ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ TIME IS BRAIN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ TIME IS BRAIN"

Transcript

1 ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ TIME IS BRAIN

2 ΟΡΙΜΟ Ομεία δηαθνπή ηεο εγθεθαιηθήο θπθινθνξίαο, πνπ νδεγεί ζε ηζραηκία θαη απψιεηα ηεο λεπξνινγηθήο ιεηηνπξγίαο.

3 ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Απνηεινχλ Σν 50% ησλ λεπξνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ εηζάγεηαη ζε έλα γεληθφ λνζνθνκείν. Σελ ηξίηε αηηία ζαλάηνπ ζηνλ Γπηηθφ θφζκν. Σελ θχξηα αηηία αλαπεξίαο ησλ ελειίθσλ.

4 ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ πρλφηεηα θαη Θλεζηκφηεηα θαηά 40% ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα Σν 1995 αλαθνηλψζεθε φηη ε ρνξήγεζε ελεξγνπνηεηνχ ηνπ ηζηηθνχ πιαζκηλνγφλνπ, ζε πξνζεθηηθά επηιεγκέλα πεξηζηαηηθά, κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ αηκάησζε ησλ ηζραηκνχλησλ πεξηνρψλ

5 ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Χαρακτηρίζονται από Ομεία εηζβνιή Δζηηαθή ζεκεηνινγία Πνξεία βειηηνχκελε ή ζηάζηκε

6 ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ πρλφηεξε αηηία Αξηεξηνζθιήξσζε θαη αζεξσκάησζε Αθνινπζνχλ Άιιεο αγγεηνπάζεηεο Καξδηαθέο λφζνη Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Άιια

7 ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ Αξηζηεξφ Γεμηφ εκηκφξην Υσξίδεηαη ζε: Σειηθφ Δγθέθαιν Γηάκεζν Δγθέθαιν ηέιερνο Παξεγθεθαιίδα

8 ΣΔΛΙΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟ Αξηζηεξφ - Γεμηφ εκηζθαίξην (εμσηεξηθά ν θινηφο ή θαηά νπζία) Δδξάδνληαη απνθιεηζηηθά: ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΝΟΗΗ ΒΟΤΛΗΗ Κέληξν ησλ εμαξηεκέλσλ αληαλαθιάζεσλ

9 ΣΔΛΙΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟ Λοβοί Μεησπηαίνο (λφεζε, βνχιεζε, πξφζζηα θεληξηθή έιηθα, ππξακηδηθή νδφο) Βξεγκαηηθφο (ζπκβνιηθέο ιεηηνπξγίεο, νπίζζηα θεληξηθή έιηθα, αηζζεηηθή νδφο) Κξνηαθηθφο (αθνή, ζπγθηλεζηαθέο αληηδξάζεηο) παξνξκεηηθέο >> Ιληαθφο (νπηηθή νδφο)

10 ΓΙΑΜΔΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟ πλδέεη: ηειηθφ εγθέθαιν κε ζηέιερνο Απνηειείηαη απφ: Έζσ θάςα (ππξακηδηθή, αηζζεηηθή θαη νπηηθή λεπξηθέο νδνί. Ππξήλεο ηεο βάζεο (ξαβδσηφ ζψκα, ηκήκα ηνπ δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ, νπηηθφο ζάιακνο, ππνζάιακνο).

11 ΣΔΛΔΥΟ Απνηειείηαη απφ Μεζεγθέθαιν: ππξήλεο 3εο,4εο ζπδπγίαο Γέθπξα : >> 5εο,6εο,7εο,8εο Πξνκήθε: >> 9εο,10εο,11εο,12εο Γηέξρνληαη Ππξακηδηθή αηζζεηηθή νδφο Παξεγθεθαιηδηθά ζθέιε Νσηηνπαξεγθεθαιηδηθέο νδνί Γηάρπηα ζην ζηέιερνο Γηθηπσηφο ζρεκαηηζκφο (ζπλείδεζε) Δμσππξακηδηθνί ππξήλεο ( κπτθφο ηφλνο αθνχζηα θηλεηηθφηεηα).

12 ΠΑΡΔΓΚΔΦΑΛΙΓΑ Η Παξεγθεθαιίδα απνηειεί ην θέληξν ξχζκηζεο ηεο ηζνξξνπίαο, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη αξκνλίαο ησλ θηλήζεσλ θαη ηεο νκηιίαο

13 ΑΙΜΑΣΧΗ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ πζηήκαηα Καξσηηδηθφ ή πξφζζην πνλδπινβαζηθφ ή νπίζζην

14 ΚΑΡΧΣΙΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Κνηλή Καξσηίδα Έζσ Έμσ 1. Οθζαικηθή 2. Οπίζζηα αλαζηνκσηηθή 3. Πξφζζηα ρνξηνεηδή 4. Πξφζζηα εγθεθαιηθή 5. Μέζε εγθεθαιηθή Πξφζζηα αλαζηνκσηηθή: ζπκβνιή ησλ δχν πξφζζησλ εγθεθαιηθψλ

15 ΠΟΝΓΤΛΟΒΑΙΚΟ ΤΣΗΜΑ πνλδπιηθέο Αξηεξίεο Αξηζηεξά - Γεμηά 1. Πξφζζηα λσηηαία 2. Οπίζζηα λσηηαία 3. Οπίζζηεο θάησ παξεγθεθαιηδηθέο Βαζηθή αξηεξία 1. Γηαηηηξαίλνληεο θιάδνη 2. Πξφζζηα θάησ παξεγθεθαιηδηθή 3. Άλσ παξεγθεθαιηδηθή 4. Οπίζζηεο εγθεθαιηθέο Οπίζζηεο αλαζηνκσηηθέο Δμάγσλν Willis Μέζε εγθεθαιηθή

16 ΑΙΜΑΣΧΗ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ Kαξσηηδηθφ ζχζηεκα: ην κεγαιχηεξν ηκήκα ζχζηνηρνπ θινηνχ πνλδπινβαζηθφ: ηέιερνο- Παξεγθεθαιίδα- Ιληαθφ ινβφ Μέζε εγθεθαιηθή: ην ηκήκα γηα άλσ άθξν - πξφζσπν- αξ. βξεγκαηντληαθή πεξηνρή (ζπκβνιηθέο ιεηηνπξγίεο) Πξφζζηα εγθεθαιηθή: ην ηκήκα γηα θάησ άθξν Πξφζζηα θαη νπίζζηα εγθεθαιηθή: θέληξν ηνπ ιφγνπ θαη αλαγλψξηζεο νπηηθψλ εξεζηζκάησλ

17 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Ο εγθέθαινο αληηπξνζσπεχεη ην 2% ηνπ ζψκαηνο Υξεηάδεηαη ην 15-20% ηνπ ΚΛΟΑ ( 750 θε αίκαηνο /1 ) Δγθεθαιηθή αηκαηηθή ξνή Ομπγφλν Ομεηδσηηθή θσζθνξπιίσζε γιπθφδεο Δλέξγεηα

18 ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ < 1,5 θε / 100 γξ ηζηνχ / ιεπηφ θαηαλάισζεο νμπγφλνπ (νπδφο), δεκηνπξγείηαη έκθξαθην. ε θαηαλάισζε 1,5-2,5 θε / 100 γξ ηζηνχ/ ιεπηφ: εμέιημε αβέβαηε ε ηηκέο > 2,5 ε πεξηνρή ζψδεηαη

19 Penumbra Penumbra (φξηα ξνήο): φξνο ρξεζηκνπνηνχκελνο απφ ηελ 10εηία ηνπ 1980 Δίλαη ε Γαθηπιηνεηδήο ηζραηκηθή πεξηνρή γχξσ απφ ηελ θεληξηθή ηζραηκηθή δψλε ηνπ εκθξάθηνπ. Γηαηεξεί: απηνξξχζκηζε ιεηηνπξγία αληιηψλ Κ + Να + άζηθηε ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε Μείσζε ξνήο: < θε /γξ ηζηνχ / 1 ( αλψηεξν φξην) =λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα <10θε/100/γξ ηζηνχ/ 1 (θαηψηεξν φξην), δηάζπαζε θπηηαξηθήο κεκβξάλεο

20 PENUBRA

21 ΑΤΣΟΡΡΤΘΜΙΗ Η ηθαλφηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα δηαηεξεί ζηαζεξή ξνή, παξά ηηο απμνκεηψζεηο ηεο ζπζηεκαηηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηεο κεξηθήο πηέζεσο ηνπ δηνμεηδίνπ Κπξίαξρν ξφιν: αξηεξίεο θαη αξηεξηφιηα δηακέηξνπ >500κ Γεπηεξεχνληα: ε κηθξνθπθινθνξία (<50-100κ) Όξην ΑΠ γηα απνηειεζκαηηθή απηνξξχζκηζε: mmhg θαη 50-60mmHg, κε θπζηνινγηθή ηελ πίεζε ηνπ δηνμεηδίνπ

22 ΓΛΟΙΟΣΗΣΑ εκαληηθφο παξάγσλ γηα ηελ δηαηήξεζε επαξθνχο ξνήο Απμάλεηαη ζε: αηκαηνθξίηε, ηλσδνγφλν, ζπγθφιιεζε εξπζξψλ, αηκνπεηάιηα, ζθαηξίλεο Αχμεζε ηεο γινηφηεηαο κείσζε ηεο ξνήο Αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ξνήο απνρσξίδεη ηα εξπζξά θαη κεηψλεη ηελ γινηφηεηα

23 ΟΞΔΙΔ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΔ ΑΓΓΔΙΑΚΔ ΠΡΟΒΟΛΔ Πξνθαινχληαη απφ Κξίζηκε ζηέλσζε αγγείνπ Απφθξαμε αγγείνπ Ρήμε αγγείνπ θαη εμαγγείσζε αίκαηνο πρλφηεηα 2-3%00 ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ 20%ν ζε ειηθίεο εηψλ

24 ΟΞΔΙΔ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΔ ΑΓΓΔΙΑΚΔ ΠΡΟΒΟΛΔ ΗΠΑ ΑΔΔ αλά έηνο ηζραηκηθά Η παγθφζκηα επίπησζε ησλ εγθεθαιηθψλ παξνπζηάδεη κφλν αχμεζε, επεηδή νη άλζξσπνη >65 εηψλ ην 2025 ζα απμεζνχλ ζηα 800 εθαη (10% ηνπ πιεζπζκνχ) Σν 2050 ε εηήζηα επίπησζε αλακέλεηαη λα είλαη 1 εθαηνκκχξην (ΗΠΑ)

25 ΠΡΟΓΙΑΘΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Τπέξηαζε Δπηηαρχλεηαη απφ Κιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε αθραξψδε δηαβήηε Τπεξιηπηδαηκία Κάπληζκα Αξηεξηνζθιήξσζε θαη Αζεξσκάησζε =Φπζηνινγηθή θζνξά ησλ αγγείσλ Ιζηνινγία Πάρπλζε ηνπ έζσ ρηηψλα αηξνθία ηνπ κέζνπ ρηηψλα απψιεηα ιείνπ κπτθνχ ηζηνχ ζπγθέληξσζε βιελλνπξσηεηλψλ (κεγάιεο αξηεξίεο) δηαπεξαηφηεηαο ελδνζειίνπ ζπζζψξεπζε ιηπηδίσλ αζεξσκαηηθέο πιάθεο ελαπφζεζε αζβεζηίνπ εμέιθσζε αηκνπεηαιηαθνί ζξφκβνη ζηέλσζε αγγείνπ

26 ΚΤΡΙΟΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Αγγεηαθή ζηέλσζε Δλδαγγεηαθή ζξφκβσζε Δκβνιή: απφζπαζε ζξφκβνπ ή άιινπ πιηθνχ (10-30%). Απμεκέλε γινηφηεηα Αγγεηφζπαζκνο: ππαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία επηπεπιεγκέλε εκηθξαλία πρλφηεξε αηηία Θξφκβνη απφ εμειθσκέλεο αζεξσκαηηθέο πιάθεο

27 ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ Παξνδηθά ηζραηκηθά επεηζφδηα ( ΠΙΔ ) Δγθεθαιηθφ έκθξαθην (απφ ζξφκβσζε ή παξαηεηακέλε ηζραηκία) Δγθεθαιηθή εκβνιή Δγθεθαιηθφ έκθξαθην απφ εκβνιή Lacunar ( θελνρσξηψδεο θαηάζηαζε) Δγθεθαιηθή αηκνξξαγία

28 ΠΑΡΟΓΙΚΑ ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ Δηζβνιή: Αηθλίδηα Γηάξθεηα: Μεξηθά ιεπηά έσο 24 ψξεο Πξνέιεπζε: Έζσ θαξσηίδα, ζπνλδπινβαζηθφ, ππνθιείδηνο, ανξηηθφ ηφμν πκπεξηθνξά: Δπαλαιακβαλφκελα

29 ΠΑΡΟΓΙΚΑ ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Αζεξσκάησζε Έζσ θαξσηίδα (δηραζκφο) πνλδπιηθή αξηεξία Ανξηηθφ ηφμν Αηκνδπλακηθνί κεραληζκνί Έκβνια ηέλσζε αγγείνπ Μείσζε ξνήο ( νξζνζηαηηθή ππφηαζε) πρλφηεξε εζηία ε θαξδηά Απφζπαζε ζξφκβσλ απφ αζεξσκαηηθέο πιάθεο

30 ΠΑΡΟΓΙΚΑ ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ Καρωτιδική κυκλοφορία 1. Παξνδηθφ ζάκβνο ή ακαχξσζε ζχζηνηρα 2. Μνλνπάξεζε ή εκηπάξεζε, εκηαηκσδία, εκηαλνςία αληίζεηα (κέζε εγθεθαιηθή) 3. Αθαζία (επηθξαηνχλ εκηζθαίξην)

31 ΠΑΡΟΓΙΚΑ ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ πνλδπινβαζηθφ ζχζηεκα 1. Θάκβνο ή Ακαχξσζε ακθνηεξφπιεπξα 2. Οκψλπκε εκηαλνςία 3. Αζηάζεηα ή αζπλεξγαζία θηλήζεσλ 4. Γηαηαξαρέο ζηελ θαηαλνκή ησλ ζπδπγηψλ 5. Παξεηηθά θαηλφκελα εηεξφπιεπξα ή 6. Αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο ακθνηεξφπιεπξα 7. πγρπηηθά επεηζφδηα 8. Δπεηζφδηα πηψζεο

32 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟ ΔΜΦΡΑΚΣΟ Παξαηεηακέλε ηζραηκία= έκθξαθην Αίηηα Τπέξηαζε Τπφηαζε ( 2/3 ησλ εκθξάθησλ ) ( ζπαληφηεξα )

33 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ Δζσ θαξσηίδα ή πξφζζηα εγθεθαιηθά Πιήξεο απφθξαμε:έκθξαθην εκηζθαηξίνπ εκηπιεγία-θψκα 70% φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ Απφθξαμε κεγάισλ ελδνθξαληαθψλ αξηεξηψλ, δηαηηηξαηλφλησλ θιάδσλ Αίηηα Έκβνια απφ: ζηέλσζε δηραζκνχ θνηλήο θαξσηίδαο θαξδηά ανξηή

34 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟ ΔΜΦΡΑΚΣΟ Θξνκβσηηθφ: ξαγείζεο αζεξνζθιεξσηηθέο πιάθεο 60% ησλ ηζραηκηθψλ επεηζνδίσλ 70% κεγάια αγγεία 30% κηθξά αγγεία θαη Lacunnar Αίηηα Μεγάιεο ειηθίεο: ελδνθξαληαθή αξηεξηνζθιήξσζε Νεψηεξεο ειηθίεο: ΚΑΙ Γηαηαξαρέο ηεο πήμεσο (αληηθσζθνιηπηδαηκηθφ ζχλδξνκν, έιιεηςε πξσηεΐλεο S,C) Γξεπαλνθπηηαξηθή λφζνο Ιλνκπτθή δπζπιαζία Γηαρσξηζκφο αξηεξηαθψλ ζηειερψλ Αγγεηνζχζπαζε απφ ρξήζε νπζηψλ

35 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟ ΔΜΦΡΑΚΣΟ ΠΟΝΓΤΛΟΒΑΙΚΟ (νπίζζηα εγθεθαιηθά) πνλδπιηθή αξηεξία πλδπαζκνί εκη θαη ηεηξαπάξεζεο- ρηαζηήο πάξεζεο ή θαη ηξηπάξεζεο κε παξαιχζεηο απφ ηα θαηψηεξα θξαληαθά λεχξα. ε κεγάια έκθξαθηα θψκα κε δηεπξπζκέλεο θφξεο πκκεηνρή δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ: θαξδηναλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο ππφηαζε θαη ζάλαηνο.

36 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟ ΔΜΦΡΑΚΣΟ ΠΟΝΓΤΛΟΒΑΙΚΟ (νπίζζηα εγθεθαιηθά) Βαζηθή αξηεξία Γέθπξα: ηεηξαπιεγία- κχζε- θσηνθηλεηηθφ αληαλαθιαζηηθφ άζηθην- θψκα Μεζεγθέθαινο: αθηλεηηθή αιαιία - απεγθεθαιηζκφο. Μαδηθά έκθξαθηα: εγθεθαιηθφο ζάλαηνο (θαηάξγεζε αλαπλνήο θαη αληαλαθιαζηηθψλ ζηειέρνπο) Μηθξφηεξα έκθξαθηα: πνηθηιία ακθνηεξφπιεπξσλ δηαηαξαρψλ-ππξεληθέο θαη ππεξππξεληθέο παξαιχζεηο θξαληαθψλ λεχξσλ- ζπκκεηνρή ππξακηδηθήο θαη αηζζεηηθήο νδνχ θαη παξεγθεθαιίδαο

37 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟ ΔΜΦΡΑΚΣΟ Οπίζζηα εγθεθαιηθή Κξνηαθηθφο - Ιληαθφο ινβφο: νκψλπκε εκηαλνςία αληίζεηα - δηαηήξεζε θεληξηθήο φξαζεο- εκηπάξεζε - αηαμία Γηαηηηξαίλνληεο θιάδνη εκηππαηζζεζία- ζαιακηθφο πφλνο-ππεξθηλεζίεο- παξάιπζε ηεο πξνο ηα άλσ θίλεζεο ηνπ βιέκκαηνο- θνηλνχ θηλεηηθνχ- δηαππξεληθή νθζαικνπιεγία, θψκα Οπίζζηα εγθεθαιηθή άκθσ: θινηηθή ηχθισζε - λνζναγλσζία- ελίνηε ζσιελσηή φξαζε

38 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟ ΔΜΦΡΑΚΣΟ ΔΠΙ ΜΔΡΟΤ ΤΝΓΡΟΜΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟΤ ΣΔΛΔΥΟΤ (επαιιάζζνπζεο ζπλδξνκέο ) Παξαιχζεηο εγθεθαιηθψλ ζπδπγηψλ ζχζηνηρα θαη εκηυπαηζζεζία ή πάξεζε αληίζηνηρα Πιάγην πξνκεθηθφ (Wallemberg) Βαζηθή ή νπίζζηα θάησ παξεγθεθαιηδηθή Μέζν πξνκεθηθφ πνλδπιηθή ή κέζεο δηαηηηξαίλνπζεο

39 ΔΜΦΡΑΚΣΟ ΟΠΙΘΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΑΡΣΗΡΙΑ

40 ΔΜΦΡΑΚΣΟ ΓΔΞΙΟΤ ΙΝΙΑΚΟΤ ΛΟΒΟΤ ΜRI

41 ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΣΗ ΒΑΙΚΗ ΑΡΣΗΡΙΑ

42 ΜΔΣΑ ΘΡΟΜΒΟΛΤΗ

43 MRI ΙΥΑΙΜΙΚΟ ΔΜΦΡΑΚΣΟ diffusion weigthed ADC

44 ΑΛΛΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ Τπεξηαζηθή εγθεθαινπάζεηα: θαθνήζεο ππέξηαζε Έληνλε θεθαιαιγία, ζχγρπζε, ππλειία, δηαηαξαρή φξαζεο, επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη νίδεκα ζειψλ. Απνδίδεηαη ζε νίδεκα θαη γεληθεπκέλεο δηαηαξαρέο ζην επίπεδν ησλ αξηεξηνιίσλ ιφγσ απψιεηαο ηεο απηνξξχζκηζεο. Πνιπεκθξαγκαηηθή άλνηα ή εγθεθαινπάζεηα. Φεπδνπξνκεθηθή παξάιπζε: Πνιιαπιά ακθνηεξφπιεπξα έκθξαθηα πνπ βιάπηνπλ ηελ θινηνπξνκεθηθή νδφ θαη ηηο θινηνζαιακηθέο ζπλδέζεηο. Ιλνκπψδεο ππεξπιαζία: Ιλνκπψδεηο δψλεο άγλσζηεο πξνέιεπζεο πνπ πξνθαινχλ ζηέλσζε κεγάισλ αξηεξηψλ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ΠΙΔ.

45 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ Ομχ επεηζφδην κε κνλήξε ή πνιιαπιά έκθξαθηα απφ ζξφκβν ή άιιν πιηθφ απφ απνκαθξπζκέλε εζηία Πηζαλφλ ιχζε ηνπ εκβφινπ - επαλαηκάησζε -ηαρεία αλάξξσζε Μηθξά έκβνια πεξλνχλ ή δηαιχνληαη

46 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ Πξνέιεπζε Δκβφισλ Καξδηά: 20-30% ζηέλσζε ηεο κηηξνεηδνχο ελδνθαξδίηηδα θνιπηθή καξκαξπγή έκθξαθην κπνθαξδίνπ Καξδηαθά έκβνια δηαλέκνληαη ζε φιν ην ζψκα >80% ησλ ζπκπησκαηηθψλ αθνξνχλ ζηνλ εγθέθαιν 80% απηψλ αθνξά ζηελ πξφζζηα θπθινθνξία. Μεγάια αγγεία: (έζσ θαξσηίδα θαη ανξηηθφ ηφμν).

47 ΘΡΟΜΒΟ ΑΡΙΣΔΡΟΤ ΚΟΛΠΟΤ

48 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ Σα Δκβνιηθά επεηζφδηα κεηαηξέπνληαη ζε αηκνξξαγηθά ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ αζζελνχο Σα έκβνια πξνθαινχλ ηζραηκία θαη έκθξαθην αλ δελ δηαιπζνχλ Σα ζεπηηθά έκβνια κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ απνζηήκαηα Η έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη αζηξαπηαία Αθνξνχλ ζπλήζσο ζηελ κέζε εγθεθαιηθή Κιηληθέο εθδειψζεηο απφ ην εκηζθαίξην

49 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Τπέξηαζε ( ζηελψζεηο θαη αλεπξχζκαηα) Αγγεηαθέο δηακαξηίεο Αηκνξξαγηθή δηάζεζε επηηθέο θαηαζηάζεηο Καθνήζεηο φγθνη Αξηεξηίηηδεο Σξαχκαηα Αηκνξξαγηθά έκθξαθηα Αληηπεθηηθά Αιια θάξκαθα (ακθεηακίλε θνθαΐλε)

50 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ πρλφηεξε εληφπηζε Βαζηθά γάγγιηα-ζάιακνο-έζσ θάςα-ζηέιερνο Δλδνθνηιηαθή αηκνξξαγία: επέθηαζε ζηηο θνηιίεο Καηαζηξνθή ηνπ παξεγρχκαηνο θαη νίδεκα Δάλ ν αζζελήο επηδήζεη Η βιάβε ζπξξηθλψλεηαη αληηθαζίζηαηαη απφ λεπξνγινία θαη λεφπιαζηα αγγεία θαη αθήλεη θνηιφηεηα πνπ ίζσο πεξηέρεη αζβεζησκέλα πήγκαηα

51 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ Δγθαζίζηαηαη νμέσο κεηά απφ ξήμε αγγείνπ θαη εμαγγείσζε αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν

52 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ Έληνλε θεθαιαιγία, εκεηφο, επηιεπηηθέο θξίζεηο, ζπλεηδεζηαθέο δηαηαξαρέο, θψκα Ηκηζθαίξηα: ραιαξή εκηπιεγία, ζπδπγήο ζηξνθή βιέκκαηνο ζην αληίζεην πιάγην Δγθνιεαζκφο αγθηζηξσηήο έιηθαο: κπδξίαζε αληίζεηα Αηκνξξαγία ζηειέρνπο (γέθπξα): βαζχ θψκα- άξξπζκε αλαπλνή-κχζε- απνπζία νθζαικνθεθαιηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ- ηεηξαπιεγία- παξάιπζε θξαληαθψλ λεχξσλ ακθνηεξφπιεπξα

53 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ Μεγάιεο αηκνξξαγίεο Τπνμείεο αηκνξξαγίεο Ηπηα θιηληθή εηθφλα Θάλαηνο ή Αηθλίδηα επηβάξπλζε

54 ΑΙΜΑΣΧΜΑ ΑΡΙΣΔΡΟΤ ΚΡΟΣΑΦΙΚΟΤ ΛΟΒΟΤ ΟΠΙΘΙΟ

55 ΑΝΔΤΡΤΜΑ ΑΡΙΣΔΡΗ ΔΧ ΚΑΡΧΣΙΓΑ

56 ΑΝΔΤΡΤΜΑ ΣΗ ΜΔΗ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ

57 Ιζηνξηθφ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Φπζηθή εμέηαζε 1νλ 2νλ 3νλ 4νλ 5 ΚΤΡΙΟΙ ΣΟΥΟΙ Δθηίκεζε αλαπλεπζηηθψλ νδψλ, αλαπλνήο θαη θπθινθνξίαο Αλαγλψξηζε πηζαλψλ αηηίσλ ΑΔΔ Αλαγλψξηζε θαηαζηάζεσλ πνπ κηκνχληαη ΑΔΔ Πξνζδηνξηζκφο ηεο βαξχηεηαο ηεο λεπξνινγηθήο πξνζβνιήο 5νλ Αλαγλψξηζε ππνθεηκέλσλ λνζεκάησλ

58 ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Καξδηνινγηθφο έιεγρνο Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο Αηκαηνινγηθφο θαη βηνρεκηθφο έιεγρνο Αμνληθή ηνκνγξαθία Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία Τπέξερνη ( θαξδηά θαξσηίδεο) ΟΝΠ (ππαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία κεηά ηελ ΑΣ) Αγγεηνγξαθία (ΠΙΔ) ΗΔΓ θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε

59 ΓΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑΓΝΧΗ Ηκηθξαλία Δλδνθνηιηαθή αηκνξξαγία Κξαληαθφ ηξαχκα Ογθνο εγθεθάινπ Μεηεπηιεπηηθέο θαηαζηάζεηο Λεηηνπξγηθά ειιείκκαηα πζηεκαηηθέο ινηκψμεηο Σνμηθέο κεηαβνιηθέο θαηαζηάζεηο (ππνγιπθαηκία, νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, επαηηθή εγθεθαινπάζεηα, θάξκαθα)

60 ΠΡΟΓΝΧΗ ΠΙΔ Παξάπιεπξε θπθινθνξία Άξζε αηηίαο εθπνκπήο εκβφισλ ζηακαηνχλ Αιιηψο ζε 3-5 ρξφληα ην 50% ζα εκθαλίζεη βαξηά νμεία πξνζβνιή. Τπνηξνπή ζην 10% ζηνπο επφκελνπο 3 κήλεο Μεγαιχηεξνο θίλδπλνο ζηηο επφκελεο 2 εκέξεο. Έκθξαθηα Η πξφγλσζε εμαξηάηαη απφ ην αγγείν Τπνηξνπή ζα ζπκβεί ζην 10% ηνλ πξψην ρξφλν θαη 4% αλά έηνο

61 ΠΡΟΓΝΧΗ Θλεζηκφηεηα Απφθξαμε κέζεο εγθεθαιηθήο 25% ζηηο πξψηεο εβδνκάδεο 35% ζηνλ πξψην ρξφλν 35% ζηα πέληε ρξφληα Δγθεθαιηθή εκβνιή 25-35% Δκβνιή απφ ιίπνο 50-70% Δγθεθαιηθή αηκνξξαγία κε θψκα 90% Δγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη παξεγθεθαιίδα 100% Δάλ επηδήζνπλ 75% θηλνχληαη ρσξίο βνήζεηα

62 ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γηαηήξεζε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ Γεληθή Δηδηθή 1. Απνηδεκαηηθή αγσγή 2. Υακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο δεμηξάλεο 3. Αληηαηκνπεηαιηαθά 4. Αληηπεθηηθά 5. Θξνκβφιπζε 6. Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε

63 ΤΠΑΡΑΥΝΟΔΙΓΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΗ ΣΡΑΤΜΑΣΙΚΗ Πξσηνπαζήο Δεπηεξνπαζήο

64 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ πγγελέο ζαθθνεηδέο αλεχξπζκα (50%) Αγγείσκα Κιεξνλνκηθή ηειεαγγεηεθηαζία Sturge-Weber Μπθσηηθά αλεπξχζκαηα- θνθθηψκαηα Μεηαζηαηηθνί φγθνη Αηκαγγεηνβιαζηψκαηα Οδψδεο πνιπαξηεξίηηο-αλαθπιαθηνεηδήο πνξθχξα-δλ Δγθεθαιηθή θιεβηθή ζξφκβσζε Αηκνξξαγηθέο δηαζέζεηο-αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο Τπέξηαζε Αξηεξηνζθιήξπλζε αλεπξχζκαηα Απηφκαηε ξήμε αξηεξίαο

65 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ Αηθλίδηα εγθαηάζηαζε-έληνλε ηληαθή θεθαιαιγία Πεξίπνπ ην ¼ ησλ αζζελψλ πέθηεη ζε θψκα Γπζθακςία απρέλα θαη ζεκείν Kerning Βπζνζθνπηθά: ππνυαινεηδείο αηκνξξαγίεο ή θαη νίδεκα ζειψλ. πλήζσο δελ ππάξρεη εζηηαθή ζεκεηνινγία ίζσο θξαληαθέο παξαιχζεηο Ηκηπάξεζε ζα εκθαληζηεί αξγφηεξα απφ ηνλ αληηδξαζηηθφ ζηελ έμνδν αίκαηνο αγγεηφζπαζκν

66 ΓΙΑΓΝΧΗ Οζθπνλσηηαία παξαθέληεζε ΔΝΤ πίεζε πάληνηε απμεκέλε αηκνξξαγηθφ ζάθραξν ρακειφ Σα εξπζξά εμαθαλίδνληαη ζε κία εβδνκάδα Αμνληθή ηνκνγξαθία Αγγεηνγξαθία: Μέζνδνο εθινγήο, ζηηο πξψηεο 1-2 εκέξεο ή κεηά απφ 2 εβδνκάδεο.

67 ΔΠΙΠΛΟΚΔ Δπαλάιεςε ηεο αηκνξξαγίαο Δγθεθαιηθή ηζραηκία (κείσζε ηεο ξνήο, αχμεζε ηεο ελδνθξάληαο πίεζεο, αχμεζε ηεο γινηφηεηαο) Τδξνθέθαινο: εμσηεξηθφο (ζηελ δεμακελή θαη ηα αξαρλνεηδή ζσκάηηα) εζσηεξηθφο (ζην θνηιηαθφ ζχζηεκα) πκπηψκαηα Δκθάληζε ππλειίαο πνπ αλ ρεηξνηεξεχζεη, ν αζζελήο ρεηξνπξγείηαη

68 ΠΡΟΓΝΧΗ Θλεζηκφηεηα: 30% ζηηο πξψηεο 24 ψξεο Σν 40% ππνθχπηεη ζηελ πξψηε αηκνξξαγία θαη ηελ πξψηε εβδνκάδα Σν 30% εκθαλίδεη επαλαιεπηηθή αηκνξξαγία ηνλ πξψην κήλα Οη πεξηζζφηεξνη ηελ 5ε- 9ε εκέξα Γη απηφ νη αζζελείο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηα 2 πξψηα 24σξα Ιζραηκία θαη έκθξαθην παξνπζηάδεη ην 25% κεηαμχ 4εο θαη 10εο εκέξαο

69 ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γεληθή Απζηεξή θαηάθιηζε Ηξεκηζηηθά Αλαιγεηηθά Ήπηα θαζαξηηθά Πξνθπιαθηηθή αληηεπηιεπηηθή αγσγή Νηκνδηπίλε Διαθξά αληηυπεξηαζηθή αγσγή Αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ πιάζκαηνο Μαληηφιε κε πξνζνρή (νίδεκα) Γεμακεζαδφλε ζην κεγάιν νίδεκα

70 ΘΔΡΑΠΔΙΑ Σειηθή ζεξαπεία Η Υεηξνπξγηθή επέκβαζε

71 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΦΛΔΒΟΘΡΟΜΒΧΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κχεζε, ινρεία, ρξήζε αληηζπιιεπηηθψλ, αθπδάησζε ειθψδεο θνιίηηο, θιεγκνλέο παξαξξηλίσλ Θξνκβψζεηο πιαγίνπ θφιπνπ: (κέζε σηίηηο, καζηνεηδίηηο) Θξνκβψζεηο ζεξαγγψδνπο θφιπνπ: ( θφγρνο παξαξξίληα) Θξνκβψζεηο νβειηαίνπ θφιπνπ: ( παξαξξίληα επη ή ππνζθιεξίδηα εκππήκαηα) Βαξεηά θιηληθή εηθφλα κε ππξεηφ εζηηαθή ζεκεηνινγία νθζαικνπιεγία Θεξαπεία : Αληηβηνηηθά ή θαη ρεηξνπξγείν

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ :

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο Οξηζκνί ραξαθηεξηζηηθά ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ Παξάγνληεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε

Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε Σξίδπκν λεχξν J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε Σξίδπκν λεχξν 5 ε θξαληαθή ζπδπγία Μηθηφ λεχξν Αηζζεηηθέο ίλεο απφ ην πξφζσπν, ηνπο παξαξηληθνχο θφιπνπο, ηα δφληηα, ηε ζηνκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ. Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»

Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ. Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» Θξφκβσζε Ππιαίαο Φιέβαο (ΠΦ) δεκηνπξγία ζξφκβνπ ζηελ πςλαία θιέβα (Γ ή Α θιάδν) +/- μεσεντέπια θιέβα +/- σπληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηα Πλεπκνληθή Αξηεξία θαη Σκεκαηηθνί Κιάδνη Πλεπκνληθέο Φιέβεο Πχιεο

Κχξηα Πλεπκνληθή Αξηεξία θαη Σκεκαηηθνί Κιάδνη Πλεπκνληθέο Φιέβεο Πχιεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ Η Φςζιολογική αναηομία θώπακορ Αεξαγσγνί Σξαρεία θαη θχξηνη βξφγρνη Λνβαίνη θαη ηκεκαηηθνί βξφγρνη Πλεπκνληθά αγγεία Κχξηα Πλεπκνληθή Αξηεξία θαη Σκεκαηηθνί Κιάδνη Πλεπκνληθέο Φιέβεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΤΠ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ Φνηηήηξηεο: Λάκπξνπ Υξηζηίλα (Α.Μ. 13140) Μήηζηνπ νθία (Α.Μ. 12935) Μπαληώηε Αγγειηθή (Α.Μ. 12757) Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Σαθηάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΝΔΤΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Σξηρνξηδόγξακκα Κιηληθή εμέηαζε Ιζηνξηθό Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: γεληθή αίκαηνο, Fe

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ α. Επεκβάζεης περηορηζηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν ξπζκηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο δαθηύιηνο ηνπ ζηνκάρνπ (Gastric Band) θαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΘΔΜΑ:ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ( θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη σπόνιαρ κεθαλαλγίαρ με υηοβελονιζμό) 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ - EIΑΓΧΓΗ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ

ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΔΤΡΟΜΤΟΓΡΑΦΗΑ-ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟΤ

ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟΤ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟΤ Ιφάννης Γ. Κακίζης Δπ. ΚαθηγηηήςΑγγειοτειροσργικής Αγγειοτειροσργική Κλινική, «Αηηικόν» Νοζοκομείο ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΟΜΒΧΗ ξνή Σξηάδα Virchow 1858 αίκα ηνίρσκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ Α. Μοράκης Ορθοπαιδικός Υειροσργός Σμήμα κολίωζης & πονδσλικής ηήλης ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ Διεσθσντής: Κ. Ζαταρίοσ Υρόνος ηοσ τειροσργείοσ Όηαλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων Σακταρώδης Γιαβήηης

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΤΖ ΣΖ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΝΟΟΤ ΣΧΝ ΚΑΡΧΣΗΓΧΝ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ DOPPLER ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΖΜΑ Δ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ Απφζηνινο αξαθφπνπινο [1] ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουάριος Ιούνιος 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουάριος Ιούνιος 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουάριος Ιούνιος 2015 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 30/4/2015: ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΠΕΛΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ( Κυπραίου Ειρήνη, αλαμούρα Φαρούλα, Νούλας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ. Δπεκβαηηθήο Νεπξναθηηλνινγίαο, Γεληθή Κιηληθή ΙΑΧ General

ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ. Δπεκβαηηθήο Νεπξναθηηλνινγίαο, Γεληθή Κιηληθή ΙΑΧ General ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ νθία Βαζηινπνύινπ 1, Υξήζηνο Γθόγθαο 2, Κώζηαο πέγγνο 1 1 1 ε Νεπξνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν, 2 Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301

12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301 ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ 12 ο Πεξηερόκελα 12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301 12.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ... 303 12.2.1 ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ... 303 12.2.2 ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ. ζηην ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ. ζηην ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ζηην ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ Γελ αίκαηνο Βηνρεκηθέο εμεηάζεηο (Gluc, Ur, Cr, Η/Λ, επαηηθή β/ρ, CPK, αιδνιάζε) ΣΚΔ Έιεγρνο ζπξενεηδνύο-παξαζπξενεηδνύο Ρεπκαηηθόο/αλνζνινγηθόο θύθινο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ πνπδάζηξηα Κνπθνπιάξε Διέλε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Καξθαινχζνο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ

Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Correspondence Prof. Dr. med. Christoph F. Dietrich Med Klinik 2 Caritas Krankenhaus

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα