Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179"

Transcript

1 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς ναι (έχουν ίσες γωνίες ) ii) Ναι διότι δύο γωνίες του ενός θα είναι ίσες µε δύο γωνίες του άλλου. ύο ισοσκελή τρίγωνα είναι πάντα όµοια ; πάντηση Όχι 3. Ζ Στο παρακάτω σχήµα είναι 3. Να βρεθεί ο λόγος πάντηση Στο ισοσκελές τρίγωνο κάθε µία από τις προσκείµενες στην βάση του γωνία είναι 70 ο. 40 ο Ζ 0 ο Στο ισοσκελές τρίγωνο Ζ κάθε µία από τις ίσες γωνίες και Ζ είναι 70 ο Τα τρίγωνα λοιπόν είναι όµοια, άρα Ζ 3 Ζ 3 4. Στο παρακάτω σχήµα να βρεθεί το µήκος του Οπότε πάντηση ίναι και και αφού η γωνία είναι κοινή των τριγώνων,, αυτά είναι όµοια.,5 5

2 5. Οι πλευρές ενός τριγώνου είναι 3cm, 4cm, 5cm. Ένα τρίγωνο όµοιο µε αυτό έχει περίµετρο 4cm. Ποια είναι τα µήκη των πλευρών του ; πάντηση ν x, ψ, z είναι οι οµόλογες πλευρές των δοθέντων, τότε x ψ z x+ψ+ z 4 x και ψ και z 4 5 x 6cm, ψ 8cm και z 0cm 6. ν στο παρακάτω σχήµα το τετράπλευρο ΚΛ είναι εγγράψιµο, τα τρίγωνα και ΚΛ είναι όµοια ; Ποιες είναι οι οµόλογες πλευρές τους; πάντηση Κ Λ φού ΚΛ εγγράψιµο, θα είναι Bˆ KΛ ˆ και ΛΚ ˆ ˆ Άρα τα τρίγωνα και ΚΛ είναι όµοια. Οµόλογη πλευρά της είναι η Λ, της η Κ και της η ΚΛ. 7. Στο παρακάτω σχήµα οι ευθείες και είναι παράλληλες ; ικαιολογήστε την απάντηση σας. πάντηση ίναι Άρα πό τη ισότητα αυτή προκύπτει ότι οι πλευρές και είναι οµόλογες, οπότε οι απέναντι αυτών γωνίες ˆ και ˆ θα είναι ίσες, άρα

3 3 σκήσεις µπέδωσης. ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ( ˆ ). πό τυχαίο σηµείο της φέρουµε. Να αποδείξετε ότι i) τα τρίγωνα, και είναι όµοια ii).. i) Τρ. όµοιο του τρ. αφού είναι ορθογώνια µε ˆ κοινή. ii) ρκεί να αποδείξουµε ότι, που ισχύει από το i).. Στις πλευρές και τριγώνου θεωρούµε σηµεία και αντίστοιχα, ώστε 3 και. Να αποδείξετε ότι 3 i) τα τρίγωνα, και είναι όµοια ii) 3 i) αλλά 3 3 Άρα Τα τρίγωνα, λοιπόν,, και είναι όµοια, αφού έχουν δύο πλευρές ανάλογες και την περιεχόµενη γωνία ˆ κοινή. ii) πό (i) 3 3.

4 4 3. Μία µεταλλική πλάκα έχει σχήµα ορθογωνίου τριγώνου µε πλευρές α, β, γ. Η πλάκα θερµαίνεται και από τη διαστολή αυξάνεται κάθε πλευρά της κατά το 5 της. Θα παραµείνει ορθογώνιο τρίγωνο το σχήµα της πλάκας; Έστω α, β, γ οι πλευρές του διασταλµένου τριγώνου. α α + 5 α 6 5 α α α 6 5 β Οµοίως β 6 5 γ και γ 6 5 α Άρα α β β γ τα δύο τρίγωνα είναι όµοια έχουν γωνίες ίσες, γ άρα και το δεύτερο τρίγωνο ορθογώνιο. 4. Ένα δένδρο ρίχνει κάποια στιγµή σε οριζόντιο έδαφος σκιά µήκους 4m. Στο ίδιο σηµείο, την ίδια στιγµή, µια κατακόρυφη ράβδος µήκους m ρίχνει σκιά µήκους 3m. Να βρεθεί το ύψος του δένδρου. Ζ m 4m 3m Έστω και Ζ τα τρίγωνα που δηµιουργούν το δένδρο και η ράβδος µε τις σκιές τους αντίστοιχα. Τα δύο τρίγωνα είναι ορθογώνια και έχουν ˆ ˆ, αφού Ζ σαν ακτίνες του ήλιου, άρα είναι όµοια Ζ m

5 5 5. ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο και το ύψος του. Να αποδείξετε ότι i). ii) B. iii).. i) A ˆ ˆ (οξείες µε πλευρές κάθετες) τα ορθογώνια τρίγωνα, είναι όµοια, άρα. ii) τρ. όµοιο του τρ. (ορθογώνια µε ˆ κοινή) B. iii) τρ. όµοιο του τρ ίνεται τρίγωνο εγγεγραµµένο σε κύκλο (Ο,R) και οι ευθείες x και y που σχηµατίζουν ίσες γωνίες µε τις και και τέµνουν τη και τον κύκλο αντίστοιχα στα και. Να αποδείξετε ότι... x y ρκεί να αποδείξουµε ότι ή αρκεί τρ. όµοιο του τρ., το οποίο συµβαίνει διότι ˆ ˆ από υπόθεση και ˆ ˆ εγγεγραµµένες που βαίνουν στο ίδιο τόξο

6 6 ποδεικτικές σκήσεις. Ο παρατηρητής βλέπει το φως του λαµπτήρα µέσα από τον καθρέπτη Κ. Να υπολογίστε το ύψος του φανοστάτη, όταν είναι Κ 3m, Κ m και το ύψος του παρατηρητή,70m. (ίναι γνωστό από τη Φυσική ότι η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση µε τη γωνία ανάκλασης). x.70m 3 4 3m K m Κ ˆ Κ ˆ σαν συµπληρωµατικές των 4 Κ ˆ Κ ˆ 3 ίναι και ˆ ˆ, οπότε τα τρίγωνα Κ, Κ είναι όµοια Κ Κ ,0,55m

7 7. Να αποδείξετε ότι i) ύο παραλληλόγραµµα είναι όµοια, αν δύο διαδοχικές πλευρές του ενός είναι ανάλογες προς δύο διαδοχικές πλευρές του άλλου και οι γωνίες των πλευρών αυτών είναι ίσες ii) δύο ορθογώνια µε ίση τη γωνία των διαγωνίων τους είναι όµοια. i) Υποθέσεις: A AB A () και ˆ ˆ AB () A ˆ ˆ ˆ ˆ (παραπληρωµατικές των ˆ ˆ ) και ˆ ˆ και ˆ ˆ (απέναντι γωνίες παρ/µµου) Άρα τα, είναι όµοια. ii) A Κατά το i), αρκεί να αποδείξουµε ότι ω AB Ο ω Ο A AB πειδή ωω ˆ ˆ, τα ισοσκελή τρίγωνα Ο, Ο είναι όµοια AΟ Ο A Οµοίως τα ισοσκελή τρίγωνα Ο, Ο είναι όµοια AΟ Ο AB Άρα A 3. Θεωρούµε τους κύκλους ( Ο, R ) και (, R ) Ο θ φ Ο Ο που τέµνονται στα,. ν οι εφαπτόµενες στο τέµνουν τους κύκλους στα A, A αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι AB BA. BA. ρκεί να αποδείξουµε ότι AB BA ή ότι BA AB τρ. A όµοιο του τρ. A, το οποίο συµβαίνει αφού Â ϕ και Â θ (εγγεγραµµένη από χορδή και εφαπτοµένη )

8 8 4. ν,, Ζ είναι τα ύψη και Η το ορθόκεντρο τριγώνου, να αποδείξετε ότι Η. Η Η. Η Η. ΗΖ. Ζ Η ια την ισότητα Η. Η Η. Η, Η Η αρκεί να αποδείξουµε ότι Η Η, ή αρκεί ότι τρ.η όµοιο του τρ.η, το οποίο συµβαίνει αφού είναι ορθογώνια και έχουν Η ˆ Η ˆ. Οµοίως τρ.ηζ όµοιο του τρ.η 5. πό το µέσο Μ του τόξου φέρουµε τις χορδές Μ και ΜΖ, που τέµνουν τη χορδή στα και Ζ αντίστοιχα.. Να αποδειχθεί ότι Μ. Μ ΜΖ. ΜΖ. Ζ ω Ζ ρκεί να αποδείξουµε ότι Μ ΜΖ ΜΖ Μ ή αρκεί ότι τρ.μζ όµοιο του τρ.μζ και επειδή έχουν τη γωνία ˆΜ κοινή, αρκεί να αποδείξουµε ότι ˆ ˆω. Μ ΜΖ ˆ Μ+Ζ () Μ+Ζ πό εφαρµογή στις εγγεγραµµένες γωνίες ισχύει ˆω () Και επειδή ΜΜ, τα δεύτερα µέλη των () και () είναι ίσα, άρα ˆ ˆω.

9 9 6. Σε ορθογώνιο τραπέζιο ( A ˆ ˆ ) οι διαγώνιοι είναι κάθετες. Να αποδείξετε ότι το ύψος του είναι µέσο ανάλογο των βάσεων. K ρκεί να αποδείξουµε ότι ή αρκεί ή αρκεί τρ. όµοιο του τρ.. πό το ορθογώνιο τρίγωνο Κ ˆ συµπληρωµατική της ˆ. πό το ορθογώνιο τρίγωνο ˆ συµπληρωµατική της ˆ. Άρα ˆ ˆ τα ορθογώνια τρίγωνα, είναι όµοια.

10 0 Σύνθετα Θέµατα. Να αποδείξετε ότι δύο τραπέζια µε ανάλογες βάσεις και τις προσκείµενες σε δύο οµόλογες βάσεις τους γωνίες ίσες µία προς µία, είναι όµοια. A A Υποθέσεις λ () ˆ ˆ και ˆ ˆ άρα και ˆ ˆ, ˆ ˆ σαν παραπληρωµατικές ίσων. Φέρουµε και Έ τότε, Έ παραλληλόγραµµα () λ Έ λ () κόµη ˆ ˆ ˆ ˆ και επειδή ˆ ˆ τρ. όµοιο του τρ.έ Έ () λ (3) Λόγω των παρ/µµων έχουµε και Έ. Η (3) λ (4) Οι (), (), (3), (4) τα τραπέζια έχουν πλευρές ανάλογες και επειδή έχουν και τις αντίστοιχες γωνίες ίσες, είναι ίσα.

11 . Έστω δοσµένη γωνία x ˆΟ y και σηµείο Μ. Ο τυχαίος κύκλος που διέρχεται από τα Ο και Μ τέµνει τις πλευρές Οx, Oy στα και αντίστοιχα. Να δειχθεί ότι Μ Μ d, όπου d, d είναι οι αποστάσεις του Μ από τις Οx, Oy αντίστοιχα. d Έστω ΜΚ d και ΜΛ d ρκεί να αποδείξουµε ότι τρ.μκ όµοιο του τρ.μλ και επειδή είναι ορθογώνια αρκεί η γωνία ˆB του ενός να είναι ίση µε τη γωνία ˆ του άλλου. υτό ισχύει, αφού το ΟΜ είναι εγγεγραµµένο στον κύκλο, οπότε η εσωτερική του ˆ ισούται µε την απέναντι εξωτερική ˆB. x Κ O Μ Λ y 3. ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ( ˆ ) και το ύψος του. Η διχοτόµος της γωνίας ˆ τέµνει το στο Ζ και η διχοτόµος της ˆ τέµνει τη στο. Να αποδείξετε ότι Ζ Ζ ρκεί να αποδείξουµε ότι Ζ Ζ Θεώρηµα εσ. διχοτόµου στο Ζ τρ. Ζ Θεώρηµα εσ. διχοτόµου στο τρ. Οπότε αρκεί να αποδείξουµε ότι, ή ότι τρ. όµοιο του, το οποίο ισχύει, αφού είναι ορθογώνια µε ˆ κοινή.

12 4. ίνεται τρίγωνο µε ˆ ˆ και το ύψος του. Να αποδείξετε ότι.. ρκεί να αποδείξουµε ότι, ή αρκεί τρ. όµοιο του τρ. και επειδή είναι ορθογώνια αρκεί η γωνία ˆ του ενός να είναι ίση µε τη γωνία ˆ του άλλου. Στο τρ. έχουµε ˆ εξ ˆ + ˆ ˆ + ˆ Η υπόθεση ˆ ˆ γίνεται + ˆ ˆ ˆ ˆ 5. Η διχοτόµος ενός τριγώνου τέµνει τον περιγεγραµµένο κύκλο στο. Να αποδείξετε ότι i) AB. A. ii). i) ρκεί να αποδείξουµε ότι, ή αρκεί τρ. όµοιο του τρ.. Έχουν ˆ ˆ ( διχοτόµος) και ˆ ˆ (εγγεγραµµένες που βαίνουν στο ίδιο τόξο ). Άρα είναι όµοια. ii) ρκεί να αποδείξουµε ότι, ή αρκεί τρ. όµοιο του τρ.. Έχουν κοινή τη γωνία ˆ και ˆ ˆ ˆ

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο 1 11.1 11. ρισµός ιδιότητες εγγραφή κα. πολυγώω σε κύκλο ΘΩΡΙ 1. Έα πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωίες του ίσες.. ύο καοικά πολύγωα µε το ίδιο αριθµό πλευρώ είαι

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο .- øª ƒπ (99-0) 9--0 00:0 ÂÏ 0.. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο p p A A B B ε ε Ευθείες και Επίπεδα Οι πρωταρχικές έννοιες του χώρου - γωστές ήδη από την εμπειρία μας - είναι το σημείο, η ευθεία και το επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων

5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων 5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πολλές από τις ποσότητες που μας ενδιαφέρουν μπορούν να υπολογιστούν μέσω ολοκληρωμάτων: όγκοι στερεών, μήκη καμπυλών, το έργο που απαιτείται για να αντλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ Ω ΤΟΜΕ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ την παρούσα εργασία ασχολούμαστε με προβλήματα του Απολλώνιου. Χωρίζεται σε τρία μέρη. το πρώτο γίνεται μια απλή προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΟ ΧΩΡΟ

4.1 ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΟ ΧΩΡΟ 1 4.1 ΥΙΣ ΚΙ Ι ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΩΡΙ 1. Το πίπδο: ίναι έννοια πρωταρχική για τα µαθηµατικά δηλαδή έννοια που δν πιδέχται ορισµό. H ικόνα του πιπέδου ίναι γνωστή από την µπιρία µας. Την έχουµ ταυτίσι µ τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα Εύρεση του π

Δραστηριότητα Εύρεση του π Δραστηριότητα Εύρεση του π Ανάµεσα σε πολλά πρωτότυπα και εντυπωσιακά επιτεύγµατα του Αρχιµήδη, η µέθοδός του για την εύρεση µιας αριθµητικής προσέγγισης για το π ξεχωρίζει για την κοµψότητα και την ασυνήθιστη

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως αποδεικνύουμε ότι ένα σώμα εκτεί απλή αρμονική ταλάντωση Μεθοδολογία i) Βρίσκουμε την θέση ισορροπίας του σώματος και σχεδιάζουμε το σώμα σε αυτή την θέση. ii) Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ενεργούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα