Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50"

Transcript

1 Σαλάτες EUR ( ) Εύζνο 8,50 Άζπξν θαη θόθθηλν ιάραλν ςηινθνκκέλν, κπέηθνλ, θνπθνπλάξη, μηλόκειν, παηάηα, ζάιηζα γηανπξηηνύ κε ρνξζξάληηο Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50 Με πξνζνύην, ζπηηηθά croutons, μύδη balsamico.. παλαθόηα 9,50 Ρόθα, ζπαλάθη, κε θνηόπνπιν crispy, θαπληζηό ηπξί, ιηαζηή ληνκάηα, nachos θαη sweet chili. Aκβξνζία 9,50 Αλάκεηθηεο ζαιάηεο ζε θαιακπνθόθνππα κε θηιεηάθηα θνηόπνπινπ, θύβνπο ληνκάηαο, μύδη balsamico, παξκεδάλα θαη hνuse dressing. Tomata rucola 9,90 θξέζθηα mozzarella, κε pesto βαζηιηθνύ, ηνκάηα, ξόθα, παξκεδάλα. Λαραληθά ζράξαο 8,00 Με θιύδεο παξκεδάλαο θαη μύδη balsamico. Κξεηηθνο Νηάθνο 5,50 Με απζεληηθή θξηζαξνθνπινύξα απν ηε Γεξγεξε ηεο Κξήηεο θαη κε ειιεληθή θέηα Π.Ο.Π Παηδαξνζαιάηα 5,00 απν ηα ρεξηα ηεο Ησάλλαο Παηαηνζαιάηα «Καπνδίζηξηαο» 5,00 Με ζπηηηθή καγηνλέδα θαη αγγνπξάθη ηνπξζί. Καη κε κπέηθνλ 5,50 Φσκάθηα αηνκηθά 0,90 Άζπξν, πνιύζπνξν, καύξν. γεξκαληθό θνπινπξη Bretzel 1,50 Αλλαντικά-Τσριά -κηθξε 14,90 - κεγάιε 21,90 Σπξηά γξαβηέξα Κξήηεο, ιαδνηύξη Μπηηιήλεο, Καπληζηό Μεηζνβνπ, θαζέξη, emmental, θεηα Π.Ο.Π. Αιιαληηθά Ωκνπιάηε κε βόηαλα πηπέξηα, ζαιάκη αέξνο, θαπληζηή γαινπνύια, ζαιάκη κπύξαο, ζαιάκη αέξνο κε καύξν πηπέξη 1

2 Πιάτα για αρτή EUR ( ) Παζηνπξκαδνπηηα 6,50 Με ηπξί, παζηνπξκά θαη ηνκάηα νπθιέ ζπαλάθη 6,50 ζε πήιηλν κε ηπξηά ζην θνύξλν Kaskaval 7,00 αγαλάθη κε θαζέξη θαη πηθάληηθε salsa di galo, ειηέο, ληνκάηα, ζπηηηθά croutons. εξβηξηζκέλν ζην ηεγαλάθη ηνπ! Κνηόπνπιν Saté 8,50 Φηιέηα θνηόπνπινπ ζε θαιακάθηα κε skin potatoes θαη sweet chili. Γαιιηθή πίηα 8,50 θεπαζηή ηνξηίγηα κε θνηόπνπιν ζηε ζράξα, ηπξηά, θξέκα θαη καληηάξηα. Μαληηάξηα γεκηζηά 7,50 ην θνύξλν κε ηπξί θαη ιαραληθά. Υαινύκη ζηε ζράξα 7,90 Κππξηαθό ηπξί κε αξσκαηηθό δπόζκν. Σπξνινπθνπκάδεο 7,50 Υεηξνπνηεηνη Λνπθνπκάδεο ηπξηώλ κε θαζέξη, έκκεληαι θαη θέηα (6ηεκ) Κνηνθηεξνκπνπθηέο 5,50 Tξαγαλέο θηεξνύγεο θνηόπνπινπ καξηλαξηζκέλεο κε ΒΒQ Κνινθπζνθεθηέδεο 6,50 Υεηξνπνηεηνη ζπηηηθνί κε θεηα (4ηεκ) Αλνημηάηηθα ξνιά 6,00 Με γέκηζε ιαραληθώλ θαη sweet chili Onion Rings 5,50 Ρνδέιεο θξεκκπδηώλ παλέ κε sweet chili Παηάηα ςεηή ζην θνύξλν Με BBQ ή βνύηπξν 3,50 blue cheese ή ηπξί ή bacon ή γηανύξηη ή chili. 5,00 ηπξί θαη bacon 5,50 Παηάηεο ηεγαληηέο 3,50 Με ηπξί ή blue cheese sauce ή BBQ. 4,50 Με θξέκα γάιαθηνο, καληηάξηα, bacon. 6,00 Γεξκαην...παηάηεο 4,50 Φξέζθεο θπδσλάηεο παηάηεο κε ηε θινύδα ηνπο θαη ζάιηζα BBQ (10ηεκ) 2

3 Σπεσιαλιτέ Μπύρας EUR ( ) Κόηζη xνηξηλό... ην θιαζηθό 19,90...θαξακεισκέλν 21,00 ηγνςήλεηαη ζην θνύξλν κε παηάηεο baby θαη ραξκάλη απν κπύξεο. Γεξκαληθή εκπεηξία (2 αηόκσλ) κε μπλνιάραλν. Jawohl Herr Kommandant. Λνπθάληθα Γεξκαλίαο 19,50 Δμη δηαθνξεηηθά ινπθάληθα κε παηαηνζαιάηα, μπλνιάραλν θξαζηνύ θαη κνπζηάξδα.. Ο πόζνο ηνπ θαγθειάξηνπ H ζπάζα ηνπ Kaiser 36,00 Σξηινγία θξεάησλ από κνζραξίζην κπνύηη, ςαξνλέθξη θαη θηιέην θνηόπνπιν, γηα 2 άηνκα. Μππξνπνηθηιία. γηα θαγαλνύο... 35,00 Σπξηά, αιιαληηθά, ινπθάληθα θαη όηη έρεη όξεμε ν ζεθ καο πνπ είλαη θαη θαιιηηέρλεο θαη κε θνηζάθη γηα ηνπο ιαηξεηο... 42,00 Ρσκατθό Όξγην 119,00 Έλα κέηξν μύιηλν πιαηώ κε θόηζη, ινπθάληθα, ηπξηά, αιιαληηθά θαη special ζαιάηεο. Γηα παξέα 6 αηόκσλ θαη όπνηνο αληέμεη...θαη γηα όζνπο δελ ρνξηαίλνπλ έλα θόηζη αθόκε. 129,00 Κνξηεδίλα 8,50 Υνηξηλά πιεπξά θαπληζκέλα θαη πηθάληηθα καξηλαξηζκέλα γηα πνιύ γιείςηκν. Φνληύ ηπξηώλ Διβεηηθή εκπεηξία από ηέζζεξα ηπξηά, Snap Κεξαζηνύ, άζπξν θξαζί, ζε παξαδνζηαθό ζθεύνο, κε θξπγαληζκ.έλεο κπνπθηέο ςσκηνύ, Αζήλα Λσδάλε allez-retour - γηα 2-4 άηνκα 20,00 Μνζραξίζηα ζηαβιίζηα 16,90 παινκπξηδόια κόζρνπ 550 gr κε μπλνιάραλν θαη θξέζθηεο ηεγαληηέο παηάηεο.. Leberkäse 6,50 Γεξκαληθό αιιαληηθό ζηε ζράξα μερσξηζηήο γεύζεο κε μπλνιάραλν θξαζηνύ θαη παηαηνζαιάηα.. Δίλαη αιιηώηηθν, απιό θαη θαζαξόαηκν. Λνπθάληθα Γεξκαλίαο κεξίδα -Καπληζηό & Πηθάληηθν Debreziner (3 ηεκ) 7,00 - Λεπθό Μνλάρνπ Schweinbratwurst (2 ηεκ) 6,00 - Γεξκαληθήο Φάξκαο Bauernbratwurst (2 ηεκ) 6,00 - Γεκηζηό κε ηπξί Kaseknacker (2 ηεκ) 6,00 3

4 Κρεατικά EUR ( ) πιινγή Κξεάησλ Υνηξηλά κπξηδνιάθηα ιαηκνύ, θαπληζηή παλζέηα, θνηόπνπιν, θεκπαπ, θνξηεδίλα - γηα 2 άηνκα 25,00 θαη γηα θάζε επηπιένλ άηνκν 12,00 Schnitzel Hoffman 15,50 Υνηξηλό ζλίηζει ζθεπαζηό κε ληνκάηα, bacon, θαςαιηζκελν ηπξη θαη ηεγαληηέο παηάηεο. Α ξε Hoffman ηη καο έθαλεο... Schnitzel Βηέλλεο 12,50 Υνηξηλό ζλίηζει κε ςηινθνκκέλε ληνκάηα θαη θξέζθν πνπξέ παηάηαο. Παλζεηάθηα Καπληζηά 11,00 Με κπξσδηθά ζην ηεγάλη Φαξνλέθξη Μεηζνβόλε ζράξαο 16,50 Με καληηάξηα πιεπξώηνπο, πνιύρξσκεο πηπεξηέο, θξεκκύδη θαη θαπληζηό ηπξί Μεηζνβόλε. Καπληζηή Υνηξηλή 14,00 Με θξεζθνθνκκέλεο παηάηεο ηεγαληηέο Μεληαγηόλ ζράξαο 14,50 Υνηξηλό θόληξα θηιέην, κε θξέζθα καληηάξηα à la crème θαη θξεζθνθνκκέλεο ηεγαληηέο παηάηεο. Φηιέην Μνζραξίζην ράξαο ή Πηπεξάην 19,00 κε ςεηα ιαραληθά, πείηε καο πνζν ςεκέλν ην ζέιεηε Κνηόπνπιν θηιέην ζράξαο Με παηάηεο ηεγαληηέο θαη ιαδνκνπζηάξδα Α ια θξεκ. 10,90 11,90 Πηθάληηθα Μεμηθάληθα κπηθηέθηα 10,50 ε θαιακπνθόθνππα,κε θόθθηλα θαζόιηα, θαιακπόθη, θξεζθνθνκκέλεο ηεγαληηέο παηάηεο θαη sweet chili. Arriba muchachos Μπηθηέθη ζράξαο 9,50 Από θξεζθνθνκκέλν κνζραξίζην θηκά κε θξεζθνθνκκέλεο παηάηεο ηεγαληηέο, nachos θαη ζσο γηανπξηηνύ.. Γεκηζηό κπηθηέθη 11,00 Με θέηα, ληνκάηα, κπέηθνλ, ηεγαληηέο παηάηεο, γαξληηνύξα ζαιαηηθώλ. 4

5 Φρέσκα Ζσμαρικά Φηηαγκέλα θαζεκεξηλά ζηελ Ηηαιηθή κεραλή καο Δπηιέμηε ην δπκαξηθό πνπ ζαο ηαηξηαδεη: Spaghetti a la chitarra παξαδνζηαθό ηηαιηθό ζπαγγέηη Fettuccine / Tagliatelle πιαηηά & καθξπα EUR ( ) Οξθαλή 7,00 κε θόθθηλε ζάιηζα Σζνπάλνπ 8,00 Με βνύηπξν θαη κπδεζξα Θαιαζζνκαθαξνλάδα 12,90 Με κπαζηαξδάθηα Δπβντθνύ, κύδηα, γαξίδεο θαη θόθθηλε ζάιηζα Αθεληηθνύ 9,00 κε θξεκα γάιαθηνο κπέηθνλ & καληηαξηα Αι Πέζην 9,00 βαζηιηθόο θαη παξκεδάλα Αγξνηηθή 9,00 Λαραληθά, ληνκαηίληα & θέηα Ννξβηγίαο 11,00 Καπληζηόο ζνισκόο θαη θξέκα γάιαθηνο Αζηαλα 11,00 θνηόπνπιν ή ρνηξηλό ή γαξίδεο κε ηδίληδεξ, ζνγηα, κέιη Ηαπσληθή 10,00 Με wasabi θαη θξέκα Θαλασσινά Μύδηα αηκνύ 9,00 Φξέζθα αρληζηά κε θξαζί Μύδηα κε κπνύθνβν 10,00 Φξέζθα κε κπνύθνβν, θξαζί θαη θέηα Μύδηα ζαγαλάθη 7,50 Όπσο ζηελ Καηεξίλε Μπδνπίιαθν 7,50 5

6 Burger Με κπηθηέθη απν θξέζθν κνζραξίζην θηκά πνπ επηιέγνπκε θαη θόβνπκε ζηελ κεραλή καο Κιαζζηθό 5,50 Με ηπξη cheese 6,00 Με θνηνπνπιν crispy 6,00 Ζ αδπλακία καο Σν καηη ηνπ Κπθισπα 22,00 Big big burger γηα 2-4 αηνκα Coffee - Γλσκά Cheese Cake 5,00 Ζ αδπλακία καο νπθιέ ζνθνιάηαο 6,00 ην θνύξλν γηα 25 θαη ζπλνδεύεηαη κε θξέκα γάιαθηνο. νθνιαηόπηηα 6,00 Με παγσηό θξέκα. Παλαθόηα 5,00 Με θαξακέια ή ζνθνιάηα. Φνληύ νθνιάηαο 25,00 Ζ Διβεηηθή ακαξηία κε θξεζθνςεκέλα θξνπαζάλ θαη δξνζεξά θξνύηα (γηα 4-6 άηνκα). Καξπδνπηηα 4,50 Καξπδνπηηα κε παγσην 6,00 Καδαλ ληηπη 4,00 Δspresso 1,50 Cappuccino 2,00 6

7 Οίνο - Πνεύματα Λεπθό OMIKΡΟΝ Ρνδίηεο - Μνζρνθίιεξν Πνηήξη Κόθθηλν OMIKΡΟΝ Δξπζξνο Ξεξόο 750 ml 150 ml 750 ml 150 ml 14,00 4,00 14,00 4,00 Πνηήξη ΠΡΟΡΧΓΟ Λαθαδαλε Ρνδε 150 ml 4,00 Sangria 150 ml 4,50 Commadaria 150 ml 4,50 Muskat Λήκλνπ Λεπθό γιπθό 15% alc vol. 150 ml 5,00 Ποτά & άλλα ΠΟΣΑ ΑΠΛΑ 6,00 Μπνπθάιη 60,00 ΠΟΣΑ SPECIAL 7,00 Μπνπθάιη 70,00 ΦΖΝΑΚΗΑ 2,00 Special 3,00 ANAΦΤΚΣΗΚΑ 250 ml 2,50 PERRIER 4,50 ΟΤΡΧΣΖ AΝΘΡΑΚΟΤΥΟ ΝΔΡΟ 3,00 ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 1 lt 1,50 7 CLASSIC COCKTAIL Margarita 9,00 Daiquiri 9,00 Mojito 9,00 Cosmopolitan 9,00 Whisky sour 9,00 Old Fashioned 9,00 Mai Tai 9,00 Tequila Sunrise 9,00 Gin fizz 9,00 Sidecar 9,00

8 Βαρελίσιες ην «ΕΤΘΟ», νη βαξειίζηεο κπύξεο ζεξβίξνληαη από ςπθηηθό ζάιακν, όπσο νξίδνπλ νη Γεξκαληθέο πξνδηαγξαθέο. Έηζη ε κπύξα έρεη ιηγόηεξν αλζξαθηθό, όιν ην άξσκά ηεο θαη πινύζην αθξό. EUR ε premium lager WARSTEINER 0,3 lt 3, li 4,50 1 lt 8,00 2 lt 16,00 Μέηξν 22,00 Από ην γξαθηθό ρσξηό Warstein ζηε Β. Γεξκαλία ε νηθνγέλεηα Cramer θηηάρλεη κπύξα από ην 1837 κε λεξό από ηελ πεγή Kaiserquelle ζηελ νπνία ε κπύξα νθείιεη ην ρσλεπηηθό ραξαθηήξα ηεο θαη ηε ζρεηηθή πηθξή γεύζε ηεο 5 % alc vol ε απζεληηθή πηθξή PILSNER URQUELL 0,3 lt 4,00 H πην απζεληηθή pils ζην θόζκν από ην Pilsen ηεο Σζερίαο κε θερξηκπαξέλην ρξώκα, πινύζην ζώκα γεκάηε επίγεπζε πηθξάδαο 4,8% alc vol 0,5 lt 1 lt 2 lt Μέηξν 5,00 10,00 19,00 29,00 ε weisse HACKER PSCHORR 0,3 lt 5,00 Από ην Μόλαρν, αθηιηξαξηζηε θαη ζνιή κηα αιαλζαζηε γεύζε θξνπησλ θαη θίηξνπ, παξαγεηαη κε ηα θαιύηεξα κόλν ζπζηαηηθά θαη εκθηαιώλεηαη απεπζείαο απν ην θιειάξη δύκσζεο. Επκώλεηαη κε 2/3 βύλε ζίηνπ θαη 1/3 βύλε θξηζαξηνύ κε 5,5% alc vol 0,5 lt 1 lt 2 lt Μέηξν 6,00 11,00 21,00 30,00 ε θόθθηλε STAROPRAMEN 0,3 lt 4,50 Απν ηελ Σζερία κε ηελ εμαηξεηηθά ιεπηή ηεο γεύζε ζπλδπάδεη ηελ γιύθα ηεο ήπηαο θαξακέιαο κε ηελ πηθξάδα ηνπ θαιύηεξνπ ιπθίζθνπ πνπ παξακέλεη ζηνλ νπξαλίζθν είλαη γιπθόπηθξε κε γεκάην ζώκα ζθνύξα κπύξα κε 4,4 % alc vol 0,5 lt 1 lt 2 lt Μέηξν 5,30 10,50 20,00 29,90 ε ζθνύξα ΖΒ DUNKEL 0,3 lt 4,60 Ζ θαζηαλνθόθθηλε ζθνύξα κπύξα από ην Μόλαρν κε αξώκαηα βαλίιηαο θαη θξνύησλ, γεκάην ζώκα θαη μεξό ηειείσκα. 5,2 % alc vol 0,5 lt 1 lt 2 lt Μέηξν ,50 22,00 31,00 ε κνλαζηεξηαθή AFFLIGEM 0,3 lt 6,00 Βέιγηθε κπύξα κε ηελ πινύζηα ηζηνξία, ηελ αμεπέξαζηε, δηαρξνληθή πνηόηεηα θαη ηελ αζύιιεπηε γεύζε. Μκία ζξπιηθή κνλαζηεξηαθή κπύξα πνπ ζα ζπλαξπάζεη αθόκα θαη ηνπο πην απαηηεηηθνύο! Ζ εηδηθά επηιεγκέλε καγηά ηεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε κνλαδηθή δηαδηθαζία δπζνπνίεζεο «δηπιήο δύκσζεο», ραξίδνπλ ζηελ Affligem ηελ αζύγθξηηε, δπλαηή γεύζε θαη ηε «ζπηξηάδα» ηεο.6,8 % alc vol 1 lt 2 lt Μέηξν 17,00 32,00 49,00 ε θαηάκαπξε GUINNESS 0,25 lt 5,00 Ηξιαλδέδηθε κπύξα Bitter Stout. Ζ κνλαδηθή απζεληηθή καύξε κπύξα πνπ είλαη ζξεπηηθή θαη θάλεη θαιό ζην ζηνκάρη δηόηη δελ πεξηέρεη αλζξαθηθό 4% alc vol 0,5 lt 7,00 8

9 Weisse Μπύξεο πςειήο δύκσζεο από ζηηάξη. Ηδηαίηεξα δξνζηζηηθέο πνπ πεξλνύλ πεξίνδν επαλαδύκσζεο κε κία ειαθξώο ζνιή, ιεπθή αληαύγεηα εμ αηηίαο ηνπ ζηηαξηνύ θαη ηεο καγηάο πνπ πεξηέρεηαη ζην κπνπθάιη. Ηδηαίηεξα αγαπεηέο ζην Μόλαρν PAULANER H απζεληηθή weisse από ην Μόλαρν κε 5,5% alc vol 500 ml 6,50 ERDINGER Από ηε Βαπαξία κε 5,3 % alc vol. weisse 500 ml 6,50 FRANZISKANER WEISSE ε θιαζζηθή Βαπαξέδηθε κε 5% alc vol 500 ml 6,50 WEIHENSTEPHANER Ζ δηαζεκνηεξε weisse απν ηε Βαπαξία κε 5,4% alc vol 500 ml 7,50 SCHNEIDER AVENTINUS Κνθθηλόκαπξε από ηελ Γεξκαλία κε 8,2% alc vol 500 ml 8,00 Lager - non alc.&mηλίτες AUGUSTINER HELL Όηαλ νη Βαπαξνί δεκηνπξγνύλ lager 5,2% alc vol 500 ml 6,00 SOL εξβίξεηαη κε ιεκόλη από ην Μεμηθό 4,6 % alc vol 5,00 CHILLI BEER κε κηα νιόθιεξε πηπεξηηζα κεζα ζην κπνπθάιη απν ην Μεμηθό κε 4,6% alc vol CANNABIA Βηνινγηθή κππξα κε θάλλαβε νξγαληθήο θαιιηεξγεηαο απν ηελ Γεξκαλία κε 5% alc vol STRONGBOW Μειίηεο εκίγιπθνο από ηελ Μ.Βξεηαλία κε 4,5 % alc vol SOMERSBY Μειηηεο 4,5% alc vol Βαηνκνπξν 4,5% alc vol 6,00 6,00 4,50 5,00 5,00 WARSTEINER FRESH 4,50 ρσξίο αιθννι 0,5% alc vol AMSTEL FREE κε 0 % alc vol 3,50 9

10 Special Μπύξεο πνπ δελ κπνξνύλ λα θαηαρσξεζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δηόηη ε θάζε κία από απηέο έρεη κία κνλαδηθή ηδηόηεηα πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη LA TRAPPE Μπύξα πςειήο δύκσζεο πνπ παξαζθεπάδεηαη ζηε Φιακαλδία, ζύλνξα Οιιαλδίαο - Βειγίνπ Dubbel XX 6.5% alc vol 7,50 Tripel XXX 8% alc vol 8,50 Quadrupel XXXX 10% alc vol 9,50 CHIMAY Από ηνπο Βέιγνπο κνλαρνύο ηνπ ηάγκαηνο ηεο ζησπήο. Blonde 8% alc vol Red 7% alc vol Blue 9% alc vol SCHLENKERLA ε θαπληζηή Καπληζηή κπύξα Γεξκαλίαο πνπ ε βύλε θαπλίδεηαη κε μύια νμηάο θαη ζεξβηξεηαη κε ην θαπλεζηεξη πνηεξηνπ. 5,1 % alc vol DUVEL Σν ιέεη ην όλνκά ηεο, δηαβνιηθή κπύξα πνιύ δπλαηή κε επαλαδύκσζε ζην κπνπθάιη 8,5 % alc vol από ην Βέιγην GOUDEN CAROLUS Βειγηθή κπύξα από ηελ επνρή ηνπ απηνθξάηνξα Κάξνινπ Δ Ambrio 6,5% alc Κόθθηλε Original 8,5 % alc vol Triple μαλζηά 9 % alc vol KWAK Κνθθηλσπή κπύξα πνπ νθείιεη ην όλνκά ηεο ζην ραξαθηεξηζηηθό ήρν πνπ θάλεη ην παξαδνζηαθό πνηήξη πνπ ζεξβίξεηαη. Από ην 1791 κε 8 % alc vol από ην Βέιγην LEFFE Οη απζεληηθέο Βέιγηθεο κπύξεο Αbbey style Blonde 6,6 % alc vol Brown 6,5 % alc vol 7,50 7,50 9, ml 8,00 7,50 7,00 7,00 8,50 8,50 6,00 6,00 7,00 Radieuse 8,2% alc vol LA BIERE DU DEMON Ζ κπύξα ηνπ Γηαβόινπ από ηελ Γαιιία κε 12 % alc vol 11,50 Mc FARLAND Ζ θόθθηλε βεινύδηλε ηεο Ηξιαλδίαο 5,6% αlc vol 6,00 MONCHSHOF KELLERBIER Από ην Kulbacher ηεο Γεξκαλίαο, μαλζηά ηνπ θειαξηνύ πνπ σξηκάδεη ζε μύιηλα βαξέιηα 5,4% alc vol 500ml 6,50 10

11 Ελληνικές ζσθοποιίες Μηα ηζηνξία πνπ κόιηο μαλάξρηζε κεηά από πνιύρξνλε κάρε κε ηνπο ειιεληθνπο λόκνπο θαη ηα δηεζλή ζπκθέξνληα, πνπ ήζειαλ ηελ ειιεληθή παξαγσγή κπύξαο ζε θαηαζηνιή. Δμαηξεηηθέο πξνζπάζεηεο, από εξαζηέο ηεο κπύξαο πνπ έγηλαλ δπζνπνηνί, γηα λα παξάγνπλ ην πην θαζαξό θαη αλόζεπην πνηό, ηνλ «Εύζν». SEPTEM (Χξνιόγην Δπβνίαο) Ο νθνθιήο Παλαγηώηνπ είλαη έλαο νηλνπνηόο κε εξσκέλε ηνπ ηε κπύξα παξάγεη κόλν πνηνηηθέο θαη κηθξήο παξαγσγήο κπύξεο. Pils 5% alc vol Ελληνικές ζσθοποιίες Red ale 4.5% alc vol Pale ale 4.7% alc vol Honey golden ale 6.5% alc vol ΕΔΟ Pilsner Αθηιηξαξηζηε & απαζηεξίσηε 5% alc vol ζε πιαζηηθό κπνπθάιη 500 ml 1 lt 5,50 5,50 6,00 6,50 4,00 7,90 ΕΔΟ Black Mak καπξε ζηαξέληα 5% alc vol 500 ml 4,50 1 lt 9,00 BIOS Βηνινγηθή κπύξα 5 δεκεηξηαθώλ θξηζάξη, ζηηάξη, ζίθαιε,βξσκε, ξύδη κε 5% % alc vol 5,00 CORFU ( Αξίιιαο Κέξθπξαο) Ο πύξνο Καινύδεο ην 2009 δεκηνύξγεζε ζηελ Βνξεηνδπηηθή Κέξθπξα έλα ζύγρξνλν δπζνπνηείν, δίλνληαο κηα άιιε έλλνηα ζηελ παξαγσγή κηαο θξέζθηαο ρσξίο ζπληεξεηηθά, αθηιηξάξηζηεο κπύξαο. Rear ale bitter 5% alc vol Rear ale special 5% alc vol 500 ml 500 ml 6,50 6, GINGER BEER κε ρπκό ιεκνληνύ θαη ginger 2% alc vol 4,00 11

12 Φροστόμπσρες & αλλες Μπύξεο νη νπνίεο θαηά ηε δύκσζήο ηνπο, αξσκαηίδνληαη κε ηελ πξνζζήθε ώξηκσλ θξνύησλ TIMMERMAN S framboise 4,0% alc vol kriek 4,0% alc vol 250 ml 250 ml 6,50 6,50 FRULI απν ην Βέιγην κε γεπζε θξανπιαο,4,1 % alc vol 6,00 CLAUSTHALLER LEMON Απν ηε Γεξκαληα ρσξηο αιθννι θαη κε ιεκνλη 5,00 ΕΔΟ ORANGE κε αλάκεημε απν θπζηθν πνξηνθάιη απν ην Αξγνο 3,5 % alc vol 4,00 AMSTEL RADLER κε ιεκόλη 2% alc vol 3,50 DOUBLE CHOCOLATE Stout κπύξα κε αξσκα ζνθνιάηαο θαη θξεκσδε γεύζε απν ηελ Μ.Βξεηαλία κε 5,2% alc vol 500 ml 8,50 DESPERADOS 6,00 12

13 BEER COCKTAIL Scottish re-freshener 7,00 θνηο, weisse ή κππξα κε γεύζε γθξέηπθξνπη, θξέζθν ζπκάξη, ζηξόπη θαλέια, θξέζθν γθξέηπθξνπη, θακπάξη Lambic sangria 10,00 γηα 2 αηνκα ζε θαλάηα 500ml lambic beer, επνρηαθά θξνύηα, ξνύκη ιεπθό, δάραξε Starbird 7,00 θόθθηλε κπύξα, St. Germain, γιπθό κήιν, ξνύκη καύξν, αλγθνζηνύξα, Beer 'a' colada 7,00 μαλζηά ειαθξηά κπύξα, ξνύκη ιεπθό, ζηξόπη θαξακέια θαη θαξύδα, πνξηνθάιη Old irish man 8,00 Μπνύξκπνλ, ζηξόπη απν ζηάνπη homemade, αλγθνζηνύξα Poor man's black velvet 7,00 Cider, stout Black stout ice cream 9,00 Μαύξε κππξα stout, παγσηό, ιηθέξ θαξακέια Canadian comfort 8,00 brown ale, southern comfort, κπνύξκπνλ, ζηξόπη ζθέλδακηνπ Grand Trappist 9,00 La trappe ΧΧΧΧ, Grand Marnier, πνξηνθάιη, θνληάθ, ζηξόπη βαλίιηαο Saronno mule 9,00 Σθνηο, amaretto, ginger beer, lime juice Chocolate firestouter 9,00 ζηάνπη ζνθνιάηα, νπίζθη, ιηθέξ θαθέ, τσίλι πιπέρι (ταμπάσκο), chocolate bitters Maria Schlenkerla 9,00 Mezcal, ρπκόο ληνκάηαο, κπαραξηθά, ηακπάζθν, θαπληζηή κπύξα schlenkerla, κπέηθνλ Beer margarita 10,00 Σεθίια, θνπαληξό, ιάηκ, κπνπθάιη μαλζηάο κπύξαο Basil beer julep 7,00 Μπέξκπνλ, βαζηιηθόο, ζηξόπη κέιη, θόθθηλε κπύξα Cucumber ale fizz 8,00 Σδηλ, ζηξόπη αγγνύξη, ζηξόπη ηξηαληάθπιιν, ιεκόλη, κπύξα weisse, θξέζθν αγγνύξη Pearlicious 8,00 ξνύκη καύξν, ζηξόπη αριάδη, λεμόνι, Belgium σιρόπι carnaval κανέλα 8,00 belgium white beer, κπνύξκπνλ, ιεκόλη,ζηξόπη agave nectar, ζηξόπη passion fruit Farmer s Secret 8,00 Σδηλ, ιεκόλη, θξέζθν θαζθόκειν, weisse, ζηξόπη agave nectar 13