Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο. Η πλήζεο Πξαθηηθή. Ο Γεκόζηνο Φσηηζκόο σο Φνξηίν ζηνπο Γήκνπο ηεο Κξήηεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο. Η πλήζεο Πξαθηηθή. Ο Γεκόζηνο Φσηηζκόο σο Φνξηίν ζηνπο Γήκνπο ηεο Κξήηεο"

Transcript

1 Ο Γεκόζηνο Φσηηζκόο σο Φνξηίν ζηνπο Γήκνπο ηεο Κξήηεο Ηξάθιεην 8500 ΜWh / έηνο (2008) ή 20,5% ηεο πλνιηθήο Ηιεθηξηθήο Προδιαγραφζσ των ζργων φωτιςμοφ, διαδικαςία διακηρφξεων και μελετών και νζα χρηματοδοτικά εργαλεία Ηξάθιεην, Υξήζηνο Νύρηεο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ΚΑΠΔ Υεξζόλεζνο 2976ΜWh/ έηνο (2010) ή 23,6% ηεο πλνιηθήο Ηιεθηξηθήο Ρέζπκλν 7681ΜWh/ έηνο (2011) ή 34,8% ηεο πλνιηθήο Ηιεθηξηθήο Καηαλάισζεο ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ 2998 ΜWh/ έηνο (2012) ή 32,5% ηεο πλνιηθήο Ηιεθηξηθήο Φαηζηόο 2677 ΜWh/ έηνο (2011) ή 74,7 % ηεο πλνιηθήο Ηιεθηξηθήο Μηλώα Πεδηάδαο 1188 ΜWh/ έηνο (2011) ή 12,4 % ηεο πλνιηθήο Ηιεθηξηθήο Η πλήζεο Πξαθηηθή Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο ρεδίαζε Οδηθνύ θσηηζκνύ κε ειιηπείο κειέηεο Διιηπήο ζπκκόξθσζεο κε Γηεζλή θαη Δπξσπατθά πξόηππα (ΔΝ 13201) Υακειή δηείζδπζε λέσλ ηερλνινγηώλ θσηηζκνύ (θπξίσο ζηνλ νδηθό θσηηζκό) Μεγάιν πνζνζηό ππεξθσηηζκέλσλ ή ππνθσηηζκέλσλ νδώλ Διιηπήο ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ζε δήκνπο, ηκήκαηα πξνκεζεηώλ θαη ηερληθέο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ θσηηζκνύ κε ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ δσήο ελόο πξντόληνο θσηηζκνύ 1

2 Σερλνινγία LED - Γηόδνπ Δθπνκπήο Φσηόο πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Φσηηζκνύ Ηκηαγώγηκε δίνδνο πνπ εθπέκπεη θσο όηαλ ειεθηξηθό ξεύκα εθαξκνζηεί κε εκπξόζζηα νξζή πόισζε πξνο ηε ζπζθεπή. Δλεξγεηαθή απόδνζε ιακπηήξσλ LED: ην ίδην ή πεξηζζόηεξν ελεξγεηαθά απνδνηηθνί από ηα πην πξνεγκέλα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά πξντόληα ( lm/w δύν ή ηξεηο θνξέο πην απνδνηηθά) Τςειή πνηόηεηα θσηηζκνύ θαη νπηηθή άλεζε όζνλ αθνξά ηελ απόδνζε ρξσκάησλ (έληνλα θνξεζκέλα ρξώκαηα ζηα θσηηδόκελα αληηθείκελα) θαη δπλακηθό έιεγρν (άκεζε έλαπζε θαη ζβέζε, δπλαηόηεηα απμνκείσζεο έληαζεο θσηόο). Μεγάιε δηάξθεηα δσήο (πάλσ από 3 θνξέο κεγαιύηεξε από νηθνλνκηθνύο ιακπηήξεο ~ ώξεο) Μεησκέλεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο Γελ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν ε ζπλδπαζκό κε θσηηζκό LED, ην θόζηνο ηεο ελέξγεηαο κεηώλεηαη έσο θαη 70% κέζσ ηεο έμππλεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ dimming Δπηηξέπεη ηε δηαρείξηζε αιιά θαη ηνλ έιεγρν κέζσ πιαηθόξκαο Web Υακειό θόζηνο εγθαηάζηαζεο Γελ απαηηνύληαη θαισδηώζεηο Δύθνιε πξνζαξκνγή ζε πθηζηάκελα ζπζηήκαηα On/Off ή On/Off/ Dimming κε έιεγρν (0-10v θαη DALI) Πνιιαπιόο πξνγξακκαηηζκόο έλαπζεο/ζβέζεο Γπλαηόηεηα πξνζζήθεο αηζζεηήξα θίλεζεο Μέηξεζε θαηαλάισζεο θαη ελεκέξσζεο ζθαικάησλ Δπθνιία απόξξηςήο ηνπο Πιήξεο δηαδηθηπαθό ινγηζκηθό δηαρείξηζεο πξνζθέξνληαο απεηθόληζε ησλ ηζηώλ ζε Google Maps Γελ εθπέκπνπλ ππεξηώδε θαη ππέξπζξε αθηηλνβνιία Μεγάιε αμηνπηζηία ιεηηνπξγία ππέξβαζεο ζθαικάησλ δηαηεξώληαο πάληα ηε ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθώλ πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Φσηηζκνύ Eμνπιηζκόο Διεγθηήο Φσηηζκνύ Σνπνζεηείηαη ζηα θσηηζηηθά ζώκαηα HPS, LED, Τπνζηεξίδεη δίθηπν RF ην νπνίν απηνξπζκίδεηαη & απηνδηνξζώλεηαη Δπηηεξεί θαη ειέγρεη ηα θσηηζηηθά: Καηάζηαζε ιακπηήξα θαη έιεγρνο (on/off, dimming) Πνιιαπιή δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ θαη δηαρείξηζεο νκάδσλ θσηηζηηθώλ Καηαγξαθή θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη απνζηνιήο δεδνκέλσλ Δλεκέξσζε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο θαη ζθαικάησλ Δλζσκαηώλεη θσηνθύηηαξν λπθηόο θαη δέρεηαη αηζζεηήξα θίλεζεο Αζύξκαηνο Γηαθνκηζηήο Δίλαη ν δηαθνκηζηήο δεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ ειεγθηώλ θαη ηνπ ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο θσηηζκνύ Κάζε δηαθνκηζηήο ππνζηεξίδεη έσο 500 ειεγθηέο Υξεζηκνπνηεί επηθνηλσλία RF κε ηνπο ειεγθηέο Υξεζηκνπνηεί επηθνηλσλία κέζσ GPRS ή Ethernet κε ην ινγηζκηθό Λνγηζκηθό Γηαρείξηζεο Φσηηζκνύ Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή (Web-based) Πιήξεο δηαρείξηζε νδνθσηηζκνύ, έιεγρνο θαη πξνγξακκαηηζκόο Δλεκέξσζε ζθαικάησλ θαη εηδνπνίεζε επηζθεπήο Δλζσκαηώλεη Google Maps Φνξεηή ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνύ Υξήζηκν εξγαιείν γηα γξήγνξε εγθαηάζηαζε Δξγαιείν ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Φσηηζκνύ Αςφρματ οσ Ελεγκτήσ RF RF Ασύρματος Διακομιστής Αςφρματοσ Διακομιςτήσ Κινητή τηλ. / Internet Firewall SCADA Server ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ανάλυςη Προςωπικό διαχείριςησ Απεικόνιςη Εξωτερικό ςυνεργείο 2

3 Σν Πξόηππν ΔΝ (1) Σν Πξόηππν ΔΝ (2) Σν Πξόηππν ΔΝ (3) Κξηηήξηα ηεο ΔΔ γηα Πξάζηλεο Πξνκήζεηεο γηα Φσηηζκό Αγνξά ιακπηήξσλ κε πςειή απόδνζε ιακπηήξσλ Αγνξά απνδνηηθώλ ζηξαγγαιηζηηθώλ πελίσλ Πξνώζεζε ηεο αγνξάο ζπζηεκάησλ θσηηζκνύ κε ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηνλ παξερόκελν θσηηζκό Δλζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ζηξαγγαιηζηηθώλ πελίσλ απμνκεηνύκελεο ξνήο θσηηζκνύ, όπνπ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο Πξνώζεζε ιακπηήξσλ κε ρακειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε πδξάξγπξν Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο θσηηζηηθώλ ζσκάησλ πνπ πεξηνξίδνπλ ην εθπεκπόκελν θσο άλσ ηνπ νξηδνληίνπ επηπέδνπ 3

4 Κξηηήξηα ηεο ΔΔ γηα Όδνθσηηζκό Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Διάρηζηε θσηεηλή απόδνζε Π.ρ Γηα ηελ πξνκήζεηα δηαθαλήο ή επηρξηζκέλνπ ιακπηήξα λαηξίνπ πςειήο πίεζεο κε δείθηε ρξσκαηηθήο απόδνζεο (Ra) < 60, Π.ρ Διάρηζηε απόδνζε ζηξαγγαιηζηηθνύ πελίνπ γηα ιακπηήξεο εθθέλσζεο πςειήο έληαζεο Κξηηήξηα ρνξήγεζεο (ή θξηηήξηα αλάζεζεο) Π.ρ Eπηπιένλ βαζκνί γηα ιακπηήξεο πνπ πιεξνύλ ηνπο αθόινπζνπο ζπληειεζηέο ζπληήξεζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο (ΦΡ) θαη ηνπο ζπληειεζηέο επηβίσζεο ησλ ιακπηήξσλ (ΔΛ): Κξηηήξηα ηεο ΔΔ γηα εγθαηάζηαζε νδηθνύ θσηηζκνύ Κξηηήξηα Δπηινγήο Tελ εγθαηάζηαζε ζα αλαιάβεη πξνζσπηθό κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ ζηελ εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα παξάζρεη νδεγίεο όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν αληηθαηάζηαζεο ησλ ιακπηήξσλ θαη πνηνη ιακπηήξεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα θσηηζηηθά ζώκαηα ρσξίο λα κεησζεί ε αλαθεξόκελε ελεξγεηαθή απόδνζε Ρήηξεο Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζθαιίζεη όηη ηα λέα ή αλαθαηληζκέλα ζπζηήκαηα θσηηζκνύ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά θαη δελ ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα από ηελ απαηηνύκελε. Πεγέο Υξεκαηνδόηεζεο Γεκόζηνο Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) Έξγα ζύκθσλα κε ηηο ηξαηεγηθέο Πνιηηηθήο πλνρήο θαη ηελ ζπκκεηνρή Κνηλνηηθώλ Πόξσλ «Πξάζηλν Σακείν» Έληαμε έξγσλ ππνδνκήο αεηθόξνπ αλάπηπμεο Έργο Χερσονήσου, έργο Μαλεβιδίου Δζληθά Πξνγξάκκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ & ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ, ΔΠΠΔΡΑΑ Πεγέο Υξεκαηνδόηεζεο Ιδησηηθόο (1) Δπηρείξεζε Δλεξγεηαθώλ Τπεξεζηώλ (ΔΔΤ - ESCO) Μηα Δηαηξεία Δλεξγεηαθώλ Τπεξεζηώλ (ΔΔΤ) ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε ην δήκν γηα ην ζρεδηαζκό, ηε ρξεκαηνδόηεζε θαη εγθαηάζηαζε ηερλνινγηώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο κε αξρηθό θεθάιαην ηεο ΔΔΤ. Η ζύκβαζε εγγπάηαη ην ύςνο ηεο εμνηθνλόκεζεο ύζηεξα από πξνθαηαξηηθή επηζεώξεζε. Η ζύκβαζε πξνβιέπεη όηη ε ΔΔΤ εμνθιείηαη κέζσ ελόο πνζνζηνύ ηεο αμίαο ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ελέξγεηαο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ηερλνινγία πνπ έρεη εθαξκνζηεί. Η ΔΔΤ πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν παθέην ππεξεζηώλ, ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξεί ηελ εγθαηάζηαζε, ε νπνία νδεγεί ζε πεξαηηέξσ εμνηθνλόκεζε πόξσλ. Η ΔΔΤ εγγπάηαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο δήκνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνζό. Γηάξθεηα ηεο αλαζέηνπζαο είλαη ζπλήζσο 10 έσο 15 εηώλ. Καηάιιειν γηα έξγα κε απνηειεζκαηηθά κέηξα πςειήο ελεξγεηαθήο εμνηθνλόκεζεο, εθόζνλ νη δπλαηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο ηνπ θόζηνπο ηεο ελέξγεηαο πξέπεη λα απνπιεξώζνπλ γηα ηελ επέλδπζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ΔΔΤ. 4

5 Πεγέο Υξεκαηνδόηεζεο Ιδησηηθόο (2) Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (Leasing) Βαζίδνληαη ζην γεγνλόο όηη έλαο δήκνο κηζζώλεη εμνπιηζκό αληί ηνλ αγνξάδεη Γελ πξνζκεηξνύληαη σο ρξένο Μία κίζζσζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηκεξίζεη ην θόζηνο κηαο εγθαηάζηαζεο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Τπάξρεη, επίζεο, έλαο ζπλδπαζκόο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο κέζσ ηξίησλ. Ο Γήκνο εμαθνινπζεί λα είλαη ππεύζπλνο γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνύ θσηηζκνύ. ύκπξαμε Γεκόζηνπ & Ιδησηηθνύ Σνκέα (ΓΙΣ) πλεξγαζία ησλ δεκόζησλ κε ηνπο ηδησηηθνύο θνξείο, κε ζηόρν ηελ πινπνίεζε ελόο έξγνπ, ελδείθλπηαη γηα αληαπνδνηηθά έξγα ππνδνκώλ Πεγέο Υξεκαηνδόηεζεο Ιδησηηθόο (3) Σξαπεδηθόο δαλεηζκόο Γηα έξγα κε ειθπζηηθό ρξόλν απνπιεξσκήο Υξεκαηνδόηεζε κέζσ ηνπ πάξνρνπ ειεθηξηζκνύ Κεθάιαην από ηνλ πάξνρν Απνπιεξσκή από ηνπο ινγαξηαζκνύο ξεύκαηνο ρήκα ΓΔΗ- ΚΓΔΠ Γήκνη Δπηιέγνληαη πεξηνρέο δξόκνη γηα κέηξεζε δπλακηθνύ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο Καζνξίδεηαη ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα Γίλνληαη κεηξήζεηο, θαηεγνξηνπνίεζε νδώλ θαη εθπνλνύληαη κειέηεο θσηηζκνύ Τινπνηνύληαη νη παξεκβάζεηο Απνηππώλεηαη ε εμνηθνλόκεζε θαη πξνγξακκαηίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή ζπληήξεζε ησλ παξεκβάζεσλ Πεγέο Υξεκαηνδόηεζεο (3) Δπξσπατθόο Αλαθύθισζε πόξσλ (JESSICA - ΔTΔΠ) Νένο ηξόπνο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Δ.Δ. πνπ εζηηάδεη ζηελ πξνώζεζε ησλ βηώζηκσλ επελδύζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ζε αζηηθέο πεξηνρέο Μεραληζκόο Σερληθήο Βνήζεηαο ELENA ΔTΔΠ Ο Μεραληζκόο θαιύπηεη κέρξη ην 90% ηνπ θόζηνπο ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία κεγάισλ επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ βηώζηκεο ελέξγεηαο ζε πόιεηο θαη πεξηνρέο Μεραληζκόο European Energy Efficiency Fund (EEEF) Ο Μεραληζκόο θαιύπηεη κέρξη ην 90% ηνπ θόζηνπο ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ ΔΞΔ/ΑΠΔ/Αζηηθέο Μεηαθνξέο ηεο ηάμεο ησλ 5-25εθ. Δπξώ κε ηνπιάρηζηνλ εμνηθνλόκεζε από ην έξγν ίζε κε 20% Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα HORIZON, INTERREG, LIFE+,CBC, Γηαζπλνξηαθά Πξνώζεζε Δπξσπατθώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ Smart Cities Παξαδείγκαηα Έξγσλ - Κύπξνο Υξεκαηνδόηεζε από ΔΔΔF Γήκνη ζε ζπλεξγαζία κε ην CEA ζπλέηαμαλ ηα ΓΑΔ ζε 16 Γήκνπο => πην ζεκαληηθό κέηξν ε αλαβάζκηζε ηνπ νδνθσηηζκνύ πλεξγαζία κε ηελ ΑΗΚ (Αξρή Ηιεθηξηζκνύ Κύπξνπ) => πάξνρνο ει. Δλέξγεηαο /ζπληήξεζε δηθηύνπ Απεπζύλζεθαλ ζην EEEF (Δπξσπατθό Σακείν Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο) 5

6 Παξαδείγκαηα Έξγσλ - Κύπξνο πλνπηηθή πεξηγξαθή πξνηεηλόκελεο επέκβαζεο ύλνιν θσηηζηηθώλ πνπ ζα αληηθαηαζηαζνύλ: Σύπνη λέσλ θσηηζηηθώλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ: 13% LED 30W 72% LED 40W 8% LED 80W 7% LED 130W Κόζηνο αγνξάο λέσλ θσηηζηηθώλ: Κόζηνο αληηθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ θσηηζηηθώλ: ύλνιν ηερληθήο βνήζεηαο: Δθηηκώκελε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο: 48% (12 18 GWh αλά έηνο) Δθηηκώκελε κείσζε εθπνκπώλ CO2: tones αλά έηνο Μείσζε ηνπ θόζηνπο αγνξάο δηθαησκάησλ ζεξκνθεπηαθώλ αεξίσλ θαηά πεξίπνπ κε αλά έηνο Πεξηνξηζκόο θόζηνπο ζπληήξεζεο κε αλά έηνο Μείσζε θόζηνπο θαη δαπαλώλ γηα ηνλ νδηθό θσηηζκό: αλά έηνο Παξαδείγκαηα Έξγσλ Λνο Άληδειεο, ΗΠΑ Υξεκαηόδόηεζε ΓΙΣ (PPP) Γάλεην 40εθ. $ (Σξαπεδηθά Funds) Δπηδόηεζε Σηκήο kwh ζηελ ηηκή 0,24 $ /kwh 13.2 εθ $ (Πάξνρνο) Ίδηα Κεθάιαηα 3,6 εθ $ Bureau s Street Lighting Maintenance Assessment Fund Εσταριστώ για την προσοτή σας! 19 th km Marathonos Avenue, Pikermi, Greece Τ: , F:

Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού. Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα

Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού. Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα Βιομ. Υλικό & Ενεργειακά συστήματα Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα Συντάκτης: Γιώργος Χριστοδούλου Ηλεκτρολόγος Mηχανικός, MSc Γιατί ασύρματο σύστημα διαχείρισης φωτισμού;

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Κινητήριες Δυνάμεις για Συνεργασίες Νομοθεσία, Διεθνή Πρότυπα, Βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκά και Εθνικά Σχέδια Δράσης Τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Θεσμικό Πλαίσιο και προοπτικές

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Θεσμικό Πλαίσιο και προοπτικές Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Θεσμικό Πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ως εργαλείο εξοικονόμησης στις κατοικίες 1 Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

MANUFACTURED IN GREECE

MANUFACTURED IN GREECE MANUFACTURED IN GREECE ED BY 5 Ευέλικτο 3 Φωτιστικές Εφαρμογές, Πολλαπλές Χρήσεις εώς 129 Lm/W Υψηλής Απόδοσης πηγή LED έως 129 Lm/W Αναβαθμίσιμο Σχεδιασμένο βάση οδηγίας ZHAGA book 7 cat. LLE-L28W4 Tc:25

Διαβάστε περισσότερα

(...).. 1 2008 31 2008 (, )

(...).. 1 2008 31 2008 (, ) (...).. 1 2008 31 2008 (, ) 1 2008 31 2008 1 (...).. 1 2008 31 2008 (, ). 3-4.... 5-39.. 40 41 42-43. 44. 45-97 2 (...).. 1 2008 31 2008 (, ) (...)... ( ), 31 2008,,.,.,,,..,.,..,.,.,,.,.. :..... 1,6.

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

GREEN ENERGY FUNCTIONALITY ERGONOMICS DESIGN ENERGY SAVING PERFECTION IN LED LIGHTING SYSTEMS

GREEN ENERGY FUNCTIONALITY ERGONOMICS DESIGN ENERGY SAVING PERFECTION IN LED LIGHTING SYSTEMS FUNCTIONALITY ERGONOMICS PERFECTION IN GREEN ENERGY DESIGN ENERGY SAVING LIGHTING SYSTEMS KALFEX μικρή κατανάλωση μεγάλη διάρκεια ζωής H επαναστατική τεχνολογία (Light Emitting Diode) αξιοποιείται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη. Φωτισµός

Buy Smart+ Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη. Φωτισµός Buy Smart+ Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη Φωτισµός Περιεχόµενα Γενικό Πλαίσιο Ετικέτα Κριτήρια Συµβουλές Ορισµοί Λαµπτήρες αναφέρονται επίσης και ως λάµπες, λυχνίες και είναι τεχνητές πηγές φωτός τροφοδοτούµενες

Διαβάστε περισσότερα

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω EC3-33x α µ α α µ α α µ α µα µ. µα α α α µ ( αµ α µα α α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω µ µ ω α.( µα, α, α µ, α µ α.α.) µ ω α αµ ω α α α α α µ TCP/IP Ethernet ω ω α α α α α α µ α ω LONWORKS ω

Διαβάστε περισσότερα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Δρ. Γ.Μ. Σταυρακάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συντονιστής εταίρος Κίνητρα και Στόχοι [1/2] Ισόγειο και

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία συλλογή καλών πρακτικών από δήμους

Εμπειρία συλλογή καλών πρακτικών από δήμους Εμπειρία συλλογή καλών πρακτικών από δήμους Μυτιλήνη, 17.04.2013 Έφη Κορμά ΚΑΠΕ Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Παράδειγμα από το Δήμο Αμαρουσίου το Μάιο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045 µ ALCO EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α α α α µ α µα µ α µα α µ (rack) µ α µ. α α α α µ α α µ α µα α µ α µ. α µα µ α µα µ α, µ : TCP/IP Ethernet µ α α µ LON Echelon. TCP/IP µα µ α α α µ µ α α α α α. µ LON

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. Κρατικές Χορηγίες/Επιδοτήσεις ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. Παράδειγμα - Αυστρία

ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. Κρατικές Χορηγίες/Επιδοτήσεις ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. Παράδειγμα - Αυστρία ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Κρατικές Χορηγίες/Επιδοτήσεις 5 Ιουνίου 2014 Διαθέσιμα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Η πλειοψηφία των κρατών μελών είχε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

«Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

«Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας / Προϊσταμένη Μονάδας Επιτόπιων

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Μυρτώ Θεοφιλίδη Χημικός Μηχανικός, MSc Τμήμας Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής Συγκοινωνίας

Εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής Συγκοινωνίας Εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής Συγκοινωνίας Η εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής Συγκοινωνίας είναι μία Web-Based εφαρμογή που οπτικοποιεί με κατάλληλο μορφότυπο τα στοιχεία κίνησης των οχημάτων συγκοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων SmartEcoMeter Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου Φ/Β εγκαταστάσεων Σύνδεση µετρητή µέσω Vodafone GPRS

Διαβάστε περισσότερα

40 χρόνια στο χώρο του φωτισμού 3 βασικοί άξονες δραστηριοποίησης: αστικός φωτισμός αρχιτεκτονικός φωτισμός τεχνικός επαγγελματικός φωτισμός

40 χρόνια στο χώρο του φωτισμού 3 βασικοί άξονες δραστηριοποίησης: αστικός φωτισμός αρχιτεκτονικός φωτισμός τεχνικός επαγγελματικός φωτισμός 40 χρόνια στο χώρο του φωτισμού 3 βασικοί άξονες δραστηριοποίησης: αστικός φωτισμός αρχιτεκτονικός φωτισμός τεχνικός επαγγελματικός φωτισμός Τμήμα Μελετών Σχεδιασμού Φωτισμού: Μελέτες φωτισμού Οικονομοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Energy Exploitation of Biogas: Trends and Perspectives

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Energy Exploitation of Biogas: Trends and Perspectives Ενεργειακή Αξιοποίηση του Βιοαερίου: Τάσεις & Προοπτικές Χρήστος Ζαφείρης, ΜSc, - Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Tηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρίζοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Δράσεις, ιδέες, απαιτήσεις, εργαλεία και συνεργασίες για την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος

Υποστηρίζοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Δράσεις, ιδέες, απαιτήσεις, εργαλεία και συνεργασίες για την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις 11-12 Ιουνίου 2015 Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Υποστηρίζοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Δράσεις, ιδέες, απαιτήσεις, εργαλεία και συνεργασίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Μυρτώ Θεοφιλίδη Χημικός Μηχανικός, MSc Τμήμας Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

FORD B-MAX BMAX_V3_2012_Cvr_Main.indd 1-3 30/06/2012 08:42

FORD B-MAX BMAX_V3_2012_Cvr_Main.indd 1-3 30/06/2012 08:42 FORD B-MAX 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 19 21 22 23 4 2 14 1 13 1 6 3 15 8 9

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Εφαρμογής Διαχείρισης Οχημάτων Καθαριότητος

Δυνατότητες Εφαρμογής Διαχείρισης Οχημάτων Καθαριότητος Γενικά Δυνατότητες Εφαρμογής Διαχείρισης Οχημάτων Καθαριότητος Η εφαρμογή Διαχείρισης των Οχημάτων Καθαριότητος είναι μία Web-Based εφαρμογή που οπτικοποιεί με κατάλληλο μορφότυπο τα στοιχεία κίνησης των

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs. «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας συμφωνιών ΕΠΕΥ ΘΗΣ Περίπτωση εφαρμογής» Αριστοτέλης Αηδόνης

ST-ESCOs. «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας συμφωνιών ΕΠΕΥ ΘΗΣ Περίπτωση εφαρμογής» Αριστοτέλης Αηδόνης ST-ESCOs Ημερίδα Ενημέρωσης για τις Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών Θερμικών Ηλιακών (ΕΠΕΥ - ΘΗΣ) 6 Ιουνίου 2007, Ξενοδοχείο Athens Imperial «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Pilot Projects

Cyprus Pilot Projects Cyprus Pilot Projects Savvas Vlachos Cyprus Energy Agency 23 January 20 Marseille WP1-Management and meetings Time plan overview Contribution to all WP 3 rd TMG meeting sc sc sc DEC 13 JAN FEB MAR APR

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Φωτισμός Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Δρ Κώστας Κωνσταντίνου Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε Περιεχόμενα Γενικό Πλαίσιο Ετικέτες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα