ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»"

Transcript

1 Εθό Δίτυο «Βώσμη Πόλη: Η πόλη ως πδίο παίδυσης α τη αφορία» Κέτρο Πρβαλλοτής Επαίδυσης Ελυθρίου Κορδλού & Βρτίσου ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Βώσμη Πόλη: Η πόλη ως πδίο παίδυσης α τη αφορία» Εόα: Ψηφδωτό που δημούρησα ο μαθητές α ο παδυτοί του 74 ου Νηπαωίου Θσσαλοίης μ τη βοήθα της ψηφδορφου. Μ. Ρόμπου στο πλαίσο της συμμτοχής του σχολίου στο δίτυο τη σχολή χρο ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ααπητέ/ή συδλφ, Έχς αίτηση α συμμτοχή, στο Εθό Θματό Δίτυο Πρβαλλοτής Επαίδυσης μ τίτλο: «Βώσμη πόλη: η πόλη πδίο παίδυσης α τη αφορία» που συτοίζτα από το ΚΠΕ Ελυθρίου Κορδλού & Βρτίσου. Στη ότητα αυτή προσπαθούμ α δώσουμ απατήσς σ ποα ζητήματα α τα οποία ο παδυτοί που συμμτέχου μας ζητού δυρήσς. Α. Τ πρόραμμα μπορίς α υλοποήσς στο πλαίσο του δτύου Μα ματ στα θέματα τω μαθητώ ομδω που συμμτίχα τη σχολή χρο μπορί α σ βοηθήσ (http://www.kpe-thess.gr/participants/). Μπορίς α υλοποήσς πρόραμμα μ θέμα π.χ. Βώσμη Θσσαλοίη, Τρίαλα: Βώσμη πόλη, Η πόλη μου α η αφορία, Ποότητα ζωής στη πόλη μου, Ερός πολίτης στη πόλη μου, Ερός πολίτης στη το μου, Της Κοζης τα σοα.. 1

2 Εθό Δίτυο «Βώσμη Πόλη: Η πόλη ως πδίο παίδυσης α τη αφορία» Κέτρο Πρβαλλοτής Επαίδυσης Ελυθρίου Κορδλού & Βρτίσου Στη πρίπτωση αυτή αολουθίς τη προτόμη δομή δαλέοτας τς δραστηρότητς που πθυμίς ή υλοποώτας λλς που δημουρίς σύ. Δ ία υποχρωτό α δς το θέμα από όλς τς πλυρές του. Στο σημίο αυτό έχς δύο πλοές: Μπορίς α δς το θέμα όπως προτίτα στη Δραστηρότητα 1 της Β φσης ή Μπορίς από τη Β φση α στσς θματ π.χ. στα πρα ή στη στορία της πόλης σου.. Η δρση σας στη πρίπτωση αυτή αλό ία α σχτίζτα μ το θματό πδίο στο οποίο στσατ. Μπορίς α στσς α α μβαθύς σ έα θματό πδίο ξ αρχής υλοποώτας πρόραμμα μ θέμα π.χ. Βώσμη δαχίρση του ρού στη Θσσαλοίη, Το ρό στη πόλη μου, Ελυθέρο Κορδλό όμορφο α αθαρό, Το ρέμα του Χαλαδρίου, Τα ζώα της πόλης μας, Τα αδέσποτα ζώα στη πόλη μου, Το πραστό δσος, Πραστές ή αστές αλλέρς στη πόλη μου, Το λσος, Το στρατόπδο.. Στη πρίπτωση αυτή αλό ία α ρατήσς τη προτόμη δομή μ τς φσς αλλ θματ α το προσαατολίσς ξ αρχής στο δότρο θέμα σας. Α α παρδμα πλέξς το θέμα «Δαχίρση απορρμμτω στη πόλη μου» στη Α φση θα στσς υθύς ξαρχής στα απορρίμματα μέσα από τα βώματα τω παδώ στη οοέα, στο σχολίο στη αθημρότητα, στη το, στη Β φση θα στσς στο θέμα τω απορρμμτω στο πίπδο της τος ή της πόλης μέσα από τη παρατήρηση στο πδίο, τη ααζήτηση πληροφορώ, τη δρύηση της ποψης τω λλω ατοίω, στη Γ φση θα στσς στη αταόηση α ρτή ρμηία τους ζητήματος τω απορρμμτω, στη δημουρία του χρτη τω θσμώ α τα απορρίμματα α στη Δ φση αλό ία η δρση στο λίσμο του προρμματος α σχτίζτα μ τα απορρίμματα (π.χ. ζητμ από το δήμο μας α αταστήσ δους δαχωρσμού απορρμμτω στο σχολίο μας, δο ομποστοποίησης, ή α ξήσ πρόραμμα ααύλωσης τηαλαίω ή ααζητούμ λλους τρόπους δθσής τους προς ααύλωση, ή ποα λλη δρση ). Α πλέξς το ρό στη πόλη μου πίσης θα στσς στο ρό ξ αρχής. Καθορστό σ αυτή τη πλοή ία α ξτστ το θέμα σας σ πίπδο πόλης. Ο λύσς στα ζητήματα δαχίρσης τω φυσώ πόρω στο πίπδο της πόλης δ ξατλούτα μ τη αδξη μόο της ατομής υθύης αλλ α της συλλοής υθύης. Π.χ. δ μπορί ο Δήμος α αφή ααμμέα τα φώτα στο δρόμο τς ώρς που υπρχ πλτο φυσό φως, ώ ο μαθητές υασθητοποούτα στο α ου οοομία στη έρα. Αολουθίς λοπό τη προτόμη δομή δαλέοτας τς δραστηρότητς που πθυμίς ή υλοποώτας λλς που δημουρίς σύ: π.χ. από πού έρχτα το ρό ή η έρα ή η τροφή στη πόλη μου α πού π αφού χρησμοποηθί; Έτσ α αλλώς 2

3 Εθό Δίτυο «Βώσμη Πόλη: Η πόλη ως πδίο παίδυσης α τη αφορία» Κέτρο Πρβαλλοτής Επαίδυσης Ελυθρίου Κορδλού & Βρτίσου έχς στσ ξ αρχής α μ τη στίαση αυτή προχωρς στη Β, Γ, Δ φση. Στα παδυτ υλ του δού μας ΚΠΕ (http://www.kpe-thess.gr/ekpaideytikoyliko/), ή λλω ΚΠΕ ή στο δαδίτυο θα βρς πολλές δές α δραστηρότητς που προσίζου τέτοα ζητήματα (ρό, δσος, έρα, αδέσποτα ζώα, πρα, δημόσο χώρο.). Η βασή πρότασή μας ία η θώρηση του ζητήματος σ πίπδο πόλης, η αταόηση όλω τω δαστσω του (φυσώ οωώ οοομώ πολτώ), ο τοπσμός τω θσμώ που σχδζου ή έχου τη υθύη α η σηση μέσω της υλοποίησης μας δρσης. Β. Το ζήτημα της λίμαας: Γτο Πόλη Η λίμαα στη οποία θα ηθίς, το πίπδο της τος ή της πόλης, ία μία απόφαση στη οποία θα πρέπ α ληφθού υπόψη η ηλία τω παδώ α το μέθος της πόλης: - όσο μρότρα ία τα παδ α όσο μαλύτρη ία η πόλη τόσο πρσσότρο προτίουμ α ηθίς στο πίπδο της τος - όσο μαλύτρα ία τα παδ α όσο μρότρη ία η πόλη τόσο μπορί υολότρα η ομδα α ηθί στο πίπδο της πόλης. Στη Α φση, α α ο δραστηρότητς ούτα αμσα στα δύο πίπδα, στη δραστηρότητα η το μου προτίουμ απφύλατα α ασχοληθίτ μ τη το. Σ όλς τς υπόλοπς δραστηρότητς δαλέξτ σίς λίμαα. Το ίδο σχύ α α τη λίμαα: Γτο - Δήμος - Πόλη. Α η το σας ία στο Κορδλό αλό ία α ασχοληθίτ μ τη το σας α στο πόμο πίπδο μ το Δήμο Κορδλού Ευόσμου α σ μρότρο βαθμό α μόο φόσο το ρίτ χρήσμο μ τη Θσσαλοίη. Γ. Προτόμη παδαωή προσέση - δομή του προρμματος Η παδαωή προσέση του δτύου α τω δραστηροτήτω που προτίουμ βασίζτα ατ ύρο λόο στη Κρτή Παδαωή α τη Συστημή του Παρατηρητή α δομίτα σ τέσσρς φσς. Α Φση: Πρραφή. Παρουσίαση της πραματότητας της πόλης μέσα από τα βώματα τω μαθητώ. Β Φση: Καταόηση α Ερμηία. Η πόλη αταοίτα ως σύστημα που δαμορφώ- 3

4 Εθό Δίτυο «Βώσμη Πόλη: Η πόλη ως πδίο παίδυσης α τη αφορία» Κέτρο Πρβαλλοτής Επαίδυσης Ελυθρίου Κορδλού & Βρτίσου τα από πμέρους φυσ, οοομ, οω, α πολτ συστήματα που αλληλπδρού μταξύ τους. Δατύπωση ρμηυτού λόου μ βση τη παρατήρηση στο πδίο της πόλης. Γ Φση: Κρτή στση. Γατί ία έτσ η αυτή η πόλη; Θα μπορούσ α ία α αλλώς; Ποος φέρ τη υθύη; Δαμορφώτα ο χρτης τω θσμώ. Οραώοτα συομλίς α το μτασχηματσμό της πραματότητας μ πλοές α σχδασμό δρσω μ βση τς αρχές α αξίς της αφορίας. Δ Φση: Δρση. Τ μπορούμ α ουμ μίς α α βλτώσουμ τη πόλη; Ααλαμβτα μα δρση που πλέτα, σχδζτα α υλοποίτα μ βση τς αρχές α τς αξίς της αφορίας. Σ θ φση δίοτα ααλυτότρς οδηίς α το παδυτό α προτίοτα δραστηρότητς Δ. Το ζήτημα του χροού προραμματσμού υλοποίησης Το ΚΠΕ προτί έα χροοδραμμα υλοποίησης του προρμματός σας. Α Φση : Οτώβρος α Νοέμβρος Β Φση : Δέμβρος α Ιαουρος Γ Φση : Φβρουρος Δ Φση : Μρτος - Απρίλος - Μος (η λήξη του προρμματος σχτίζτα μ τη βαθμίδα παίδυσης στη οποία αήτ). Υπρχ πτα η δυατότητα υλοποίησης του προρμματός σας ατ τη δρα δυο σχολώ τώ. Ε. Φύλλα ρασίας Η παδαωή ομδα του ΚΠΕ προτί πος δραστηρότητς - φύλλα ρασίας σ θ φση. Ο δραστηρότητς αθώς α δές α θ φση οδηίς α το παδυτό θα ααρτηθού στη στοσλίδα του ΚΠΕ (http://www.kpethess.gr/networks/biosimipoli/material/). Αυτές μπορίς α τς χρησμοποήσς μ τη ομδα σου φόσο σ δαφέρου α ταρζου στη προσέση που έχτ αποφασίσ μ τη ομδα σου. Μπορίς όμως α δημουρήσς λλς. Α υλοποήσς μία δαφέρουσα δραστηρότητα θα μας δέφρ α μας τη ωστοποήσς μ στόχο το μπλουτσμό τω υπαρχότω φύλλω ρασίας. Θα ίτα πτα ααφορ στο όομ σου φόσο η πρότασή σου ααρτηθί στο αποθτήρο δραστηροτήτω / φύλλω ρασώ. Η μόη υποχρέωση που έχς στο πλαίσο του δτύου ία α υλοποήσς τη 4

5 Εθό Δίτυο «Βώσμη Πόλη: Η πόλη ως πδίο παίδυσης α τη αφορία» Κέτρο Πρβαλλοτής Επαίδυσης Ελυθρίου Κορδλού & Βρτίσου προτόμη οή α θ φση δραστηρότητα. Η δραστηρότητα αυτή ααρττα στο ηλτροό δίτυο α τη αλληλπίδραση τω ομδω που συμμτέχου στο δίτυο. Η παδαωή ομδα του ΚΠΕ θα συχίζ α μπλουτίζ τα φύλλα ρασίας στο πλαίσο τω δυατοτήτω της, θ σχολή χρο ή α συχότρα φόσο αυτό ία δυατό. Στ. Βοηθητό υλό α το παδυτό μψυχωτή Σύτομα η Παδαωή Ομδα θα ααρτήσ στη στοσλίδα του ΚΠΕ α δό αρχίο μ βοηθητό υλό α το παδυτό μψυχωτή. Ζ. Το δίτυο Edmodo Η ποωία μταξύ τω μλώ του Δτύου θα ί α φέτος μέσω της ψηφαής πλατφόρμας του Edmodo. Σύτομα θα λβς έα ωδό μ το οποίο θα μπορίς α μπαίς στη πλατφόρμα α α ποωίτ μ τα λλα μέλη του δτύου. Εσύ μ τη σρ σου μπορίς α ς μα ομδα μόο μ τους μαθητές σου α τς ας του προρμματός σας, μέσα στη ίδα πλατφόρμα. Ααλυτές οδηίς α τη έραφή α τη χρήση του edmodo θα βρς στο σχτό αρχίο «Οδηίς α το edmodo». Η. Παραόμα του προρμματος Καλό ία α υπρχ έας φλος του προρμματος στο οποίο θα φυλσσοτα όλς ο ρασίς της ομδας σας. Τα παραόμα μπορί α ία από έα χαρτό ρασίας μέχρ έα αρχίο που δημουρίτα μ τη χρήση προραμμτω που σας προτίουμ. Πτα δίοτα οδηίς α τη ξοίωση στη χρήση τω προραμμτω αυτώ. Φυσ μπορί α ία α τ λλο που θα αποφασίστ σίς μ τους μαθητές σας. Όλα τα παραόμα, αξαρτήτως του τλού τρόπου που θα πλί, ία ίσης αξίας. Ο ψηφαοί τρόπο προτίοτα ατί μπορί α δαφέρου πρσσότρο τους μαθητές. Ο οές δραστηρότητς του δτύου ααρτώτα στο ψηφαό δίτυο Edmodo. 5

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πρόγραμμα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών για INDUCTION 4-5 Φεβρουαρίου 2012 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ερευνούμε το σχολείο μας, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον Περίγραμμα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ερευνούμε το σχολείο μας, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον Περίγραμμα ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ερευνούμε το σχολείο μας, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον Περίγραμμα Α. Το σχολείο μου (Νοέμβριος - Ιανουάριος) 1. Το κτίριο 2. Οι άνθρωποι Στο παρελθόν, στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Χ. Αθανασίου - Ε. Παπαδημητρίου - Ν. Ριφάκη - Γ. Σλαυκίδης Π. Τσολακίδου - Γ. Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν αφορούν προβλήματα της φύσης, αλλά της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν αφορούν προβλήματα της φύσης, αλλά της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Αθανασίου Χ., Παπαδημητρίου Ε., Ριφάκη

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μαθηματιά Γειής Παιδείας Γ Λυείου Δημήτρης Αργυράης Γεράσιμος Κουτσαδρέας Μαθηματιά Γειής Παιδείας Στατιστιή Γ. Λυείου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την υπογραφή Βλαχογιάννη

Με την υπογραφή Βλαχογιάννη Σκέψυ πλαή συ... αακύκλωσ ΦΩΝΗ συ Εβδμαδαία πλκή φμρίδα Πάρυ - Απάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφρωµέα σ µέρωσ Παρασκυή 5 Μαρίυ 2010 Φύλλ 99 Ές 65 Νέα Πρίδς Ές Ίδρυσς 1945 ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ γα σωρία υ αύ υ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Στυλίδας -Υπάτης ως Παιδαγωγικό Εργαλείο και στην Ειδική Αγωγή

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Στυλίδας -Υπάτης ως Παιδαγωγικό Εργαλείο και στην Ειδική Αγωγή Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Στυλίδας -Υπάτης ως Παιδαγωγικό Εργαλείο και στην Ειδική Αγωγή Μαρίνα Παπαγεωργίου 1, Γεώργιος Κουραβάνας 2, Παναγιώτης Κουτμάνης 3, Κωνσταντίνος Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ: Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας - Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Ομάδα εργασίας για προώθηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Τι οομάζεται συάρτηση Συάρτηση uncton είαι μια διαδιασία με τη οποία άθε στοιχείο εός συόλου Α ατιστοιχίζεται σε έα αριβώς στοιχείο άποιου

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠOΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΡΗΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΠ ΕΡΝΗΣ

11 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠOΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΡΗΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΠ ΕΡΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΩΝΗΣ: «Ό λώσου Ευρωπϊκά πχίδ θ ίμσ κλύρο. Θ δκδκήσουμ μέχρ ο έλος ο ίλο». AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2213 ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΕ ΧΑΤ ΤΡΙΚ ΤΟΥ ΓΚΟΝΣΑΛΒΕΣ Το ΑΠΟΕΛ πέυχ η πο ύκολη ίκη ου σο πρωάθλημ κώς 5-0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χριστίνα Νομικού ΠΕ 70 Αμαλία Ταπραντζή ΠΕ 70 Ουρανία Σωτηρίου ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013. Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE!

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013. Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE! ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013 Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE! τα νέα από τη διεύθυνση Διόρθωση/ επιμέλεια κειμένων Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110 7 Μαΐου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 68 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξι ολόγηση των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΙ ΕΠΙΒΙΩΝΩ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΑΡΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΙ ΕΠΙΒΙΩΝΩ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΑΡΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΙ ΕΠΙΒΙΩΝΩ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΑΡΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στέργιος Χατζάκης 1, Παρθένα Μαυρογενίδου 2, Άννα Μαρτιμιανάκη 3, Ελένη Φανιουδάκη 4, Ειρήνη Δερμιτζάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Θέμα: Υδρογνωσία Αειφορία Λουτρότοποι

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Θέμα: Υδρογνωσία Αειφορία Λουτρότοποι ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ Α. Παπανδρέου 2, 56334 Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκη www.kpe-thess.gr ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1. «Θερμαλισμός Αειφορία - Πολιτισμός 2. «Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 123 28 Μαΐου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 79 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 «Φοίτη ση και Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων»

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων» Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων» Αντιγόνη Λάμπρου 1, Ελευθερία Τσιούρη 2, Κυριακή Παπαδοπούλου 3 1. Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα