Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ"

Transcript

1 Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ Δκπαιδεςηήρ: Σερληθή ρνιή Απγόξνπ Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Εμδεικηική βιβλιξγοαθία 1. Τεσνολογία Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν - Μεπορ Α, ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ Ηλεκηπική Δγκαηάζηαζη καηοικίαρ, ΥΑΠ ΓΜΤΔΔ Οδηγόρ Κανονιζμών ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ Δπγαζηηπιακέρ αζκήζειρ ηλεκηπικών εγκαηαζηάζευν. Τόμορ Α, ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ. 5. Δπγαζηήπιο Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν ΤΔΔ Β Τάξη 1ος Κύκλος, ΥΔΠΘ Αθήνα Σαββίδης Μιχάλης 1 Σηόσοι Ο Μαθηηήπ μα είμαι ζε θέζη μα: Γκςνίδεη ηα είδε ηςκ ειεθηνηθώκ εγθαηαζηάζεςκ Γκςνίδεη ηα βαζηθά μένε ηςκ ειεθηνηθώκ εγθαηαζηάζεςκ Ακαθένεη ηηξ δηαδηθαζίεξ πμο αθμιμοζμύκηαη γηα ηεκ εθηέιεζε μηα ειεθηνηθήξ εγθαηάζηαζεξ μηθίαξ. 2 1

2 Δίδη Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν Με ημκ όνμ Γζςηενηθή Ηιεθηνηθή Γγθαηάζηαζε εκκμμύμε: α) ηεκ ημπμζέηεζε, β) ημκ έιεγπμ θαη ημ γ) πεηνηζμό δηαθόνςκ ειεθηνμιμγηθώκ ελανηεμάηςκ, πμο ελοπενεημύκ ηηξ ακάγθεξ θαηακάιςζεξ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ. 3 Δίδη Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν Γηα θάζε Ηιεθηνηθή Γγθαηάζηαζε πνέπεη κα πνεζημμπμηείηαη ημ θαηάιιειμ ειεθηνμιμγηθό οιηθό θαη κα εθανμόδμκηαη μη ζπεηηθμί Κακμκηζμμί Οη Γζςηενηθέξ Ηιεθηνηθέξ Γγθαηαζηάζεηξ δηαθνίκμκηαη ακάιμγα με : α) ηε πνήζε ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ β) ημ πώνμ γ) ηηξ ζοκζήθεξ πμο επηθναημύκ ζημ πώνμ ακάιμγα με ηε πνήζε ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ ζε: α) Οηθηαθέξ εγθαηαζηάζεηξ ή θςηηζμμύ (μμκμθαζηθή πανμπή) β) Γγθαηαζηάζεηξ θίκεζεξ ή βημμεπακηθέξ (ηνηθαζηθή πανμπή) ακάιμγα με ημ πώνμ ζε: α) Γγθαηαζηάζεηξ οπαίζνμο (ελςηενηθώκ πώνςκ) β) Γγθαηαζηάζεηξ θιεηζημύ πώνμο 4 2

3 Καηάηαξη ηυν Δζυηεπικών Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν Ακάιμγα με ηηξ ζοκζήθεξ πμο επηθναημύκ ζημ πώνμ ζε: Υώνςκ ειεθηνηθήξ οπενεζίαξ (οπμζηαζμμί, μεηαζπεμαηηζηέξ) Ξενώκ πώνςκ Πνόζθαηνα ογνώκ πώνςκ (ζηεγκςηήνηα, βενάκηεξ) Τγνώκ πώνςκ (ρογεία, ημοαιέηεξ, θαθώξ αενηδόμεκα οπόγεηα) Βνεγμέκςκ πώνςκ (ιμοηνά, πιοκηήνηα, ροθηηθμί ζάιαμμη) Υώνςκ με θίκδοκμ πονθαγηάξ (απμζήθεξ λύιμο, θαοζίμςκ) Υώνςκ με θίκδοκμ εθνήλεςκ (ενγμζηάζηα, απμζήθεξ) θμκηδόμεκςκ πώνςκ (οθακηήνηα, απμζήθεξ ηζημέκημο) Γγθαηαζηάζεηξ νοπανώκ πώνςκ (πεμηθά ενγμζηάζηα) Υώνςκ μεγάιεξ ζογθέκηνςζεξ (αίζμοζεξ ζεάηνςκ) Γγθαηαζηάζεηξ ζε ζηαύιμοξ, θηεκμζηάζηα, ζηημβμιώκεξ. 5 Βαζικά Μέπη μιάρ Δ.Η.Δ. Μηα Γζςηενηθή Ηιεθηνηθή Γγθαηάζηαζε (Γ.Η.Γ.) ηνμθμδμηείηαη από ηηξ εγθαηαζηάζεηξ ηεξ ΑΗΚ μέζς ημο μεηνεηή. Από ημ θηβώηημ ημο μεηνεηή ανπίδεη ε θύνηα γναμμή πμο ηνμθμδμηεί ημ ζύκμιμ ηεξ Γ.Η.Γ.. Η γναμμή αοηή θαηαιήγεη ζημκ πίκαθα δηακμμήξ θαη είκαη δοκαηόκ κα ηνμθμδμηεί: α) μία μόκμ ζοζθεοή θαηακάιςζεξ. β) πενηζζόηενεξ από μηα ζοζθεοέξ θαηακάιςζεξ. γ) έκακ άιιμ πίκαθα, πμο ιέγεηαη «δεοηενεύςκ πίκαθαξ». 6 3

4 Βαζικά Μέπη μιαρ Δ.Η.Δ. Ακελάνηεηεξ γναμμέξ, είκαη εθείκεξ πμο ε θαζεμία ηνμθμδμηεί μία μόκμ ζοζθεοή θαηακάιςζεξ: α) Η γναμμή μαγεηνείμο πμο ηνμθμδμηεί ηεκ ειεθηνηθή θμοδίκα. β) Η γναμμή ημο ειεθηνηθμύ ζενμμζίθςκα. γ) Οη γναμμέξ πμο ηνμθμδμημύκ ζηαζενέξ ζοζθεοέξ θαηακάιςζεξ μεγάιεξ ζπεηηθά ηζπύμξ, (ζενμμζοζζςνεοηέξ). δ) Οη γναμμέξ, πμο ε θαζεμία ηνμθμδμηεί έκα μόκμ νεομαημδόηε (πνίδα). Ρεομαημδόηεξ με ακελάνηεηε γναμμή πνεζημμπμημύμε γηα ηεκ ηνμθμδόηεζε θμνεηώκ ζοζθεοώκ μεγάιεξ ζπεηηθά ηζπύμξ, π.π. ειεθηνηθά θαιμνηθέν ή ζοζθεοέξ με εηδηθέξ απαηηήζεηξ όπςξ π.π. ειεθηνμκηθμί οπμιμγηζηέξ. 7 Πίνακερ Δεοηενεύμκηεξ πίκαθεξ (ή οπμπίκαθεξ) πνεζημμπμημύκηαη γηα ηεκ ηνμθμδόηεζε ηςκ ζοζθεοώκ θαηακάιςζεξ πμο βνίζθμκηαη ζε θάπμηα απόζηαζε ή έπμοκ θάπμημ θοζηθό δηαπςνηζμό από ηε ζέζε πμο βνίζθεηαη μ γεκηθόξ πίκαθαξ. Θα ήηακ αζύμθμνμ κα λεθηκμύκ από ημ γεκηθό πίκαθα όιεξ μη γναμμέξ πμο πνεηάδμκηαη γηα κα ηνμθμδμηήζμοκ αοηέξ ηηξ ζοζθεοέξ. ε έκα ηνηώνμθμ θηίνημ π.π., από θάζε οπμπίκαθα ζα λεθηκμύκ γναμμέξ γηα ηεκ ηνμθμδόηεζε ηςκ ζοζθεοώκ θαηακάιςζεξ ημο ίδημο μνόθμο. Κάζε πίκαθαξ, ακάιμγα με ημκ ανηζμό θάζεςκ με ηηξ μπμίεξ ηνμθμδμηείηαη, είκαη μμκμθαζηθόξ ή ηνηθαζηθόξ. 8 4

5 Ο αγςγόξ πνμζηαζίαξ ανπίδεη από ημ θηβώηημ ημο μεηνεηή όπμο ζοκδέεηαη με ημκ αγςγό γείςζεξ θαη μέζς αοημύ με ημ ειεθηνόδημ γείςζεξ. ε όιε ηε δηαδνμμή μ αγςγόξ πνμζηαζίαξ αθμιμοζεί ημοξ εκενγμύξ αγςγμύξ μέπνη ηηξ ζοζθεοέξ θαηακάιςζεξ γηα κα ζοκδεζεί με ηα εθηεζεημέκα αγώγημα μένε ημοξ. οζθεοέξ θαηακάιςζεξ είκαη μη ζοζθεοέξ πμο θαηακαιώκμοκ ειεθηνηθή εκένγεηα, μεηαηνέπμκηαξ ηεκ ζε θάπμηα άιιε μμνθή εκένγεηαξ. 9 Τα βαζικά μέπη μιαρ Δ.Η.Δ. Αγςγμί θαη θαιώδηα Ηιεθηνηθμί πίκαθεξ Γεηώζεηξ ςιήκεξ - ελανηήμαηα - θακάιηα δηακμμήξ Αζθάιεηεξ Δηαθόπηεξ Ρεομαημδόηεξ θαη νεομαημιήπηεξ Φςηηζηηθά ζώμαηα 10 5

6 Μελέηη και Σσεδιαζμόρ Δζυηεπικήρ Ηλεκηπικήρ Δγκαηάζηαζηρ Σα βαζηθά ζημηπεία πμο πνεηάδμκηαη γηα ηεκ εθπόκεζε μειέηεξ μηαξ Γ.Η.Γ. είκαη: Σα ζπέδηα ηςκ θαηόρεςκ ημο θηηνίμο θαη ε πενηγναθή ημο είδμοξ ηςκ πώνςκ. Η ζέζε θαη ε ηζπύξ ηςκ ζοζθεοώκ θαηακαιώζεςκ πμο πνόθεηηαη κα ηνμθμδμηεζμύκ. 11 Ππέπει να διεςκπινιζθούν ηα ακόλοςθα θέμαηα: Πμηέξ πνμβιέρεηξ πνεηάδεηαη κα γίκμοκ γηα ζοζθεοέξ πμο δεκ οπάνπμοκ ζηεκ ανπή Πμύ είκαη επηζομεηό κα ημπμζεηεζμύκ νεομαημδόηεξ, ε πμηέξ ζέζεηξ είκαη επηζομεηό κα είκαη μη δηαθόπηεξ γηα ηα θώηα θαη ακ ηα ηειεοηαία ζα είκαη απιά, ή αιέ-νεημύν, Από πμηά ζέζε είκαη επηζομεηό κα γίκεηαη μ πεηνηζμόξ μνηζμέκςκ ζοζθεοώκ. Πμηέξ ζα είκαη μη ζοκζήθεξ ιεηημονγίαξ ηςκ ζοζθεοώκ (ζα ιεηημονγμύκ όιεξ ηαοηόπνμκα) Ακ οπάνπμοκ μνηζμέκεξ ζογθεθνημέκεξ απαηηήζεηξ πμο πνμθύπημοκ από ημ δμμηθό μένμξ, π.π. ακ, γηα θάπμημ ιόγμ δεκ πνέπεη κα πενάζμοκ γναμμέξ από μνηζμέκα ζεμεία. 12 6

7 Δκπόνηζη μελέηηρ μιαρ Δ.Η.Δ. H μελέηη μπξοεί μα ακξλξρθήζει ηα ενήπ ζηάδια: Καηαγναθή θαη εκημπηζμόξ, πάκς ζε ζπέδημ, ηςκ ζοζθεοώκ θαηακάιςζεξ ζεμακηηθήξ ηζπύμξ. εμεηώκμκηαη ζημ ζπέδημ μη ζέζεηξ ηςκ θςηηζηηθώκ ζεμείςκ θαη ηςκ δηαθμπηώκ ημοξ. εμεηώκμκηαη ζημ ζπέδημ μη ζέζεηξ ηςκ νεομαημδμηώκ θαη ηοπόκ ζηαζενέξ ζοζθεοέξ μηθνήξ ηζπύμξ. Καζμνηζμόξ ηςκ γναμμώκ πμο πνεηάδμκηαη γηα ηεκ ηνμθμδόηεζε ηςκ ζοζθεοώκ θαηακάιςζεξ. Σοπηθό πέδημ Γζςηενηθήξ Ηιεθηνηθήξ Γγθαηάζηαζεξ. Καζμνηζμόξ ηςκ μνγάκςκ πνμζηαζίαξ θαη ηεξ δηαημμήξ ηςκ αγςγώκ θαζεμηάξ από ηηξ πνμεγμύμεκεξ γναμμέξ. Καζμνηζμόξ ημο είδμοξ ηεξ πανμπήξ πμο ζα δεηεζεί (μμκμθαζηθή ή ηνηθαζηθή) θαη ημο μεγέζμοξ ηεξ. Καζμνηζμόξ ηςκ γεκηθώκ αζθαιεηώκ ημο πίκαθα δηακμμήξ Καζμνηζμόξ ηεξ δηαημμήξ ηςκ αγςγώκ ηεξ θύνηαξ γναμμήξ (γναμμήξ μεηνεηή-πίκαθα). Καζμνηζμόξ ηεξ ζέζεξ ημο πίκαθα δηακμμήξ. 13 Δκπόνηζη μελέηηρ μιαρ Δ.Η.Δ. Ακ πνόθεηηαη κα πνεζημμπμηεζμύκ οπμπίκαθεξ: θαζμνηζμόξ γηα θαζέκακ από αοημύξ ακ ζα είκαη ηνηθαζηθόξ ή μμκμθαζηθόξ. Καζμνηζμόξ ηεξ ζύκζεζεξ ημο πίκαθα δηακμμήξ θαη θαζεκόξ από ημοξ οπμπίκαθεξ, ακ οπάνπμοκ. πεδίαζε ηεξ όδεοζεξ όιςκ ηςκ γναμμώκ μέζα ζημ θηίνημ. Καζμνηζμόξ ημο είδμοξ ηςκ οιηθώκ πμο ζα πνεζημμπμηεζμύκ, ακάιμγα με ηηξ ζοκζήθεξ πμο επηθναημύκ ζημοξ δηάθμνμοξ πώνμοξ. Μμκμγναμμηθό ζπέδημ πίκαθα δηακμμήξ θαημηθίαξ. Καζμνηζμόξ ημο ηνόπμο θαηαζθεοήξ θαη ζύκδεζεξ ηεξ γείςζεξ θαη ηςκ αγςγώκ πνμζηαζίαξ. 14 7

8 Σηόσοι Ο Μαθηηήπ μα είμαι ζε θέζη μα: Ακαγκςνίδεη ηα ειεθηνμιμγηθά ζύμβμια πμο πνεζημμπμημύκηαη ζηηξ μηθηαθέξ ειεθηνηθέξ εγθαηαζηάζεηξ. Μειεηά θαηόρεηξ ανπηηεθημκηθώκ ζπεδίςκ μηθηώκ. Μειεηά θοθιώμαηα ειεθηνηθώκ εγθαηαζηάζεςκ από θαηόρεηξ ανπηηεθημκηθώκ ζπεδίςκ μηθηώκ. Ακαγκςνίδεη ηηξ ζέζεηξ ηςκ δηαθόνςκ ειεθηνηθώκ ζοζθεοώκ θαη ειεθηνηθώκ ζεμείςκ. πεδηάδεη ημ μμκμγναμμηθό ζπέδημ ηεξ εγθαηάζηαζεξ. Ακαθένεη ηηξ δηαδηθαζίεξ πμο αθμιμοζμύκηαη γηα ηεκ εθηέιεζε μηα ειεθηνηθήξ εγθαηάζηαζεξ μηθίαξ. Σαββίδης Μιχάλης 15 Πίνακαρ Ηλεκηπολογικών Σςμβόλυν Σαββίδης Μιχάλης 16 8

9 Κάηοτη καηοικίαρ με θυηιζηικά και άλλα ζημεία Όια ηα ειεθηνηθά ζεμεία ζπεδηάδμκηαη ζηηξ θαηάιιειεξ ζέζεηξ πνεζημμπμηώκηαξ ηα θαηάιιεια ζύμβμια. Όια ηα ζεμεία θςηηζμμύ ζοκδέμκηαη με ημοξ θαηάιιειμοξ δηαθόπηεξ Όια ηα θοθιώμαηα θςηηζμμύ θαη ηζπύμξ πςνίδμκηαη θαη μκμμάδμκηαη (L1,L2, S1,S2) Σαββίδης Μιχάλης 17 Μονογπαμμικό ηλεκηπολογικό ζσέδιο ημ μμκμγναμμηθό ζπέδημ ζομβμιίδμομε: Σμ μεηνεηή ηεξ ΑΗΚ Σεκ αζθάιεηα ηεξ ΑΗΚ Σμκ αοηόμαημ δηαθόπηε Σμκ πίκαθα δηακμμήξ Σεκ ηημή ημο MCB ή ηεξ αζθάιεηαξ γηα ημ θάζε θύθιςμα Σηξ δηαημμέξ ηςκ θαιςδίςκ Σα μεγέζε ηςκ ζςιήκςκ Σμκ θώδηθα ημο θάζε θοθιώμαημξ Άιιεξ ζπεηηθέξ πιενμθμνίεξ ή ζύμβμια Σαββίδης Μιχάλης 18 9

10 1x6.0 mm 2 E Ηλεκηπόδιο γείωζηρ 12/6/2012 Μονογραμμικό ζχεδιάγραμμα πίνακα διανομής καηοικίας Kwh Αζθάλεια ΑΗΚ Μεηπηηήρ AHK Αςηόμαηορ Διακόπηηρ Διαπποήρ MCCB/RCD Τύπος S A, DP, 500mA, 10kA 2x16mm 2 +16mm 2 E Διπολικόρ Διακόπηηρ DP, 63 A (Γενικόρ Διακόπηηρ) Πίνακαρ διανομήρ 8 θέζεων (8 way) 32 Α 2x4.0mm mm 2 E 25mm 32 Α 2x4.0mm mm 2 E 20mm 32 Α 2x4.0mm mm 2 E 20mm 16 Α 2x2.5mm mm 2 E 20mm 6 Α 2x1.5mm mm 2 E 16mm 6 Α 2x1.5mm mm 2 E 16mm 6 Α 2x1.5mm mm 2 E 16mm P1 Σημείο μαγειπικήρ (cooker) S1 Ακηινωηό κύκλωμα ππιζών (7 ππίζερ μονέρ 13 Α) S2 Κύκλωμα ππιζών δακηςλίος (17 ππίζερ μονέρ 13 Α) P2 Θεπμοζίθωναρ 3600W L1 Κύκλωμα θωηιζμού (7 θωηιζηικά ζημεία) L2 Κύκλωμα θωηιζμού (6 θωηιζηικά ζημεία, 2 λςσνίερ θθοπιζμού) L3 Κύκλωμα θωηιζμού (6 θωηιζηικά ζημεία, 2 λςσνίερ Φθοπιζμού, εξαεπιζηήπαρ) Εθεδπικό (spare). Γπαμμή διαθέζιμη για μελλονηική σπήζη Σαββίδης Μιχάλης 1 Σαββίδης Μιχάλης 20 10

11 ΠΙΝΑΚΑ Α : ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (Τπολογισμός κατά σημείο) Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ σνολική τιμή προσυοράς: 21 ΠΙΝΑΚΑ Β :ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (Αναλστικός σπολογισμός) Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΑ ΣΙΜΗ ΟΛΙΚΟ ΜΟΝΑΓ. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΙΜΗ ΟΛΙΚΟ ΜΟΝΑΓ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ σνολική τιμή προσυοράς: 22 11

12 Πίνακαρ 2/1: Πποζθοπά ηλεκηπικήρ εγκαηάζηαζηρ Υπολογιζμόρ καηά ζημείο Α/Α Πεπιγπαθή Απιθμόρ Τιμή μονάδαρ Σςνολική ηιμή ΙΟΓΔΙΟ 1. εκεία θσηηζκνύ απιά εκεία θσηηζκνύ κε παιηλδξνκηθό δηαθόπηε Ρεπκαηνδόηεο ησλ 13 Α εκεία παξνρήο γηα ζύλδεζε A/C Παξνρή γηα ζύλδεζε ζπζθεπήο καγεηξέκαηνο Α 6. εκείν ζύλδεζεο εμαεξηζηήξα/απνζκεηήξα ύζηεκα ειεθηξηθνύ θνπδνπληνύ εηζόδνπ θαη κπάληνπ 8. εκεία ζύλδεζεο ηειεθώλνπ κε ξεπκαηνιήπηε 9. Παξνρή ξεύκαηνο κνλνθαζηθή 16 mm 2, πίλαθαο δηαλνκήο ηζνγείνπ 20 way θαη απηόκαην δηαξξνήο 60Α Παξνρή ξεύκαηνο 4 mm 2 θαη πίλαθαο δηαλνκήο 6 way ζην γθαξάδ _ σιελώζεηο από γεληθό πίλαθα δηαλνκήο ζην ιεβεηνζηάζην (2 ζσιήλεο 20 mm) Παξνρή ηειεθσληθήο γξακκήο (ζσιήλα, αγσγόο, θνπηί) 13. Παξνρή αληέλαο TV (2 ζσιήλεο 20 mm) ΟΡΟΦΟ 14. εκεία θσηηζκνύ απιά εκεία θσηηζκνύ κε παιηλδξνκηθό δηαθόπηε εκείν ζύλδεζεο ηειεθώλνπ κε ξεπκαηνιήπηε 17. εκεία παξνρήο γηα ζύλδεζε A/C εκείν γηα ζύλδεζε ειεθηξηθνύ ζεξκνζίθσλα kw 19. Πξόβιεςε γηα ζύλδεζε ειεθηξηθνύ ζεξκνζίθσλα κέζσ δέθηε 20. Πίλαθαο δηαλνκήο νξόθνπ 12 way, ζσιήλσζε 32 mm θαη ζπξκάησζε 2x16 mm σιήλσζε ζεξκνζηάηε νξόθνπ πλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο: 1403 Τιμξκαηάλξγξπ για ηλεκηοικέπ εγκαηαζηάζειπ με πλαζηικέπ ζωλήμεπ ζε μξμξκαηξικίεπ και πξλρκαηξικίεπ. Α/Α Υλικά Τιμέπ ( ) 1. Φςξ απιό μέπνη 10 μέηνα Φςξ αιέ νεημύν (μία ιάμπα) Φςξ πμιύθςημ Πνίδα 13 Α μέπνη 8 μέηνα Πνίδα 13 Α δηπιή Πνίδα 15 Α ή ζεμείμ δοκάμεςξ εμείμ Μαγεηνηθήξ (Cooker) Θενμμιμοηήναξ εκηόξ δηαμενίζμαημξ Θενμμιμοηήναξ δηαμενίζμαημξ (Ripple Control) Γλαενηζηήναξ (ζεμείμ) Κμοδμύκη εηζόδμο Κμοδμύκη εηζόδμο θαη μπάκημο ςιήκα μόκμ γηα ηειεόναζε ςιήκα θαη ζονμάηςζε θεκηνηθήξ θεναίαξ ηειεόναζεξ ςιήκα θαη ζονμάηςζε ηειεθώκμο 30 (Οη θαηακεμεηέξ πνεώκμκηαη ακάιμγα με ηε πςνεηηθόηεηα ημοξ) 16. Πανμπέξ μμκμθαημηθίαξ μέπνη 15 μέηνα Πανμπέξ θαηαζηεμάηςκ μέπνη 15 μέηνα Πανμπέξ δηαμενηζμάηςκ πμιοθαημηθίαξ μέπνη 15 μέηνα Πανμπέξ ακειθοζηήνςκ με δηαθόπηεξ μέπνη 4 όνμθμη Θενμακηηθά ζώμαηα Πανμπέξ γηα ζενμακηηθά ζώμαηα Πανμπέξ γηα ζενμακηηθά ζώμαηα με ripple control Μαγκεηηθμί δηαθόπηεξ θαη δηαθόπηεξ πνμζηαζίαξ Αοηόμαημ δηαννμήξ 1 Φ Α Δηαθόπηεξ μέπνη 8 MCB Γγθαηάζηαζε ζονμηειεθώκμο Σεπκηθή πνμζγείςζε Δηάθμνεξ πνμζγεηώζεηξ μπάκημο θ.η.ι Ηιηαθόξ ζενμμιμοηήναξ Ηιηαθόξ ζενμμιμοηήναξ με ripple control

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 Τάζος Σηαμαηέιιος & Οισμπία Ζώγοσ Σάζνο ηακαηέιινο & Οιπκπία Εώγνπ ΕΘΘΜ/ Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ΠΘ http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/info/info.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ

Διαβάστε περισσότερα

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ Δν. Μακχιεξ Πιεηχκεξ Ικζηηημφημ Αζηνμκμμίαξ & Αζηνμθοζηθήξ, Γ.Α.Α. & Σμήμα Φοζηθήξ, ΑΠΘ Καζηνξηά, 8 Δεθεμβνίμο 2010 Ση είλαη ε Κνζκνινγία; Κνζκνινγία είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα