4.1 ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.1 ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΟ ΧΩΡΟ"

Transcript

1 1 4.1 ΥΙΣ ΚΙ Ι ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΩΡΙ 1. Το πίπδο: ίναι έννοια πρωταρχική για τα µαθηµατικά δηλαδή έννοια που δν πιδέχται ορισµό. H ικόνα του πιπέδου ίναι γνωστή από την µπιρία µας. Την έχουµ ταυτίσι µ τη µορφή που έχι ένα λίο πάτωµα, ένας καθρέφτης, ο πίνακας του σχολίου µας κλπ. 2. Στοιχία που καθορίζουν τη θέση νός πιπέδου πό τρία µη συνυθιακά σηµία ορίζται ένα µόνο πίπδο. πό δύο τµνόµνς υθίς ορίζται ένα µόνο πίπδο. δ πό δύο παράλληλς υθίς ορίζται ένα µόνο πίπδο. δ Σηµίωση : Κάθ πίπδο προκτίνται απριόριστα προς όλς τις κατυθύνσις 3. Σχτικές θέσις δύο διαφορτικών πιπέδων ύο διαφορτικά πίπδα ή ίναι παράλληλα ή τέµνονται. αράλληλα ίναι όταν δν έχουν κοινά σηµία. Τέµνονται όταν έχουν κοινά σηµία. Όταν τα πίπδα τέµνονται τα κοινά τους σηµία βρίσκονται σ µία υθία την οποία ονοµάζουµ τοµή των δύο πιπέδων. στο παρακάτω σχήµα τα πίπδα και Ρ ίναι παράλληλα νώ τα Σ και Κ τέµνονται αράλληλα πίπδα Τµνόµνα πίπδα Ρ υθία ίναι η τοµή των πιπέδων Σ και Κ Σ Κ

2 2 4. Σχτικές θέσις δύο διαφορτικών υθιών ύο διαφορτικές υθίς µπορί να ίναι ή παράλληλς ή να τέµνονται ή να ίναι ασύµβατς. αράλληλς ίναι όταν βρίσκονται στο ίδιο πίπδο και δν έχουν κοινό σηµίο. Τέµνονται όταν βρίσκονται στο ίδιο πίπδο και έχουν ένα µόνο κοινό σηµίο. σύµβατς ίναι όταν βρίσκονται σ διαφορτικά πίπδα Στα παρακάτω σχήµατα στο πρώτο φαίνονται δύο παράλληλς υθίς, στο 2 ο δύο τµνόµνς και στο 3 ο δύο ασύµβατς. 3 ο 1 ο 2 ο Σχτικές θέσις υθίας και πίπδου Μία υθία µπορί ή να πριέχται σ ένα πίπδο, ή να ίναι παράλληλη στο πίπδο, ή να τέµνι το πίπδο σ ένα µόνο σηµίο. υθία πριέχται στο πίπδο όταν δύο σηµία της ίναι σηµία του πιπέδου. υθία ίναι παράλληλη στο πίπδο όταν δν έχι κοινά σηµία µ το πίπδο. υθία τέµνι το πίπδο όταν έχι µ το πίπδο ένα µόνο κοινό σηµίο. Στην τλυταία πρίπτωση το κοινό σηµίο το λέµ ίχνος της υθίας στο πίπδο. Στα παρακάτω σχήµατα, στο πρώτο η υθία πριέχται στο πίπδο, στο δύτρο ίναι παράλληλη στο πίπδο και στο τρίτο τέµνι το πίπδο 1 ο 2 ο 3 ο 2 6. υθία κάθτη σ πίπδο Μία υθία ίναι κάθτη σ ένα πίπδο όταν ίναι κάθτη σ δύο υθίς που διέρχονται από το ίχνος της πόσταση σηµίου από πίπδο : Λέµ το κάθτο τµήµα που φέρουµ από το σηµίο στο πίπδο.

3 3 8. πόσταση παραλλήλων πιπέδων : Ονοµάζται η απόσταση νός σηµίου του νός πιπέδου από το άλλο πίπδο. ΣΧΟΛΙ 1. υθία σ πίπδο : ν µία υθία ανήκι σ ένα πίπδο τότ όλα τα σηµία της ανήκουν στο πίπδο αυτό. 2. υθία κάθτη σ πίπδο: ν µια υθία ίναι κάθτη σ ένα πίπδο τότ ίναι κάθτη σ κάθ υθία του πιπέδου που διέρχται από το ίχνος της. ΣΚΣΙΣ 1. Χαρακτηρίστ τις παρακάτω προτάσις µ ένα (Σ) αν ίναι σωστές και µ ένα (Λ) αν ίναι λανθασµένς. α) πό τρία µη συνυθιακά σηµία διέρχονται άπιρα πίπδα. Λ β) ν µία υθία βρίσκται σ ένα πίπδο τότ µόνο δύο σηµία της υθίας βρίσκονται στο πίπδο. Λ γ) πό δύο σηµία διέρχται ένα µόνο πίπδο. Λ δ) πόσταση νός σηµίου από ένα πίπδο ονοµάζται το κάθτο τµήµα που φέρουµ από το στο. Σ ) ύο υθίς που δν βρίσκονται στο ίδιο πίπδο ίναι παράλληλς Λ στ) ν µια υθία δν ανήκι σ ένα πίπδο τότ ίναι παράλληλη σ αυτό Λ ζ) πόσταση δύο παραλλήλων πιπέδων ονοµάζουµ ένα υθύγραµµο τµήµα µ άκρα ένα σηµίο του νός πιπέδου και ένα σηµίο του άλλου πιπέδου. Λ η) Μία υθία ίναι κάθτη σ ένα πίπδο όταν ίναι κάθτη σ µία υθία του πιπέδου που πρνάι από το ίχνος της. Λ θ) ύο υθίς κάθτς στο ίδιο πίπδο ίναι παράλληλς. Σ ι) ύο υθίς νός πιπέδου µπορί να ίναι ασύµβατς. Λ α) Λάθος, διέρχται µόνο ένα. β) Λάθος, όλα τα σηµία της βρίσκονται στο πίπδο. γ) Λάθος, από δύο σηµία διέρχται µία µόνο υθία και από την υθία αυτή διέρχονται άπιρα πίπδα. δ) Σωστό, όπως προκύπτι από τη θωρία. ) Λάθος, οι παράλληλς υθίς βρίσκονται πάντα στο ίδιο πίπδο. στ) Λάθος, µπορί να τέµνι το πίπδο σ ένα σηµίο. ζ) Λάθος, ίναι το κάθτο τµήµα που φέρνουµ από ένα σηµίο του νός προς το άλλο η) Λάθος, πρέπι να ίναι κάθτη σ δύο υθίς που πρνάν από το ίχνος της.

4 4 θ) Σωστό, διότι ίναι κάθτς στην υθία που διέρχται από τα ίχνη τους. ι) Λάθος οι ασύµβατς βρίσκονται πάντα σ διαφορτικά πίπδα. 2. Στο διπλανό ορθογώνιο παραλληλπίπδο να βρίτ α) υθίς που ίναι παράλληλς στην β) υθίς κάθτς στη γ) υθίς ασύµβατς µ την α),, και β),, και ωρία 4 γ),, και 3. Οι διαστάσις του διπλανού ορθογωνίου παραλληλπιπέδου ίναι = α, = β και = γ. α) Να δίξτ ότι ισχύι 2 = α 2 + β 2 + γ 2 β) Να υπολογίστ το µήκος της διαγωνίου όταν α = 3, β = 4 και γ = 12 α) γ Σχόλιο 2 υθαγόριο στο ορθογώνιο τρίγωνο : 2 = = α 2 + β 2 (1) υθαγόριο στο : 2 = (1) = γ 2 + α 2 + β 2 β) ια α = 3, β = 4 και γ = 12 έχουµ 2 = = 169 άρα = 169 = 13 α β 4. Στο διπλανό ορθογώνιο παραλληλπίπδο, να σχδιάστ το πίπδο που ορίζται από τις παράλληλς υθίς και και να βρίτ την τοµή αυτού µ τα πίπδα και. ωρία 2 ίναι το κίτρινο πίπδο του διπλανού σχήµατος. Οι τοµές αυτού µ τα πίπδα και ίναι οι υθίς και αντίστοιχα.

5 5 5. Στο διπλανό ορθογώνιο παραλληλπίπδο, να σχδιάστ τα πίπδα που ορίζονται από τις παράλληλς υθίς και καθώς πίσης και από τις και και να βρίτ την τοµή αυτών. ωρία 2-3 ίναι τα κίτρινο και πράσινο πίπδα του διπλανού σχήµατος. τοµής τους ίναι η υθία ΚΛ Κ Λ 6. Στο διπλανό σχήµα δίνονται οι ηµιυθίς Ο, Ο, Ο οι οποίς δν βρίσκονται και οι τρίς στο ίδιο πίπδο. Να σχδιάστ τα πίπδα που ορίζονται από τις ηµιυθίς και να βρίτ την τοµή καθνός µ τα υπόλοιπα. ίναι τα γκρίζο, πράσινο και το τρίτο που δν Φαίνται και το οποίο ορίζται από τις ηµιυθίς Ο και Ο. Τοµή του γκρίζου µ το πράσινο ίναι η Ο. Τοµή του γκρίζου µ αυτό που δν φαίνται ίναι η Ο. Τοµή του πράσινου µ αυτό που δν φαίνται ίναι η Ο. Ο 7. Στο διπλανό σχήµα τα τµήµατα και ίναι οι αποστάσις των και από το πίπδο. ν ίναι = 15, = 12 και = 5, να υπολογίστ το τµήµα. Φέρουµ το τµήµα Κ Τότ Κ = Κ = = = Κ = = 3 υθαγόριο στο ορθογώνιο τρίγωνο Κ : Κ 2 = 2 Κ 2 = = 25 9 = 16 Άρα Κ = 4 και αφού το Κ ίναι ορθογώνιο θα ίναι και = 4.

6 6 8. Στο διπλανό ορθογώνιο παραλληλπίπδο ίναι = 12, = 5 και = 9. Το Μ ίναι το µέσο του. Να υπολογίστ τα µέτρα των γωνιών 9 Μ ɵ και Μ 12 υθαγόριο στο ορθογώνιο τρίγωνο : 2 = = = = = = 169 άρα = 13 πό το ορθογώνιο τρίγωνο έχουµ ότι φ = ɵ ,6923 Και µ τη βοήθια πινάκων βρίσκουµ ότι ɵ = 35 ο Στο ορθογώνιο τρίγωνο Μ ίναι Μ = 2,5 και φ Μ = Οπότ Μ = 72 ο 9 2,5 = 3, Στο διπλανό ορθογώνιο παραλληλπίπδο ίναι = 12, = 8 και = 9. 9 α) Να ξηγήστ γιατί η ίναι κάθτη στη. β) Να βρίτ τα µήκη των πλυρών και τα µέτρα των γωνιών του τριγώνου. Σχόλιο 2 α) ίναι και άρα στο πίπδο. Συνπώς β) υθαγόριο στο : 2 = = = = = = 225 άρα = 15 υθαγόριο στο : 2 = = = = 289 άρα = 17 και = φ ɵ = = ,5333 άρα ɵ = 28 ο ɵ = 90 ο 28 ο = 62 ο και προφανώς = 90 ο

7 7 10. Μία υθία έχι µ ένα πίπδο µοναδικό κοινό σηµίο το. Να ξηγήστ γιατί η δν ίναι παράλληλη σ καµία υθία του ωρία 4 πιδή η έχι µ το µοναδικό κοινό σηµίο το, η δν ανήκι στο. ποµένως δν µπορί να ίναι παράλληλη σ καµία υθία του

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΟΤΟΜΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 2 ου ΒΑΘΜΟΥ

ΑΛΛΗΛΟΤΟΜΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 2 ου ΒΑΘΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΤΟΜΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 2 ου ΒΑΘΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ύο επιφάνειες βαθµών µ και ν αντιστοίχως, τέµνονται κατά καµπύλη βαθµού (µ. ν). Η αλληλοτοµία, εποµένως, δύο επιφανειών 2 ου βαθµού,

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα Εύρεση του π

Δραστηριότητα Εύρεση του π Δραστηριότητα Εύρεση του π Ανάµεσα σε πολλά πρωτότυπα και εντυπωσιακά επιτεύγµατα του Αρχιµήδη, η µέθοδός του για την εύρεση µιας αριθµητικής προσέγγισης για το π ξεχωρίζει για την κοµψότητα και την ασυνήθιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

= A. 2 z1 ( 1. γνωστός ως κύκλος του Απολλωνίου.

= A. 2 z1 ( 1. γνωστός ως κύκλος του Απολλωνίου. ΤΟ ΜΙΓΑ ΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επί του επιπέδου θεωρούµε ένα ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων Oxy, και σε κάθε σηµείο P(x, y) του επιπέδου αντιστοιχίζουµε τον µιγαδικό αριθµό = x+ y Η αντιστοιχία αυτή είναι µία ένα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της ισχύος συστήµατος λεπτών φακών σε επαφή

Υπολογισµός της ισχύος συστήµατος λεπτών φακών σε επαφή Ο6 Υπογισµός της ισχύος συστήµατος λεπτών φακών σε επαφή. Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιορίσουµε την εστιακή απόσταση που διαµορφώνει ένα σύστηµα λεπτών φακών που βρίσκονται σε επαφή µεταξύ τους και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ.

ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ. ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ. Μια συνοπτική παρουσίαση της Άλγεβρας, για όσους θέλουν να προετοιμαστούν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. Για απορίες στο www.commonmaths.weebly.com

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Ζάντζος Ιωάννης 1, Κυνηγός Χρόνης 2 1 Καθηγητής Μαθηµατικών, Υποψήφιος ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα