Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:"

Transcript

1 Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Σκήκα Ννκηθήο, Σνκέαο Γηεζλψλ πνπδψλ Ηλζηηηνχην Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ χκθσλν ηαζεξφηεηαο γηα ηελ ΝΑ Δπξψπε / Έδξα Θεζζαινλίθεο Διιεληθή Δηαηξία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ Διιεληθφ Κέληξν Δπξσπατθψλ Μειεηψλ INTEN-SYNERGY Interdisciplinary Environmental Synergy χκπξαμε Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ. Κέληξν Δπξσπατθψλ Μειεηψλ θαη πνπδψλ «Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο» Όκηινο UNESCO Αηηηθήο - Αζήλα Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε παξεκβάζεωλ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε, ηε Μεζόγεην θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε Υίνο, Απξηιίνπ 2007 Οκήξεην Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Υίνπ & Κεληξηθό Ακθηζέαηξν Παλ/κίνπ Αηγαίνπ ηε ζπλδηνξγάλωζε ζπκκεηέρνπλ: ε Ννκαξρία Υίνπ θαη ν Γήκνο Υίνπ

2 1 Πέκπηε 19 Απξηιίνπ 17:30-19:00 ΠΡΩΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Κνηλή πλεδξίαζε Οινκέιεηα) Κεληξηθό Ακθηζέαηξν Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Δπίζεκε Έλαξμε πλεδξίνπ Υαηξεηηζκνί Μελύκαηα Πξνζθωλήζεηο Πξνεδξεύωλ: Κνηζίξεο Λάκπξνο, Αληεπηζηέινλ Μέινο Αθαδεκίαο Αζελώλ, Οκ. Καζεγεηήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κέινο Γ.Σ. Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ Α. Υαηξεηηζκνί Γηνξγαλωηώλ Νηθεηάθνο Νηθήηαο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ, Αλ. Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ Σζάιηαο Γξεγφξεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γηεπζπληήο Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Βιάρνο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Καιαβξφο Γξεγφξηνο, Αλ. Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Λίηηλαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ θνχξηνο Νίθνο, Dr., Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ Καξαθσζηάλνγινπ Βεληακίλ, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Δπηθεθαιήο Σπκθώλνπ Σηαζεξόηεηαο γηα ηε ΝΑ Δπξώπε / Έδξα Θεζζαινλίθεο Τθαληήο Κσλζηαληίλνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Πξόεδξνο Γ.Σ. θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο Διιεληθνύ Κέληξνπ Δπξσπατθώλ Μειεηώλ Υαηδεθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ Κξεκιήο Γεψξγηνο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξντζηάκελνο Μνλάδαο «Πνιηηηθήο Σπλνρήο θαη Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ», Δπίηηκνο Πξόεδξνο INTEN- Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy Β. Μελύκαηα Γηνξγαλωηώλ Παπαζηάκνπ ηάκνο, Καζεγεηήο, Πξύηαλεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Γ. Υαηξεηηζκνί Δπηζήκωλ Λακπξηλνχδεο Πνιχδσξαο, Ννκάξρεο Φίνπ Βξνπιήο Παληειήο, Γήκαξρνο Xίνπ Γηνλχζηνο θ.θ., Μεηξνπνιίηεο Φίνπ, Χαξώλ θαη Οηλνπζζώλ Καζηκάηεο Γεψξγηνο, Γηεπζπληήο Γξαθείνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ Διιάδα Κεθάιαο Ησάλλεο, Πξόεδξνο Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Φίνπ

3 2 Γ. Μελύκαηα Δπηζήκωλ Παπιίδεο Αξηζηνηέιεο, Υπνπξγόο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο Βαιελάθεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο, Υθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ Λέθθαο Ησάλλεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ Bιάρνο Γεψξγηνο, Γελ. Γξακκαηέαο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο Υπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 19:00 19:15 Γηάιεηκκα 19:15 20:45 ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Κνηλή πλεδξίαζε Οινκέιεηα) Μεηαθνξέο θαη Θαιάζζηα Ρύπαλζε. Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα; Η Πεξίπηωζε ηεο Μεζνγείνπ, κε έκθαζε ζηε Νόηην-Aλαηνιηθή Λεθάλε θαη ην Αηγαίν Πέιαγνο Πξνεδξεύωλ: Σζάιηαο Γξεγφξεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γηεπζπληήο Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 19:15 19:30 Αιεμφπνπινο Αξηζηνηέιεο, Π.Γ. 407 Τκήκαηνο Δπηζηεκώλ Θάιαζζαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ «Απνξξίςεηο Πεηξειαίνπ ζηελ Διιεληθή Παξάθηηα Εψλε Δμαηηίαο ησλ Απσιεηψλ θαη ησλ Αηπρεκάησλ ησλ Πινίσλ. Μηα Λεπηνκεξήο Αλάιπζε ησλ ρεηηθψλ Ναπηηθψλ Πεξηζηαηηθψλ» 19:30 19:45 Παλαγησηίδεο Παλαγηψηεο, Dr. Θαιάζζηαο Βηνινγίαο (Université Aix-Marseille II), Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) «Γηαζπλνξηαθνί Θαιάζζηνη Γξφκνη θαη Ληκάληα: Ρππαληηθά Φνξηία θαη Δπηπηψζεηο» 19:45 20:00 Υαηδεαλέζηεο Ησάλλεο, Φεκηθόο Ψθεαλνγξάθνο, Κύξηνο Δξεπλεηήο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) «Ρχπαλζε ησλ Διιεληθψλ Θαιαζζψλ απφ Τδξνγνλάλζξαθεο: Ρφινο θαη πλεηζθνξά ησλ Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ» 20:00 20:15 Πεξηβνιηψηεο Λεσλίδαο, Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ), Νίηηεο Κσλζηαληίλνο Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο,Κύξηνο Δξεπλεηήο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) & Κνξξέο Γεψξγηνο. Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) «Μηα Οινθιεξσκέλε Τπεξεζία γηα ηνλ Δληνπηζκφ ησλ Πεηξειαηνθειίδσλ θαη ηελ Πξφγλσζε ηεο Γηαζπνξάο ηνπο ζην Θαιάζζην Πεξηβάιινλ» 20:15 20:30 Αλαγλψζηνπ Υξήζηνο, Γεσιόγνο Ιδεκαηνιόγνο, Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ), Γεσξγφπνπινο Γεκήηξηνο, Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο, Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ), Πάγθνπ Καιιηφπε, Βηνιόγνο Ψθεαλνγξάθνο, Κύξηα Δξεπλήηξηα, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ), Παπαθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Ιρζπνιόγνο, Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Βηνινγηθώλ Πόξσλ Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) «Δπίδξαζε ησλ Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ ζηε πζζψξεπζε Ρχπσλ ζηηο Αθηέο θαη ζην Βπζφ ησλ Διιεληθψλ Θαιαζζψλ» 20:30 20:45 21:15 Γεμίωζε πξνο ηηκήλ φισλ ησλ πλέδξσλ πνπ παξαζέηεη ν Γήκαξρνο Υίνπ θ. Βξνπιήο Παληειήο

4 3 Παξαζθεπή 20 Απξηιίνπ Αίζνπζα Οκεξείνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Γήκνπ Υίνπ 9:30 10:45 ΠΡΩΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Γεωπνιηηηθή θαη Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, Ναπηηιία θαη Θαιάζζηα Ρύπαλζε, Γηεζλήο Ρπζκηζηηθή Πξνζέγγηζε Πξνεδξεύωλ: Καξθαδήο Ησάλλεο, Καζεγεηήο, Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ 9:30 9:50 Σζάιηαο Γξεγφξεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γηεπζπληήο Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ «Σν Γηεζλέο Καζεζηψο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο. Ζ Πξναγσγή ηεο Παγθφζκηαο θαη Πεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο σο Πξνυπφζεζε Δθαξκνγήο ελφο Παγθφζκηνπ Πιαηζίνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο» 09:50 10:10 ηνχζηνπξαο Πέηξνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ, Υαδάθεο Κσλζηαληίλνο, Π.Γ. 407 Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο «Γεσνηθνλνκία θαη χκβαζε ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο» 10:10 10:30 Ληάθνπξαο Πέηξνο, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο «Αμηνπνίεζε ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο Παξάκεηξνη Γεσπνιηηηθήο Νέεο πλζήθεο» 10:30 10:45 10:45 12:00 ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Αζθάιεηα, Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο ζηνλ Διιεληθό θαη ηνλ Δπξύηεξν Μεζνγεηαθό Υώξν Πξνεδξεύωλ: Καιαβξφο Γξεγφξεο, Αλ. Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 10:45 11:00 Ραπηφπνπινο Δπάγγεινο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ «Πεξηβαιινληηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ην Πξφβιεκα ηεο Μεηαθνξάο ηνπ Πεηξειαίνπ απφ ηνλ Αγσγφ Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνχπνιε ζηε Μεζφγεην δηα κέζνπ ηνπ Αηγαίνπ»

5 4 11:00 11:15 Παπαληψλε Μαξία, Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ «Ζ Τπνζαιάζζηα Μεηαθνξά Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ε Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο Μεζνγείνπ» 11:15 11:30 Κιάδε Δπζηαζνπνχινπ Μαξηάλζε, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ «Πξνζηαζία Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο απφ Πινία ζηνλ Διιεληθφ Υψξν. Ννκηθή Πξνζέγγηζε» 11:30 11:45 Πνιπδσξνπνχινπ Ακαιία, Αλ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ «Μειέηε Ηθαλνπνίεζεο ησλ Μεηαθηλνχκελσλ Αλαθνξηθά κε ηηο πλδπαζκέλεο Μεηαθνξέο ζηελ Πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ. Δπηπηψζεηο ζηελ Αλάπηπμε ηεο Δζληθήο Πνιηηηθήο ησλ Μεηαθνξψλ» 11:45 12:00 12:00 12:15 Γηάιεηκκα - Καθέο 12:15 13:30 ΣΡΗΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Η Πεξηβαιινληηθή Γηάζηαζε ζηελ Δπξωπαϊθή Πνιηηηθή ηωλ Μεηαθνξώλ: Η Βηώζηκε Κηλεηηθόηεηα ωο Νέν Παξάδεηγκα Πξνεδξεύωλ: Πεξξάθεο ηέιηνο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 12:15-12:30 Καιιία Αλησλίνπ Αγγειηθή, Dr., Γεληθή Γξακκαηέαο INTEN-Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy, Δξεπλήηξηα ζην Δπξσπατθό Κέληξν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ «Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζηαζίαο ηεο Θάιαζζαο απφ ηε Ρχπαλζε» 12:30 12:45 Πιαηηάο Υαξάιακπνο, Dr., Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο, Υπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο «Ζ Πεξηβαιινληηθή Γηάζηαζε ζην ρεδηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο γηα ηηο Μεηαθνξέο ζην Θαιάζζην Υψξν» 12:45 13:00 Καηζηκπάξδεο Κσλζηαληίλνο, Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο «Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο θαη Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε: Γηεζλείο θαη Κνηλνηηθέο Ρπζκηζηηθέο Πξνζεγγίζεηο» 13:00 13:15 Θενδσξφπνπινο σηήξηνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Αδάκνπ Νηθφιανο, Assoc. Professor Department of Business Management, The City University of New York «Ζ Πεξηβαιινληηθή Γηάζηαζε ζηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο θαη ε εκαζία ηεο ζηνλ Σνκέα ησλ Θαιαζζίσλ Μεηαθνξψλ» 13:15 13:30

6 5 18:00 19:45 ΣΔΣΑΡΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Κνηλωλία ηωλ Πνιηηώλ, Δθπαίδεπζε, Γηαρείξηζε Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο Πξνεδξεύωλ: Σζειέληεο Βαζίιεηνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ 18:00 18:15 Νίλα - Παδαξδή Διέλε, Αλ. Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, Τκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ «Πεξηβαιινληηθέο Γξάζεηο σο Έθθξαζε ηνπ Κνηλσληθνχ Ρφινπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ» 18:15 18:30 Υξεζηάθεο Μηράιεο, Dr., Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο «Πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ ζηελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUAL» 18:30 18:45 Γηάηζηνο Ζιίαο, Ννκηθόο, Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ. «Ζ Πεξηβαιινληηθή Γηάζηαζε ζην Πιαίζην ηεο δηα Βίνπ Μάζεζεο. Ζ Πεξίπησζε ηεο εμ απνζηάζεσο Μάζεζεο ζηηο Νεζησηηθέο Πεξηνρέο» 18:45 19:00 Νηαιαράλεο Κσλζηαληίλνο, Μεραληθόο, Πεξηβαιινληνιόγνο, Αληηπξόεδξνο Οκίινπ UNESCO Αηηηθήο - Αζήλα «Ο Ρφινο ηεο U.N.E.S.C.O. ζηε Γηακφξθσζε κηαο Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο απφ ηε Ρχπαλζε» 19:00 19:15 Αξζέλεο Κξίησλ, Υπεύζπλνο Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ζην Αηγαίν, Διιεληθή Δηαηξία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο «Δλεξγνπνηψληαο ηελ Κνηλσληθή πκκεηνρή ζηε Γηαρείξηζε Κνηλψλ Πφξσλ ζην Αηγαίν- Απνηειέζκαηα απφ ηελ έξηθν, ίθλν θαη Ακνξγφ» 19:15 19:30 Σζάιηαο Γξεγφξεο, Καζεγεηήο (Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο), Καηζηκπάξδεο Κσλζηαληίλνο, Dr., Πιαηηάο Υαξάιακπνο, Dr., Υξεζηάθεο Μηράιεο, Dr. (Σπληνληζηέο) Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ. ζην Πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ., Πξόγξακκα Ππζαγόξαο ΙΙ, κε ζέκα: «Δπξσπατθή Πνιηηηθή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη Όςεηο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα, Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε, πκκεηνρή Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε, Δπηκφξθσζε» 19:30 19:45 Βξάδπ Διεχζεξν

7 6 Παξαζθεπή 20 Απξηιίνπ Κεληξηθφ Ακθηζέαηξν Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 9:30 10:30 ΠΡΩΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Θαιάζζηεο θαη πλδπαζκέλεο Μεηαθνξέο: ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε Πνιηηηθήο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε, ηε Μεζόγεην θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε Πξνεδξεύωλ: θνχξηνο Μηράιεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 9:30 09:45 Κνχηζεο Αιέμαλδξνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ιζηνξίαο «Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο θαη Πεξηβαιινληηθή Ρχπλαζε ζην Βφζπνξν ππφ ην Πξίζκα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ» 09:45 10:00 ακπξάθνο Δπάγγεινο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ «Ζ Αλάπηπμε ησλ πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξψλ θαη ηεο Ναπηηιίαο Μηθξψλ Απνζηάζεσλ ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε: Αλαγθαηφηεηα γηα κηα Δθαξκνζκέλε Πνιηηηθή ζηνλ Σνκέα ησλ Βηψζηκσλ Μεηαθνξψλ» 10:00 10:15 Κέθεο Βαζίιεηνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ «Γεκηνπξγία κηαο Νέαο ηξαηεγηθήο Logistics γηα ηε Βειηίσζε ησλ Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ» 10:15 10:30 αισλίδεο Κσλζηαληίλνο, Γηθεγόξνο, Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο, Τκήκα Ννκηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο «Δπζχλε Ηδησηηθψλ Νενγλσκφλσλ: Νεφηεξεο Δμειίμεηο ζην Κνηλνηηθφ θαη Αιινδαπφ Γίθαην» 10:30 11:45 ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Ληκεληθέο Δγθαηαζηάζεηο, Αζθάιεηα Ναπζηπινΐαο θαη Πξνζηαζία Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο Πξνεδξεύωλ: Αξβαληηφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Αλ. Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 10:30 10:45 Πάιεο Αζαλάζηνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ «Πεξηβαιινληηθή Γηάζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Ληκεληθήο Πνιηηηθήο» 10:45 11:00 θνχξηνο Μηράιεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, θαξβέιεο ηέθαλνο, Οηθνλνκνιόγνο, Κνληνγηάλλε Αξεηή, Π.Γ. 407 Τκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Δξεπλήηξηα Δξγαζηεξίνπ Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθώλ ηνπ Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ «Οη Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηψζεηο απφ ηε Λεηηνπξγία ησλ Ληκέλσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην»

8 7 11:00 11:15 Σζειέληεο Βαζίιεηνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, ακηψηεο Γεψξγηνο, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο «Οη Ληκέλεο Καηαθπγήο σο ηνηρείν Αληηξξχπαλζεο θαη Βηψζηκεο Γηαρείξηζεο ηνπ Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» 11:15 11:30 ηνχζηνπξαο Πέηξνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Γαιαθιήο Γεκήηξεο, M.Sc. Information Technology Management, M.Sc. Defense Analysis, Γηδάζθσλ Σρνιήο Ναπηηθώλ Γνθίκσλ «Αζθάιεηα Ναπζηπινΐαο θαη Πξνζηαζία ηνπ Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο: Τπνζηεξηθηηθέο Τπεξεζίεο απφ ηελ Ξεξά» 11:30 11:45 11:45 12:00 Γηάιιεηκα - Καθέο 12:00 13:00 ΣΡΗΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Ναπηηιία θαη Δηδηθόηεξα Πεξηβαιινληηθά Πξνβιήκαηα Πξνεδξεύωλ: Γθηδηάθεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Αλ. Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ 12:00 12:15 Παδαξδήο Μηραήι, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο «Ο Ρφινο ησλ Ναπηαζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Αιιειναζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ ζηελ Απνδεκίσζε απφ Ρππάλζεηο Πεηξειαηνεηδψλ» 12:15 12:30 Παδαξδήο Μηραήι, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, ακηψηεο Γεψξγηνο, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο «Αζθάιεηα ηεο Ναπζηπινΐαο θαη Πξνζηαζίαο ηεο Θάιαζζαο απφ Ναπάγηα: ην Τθηζηάκελν Θεζκηθφ Πιαίζην θαη ν Ρφινο ηεο Ναπηαζθάιηζεο» 12:30 12:45 νπθηζηάλ Σαθβφξ. Dr., Ναππεγόο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, Δξεπλεηήο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ), Υαηδελάθε Μαξία, Φπζηθόο,, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) «Ο Θεζκφο ηεο Απαγφξεπζεο Απφπινπ: Πξνβιήκαηα, Πξννπηηθέο, Λχζεηο γηα ηελ Παξάθηηα Ναπζηπινΐα» 12:45 13:00

9 8 18:00 19:30 ΣΔΣΑΡΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Η Αλάπηπμε ηωλ πλδπαζκέλωλ Μεηαθνξώλ θαη ηωλ Θαιάζζηωλ πλδέζεωλ ζην Πιαίζην ηεο Δζληθήο Πνιηηηθήο Μεηαθνξώλ Πξνεδξεύωλ: Νηθεηάθνο Νηθήηαο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ, Αλ. Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ 18:00 18:15 Γθηδηάθεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Αλ. Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ «Καηαλάισζε Καπζίκσλ θαη Δθπνκπέο CO 2 ζε έλα Πεξηαζηηθφ θαη Παξάθηην χζηεκα Μεηαθνξψλ» 18:15 18:30 Λεθάθνπ Μαξία, Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ «Ζ Δμαζθάιηζε ηνπ Γηθαηψκαηνο ηεο Κηλεηηθφηεηαο γηα ηνπο Νεζησηηθνχο Πιεζπζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Πεξίπησζε ησλ Διιεληθψλ Νεζηψλ» 18:30 18:45 Παπαδεκεηξίνπ Δπζηξάηηνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ «Ζ Δπίδξαζε ηεο Κπθινθνξίαο θαη ηεο ηάζκεπζεο ησλ Βαξέσλ Ορεκάησλ ζηνλ Αζηηθφ Υψξν» 18:45 19:00 Πάλνπ Κσλζηαληίλνο, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ «Ζ Γπλακηθή ησλ Θαιάζζησλ Δλδνκεηαθνξψλ ζηελ Οξγάλσζε Αιπζίδσλ πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξψλ» 19:15 19:30 19:30 19:45 Γηάιιεηκα - Καθέο 19:45 21:00 ΠΔΜΠΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Αζθάιεηα θαη Γηαρείξηζε ηνπ Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο: Δηδηθέο Πξνζεγγίζεηο Πξνεδξεύωλ: Λίηηλαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ 19:45 20:00 Μπξεδήκαο Αληψλεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ννκηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Ζ χκβαζε ηνπ I.M.O. γηα ηνλ Έιεγρν θαη ηε Γηαρείξηζε ηνπ Τδάηηλνπ Έξκαηνο (Ballast Water) θαη ησλ Ηδεκάησλ (Sediments) ησλ Πινίσλ» 20:00 20:15 Νηθεηάθνο Νηθήηαο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ, Αλ. Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ, Λίιαο Θεφδσξνο, Π.Γ. 407 Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ «Αλάπηπμε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζην Θαιάζζην Πεξηβάιινλ»

10 9 20:15 20:30 Θενηνθάο Ησάλλεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Καδά Βαξβάξα, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκνιόγνο «Γηνίθεζε Πεξηβαιινληηθήο Δπζχλεο ζηηο Ναπηηιηαθέο Δπηρεηξήζεηο» 20:30 20:45 Λάκπξνπ Μαξία, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ «Δλζαξξχλνληαο ηελ Τινπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ Αζθάιεηαο κε Υξήζε πλεξγαηηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ» 20:45 21:00 Βξάδπ Διεχζεξν άββαην 21 Απξηιίνπ Κεληξηθφ Ακθηζέαηξν Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ :30 ΠΡΩΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Κνηλή πλεδξίαζε - Οινκέιεηα) ηξνγγπιό Σξαπέδη: Δπξωκεζνγεηαθή πλεξγαζία, Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο θαη Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο - Θεωξία θαη Πνιηηηθή Γηάζηαζε Πξνεδξεύωλ: Υαηδεθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ 10:00 10:20 Κξεκιήο Γεψξγηνο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξντζηάκελνο Μνλάδαο «Πνιηηηθήο Σπλνρήο θαη Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ», Δπίηηκνο Πξόεδξνο INTEN-Synergy, Interdisciplinary Environmental Synergy 10:20 10:40 Καξαθσζηάλνγινπ Βεληακίλ, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Δπηθεθαιήο Σπκθώλνπ Σηαζεξόηεηαο γηα ηε ΝΑ Δπξώπε / Έδξα Θεζζαινλίθεο 10:40 11:00 Τθαληήο Κσλζηαληίλνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Πξόεδξνο Γ.Σ. θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο Διιεληθνύ Κέληξνπ Δπξσπατθώλ Μειεηώλ 11:00 11:15 Αλαγλψζηνπ Υξήζηνο, Γεσιόγνο Ιδεκαηνιόγνο, Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) «Απφ ηε Θεσξία ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ Φπζηθψλ πζηεκάησλ ζηελ Δπηζηήκε ηεο Αεηθνξίαο Ζ εκαηνδφηεζε ηεο Αλάπηπμεο ησλ χγρξνλσλ θαη Μειινληηθψλ Κνηλσληψλ" 11:15 11:30 11:30 11:45 Γηάιιεηκα Καθέο

11 10 11:45 12:45 ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Οινκέιεηα) Γεληθή πκπεξάζκαηα Πξνεδξεύωλ: Σζάιηαο Γξεγφξεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γηεπζπληήο Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ πκκεηέρνληεο: Υαηδεθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ Πεξξάθεο ηέιηνο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Νηθεηάθνο Νηθήηαο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Κξεκιήο Γεψξγηνο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξντζηάκελνο Μνλάδαο «Πνιηηηθήο Σπλνρήο θαη Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ», Δπίηηκνο Πξόεδξνο IΝΤΔΝ-Synergy, Interdisciplinary Environmental Synergy Σζειέληεο Βαζίιεηνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο ΜΔΖΜΔΡΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ: Δθδξνκή ζε Μεζηά θαη Ππξγί ( γεχκα βφιηα θαη θαθέο) 13:00 Αλαρψξεζε απφ πφιε Υίνπ 17:30 Δπηζηξνθή ζηελ πφιε ηεο Υίνπ 19:00 Πξώηε Παξνπζίαζε ησλ Πξαθηηθώλ Σπλεδξίνπ πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Κέληξν Δπξσπατθώλ Μειεηώλ «Ισάλλεο Καπνδίζηξηαο» ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθό Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε Φίν, (Οθηώβξηνο 2005) κε Θέκα : «Οη Πόιεηο ηεο Ιωλίαο θαη ην Αηγαίν Γξόκνη θαη Πύιεο ηεο Δπξώπεο πξνο ηε Γύζε θαη ηελ Αλαηνιή» Πξνεδξεύνπζα: Ακπαηδή - Καιθφγινπ Έξζπ, Καζεγήηξηα Ιαηξνδηθαζηηθήο Δγθιεκαηνινγίαο, Κσλ/πνιε, Πξόεδξνο INTEN-Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy πκκεηέρνληεο: Σζάιηαο Γξεγφξεο, Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Δ.Κε.Π.Δ.Κ. Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαξνχιε Μαξία, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ,, Πξόεδξνο Κέληξνπ Δπξσπατθώλ Μειεηώλ θαη Σπνπδώλ «Ισάλλεο Καπνδίζηξηαο», Πξόεδξνο Δζληθνύ Σπκβνπιίνπ UNESCO Βαξειάο Αλαζηάζηνο, Γηπισκάηεο, Γελ. Γξακκαηέαο Δζληθνύ Σπκβνπιίνπ UNESCO 21:00 Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο/ ληνθηκαληέξ κε ζέκα: Aegean Masterpiece of Civilization Παξαγσγή: Cultural Horizons Organization 22:00 Γεμίσζε πξνο ηηκήλ φισλ ησλ πλέδξσλ πνπ παξαζέηεη ν Ννκάξρεο Υίνπ θ. Λακπξηλνχδεο Πνιχδσξαο

12 11 Κπξηαθή 22 Απξηιίνπ 10:30 Δπίζθεςε (κε πνύικαλ από Φίν) ζηνπο ρώξνπο ηεο Ιεξάο Νέαο Μνλήο. Ξελάγεζε θαη παξνπζίαζε από ηνλ Παλνζηνινγηόηαην Aξρηκαλδξίηε θ. Γηνλύζην Παπαληθνιάνπ ΜΔΖΜΔΡΗ Διεύζεξν ΑΠΟΓΔΤΜΑ - ΒΡΑΓΤ Αλαρώξεζε από Φίν

13 12 ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Πξφεδξνο: Τζάιηαο Γξ., Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Δ.Κε.Π.Δ.Κ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Μέιε (αιθαβεηηθή ζεηξά): -Βεληνύξαο X., Σύκβνπινο Δπξσπατθώλ Υπνζέζεσλ, κέινο Γ.Σ. INTEN-Synergy, Interdisciplinary Environmental Synergy -Καξαθσζηάλνγινπ Β., Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Δπηθεθαιήο Σπκθώλνπ Σηαζεξόηεηαο γηα ηε ΝΑ Δπξώπε / Έδξα Θεζζαινλίθεο -Καηζηκπάξδεο Κ, Γξ., Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο -Σηνύζηνπξαο Π., Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ -Σθνύξηνο Ν, Dr., Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γίθαίνπ -Τζειέληεο Β., Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο -Υθαληήο Κσλ., Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Πξόεδξνο Γ.Σ. θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο Διιεληθνύ Κέληξνπ Δπξσπατθώλ Μειεηώλ -Φαηδεθσλζηαληίλνπ Κ., Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ (αιθαβεηηθή ζεηξά) -Ακπαηδή-Καιθόγινπ Έξ., Καζεγήηξηα Ιαηξνδηθαζηηθήο Δγθιεκαηνινγίαο, Κσλ/πνιε, Πξόεδξνο INTEN-Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy -Αλαγλώζηνπ Φξήζηνο, Γεσιόγνο Ιδεκαηνιόγνο, Γηεπζπληήο Δξεπλώλ Διιεληθνύ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) -Αληάπαζεο Αλη., Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Μέινο Γ.Σ. Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ -Βιάρνο Γ. Π., Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο -Καιαβξόο Γξ., Αλ. Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο -Καιιία Αλησλίνπ Αγ., Dr., Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Δξεπλήηξηα, Δπξσπατθό Κέληξν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ -Καζηκάηεο Γ., Γηεπζπληήο Γξαθείνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ Διιάδα -Κνηζίξεο Λ., Αληεπηζηέινλ Μέινο Αθαδεκίαο Αζελώλ, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο -Κξεκιήο Γ., Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξντζηάκελνο Μνλάδαο «Πνιηηηθήο Σπλνρήο θαη Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ», Δπίηηκνο Πξόεδξνο INTEN-Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy -Λίηηλαο Ν., Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ -Λντδίδνπ Μ., Καζεγήηξηα Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ -Νηθεηάθνο Νηθ., Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ, Αλ. Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ -Παλαγησηίδεο Παλ., Dr. Θαιάζζηαο Βηνινγίαο (Université Aix-Marseille II), Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) -Πάλνπ Κσλ., Λέθηνξαο, Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ

14 13 -Πεξξάθεο Ση., Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ -Σακηώηεο Γ., Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ -Σηθαιίδεο Κσλ., Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Φεκηθώλ Μεραληθώλ Πνιπηερληθήο Σρνιήο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο -Σθνύξηνο Μ., Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ -Τζάιηαο Γξ., Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γηεπζπληήο Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ -Υθαληήο Κσλ., Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Πξόεδξνο Γ.Σ. θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο Διιεληθνύ Κέληξνπ Δπξσπατθώλ Μειεηώλ -Φαηδεθσλζηαληίλνπ Κσλ., Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Οξγαλσηηθνί πληνληζηέο πλεδξίνπ: - Μπνύξηδεο Tει., απόθνηηνο ΠΜΣ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Μαπξνγέλεο Ση., κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Λνύπεο Σπ., Ιλζηηηνύην Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ - Σεηηάθε Αζ., Τκήκα Ναπηηιίαο, Μεηαθνξώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Γξακκαηεία Κεληξηθνχ Ακθηζεάηξνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Αξζεληθνύ Σ., θνηηήηξηα Γ.Δ.Σ. Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ - Γηαγνπκά Μ., απόθνηηνο κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Δ.Κ.Π.Α. - Μνύγθξνπ Α., ηειεηόθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Γξακκαηεία Οκεξείνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Γήκνπ Υίνπ - Σηηβαθηά Μαξία, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Γ.Δ.Σ. Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ - Παζπάηε Δ., κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Γ.Δ.Σ. Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ - Τάζαηλαο Γ., κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο Τκήκαηνο Χπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ - Τζάιηαο Ι.-Μ., θνηηεηήο Τκήκαηνο Πεηξαηώο ΔΠΗΖΜΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΣΟ ΚΑΘΔΣΩ ΣΟΤ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ 40 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ αληηθεηκέλσλ από ηα Παλεπηζηήκηα: Αηγαίνπ, Πεηξαηώο θαη Παληείνπ.

15 14 ΔΠΗΖΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΝΣΩΝ, ΔΗΖΓΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗΝΟΝΣΩΝ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Αδάκνπ Νηθφιανο, Assoc. Professor Department of Business Management, The City University of New York Αιεμφπνπινο Αξηζηνηέιεο, Π.Γ 407 Τκήκαηνο Δπηζηεκώλ Θάιαζζαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Ακπαηδή-Καιθφγινπ Έξζπ, Καζεγήηξηα Ιαηξνδηθαζηηθήο Δγθιεκαηνινγίαο, Κσλ/πνιε, Πξόεδξνο INTEN-Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy Αλαγλψζηνπ Υξήζηνο, Γεσιόγνο Ιδεκαηνιόγνο, Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Αληάπαζεο Αληψλεο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Μέινο Γ.Σ. Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ Αξβαληηφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Αλ. Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξζέλεο Κξίησλ, Υπεύζπλνο Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ζην Αηγαίν, Διιεληθή Δηαηξία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο Βαιελάθεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο, Υθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ Βαξειάο Αλαζηάζηνο, Γηπισκάηεο, Γελ. Γξακκαηέαο Δζληθνύ Σπκβνπιίνπ U.N.E.S.C.O. Βεληνχξαο Υάξεο, Σύκβνπινο Δπξσπατθώλ Υπνζέζεσλ, κέινο Γ.Σ. INTEN- Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy Βιάρνο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Βξνπιήο Παληειήο, Γήκαξρνο Xίνπ Γεσξγφπνπινο Γεκήηξηνο, Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο, Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Γηάηζηνο Ζιίαο, Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο, Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ. Γθηδηάθεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Αλ. Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Γαιαθιήο Γεκήηξεο, M.Sc. Information Technology Management, M.Sc. Defence Analysis, Γηδάζθσλ Σρνιήο Ναπηηθώλ Γνθίκσλ Γηνλχζηνο θ.θ., Μεηξνπνιίηεο Φίνπ, Χαξώλ θαη Οηλνπζζώλ Faikoglou Rahat, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (Τνπξθία) Θενδσξφπνπινο σηήξηνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Θενηνθάο Ησάλλεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Καδά Βαξβάξα, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκνιόγνο Καιαβξφο Γξεγφξεο, Αλ. Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Καιαβξφο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Καιιία Αλησλίνπ Αγγειηθή, Dr., Γεληθή Γξακκαηέαο INTEN-Synergy, Interdisciplinary Environmental Synergy, Δξεπλήηξηα ζην Δπξσπατθό Κέληξν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

16 Καλδπιάθε Αγάπε, Δπηθ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Καξαθσζηάλνγινπ Βεληακίλ, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Δπηθεθαιήο Σπκθώλνπ Σηαζεξόηεηαο γηα ηε ΝΑ Δπξώπε / Έδξα Θεζζαινλίθεο Καξθαδήο Ησάλλεο, Καζεγεηήο, Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Καζηκάηεο Γεψξγηνο, Γηεπζπληήο Γξαθείνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ Διιάδα Καηζηκπάξδεο Κσλζηαληίλνο, Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Κεθάιαο Ησάλλεο, Πξόεδξνο Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Φίνπ Κέθεο Βαζίιεηνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κιάδε Δπζηαζνπνχινπ Μαξηάλζε, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνληνγηάλλε Αξεηή, Π.Γ. 407 Τκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Δξεπλήηξηα Δξγαζηεξίνπ Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθώλ ηνπ Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Κνξξέο Γεξάζηκνο Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Κνηζίξεο Λάκπξνο, Αληεπηζηέινλ Μέινο Αθαδεκίαο Αζελώλ, Οκ. Καζεγεηήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κέινο Γ.Σ. Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ Κνχηζεο Αιέμαλδξνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ιζηνξίαο Κξεκιήο Γεψξγηνο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξντζηάκελνο Μνλάδαο «Πνιηηηθήο Σπλνρήο θαη Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ», Δπίηηκνο Πξόεδξνο INTEN-Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy Λακπξηλνχδεο Πνιχδσξαο, Ννκάξρεο Φίνπ Λάκπξνπ Μαξία, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Λεθάθνπ Μαξία, Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Λέθθαο Ησάλλεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ Ληάθνπξαο Πέηξνο, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Λίιαο Θεφδσξνο, Π.Γ. 407 Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Λίηηλαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ Λντδίδνπ Μαξία, Καζεγήηξηα Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ Μαξνχιε Μαξία, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Πξόεδξνο Κέληξνπ Δπξσπατθώλ Μειεηώλ θαη Σπνπδώλ «Ισάλλεο Καπνδηζηξίαο», Πξόεδξνο Δζληθνύ Σπκβνπιίνπ UNESCO. Μπξεδήκαο Αληψλεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ννκηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Νηθεηάθνο Νηθήηαο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ, Αλ. Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ 15

17 Νίλα - Παδαξδή Διέλε, Αλ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Νίηηεο Κσλζηαληίλνο, Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο, Κύξηνο Δξεπλεηήο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Νηαιαράλεο Κσλζηαληίλνο, Μεραληθόο Πεξηβαιινληνιόγνο, Αληηπξόεδξνο Οκίινπ UNESCO Αηηηθήο Αζελώλ Πάγθνπ Καιιίνπε, Βηνιόγνο Ψθεαλνγξάθνο, Κύξηα Δξεπλήηξηα, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Παδαξδήο Μηραήι, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Πάιεο Αζαλάζηνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Παλαγησηίδεο Παλαγηψηεο, Dr. Θαιάζζηαο Βηνινγίαο (Université Aix-Marseille II), Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Πάλνπ Κσλζηαληίλνο, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Παπαδεκεηξίνπ Δπζηξάηηνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παπαθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Ιρζπνιόγνο, Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Βηνινγηθώλ Πόξσλ Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Παπαληψλε Μαξία, Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Παπαζηάκνπ ηάκνο, Καζεγεηήο, Πξύηαλεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεξηβνιηψηεο Λεσληδαο, Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Πεξξάθεο ηέιηνο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Πιαηηάο Υαξάιακπνο, Dr., Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο, Υπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο Πνιπδσξνπνχινπ Ακαιία, Αλ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Ραπηφπνπινο Δπάγγεινο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ αισλίδεο Κσλζηαληίλνο, Γηθεγόξνο, Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Τκήκαηνο Ννκηθήο, Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ακηψηεο Γεψξγηνο, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο ακπξάθνο Δπάγγεινο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ ηθαιίδεο Κσλζηαληίλνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Φεκηθώλ Μεραληθώλ Πνιπηερληθήο Σρνιήο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηνχζηνπξαο Πέηξνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ θαξβέιεο ηέθαλνο, Οηθνλνκνιόγνο θνχξηνο Μηράιεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θνχξηνο Νίθνο, Dr., Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ 16

18 νπθηζηάλ Σαθβφξ. Dr., Ναππεγόο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, Δξεπλεηήο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) πλνδηλνχ Αγγειηθή, Dr., παλεπηζηεκηαθόο, Τκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ιζηνξίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Σζάιηαο Γξεγφξεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γηεπζπληήο Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Σζειέληεο Βαζίιεηνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Σζνχξνο Ηζίδσξνο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Φίνπ Τθαληήο Κσλζηαληίλνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Πξόεδξνο Γ.Σ. θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο Διιεληθνύ Κέληξνπ Δπξσπατθώλ Μειεηώλ Υαδάθεο Κσλζηαληίλνο, Π.Γ. 407 Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Υαηδεαλέζηεο Ησάλλεο, Φεκηθόο Ψθεαλνγξάθνο Κύξηνο Δξεπλεηήο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Υαηδεθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ Υαηδελάθε Μαξία, Φπζηθόο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Υξεζηάθεο Μηραήι, Dr., Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ 17

19 Συνδιο Σύμπρα Χίο Διε ξη ργάνω Επαγγελ θνέ ση ς, ματική Π Κατάρτι 19- ς ση Α.Ε Συν 22 Κέντρο Ευρωπαϊ Απρ ερ έδρι κών Μελετώ ιλίο ν ο ιβ και Σπουδώ υ ν Ιωάννη 2007 ά ς Καποδίσ Ομή τριας ρειο Όμιλος λ UNESC O Πνε ΑΤΤΙΚΗ Σ υμα λ ΑΘΗΝΑ Σ τικό Κέν ο τρο Δήμ ν ου κ Χίο υ αι Στους ενδιαφ ερόμεν Θ ους θα χορηγη ΓΗΟΡΓΑΝΩΣΔ (Φνξείο) -Δπξσπατθό Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ -Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Τκήκα Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ -Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Τκήκα Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ -Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Τκήκα Ννκηθήο, Τνκέαο Γηεζλώλ Σπνπδώλ -Σύκθσλν Σηαζεξόηεηαο γηα ηε Ν.Α. Δπξώπε / Έδξα Θεζζαινλίθεο -Ιλζηηηνύην Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ -Διιεληθό Κέληξν Δπξσπατθώλ Μειεηώλ -Διιεληθή Δηαηξία Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ -IΝΤΔΝ-Synergy, Interdisciplinary Environmental Synergy ΤΜΠΡΑΞΖ (Φνξείο) -Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ -Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ. -Κέληξν Δπξσπατθώλ Μειεηώλ θαη Σπνπδώλ «Ισάλλεο Καπνδίζηξηαο» -Όκηινο UNESCO Αηηηθήο Αζελώλ ΑΗΓΗΓΑ -Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ -Υπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο -Υπνπξγείν Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο -Γξαθείν ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ Διιάδα ΥΟΡΖΓΟΗ -Δπξσπατθό Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ -Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Τκήκα Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ -Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Τκήκα Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ -Ιλζηηηνύην Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ -Ιεξά Μεηξόπνιηο Φίνπ, Χαξώλ θαη Οηλνπζζώλ -Σύκθσλν Σηαζεξόηεηαο γηα ηε Ν.Α. Δπξώπε / Έδξα Θεζζαινλίθεο -Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ. -Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ -Διιεληθή Δηαηξία Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ -IΝΤΔΝ-Synergy, Interdisciplinary Environmental Synergy -Γηθεγνξηθόο Σύιινγνο Φίνπ 18

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ ο Εξάμηνο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ ο Εξάμηνο Πανεπιζηήμιο Αθηνών σολή Ο. Π. Ε. Σμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017-2018 1 ο Εξάμηνο 42501 Πνιηηηθή Δπηζηήκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ Α' Εξάμηνο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ Α' Εξάμηνο Πανεπιζηήμιο Αθηνών σολή Ο. Π. Ε. Σμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016-2017 Α' Εξάμηνο 42501 Πνιηηηθή Δπηζηήκε

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 13 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2002

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 13 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2002 ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΑΝΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ζε ζπλεξγαζία κε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΚΑΙ ΣΟ ΝΑΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

δηνξγαλώλνπλ ΤΝΔΓΡΗΟ κε ζέκα: Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Αζήλα 14 θαη 15 Μαΐνπ 2004

δηνξγαλώλνπλ ΤΝΔΓΡΗΟ κε ζέκα: Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Αζήλα 14 θαη 15 Μαΐνπ 2004 Σν ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΠΑΝΣΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ & ην ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΟY ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ δηνξγαλώλνπλ ΤΝΔΓΡΗΟ κε ζέκα: ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 Ξέλεο γιώζζεο : Γεξκαληθά, Αγγιηθά. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κιαζηθή θαη ύγρξνλε θνηλωληθή ζεωξία, Θεωξία ηεο θνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΕ ΠΡΟΚΛΗΕΘ & ΠΡΟΟΠΣΘΚΕ ΣΟΤ ΕΟΦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΔΟΦ

ΤΓΥΡΟΝΕ ΠΡΟΚΛΗΕΘ & ΠΡΟΟΠΣΘΚΕ ΣΟΤ ΕΟΦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΔΟΦ ΤΓΥΡΟΝΕ ΠΡΟΚΛΗΕΘ & ΠΡΟΟΠΣΘΚΕ ΣΟΤ ΕΟΦ Τπνπξγείν Τγείαο, Αίθοσσα Τελετών Κεντρικής Υπηρεσίας Αξηζηνηέινπο 17, Αζήλα 4 Ννεκβξίνπ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΔΟΦ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΘΔΑ ΤΛΛΟΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος 2012-2013 (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Πεξί πγθξνύζεωλ: Θεωξίεο θαη Πξαθηηθέο Αζελά Μαξνύδα Χαηδνύιε, Παξάδνζε Δξγαζηώλ 25-9-2013 Δπίθνπξε

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΣΡΙΗΜΕΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Αίθοσζα Σελεηών, Αμθ. άκης Καράγιωργας ΙΙ, Αίθοσζα ΔΕΚΟΙ 11, 12 & 13 Μαρηίοσ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζηεκνληθή εκεξίδα. «Σν Φεθηαθό ρνιείν ηνπ Μέιινληνο»

Δπηζηεκνληθή εκεξίδα. «Σν Φεθηαθό ρνιείν ηνπ Μέιινληνο» Δπηζηεκνληθή εκεξίδα «Σν Φεθηαθό ρνιείν ηνπ Μέιινληνο» Αζήλα, άββαην 10 Ηνπλίνπ 2017 (9:30-15:30) Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Φξαγθνύδε 11 & Αιεμάλδξνπ Πάληνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πέκπηε 1 Ννεκβξίνπ 2012

Πέκπηε 1 Ννεκβξίνπ 2012 7 ν ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ENERTECH 12 ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΗ ΑΠΔ & ΣΟΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 1-3 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2012 Metropolitan Expo, Αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο Δπηζηεκνληθή Οξγάλωζε: Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. Γαβπιήλ Αμίηζηρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. Γαβπιήλ Αμίηζηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ Γαβπιήλ Αμίηζηρ Σποςδέρ / Δξειδίκεςζη 1984-1988: Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 1989-1992: Μεηαπηπρηαθόο Υπόηξνθνο Δζωηεξηθνύ ηνπ Ι.Κ.Υ. ζηνλ ηνκέα ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 1990: Μεηαπηπρηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 1 21101 Μάξθεηηλγθ Ι Τ 3 2 5 6 2 21102 Μαθξννηθνλνκηθή Θεωξία Τ 3 2 5 6 3 21103 Αξρέο Μάλαηδκελη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 1 101 Μάξθεηηλγθ Ι Τ 3 2 5 6 2 102 Μαθξννηθνλνκηθή Θεωξία Τ 3 2 5 6 3 103 Αξρέο Μάλαηδκελη

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΩΝ & ΠΡΟΦΤΓΗΚΩΝ ΡΟΩΝ Δ ΔΛΛΑΓΑ & ΔΤΡΩΠΖ» Πάηξα, 9-11 Γεθεκβξίνπ Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Γπηηθήο Διιάδαο

«ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΩΝ & ΠΡΟΦΤΓΗΚΩΝ ΡΟΩΝ Δ ΔΛΛΑΓΑ & ΔΤΡΩΠΖ» Πάηξα, 9-11 Γεθεκβξίνπ Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Γπηηθήο Διιάδαο 2 Ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΔΓΑΜ Η Έλωζε Γηθαίνπ Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηθεγνξηθό Σύιινγν Αζελώλ θαη ηνλ Γηθεγνξηθό Σύιινγν Παηξώλ δηνξγαλώλεη ην 2 ν Παλειιήλην Σπλέδξην ΔΓΑΜ κε ζέκα:

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για το Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίοσ Νασπλίοσ Μέτρι σήμερα έτοσν σσμμετάστει

Λίγα λόγια για το Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίοσ Νασπλίοσ Μέτρι σήμερα έτοσν σσμμετάστει Ετήσιο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίοσ Νασπλίοσ «Βουλευτικό», Ναύπλιο Mε την Οργανωτική Ευθύνη Λίγα λόγια για το Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίοσ Νασπλίοσ Γηνξγαλώλεηαη από ην 2005, θάζε ρξόλν (ην κήλα Μάην ή Ινύλην)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) Διιεληθόο Δπηκειεηεξηαθόο Σύλδεζκνο Μεηαθνξώλ (Δ.Δ.ΣΥ.Μ.) Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Α.Δ.) Απηνθηλεηηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΟ: «ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ ΔΛΛΖΝΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ

ΤΝΔΓΡΙΟ: «ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ ΔΛΛΖΝΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΤΝΔΓΡΙΟ: «ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ ΔΛΛΖΝΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ Ο ύλδεζκνο Φηιίαο Δζλώλ (.Φ.Δ.) δηνξγαλώλεη πλέδξην ζηηο 29 θαη 30 Μαξηίνπ 2013, ζην ακθηζέαηξν AULA ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο (Παλεπηζηεκηνύπνιε Εωγξάθνπ) κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ 3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ Παξαζθεπή, 13 Ννεκβξίνπ 2015 09.00 11.00 ηξνγγπιό Σξαπέδη : Δπηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα Τγείαο Π.

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME -

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME - EUROPEAN PUBLIC LAW CENTER ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟY Γηεζλέο πλέδξην / International Conference Η ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΕΠΟΥΗ: ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ PUBLIC ADMINISTRATION IN MODERN TIMES: CHALLENGES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΟ ΥΩΡΟ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΟ ΥΩΡΟ Σν ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟΤ ΠΑΝΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ & ην ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΟY ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ζπλδηνξγαλώλνπλ Σρηήκερο σλέδρηο ζηελ Κω, 5-7 Μαΐοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV)

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ. Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015 Αξ. Πξσηνθόιινπ: 83091/Ε1

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ. Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015 Αξ. Πξσηνθόιινπ: 83091/Ε1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ & ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΜΖΜΑ Γ - ΦΟΗΣΖΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΣΡΟΦΗΧΝ Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΣΔΣΑΡΣΖ 15 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2003

ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΣΔΣΑΡΣΖ 15 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2003 Σο ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΠΑΝΣΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ζε ζςνεπγαζία με ηο ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΖΜΟΗΑ & ηην ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ---------------------------- Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 8/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ι Γ Α Κ Α Λ Ι Α ΔΑΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ Β' Δξάμηνο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ι Γ Α Κ Α Λ Ι Α ΔΑΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ Β' Δξάμηνο Πανεπιζηήμιο Αθηνών σολή Ο. Π. Δ. Σμήμα Πολιηικήρ Δπιζηήμηρ και Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ι Γ Α Κ Α Λ Ι Α ΔΑΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2016-2017 Β' Δξάμηνο 42499Β ύγρξνλε Κνηλωληθή ζεωξία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν: Καηεξίλεο Παλαγηώηεο ηνπ Δπαγγέινπ. Γ/λζε-ηειέθσλν: Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Παηεζίσλ 76, 10434 ΑΘΗΝΑ 210-8203557.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα