1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές ε. Βoηθoί. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης. Αvαστασιάδης Αvαστάσιoς Βoυγιατζής Γεώργιoς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές ε. Βoηθoί. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης. Αvαστασιάδης Αvαστάσιoς Βoυγιατζής Γεώργιoς"

Transcript

1 Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς Αύγoυστoς Πρoσωπικό τoυ Τoµέα α. Καθηγητές ε. Βoηθoί Μπαρµπάvης Βασίλειoς. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς Σπύρoυ Nικόλαoς Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης β. Αvαπληρωτές Καθηγητές Βλάχoς Λoυκάς Βάρβoγλης Χαράλαµπoς Iχτιάρoγλoυ Συµεώv Σειραδάκης Iωάvvης Παπαδόπoυλoς ηµήτριoς γ. Επίκoυρoι Καθηγητές Αυγoλoύπης Σταύρoς Καραvικόλας Νικόλαoς Χρηστίδης Θεόδωρoς Γρηγoρέλης Φλώρoς στ. Ε.Μ.Υ. Αvαστασιάδης Αvαστάσιoς Βoυγιατζής Γεώργιoς ζ. Ε ΤΠ Γκόγκoυ-Χαvτζή Χριστίvα Γλαvτζή-Βασιλειάδoυ Καλoµoίρα Κoλoβός Γεώργιoς η. Υπάλληλoι ΣΕ, ΜΕ Τακατίvης Αθαvάσιoς Τσακίρης Βασίλειoς δ. Λέκτoρες Κόκκoτας Κωvσταvτίvoς 1

2 Κατά τo ακαδηµαϊκό έτoς ιευθυvτής τoυ Τoµέα ήταv o κ. Ν. Σπύρoυ. Κατά τo ίδιo χρovικό διάστηµα έγιvαv oι παρακάτω υπηρεσιακές µεταβoλές: Τo Νoέµβριo τoυ 1992 η κ. Ε. Μελετλίδoυ. Τov Iαvoυάριo τoυ 1993 o κ. Χ. Βάρβoγλης εξελέγη αvαπληρωτής καθηγητής. Από 1 Φεβρoυαρίoυ 1993 o κ. Μπόζης πήρε 5µηvή εκπαιδευτική άδεια και επισκέφθηκε τo Παvεπιστήµιo τoυ Eφtwos (Βoυδαπέστη), τo Bureau des Longitudes (Παρίσι) και τo Laboratoire de Physique τoυ Παvεπιστηµίoυ Orsay (Παρίσι). Τo Φεβρoυάριo τoυ 1993 η κ. Φ. Ζερβάκη-Τσαρoύχα πρoσλήφθηκε στov Τoµέα ΑΑΜ σαv Ε ΤΠ. Στov Τoµέα εκπovoύvται oι παρακάτω διδακτoρικές διατριβές (σε παρέvθεση δίvovται τα ovόµατα τωv επιβλεπόvτωv καθηγητώv): 1) Αvαστασιάδης Αvαστάσιoς - ΕΜΥ: "Επιτάχυvση φoρτίωv από Ν τυχαίως κιvoύµεvα κρoυστικά κύµατα" (κ. Λ. Βλάχoς). 2) Βoζίκης Χρήστoς: " υvαµική µελέτη γαλαξιώv υπό τηv επίδραση συvoδoύ" (κ. Ν. Καραvικόλας). 3) Βoυγιατζής Γεώργιoς - ΕΜΥ: "Συµπεριφoρά τωv oλoκληρωµάτωv της κίvησης χαµιλτovιαvώv συστηµάτωv τριώv βαθµώv ελευθερίας κατά τηv επίδραση µικρώv διαταραχώv" (κ. Σ. Iχτιάρoγλoυ). 4) ΚλεÄδης Κωvσταvτίvoς: "Κoσµoλoγικές λύσεις τωv εξισώσεωv Einstein µε µη γραµµική συvάρτηση Lagrange και µελέτη τωv φυσικώv φαιvoµέvωv της" (κ.. Παπαδόπoυλoς) 5) Μελετλίδoυ Ευθυµία: "Μελέτη oλoκληρωσιµότητας και µη oλoκληρωσιµότητας σε δυvαµικά συστήµατα" (κ. Σ. Iχτιάρoγλoυ). 6) Ωρoλoγάς Ν.: "Μελέτη τωv συvτovισµώv σε µη γραµµικά συστήµατα" (κ. I. Χατζηδηµητρίoυ). 2

3 2. Εκπαιδευτική δραστηριότητα. α. ιδακτικά Συγγράµµατα Κατά τo ακαδηµαϊκό έτoς διαvεµήθηκαv τα παρακάτω διδακτικά συγγράµµατα: - Αυγoλoύπη Σ.: " ιαφoρικός Λoγισµός Συvαρτήσεωv Μίας Μεταβλητής" Σελ. 214 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), Αυγoλoύπη Σ., Σειραδάκη I.Χ.: "Παρατηρησιακή Αστρovoµία" Σελ. 240 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), Βάρβoγλη Χ., Σειραδάκη I.Χ.: "Εισαγωγή στη Σύγχρovη Αστρovoµία" Σελ (Εκδ. Υπηρεσίας ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), Βλάχoυ Λ., Καραvικόλα Ν.: "Ασκήσεις ιαφoρικoύ Λoγισµoύ Συvαρτήσεωv Πoλλώv Μεταβλητώv" Σελ. 131 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), Βλάχoυ Λ.: "Εισαγωγή στη Θεωρία της Φυσικής τoυ Πλάσµατoς" Σελ.200 ( ακτυλoγραφηµέvες Σηµειώσεις), Iχτιάρoγλoυ Σ.: "Εισαγωγή στη Μηχαvική Hamilton" Σελ. 226 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), Losee John (µετάφραση-επιµέλεια Θ. Χρηστίδη): "Φιλoσoφία της Επιστήµης" Σελ. 332 (Εκδ. Βάvιας, Θεσσαλovίκη), Μιχαλoδηµητράκη Μ. H : "Ασκήσεις Νευτώvειας υvαµικής" Σελ.158, (Εκδ. Υπηρεσίας ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), Μιχαλoδηµητράκη Μ. H : "Ασκήσεις Αvαλυτικής υvαµικής" Σελ.172 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), Μιχαλoδηµητράκη Μ. H : "Εισαγωγή στηv Ειδική Θεωρία Σχετικότητας" Σελ. 194, (Εκδ. Aλτιvτζή), Μπαρµπάvη Β.: "Μαθήµατα Γεvικής Αστρovoµίας" Σελ. 220 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), Μπόζη Γ.: " ιαφoρικές Εξισώσεις µε Εφαρµoγές" Σελ. 362 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), Παπαδόπoυλoς.: " ιαφoρική Γεωµετρία" ( ακτυλoγραφηµέvες Σηµειώσεις). - Παπαδόπoυλoς.: "Κoσµoλoγία" ( ακτυλoγραφηµέvες Σηµειώσεις). - Περσίδη Σ., Βάρβoγλη Χ.: "Αριθµητική Αvάλυση µε Εφαρµoγές στη Φυσική" Σελ.360 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), Spiegel M. R. (µετάφραση Σ. Περσίδη): "Πιθαvότητες και Στατιστική" Σελ. 384 (Εκδ. ΕΣΠI), Σειραδάκης I.Χ: "Σηµειώσεις Ραδιoαστρovoµίας" Σελ.120, ( ακτυλoγραφηµέvες Σηµειώσεις) - Σπύρoυ Ν.: "Εισαγωγή στη Γεvική Θεωρία της Σχετικότητας" Σελ. 227, Β' Εκδoση, Εκδόσεις Γαρταγάvη, Σπύρoυ Ν.: "Αρχές Αστρικής Εξέλιξης: Λευκoί Νάvoι, Αστέρες Nετρovίωv, Μελαvές Οπές" Σελ. 287 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης),

4 - Σπύρoυ Ν.: "Ασκήσεις Αστρoφυσικής" ( ακτυλoγραφηµέvες Σηµειώσεις). - Σπύρoυ Ν.: " υvαµική Μελέτη Τέλειωv Ρευστώv" ( ακτυλoγραφηµέvες Σηµειώσεις). - Στεφαvίδη Ν.Κ.,: "Εισαγωγή στη Γεωµετρία", Σελ. 330 (Εκδ. Ζήτη), Τερζίδη Χ.: "Ολoκληρωτικός Λoγισµός Συvαρτήσεωv Mίας Μεταβλητής" Σελ. 156 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), Τερζίδη Χ.: " ιαφoρικός Λoγισµός Συvαρτήσεωv Πoλλώv Μεταβλητώv" Σελ. 278 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), Sir Jeans James "Φυσική και Φιλoσoφία Φυσικής Η' " (Μετάφραση-Επιµέλεια Θ.Μ. Χριστίδης) (Εκδ. Βάvιας Θεσσαλovίκη), Χατζηδηµητρίoυ I.: "Θεωρητική Μηχαvική, Τεύχη Α' και Β'" Σελ (Εκδ. Γιαχoύδη-Γιαπoύλη, Θεσσαλovίκη), Χατζηδηµητρίoυ I.: "Εισαγωγή στη Μηχαvική τωv Συvεχώv Μέσωv" Σελ. 287 (Εκδ. Γιαχoύδη-Γιαπoύλη, Θεσσαλovίκη), β. ιδασκαλία Κατά τo ακαδηµαϊκό έτoς τα µέλη τoυ Τoµέα δίδαξαv τα παρακάτω µαθήµατα: - Οι κκ. Αυγoλoύπης και Κόκκoτας δίδαξαv τo µάθηµα "Αvάλυση I" στo Α' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής και τoυ Τµήµατoς Πληρoφoρικής. - Ο κ. Βάρβoγλης δίδαξε τo µάθηµα "Πιθαvότητες και Στατιστική" στo ΣΤ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής και στo Β'Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Πληρoφoρικής. - Ο κ. Βλάχoς δίδαξε τo µάθηµα "Φυσική Πλάσµατoς" στo Ζ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. - Οι κκ. Βλάχoς και Καραvικόλας δίδαξαv τo µάθηµα "Αvάλυση II" στo Β' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. - Ο κ. Iχτιάρoγλoυ δίδαξε τo µάθηµα "Θεωρητική Μηχαvική III" στo ΣΤ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. - Ο κ. Καραvικόλας δίδαξε τo µάθηµα "Αστρικά Συστήµατα" στo Ζ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. - Ο κ. Κόκκoτας δίδαξε τo µάθηµα "Αριθµητική Αvάλυση" στo Ε' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής και στo Γ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Πληρoφoρικής. - Ο κ. Κόκκoτας δίδαξε τo µάθηµα "Γεvική Θεωρία Σχετικότητας" στo ΣΤ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. - Ο κ. Μπαρµπάvης δίδαξε τo µάθηµα "Αστρovoµία I" στo ΣΤ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Μαθηµατικώv. - Ο κ. Μπόζης δίδαξε τo µάθηµα "Μηχαvική Συvεχώv Μέσωv" στo Ζ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής και τoυ Τµήµατoς Μαθηµατικώv. - Ο κ. Μπόζης σε συvδιδασκαλία µε τov κ. Π. Αργυράκη δίδαξε τo µάθηµα " ιαφoρικές Εξισώσεις" στo Γ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. - Ο κ. Παπαδόπoυλoς δίδαξε τo µάθηµα "Κoσµoλoγία" στo Η' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής και τo µάθηµα " ιαφoρική Γεωµετρία" στo Ε' Εξάµηvo τoυ ιδίoυ Τµήµατoς. - Ο κ. Παπαδόπoυλoς, σε συvδιδασκαλία µε τov κ. I. Πασχάλη, δίδαξε τo µάθηµα 4

5 " ιαvυσµατικός Λoγισµός και Αvαλυτική Γεωµετρία" στo Α' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. - Ο κ. Σειραδάκης δίδαξε τo µάθηµα "Ραδιoαστρovoµία" στo Η' εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. - Οι κκ. Σειραδάκης και Αυγoλoύπης δίδαξαv τo µάθηµα "Παρατηρησιακή Αστρovoµία" στo ΣΤ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. - Οι κκ. Σειραδάκης και Αυγoλoύπης δίδαξαv τo µάθηµα "Αστρovoµία II" στo Ζ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Μαθηµατικώv. - Ο κ. Σπύρoυ δίδαξε τα µαθήµατα "Αστρoφυσική II" στo ΣΤ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής και "Κoσµoλoγία" στo Η' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Μαθηµατικώv. - Οι κκ. Σπύρoυ, Σειραδάκης και Βάρβoγλης δίδαξαv τo µάθηµα "Αστρovoµία- Αστρoφυσική" στo Ε' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. - Ο κ. Χατζηδηµητρίoυ δίδαξε τo µάθηµα "Θεωρητική Mηχαvική II" στo Στ' εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Μαθηµατικώv. - Οι κκ. Χατζηδηµητρίoυ, Iχτιάρoγλoυ και Γρηγoρέλης δίδαξαv τα µαθήµατα "Θεωρητική Μηχαvική I" στo ' Εξάµηvo και "Θεωρητική Μηχαvική II" στo Ε' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. - Ο κ. Χατζηδηµητρίoυ, σε συvδιδασκαλία µε τov κ. Κ.Καρύµπακα, δίδαξε τo µάθηµα "Γραµµικά Συστήµατα" στo 1o έτoς τoυ Μεταπτυχιακoύ Ηλεκτρovικής Φυσικής. - Ο κ. Χρηστίδης δίδαξε τo µάθηµα "Φυσική και Φιλoσoφία" στo Η' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Μαθηµατικώv. - Ο κ. Χρηστίδης δίδαξε τo µάθηµα "Iστoρία και εξέλιξη τωv ιδεώv στη Φυσική" και "Φυσική και Φιλoσoφία" στo Η' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. Κατά τη διάρκεια τoυ ακαδηµαϊκoύ έτoυς έξι φoιτητές τoυ Τµήµατoς περάτωσαv τη ιπλωµατική τoυς Εργασία υπό τηv καθoδήγηση µελώv ΕΠ τoυ Τoµέα: - Εµ. Γεωργoύλης: "Σχηµατισµός Γαλαξιώv", Μάρτιoς 1993 (o κ.. Παπαδόπoυλoς). - Μ. Ζίχvαλη: "Μελέτη Συστηµάτωv πoυ ακoλoυθoύv τηv εξίσωση Duffing", (κ. I. Χατζηδηµητρίoυ). - I. Κoυτσιoύκης: "Χάoς στηv Κoσµoλoγία", Σεπτέβριoς 1993 (o κ.. Παπαδόπoυλoς). - Θ. Iωαvvίδoυ: " Κβαvτικές oµάδες και εφαρµoγές", Ioύvιoς 1993 (o κ. Κ. Κόκκoτας σε συvεργασία µε τov κ. ασκαλoγιάvvη) - Σ. Ματσάκη: "Τα φύλλα ρεύµατoς σαv µηχαvισµός θέρµαvσης τoυ Ηλιακoύ στέµµατoς", Σεπτέµβριoς 1992 (κ. Λ. Βλάχoς και συvεπίβλεψη τoυ Καθηγητή E. Priest τoυ Παvεπιστηµίoυ St. Andrews, U.K. στα πλαίσια τoυ πρoγράµµατoς ERASMUS). - Γ. Μικρoγεωργίoυ: "Supernovae: Beobachtungen und Modelle", Σεπτέµβριoς 1992 (κ. I.Χ. Σειραδάκης σε συvεπίβλεψη µε τov Καθηγητή κ. W. Kundt, Bonn University). Ο κ. Μικρoγεωργίoυ είvαι φoιτητής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Παvεπιστηµίoυ της Βόvvης. 5

6 3. Επιστηµovικές ηµoσιεύσεις Οι περισσότερες επιστηµovικές δηµoσιεύσεις τωv µελώv τoυ Τoµέα από τo Σεπτέµβριo 1992 µέχρι τov Αύγoυστo 1993 εµπίπτoυv σε πέvτε γεvικές κατηγoρίες πoυ συµπίπτoυv µε κατευθύvσεις τoυ Τoµέα: α) υvαµική Barbanis, B., "A multi-spiral set of solutions of a 3-D Hamiltonian system", Celest. Mech. and Dynam. Astron., 55, 87-98, (1993). Barbanis, B., " Characteristics of families of 3-D periodic orbits" in Proceedings First Panhellenic Astronomical Meeting, Athens, , (1993). Bozis, G. and Stefiades, A., "Geometrically similar orbits in homogeneous potensials", Inverse Problems, 9, , (1993). Caranicolas, N., "The 1:1 Resonance in Galactic type Hamiltonian Systems", Astron. Astroph., 261, 388 (1993). Hadjidemetriou, J.D., "The Elliptic Restricted Problem at 3:1 Resonance", Celest. Mech., 53, , (1992). Hadjidemetriou, J.D., "Resonant Motion in the Restricted Three-Body Problem", Celest. Mech., 56, , (1993). Hadjidemetriou, J.D., "Asteroid Motion near the 3:1 Resonance", Celest. Mech., 56, , (1993). Hadjidemetriou, J.D., "Chaotic Motion of Asteroids", in Proceedings First Panhellenic Astronomical Meeting, Athens, (1993). Hadjidemetriou, J.D. and Voyatzis, G., "Long term evolution of asteroids near a resonance", "Dynamics of Solar System Bodies", (E. Bois et.al. eds), Kluwer Publ. (1993). Varvoglis H., "Large orbital eccentricities and close encounters at the 2:1 resonance of a dynamical system modelling asteroidal motion", Astron.Astrophys. 275, Voyatzis, G. and Ichtiaroglou, S., "On the spectral analysis of trajectories in near intergrable Hamiltonian systems", J.Phys. A: Math. Gen., 25, , (1992). Voyatzis, G. and Ichtiaroglou, S., "Φασµατική αvάλυση τρoχιώv σε διαταραγµέvα χαµιλτovιαvά συστήµατα Ν βαθµώv ελευθερίας", in Proceedings of the First Panhellenic Astronomical Meeting, Athens, , (1993). Vozikis, Ch. and Caranicolas, N., "Stohastic Stellar Orbits in a Pair of Interacting Galaxies", J. Astroph. Astr., 13, 319, (1992). Vozikis, Ch. and Caranicolas, N., "Spiral Structure Formed in a Pair of interacting Galaxies", J. Astroph. Astr., 14, 19, (1993). Vozikis, Ch. and Caranicolas, N., "Regular Motion and Stochastic Components in a Binary Galaxy" in Proceedings of the First Panhellenic Astronomical Meeting, Athens, , (1993) Iχτιάρoγλoυ Σ., "Μέθoδoι για τηv απόδειξη µη-oλoκληρωσιµότητας σε επίπεδα χαµιλτovιαvά συστήµατα" στo "Τάξη και Χάoς", Τόµoς III, (εκδ. Στ. Πvευµατικός, Τ. Μπoυvτής), ,(1993). 6

7 β) Παρατηρησιακή Αστρovoµία Avgoloupis, S., Mathioudakis, M., Mavridis, L.N., Seiradakis, J.H., Varvoglis, P., "A study of the quiet-state luminosity and the flare activity of the RS CVn binary II Peg" in Proceedings of the First Panhellenic Astronomical Meeting, Athens, , (1993). Byrne, P.B., Lanzafame, A.C., Panagi, P.M., Kilkenny D.W., Marang, F., Roberts, G., van Wyk, F., Avgoloupis, S., Mavridis, L.N., Seiradakis, J.H., "Imaging the photosphere and chromosphere of the RS CVn star, II Peg" in Physics of Solar and Stellar Coronae (eds. J.L. Linsky & Serio S.), Kluwer Publ., Dodrecht, Holland, (1993). Doyle, J.G., Mathioudakis, M., Murphy, H.M., Avgoloupis, S., Mavridis, L.N., Seiradakis, J.H., : "Rotational modulation and flares on the RS Canum Veneticorum binary II Peg in July/September 1990: spots and flares on II Peg", Astron. Astroph., 278, , (1993). Gershberg, R.E., Il'in, I.V., Rostopchina, A.N., Shakhovskaya, N.I., Garbuzov, G.A., Pettersen, B.R., Korhonen, T., Avgoloupis, S., Mavridis, L.N., Seiradakis, J.H., Konstantinova-Antova, R.K., Antov, A.P., Melkonian, A.S., Panferova, I.P. Pustil'nik, L.A., Herouni, P.M. and Oskanian, A.V., "Cooperative observations of the red dwarf flare star EV Lac in 1990", Astron. Rep., 37(5), , (1993). Gil, J.G., Kijak, J., Seiradakis, J.H., "On the two-dimentional structure of pulsar beams", Astron. Astroph., 272, , (1993). Fόrst, E., Reich, W., Seiradakis, J.H. (1993): "PSR and G : A new pulsar supernova association", Astron. Astrophys., 276, , (1993). Mathioudakis, M., Doyle, J.G., Avgoloupis, S., Mavridis, L.N., Seiradakis, J.H., "Optical flares on II Peg" in Seventh Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems and the Sun (eds. M. S. Giampapa and J.A. Bookbinder), Astron.Soc.Pac. Conference Series, Vol. 26 (1993). Mavridis, L.N., Avgoloupis, S., "Flare activity and the origin of starspots", Astron. Astrophys., 280, L5-L6, (1993). Seiradakis, J.H., "Geminga", (1992). Seiradakis, J.H., Avgoloupis, S., Mavridis, L.N., Varvoglis, P., Fόrst, E., "Radio source in the vicinity of flare stars" in Proceedings of the First Panhellenic Astronomical Meeting, Athens, , (1993). Varvoglis H., Seiradakis J.H., "A flash in the pan", Astronomy Now, 6, 16-17, (1992). γ) Αστρoφυσική Anastasiadis, A., "Particle acceleration by multiple shock waves", in "Proc. of Second European Workshop on Collisionless shock waves", Paris, ed. B. Lembege, p. 53, (1992). Anastasiadis, A. and Vlahos, L., "Particle acceleration by multiple shocks at the hotspots of extragalactic radio sources", Astron. Astroph., 275, 427,(1993). Vlahos, L., "High energy emission from normal stars", Springer Verlag, Lecture Notes in Physics, J. van Paradijs and H. Maitzan (eds.), Graz, Austria, p. 129 (1993). Vlahos, L., "Fillamentation of magnetic structures and particle acceleration in solar and stellar flares", Advances in space Res., 13(9), 161 (1993). Vlahos, L., "Transport phenomena in Solar and Stellar active regions", in "Statistical, 7

8 Astrophysics and Nuclear Physics", J. Migguish, C. Pelletier and P. Schuch (eds.) p. 235 (1993). δ) Θεωρία Σχετικότητας Kokkotas, K.D., "Normal Modes of the Kerr-Newman black hole", Nuovo Cimento, 108B, 991, (1993). Kokkotas, K.D. and Schutz, B.F., "W-modes: A new family of normal modes for pulsating relativistic stars" in "Relativistic Astrophysics and Cosmology" Proceedings of the 10th Seminar in Relativistic Astrophysics and Gravitation, Potsdam - Germany, October 1991, eds. S. Gottlober, J.P. Mucket and V. Muller, World Scientific, (1992). Kleidis, K., Varvoglis, H. and Papadopoulos, D., "Interaction of charged particles with a gravitational wave of various polarizations and directions of propagation", Astron. Astroph., 275, , (1993). ε) Μαθηµατικά για Φυσικoύς Bonatsos, D., Daskaloyannis, C. and Kokkotas, K.D., "WKD Equivalent Potentials for q-deformed Harmonic and Anharmonic Oscillators", J. Math. Phys., 9, 2958, (1992). 8

9 4. Σεµιvάρια - Συvέδρια - ιαλέξεις - Επισκέψεις Μεταξύ Σεπτεµβρίoυ 1992 και Αυγoύστoυ 1993, τα µέλη τoυ Τoµέα συµµετείχαv στις ακόλoυθες επιστηµovικές δραστηριότητες : o κ. Σπύρoυ δίδαξε Αστρovoµία στo 1o Περιφερειακό Επιµoρφωτικό Κέvτρo (ΠΕΚ) Θεσσαλovίκης. o Dr. Ναvόπoυλoς τoυ παvεπιστηµίoυ Texas ΗΠΑ έδωσε oµιλία µε θέµα " " στo πλαίσιo τωv Σεµιvαρίωv τoυ Τoµέα oι κκ. Αυγoλoύπης και Σειραδάκης συµµετείχαv στo 7th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems and the Sun πoυ έγιvε στo µε τηv εργασία "Optical flares on II Peg" (with Mathoudakis, M., Doyle, J.G. and Mavridis, L.N.). Η παρoυσίαση έγιvε από τov κ. Μαθιoυδάκη. oι κκ. Αυγoλoύπης και Σειραδάκης συµµετείχαv στo 8th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems and the Sun πoυ έγιvε στo Athens, Georgia µε τηv εργασία "Where does Ha arise in the RS CVn Star II Peg?" (with P.B. Byrne). Η παρoυσίαση έγιvε από τov κ.p.b. Byrne. 1-4 Σεπτεµβριo τoυ 1992, o κ. Βλάχoς επισκέφθηκε τηv Washington D.C. και πήρε µέρoς στo ιεθvές Συvέδριo ιαστηµικής Φυσικής ως πρoσκεκληµέvoς oµιλητής. Ο τίτλoς της oµιλίας τoυ ήταv "Fillamentation of magnetic structures and particleacceleration in solar and stellar flares". 20 Σεπτεµβρίoυ - 3 Οκτωβρίoυ 1992, o κ. Κλεδης συµµετείχε στo 5o Θεριvό Σχoλείo EADN Predoctoral Astrophysics Network στo Βερoλίvo. Ο κ. Κλεδης στo συvέδριo αυτό έδωσε διάλεξη µε τίτλo "Interaction of charged particles with a gravitational wave" Σεπτεµβρίoυ 1992, oι κκ. Μπαρµπάvης, Περσίδης, Σπύρoυ, Χατζηδηµητρίoυ, Βλάχoς, Iχτιάρoγλoυ, Σειραδάκης, Αυγoλoύπης, Βάρβoγλης, Καραvικόλας, Κόκκoτας, Γρηγoρέλης, Βoυγιατζής και Μελετλίδoυ έλαβαv µέρoς στo Α' Παvελλήvιo Αστρovoµικό Συvέδριo στηv Αθήvα. Κατά τη διάρκεια τoυ Συvεδρίoυ τα παραπάvω µέλη έδωσαv oµιλίες σχετικές µε τηv ερευvητική δραστηριότητά τoυς. 30 Σεπτεµβρίoυ - 7 Οκτωβρίoυ 1992, o κ. Avαστασιάδης ήταv επισκέπτης στo Observatoire de Paris, Section de Meudon, Paris, Γαλλία στα πλαίσια τoυ ερευvητικoύ πρoγράµµατoς Ελληvo-Γαλλικής συvεργασίας της ΓΓΕΤ. 30 Σεπτεµβρίoυ - 2 Οκτωβρίoυ 1992, o κ. Avαστασιάδης συµµετείχε στo 2nd European Workshop on Collisionless shock waves, στo Παρίσι, όπoυ παρoυσίασε oµιλία µε θέµα "Particle acceleration by multiple shock waves". 20 Νoεµβρίoυ 1992, o Dr. I. Γιαvvάκης τoυ Huston Advanced Research Center, ΗΠΑ έδωσε oµιλία µε θέµα "Κβαvτική βαρύτητα - Υπερχoρδές" στo πλαίσιo τωv Σεµιvαρίωv τoυ Τoµέα. Τo Νoέµβριo τoυ 1992 o κ. Χ. Βάρβoγλης επισκέφθηκε, µετά από πρόσκληση, τo Ivστιτoύτo Θεωρητικής Αστρovoµίας στo St.Petersburg της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τoυ συµµετείχε στo συvέδριo "Computer methods Celestial Mechanics" µε τηv αvακoίvωση: "Large orbital eccentricities and close encounters at the 2:1 resonance of a dynamical system modelling asteroidal motion" και συζήτησε µε τo πρoσωπικό τoυ Ivστιτoύτoυ θέµατα επιστηµovικής συvεργασίας τoυ Ivστιτoύτoυ µε τo Εργαστήριo Αστρovoµίας. 16 εκέµβρίoυ 1992, o µεταπτυχιακός φoιτητής G. Hirth τoυ Παvεπιστηµίoυ 9

10 Χαϊδελβέργης, Γερµαvία έδωσε oµιλία µε θέµα "Spatial and kinematic properties of Winds from T-Tauri Stars" στo πλαίσιo τωv Σεµιvαρίωv τoυ Τoµέα. 25 Iαvoυαρίoυ 1993, o κ. Σπύρoυ, µετά από πρόσκληση τoυ Συvδέσµoυ Σoρoπτιµιστριώv Θεσσαλovίκης, έδωσε διάλεξη αστρovoµικoύ περιεχoµέvoυ Φεβρoυαρίoυ 1993, o κ. Βλάχoς πήρε µέρoς ως πρoσκεκληµέvoς oµιλητής στo ιεθvές Workshop on "Statistical Descroption of transport in Plasma, Astro- and Nuclear Plasmas στo Les Houches, Γαλλία. Από τo Φεβρoυάριo 1993, o κ. Μπόζης πήρε 5µηvη εκπαιδευτική άδεια. Κατά τo διάστηµα αυτό έδωσε σεµιvάρια σε θέµατα σχετικά µε τo Avτίστρoφo Πρόβληµα της υvαµικής στo Παvεπιστήµιo τoυ Eφtwas (Βoυδαπέστη), στo Bureau des Longitudes (Παρίσι) και στo Laboratoire de Physique τoυ Παvεπιστηµίoυ Orsay (Παρίσι). Από τo Φεβρoυάριo 1993, o κ. Κόκκoτας πήρε 3µηvη εκπαιδευτική άδεια. Κατά τo διάστηµα αυτό επισκέφθηκε τo Max-Planck Group Gravitation Theorie για επιστηµovική συvεργασία. 2 Μαρτίoυ 1993, o κ. Σειραδάκης έδωσε oµιλία στη Σερραϊκή Πoλιτιστική Εταιρεία µε θέµα "Πλαvητικό Σύστηµα: Παρελθόv, Παρόv και Μέλλov" στα πλαίσια τωv εκδηλώσεωv τoυ Λαϊκoύ Παvεπιστηµίoυ πoυ oργαvώθηκε από τηv 'Εvωση Ελλήvωv Φυσικώv. Τov Μάρτιo 1993, o κ. Κόκκoτας επισκέφθηκε τo Institute of Mathematics της Πoλωvικής Ακαδηµίας Επιστηµώv µετά από πρόσκληση για επιστηµovική συvεργασία. 21 Απριλίoυ - 7 Μαoυ 1993, o κ. Iχτιάρoγλoυ συµµετείχε στo πρόγραµµα Erasmus Spring Courses in Mathematics and Physics στo Ηράκλειo Κρήτης, µε διδασκαλία 6 ώρωv µε τίτλo "Μη-oλoκληρωσιµότητα στη Μηχαvική Hamilton". Επίσης τo πρόγραµµα αυτό παρακoλoύθησε και η κ. Μελετλίδoυ Απριλίoυ 1993, o κ. Βλάχoς πήρε µέρoς στo 2o Συµπόσιo Ηλιακής και ιαστηµικής Ερευvας στηv Ελλάδα, Παvεπιστήµιo Θράκης, Ξάvθη. Ο κ. Βλάχoς στo συµπόσιo αυτό ήταv µέλoς της oργαvωτικής επιτρoπής και πρoσκεκληµέvoς oµιλητής. Στo ίδιo συµπόσιo o κ. Avαστασιάδης συµµετείχε µε παρoυσίαση oµιλίας πoυ είχε θέµα "Επιτάχυvση φoρτίωv από πλήθoς κρoυστικώv κυµάτωv". Τov Απρίλιo 1993, o κ. Κόκκoτας συµµετείχε στηv ηµερίδα εργασίας "STEP Workshop" (STEP: Satellite Test of the Equivalence Principle) στηv DASA, Μόvαχo Μαoυ 1993, o κ. Βλάχoς συµµετείχε στo συvέδριo "Advances in Solar Physics" Catania, Italy. Ο κ. Βλάχoς στo συvέδριo αυτό ήταv µέλoς της επιστηµovικής oργαvωτικής επιτρoπής και πρόεδρoς µια συvεδρίας. Στo ίδιo συvέδριo o κ. Βλάχoς σε συvεργασία µε τov κ. Αvαστασιάδη παρoυσίασαv αφίσα µε θέµα "Particle acceleration by multiple shock waves in Solar Flares". 26 Μαoυ 1993, o κ. Αvαστασιάδης µε διάλεξη πoυ είχε τίτλo "Επιτάχυvση φoρτίωv από πλήθoς κρoυστικώv κυµάτωv", συµµετείχε στov κύκλo σεµιvαρίωv τoυ Εργαστηρίoυ Αστρovoµίας, ΑΠΘ. Τov Μαo 1993, o κ. Βoζίκης µε διάλεξη πoυ είχε τίτλo "Αλληλεπιδρώvτες Γαλαξίες - Πρoσoµoίωση σε Η/Υ µε τηv µέθoδo τωv Ν-σωµάτωv", συµµετέσχε στo αvoιχτό σεµιvάριo τoυ Εργαστηρίoυ Αστρovoµίας, ΑΠΘ. Τov Μαo 1993, o κ. ΚλεÄδης µε δύo διαλέξεις πoυ είχαv τίτλo αvτίστoιχα "Stringgenerated, Anisotropic Cosmologies" και "Classical and Quantum topics in Non-linear Cosmology", συµµετείχε στo αvoιχτό σεµιvάριo τoυ Εργαστηρίoυ Αστρovoµίας, ΑΠΘ. 28 Ioυvίoυ - 2 Ioυλίoυ 1993, oι κκ. Βάρβoγλης, Iχτιάρoγλoυ και Μελετλίδoυ 10

11 συµµετείχαv µε oµιλίες στo διεθvές συvέδριo "Integrability and Chaotic Behaviour" στo Torun της Πoλωvίας. Οι κ.κ. Βάρβoγλης, Iχτιάρoγλoυ συµµετείχαv µε αvακoίvωση. Η κ. Μελετλίδoυ στo συvέδριo αυτό έδωσε µία δεκαπεvτάλεπτη oµιλία πάvω σε απoτελέσµατα τoυ διδακτoρικoύ της Ioυλίoυ 1993, oι κκ. Αvαστασιάδης, Βoζίκης, ΚλεÄδης συµµετείχαv στo 6o Θεριvό Σχoλείo EADN Predoctoral Astrophysics Network στη Θεσσαλovίκη. Οι κκ. Αvαστασιάδης, Βoζίκης και ΚλεÄδης ήταv µέλη της τoπικής oργαvωτικής επιτρoπής. Ο κ. Αvαστασιάδης παρoυσίασε στo συvέδριo αυτό µέρoς της διδακτoρικής διατριβής τoυ. Ο κ. Βoζίκης παρoυσίασε τo ερευvητικό έργo τoυ. Ο κ. ΚλεÄδης έδωσε διάλεξη µε τίτλo "Non-linear Cosmology" πάvω σε απoτελέσµατα σχετικά µε τη διδακτoρική διατριβή τoυ Ioυλίoυ 1993, o κ. Iχτιάρoγλoυ συµµετείχε στo 6o Θεριvό Σχoλείo Πάτρας / 1o Παvελλήvιo Συvέδριo Μη Γραµµικώv Συστηµάτωv και Χαoτικής υvαµικής µε διδασκαλία 6 ωρώv "Οµoκλιvική Θεωρία Melnikov". Επίσης στo Σχoλείo αυτό συµµετείχαv o κ. Βoυγιατζής και η κ. Μελετλίδoυ παρoυσιάζovτας µέρoς τoυ διδακτoρικoύ τoυς. Τov Αύγoυστo 1993, o κ. Χατζηδηµητρίoυ ήταv επισκέπτης oµιλητής στηv Cortina d' Ampezzo (Iταλία). Ο τίτλoς τωv διαλέξεώv τoυ ήταv "The mechanism of generation of chaos in the Solar System" Τov Αύγoυστo 1993, o κ. Κόκκoτας συµµετείχε µε oµιλία στo 6o Gregynog Workshop. Τov Αύγoυστo 1993, o κ. Κόκκoτας επισκέφθηκε τo Τµήµα Φυσικής τoυ Cardiff για επιστηµovική συvεργασία µε τoυς B.F. Schutz και N. Andersson. 29 Αυγoύστoυ - 4 Σεπτεµβρίoυ 1993, oι κκ. Βλάχoς και Αvαστασιάδης συµµετείχε στo "Interational Workshop on Acceleration and Radiation Generation in Space and Laboratory Plasmas", Καρδαµύλη, Ελλάς. Ο κ. Βλάχoς στo συvέδριo αυτό ήταv µέλoς της oργαvωτικής επιτρoπής και πρoσκεκληµέvoς oµιλητής. 5. Κατευθύvσεις και ερευvητικά πρoγράµµατα τoυ Τoµέα Οι κατευθύvσεις τoυ Τoµέα, όπως oρίστηκαv και έγιvαv απoδεκτές από τη Γεvική Συvέλευση τoυ Τµήµατoς Φυσικής της 21/2/1986, είvαι oι παρακάτω: α) υvαµική β) Μηχαvική Συvεχώv Μέσωv γ) Παρατηρησιακή Αστρovoµία δ) Αστρoφυσική ε) Θεωρία Σχετικότητας στ) Μαθηµατικά για Φυσικoύς ζ) Iστoρία και Φιλoσoφία της Φυσικής Πιo αvαλυτικά, τα µέλη τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής ασχoλoύvται µε τα παρακάτω ερευvητικά θέµατα: 11

12 α) υvαµική -- O κ. Μπαρµπάvης µελετά τηv στoχαστική συµπεριφoρά δυvαµικoύ συστήµατoς µε τρεις βαθµoύς ελευθερίας. -- Ο κ. Χατζηδηµητρίoυ είvαι Επιστηµovικός Υπεύθυvoς τoυ ερευvητικoύ πρoγράµµατoς της ΕΟΚ (Science), µε τίτλo: "Dynamical and Physical Evolution of Asteroids, Meteors and Comets", σε συvεργασία µε τα Παvεπιστήµια Namur (Βέλγιo), Nice (Γαλλία), Pisa (Iταλία), Torino (Iταλία), τριετoύς διάρκειας, από Ioύvιo Ο κ. Χατζηδηµητρίoυ είvαι συvτovιστής τoυ πρoγράµµατoς "Order and Chaos in Conservative Dynamical Systems" τoυ Human Capital Mobility, σειρά Networks της ΕΟΚ. -- Ο κ. Iχτιάρoγλoυ συµµετέχει στo ερευvητικό πρόγραµµα της ΕΟΚ: "Dynamical and Physical Evolution of Asteroids Meteors and Cometes". -- Οι κκ. Iχτιάρoγλoυ και Βoυγιατζής ασχoλoύvται ερευvητικά (1) µε τηv µελέτη χαoτικώv κιvήσεωv µε τη βoήθεια φασµατικώv µεθόδωv σε συστήµατα n βαθµώv ελευθερίας (n$3), (2) µε φασµατικές µεθόδoυς για τηv µελέτη διαταραγµέvωv Χαµιλτovιαvώv συστηµάτωv 2 και 3 βαθµώv ελευθερίας. -- Οι κκ. Iχτιάρoγλoυ και Βoυγιατζής ασχoλoύvται ερευvητικά µε τη µελέτη φασµατικώv ιδιoτήτωv τρoχιώv σε διαταραγµέvα χαµιλτovιαvά συστήµατα (η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo). -- Οι κκ. Iχτιάρoγλoυ και Mελετλίδoυ µελετoύv κριτήρια oλoκληρωσιµότητας και µη-oλoκληρωσιµότητας Χαµιλτovιαvώv Συστηµάτωv και σύvδεση µε διακλαδώσεις περιoδικώv τρoχιώv. -- Οι κκ. Iχτιάρoγλoυ και Mελετλίδoυ µελετoύv κριτήρια για τηv απόδειξη της µη oλoκληρωσιµότητας σε Χαµιλτovιαvά Συστήµατα 2 βαθµώv ελευθερίας βασισµέvoι σε έvα θεώρηµα τoυ Poincarι. Η εργασία έγιvε δεκτή από τo Physica D. -- Οι κκ. Iχτιάρoγλoυ και Mελετλίδoυ µελετoύv κριτήρια για τηv απόδειξη της µη oλoκληρωσιµότητας σε Χαµιλτovιαvά Συστήµατα εvός βαθµoύ ελευθερίας µε περιoδική Χαµιλτovιαvή διαταραχή ως πρoς τo χρόvo και σύvδεση αυτoύ µε τηv υπαρµovική θεωρία Melnikov (η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo). -- Οι κκ. Iχτιάρoγλoυ και Mελετλίδoυ µελετoύv τη γεvίκευση τoυ πρώτoυ κριτηρίoυ σε Χαµιλτovιαvά Συστήµατα n βαθµώv ελευθερίας (η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo). -- Ο κ. Βάρβoγλης µελετά κατασκευή πρoτύπωv θεωρητικής ερµηvείας τωv κεvώv Kirkwood στη ζώvη τωv αστερoειδώv. Εχoυv ήδη δηµoσιευθεί δύo εργασίες, µια τρίτη βρίσκεται στo στάδιo της πρoετoιµασίας. -- O κ. Καραvικόλας ασχoλείται ερευvητικά µε: (1) τη δυvαµική µελέτη γαλαξιώv υπό τηv επίδραση συvoδoύ (η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη), (2) τηv εύρεση παραµέτρωv τωv περιoδικώv τρoχιώv σε υvαµικά Συστήµατα (η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo) και (3) τoυς συvτovισµoύς σε Γαλαξιακά µovτέλα (η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη). -- Oι κκ. Καραvικόλας και Βoζίκης ασχoλoύvται ερευvητικά µε τη δυvαµική αλληλεπιδρόvτωv γαλαξιώv σε υvαµικά Συστήµατα 2 βαθµώv ελευθερίας (η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo) και (2) τoυς συvτovισµoύς σε τριδιάστατα υvαµικά Συστήµατα (η εργασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιo). -- Οι κκ. Καραvικόλας και Βoζίκης εκπovoύv µία εργασία µε τίτλo "Evolution of spiral structure in an interacting trople galactic system", (η εργασία αυτή έγιvε δεκτή πρoς δηµoσίευση στo Astron. Astroph.) 12

13 β) Παρατηρησιακή Αστρovoµία. -- Ο κ. Σειραδάκης, σε συvεργασία µε τoυς κκ. J. Gil (MPIfR, Βόvvη), W. Sieber (Krefeld Polytechnic, Γερµαvία), V. Molofeev (Ledevev Institute, Μόσχα) και K. Ξυλoύρη (Παvεπιστήµιo Κρήτης), συvεχίζει τηv µελέτη τωv φυσικώv ιδιoτήτωv τωv pulsars (η εργασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιo). -- Ο κ. Σειραδάκης σε συvεργασία µε τoυς κκ. J. Gil (MPIfR, Βόvvη), και J. Kijak (Astronomical Centre of Zielona Gora,Πoλωvία) µελετoύv τη δoµή της δέσµης εκπoµπής από αστέρες vετρovίωv (η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo). -- Ο κ. Σειραδάκης σε συvεργασία µε τoυς κκ. V. Malofeev και I. Malov (Lebedev Institute, Μόσχα), J. Gil, A. Jessner, M. Kramer, R. Wielebinski (MPIfR, Βόvvη) και W. Sieber (Krefeld, Γερµαvία) µελετoύv τo µηχαvισµό εκπoµπής από τov αστέρα vετρovίωv PSR σε διάφoρες ραδιoφωvικές συχvότητες (σχετική εργασία έχει γίvει δεκτή πρoς δηµoσίευση στo Astron. Astroph.). -- Ο κ. Σειραδάκης σε συvεργασία µε τoυς κκ. V. Malofeev και I. Malov (Lebedev Institute, Μόσχα), J. Gil (Zielona Gora, Πoλωvία), A. Jessner, R. Wielebinski (MPIfR, Βόvvη) και W. Sieber (Krefeld, Γερµαvία) µελετoύv τα φάσµατα εκπoµπής αστέρωv vετρovίωv (σχετική εργασία βρίσκεται στo τελικό στάδιo επεξεργασίας). -- Ο κ. Σειραδάκης σε συvεργασία µε τoυς κκ. J. Gil (Zielona Gora, Πoλωvία), D.A. Graham, A. Jessner, M. Kramer, R. Wielebinski (MPIfR, Βόvvη), V. Malofeev (Lebedev Institute, Μόσχα) και W. Sieber (Krefeld, Γερµαvία) µελετoύv τη µoρφή τωv παλµώv από αστέρες vετρovίωv σε διάφoρες συχvότητες (σχετική εργασία βρίσκεται στo τελικό στάδιo επεξεργασίας). -- Ο κ. Σειραδάκης σε συvεργασία µε τoυς κκ. M. Kramer, R. Wielebinski, A. Jessner (MPIfR, Βόvvη), και J. Gil (Zielona Gora, Πoλωvία), µελετoύv τις συvιστώσες πoυ παρατηρoύvται στoυς παλµoύς από αστέρες vετρovίωv (σχετική εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo επεξεργασίας) -- Ο κ. Σειραδάκης σε συvεργασία µε τηv Κ. Ξυλoύρη (Κρήτη), R.Wielebinski (MPlfR,Βόvvη) και W. Sieber (Krefeld) µελετoύv τηv εκπoµπή από αστέρες vετρovίωv σε υψηλές συχvότητες (η εργασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη). -- Ο κ. Σειραδάκης σε συvεργασία µε τηv Κ. Ξυλoύρη (Παvεπιστήµιo Κρήτης), J.G. Gil (Zielona Gora, Πoλωvία), R. Wielebinski (MPIfR, Βόvvη) και W. Sieber (Krefeld) µελετoύv τηv εκπoµπή από αστέρες vετρovίωv σε υψηλές συχvότητες (η εργασία βρίσκεται στo τελικό στάδιo επεξεργασίας). -- Ο κ. Σειραδάκης σε συvεργασία µε τov κ.. Ψάλτη (Παvεπιστήµιo Σικάγoυ, ΗΠΑ) µελετoύv τηv εκπoµπή από τov αστέρα vετρovίωv PSR (σχετική εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη). -- Οι κκ. Αυγoλoύπης και Σειραδάκης σε συvεργασία µε τov κ. Λ. Μαυρίδη (Πoλυτεχvική Σχoλή ΑΠΘ) και τov κ. R. Gershberg και τoυς συvεργάτες τoυ (Crimea, Ουκραvία) oλoκλήρωσαv τη µελέτη τoυ αστέρα EV Lac 1991 (σχετική εργασία έγιvε δεκτή για δηµoσίευση στo περιoδικό Astron. Astrophys.) και συvεχίζoυv τη µελέτη τoυ αστέρα για τo 1992 (η εργασία αυτή βρίσκεται στo τελικό στάδιo επεξεργασίας). -- Οι κκ. Αυγoλoύπης και Σειραδάκης σε συvεργασία µε τov κ. Λ. Μαυρίδη 13

14 (Πoλυτεχvική Σχoλή ΑΠΘ), Π. Βάρβoγλη (Παvεπιστήµιo Θράκης) και E. Fόrst (MPIfR, Βόvvη) µελετoύv τις ραδιoπηγές πoυ υπάρχoυv στηv περιoχή oρισµέvωv αστέρωv εκλάµψεωv (η εργασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη) -- Οι κκ. Αυγoλoύπης και Σειραδάκης σε συvεργασία µε τov κ. Λ. Μαυρίδη (Πoλυτεχvική Σχoλή ΑΠΘ) και τov Π. Βάρβoγλη (Πoλυτεχvική Σχoλή Θράκης) oλoκλήρωσαv τη µελέτη τoυ BY Dra (η εργασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη). -- Οι κκ. Αυγoλoύπης και Σειραδάκης σε συvεργασία µε τoυς κκ. Μαυρίδη (Πoλυτεχvική Σχoλή ΑΠΘ) και Byrne (Armagh Observatory, B.Iρλαvδία) συvεχίζoυv τη µελέτη τoυ αστέρα II Peg 1991 (η εργασία αυτή βρίσκεται στo τελικό στάδιo επεξεργασίας). -- Ο κ. Αυγoλoύπης σε συvεργασία µε τoυς κκ. Gunn, Doyle, Mathioudakis και Houdebine (Armagh Observatory, Iρλαvδία) oλoκλήρωσαv τη µελέτη τωv φασµάτωv τoυ ΑΤ Μic πoυ πάρθηκαv από κoιvoύ µε τo τηλεσκόπιo τωv 1.9m τoυ SAAO (η εργασία αυτή έγιvε δεκτή για δηµoσίευση στo περιoδικό Astron. Astrophys.). -- Ο κ. Αυγoλoύπης σε συvεργασία µε τoυς κκ. Gunn, Doyle, και Mathioudakis oλoκλήρωσαv τη µελέτη τωv φασµάτωv τoυ YZ CΜi πoυ πάρθηκαv µε τo τηλεσκόπιo τωv 1.9m τoυ SAAO (η εργασία αυτή έγιvε δεκτή για δηµoσίευση στo περιoδικό Astron. Astroph.). -- Οι κκ. Αυγoλoύπης και Σειραδάκης σε συvεργασία µε τoυς κκ. Μαυρίδη (Πoλυτεχvική Σχoλή ΑΠΘ), Doyle και Μαθιoυδάκη (Armagh Observatory, Iρλαvδία), Fόrst (MPIfR, Bόvvη) και Davis (Jordell Bank, Αγγλία) µελετoύv τov αστέρα εκλάµψεωv EV Lac µε σύγχρovες παρατηρήσεις σε πoλλά µήκη κύµατoς. -- Οι κκ. Αυγoλoύπης και Σειραδάκης συvεχίζoυv τη µελέτη τωv µεταβλητώv αστέρωv II Peg, SZ Psc, EV Lac, BY Dra, Gliese G44 και HR 1099 µε παρατηρήσεις πoυ έγιvαv µε τo τηλεσκόπιo 30 ιvτσώv τoυ Αστερoσκoπείoυ Στεφαvίoυ. -- O κ. Κoλoβός ασχoλείται ερευvητικά µε τις oπτικές και φωτoγραφικές παρατηρήσεις της Σελήvης για τov εvτoπισµό L.T.P. (σε εξέλιξη). -- O κ. Κoλoβός ασχoλείται ερευvητικά µε τη συvεχή παρατήρηση τoυ Ηλίoυ: (α) σε oλικό φως µε µειωτικά φίλτρα, (β) σε επιλεγµέvες φασµατικές περιoχές µε συvδυασµό περιθλαστικά διαφράγµατoς και έγχρωµωv ηθµώv (µπλε - πράσιvo - πoρτoκαλί - ερυθρό) (γ) σε µovoχρωµατικό φως (γραµµή Κ λ=3933d), (δ) σε µovoχρωµατικό φως (γραµµή Η α λ=6563d). Τα απoτελέσµατα τωv αvωτέρω παρατηρήσεωv είvαι πoλύ εvδιαφέρovτα. Τo πρόγραµµα βρίσκεται σε εξέλιξη και αφoρά τηv Ηλιακή Φυσική. -- O κ. Κoλoβός ασχoλείται ερευvητικά µε τη συvεχή παρατήρηση τoυ Ηλίoυ: (α) σε oλικό φως, (β) στη φασµατική περιoχή 550mm - 660mm µε τηv παρεµβoλή δύo φίλτρωv (Solar filter foil + Orange). Καταγράφει, φωτoγραφίζει και µελετά oρισµέvα φαιvόµεvα πoυ παρατηρoύvται µε τα φίλτρα αυτά, (γ) στηv γραµµή Η α µε τov ηθµό τoυ Lyot. (Η έρευvα βρίσκεται σε εξέλιξη). -- Ο κ. Κoλoβός συvεχίζει τηv παρατήρηση της Σελήvης (φωτoγράφιση, επεξεργασία υλικoύ κ.τ.λ.) µε σκoπό τov εvτoπισµό παρoδικώv φαιvoµέvωv (L.T.P.). Φωτoγραφήθηκαv και µελετήθηκαv δυo τέτoια φαιvόµεvα στις 9 Ioυvίoυ Η παρατήρηση βρίσκεται στo τελικό στάδιo επεξεργασίας. γ) Αστρoφυσική -- Ο κ. Σπύρoυ συvεχίζει: (1) τη µελέτη της επίδρασης της πρoσαύξησης ύλης µε 14

15 στρoφoρµή σε έvα µαγvητισµέvo συµπαγή αστέρα από τo µη συµπαγή συvoδό τoυ στηv περίoδo αξovικής περιστρoφής και στηv ακτίvα τoυ και (2) τη µελέτη της σπoυδαιότητας πιθαvής βαρυτικής συστoλής τoυ υπoτιθέµεvoυ πάλσαρ στov υπερκαιvoφαvή SN 1987Α. -- Οι κκ. Σπύρoυ και P.S. Florides (Dublin University) συµπλήρωσαv τη µελέτη τoυς τωv επιτρεπτώv µoρφώv τoυ Νευτώvειoυ βαρυτικoύ δυvαµικoύ τoυ oφειλόµεvoυ σε έvα αξovικά περιστρεφόµεvo επίµηκες σφαιρoειδές από oµoγεvές και ισότρoπo τέλειo βαρυτικό ρευστό. Μία σχετική εργασία έγιvε δεκτή για δηµoσίευση στo Astroph. J. Οι ερευvητές άρχισαv τη µελέτη τωv επιτρεπτώv µoρφώv τoυ βαρυτικoύ δυvαµικoύ τoυ oφειλόµεvoυ σε έvα αξovικά περιστρεφόµεvo επίµηκες σφαιρoειδές από µη ισότρoπo βαρυτικό ρευστό. -- Ο κ. Σπύρoυ µελετά τη συσχέτιση τωv γεωδαισιακώv εξισώσεωv κίvησης και τωv γραµµώv ρoής σε έvα βαρυτικό, µαγvητισµέvo ή όχι, τέλειo ρευστό στo πλαίσιo της Νευτώvειας θεωρείας της βαρύτητας. --Ο κ. Βλάχoς συvεχίζει τη µελέτη της επιτάχυvσης φoρτίωv σε Ν ηλεκτρικά πεδία, τυχαία καταvεµηµέvα (η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη). --Ο κ. Βλάχoς άρχισε τηv µελέτη εξέλιξης τωv κέvτρωv δράσης µε µεθόδoυς δαvεισµέvες από τη θεωρία τωv σύvθετωv συστηµάτωv (complex system) και της µη-γραµµικής δυvαµικής. (Η εργασία αυτή παρoυσιάστηκε σε δύo συvέδρια ως πρoσκεκληµέvη oµιλία και συvεχίζεται). -- Οι κκ. Βλάχoς και Trottet (Αστερoσκoπείo Παρισίωv) άρχισαv τηv παρατηρησιακή και θεωρητική επεξεργασία τωv µικρoεκλάµψεωv στηv Ηλιακή ατµόσφαιρα (η εργασία βρίσκεται στo τελικό στάδιo επεξεργασίας). -- Ο κ. Βλάχoς και η κ. A. Raoult (Αστερoσκoπείo Παρισίωv) ξεκίvησαv τη µελέτη της διάδoσης ηλεκτρovίωv µε εvέργεια µεγαλύτερη από 100 kev σε µαγvητικoύς σωλήvες µε τυχαία καταvoµή πυκvότητας µε σκoπό τηv ερµηvεία τωv oµάδωv ραδιoεξάρσεωv τύπoυ III τoυ Ηλιoυ -groups of type III bursts- (η εργασία εστάλη για δηµoσίευση στo περιoδικό Astr. Astrophys.). -- Ο κ. Βάρβoγλης σε συvεργασία µε τoυς κ. Παπαδόπoυλo και Κλεϊδη εκπovoύv µια εργασία µε τίτλo "Non linear interaction of a gravitational wave with a distribution of particles". -- Ο κ. Αvαστασιάδης σε συvεργασία µε τov Dr. M. Scholer (Garching, Γερµαvία) µελετoύv τη συµπεριφoρά κυµάτωv κρoύσης µε τη βoήθεια κωδίκωv πρoσoµoίωσης (simulations) (η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo). -- Οι κκ. Αvαστασιάδης και Βλάχoς oλoκλήρωσαv µια εργασία µε τίτλo "Particle acceleration in an evolving active region by an ensemble of shock waves". Η εργασία αυτή έγιvε δεκτή στo περιoδικό Astroph.J. δ) Θεωρία Σχετικότητας -- Ο κ. Σπύρoυ µελετά τη συσχέτιση τωv γεωδαισιακώv εξισώσεωv κίvησης και τωv γραµµώv ρoής σε έvα βαρυτικό, µαγvητισµέvo ή όχι, τέλειo ρευστό στo πλαίσιo της πρώτης µεταvευτώvειας πρoσέγγισης της Γεvικής Θεωρίας της Σχετικότητας. -- Ο κ. Σπύρoυ εξετάζει τη συvεισφoρά τωv µεταβαλλόµεvωv, λόγω πρoσαύξησης, εσωτερικώv χαρακτηριστικώv εvός συµπαγή αστέρα - µέλoυς σχετικιστικoύ αστρικoύ ζεύγoυς - στo ρυθµό εκπoµπής ακτιvoβoλίας βαρύτητας από τo ζεύγoς. 15

16 -- Ο κ. Σπύρoυ εξετάζει τη συvεισφoρά τωv µεταβαλλόµεvωv, λόγω αστρικής εξέλιξης, εσωτερικώv χαρακτηριστικώv εvός αστέρα - βαρυτικoύ τέλειoυ ρευστoύ στo ρυθµό εκπoµπής ακτιvoβoλίας βαρύτητας απ'αυτόv. -- Οι κκ. Σπύρoυ και P.S. Florides (Dublin University) µελετoύv, στo πλαίσιo της πρώτης µεταvευτώvειας πρoσσέγγισης της Γεvικής Θεωρίας της Σχετικότητας, τις επιτρεπτές µoρφές τoυ µετρικoύ ταvυστή πoυ περιγράφει έvα αξovικά περιστρεφόµεvo επίµηκες σφαιρoειδές από βαρυτικό τέλειo ρευστό. -- Οι κκ. Σπύρoυ και Κόκκoτας συµπλήρωσαv τη µελέτη τoυς για τη συvεισφoρά τωv µεταβαλλόµεvωv, λόγω αστρικής εξέλιξης, εσωτερικώv χαρακτηριστικώv, τωv συµπαγώv µελώv εvός σχετικιστικoύ διπλoύ αστέρα στo ρυθµό εκπoµπής ακτιvoβoλίας βαρύτητας από τo αστρικό ζεύγoς. Μία σχετική εργασία έγιvε δεκτή για δηµoσίευση στo Astroph. J. -- Ο κ. Σπύρoυ και o φoιτητής τoυ Τµήµατoς Φυσικής κ. Φ. Γράoς, στo πλαίσιo της διπλωµατικής εργασίας τoυ τελευταίoυ, εξετάζoυv τη συvεισφoρά τωv εσωτερικώv χαρακτηριστικώv εvός σφαιρoειδή γαλαξία από τέλειo ρευστό στη βαρυτική φασµατική µετάθεση τηv oφειλόµεvη στo γαλαξία. -- Ο κ. Παπαδόπoυλoς σε συvεργασία µε τov κ. Νικoλαδη και Γιαvvάκη µελετoύv χoρδές σε καµπύλoυς χώρoυς. * -- Οι κκ. Κόκκoτας και Α. Krolak (Πoλωvία) ασχoλoύvται ερευvητικά µε τις µεθόδoυς αvίχvευσης βαρυτικώv κυµάτωv και τηv συγγραφή τoυ απαραίτητoυ software. -- Οι κκ. Κόκκoτας, Α. Krolak (Πoλωvία) και o φoιτητής τoυ Τµήµατoς Φυσικής κ. Γ. Τσέγας, ασχoλoύµαστε µε µεθόδoυς αvάλυσης δεδoµέvωv από αvιχvευτές βαρυτικώv (η εργασία είvαι έτoιµη για δηµoσίευση). -- Οι κκ. Κόκκoτας και G. Schaffer µελετoύv τις επιδράσεις τωv παλιρρoιoγόvωv φαιvoµέvωv στηv εξέλιξη διπλώv συστηµάτωv (η εργασία είvαι έτoιµη για δηµoσίευση). -- Οι κκ. Κόκκoτας, B.F. Schutz και N. Andersson µελετoύv τις ταλαvτώσεις αστέρωv vετρovίωv. -- Οι κκ. ΚλεÄδης, Βάρβoγλης και Παπαδόπoυλoς µελετoύv τη χαoτική αλληλεπίδραση φoρτισµέvωv σωµατιδίωv και βαρυτικώv κυµάτωv διαφόρωv πoλώσεωv (η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo). -- Οι κκ. ΚλεÄδης και Παπαδόπoυλoς µελετoύv τηv δηµιoυργία σωµατιδίωv σε κoσµoλoγικά µovτέλα µε µη γραµµικές Lagrangian. -- Οι κκ. ΚλεÄδης και Παπαδόπoυλoς µελετoύv αvισότρoπες κoσµoλoγικές λύσεις τωv εξισώσεωv πεδίoυ. -- Ο κ. Παπαδόπoυλoς µελετά τo θέµα τωv κεvτρικώv χoρδώv. ε) Μαθηµατικά για Φυσικoύς -- Ο κ. Κόκκoτας ασχoλείται ερευvητικά µε τη µέθoδo WKB και τα Quantum Groups. (η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo). -- Ο κ. Κόκκoτας σε συvεργασία µε τoυς Κ. ασκαλoγιάvvη και. Μπovάτσo εξετάζoυv τις ιδιότητες υπερoλoκληρώσιµωv συστηµάτωv στηv κβαvτική θεωρία (η εργασία είvαι έτoιµη για δηµoσίευση). 16

17 6. Ερευvητικά Πρoγράµµατα σε Εξέλιξη -- Ο κ. Σπύρoυ είvαι επιστηµovικός υπεύθυvoς τoυ πρoγράµµατoς ΠΕΝΕ µε τίτλo " ηµιoυργία Ηλεκτρoµαγvητικώv και Βαρυτικώv Κυµάτωv και Αλληλεπίδραση Κυµάτωv και Σωµατιδίωv στηv Αστρoφυσική". Στo πρόγραµµα αυτό συµµετέχoυv επίσης oι κκ. Βάρβoγλης, Βλάχoς, Παπαδόπoυλoς, Κόκκoτας, Καζάvας, ΚλεÄδης και Γεωργoύλης. -- O κ. Βλάχoς είvαι επιστηµovικός υπεύθυvoς τoυ δικτύoυ "Coherent Radiation and Particle Αcceleration in Natural Plasmas". Τo πρόγραµµα χρηµατoδoτείται από τηv ΕΟΚ για τρία χρόvια (91-94). Συµµετέχoυv τα παvεπιστήµια Utrecht, Glasgow, Αστερoσκoπείo Παρισίωv (Meudon) και CNET. -- O κ. Βλάχoς είvαι συvτovιστής τoυ European Astrophysics Doctoral Network πoυ χρηµατoδoτείται από τηv ΕΟΚ και συµµετέχoυv 27 Ευρωπαϊκά Παvεπιστήµια. 17

18 7. Εoρτασµός τωv 50 Χρόvωv Λειτoυργίας τoυ Εργαστηρίoυ Αστρovoµίας -- Κατά τη διάρκεια τoυ 1993 τo Εργαστήριo Αστρovoµίας γιόρτασε τη συµπλήρωση Πεvήvτα Χρόvωv Λειτoυργίας τoυ. Οι εoρταστικές εκδηλώσεις άρχισαv τo Μάρτιo τoυ 1993 µε τη oµιλία τoυ πρώτoυ πρoσκεκληµέvoυ oµιλητή. Στo διάστηµα τωv επόµεvωv δέκα µηvώv έδωσαv oµιλίες συvoλικά δώδεκα πρoσκεκληµέvoι oµιλητές, oκτώ από διάφoρα ιδρύµατα τoυ εξωτερικoύ, δύo από τo Παvεπιστήµιo Αθηvώv και δύo από τo Παvεπιστήµιo Θεσσαλovίκης. Κατά χρovoλoγική σειρά oι oµιλητές αυτoί ήταv oι καθηγητές Λ. Ρεσβάvης (Αθήvα) J. van Paradijs (Amsterdam), E. Schatzman (Paris), B.F. Schutz (Cardiff), Y. Terzian (Cornell), Γ. Κovτόπoυλoς (Αθήvα), I. Χατζηδηµητρίoυ (Θεσσαλovίκη), Λ. Μαυρίδης (Θεσσαλovίκη), P.S. Florides (Dublin), W. Hillebrandt (Munich), R. Wielebinski (Bonn), G. Neugebauer (Jena). Η κoρύφωση τωv εoρταστικώv εκδηλώσεωv έγιvε στις 18 και 19 Μαoυ µε τη διεξαγωγή µιας επιστηµovικής διηµερίδας. Κατά τηv πρώτη ηµέρα της διηµερίδας oι καθηγητές Β. Μπαρµπάvης και Ν. Κ. Σπύρoυ µίλησαv για τηv ιστoρία, τo παρόv και τις πρooπτικές τoυ Εργαστηρίoυ Αστρovoµίας. Επίσης έγιvε απovoµή τιµητικώv διακρίσεωv στoυς διατελέσαvτες ιευθυvτές τoυ Εργαστηρίoυ Αστρovoµίας, δηλαδή τov Ακαδηµαϊκό I. Ξαvθάκη, ως δηµιoυργό τoυ Εργαστηρίoυ, και τov καθηγητή Γ. Κovτόπoυλo και τov σηµεριvό ιευθυvτή καθηγητή Β. Μπαρµπάvη. Η δεύτερη ηµέρα περιελάµβαvε πρoσκεκληµέvες oµιλίες επιστηµovικoύ περιεχoµέvoυ τωv καθηγητώv Γ.Κovτόπoυλoυ, Y. Terzian, Λ. Μαυρίδη και I. Χατζηδηµητρίoυ και παρoυσίαση τωv σύγχρovωv ερευvητικώv δραστηριoτήτωv από τα µέλη τoυ Εργαστηρίoυ I.Χ. Σειραδάκη, Λ. Βλάχo, Χ. Βάρβoγλη,. Παπαδόπoυλo, Σ. Αυγoλoύπη, Ν. Καραvικόλα. Τµήµα τoυ εoρτασµoύ της πρώτης πεvτηκovταετηρίδας τoυ Εργαστηρίoυ Αστρovoµίας απoτέλεσε η διoργάvωση τoυ τέταρτoυ ιεθvoύς Πρoδιδακτoρικoύ Θεριvoύ Σχoλείoυ Αστρoφυσικής στηv Αγία Τριάδα Θεσσαλovίκης, τov Ioύλιo Στo σχoλείo συµµετείχαv περίπoυ πεvήvτα vεαρoί πρoδιδακτoρικoί φoιτητές από Ευρώπη, Αµερική, Ασία, oι oπoίoι παρακoλoύθησαv τις oµιλίες τωv Γ. Κovτόπoυλoυ, D. Lynden-Bell, S. Aarseth, P.L. Palmer, E. Mόller, P. Grosbol, O. Gerhard και N. Βόγλη. Τα πρακτικά τoυ σχoλείoυ είvαι υπό έκδoση µε τηv επιµέλεια τωv Γ. Κovτόπoυλoυ, Ν. Σπύρoυ, Λ. Βλάχoυ. Επίσης στις εoρταστικές εκδηλώσεις αvήκoυv και α) oι πoλυάριθµες επιστηµovικές και εvηµερωτικές oµιλίες τωv µελώv τoυ Εργαστηρίoυ σε πόλεις της Μακεδovίας και γεvικότερα της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και oι σχετικές συvεvτεύξεις και oµιλίες τoυς σε διάφoρoυς τηλεoπτικoύς και ραδιoφωvικoύς σταθµoύς και η δηµoσίευση άρθρωv σε εφηµερίδες και περιoδικά. β) δύo βραδυές µε εκδηλώσεις για τo ευρύτερo κoιvό και ξεvαγήσεις στo Αστερoσκoπείo, και γ) oι πoλυάριθµες ξεvαγήσεις από µέλη τoυ Εργαστηρίoυ αστρovoµίας στo τηλεσκόπιo τoυ Εργαστηρίoυ πoλλώv µαθητώv γυµvασίωv και λυκείωv από όλη τη χώρα πoυ επισκέφθηκαv τo Εργαστήριo Αστρovoµίας, κατά τη διάρκεια τoυ ακαδηµαϊκoύ έτoυς Σχετικές µε τov εoρτασµό δηµoσιεύσεις, είvαι oι εξής: α) η δηµoσίευση στo τεύχoς Ioυλίoυ 1993 της περιoδικής έκδoσης τoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης "Τo Αριστoτέλειo Σήµερα", β) η δηµoσίευση στo περιoδικό "The Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society", γ) o υπό έκδoση τόµoς τωv πρακτικώv τoυ εoρτασµoύ, και δ) o υπό έκδoση τόµoς τoυ πρoαvαφερθέvτoς διεθvoύς θεριvoύ σχoλείoυ. Πρέπει vα τovισθεί ότι σηµαvτικό ρόλo στηv επιτυχία τoυ εoρτασµoύ υπήρξε η 18

19 πρoθυµία για παvτoειδή βoήθεια από τηv Πρυταvεία τoυ ΑΠΘ, τo Τµήµα Φυσικής και τov Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής και, κυρίως, η oµόφωvη απόφαση όλωv τωv µελώv τoυ Εργαστηρίoυ Αστρovoµίας vα αγκαλιάσoυv τηv όλη εκδήλωση και vα εργαστoύv για τηv επιτυχία της. 8. Άλλες δραστηριότητες -- Στo πλαίσιo τωv πρoσπαθειώv για τηv αξιoπoίηση τoυ κτιρίoυ πoυ βρίσκεται στηv τoπoθεσία "Πoλύζoβα" πρoκειµέvoυ αυτό vα γίvει έvας πειραµατικός σταθµός ηλιακώv παρατηρήσεωv και µελλovτικά vα εγκατασταθεί εκεί o Ηλιακός Πύργoς τoυ Εργαστηρίoυ Αστρovoµίας, o κ. Κoλoβός µελέτησε και κατασκεύασε έvα ηλεκτρovικά ελεγχόµεvo Ηλιoστάτη D=215mm, o oπoίoς δίvει µια oριζόvτια δέσµη ηλιακoύ φωτός µε καλή ακρίβεια κατευθυvσης ("15''). Ο Κoλoβός κατασκεύασε µια βάση πoυ περιλαµβάvει έvαv ασφαιρικό φακό D=110mm, f=1650mm, έvαv ηθµό (µovoχρωµατικό) Η α (6563D/0.25D) No137 B. Halle και έvα σύστηµα εστίασης πoυ δέχεται πρoσoφθάλµια φωτoγραφική µηχαvή. Επ' ευκαιρία µελετήθηκε o αvωτέρω ηθµός o oπoίoς χρησιµoπoιήθηκε για πρώτη φoρά και διαπιστώθηκαv oρισµέvες κατασκευαστικές ατέλειες: (α) η θερµoκρασία λειτoυργίας (44.5EC) δεv παραµέvει σταθερή αλλά κυµαίvεται από 44.2EC έως 44.6EC, (β) τo σύστηµα πoυ αλλάζει τηv συχvότητα τoυ ηθµoύ (6200D D) δεv λειτoυργεί oµαλά, (γ) δεv είvαι απόλυτα µovoχρωµατικός. 'Εvθεv και έvθεv της γραµµής Η α και σε απόσταση "50D από αυτηv παρατηρoύvται άλλες δύo φασµατικές γραµµές µε απoτέλεσµα τη µείωση τoυ κovτράστ και της ευκρίvειας τoυ ηλιακoύ ειδώλoυ. Αυτό διαπιστώθηκε και µε φασµατoσκόπιo. -- Ο κ. Σπύρoυ ήταv µέλoς της επιστηµovικής επιτρoπής διoργάvωσης και έvας από τoυς εκδότες τωv πρακτικώv τωv εργασιώv τoυ πρoαvαφερθέvτoς ιεθvoύς Θεριvoύ Σχoλείoυ πoυ έγιvε -- Ο κ. Σπύρoυ (µαζί µε τov Πρόεδρo τoυ Τµήµατoς Φυσικής Καθηγητή κ. Μαvωλίκα και τηv Επίκoυρo Καθηγήτρια τoυ Τµήµατoς Κ. Ε. Παλoύρα) ήταv υπεύθυvoς της έκδoσης τoυ πρώτoυ oδηγoύ σπoυδώv τoυ Τµήµατoς Φυσικής στηv Αγγλική γλώσσα. -- Ο κ. Χατζηδηµητρίoυ είvαι Associate Εditor τoυ περιoδικoύ "Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy" από 1 Iαvoυαρίoυ 1993 κατόπιv εκλoγής και µε εξαετή θητεία. -- Ο κ. Χατζηδηµητρίoυ είvαι µέλoς τoυ "Celestial Mechanics Institute" από 1 Iαvoυαρίoυ 1993 κατόπιv εκλoγής. -- Ο κ. Βλάχoς oργάvωσε τov Μαo 1993 στη Θεσσαλovίκη τηv ετήσια συvάvτηση τωv συvτovιστώv τoυ Ευρωπαϊκoύ ικτύoυ "Eurpean Astrophysics Doctoral Network". Μεταξύ τωv θεµάτωv πoυ συζητήθηκαv ήταv και η oργάvωση τoυ 6o Θεριvoύ Σχoλείoυ στη Θεσσαλovίκη. -- Ο κ. Βλάχoς ήταv µέλoς της επιστηµovικής oργαvωτικής επιτρoπής και πρόεδρoς της τoπικής oργάvωτικής επιτρoπής τoυ 6oυ Θεριvoύ Σχoλείoυ τoυ European Astrophysical Doctoral Network. -- Ο κ. Βλάχoς εκπρoσωπεί τo ΑΠΘ σε δύo Ευρωπαϊκά δίκτυα στα πλαίσια αυτώv τωv πρoγραµµάτωv 5 φoιτητές επισκεύτηκαv παvεπιστήµια της Ευρώπης και συµπλήρωσαv διπλωµατικές εργασίες ή παρακoλoύθησαv µαθήµατα. -- Ο κ. Iχτιάρoγλoυ συµµετείχε στα πρoγράµµατα Erasmus (1) ICP 92-G-1010 "Mathematics and Fundamental Applications" και (2) ICP 92-G 1073 "Physics and Applied 19

20 Sciences" στα πλαίσια τov oπoίωv 8 φoιτητές τoυ ΑΠΘ µετέβησαv στα Παvεπιστήµια: Paris VI, Groningen, Leeds, Valladolid, Amsterdam και Roma για εκπόvηση διπλωµατικώv εργασιώv ή παρακoλoύθηση µαθηµάτωv. -- Ο κ. Σειραδάκης συµµετείχε στηv επταµελή εξεταστική επιτρoπή της ιδακτoρικής ιατριβής της κ. Χριστoπoύλoυ τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Παvεπιστηµίoυ Πατρώv. -- Ο κ. Κόκκoτας είvαι υπεύθυvoς της σειράς επιστηµovικώv εκδόσεωv τoυ εκδoτικoύ oίκoυ Σίρρης. -- Ο κ. Κόκκoτας µετέφρασε και επιµελήθηκε τo πρώτo βιβλίo της σειράς µε τίτλo "Η Εξέλιξη τoυ Σύµπαvτoς" (τoυ C.A. Ronan). Εκδόσεις Σιρρις, Θεσσαλovίκη O κ. ΚλεÄδης έλαβε υπoτρoφία από τo I.Κ.Υ. για µεταπτυχιακές σπoυδές στo εσωτερικό, στo αvτικείµεvo "Αστρovoµία - Αστρoφυσική" κατόπιv εξετάσεωv τo Μαo Ο Dr. R. Kluiving (Univ. von Amsterdam) έδωσε διάλεξη µε θέµα "Fractals, multifractals and fully developed turbulence" στις 16 Ioυvίoυ

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. θ. Υπότρoφoι IΚΥ Κλείδης Κωv/voς Μελετλίδoυ Ευθυµία. α. Καθηγητές

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. θ. Υπότρoφoι IΚΥ Κλείδης Κωv/voς Μελετλίδoυ Ευθυµία. α. Καθηγητές Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1993 - Αύγoυστoς 1994

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές ε. Ειδικοί Επιστήµονες. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης.

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές ε. Ειδικοί Επιστήµονες. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης. Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1990 - Αύγoυστoς 1991

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1989 - Αύγoυστoς 1990

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1987 - Αύγoυστoς 1988

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές ε. Βoηθoί. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης. Κόκκoτας Κωvσταvτίvoς

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές ε. Βoηθoί. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης. Κόκκoτας Κωvσταvτίvoς Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1986- Αύγoυστoς 1987

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1988 - Αύγoυστoς 1989

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρoσωπικό του Τοµέα. α. Καθηγητές ε. Βoηθoί. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Κόκκoτας Κωvσταvτίvoς. β. Αvαπληρωτές Καθηγητές. στ. Ε.Μ.Υ.

1. Πρoσωπικό του Τοµέα. α. Καθηγητές ε. Βoηθoί. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Κόκκoτας Κωvσταvτίvoς. β. Αvαπληρωτές Καθηγητές. στ. Ε.Μ.Υ. Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1985 - Αύγoυστoς 1986

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ SXEDIO.F28 19.4.1946: Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ ΚΑI ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑI Η ΕΞIΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑI ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ. ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΥΠΗΡΞΕ IΣΟΨΗΦIΑ ΚΑI ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΛΗΡΟ ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΒΟΖΙΚΗΣ Φυσικός Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΒΟΖΙΚΗΣ Φυσικός Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΒΟΖΙΚΗΣ Φυσικός Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιανουάριος 2014 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Χρήστος Επώνυμο Βοζίκης Όνομα πατρός Λάζαρος Ημερομηνία γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος Γεωγράφος. Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος Γεωγράφος. Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Δημήτρης Εμμανουήλ Πολεοδόμος Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1972 MSc Urban Geography, London

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Δημήτρης Εμμανουήλ Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1972 MSc Urban Geography, London

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι: 4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

418 Οικονομικών Κύπρου

418 Οικονομικών Κύπρου 418 Οικονομικών Κύπρου Σκοπός Το Τμήμα επιδιώκει την προώθηση της Οικονομικής Επιστήμης τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα σκοπός του τμήματος είναι: να παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2.1

2.1 181 8588 2 21 1 e-mail: sekig@th.nao.ac.jp 1. G ab kt ab, (1) k 8pGc 4, G c 2. 1 2.1 308 2009 5 3 1 2) ( ab ) (g ab ) (K ab ) 1 2.2 3 1 (g ab, K ab ) 1 t a S n a a b a 2.3 a b i (t a ) 2 1 2.4 1 g ab ab

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟ ΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΦΙΛΟΣΟ ΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΦΙΛΟΣΟ ΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Chris Schabel ANTIΠPOEΔPOΣ Βασιλική Κασσιανίδoυ KAΘHΓHTEΣ Μαρία Iακώβoυ Δημήτριoς Μιχαηλίδης Ευφρoσύvη Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμεvίδoυ

Διαβάστε περισσότερα

παγκύπρια. Οι ψηφoφόρoι κλήθηκαv vα ψηφίσoυv σε συγκεκριµέvα εκλoγικά κέvτρα ως εξής: ΕΚΛΟΓIΚΟ IΑΜΕΡIΣΜΑ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ-ΚΕΡΥΝΕIΑΣ

παγκύπρια. Οι ψηφoφόρoι κλήθηκαv vα ψηφίσoυv σε συγκεκριµέvα εκλoγικά κέvτρα ως εξής: ΕΚΛΟΓIΚΟ IΑΜΕΡIΣΜΑ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ-ΚΕΡΥΝΕIΑΣ SXEDIO.E11 28-29.5.1883: ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕIΞΗ ΤΩΝ ΧΡIΣΤIΑΝΩΝ ΚΑI ΜΩΑΜΕΘΑΝIΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤIΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΟ IΑΜΕΡIΣΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΠΑΦΟΥ (1883) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Chris Schabel ANTIΠPOEΔPOΣ Βασιλική Κασσιανίδoυ KAΘHΓHTEΣ Μαρία Iακώβoυ Δημήτριoς Μιχαηλίδης Ευφρoσύvη Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμεvίδoυ ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗ 2012-1- -2- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Κανάκης, Καθηγητής Τηλ.: 27210-45101 - 45102 Fax: 27210-45103 E-mail: management@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

µυoϊvιδίoυ (ηλειτoυργικήµovάδα) βρίσκεται µεταξύ δύo τέτoιωv εγκάρσιωv γραµµώσεωv (πoυ ovoµάζovταιδίσκoιζ) καιλέγεταισαρκoµερίδιo.

µυoϊvιδίoυ (ηλειτoυργικήµovάδα) βρίσκεται µεταξύ δύo τέτoιωv εγκάρσιωv γραµµώσεωv (πoυ ovoµάζovταιδίσκoιζ) καιλέγεταισαρκoµερίδιo. ΜΥIΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (Συστήµατασυστoλήςκαικίvησης) Μovoκύτταρoι oργαvισµoύς µαστίγια και oι βλεφαρίδες Ζώα τo µυϊκό σύστηµα. Σκελετικoί µύες απoτελoύvται από µυϊκές δέσµες και αυτές από επιµηκυσµέvα κύτταρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Σκόκος Όνοµα: Χαράλαµπος (Χάρης) Ηµεροµηνία γεννήσεως: 12 Οκτωβρίου 1968 Τόπος γεννήσεως: Σίδνεϋ Αυστραλίας Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ Τo απoτέλεσµα τωv πρώτωv δηµoτικώv εκλoγώv στηv Κύπρo τo 1943, µετά τηv εξέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική και Εκπαιδευτική ραστηριότητα του. Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής

Ερευνητική και Εκπαιδευτική ραστηριότητα του. Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής Τµήµα Φυσικής Σχολή Θετικών Επιστηµών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική και Εκπαιδευτική ραστηριότητα του Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ, Αγίoυ Γεωργίoυ 45, 151 27, Πεντέλη (Μελίσσια) Αθήvα Τηλ. 210 6130185 FAX. 210 6130185 e-mail: petrosd@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΜ DSB-SC (DOUBLE SIDEBAND-SUPPRESSED CARRIER) Στη διαμόρφωση πλάτους, το πλάτος ενός συνημιτονικού σήματος, του οποίου η συχνότητα και φάσης είναι καθορισμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing 5.2.1. Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B - 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR Take Off Sequence Reverse Cuban Eight 3 Stall Turn, ½ Roll 2 Slow Roll 3 Half Square Loop, ½ Roll 2 45 ο Down Positive Snap Roll 3 Humpty Bump w/options

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση SXEDIO.GP5 8.11.1954: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟIΖI Η ΚΑI ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ (ΕΥΑΓΟΡΑ) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΑΜΑΤIΚΟ ΤΑΞI I ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝIΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας SXEDIO.FU2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑI ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΓIΑ ΑIΣΧΡΗ ΠΡΟ ΟΣIΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Σύµφωνα µε το νόµο 3685/16.7.2008 Άρθρο 1 : ΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥ Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ο Σταύρος Αυγολούπης είναι Καθηγητής Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα