µεγεθών αό τη γραφική αράσταση, τα υόλοια µεγέθη τα υολογίζοµε όως ανατύσσεται αραάνω Γ.Ταλάντωση συστήµατος ελατηρίου µάζας Στην κατηγορία αυτή ρέει α.να αοδείξουµε ότι το σύστηµα εκτελεί α.α.τ και β.να βρούµε τη θέση ισορροίας και τις θέσεις µέγιστης αοµάκρυνσης της ταλάντωσης Σε όλες τις ασκήσεις χρειάζονται διαδοχικά σχήµατα, ξεκινώντας άντα αό το φυσικό µήκος του ελατηρίου. Ποια είναι η θέση ισορροίας ή η ακραία θέση σε κάθε ερίτωση, την καταλαβαίνουµε και αό άλλα χαρακτηριστικά.χ.την ταχύτητα Ι.Αόδειξη ότι το σύστηµα εκτελεί αλή αρµονική ταλάντωση Οριζόντια ελατήρια Για να αοδείξουµε ότι το σύστηµα εκτελεί α.α.τ αρκεί να αοδείξουµε ότι σε µια τυχαία θέση της ταλάντωσης ισχύει ΣF -Dx ΒΗΜΑ ο Σχεδιάζουµε το ελατήριο στο φυσικό του µήκος 33

34 ΒΗΜΑ ο Τοοθετούµε στην ελεύθερη άκρη του ελατηρίου τη µάζα m Αν αό τη µάζα ροκύτει ειµήκυνση ή συσείρωση, σχεδιάζουµε τις δυνάµεις ου ασκούνται στο σώµα στη θέση αυτή και γράφουµε τη συνθήκη ισορροίας του σώµατος δηλ. ΣF Τη σχέση αυτή (αφού ανατύξουµε το ΣF ) θα τη χρησιµοοιήσουµε στα εόµενα βήµατα ΒΗΜΑ 3ο Αοµακρύνουµε το ελατήριο αό τη θέση ισορροίας κατά x Για την αόδειξη ου θα ακολουθήσει µας ενδιαφέρουν µόνο οι δυνάµεις ου ασκούνται κατά τη διεύθυνση ου κινείται το σώµα Αν η συνισταµένη των δυνάµεων (στη διεύθυνση ου κινείται το σώµα) έχει µορφή ΣF -Dx το σώµα εκτελεί α.α.τ. Οι δυνάµεις ου ασκούνται κάθετα στη µετατόιση µορεί να χρησιµοοιηθούν για τον υολογισµό άλλων δυνάµεων ου µας ενδιαφέρουν ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ.7 ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ χ χ φυσικό µήκος ΒΗΜΑ ο Ν k F F k W κατάσταση ισορροίας ΒΗΜΑ ο Ν F F τυχαία θέση ΒΗΜΑ 3ο x W (+) ΒΗΜΑ ο Κατάσταση ισορροίας ΣF k x k x () x ΒΗΜΑ 3ο Τυχαία θέση (αοµακρύνουµε το σώµα κατά x αο τη θέση ισορροίας) Στη διεύθυνση ου κινείται το σώµα έχοµε 3

35 Σ F x F F Σ k x x) k ( x+ ) Σ k x k x k x k () Λόγω της () η σχέση () γράφεται Σ k x k x Σ F x k k ) F x ( x F x x F x ( + x Παρατηρούµε ότι η δύναµη ου ασκείται στο σώµα στη διεύθυνση ου κινείται έχει µορφή ΣF x -Dx Εοµένως το σώµα εκτελεί α.α.τ. Τις δυνάµεις N (κάθετη αντίδραση) και W (βάρος) τις σχεδιάζουµε, αλλά δεν εηρεάζουν την κίνηση του σώµατος ( ΣF y N -W ) Κατακόρυφα ελατήρια Στην ερίτωση ου το ελατήριο είναι κατακόρυφο ή σε κεκλιµένο είεδο ακολουθούµε τα εξής βήµατα ΒΗΜΑ ο Σχεδιάζουµε το ελατήριο στο φυσικό του µήκος ΒΗΜΑ ο Στην εόµενη θέση (ριν ξεκινήσει να εκτελεί ταλάντωση), στην οοία έχοµε µια ειµήκυνση ή συσείρωση του ελατηρίου λόγω του βάρους του σώµατος κατά x, σχεδιάζουµε τις δυνάµεις ου ασκούνται στο σώµα και αίρνουµε τη συνθήκη ισορροίας των δυνάµεων ( Σ F ) στη διεύθυνση ου θα κινηθεί το σώµα. Για τις δυνάµεις οι οοίες ασκούνται κάθετα στη µετατόιση ισχύουν ότι και ροηγούµενα ΒΗΜΑ 3ο Αοµακρύνουµε το σώµα αό τη θέση ισορροίας κατα x Η έκφραση... αοµακρύνουµε το σώµα αό τη θέση ισορροίας κατά x και το αφήνουµε ελεύθερο... είναι τρόος να δοθεί εµµέσως το λάτος της ταλάντωσης Τώρα το σώµα αρχίζει να κινείται. Για την κίνηση του σώµατος υολογίζουµε τη συνισταµένη των δυνάµεων Σ F Συνδυάζουµε την έκφραση της συνισταµένης ου υολογίστηκε στο βήµα µε την έκφραση της συνισταµένης ου υολογίστηκε στο βήµα 3. Αν αό το συνδυασµό των σχέσεων ροκύτει συνισταµένη δύναµη της µορφής ΣF -Dx το σώµα εκτελεί α.α.τ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Στην ελεύθερη άκρη κατακόρυφου ελατηρίου κρεµάµε µάζα m. Αοµακρύνουµε το σώµα αό τη θέση ισορροίας κατα x (δηλ. A x ) Θα αοδείξουµε ότι το σώµα εκτελεί α.α.τ 35

36 ΒΗΜΑ ο ΒΗΜΑ ο ΒΗΜΑ 3ο φυσικό µήκος ελατηρίου F ελ kx χ θέση ισορροίας κχmg w F ελ k(χ+χ ) χ θέση µε ειµήκυνση χ (+) w ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΗΜΑ ο Θέση ισορροίας Συνθήκη ισορροίας ΣF kx mg () Σηµείωση Στις ασκήσεις η ανάτυξη της αραάνω σχέσης µας βοηθάει στον υολογισµό κάοιων µεγεθών. Της αοµάκρυνσης x (λόγω της µάζας), της σταθεράς του ελατηρίου k και της µάζας m. ηλ. kx mg kx mg ροκύτουν ή mg x ή k mg k ή m x kx g ΒΗΜΑ 3ο Τυχαία θέση µε αοµάκρυνση x Η συνισταµένη των δυνάµεων ου ασκούνται στη διεύθυνση ου κινείται το σώµα είναι Σ F mg kx kx () Συνδυάζοντας τις σχέσεις () και () ροκύτει Σ F kx. Εειδή η συνισταµένη δύναµη είναι της µορφής το σώµα εκτελεί α.α.τ ΣF -Dx Σ F mg k x+ x ) ( ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις ασκήσεις, αν δεν αναφέρεται σαφώς στην εκφώνηση ότι το σώµα εκτελεί α.α.τ, ρέει να αοδεικνύεται ότι το σώµα εκτελεί α.α.τ και κατόιν να χρησιµοοιούνται οι τύοι της εριόδου και των άλλων µεγεθών 36

37 ΙΙ.Εύρεση θέσης ισορροίας της αλής αρµονικής ταλάντωσης Σε όλες τις ασκήσεις αλής αρµονικής ταλάντωσης ( είτε έχοµε κρούση είτε όχι) διευκολύνει άρα ολύ τη λύση της άσκησης αν βρούµε τη θέση ισορροίας και τις θέσεις µέγιστης αοµάκρυνσης. Εοµένως ριν αό οοιαδήοτε ενέργεια, ρέει να βρούµε τις αραάνω θέσεις ιακρίνουµε τις εριτώσεις Α. Οριζόντια ελατήρια Είτε η σύγκρουση είναι ελαστική είτε λαστική η αρχική θέση του σώµατος είναι η θέση ισορροίας της ταλάντωσης ου θα ακολουθήσει και η θέση µέγιστης συσείρωσης του ελατηρίου είναι θέση µέγιστης αοµάκρυνσης της ταλάντωσης Παράδειγµα. του βιβλίου Θέση ισορροίας Ο Θέση σύγκρουσης (λαστική κρούση) Φυσικό µήκος ελατηρίου (χ) Ν F Α W Θέση µέγιστης αοµάκρυνσης Θέση µέγιστης συσείρωσης Όταν γνωρίζουµε τη θέση ισορροίας της ταλάντωσης, τότε γνωρίζουµε ότι η ταχύτητα ου αοκτά το σώµα στη θέση αυτή µετά την κρούση (ελαστική ή λαστική) είναι η µέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης υ, ενώ όταν γνωρίζουµε τη µέγιστη συσείρωση του ελατηρίου τότε γνωρίζουµε τη θέση µέγιστης αοµάκρυνσης της ταλάντωσης Υολογισµός ταχύτητας συσσωµατώµατος µετά την λαστική κρούση Εειδή η σύγκρουση γίνεται στη θέση ισορροίας της ταλάντωσης η ταχύτητα ου αοκτά µετά την κρούση το 37

38 συσσωµάτωµα είναι η µέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης υ γιαυτό και η αρχή διατήρησης της ορµής ( γράφεται P ολριν P ολµετ ή ά P ολριν Pολµετά P Mριν + P ριν Pολµετά m + m υ ( M + m) υ Παρατήρηση Αν δε χρησιµοοιήσουµε διανύσµατα όταν το σώµα κινείται συνεχώς στην ίδια διεύθυνση δεν είναι λάθος Υολογισµός µέγιστης συσείρωσης ελατηρίου A. O. ) Όταν είναι γνωστή η υ, η µέγιστη συσείρωση δηλ.το λάτος της ταλάντωσης µορεί να υολογιστεί αό τις σχέσεις ενέργειας της ταλάντωσης. Η µέγιστη συσείρωση µορεί να υολογιστεί και µε το θεώρηµα έργου ενέργειας µεταξύ θέση ισορροίας της ταλάντωσης και θέσης µέγιστης συσείρωσης του ελατηρίου Υολογισµός µε εξισώσεις ενέργειας της ταλάντωσης K U ( m+ M ) υ DA A... Υολογισµός µε θεώρηµα έργου ενέργειας (θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας) Σχεδιάζουµε τις δυνάµεις. Στη διεύθυνση ου κινείται το σώµα, ασκείται µόνο η δύναµη του ελατηρίου ΘΜΚΕ: K τελ K αρχ W ολ K τελ K W + W W () αρχ N W + ελ F ελ kx Έχουµε K εειδή η υ (η θέση µέγιστης συσείρωσης είναι θέση µέγιστης αοµάκρυνσης), τελ τελ K αρχ ( m+ M ) υ εειδή υ αρχ υ (γιατί είναι η ταχύτητα στη θέση ισορροίας της ταλάντωσης) W (γιατί η δύναµη είναι κάθετη στη µετατόιση) N W (γιατί η δύναµη είναι κάθετη στη µετατόιση) W (γιατί είναι η ταχύτητα στη θέση ισορροίας της ταλάντωσης) και W ελ U Wελ ( Uτελ Uαρχ ) Wελ Uαρχ Uτελ (γιατί είναι συντηρητική δύναµη) όου U Dx µε x την αόσταση κάθε φορά αό το φυσικό µήκος εοµένως Wελ DA Αντικαθιστώντας τα αοτελέσµατα στην εξίσωση () έχουµε: ( m+ M ) υ + DA + ( m M ) υ DA A... Παρατήρηση Εειδή το θεώρηµα έργου ενέργειας (ή θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας) δε διδάσκεται στη ασκήσεις των εξετάσεων λύνονται οωσδήοτε µε τα θεωρήµατα διατήρησης ενέργειας και ορµής Γ Λυκείου, οι Υολογισµός χρόνου κίνησης Αφού ροσδιορίσαµε τις θέσεις ισορροίας και µέγιστης αοµάκρυνσης της ταλάντωσης, για τον υολογισµό του χρόνου κίνησης εργαζόµαστε µε τον τρόο ου αναφέρεται στην αράγραφο υολογισµός χρόνου 38

39 Στο συγκεκριµένο αράδειγµα ο χρόνος αό τη στιγµή της σύγκρουσης (θέση ισορροίας) µέχρι τη θέση µέγιστης ( M + m) D συσείρωσης (θέση µέγιστης αοµάκρυνσης) είναι εοµένως t Β.Κατακόρυφα ή Πλάγια (κεκλιµένο είεδο) ελατήρια Όταν η σύγκρουση είναι ελαστική ( ή ανελαστική αλλά το βλήµα να διαερνά το σώµα) ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην ερίτωση του οριζόντιου ελατηρίου δηλ. η θέση σύγκρουσης είναι η θέση ισορροίας της ταλάντωσης ου θα ακολουθήσει. Το ειλέον στις ασκήσεις αυτές είναι η εύρεση της ταχύτητας του βλήµατος ριν συγκρουστεί µε το σύστηµα ελατήριο σώµα ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Έστω σώµα µάζας m βάλλεται κατακόρυφα ρος τα άνω και συγκρούεται ελαστικά µε σώµα µάζας m ου είναι κρεµασµένο στην άκρη ελατηρίου ΒΗΜΑ ο Εφαρµόζουµε θεώρηµα ενέργειας για να βρούµε την ταχύτητα του σώµατος ριν τη σύγκρουση ΒΗΜΑ ο A.. Ο Εφαρµόζουµε για να βρούµε την ταχύτητα του συστήµατος ελατήριο µάζα µετά την κρούση η οοία είναι και η µέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης. Κατά την εφαρµογή της A.. Ο ροσοχή στη φορά της κίνησης κάθε σώµατος γιατί η ορµή είναι διανυσµατικό µέγεθος ΒΗΜΑ 3ο Με βάση αυτά τα µεγέθη και αό τα δεδοµένα µορούµε να βρούµε εύκολα τα υόλοια στοιχεία της ταλάντωσης ( αφού αοδείξουµε ότι εκτελεί α.α.τ.) 39

40 φυσικό µήκος ελατηρίου Είναι (εκτός αροότου) ακραία θέση της α.α.τ F ελ kx w χ h Η θέση σύγκρουσης είναι η θέση ισορροίας Ο της α.α.τ Όταν η κρούση είναι λαστική το σηµείο σύγκρουσης είναι τυχαία θέση για την ταλάντωση ου θα ακολουθήσει. Η ταχύτητα ου αοκτά το συσσωµάτωµα µετά τη σύγκρουση είναι ταχύτητα σε τυχαία θέση και µορώ να την υολογίσω αό την εξίσωση ενέργειας της ταλάντωσης (αφού αοδείξω ρώτα ότι εκτελεί α.α.τ.) U + K στην οοία ρέει να γνωρίζω το λάτος A και την αόσταση της θέσης σύγκρουσης αό τη θέση ισορροίας Για να υολογίσω βρω τη θέση ισορροίας (ή το λάτος A ) ακολουθώ την εξής διαδικασία ος τρόος Εφαρµόζω συνθήκη ισορροίας όταν είναι κρεµασµένη µόνο η µάζα m και έχω αραµόρφωση x δηλ. m g m g kxή x k Λόγω της λαστικής κρούσης εφαρµόζω άλι συνθήκη ισορροίας θεωρώντας ότι κρέµασα ακόµα µια µάζα m και έχω αραµόρφωση x δηλ. m g kx x m g ή (αόσταση αό τη θέση σύγκρουσης) Η θέση αυτή είναι η θέση ισορροίας της ταλάντωσης µε λάτος της ταλάντωσης ος τρόος k A x x Εφαρµόζω συνθήκη ισορροίας θεωρώντας κρεµασµένες τις δύο µάζες ( m και m ) οότε έχω αραµόρφωση x + x δηλ. ( m + m ) g k( x + x ) A x x Η θέση αυτή είναι η θέση ισορροίας της ταλάντωσης µε λάτος της ταλάντωσης + + Εοµένως στη θέση σύγκρουσης (τυχαία θέση) η εξίσωση ενέργειας γράφεται U+ K DA Dx + ( m + m ) υ

41 Παράδειγµα.8 του βιβλίου φυσικό µήκος ελατηρίου Είναι (εκτός αροότου) ακραία θέση της α.α.τ ΒΗΜΑ ο kx χ m g κ(χ +χ ) χ Η θέση λαστικής κρούσης είναι τυχαία θέση της α.α.τ ΒΗΜΑ ο (m +m )g Θέση ισορροίας α.α.τ. µετά αό λαστική κρούση ΒΗΜΑ 3ο Παρατήρησεις.Η µέγιστη δύναµη ου ασκείται στο σώµα αό το ελατήριο κατά την ταλάντωση υολογίζεται αό τη σχέση F kx όου x η ειµήκυνση αό το φυσικό µήκος µέχρι θέση µέγιστης αοµάκρυνσης.όταν στην άκρη ελατηρίου είναι δεµένα δύο σώµατα και ζητάµε τη δύναµη εαναφοράς του ενός αό τα δύο, ο υολογισµός του µέτρου της, γίνεται αό τη σχέση F D x Την D σώµατος υολογίζουµε αό την εξής διαδικασία σώµατος συστήµατος σώµατος m M σωµατος συστήµατος σώµατος D σώµατος Dσυστ ήµατος Dσωµατος Dσυστ ήµατος Mσυστ ήµατος m Στο αραάνω αράδειγµα για τη µάζα m θα ίσχυε m m m D m + k 3.Η άσκηση ανατύχτηκε θεωρώντας ότι οι µάζες µετά την λαστική κρούση αραµένουν ενωµένες. Τι γίνεται σε αντίθετη ερίτωση ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ύο όµοια ελατήρια κρέµονται αό δύο ακλόνητα σηµεία. Στα κάτω άκρα των ελατηρίων δένονται σώµατα Σ µάζας m και Σ µάζας m. Κάτω αό το σώµα Σ δένουµε µέσω αβαρούς νήµατος άλλο σώµα µάζας m ενώ κάτω αό το σώµα Σ µάζας m (m m ). Αρχικά τα σώµατα είναι ακίνητα. Κάοια στιγµή κόβουµε τα νήµατα και τα σώµατα Σ και Σ αρχίζουν να ταλαντώνονται. Αν η ενέργεια της ταλάντωσης του Σ είναι Ε και του Σ m είναι Ε, να αοδειχτεί ότι m

σώμα από τη θέση ισορροπίας του με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 4 m/s και με φορά προς τα δεξιά.

σώμα από τη θέση ισορροπίας του με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 4 m/s και με φορά προς τα δεξιά. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ. Ένα σώμα μάζας m = kg βρίσκεται άνω σε λείο δάεδο και είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k = N/m, το άλλο άκρο του οοίου είναι στερεωμένο σε κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίλα σε κάθε αριθµό το γράµµα ου αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013. Ηµεροµηνία: Κυριακή 21 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013. Ηµεροµηνία: Κυριακή 21 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Αριλίου 013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις αό Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Εαναλητικά Θέµατα ΟΕΦΕ 011 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίλα σε κάθε αριθµό το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 700 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: Ονοματεώνυμο: ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική ερίοδος 05-6 - Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 7-0-05 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Κρούσεις - Ταλαντώσεις Καθηγητής: Ονοματεώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη της αλής αρμονικής ταλάντωσης είναι: Α) Αομάκρυνση (x ή y): ονομάζεται η αόσταση του σώματος κάθε χρονική στιγμή αό την θέση ισορροίας (x= ή y=) Β) Το λάτος της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ *** ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση :

Θέµα 1 ο Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ *** ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση : Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ *** ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα ο Στις ερωτήσεις - 5 να ειλέξετε την σωστή αάντηση :. Η ερίοδος µιας γραµµικής αρµονικής ταλάντωσης α. εξαρτάται άντα αό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ... 9 Θεωρία... 9 Ερωτήσεις... 9 Μεθοδολογία Παραδείγματα Ασκήσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ... 9 Θεωρία... 9 Ερωτήσεις... 9 Μεθοδολογία Παραδείγματα Ασκήσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ... 9 Θεωρία... 9 Ερωτήσεις... 9 Μεθοδολογία... 16 Παραδείγματα... 6 Ασκήσεις... 33 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ... 39 Θεωρία... 39 Ερωτήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης και ίδιας συχνότητας,

1. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης και ίδιας συχνότητας, ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης και ίδιας συχνότητας, οι οοίες εξελίσσονται γύρω αό την ίδια θέση ισορροίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ονοματεώνυμο.. Υεύθυνος Καθηγητής: Γκαραγκουνούλης Ιωάννης Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ > Τετάρτη -1-011 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στα ΦΥΣΙΚΗ Γ' κατεύθυνσης

γραπτή εξέταση στα ΦΥΣΙΚΗ Γ' κατεύθυνσης γρατή εξέταση στα ΦΥΣΙΚΗ Γ' κατεύθυνσης Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ύλη: Ονοματεώνυμο: Καθηγητές: Εαναλητικό σε όλη την ύλη. Ατρείδης Γιώργος - Κόζυβα Χρύσα Θ Ε Μ Α ο Στις αρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Πυκνωτή ονομάζουμε ένα σύστημα δυο αγωγών οι οοίοι βρίσκονται σε μικρή αόσταση μεταξύ τους και φέρουν ίσα και αντίθετα ηλεκτρικά φορτία. Χαρακτηριστικό μέγεθος των υκνωτών

Διαβάστε περισσότερα

2 α. Η συνισταμένη ταλάντωση έχει το ίδιο πλάτος με τις δύο ταλαντώσεις β. Η συνισταμένη ταλάντωση έχει συχνότητα f 2

2 α. Η συνισταμένη ταλάντωση έχει το ίδιο πλάτος με τις δύο ταλαντώσεις β. Η συνισταμένη ταλάντωση έχει συχνότητα f 2 ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΚΙΟΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Α=5 m ω=314 rad/sec=100π rad/sec

Α=5 m ω=314 rad/sec=100π rad/sec ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Ασκήσεις με τα χαρακτηριστικά της κίνησης. Μικρές ασκήσεις ου αναφέρονται στους ορισμούς της εριόδου, της συχνότητας, του λάτους και της ενέργειας της ταλάντωσης.

Διαβάστε περισσότερα

0e, όπου Λ θετική σταθερά και Α0 το αρχικό

0e, όπου Λ θετική σταθερά και Α0 το αρχικό ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 06-07 ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. Γ ΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥMΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /0/06 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΗ: ΚΡΟΥΣΕΙΣ-Α.Α.Τ.-ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ-ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ-ΣΥΝΘΕΣΗ Α ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στη ΦΥΣΙΚΗ Γ' κατεύθυνσης

γραπτή εξέταση στη ΦΥΣΙΚΗ Γ' κατεύθυνσης γρατή εξέταση στη ΦΥΣΙΗ Γ' κατεύθυνσης Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: /04/0 Ύλη: Ονοματεώνυμο: αθηγητές: Όλη η ύλη Αθανασιάδης Φοίβος, Ατρείδης Γιώργος, όζυβα Χρύσα Θ Ε Μ Α ο Στις αρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Μηχανικές & Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα ο: (Ηµερήσιο Μάιος 0) ύο όµοια ιδανικά

Διαβάστε περισσότερα

5 Ταλαντώσεις. Ταλαντώσεις - κυμάνσεις. Ταλάντωση ορισμός Σύστημα μάζας ελατηρίου Απλό εκκρεμές Φυσικό εκκρεμές Βηματισμός

5 Ταλαντώσεις. Ταλαντώσεις - κυμάνσεις. Ταλάντωση ορισμός Σύστημα μάζας ελατηρίου Απλό εκκρεμές Φυσικό εκκρεμές Βηματισμός 5 Ταλαντώσεις Ταλάντωση ορισμός Σύστημα μάζας ελατηρίου Αλό εκκρεμές Φυσικό εκκρεμές Βηματισμός Μαρία Κατσικίνη aii@auh.gr uer.auh.gr/aii Ταλαντώσεις - κυμάνσεις Ταλάντωση είναι μια εριοδική κίνηση, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 6-0- ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα ο ) Ενώ ακούµε ένα ραδιοφωνικό σταθµό που εκπέµπει σε συχνότητα 00MHz, θέλουµε να ακούσουµε το σταθµό που εκπέµπει σε 00,4MHz.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α

Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις Πρόχειρες Λύσεις Θέµα Α Α.1 Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι µεγαλύτερη της ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή. Αν µειώνουµε συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα:

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα: Ποιο µέγεθος ροηγείται ανάµεσα σε δυο µεγέθη ου αρουσιάζουν διαφορά φάσης µεταξύ τους Προκειµένου να καθορίσουµε τη διαφορά φάσης ανάµεσα σε δύο φυσικά µεγέθη ενός κινητού και να βρούµε οιο αό τα δυο ροηγείται,

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις. Ενδεικτικές Λύσεις - Οµάδα Α.

1ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις. Ενδεικτικές Λύσεις - Οµάδα Α. ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη Αυγούστου 05 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις - Οµάδα Α Θέµα Α Α.. Σε µια απλή αρµονική ταλάντωση η αποµάκρυνση και η επιτάχυνση την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ταλαντώσεις

Μηχανικές ταλαντώσεις ο ΘΕΜΑ Μηχανικές ταλαντώσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΝΗΜΑΤΟΣ. Σώμα μάζας m = kg, είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου με το άλλο άκρο του σε ακλόνητο τοίχο) και αό την άλλη άκρη είναι δεμένο με νήμα τεταμένο με

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές Ταλαντώσεις

Μηχανικές Ταλαντώσεις Μηχανικές Ταλαντώσεις . Περιοδικά φαινόµενα - Γραµµική αρµονική ταλάντωση Περιοδικά ονοµάζονται τα φαινόµενα ου εαναλαµβάνονται µε τον ίδιο τρόο σε ίσα χρονικά διαστήµατα. Π.χ. οµαλή κυκλική κίνηση, χτύοι

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες m = 1 kg και Μ = 2 kg και συνδέονται με νήμα.

Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες m = 1 kg και Μ = 2 kg και συνδέονται με νήμα. Ταλάντωση μετά αό κόψιμο του νήματος. Σώματα δεμένα με νήμα σε κατακόρυο ελατήριο. Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες = g και Μ = g και συνδέονται με νήμα. Το σώμα μάζας αέχει αό το δάεδο αόσταση H = 7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικό διαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ λυκείου 009 ΘΕΜΑ 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 003 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι κίνηση : (δ) ευθύγραµµη περιοδική Α.2. Σώµα εκτελεί απλή αρµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Περίοδος (Τ) ενός περιοδικού φαινομένου είναι ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη επανάληψη του φαινομένου. Αν σε χρόνο t γίνονται Ν επαναλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. , τότε η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα γίνεται µέγιστη τη χρονική στιγµή: T t= γ. 4. T 2 Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 1o. , τότε η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα γίνεται µέγιστη τη χρονική στιγµή: T t= γ. 4. T 2 Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα τρεις (3) απλές αρμονικές ταλαντώσεις, που έχουν ίδια διεύθυνση, ίδια θέση ισορροπίας και εξισώσεις:

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα τρεις (3) απλές αρμονικές ταλαντώσεις, που έχουν ίδια διεύθυνση, ίδια θέση ισορροπίας και εξισώσεις: Εφαρμογή: ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα τρεις () αλές αρμονικές ταλαντώσεις, ου έχουν ίδια διεύθυνση, ίδια θέση ισορροίας και εξισώσεις: x1 ( t) = 0.1 ηµ 99 t (S.I.) ( ) ηµ ( ) x t =

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 4 Σεπτέµβρη 2015 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις. Λύσεις. Θέµα Α

2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 4 Σεπτέµβρη 2015 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις. Λύσεις. Θέµα Α 2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 4 Σεπτέµβρη 2015 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις Λύσεις Θέµα Α Α.1. Απλός αρµονικός ταλαντωτής εκτελεί ταλάντωση πλάτους Α. ιατηρούµε σταθερό το πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

t N N f = t α) t=t/12 β) t=t/6

t N N f = t α) t=t/12 β) t=t/6 Εισαγωγικές έννοιες. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Περιοδική κίνηση ονοµάζεται η κίνηση η οποία επαναλαµβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήµατα. Περίοδος Τ µιας περιοδικής κίνησης είναι ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Μηχανικές & Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: (Ιούλιος 2010 - Ηµερήσιο) Σώµα Σ 1

Διαβάστε περισσότερα

Φθίνουσες - Εξαναγκασµένες - Σύνθεση 3ο Σετ Ασκήσεων - Φθινόπωρο 2012

Φθίνουσες - Εξαναγκασµένες - Σύνθεση 3ο Σετ Ασκήσεων - Φθινόπωρο 2012 Φθίνουσες - Εξαναγκασµένες - Σύνθεση - Φθινόπωρο 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1.Σε έναν ταλαντούµενο σύστηµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - 1 -

ΘΕΜΑ Α ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - 1 - - 1 - ΘΕΜΑ Α ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στο σωστό συμπλήρωμά της. 1. [Ημ. Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ. 1.53 Α. Υλικό σηµείο 1 εκτελεί Α.Α.Τ. Τη χρονική στιγµή t = 0 το υλικό σηµείο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ. 1.53 Α. Υλικό σηµείο 1 εκτελεί Α.Α.Τ. Τη χρονική στιγµή t = 0 το υλικό σηµείο ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΝΩΣΕΩΝ.5. Υλικό σηµείο εκτελεί... η χρονική στιγµή t = 0 το υλικό σηµείο βρίσκεται στη θέση µε αοµάκρυνση x = +, ενώ ο ρυθµός µεταβο- λής της κινητικής του ενέργειας τη στιγµή αυτή είναι θετικός.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 1o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ 1 (β) (γ) 3 (δ) 4 (α) 5 α (Σ), β (Λ), γ (Λ), δ (Λ), ε (Λ) ΘΕΜΑ 1ο ΘΕΜΑ ο 1 (α, στ) Το έργο W της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Ταλάντωση με την βοήθεια σταθερής ς.. Σε σώμα μάζας = kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο είεδο δεμένο στο ένα άκρο οριζοντίου ελατηρίου σταθερά k = N/, όως στο σχήμα. Ασκούμε σταθερή μέτρου = N έτσι ώστε το ελατήριο

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 2014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 2014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις Θέµα Α Α.1. Ηλεκτρικό κύκλωµα LC, αµελητέας ωµικής αντίστασης, εκτελεί η- λεκτρική ταλάντωση µε περίοδο T. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.. Το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 9ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Διάρκεια 90 min ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ονοµατεπώνυµο: Τµήµα: Γ θετ Ηµεροµηνία: 0//0 Ζήτηµα ο Σώµα Σ µε µάζα m είναι συνδεδεµένο στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς κ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Αφού επαναληφθεί το τυπολόγιο, να γίνει επανάληψη στα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ερωτήσεις: (Από σελ. 7 και μετά)

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 2λ 3 Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 2λ 3 Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0/0/03 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση ,Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Καραδηµητρίου Ε. Μιχάλης http://perifysikhs.wordpress.com mixalis.karadimitriou@gmail.com Πρόχειρες Σηµειώσεις 2011-2012 1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση 1.1 Περιοδικά Φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΘΕΜΑ 1 Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ με περίοδο Τ και πλάτος Α. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης τότε η περίοδος της θα : α. παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

3.4 ΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

3.4 ΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1.4 ΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ 1. Ορισµός Έστω µία συνάρτηση f µε εδίο ορισµού Α και A Θα λέµε ότι η f είναι εριοδική όταν υάρχει ραγµατικός αριθµός Τ > 0 έτσι ώστε για κάθε Α να ισχύει : i)

Διαβάστε περισσότερα

συντονισµός δ. όταν η συχνότητα της διεγείρουσας δύναµης συµπέσει µε την ιδιοσυχνότητα του συστήµατος, το πλάτος γίνεται ελάχιστο 4. Κατά τη σκέδαση 2

συντονισµός δ. όταν η συχνότητα της διεγείρουσας δύναµης συµπέσει µε την ιδιοσυχνότητα του συστήµατος, το πλάτος γίνεται ελάχιστο 4. Κατά τη σκέδαση 2 THΛ: 270727 222594 THΛ: 919113 949422! " # $ # # " % $ & " ' " % $ ' " ( # " ' ) % $ Α. Για τις παρακάτω προτάσεις 1-4 να γράψετε το γράµµα α, β, γ ή δ, που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Η συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Ταλάντωση με την βοήθεια σταθερής δύναμης. 1. Σε σώμα μάζας m = kg ου ηρεμεί σε λείο οριζόντιο είεδο δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθερά k = N/m, όως στο σχήμα ασκούμε σταθερή δύναμη μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. ενέργεια είναι ίση µε την κινητική ενέργεια. Σε αποµάκρυνση θα ισχύει: 1 της ολικής ενέργειας. t π cm/s.

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. ενέργεια είναι ίση µε την κινητική ενέργεια. Σε αποµάκρυνση θα ισχύει: 1 της ολικής ενέργειας. t π cm/s. Ονοµατεπώνυµο: ιάρκεια: 3 ώρες ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Έστω ένα σωµα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ονοματεπώνυμο.. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκαραγκουνούλης Ιωάννης Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ > Τρίτη 3-1-2012 2 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Να γράψετε στο φύλλο ααντήσεών σας τον αριθµό καθεµιάς αό τις ακόλουθες ηµιτελείς ροτάσεις - 4 και δίλα της το γράµµα ου αντιστοιχεί στη σωστή συµλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1 Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1 Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 05-06 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08//05 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ A4. Πυκνωτής µε χωρητικότητα C συνδέεται µε πηγή τάσης V. Στη συνέχεια ο πυκνωτής αποσυνδέεται από την πηγή και οι οπλισµοί του συνδέ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ A4. Πυκνωτής µε χωρητικότητα C συνδέεται µε πηγή τάσης V. Στη συνέχεια ο πυκνωτής αποσυνδέεται από την πηγή και οι οπλισµοί του συνδέ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια 90 min. Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Διάρκεια 90 min. Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 2ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Α Οµάδα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ονοµατεπώνυµο: Τµήµα: Ηµεροµηνία: 2/2/200 Διάρκεια 90 min Ζήτηµα ο Στις ερωτήσεις -4 να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ταλαντώσεις. Θέµατα Εξετάσεων -2-1) ίνεται ότι το πλάτος µιας εξαναγκασµένης µηχανικής ταλάντωσης µε απόσβεση υπό την επίδραση µιας εξωτερικής περιοδικής δύναµης είναι µέγιστο.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες (h): α. 1h β. 12h γ. 24h δ. 48h

2. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες (h): α. 1h β. 12h γ. 24h δ. 48h ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο. Η σχέση που συνδέει την περίοδο (Τ) και τη συχνότητα (f) σε ένα περιοδικό φαινόµενο, είναι : α. f 2 =T β. f T= γ. T 2 f= δ. Τ f 2 = 2. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θ Ε Μ Α 1 ο Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ταλαντώσεις

Μηχανικές ταλαντώσεις ο ΘΕΜΑ Μηχανικές ταλαντώσεις Α Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Η εξίσωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Μηχανικές & Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα ο: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο (Μονάδες 25)

Θέμα 1 ο (Μονάδες 25) ΙΙΑΑΓΓΩΝΝΙΙΣΣΜΑΑ ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ ΑΑΠΟΟΦΦΟΟΙΙΤΤΩΝΝ 0055 -- -- 00 Θέμα ο. Ένα σημειακό αντικείμενο που εκτελεί ΑΑΤ μεταβαίνει από τη θέση ισορροπίας του σε ακραία θέση σε χρόνο s. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

α. Ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή σε ενέργεια μαγνητικού πεδίου

α. Ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή σε ενέργεια μαγνητικού πεδίου ΙΙΑΓΓΩΝΙΙΣΜΑ ΦΦΥΥΣΙΙΚΚΗΣ ΚΚΑΤΕΕΥΥΘΥΥΝΣΗΣ ΓΓ ΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΥΥ ((Α ΟΜΑ Α)) 77 1111 -- 22001100 Θέμα 1 ο (Μονάδες 25) 1. Η εξίσωση που δίνει την ένταση του ρεύματος σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Φυσική Γ Λυκείου

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Φυσική Γ Λυκείου Επαναληπτικό Χριστουγέννων Φυσική Γ Λυκείου. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης ενός µικρού σώµατος που εκτελεί απλής αρµονική ταλάντωσης σε συνάρτηση µε τον χρόνο. α) Η χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρία, Ερωτήσεις, Ασκήσεις

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρία, Ερωτήσεις, Ασκήσεις ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρία, Ερωτήσεις, Ασκήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Φυσικός Φυσική γ Λυκείου / ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚ. ΘΕΤ/ΤΕΧΝ ΣΤΟ ΚΕΦ. 1 ΘΕΜΑ Α Α.1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚ. ΘΕΤ/ΤΕΧΝ ΣΤΟ ΚΕΦ. 1 ΘΕΜΑ Α Α.1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚ. ΘΕΤ/ΤΕΧΝ ΣΤΟ ΚΕΦ. 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως και Α.4 να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση. Α1) Ένα σώμα κάνει α.α.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ.: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ x = A ηµω t F = D x ΙΚΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ηµεροµηνία: / / 2011 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 Βαθµός Ονοµατεπώνυµο:. Τµήµα: Γ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΟΜΟΓΕΝΩΝ 25/7/2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΟΜΟΓΕΝΩΝ 25/7/2015 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 www.syghrono.gr ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα

Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα Θέµα ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σηµειακό

Διαβάστε περισσότερα

(Μονάδες 15) (Μονάδες 12)

(Μονάδες 15) (Μονάδες 12) ΑΛΓΕΒΡΑ Β Λυκε ί ου τ ράε ζ αθε μάτ ων( 1ηέ κδοση) θέ μαδε ύτ ε ροκαιτ έ τ αρτ ο Κόμβ οςατ σι οούλου01415 δης Ει μέ λε ι α:εμμανουήλκ.σκαλί Αντ ώνηςκ.αοστ όλου Άσκηση 1 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΘΗΜ / ΤΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡ: η (ΘΕΡΙΝ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: /0/ ΘΕΜ ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα