COACHING FOR SALES EXCELLENCE. Ένα εργαλείο ικανό να απογειώσει τις πωλήσεις σας! Παρασκευή 30 και Σάββατο 31 Οκτωβρίου (9:00-18:00)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COACHING FOR SALES EXCELLENCE. Ένα εργαλείο ικανό να απογειώσει τις πωλήσεις σας! Παρασκευή 30 και Σάββατο 31 Οκτωβρίου (9:00-18:00)"

Transcript

1 Έα εργαλείο ικαό α απογειώσει τις πωλήσεις σας! Παρασκευή 30 και Σάββατο 31 Οκτωβρίου (9:00-18:00) lectra Palace Hotel Athens, Νικοδήμου 18-20, Πλάκα, Σύταγμα Απευθύεται σε Στελέχη Πωλήσεω, ξυπηρέτησης Πελατώ, Χοδρικής, Δικτύου Καταστηµάτω και Υπηρεσιώ. Προσφέρει πολύτιµα εφόδια σε όλους τους κλάδους Στελεχώ Πωλήσεω της αγοράς: Τρόφιµα, Βιοµηχαία, Χοδρικό µπόριο, Λιαικό µπόριο και Υπηρεσίες. Έα εκπαιδευτικό γεγοός που έγιε θεσµός: Στο πρόγραµµα θα ααδειχθού οι αξίες του Advanced Sales Coaching για τα Στελέχη Πωλήσεω και θα ααλυθού οι σύγχροες εξελίξεις του Καθοδηγητικού Πωλησιακού Κλάδου. Gilles Gambade Top Team World -Managing Partner Vice President Hellenic Coaching Association/European Mentoring & Coaching Council (HCA/EMCC)/ Τηλέφωο πικοιωίας: , mail: ωσήφ Μπούρλας ΤMS - Managing Partner Senior Sales Coach & Trainer

2 Β του ελτίω στη ομαδ ση κα Ο ικού τά 6 μάδ 7 π α Π εύμ % ατο ωλ ήσε ς ω Να γωρίσου με λεπτομέρεια τη φιλοσοφία και τα οφέλη του Advanced Sales Coaching στη διαδικασία καθοδήγησης της Ομάδας Πωλήσεω Να αακαλύψου και ααπτύξου τις δεξιότητες που απαιτούται για α γίου ακόμα πιο αποτελεσματικοί στη καθοδήγηση τω Αθρώπω τους στ Αύξη η σ ο η απ ργα 48% όδ ωτ οσ ική η Βε λτ του ίωση ερ κα κλί γασι τά 58 μα ακο % τος ύ τά η κα ίωσ σης Βελτ ης σχέ τ ω 77% ϊστάμε λήσεω Προ ω Πω τάμε Υφισ Σύμφωα με έρευα του Παεπιστημίου της Montana (USA) σχετικά με ταιρείες που περιλαμβάοται στη λίστα Fortune 1000, η εφαρμογή του Advanced Sales Coaching στις ομάδες Πωλήσεω οδηγεί σε σηματικές βελτιώσεις, όπως: Το A d μ Αύ ξ πα ηση 5 ρ τω αγω 3 % π γικ στη ωλ ότη ήσ εω τα ώ ιθµ αρ ές I φορ RO 5-7 τερο λύ εγα S ing µε τη γλώ h c a σσ Co s ατ e l ω a στη 48 % μεη ηση αό ες Αύξ ιλαμβ Πελάτ ατ τους τω α από ότητ ώ ποι ηρεσι ησης υπ ιχείρ επ της van ce d 34% η ηση όδοσ ξ ύ ς Α π ηση α στη πηρέτ άτη εξυ υ Πελ το Να γωρίσου άμεσα και α εφαρμόσου απλά και εύχρηστα εργαλεία, αλλά και κατάλληλες πρακτικές του Advanced Sales Coaching, ώστε α καθοδηγού τους Πωλητές και τους Πελάτες τους, επιτυγχάοτας τα υψηλότερα δυατά αποτελέσματα Πωλήσεω Να μετεξελίξου αθρωποκετρικά το προφίλ τους, προς έα Καθοδηγητικό ρόλο βασισμέο στα προσότα τω μελώ της Ομάδας Πωλήσεω, με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση τω δυατοτήτω τους

3 ΗΜΡΟΜΗΝΣ, ΩΡΣ ΚΑ ΘΜΑΤΚΣ ΝΟΤΗΤΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παρασκευή 30/10 (9:00-18:00) Θέτουμε τις ερωτήσεις: Ταυτότητα, Πλεοεκτήματα, Αριθμητικά και Μετρήσιμα Δεδομέα του Sales Coaching Τι ακριβώς είαι το Advanced Sales Coaching και πώς επηρεάζει τη πορεία της Ομάδας Πωλήσεω, αλλά και τη διαδικασία της πώλησης; Με ποιο τρόπο το Advanced Sales Coaching κάει τη μεγάλη διαφορά; Πώς υποστηρίζει τις μεγάλες αλλαγές τω επιχειρήσεω σήμερα; Πόσο καλός Καθοδηγητής Πωλητώ και Πελατώ είμαι σήμερα; (Σύμφωα με το Διεθές Πρότυπο Test Ααγώρισης τω Δεξιοτήτω του Coach) Πώς η συμπεριφορά μου διευκολύει τη διαδικασία εξέλιξης τω Αθρώπω μου στη ομάδα τω Πωλήσεω και τω Πελατώ που εξυπηρετώ; Πώς θα μετρήσω τις δυατότητές μου σήμερα; (Advanced Sales Coaching Attitude Test) Ποιες είαι οι 7 σηματικές δεξιότητες του αποτελεσματικού Advanced Sales Coach; Τι πρέπει α προσθέσω στο προφίλ μου; Πώς θα δημιουργώ καθημεριά τα θεμέλια μιας πολύ ισχυρής Ομάδας Πωλητώ μέσα σε έα περιβάλλο Coaching; Πώς μπορώ, σε τελική αάλυση, α αταποκριθώ στις απαιτήσεις του Advanced Sales Coach για το εαυτό μου, για τη Ομάδα μου και τους Πελάτες που επηρεάζω; Σάββατο 31/10 (9:00-18:00) Βρίσκουμε τις απατήσεις:ξειδικευμέα Advanced Sales Coaching ργαλεία, Πρακτικές εφαρμογές, Ομαδικές Δραστηριότητες Συλλογή και διαχείριση της εμπορικής πληροφόρησης για αξιοποίηση στο Advanced Sales Coaching κπαίδευση και εξέλιξη τω Πωλητώ σε Περιβάλλο Coaching Προσωπική διαδικασία πώλησης και αλληλεπίδραση με τους Πελάτες δυάμωση και κιητοποίηση τω Πωλητώ Διαχείριση του stress τω Πωλητώ Ομαδικές συατήσεις και Δραστηριότητες εμπευσμέες από το Advanced Sales Coaching φαρμογή του μοτέλου Coaching (GROW) στις πωλήσεις Αξιολόγηση τω αποτελεσμάτω με personal feedback ΑΞΖ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ Για α τελειοποιήσω το καθοδηγητικό µου ρόλο στους Πωλητές της Οµάδας µου και α αποκτήσω έα σηµατικό εφόδιο στη καριέρα µου. Για α αυξήσω τη αυτοπεποίθηση και το ηθικό της Οµάδας µου Για α εεργοποιήσω τις πραγµατικές δυατότητες της Oµάδας µου µε άµεσα αποτελέσµατα στις πωλήσεις Για α βελτιώσω το ηγετικό µου προφίλ εµπλουτίζοτάς το µε στοιχεία του Advanced Sales Coaching Για α µάθω α εφαρµόζω µια έα προσέγγιση πωλήσεω στο Πελάτη Για α δηµιουργώ µια έα µορφή σχέσης µαζί µε το Πελάτη Με τις εφαρµογές που θα µάθω, θα συεισφέρω πολύ θετικά στις πωλήσεις της ταιρείας µου Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος θα υλοποιηθού Personal Coaching Sessions µε τους συµµετέχοτες

4 ΤΑ 10 ΟΦΛΗ ΤΟΥ SALES ΓΑ ΤΗΝ ΤΑΡΑ ΜΑΣ σεω Αύξηση τω Πωλή ικαώ στελεχώ ο πι τω Διατήρηση τώ οποίηση τω Πελα Μεγαλύτερη ικα η τω έω μελώ Ταχύτερη κατάρτισ ς αγοράς τω εξελίξεω τη Έγκαιρη ατίληψη γικότητα Αυξημέη παραγω η ομαδικότητας ησ σθ αί Βελτιωμέη τω πρακτικώ φαρμογή βέλτισ δύαμω κρίκω» σμός πιθαώ «α πι το ε ς ρο τε χύ Τα τω ηση τω προβλημά Καλύτερη καταό Συμβουλεύω Καθορίζω φαρμόζω ξελίσσω μπέω Α Δ Λ Κ Σ Ξ 5Λ ΧΗΜΝΟ Υ ΓΑ ΝΑ ΠAΤ LES S Καθορίζω: Οι Advanced Sales Coaches βοηθού τους Πωλητές α καθορίσου επιμέρους στόχους και στρατηγικές που θα δώσου τη απαιτούμεη ώθηση και εέργεια προς το ατικειμεικό σκοπό, τη αύξηση τω πωλήσεω φαρμόζω: Οι Advanced Sales Coaches προσαατολίζου τους Πωλητές, έτσι ώστε εκείοι α βρου τους κατάλληλους τρόπους που θα αποφέρου τη καλύτερη πρακτική εφαρμογή τω σχεδίω δράσης Συμβουλεύω: Οι Advanced Sales Coaches καθοδηγού, θέτοτας διερευητικές ερωτήσεις στους Πωλητές, επιτρέποτάς τους α δώσου τις δικές τους προσωπικές απατήσεις, αλλά και συμβουλεύοτάς τους τη κατάλληλη στιγμή επάω σε συγκεκριμέα ζητήματα ξελίσσω: Οι Advanced Sales Coaches αξιολογού τις γώσεις και δυατότητες τω Πωλητώ, εθαρρύοτάς τους α τις εξελίξου, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα, αλλά και α βελτιώσου τυχό αδυαμίες τους μπέω: Οι Advanced Sales Coaches ετοπίζου τους παράγοτες που παρέχου προσωπικά κίητρα στο κάθε Πωλητή ξεχωριστά, εμπέοτάς τους προκειμέου α αποδείξου τη αξία τους και α εκμεταλλευτού τις δυατότητές τους στο έπακρο

5 TI ΠΑΝ Ο ΣΥΜΜΤΧΟΝΤΣ: «Απέκτησα χρήσιμες και πρακτικές γώσεις που μπορώ α εφαρμόσω εύκολα και άμεσα» «Μου δίει μια άλλη προοπτική, πιο εποικοδομητική με τα μέλη της Ομάδας μου» «Το πρόγραμμα θα έχει θετικές επιπτώσεις στη επιχειρηματική μου επιτυχία» «Νιώθω δυατός α εφαρμόσω τεχικές του Coaching στο δικό μου περιβάλλο εργασίας» «Το πρόγραµµα θα µε βοηθήσει α αεβάσω τη απόδοση τω πωλητώ µου» «Με αυτά που έμαθα, μπορώ α κτίσω μια διαφορετική σχέση με τους αθρώπους στη Ομάδα μου, προκειμέου α ιώθου ξεχωριστοί, και σίγουρα αυτό θα έχει έα θετικό αποτέλεσμα στη δουλειά τους» ΠΩΣ ΑΞΟΛΟΓΗΣΑΝ Ο ΣΥΜΜΤΧΟΝΤΣ ΤΟ : ΤΚΑ Ρ Α Ξ ΟΝ ΑΦΡ ΝΔ ΣΥΝΑ ΚΑ Π ΡΠΑΣΤΚ Ο ΡΟΚΛ ΗΤΚ Ο ΜΟΥ ΔΗΜΟΥΡΓ ΟΡΑΜΑ ΡΟ ΓΚΥ ΚΑ ΡΟ ΠΚΑ ΔΝ ΜΟΥ ΤΡΑ ΚΝΗ ΤΑΡΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΤΧΑΝ ΣΤΟ TMS BUSINESS TRAINING Λητούς 22, Διόυσος, , Τηλ.: , Κι.: ΜΟΥ ΤΑΡ ΑΠΟΛ ΑΖ ΥΤΑ

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

THE WAY OUT. 20 great ways to find your way!

THE WAY OUT. 20 great ways to find your way! HRm Consultants Στασίνου 1, Γραφείο 102, 1ος όροφος, 2404, Έγκωμη, Λ/σία P. O. Box 25022, 1306 Λ/σία Tηλ.: 22 755330 Fax. 22 105081 www.hrm.com.cy Success Business Coaching Λόρδου Βύρωνος 16, Γραφείο 001,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Το κομμάτι που χρειάζεστε Για να πάτε μπροστά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΝΑ ΓΙΑΤΙ, ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΙΤΕ «ΝΑΙ» Για να πετύχουν όλοι οι εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό το καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ To «τελευταίο χιλιόμετρο» για την αύξηση των πωλήσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ To «τελευταίο χιλιόμετρο» για την αύξηση των πωλήσεων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ To «τελευταίο χιλιόμετρο» για την αύξηση των πωλήσεων Τρίτη 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Διοργάνωση: Επιστημονική Υποστήριξη: Achieving Excellence

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμάζομαι αποτελεσματικά

Προετοιμάζομαι αποτελεσματικά Προετοιμάζομαι αποτελεσματικά Η αγορά εργασίας σήμερα - Ευκαιρίες μέσα στην κρίση Ο σύγχρονος κόσμος της εργασίας συνεχώς αλλάζει. Οι ταχέως εξελισσόμενες οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Personal and Business Development. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ σε μόνο 4 στάδια!

Personal and Business Development. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ σε μόνο 4 στάδια! Personal and Business Development ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ σε μόνο 4 στάδια! Παραγωγική Σκέψη οι Εξαρετικά Μελέτησε τις καλύτερες συνήθειες των εξαιρετικά παραγωγικών ατόμων.

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο μάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

THE INSIDER S VIEW Coaching & Mentoring

THE INSIDER S VIEW Coaching & Mentoring P R O F E S S I O N A L special edition 06 2011 THE INSIDER S VIEW Coaching & Mentoring COACHING & MENTORING Editorial «Ξεκαθάρισµα λογαριασµών» Αν στο άκουσµα τη λέξης mentor (Μέντωρ επί το ελληνικότερον)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση

Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύ απαιτητικό περιβάλλον της ελληνικής αγοράς, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι αδήριτη ανάγκη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ WILSON LEARNING ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ, ΚΑΘΟ ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Πρόκειται για µια µάλλον πολύ συνηθισµένη ιστορία.

Διαβάστε περισσότερα

Selling Business Solutions Academy

Selling Business Solutions Academy Selling Business Solutions Academy Ιούνιος 2003 Π. Μπακογιάννη 65 Βριλήσσια 15235 Τηλ: 8034617, Fax 8032460 www.ppplearn.com ιεθνή συστήµατα προσαρµοσµένα στην ελληνική πραγµατικότητα www.ppplearn.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Οι λόγοι που την κάνουν αναγκαία

Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Οι λόγοι που την κάνουν αναγκαία Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Πρόγραµµα ε ξξ Αποσ ττάσεως Προ ϊσϊ τταµένων Ταχυδροµ ικών ι Κα ττασ ττηµά ττων ΕΛΤΑ Ταµιιακός Προγραµµατιισµός & Έλεγχος ΙΙΑΡΚΕΙΙΑΣ 31 ΩΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Professional Training

Professional Training Professional Training Διευθυντές και λειτουργούς τμημάτων μάρκετινγκ και πωλήσεων Ιδιοκτήτες/διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων Σχεδιαστές ιστοσελίδων Συμβούλους μάρκετινγκ Συμβούλους ιστοσελίδων Τι

Διαβάστε περισσότερα

UPGRADE e-magazine. www.upgrade.edu.gr. CRM: Η πραγµάτωση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. Περιεχόµενα τεύχους: Καλή και δηµιουργική Χρονιά. σελ.

UPGRADE e-magazine. www.upgrade.edu.gr. CRM: Η πραγµάτωση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. Περιεχόµενα τεύχους: Καλή και δηµιουργική Χρονιά. σελ. UPGRADE e-magazine www.upgrade.edu.gr Ιανουάριος 2008 Τεύχος 3 Περιεχόµενα τεύχους: CRM: Η πραγµάτωση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας editorial 1 Λόγοι εφαρµογής ενός CRM 3 Τι παρέχει ένα CRM 3 Από τι εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχαίνω το στόχο μου

Πετυχαίνω το στόχο μου Πετυχαίνω το στόχο μου Είναι η δουλειά μου απλά μία Απόδειξη Μισθοδοσίας; Τι είναι σημαντικό για εσένα σε μια δουλειά; Ανάπτυξη δεξιοτήτων Ευέλικτο ωράριο Εργασία Πρόκληση Στη σημερινή αγορά εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες. Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U. Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες. Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U. Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πακέτο Εργασίας 4: «Προσαρμογή των εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «Υπάρχει ένα τεράστιο χάσµα µεταξύ της ευθυγράµµισης και της δέσµευσης. Το άτοµο που νιώθει

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού. Οι Υπηρεσίες µας

Σύµβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού. Οι Υπηρεσίες µας Σύµβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Ολοκληρωµένα Συστήµατα ιοίκησης Προσωπικού ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΡΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΡΩΠΩΝ ΣΑΣ! Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η αποστολή µας είναι να γίνουµε απαραίτητοι σύµµαχοι επιτυχίας και προόδου

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Προφέτης, 14 Απλά Μαθήματα Life Coaching ΔΕΙΓΜΑwww.georgeprofetis.com

Γ. Προφέτης, 14 Απλά Μαθήματα Life Coaching ΔΕΙΓΜΑwww.georgeprofetis.com Σελίδα 1 Γιώργος Ι. Προφέτης 14 ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ LIFE COACHING (για να ζούμε καλύτερα και να πετυχαίνουμε περισσότερα) Σελίδα 2 Τίτλος πρωτοτύπου: George Profetis, 14 Essential Life Coaching Lessons Copyright

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

, θα παίρνουμε πάντα την ίδια τιμή για το Υ. Για παράδειγμα, Υ 12

, θα παίρνουμε πάντα την ίδια τιμή για το Υ. Για παράδειγμα, Υ 12 Αάλυση Παλιδρόμησης Αάλυση Παλιδρόμησης Με τη αάλυση παλιδρόμησης (regresson analss) εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρω μεταβλητώ με σκοπό τη πρόβλεψη τω τιμώ της μιας, μέσω τω τιμώ της άλλης

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο?

2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο? 2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο? Λίστα Ελέγχου για τον Εκπαιδευτή: Σύντομη λίστα αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτώνς για να εκτιμήσουν το συνόλο των Μεταβιβάσιμων Δεξιοτήτων. Πώς τις αποκτήσατε; Μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πάτρα 02 Diploma in

Διαβάστε περισσότερα

Πετώντας αστερίες. Σάββατο, 9 Ιουνίου 10.00 18.00. Κηφισίας 90, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα

Πετώντας αστερίες. Σάββατο, 9 Ιουνίου 10.00 18.00. Κηφισίας 90, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Δημιουργείστε μια δυνατή και αποτελεσματική ομάδα! Σάββατο, 9 Ιουνίου 10.00 18.00 Κηφισίας 90, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Εντατικό Διαδραστικό Multimedia εργαστήριο που σας εμψυχώνει, σας ενεργοποιεί και εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Συμβουλεύοντας το μέλλον Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα