Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε"

Transcript

1 Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ ημο HPV, Θεζζαιμκίθε 2012

2 Ιμί ημο ακζνώπηκμο ζειώμαημξ Oμάδα επηζειημηνμπηθώκ DNA ηώκ > 150 ηύπμη HPV HPV Σνμπηζμόξ HPV 40 ηύπμη HPV ορειμύ θηκδύκμο ή μγθμγόκμη παμειμύ θηκδύκμο

3 Σνόπμη μεηάδμζεξ HPV ζηα παηδηάεθήβμοξ Με ζελμοαιηθή μεηάδμζε Άμεζα από άημμμ ζε άημμμ αοημεκμθζαιμηζμόξ Έμμεζα δηα μέζμο μμιοζμέκςκ ακηηθεημέκςκ δηα μέζμο μμιοζμέκςκ επηθακεηώκ εηενμεκμθζαιμηζμόξ

4 Σνόπμη πενηγεκκεηηθήξ μεηάδμζεξ HPV Μητρική μετάδοση Άμεζα θαηά ηε δηάνθεηα ημο ημθεημύ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θαηζανηθήξ ημμήξ/πνώημε νήλε ομέκςκ θαηά ηεκ πενηπμίεζε ημο βνέθμοξ δηα ημο ζηέιμο ; δηα ημο ζειαζμμύ; Έμμεζα θαηά ημκ ημθεηό / θαηζανηθή ημμή μέζς μμιοζμέκςκ ακηηθεημέκςκ ή επηθακεηώκ

5 Σνόπμη πνμγεκκεηηθήξ μεηάδμζεξ HPV Μεηνηθή μεηάδμζε ακημύζα ιμίμςλε από ημ γεκκεηηθό ζςιήκα δηαπιαθμοκηηαθά αμκηαθό ογνό μμθάιημ ιώνμ ; ζπένμα ; Syrjaenen Stina, Current concepts on human papillomavirus infections in children.university of Turku, Finland APMIS 2010, 118:

6 Ονηδόκηηα HPV μεηάδμζε ζηα βνέθε θαηά ημ ζειαζμό από ημοξ μαζημύξ από ηα αδέιθηα δηα ημο θηιημύ από άημμα πμο πενηπμημύκηαη ημ βνέθμξ μέζς επαθώκ με ηα δάθηοια Σε παηδηά > 5εηώκ από ηεκ έθζεζε ζε θμηκά μπάκηα

7 ΝΓΟΓΝΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ακεύνεζε ημο ημύ αμέζςξ μεηά ημκ ημθεηό 0-67% ζε εθθνίζεηξ νηκμθάνογγα-ζηόμαημξ 0-56 % ζηεκ πενημπή ηςκ γεκκεηηθώκ μνγάκςκ Syrjaenen S. HPV infections in children. Papillomavirus Report 2003; 14:

8

9 HPV (+) Σηε γέκκεζε Ανγόηενα (6-36 μήκεξ) ζημμαηηθή 14 % % θμηιόηεηα γεκκεηηθά 15 % 4-15 % όνγακα

10 Σηεκ παναθμιμύζεζε 3 πνόκςκ % ηςκ βνεθώκ απμθημύκ HPV (εκδμμηθμγεκεηαθή μεηάδμζε μεηένα) % ηςκ βνεθώκ θαζανίδεη από ημκ HPV 10% παναμέκεη ζηε ζημμαηηθή θμηιόηεηα 1.5 % ζηε γεκκεηηθή πενημπή

11 ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΩΙΜΗ ΓΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Η επηδεμημιμγία θαη ε θοζηθή ηζημνία ηεξ γεκκεηηθήξ ιμίμςλεξ με HPV ζηεκ παηδηθή θαη πνώημε εθεβηθή ειηθία δεκ έπεη θαζμνηζζεί

12 ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΩΙΜΗ ΓΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μόιοκζε από μμιοκζείζα μεηένα Αοημ- ή εηενμ-εκμθζαιηζμόξ από δενμαηηθά θμκδοιώμαηα (όπη ηεξ γεκκεηηθήξ πενμπήξ) θονίςξ πενηώκ θαηά ηε δηάνθεηα ημο μπάκημο θαη έμμεζα από μμιοζμέκεξ πεηζέηεξ Σελμοαιηθή μδόξ θαθμπμίεζε

13 Πμιιμί οπόηοπμη ημο HPV ζομπενηιαμβακμμέκμο θαη ημο HPV-16 (ορειμύ θηκδύκμο γηα θανθίκμ ) ακηπκεύμκηαη ζηε θοζημιμγηθή ζημμαηηθή θμηιόηεηα παηδηώκ 3 θαη 5 πνόκςκ Η ζημμαηηθή θμηιόηεηα απμηειεί απμζήθε (reservoir) ημο ημύ με πηζακόηεηα ανγόηενα κα εθδειςζεί κόζμξ (θαθμήζεηεξ θιπ) Kojima A et al. Human papillomaviruses in the normal oral cavity of children in Japan. Oral Oncol. 2003;39(8):

14 ΓΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Σα πμζμζηά ημο HPV είκαη ορειόηαηα ζημκ εθεβηθό πιεζοζμό με αζνμηζηηθή επίπηςζε ζημ 82% ζε επηιεγμέκεξ μμάδεξ Brown DR et al. A longitudinal study of genital human papillomavirus infection in a cohort of closely followed adolescent women. J Infect Dis. 2005; 15;191(2):

15 ΓΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Τα ζελμοαιηθά μεηαδηδόμεκα κμζήμαηα ζηεκ εθεβεία απμηειμύκ έκα ζεμακηηθό πνόβιεμα. Πανόιμ πμο ζε ειηθία πνόκςκ ημ 25 % ακαθένεη ζελμοαιηθέξ ζπέζεηξ εκ ημύημηξ ημ 50% ηςκ ζοκμιηθώκ πενηπηώζεςκ μόιοκζεξ με ημκ ηό HPV αθμνά αοηή ηεκ ειηθηαθή μμάδα. Η ζοπκόηεηα ηεξ HPV ιμίμςλεξ ηςκ γεκκεηηθώκ μνγάκςκ ειαηηώκεηαη μεηά ηα 24 έηε Weinstock H et al. Sexually transmitted diseases among American youth: incidence and prevalences estimates, Perspect Sex Reprod Health 2004;36;6-10

16 ΓΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Οη έθεβμη έπμοκ ηηξ ορειόηενεξ ζοπκόηεηεξ επηπμιαζμμύ θαη επίπηςζεξ ηςκ ιμημώλεςκ από HPV θαη μάιηζηα 2-3 πνόκηα μεηά ηεκ έκανλε ηςκ ζελμοαιηθώκ ζπέζεςκ ε ζοπκόηεηα θηάκεη ζημ 50% -80 %. Πμιιέξ ιμημώλεηξ είκαη πανμδηθέξ θαη δεκ πνμθαιμύκ ηζημιμγηθέξ αιιμηώζεηξ. Όμςξ έκα μηθνό πμζμζηό εθήβςκ δεκ ζα απαιιαγεί («θαζανίζεη») από ηε κόζμ. Η παναμμκή ημο HPV είκαη ζηεκά ζοκδεδεμέκε με ηεκ ακάπηολε ορειμύ βαζμμύ εκδμεπηζειηαθώκ αιιμηώζεςκ θαη δηεζεηηθμύ θανθίκμο. Moscicki AB. HPV infections in adolescents. Dis Markers. 2007;23(4):

17 ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΙΗ ΗPV ΛΟΙΜΩΞΓΩΝ Γλςγεκκεηηθέξ Γεκκεηηθέξ δενμαηηθέξ βιεκκμγόκηεξ γεκκεηηθώκ μνγάκςκ πενηγεκκεηηθήξ πενημπήξ Πενίμδμξ επώαζεξ : 3 εβδμμάδεξ -8 μήκεξ

18 Ολοηεκή θμκδοιώμαηα ζοπκόηεηα : 1% ζημ γεκηθό πιεζοζμό μεηάδμζε: ζελμοαιηθή επαθή 91% μθείιμκηαη ζημοξ HPV 6, 11 εοζύκμκηαη γηα οπμθιηκηθέξ αιιμηώζεηξ με μναηέξ ζηεκ απιή θιηκηθή ελέηαζε

19 ΤΝΗΘΓΙ HPV ΣΤΠΟΙ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Εντόπιση HPV τύποι Δέρμα 1,2,3,4,27,57 Πρωκτογεννητικά κονδυλώματα 11,6,2,3 Στοματική HPV λοίμωξη αςυμπτωματική Υποτροπιάζουςα αναπνευςτική θηλωμάτωςη 11,6,16,18 11,6 Τραχηλική νεοπλαςία 16,18 Mammas ΙΜ, Sourvinos G, Spandidos DA. Human papilloma virus (HPV) infection in children and adolescents. Eur J Pediatr (2009) 168:

20 ΒΛΓΝΝΟΓΟΝΙΓ ΓΞΩΓΓΝΝΗΣΙΚΓ HPV ΛΟΙΜΩΞΓΙ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ

21 Τπμηνμπηάδμοζα ιανογγηθή ζειςμάηςζε ζπάκηα θαιμήζεξ κόζμξ πνόκηα κόζμξ ζεμακηηθή κμζενόηεηα ακάπηολε ζειςμάηςκ ζημ ιάνογγα αιιά θαη ζημ ιμηπό ακαπκεοζηηθό ζύζηεμα

22 Τπμηνμπηάδμοζα ιανογγηθή ζειςμάηςζε (ακαπκεοζηηθή ζειςμάηςζε) Γλςιανογγηθή εκηόπηζε 30% ηςκ παηδηώκ 16% ηςκ εκειίθςκ ζηόμα ηναπεία βνόγπμη μηζμθάγμξ

23 Τπμηνμπηάδμοζα ιανογγηθή ζειςμάηςζε Αηηημιμγία Ηιηθία HPV 6,11 HPV 16,18 HPV 31,38 1 εμένα δςήξ έςξ 84 έηε δςήξ ε κόζμξ είκαη επηζεηηθή ζηα παηδηά ζε ζύγθνηζε με ημοξ εκήιηθεξ

24 Τπμηνμπηάδμοζα ιανογγηθή ζειςμάηςζε (ακαπκεοζηηθή ζειςμάηςζε) Κιηκηθή εηθόκα βνάγπμξ θςκήξ : 1 μ ζύμπηςμα ζονηγμόξ (απόθναλε αεναγςγμύ) δύζπκμηα (ζπακηόηενα) δοζθαγία βήπαξ μλέα επεηζόδηα δύζπκμηαξ θαζοζηένεζε ζςμαηηθήξ ακάπηολεξ

25 Τπμηνμπηάδμοζα ακαπκεοζηηθή ζειςμάηςζε Αζομπηςμαηηθά πενηθενηθά μδίδηα Μεγάιεξ βιάβεξ με θεκηνηθή κέθνςζε Βνμγπεθηαζία, πκεομμκία Καηαζηνμθή πκεομμκηθμύ πανεγπύμαημξ Ακαπκεοζηηθή ακεπάνθεηα

26 Τπμηνμπηάδμοζα ιανογγηθή ζειςμάηςζε Δηάγκςζε εκδμζθόπεζε με εύθαμπημ εκδμζθόπημ + ιανογγμζθόπεζε Δηαθμνηθή Δηάγκςζε άζζμα αιιενγία βνμγπίηηδα

27 Τπμηνμπηάδμοζα ιανογγηθή ζειςμάηςζε Κιηκηθή πμνεία ύθεζε επημμκή οπμηνμπή ελαιιαγή Πνόγκςζε δοζμεκήξ όηακ ε έκανλε ηεξ κόζμο <3 εηώκ κεμγκηθή ειηθία : ορειμύ θηκδύκμο γηα ηναπεημημμή HPV 11 : βανύηενε πνόγκςζε ιόγς πνμζβμιήξ ηςκ θαηώηενςκ αεναγςγώκ δοκεηηθά απεηιεηηθή γηα ηε δςή κόζμξ

28 ΒΛΓΝΝΟΓΟΝΙΓ ΓΞΩΓΓΝΝΗΣΙΚΓ HPV ΛΟΙΜΩΞΓΙ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ηόμα 7,5% ηςκ επηζειηαθώκ θανθίκςκ ημο ζημμαηηθμύ βιεκκμγόκμο ζηα παηδηά

29 Σμπηθή επηζειηαθή οπενπιαζία HPV 13,32 Σοπκά ζε παηδηά θαη γοκαίθεξ Γκηόπηζε: πείιε, γιώζζα, οπενώα, έδαθμξ ζηόμαημξ Μηθνά θοζηηθά επάνμαηα, νμδαιά, μεμμκςμέκα ή ζε πιάθεξ Αζομπηςμαηηθά Γλέιηλε : αοηόμαηε ύθεζε

30 ΔΓΡΜΑΣΙΚΓ HPV ΛΟΙΜΩΞΓΙ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ

31 ΜΤΡΜΗΚΙΓ Πμιύ ζοκεζηζμέκεξ βιάβεξ ημο δένμαημξ. Γίκαη ημ πημ ζοκεζηζμέκμ δενμαημιμγηθό πνόβιεμα μεηά ηεκ αθμή. Γμθακίδμκηαη ζοκήζςξ όηακ οπάνπεη ιύζε ηεξ ζοκέπεηαξ ημο δένμαημξ ηε ζηηγμή πμο ημ άημμμ μμιύκεηαη με ημκ ηό HPV ή ζε πενημπέξ όπμο ημ δένμα εθηίζεηαη ζε οπενβμιηθή ογναζία. Καιμήζεηξ Μεηαδμηηθέξ

32 ΚΟΙΝΓ ΜΤΡΜΗΚΙΓ Γκηόπηζε Πακημύ ζηεκ επηθάκεηα ημο ζώμαημξ πένηα, πόδηα ναπηαία επηθάκεηα δάπηοια πανςκύπημ πνμθαιεί πόκμ αγθώκεξ, γόκαηα

33 ΚΟΙΝΓ ΜΤΡΜΗΚΙΓ Σοπκόηεηα : 70% όιςκ ηςκ δενμαηηθώκ μονμεθηώκ 33% ζε παηδηά δεμμηηθμύ 3.5% ζε εκήιηθεξ Αίηηα : HPV 1,2,4,7 HPV ζε ακμζμθαηαζηαιμέκμοξ αζζεκείξ ( μεηαμμζπεοζέκηεξ, HIV)

34 ΚΟΙΝΓ ΜΤΡΜΗΚΙΓ Κιηκηθή εηθόκα επάνμαηα οπμζηνόγγοια, λενά,πνώμαημξ οπμθαίμο ή ημο δένμαημξ, δηαμέηνμο ιίγςκ πηιημζηώκ έςξ 1 cm πενίπμο επηθάκεηα θεναηηκμπμηεμέκε, ζειςμαηώδεξ ακώμαιε ζπάκηα οπάνπεη μία μόκμ βιάβε

35 ΚΟΙΝΓ ΜΤΡΜΗΚΙΓ Ιζημιμγηθή εηθόκα οπενθενάηςζε αθάκζςζε θμθθηςμάηςζε

36 ΚΟΙΝΓ ΜΤΡΜΗΚΙΓ ΔΑΚΣΤΛΩΝ

37 ΚΟΙΝΓ ΜΤΡΜΗΚΙΓ Νεμαημεηδείξ εκημπίδμκηαη ζημ πνόζςπμ, ιαημό επημήθεηξ εθβιαζηήζεηξ με οπενθεναηςζηθό άθνμ

38 ΚΟΙΝΓ ΜΤΡΜΗΚΙΓ Θεναπεία ημπηθή θνομζεναπεία δηαζενμμπελία Γλέιηλε αοηόμαηε οπμζηνμθή οπμηνμπή πςνίξ ή μεηά από ζεναπεία ζηεκ ίδηα ή άιιε εκηόπηζε ζπάκηα : επηζειηαθό θανθίκςμα

39 ΠΓΛΜΑΣΙΑΙΓ ΜΤΡΜΗΚΙΓ Αίηηα: HPV 1, HPV4 μενηθέξ θμνέξ Σοπκόηενεξ ζηα παηδηά Καιμήζεηξ αοημσώμεκεξ βιάβεξ Η πιήνεξ ύθεζε δηανθεί πνόκηα

40 ΠΓΛΜΑΣΙΑΙΓ ΜΤΡΜΗΚΙΓ ζηα ζεμεία πίεζεξ ηςκ πειμάηςκ πνμθαιμύκ πόκμ θαηά ηε βάδηζε ζπάκηα ελέιηλε: επηζειηαθό θανθίκςμα

41 ΟΜΑΛΓ Ή ΓΠΙΠΓΔΓ ΝΓΑΝΙΚΓ ΜΤΡΜΗΚΙΓ επίπεδα ιεία επάνμαηα ζακ αθμή επηθάκεηα ιεία ή ειαθνά θμθθηώδε πνώμα ημο θοζημιμγηθμύ δένμαημξ ή οπόθαημ ζοκήζςξ ζημ πνόζςπμ

42 ΟΜΑΛΓ Ή ΓΠΙΠΓΔΓ ΝΓΑΝΙΚΓ ΜΤΡΜΗΚΙΓ Αίηηα HPV 3,10,26-29, 41 HPV 5 ζε HIV ιμημώλεηξ Γλέιηλε αοηόμαηε οπμζηνμθή θκεζμόξ, απμπνςμαηηθή άις ζηεκ οπμπώνεζε

43 ΜΤΡΜΗΚΙΟΓΙΔΗ ΓΠΙΔΓΡΜΟΔΤΠΛΑΙΑ ζπάκηα αοημζςμαηηθή οπμιεηπόμεκε κόζμξ μεηαιιάλεηξ ζημ γμκίδημ EVER1 /2, πνςμόζςμα 17 μεγάιε εοαηζζεζία ζηεκ HPV ιμίμςλε Αίηηα: HPV 5,8 HPV 14,15,17,20,47

44 ΜΤΡΜΗΚΙΟΓΙΔΗ ΓΠΙΔΓΡΜΟΔΤΠΛΑΙΑ Γκανλε : παηδηθή ειηθία Γκηόπηζε:πνόζςπμ, ιαημόξ, θμνμόξ, άθνα Βιάβεξ πμιομμνθηθέξ πμο δε δηαθνίκμκηαη ανπηθά από ηηξ θμηκέξ μονμεθίεξ Καθμήζεξ ελαιιαγή ηεκ 4 ε -5 ε δεθαεηία ηεξ δςή ζε έθζεζε ζηεκ ειηαθή αθηηκμβμιία

45 HPV ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΑΝΟΟΑΝΓΠΑΡΚΓΙΑ Οη βιάβεξ είκαη επίμμκεξ θαη ακζεθηηθέξ ζηε ζεναπεία Υρειμύ θηκδύκμο γηα θαθμήζε ελαιιαγή Απαηημύκ μαθνμπνόκηα παναθμιμύζεζε HIV ιμίμςλε Ακμζμθαηαζημιή Μεηαμμζπεοζέκηεξ αζζεκείξ Πνςημπαζείξ ακμζμακεπάνθεηεξ

46 HPV ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΑΝΟΟΑΝΓΠΑΡΚΓΙΑ WHIM ΤΝΔΡΟΜΟ MHC class II Ακεπάνθεηα Warts Immunodeficiency Infections Myelokathexis Αοημζςμαηηθόξ επηθναηώκ παναθηήναξ Guirat-Dhouib et al.oral HPV infection and MHC class II deficiency. Clinical and Molecular Allergy 2012, 10:6

47

48 ΚΟΝΔΤΛΩΜΑΣΑ ΓΓΝΝΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Κιηκηθή εηθόκα Βιάβε: ζειςμαηώδεηξ εθβιαζηήζεηξ Γκηόπηζε: γεκκεηηθά όνγακα,πενηπνςθηηθή πενημπή πήμα: επενμέκα, επίπεδα ή ζπήμαημξ θμοκμοπηδημύ Υνώμα: νόδηκμ, οπόθαημ, ιεοθςπό Γπηθάκεηα:ακζμθναμβμεηδήξ

49 ΚΟΝΔΤΛΩΜΑΣΑ ΓΓΝΝΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Κιηκηθή εηθόκα Σοκήζςξ αζομπηςμαηηθά Γάκ επημμιοκζμύκ: αίζζεμα θαύζμοξ, θκεζμόξ, δύζμζμε μνμποώδε έθθνηζε,θμιπμδοκία Ψοπμιμγηθέξ επηπηώζεηξ, θόβμξ, εκμπέξ, πακηθόξ, θαηάζιηρε Η ύπανλε οπμθιηκηθώκ βιαβώκ ζημκ θόιπμ θαη ζημκ ηνάπειμ ηεξ μήηναξ κεανώκ γοκαηθώκ: ακάπηολε δοζπιαζηώκ θαη κεμπιαζηώκ

50 ΗPV μλοηεκή θμκδοιώμαηα ζε θμνίηζη 2 εηώκ

51

52 ΚΟΝΔΤΛΩΜΑΣΑ ΓΓΝΝΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Η εμθάκηζε μλοηεκώκ θμκδοιςμάηςκ ηδηαίηενα ζηεκ πενηπνςθηηθή πώνα μηθνώκ παηδηώκ, εγείνεη οπμρία ζελμοαιηθήξ θαθμπμίεζεξ. Πάκηςξ ηηξ πενηζζόηενεξ θμνέξ ε μεηάδμζε γίκεηαη με αοημεκμθζαιμηζμό από θμηκέξ μονμεθίεξ ή εηενμεκμθζαιμηζμό από βιάβεξ αηόμςκ πμο πενηπμημύκηαη ηα παηδηά.

53 ΚΟΝΔΤΛΩΜΑΣΑ ΓΓΝΝΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Δηάγκςζε Γλέιηλε Κιηκηθή ελέηαζε Βημρία εκδείθκοηαη μόκμ επί αμθηβμιίαξ Ονηζηηθή δηάγκςζε : HPV DNA Αοηόμαηε ύθεζε έςξ θαη 50% μεηά παναθμιμύζεζε 2 εηώκ

54 ΚΟΝΔΤΛΩΜΑΣΑ ΓΓΝΝΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΙ ΓΦΗΒΓ HPV DNA+ ζε 10.5% αζομπηςμαηηθέξ κεανέξ γοκαίθεξ με Pap Test H ύπανλε οπμθιηκηθώκ βιαβώκ ηδηαίηενα ζημκ θόιπμ θαη ζημκ ηνάπειμ ηεξ μήηναξ θαη μάιηζηα με ημοξ HPV 16,18,31,33 ζοζπεηίδεηαη με ηεκ ακάπηολε δοζπιαζηώκ θαη κεμπιαζηώκ

55 ΓΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πανάγμκηεξ θηκδύκμο πμο μπμνεί κα παίλμοκ ζπμοδαίμ νόιμ ζηεκ ελέιηλε ημο θανθίκμο ημο ηναπήιμο είκαη: ημ θάπκηζμα άιια ζελμοαιηθά μεηαδηδόμεκα κμζήμαηα οπμθιηκηθή HPV ιμίμςλε (15-38% ζε ζελμοαιηθά εκενγείξ έθεβεξ)

56 ΓΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Αγόνηα Σηα αγόνηα μ επηπμιαζμόξ ηεξ ιμίμςλεξ με HPV είκαη ιηγόηενμ γκςζηόξ ιόγς ηεξ δοζθμιίαξ γηα απμμόκςζε DNA δείγμαημξ γηα ημκ έιεγπμ. Αδνέξ εθηημήζεηξ ςζηόζμ ηεξ ιμίμςλεξ με HPV ζημκ άκδνα οπμιμγίδμοκ από %, πμζμζηό πανόμμημ με αοηό ηςκ γοκαηθώκ. Schiffman M et al. Natural history of anogenital human papillomvirus infection and neoplasm. J Natl Cancer Inst Monogr 2003;31:14-19.

57 ΓΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Αγόνηα απμηειμύκ δελαμεκή ημο ημύ θμνείξ μεηάδμζεξ πενημνηζμέκα ζημηπεία γηα ηεκ HPVιμίμςλε απαναίηεηεξ μη μειέηεξ ζηα αγόνηα γηα ηεκ θαηακόεζε ηεξ HPV μεηάδμζεξ HPV ακίπκεοζε ζηα μύνα αζομπηςμαηηθώκ αγμνηώκ παναμέκεη αμθηιεγόμεκε

58 ΓΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Αγόνηα Όπςξ θαη ζηηξ γοκαίθεξ έηζη θαη ζημοξ άκδνεξ ε πιεημρεθία ηςκ μμιοκζέκηςκ με ημκ ηό είκαη αζομπηςμαηηθμί αιιά ελαθμιμοζεί κα παναμέκεη ορειόξ μ θίκδοκμξ ακάπηολεξ δηαηαναπώκ πμο μθείιμκηαη ζηεκ HPV ιμίμςλε όπςξ: θμκδοιώμαηα γεκκεηηθώκ μνγάκςκ δηεζεηηθόξ θανθίκμξ ημο πέμοξ ή ημο πνςθημύ

59 Αίηηα ορειήξ εοαηζζεζίαξ εθήβςκ ζηεκ HPV ιμίμςλε ακεπανθήξ παναγςγή ηναπειηθήξ βιέκκαξ εοαηζζεζία ημο γεκκεηηθμύ ζςιήκα ζε μηθνμηναομαηηζμμύξ θαηά ηεκ επαθή ορειή ζελμοαιηθή δναζηενηόηεηα μηθνή ειηθία πνώηεξ ζελμοαιηθήξ επαθήξ

60 ΓΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Η ζοζπέηηζε ειηθίαξ πνώηεξ ζελμοαιηθήξ επαθήξ θαη θανθίκμο δεκ πνέπεη κα αγκμεζεί. Καηά ζοκέπεηα είκαη απαναίηεηε θαη ε έκανλε ηςκ screening ζε αοηό ημ πνόκμ ζε αοηή ηεκ εοαίζζεηε μμάδα. Γπηπιέμκ ε εθανμμγή ημο εμβμιίμο πνηκ ηεκ έκανλε ηςκ ζελμοαιηθώκ ζπέζεςκ είκαη ζεμακηηθή γηαηί πμιιέξ θμνέξ μη ιμημώλεηξ ζομβαίκμοκ μέζα ζε μηθνό πνμκηθό δηάζηεμα μεηά ηεκ έκανλε ηςκ ζελμοαιηθώκ ζπέζεςκ.

61 ΠΡΟΛΗΦΗ HPV ΛΟΙΜΩΞΗ ΓΜΒΟΛΙΟ

62 αξ εοπανηζηώ γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ (Πάκμξ Κ. Δενμγηάκκεξ, Ζαηνηθέξ Γθδόζεηξ Σεπκόγναμμα, 2005) Φ.Χ. ημο θόιπμο ζηεκ ακαπαναγςγηθή ειηθία (ζε θζίκμοζα ζεηνά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Κηθόιαμξ Η Ηεθαιμγηάκκεξ Ναζμιόγμξ Δηεοζ/κηεξ Δηαβεημιμγηθμύ Ζαηνείμο Βεκηδέιεημ Νακάκεημ Ν.Γ. Κμζμθμμείμ Εναθιείμο Νέμπηε 10 Κμέμβνημο 2011

Κηθόιαμξ Η Ηεθαιμγηάκκεξ Ναζμιόγμξ Δηεοζ/κηεξ Δηαβεημιμγηθμύ Ζαηνείμο Βεκηδέιεημ Νακάκεημ Ν.Γ. Κμζμθμμείμ Εναθιείμο Νέμπηε 10 Κμέμβνημο 2011 25 ΜΚ ΓΠΕΟΖΜ ΟΡΚΓΔΞΖΜ ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΖΗΕΟ ΓΠΑΖΞΓΖΑΟ ΒΜΞΓΖΑΟ ΓΘΘΑΔΑΟ ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕ 10-12 ΚΜΓΙΒΞΖΜΡ 2011 ΛΓΚΜΔΜΓΖΜ Κηθόιαμξ Η Ηεθαιμγηάκκεξ Ναζμιόγμξ Δηεοζ/κηεξ Δηαβεημιμγηθμύ Ζαηνείμο Βεκηδέιεημ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 Τάζος Σηαμαηέιιος & Οισμπία Ζώγοσ Σάζνο ηακαηέιινο & Οιπκπία Εώγνπ ΕΘΘΜ/ Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ΠΘ http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/info/info.htm

Διαβάστε περισσότερα