ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ""

Transcript

1 ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ. 1813/1927 ηνπ Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο απνθάζεηο αξηζ. 7922/45, 8742/51, 16294/55,3208/68,904/69 θαη 3219/72 ηνπ ίδηνπ Ξξσηνδηθείνπ, θέξεη ηελ επσλπκία "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" έρεη έδξα ηελ πφιε ηεο Αζήλαο θαη ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαηαζηαηηθνχ. Άρθρο 2 ο ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ Ζ ΞΝΔΔ-ΡΔ ζπγθξνηείηαη ζαλ αλψηεξε νκνηνεπαγγεικαηηθή Ξαλειιαδηθή Έλσζε θαη πεξηιακβάλεη ζηελ δχλακε ηεο ηα ζσκαηεία: 1. παιιήισλ θαη εξγαηψλ Μελνδνρείσλ Ύπλνπ. 2. παιιήισλ Ρνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ. 3. Μελαγψλ. 4. παιιήισλ θαθελείσλ, Εαραξνπιαζηείσλ, Γαιαθηνπσιείσλ θαη κηθηψλ ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ. 5. παιιήισλ Δζηηαηνξίσλ θαη κηθηψλ ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ. 6. παιιήισλ θαη εξγαηνηερληηψλ Επζνπνηίαο- Τπγείσλ πάγνπ. 7. Δξγαηνηερληηψλ Θνλζεξβνπνηίαο θαη Αιηπάζησλ. 8. παιιήισλ θαη εξγαηνηερληηψλ Εαραξνπιαζηείσλ θαη πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεσλ Εαραξσδψλ πξντφλησλ θαη κπηζθνηνπνηίαο. 9. Δξγαδνκέλσλ ζε Ηακαηηθά Ινπηξά θαη θάζε θιάδν πνπ ήζειε δεκηνπξγεζεί θαη έρεη ζρέζε κε ηνλ Ρνπξηζκφ θαη Δπηζηηηζκφ θαη Ρνπξηζηηθά θαη Δπηζηηηζηηθά Δπαγγέικαηα.

2 Άρθρο 3 ο ΠΘΝΞΝΗ 1. Λα ζπλελψζεη ηα νκνεηδή εξγαζηαθά επαγγεικαηηθά Πσκαηεία ηνπ θιάδνπ φιεο ηεο ρψξαο γηα ηελ εληαία θαη ζπιινγηθή κειέηε, πξνζηαζία θαη παξαγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ επαγγεικαηηθψλ, εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπο. 2. Λα εληζρχζεη ηελ πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή αλχςσζε ησλ εξγαηψλ ή ππαιιήισλ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο θαη λα ππνβνεζάεη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εηδίθεπζε ηνπο. Λα αγσλίδεηαη γηα ηελ πξνάζπηζε θαη δηεχξπλζε ησλ αξρψλ ηεο Γεκνθξαηίαο, ηεο Διεπζεξίαο Δηξήλεο, Δζληθήο Αλεμαξηεζίαο θαη Θνηλσληθήο Γηθαηνζχλεο. 3. Λα θξνληίδεη γηα ηελ επέθηαζε ηεο εξγαηηθήο θαη θνηλσληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ επίβιεςε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο. Λα βειηηψλεη θαη λα εμαζθαιίδεη θαιχηεξνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ζηνπο κηζζσηνχο ηνπ θιάδνπ. 4. Ρελ αλάπηπμε ζε Δζληθφ θαη Γηεζλέο επίπεδν ηνπ Ρνπξηζκνχ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηα Ρνπξηζηηθά θαη Δπηζηηηζηηθά επαγγέικαηα, πνπ ζα σθειήζεη ηελ Δζληθή Νηθνλνκία θαη γεληθά ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 5. Ζ εμαζθάιηζε πιήξνπο απαζρφιεζεο ησλ εξγαηνυπαιιήισλ Ρνπξηζκνχ θαη Δπηζηηηζκνχ, νινθιεξσκέλεο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ειεχζεξεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη θιαδηθψλ Ππκβάζεσλ. 6. Ζ Νκνζπνλδία βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Ππλδηθαιηζκνχ δηαζθαιίδεη ηελ πιήξε απηνλνκία θαη ειεπζεξία ησλ νξγαλψζεσλ ηεο. 7. Ζ νκνζπνλδία δηνηθείηαη θαη απνθαζίδεη γηα ηελ δξάζε ηεο ζε απφιπηε αλεμαξηεζία απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηελ Θπβέξλεζε. 8. Λα ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ησλ ηκεκάησλ ηεο Νκνζπνλδίαο γηα πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αγσληζηηθέο θαη απεξγηαθέο εθδειψζεηο. 9. Λα εθπξνζσπεί θαη λα ελεκεξψλεη ηηο νξγαλψζεηο-κέιε ηεο ζε φια ηα νηθνλνκηθά γεληθά, αζθαιηζηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Δπηζηηηζηηθά θαη Ρνπξηζηηθά Δπαγγέικαηα. 10. Λα αληηπξνζσπεχεη ζε φιεο ηηο νξγαλψζεηο - κέιε ηεο φπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξν 2 ζηελ ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, θαη λα πξνηείλεη εθπξνζψπνπο ηεο ζηα θιαδηθά, αζθαιηζηηθά θαη επηθνπξηθά ηακεία, ΠΠΔ θαη γεληθά λα βνεζά ηηο νξγαλψζεηο - κέιε ηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπο.

3 Άρθρο 4 ο ΚΔΠΑ Ρελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ ε Νκνζπνλδία επηδηψθεη: 1. Κε ηελ νξγάλσζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ ζηα ζσκαηεία ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο. 2. Κε ηελ βνήζεηα πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εξγαηηθψλ λφκσλ, ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ Γηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ. 3. Κε ηελ ίδξπζε πξνκεζεπηηθψλ, θαηαλαισηηθψλ, παξαγσγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηα κέιε ηεο. 4. Κε ηελ παξνρή κεηεξγαζηαθήο ςπραγσγίαο ζηα κέιε ηεο, νξγαλψλνληαο εθδξνκέο, ζεαηξηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο, θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο θάζε κνξθήο ηέρλεο, γηνξηέο θ.ι.π. 5. Κε ηελ δεκηνπξγία εξγαηηθψλ αλαγλσζηεξίσλ, βηβιηνζεθψλ, εληεπθηεξίσλ, ιεζρψλ θαη κε ηελ έθδνζε δηθήο ηεο εθεκεξίδαο. 6. Ξαίξλνληαο θάζε κέηξν πνπ ζα θξηζεί θαηάιιειν, ζθφπηκν θαη πξφζθνξν ππφ ηελ δηνίθεζε γηα ηελ ζπλδηθαιηζηηθή νηθνλνκηθή, ζπλεηαηξηζηηθή, επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή εμχςσζε ησλ κειψλ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θαζψο θαη γηα ηελ ζσκαηηθή θαη αζιεηηθή αγσγή ησλ ηδίσλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο. 7. Δθπξνζσπψληαο ηα κέιε ηεο, εξγαηηθέο θαη ππαιιειηθέο νξγαλψζεηο ζε φια ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο, ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηα Γηαηηεηηθά θαη αζθαιηζηηθά Γηθαζηήξηα, ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ θιάδνπ. 8. Κε ηελ κειέηε ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πείξαο ησλ Γηεζλψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ νξγαλψζεσλ Ρνπξηζηηθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ. Άρθρο 5 ο ΞΔΟΘΔΗΚΔΛΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ Ζ νκνζπνλδία απνηειεί ηκήκα ηεο Γενικής Πσνομοζπονδίας Δργαηών Δλλάδας απνδέρεηαη κε ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ,

4 ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαη ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εληνιέο θαη απνθάζεηο ησλ Ξαλειιαδηθψλ Ππλεδξίσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Θαιεί εγγξάθσο ηελ ΓΠΔΔ φπσο νξίδεη θάζε θνξά ηνλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαηαζηαηηθνχ, αληηπξφζσπν ηεο ζηα ζπλεξρφκελα Ππλέδξηα θαη Γεληθά Ππκβνχιηα απηήο. Ζ ΞΝΔΔ-ΡΔ έρεη δηθαίσκα ηεο θξηηηθήο θαη ηεο ελαληηάζεσο ζηηο απνθάζεηο ηεο ΓΠΔΔ φηαλ απηέο είλαη αληίζεηεο ζηα ζπκθέξνληα ησλ Θιαδηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Άρθρο 6 ο ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΞΟΝΠΣΥΟΖΠΖ ΑΞΝΣΥΟΖΠΖ - ΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Ζ Νκνζπνλδία ζπγθξνηείηαη απφ ηα εξγαζηαθά Πσκαηεία ηνπ θιάδνπ ηνπξηζηηθψλ θαη επηζηηηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη απφ άιια πνπ ζα ήζειαλ λα πξνζρσξήζνπλ ζηελ δχλακε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο. Ρα παξαπάλσ ζσκαηεία - κέιε ηεο απνδέρνληαη πιήξσο ηηο αξρέο ηεο θαη αλαιακβάλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην Θαηαζηαηηθφ απηφ. Άρθρο 7 ο ΞΟΝΠΣΥΟΖΠΖ 1. Γηα ηελ πξνζρψξεζε ησλ ζσκαηείσλ ζηελ Νκνζπνλδία απαηηνχληαη: o Έγγξαθε αίηεζε πνπ ζα αλαθέξεη απαξαίηεηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ γξακκέλσλ κειψλ ηνπ ζηα κεηξψα ηνπ θαη ησλ ηακεηαθά εληάμεη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. o Αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Πσκαηείνπ θαηά ηελ νπνία δηαβάζηεθε ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ θαη ε Γ.Π. κε βάζε απηφ απνθάζηζε λα πξνζρσξήζεη ζηελ νκνζπνλδία κε κπζηηθή ςεθνθνξία. o Θαηάζηαζε πνπ ζα αλαθέξεη ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηνπ Πσκαηείνπ θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπο. o Αληίγξαθν ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηνπ Πσκαηείνπ, εγθξηκέλν απφ ην Ξξσηνδηθείν. 2. Ρν Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην εγθξίλεη ή απνξξίπηεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ, ηελ γλσζηνπνηεί έγγξαθα ζην ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν, κέζα ζ' έλα κήλα απφ ηελ ιήςε ηεο

5 απφθαζεο. Ζ απφθαζε ηίζεηαη ππ φςε ηεο Α' Νινκέιεηαο ηνπ Γ.Π. θαη ηνπ Ππλεδξίνπ ην νπνίν θαη απνθαίλεηαη νξηζηηθά πάλσ ζην ζέκα. 3. Πσκαηείν πνπ δελ έγηλε δεθηφ γηα εγγξαθή απφ ην Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα επαλέιζεη κε λέα αίηεζε θαη λα πξνζθχγεη ζην πξψην ηαθηηθφ, ή έθηαθην ζπλέδξην, πνπ απνθαζίδεη ηειηθά γηαπηφ. Άρθρο 8 ο ΑΞΝΣΥΟΖΠΖ Ζ απνρψξεζε θάζε ζσκαηείνπ-κέινπο απφ ηελ δχλακε ηεο νκνζπνλδίαο είλαη ειεχζεξε θαη απνθαζίδεηαη απφ ηελ Γ.Π. ησλ κειψλ ηνπ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έγηλε θαη ε πξνζρψξεζε. Ρελ απφθαζε απηή ηελ γλσζηνπνηεί ην Γ.Π. ηνπ Πσκαηείνπ ζηελ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο κε έγγξαθν ηνπ ζπλνδεπφκελν απφ έγγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γ.Π. Ζ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο κφιηο παξαιάβεη ηα παξαπάλσ (απφθαζε θαη Ξξαθηηθφ) είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνρσξήζεη ζηελ δηαγξαθή ηνπ ζσκαηείνπ απφ ηελ Νκνζπνλδία αθνχ ηνπ δεηήζεη λα ηαθηνπνηήζεη ηηο κέρξη ηφηε νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο έρεη ην δηθαίσκα λα εμεηάζεη ηελ λνκηκφηεηα θαη εγθπξφηεηα ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Π. ζε πεξίπησζε δε ακθηζβήηεζεο ηεο λα πξνρσξήζεη ζηελ άζθεζε ησλ λφκηκσλ έλδηθσλ κέζσλ. Κε ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Π. ηνπ Πσκαηείνπ ζηελ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο ηζρχεη θαη ε απνρψξεζε ηνπ. Άρθρο 9 ο ΞΔΗΘΑΟΣΗΘΔΠ ΘΟΥΠΔΗΠ Ζ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο κπνξεί λα επηβάιεη κε απφθαζε ηεο ζηηο Γηνηθήζεηο ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο ζχζηαζεο ή επίπιεμεο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Όηαλ αδηθαηνιφγεηα θαζπζηεξεί ηηο κεληάηηθεο ζπλδξνκέο ηνπ. Όηαλ θαζπζηεξεί ηελ θάζε έηνο ππνβνιή έθζεζεο ηεο Γηνηθεηηθήο θαη Ρακεηαθήο θαηάζηαζεο.

6 Άρθρο 10 ο ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΚΔΙΥΛ 1. Γηαγξάθνληαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Νκνζπνλδίαο νη νξγαλψζεηο εθείλεο πνπ νη Γηνηθήζεηο ηνπο: o Θαζπζηεξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ νκνζπνλδία πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν αδηθαηνιφγεηα. o Όηαλ απεηζαξρνχλ ζην παξφλ Θαηαζηαηηθφ θαη πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο πνπ αληηβαίλνπλ ζην ζθνπφ θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ. 2. Ζ νξγάλσζε πνπ δηαγξάθεηαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα επαλεγγξαθεί αθνχ πξνεγνπκέλσο πιεξψζεη ηηο νθεηιφκελεο ζπλδξνκέο ηεο. 3. Νη νξγαλψζεηο πνπ δηαγξάθηεθαλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 εδάθ β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ κε αίηεζε ηνπο ζην πξψην ηαθηηθφ ή έθηαθην ζπλέδξην(γ.π.) δεηψληαο ηελ αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο ηνπο. Ρν Ππλέδξην (Γ.Π.) εμεηάδνληαο ηελ αίηεζε θαη φια ηα ζηνηρεία απνθαζίδεη νξηζηηθά γηαπηφ. 4. Ξξηλ πξνρσξήζεη ε Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο ζε δηαγξαθή νξγάλσζεο γηα ηνπο ιφγνπο ηεο παξ. 1 εδάθ. β ηνπ άξζξνπ 10 πξέπεη λα θάλεη έγγξαθε ζχζηαζε ζηελ Γηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ γηα λα ζηακαηήζεη ηηο παξαβηάζεηο. Όιεο αλεμαίξεηα νη παξαπάλσ απνθάζεηο γηα δηαγξαθή πξέπεη απαξαίηεηα λα εγθξηζνχλ ζην πξψην κεηά ηελ δηαγξαθή ηαθηηθφ ή έθηαθην ζπλέδξην (Γ.Π.) ησλ κειψλ. Δάλ ην Ππλέδξην (Γ.Π.) δελ ιάβεη γλψζε ή δελ εγθξίλεη ηηο δηαγξαθέο απνξξίπηνληαη ή ζεσξνχληαη άθπξεο. Άρθρο 11 ο ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΚΔΙΥΛ Νη νξγαλψζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηελ Νκνζπνλδία είλαη ππνρξεσκέλεο: 1. Λα ζπκκνξθνχληαη απφιπηα θαη λα ηεξνχλ ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Νκνζπνλδίαο. 2. Λα εθηεινχλ ηηο απνθάζεηο ηνπ Ππλεδξίνπ (Γ.Π.) θαη ηεο Γηνίθεζεο. 3. Λα εθπιεξψλνπλ αλειιηπψο θαη έγθαηξα ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ νκνζπνλδία ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα είζπξαμεο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο.

7 Ζ θαζπζηέξεζε ησλ ζπλδξνκψλ πέξα απφ έλα ρξφλν ζηεξεί ην Πσκαηείν απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ. 4. Λα ππνβάιινπλ θάζε ρξφλν ζηε Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο έγγξαθε έθζεζε ηεο Γηνηθεηηθήο θαη Ρακεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη αξηζκεηηθήο ηνπο δχλακεο. 5. Λα θαινχλ θαη λα ελεκεξψλνπλ αληηπξφζσπν ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΞΝΔΔ-ΡΔ ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ηνπο. Άρθρο 12 ο ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΚΔΙΥΛ Νη νξγαλψζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηελ Νκνζπνλδία έρνπλ ην δηθαίσκα, εθ φζνλ ηεξνχλ ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ θαη είλαη νηθνλνκηθά εληάμεη κε ηηο ζπλδξνκέο ηνπο: 1. Λα ζπκκεηέρνπλ κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζην Ππλέδξην (Γ.Π.) εθθξάδνληαο ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο, λα αζθνχλ θξηηηθή θαη ηνλ έιεγρν ηεο Γηνίθεζεο θαη λα αμηψλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ησλ ζπλεδξίσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο Νκνζπνλδίαο. 2. Λα εθιέγνπλ κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ηα φξγαλα ηεο Νκνζπνλδίαο θαη λα εθιέγνληαη ζ απηά. Άρθρο 13 ο ΞΝΟΝΗ 1. Ξφξνη ηεο νκνζπνλδίαο είλαη: o Ρν δηθαίσκα ηεο εγγξαθήο ηνπ κέινπο πνπ νξίδεηαη ζε 200 δξρ. o Ζ κεληάηηθε ζπλδξνκή ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ πνπ νξίδεηαη ζε 3 δξρ γηα θάζε κέινο πνπ ςήθηζε. o Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο. o Ρα έζνδα (ηφθνη-πξφζνδνη) απφ ηελ πεξηνπζία ηεο Νκνζπνλδίαο. o Ρπρφλ δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο ή άιιεο νηθνλνκηθέο παξνρέο πνπ γίλνληαη πξνο ηελ Νκνζπνλδία ρσξίο πξνυπφζεζε δέζκεπζεο ηνπο. o Ζ νκνζπνλδία δηεθδηθεί ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο απφ νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ εληζρχεηαη κε ρξήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ π.ρ. Δξγαηηθή Δζηία θ.ι.π. θαη φζν δηαξθεί απηή ε ρξεκαηνδφηεζε.

8 2. Κε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο κπνξεί λα απμνκεηψλεηαη ε ζπλδξνκή θαη ην δηθαίσκα ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο Νκνζπνλδίαο. 3. Ζ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηα ζσκαηεία - κέιε ηεο έθηαθηε ζπλδξνκή, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο. Άρθρο 14 ο ΝΟΓΑΛΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Όξγαλα ηεο Νκνζπνλδίαο είλαη: 1. Ρν Ππλέδξην (Γ.Π.) ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο πνπ απνηειεί ην θπξίαξρν θαη απνθαζηζηηθφ ζψκα ηεο. 2. Ζ 19κειήο Γηνίθεζε ηεο. 3. Ρν Δπηακειέο Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην. 4. Ρελ 3κειή Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ζαλ φξγαλν ειέγρνπ κε 3 αλαπιεξσκαηηθνχο. Άρθρο 15 ο ΠΛΔΓΟΗΝ (Γ.Π.) ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΥΛ 1. Ρν Ππλέδξην (Γ.Π.) απαξηίδεηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ Πσκαηείσλ - κειψλ ηεο Νκνζπνλδίαο, ε δε αληηπξνζψπεπζε γίλεηαη κε βάζε ηνπο ςεθίζαληεο απφ ηα νηθνλνκηθά εληάμεη κέιε ηεο. 2. Θάζε ζσκαηείν εθπξνζσπείηαη θαη δηαζέηεη αξηζκφ ςήθσλ αλάινγν κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςεθηζάλησλ κειψλ ηνπ θαηά ηελ εθινγή αληηπξνζψπσλ(απφ φζνπο έρνπλ ηαθηνπνηεζεί νηθνλνκηθά) ζε αλαινγία θάζε 100 ςεθίζαληα κέιε αληηζηνηρεί έλαο αληηπξφζσπνο. Ρν κέηξν θάζε 100 κέιε ηζρχεη γηα φιν ηνλ αξηζκφ ηεο δχλακεο ησλ ςεθηζάλησλ, ζε πεξίπησζε δε θιάζκαηνο πνπ ππεξβαίλεη ην ½ ππνινγίδεηαη ζαλ νιφθιεξε κνλάδα. 3. γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηα Ππλέδξηα (Γ.Π.)πξέπεη ην ζσκαηείν λα έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξνο ηελ νκνζπνλδία πνπ αλαθέξνληαη ζηα Θαηαζηαηηθφ.

9 Άρθρο 16 ο ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΛΝΚΗΚΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΥΛ 1. Νη αληηπξφζσπνη ησλ Πσκαηείσλ - θαη ηζάξηζκνη αλαπιεξσκαηηθνί εθιέγνληαη απφ ηηο Ππλειεχζεηο ησλ κειψλ ησλ ζσκαηείσλ κε ςεθνδέιηηα θαη κπζηηθή ςεθνθνξία θαηά ηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ ηνπ ζσκαηείνπ, κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο φπσο ν λφκνο νξίδεη. Ζ ζεηεία ηνπο δηαξθεί κέρξη ηηο επφκελεο αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ 2. Κεηά ηηο αξραηξεζίεο ησλ ζσκαηείσλ ππνβάιινληαη ζηελ Γηνίθεζε ηεο νκνζπνλδίαο ηα πξαθηηθά εθινγήο επηθπξσκέλα απφ ηνλ Γηθαζηηθφ αληηπξφζσπν ή θαη άιιν ζηνηρείν πνπ ζα απνθαζίζεη ε Γηνίθεζε λα δεηήζεη. 3. Δθπίπηνπλ απφ ην αμίσκα θαη δηαγξάθνληαη απηνδίθαηα απφ ην κεηξψν ησλ αληηπξνζψπσλ απηνί, πνπ ην ζσκαηείν πνπ εθπξνζσπνχλ έρεη ράζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Νκνζπνλδίαο. Δθπίπηνπλ επίζεο θαη δηαγξάθνληαη απηνδίθαηα απφ ην κεηξψν ησλ αληηπξνζψπσλ εθείλνη πνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ θαη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηνπ Πσκαηείνπ ηνπο έραζαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ εθπξνζσπνχλ γηαηί έγηλαλ εξγνδφηεο ή άιιαμαλ επάγγεικα ή ζπληαμηνδνηήζεθαλ απφ θχξην αζθαιηζηηθφ θνξέα. 4. Γελ κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζην Ππλέδξην ηεο Νκνζπνλδίαο ζσκαηεία ζπληαμηνχρσλ ηνπ θιάδνπ. 5. Αληηπξφζσπνη πνπ εθπίπηνπλ ή δηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζθχγνπλ γηα αλάθιεζε ζην πξψην ζπλέδξην(γ.π.) κε αίηεζε ηνπο ε νπνία θαη απνθαζίδεη νξηζηηθά γηα ην ζέκα. 6. Όζνη δηαγξάθνληαη θαηά ηα αλσηέξσ ή δηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απνπζηάδνπλ λφκηκα, αληηθαζίζηαληαη απφ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο. Αλ εμαληιεζνχλ θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί, γίλεηαη εθινγή λέσλ αληηπξνζψπσλ απφ ηα ζσκαηεία γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπο. Άρθρο 17 ο ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΠΛΔΓΟΗΝ 1. Ρν Ππλέδξην(Γ.Π.) ησλ αληηπξνζψπσλ είλαη αλψηεξν φξγαλν ηεο Νκνζπνλδίαο επηιακβάλεηαη δε φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Νκνζπνλδίαο δειαδή:

10 o Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ ρξφλνπ θαη ςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ. o Γηελεξγεί έιεγρν ησλ Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ Γ.Π. o Δθιέγεη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο 19κειή Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο θαη αληηπξνζψπνπο γηα ην Ππλέδξην ηεο Αλψηεξεο Ππλδηθαιηζηηθήο Νξγάλσζεο. o Ρξνπνπνηεί ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο, ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ. o Απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ζσκαηεία ηεο δχλακεο ηεο Νκνζπνλδίαο. o Απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφλ Θαηαζηαηηθφ. 2. Ρν ηαθηηθφ Ππλέδξην ησλ αληηπξνζψπσλ (Γ.Π.) ζπγθαιείηαη θάζε ρξφλν ην πνιχ κέζα ζην πξψην ηξίκελν απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, κε έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Γ/Π πξνο ηνπο αληηπξφζσπνπο ηνπιάρηζηνλ 30 κέξεο πξηλ ηελ ζχγθιεζε ηνπ. Θαηά ην Ππλέδξην απηφ(γ.π.) κπαίλνπλ γηα έγθξηζε θαη έιεγρν ησλ κειψλ: o Γηνηθεηηθφο απνινγηζκφο(γ.π.) o Νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ θαη ν Ξξνυπνινγηζκφο ηνπ επφκελνπ. o Ζ έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. o Θάζε άιιν ζέκα πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε. 3. Έθηαθην Ππλέδξην(Γ.Π.) ζπγθαιείηαη, φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν ή αλαγθαίν ε Γ/Π ηεο νκνζπνλδίαο κε απφθαζε ηεο ή φηαλ δεηήζνπλ ηελ ζχγθιεζε ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθά εληάμεη ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο, κε έγγξαθε αίηεζε πξνο ην Γ/Π πνπ ζα νξίδεη θαη ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε. Ζ Γ/Π είλαη ππνρξεσκέλε ηφηε λα ζπγθαιέζεη ην Ππλέδξην (Γ.Π.) κέζα ζ έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 4. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ Ππλεδξίσλ(Γ.Π.) θαη κε εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γηνίθεζεο ηα παξεπξηζθφκελα κέιε κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ εθιέγνπλ Ξξφεδξν, Αληηπξφεδξν θαη Γξακκαηέα πνπ απνηεινχλ θαη ην Ξξνεδξείν ησλ Γ.Π. Κε ηνλ ίδην ηξφπν εθιέγνπλ θαη ηξηκειή επηηξνπή(ςεθνιέθηεο)κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ππεχζπλνπο γηα φιεο ηηο ςεθνθνξίεο πνπ ζα παίξλνληαη ζην ρψξν απηφ. 5. Ρα έμνδα άθημεο θαη παξακνλήο ησλ αληηπξνζψπσλ βαξχλνπλ ηηο νξγαλψζεηο ηνπο εθηφο αλ δηαθνξεηηθά απνθαζίζεη ε Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο. 6. Πηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ αληηπξνζψπσλ(ηαθηηθέο-ή έθηαθηεο) ζπκκεηέρεη πξνζθαινχκελνο απφ ηελ Γηνίθεζε θαη έλαο αληηπξφζσπνο ηεο ΓΠΔΔ πνπ νξίδεηαη έγγξαθα απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.

11 Άρθρο 18 ο ΑΞΑΟΡΗΑ 1. Ρν Ππλέδξην βξίζθεηαη ζε απαξηία: o Θαηά ην Ππλέδξην (Γ.Π.) φηαλ παξαβξίζθνληαη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ πνπ είλαη νηθνλνκηθά εληάμεη πξνο ηελ Νκνζπνλδία θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. o Αλ θαηά ην 1ν Ππλέδξην δελ ππάξμεη απαξηία ζπγθαιείηαη λέν κε ηα ίδηα ζέκαηα απφ 3 κέρξη 15 κέξεο απφ ην πξψην Ππλέδξην. Π απηφ ην Ππλέδξην γηα λα ππάξρεη απαξηία πξέπεη λα παξαβξίζθνληαη ην 1/4 ηνπιάρηζηνλ ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ. o Αλ θαη ζην 2ν Ππλέδξην δελ ππάξμεη απαξηία ζπγθαιείηαη κέζα ζε 3 κέρξη 15 ην πνιχ εκέξεο ηξίην Ππλέδξην. Θαη απηφ πξέπεη λα παξαβξίζθνληαη ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ έρνπλ θαη αλσηέξσ δηθαίσκα ςήθνπ. o Αλ θαη ζην ηξίην Ππλέδξην δελ ππάξμεη απαξηία δελ κπνξεί λα ζπγθιεζεί γηα ην ίδην ζέκα λέν Ππλέδξην πξηλ πεξάζεη έλαο κήλαο απφ ην ηξίην θαηά ζεηξά. Αλ κεηά ηελ παξέιεπζε κήλα ζπγθιεζεί λέν Ππλέδξην κε ηα ίδηα ζέκαηα, ηφηε απηφ ζεσξείηαη ζαλ πξψην θαη ππφθεηηαη ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία γηα ηελ χπαξμε απαξηίαο. 2. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίδεη πάληνηε κε ςεθνθνξία, πνηέ φκσο δηα βνήο. Δίλαη κπζηηθή θάζε ςεθνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζε εθινγέο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ειεγθηηθήο θαη εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη αληηπξνζψπσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα νξγάλσζε, ζέκαηα εκπηζηνζχλεο, γεληθά δεηήκαηα, πξνζσπηθά δεηήκαηα, έγθξηζε ινγνδνζίαο, θήξπμε απεξγίαο, επηβνιή εθηάθησλ εηζθνξψλ, αιιαγή επσλπκίαο, ζπγρψλεπζε, θαζψο θαη ίδξπζε Έλσζεο, πξνζρψξεζε ή απνρψξεζε απφ απηή. 3. Απνθιείνληαη απφ ηα Ππλέδξηα νη αληηπξφζσπνη Πσκαηείσλ κειψλ πνπ θαζπζηεξνχλ ηηο ζπλδξνκέο ηνπο θαη δελ ηαθηνπνηνχληαη νηθνλνκηθά κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε κέξα απφ ην Ππλέδξην. 4. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλειεχζεηο θαη ζηηο ςεθνθνξίεο κε νπνηνλδήπνηε είδνπο εμνπζηνδφηεζε αληηπξνζψπσλ. 5. Αλ πξφθεηηαη γηα δηάιπζε ηεο Νκνζπνλδίαο ή ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ζπγθαιείηαη εηδηθφ Ππλέδξην πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία κε παξφληεο ηνπο κηζνχο(1/2) ζπλ έλα ηνπιάρηζηνλ αληηπξνζψπνπο ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, νη απνθάζεηο παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξφλησλ κειψλ. 6. Ζ πεξηνπζία ηεο Νκνζπνλδίαο ζε πεξίπησζε δηάιπζεο πεξηέξρεηαη ζηελ ΓΠΔΔ.

12 Άρθρο 19 ο ΔΦΝΟΔΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ- ΑΟΣΑΗΟΔΠΗΔΠ Νη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε Γηνίθεζεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο αληηπξνζψπσλ γηα ην Ππλέδξην ηεο ΓΠΔΔ θαη αληηπξνζψπσλ γηα ηα δηάθνξα άιια φξγαλα γίλνληαη θάζε ηξία ρξφληα, κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη ςεθνθνξία θαη ςεθνθνξία θαη ςεθνδέιηηα θαη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο σο ν λφκνο νξίδεη. 1. Πην αξραηξεζηαθφ Ππλέδξην εθιέγεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία εθνξεπηηθή Δπηηξνπή απφ 3 κέιε ηαθηηθά θαη 3 κέιε αλαπιεξσκαηηθά. πνςήθηνο γηα νπνηνδήπνηε φξγαλν δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 2. Νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο αξραηξεζίεο κε ζπλδπαζκνχο ηεο πξνηίκεζεο ηνπο. Κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη γίλνληαη δεθηνί. 3. Ν ζπλδπαζκφο ππνβάιιεηαη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηεο Γ.Π. κε έγγξαθε θνηλή αίηεζε δήισζε ππνγεγξακκέλε απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζ απηφλ. Ζ αίηεζε δήισζε πεξηέρεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπο, ην Πσκαηείν απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη θαη ην ζπιινγηθφ φξγαλν γηα ην νπνίν είλαη ππνςήθην. Θάζε κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο ππνβάιιεη ζηελ Δ.Δ. αίηεζε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Ζ Δ.Δ. αλαθνηλψλεη ηνπο ππνςήθηνπο θαη θάλεη γλσζηνχο ηνπο ζπλδπαζκνχο κε πξαθηηθφ πνπ ηνηρνθνιιάεη ζηνλ ηφπν πνπ γίλνληαη νη αξραηξεζίεο. 4. Ζ Δ.Δ. θξνληίδεη γηα ην ηχπσκα ησλ ςεθνδειηίσλ, γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, κε βάζε ην κεηξψν ησλ κειψλ, απνθαίλεηαη δε πξνζσξηλά γηα θάζε αλαθχπηνπζα ακθηζβήηεζε ή ππνβαιιφκελε έλζηαζε. 5. Θαηά ηηο αξραηξεζίεο ή θαηά ηελ αξραηξεζηαθή Γ.Π. - Ππλέδξην φπνπ εθιέγεηαη ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη επί πνηλή αθπξφηεηαο, έλαο Ξξσηνδίθεο πνπ νξίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο Γ/Π απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο Έδξαο ηεο Νκνζπνλδίαο.

13 Άρθρο 20 ο ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΑΟΣΑΗΟΔΠΗΥΛ 1. Ζ ςεθνθνξία επηηξέπεηαη κε ηελ επίδεημε ηεο Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο ηνπ ςεθίζαληνο, ην Ππλδηθαιηζηηθφ βηβιηάξην θαη ηελ θάξηα πνπ ηππψλεη ε Δ.Δ. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θξαηάεη Ξξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν, ην ζσκαηείν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη, ν αξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ, ν αξηζκφο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ βηβιηαξίνπ, ε δηεχζπλζε θαη πηζαλά ζηνηρεία πνπ ζα ζεσξήζεη αλαγθαία ε Δ.Δ. Ρν Ξξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο θιείλεη ζην ηέινο απηήο κε πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ηνπο παξηζηάκελνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ππνςεθίσλ. 2. Θαηά ηελ ςεθνθνξία θαη ηελ δηαινγή δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη έλαο εθπξφζσπνο θάζε ζπλδπαζκνχ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ θαη εθπξφζσπνη ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. 3. Κεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο γίλεηαη ε θαηακέηξεζε θαη ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ θαη αθνινπζεί ε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ θαηά ζπλδπαζκνχο θαη κεκνλσκέλνπο ππνςήθηνπο. Ζ αθπξφηεηα θξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Δ.Δ. 4. Νη έδξεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ θαηαλέκνληαη κεηαμχ σλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ρσξηζηψλ ππνςεθίσλ αλάινγα κε ηελ εθινγηθή ηνπο δχλακε. Ρν ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο, ή κε ηνλ αξηζκφ ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ εθιέγνληαη. Ρν πειίθν απηήο ηεο δηαίξεζεο παξαιεηπνκέλνπ ηνπ θιάζκαηνο απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν. Θάζε ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ή ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή θαη εθιέγεη ηφζνπο αληηπξνζψπνπο φζεο θνξέο ρσξεί ην εθινγηθφ κέηξν ζηνλ αξηζκφ ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε. 5. Σσξηζηφο ππνςήθηνο πνπ έιαβε ην ίδην ή κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ απφ ην εθινγηθφ κέηξν θαηαιακβάλεη κία έδξα ζην φξγαλν γηα ην νπνίν είρε ζέζεη ππνςεθηφηεηα ή εθιέγεηαη αληηπξφζσπνο εθ φζνλ ήηαλ ππνςήθηνο γηα ηελ ζέζε απηή. 6. Ππλδπαζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ιηγφηεξνπο ππνςεθίνπο απφ ηηο έδξεο πνπ ηνπ αλήθνπλ, θαηαιακβάλεη ηφζεο κφλν έδξεο ή εθιέγεη ηφζνπο κφλν αληηπξνζψπνπο, φζνη είλαη νη ππνςήθηνη ηνπ. 7. Νη έδξεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο θαη ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ δελ θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαηαλέκνληαη απφ κηα ζηνπο ζπλδπαζκνχο εθείλνπο πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κία έδξα ή έρνπλ εθιέμεη έλα

14 αληηπξφζσπν θαη νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ ππφινηπν ςεθνδειηίσλ κεγαιχηεξν απφ ην 1/3 ηνπ εθινγηθνχ κέηξνπ θαη πνπ πιεζηάδνπλ πεξηζζφηεξν ην εθινγηθφ κέηξν. 8. Νη έδξεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο ή ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ δελ θαιχπηεηαη θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ έρνπλ ην κεγαιχηεξν ππφινηπν ςεθνδειηίσλ απφ κία έδξα ή απφ έλα αληηπξφζσπν. Πε πεξίπησζε ηζνδπλακίαο γίλεηαη θιήξσζε. 9. Απφ θάζε ζπλδπαζκφ εθιέγνληαη γηα ηηο έδξεο ή ζαλ αληηπξφζσπνη θαηά ζεηξά επηηπρίαο, φζνη έρνπλ πάξεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο, πξνηίκεζεο. Άρθρο 21 ο ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΔΘΙΝΓΖΠ Γηθαίσκα λα εθιέγνληαη θαη λα εθιέγνπλ έρνπλ φια ηα κέιε θάησ απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ. Άρθρο 22 ο ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΠΡΖ ΛΔΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ Ρα παιηφ Γ/Π παξαδίδεη κέζα ζε 8 κέξεο ζην λέν φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Νκνζπνλδίαο. Γηα ηελ παξάδνζε ππνγξάθεηαη ζρεηηθφ Ξξσηφθνιιν παξαιαβήο κέρξη ηελ παξάδνζε ζηε λέα δηνίθεζε ή παιηά δηνίθεζε ρεηξίδεηαη ηα επεηγνχζεο θχζεο ζέκαηα ηεο ΞΝΔΔ-ΡΔ. Άρθρο 23 ο ΓΗΝΗΘΖΠΖ 1. Ζ νκνζπνλδία δηνηθείηαη απφ 19κειή Γηνίθεζε, πνπ εθιέγεηαη θάζε ηξία ρξφληα κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ςεθνδέιηηα απφ ην Ππλέδξην (Γ.Π.) ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ. 2. Ζ Γ/Π ζπγθαιείηαη, κέζα ζε 8 εκέξεο απφ ηελ εθινγή εο, απφ ηνλ πιεηνςεθίζαληα ζχκβνπιν θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγεη δε κεηαμχ ησλ ζπκβνχισλ ηνλ Ξξφεδξν, έλα Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Ρακία, ηνλ Νξγαλσηηθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ έθνξν. Νη αλσηέξσ 7 εθιεγέληεο απνηεινχλ θαη ην Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην ηεο Νκνζπνλδίαο.

15 3. Ρα κέιε ηεο Γηνίθεζεο είλαη αιιειέγγπα ππεχζπλα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην Θαηαζηαηηθφ θαη ηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο. 4. Ζ δηνίθεζε ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κελ αλά εμάκελν, έθηαθηα δε φηαλ παξαζηεί αλάγθε κε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ή ήζειαλ δεηήζεη απηφ έγγξαθα νθηψ (8) απφ ηνπο ζπκβνχινπο νη νπνίνη ζα γξάθνπλ θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νπφηε απηή θαιείηαη εληφο ην πνιχ 15 εκεξψλ. Απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ηεξνχληαη ζπλνπηηθά πξαθηηθά θαη ππνγξάθνληαη απφ ηα παξφληα κέιε. 5. Ζ Γηνίθεζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ νη παξφληεο είλαη νη κηζνί ζπλ έλαο απφ ηνπο ζπκβνχινπο, παξαβξίζθνληαη δε απαξαίηεηα ν Ξξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο. Νη απνθάζεηο ηεο παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. Άρθρο 24 ο ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Ζ Γ/Π είλαη ην Δθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο Νκνζπνλδίαο θαη έρεη ηα παξαθάησ θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα, εθηφο απφ ηα εηδηθφηεξα πνπ αλαθέξνληαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαηαζηαηηθνχ. 1. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ησλ Γ.Π. -ζπλεδξίσλ- ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο δχλακεο ηεο Νκνζπνλδίαο. 2. Ξαξαθνινπζεί ηελ δξάζε ησλ ζσκαηείσλ ηεο δχλακεο ηεο θαη ηηο Γ.Π. ηνπο, νξίδνληαο απφ ηα κέιε ηεο αληηπξνζψπνπο πνπ ζα παξαβξεζνχλ ζ απηέο κε δηθαίσκα ιφγνπ. 3. Ππγθαιεί ζε θνηλέο ζπζθέςεηο ην Γ.Π. ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο φισλ ή θαη κέξνπο ηνπο φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν. 4. Γηαρεηξίδεηαη κεηά ηνπ απεξγνχληνο ζσκαηείνπ-κέινπο ηεο θάζε θεξπζφκελε απεξγία ε νπνία ήζειε εγθξηζεί απφ απηή ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ Πσκαηείνπ. 5. Θεξχζζεη Ξαλειιαδηθή Απεξγία θαη ζηάζεηο εξγαζίαο φισλ ησλ ζσκαηείσλ κειψλ ηεο πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο. 6. πνβάιιεη ζπλνπηηθή έθζεζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο ζε θάζε Γ.Π. ησλ αληηπξνζψπσλ θαη ινγνδνηεί γηα φιεο ηηο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο ηεο. 7. Δλεξγεί κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ θαη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, κε ηνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ελδεδεηγκέλν ηξφπν, γηα ηελ ιχζε ησλ δηαθφξσλ δεηεκάησλ ησλ ζσκαηείσλ- κειψλ θαη γηα ηελ δηεθδίθεζε θαη ηελ πξναγσγή ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ.

16 8. Ζ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ην Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην γηα λα πινπνηεί απνθάζεηο ηεο θαη λα ηνπ κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζ απηή. 9. Αλ κέινο ηεο Γηνίθεζεο παξαηηεζεί ή απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 3 θαηά ζεηξά ζπλεδξηάζεηο ηεο Γ/Π εθπίπηεη απφ ην αμίσκα ηνπ θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ θαηά ην αλαθεξφκελν ζην άξζξν 20 πεξί αξραηξεζηψλ ηνπ παξφληνο Θαηαζηαηηθνχ. Πην κεηαμχ δηάζηεκα δχν Νινκειεηψλ ηεο Γηνίθεζεο ε Νκνζπνλδία δηνηθείηαη απφ 7κειέο Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην πνπ ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε κήλα θαη έθηαθηα φηαλ ρξεηαζηεί. Άρθρο 25 ο ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Ρν Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην: 1. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ησλ Ππλεδξίσλ θαη ηεο Νινκέιεηαο ηεο Γηνίθεζεο. 2. Νξίδεη ηνπο αληηπξνζψπνπο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ Πσκαηείσλ κειψλ ηεο. 3. Απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή λέσλ νξγαλψζεσλ ζηελ δχλακε ηεο Νκνζπνλδίαο. 4. Δηνηκάδεη ηηο εηζεγήζεηο γηα ηα ζέκαηα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ηεο Γηνίθεζεο. 5. Δθδίδεη εγθπθιίνπο, δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, Δθεκεξίδα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Νκνζπνλδίαο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ, νξγαλψλεη δηαιέμεηο θαη δηαζθέςεηο ησλ αληηπξνζψπσλ κειψλ ηεο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν. 6. Γηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Νκνζπνλδίαο απνθαζίδεη γηα ηελ δηάζεζε ησλ πφξσλ θαη ησλ εζφδσλ απηήο, γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ κέζα απφ ηνλ εγθξηζέληα απφ ηελ Γ.Π. θαη ηελ Γηνίθεζε πξνυπνινγηζκφ. 7. Θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Γηνίθεζε ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ. 8. Δθαξκφδεη ην Θαηαζηαηηθφ, παχεη θαη δηνξίδεη ηνπο έκκηζζνπο ππαιιήινπο θαη ζπλεξγάηεο ηεο Νκνζπνλδίαο θαζνξίδνληαο θαη ηελ απνδεκίσζε ηνπο. 9. Δπηιακβάλεηαη γηα θάζε ζέκα κε δηθαίσκα ηειηθήο απφθαζεο ζην κεηαμχ δηάζηεκα δχν νινκειεηψλ ην νπνίν θέξεη γηα ηειηθή έγθξηζε ζηελ Νινκέιεηα. 10. Αλαπηχζζεη θάζε πξσηνβνπιία ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηεο πνπ επηηξέπεηαη απφ ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ηνπ παξφληνο Θαηαζηαηηθνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Γηνίθεζεο.

17 11. Ρν Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θάζε κήλα, έθηαθηα δε κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ή φηαλ δεηεζεί απφ 3 κέιε απηνχ, θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα 5 κέιε παξεπξίζθεηαη δε απαξαίηεηα ν Ξξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο. Άρθρο 26 ο ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΞΟΝΔΓΟΝ Ν Ξξφεδξνο εθπξνζσπεί ηελ Νκνζπνλδία ζε θάζε Γηνηθεηηθή ή Γηθαζηηθή Αξρή, θάζε βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο φπσο θαη απέλαληη ηξίησλ, πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δ.Π. θαη ηνπ Γ.Π. ζηηο Ξαλειιαδηθέο θαη Ρνπηθέο ζπζθέςεηο, ζπγθαιεί ηε Γ.Π. ζε ζπλεδξηάζεηο, δηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζηα παξαπάλσ ππνγξάθεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηα έγγξαθα ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Γ.Π. θαη ησλ Γ.Π. θαζψο θαη άιιν έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ Γ.Π. ππνγξάθεη ηα εληάικαηα πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ ησλ Γ.Π. θαη ησλ Γ.Π. Πε πεξίπησζε ρήξεπζεο ηεο ζέζεο ηνπ Ξξνέδξνπ ζπλέξρεηαη έθηαθηα ε Γ.Π. κέζα ζε 8 κέξεο ζπγθαινχκελε απφ ηνλ Αληηπξφεδξν θαη εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνλ λέν Ξξφεδξν, πνπ ε ζεηεία ηνπ ιήγεη κε ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο Γηνίθεζεο. Άρθρο 27 ο ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝ Ν Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ Ξξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή εκπνδίδεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζε φια γεληθά ηα θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα. Άρθρο 28 ο ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΓΔΛΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο δηεπζχλεη ην γξαθείν ηεο Νκνζπνλδίαο, θαηαξηίδεη κε ηνλ Ξξφεδξν ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γ/Π θαη ησλ Γ.Π. Δπηκειείηαη ηα πξαθηηθά ηνπο, δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία, θξαηάεη ηελ ζθξαγίδα, ην αξρείν, ην Ξξσηφθνιιν, ην κεηξψν θαη

18 ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Ξξφεδξν, φια ηα έγγξαθα, ηα εληάικαηα πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γ.Π. θαη ησλ Γ.Π. Αλ ν Γ.Γ. απνπζηάδεη ή εκπνδίδεηαη δηθαηνινγεκέλα, ηνλ αλαπιεξψλεη ν αλαπιεξσηήο Γ.Γ. Άρθρο 29 ο ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΑΛΑΞΙΖΟΥΡΖ ΓΔΛΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ Ν αλαπιεξσηήο Γ.Γ. θξαηάεη ην Κεηξψν ησλ κειψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ.Γ. ηνλ βνεζάεη εηο ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξψλεη αλ απνπζηάδεη ή εκπνδίδεηαη Άρθρο 30 ο ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ Ν Γξακκαηέαο νξγαλσηηθνχ θξαηάεη ην Κεηξψν ησλ κειψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλαπιεξσηή γξακκαηέα, αζρνιείηαη κε ηελ νξγάλσζε ησλ επηηξνπψλ κεηαβηβάδεη ζ απηέο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. παξαθνινπζεί θαηεπζχλεη, ζπληνλίδεη κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξξφεδξν ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο, πξνπαξαζθεπάδεη θαη νξγαλψλεη κε ηνλ έθνξν ηηο ζπγθεληξψζεηο θάζε κνξθήο θαη ηηο Γ.Π. Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. κπνξεί λα ηνπ αλαηεζνχλ θαη άιια θαζήθνληα. Άρθρο 31 ο ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΡΑΚΗΑ Ν ηακίαο ελεξγεί θάζε είζπξαμε θαη πιεξσκή, εθδίδνληαο δηπιφηππεο ή ηξηπιφηππεο απνδείμεηο, κε βάζε εληάικαηα ππνγξακκέλα απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ην Γ.Π. Φπιάεη ηελ πεξηνπζία ηεο Νκνζπνλδίαο, θαη δε κπνξεί λα θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ πεξηζζφηεξα απφ δξρ. Ρν δε ππφινηπν ην θαηαζέηεη ζηελ Δζληθή Ρξάπεδα ή Ραρπδξνκηθφ Ρακηεπηήξην κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. Κπνξεί λα απνζχξεη κέξνο ή θαη νιφθιεξν ην θεθάιαην κε έγγξαθν ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Ξξφεδξν, Γελ. Γξακκαηέα θαη ηνλ Ρακία θαη πνπ ζα ζπλνδεχεηαη κε ζρεηηθφ απφζπαζκα ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Π.

19 Ν ηακίαο θάζε εμάκελν θαη έθηαθηα φηαλ ην δεηήζεη ε Γ.Π. ζπληάζζεη ιεπηνκεξή απνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πνπ ηελ ππνβάιιεη ζηελ Γηνίθεζε. Ν ηακίαο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα θάζε απψιεηα ρξεκάησλ θαη θάζε αλσκαιία ζηελ δηαρείξηζε ηνπ. Ν ηακίαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξαηάεη ηα βηβιία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν δει. Βηβιίν εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ, θαζψο θαη ην βηβιίν πεξηνπζίαο θηλεηήο θαη αθίλεηεο. Θάζε ρξφλν θαη κέζα ζ' έλα ηξίκελν απφ ηελ ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ ρξφλνπ ν ηακίαο ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ζηε Γ.Π. ησλ κειψλ ηνλ απνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο κε ηελ έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα έγθξηζε. Όηαλ ν Ρακίαο θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη απφ έλα κέινο ηεο Γ.Π. κε απφθαζε ηεο Γ.Π. είλαη ππεχζπλνο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη νξηζηεί. Άρθρο 32 ο ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΔΦΝΟΝ Ν έθνξαο θξνληίδεη γηα ηελ πεξηνπζία ηεο Νκνζπνλδίαο γηα ηηο δηαιέμεηο ςπραγσγηθέο εθδειψζεη, ηηο εθδξνκέο ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.Π. Δίλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκφζηα εθδήισζε ηεο Νκνζπνλδίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γ.Γ. γηα ηνλ ηφπν(πξεο θφκθεξαλο) θξνληίδεη κε ηνλ Ξξφεδξν γηα ηελ δηαλνκή ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηα κέιε, ησλ δηακαξηπξηψλ ηεο Νκνζπνλδίαο πξνο ηνλ Ζκεξήζην Ρχπν θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηελ απνζηνιή ηειεγξαθεκάησλ θαη εγγξάθσλ πξνο ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο. Φξνληίδεη επίζεο θαη ηελ εθηχπσζε θαη θπθινθνξία ησλ εληχπσλ. Άρθρο 33 ο ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΔΗΠ Πηνλ Ξξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ζηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγνχληαη κεληαίεο απνδεκηψζεηο ή εκεξαξγίεο, έμνδα παξαζηάζεσο θαη θηλήζεσο ηα νπνία νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη απφ ηα ινηπά κέιε φζνη απαζρνινχληαη θαη σο εθ ηνχηνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Όζνη ηπρφλ απαζρνιεζνχλ έθηαθηα γηα ππνζέζεηο ηεο Νκνζπνλδίαο ζα απνδεκηψλνληαη κε εκεξαξγίεο θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Ξξνέδξνπ θαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Δθηειεζηηθνχ

20 Ππκβνπιίνπ. Ρν χςνο δε απηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ εγθξηλνκέλνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ αληηπξνζψπσλ. Άρθρο 34 ο ΔΙΔΓΘΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ν έιεγρνο θαη ε επνπηεία ηεο Γ/Π αζθείηαη απφ 3κειή Δ.Δ. πνπ εθιέγεηαη καδί κε ηελ Γηνίθεζε απφ ηελ Γ.Π. Ζ ειεγθηηθή επηηξνπή επνπηεχεη ειέγρεη θάζε ρξφλν ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Νκνζπνλδίαο ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα, ηηο πεγέο ηνπο θαη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ππνβάιιεη ηηο εθζέζεηο ηεο ζηελ Γ.Π. (Ππλέδξην). Πηε δηάζεζε ηεο ηίζεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηα βηβιία Γηαρείξηζεο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαρεηξηζηηθέο αλσκαιίεο ε Δ.Δ. ζπγθαιεί έθηαθηα ηελ Γηνίθεζε νξίδνληαο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα νπνία θαη εηζεγείηαη. Ζ Δ.Δ. βξίζθεηαη ζε απαξηία κε παξφληα δχν απφ ηα κέιε ηεο. Δθηφο απφ ηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο εθιέγνληαη θαη ηζάξηζκνη αλαπιεξσκαηηθνί θαηά ηηο αξραηξεζίεο, πνπ θαινχληαη ζε πεξίπησζε ρήξεπζεο ηεο ζέζεο ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο. Άρθρο 35 ο ΠΛΓΗΑΠΘΔΤΔΗΠ 1. Ζ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο κπνξεί φηαλ θξίλεη ζθφπηκν λα ζπγθαιέζεη ηνπηθέο ζπλδηαζθέςεηο ησλ Γ.Π. ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο γηα δηαθψηηζε πξνπαγάλδα, ελεκέξσζε θαη πξνβιεκαηηζκφ πάλσ ζε δηάθνξα εξγαηνθνηλσληθά δεηήκαηα κεγάιεο ζεκαζίαο. 2. Νη απνθάζεηο ηεο Ρνπηθήο Ππλδηάζθεςεο ησλ Γ.Π. έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ δεζκεχνπλ ηελ Γηνίθεζε.

21 Άρθρο 36 ο ΠΦΟΑΓΗΓΑ ΙΑΒΑΟΝ 1. Ζ νκνζπνλδία έρεη ζθξαγίδα ζηξνγγπιή πνπ θέξλεη θπθιηθά ηελ επσλπκία ηεο ζηελ Διιεληθή θαη Γαιιηθή γιψζζα, ηνλ ρξφλν ίδξπζεο ηεο θαη ζην θέληξν ζήκα κε ηνλ θηιφμελν Γία. 2. Ζ Νκνζπνλδία έρεη ιάβαξν κε ηα εζληθά ρξψκαηα θαη ζηε κέζε ην ζήκα ηεο. Άρθρο 37 ο ΞΟΥΡΝΚΑΓΗΑ Ζ Νκνζπνλδία ηηκάεη αγσληζηηθά ηελ 1 η ηοσ ΚΑΖ, γηνξηή φισλ ησλ εξγαηνυπαιιήισλ ηεο δχλακεο ηεο θαη κε απφθαζε ηεο Νινκέιεηαο θεξχζζεη 24ωρη Ξανελλαδική απεργία θαη άιιεο κνξθήο αγσληζηηθέο εθδειψζεηο. Άρθρο 38 ο ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ Κεηά ηελ λφκηκε έγθξηζε θαη δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ζε δηάζηεκα κέρξη ην επφκελν ζπλέδξην γηα εθινγή λέαο Γηνίθεζεο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ κέηξνπ γηα ηελ εθινγή ησλ αληηπξνζψπσλ γηα ηελ Γ.Π. (ΠΛΔΓΟΗΝ) νη νξγαλψζεηο κέιε ηεο ΞΝΔΔ-ΡΔ ππνρξενχληαη λα πξνθεξχμνπλ αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή αληηπξνζψπσλ γηα ηελ Γ.Π. (ΠΛΔΓΟΗΝ) κε ην ζχζηεκα ηεο ΑΞΙΖΠ ΑΛΑΙΝΓΗΘΖΠ. Νξγαλψζεηο πνπ δελ έρνπλ εθιέμεη αληηπξφζσπν κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο θαη ην θαηλνχξγην κέηξν απνθιείνληαη νη αληηπξφζσπνη ηνπο απφ ηελ Γ.Π.(ΠΛΔΓΟΗΝ) ηεο ΞΝΔΔ-ΡΔ. Ρν παξφλ άξζξν ηζρχεη θαη γηα θάζε λέα Ξξσηνβάζκηα νξγάλσζε πνπ ζα ήζειε λα γίλεη κέινο ηεο ΞΝΔΔ-ΡΔ.

22 Άρθρο 39 ο ΑΟΘΟΝ ΡΔΙΔΡΑΗΝ Ρν παξφλ Θαηαζηαηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 17 εο Γεθεκβξίνπ 1983 θαη απνηεινχκελνλ απφ 39 άξζξα ζα ηζρχζεη ζ φιεο ηνπ ηηο δηαηάμεηο κφιηο εγθξηζεί απφ ην Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ θαη θαηαρσξεζεί ε ηξνπνπνηεηηθή απφθαζε ζην βηβιίν Αλαγλσξηζκέλσλ Πσκαηείσλ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Άπθπο 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΡΟ 2 : ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 52 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν Λεσλίδην είλαη ε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο θαη επίθεληξν ηεο ππεξήθαλεο Σζαθσληάο. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην Λεσλίδην αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΛΑΥΑΝΟΚΗΠΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ. Λαιέο Δπζηξάηηνο Γεσπφλνο MSc Τπάιιεινο Γήκνπ Γξάκαο

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΛΑΥΑΝΟΚΗΠΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ. Λαιέο Δπζηξάηηνο Γεσπφλνο MSc Τπάιιεινο Γήκνπ Γξάκαο ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΛΑΥΑΝΟΚΗΠΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Λαιέο Δπζηξάηηνο Γεσπφλνο MSc Τπάιιεινο Γήκνπ Γξάκαο Σι είναι Κοινωνικός ή Δημοηικός ή Αζηικός Λατανόκηπος; Πξφθεηηαη γηα εηδηθά δηακνξθσκέλν δεκφζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 1. Αλάπηπμε θαη ελδπλάκωζε εαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣE 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε 1.3 Αμίεο δωήο 3.2 Αλάπηπμε θνηλσληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΣΔΗ ( Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο - Έξγν ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) Τπνέξγν 2 «χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ ηνπ ΑΣΔΗ Παηξψλ» ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ. Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011

ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ. Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011 ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011 Ρη είλαη ν ράξηεο θαη πνπ ρξεζηκεύεη Αξρέο ηνπ ράξηε πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ν ράξηεο είλαη ν πξαθηηθφο νδεγφο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝΠ ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ :

ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝΠ ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ : ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 25-11-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4519/4-06 -2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Σίνπ «Πθπιίηζεην» έρνληαο ππόςε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΗ ΚΑΣΟΛΙΘΗΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΛΑΜΠΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΦΑΪΑ ΦΑΣΖΑΚΗ ΗΛΕΚΣΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Σειηθή έθζεζε ΤΜΠΡΑΞΙ Α.Δ. Αθήνα, Νοέμβριος 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα έθζεζε αθνξά

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002648642 2015-03-18

15PROC002648642 2015-03-18 ΔΛΓ.Ο-«ΓΗΜΗΣΡΑ» Αζήλα, 18/03/2015 Έδξα : Άλδξνπ 1 θαη Παηεζίσλ Αξ. πξση. : 6531 Σ.Κ. : 112 57 Αζήλα Πιεξνθνξ. : Κπξηαθή Βεζζαιά (ηει.2108231277-εζση.622) ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Υ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ Β ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΚΠΑ Παλ. Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όηαλ κηιάκε γηα Φπρηαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα