Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»"

Transcript

1 Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

2 Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β) ϋχουν ταυτοποιηθεύ ϋνασ αριθμόσ παραγόντων κινδύνου οι οπούοι εύναι πιθανό να αυξόςουν τισ πιθανότητεσ πρόωρου τοκετού,

3 οι γονεύσ δεν ενημερώνονται για τουσ παρϊγοντεσ κινδύνου, τα προειδοποιητικϊ ςημεύα ό τισ αλλαγϋσ του τρόπου ζωόσ τουσ ώςτε να προλϊβουν ϋνα πρόωρο τοκετό. Λύγεσ χώρεσ προςφϋρουν καθοδόγηςη και προςανατολιςμϐ ςτουσ γονεύσ.

4 Παρϊλληλα με τα πρόωρα βρϋφη, που διατρϋχουν μεγαλύτερο κύνδυνο να αναπτύξουν βραχυπρόθεςμα και μακροπρόθεςμα προβλόματα υγεύασ, και οι γονεύσ τουσ διατρϋχουν μεγαλύτερο κύνδυνο αντιμετώπιςησ ςυναιςθηματικών προβλημϊτων, τα οπούα ςυνδϋονται με την πρόωρη γϋννηςη και τη διαδικαςύα φροντύδασ ενόσ πρόωρου βρϋφουσ.

5 Οι μητϋρεσ πρόωρων βρεφών διατρϋχουν μεγαλύτερο κύνδυνο ψυχολογικόσ δυςφορύασ και ςυμπτωμϊτων κατϊθλιψησ από ό,τι οι μητϋρεσ τελειόμηνων βρεφών.

6 υχνϊ οι καταςτϊςεισ αυτϋσ ςυνδϋονται με το ϊγχοσ το οπούο προκαλεύ μια πρόωρη γϋννηςη και ο πρόωροσ αποχωριςμόσ από το μωρό τουσ, ενώ βρύςκονται ςτη μονϊδα νεογνών. Μακροπρόθεςμα, οι μητϋρεσ πρόωρων βρεφών μπορεύ να αντιμετωπύςουν ςυναιςθηματικϊ προβλόματα, όπωσ η επιλόχειοσ κατϊθλιψη, το ςτρεσ ςτη ςυζυγικό ζωό, ο φόβοσ μόπωσ χϊςουν το βρϋφοσ τουσ και αιςθόματα απομόνωςησ.

7 Η βελτύωςη τησ νεογνικόσ θεραπεύασ και φροντύδασ, εύναι αναμφιςβότητα θεμελιώδησ παρϊγοντασ για την πρόληψη των βραχυπρόθεςμων και μακροπρόθεςμων προβλημϊτων των πρόωρων νεογνών και τη μεύωςη τησ νεογνικόσ θνηςιμότητασ.

8 όμερα όμωσ πολλϋσ μελϋτεσ ϋχουν δεύξει ότι και ο κοινωνικόσ περύγυροσ ενόσ πρόωρου μωρού παύζει πολύ μεγϊλο ρόλο ςτην ανϊπτυξό του. Εύναι λοιπόν πολύ ςημαντικό για τισ οικογϋνειεσ που επηρεϊζονται, να ϋχουν βοόθεια και ςτόριξη από την αρχό για να αντεπεξϋλθουν ςε αυτόν τον ρόλο.

9 Οι οργανώςεισ γονϋων ϋχουν ςτόχο: να εδραιώςουν ϋνα δεςμό ανϊμεςα ςτουσ γονεύσ και τουσ επιςτόμονεσ υγεύασ να προωθόςουν την αμοιβαύα κατανόηςη να ςυμβϊλλουν με κϊθε δυνατό δραςτηριότητα ςτην προβολό και επύλυςη των ιατρικών και κοινωνικοοικονομικών προβλημϊτων των οικογενειών με πρόωρα νεογνϊ.

10 Μόνο δύο ευρωπαώκϋσ χώρεσ (Πορτογαλύα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο) ϋχουν ςτοχευμϋνη εθνικό πολιτικό για την υγεύα νεογνών. Οι περιςςότερεσ χώρεσ αντιμετωπύζουν το ζότημα ςτο πλαύςιο τησ γενικότερησ υγεύασ και τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ. Όταν δύνεται προτεραιότητα ςε πολιτικϋσ για την νεογνικό υγεύα, το ποςοςτό πρόωρων γεννόςεων παραμϋνει κϊτω από τον ευρωπαώκό μϋςο όρο.

11 Απαραύτητη προώπόθεςη για τη χϊραξη ςτοχευμϋνων πολιτικών υγεύασ εύναι η ςυγκϋντρωςη αξιόπιςτων και ςυγκρύςιμων δεδομϋνων. Σα δεδομϋνα για τον επιπολαςμό και το κόςτοσ των πρόωρων γεννόςεων εύναι δύςκολο να ςυγκριθούν ςε όλη την Ευρώπη λόγω τησ ϋλλειψησ ςυλλογόσ δεδομϋνων και των διαφορετικών μηχανιςμών υποβολόσ εκθϋςεων, ακόμη και εντόσ των επιμϋρουσ χωρών. Επεύγουςα η ανϊγκη για τη δημιουργύα μιασ κεντρικόσ ευρωπαώκόσ βϊςησ δεδομϋνων.

12 Δράςεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο Σον Απρύλιο 2008, με την ύδρυςη του EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) όταν η πρώτη φορϊ που γονεύσ και επιςτόμονεσ ό/και επαγγελματύεσ διαφορετικών τομϋων και ειδικοτότων, και οι οπούοι εμπλϋκονται ςτη φροντύδα νεογνών και ειδικϊ πρόωρων, ενώθηκαν ςε Ευρωπαώκό επύπεδο.

13 Οργανωτική δομή του EFCNI BOARD OF DIRECTORS Parents Advisory Board Board of Trustees Scientific Advisory Board Political Advisory Board Academic Societies Marketing Specialists National Parents Organisations

14 Δράςεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο Σο EFCNI, ςυντονύζοντασ μια ςειρϊ δρϊςεων των οργανώςεων γονϋων 27 Ευρωπαώκών κρατών, μεταξύ των οπούων και η Ελλϊδα, ϋχει καταφϋρει να αναδεύξει την προωρότητα ςε προτεραιότητα τησ χϊραξησ πολιτικών υγεύασ για την ΕΕ. Σο «Ηλιτόμηνον», το Ελληνικό μϋλοσ του EFCNI, με την πολύτιμη ςυνεργαςύα και ςυμπαρϊςταςη των Ελλόνων νεογνολόγων, προςπαθεύ να προβϊλλει τα προβλόματα ςε εθνικό επύπεδο και να ςυμβϊλλει ςτο ςχεδιαςμό λύςεων.

15 Σο πλαύςιο αρχών ςτο οπούο κινούμαςτε ορύζεται από : το European Charter of Patients' Rights το Charter of Fundamental Rights of EU citizens and residents,και Σον Πρώτο Φϊρτη Δικαιωμϊτων των Πρόωρων Νεογνών. Όλη η εργαςύα ςτο «Ηλιτόμηνον» προςφϋρεται από εθελοντϋσ, ο καθϋνασ από τουσ οπούουσ ϋχει δεςμευτεύ για ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριότητεσ.

16 Δράςεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο Νοϋμβριοσ 2008 : Πρώτη ςυνϊντηςη των οργανώςεων από 17 κρϊτη και υπογραφό τησ Διακόρυξησ τησ Ρώμησ, που παρουςιϊςτηκε ςτο Ευρ. Κοινοβούλιο ςτισ 3/2/2009.

17 Δράςεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο 6 ΜαϏου 2010 : EU Benchmarking Report Παρουςιϊςτηκε για πρώτη φορϊ ςτο Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο ςτισ Βρυξϋλλεσ, μια ϋκθεςη ςυγκριτικόσ αξιολόγηςησ, το EU Benchmarking Report, που παρϋχει μια καλό εικόνα των επιπτώςεων ςτην προωρότητασ ςε 14 ευρωπαώκϋσ χώρεσ. Αποκαλύπτει μια ανηςυχητικό ϋλλειψη ςυντονιςμϋνων εθνικών και ευρωπαώκών πολιτικών πρωτοβουλιών για τη βελτύωςη τησ ποιότητασ τησ θεραπεύασ και τησ φροντύδασ των πρόωρων βρεφών.

18 Δράςεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο Με τη δημοςύευςη τησ ϋκθεςησ, το EFCNI ϋχει ϋνα ςαφό ςτόχο: να δώςει φωνό ςε μια από τισ πιο ευϊλωτεσ, ακόμα και αγνοημϋνεσ, ομϊδα αςθενών τησ Ευρώπησ, τα πρόωρα βρϋφη. Σο 2011 η ϋκθεςη ενημερώθηκε με ςτοιχεύα από την Ιρλανδύα.

19 Δράςεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο 2011: δημοςύευςη του Caring for tomorrow της Λευκής Βίβλου του EFCNI για την Υγεία της Μητέρας και του Νεογνού και την Παροχή Φροντίδας μετά το Εξιτήριο.

20 Δράςεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο 23 Νοεμβρύου 2011, Βρυξϋλλεσ: επεύγον αύτημα του EFCNI προσ όλεσ τισ κυβερνόςεισ τησ ΕΕ, τo οπούο ςυνυπόγραψε το «Ηλιτόμηνον», να αναλϊβουν ςυντονιςμϋνεσ δρϊςεισ για τη βελτύωςη τησ φροντύδασ των πρόωρων βρεφών και των νεογϋννητων ςτα κρϊτη μϋλη.

21 Κάλεσμα σε Δράση για την Υγεία των Νεογνών Καλούμε την ΕΕ και τουσ εθνικούσ φορεύσ χϊραξησ πολιτικόσ, τα αςφαλιςτικϊ ταμεύα, τουσ ςυλλόγουσ αςθενών και γονϋων, τουσ επαγγελματύεσ υγεύασ, τουσ ακαδημαώκούσ, τη βιομηχανύα και το κοινό να ενωθούν και να ςυνεργαςτούν για να εξαςφαλιςτεύ ότι κϊθε μωρό που γεννιϋται ςτην ΕΕ ϋχει το καλύτερο δυνατό ξεκύνημα ςτη ζωό. Για την επύτευξη αυτών των ςτόχων, οι φορεύσ πολιτικόσ χϊραξησ θα πρϋπει:

22 Κάλεσμα σε Δράση για την Υγεία των Νεογνών 1. να αναγνωρύςουν την παροχό φροντύδασ για την ϋγκυο μητϋρα και το νεογνό ωσ κορυφαύα προτεραιϐτητα τησ δημϐςιασ υγεύασ και να την ενςωματώςουν ςτισ εν εξελύξει Ευρωπαώκϋσ και εθνικϋσ ςτρατηγικϋσ για τη δημόςια υγεύα, τισ χρόνιεσ παθόςεισ, την υγιό γόρανςη και την ϋρευνα. 2. να θεςπύςουν και να εφαρμόςουν ςτοχευμϋνεσ εθνικϋσ ςτρατηγικϋσ για την ελαχιςτοπούηςη των κινδύνων ςτην εγκυμοςύνη με βϊςη τισ βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ και με τισ ςυμβουλϋσ διεπιςτημονικών ειδικών ομϊδων εργαςύασ.

23 Κάλεσμα σε Δράση για την Υγεία των Νεογνών 3. να εγγυηθούν ότι ϐλα τα νεογϋννητα ϋχουν ύςη πρϐςβαςη ςε υψηλόσ ποιϐτητασ περύθαλψη και ότι ιδιαιτϋρωσ τα νεογνϊ υψηλού κινδύνου λαμβϊνουν τισ κατϊλληλεσ εξειδικευμϋνεσ υπηρεςύεσ και προγρϊμματα φροντύδασ. Σα παραπϊνω απαιτούν ϋγκαιρη διϊγνωςη, βελτύωςη του επιπϋδου τησ φροντύδασ με τεκμηριωμϋνη ιατρικό παρακολούθηςη και βϋλτιςτεσ υπηρεςύεσ υγειονομικόσ περύθαλψησ, οι οπούεσ προορύζονται ειδικϊ για τα πρόωρα και υψηλού κινδύνου νεογνϊ για την αντιμετώπιςη χρόνιων αςθενειών.

24 Κάλεσμα σε Δράση για την Υγεία των Νεογνών 4. να διαςφαλύςουν τη δϋουςα και ςυνεχό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη για ϐλουσ τουσ επαγγελματύεσ υγεύασ, που εργϊζονται ςε τομεύσ που αφορούν ςτην πριν από τη ςύλληψη περύοδο, ςτην περύοδο τησ εγκυμοςύνησ, ςτη φροντύδα των νεογϋννητων και ςτην μετϋπειτα παρακολούθηςη. Η ποιότητα τησ κατϊρτιςησ θα πρϋπει να αυξηθεύ και, όπου ενδεύκνυται, να εναρμονιςτεύ μεταξύ των Κρατών Μελών, ϋτςι ώςτε να προωθηθούν ιςοδύναμα πρότυπα φροντύδασ για όλα τα νεογϋννητα.

25 Κάλεσμα σε Δράση για την Υγεία των Νεογνών 5. να ενθαρρύνουν την προςϋγγιςη με κϋντρο την οικογϋνεια και τη φροντύδα για την ανϊπτυξη ςτισ Μονϊδεσ Νεογνών των νοςοκομεύων, ώςτε να βοηθόςουν ςτην ανακοϑφιςη των νεογνών και των γονϋων απϐ το ςτρεσ και το ϊγχοσ, καθώσ και να προωθόςουν τον γονεώκό ρόλο, τόςο μϋςα ςτο νοςοκομεύο όςο και μετϊ το εξιτόριο. 6. να παρϋχουν ύςη και εύκολη πρϐςβαςη ςε πλόρη πληροφϐρηςη, ςυμβουλευτικό, εκπαύδευςη και, εϊν εύναι απαραύτητο, κατϊρτιςη των γονϋων ςχετικϊ με θϋματα που αφορούν πριν από τη ςύλληψη, την εγκυμοςύνη, την προωρότητα και τη φροντύδα των νεογϋννητων, τη μητρότητα ςε πρώιμη ηλικύα και την μετϋπειτα φροντύδα.

26 Κάλεσμα σε Δράση για την Υγεία των Νεογνών 7. να προωθόςουν το δικαύωμα των γονϋων να ϋχουν πρόςβαςη ςε κατϊλληλη ψυχολογικό και κοινωνικό φροντύδα και ςυςτόματα υποςτόριξησ, ώςτε να παρϋχουν ϋνα ςταθερό περιβϊλλον για τη γϋννηςη και τη φροντύδα των νεογϋννητων ςτην παιδικό τουσ ηλικύα. 8. να ξεκινόςουν ςε μεγϊλη κλύμακα, εκςτρατεύεσ ευαιςθητοπούηςησ του κοινοϑ γύρω από την υγιό εγκυμοςύνη, την αυξανόμενη ςυχνότητα τησ προωρότητασ και τουσ ςχετικούσ κινδύνουσ.

27 Κάλεσμα σε Δράση για την Υγεία των Νεογνών 9. να θεςπύςουν εναρμονιςμϋνα και ςυγκρύςιμα Ευρωπαώκϊ δεδομϋνα για τα αποτελϋςματα τησ υγεύασ τησ εγκύου και των πρόωρων τοκετών, η ςυλλογό των οπούων πρϋπει να βαςύζεται ςε κοινούσ οριςμούσ και κριτόρια καταμϋτρηςησ, ώςτε να καταςτεύ δυνατό η ολοκληρωμϋνη μελϋτη και ςυγκριτικό ανϊλυςη και να παρακολουθηθούν και βελτιωθούν τα αποτελϋςματα υγεύασ.

28 Κάλεσμα σε Δράση για την Υγεία των Νεογνών 10. να παρϋχουν χρηματοδϐτηςη για την ϋρευνα ςχετικϊ με την υγεύα τησ εγκύου και του νεογνού και τη μετϋπειτα φροντύδα, η οπούα ϋχει ωσ ςτόχο να αποτρϋψει τον πρόωρο τοκετό και να μειώςει τον αριθμό των χρόνιων παθόςεων από τα οπούα πϊςχουν τα πρόωρα βρϋφη.

29 Δράςεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο 4 Σεπτεμβρύου 2012: workshop για την προωρότητα ςτισ Βρυξϋλλεσ, τα πρακτικϊ του οπούου δημοςιεύθηκαν από το European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) [πρακτικϊ των ομιλιών ςτο Ευρ. Κοινοβούλιο, , με θϋμα Improving the Quality of Childhood in Europe 2013 (Volume 4)] V4/QOC13-Chapter2-Haumont-Zimmermann- Mader.pdf

30 Δράςεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο 29 Σεπτεμβρύου 2012, Βρυξϋλλεσ: τo «Ηλιτόμηνον» υποςτηρύζει, με επιςτολό του ςτα μϋλη τησ μόνιμησ Ελληνικόσ αντιπροςωπύασ, παρϋμβαςη του EFCNI ςτισ εργαςύεσ του Council Senior Working Party για την Δημόςια Τγεύα (Public Health EU Chronic Conditions Reflection Process), με ειςόγηςη 13 ςημεύων-κλειδιών, με ςκοπό τη βελτύωςη τησ περιγεννητικόσ υγεύασ και την πρόληψη χρόνιων επιπλοκών.

31 Δράςεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο τισ 24 Απριλύου 2013 πραγματοποιόθηκε για πρώτη φορϊ ςτο Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο, ϋνα ςεμινϊριο με θϋμα τα Νεογνϊ. Βουλευτϋσ ςυζότηςαν μαζύ με τουσ εμπειρογνώμονεσ και εκπροςώπουσ αςθενών, τισ προκλόςεισ για την υγεύα των νεογϋννητων μωρών ςτην Ευρώπη. Σα μϋλη του EFCNI αντιπροςωπεύοντασ τουσ αςθενεύσ, εφιςτούν την προςοχό ςτη ςημαςύα τησ υγεύασ των μητϋρων, των αναγκών των πρόωρων βρεφών και των οικογενειών τουσ / ATT65363/ ATT65363EN.pdf

32 Δράςεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο υντονιςμϋνη προςπϊθεια από το EFCNI και ειδικούσ επιςτόμονεσ για την, κατϊ ςημαντικό προτεραιότητα, διϊθεςη κονδυλύων από το EU Research Framework Programme FP8 ( ) με ςκοπό τη βελτύωςη τησ περιγεννητικόσ και νεογνικόσ υγεύασ.

33 Δράςεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο Η ϋλλειψη επιδημιολογικών ςτοιχεύων για την περιγεννητικό νοςηρότητα και θνηςιμότητα ςτη χώρα μασ μειώνει δραματικϊ τη δυνατότητα τησ διεκδύκηςησ μϋρουσ αυτών των κονδυλύων. Δεν μπορούμε να ζητόςουμε οικονομικό βοόθεια για αντιμετώπιςη ενόσ προβλόματοσ, τα βαςικϊ δεδομϋνα του οπούου αδυνατούμε να ορύςουμε.

34 Δράςεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο Ομϊδεσ εργαςύασ αυτό την περύοδο: υγκϋντρωςη ςτοιχεύων, από την Πολωνικό οργϊνωςη, ςχετικϊ με τισ ϊδειεσ μητρότητασ ςε όλα τα κρϊτη μϋλη. Σο EFCNI ςυγκεντρώνει ςτοιχεύα ςχετικϊ με το πώσ γύνεται η ενημϋρωςη των εγκύων ςτα κρϊτη μϋλη ςχετικϊ με τουσ παρϊγοντεσ κινδύνου.

35 Δράςεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο Συνεργαςύεσ EFCNI European Patients' Forum COFACE (Confederation of Family Organisations in the European Union) PREBIC (PREterm BIrth Collaborative) NFI (NIDCAP Federation International) EGAN (Patients Network for Medical Research and Health) VSOP (ALLIANTIE VOOR ERFELIJKHEIDSVRAAGSTUKKEN =ΤΜΜΑΦΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙKOTHTA) GRIP (Global Research in Paediatrics, Κοινό project EGAN/ VSOP) GAPPS (GLOBAL ALLIANCE TO PREVENT PREMATURITY AND STILLBIRTH)

36 Δράςεισ ςε εθνικό επίπεδο Βαςικό μασ επιδύωξη η ςυνεργαςύα με την επιςτημονικό κοινότητα για την επύτευξη των κοινών μασ ςτόχων. Η Ελληνικό Νεογνολογικό Εταιρεύα και το Ινςτιτούτο Κοινωνικόσ και Προληπτικόσ Ιατρικόσ προςυπϋγραψαν τον Πρώτο Φϊρτη Δικαιωμϊτων των Πρόωρων Νεογνών.

37 Δράςεισ ςε εθνικό επίπεδο Ιςτοςελύδα και τηλεφωνικό γραμμό για την επικοινωνύα με τουσ γονεύσ. ελύδα ςτο facebook (κυρύωσ για ςυνεχό ςύνδεςη με τισ υπόλοιπεσ οργανώςεισ και αλληλοενημϋρωςη)

38 Δράςεισ ςε εθνικό επίπεδο Εκδηλώςεισ για την Παγκόςμια Ημϋρα Προωρότητασ ςυνϋντευξη τύπου δελτύο τύπου (22 δημοςιεύςεισ ςε ϋντυπο και ηλεκτρονικό τύπο) ενημερωτικό κιόςκι ςτο ΕΛΕΝΑ

39 Δράςεισ ςε εθνικό επίπεδο Ομϊδα εργαςύασ (Good to Grow) με την Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία, την Ελληνικό Εταιρεύα Περιγεννητικόσ Ιατρικόσ, το Ινςτιτούτο Τγεύασ του Παιδιού, το Ινςτιτούτο Κοινωνικόσ και Προληπτικόσ Ιατρικόσ, και νεογνολόγουσ από Δημόςια και Ιδιωτικϊ Μαιευτόρια, με ϊμεςο ςτόχο τη ςύνταξη ϋκθεςησ για να ενςωματωθεύ ςτο EU Benchmarking Report του EFCNI μϋχρι το τϋλοσ του 2013.

40 Δράςεισ ςε εθνικό επίπεδο Επιςτολό προσ τουσ Τπουργούσ Τγεύασ και Εςωτερικών για την εφαρμογό νϋου πιςτοποιητικού γϋννηςησ και πιςτοποιητικού θανϊτου (με διαχωριςμό ςε ενδομότριο, νεογνικό και βρεφικό θϊνατο), ωσ απαραύτητη προώπόθεςη για την ύπαρξη και την αξιολόγηςη των περιγεννητικών δεικτών ςτη χώρα μασ ςε ετόςια βϊςη. Η πρόταςη εύχε όδη γύνει από την Ειδικό Επιτροπό του ΚΕΤ για την Περιγεννητικό Υροντύδα, από τον Δεκϋμβριο του 2011, αλλϊ δεν εφαρμόςτηκε μϋχρι ςόμερα.

41 Δράςεισ ςε εθνικό επίπεδο Εύμαςτε ςτη διαδικαςύα εκτύπωςησ ενόσ handbook με όλεσ τισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ για τουσ γονεύσ, από τη ςτιγμό τησ γϋννηςησ του πρόωρου μωρού μϋχρι το follow up για τα πρώτα χρόνια. Σο handbook ϋχουμε ςκοπό να το διανϋμουμε δωρεϊν μϋςω των ΜΕΝΝ.

42 Δράςεισ ςε εθνικό επίπεδο Από τον Οκτώβριο 2012, το ΗΛΙΣΟΜΗΝΟΝ ξεκύνηςε και ςυνεχύζει μϋχρι ςόμερα, μια εκςτρατεύα ευαιςθητοπούηςησ του κοινού γύρω από την προωρότητα και τουσ ςχετικούσ κινδύνουσ, με ϋνα ερωτηματολόγιο μϋςω διαδικτύου.

43 Συμπεράςματα από 553 ερωτηματολόγια Σο προςωπικό του νοςοκομεύου ςτϊθηκε περιςςότερο ςτην παροχό πληροφοριών ςχετικϊ με την εξϋλιξη του μωρού και όχι ςε ςυμβουλϋσ για ιατρικό φροντύδα και ςυναιςθηματικό ςτόριξη, υπηρεςύεσ που 1 ςτουσ 2 γονεύσ με πρόωρα νεογνϊ αναζητούν ιδανικϊ. Περύπου το 60% των γονιών με πρόωρα, νιώθουν ότι οι πληροφορύεσ που τουσ ϋδωςε το προςωπικό μετϊ την γϋννηςη του μωρού όταν ελλιπεύσ, και ότι δεν υπόρξε ςυναιςθηματικό ςτόριξη των νοςηλευτριών που φρόντιζαν το μωρό. Σϋλοσ, το 60% ανϋφερε ότι δεν εύχε γνώςεισ για να φροντύςει το μωρό όταν επϋςτρεψε ςτο ςπύτι.

44 Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξόωξν ηνθεηό Ιατρικό φροντύδα του πρόωρου μωρού Πεξηζζόηεξεο ζπλαληήζεηο παξαθνινύζεζεο κε ηνλ ηαηξό ή ηε καία υναιςθηματικό και ψυχολογικό ςτόριξη Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο Άλλο) Πνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο ή πνηα ππνζηήξημε ζα ζέιαηε λα ιακβάλεηε κε ηελ έμνδν ηνπ κωξνύ ζαο από ην λνζνθνκείν; Παξαθαινύκε επηιέμηε όιεο ηηο ηζρύνπζεο 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

45 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ κωξνύ Ιαηξηθή θξνληίδα θαη βνήζεηα ζηε κεηέξα Σπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε/ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο γνλείο Παξαθνινύζεζε κεηά ηελ έμνδν ηνπ κωξνύ από ην λνζνθνκείν Άιιν (δηεπθξηλίζηε) Θα ζαο παξαθαινύζακε λα καο πείηε πνηεο ππεξεζίεο ή ηη είδνπο ζηήξημε ζαο παξείρε ην πξνζωπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ ηαηξώλ, ηωλ λνζειεπηξηώλ θαη άιιωλ κειώλ ηεο ηαηξηθήο νκάδαο) πνπ θξόληηζε ην πξόωξν ζαο κεηά ηε γέλλεζή ηνπ. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

46 Πιεξνθνξίεο ζε εκέλα γηα ηελ εμέιημε κωξνύ Ιαηξηθή θξνληίδα θαη βνήζεηα ζηε κεηέξα Σπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε/ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο γνλείο Παξαθνινύζεζε κεηά ηελ έμνδν ηνπ κωξνύ από ην λνζνθνκείν Άιιν (δηεπθξηλίζηε) Τώξα, παξαθαινύκε επηιέμηε όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ πηζηεύεηε όηη ΙΔΑΝΙΚΑ ζα έπξεπε λα παξέρεη ε λνζειεπηηθή νκάδα πνπ θξνληίδεη έλα πξόωξν ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ: 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0%

47 Facebook Twitter Myspace Pinterest Δηαδηθηπαθά forum θαη blog Άιιν (δηεπθξηλίζηε) Πνηεο ηζηνζειίδεο θνηλωληθήο δηθηύωζεο ρξεζηκνπνηείηε ωο κέζν ζηήξημεο όηαλ ρξεηάδεζηε βνήζεηα ζρεηηθά κε ην πξόωξν λενγλό ζαο; 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

48 Σασ ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ! «Here, we learn from each other, empower each other, and work hand in hand to bring good practice into our countries». Mandy Daly

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου»

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ Πρακτικϊ Ημερύδασ τησ 56 ησ επετεύου των επτεμβριανών «Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ϊββατο 10/9/2011 Αύθουςα

Διαβάστε περισσότερα

Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches

Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches GR Press Release Άρτα, Σάββατο 6 Ιουλίου 2013 Curriculum and study plan Τo Σϊββατο, 6 Ιουλύου του 2013 ςτην Άρτα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί Προτάσεις. Οκτώβριος 2011

Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί Προτάσεις. Οκτώβριος 2011 Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο Περιορισμοί Προτάσεις Οκτώβριος 2011 Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Μελέτη/Συγγραφή: Μαρίνα Παγιάτσου Συλλογή στοιχείων/καταγραφή προβλημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014

Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014 Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014 Kυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 10.00-22.00 Hilton Athens ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΤΜΜΕΣΟΦΕ 50 εθελοντικέσ οργανώςεισ & φορείσ με περίπτερα από το φάςμα του εθελοντιςμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012 «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας Η «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας

Κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας Κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας Καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή και υποστήριξη μιας βιώσιμης μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Διαχείριση του άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας #EUManageStress αντιμετωπίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και προτάσεων της ανάλυσης, από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ. Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 2η Ημέρα - Εργαστήριο

ΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ. Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 2η Ημέρα - Εργαστήριο ΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 2η Ημέρα - Εργαστήριο Στην παρουσίαση του κεντρικού ομιλητή τον «e-patient Dave» de Bronkart, προέβη κατά την έναρξη της δεύτερης μέρας του συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα