ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ TIME IS BRAIN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ TIME IS BRAIN"

Transcript

1 ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ TIME IS BRAIN

2 ΟΡΙΜΟ Ομεία δηαθνπή ηεο εγθεθαιηθήο θπθινθνξίαο, πνπ νδεγεί ζε ηζραηκία θαη απψιεηα ηεο λεπξνινγηθήο ιεηηνπξγίαο.

3 ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Απνηεινχλ Σν 50% ησλ λεπξνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ εηζάγεηαη ζε έλα γεληθφ λνζνθνκείν. Σελ ηξίηε αηηία ζαλάηνπ ζηνλ Γπηηθφ θφζκν. Σελ θχξηα αηηία αλαπεξίαο ησλ ελειίθσλ.

4 ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ πρλφηεηα θαη Θλεζηκφηεηα θαηά 40% ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα Σν 1995 αλαθνηλψζεθε φηη ε ρνξήγεζε ελεξγνπνηεηνχ ηνπ ηζηηθνχ πιαζκηλνγφλνπ, ζε πξνζεθηηθά επηιεγκέλα πεξηζηαηηθά, κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ αηκάησζε ησλ ηζραηκνχλησλ πεξηνρψλ

5 ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Χαρακτηρίζονται από Ομεία εηζβνιή Δζηηαθή ζεκεηνινγία Πνξεία βειηηνχκελε ή ζηάζηκε

6 ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ πρλφηεξε αηηία Αξηεξηνζθιήξσζε θαη αζεξσκάησζε Αθνινπζνχλ Άιιεο αγγεηνπάζεηεο Καξδηαθέο λφζνη Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Άιια

7 ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ Αξηζηεξφ Γεμηφ εκηκφξην Υσξίδεηαη ζε: Σειηθφ Δγθέθαιν Γηάκεζν Δγθέθαιν ηέιερνο Παξεγθεθαιίδα

8 ΣΔΛΙΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟ Αξηζηεξφ - Γεμηφ εκηζθαίξην (εμσηεξηθά ν θινηφο ή θαηά νπζία) Δδξάδνληαη απνθιεηζηηθά: ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΝΟΗΗ ΒΟΤΛΗΗ Κέληξν ησλ εμαξηεκέλσλ αληαλαθιάζεσλ

9 ΣΔΛΙΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟ Λοβοί Μεησπηαίνο (λφεζε, βνχιεζε, πξφζζηα θεληξηθή έιηθα, ππξακηδηθή νδφο) Βξεγκαηηθφο (ζπκβνιηθέο ιεηηνπξγίεο, νπίζζηα θεληξηθή έιηθα, αηζζεηηθή νδφο) Κξνηαθηθφο (αθνή, ζπγθηλεζηαθέο αληηδξάζεηο) παξνξκεηηθέο >> Ιληαθφο (νπηηθή νδφο)

10 ΓΙΑΜΔΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟ πλδέεη: ηειηθφ εγθέθαιν κε ζηέιερνο Απνηειείηαη απφ: Έζσ θάςα (ππξακηδηθή, αηζζεηηθή θαη νπηηθή λεπξηθέο νδνί. Ππξήλεο ηεο βάζεο (ξαβδσηφ ζψκα, ηκήκα ηνπ δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ, νπηηθφο ζάιακνο, ππνζάιακνο).

11 ΣΔΛΔΥΟ Απνηειείηαη απφ Μεζεγθέθαιν: ππξήλεο 3εο,4εο ζπδπγίαο Γέθπξα : >> 5εο,6εο,7εο,8εο Πξνκήθε: >> 9εο,10εο,11εο,12εο Γηέξρνληαη Ππξακηδηθή αηζζεηηθή νδφο Παξεγθεθαιηδηθά ζθέιε Νσηηνπαξεγθεθαιηδηθέο νδνί Γηάρπηα ζην ζηέιερνο Γηθηπσηφο ζρεκαηηζκφο (ζπλείδεζε) Δμσππξακηδηθνί ππξήλεο ( κπτθφο ηφλνο αθνχζηα θηλεηηθφηεηα).

12 ΠΑΡΔΓΚΔΦΑΛΙΓΑ Η Παξεγθεθαιίδα απνηειεί ην θέληξν ξχζκηζεο ηεο ηζνξξνπίαο, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη αξκνλίαο ησλ θηλήζεσλ θαη ηεο νκηιίαο

13 ΑΙΜΑΣΧΗ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ πζηήκαηα Καξσηηδηθφ ή πξφζζην πνλδπινβαζηθφ ή νπίζζην

14 ΚΑΡΧΣΙΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Κνηλή Καξσηίδα Έζσ Έμσ 1. Οθζαικηθή 2. Οπίζζηα αλαζηνκσηηθή 3. Πξφζζηα ρνξηνεηδή 4. Πξφζζηα εγθεθαιηθή 5. Μέζε εγθεθαιηθή Πξφζζηα αλαζηνκσηηθή: ζπκβνιή ησλ δχν πξφζζησλ εγθεθαιηθψλ

15 ΠΟΝΓΤΛΟΒΑΙΚΟ ΤΣΗΜΑ πνλδπιηθέο Αξηεξίεο Αξηζηεξά - Γεμηά 1. Πξφζζηα λσηηαία 2. Οπίζζηα λσηηαία 3. Οπίζζηεο θάησ παξεγθεθαιηδηθέο Βαζηθή αξηεξία 1. Γηαηηηξαίλνληεο θιάδνη 2. Πξφζζηα θάησ παξεγθεθαιηδηθή 3. Άλσ παξεγθεθαιηδηθή 4. Οπίζζηεο εγθεθαιηθέο Οπίζζηεο αλαζηνκσηηθέο Δμάγσλν Willis Μέζε εγθεθαιηθή

16 ΑΙΜΑΣΧΗ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ Kαξσηηδηθφ ζχζηεκα: ην κεγαιχηεξν ηκήκα ζχζηνηρνπ θινηνχ πνλδπινβαζηθφ: ηέιερνο- Παξεγθεθαιίδα- Ιληαθφ ινβφ Μέζε εγθεθαιηθή: ην ηκήκα γηα άλσ άθξν - πξφζσπν- αξ. βξεγκαηντληαθή πεξηνρή (ζπκβνιηθέο ιεηηνπξγίεο) Πξφζζηα εγθεθαιηθή: ην ηκήκα γηα θάησ άθξν Πξφζζηα θαη νπίζζηα εγθεθαιηθή: θέληξν ηνπ ιφγνπ θαη αλαγλψξηζεο νπηηθψλ εξεζηζκάησλ

17 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Ο εγθέθαινο αληηπξνζσπεχεη ην 2% ηνπ ζψκαηνο Υξεηάδεηαη ην 15-20% ηνπ ΚΛΟΑ ( 750 θε αίκαηνο /1 ) Δγθεθαιηθή αηκαηηθή ξνή Ομπγφλν Ομεηδσηηθή θσζθνξπιίσζε γιπθφδεο Δλέξγεηα

18 ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ < 1,5 θε / 100 γξ ηζηνχ / ιεπηφ θαηαλάισζεο νμπγφλνπ (νπδφο), δεκηνπξγείηαη έκθξαθην. ε θαηαλάισζε 1,5-2,5 θε / 100 γξ ηζηνχ/ ιεπηφ: εμέιημε αβέβαηε ε ηηκέο > 2,5 ε πεξηνρή ζψδεηαη

19 Penumbra Penumbra (φξηα ξνήο): φξνο ρξεζηκνπνηνχκελνο απφ ηελ 10εηία ηνπ 1980 Δίλαη ε Γαθηπιηνεηδήο ηζραηκηθή πεξηνρή γχξσ απφ ηελ θεληξηθή ηζραηκηθή δψλε ηνπ εκθξάθηνπ. Γηαηεξεί: απηνξξχζκηζε ιεηηνπξγία αληιηψλ Κ + Να + άζηθηε ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε Μείσζε ξνήο: < θε /γξ ηζηνχ / 1 ( αλψηεξν φξην) =λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα <10θε/100/γξ ηζηνχ/ 1 (θαηψηεξν φξην), δηάζπαζε θπηηαξηθήο κεκβξάλεο

20 PENUBRA

21 ΑΤΣΟΡΡΤΘΜΙΗ Η ηθαλφηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα δηαηεξεί ζηαζεξή ξνή, παξά ηηο απμνκεηψζεηο ηεο ζπζηεκαηηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηεο κεξηθήο πηέζεσο ηνπ δηνμεηδίνπ Κπξίαξρν ξφιν: αξηεξίεο θαη αξηεξηφιηα δηακέηξνπ >500κ Γεπηεξεχνληα: ε κηθξνθπθινθνξία (<50-100κ) Όξην ΑΠ γηα απνηειεζκαηηθή απηνξξχζκηζε: mmhg θαη 50-60mmHg, κε θπζηνινγηθή ηελ πίεζε ηνπ δηνμεηδίνπ

22 ΓΛΟΙΟΣΗΣΑ εκαληηθφο παξάγσλ γηα ηελ δηαηήξεζε επαξθνχο ξνήο Απμάλεηαη ζε: αηκαηνθξίηε, ηλσδνγφλν, ζπγθφιιεζε εξπζξψλ, αηκνπεηάιηα, ζθαηξίλεο Αχμεζε ηεο γινηφηεηαο κείσζε ηεο ξνήο Αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ξνήο απνρσξίδεη ηα εξπζξά θαη κεηψλεη ηελ γινηφηεηα

23 ΟΞΔΙΔ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΔ ΑΓΓΔΙΑΚΔ ΠΡΟΒΟΛΔ Πξνθαινχληαη απφ Κξίζηκε ζηέλσζε αγγείνπ Απφθξαμε αγγείνπ Ρήμε αγγείνπ θαη εμαγγείσζε αίκαηνο πρλφηεηα 2-3%00 ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ 20%ν ζε ειηθίεο εηψλ

24 ΟΞΔΙΔ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΔ ΑΓΓΔΙΑΚΔ ΠΡΟΒΟΛΔ ΗΠΑ ΑΔΔ αλά έηνο ηζραηκηθά Η παγθφζκηα επίπησζε ησλ εγθεθαιηθψλ παξνπζηάδεη κφλν αχμεζε, επεηδή νη άλζξσπνη >65 εηψλ ην 2025 ζα απμεζνχλ ζηα 800 εθαη (10% ηνπ πιεζπζκνχ) Σν 2050 ε εηήζηα επίπησζε αλακέλεηαη λα είλαη 1 εθαηνκκχξην (ΗΠΑ)

25 ΠΡΟΓΙΑΘΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Τπέξηαζε Δπηηαρχλεηαη απφ Κιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε αθραξψδε δηαβήηε Τπεξιηπηδαηκία Κάπληζκα Αξηεξηνζθιήξσζε θαη Αζεξσκάησζε =Φπζηνινγηθή θζνξά ησλ αγγείσλ Ιζηνινγία Πάρπλζε ηνπ έζσ ρηηψλα αηξνθία ηνπ κέζνπ ρηηψλα απψιεηα ιείνπ κπτθνχ ηζηνχ ζπγθέληξσζε βιελλνπξσηεηλψλ (κεγάιεο αξηεξίεο) δηαπεξαηφηεηαο ελδνζειίνπ ζπζζψξεπζε ιηπηδίσλ αζεξσκαηηθέο πιάθεο ελαπφζεζε αζβεζηίνπ εμέιθσζε αηκνπεηαιηαθνί ζξφκβνη ζηέλσζε αγγείνπ

26 ΚΤΡΙΟΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Αγγεηαθή ζηέλσζε Δλδαγγεηαθή ζξφκβσζε Δκβνιή: απφζπαζε ζξφκβνπ ή άιινπ πιηθνχ (10-30%). Απμεκέλε γινηφηεηα Αγγεηφζπαζκνο: ππαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία επηπεπιεγκέλε εκηθξαλία πρλφηεξε αηηία Θξφκβνη απφ εμειθσκέλεο αζεξσκαηηθέο πιάθεο

27 ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ Παξνδηθά ηζραηκηθά επεηζφδηα ( ΠΙΔ ) Δγθεθαιηθφ έκθξαθην (απφ ζξφκβσζε ή παξαηεηακέλε ηζραηκία) Δγθεθαιηθή εκβνιή Δγθεθαιηθφ έκθξαθην απφ εκβνιή Lacunar ( θελνρσξηψδεο θαηάζηαζε) Δγθεθαιηθή αηκνξξαγία

28 ΠΑΡΟΓΙΚΑ ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΔΠΔΙΟΓΙΑ Δηζβνιή: Αηθλίδηα Γηάξθεηα: Μεξηθά ιεπηά έσο 24 ψξεο Πξνέιεπζε: Έζσ θαξσηίδα, ζπνλδπινβαζηθφ, ππνθιείδηνο, ανξηηθφ ηφμν πκπεξηθνξά: Δπαλαιακβαλφκελα

29 ΠΑΡΟΓΙΚΑ ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Αζεξσκάησζε Έζσ θαξσηίδα (δηραζκφο) πνλδπιηθή αξηεξία Ανξηηθφ ηφμν Αηκνδπλακηθνί κεραληζκνί Έκβνια ηέλσζε αγγείνπ Μείσζε ξνήο ( νξζνζηαηηθή ππφηαζε) πρλφηεξε εζηία ε θαξδηά Απφζπαζε ζξφκβσλ απφ αζεξσκαηηθέο πιάθεο

30 ΠΑΡΟΓΙΚΑ ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ Καρωτιδική κυκλοφορία 1. Παξνδηθφ ζάκβνο ή ακαχξσζε ζχζηνηρα 2. Μνλνπάξεζε ή εκηπάξεζε, εκηαηκσδία, εκηαλνςία αληίζεηα (κέζε εγθεθαιηθή) 3. Αθαζία (επηθξαηνχλ εκηζθαίξην)

31 ΠΑΡΟΓΙΚΑ ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ πνλδπινβαζηθφ ζχζηεκα 1. Θάκβνο ή Ακαχξσζε ακθνηεξφπιεπξα 2. Οκψλπκε εκηαλνςία 3. Αζηάζεηα ή αζπλεξγαζία θηλήζεσλ 4. Γηαηαξαρέο ζηελ θαηαλνκή ησλ ζπδπγηψλ 5. Παξεηηθά θαηλφκελα εηεξφπιεπξα ή 6. Αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο ακθνηεξφπιεπξα 7. πγρπηηθά επεηζφδηα 8. Δπεηζφδηα πηψζεο

32 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟ ΔΜΦΡΑΚΣΟ Παξαηεηακέλε ηζραηκία= έκθξαθην Αίηηα Τπέξηαζε Τπφηαζε ( 2/3 ησλ εκθξάθησλ ) ( ζπαληφηεξα )

33 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ Δζσ θαξσηίδα ή πξφζζηα εγθεθαιηθά Πιήξεο απφθξαμε:έκθξαθην εκηζθαηξίνπ εκηπιεγία-θψκα 70% φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ Απφθξαμε κεγάισλ ελδνθξαληαθψλ αξηεξηψλ, δηαηηηξαηλφλησλ θιάδσλ Αίηηα Έκβνια απφ: ζηέλσζε δηραζκνχ θνηλήο θαξσηίδαο θαξδηά ανξηή

34 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟ ΔΜΦΡΑΚΣΟ Θξνκβσηηθφ: ξαγείζεο αζεξνζθιεξσηηθέο πιάθεο 60% ησλ ηζραηκηθψλ επεηζνδίσλ 70% κεγάια αγγεία 30% κηθξά αγγεία θαη Lacunnar Αίηηα Μεγάιεο ειηθίεο: ελδνθξαληαθή αξηεξηνζθιήξσζε Νεψηεξεο ειηθίεο: ΚΑΙ Γηαηαξαρέο ηεο πήμεσο (αληηθσζθνιηπηδαηκηθφ ζχλδξνκν, έιιεηςε πξσηεΐλεο S,C) Γξεπαλνθπηηαξηθή λφζνο Ιλνκπτθή δπζπιαζία Γηαρσξηζκφο αξηεξηαθψλ ζηειερψλ Αγγεηνζχζπαζε απφ ρξήζε νπζηψλ

35 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟ ΔΜΦΡΑΚΣΟ ΠΟΝΓΤΛΟΒΑΙΚΟ (νπίζζηα εγθεθαιηθά) πνλδπιηθή αξηεξία πλδπαζκνί εκη θαη ηεηξαπάξεζεο- ρηαζηήο πάξεζεο ή θαη ηξηπάξεζεο κε παξαιχζεηο απφ ηα θαηψηεξα θξαληαθά λεχξα. ε κεγάια έκθξαθηα θψκα κε δηεπξπζκέλεο θφξεο πκκεηνρή δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ: θαξδηναλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο ππφηαζε θαη ζάλαηνο.

36 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟ ΔΜΦΡΑΚΣΟ ΠΟΝΓΤΛΟΒΑΙΚΟ (νπίζζηα εγθεθαιηθά) Βαζηθή αξηεξία Γέθπξα: ηεηξαπιεγία- κχζε- θσηνθηλεηηθφ αληαλαθιαζηηθφ άζηθην- θψκα Μεζεγθέθαινο: αθηλεηηθή αιαιία - απεγθεθαιηζκφο. Μαδηθά έκθξαθηα: εγθεθαιηθφο ζάλαηνο (θαηάξγεζε αλαπλνήο θαη αληαλαθιαζηηθψλ ζηειέρνπο) Μηθξφηεξα έκθξαθηα: πνηθηιία ακθνηεξφπιεπξσλ δηαηαξαρψλ-ππξεληθέο θαη ππεξππξεληθέο παξαιχζεηο θξαληαθψλ λεχξσλ- ζπκκεηνρή ππξακηδηθήο θαη αηζζεηηθήο νδνχ θαη παξεγθεθαιίδαο

37 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟ ΔΜΦΡΑΚΣΟ Οπίζζηα εγθεθαιηθή Κξνηαθηθφο - Ιληαθφο ινβφο: νκψλπκε εκηαλνςία αληίζεηα - δηαηήξεζε θεληξηθήο φξαζεο- εκηπάξεζε - αηαμία Γηαηηηξαίλνληεο θιάδνη εκηππαηζζεζία- ζαιακηθφο πφλνο-ππεξθηλεζίεο- παξάιπζε ηεο πξνο ηα άλσ θίλεζεο ηνπ βιέκκαηνο- θνηλνχ θηλεηηθνχ- δηαππξεληθή νθζαικνπιεγία, θψκα Οπίζζηα εγθεθαιηθή άκθσ: θινηηθή ηχθισζε - λνζναγλσζία- ελίνηε ζσιελσηή φξαζε

38 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟ ΔΜΦΡΑΚΣΟ ΔΠΙ ΜΔΡΟΤ ΤΝΓΡΟΜΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΟΤ ΣΔΛΔΥΟΤ (επαιιάζζνπζεο ζπλδξνκέο ) Παξαιχζεηο εγθεθαιηθψλ ζπδπγηψλ ζχζηνηρα θαη εκηυπαηζζεζία ή πάξεζε αληίζηνηρα Πιάγην πξνκεθηθφ (Wallemberg) Βαζηθή ή νπίζζηα θάησ παξεγθεθαιηδηθή Μέζν πξνκεθηθφ πνλδπιηθή ή κέζεο δηαηηηξαίλνπζεο

39 ΔΜΦΡΑΚΣΟ ΟΠΙΘΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΑΡΣΗΡΙΑ

40 ΔΜΦΡΑΚΣΟ ΓΔΞΙΟΤ ΙΝΙΑΚΟΤ ΛΟΒΟΤ ΜRI

41 ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΣΗ ΒΑΙΚΗ ΑΡΣΗΡΙΑ

42 ΜΔΣΑ ΘΡΟΜΒΟΛΤΗ

43 MRI ΙΥΑΙΜΙΚΟ ΔΜΦΡΑΚΣΟ diffusion weigthed ADC

44 ΑΛΛΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ Τπεξηαζηθή εγθεθαινπάζεηα: θαθνήζεο ππέξηαζε Έληνλε θεθαιαιγία, ζχγρπζε, ππλειία, δηαηαξαρή φξαζεο, επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη νίδεκα ζειψλ. Απνδίδεηαη ζε νίδεκα θαη γεληθεπκέλεο δηαηαξαρέο ζην επίπεδν ησλ αξηεξηνιίσλ ιφγσ απψιεηαο ηεο απηνξξχζκηζεο. Πνιπεκθξαγκαηηθή άλνηα ή εγθεθαινπάζεηα. Φεπδνπξνκεθηθή παξάιπζε: Πνιιαπιά ακθνηεξφπιεπξα έκθξαθηα πνπ βιάπηνπλ ηελ θινηνπξνκεθηθή νδφ θαη ηηο θινηνζαιακηθέο ζπλδέζεηο. Ιλνκπψδεο ππεξπιαζία: Ιλνκπψδεηο δψλεο άγλσζηεο πξνέιεπζεο πνπ πξνθαινχλ ζηέλσζε κεγάισλ αξηεξηψλ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ΠΙΔ.

45 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ Ομχ επεηζφδην κε κνλήξε ή πνιιαπιά έκθξαθηα απφ ζξφκβν ή άιιν πιηθφ απφ απνκαθξπζκέλε εζηία Πηζαλφλ ιχζε ηνπ εκβφινπ - επαλαηκάησζε -ηαρεία αλάξξσζε Μηθξά έκβνια πεξλνχλ ή δηαιχνληαη

46 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ Πξνέιεπζε Δκβφισλ Καξδηά: 20-30% ζηέλσζε ηεο κηηξνεηδνχο ελδνθαξδίηηδα θνιπηθή καξκαξπγή έκθξαθην κπνθαξδίνπ Καξδηαθά έκβνια δηαλέκνληαη ζε φιν ην ζψκα >80% ησλ ζπκπησκαηηθψλ αθνξνχλ ζηνλ εγθέθαιν 80% απηψλ αθνξά ζηελ πξφζζηα θπθινθνξία. Μεγάια αγγεία: (έζσ θαξσηίδα θαη ανξηηθφ ηφμν).

47 ΘΡΟΜΒΟ ΑΡΙΣΔΡΟΤ ΚΟΛΠΟΤ

48 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ Σα Δκβνιηθά επεηζφδηα κεηαηξέπνληαη ζε αηκνξξαγηθά ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ αζζελνχο Σα έκβνια πξνθαινχλ ηζραηκία θαη έκθξαθην αλ δελ δηαιπζνχλ Σα ζεπηηθά έκβνια κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ απνζηήκαηα Η έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη αζηξαπηαία Αθνξνχλ ζπλήζσο ζηελ κέζε εγθεθαιηθή Κιηληθέο εθδειψζεηο απφ ην εκηζθαίξην

49 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Τπέξηαζε ( ζηελψζεηο θαη αλεπξχζκαηα) Αγγεηαθέο δηακαξηίεο Αηκνξξαγηθή δηάζεζε επηηθέο θαηαζηάζεηο Καθνήζεηο φγθνη Αξηεξηίηηδεο Σξαχκαηα Αηκνξξαγηθά έκθξαθηα Αληηπεθηηθά Αιια θάξκαθα (ακθεηακίλε θνθαΐλε)

50 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ πρλφηεξε εληφπηζε Βαζηθά γάγγιηα-ζάιακνο-έζσ θάςα-ζηέιερνο Δλδνθνηιηαθή αηκνξξαγία: επέθηαζε ζηηο θνηιίεο Καηαζηξνθή ηνπ παξεγρχκαηνο θαη νίδεκα Δάλ ν αζζελήο επηδήζεη Η βιάβε ζπξξηθλψλεηαη αληηθαζίζηαηαη απφ λεπξνγινία θαη λεφπιαζηα αγγεία θαη αθήλεη θνηιφηεηα πνπ ίζσο πεξηέρεη αζβεζησκέλα πήγκαηα

51 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ Δγθαζίζηαηαη νμέσο κεηά απφ ξήμε αγγείνπ θαη εμαγγείσζε αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν

52 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ Έληνλε θεθαιαιγία, εκεηφο, επηιεπηηθέο θξίζεηο, ζπλεηδεζηαθέο δηαηαξαρέο, θψκα Ηκηζθαίξηα: ραιαξή εκηπιεγία, ζπδπγήο ζηξνθή βιέκκαηνο ζην αληίζεην πιάγην Δγθνιεαζκφο αγθηζηξσηήο έιηθαο: κπδξίαζε αληίζεηα Αηκνξξαγία ζηειέρνπο (γέθπξα): βαζχ θψκα- άξξπζκε αλαπλνή-κχζε- απνπζία νθζαικνθεθαιηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ- ηεηξαπιεγία- παξάιπζε θξαληαθψλ λεχξσλ ακθνηεξφπιεπξα

53 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ Μεγάιεο αηκνξξαγίεο Τπνμείεο αηκνξξαγίεο Ηπηα θιηληθή εηθφλα Θάλαηνο ή Αηθλίδηα επηβάξπλζε

54 ΑΙΜΑΣΧΜΑ ΑΡΙΣΔΡΟΤ ΚΡΟΣΑΦΙΚΟΤ ΛΟΒΟΤ ΟΠΙΘΙΟ

55 ΑΝΔΤΡΤΜΑ ΑΡΙΣΔΡΗ ΔΧ ΚΑΡΧΣΙΓΑ

56 ΑΝΔΤΡΤΜΑ ΣΗ ΜΔΗ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ

57 Ιζηνξηθφ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Φπζηθή εμέηαζε 1νλ 2νλ 3νλ 4νλ 5 ΚΤΡΙΟΙ ΣΟΥΟΙ Δθηίκεζε αλαπλεπζηηθψλ νδψλ, αλαπλνήο θαη θπθινθνξίαο Αλαγλψξηζε πηζαλψλ αηηίσλ ΑΔΔ Αλαγλψξηζε θαηαζηάζεσλ πνπ κηκνχληαη ΑΔΔ Πξνζδηνξηζκφο ηεο βαξχηεηαο ηεο λεπξνινγηθήο πξνζβνιήο 5νλ Αλαγλψξηζε ππνθεηκέλσλ λνζεκάησλ

58 ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Καξδηνινγηθφο έιεγρνο Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο Αηκαηνινγηθφο θαη βηνρεκηθφο έιεγρνο Αμνληθή ηνκνγξαθία Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία Τπέξερνη ( θαξδηά θαξσηίδεο) ΟΝΠ (ππαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία κεηά ηελ ΑΣ) Αγγεηνγξαθία (ΠΙΔ) ΗΔΓ θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε

59 ΓΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑΓΝΧΗ Ηκηθξαλία Δλδνθνηιηαθή αηκνξξαγία Κξαληαθφ ηξαχκα Ογθνο εγθεθάινπ Μεηεπηιεπηηθέο θαηαζηάζεηο Λεηηνπξγηθά ειιείκκαηα πζηεκαηηθέο ινηκψμεηο Σνμηθέο κεηαβνιηθέο θαηαζηάζεηο (ππνγιπθαηκία, νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, επαηηθή εγθεθαινπάζεηα, θάξκαθα)

60 ΠΡΟΓΝΧΗ ΠΙΔ Παξάπιεπξε θπθινθνξία Άξζε αηηίαο εθπνκπήο εκβφισλ ζηακαηνχλ Αιιηψο ζε 3-5 ρξφληα ην 50% ζα εκθαλίζεη βαξηά νμεία πξνζβνιή. Τπνηξνπή ζην 10% ζηνπο επφκελνπο 3 κήλεο Μεγαιχηεξνο θίλδπλνο ζηηο επφκελεο 2 εκέξεο. Έκθξαθηα Η πξφγλσζε εμαξηάηαη απφ ην αγγείν Τπνηξνπή ζα ζπκβεί ζην 10% ηνλ πξψην ρξφλν θαη 4% αλά έηνο

61 ΠΡΟΓΝΧΗ Θλεζηκφηεηα Απφθξαμε κέζεο εγθεθαιηθήο 25% ζηηο πξψηεο εβδνκάδεο 35% ζηνλ πξψην ρξφλν 35% ζηα πέληε ρξφληα Δγθεθαιηθή εκβνιή 25-35% Δκβνιή απφ ιίπνο 50-70% Δγθεθαιηθή αηκνξξαγία κε θψκα 90% Δγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη παξεγθεθαιίδα 100% Δάλ επηδήζνπλ 75% θηλνχληαη ρσξίο βνήζεηα

62 ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γηαηήξεζε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ Γεληθή Δηδηθή 1. Απνηδεκαηηθή αγσγή 2. Υακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο δεμηξάλεο 3. Αληηαηκνπεηαιηαθά 4. Αληηπεθηηθά 5. Θξνκβφιπζε 6. Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε

63 ΤΠΑΡΑΥΝΟΔΙΓΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΗ ΣΡΑΤΜΑΣΙΚΗ Πξσηνπαζήο Δεπηεξνπαζήο

64 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ πγγελέο ζαθθνεηδέο αλεχξπζκα (50%) Αγγείσκα Κιεξνλνκηθή ηειεαγγεηεθηαζία Sturge-Weber Μπθσηηθά αλεπξχζκαηα- θνθθηψκαηα Μεηαζηαηηθνί φγθνη Αηκαγγεηνβιαζηψκαηα Οδψδεο πνιπαξηεξίηηο-αλαθπιαθηνεηδήο πνξθχξα-δλ Δγθεθαιηθή θιεβηθή ζξφκβσζε Αηκνξξαγηθέο δηαζέζεηο-αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο Τπέξηαζε Αξηεξηνζθιήξπλζε αλεπξχζκαηα Απηφκαηε ξήμε αξηεξίαο

65 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ Αηθλίδηα εγθαηάζηαζε-έληνλε ηληαθή θεθαιαιγία Πεξίπνπ ην ¼ ησλ αζζελψλ πέθηεη ζε θψκα Γπζθακςία απρέλα θαη ζεκείν Kerning Βπζνζθνπηθά: ππνυαινεηδείο αηκνξξαγίεο ή θαη νίδεκα ζειψλ. πλήζσο δελ ππάξρεη εζηηαθή ζεκεηνινγία ίζσο θξαληαθέο παξαιχζεηο Ηκηπάξεζε ζα εκθαληζηεί αξγφηεξα απφ ηνλ αληηδξαζηηθφ ζηελ έμνδν αίκαηνο αγγεηφζπαζκν

66 ΓΙΑΓΝΧΗ Οζθπνλσηηαία παξαθέληεζε ΔΝΤ πίεζε πάληνηε απμεκέλε αηκνξξαγηθφ ζάθραξν ρακειφ Σα εξπζξά εμαθαλίδνληαη ζε κία εβδνκάδα Αμνληθή ηνκνγξαθία Αγγεηνγξαθία: Μέζνδνο εθινγήο, ζηηο πξψηεο 1-2 εκέξεο ή κεηά απφ 2 εβδνκάδεο.

67 ΔΠΙΠΛΟΚΔ Δπαλάιεςε ηεο αηκνξξαγίαο Δγθεθαιηθή ηζραηκία (κείσζε ηεο ξνήο, αχμεζε ηεο ελδνθξάληαο πίεζεο, αχμεζε ηεο γινηφηεηαο) Τδξνθέθαινο: εμσηεξηθφο (ζηελ δεμακελή θαη ηα αξαρλνεηδή ζσκάηηα) εζσηεξηθφο (ζην θνηιηαθφ ζχζηεκα) πκπηψκαηα Δκθάληζε ππλειίαο πνπ αλ ρεηξνηεξεχζεη, ν αζζελήο ρεηξνπξγείηαη

68 ΠΡΟΓΝΧΗ Θλεζηκφηεηα: 30% ζηηο πξψηεο 24 ψξεο Σν 40% ππνθχπηεη ζηελ πξψηε αηκνξξαγία θαη ηελ πξψηε εβδνκάδα Σν 30% εκθαλίδεη επαλαιεπηηθή αηκνξξαγία ηνλ πξψην κήλα Οη πεξηζζφηεξνη ηελ 5ε- 9ε εκέξα Γη απηφ νη αζζελείο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηα 2 πξψηα 24σξα Ιζραηκία θαη έκθξαθην παξνπζηάδεη ην 25% κεηαμχ 4εο θαη 10εο εκέξαο

69 ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γεληθή Απζηεξή θαηάθιηζε Ηξεκηζηηθά Αλαιγεηηθά Ήπηα θαζαξηηθά Πξνθπιαθηηθή αληηεπηιεπηηθή αγσγή Νηκνδηπίλε Διαθξά αληηυπεξηαζηθή αγσγή Αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ πιάζκαηνο Μαληηφιε κε πξνζνρή (νίδεκα) Γεμακεζαδφλε ζην κεγάιν νίδεκα

70 ΘΔΡΑΠΔΙΑ Σειηθή ζεξαπεία Η Υεηξνπξγηθή επέκβαζε

71 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΦΛΔΒΟΘΡΟΜΒΧΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κχεζε, ινρεία, ρξήζε αληηζπιιεπηηθψλ, αθπδάησζε ειθψδεο θνιίηηο, θιεγκνλέο παξαξξηλίσλ Θξνκβψζεηο πιαγίνπ θφιπνπ: (κέζε σηίηηο, καζηνεηδίηηο) Θξνκβψζεηο ζεξαγγψδνπο θφιπνπ: ( θφγρνο παξαξξίληα) Θξνκβψζεηο νβειηαίνπ θφιπνπ: ( παξαξξίληα επη ή ππνζθιεξίδηα εκππήκαηα) Βαξεηά θιηληθή εηθφλα κε ππξεηφ εζηηαθή ζεκεηνινγία νθζαικνπιεγία Θεξαπεία : Αληηβηνηηθά ή θαη ρεηξνπξγείν

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ :

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 ΟΞΕΙΑ ΕΜΠΤΡΕΣΗ ΚΕΥΑΛΑΛΓΙΑ 14 ο Πεξηερόκελα 14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 14.2 ΜΖΝΗΓΓOΚΟΚΚΗΚΖ ΝΟΟ... 342 14.2.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΜΖΝΗΓΓΗΣΗΓΟΚΟΚΚΟΤ... 343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΓΤΦΑΓΙΑ Δ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ.»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΓΤΦΑΓΙΑ Δ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ.» ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΓΤΦΑΓΙΑ Δ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ.» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΚΡΑΓΗΟΠΟΤΛΟΤ ΝΑΣΑΛΗΑ(Α.Μ. 12895) ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ

ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΔΤΡΟΜΤΟΓΡΑΦΗΑ-ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο Οξηζκνί ραξαθηεξηζηηθά ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ Παξάγνληεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ ΑΠΕΚΚΡΘΗ ΘΩΔΘΟΤ ΣΑ ΟΤΡΑ

ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ ΑΠΕΚΚΡΘΗ ΘΩΔΘΟΤ ΣΑ ΟΤΡΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ Ι. ΛΟΤΣΑ ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ 12 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ Ξεξηερόκελα 12.1 ΞΔΟΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΝ ΝΓΘΝ... 322 12.1.1 ΗΠΡΗΘΖ AΟΓΔΠΖ ΘΑΗ ΝΜΓΝΛΩΠΖ... 322 12.1.2

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΔΝΓΟΦΘΑΛΜΗΑ ΠΗΔΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΥΡΖΖ ΡΗΝΗΚΧΝ ΦΔΚΑΜΧΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΔΝΓΟΦΘΑΛΜΗΑ ΠΗΔΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΥΡΖΖ ΡΗΝΗΚΧΝ ΦΔΚΑΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ. ΓΑΡΣΑΓΑΝΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΔΝΓΟΦΘΑΛΜΗΑ ΠΗΔΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΥΡΖΖ ΡΗΝΗΚΧΝ ΦΔΚΑΜΧΝ ΥΡΖΣΟ Κ. ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΝΔΤΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ Α.Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΣΑΝΑ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 11726 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΑ 11620 ΜΑΝΓΑΛΙΓΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΤΖ ΣΖ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΝΟΟΤ ΣΧΝ ΚΑΡΧΣΗΓΧΝ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ DOPPLER ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΖΜΑ Δ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ Απφζηνινο αξαθφπνπινο [1] ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ ΑΜΔΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ (ΕΧΣΗΚΧΝ ΖΜΔΗΧΝ) 1. Δκηέλεζη ζύνηομηρ εξέηαζηρ. Σπκπιεξψλνπκε πιήξσο ηα δσηηθά ζεκεία φπσο ΑΠ, ζθχμεηο, κε ηνλ άξξσζην ζε θαηαθεθιεκέλε θαη φξζηα ζέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ)

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Δλ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε (DVT) Πλεπκνληθή εκβνιή (ΡΔ) Δπηπινθέο: Α) κεηαθιεβηηηθφ ζχλδξνκν Β) πλεπκνληθή ππέξηαζε, ΓΚΑ Γ) ζάλαηνο 2-3 ζηνπο 1000 ζην γεληθφ πιεζπζκφ

Διαβάστε περισσότερα

12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301

12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301 ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ 12 ο Πεξηερόκελα 12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301 12.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ... 303 12.2.1 ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ... 303 12.2.2 ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΑΗΚΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΑΗΚΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΑΗΚΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκαηα. Δηδηθήο Φπζηθήο αγσγήο & Θεξαπεπηηθήο Γπκλαζηηθήο. γηα ην εαξηλφ εμάκελν

Θέκαηα. Δηδηθήο Φπζηθήο αγσγήο & Θεξαπεπηηθήο Γπκλαζηηθήο. γηα ην εαξηλφ εμάκελν ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Τκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ Eξγαζηήξην Αλαπηπμηαθήο Ιαηξηθήο & Δηδηθήο Αγσγήο Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζηελ Δηδηθφηεηα Δηδηθή Φπζηθή Aγσγή & Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξ.Γηαηξηβ.2947 ΥΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ - ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΜΑΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΛΑΕΑΡΟ ΗΥΛΔΣΗΓΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 «ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΘΔΜΑ:ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ( θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη σπόνιαρ κεθαλαλγίαρ με υηοβελονιζμό) 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ - EIΑΓΧΓΗ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα