Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:"

Transcript

1 Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Σκήκα Ννκηθήο, Σνκέαο Γηεζλψλ πνπδψλ Ηλζηηηνχην Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ χκθσλν ηαζεξφηεηαο γηα ηελ ΝΑ Δπξψπε / Έδξα Θεζζαινλίθεο Διιεληθή Δηαηξία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ Διιεληθφ Κέληξν Δπξσπατθψλ Μειεηψλ INTEN-SYNERGY Interdisciplinary Environmental Synergy χκπξαμε Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ. Κέληξν Δπξσπατθψλ Μειεηψλ θαη πνπδψλ «Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο» Όκηινο UNESCO Αηηηθήο - Αζήλα Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε παξεκβάζεωλ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε, ηε Μεζόγεην θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε Υίνο, Απξηιίνπ 2007 Οκήξεην Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Υίνπ & Κεληξηθό Ακθηζέαηξν Παλ/κίνπ Αηγαίνπ ηε ζπλδηνξγάλωζε ζπκκεηέρνπλ: ε Ννκαξρία Υίνπ θαη ν Γήκνο Υίνπ

2 1 Πέκπηε 19 Απξηιίνπ 17:30-19:00 ΠΡΩΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Κνηλή πλεδξίαζε Οινκέιεηα) Κεληξηθό Ακθηζέαηξν Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Δπίζεκε Έλαξμε πλεδξίνπ Υαηξεηηζκνί Μελύκαηα Πξνζθωλήζεηο Πξνεδξεύωλ: Κνηζίξεο Λάκπξνο, Αληεπηζηέινλ Μέινο Αθαδεκίαο Αζελώλ, Οκ. Καζεγεηήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κέινο Γ.Σ. Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ Α. Υαηξεηηζκνί Γηνξγαλωηώλ Νηθεηάθνο Νηθήηαο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ, Αλ. Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ Σζάιηαο Γξεγφξεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γηεπζπληήο Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Βιάρνο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Καιαβξφο Γξεγφξηνο, Αλ. Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Λίηηλαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ θνχξηνο Νίθνο, Dr., Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ Καξαθσζηάλνγινπ Βεληακίλ, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Δπηθεθαιήο Σπκθώλνπ Σηαζεξόηεηαο γηα ηε ΝΑ Δπξώπε / Έδξα Θεζζαινλίθεο Τθαληήο Κσλζηαληίλνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Πξόεδξνο Γ.Σ. θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο Διιεληθνύ Κέληξνπ Δπξσπατθώλ Μειεηώλ Υαηδεθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ Κξεκιήο Γεψξγηνο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξντζηάκελνο Μνλάδαο «Πνιηηηθήο Σπλνρήο θαη Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ», Δπίηηκνο Πξόεδξνο INTEN- Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy Β. Μελύκαηα Γηνξγαλωηώλ Παπαζηάκνπ ηάκνο, Καζεγεηήο, Πξύηαλεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Γ. Υαηξεηηζκνί Δπηζήκωλ Λακπξηλνχδεο Πνιχδσξαο, Ννκάξρεο Φίνπ Βξνπιήο Παληειήο, Γήκαξρνο Xίνπ Γηνλχζηνο θ.θ., Μεηξνπνιίηεο Φίνπ, Χαξώλ θαη Οηλνπζζώλ Καζηκάηεο Γεψξγηνο, Γηεπζπληήο Γξαθείνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ Διιάδα Κεθάιαο Ησάλλεο, Πξόεδξνο Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Φίνπ

3 2 Γ. Μελύκαηα Δπηζήκωλ Παπιίδεο Αξηζηνηέιεο, Υπνπξγόο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο Βαιελάθεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο, Υθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ Λέθθαο Ησάλλεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ Bιάρνο Γεψξγηνο, Γελ. Γξακκαηέαο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο Υπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 19:00 19:15 Γηάιεηκκα 19:15 20:45 ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Κνηλή πλεδξίαζε Οινκέιεηα) Μεηαθνξέο θαη Θαιάζζηα Ρύπαλζε. Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα; Η Πεξίπηωζε ηεο Μεζνγείνπ, κε έκθαζε ζηε Νόηην-Aλαηνιηθή Λεθάλε θαη ην Αηγαίν Πέιαγνο Πξνεδξεύωλ: Σζάιηαο Γξεγφξεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γηεπζπληήο Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 19:15 19:30 Αιεμφπνπινο Αξηζηνηέιεο, Π.Γ. 407 Τκήκαηνο Δπηζηεκώλ Θάιαζζαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ «Απνξξίςεηο Πεηξειαίνπ ζηελ Διιεληθή Παξάθηηα Εψλε Δμαηηίαο ησλ Απσιεηψλ θαη ησλ Αηπρεκάησλ ησλ Πινίσλ. Μηα Λεπηνκεξήο Αλάιπζε ησλ ρεηηθψλ Ναπηηθψλ Πεξηζηαηηθψλ» 19:30 19:45 Παλαγησηίδεο Παλαγηψηεο, Dr. Θαιάζζηαο Βηνινγίαο (Université Aix-Marseille II), Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) «Γηαζπλνξηαθνί Θαιάζζηνη Γξφκνη θαη Ληκάληα: Ρππαληηθά Φνξηία θαη Δπηπηψζεηο» 19:45 20:00 Υαηδεαλέζηεο Ησάλλεο, Φεκηθόο Ψθεαλνγξάθνο, Κύξηνο Δξεπλεηήο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) «Ρχπαλζε ησλ Διιεληθψλ Θαιαζζψλ απφ Τδξνγνλάλζξαθεο: Ρφινο θαη πλεηζθνξά ησλ Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ» 20:00 20:15 Πεξηβνιηψηεο Λεσλίδαο, Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ), Νίηηεο Κσλζηαληίλνο Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο,Κύξηνο Δξεπλεηήο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) & Κνξξέο Γεψξγηνο. Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) «Μηα Οινθιεξσκέλε Τπεξεζία γηα ηνλ Δληνπηζκφ ησλ Πεηξειαηνθειίδσλ θαη ηελ Πξφγλσζε ηεο Γηαζπνξάο ηνπο ζην Θαιάζζην Πεξηβάιινλ» 20:15 20:30 Αλαγλψζηνπ Υξήζηνο, Γεσιόγνο Ιδεκαηνιόγνο, Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ), Γεσξγφπνπινο Γεκήηξηνο, Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο, Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ), Πάγθνπ Καιιηφπε, Βηνιόγνο Ψθεαλνγξάθνο, Κύξηα Δξεπλήηξηα, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ), Παπαθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Ιρζπνιόγνο, Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Βηνινγηθώλ Πόξσλ Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) «Δπίδξαζε ησλ Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ ζηε πζζψξεπζε Ρχπσλ ζηηο Αθηέο θαη ζην Βπζφ ησλ Διιεληθψλ Θαιαζζψλ» 20:30 20:45 21:15 Γεμίωζε πξνο ηηκήλ φισλ ησλ πλέδξσλ πνπ παξαζέηεη ν Γήκαξρνο Υίνπ θ. Βξνπιήο Παληειήο

4 3 Παξαζθεπή 20 Απξηιίνπ Αίζνπζα Οκεξείνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Γήκνπ Υίνπ 9:30 10:45 ΠΡΩΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Γεωπνιηηηθή θαη Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, Ναπηηιία θαη Θαιάζζηα Ρύπαλζε, Γηεζλήο Ρπζκηζηηθή Πξνζέγγηζε Πξνεδξεύωλ: Καξθαδήο Ησάλλεο, Καζεγεηήο, Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ 9:30 9:50 Σζάιηαο Γξεγφξεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γηεπζπληήο Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ «Σν Γηεζλέο Καζεζηψο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο. Ζ Πξναγσγή ηεο Παγθφζκηαο θαη Πεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο σο Πξνυπφζεζε Δθαξκνγήο ελφο Παγθφζκηνπ Πιαηζίνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο» 09:50 10:10 ηνχζηνπξαο Πέηξνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ, Υαδάθεο Κσλζηαληίλνο, Π.Γ. 407 Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο «Γεσνηθνλνκία θαη χκβαζε ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο» 10:10 10:30 Ληάθνπξαο Πέηξνο, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο «Αμηνπνίεζε ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο Παξάκεηξνη Γεσπνιηηηθήο Νέεο πλζήθεο» 10:30 10:45 10:45 12:00 ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Αζθάιεηα, Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο ζηνλ Διιεληθό θαη ηνλ Δπξύηεξν Μεζνγεηαθό Υώξν Πξνεδξεύωλ: Καιαβξφο Γξεγφξεο, Αλ. Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 10:45 11:00 Ραπηφπνπινο Δπάγγεινο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ «Πεξηβαιινληηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ην Πξφβιεκα ηεο Μεηαθνξάο ηνπ Πεηξειαίνπ απφ ηνλ Αγσγφ Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνχπνιε ζηε Μεζφγεην δηα κέζνπ ηνπ Αηγαίνπ»

5 4 11:00 11:15 Παπαληψλε Μαξία, Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ «Ζ Τπνζαιάζζηα Μεηαθνξά Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ε Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο Μεζνγείνπ» 11:15 11:30 Κιάδε Δπζηαζνπνχινπ Μαξηάλζε, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ «Πξνζηαζία Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο απφ Πινία ζηνλ Διιεληθφ Υψξν. Ννκηθή Πξνζέγγηζε» 11:30 11:45 Πνιπδσξνπνχινπ Ακαιία, Αλ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ «Μειέηε Ηθαλνπνίεζεο ησλ Μεηαθηλνχκελσλ Αλαθνξηθά κε ηηο πλδπαζκέλεο Μεηαθνξέο ζηελ Πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ. Δπηπηψζεηο ζηελ Αλάπηπμε ηεο Δζληθήο Πνιηηηθήο ησλ Μεηαθνξψλ» 11:45 12:00 12:00 12:15 Γηάιεηκκα - Καθέο 12:15 13:30 ΣΡΗΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Η Πεξηβαιινληηθή Γηάζηαζε ζηελ Δπξωπαϊθή Πνιηηηθή ηωλ Μεηαθνξώλ: Η Βηώζηκε Κηλεηηθόηεηα ωο Νέν Παξάδεηγκα Πξνεδξεύωλ: Πεξξάθεο ηέιηνο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 12:15-12:30 Καιιία Αλησλίνπ Αγγειηθή, Dr., Γεληθή Γξακκαηέαο INTEN-Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy, Δξεπλήηξηα ζην Δπξσπατθό Κέληξν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ «Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζηαζίαο ηεο Θάιαζζαο απφ ηε Ρχπαλζε» 12:30 12:45 Πιαηηάο Υαξάιακπνο, Dr., Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο, Υπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο «Ζ Πεξηβαιινληηθή Γηάζηαζε ζην ρεδηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο γηα ηηο Μεηαθνξέο ζην Θαιάζζην Υψξν» 12:45 13:00 Καηζηκπάξδεο Κσλζηαληίλνο, Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο «Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο θαη Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε: Γηεζλείο θαη Κνηλνηηθέο Ρπζκηζηηθέο Πξνζεγγίζεηο» 13:00 13:15 Θενδσξφπνπινο σηήξηνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Αδάκνπ Νηθφιανο, Assoc. Professor Department of Business Management, The City University of New York «Ζ Πεξηβαιινληηθή Γηάζηαζε ζηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο θαη ε εκαζία ηεο ζηνλ Σνκέα ησλ Θαιαζζίσλ Μεηαθνξψλ» 13:15 13:30

6 5 18:00 19:45 ΣΔΣΑΡΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Κνηλωλία ηωλ Πνιηηώλ, Δθπαίδεπζε, Γηαρείξηζε Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο Πξνεδξεύωλ: Σζειέληεο Βαζίιεηνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ 18:00 18:15 Νίλα - Παδαξδή Διέλε, Αλ. Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, Τκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ «Πεξηβαιινληηθέο Γξάζεηο σο Έθθξαζε ηνπ Κνηλσληθνχ Ρφινπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ» 18:15 18:30 Υξεζηάθεο Μηράιεο, Dr., Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο «Πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ ζηελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUAL» 18:30 18:45 Γηάηζηνο Ζιίαο, Ννκηθόο, Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ. «Ζ Πεξηβαιινληηθή Γηάζηαζε ζην Πιαίζην ηεο δηα Βίνπ Μάζεζεο. Ζ Πεξίπησζε ηεο εμ απνζηάζεσο Μάζεζεο ζηηο Νεζησηηθέο Πεξηνρέο» 18:45 19:00 Νηαιαράλεο Κσλζηαληίλνο, Μεραληθόο, Πεξηβαιινληνιόγνο, Αληηπξόεδξνο Οκίινπ UNESCO Αηηηθήο - Αζήλα «Ο Ρφινο ηεο U.N.E.S.C.O. ζηε Γηακφξθσζε κηαο Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο απφ ηε Ρχπαλζε» 19:00 19:15 Αξζέλεο Κξίησλ, Υπεύζπλνο Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ζην Αηγαίν, Διιεληθή Δηαηξία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο «Δλεξγνπνηψληαο ηελ Κνηλσληθή πκκεηνρή ζηε Γηαρείξηζε Κνηλψλ Πφξσλ ζην Αηγαίν- Απνηειέζκαηα απφ ηελ έξηθν, ίθλν θαη Ακνξγφ» 19:15 19:30 Σζάιηαο Γξεγφξεο, Καζεγεηήο (Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο), Καηζηκπάξδεο Κσλζηαληίλνο, Dr., Πιαηηάο Υαξάιακπνο, Dr., Υξεζηάθεο Μηράιεο, Dr. (Σπληνληζηέο) Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ. ζην Πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ., Πξόγξακκα Ππζαγόξαο ΙΙ, κε ζέκα: «Δπξσπατθή Πνιηηηθή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη Όςεηο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα, Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε, πκκεηνρή Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε, Δπηκφξθσζε» 19:30 19:45 Βξάδπ Διεχζεξν

7 6 Παξαζθεπή 20 Απξηιίνπ Κεληξηθφ Ακθηζέαηξν Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 9:30 10:30 ΠΡΩΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Θαιάζζηεο θαη πλδπαζκέλεο Μεηαθνξέο: ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε Πνιηηηθήο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε, ηε Μεζόγεην θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε Πξνεδξεύωλ: θνχξηνο Μηράιεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 9:30 09:45 Κνχηζεο Αιέμαλδξνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ιζηνξίαο «Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο θαη Πεξηβαιινληηθή Ρχπλαζε ζην Βφζπνξν ππφ ην Πξίζκα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ» 09:45 10:00 ακπξάθνο Δπάγγεινο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ «Ζ Αλάπηπμε ησλ πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξψλ θαη ηεο Ναπηηιίαο Μηθξψλ Απνζηάζεσλ ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε: Αλαγθαηφηεηα γηα κηα Δθαξκνζκέλε Πνιηηηθή ζηνλ Σνκέα ησλ Βηψζηκσλ Μεηαθνξψλ» 10:00 10:15 Κέθεο Βαζίιεηνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ «Γεκηνπξγία κηαο Νέαο ηξαηεγηθήο Logistics γηα ηε Βειηίσζε ησλ Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ» 10:15 10:30 αισλίδεο Κσλζηαληίλνο, Γηθεγόξνο, Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο, Τκήκα Ννκηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο «Δπζχλε Ηδησηηθψλ Νενγλσκφλσλ: Νεφηεξεο Δμειίμεηο ζην Κνηλνηηθφ θαη Αιινδαπφ Γίθαην» 10:30 11:45 ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Ληκεληθέο Δγθαηαζηάζεηο, Αζθάιεηα Ναπζηπινΐαο θαη Πξνζηαζία Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο Πξνεδξεύωλ: Αξβαληηφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Αλ. Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 10:30 10:45 Πάιεο Αζαλάζηνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ «Πεξηβαιινληηθή Γηάζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Ληκεληθήο Πνιηηηθήο» 10:45 11:00 θνχξηνο Μηράιεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, θαξβέιεο ηέθαλνο, Οηθνλνκνιόγνο, Κνληνγηάλλε Αξεηή, Π.Γ. 407 Τκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Δξεπλήηξηα Δξγαζηεξίνπ Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθώλ ηνπ Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ «Οη Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηψζεηο απφ ηε Λεηηνπξγία ησλ Ληκέλσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην»

8 7 11:00 11:15 Σζειέληεο Βαζίιεηνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, ακηψηεο Γεψξγηνο, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο «Οη Ληκέλεο Καηαθπγήο σο ηνηρείν Αληηξξχπαλζεο θαη Βηψζηκεο Γηαρείξηζεο ηνπ Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» 11:15 11:30 ηνχζηνπξαο Πέηξνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Γαιαθιήο Γεκήηξεο, M.Sc. Information Technology Management, M.Sc. Defense Analysis, Γηδάζθσλ Σρνιήο Ναπηηθώλ Γνθίκσλ «Αζθάιεηα Ναπζηπινΐαο θαη Πξνζηαζία ηνπ Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο: Τπνζηεξηθηηθέο Τπεξεζίεο απφ ηελ Ξεξά» 11:30 11:45 11:45 12:00 Γηάιιεηκα - Καθέο 12:00 13:00 ΣΡΗΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Ναπηηιία θαη Δηδηθόηεξα Πεξηβαιινληηθά Πξνβιήκαηα Πξνεδξεύωλ: Γθηδηάθεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Αλ. Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ 12:00 12:15 Παδαξδήο Μηραήι, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο «Ο Ρφινο ησλ Ναπηαζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Αιιειναζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ ζηελ Απνδεκίσζε απφ Ρππάλζεηο Πεηξειαηνεηδψλ» 12:15 12:30 Παδαξδήο Μηραήι, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, ακηψηεο Γεψξγηνο, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο «Αζθάιεηα ηεο Ναπζηπινΐαο θαη Πξνζηαζίαο ηεο Θάιαζζαο απφ Ναπάγηα: ην Τθηζηάκελν Θεζκηθφ Πιαίζην θαη ν Ρφινο ηεο Ναπηαζθάιηζεο» 12:30 12:45 νπθηζηάλ Σαθβφξ. Dr., Ναππεγόο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, Δξεπλεηήο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ), Υαηδελάθε Μαξία, Φπζηθόο,, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) «Ο Θεζκφο ηεο Απαγφξεπζεο Απφπινπ: Πξνβιήκαηα, Πξννπηηθέο, Λχζεηο γηα ηελ Παξάθηηα Ναπζηπινΐα» 12:45 13:00

9 8 18:00 19:30 ΣΔΣΑΡΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Η Αλάπηπμε ηωλ πλδπαζκέλωλ Μεηαθνξώλ θαη ηωλ Θαιάζζηωλ πλδέζεωλ ζην Πιαίζην ηεο Δζληθήο Πνιηηηθήο Μεηαθνξώλ Πξνεδξεύωλ: Νηθεηάθνο Νηθήηαο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ, Αλ. Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ 18:00 18:15 Γθηδηάθεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Αλ. Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ «Καηαλάισζε Καπζίκσλ θαη Δθπνκπέο CO 2 ζε έλα Πεξηαζηηθφ θαη Παξάθηην χζηεκα Μεηαθνξψλ» 18:15 18:30 Λεθάθνπ Μαξία, Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ «Ζ Δμαζθάιηζε ηνπ Γηθαηψκαηνο ηεο Κηλεηηθφηεηαο γηα ηνπο Νεζησηηθνχο Πιεζπζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Πεξίπησζε ησλ Διιεληθψλ Νεζηψλ» 18:30 18:45 Παπαδεκεηξίνπ Δπζηξάηηνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ «Ζ Δπίδξαζε ηεο Κπθινθνξίαο θαη ηεο ηάζκεπζεο ησλ Βαξέσλ Ορεκάησλ ζηνλ Αζηηθφ Υψξν» 18:45 19:00 Πάλνπ Κσλζηαληίλνο, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ «Ζ Γπλακηθή ησλ Θαιάζζησλ Δλδνκεηαθνξψλ ζηελ Οξγάλσζε Αιπζίδσλ πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξψλ» 19:15 19:30 19:30 19:45 Γηάιιεηκα - Καθέο 19:45 21:00 ΠΔΜΠΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Δηδηθή πλεδξίαζε) Αζθάιεηα θαη Γηαρείξηζε ηνπ Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο: Δηδηθέο Πξνζεγγίζεηο Πξνεδξεύωλ: Λίηηλαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ 19:45 20:00 Μπξεδήκαο Αληψλεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ννκηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Ζ χκβαζε ηνπ I.M.O. γηα ηνλ Έιεγρν θαη ηε Γηαρείξηζε ηνπ Τδάηηλνπ Έξκαηνο (Ballast Water) θαη ησλ Ηδεκάησλ (Sediments) ησλ Πινίσλ» 20:00 20:15 Νηθεηάθνο Νηθήηαο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ, Αλ. Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ, Λίιαο Θεφδσξνο, Π.Γ. 407 Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ «Αλάπηπμε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζην Θαιάζζην Πεξηβάιινλ»

10 9 20:15 20:30 Θενηνθάο Ησάλλεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Καδά Βαξβάξα, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκνιόγνο «Γηνίθεζε Πεξηβαιινληηθήο Δπζχλεο ζηηο Ναπηηιηαθέο Δπηρεηξήζεηο» 20:30 20:45 Λάκπξνπ Μαξία, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ «Δλζαξξχλνληαο ηελ Τινπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ Αζθάιεηαο κε Υξήζε πλεξγαηηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ» 20:45 21:00 Βξάδπ Διεχζεξν άββαην 21 Απξηιίνπ Κεληξηθφ Ακθηζέαηξν Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ :30 ΠΡΩΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Κνηλή πλεδξίαζε - Οινκέιεηα) ηξνγγπιό Σξαπέδη: Δπξωκεζνγεηαθή πλεξγαζία, Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο θαη Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο - Θεωξία θαη Πνιηηηθή Γηάζηαζε Πξνεδξεύωλ: Υαηδεθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ 10:00 10:20 Κξεκιήο Γεψξγηνο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξντζηάκελνο Μνλάδαο «Πνιηηηθήο Σπλνρήο θαη Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ», Δπίηηκνο Πξόεδξνο INTEN-Synergy, Interdisciplinary Environmental Synergy 10:20 10:40 Καξαθσζηάλνγινπ Βεληακίλ, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Δπηθεθαιήο Σπκθώλνπ Σηαζεξόηεηαο γηα ηε ΝΑ Δπξώπε / Έδξα Θεζζαινλίθεο 10:40 11:00 Τθαληήο Κσλζηαληίλνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Πξόεδξνο Γ.Σ. θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο Διιεληθνύ Κέληξνπ Δπξσπατθώλ Μειεηώλ 11:00 11:15 Αλαγλψζηνπ Υξήζηνο, Γεσιόγνο Ιδεκαηνιόγνο, Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) «Απφ ηε Θεσξία ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ Φπζηθψλ πζηεκάησλ ζηελ Δπηζηήκε ηεο Αεηθνξίαο Ζ εκαηνδφηεζε ηεο Αλάπηπμεο ησλ χγρξνλσλ θαη Μειινληηθψλ Κνηλσληψλ" 11:15 11:30 11:30 11:45 Γηάιιεηκα Καθέο

11 10 11:45 12:45 ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (Οινκέιεηα) Γεληθή πκπεξάζκαηα Πξνεδξεύωλ: Σζάιηαο Γξεγφξεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γηεπζπληήο Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ πκκεηέρνληεο: Υαηδεθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ Πεξξάθεο ηέιηνο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Νηθεηάθνο Νηθήηαο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Κξεκιήο Γεψξγηνο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξντζηάκελνο Μνλάδαο «Πνιηηηθήο Σπλνρήο θαη Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ», Δπίηηκνο Πξόεδξνο IΝΤΔΝ-Synergy, Interdisciplinary Environmental Synergy Σζειέληεο Βαζίιεηνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο ΜΔΖΜΔΡΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ: Δθδξνκή ζε Μεζηά θαη Ππξγί ( γεχκα βφιηα θαη θαθέο) 13:00 Αλαρψξεζε απφ πφιε Υίνπ 17:30 Δπηζηξνθή ζηελ πφιε ηεο Υίνπ 19:00 Πξώηε Παξνπζίαζε ησλ Πξαθηηθώλ Σπλεδξίνπ πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Κέληξν Δπξσπατθώλ Μειεηώλ «Ισάλλεο Καπνδίζηξηαο» ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθό Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε Φίν, (Οθηώβξηνο 2005) κε Θέκα : «Οη Πόιεηο ηεο Ιωλίαο θαη ην Αηγαίν Γξόκνη θαη Πύιεο ηεο Δπξώπεο πξνο ηε Γύζε θαη ηελ Αλαηνιή» Πξνεδξεύνπζα: Ακπαηδή - Καιθφγινπ Έξζπ, Καζεγήηξηα Ιαηξνδηθαζηηθήο Δγθιεκαηνινγίαο, Κσλ/πνιε, Πξόεδξνο INTEN-Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy πκκεηέρνληεο: Σζάιηαο Γξεγφξεο, Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Δ.Κε.Π.Δ.Κ. Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαξνχιε Μαξία, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ,, Πξόεδξνο Κέληξνπ Δπξσπατθώλ Μειεηώλ θαη Σπνπδώλ «Ισάλλεο Καπνδίζηξηαο», Πξόεδξνο Δζληθνύ Σπκβνπιίνπ UNESCO Βαξειάο Αλαζηάζηνο, Γηπισκάηεο, Γελ. Γξακκαηέαο Δζληθνύ Σπκβνπιίνπ UNESCO 21:00 Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο/ ληνθηκαληέξ κε ζέκα: Aegean Masterpiece of Civilization Παξαγσγή: Cultural Horizons Organization 22:00 Γεμίσζε πξνο ηηκήλ φισλ ησλ πλέδξσλ πνπ παξαζέηεη ν Ννκάξρεο Υίνπ θ. Λακπξηλνχδεο Πνιχδσξαο

12 11 Κπξηαθή 22 Απξηιίνπ 10:30 Δπίζθεςε (κε πνύικαλ από Φίν) ζηνπο ρώξνπο ηεο Ιεξάο Νέαο Μνλήο. Ξελάγεζε θαη παξνπζίαζε από ηνλ Παλνζηνινγηόηαην Aξρηκαλδξίηε θ. Γηνλύζην Παπαληθνιάνπ ΜΔΖΜΔΡΗ Διεύζεξν ΑΠΟΓΔΤΜΑ - ΒΡΑΓΤ Αλαρώξεζε από Φίν

13 12 ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Πξφεδξνο: Τζάιηαο Γξ., Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Δ.Κε.Π.Δ.Κ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Μέιε (αιθαβεηηθή ζεηξά): -Βεληνύξαο X., Σύκβνπινο Δπξσπατθώλ Υπνζέζεσλ, κέινο Γ.Σ. INTEN-Synergy, Interdisciplinary Environmental Synergy -Καξαθσζηάλνγινπ Β., Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Δπηθεθαιήο Σπκθώλνπ Σηαζεξόηεηαο γηα ηε ΝΑ Δπξώπε / Έδξα Θεζζαινλίθεο -Καηζηκπάξδεο Κ, Γξ., Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο -Σηνύζηνπξαο Π., Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ -Σθνύξηνο Ν, Dr., Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γίθαίνπ -Τζειέληεο Β., Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο -Υθαληήο Κσλ., Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Πξόεδξνο Γ.Σ. θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο Διιεληθνύ Κέληξνπ Δπξσπατθώλ Μειεηώλ -Φαηδεθσλζηαληίλνπ Κ., Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ (αιθαβεηηθή ζεηξά) -Ακπαηδή-Καιθόγινπ Έξ., Καζεγήηξηα Ιαηξνδηθαζηηθήο Δγθιεκαηνινγίαο, Κσλ/πνιε, Πξόεδξνο INTEN-Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy -Αλαγλώζηνπ Φξήζηνο, Γεσιόγνο Ιδεκαηνιόγνο, Γηεπζπληήο Δξεπλώλ Διιεληθνύ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) -Αληάπαζεο Αλη., Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Μέινο Γ.Σ. Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ -Βιάρνο Γ. Π., Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο -Καιαβξόο Γξ., Αλ. Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο -Καιιία Αλησλίνπ Αγ., Dr., Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Δξεπλήηξηα, Δπξσπατθό Κέληξν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ -Καζηκάηεο Γ., Γηεπζπληήο Γξαθείνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ Διιάδα -Κνηζίξεο Λ., Αληεπηζηέινλ Μέινο Αθαδεκίαο Αζελώλ, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο -Κξεκιήο Γ., Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξντζηάκελνο Μνλάδαο «Πνιηηηθήο Σπλνρήο θαη Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ», Δπίηηκνο Πξόεδξνο INTEN-Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy -Λίηηλαο Ν., Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ -Λντδίδνπ Μ., Καζεγήηξηα Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ -Νηθεηάθνο Νηθ., Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ, Αλ. Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ -Παλαγησηίδεο Παλ., Dr. Θαιάζζηαο Βηνινγίαο (Université Aix-Marseille II), Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) -Πάλνπ Κσλ., Λέθηνξαο, Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ

14 13 -Πεξξάθεο Ση., Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ -Σακηώηεο Γ., Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ -Σηθαιίδεο Κσλ., Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Φεκηθώλ Μεραληθώλ Πνιπηερληθήο Σρνιήο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο -Σθνύξηνο Μ., Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ -Τζάιηαο Γξ., Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γηεπζπληήο Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ -Υθαληήο Κσλ., Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Πξόεδξνο Γ.Σ. θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο Διιεληθνύ Κέληξνπ Δπξσπατθώλ Μειεηώλ -Φαηδεθσλζηαληίλνπ Κσλ., Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Οξγαλσηηθνί πληνληζηέο πλεδξίνπ: - Μπνύξηδεο Tει., απόθνηηνο ΠΜΣ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Μαπξνγέλεο Ση., κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Λνύπεο Σπ., Ιλζηηηνύην Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ - Σεηηάθε Αζ., Τκήκα Ναπηηιίαο, Μεηαθνξώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Γξακκαηεία Κεληξηθνχ Ακθηζεάηξνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Αξζεληθνύ Σ., θνηηήηξηα Γ.Δ.Σ. Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ - Γηαγνπκά Μ., απόθνηηνο κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Δ.Κ.Π.Α. - Μνύγθξνπ Α., ηειεηόθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Γξακκαηεία Οκεξείνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Γήκνπ Υίνπ - Σηηβαθηά Μαξία, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Γ.Δ.Σ. Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ - Παζπάηε Δ., κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Γ.Δ.Σ. Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ - Τάζαηλαο Γ., κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο Τκήκαηνο Χπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ - Τζάιηαο Ι.-Μ., θνηηεηήο Τκήκαηνο Πεηξαηώο ΔΠΗΖΜΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΣΟ ΚΑΘΔΣΩ ΣΟΤ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ 40 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ αληηθεηκέλσλ από ηα Παλεπηζηήκηα: Αηγαίνπ, Πεηξαηώο θαη Παληείνπ.

15 14 ΔΠΗΖΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΝΣΩΝ, ΔΗΖΓΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗΝΟΝΣΩΝ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Αδάκνπ Νηθφιανο, Assoc. Professor Department of Business Management, The City University of New York Αιεμφπνπινο Αξηζηνηέιεο, Π.Γ 407 Τκήκαηνο Δπηζηεκώλ Θάιαζζαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Ακπαηδή-Καιθφγινπ Έξζπ, Καζεγήηξηα Ιαηξνδηθαζηηθήο Δγθιεκαηνινγίαο, Κσλ/πνιε, Πξόεδξνο INTEN-Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy Αλαγλψζηνπ Υξήζηνο, Γεσιόγνο Ιδεκαηνιόγνο, Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Αληάπαζεο Αληψλεο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Μέινο Γ.Σ. Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ Αξβαληηφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Αλ. Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξζέλεο Κξίησλ, Υπεύζπλνο Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ζην Αηγαίν, Διιεληθή Δηαηξία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο Βαιελάθεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο, Υθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ Βαξειάο Αλαζηάζηνο, Γηπισκάηεο, Γελ. Γξακκαηέαο Δζληθνύ Σπκβνπιίνπ U.N.E.S.C.O. Βεληνχξαο Υάξεο, Σύκβνπινο Δπξσπατθώλ Υπνζέζεσλ, κέινο Γ.Σ. INTEN- Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy Βιάρνο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Βξνπιήο Παληειήο, Γήκαξρνο Xίνπ Γεσξγφπνπινο Γεκήηξηνο, Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο, Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Γηάηζηνο Ζιίαο, Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο, Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ. Γθηδηάθεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Αλ. Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Γαιαθιήο Γεκήηξεο, M.Sc. Information Technology Management, M.Sc. Defence Analysis, Γηδάζθσλ Σρνιήο Ναπηηθώλ Γνθίκσλ Γηνλχζηνο θ.θ., Μεηξνπνιίηεο Φίνπ, Χαξώλ θαη Οηλνπζζώλ Faikoglou Rahat, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (Τνπξθία) Θενδσξφπνπινο σηήξηνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Θενηνθάο Ησάλλεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Καδά Βαξβάξα, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκνιόγνο Καιαβξφο Γξεγφξεο, Αλ. Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Καιαβξφο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Καιιία Αλησλίνπ Αγγειηθή, Dr., Γεληθή Γξακκαηέαο INTEN-Synergy, Interdisciplinary Environmental Synergy, Δξεπλήηξηα ζην Δπξσπατθό Κέληξν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

16 Καλδπιάθε Αγάπε, Δπηθ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Καξαθσζηάλνγινπ Βεληακίλ, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Δπηθεθαιήο Σπκθώλνπ Σηαζεξόηεηαο γηα ηε ΝΑ Δπξώπε / Έδξα Θεζζαινλίθεο Καξθαδήο Ησάλλεο, Καζεγεηήο, Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Καζηκάηεο Γεψξγηνο, Γηεπζπληήο Γξαθείνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ Διιάδα Καηζηκπάξδεο Κσλζηαληίλνο, Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο Τνκέα Γηεζλώλ Σπνπδώλ Τκήκαηνο Ννκηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Κεθάιαο Ησάλλεο, Πξόεδξνο Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Φίνπ Κέθεο Βαζίιεηνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κιάδε Δπζηαζνπνχινπ Μαξηάλζε, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνληνγηάλλε Αξεηή, Π.Γ. 407 Τκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Δξεπλήηξηα Δξγαζηεξίνπ Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθώλ ηνπ Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Κνξξέο Γεξάζηκνο Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Κνηζίξεο Λάκπξνο, Αληεπηζηέινλ Μέινο Αθαδεκίαο Αζελώλ, Οκ. Καζεγεηήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κέινο Γ.Σ. Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ Κνχηζεο Αιέμαλδξνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ιζηνξίαο Κξεκιήο Γεψξγηνο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξντζηάκελνο Μνλάδαο «Πνιηηηθήο Σπλνρήο θαη Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ», Δπίηηκνο Πξόεδξνο INTEN-Synergy, Inter-disciplinary Environmental Synergy Λακπξηλνχδεο Πνιχδσξαο, Ννκάξρεο Φίνπ Λάκπξνπ Μαξία, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Λεθάθνπ Μαξία, Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Λέθθαο Ησάλλεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ Ληάθνπξαο Πέηξνο, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Λίιαο Θεφδσξνο, Π.Γ. 407 Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Λίηηλαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ Λντδίδνπ Μαξία, Καζεγήηξηα Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ Μαξνχιε Μαξία, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Πξόεδξνο Κέληξνπ Δπξσπατθώλ Μειεηώλ θαη Σπνπδώλ «Ισάλλεο Καπνδηζηξίαο», Πξόεδξνο Δζληθνύ Σπκβνπιίνπ UNESCO. Μπξεδήκαο Αληψλεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ννκηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Νηθεηάθνο Νηθήηαο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ, Αλ. Πξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ 15

17 Νίλα - Παδαξδή Διέλε, Αλ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Νίηηεο Κσλζηαληίλνο, Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο, Κύξηνο Δξεπλεηήο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Νηαιαράλεο Κσλζηαληίλνο, Μεραληθόο Πεξηβαιινληνιόγνο, Αληηπξόεδξνο Οκίινπ UNESCO Αηηηθήο Αζελώλ Πάγθνπ Καιιίνπε, Βηνιόγνο Ψθεαλνγξάθνο, Κύξηα Δξεπλήηξηα, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Παδαξδήο Μηραήι, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Πάιεο Αζαλάζηνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Παλαγησηίδεο Παλαγηψηεο, Dr. Θαιάζζηαο Βηνινγίαο (Université Aix-Marseille II), Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Πάλνπ Κσλζηαληίλνο, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Παπαδεκεηξίνπ Δπζηξάηηνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παπαθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Ιρζπνιόγνο, Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Βηνινγηθώλ Πόξσλ Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Παπαληψλε Μαξία, Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Παπαζηάκνπ ηάκνο, Καζεγεηήο, Πξύηαλεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεξηβνιηψηεο Λεσληδαο, Φπζηθόο Ψθεαλνγξάθνο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Πεξξάθεο ηέιηνο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Πιαηηάο Υαξάιακπνο, Dr., Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο, Υπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο Πνιπδσξνπνχινπ Ακαιία, Αλ. Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Ραπηφπνπινο Δπάγγεινο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ αισλίδεο Κσλζηαληίλνο, Γηθεγόξνο, Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Τκήκαηνο Ννκηθήο, Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ακηψηεο Γεψξγηνο, Λέθηνξαο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο ακπξάθνο Δπάγγεινο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ ηθαιίδεο Κσλζηαληίλνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Φεκηθώλ Μεραληθώλ Πνιπηερληθήο Σρνιήο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηνχζηνπξαο Πέηξνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ θαξβέιεο ηέθαλνο, Οηθνλνκνιόγνο θνχξηνο Μηράιεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θνχξηνο Νίθνο, Dr., Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ 16

18 νπθηζηάλ Σαθβφξ. Dr., Ναππεγόο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, Δξεπλεηήο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) πλνδηλνχ Αγγειηθή, Dr., παλεπηζηεκηαθόο, Τκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ιζηνξίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Σζάιηαο Γξεγφξεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γηεπζπληήο Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Σζειέληεο Βαζίιεηνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ Σζνχξνο Ηζίδσξνο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Φίνπ Τθαληήο Κσλζηαληίλνο, Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Πξόεδξνο Γ.Σ. θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο Διιεληθνύ Κέληξνπ Δπξσπατθώλ Μειεηώλ Υαδάθεο Κσλζηαληίλνο, Π.Γ. 407 Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Υαηδεαλέζηεο Ησάλλεο, Φεκηθόο Ψθεαλνγξάθνο Κύξηνο Δξεπλεηήο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Υαηδεθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ Υαηδελάθε Μαξία, Φπζηθόο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) Υξεζηάθεο Μηραήι, Dr., Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ 17

19 Συνδιο Σύμπρα Χίο Διε ξη ργάνω Επαγγελ θνέ ση ς, ματική Π Κατάρτι 19- ς ση Α.Ε Συν 22 Κέντρο Ευρωπαϊ Απρ ερ έδρι κών Μελετώ ιλίο ν ο ιβ και Σπουδώ υ ν Ιωάννη 2007 ά ς Καποδίσ Ομή τριας ρειο Όμιλος λ UNESC O Πνε ΑΤΤΙΚΗ Σ υμα λ ΑΘΗΝΑ Σ τικό Κέν ο τρο Δήμ ν ου κ Χίο υ αι Στους ενδιαφ ερόμεν Θ ους θα χορηγη ΓΗΟΡΓΑΝΩΣΔ (Φνξείο) -Δπξσπατθό Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ -Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Τκήκα Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ -Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Τκήκα Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ -Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Τκήκα Ννκηθήο, Τνκέαο Γηεζλώλ Σπνπδώλ -Σύκθσλν Σηαζεξόηεηαο γηα ηε Ν.Α. Δπξώπε / Έδξα Θεζζαινλίθεο -Ιλζηηηνύην Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ -Διιεληθό Κέληξν Δπξσπατθώλ Μειεηώλ -Διιεληθή Δηαηξία Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ -IΝΤΔΝ-Synergy, Interdisciplinary Environmental Synergy ΤΜΠΡΑΞΖ (Φνξείο) -Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ -Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ. -Κέληξν Δπξσπατθώλ Μειεηώλ θαη Σπνπδώλ «Ισάλλεο Καπνδίζηξηαο» -Όκηινο UNESCO Αηηηθήο Αζελώλ ΑΗΓΗΓΑ -Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ -Υπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο -Υπνπξγείν Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο -Γξαθείν ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ Διιάδα ΥΟΡΖΓΟΗ -Δπξσπατθό Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ -Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Τκήκα Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ -Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Τκήκα Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ -Ιλζηηηνύην Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ -Ιεξά Μεηξόπνιηο Φίνπ, Χαξώλ θαη Οηλνπζζώλ -Σύκθσλν Σηαζεξόηεηαο γηα ηε Ν.Α. Δπξώπε / Έδξα Θεζζαινλίθεο -Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ. -Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ -Διιεληθή Δηαηξία Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ -IΝΤΔΝ-Synergy, Interdisciplinary Environmental Synergy -Γηθεγνξηθόο Σύιινγνο Φίνπ 18

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΗΚΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ΣΖΛ.: 2103240001 6977366813 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΤΟΤ ΔΠΑΗΝΟ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΩΝ (ΠΡΟΤΟΤ, ΚΑΣΑΝΗΑ, ΣΟΡΝΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Δπξσπατθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Επιμέλεια: Καθηγητής τέλιος Περράκης Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ*

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* 1 Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* Τπφ ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΙΟΤ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 1. Δηζαγσγή Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο Σα δάζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Σμήμα Δςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2013

Σμήμα Δςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2013 Σμήμα Δςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2013 Θεζζαλονίκη 14/2/2014 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Θεζζαλονίκη-Κενηπική έδπα Σν ηκήκα Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, θαηά ην έηνο 2013, αζρνιήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα