Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.pes.org www.europarl.europa.eu"

Transcript

1 σ Σεύρνο Οθηωβξίνπ 2008 Περιβάλλον Ενέργεια Κοινωνική Πολιτική Πολιτισμός Μ.Μ.Ε Απασχόληση Ανθρώπινα Δικαιώματα Θεσμοί Εκπαίδευση Μεταφορές Διαδίκτυο Περιφερειακή Ανάπτυξη Πολιτικές Ελευθερίες Οικονομία Προστασία Καταναλωτή Εξωτερικές Τποθέσεις Καθοριστική η συμβολή των Ευρωβουλευτών του ΠΑΟΚ στη βελτίωση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Παθέην λνκνζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο ην ιεγφκελν «Σειεπηθνηλσληαθφ Παθέην» - πηνζέηεζε ζε πξψηε αλάγλσζε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κε ζηφρν ηελ «επξχηεξε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζήο ηνπο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ». Η νζηαιηζηηθή Οκάδα θαη νη Έιιελεο Δπξσβνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ, έθαλαλ θαίξηεο παξεκβάζεηο θαη θαηέζεζαλ κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ ηξνπνινγηψλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο θαηάθεξαλ λα αλαηξέςνπλ αξθεηέο πξνβιεκαηηθέο πξνβιέςεηο ηεο αξρηθήο Οδεγίαο ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηελ ηδησηηθφηεηα ζην Γηαδίθηπν, ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, ηνλ δεκφζην έιεγρν ησλ Γηθηχσλ, ηελ ελδπλάκσζε ησλ Δζληθψλ Αξρψλ έλαληη ηεο αζηπλνκίαο. Γηαβάζηε αλαιπηηθφηεξα γηα ηηο δξάζεηο ησλ Δπξσβνπιεπηψλ ΠΑΟΚ, ζειίδα 2 ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟ EΡΓΟ ζει ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΔΤΡΩΒΟΤΛΔΤΣΩΝ ΠΑΟΚ ζει. 11 Ο ΛΟΓΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΒΟΤΛΔΤΣΩΝ ζει ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ζει

2 Κοινοβοσλεσηικό Έργο ηων Εσρωβοσλεσηών Σελίδα 2 (Σπλέρεηα από ηε ζειίδα 1) Διαβάστε αναλυτικότερα για τις δράσεις των Ευρωβουλευτών του ΠΑΟΚ σχετικά με το Σηλεπικοινωνιακό Πακέτο: Τηνζέηεζε, κεηά απφ ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ζεηξάο ηξνπνινγηψλ ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ ηνπ Δ.Κ ηαύξνπ Λακπξηλίδε. Οη ηξνπνινγίεο απηέο αλαηξέπνπλ κηα ζεηξά απφ πξνβιεκαηηθέο ξπζκίζεηο πνπ είραλ ππεξςεθηζηεί ζε πξψην ζηάδην ζηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ζσξαθίδνπλ ζηελ πξάμε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ζην Γηαδίθηπν. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Ση δήισζε ε επξσβνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ, Άλλπ Πνδεκαηά ζρεηηθά κε ηα «νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη θαηαλαισηέο, ηνλ δεκφζην έιεγρν ζηα Γίθηπα Σειεπηθνηλσληψλ θαη ην ηειεπηθνηλσληαθφ ζηνίρεκα ηεο Διιάδαο», εδώ Ση δήισζαλ νη επξσβνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ, ηαύξνο Λακπξηλίδεο θαη Καηεξίλα Μπαηδειή ζρεηηθά κε ηελ «θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο ζην δηαδίθηπν», αιιά θαη ηελ απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο εδώ Ση δήισζε ε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ, Καηεξίλα Μπαηδειή, ζηελ Οινκέιεηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ξαδηνθάζκαηνο σο δεκφζην αγαζφ, εδώ Απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο ζε εξψηεζε ησλ Λακπξηλίδε, Μπαηδειή θαη Μαηζνύθα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ αλάγθε γηα αλνηρηέο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο γηα ηηο ηειενπηηθέο ςεθηαθέο ζπρλφηεηεο, εδώ Πξφηαζε ηεο Άλλπ Πνδεκαηά γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ENISA (Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Αζθάιεηαο Γηθηχσλ θαη Πιεξνθνξηψλ) θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε κφληκν Οξγαληζκφ ηεο Δ.Δ. απφ ηελ Δπηηξνπή, εδψ χετικοί ύνδεσμοι: > Οη Θέζεηο ησλ Δηζεγεηψλ γηα ην Σειεπηθνηλσληαθφ Παθέην, εδώ > Φάθεινο γηα ηηο Σειεπηθνηλσλίεο (ζηα αγγιηθά), εδώ > Ιζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο Σειεπηθνηλσλίεο, εδώ > Σξνκνθξαηία θαη Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, εδώ > Άξζξν ηνπ ηαχξνπ Λακπξηλίδε «Γηαδίθηπν θαη Σξνκνθξαηία» ζηελ Καζεκεξηλή, εδώ

3 Κοινοβοσλεσηικό Έργο ηων Εσρωβοσλεσηών Σελίδα 3 Κοινωνική Πολιτική Κατακεραυνώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ελληνική κυβέρνηση για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο ζε ζρεηηθή εξψηεζε ησλ Δπξσβνπιεπηψλ ηνπ ΠΑΟΚ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη αζεηήζεη ηελ ππνρξέσζή ηεο λα ζπλερίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Ευρωβουλευτές ΠΑΟΚ: «Πολύ λίγα-πολύ αργά, και εξόχως υποκριτικό το νέο «Κοινωνικό Πακέτο» της συντηρητικοκρατούμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διαβάστε περισσότερα Νέα Πρόταση Οδηγίας κατά των διακρίσεων νη ζέζεηο ηεο Δπαγγειίαο Σδακπάδε "Η λέα πξφηαζε Οδεγίαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο αλαλεσκέλεο θνηλσληθήο αηδέληαο ηεο Δπηηξνπήο, ζπληζηά αλακθηζβήηεηα έλα βήκα πνπ φινη αλακέλακε εδψ θαη θαηξφ, ελψ ηα Mέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, είρακε εθθξάζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηελ ηζρπξή καο δέζκεπζε πξνο ην ζηφρν ηεο απνηειεζκαηηθήο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ" δειψλεη ε Δπαγγειία Σδακπάδε. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα «Ασήμαντες οι επενδύσεις για την επιμόρφωση των Ελλήνων. το ναδίρ η κατάρτιση του προσωπικού των ελληνικών επιχειρήσεων» Με εξψηεζή ηεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε Μαίξε Μαηζνύθα αλαδεηθλχεη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο θηλδχλνπο πνπ θξχβεη γηα ηελ αλαγθαία αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε ζπλερηδφκελε ππνβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ζηελ Διιάδα. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή απαληά ζε εξψηεζε ηεο Άλλπο Πνδεκαηά ζρεηηθά κε ηε Γυναικεία Μετανάστευση και την ισότητα ως προς τα εργασιακά δικαιώματα «Η απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο θαηαδεηθλχεη ηε δηπιή αδπλακία ηεο θπβέξλεζεο λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ην πξφβιεκα ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ, αιιά θαη λα εθαξκφζεη ζσζηά ηελ Οδεγία γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεχεη ε ρψξα λα παξαπεκθζεί ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην», δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ε Άλλπ Πνδεκαηά. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Οκφθσλε έγθξηζε γλσκνδφηεζεο ηεο Μαίξεο Μαηζνύθα ζρεηηθά κε Σο Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία Με ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ ηνπ Δ.Κ, ε Μαίξε Μαηζνχθα θαηέζεζε γλσκνδφηεζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δσήο ησλ κεηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ, ηφζν ζε δεηήκαηα πιεξνθφξεζεο φζν θαη ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Σν πιήξεο θείκελν ηεο γλσκνδφηεζεο, βξίζθεηαη εδώ Προτάσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ηεο Δπαγγειίαο Σδακπάδε πηνζέηεζε ε Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Δ.Κ. Γεθηέο έγηλαλ πξνηάζεηο ηεο Δπαγγειίαο Σδακπάδε γηα εληαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ βηψλνπλ νξηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ

4 Κοινοβοσλεσηικό Έργο ηων Εσρωβοσλεσηών Σελίδα 4 Οικονομία - Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009 Περισσότερα κονδύλια ελληνικού ενδιαφέροντος στον κοινοτικό προϋπολογισμό Η Δπηηξνπή πληαγκαηηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Δ.Κ. ελέθξηλε γλσκνδφηεζε ηνπ Κώζηα Μπνηόπνπινπ «Βξηζθφκαζηε ζηνλ ππξεηφ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δλφςεη ηεο πξψηεο αλάγλσζεο ηνπ Οθησβξίνπ, θάλνπκε κεγάιν αγψλα γηα λα δηαζθαιίζνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θνλδχιηα ζε ζέκαηα ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο. Δίκαζηε ζε ζπλερή ζπλελλφεζε κε ηνπο νζηαιηζηέο επξσβνπιεπηέο θαη ηηο άιιεο πνιηηηθέο νκάδεο, φπσο επίζεο θαη κε ην πκβνχιην Τπνπξγψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε φηη νη ηξνπνινγίεο καο ζα ππεξςεθηζηνχλ πξνο φθεινο ηεο ρψξαο καο», δήισζε κεηαμχ άιισλ ν Κψζηαο Μπνηφπνπινο. Γηαβάζηε ηε γλωκνδόηεζε εδώ. Γηαβάζηε επίζεο ζρεηηθά εδώ Σο πρωτοφανές σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου έθεξε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε εξψηεζή ηεο ε Kαηεξίλα Mπαηδειή «Η απφθαζε ηεο ειιεληθήο Κπβέξλεζεο αξρηθά λα παξαηηεζεί απφ δηεθδηθήζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Λίκλεο Βηζησλίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη θηεκαηνκεζηηηθέο αληαιιαγέο λα παξαρσξήζεη δεκφζηεο εθηάζεηο ηεξάζηηαο αμίαο ζηελ Μνλή Βαηνπεδίνπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά δεηήκαηα ηφζν σο πξνο ηελ παξαβίαζε ησλ θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ φζν θαη σο πξνο ηελ λνκηκφηεηα εθρψξεζεο εθηάζεσλ απφ ην Γεκφζην πξνο ηδηψηεο κε αληάιιαγκα πνπ πξνθιεηηθά ππνιείπεηαη ηεο αμίαο ησλ εθηάζεσλ απηψλ». Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Διαφάνεια στα Αμοιβαία Κεφάλαια Παξέκβαζε ηνπ Κώζηα Μπνηόπνπινπ ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Tε ιήςε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηα ακνηβαία θεθάιαηα πςεινχ θηλδχλνπ (hedge funds) θαη ηα θεθάιαηα ηδησηηθψλ ζπκκεηνρψλ (private equity), δήηεζε ν Κψζηαο Μπνηφπνπινο ζηελ ηειεπηαία χλνδν ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Δ.Κ., παξνπζηάδνληαο παξάιιεια πξνηάζεηο γηα ηε δηαθάλεηα, ηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα θαη ηνπο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Μεταφορές τα σημαντικά ερωτήματα που ανακύπτουν για το μέλλον της Ολυμπιακής και των εργαζομένων θαινχλ ηελ Δ.Δ. λα απαληήζεη κε εξψηεζή ηνπο νη Δπξσβνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ Με εξψηεζε πνπ θαηέζεζαλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ην ζρέδην θιεηζίκαηνο ησλ Οιπκπηαθψλ Αεξνγξακκψλ, νη Δπξσβνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ δεηνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή λα απαληήζεη ζε κηα ζεηξά δσηηθψλ εξσηεκάησλ αλαθνξηθά κε ην κέιινλ ηνπ λένπ πξνηεηλφκελνπ ζρήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη δελ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ην ιεπηνκεξέο ζρέδην, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη αδηαθάλεηα θαη λα δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα

5 Κοινοβοσλεσηικό Έργο ηων Εσρωβοσλεσηών Σελίδα 5 Δξψηεζε πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηέζεζε ε Μαξηιέλα Κνππά ζρεηηθά κε Σο κλείσιμο της Ολυμπιακής ηελ εξψηεζή ηεο ε Δπξσβνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ δεηά απφ ηελ Δπηηξνπή λα κάζεη πφζν αζθαιήο είλαη ε ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Οιπκπηαθή, εάλ ην πξνηεηλφκελν ζρέδην είλαη ζπκβαηφ κε ην θνηλνηηθφ δίθαην, εάλ πξνεγήζεθε δηάινγνο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηη ζα γίλεη κε ηε ζπγθνηλσληαθή θάιπςε ησλ απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα «To χιλιομετρικό κόστος σιδηροδρομικής μεταφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον καθορισμό της τιμής του εισιτηρίου στις θαλάσσιες μεταφορές στην Ελλάδα» απαληά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηνλ ηαύξν Αξλανπηάθε Με εξψηεζή ηνπ πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ν ηαχξνο Αξλανπηάθεο έζεζε ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ κεηαθνξηθνχ ηζνδχλακνπ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ πνπ πιεξψλνπλ νη θάηνηθνη ησλ λεζηψλ ηεο Διιάδαο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο κε πινία. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Πολιτικές Ελευθερίες Η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της Κοινοτικής νομοθεσίας για το Άσυλο Παξά ηηο πξνρζεζηλέο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ζηε Bνπιή πεξί κε θαηαδίθεο ηεο Διιάδαο ζε ζέκαηα κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη αζχινπ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή, απαληψληαο ζε Δξψηεζε ησλ Δπξσβνπιεπηψλ ηνπ ΠΑΟΚ ηαύξνπ Λακπξηλίδε θαη Μαξηιέλαο Κνππά, δειψλεη πσο ε Διιάδα δε ζπκκνξθψζεθε κε ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη γηα απηφ παξέπεκςε ηελ ππφζεζε ζην Δπξσπαηθφ Γηθαζηήξην, ζην νπνίν θαη εθθξεκεί. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Διαδικασίες Χορήγησης Ασύλου Παξέκβαζε ηνπ ηαύξνπ Λακπξηλίδε ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηελ παξέκβαζή ηνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, ν ηαχξνο Λακπξηλίδεο επέθξηλε ην πθηζηάκελν Καλνληζκφ "Γνπβιίλν ΙΙ" γηα ηε ρνξήγεζε αζχινπ θαη επεζήκαλε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ζέζπηζεο ελφο πξαγκαηηθνχ Kνηλνχ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Aζχινπ. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα τοχευμένες κυρώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Παξέκβαζε ηεο Μαξηιέλαο Κνππά ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Δπξ.Κνηλνβνπιίνπ ηνρεπκέλεο θαη δίθαηεο θπξψζεηο κε ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη έλα κεραληζκφ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο Aλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ, δήηεζε ε Μαξηιέλα Κνππά, ζε παξέκβαζε ηεο εμ νλφκαηνο ηεο νζηαιηζηηθήο νκάδαο ζηελ Oινκέιεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Kνηλνβνπιίνπ. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα

6 Κοινοβοσλεσηικό Έργο ηων Εσρωβοσλεσηών Σελίδα 6 Περιβάλλον Κοινοβοσλεσηικό Έργο ηων Εσρωβοσλεσηών Επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες για μόλυνση του αρωνικού Απάληεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε εξψηεζε ηνπ ηαύξνπ Αξλανπηάθε Απφ δεκνζηεχκαηα θαη απφ θνηλνβνπιεπηηθέο εξσηήζεηο ελεκεξψζεθε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο «ηνμηθέο βφκβεο», ηα λεθξνηαθεία πινίσλ πνπ δειεηεξηάδνπλ θαζεκεξηλά ηε ζάιαζζα θαη ιεηηνπξγνχλ ζηηο αθηέο ηνπ αξσληθνχ θαη εηδηθφηεξα ζηελ Διεπζίλα θαη ηε αιακίλα. Απηφ επηζεκαίλεη ν Δπίηξνπνο θ. Γήκαο ζηελ απάληεζή ηνπ ζε εξψηεζε ηνπ Δπξσβνπιεπηή ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ηαχξνπ Αξλανπηάθε. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Δγθξίζεθαλ νη ηξνπνινγίεο ηεο Άλλπο Πνδεκαηά γηα ην Κιηκαηηθφ Παθέην ζρεηηθά κε ηελ Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) «Η έθζεζε γηα ηηο ΑΠΔ ζπληζηά κία κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ Διιάδα λα αλαπξνζαξκφζεη ην αλαπηπμηαθφ ηεο κνληέιν. Η Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινχζην δπλακηθφ ΑΠΔ, ην νπνίν αλ αμηνπνηεζεί ζσζηά, ζα θαηαζηήζεη ηε ρψξα καο πξσηνπφξν ζηελ πνξεία κεηάβαζεο πξνο κία πξάζηλε νηθνλνκία, δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη βγάδνληαο ηε ρψξα απφ ην ζεκεξηλφ αδηέμνδν», δήισζε κεηαμχ άιισλ ε Άλλπ Πνδεκαηά. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Ύζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Δπαγγειίαο Σδακπάδε ςεθίζηεθε απφ ην Δπξσθνηλνβνχιην η σύσταση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Ξηρασίες Καηά ηε ςεθνθνξία ηεο Έθζεζεο ζρεηηθά κε ηελ «Αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ιεηςπδξίαο θαη ηεο μεξαζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε», ε Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ραηξέηηζε πξφηαζε ηεο θ. Σδακπάδε γηα ηε χζηαζε Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο Ξεξαζίεο θαη ππνγξάκκηζε ηελ ζπκβνιή ησλ ζπζηεκάησλ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηα θαηλφκελα μεξαζίαο. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Θεσμικά Θέματα Σρόπος παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Kοινοτήτων Οκφθσλε έγθξηζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Κώζηα Μπνηόπνπινπ «Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαιείηαη ζπρλά λα ππεξαζπηζηεί ην θχξνο ησλ λνκνζεηηθψλ ηνπ πξάμεσλ, Οκφθσλε έγθξηζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Κψζηα Μπνηφπνπινπ παξεκβαίλνληαο ή θαηαζέηνληαο παξαηεξήζεηο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ. O Kαλνληζκφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ δελ θάιππηε κέρξη ζήκεξα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη αζάθεηα ζρεηηθά κε ηελ αθνινπζεηέα εζσηεξηθή δηαδηθαζία. Mε ηελ παξνχζα έθζεζε έγηλε δεθηή ε πξφηαζή κνπ λα ηξνπνπνηεζεί ν Καλνληζκφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ νχησο ψζηε λα θαιπθηεί απηφ ην ξπζκηζηηθφ θελφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλνβνπιίνπ». Πεξηζζόηεξα εδώ θαη Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν ηεο έθζεζεο εδώ

7 Κοινοβοσλεσηικό Έργο ηων Εσρωβοσλεσηών Σελίδα 7 Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην απαληνχλ ζε εξψηεζε ηεο Δπαγγειίαο Σδακπάδε ζρεηηθά κε ηελ Προοπτική προγράμματος πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρία στις υπηρεσίες τους "Σν πκβνχιην δελ πξνβιέπεη ην ζρεδηαζκφ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία, ζε αληίζεζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή". Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα θαη εδώ Σα "μέσα για την καταπολέμηση της διαφθοράς υπάρχουν" Απαληά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζρεηηθή εξψηεζε ησλ Άλλπ Πνδεκαηά θαη Κώζηα Μπνηόπνπινπ Σελ άθξσο ππαηληθηηθή απάληεζε, φηη ηα κέζα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ππάξρνπλ, αιιά ε πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηνπο είλαη ζέκα πνιηηηθήο βνχιεζεο ησλ θπβεξλήζεσλ, έδσζε ε Αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θπξία Margot Wallstrom, ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηεο Άλλπο Πνδεκαηά θαη ηνπ Κψζηα Μπνηφπνπινπ. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Πολιτισμός Ανακήρυξη του 2009 ως Ευρωπαϊκού Έτους Καινοτομίας και Δημιουργικότητας Μεηά απφ πξφηαζε ηεο Καηεξίλαο Μπαηδειή Σελ έθζεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο Καηεξίλαο Μπαηδειή γηα ηελ αλαθήξπμε Οκφθσλε ηνπ επφκελνπ έγθξηζε έηνπο ηεο σο Έθζεζεο Δπξσπατθνχ ηνπ Κψζηα Έηνπο Μπνηφπνπινπ γηα ηελ Καηλνηνκία θαη ηελ Γεκηνπξγηθφηεηα πηνζέηεζε ε Οινκέιεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. «Βαζηθή θηινδνμία είλαη ζην 2009 λα επηηεπρζεί κία νπζηαζηηθή θηλεηηθφηεηα ηεο γλψζεο, ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ, θηλεηηθφηεηα ε νπνία ζα απνηειέζεη έλα "ζηαπξνδξφκη" δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη παξαγσγήο θαηλνηνκίαο». Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα «H "Εκπαίδευση", η "Νεολαία", ο "Πολιτισμός" πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής Ευρώπης» H Οινκέιεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ πηνζέηεζε ζήκεξα ηέζζεξηο εθζέζεηο ηεο Πξφεδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ θαο Kαηεξίλαο Mπαηδειή ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο, πινπνίεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ "Νενιαία ελ δξάζεη", "Πνιηηηζκφο", "Δπξψπε γηα ηνπο Πνιίηεο" θαη "Δθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ θαηάξηηζεο" γηα ηελ πεξίνδν Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Εξωτερικές Τποθέσεις Παράδεισος για απατεώνες και φυγόδικους το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου Eξψηεζε ηεο Μαξηιέλαο Κνππά πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σα παξαπάλσ επεζήκαλε κε εξψηεζή ηεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε Δπξσβνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ θαη Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ, Μαξηιέλα Κνππά. Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν ηεο εξψηεζεο Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα

8 Κοινοβοσλεσηικό Έργο ηων Εσρωβοσλεσηών Σελίδα 8 Οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΟΚ καταψήφισαν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κρίση στη Γεωργία «Tν ΠAOK, αθνινπζψληαο κε ζπλέπεηα κηα πνιηηηθή αξρψλ, θαηαδηθάδεη ηελ βία απφ φπνπ θαη αλ πξνέξρεηαη. Καηαδηθάζακε ηελ επίζεζε ηνπ γεσξγηαλνχ ζηξαηνχ ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Oζζεηίαο αιιά θαη ηελ δπζαλάινγε αληίδξαζε ηεο Ρσζίαο. Καηαδηθάζακε ηελ αλαγλψξηζε απφ ηε Mφζρα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Ακπραδίαο θαη N.Oζζεηίαο, φπσο είρακε πξάμεη θαη' απφιπην ηξφπν ζηελ πεξίπησζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Kνζφβνπ». Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Προστασία Καταναλωτή Επιμολυσμένο γάλα από την Κίνα και παράνομες εισαγωγές στην Ελλάδα Δξψηεζε πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηεο Μαίξεο Μαηζνύθα Σελ ελίζρπζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ γηα ηηο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ απφ ηελ Κίλα ζηελ Δπξψπε θαη ηελ αλάγθε κηαο ζαθνχο απάληεζεο γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηελ πγεία κία, έζησ θαη κηθξή, πνζφηεηα επηκνιπζκέλνπ κε κειακίλε γάιαθηνο, έζεζε κε εξψηεζε ηεο ζηελ Δπηηξνπή ε Μαίξε Μαηζνχθα. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Ευρω-πυρά για την τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα Απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο ζε εξψηεζε ηνπ Κώζηα Μπνηόπνπινπ H Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηβεβαηψλεη κε απάληεζή ηεο πξνο ηνλ Kψζηα Mπνηφπνπιν φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ησλ 27 ρσξψλ ηεο Δ.Δ. φζνλ αθνξά ηελ ηηκή ηεο βελδίλεο. χκθσλα κε ηελ απάληεζε ηνπ Δπηηξφπνπ Δλέξγεηαο θ. Piebalgs έσο ηα ηέιε ηνπ 2008 ζα ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην θχθισκα εκπνξίαο θαη δηαλνκήο θαπζίκσλ ζηελ Διιάδα, ζε ζπλέρεηα ηεο επίζεκεο πξνεηδνπνηεηηθήο επηζηνιήο πνπ δηαβηβάζηεθε ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Περιφερειακή Ανάπτυξη Χάνονται οι πόροι για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Απαληά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηνλ ηαύξν Αξλανπηάθε «Γηα άιιε κία θνξά απνδεηθλχεηαη φηη νη θάηνηθνη ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηδηαίηεξα νη θάηνηθνη ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηεο ρψξαο δελ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θπβέξλεζε Καξακαλιή. Δίλαη εζηθά θαη πνιηηηθά απαξάδεθην λα ράλνληαη πνιχηηκνη πφξνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη εξγαζίαο ησλ θαηνίθσλ ησλ κηθξψλ λεζηψλ», δήισζε ν θ. Αξλανπηάθεο. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα

9 Εκδηλώζεις ηων Εσρωβοσλεσηών ΠΑΣΟΚ Σελίδα 9 Επίσκεψη Ευρωβουλευτών μελών της Επιτροπής Αλιείας στην Ελλάδα κε πξσηνβνπιία ηνπ ηαύξνπ Αξλανπηάθε «Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηε επίζθεςεο ζέινπκε λα δείμνπκε ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αιηείαο ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, νη Έιιελεο αιηείο θαη νη απαζρνινχκελνη κε ηνλ ηνκέα, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λεζηψηηθψλ πεξηνρψλ καο θαη θπξίσο ησλ απνκαθξπζκέλσλ κηθξψλ λεζηψλ καο, θαη λα δειψζνπκε φηη ν ζηφρνο καο είλαη ε ελίζρπζε θαη ε αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ζηα πιαίζηα κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ.", δήισζε ν ηαχξνο Αξλανπηάθεο. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα 50 Έλληνες Bloggers στο Ευρωκοινοβούλιο πξνζθεθιεκέλνη ηνπ ηαύξνπ Λακπξηλίδε θαη ηεο Μαίξεο Μαηζνύθα Πεξίπνπ 50 Έιιελεο bloggers, κεηέβεζαλ ζηηο Βξπμέιιεο, κεηά απφ πξφζθιεζε ησλ Δπξσβνπιεπηψλ ηνπ ΠΑΟΚ. Σελ πξφζθιεζε έθαλαλ ν ηαχξνο Λακπξηλίδεο θαη ε Μαίξε Μαηζνχθα γηα κία δηήκεξε ελεκεξσηηθή επίζθεςε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηηο 7-9 επηεκβξίνπ 2008 κε επξχηεξε ζεκαηηθή ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο, πξφζβαζεο θαη δξάζεο ζην δηαδίθηπν. Τπήξμε κία αλνηθηή αληαιιαγή απφςεσλ θαη αιιεινελεκέξσζε γηα ηε ζσξάθηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ζην δηαδίθηπν, πνπ ζήκεξα, δπζηπρψο, ακθηζβεηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ θπβεξλήζεηο θαη ηδηψηεο εληφο θαη εθηφο ΔΔ. Οη bloggers ζπλαληήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, κε εθπξνζψπνπο επξσπατθψλ ΜΚΟ γηα δεηήκαηα πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη δηαδηθηχνπ θαη ζηειέρε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Παξαθνινχζεζαλ επίζεο ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ κε ζέκα ην 'e-privacy'. Γηαβάζηε θαη δείηε Επίσκεψη καθηγητών και μαθητών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Πξφεδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο, θ. Καηεξίλαο Μπαηδειή ηελ επίζθεςε απηή ζπκκεηείραλ καζεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη δηαθξίζεηο ζε δηεζλείο καζεκαηηθνχο δηαγσληζκνχο θαη βαιθαληθέο καζεκαηηθέο Οιπκπηάδεο, ν πξφεδξνο ηεο Mαζεκαηηθήο Δηαηξείαο θαζψο θαη θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Oη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηελ επθαηξία λα αληαιιάμνπλ απφςεηο κε κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα ζηε Διιάδα απφ άπνςε ππνδνκψλ, ρξεκαηνδφηεζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξνβιήκαηα ηα νπνία νδεγνχλ ζπρλά ηνπο λένπο λα αμηνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο εθηφο Διιάδνο. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα

10 Ο Λόγος ηων Εσρωβοσλεσηών ηοσ ΠΑΣΟΚ Σελίδα 10 Ο Λόγος των Ευρωβουλευτών Μπξνζηά ζε κηα δύζθνιε θαη θξίζηκε ρξνληά Videocast ηνπ Κώζηα Μπνηόπνπινπ ζην Pasok WebRadio, Ο πόιεκνο ζηνλ Καύθαζν θαη ην κνλνκεξέο ςήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα επξσπατθά θξάηε-κέιε ζην νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό κέησπν, αιιά θαη ην ζεζκηθό αδηέμνδν ζην νπνίν έρεη πεξηέιζεη ε Επξσπατθή Έλσζε κεηά από ην αξλεηηθό δεκνςήθηζκα ηεο Ιξιαλδίαο, ζέηνπλ ηνλ ηόλν γηα κηα δύζθνιε θαη θξίζηκε πνιηηηθή ρξνληά γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε. Γείηε θαη αθνύζηε ην videopodcast Σν Γηαδίθηπν πξέπεη λα γίλεη κέζν ηεο εθπαίδεπζεο πλέληεπμε ηεο Καηεξίλαο Μπαηδειή ζηελ εθ/δα «Διεπζεξνηππία», «Αθόκε κηα «πξσηηά», γηα ηελ νπνία κπνξεί λα «πεξεθαλεύεηαη» ε ρώξα καο. Σηνλ ηνκέα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, ε Ειιάδα βξίζθεηαη ζηελ 24ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 27 ρώξεο ηεο Ε.Ε. Αλαιόγσο απνγνεηεπηηθή είλαη ε εηθόλα θαη γηα ηελ πξόζβαζε ησλ Ειιήλσλ καζεηώλ ζην Δηαδίθηπν». Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν Γηαδίθηπν θαη ηξνκνθξαηία Άξζξν ηνπ ηαύξνπ Λακπξηλίδε ζηελ εθ/δα «Καζεκεξηλή», Τα ηειεπηαία ρξόληα, ε ζπδήηεζε γηα ηελ ηξνκνθξαηία ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή θαη ζην Σπκβνύιην ησλ ππνπξγώλ ηεο Ε.Ε. μεθηλάεη ζρεδόλ πάληνηε από απηνλόεηεο δηαβεβαηώζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ, αιιά, δπζηπρώο, θαηαιήγεη ζπρλά ζε επηθίλδπλεο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο, πνπ θαηαζηξαηεγνύλ απηά αθξηβώο ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα. Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν Φζελόηεξε ελέξγεηα ζηνπο Αζζελέζηεξνπο Άξζξν ηεο Άλλπο Πνδεκαηά ζηελ εθ/δα «Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία», «Πώο είλαη δπλαηόλ λα εκθαλίδεηαη ε απεηιή ηεο θηώρεηαο ζηελ «επεκεξνύζα» Επξώπε, όηαλ κάιηζηα ν παξαγόκελνο πινύηνο απμάλεηαη ζηαζεξά»; Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν Σν Νέν Σειεπηθνηλωληαθό Παθέην Άξζξν ηεο Άλλπο Πνδεκαηά ζηνλ «Διεχζεξν Σχπν ηνπ αββάηνπ», «Σηελ Ειιάδα, ν ηνκέαο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ απνηειεί κηα από ηηο ιίγεο επθαηξίεο ηεο ρώξαο καο λα κπεη δπλακηθά ζηελ αγνξά ηεο θαηλνηνκίαο θαη λα πξνζειθύζεη επελδύζεηο, αμηνπνηώληαο ην πςειό επίπεδν θαηάξηηζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο θαη ηελ εληππσζηαθή αλάπηπμε πνπ έρεη γλσξίζεη ν ρώξνο ηα ηειεπηαία ρξόληα».γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν «Νέα Γεδνκέλα θαη πξνθιήζεηο ζηελ Δ.Δ. γηα ηηο λεζηωηηθέο πεξηνρέο» Δηζήγεζε ηνπ ηαύξνπ Αξλανπηάθε ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην Μηθξψλ Νεζηψλ ζηελ Ιζάθε, Σηελ εηζήγεζή ηνπ ν θ. Αξλανπηάθεο αλαθέξζεθε ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λεζηά θαη ζηηο δπζρέξεηεο πνπ πεγάδνπλ από ηε γεσγξαθηθή ηνπο απνκόλσζε θαζώο επίζεο θαη ζηα εηδηθά κέηξα ζηήξημεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα λα κπνξέζνπλ νη λεζησηηθέο πεξηνρέο, όρη κόλν λα μεπεξάζνπλ ηα αλαπηπμηαθά εκπόδηα αιιά θαη γηα λα θαηαθέξνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε θνηλή αγνξά, ακβιύλνληαο ηηο αληζόηεηεο. Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν

11 Ο Λόγος ηων Εσρωβοσλεσηών ηοσ ΠΑΣΟΚ Σελίδα 11 Η λέα πξνζπάζεηα γηα ην Κππξηαθό, Οη πξνζδνθίεο, ην αγθάζη ηωλ δηαπξαγκαηεύζεωλ θαη ε ζηάζε ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο Άξζξν ηεο Μαξηιέλαο Κνππά γηα ηελ εθ/δα «Έζλνο», «Η κεγάιε θηλεηηθόηεηα πνπ παξαηεξείηαη ηειεπηαία γύξσ από ηελ επίιπζε ηνπ θππξηαθνύ πξνβιήκαηνο έρεη ηειείσο δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά από πξνεγνύκελεο πξνζπάζεηεο, αθήλνληαο πεξηζώξηα αηζηνδνμίαο. Κη απηό γηαηί γηα πξώηε θνξά νη δύν πιεπξέο, Ειιελνθύπξηνη θαη Τνπξθνθύπξηνη, θαίλνληαη απνθαζηζκέλνη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εμεύξεζε κηαο ζπλνιηθήο ιύζεο κόλνη ηνπο, ρσξίο δηαηηεζίεο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα. Η απόθαζε απηή, ζπληζηά από κόλε ηεο έλα ειπηδνθόξν ζεκάδη». Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν Σα ζπκθέξνληά ηνπο θαη νη ειεπζεξίεο καο Άξζξν ηνπ ηαύξνπ Λακπξηλίδε ζηελ εθ/δα «Καζεκεξηλή», «Τν ιόκπη ησλ εηαηξεηώλ απηό ην θαινθαίξη ήηαλ εληνλόηαην. Οινη ζεβόκαζηε ηηο εηαηξείεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, αιιά δελ κπνξεί ηα ζπκθέξνληά ηνπο λα θαζνξίδνπλ ηηο ειεπζεξίεο ησλ πνιηηώλ..οη εηαηξείεο πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ πξνζπάζεζαλ λα θεξδίζνπλ δηθαηώκαηα αζηπλόκεπζεο ηεο θίλεζεο ζην Δηαδίθηπν. Καη απηό ην απνηξέςακε». Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν Πεξηβάιινλ, Σνπξηζκόο, Αλάπηπμε» Δηζήγεζε ηεο Δπαγγειίαο Σδακπάδε ζην 13ν πλέδξην ηεο Έλσζεο Πνιηηηζηηθψλ Φνξέσλ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο κε ζέκα «Πεξηβάιινλ, Σνπξηζκφο, Αλάπηπμε» Σηελ εηζήγεζή ηεο ε Επξσβνπιεπηήο ηόληζε ηελ αλαγθαηόηεηα γηα ηε δηακόξθσζε κηαο «πξάζηλεο νηθνλνκίαο», ε νπνία ζα απνηειεί ηε βάζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο πνπ ζα δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ. Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή: «Κνηλή» ή «από θνηλνύ» πνιηηηθή; Οκηιία ηεο Καηεξίλαο Μπαηδειή ζηελ εκεξίδα ηεο ΠΑΔΓΔ «Σν Μέιινλ ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο», - Health Check, «Δελ είλαη πεξίνδνο δηεπζεηήζεσλ αιιά πεξίνδνο ξηδηθώλ πξνηάζεσλ» ηόληζε ε Καηεξίλα Μπαηδειή ζηελ νκηιία ηεο, εζηηάδνληαο ζηελ αλαγθαηόηεηα πξνώζεζεο ελόο θεληξηθνύ κεραληζκνύ δηαρείξηζεο θξίζεσλ, εηδηθόηεξα ελόςεη ηεο απνξξύζκηζεο ησλ αγνξώλ ησλ αγξνηνδηαηξνθηθώλ πξντόλησλ, εμ αηηίαο ησλ θεξδνζθνπηθώλ επελδύζεσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ νξγαληζκώλ, αιιά θαη ηεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο εηζξνώλ θαη πεηξειαίνπ. Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν Σα κελύκαηα από ηελ θξίζε ζηνλ Καύθαζν. Η λέα ηζνξξνπία δπλάκεωλ θαη ηα εξωηεκαηηθά γηα ηε ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο Άξζξν ηεο Μαξηιέλαο Κνππά γηα ηελ εθ/δα «Έζλνο» «Η αλαγλώξηζε ηεο Νόηηαο Οζζεηίαο θαη ηεο Ακπραδίαο από ηε Μόζρα δύζθνια κπνξεί λα ζεσξεζεί θεξαπλόο ελ αηζξία. Η εμέιημε απηή απεηέιεζε θπζηθό επαθόινπζν ηεο δπηηθήο ζηήξημεο ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζόβνπ ε νπνία, παξά ηε ξεηνξηθή γηα sui generis πεξίπησζε, δελ κπνξνύζε παξά λα απνηειεί έλα επηθίλδπλν πξνεγνύκελν ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο». Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν

12 Ο Λόγος ηων Εσρωβοσλεσηών ηοσ ΠΑΣΟΚ Σελίδα 12 Έληαμε ηωλ γπλαηθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο Δηζήγεζε ηεο Δπαγγειίαο Σδακπάδε ζηε Θεζζαινλίθε ζε εθδήισζε πνπ ζπλ-δηνξγάλσζαλ ε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή ΠΑ.Ο.Κ. Α Θεζζαινλίθεο, ην Ιλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο θαη ην Γίθηπν Γπλαηθψλ ΠΑ.Ο.Κ. ζηα πιαίζηα ηεο 73εο Γ.Δ.Θ. Σηελ εηζήγεζή ηεο ε Επξσβνπιεπηήο ηόληζε όηη παξόιν πνπ ην λνκηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζην επάγγεικα ππάξρεη, εληνύηνηο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ απνδεηθλύνπλ όηη ε ζέζε ησλ γπλαηθώλ ζηελ επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο γλσξίδεη κηα εμέιημε δύν ηαρπηήησλ. Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν Έλα ρξόλν κεηά... Άξζξν ηνπ ηαύξνπ Αξλανπηάθε ζηελ εθ/δα «Νέα Κξήηε» Ηξαθιείνπ, «Έλα ρξόλν κεηά ηελ ηξαγηθή θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ βίσζε ε ρώξα από ηηο ππξθαγηέο ηνπ Απγνύζηνπ ηνπ 2007 θαη κε λσπέο αθόκα ηηο ππνζρέζεηο ηεο θπβέξλεζεο Καξακαλιή γηα απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ θαη νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαζπγθξόηεζε, κπνξεί θαλείο εύθνια λα αληηιεθζεί ηε ζνβαξόηεηα θαη εγθπξόηεηα ησλ ιόγσλ θαη ησλ δεζκεύζεσλ από ηελ εηθόλα ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ππξόπιεθησλ πεξηνρώλ.τελ ίδηα εγθαηάιεηςε θαη απαμίσζε γλσξίδεη θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία, ην θνηλσληθό θξάηνο, ν Έιιελαο θαη ε Ειιελίδα». Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν Ο νπξαλόο ζην θεθάιη Άξζξo ηνπ Κώζηα Μπνηόπνπινπ ζηελ εθ/δα «Σα Nέα», «Μία από ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ αθήλεη ην θαινθαίξη είλαη όηη, κεηά ην πέξαζκά ηνπ, ζα ηα βξνύκε όια θαιύηεξα από ό,ηη ηα αθήζακε. Αθόκα θαη μέξνληαο όηη ζπάληα γίλεηαη απηό ηδίσο ζηελ πνιηηηθή, ε δηπιή πξνζγείσζε ζηελ νπνία ππνρξεσζήθακε θέηνο, κάιινλ δελ έρεη πξνεγνύκελν». Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν Μεηά ην Ιξιαλδηθό «ΌΥΙ», λέεο ζπλζήθεο γηα ηε πλζήθε ηεο Ληζαβόλαο «ΝΑΙ» ζηελ επξωπαϊθή νινθιήξωζε αιιά OXI ζηελ Eπξώπε ηωλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλωληθώλ δηαρωξηζκώλ... Άξζξν ηεο Μαίξεο Μαηζνύθα γηα ηελ εθ/δα Αthens Voice, «Όια άξρηζαλ ην 2005 όηαλ ν γαιιηθόο θαη νιιαλδηθόο ιαόο θαηαςήθηζαλ ηε Σπληαγκαηηθή Σπλζήθε γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε. Οη θπβεξλήζεηο θαη ηα επξσπατθά ζεζκηθά όξγαλα βξέζεθαλ ζηα πξόζπξα λεπξηθήο θξίζεο». Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν Σν κεξνθάκαην ηνπ ηξόκνπ Κείκελν ηεο Μαίξεο Μαηζνύθα, «Η είδεζε είλαη εθηαιηηθή. Μνηάδεη λα πξνέξρεηαη από ην κεζαησληθό παξειζόλ ηεο αλζξσπόηεηαο θαη όκσο δελ είλαη παξά κηα εηθόλα από ην κέιινλ. Τν κέιινλ πνπ καο επηθπιάζζνπλ νη πνιηηηθνί θαη αθαδεκατθνί ηαγνί ηνπ νηθνλνκηθνύ θηιειεπζεξηζκνύ» Γηαβάζηε ην πιήξεο θείκελν

13 Εσρωπαϊκές ειδήζεις Σελίδα 13 Η χρηματοπιστωτική κρίση στο Ευρωκοινοβούλιο: σε αναζήτηση νομοθετικών μέτρων για να τιθασευτεί η αναρχία στις αγορές Γεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ αλαηαξάμεσλ ησλ ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δήηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηε ζέζπηζε, έσο ην ηέινο ηνπ 2008, λέαο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ζα εληζρχεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ρξεκαηαγνξέο, αιιά θαη απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο λα εθαξκφζνπλ ξηδηθά κέηξα έηζη ψζηε νη απνηακηεχζεηο, νη ππνζήθεο θαη νη επελδχζεηο ησλ Δπξσπαίσλ λα είλαη ζην κέιινλ αθφκε πην αζθαιείο. Σν πξώην ζεκαληηθό βήκα έγηλε κε ηελ πηνζέηεζε (κε κεγάιε πιεηνςεθία) ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ νζηαιηζηή εηζεγεηή θαη πξψελ πξσζππνπξγνχ ηεο Γαλίαο, Πάνπι Νχξνππ Ράζκνπζελ, ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θεθαιαίσλ πςεινχ θηλδχλνπ (hedge funds), ησλ θεθαιαίσλ ηδησηηθψλ ζπκκεηνρψλ (private equity) θαζψο θαη επνπηηθφ πιαίζην ηεο Δ. Δ. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα εδώ θαη εδώ O εγέηεο ηεο νζηαιηζηηθήο Οκάδαο, Μάξηηλ νπιηο, επέκρινε με δριμύτητα ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα αλαζέζεη ζηνλ ακθηιεγφκελν ΜαθΚξήβπ ηνλ ζπληνληζκφ επξσπατθήο νκάδαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: "Ο πλανήτης είναι ο κοινός οίκος όλων, χριστιανών και μη" To Eπξσπατθφ Κνηλνβνχιην επηζθέθηεθε ζηηο 24 επηεκβξίνπ ν Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο Βαξζνινκαίνο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο γηα ηνλ Γηαπνιηηηζκηθφ Γηάινγν. Απηή είλαη δεχηεξε επίζθεςε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε ζην Κνηλνβνχιην κεηά ην Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ ν Παηξηάξρεο αλαθέξζεθε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο ΔΔ-Σνπξθίαο. ην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην Κνηλνβνχιην, ν Παηξηάξρεο ζπλαληήζεθε κε ηνπο Δπξσβνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο νζηαιηζηηθήο Οκάδαο Martin Schultz. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα ε Eυρωπαϊκό ύμφωνο για τη Μετανάστευση κατέληξαν οι Τπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ζσξάθηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε αλαβάζκηζε ηεο ππάξρνπζαο αξκφδηαs ππεξεζίαο Frontex, ε δηαρείξηζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο πνπ ζαλ θαηλφκελν θαη ζαλ πξαγκαηηθφηεηα ζα ζπλερίζεη λα απαζρνιεί θαη ζην κέιινλ ηελ Δπξψπε, ε ζπλεξγαζία κε ηηο ρψξεο θαηαγσγήο θαη δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε ελζάξξπλζε ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο, είλαη κεξηθέο απφ ηηο δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ην Δπξσπατθφ χκθσλν Μεηαλάζηεπζεο πνπ νξηζηηθνπνίεζαλ νη 27 Τπνπξγνί Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 26 επηεκβξίνπ. Σν χκθσλν αλακέλεηαη λα επηθπξσζεί απφ ηνπο Δπξσπαίνπο εγέηεο ζηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ Οθησβξίνπ. Διαβάστε περισσότερα εδώ και εδώ

14 Εσρωπαϊκές ειδήζεις Σελίδα 14 Πρώτη σύνοδος κορυφής για τα προβλήματα των Ρομά Η πξψηε ζχλνδνο θνξπθήο γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ Ρνκ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 16 επηεκβξίνπ, κε ζηφρν ηελ εληαία πνιηηηθή ηεο ΔΔ έλαληη ηεο κεγαιχηεξεο απηήο εζλνηηθήο κεηνλφηεηαο ηεο Δπξψπεο. χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ζηελ ΔΔ δνπλ απηή ηε ζηηγκή γχξσ ζηα 10 εθαη. Ρνκά. ηε ζχλνδν ζπκκεηείραλ ππνπξγνί ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη Δπξσπαίνη ηζχλνληεο, εγέηεο ησλ Ρνκ θαη ππνζηεξηθηέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Η ζπλεδξίαζε πςεινχ επηπέδνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ηεο ΔΔ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Ινχιην, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εζλνηηθή απηή κεηνλφηεηα πθίζηαηαη ζπλερείο δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ παξά ηηο πξνζπάζεηεο ελζσκάησζήο ηεο ζηελ θνηλσλία. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Η Επιτροπή δρομολογεί διαβουλεύσεις για τους τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη θα πρωτοστατήσει στη μετάβαση στο Web 3.0 Πηζηεχνληαο φηη ε Δπξψπε ζα κπνξνχζε λα πξσηνζηαηήζεη ζηε λέα γελεά Γηαδηθηχνπ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δξνκνιφγεζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε αληηθείκελν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αζθνχκελε πνιηηηθή θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζην επφκελν θχκα ηεο «επαλάζηαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηψλ», πνπ ζα εληαζεί θαηά ηα επφκελα έηε ιφγσ εμειίμεσλ φπσο ε θνηλσληθή δηθηχσζε, ε απνθαζηζηηθή ζηξνθή ζε επηγξακκηθέο (on-line) επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο, νη λνκαδηθέο ππεξεζίεο κε βάζε ην ζχζηεκα GPS θαη ε θηλεηή ηειεφξαζε θαη ε αλάπηπμε επθπψλ εηηθεηψλ. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα Η τηλεόραση του Κοινοβουλίου γίνεται πραγματικότητα! ηηο 17 επηεκβξίνπ εγθαηληάζηεθε ν δηαδηθηπαθφο ηειενπηηθφο ζηαζκφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Σν θαλάιη πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα πξνγξακκάησλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 20 γιψζζεο. Σν Κνηλνβνχιην κπαίλεη έηζη ζην ζπίηη θάζε Δπξσπαίνπ πνπ έρεη ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν... πλδεζείηε Γηαβάζηε ηελ Οκηιία ηεο Καηεξίλαο Μπαηδειή, Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο ηνπ Δπξ. Κνηλνβνπιίνπ, ζηα εγθαίληα ηνπ Europarl/TV, εδώ ΟΙΑΛΙΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ Κ.Ο. ΠΑΟΚ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΤΡΩΒΟΤΛΔΤΣΩΝ ΠΑΟΚ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ακαιίαο 8, Αζήλα, Σ.Κ Σει , , Fax: ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΡΩΒΟΤΛΔΤΣΩΝ ΠΑΟΚ ΣΙ ΒΡΤΞΔΛΛΔ 60 Rue Wiertz, 1047 Brussels, Belgium Tel: , Fax: ρεδηαζκφο: APRIL Σχεδιασμός Newsletter, April Advertising *Τν παξόλ newsletter παξνπζηάδεη ηκήκα κόλν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ΠΑΣΟΚ ζην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην. Γηα λα δείηε ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηζθεθηείηε ηηο πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο ησλ Επξσβνπιεπηώλ, θαζώο θαη ηελ ηζηνζειίδα 'Επξσβνπιή' ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΠΑΣΟΚ

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος)

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Υπ οψη Περιφερειάρχη Κου Απόστολου Κατσιφάρα Υπ οψη Αμτιπεριφερειάρχη Κου Γεώργιου Αγγελόπουλου Πάτρα 8/3/2011 Η περιφζρεια Δυτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Το θυμάσαι το Αννιώ μας; με ηρώτησε μετά τινας στιγμάς πληκτικής σιωπής.

Το θυμάσαι το Αννιώ μας; με ηρώτησε μετά τινας στιγμάς πληκτικής σιωπής. Ημερομηνία : 2/11/2014 Διάρκεια διαγωνίςματοσ : 180' Eξεταζόμενο μάιημα : Λογοτεχνία Κατεφιυνςησ Υπεφιυνοσ καιηγητθσ: Καλουπτςθ Παςχαλιά Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεώξγηνο Βηδπελόο, Σν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ (απόζπαζκα).

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΦΤΥΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΦΤΥΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΦΤΥΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ ηα ηειεπηαία ρξόληα εξγάδνκαη ζε πνιπεζληθή εηαηξία είκαη ζηέιερνο ζην ηκήκα πσιήζεσλ ζε όκηιν εηαηξηώλ εξγάδνκαη σο ζηέιερνο ζην ηκήκα Marketing ζε μελνδνρεηαθή αιπζίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. Δίλαη ε ελεξγόο νιηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013 ΠΡΟ : Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ πιιόγωλ Κξήηεο Ο Εκπνξηθόο Σύιινγνο Χαλίωλ απνθάζηζε λα δεηήζεη από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαξλανπηάθε Σηαύξν λα κελ ππάξμεη θακία αιιαγή ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ;

ΓΙΑΣΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ; 1 Ανδπέαρ Νικολάος Δρ. PhD Φυσιοπαθητικές Επιστήμες Υγείας Γιεςθςνηήρ Νέο-Ιπποκπαηικήρ σολήρ Κύππος (CNM Franchised Training Diploma Courses. 27 Υπόνια- Θεωπία, Ππάξη & Γιδακηική-Αποηελεζμαηικόηηηα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ Η υποχρέωση επίδοσης της φορολογικής προσφυγής στη διοίκηση από τον προσφεύγοντα, εντός ορισμένης προθεσμίας, επί ποινής απορρίψεως του ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος, ως απαράδεκτου: Παρατηρήσεις στη ΣτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ

ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ Πώς δημιοσργείηαι η αημοζθαιρική ρύπανζη από ηη καύζη ζηερεών κασζίμων; Τα ηειεπηαία δύν ρξόληα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033

ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΗΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ντουέντε

Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ντουέντε Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα Ντουέντε µετάφραση Ολυµπία Καράγιωργα, Αθήνα, εκδ. Βιβλιοπωλείο της "Εστίας", 1998 Κυρίες και Κύριοι, Από το 1918 που έγινα δεκτός στο "Σπίτι των Φοιτητών" στη Μαδρίτη, ως το 1928

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Δθεκεξίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΒΗΜΑ Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Σημ επαμαλειςξσογία ςξσ γοατείξσ ςηπ Δλλημικήπ Δςαιοείαπ Σξπικήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΣΑΗ ΙΦΤΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ... 5 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ. Θεματα: Ομάδα:

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ. Θεματα: Ομάδα: ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ Θεματα: α) Γυναικείο & αντρικό ςτυλ. β)νφχια & παποφτςια. γ)προβλιματα υγείασ που μποροφν να δθμιουργθκοφν από τα ροφχα και τα παποφτςια. Ομάδα: Σταυροφλα Μιχάλογλου Όλγα Σερμπζηθ Αναςταςία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010

Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010 χεν αθηνών Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δζεινληηθέο δξάζεηο Δπηκόξθσζε Γεμηόηεηεο Αλνηρηέο δηαιέμεηο-ζπδεηήζεηο Οκηιίεο Πνιηηηζηηθά Άζθεζε Δπηθνηλσλία Πνηεο είκαζηε; Υξήζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν.

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν. Κάθε φορά που πάμε να μιλήσουμε για το προνοιακό έργο της Εκκλησίας μας, ο νους μας σταματά στη λέξη «φιλανθρωπία», μια λέξη τόσο όμορφη αλλά και τόσο παρεξηγημένη. Όμορφη γιατί φιλανθρωπία σημαίνει αγάπη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή. Οι πρόδρομοι και η ίδρυση της ΚΝΕ. Η ΚΝΕ και το νεολαιίστικο κίνημα της μεταπολίτευσης - Συνέντευξη με το σ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή. Οι πρόδρομοι και η ίδρυση της ΚΝΕ. Η ΚΝΕ και το νεολαιίστικο κίνημα της μεταπολίτευσης - Συνέντευξη με το σ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 4 6 8 10 12 14 16 18 19 Εισαγωγή Οι πρόδρομοι και η ίδρυση της ΚΝΕ Η ΚΝΕ και το νεολαιίστικο κίνημα της μεταπολίτευσης - Συνέντευξη με το σ. Σπύρο Xαλβατζή 1989-91: Η κρίση στην ΚΝΕ Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Η Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης - ΨΚΣΑ στη διαχείριση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας: Εισαγωγή στις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Φίλων Ιστριακών Ιτνηλατών (ΟΦΙΙΕ) 2η Έκθεση Μορυολογίας «ΝΕΑΠΟΛΗ 2013»

Ομιλος Φίλων Ιστριακών Ιτνηλατών (ΟΦΙΙΕ) 2η Έκθεση Μορυολογίας «ΝΕΑΠΟΛΗ 2013» Ομιλος Φίλων Ιστριακών Ιτνηλατών (ΟΦΙΙΕ) 2η Έκθεση Μορυολογίας «ΝΕΑΠΟΛΗ 2013» Μερικά από τα διακρικζντα ςκυλιά με τουσ Κριτζσ κ. Culinovic Milan & Radulovic Branimir. Σε Νεάπνιε Λαζηζίνπ επέιεμε ν Οκηινο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ Υπύζα Γκοςνηπομίσος Γευλόγορ MSc Ππ. Σμήμαηορ σεδίυν Έκηακηηρ Ανάγκηρ Ππόλητη Οπγανιζμόρ Ανηιζειζμικού σεδιαζμού και Πποζηαζίαρ (Ο.Α..Π.) ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 17/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 17/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 17/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθ. 207/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Γξάζεο Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020)

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) draft ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Επιηελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέαρ Εζυηεπικών Σαρ. Γ/λζε :Κνξαή

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Στο τέλος της μελέτης μας αναλύουμε το παράδειγμα του Δήμου Κερατσινίου και πως κατάφερε να αναπτυχθεί μέσω της ενίσχυσης των τοπικών φορέων.

Στο τέλος της μελέτης μας αναλύουμε το παράδειγμα του Δήμου Κερατσινίου και πως κατάφερε να αναπτυχθεί μέσω της ενίσχυσης των τοπικών φορέων. 1 Περιεχόμενα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ... 1 Καλαμάτα, 2006... 1 Κεφάλαιο 1... 6 Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης... 6 1.1. Γενικά... 6 1.2. Το συνταγματικό πλαίσιο... 9 1.3. II ιστορία της συνταγματικής κατοχύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΖΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ Διδάςκοντεσ: Χρ. Σςουραμάνθσ Ι. Γουςζτθ Ακαδ.

ΤΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΖΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ Διδάςκοντεσ: Χρ. Σςουραμάνθσ Ι. Γουςζτθ Ακαδ. ΤΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΖΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ Διδάςκοντεσ: Χρ. Σςουραμάνθσ Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 ΣΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΣΑΔΙΑ Θ ςυγγραφι μίασ επιςτθμονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε

Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΗ Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε Στέλνουμε χαιρετισμούς. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε αυτήν την ευκαιρία να μιλήσουμε με σας ξανά και να παράσχουμε τις πληροφορίες που είμαστε έτοιμοι να

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα