Think Teen 1 st Grade of Junior High School Student s Book

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Think Teen 1 st Grade of Junior High School Student s Book"

Transcript

1 UNIT 2 LESSON 1 JUNIOR HIGH SCHOOL LIFE page 8 to work hard= ενγάδμμαη ζθιενά take it easy= ενέμηζε at the last minute= ηεκ ηειεοηαία ζηηγμή university= πακεπηζηήμημ to be ace at= είμαη άζζμξ to dread= θμβάμαη, ηνέμς rest=λεθμύναζε relaxation=παιάνςζε to take care=θνμκηίδς to fall behind= μέκς πίζς to put more effort= πνμζπαζώ πενηζζόηενμ page 9 to guess= μακηεύς mags = magazines = πενημδηθά to hang out= ζοπκάδς to solve problems= ιύκς πνμβιήμαηα faves = favourites= ηα αγαπεμέκα high marks= ορειμί βαζμμί term= ηνίμεκμ to fight= μάπμμαη page 10 school timetable= ζπμιηθό ςνμιόγημ πνόγναμμα Home economics= Οηθηαθή Οηθμκμμία Maths= Μαζεμαηηθά English= Αγγιηθά Biology= Βημιμγία Science= Γπηζηήμε History= Ιζημνία French= Γαιιηθά German= Γενμακηθά library= βηβιημζήθε Music= Μμοζηθή Health= Υγεία Art= Καιιηηεπκηθά Geography= Γεςγναθία R.E= religious education= Θνεζθεοηηθά P.E = physical education= Φοζηθή Αγςγή ICT = information and communication technology= Πιενμθμνηθή & Νέεξ Τεπκμιμγίεξ page 11 twice= δομ θμνέξ on foot= με ηα πόδηα by bus= με ιεςθμνείμ by car= με αοημθίκεημ loads of= πμιύ page 12 to take tests= γνάθς δηαγώκηζμα to work in groups= δμοιεύς ζε μμάδεξ student council= μαζεηηθό ζομβμύιημ school trip= ζπμιηθή εθδνμμή events= εθδήιςζε page 13 organization= μνγάκςζε compassion= ζομπόκηα, μίθημξ beyond= πένα borders= ζύκμνα course= δηδαζθαιία, μάζεμα the basics= ηα βαζηθά public schools= δεμόζηα ζπμιεία Σηεκ εκόηεηα πμο μόιηξ μιμθιενώζαμε επακαιάβαμε ημκ SIMPLE PRESENT θαη ηα FREQUENCY ADVERBS. Μπμνείξ κα δηαβάζεηξ γηα ημκ ζπεμαηηζμό θαη ηηξ πνήζεηξ αοημύ ημο πνόκμο θαζώξ θαη γηα ηε ζέζε ηςκ επηννεμάηςκ ζοπκόηεηαξ μέζα ζηεκ πνόηαζε ζηηξ παναθάης ζειίδεξ: STUDENT S BOOK, page 12 and pages 161, 162.

2 Όζμ αθμνά ζημ θείμεκμ ζηε ζειίδα 9, απακηήζαμε ηηξ αθόιμοζεξ ενςηήζεηξ: Does Magda spend hours studying? What does Magda enjoy reading? What does Magda mostly like? Why does Jean Paul study all the subjects? Does he enjoy learning new things? Which subject does John enjoy? Does John like school?

3 UNIT 2 LESSON 2 JUNIOR TEEN JOIN OUR CLUB page 15 notice board= πίκαθαξ ακαθμηκώζεςκ newcomers=κεμθενμέκμη to take a snap=ηναβάς μηα θςημγναθία stage=ζθεκή to worry= ακεζοπώ environment= πενηβάιιμκ to offer=πνμζθένς variety=πμηθηιία to join=γίκμμαη μέιμξ, εγγνάθμμαη to have fun= δηαζθεδάδς choir=πμνςδία drama society=ζεαηνηθόξ όμηιμξ cookery club= ιέζπε μαγεηνηθήξ photography club= ιέζπε θςημγναθίαξ reading club= ιέζπε ακάγκςζεξ charity group= θηιακζνςπηθή μμάδα eco team= μηθμιμγηθή μμάδα dance team= μμάδα πμνμύ page 16 orphan= μνθακόξ, ή, ό rehearsal= πνόβα costume= θμζημύμη ready= έημημμξ busy= απαζπμιεμέκμξ, ε, μ to train=πνμπμκώ to take place= ιαμβάκς πώνα coach= πνμπμκεηήξ choreography= πμνμγναθία to ask sb for a favour= δεηώ από θάπμημκ μηα πάνε recipe book= βηβιίμ με ζοκηαγέξ healthy= ογηεηκόξ delicious= κόζηημμξ dish= πηάημ page 18 to have the time of my life= πενκάς ηέιεηα take your time= με ηεκ εζοπία ζμο, μεκ βηάδεζαη to get back in time= κα γονίζεηξ έγθαηνα from time to time= από θαηνό ζε θαηνό don t waste your time= μεκ ζπαηαιάξ ημ πνόκμ ζμο don t be late= μεκ ανγείξ do something right away= θάκε θάηη ηώνα αμέζςξ to chew gum= μαζάς ηζίπια Σηεκ εκόηεηα πμο μόιηξ μιμθιενώζαμε επακαιάβαμε ημκ PRESENT CONTINUOUS. Μπμνείξ κα δηαβάζεηξ γηα ημκ ζπεμαηηζμό θαη ηηξ πνήζεηξ αοημύ ημο πνόκμο θαζώξ θαη γηα ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά ζηηξ παναθάης ζειίδεξ: STUDENT S BOOK, page 18 and pages 162, 163. Όζμ αθμνά ζημ θείμεκμ ζηε ζειίδα 16, απακηήζαμε ηηξ αθόιμοζεξ ενςηήζεηξ: 1) What is Kate s class preparing this year? 2) Where is the photo Kate is sending from? 3) Why aren t students wearing any costumes in the photo?

4 4) Has Kate got any free time? 5) Who is Jim sending the to? 6) Where will the festival take place this year? 7) What can we see in the picture Jim is sending?

5 UNIT 2 LESSON 3 JUNIOR TEEN best-sellers page 20 blurb= δηαθεμηζηηθό (γηα έκα βηβιίμ, θηιμ) (to) keep in touch= author= ζογγναθέαξ character= «παναθηήναξ», πνόζςπμ ζε έκα βηβιίμ, ηζημνία main character= θεκηνηθόξ «παναθηήναξ» incredible= απίζηεοημξ,ε, sense of humour= αίζζεζε πημύμμν to break up= δηαθόπης ηε ζπέζε μμο με θάπμημκ gorgeous= ελαίζημξ, α, μ destiny= πεπνςμέκμ comic strip= θηκμύμεκα ζπέδηα indigo blue= ιμοιαθί (πνώμα μπιε μςβ) why the hurry? = πνμξ ηη ε βηαζύκε; page 21 best-seller= ημ θαιύηενμ ζε πςιήζεηξ plot= πιμθή publisher= εθδόηεξ cover= θάιομμα, ελώθοιιμ paperback= πανηόδεημ βηβιίμ review= θνηηηθή popular=δεμμθηιήξ Σημ 3 μ μάζεμα ηεξ εκόηεηαξ 3, μηιήζαμε γηα ηα STATE VERBS ηα μπμία δεκ έπμοκ CONTINUOUS TENSES. Μενηθά από ηα πημ παναθηενηζηηθά είκαη ηα ελήξ: Mental and emotional states Believe, doubt, feel, hate, imagine, know, like, dislike, love, prefer, realize, recognise, remember, see, suppose, think (κμμίδς), understand, want, wish. Use of the senses Feel, hear, see, smell, sound, taste. Communicating and causing reactions Agree, appear, astonish, deny, disagree, impress, look, mean, please, promise, satisfy, seem, surprise. Μπμνείηε κα δηαβάζεηε πενηζζόηενα γηα ηα STATE VERBS ζημ student s book, pages 23 & 164. Γλεηάζαμε αθόμε ηηξ δηαθμνέξ ακάμεζα ζημκ SIMPLE PRESENT θαη ζημκ PRESENT CONTINUOUS. Μπμνείηε κα δηαβάζεηε πενηζζόηενα γηα SIMPLE PRESENT vs PRESENT CONTINUOUS ζημ student s book, pages 22 & 163. UNIT 4 LESSON 1 ON A MYSTERY TOUR

6 page 44 composer= ζοκζέηεξ award= έπαζιμ, βναβείμ fairy tale= παναμύζη puppet= μανημκέηα page 45 chemist= πεμηθόξ explosive= εθνεθηηθό dynamite= δοκαμίηηδα tunnel= ημύκει prize= βναβείμ puppeteer= παίπηεξ μανημκέηςκ to appear= εμθακίδμμαη to star= πνςηαγςκηζηώ mermaid= γμνγόκα emperor= αοημθνάημναξ to compose = ζοκζέης symphony = ζομθςκία opera= όπενα poet= πμηεηήξ playwright= ζογγναθέαξ ζεαηνηθώκ ένγςκ page 46 to explode= ακαηηκάδς to create= δεμημονγώ to invent= επηκμώ, εθεονίζθς Σημ μάζεμα αοηό μηιήζαμε γηα ημκ SIMPLE PAST ηόζμ ηςκ REGULAR όζμ θαη ηςκ IRREGULAR VERBS. Ο SIMPLE PAST ηςκ REGULAR VERBS ζπεμαηίδεηαη με ηεκ θαηάιελε -ed. Σημκ INTERROGATIVE & NEGATIVE FORM πνεζημμπμημύμε ημ μόνημ did θαη ημ νήμα επηζηνέθεη ζηεκ θακμκηθή ημο μμνθή. Τμ ίδημ ζομβαίκεη θαη με ηα IRREGULAR VERBS. AFFIRMATIVE INTERROGATIVE NEGATIVE I played Did I play? I did not play I spoke Did I speak? I did not speak Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ημκ SIMPLE PAST ηόζμ ηςκ REGULAR όζμ θαη ηςκ IRREGULAR VERBS βι

7 UNIT 4 LESSON 2 TELL ME A STORY page 49 prize = έπαζιμ, βναβείμ competition = δηαγςκηζμόξ web= δηαδίθηομ character = παναθηήναξ to blow = θοζώ block of flats = πμιοθαημηθία pavement = πεδμδνόμημ neighbour = γείημκαξ panic = πακηθμβάιιμμαη mess = αθαηαζηαζία furniture = έπηπια (αοηό ημ μοζηαζηηθό είκαη πάκημηε ζημκ εκηθό, όηακ ζέιμομε κα μηιήζμομε γηα έκα έπηπιμ ιέμε a piece of furniture jewellery = πνοζαθηθά, θμζμήμαηα burglar = δηαννήθηεξ page 50 comic strip = ζθίηζα ζε ζοκέπεηεξ, θόμηθξ disappointed = απμγμεηεομέκμξ excited = ζε έλαρε, ηαναγμέκμξ Σημ μάζεμα αοηό μηιήζαμε γηα ημκ PAST CONTINUOUS ζε ακηηπανάζεζε με ημκ SIMPLE PAST. Πιενμθμνίεξ γηα ηε πνήζε ημο PAST CONTINUOUS βι. student s book ζει. 52 & 169 θαζώξ θαη ηηξ θςημηοπίεξ πμο ζαξ έπς μμηνάζεη UNIT 4 LESSON 3 WE SURVIVED THE TSUNAMI page 54 giant = γίγακηαξ, γηγάκηημξ earthquake = ζεηζμόξ to come closer = πιεζηάδς project = ζπέδημ ενγαζίαξ disaster = θαηαζηνμθή location = ημπμζεζία, ζέζε victim = ζύμα siren = ζεηνήκα shocked = θιμκηζμέκμξ, ζογθιμκηζμέκμξ tragedy = ηναγςδία homeless = άζηεγμξ to yell= θναογάδς ημ shut = θιείκς page 55 natural disaster = θοζηθή θαηαζηνμθή page 56 hospital care = κμζμθμμεηαθή θνμκηίδα fire fighter = πονμζβέζηεξ food supplies = εθμδηαζμόξ ζε ηνόθημα volunteer = εζειμκηήξ ημ cut off = απμθόπης hurricane = ζύειια volcanic eruption = εθαηζηεηαθή έθνελε flood = πιεμμύνα avalanche = θαημιίζζεζε, πημκμζηηβάδα car crash = ζύγθνμοζε αοημθηκήημο inch = μμκάδα μέηνεζεξ μήθμοξ deadly crash = ζακαηεθόνμ αηύπεμα to chase = θοκεγώ aftershock = μεηαζεηζμόξ to measure = ελαθνηβώκς ηηξ δηαζηάζεηξ, εθηημώ, οπμιμγίδς magnitude = μέγεζμξ to rock = ηαναθμοκώ, ηνακηάδς lava = ιάβα to rocket up = εθζθεκδμκίδς-μμαη survivor = επηδώκ to circle = πενηθοθιώκς to evacuate = εθθεκώκς, απμμαθνύκς to house = ζηεγάδς rescue team = μμάδα δηάζςζεξ rooftop = ζηέγε

8 medicine = ηαηνηθή, θάνμαθμ shelter = θαηαθύγημ emergency crew = μμάδα έθηαθηεξ ακάγθεξ trapped = παγηδεομέκμξ to warn = πνμεηδμπμηώ to determine = πνμζδημνίδς, θαζμνίδς Σημ μάζεμα αοηό μηιήζαμε γηα θάπμηεξ ιέλεηξ θιεηδηά πμο πνεζημμπμημύμε με PAST CONTINUOUS θαη ημκ SIMPLE PAST. Τμ while πεγαίκεη πάκημηε με ημκ PAST CONTINUOUS εκώ ημ when θαη με ημκ PAST CONTINUOUS θαη με ημκ SIMPLE PAST. Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ βι. student s book ζει. 57 & 170.

Unit 2 JUNIOR HIGH SCHOOL LIFE! Page 7 Άκουσε τα παιδιά και ταίριαξε τις εικόνες (A-C) με αυτά που λένε (1-3). A. 2, B. 1, C. 3

Unit 2 JUNIOR HIGH SCHOOL LIFE! Page 7 Άκουσε τα παιδιά και ταίριαξε τις εικόνες (A-C) με αυτά που λένε (1-3). A. 2, B. 1, C. 3 JUNIOR HIGH SCHOOL LIFE! Σε αυτή την ενότητα θα διαβάσεις ένα κουίζ σε ένα περιοδικό, e-mails νέων, ένα σχολικό πρόγραμμα, μια αφίσα για σχολικούς ομίλους και σύντομες περιλήψεις βιβλίων για νέους θα ακούσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο (Εκτυπώσιμη Μορφή)

Γλωσσάριο (Εκτυπώσιμη Μορφή) Το παρόν αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Grammalysis B1 Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες -

Διαβάστε περισσότερα

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetzis Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-07-2 978-9963-710-09-6 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter! Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!. DIALOGUE WITH FATHER LAMBROS. An important lesson that we learn in the Church is that we exist always in relation to other people. We exist in

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελευθερία-Κλειώ Kολοβού Άννα Κρανιώτου AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ε English 5 th Grade ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ English

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2 Contents 2 LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1 Remember 2 Grammalysis A2 Countable & uncountable nouns How much/many, many, much, some, any, a lot of, plenty Subject & Object pronouns Possessive adjectives

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1 activity BOOK It s your choice! Write a sentence using the following words. You can use your dictionary for help or you can use the sentences in Activity A (p. 18) as examples (**). video club, foreign

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou

Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-1-1 978-9963-9998-0-4 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελευθερία-Κλειώ Kολοβού Άννα Κρανιώτου AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ε English 5 th Grade ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ English

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON Unit 1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ You are welcome!/γημο ap γμοέιθαμ/= Παναθαιώ! (μόκμ ζακ απάκηεζε ζημ " Thank you. "). Meet/μηη/= ζοκακηώ New/vημύ/= θαηκμύνημξ Μαν/μαπ/= πάνηεξ Picture/πίθηζεν/= εηθόκα

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες Part 1A Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντομους διαλόγους. Θα ακούσετε μια ερώτηση για κάθε διάλογο μια φορά πριν

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Glossary UNIT 1. P. 1 UNIT 2.. P. 3 UNIT 3... P. 8 UNIT 4.. P.12 UNIT 5. P.17 UNIT 6. P.21 UNIT 7.. P.25 UNIT 8. P.29 UNIT 9.. P.

Contents. Glossary UNIT 1. P. 1 UNIT 2.. P. 3 UNIT 3... P. 8 UNIT 4.. P.12 UNIT 5. P.17 UNIT 6. P.21 UNIT 7.. P.25 UNIT 8. P.29 UNIT 9.. P. Προχωρημένοι Contents Glossary UNIT 1. P. 1 UNIT 2.. P. 3 UNIT 3... P. 8 UNIT 4.. P.12 UNIT 5. P.17 UNIT 6. P.21 UNIT 7.. P.25 UNIT 8. P.29 UNIT 9.. P. 33 p.1 1. international camp (n) = διεθνής κατασκήνωση

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

THE MIND-SHARPENER. MY WEEKENDS by Irene Stavrou p.2. YUMMY YUMMY by Fotini Karabina p.4. TIME FOR JOKES by Catherine Lemonaki p.2

THE MIND-SHARPENER. MY WEEKENDS by Irene Stavrou p.2. YUMMY YUMMY by Fotini Karabina p.4. TIME FOR JOKES by Catherine Lemonaki p.2 THE MIND-SHARPENER THE NEWSPAPER OF THE 5 TH GRADE OF THE 2 ND PRIMARY SCHOOL OF PORTARIA ALLI MERIA Issue 1, December 2008 Price: 1 MY WEEKENDS by Irene Stavrou p.2 YUMMY YUMMY by Fotini Karabina p.4

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα ελληνικά στις γραµµές που υπάρχουν στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Let s get four cans / cups of coke for the party. 2. Can you give me some informations / information, please?

1. Let s get four cans / cups of coke for the party. 2. Can you give me some informations / information, please? >>> Remember B Countable Nouns (Μετρήσιμα Ουσιαστικά) Μετρήσιμα ονομάζονται τα ουσιαστικά που μπορούν να μετρηθούν με αριθμούς και έχουν και ενικό και πληθυντικό αριθμό. a chair three chairs ten chairs

Διαβάστε περισσότερα

Senior School. This reflects their commitment and developed understanding of computer skills in the real world.

Senior School. This reflects their commitment and developed understanding of computer skills in the real world. Senior School The students in the Senior School have spent the last two weeks undertaking mid-term examinations. These examinations are an excellent method of assessing progress, consolidating understanding

Διαβάστε περισσότερα

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010)

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) 1 Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) Διάρκεια 2 ώρες 2 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

VERBS (ρήµατα) to be (είµαι) To ρήµα to be είναι βοηθητικό ρήµα και οι χρόνοι του είναι: be (απαρέµφατο), was (αόριστος), been (παθητική µετοχή).

VERBS (ρήµατα) to be (είµαι) To ρήµα to be είναι βοηθητικό ρήµα και οι χρόνοι του είναι: be (απαρέµφατο), was (αόριστος), been (παθητική µετοχή). VERBS (ρήµατα) to be (είµαι) To ρήµα to be είναι βοηθητικό ρήµα και οι χρόνοι του είναι: be (απαρέµφατο), was (αόριστος), been (παθητική µετοχή). Ενεστώτας affirmative form negative form interrogative

Διαβάστε περισσότερα